You are on page 1of 39

Panitia Geografi SMK Seri Bentong

Cemerlang Geografi PMR 2011


Tema 4 : Penduduk

nok dapat A kena r ajin laa wehhh


Nama : ...

Tingkatan : ...

Disusun oleh : Mohamad Khairun Fitri Bin Ahmad Ketua Panitia Geografi, SMK Seri Bentong, 28600 Karak, Pahang Darul Makmur

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Saiz negara luas Kadar pertambahan penduduk rendah

Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara I II III IV A B C D Australia China India Kanada I dan II II dan III III dan IV I dan IV 2
Indonesia India

Ciri X bagi negara di sebelah ialah I II III IV A B C D menerima banyak imigran banyak tinggal di luar bandar masalah tempat tinggal jangka hayat tinggi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

X
Bangladesh

Soalan 3 berdasarkan peta di bawah

Kawasan kepadatan penduduk padat yang dipengaruhi oleh sektor perlombongan ialah A I dan II

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

B II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 4 berdasarkan jadual di bawah Tahun 1980 1985 1990 1995 2000 Kadar Kematian Kasar (Setiap 1000 orang penduduk) 6.4 5.0 4.6 4.4 4.4 Kadar Kematian Kasar di Malaysia 4 Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual di atas ? I II III IV A B C D Peningkatan kadar kelahiran Pendidikan kesihatan Pemakanan berkhasiat Kemudahan rawatan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 5 berdasarkan jadual di bawah Kawasan I II III IV 5 Keluasan ( km persegi ) 40 50 10 5 Jumlah Penduduk ( orang ) 1200 2000 500 350

Kawasan manakah mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi ? A B C D I II III IV Kadar Kelahiran = Kadar Kematian

Keadaan di atas menunjukkan jenis pertumbuhan penduduk A B C D Sifar Positif Negatif Optimum

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 7 berdasarkan peta di bawah

Antara berikut manakah benar tentang kawasan yang berlorek ? I II III IV A B C D Tahap teknologi maju Kadar kenal huruf yang tinggi Kadar pengangguran tinggi Kadar pertambahan penduduk rendah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 8 berdasarkan peta di bawah

Manakah benar tentang fungsi bandar yang ditandakan dalam peta ? I II III IV Aspek Kepadatan penduduk Kadar pertumbuhan penduduk Migrasi Kos hidup Kawasan P Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Kawasan Q Rendah Rendah Rendah Rendah

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Kerajaan beberapa buah negara telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah lebihan penduduk iaitu I II III IV A B C D menjalankan transmigrasi menggalakkan migrasi antarabangsa meningkatkan pembinaan rumah kos rendah meningkatkan peluang pekerjaan melalui galakkan pelaburan asing I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

10 Faktor yang menyebabkan jumlah kelahiran di sesebuah negara semakin meningkat ialah I II III IV A B C D bilangan lelaki muda yang ramai perkahwinan pada peringkat muda perancangan keluarga kurang berkesan imunisasi dan pelbagai kaedah pencegahan penyakit I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 11 berdasarkan peta di bawah

11

Pilih pasangan yang boleh disesuaikan dengan negara X dan Y A B C X Penduduk berlebihan Penduduk kurang Penduduk optimum Y Penduduk optimum Penduduk berlebihan Penduduk kurang

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Penduduk berlebihan

Penduduk kurang

12 Peningkatan taraf hidup penduduk di Bintulu, Sarawak adalah kesan daripada perkembangan sektor A B C D pendidikan perdagangan pelancongan perindustrian

13 Mengapakah taburan penduduk di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak jarang ? A B C D Kos hidup yang tinggi Kawasan paya air tawar Kekurangan sumber alam Bentuk muka bumi bergunung ganang

Soalan 14 berdasarkan jadual di bawah Kawasan I II III IV Keluasan ( km persegi ) 30 60 10 5 Jumlah Penduduk ( orang ) 2100 1800 500 375

14 Berdasarkan data, kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di kawasan A B C D I II III IV

Soalan 15 berdasarkan maklumat di bawah

Bandar

Luar Bandar migrasi

FELDA KEJORA KETENGAH KESEDAR DARA

15 Antara berikut yang manakah kesan pergerakan penduduk di atas ? I II III IV Kewujudan bandar baru Meningkatkan taraf hidup Kemajuan perindustrian Peningkatan pengeluaran makanan

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

A B

I dan II II dan II

C III dan IV D I dan IV Kadar kelahiran rendah Kekurangan tenaga buruh

16 Pernyataan di atas dapat dikaitkan dengan negara I II III IV A B C D Australia Bangladesh Brunei Kanada I dan II II dan III III dan IV I dan IV Kadar kelahiran tinggi Kadar kematian rendah Pertumbuhan penduduk tinggi 17 Pernyataan manakah yang boleh dikaitkan dengan ciri ciri di atas ? A B C D Pendapatan penduduk tinggi Kadar pengangguran rendah Peratus buta huruf rendah Kawasan setinggan meningkat

18 Kadar kelahiran yang tinggi di kalangan negara membangun pelbagai masalah seperti I II III IV A B migrasi antarabangsa keperluan makanan kekurangan peluang pekerjaan permintaan terhadap rumah meningkat I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 19 berdasarkan jadual di bawah Negara I II III IV Kadar Kelahiran setiap 1000 orang 44.2 39.7 35.4 12.2 Jumlah Kematian setiap 1000 orang 22.7 21.4 1.60 6.5

19 Negara yang mengalami kadar pertambahan penduduk tertinggi sekali ialah A B C D I II III IV

20 Antara berikut negara manakah kebanyakan penduduknya bekerja dalam sektor perkhidmatan dan perindustrian ? I II III IV A B Brazil Kanada Australia Bangladesh I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Penduduk berlebihan India Ethiopia 21 Kesan penduduk berlebihan kepada negara negara yang dinyatakan di atas ialah I II III IV A B peluang pekerjaan terhad perumahan tidak mencukupi pembangunan negara bertambah pesat pelbagai kemudahan pendidikan disediakan I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

22

Antara berikut kombinasi manakah benar tentang kawasan dan faktor taburan penduduk ? I II III IV A B C D Kawasan Taiping Tanah Tinggi Genting Mak Mandin Dataran Kerian I dan II II dan III III dan IV I dan IV Faktor taburan penduduk Rancangan Kemajuan Tanah Sumber mineral Kawasan industri Tanah Aluvium

23 Berdasarkan rajah di atas apakah faktor yang menggalakkan pergerakan penduduk tersebut ? I II III IV A B Mendapatkan rawatan perubatan Mendapatkan pemilikan tanah Memperoleh ladar upah lebih tinggi Peluang mendapatkan pendidikan tinggi I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 24 berdasarkan peta di bawah 24 Migrasi penduduk ke kawasan berlorek disebabkan oleh A B C D dasar kerajaan bencana alam peningkatan taraf pendidikan kos hidup tempat yang dituju tinggi

Penduduk bertambah Banyak hutan diterokai

25 Antara berikut manakah yang dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas ? I II III IV A B Suhu semakin meningkat Keluasan tanah bertambah Banyak kawasan rekreasi dibuka Kepupusan flora dan fauna I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

26 Pertambahan peratusan wanita bekerja di Malaysia telah menyebabkan I II III IV A B perkahwinan lewat kadar kelahiran menurun kadar kesuburan menurun kadar kematian meningkat I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 27 berdasarkan rajah di bawah 27 Antara berikut manakah yang berkaitan dengan pola petempatan seperti rajah di atas ? I II III IV A B C D Soalan 28 berdasarkan peta di bawah 28 Faktor yang mempengaruhi migrasi penduduk seperti peta di atas ialah I II III IV A B C D mengikut keluarga bertukar tempat kerja peluang pendidikan meningkatkan taraf hidup I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Pertanian kebun kecil Rumah tidak tersusun Infrastruktur lengkap Dasar Kerajaan / Governan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

29 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan A B C D petempatan setinggan kejadian banjir kilat pembuangan sampah sarap pertambahan bilangan kenderaan

30 Apakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ? I II III IV A B Iklim berubah Kualiti air merosot Sumber hutan berkurang Kesuburan tanih meningkat I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Kanada Australia

31 Antara yang berikut, yang manakah ciri penduduk negara di atas ? I II III IV A B Kadar kelahiran tinggi Taraf kesihatan rendah Kadar kematian rendah Kadar celik huruf tinggi I dan II II dan II C III dan IV D I dan IV

Soalan 32 berdasarkan rajah di bawah

Bandar

Kawasan Tanah Rancangan

Luar Bandar

32 Kesan pergerakan penduduk dalam rajah di atas ialah I II III IV A B jumlah penduduk bertambah taraf hidup meningkat permintaan rumah meningkat wujud bandar baru I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 33 berdasarkan gambar di bawah

33 Faktor faktor yang mempengaruhi perubahan dalam rajah di atas ialah I II III IV A B 34 governan ( dasar kerajaan ) kadar kelahiran migrasi penduduk peluang pekerjaan I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Antara berikut, ciri ciri kependudukan yang benar mengenai perubahan penduduk ialah I II III IV A B Penduduk Berlebihan Tahap teknologi tinggi Kadar pengangguran tinggi Kadar kelahiran tinggi Pendapatan berkapita tinggi I dan II II dan III C D Kurang Penduduk Tahap teknologi rendah Kadar pengangguran rendah Kadar kelahiran rendah Pendapatan berkapita rendah III dan IV I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Bangladesh Ethopia

35 Ciri ciri penduduk negara di atas ialah I II III IV A B 36 masalah setinggan jangka hayat panjang kadar kelahiran rendah kurang peluang pekerjaan I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Antara berikut, kawasan manakah yang mempunyai petempatan jenis berselerak ? A C

Soalan 37 berdasarkan peta di bawah

Negara kurang penduduk Kadar kelahiran yang rendah Sebuah negara yang maju

37 Punca pencemaran udara di bandar dikaitkan dengan A petempatan setinggan

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

B C D

kejadian banjir kilat pembuangan sampah sarap pertambahan bilangan kenderaan Bandaraya Johor Bahru

Kg. Sg. Tiram

38 Migrasi yang berlaku dalam rajah di atas mungkin sekali melibatkan pekerjaan di sektor I II III IV A B pertanian perikanan perkhidmatan perindustrian I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Bentuk muka bumi

Ketersampaian

Peletakan Petempatan Luar Bandar

Tarikh

39 Faktor X dalam rajah di atas ialah A B C D dasar kerajaan teknologi bencana alam emigrasi

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Soalan 40 berdasarkan peta di bawah

Kawasan perikanan Kepadatan penduduk sederhana

40 Pernyataan di atas BENAR untuk kawasan bertanda A B C D Negara P Q R S I II III IV Kadar Kelahiran setiap 1000 orang 23 21 19 17 Jumlah Kematian setiap 1000 orang 42 38 35 22

41 Berdasarkan jadual di atas, negara yang mengalami kadar pertumbuhan semulajadi sebanyak 16 orang bagi setiap 1000 orang penduduk ialah negara A B C D P Q R S

42 Negara yang dikelaskan sebagai kurang penduduk mempunyai I II III IV A B kemajuan teknologi yang tinggi ramai penduduk umur muda kadar kenal huruf yang tinggi kadar pertambahan semulajadi rendah I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Migrasi ke Penduduk desa Bandar

43 Apakah usaha usaha mengurangkan pergerakan penduduk di atas ? I II III IV A B Membuka tanah melalui Felda Memajukan sektor industri desa Menguatkuasakan undang undang Melambatkan proses pembangunan kawasan bandar I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 44 berdasarkan jadual di bawah Tahun Kadar Kematian Kasar Kadar Kelahiran Kasar 1980 40 50 1985 50 47 1990 35 49 1995 30 30

44 Kadar pertumbuhan penduduk yang paling besar berlaku pada tahun A B C D 1980 1985 1990 1995

Soalan 45 berdasarkan peta di bawah 45 Antara berikut manakah faktor yang mendorong pergerakan penduduk seperti dalam peta di sebelah ? A B C D Peluang pekerjaan dalam sektor industri Perlindungan daripada ancaman penyakit Pembukaan petempatan baru Pembinaan pusat pendidikan tinggi

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

KERJAYA DAN STATUS WANITA

KELAHIRAN MENURUN 46 Bagaimana situasi di atas dapat mengurangkan jumlah penduduk ? I II III IV A B Dasar kerajaan Kurang pengetahuan Perkahwinan lewat Kadar kesuburan rendah I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV Jumlah kematian dalam setahun Jumlah penduduk pada pertengahan tahun

W =

X 1000

47 W merujuk kepada A B C D kadar kelahiran kasar kadar kematian kasar kadar perubahan penduduk kadar pertambahan penduduk

45 Encik Ahmad yang bekerja sebagai guru di Taiping, Perak telah ditukarkan ke Kuala

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Terengganu. Perpindahan ini dinamakan A B C D Migrasi bandar ke bandar Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi luar bandar ke bandar Migrasi luar bandar ke luar bandar

Soalan 49 berdasarkan rajah di bawah

49 Apakah faktor utama yang mempengaruhi perubahan di atas ? A B C D Dasar kerajaan Iklim Bentuk muka bumi Jenis tanih

Soalan 50 berdasarkan peta di bawah

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Pertanian sukar dijalankan Kurang petempatan Berhutan tebal

50 Huraian di atas menerangkan kawasan yang bertanda A I B II C III D IV 51 Antara yang berikut, pernyataan manakah yang menggambarkan ciri negara kurang penduduk ? I II III IV A B Taraf hidup tinggi Pendapatan penduduk tinggi Kadar pertumbuhan penduduk rendah Penggunaan suber semulajadi dengan maksimum I, II dan II I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 52 berdasarkan peta Malaysia di bawah

52 Kegiatan ekonomi yang mempengaruhi kepadatan penduduk tinggi di kawasan bertanda ialah I II III IV perlombongan perindustrian perdagangan penanaman lada hitam

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

A B

I dan II II dan III Arab Saudi

C III dan IV D I dan IV Negara Thai Kanada

Pejabat Kedutaan Negara Luar di Putrajaya 53 Pertumbuhan penduduk kerana faktor di atas dikenali juga sebagai A migrasi B emigrasi C imigrasi D transmigrasi Soalan 54 berdasarkan rajah di bawah Arah Migrasi

Luar Bandar

Bandar

54 Apakah kesan negatif yang akan berlaku di kawasan luar bandar ? I II III IV A B Banyak tanah terbiar Kekurangan tenaga pekerja Kemudahan infrastruktur bertambah Hasil pertanian berkurangan, jangka hayat meningkat I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Soalan 55 berdasarkan jadual di bawah Negeri Johor Kelantan Perlis Negeri Sembilan Jumlah Penduduk ( orang ) 2740625 1313014
3

Luas Kawasan ( kilometer persegi ) 18987 15024 795 6644

204450 859924

55 Negeri yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi ialah A B Perlis Johor

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

C D

Kelantan Negeri Sembilan Shah Alam Fungsi X Tanjung Malim Larkin

56 Persamaan fungsi X bagi bandar bandar di atas ialah dari segi A pertanian B pelabuhan C pelancongan D perindustrian 57 Pembandaran berlaku dengan pesat di bandar bandar Johor Baharu, Kuching dan Kota Kinabalu adalah disebabkan faktor I II III IV A B dasar kerajaan pertambahan kawasan setinggan migrasi penduduk dari luar bandar peluang pekerjaan I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 58 berdasarkan peta di bawah

58 Antara berikut manakah benar tentang kawasan berlorek ? I II Tahap teknologi tinggi Kadar kenal huruf yang tinggi

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

III IV A B

Kadar pengangguran tinggi Kadar pertumbuhan penduduk tinggi I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

59 Antara berikut manakah faktor yang menyebabkan kadar kelahiran di Malaysia menurun sejak tahun 1990 ? I II III IV Kemudahan perubatan Wanita bekerjaya Dasar Kependudukan Negara Jangkitan wabak penyakit

A I dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV 60 Antara langkah yang wajar dilaksanakan oleh kerajaan sesebuah negara yang mengalami masalah lebihan penduduk adalah I II III IV A B menggalakkan migrasi dalaman menggalakkan proses transmigrasi menggalakkan perancangan keluarga mengurangkan insentif cuti bersalin I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

61 Antara berikut manakah benar tentang kependudukan di Malaysia ? A B C D Taburan penduduk adalah sekata Kepadatan penduduk tinggi di tepi pantai Sebilangan besar penduduk tinggal di hulu sungai Kebanyakan penduduk luar bandar terlibat dalam pertanian

Soalan 62 berdasarkan peta di bawah

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

62 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan yang bertanda Y dan Z dalam peta ialah A B C D governan sumber mineral pusat perikanan bentuk muka bumi

Tahun 2001 2002

Kadar Kelahiran Kasar 23.5 23.0 NEGARA Y

Kadar Kematian Kasar 4.4 4.2

63 Berdasarkan jadual di atas, perbezaan kadar pertumbuhan semulajadi penduduk Negara Y tahun 2001 2002 ialah A B C D 0.1 0.2 0.3 0.4 Luar Bandar Bandar

64 Kesan migrasi tersebut terhadap kawasan destinasi adalah A B C D setinggan kekurangan tenaga pekerja tanah terbiar pertumbuhan semulajadi meningkat

65 Antara berikut manakah merupakan kesan pembangunan industri perkilangan ? I II III IV A B Urbanisasi meningkat Barangan eksport meningkat Pendapatan negara meningkat Sektor primer berkembang I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

66 Antara berikut yang manakah kawasan berpenduduk sederhana ? I II III IV A B Lembangan Sungai Baram Jengka Tiga Segi Lembah Kelang Dataran Kelantan I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

Perkhidmatan kesihatan dan perubatan untuk ibu ibu mengandung 67 Pernyataan di atas menyebabkan I II III IV A B kesuburan wanita meningkat kadar kelahiran bertambah kadar kematian berkurang perkahwinan awal I dan II II dan III C III dan IV D I dan IV

68 Apakah faktor utama mempengaruhi pergerakan penduduk di atas ? A B C D Penerokaan tanah rancangan Pembinaan bangunan Peluang pendidikan Pembukaan kawasan lombong

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

69 Apakah sumbangan pembinaan lebuh raya kepada penduduk ? I II III IV A B Dapat menghubungkan kawasan terpencil Memendekkan jarak perjalanan Memendekkan masa perjalanan Mengurangkan kesesakan lalu lintas di bandar I, II dan III I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Soalan 70 berdasarkan rajah di bawah Dasar Kependudukan Negara 70 Matlamat Pertumbuhan semulajadi penduduk = 70 juta orang

Antara berikut, manakah tindakan yang diambil oleh kerajaan Malaysia untuk mencapai matlamat di atas ? I II III IV A B C D Cuti bersalin Imigrasi dari negara jiran Bayaran rawatan rendah Pengecualian cukai tanggungan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Taraf hidup penduduk terlalu tinggi Keseimbangan jumlah Keluaran Dalam Negara Kasar dengan jumlah penduduk Penggunaan mesin dan jentera secara berleluasa 71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang A B C D kekurangan penduduk berlebihan penduduk penduduk optimum penduduk abnormal

Soalan 72 berdasarkan peta di bawah

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Kadar Kelahiran Tinggi Kadar Kematian Tinggi

71 Keadaan di atas menggambarkan ciri kependudukan negara yang A kekurangan penduduk B berlebihan penduduk C penduduk optimum D penduduk abnormal Soalan 73 berdasarkan peta Malaysia di bawah

73

Migrasi ke kawasan X dapat dikaitkan dengan I II III IV A B C D pendidikan kadar upah tinggi meningkatkan taraf hidup mengurangkan kemiskinan I dan II II dan III III dan IV I dan IV

74

Faktor yang mempengaruhi imigrasi ke Malaysia ialah I II III peluang pekerjaan pendapatan lumayan kestabilan politik

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

IV A B C D

kos hidup rendah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 75 berdasarkan jadual di bawah Negeri Perlis Melaka Sarawak Negeri Sembilan Keluasan ( km2) 795 1652 124450 6684 Jumlah Penduduk 204450 635791 2071506 859924

Jumlah Penduduk mengikut negeri di Malaysia 2001 75 Berdasarkan jadual di atas, negeri manakah yang mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi A B C D Perlis Melaka Sarawak Negeri Sembilan

Soalan 76 berdasarkan rajah di bawah

Sintok

Bangi

Skudai

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

76 Kawasan berlorek dalam rajah di atas menjadi tumpuan penduduk kerana A B C D pertanian pendidikan pentadbiran perindustrian

77 Apakah jenis pergerakan penduduk seperti penduduk seperti dalam peta di atas ? A B C D Luar bandar ke bandar Luar bandar ke luar bandar Bandar ke luar bandar Bandar ke bandar Kadar kelahiran Tinggi Kadar kematian Tinggi Ramai penduduk tinggal di luar bandar

78 Ciri ciri di atas terdapat di negara A B Australia Kanada

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

C D

Jepun Pakistan

Soalan 79 berdasarkan rajah di bawah

Petani Tradisonal 79

FELD A

Nelayan Tradisonal

Perpindahan penduduk seperti rajah di atas menyebabkan I II III IV A B C D kegiatan ekonomi tradisional terhapus petempatan baru wujud taraf hidup meningkat kawasan pertanian bertambah I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

80 Penduduk berlebihan terdapat di kawasan peta yang bertanda

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

A B C D

I II III IV

KETENGAH JENGKA

81 Apakah faktor utama kawasan di atas menjadi tumpuan penduduk ? A B C D Pertanian Perkilangan Pelancongan Perlombongan Ali berasal dari Kg. Pt. Amil melanjutkan pelajarannya di Kuala Lumpur. Setelah menghabiskan pengajian Ali bertugas di Kuching, Sarawak Setelah bersara Ali pulang dan menetap di kampung asalnya 82 Berdasarkan pernyataan di atas, Ali telah melakukan migrasi A B C D luar bandar bandar bandar luar bandar bandar luar bandar bandar bandar luar bandar luar bandar bandar luar bandar bandar luar bandar bandar luar bandar

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

83 Pertumbuhan penduduk di kawasan berlorek dalam peta di atas dapat dikaitkan dengan A B C D bandar raya pelancongan sumber mineral rancangan kemajuan tanah Petempatan luar bandar Bachok Kemaman Kuala Sedeli 84 Pernyataan di atas berkaitan dengan petempatan A B C D orang asli kem pembalak desa tertinggal nelayan

Soalan 85 berdasarkan maklumat di bawah Prai Shah Alam

85 Apakah faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk kawasan di atas ? A B C D Pendidikan Perindustrian Perlombongan Pelancongan Lembah Kinta Lembah Kelang

86 Faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk di kawasan di atas ialah A B C pertanian pendidikan perindustrian

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

D 87

perlombongan

Antara berikut negara manakah mengalami penduduk berlebihan ? I II III IV A B C D Nigeria India Brazil Kanada I dan II II dan III III dan IV I dan IV

88 Apakah faktor utama yang mempengaruhi migrasi antarabangsa ? A B C D Peluang pendidikan Kemudahan tempat kediaman Peluang pekerjaan yang banyak Kemudahan pengangkutan dan perhubungan

Soalan 89 berdasarkan rajah di bawah Kadar kelahiran Migrasi

Kadar kematian 89 S dalam rajah di atas ialah A B C D 90 demografi penduduk perubahan penduduk pertumbuhan penduduk bancian penduduk

Antara berikut yang manakah kesan pertambahan penduduk terhadap alam sekitar ? I II III IV A Spesis flora dipelbagaikan Penerokaan tanah lebih giat Kawasan tadahan hujan terjejas Permintaan bekalan air meningkat I, II dan III

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

B C D

I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

91

Kombinasi manakah yang benar tentang jadual di bawah ? Ciri Kependudukan A B C D Pengangguran Kenal huruf Kadar kematian Kadar kelahiran Negara Penduduk Berlebihan Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Kurang Penduduk Rendah Rendah Rendah TInggi

Soalan 92 berdasarkan peta di bawah

92 Apakah kesan migrasi kepada kawasan berlorek di atas ? A B C D Hasil pertanian bertambah Kadar upah buruh meningkat Pertambahan peluang pekerjaan Bekalan tenaga buruh meningkat

93 Negeri manakah paling padat penduduk di Malaysia ? A B C Johor Melaka Selangor

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

D 94

Pulau Pinang

Antara berikut kawasan manakah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi di Malaysia ? I II III IV A B C D Lembah Kinta Lembah Kelang Pantai Barat Sabah Pantai Timur Semenanjung I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 95 berdasarkan maklumat di bawah FELDA FELCRA

95 Peranan agensi di atas menyebabkan berlakunya migrasi A B C D bandar ke bandar bandar ke luar bandar luar bandar ke bandar luar bandar ke luar bandar

96 Antara berikut negara manakah yang mengalami penduduk berlebihan ? A B C D 97 Jepun Brazil Kanada Bangladesh

Ciri ciri negara kurang penduduk ialah I II III IV A B C D jangka hayat panjang kadar kelahiran rendah kadar kematian tinggi ramai penduduk tinggal di desa I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 98 berdasarkan rajah di bawah 98 Kepadatan penduduk di kawasan yang berlorek dipengaruhi oleh faktor
Lembah Klang Lembah Kinta

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

I II III IV A B C D

pusat pentadbiran pusat perindustrian kawasan pertanian kawasan perlombongan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 99 berdasarkan peta di bawah

99 Peningkatan penduduk di kawasan yang bertanda pada peta berlaku kerana A B C D tanih aluvium yang subur jalan pengangkutan yang baik pembukaan kilang penapisan pengluasan kawasan pertanian ladang

100 Kemiskinan tanih berlaku akibat pertambahan penduduk yang pesat kerana I II III IV A B C D menggunakan banyak baja kima menanam sejenis tanaman sahaja menjalankan kegiatan pertanian secara giat menggunakan jentera moden I dan II II dan III III dan IV I dan IV

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Kemudahan infrastruktur lengkap Penduduk padat Pusat perindustrian

101 Pernyataan di atas sesuai merujuk kepada kawasan bertanda A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Kurang kemudahan kesihatan Kadar Kematian

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

Bencan a alam

Jangkitan penyakit

102 Rajah di atas menunjukkan faktor yang mempengaruhi peningkatan kadar kematian. Faktor X mungkin sekali A B C D berkahwin lewat taraf hidup tinggi kekurangan zat makanan amalan perancang keluarga

Penduduk bertumpu di kawasan ini kerana tanih yang subur Hujan maksimum diterima pada bulan November dan Disember Aktiviti utama ialah pertanian dan menangkap ikan.

103 Maklumat di atas menerangkan kawasan A B C D Delta Segama Dataran Kedah Delta Kelantan Dataran Rajang

104 Antara berikut, manakah implikasi daripada kekurangan penduduk di Kanada ? I II III IV A B C D Sumber tenaga buruh yang banyak Kepadatan penduduk yang rendah Kadar pertumbuhan penduduk rendah Penerokaan semulajadi terhad I dan II II dan III III dan IV I dan IV Pendidikan kesihatan Imunisasi

105 Pernyataan di atas dikaitkan dengan A B C peningkatan taraf kesihatan perancang keluarga amalan pemakanan

CEMERLANG GEOGRAFI PMR 2011 PANITIA GEOGRAFI SMK SERI BENTONG (cikgu fitri )

dasar kependudukan

JAWAPAN SET SOALAN GEOGRAFI


TEMA 4 DINAMIK PENDUDUK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B B D D A B B A B D D D D A C D D C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C B A D A A D D B C C C B D B D C A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 C B A C C C B A A C B A C C A D C A A B 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C A A A A A A B C C B A A B D D B C 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A C C D B C A C B A A C D A D D A B C C 101 102 103 104 105 A C C D A