You are on page 1of 7

Hadana

Hadana is care allocated to the mother. It is associated with the care of raising a child such as feeding, clothing and bathing, that the child is too young to perform by themself. Boys often leave hadana care early, anywhere from the age of two to seven is most common. Girls can stay under the custody of the mother until puberty or until marriage, depending on the local culture. A mother can lose her rights to hadana if she remarries. Hadana is always given to a female relative. If the mother is unable, then it may pass to the maternal grandmother, the paternal grandfather, a sister, aunt or any other viable relative. Hadanah: child custody rights PERIOD OF ITS NURSING Breastfeeding is a religious obligation for his own mother if she did not have any keuzuran.Tempoh breastfeeding mother should be for 2 years. I'm not entitled to payment of wages to breastfeed if the husband and wife relationship is kekal.Para scholars agree that breastfeeding is done after completion of waiting period or that is waiting in her husband's death until the child reaches the age of 2 years, it is entitled to wages is calculated penyusuan.Upah as a valid debt not gugur.Jika nursing mother died, his heirs are entitled to claim fees from the father to explain it. RIGHTS OF CHILD CARE Islamic law determines, the person entitled to custody of a child who has not Mumaiyiz (ie in the age of 7 years) in order to taste the sweetness of life if the husband divorced life is dead or divorced; a.ibunya, b.nenek maternal, c.nenek paternal, d.kakaknya the same parents, e.kakaknya the same mother, f.kakaknya father. Everything must be provided Islam, understanding, that puberty is the age, want to maintain and preserve high-minded and powerful son. Custody would be transferred if it does not have enough conditions to; a.bapanya, b.datuknya from the paternal side, c.abangnya the same parents, d.abangnya the same mother, e.abangnya father. DESCENDANTS conviction Children should dibinkan with a married man of conviction because ibunya.Antara descent (lineage), namely:

a. maternal lineage is by birth. A woman who gave birth to the child, the child is convicted of the descendants whether the child is born through syara (legal marriage or syubhah intercourse) or born outside syara of adultery. b. Convictions fatherhood (convict descendants of the child with the father) should be one of the following reasons: First: Legal Marriage Every child born in lawful wedlock to the father's clan dinasabkan if the child is born at least 6 months from the date of marriage and the conjugal intercourse. If the husband does not deny his wife in the mix and suddenly the wife was pregnant and gave birth to the child, the child shall not be liable to the descendants of the father. Second: Marriage is not valid Children born after 6 months and date of marriage is the offspring of the father's conviction provided that such paragraph (1). Third: Syubhah intercourse Relations are not the kind of adultery and the marriage is not based on whether the marriage is valid or not, as a consummate woman by a man in the dark with the thought of his wife. But children who are convicted of offspring born to the father. Apakah hadanah? Dari segi istilah hadanah ialah menjaga anak-anak dengan mendidik mereka sehingga menjadi mumayyiz. Dalam mazhab al-Shafie ia disebut sebagai menjaga orang yang tidak boleh bersendirian menguruskan dirinya daripada perkara yang menyakitkannya kerana ia tidak mumayyiz lagi seperti kanak-kanak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang dijaga) dengan perkara yang memberin maslahah kepadanya sama ada berkaitan pemeliharaan makanan, minuman dan sebagainya. [Mughni al-Muhtaj 3/452] Syarat Islam kepada hadinah (penjaga) Antara syarat menjadi penjaga anak ialah Islam. Ini sebenarnya boleh difahami semua orang apabila merujuk kepada lima maqasid asasi tadi. Matlamat paling utama ialah hifz al-din, iaitu memelihara agama.Bagaimana matlamat tadi boleh dicapai sekiranya penjaganya bukan Islam? Menurut para ulama, sekiranya bayi atau kanak-kanak itu muslim, maka disyaratkan penjaganya mestilah juga muslim supaya akidah dan agama kanak-kanak tersebut tidak terganggu. Dalam Radd al-Muhtar dijelaskan : Dan penjaga (ibu) yang zimmi sekalipun majusi, kemudian suaminya memeluk Islam, namun ia enggan menjadi muslimah, selama mana anaknya tidak mengerti akan hal agama (masih kecil), dan dianggarkan umur tujuh tahun kerana sah Islamnya ketika itu, atau dianggarkan sehingga umur dibimbangi ia boleh menjadi jinak dengan kufur seumpama

dibawa bayi tersebut ke tempat ibadat mereka, maka mesti dicabut (hak hadanah) daripadanya sekalipun kanak-kanak tersebut tidak mengerti agama. [Hashiyah Radd alMuhtar:13/48]. Mazhab al-Shafie menyatakan dengan jelas tidak sabit hadanah kepada orang kafir untuk menjaga orang Islam, kerana tiada wilayah baginya ke atas orang Islam. Ini kerana juga hak hadanah dijadikan bertujuan untuk maslahah anak-anak, sedangkan tiada maslahah untuk anak muslim dalam penjagaan orang kafir. Oleh itu al-Mutii, seorang cendekiawan Islam terkenal berkata : Dan tidak sabit (hadanah) kepada orang fasiq kerana ia tidak dapat menyempurnakan hak penjagaan itu, dan kerana hadanah dijadikan (disyariatkan) untuk menjaga (maslahah) anak sedangkan tiada bahagian (maslahah) bagi anak dalampenjagaan orang fasiq, kerana dibimbangi anak akan membesar mengikut caranya (orang fasiq), dan juga tidak sabit hak tersebut kepada orang kafir. [takmilah al-Majmuk 18/320]. Mazhab Hanbali pula menyebutkan : Dan tiada hadanah kepada orang kafir ke atas orang Muslim, bahkan mudaratnya lebih besar, ini kerana ia boleh memberi fitnah kepada bayi tersebut dalam agamanya dan boleh mengeluarkannya daripada Islam melalui mengajarkannya akan kekufuran. Dan pada demikian semuanya menjadi mudafar ke atasnya.[Kashshaf al-Qina, 19/487]. Ini menarik perhatian kita terhadap isu yang berlaku hari ini di negara kita, dalam kes hak hadanah anak-anak bawah umur apabila salah seorang dari ibu-bapa yang asalnya nonmuslim kemudian memeluk Islam.Menilai dari sudut maslahah dan maqasid syarie, boleh kita tegaskan bahawa maslahah menuntut agar hak penjagaan diberikan kepada orang Islam.Maslahahnya ialah untuk memelihara akidah dan agama bayi tersebut. Sekiranya diserahkan hak tersebut kepada non-muslim, ia dibimbangi membesar dalam keadaan kafir. Nauzubillah min zalik! Bahkan situasi semasa dan tempat turut menyokong keadaan ini.Tidakkah fatwa itu mengikut masa dan tempat. Sejarah Umar al-Khattab r.a ketika pemerintahannya, pernah memutuskan satu kes terhadap Huzaifah bin al-Yaman agar beliau menceraikan isterinya yang beragama Yahudi sedangkan dalam Islam diharuskan lelaki muslim menikahi wanita yahudi atau nasrani. Mengapa Umar al-Khattab memutuskan hukuman ini? Tidak lain tidak bukan, maslahahnya ada pada zaman terserbut, iaitu agar wanita-wanita muslim tidak ditinggalkan begitu sahaja tanpa dinikai kerana masih ramai lagi wanita muslim yang belum berkahwin ketika itu. [Ibn al-Qayyim, Ilam al-Muwaqqiin jil 3.]. Ya, ada pandangan yang mengatakan bahawa hak hadanah boleh dibe rikan kepada wanita kitabiyyah (yahudi atau nasrani).Tetapi janganlah alasan khilaf fiqhiyyah selalu digembar gemburkan apabila timbul sesuatu isu.Rujuklah kepada nas-nas syariat yang betul, yang menepati maslahah dan maqasid syarie. Sebenarnya, pandangan tersebut merupakan satu pandangan mengikut situasi ketika itu dan ia adalah situas yang amat berbeza dari sekarang. al-Kasani, tokoh mazhab Hanafi terkemuka, pernah mengemukakan pandangan ini : Sekiranya wanita yang menjaga bayi itu kitabiyyah dan anak pula adalah muslim, maka hak hadanah kekal padanya seperti seorang wanita muslim juga [al-Badai al-Sanai : 4/42]. Kenyataan ini sebenarnya bersesuaian pada zaman kekuatan umat Islam dan perundangan Islam menjadi tonggak sesebuah negara.

Ibn Hazm pernah menyebutkan : Dan ibu yang kafir maka ia berhak menjaga kedua-dua anak kecil sepanjang masa penyusuan. Selepas kedua-duanya sampai umur lepas susuan, boleh makan sendiri dan memahami, maka tiada lagi hak hadanah kepada orang kafir dan orang fasiq. Ibn Hazm menjelaskan alasan pendapatnya melalui firman Allah Taala : Maksudnya : Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan [al-Maidah : 2], Dan firman Allah Taala : Maksudnya : Hendaklah kamu menjadi orang-orang Yang sentiasa menegakkan keadilan, [al-Nisa 135], Dan juga firman Allah Taala Maksudnya : Dan tinggalkanlah kamu dosa Yang nyata dan Yang tersembunyi [al-Anam 120]. Justeru, membiarkan anak-anak sama ada lelaki atau perempuan berlatih dari kecil mendengar kekufuran dan belajar mengingkari kenabian Muhammad s.a.w. sebagai Rasul sehingga tertanam subur kufur dalam jiwa mereka adalah termasuk dalam perbuatan bantumembantu dalam dosa dan permusuhan bukan termasuk dalam bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Ia juga tidak termasuk dalam kategori meninggalkan dosa yang zahir atau batin. Sebaliknya ia adalah perbuatan haram dan maksiat. [Ibn Hazm, al-Muhalla, jil 10, hlm 323-324] Hubungan bayi dengan ibubapa Sekiranya salah seorang ibubapa bukan Islam, maka perlu diketahui hubungan bayi dengan ibubapa yang non-muslim tidak putus.Hal ini supaya bayi tersebut hidup dalam keadaan aman dan sejahtera dapat merasai kasih sayang ibubapa. Jika, bayi tersebut berada dalam jagaan bapa atau ibu yang muslim, ia tidak bermaksud putus hubungan antara bapa atau ibu yang non-muslim. Hak sebagai seorang bapa atau ibu tetap ada. Ini dijelaskan oleh ulama seperti Ibn Qudamah : Anak selama mana berada dalam jagaan salah seorang ibubapa, maka ia tidak menghalang yang lain untuk melihat dan menjenguknya. [Ibn Qudamah, al-Mughni jil 7, hlm 617] Ini menunjukkan betapa Islam satu agama yang adil dan saksama. Islam tidak akan menzalimi sesiapa pun hatta dia itu non-muslim. Berbalik kepada isu kes Mohd Ridzuan Abdullah dan anak-anaknya.Pada pandangan saya, keputusan Jemaah Menteri perlu dinilai semula dan dikaji semula.Perlu ambil kira pandangan para ulama dan mufti serta NGO Islam di negara kita.Penjagaan anak-anak perlu diserahkan kepada yang Islam bagi menjaga matlamat hifz al-din yang diutamakan dalam perundangan Islam.Oleh itu, saya ingin memberi sumbangan nasihat ini kepada semua pihak yang bertanggungjawab menjaga maruah agama Islam dan umatnya. Mudah-mudahan ia dapat memberi manfaat kepada semua.

..What hadanah? In terms of terminology hadanah is keeping the children by educating them to become mumayyiz. In al-Shafie sect he referred to as care for people who can not manage themselves independently of the things that hurts because it does not mumayyiz more like a child and a great person crazy. Also to educate them (educate those who care) maslahah memberin matters relating to either preservation of food, drinks and so on. " [UIN al-Muhtaj 3 / 452] Terms of Islam to hadinah (guardian) Among the conditions to be guardian of the child is a Muslim. This fact can be understood as referring to all five human maqasid earlier. The main goal is hifz al-din, the preserve of religion. How objective could be achieved earlier if the guardian is not a Muslim? According to the scholars, if a baby or child is a Muslim, the guardian must also be provided so that the Muslim faith and religion of children is not disrupted. In Radd al-Muhtar explained: "And the guardian (the mother) that dhimmis even Zoroastrianism, and her husband converted to Islam, but he refused to become Muslim, as long as her religion does not understand a thing (still small), and estimated age of seven years since Islamic legal at the time, or an estimated up to age he feared that it may be benign to reject such a baby is brought to their places of worship, it must be removed (right hadanah) of even the children do not understand religion. " [Radd al Muhtar Hashiyah: 13/48]. Madhhab al-Shafie stated clearly not to the unbelievers hadanah crescent to protect the Muslims, because no region for which the Muslims. This is because even the right to be hadanah maslahah children, while no maslahah for Muslim children in the care of the infidels. Therefore, al-Muti'i, a renowned Islamic scholar, said: "And not a crescent (hadanah) to fasiq because it can not complete custody, and because hadanah used (rulers) to keep (maslahah), while no part of the child (maslahah) for children in care fasiq, because he feared that the child will grow up by the way (the fasiq), and the crescent is not the right to reject faith. "[Takmilah al-Houghton 18/320]. Hanbali sect also mentions: "And no hadanah the infidels on the Muslims, even greater harm, because it can give the baby the temptation to be out of religion and Islam through the teaching is blasphemy. And so they became the mudafar to them. " [Kashshaf al-Qina ', 19/487]. It draws attention to the issues that happened today in our country, in the case of the right hadanah children under the age when one of the parents who are originally non-Muslim and Muslim. Judging from the angle maslahah and maqasid syarie, we can affirm that maslahah claim for custody is given to the Muslims. Maslahahnya is to keep the faith and religion of the baby. If given the right to nonMuslims, it is feared that growing up in a heathen. Nauzubillah min zalik! Even the current situation and also to support this site. Will the fatwa at the time and place. History

Umar al-Khattab, during his reign, had decided a case against bin al-Yaman Hudhaifah he divorced his wife for a while in the Jewish religion Islam Muslim men must marry Jewish or Christian woman. Why Umar al-Khattab decided this sentence? None other than, as at the time maslahahnya terserbut, ie for Muslim women are not left unattended without dinikai because there are still many Muslim women who are not married at the time. [Ibn al-Qayyim, al-Muwaqqi'in I'lam jil 3.]. Yes, there was a view which says that rights can be given to women hadanah kitabiyyah (Jewish or Christian). But do not mistake the reason digembar fiqhiyyah always loosen when it comes to certain issues. Refer to the verses right laws, which conform to maslahah and maqasid syariah. Actually, this view is a view according to the situation at that time and it is situas very different from today. alKasani, a leading figure of the Hanafi sect, was submitted to this view: "If women are keeping the baby and child kitabiyyah also is Muslim, the right to remain hadanah him as a Muslim woman is also" [al-al-Sana'i Bada'i : 4 / 42]. This statement is actually appropriate at the time of Muslim power and Islamic law have become the mainstay of the country. Ibn Hazm was mentioned: "And the mother who disbelieve, it is entitled to custody of both children during feeding time. After the two last until the age of milk, can feed themselves and understand, so there is no right hadanah the disbelievers and fasiq ". Ibn Hazm explaining the reason his opinion through the words of Allah Almighty: Which means: And you must help one to make a good and righteous, and do not help one another in sin (disobedience) and invasions [Al-Maidah: 2] And the word of God Almighty: Meaning: Be you and those who firmly for justice, [Al-Nisa '135], And the word of Allah Ta'ala Meaning: Eschew all sin, open or hidden [Al-An'am 120]. Thus, let the children whether male or female from a small practice and learn to hear blasphemy to deny Muhammad's Prophethood as a messenger so ingrained in my fertile deny they are included in the act of aid and assistance in sin and transgression are not included in the aid and assistance in righteousness and piety. It is also not included in the category of sin to leave the outer or inner. Instead, it is illegal and immoral acts. [Ibn Hazm, al-Muhalla, jil 10, pp 323-324] Babies with parents If one parent is not Islam, it is important to know the parents of babies with non-Muslims do not break. This is so the baby is living in peace and prosperity to feel the love parents. If, in the custody of the baby's father or mother is Muslim, it does not mean the break up the relationship between the father or mother is non-Muslim.Rights as a father or mother is still there. This is described by scholars such as Ibn Qudamah: "Children in custody for as long as one parent,

then it does not prevent others to see and visit him." [Ibn Qudamah, al-Mughni jil 7, p. 617] This shows how Islam is a religion of justice and equality. Islam does not oppress anyone would even he was a non-Muslim. Back to the issue of cases Mohd Ridzuan Abdullah and his sons. In my opinion, the Cabinet should be reassessed and reviewed. Should take into account the views of the scholars and the mufti and the Muslim NGOs in the country. Child care should be given to the Muslims to keep the goals hifz al-din who majored in Islamic jurisprudence. Therefore, I would like to contribute advice to all parties responsible for maintaining the dignity of Islam and the Muslims. Hopefully it can be beneficial to all.