SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE

REGISTAR
PROPISA OBJAVQENIH U “SLU@BENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE” U 2003. GODINI

BAWA LUKA, 2003.

HRONOLO[KI REGISTAR
PROPISA OBJAVQENIH U “SLU@BENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRPSKE” U 2003. GODINI
Reg. br. PREDSJEDNIK REPUBLIKE SRPSKE
49 50 51 123 170 171

Br./str.

Reg. br.
409 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima

Br./str.

ODLUKE Odluka o postavqewu savjetnika za politi~ki sistem i pravna pitawa
Odluka o postavqewu savjetnika za ekonomsku politiku Odluka o postavqewu politi~kog savjetnika Odluka o pomilovawu osu|enih lica Ispravka

38/3

3/1 3/1 3/1 6/1 105/12

410 411 428 429 430 431 432 433 434 435 436 471 493

Zakon o dopunama Zakona o osnovnim svojinsko - pravnim odnosima 38/3 Zakon o dopunama Zakona o ste~ajnom postupku Zakon o protivgradnoj za{titi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji javnog sektora Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upisu u sudski registar Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privrednoj komori Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetni~koj djelatnosti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o civilnoj za{titi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliote~koj djelatnosti Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske Zakon o bankama Republike Srpske Zakon o unutra{wim poslovima Zakon o za{titi svjedoka u krivi~nom postupku Krivi~ni zakon Republike Srpske Zakon o krivi~nom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka na teret buxeta Republike Srpske po osnovu isplate naknade materijalne i nematerijalne {tete nastale usqed ratnih dejstava i po osnovu isplate stare devizne {tedwe Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osigurawu Ispravka Zakon o premjeru i katastru nepokretnosti 38/4 39/1 39/2 39/3 39/4 39/4 39/6 39/6 39/7 39/7 41/1 44/1 48/1 48/10 49/1 50/1

Odluka o postavqewu savjetnika Predsjednika Republike za bezbjednost 11/1 Odluka o postavqewu savjetnika Predsjednika Republike za odnose sa javno{}u 11/1 Ispravka 27/9 52/1 56/11 63/1 77/1 91/1 Odluka o pomilovawu osu|enih lica Ispravka Odluka o postavqewu savjetnika Odluka o pomilovawu osu|enog lica Odluka o postavqewu savjetnika u Kabinetu Predsjednika Republike Srpske

538 647 817 948

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
52 244 280 365 366 405 406 407 408

ZAKONI Zakon o izvr{ewu Buxeta Republike Srpske za 2003. godinu
Zakon o radio televiziji Republike Srpske Zakon o dopunama Zakona o elektri~noj energiji Zakon o zdravstvenim komorama

3/1 22/1 29/1 35/1

505 506 517 534 535

Zakon o izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske 35/3 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o buxetskom sistemu Republike Srpske Zakon o izmjenama Zakona o administrativnoj slu`bi u upravi Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preduze}ima 38/1 38/1 38/1 38/2

51/1 51/1 57/11 55/1

536

567

Strana 4 Reg. br.
568 605 611 637 638 694 695 696 697 698 699 702 703 704 706 850 Zakon o turizmu

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str.
55/13 58/1 59/1 60-II/1 60-II/2 65/1 65/3

Registar za 2003. Br./str.

Reg. br.
985 986 987 988 989 990 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima u dr`avnim organima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ste~ajnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o prekr{ajima Zakon o izmjenama Zakona o sudovima i sudskoj slu`bi

Zakon o parni~nom postupku Zakon o izvr{nom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama i porezu na promet Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim republi~kim taksama Zakon o slobodnim zonama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

96/17 96/17 96/18 96/18 96/19 96/19 110/1 110/1 110/8

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima 65/3 Zakon o dopunama Zakona o porezu na dohodak gra|ana Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odr`avawu stambenih zgrada Zakon o {umama - pre~i{}eni tekst Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu Zakon o zemqi{nim kwigama Republike Srpske 65/4 65/5 65/5 66/1 66/12 66/13 67/1

1083 Zakon o privremenom odlagawu od izvr{ewa potra`ivawa iz buxeta Republike Srpske 1084 Zakon o proizvodwi i prometu opojnih droga 1085 Zakon o dopunama Zakona o `eqeznicama Republike Srpske 1086 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Republike Srpske 1087 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj za{titi 1088 Zakon o progla{ewu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polo`aju i ovla{}ewima Crvenog krsta Republike Srpske

110/8 110/10

110/12

Zakon o naknadama za kori{}ewe prirodnih resursa u svrhu proizvodwe elektri~ne energije 85/1 Zakon o Komunalnoj policiji Zakon o statistici Republike Srpske Zakon o izmjenama Zakona o parni~nom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{nom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tu`ila{tvima Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i sudskoj slu`bi Republike Srpske Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnom ispitu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapo{qavawu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju Zakon o gra|evinskom zemqi{tu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektri~noj energiji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu Zakon o buxetskom sistemu Republike Srpske Zakon o deviznom poslovawu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o kori{}ewu napu{tene imovine 85/2 85/5

1089 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaqivih te~nosti i gasova 110/13 74 75

851 852 853 854 855 856

ODLUKE Odluka o izboru predsjednika Vlade Republike Srpske
Odluka o izboru ~lanova Vlade Republike Srpske Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Komisije za izbor i imenovawa Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Zakonodavno-pravnog odbora Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za privredu i finansije Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za politi~ki sistem, pravosu|e i upravu Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za za{titu `ivotne sredine Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za dru{tveni polo`aj `ena i ravnopravnost me|u polovima Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za za{titu prava izbjeglica i raseqenih lica Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za pra}ewe i kontrolu rada organa i institucija u oblasti odbrane i unutra{wih poslova Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za dru{tvene djelatnosti Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za predstavke, prijedloge i dru{tveni nadzor

5/1 5/1 5/1 5/2 5/2

85/7 76 85/8 85/8 77 78 79

85/8 85/9 85/9 85/12 86/1 86/10

857 858 859 860 861 862 982 983 984

5/2 5/2

80 81

5/3 5/3

82

83 86/11 96/1 96/9 84 85 96/17

5/3 5/3

5/4

Registar za 2003. Reg. br.
86

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
443 5/4 5/4 5/4 5/4 444 Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Komisije za pra}ewe procesa ekonomskih reformi Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Komisije za pra}ewe procesa reformi u oblasti pravosu|a

Strana 5 Br./str.

Odluka o izboru delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o prestanku mandata narodnog poslanika Odluka o verifikaciji mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skup{tini Republike Srpske Odluka o verifikaciji mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skup{tini Republike Srpske Odluka o verifikaciji mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skup{tini Republike Srpske Odluka o zamjeni ~lana Mandatno-imunitetske komisije Odluka o razrje{ewu Republi~kog javnog pravobranioca Odluka o razrje{ewu zamjenika Republi~kog javnog pravobranioca sa sjedi{tem u Doboju Odluka o izboru ~lanova Zakonodavnopravnog odbora iz reda stru~waka iz oblasti prava Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za ustavna pitawa Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Komisije za pra}ewe sprovo|ewa procesa privatizacije Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Komisije za pra}ewe stawa u oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa Odluka o izmjeni ~lanova u odborima Narodne skup{tine Republike Srpske Odluka o izboru potpredsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske - g. Tomislav Tomqanovi}

40/1

87 88 89 90

40/2 40/2

445 446

Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Odluka o razrje{ewu zamjenika Republi~kog javnog pravobranioca sa sjedi{tem u Bawoj Luci Odluka o prihvatawu zadu`ewa po Projektu razvoja male komercijalne poqoprivrede (Small Scale Commercial Agriculture Development Project) od Svjetske banke - Me|unarodne asocijacije za razvoj (SSCADP - WB IDA 3742 BOS) Odluka o kriterijumima za ocjenu razvijenosti op{tina u Republici Srpskoj

40/2

5/5

447

91

5/5 507 508

92

40/2 48/12

5/5 5/5 19/1 19/1

93 211 212 213

Odluka o prihvatawu zadu`ewa prema Svjetskoj banci - Me|unarodnoj asocijaciji za razvoj (WB IDA) po Projektu razvoja i za{tite {uma (Forest Development and Conservation Project - FDCP) 48/13 Odluka o prihvatawu zadu`ewa prema Svjetskoj banci - Me|unarodnoj asocijaciji za razvoj (WB IDA) po Projektu tehni~ke pomo}i za socijalno osigurawe (Social Insurance Technical Assistance Project - SITAP) 48/14 Odluka o usvajawu Izvje{taja o poslovawu Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2002. godinu 48/14 Odluka o usvajawu Izvje{taja Ombudsmena Republike Srpske za 2002. godinu Odluka o usvajawu Prijedloga energetskog bilansa Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o usvajawu Programa rje{avawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2003. godinu Odluka o usvajawu Izvje{taja o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za 2002. godinu Odluka o usvajawu Izvje{taja o izvr{ewu buxeta za period januar - mart 2003. godine Odluka o usvajawu Izvje{taja o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske za 2002. godinu Odluka o usvajawu Programa statisti~kih istra`ivawa Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Roduqubu \ukanovi}u Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Cvijetinu Nikoli}u Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g|i Oliveri Babi} Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Petru Kr~maru Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Muratu \uderiji Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Vitomiru Tomi}u 48/14 48/15

509

19/1 510 19/1 511 19/2 512 19/2 19/2 563 30/1 564 565 513

214 215

216

217 296

48/15 54/1 54/1

297

Odluka o izboru generalnog sekretara Narodne skup{tine Republike Srpske - g. Boro Blagojevi} 30/1 Odluka o izboru zamjenika generalnog sekretara Narodne skup{tine Republike Srpske, za obavqawe poslova sekretar u Vije}u naroda - g. Mirko Stevanovi} Odluka o izboru potpredsjednika Vlade Republike Srpske - g. Omer Brankovi} Odluka o izboru potpredsjednika Vlade Republike Srpske - g. Boris Ga{par Odluka o izboru zamjenika Glavnog revizora Javnog sektora Republike Srpske - g. Du{an Ili~i} Odluka o obrazovawu Komisije za pra}ewe procesa ekonomskih reformi Odluka o obrazovawu Komisije za pra}ewe procesa reformi u oblasti pravosu|a

298

54/1

566 30/1 30/1 30/2 648 649 650 30/2 651 652 653

54/1 63/1 63/1 63/1 63/2 63/2 63/2

299 300 301

302 441 442

Odluka o promjeni naziva lista “Glas srpski” 30/2 40/1 40/1

Strana 6 Reg. br.
654 655 705

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
912 913 914 66/14 915

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Milovanu Borojevi}u Odluka o verifikaciji mandata narodnog poslanika g. Mla|anu Zari}u Odluka o usvajawu programa rada Narodne skup{tine Republike Srpske za period februar 2003 - februar 2004. godine Odluka o usvajawu Informacije o inodugu Republike Srpske sa stawem na dan 31. decembra 2002. godine Odluka o usvajawu Informacije o pravnim i fizi~kim licima, koja su do sada naplatila materijalnu i nematerijalnu {tetu nastalu usqed ratnih dejstava

63/2 63/2

Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Vojin Bojani} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Branko Sunari} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Adem Medi} Odluka o usvajawu Izvje{taja o izvr{ewu buxeta Republike Srpske za period od 1. januara 2003. godine do 30. juna 2003. godine

89/5 89/5 89/5

722

89/5

68/1

916

723

Odluka o usvajawu Izvje{taja o poslovawu Fonda stanovawa Republike Srpske za period od 12. decembra 2001. godine do 31. decembra 2002. godine 89/5 Odluka o usvajawu Izvje{taja Glavnog revizora o obavqenoj reviziji finansijskog izvje{taja Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 1. januar 31. decembar 2001. godine 89/6 Odluka o obrazovawu Anketnog odbora za utvr|ivawe zakonitosti rada i poslovawa Republi~ke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove za period od 1999. godine do 8. oktobra 2003. godine 89/6 Odluka o izboru ~lana Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske - g|a Slobodanka Mila{inovi} 90/1 Ispravka 93/19 Odluka o izboru ~lana Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske - g. Milan Baro{ Ispravka Odluka o izboru ~lana Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske - g. Milenko ^okorilo Ispravka Odluka da se pristupi promjeni Ustava Republike Srpske dono{ewem amandmana na Ustav Republike Srpske Odluka o imenovawu Savjeta za dovr{ewe Prostornog plana Republike Srpske Odluka o izboru Zajedni~ke komisije Narodne skup{tine Republike Srpske i Vije}a naroda Republike Srpske

68/1

917

724

Odluka o obrazovawu Anketnog odbora za utvr|ivawe ~iweni~nog stawa u vezi sa pravnim i fizi~kim licima, koja su do sada naplatila materijalnu i nematerijalnu {tetu nastalu usqed ratnih dejstava 68/1 Odluka o usvajawu osnova Programa socijalnog zbriwavawa radnika koji }e procesom privatizacije, ste~aja i likvidacije preduze}a ostati bez zaposlewa 68/1 Odluka o izmjeni ~lana Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije Odluka o usvajawu Akcionog plana Republike Srpske za prestrukturirawe i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, Dio I - prestrukturirawe

918

725

726 735

930 68/3

69/1

931

901

Odluka o prihvatawu Memoranduma i Dopunskog memoranduma o razumijevawu izme|u Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine i prihvatawu makrofinansijske pomo}i Bosni i Hercegovni 89/1 Odluka o prihvatawu zadu`ewa Republike Srpske po osnovu duga @eqeznice Republike Srpske nastalog do 2. aprila 1992. godine

90/1 93/19

932

902

90/1 93/20

89/2

972

903

Odluka o prihvatawu zadu`ewa po Konsolidovanim zajmovima “B” i “C” Svjetske banke Me|unarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) po kona~noj podjeli nealociranih kredita kori{}enih prije 2. aprila 1992. godine 89/2 Odluka o prihvatawu zadu`ewa po alociranim kreditima Evropske investicione banke (EIB) kori{}enim prije 2. aprila 1992. godine Odluka o izmjeni ~lanova u Odborima Narodne skup{tine Republike Srpske Odluka o razrje{ewu funkcije Ombudsmena Republike Srpske Odluka o razrje{ewu funkcije zamjenika generalnog sekretara Narodne skup{tine Republike Srpske Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Mehmedalija Bedak Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Du{ko Medi} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Milorad Ivo{evi}

95/1 96/19

991 992

904

96/20 98/1 105/1

89/3 89/3 89/4

905 906 907

1002 Odluka o progla{ewu Amandmana od CVI do CXIII na Ustav Republike Srpske 1049 Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske 1069 Odluka o izboru predsjednika i ~lanova Anketnog odbora za utvr|ivawe zakonitosti rada i poslovawa Republi~ke uprave za geodetsko i imovinsko-pravne poslove za period od 1999. godine do 8. oktobra 2003. godine

89/4 89/4 89/4 89/4 89/5

908 909 910 911

108/1

1070 Odluka o izmjeni ~lana u Anketnom odboru za utvr|ivawe ~iweni~nog stawa u vezi sa pravnim i fizi~kim licima, koja su do sada naplatila materijalnu i nematerijalnu {tetu, nastalu usqed ratnih dejstava 108/1 1124 Odluka o imenovawu vr{ioca du`nosti Republi~kog javnog pravobranioca Republike Srpske

115/1

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 7 Br./str.

1

OSTALI PROPISI Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/870/02
Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/871/02 Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/869/02 Ispravka Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/867/02 Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/872/02 Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/866/02 Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/873/02 Zakqu~ak nakon usvajawa Prijedloga buxeta Republike Srpske za 2003. godinu broj 01/868/02

1/1 306

2

hvatawa Aneksa ugovora o prodaji dr`avnog kapitala preduze}a “Bira~” Zvornik i izmjena i dopuna Sporazuma u ciqu okon~awa privatizacije i pokretawa proizvodwe i davawa mi{qewa Narodne skup{tine Republike Srpske 30/3 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Glavne slu`be za reviziju javnog sektora o obavqenoj reviziji procesa privatizacije dr`avnog kapitala u Kristal banci AD Bawa Luka Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga izmjena Izbornog zakona Republike Srpske Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o Strategiji BiH i RRTF za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u pogledu povratka izbjeglica i raseqenih lica i izgradwe kapaciteta za prenos nadle`nosti na doma}e institucije Zakqu~ak nakon razmatrawa Nacrta zakona o premjeru i katastru nepokretnosti Zakqu~ci nakon razmatrawa Izvje{taja Ombudsmena Republike Srpske za 2002. godinu

1/1

3

1/1 5/23 329 330

30/3 32/1

4

1/1

5

1/1 331 1/2 514

32/1 32/2

6

7

1/2

48/15

8

515

1/2

Zakqu~ci nakon razmatrawa Izvje{taja o poslovawu Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2002. godinu 48/15 Zakqu~ak o obustavqawu primjena dijela tarifnog sistema koji reguli{e postupak obra~una i naplate elektri~ne energije od gra|ana primjenom tzv. “blok tarife”, do dono{ewa novog tarifnog sistema Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o stawu u pravosu|u

218

Zakqu~ak nakon rasprave o Prijedlogu Deklaracije o Odluci Visokog predstavnika za BiH o uspostavi Komisije za indirektnu poresku politiku 19/2 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o Radio-televiziji Republike Srpske 19/3 Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakona o Radio-televiziji Republike Srpske 19/3 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o Radio-televiziji Republike Srpske 19/3 Zakqu~ak nakon razmatrawa Nacrta zakona o poqoprivrednom zemqi{tu Zakqu~ak nakon razmatrawa Nacrta zakona o poqoprivrednom zemqi{tu 19/3

516

48/16 49/55

219 220 221 222 223 224

518 519

Zakqu~ci nakon razmatrawa pitawa u vezi sa reformom sistema odbrane u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini 49/55 Zakqu~ak o prihvatawu odluke Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu od 8. maja 2003. godine broj 139/03 Zakqu~ci nakon razmatrawa Programa rje{avawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2003. godinu

520

49/56

521 19/3 522

Zakqu~ci nakon razmatrawa Nacrta me|uentitetskog akcionog plana za{tite `ivotne sredine u BiH (NEAP BiH) 19/4 Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o stawu u “Elektroprivredi” Republike Srpske nakon Izvje{taja specijalnog revizora i smjene rukovodstva od strane Visokog predstavnika 19/4 Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o bezbjednosti povratnika i lica nesrpske nacionalnosti i aktivnostima Ministarstva unutra{wih poslova Republike Srpske 19/4 Zakqu~ci nakon razmatrawa Izvje{taja Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske 30/2 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske, o obavqenoj reviziji finansijskog izvje{taja Direkcije za privatizaciju Republike Srpske za 2001. godinu 30/3 Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakqu~aka Vlade Republike Srpske radi pri-

49/56

225

Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o bankarskom sektoru Republike Srpske, Izvje{taja o radu i Izvje{taja o finansijskom poslovawu Agencije za bankarstvo za period 1. januar - 31. decembar 2002. godine 49/56 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Komisije za izbor i imenovawa Zakqu~ak o objavqivawu javnih konkursa na slu`benoj veb strani Vlade Republike Srpske 49/56

523 524

226

49/57

525

303

304

Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odlagawu od izvr{ewa sudskih odluka na teret buxeta Republike Srpske po osnovu isplate naknade materijalne i nematerijalne {tete nastale usqed ratnih dejstava i po osnovu isplate stare devizne {tedwe 49/57 Zakqu~ak o razmatrawu i prihvatawu “Osnova za reformu u oblasti odbrane u Bosni i Hercegovini sa planom aktivnosti za sprovo|ewe reformi u sistemu odbrane Republike Srpske”

589

305

56/1

Strana 8 Reg. br.
590 621

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
933

Registar za 2003. Br./str.

Zakqu~ci nakon razmatrawa Reforme carine i uvo|ewa PDV-a u Bosni i Hercegovini Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakqu~aka Narodne skup{tine Republike Srpske u vezi sa realizacijom investicionog programa za izgradwu toplane u Prijedoru Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnih stanova Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o slobodnim zonama Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gra|ana Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima Zakqu~ci nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima

56/1

Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o aktuelnim pitawima vezanim za Radioteleviziju Republike Srpske Zakqu~ci nakon razmatrawa Aktuelnog stawa u zdravstvu Republike Srpske Zakqu~ak nakon razmatrawa teksta Nacrta amandmana na Ustav Republike Srpske

90/1 90/2 95/1

934 61/1 973 974 975

727 728 729 730 731

68/3 68/4 68/4 68/4

Zakqu~ak o razmatrawu i usvajawu Izvje{taja Komisije za reformu odbrane 95/1 Zakqu~ci o razmatrawu pitawa reforme carina i poreskog sistema, a u vezi s tim i Prijedloga zakona o sistemu indirektnog oporezivawa u Bosni i Hercegovini

95/1 99/1

1010 Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o nastavku izgradwe tunela “Fatni~ko poqe” 1011 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, br. 01-1031/03 1012 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, br. 01-0130/03

99/1

68/4

732

99/1

68/4

733

1071 Zakqu~ak nakon razmatrawa Nacrta zakona o spre~avawu nasiqa na sportskim priredbama i Nacrta zakona o spre~avawu nasiqa i nedoli~nog pona{awa na sportskim priredbama 108/1 1072 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polo`aju i ovla{}ewima Crvenog krsta Republike Srpske 1073 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Odbora za ustavna pitawa u vezi Javne rasprave o Nacrtu amandmana na Ustav Republike Srpske

68/4

736 737

Zakqu~ci nakon razmatrawa Informacije o stawu u oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa 69/7 Zakqu~ak nakon razmatrawa Akcionog plana Republike Srpske za prestrukturirawe i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini 69/7 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja o radu Agencije za bankarstvo Republike Srpske Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 69/8 69/8

108/1

108/2

738 739 863

1074 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osigurawu Republike Srpske 108/2 1125 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja o izvr{ewu buxeta Republike Srpske 1126 Zakqu~ci nakon razmatrawa Izvje{taja o privatizaciji dr`avnog kapitala u preduze}ima u Republici Srpskoj 115/1

Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tu`ila{tvima Republike Srpske i Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i sudskoj slu`bi Republike Srpske 86/12 Zakqu~ak nakon razmatrawa Prijedloga zakona o Komunalnoj policiji 86/12

115/1

VIJE]E NARODA REPUBLIKE SRPSKE
332 333 335 336 337

864 919

ODLUKE Odluka o postupku konstituisawa Vije}a naroda
Odluka o izboru predsjedavaju}eg Vije}a naroda Republike Srpske Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Vije}a naroda Republike Srpske - g. Momir Mali} Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Vije}a naroda Republike Srpske - g. Pejo Krwi} Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Vije}a naroda Republike Srpske - g. dr Miroslav Mike{ Odluka o izboru sekretara Vije}a naroda Republike Srpske - g. Mirko Stevanovi}

32/2 32/3 33/1 33/1

Zakqu~ak o pokretawu inicijative da se u Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine donese rezolucija o suzbijawu me|unacionalne i vjerske netrpeqivosti u Bosni i Hercegovini 89/6 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Glavnog revizora o obavqenoj reviziji finansijskog izvje{taja Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 1. januar - 31. decembar 2001. godine 89/6 Zakqu~ak nakon razmatrawa Izvje{taja Glavnog revizora o obavqenoj reviziji finansijskog izvje{taja Republi~ke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za period 1. januar - 31. decembar 2001. godine 89/6

920

33/1 33/1

921

338 412

Odluka o utvr|ivawu funkcionera i delegata na stalnom radu u Vije}u naroda Republike Srpske 38/4

Registar za 2003. Reg. br.
413

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
830 38/5 41/22 38/7 831 865 949 89/7 993 89/7 89/7 89/7 89/7 89/8 98/2 89/8 14 13 12 11

Strana 9 Br./str.

Odluka o naknadama i drugim primawima zaposlenih, izabranih i postavqenih lica u Vije}u naroda Republike Srpske Ispravka Odluka o izboru Administrativne komisije

Uredba o tehni~koj dokumentaciji i sticawu ovla{}ewa za projektovawe, nadzor i izvo|ewe geodetskih radova Uredba o uslovima za osnivawe i registraciju geodetskih organizacija Uredba o carinskim prelazima u Republici Srpskoj za promet akciznih proizvoda Uredba o regulisawu prometa odre|enih naftnih derivata Uredba o uslovima i na~inu pla}awa gotovim novcem

78/1 78/3 86/12 91/1 97/1

414 922 923 924 925 926 927 928

Odluka o izboru predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske 89/7 Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Mehmedalija Bedak Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Du{ko Medi} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Milorad Ivo{evi} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Vojin Bojani} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Branko Sunari} Odluka o izboru sudije Ustavnog suda Republike Srpske - g. Adem Medi}

ODLUKE Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri zapo{qavawa, imenovawa i postavqewa dr`avnih slu`benika

1/9

Odluka o davawu saglasnosti na Memorandum o razumijevawu izme|u Vlade Republike Italije i Savjeta ministara BiH o saradwi u oblasti malih i sredwih preduze}a 1/9 Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora izme|u Evropske zajednice i Republi~ke uprave civilne za{tite Republike Srpske Odluka o utvr|ivawu od op{teg interesa izgradwe magistralnog puta Trebiwe Herceg Novi dionica Aleksina me|a - Tuli

1003 Odluka o promjeni Ustava Republike Srpske 929

OSTALI PROPISI Poslovnik Vije}a naroda Republike Srpske

1/9

VLADA REPUBLIKE SRPSKE
9

UREDBE Uredba o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske
Uredba o stru~nom ispitu za rad u upravi Republike Srpske Uredba o subvencijama u sto~arstvu u 2003. godini

1/9

15 1/2 1/6 2/1 16

Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora o kupoprodaji akcija Privredne banke AD Doboj 1/10 Odluka o prenosu prava kori{}ewa prostora na Centar za edukaciju sudija i tu`ilaca Republike Srpske 1/10 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine op{tine Rudo Odluka o usvajawu Nacionalnog akcionog plana za zdravqe i `ivotnu sredinu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o planu mre`a zdravstvenih ustanova Odluka o davawu saglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Klini~kog centra Srpsko Sarajevo Odluka o stavqawu van snage odluka o odobravawu sredstava iz buxeta Republike Srpske za 2002. godinu Odluka o izmjeni Odluke o osnivawu Fonda za razvoj i zapo{qavawe Republike Srpske Odluka o usvajawu Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o davawu saglasnosti za preseqewe preduze}a “Optel” Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op{tinama Odluka o osloba|awu Op{te bolnice Nevesiwe od pla}awa carine Odluka o prenosu prava raspolagawa na stambenim jedinicama za potrebe rje{avawa stambenih pitawa porodica poginulihnestalih boraca VRS i ratnih vojnih invalida na op{tine, odnosno Grad Bawa Luku 1/11 1/11 1/11

10 30 159

17 18 19 20

Uredba o prestanku va`ewa Uredbe o uslovima zadu`ivawa i izdavawa garancija gradova, op{tina i institucija javnog sektora za finansirawe investicionih projekata 10/1 Uredba o utvr|ivawu likvidnosti buxetskih korisnika, fondova i institucija Uredba o stavqawu van snage Uredbe o na~inu prijema naftnih derivata Uredba o kategorijama dr`avnih slu`benika Uredba o stavqawu van snage Uredbe o minimalnim tehni~kim i kvalifikacionim uslovima za obavqawe {pediterske djelatnosti i poslova 14/1 20/1 29/1

191 229 281 282

1/11

21

1/12 1/12 2/2 2/3 2/3 2/3

29/2

22 31 32 33 34 35

283

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o na~elima za unutra{wu organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u upravi Republike Srpske 29/2 Uredba o izmjeni Uredbe o regulisawu visine naknade za vanredne prevoze na putevima Republike Srpske 33/1 Uredba o ukidawu Republi~kog protokola 52/2 Uredba o zabrani prometa uqa za lo`ewe na benzinskim pumpnim stanicama 60-II/3 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Sekretarijatu Vlade Republike Srpske Uredba o ~inovima i oznakama u Sudskoj policiji 70/1 72/1

339

539 640 742 749

2/4

Strana 10 Reg. br.
36 37 38

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
69 70 71 72 2/5 94 2/5

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o osnivawu Odbora dr`avne uprave za `albe Odluka o praznovawu Me|unarodne Nove godine u Republici Srpskoj Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik u Ustanovi za unapre|ewe ekonomske, nau~notehni~ke, kulturne i sportske saradwe Republike Srpske sa Saveznom Republikom Jugoslavijom Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom obezbje|ewu u Vojsci i Ministarstvu odbrane Republike Srpske Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe “Udru`ewe za proizvodwu i preradu duvana” Republike Srpske Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe “Inekskop” [amac Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe PD “Semberija” a.d. Bijeqina Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe “Poqoprivredni institut” Bawa Luka Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe PIK “Mladen Stojanovi}” Nova Topola Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe ZZ “Prodeks” Nova Topola Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe AD “Poqoprivreda” Drakseni} Kozarska Dubica Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe PIK “[amac” a.d. [amac Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe “@itopromet” a.d. Bijeqina Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe PD “Napredak” a.d. Pelagi}evo Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe PD “Motajica” a.d. Srbac Odluka o davawu ovla{}ewa Ministarstvu odbrane Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Rebalans finansijskog plana za 2002. godinu Direkcije za privatizaciju Republike Srpske Odluka o preuzimawu obaveza po osnovu zadu`ewa Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava za sufinansirawe projekta Evropske komisije za za{titu `ivotne sredine Odluka o potpisivawu Ugovora o poklonu izme|u SR Wema~ke i Republike Srpske i osloba|awu od pla}awa carinskih obaveza

2/4 2/4

Odluka o davawu saglasnosti za otu|ewe objekta prodajom ili zamjenom Odluka o utvr|ivawu kontingenta reprodukcionog materijala Odluka o prenosu prava kori{}ewa poslovnog prostora Odluka o izmjeni Odluke o kori{}ewu sredstava Odluka o dodjeli koncesije za istra`ivawe i eksploataciju geotermalnih voda na lokalitetu Popovi, Bijeqina Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju kre~waka i dolomita na lokalitetu “Krupac” Srpsko Sarajevo

3/8 3/8 3/8 3/9

39

5/5

95

53

5/6

3/3

96

54

Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora o koncesiji za eksploataciju kre~waka i dolomita na lokalitetu “Krupac” Srpsko Sarajevo 5/6 Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora o koncesiji za istra`ivawe i eksploataciju geotermalnih voda na lokalitetu Popovi, Bijeqina Odluka o preraspodjeli sredstava izme|u buxetskih korisnika Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od ZZ “Cerovica” Cerovica, Doboj Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od PUP “Zmaj-komerc” Podnovqe, Doboj Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od “Eko MMM-kompani” Bawa Luka Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od DOO “Karalija” Bijeqina Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od STR komision “Prvi maj” Bijeqina Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od “Eko MMM-kompani” Bawa Luka Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od PP “\edin” Zabr|eUgqevik Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe Sredwo{kolskog centra “Petar Ko~i}” u [ipovu Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe Dje~ijeg vrti}a “Miqa \ukanovi}” Mrkowi} Grad Odluka o osloba|awu od pla}awa akcize i poreza na promet za lo` uqe JU Studentskog centra Pale Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Smu~arsko-planinarskog dru{tva “Jahorina” Odluka o davawu saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana Fonda zdravstvenog osigurawa

3/4

97

55

3/4 98 3/4 99

5/6 5/6

56

57

5/7

3/4

100

58

5/8

3/5

101

59

5/8

3/5

102

60

5/9

3/5

103

61

5/9

3/6

104

62

5/9

3/6

105

63

5/10

3/6 3/6

106

64 65

5/10

107 3/6 108 3/7 109 3/7 110 3/7

5/10

66

5/11

67

5/11

68

5/11

Registar za 2003. Reg. br.
111

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
150 5/11

Strana 11 Br./str.

Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za za{titu zdravqa Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Bawa Luka Odluka o stavqawu van snage dijela Odluke o odobravawu sredstava broj: 02/1-020-460/02 od 10. maja 2002. godine Odluka o stavqawu van snage Odluke o odobravawu sredstava broj: 02/1-020-887/02 od 7. oktobra 2002. godine Odluka o izmjeni Odluke o kori{}ewu sredstava od prodaje dr`avnog kapitala u preduze}ima Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upisu u registar carinskih obveznika i registar podnosilaca carinskih isprava Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Savezu udru`ewa boraca NOR-a Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Studentskom centru Pale Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Obavje{tajno bezbjednosnoj slu`bi Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Internacionalnoj ligi humanista Sarajevo Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Republi~kom hidrometeorolo{kom zavodu Republike Srpske Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Regionalnom udru`ewu izbjeglih i raseqenih lica Lopare, Ugqevik, Bijeqina i Jawa Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Rudniku olova i cinka “SASE” Srebrenica Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu vjera Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve ODP Aerodrom Republike Srpske Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve MZ Turjak Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve JP SRNA Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Predstavni{tvu Republike Srpske u Saveznoj Republici Jugoslaviji Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Gradu Srpsko Sarajevo Odluka o odobrewu reprograma obaveza

112

Odluka o davawu Garancije Vlade Republike Srpske za privremeno pu{tawe na slobodu Vidoja Blagojevi}a, koji se nalazi u pritvoru u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine u Hagu Odluka o na~inu izvr{avawa izvr{nih rje{ewa Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od “Pavlovi} kompani” Bawa Luka Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od SUR “Nautilus” Srpski Brod Odluka o radnom vremenu republi~kih organa uprave Odluka o metodologiji za izradu plana za{tite od po`ara koji donosi skup{tina op{tine Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Osnovne {kole “Rudo” Rudo Odluka o izmjenama i dopunama Prijedloga akcionog plana Republike Srpske za prestruktuirawe i privatizaciju elektroenergetskog sistema u BiH Odluka o dopuni Odluke o osnivawu Odbora dr`avne uprave za `albe Odluka o odlagawu izvr{ewa kona~nog Rje{ewa Poreske uprave Republike Srpske broj: UP/I-01-456-063-0022-327-1/00-10 od 21. avgusta 2002. godine Odluka o rasporedu sredstava predstavni{tvima Republike Srpske u inostranstvu za 2003. godinu Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Op{te bolnice Nevesiwe Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Op{te bolnice Nevesiwe Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj Odluka o odobravawu sredstava ustanovama socijalne za{tite Odluka kojom se izbjeglicama i raseqenim licima priznaje li~no u~e{}e u izgradwi stambenog prostora putem udru`ewa koja djeluju u Vi{egradu

9/1 13/1

5/12

174 175

113

5/12 176 5/12 177 5/12 178

13/1

114

13/2 13/2

115

116

5/12

13/2 13/5

117

179 180

5/13

124

6/2

13/5 13/6

125

181 192

6/2 6/2

126 127

14/2

194 6/3 195 6/3 196 204 205 6/3 206

16/1 16/1 16/1 18/1 18/1

128

129

6/3

130

131

6/4 207 6/4 208 6/4 6/4 6/4 209 230

18/2

132

Odluka o usvajawu Projekta “Unapre|ewe i razvoj fizikalne rehabilitacije u zajednici” u Republici Srpskoj 18/2 Odluka o prenosu prava kori{}ewa opreme sa Glavne slu`be za reviziju javnog sektora Republike Srpske na Republi~ki hidrometeorolo{ki zavod 18/2 Odluka o stavqawu van snage Odluke broj 02/1-020-87/03 od 13. februara 2003. godine Odluka o usvajawu Programa radova i finansijskog plana za 2003. godinu Republi~ke direkcije za vode Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora o upravqawu izme|u op{tine Doboj i ODJK “Vodovod” Doboj Odluka o odobravawu reprograma obaveza “Rafineriji nafte” Srpski Brod 18/2

133

134 135 136

20/1

6/5 6/5 8/1

231

137 149

20/1 20/2

232

Strana 12 Reg. br.
252 253 254

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
284

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o dono{ewu strategije prevencije i kontrole nezaraznih bolesti Odluka o raspodjeli sredstava lutrije za humanitarne svrhe

23/1 23/1

Odluka o usvajawu Informacije - Osiroma{eni uranijum u Bosni i Hercegovini (UNEP) Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Op{te bolnice Gradi{ka Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe organa JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Odluka o stavqawu van snage Odluke o odre|ivawu lokacije za odlagawe radioaktivnog otpada Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op{tinama Odluka o subvenciji potro{a~a elektri~ne energije iz kategorije “doma}instava” Odluka o na~inu uni{tavawa duvanskih prera|evina i alkoholnih pi}a (alkohola) oduzetih u postupku inspekcijskog tr`i{nog nadzora i u carinskom postupku Odluka o usvajawu Akcionog plana Republike Srpske za reformu dr`avne uprave za period 2003-2006. godine

29/3 29/3

285 286

Odluka o davawu saglasnosti Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede za pokroviteqstvo nau~no-stru~nog savjetovawa agronoma u Tesli}u 23/2 Odluka o odobravawu posebnog programa privatizacije MP “Fruktona” d.d. Bawa Luka Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj po Rje{ewu Poreske uprave Podru~ni centar Bawa Luka broj: 02/0702-457-298-1704/02-10 od 27. avgusta 2002. godine Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj po Rje{ewu Poreske uprave Podru~ni centar Bawa Luka broj: 02/0702-457-124-741/02-10 od 18. jula 2002. g. Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj po Rje{ewu Poreske uprave Podru~ni centar Bawa Luka broj: 04/0701-452-135/99-100/01 od 24. aprila 2002. g. Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Udru`ewu gra|ana Pokret “Majke enklava Srebrenica i @epa”

29/3

255

287 23/2 340 341 23/3 347

29/3 33/2 33/2

256

257

23/3

34/1

348

258

34/1

23/3

349

259

Odluka o usvajawu Akcionog plana za obuku, edukaciju i razvoj dr`avnih slu`benika u periodu 2003-2006. godine 34/1 Odluka o utvr|ivawu Prijedloga Akcionog plana Republike Srpske za prestruktuirawe elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini 34/2 Odluka o davawu saglasnosti na izmjene cjenovnika {umskih drvnih sortimenata 34/2

23/4

350

260

Odluka o prihvatawu zakqu~ewa ugovora o ure|ewu imovinskih odnosa, statusno pravnih pitawa i ulagawa kapitala “Mira”, preduze}e za proizvodwu keksa i srodnih proizvoda, a.d. Prijedor 23/4 Odluka o utvr|ivawu izgradwe objekata od op{teg interesa za potrebe izbjeglog stanovni{tva na lokalitetu Rite{i}i na podru~ju op{tine Doboj Odluka o stavqawu van snage Odluke o odobravawu programa privatizacije MDP “Fruktona” Bawa Luka broj: 02/1-020-641/01 od 19. aprila 2001. godine Odluka o prestanku va`ewa Odluke o osnivawu Centra Republike Srpske za uklawawe mina Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i na~inu davawa koncesije za finansirawe, projektovawe, izgradwu, kori{}ewe i odr`avawe HE Buk Bijela instalisane snage 450 MW, HE Srbiwe 55,5 MW Odluka o izmjeni Odluke o uslovima i na~inu davawa koncesije za finansirawe, projektovawe, izgradwu, kori{}ewe i odr`avawe HE Krupa instalisane snage 48,5 MW i HE Bawa Luka Niska 37,2 MW Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe organa JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Odluka o osloba|awu od pla}awa carine, carinskih da`bina, poreza, takse i akcize Odluka o preraspodjeli sredstava izme|u buxetskih korisnika Odluka o odobravawu sredstava Mexlisu Islamske zajednice Bawa Luka

351 352 353

261

Odluka o osnivawu Centra za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca u Republici Srpskoj 34/2 Odluka o davawu saglasnosti za raskid postoje}eg i zakqu~ivawe novog ugovora o prenosu prava raspolagawa bez naknade na nekretninama

23/4 354 23/4 355

262

34/4

263

Odluka o promjeni oblika Zavoda za geolo{ka istra`ivawa Republike Srpske “Geozavod” Zvornik u Republi~ki zavod za geolo{ka istra`ivawa 34/4 Odluka o ustupawu gra|evinskog materijala bez naknade Ministarstvu za izbjeglice i raseqena lica 34/5 Odluka o prenosu prava kori{}ewa poslovnog prostora Ministarstvu finansija - Poreskoj upravi Republike Srpske 34/5 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve sudovima za prekr{aje u Republici Srpskoj Odluka o davawu saglasnosti na zakqu~ewe Sporazuma o II izmjenama i dopunama Sporazuma od 4. oktobra 2001. godine zakqu~enog izme|u Vlade Republike Srpske i UAB “Ukio banko investicine grupe” Litvanija Odluka o praznovawu Praznika rada - 1. maja u Republici Srpskoj

23/5

264

356 23/5

265

357

34/6

358 23/5

271

34/6 34/6

27/1 27/2 27/2 27/2

359 360

272 273 274

Odluka o izmjeni Odluke o na~inu uskladi{tewa, ~uvawa i raspolagawa robom oduzetom u postupku inspekcijskog tr`i{nog nadzora i uni{tewa duvanskih prera|evina i alkoholnih pi}a (alkohola) oduzetih u postupku inspekcijskog tr`i{nog nadzora 34/6

Registar za 2003. Reg. br.
367 368 369

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
400

Strana 13 Br./str.

Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Mawinski povratak u Mostar” 35/3 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Povratak u Srebrenicu” 35/3 Odluka o ustupawu prehrambenih artikala bez naknade Ministarstvu za izbjeglice i raseqena lica Odluka o dodjeli pomo}i Udru`ewu povratnika Zapadno-kraji{kih op{tina Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Op{tinske organizacije, Teritorijalna vatrogasna jedinica Trebiwe

Odluka o stavqawu van snage Odluka Upravnog odbora JP[ “Srpske {ume” Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Republi~kom hidrometeorolo{kom zavodu - Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava Glavnom uredu ILH-a

37/4

415

38/7 38/8

35/4 35/4

416 417 418 419 420

370 371

Odluka o odobravawu sredstava za Strategiju razvoja PRSP BiH 38/8 Odluka o odobravawu sredstava Ministarstvu nauke i tehnologije 38/8 Odluka o davawu saglasnosti PD “Semberija” AD Bijeqina za promet - zamjenu zemqi{ta 38/8 Odluka o stavqawu van snage Odluke o davawu saglasnosti na statusnu promjenu preduze}a DP “Ktitor-invest” Pale 38/9 Odluka o prestanku preduze}a DP “Ktitorinvest” Pale 38/9

35/4

372

Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Poreskoj upravi Republike Srpske 35/5 Odluka o davawu saglasnosti na Prijedlog finansijskog plana Javnog fonda za dje~iju za{titu Republike Srpske

373

35/5

421 437

385

Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Supsidijarnog sporazuma za donatorska sredstva Vlade Japana (grant TF 052112) 36/1 Odluka o davawu Garancije Vlade Republike Srpske za privremeno pu{tawe na slobodu g. Darka Mr|e koji se nalazi u pritvoru u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine u Hagu 36/1 Odluka o usvajawu Akcionog plana Republike Srpske za konsolidaciju JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske

386

Odluka kojom se nala`e Glavnoj slu`bi za reviziju javnog sektora Republike Srpske da izvr{i reviziju Ugovora za izgradwu tunela “Fatni~ko poqe - akumulacija Bile}a” 39/8 Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe ~lanova Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Prijedlog mjera za sanirawe posqedica vi{emjese~ne su{e Odluka o osnivawu Republi~kog {taba civilne za{tite Odluka o osnivawu Kancelarije za tra`ewe nestalih i zarobqenih lica Republike Srpske Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe direktora Kancelarije za tra`ewe nestalih i zarobqenih lica Republike Srpske Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Kancelarije za tra`ewe nestalih i zarobqenih lica Republike Srpske

438

39/8

387

439 36/1 448

39/9

388 389

Odluka o progla{ewu su{e kao elementarne nepogode 36/2 Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Aneksa ugovora izme|u “BH-GAS” DOO Sarajevo, Vlade Republike Srpske i “Bira~” AD Zvornik Odluka o osnivawu Zavoda za za{titu `enske djece i omladine u Vi{egradu Odluka o realokaciji sredstava Ministarstvu rada i bora~ko invalidske za{tite Odluka o prenosu sredstava Ministarstvu rada i bora~ko invalidske za{tite

40/3 40/3

449 36/2 37/1 37/2 37/2 452 451 450

390 391 392 393

40/4

40/5

Odluka o vr{ewu kontrole naplate naknade za puteve koja se pla}a pri registraciji motornih i prikqu~nih vozila 37/3 Odluka o rasporedu sredstava predstavni{tvima Republike Srpske u inostranstvu za drugi kvartal 2003. godine Odluka o rasporedu sredstava iz buxetske rezerve Predstavni{tvu Republike Srpske u Srbiji i Crnoj Gori Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Predstavni{tvu Republike Srpske u Izraelu Odluka o uslovima reprograma obaveza iz ta~ke 4.1. stav 2. Zakqu~ka Vlade Republike Srpske od 27. marta 2003. godine Odluka o izmjeni Odluke o imenovawu Kontrolne slu`be i ~lana Nezavisne komisije eksperata Odluka o izmjeni Odluke broj 02/1-0202336/01

394

40/5

37/3

453

395

Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe direktora, Upravnog i Nadzornog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske 40/6 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora, Upravnog i Nadzornog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske 40/6 Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe direktora “Gender centra Republike Srpske” (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske) Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora “Gender centra Republike Srpske” (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske)

37/3

454

396

37/3

397

455

37/4 456 37/4 37/4

398

40/7

399

40/7

Strana 14 Reg. br.
457

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
502 503

Registar za 2003. Br./str.

Odluka kojom se raspisuje Ponovni javni konkurs za izbor i imenovawe generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, prema uslovima i kriterijima utvr|enim Odlukom Vlade broj: 02/1-020-218/03 od 8. aprila 2003. godine (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 27/03) 40/7 Odluka o utvr|ivawu minimuma procesa rada u Klini~kom centru Bawa Luka za vrijeme {trajka 40/8 Odluka o davawu saglasnosti na kandidovawe Projekta za konverziju duga Republika Srpska/BiH prema SR Wema~koj 40/8 Odluka o odobravawu sredstava Kaznenopopravnom zavodu Srbiwe Odluka o osloba|awu od pla}awa carine AD “Veterinarska stanica” Rudo Odluka o stavqawu van snage Odluke o prestanku va`ewa Odluke o izmjenama Odluke o osnivawu Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj Odluka kojom se utvr|uje da je od op{teg interesa izgradwa nasipa i ure|ewe korita rijeke Vrbawe od Crnog vira do u{}a u rijeku Vrbas u Bawoj Luci Odluka o odobravawu sredstava teku}e buxetske rezerve Odluka o odobravawu sredstava u ciqu pru`awa finansijske podr{ke SRNI Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa NU “Institut za{tite, ekologije i informatike” Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora i ~lanova Upravnog odbora NU “Institut za{tite, ekologije i informatike” Bawa Luka Odluka o izmjeni Odluke broj: 02/1-020400/03 od 27. maja 2003. godine Odluka o tro{kovima studija u {kolskoj 2003/2004. godini Odluka o broju studenata koji }e se upisati u prvu godinu osnovnih i magistarskih studija u {kolskoj 2003/2004. godini na visoko{kolske ustanove i vi{e {kole u Republici Srpskoj Odluka o izdvajawu sredstava za potrebe tehni~kog opremawa Radio televizije Republike Srpske Odluka o izmjeni Odluke o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe ~lanova Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Bawalu~koj biskupiji Odluka o statusnoj promjeni MDP “NIRS” Srpski Brod 40/9 40/9

Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Op{tinske vatrogasne jedinice Ugqevik Odluka o osloba|awu od pla}awa carine, carinskih da`bina, carinskog evidentirawa, poreza na promet proizvoda i usluga, takse i akcize Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu unutra{wih poslova Bawa Luka

47/2

47/2

458

504

47/3

459

526

Odluka o preuzimawu registraturskog materijala i arhivske gra|e Predstavni{tava Republike Srpske u Beogradu 49/57 Odluka o izdvajawu sredstava buxetske rezerve za realizaciju projekta “Strategija izmirewa neizmirenih obaveza” 49/57 Odluka o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve Osnovnom sudu Trebiwe Odluka o osloba|awu pla}awa carine Doma za djecu i omladinu “Kiseqak” Zvornik 49/58 49/58

460 461 462

527

528 529

40/9 41/4

540

472 473

Odluka o utvr|ivawu Prijedloga akcionog plana Republike Srpske za prestrukturirawe i privatizaciju elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, Dio I - prestrukturirawe 52/3 Odluka o izuzimawu vozila iz carinskog nadzora i dodjele na kori{}ewe ustanovi Republike Srpske u Srbiji i Crnoj Gori

541 41/5 41/6 41/6 542

52/3

474 475 482

Odluka o na~inu realizacije Rje{ewa Poreske uprave Republike Srpske broj: 02/0702-456-27-2/02 od 25. marta 2002. godine 52/3 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Republi~kom protokolu Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve u ciqu uplate poreza i doprinosa i isplate dospjelih plata i otpremnina radnika Direkcije za poslove sukcesije biv{e SFRJ, kojima je prestao radni odnos

543

42/1

52/4

483

544

42/1 42/2 43/1 545

52/4

484 489 490

Odluka o raspodjeli sredstava od igara na sre}u namijewenih za razvoj fizi~ke kulture, sporta i organizovawa mladih 52/4 Odluka o davawu saglasnosti na produ`ewe UNDP-ovog Programa “Drugi okvir za saradwu za Bih 2001-2003” od decembra 2003. godine do decembra 2004. godine 52/5 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obrazovawu Koordinacionog tima za realizaciju preporuka iz FIAS - Studije “Administrativne barijere investirawu”

546

43/2

547

491

52/5

43/4

560

492

43/4 561 45/1 569 47/1 570

Odluka o davawu saglasnosti i za izmirewe obaveza prema vazduhoplovnom zavodu “Orao” Bijeqina iz sredstava ostvarenih prodajom rashodovanog naoru`awa i vojne opreme 53/1 Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op{tini Vi{egrad 53/1 Odluka o izdvajawu sredstava buxetske rezerve za realizaciju izmirewa obaveza prema Klini~ko-bolni~kom centru Bawa Luka Odluka o izdvajawu sredstava buxetske rezerve za realizaciju Projekta “Uvo|ewe trezora u op{tinama”

494 499 500 501

Odluka o osnivawu Osnovne {kole “Milo{ Crwanski” u Bawoj Luci 47/1 Odluka o osnivawu Osnovne {kole “Dvorovi” u Dvorovima, op{tina Bijeqina 47/2

55/19

55/19

Registar za 2003. Reg. br.
591

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
624 56/2 625

Strana 15 Br./str.

Odluka o odobravawu Posebnog programa privatizacije preduze}a “UNIS” Tvornica specijalnih cijevi AD, Prwavor

592 593 596

Odluka o preusmjeravawu sredstava na ra~une visoko{kolskih ustanova 56/2 Odluka o odobravawu sredstava Gradu Srpsko Sarajevo 56/2 Odluka o davawu saglasnosti Savjetu ministara Bosne i Hercegovine - Ministarstvu spoqne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za zakqu~ivawe Sporazuma sa Saveznim ministarstvom ekonomskih poslova i rada Republike Austrije

Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve u ciqu uplate poreza i doprinosa i isplate dospjelih plata i otpremnina radnika Direkcije za poslove sukcesije imovine biv{e SFRJ, kojima je prestao radni odnos 61/2 Odluka kojom se ovla{}uje Ministarstvo odbrane Republike Srpske da proda sve vi{kove naoru`awa, municije i minsko eksplozivnih sredstava Odluka o rasporedu sredstava predstavni{tvima Republike Srpske u inostranstvu za tre}i kvartal 2003. godine

61/2

641

62/1

57/1

656

597

Odluka o davawu saglasnosti na Ugovor o prenosu koncesije za eksploataciju kre~waka na le`i{tu “Dubokovac” kod Srpskog Broda 57/1 Odluka o davawu saglasnosti na Amandman Ugovora “Regionalni Masterplan”, koji je zakqu~en izme|u Republike Srpske i VAMED STANDORTENTWICKLUNG und ENGINEERING, GmbH & Co KG Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve kao pomo} op{tini Srebrenica Odluka o dopunama Odluke o odobravawu posebnog programa privatizacije “Rudnik kre~waka i tvornica kre~a” a.d. Doboj Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Odluka o raspisivawu javnog konkursa za imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Odluka o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe direktora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske

Odluka o utvr|ivawu izgradwe objekta od op{teg interesa u oblasti komunalne i energetske infrastrukture - ZDP Rudnik i Termoelektrana Gacko 63/2 Odluka o izgradwi objekta od op{teg interesa u oblasti komunalne infrastrukture - Javne gara`e u Bijeqini 63/3 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Nacionalnom parku “Kozara” i AD “Ugostiteqstvo i turizam” Prijedor 63/3 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za pokroviteqstvo VII Simpozijuma Saveza ra~unovo|a i revizora Republike Srpske 63/3 Odluka o promjeni naziva naseqenih mjesta i formirawu novih naseqenih mjesta 64/1

598

657

658 57/1 57/1 659

599 600

57/2

663 664

606

58/38

607

Odluka o odobravawu Posebnog programa privatizacije “Jel{ingrad - fabrika ma{ina” AD Gradi{ka 64/1 Odluka o usvajawu Akcionog plana za privatizaciju “Telekoma Srpske” Odluka o platama i naknadama ~lanovima Vlade Republike Srpske Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od du`nika STR “[korpion” Poto~ani, op{tina Prwavor Odluka o usvajawu Plana izno{ewa akcija preduze}a na berzu Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove “Muzej Republike Srpske” Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa Javne ustanove “Muzej Republike Srpske” u Bawoj Luci Odluka o davawu saglasnosti na Plan poslovawa JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Statut Poqoprivrednog instituta Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Izvje{taj o poslovawu Fonda stanovawa Republike Srpske Odluka o davawu saglasnosti na Program rada i plan poslovawa Fonda stanovawa Republike Srpske za 2003. godinu 64/2 64/3

665 58/38 666 667

608

58/39

609

Odluka o utvr|ivawu kriterija za imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske 58/39 Odluka o ovla{}ewu za povla~ewe kreditnih i donatorskih sredstava odobrenih buxetu Republike Srpske od strane me|unarodnih finansijskih institucija i raspolagawe sa istim Odluka o formirawu Odbora za koordinaciju sa Tu`ila{tvom Me|unarodnog krivi~nog suda za ratne zlo~ine u Hagu Odluka kojom se reguli{u prava lica, gra|ana Republike Srpske, koji se dobrovoqno predaju Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine u Hagu kao i prava za ~lanove wihovih u`ih porodica Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske i ~lanova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od du`nika SUR “Volan” Mili}i Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj od du`nika “Ukus promet” Bawa Luka

64/4 64/4

668 669

614

60/1

64/4

615

670

64/5

60/1

671

616

64/5

672 60/2 673 60/2 674 61/1 675 61/1

617

64/5

64/6

622

64/6

623

64/6

Strana 16 Reg. br.
676

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
734

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o davawu saglasnosti na Poseban program plasmana sredstava Fonda stanovawa Republike Srpske za 2003. godinu 64/6 Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Fonda stanovawa Republike Srpske broj 01-1180-1/03, o raspodjeli sredstava po osnovu Posebnog programa plasmana sredstava Fonda stanovawa Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o reprogramirawu obaveza Odluka o izmjeni Odluke broj: 02/1-020337/03 od 5. maja 2003. godine

Odluka o davawu saglasnosti na Statut Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Odluka o raspisivawu konkursa za izbor i imenovawe direktora Ekonomske {kole u Bawoj Luci

68/5

677

743

70/1

744 64/6 64/7 64/7 746 745

678 679 680

Odluka o uspostavqawu Jedinice za implementaciju Projekta “Izgradwa socijalne kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravqa u zajednici u Jugoisto~noj Evropi” 71/1 Odluka o davawu saglasnosti za implementaciju Projekta “Izgradwa socijalne kohezije kroz razvoj usluga mentalnog zdravqa u zajednici u Jugoisto~noj Evropi” na teritoriji Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava u ciqu obezbje|ewa uslova za rad Savezu logora{a Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava Jevrejskoj op{tini Doboj Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za imenovawe direktora, ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Zavodu za za{titu `enske djece i omladine u Vi{egradu Odluka o odobrewu reprograma obaveza Javnom komunalnom dr`avnom preduze}u “Toplana Bawa Luka”

Odluka o izmjeni Odluke o ovla{}enim potpisnicima za povla~ewe kreditnih i donatorskih sredstava odobrenih Republici Srpskoj od strane me|unarodnih finansijskih institucija 64/7 Odluka o izmjeni Pravila postupka izno{ewa dr`avnog kapitala na berzu i druga ure|ena javna tr`i{ta

71/1

71/1 71/1

681

747 64/7 748

682

Odluka o izmjeni Odluke o odobravawu Posebnog programa privatizacije preduze}a “Unis” Tvornica specijalnih cijevi AD Prwavor 64/8 Odluka o odobravawu Posebnog programa privatizacije “Unis-fabrika ma{ina” a.d. Srpsko Gora`de 67/10 Odluka o anga`ovawu Direkcije za privatizaciju Republike Srpske za izradu Posebnih privatizacionih programa

71/2

750

707

72/3

753

708

67/10 754

Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za realizaciju Odluke o prihvatqivosti i meritumu koju je 7. marta donio Dom za qudska prava 73/1 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za finansirawe predstavnika Republike Srpske u SECI centru u Bukure{tu Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj broj 02/1-020-772/03 Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj broj 02/1-020-771/03 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine JMDP “Elektroprivreda RS-HE” Trebiwe za Projekat revitalizacije HE Trebiwe 1 Faza 1 Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa vodovoda u op{tini Berkovi}i Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa pro{irewe puta u nasequ “Vila”, op{tina Doboj Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa objekta u oblasti vodoprivrede, fabrika vode u Kremni, op{tina Prwavor

709

Odluka o anga`ovawu Direkcije za privatizaciju Republike Srpske za izradu Posebnog privatizacionog programa u preduze}u “Glas Srpske” a.d. Bawa Luka 67/11 Ispravka 70/8 Odluka o anga`ovawu USAID-a za izradu Posebnih privatizacionih programa u preduze}ima Drvna industrija “Borja” a.d. Tesli} i “Trudbenik” a.d. Doboj 67/11 Odluka o davawu garancije Vlade Republike Srpske za privremeno pu{tawe na slobodu g. Du{ana Fu{tara

73/1 73/1 73/2

755 756 757

710

711

73/2

67/11

758

712

Odluka o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za imenovawe direktora, ~lanova upravnog i nadzornog odbora u ustanovama socijalne i dje~ije za{tite ~iji je osniva~ Republika Srpska 67/11 Odluka kojom se utvr|uje da je od op{teg interesa izgradwa objekta iz oblasti kulture, Hrama Srpske pravoslavne crkve na Petri}evcu u Bawoj Luci 67/12 Odluka kojom se utvr|uje da je od op{teg interesa izgradwa objekta iz oblasti saobra}ajne infrastrukture, pro{irewa puta u nasequ Kostajnica na podru~ju op{tine Doboj 67/12 Odluka o promjeni sjedi{ta i formirawu Odjeqewa Republi~ke direkcije za proizvodwu i promet naoru`awa i vojne opreme 67/12 Odluka o otpisu duga pravnim licima, po osnovu isporuke dizel - goriva u proqetnoj sjetvi 2002. godine

73/2

759

73/3

713

760

73/3

714

761

Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa prilaznog puta za selo Gorwi Ba{i}i, op{tina [ekovi}i 73/3 Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa pro{irewe postoje}e gradske deponije na Palama 73/3 Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa postavqawe i odr`avawe vodovodnih cijevi na lokalitetu Velika Ilova, op{tina Prwavor

715

762

716

763

67/13

73/3

Registar za 2003. Reg. br.
770

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 17 Br./str.

Odluka o izdvajawu sredstava buxetske rezerve za ispuwewe uslova efektivnosti projekta “Tehni~ka pomo} za socijalno osigurawe” 74/1 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za popunu upra`wenih mjesta ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP[ “Srpske {ume” Republike Srpske 74/1 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za popunu upra`wenih mjesta ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP[ “Srpske {ume” Republike Srpske Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa JODP “Protivgradna za{tita Republike Srpske” Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe organa JODP “Protivgradna za{tita Republike Srpske” Odluka o odobravawu reprograma obaveza

BiH i Zakona o javnom radio-televizijskom servisu Bosne i Hercegovine 804

76/2

771

Odluka o usvajawu Posebnog privatizacionog programa ODJP “Glas srpski” Bawa Luka, sada “Glas srpski” AD Bawa Luka 76/3 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe organa Agencije za bankarstvo Republike Srpske

805

772

76/3

806 74/2 807 74/2 808

773

Odluka o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za imenovawe ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske 76/4 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora, zamjenika direktora i ~lanova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske Odluka o raspisivawu ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske Odluka o izmjeni Odluke o odobravawu sredstava buxetske rezerve broj: 02/1-020-27/03 Odluka o dono{ewu glavnih Strategija za zdravqe u Republici Srpskoj do 2010. godine Odluka o osnivawu Vi{e {kole za turizam i hotelijerstvo u Trebiwu Odluka o davawu saglasnosti na Prvi Amandman Sporazum Kreditnog Sporazuma zakqu~enog 1996. godine izme|u Bosne i Hercegovine i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve na ime obezbje|ewa skupa u Srebrenici, akcija “Poto~ari-2003” Odluka o davawu saglasnosti Osnovnoj {koli “Sveti Sava” iz Doboja za promet poklon zemqi{ta iz dr`avne svojine, bez naknade, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj op{tini Pridjel Odluka o davawu saglasnosti Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede za prihvatawe sponzorstva na poqoprivrednim sajmovima - smotrama Odluka o davawu saglasnosti na Finansijski plan Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske Odluka o obrazovawu Komisije za odre|ivawe prioritetnih projekata programa javnih ulagawa Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Vije}u naroda Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za odr`avawe Sajma “EXPOBiH”, u Sloveniji - Qubqani Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve u ciqu pru`awa podr{ke za izgradwu Sigurne ku}e u Bawoj Luci Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za izgradwu prelazne kosine u prostorije Gradske biblioteke - Dom solidarnosti, a namijewene paraplegi~arima i ostalim tjelesnim invalidima

774

76/4

74/3 75/1

778 779

76/5 76/5

Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve u ciqu pru`awa podr{ke odr`avawu priprema mu{ke ko{arka{ke seniorske reprezentacije BiH za Evropsko prvenstvo 75/1 Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj - poreskog obaveznika DOO “^IS promet” Doboj Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj - poreskog obaveznika “NORD KEMI-INA” d.o.o. [ekovi}i Odluka o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj - poreskog obaveznika DOO “Feroelektro” Srpsko Sarajevo Odluka o davawu saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o raspodjeli sredstava po osnovu posebnog programa plasmana sredstava Fonda Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Fonda stanovawa Republike Srpske o odobravawu sredstava Odluka o prihvatawu granta Vlade [vedske TF-052216 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Rekonstrukcija stambenih blokova kolektivnog tipa stanovawa za 2002. godinu” u ulici Pija~na, Stup Sarajevo Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Odr`ivi povratak izbjeglica kroz pove}ano u~e{}e doma}ih vlasti”

809 818

780

77/1 77/1

75/1

819 820

781

75/2

782

75/2

77/2

783

821

77/2

75/3

822

784

75/3 75/3 823

77/2

785 786

77/3

824 75/3 832 75/3

77/3

787

78/5 78/6

799

Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Supsidijarnog sporazuma za donatorska sredstva Vlade Japana (grant TF 052113) 76/1 Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op{tinama Odluka o obezbje|ivawu alternativnog smje{taja u op{tini Bijeqina Odluka o usvajawu Plana izno{ewa akcija preduze}a na berzu Odluka o imenovawu Stru~ne grupe za izradu Zakona o radio-televiziji Republike Srpske, Zakona o javnom radio-televizijskom sistemu 76/1

833 834

800 801 802 803

78/6

835 76/2 76/2 836

78/6

78/6

Strana 18 Reg. br.
837

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve na ime dugovawa za utro{enu elektri~nu energiju okru`nim sudovima, osnovnim sudovima, sudovima za prekr{aje, okru`nim zatvorima i kazneno popravnim domovima u Republici Srpskoj Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za otvarawe Spomen obiqe`ja u Srebrenici Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve op{tini Prijedor

i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Klini~kog centra Bawa Luka 834 78/7 835 840 Odluka o na~inu raspodjele poreza na promet na akcizne proizvode Odluka o statusnoj promjeni Apotekarske ustanove Bawa Luka, sa p.o. Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za isplatu plata za jun i jul sudijama Vrhovnog suda Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Odluka o usvajawu Akcionog plana konsolidacije Telekoma Srpske na osnovama izvje{taja specijalnog revizora Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve na ime sufinansirawa izgradwe sportskog centra u Kotor Varo{u Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve radio-stanicama za finansirawe pripreme i realizacije specijalizovanih emisija Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Arhitektonsko-gra|evinskom fakultetu Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Okru`nim tu`ila{tvima Odluka o odobravawu sredstava Gender centru Republike Srpske Odluka o prenosu prava upravqawa {umama i {umskim zemqi{tem op{tini Kne`evo

81/2 82/1 82/2

838

78/7 78/7

839 840

83/1

841

Odluka o odobravawu sredstava buxetskih rezervi za odr`avawe Me|unarodnog teniskog turnira Challenger “Bawa Luka 2003” 78/7 Odluka o ustupawu prehrambenih artikala bez naknade Ministarstvu za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske - Komesarijatu za izbjeglice i humanitarnu pomo} Odluka o utvr|ivawu prava radnicima Fabrike akumulatora “AS” AD Srebrenica na neispla}ene plate i druga primawa iz radnog odnosa Odluka o produ`ewu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove “Muzej Republike Srpske” Odluka o izmjenama Odluke o osnivawu Osnovnog dr`avnog preduze}a za proizvodwu i remont “Orao” Bijeqina, p.o. broj: 02/1020-468/03 od 15. maja 2003. godine Odluka o izmjenama Odluke o osnivawu Osnovnog dr`avnog preduze}a za proizvodwu i trgovinu “Kosmos” Bawa Luka, p.o. broj: 02/1-020-469/03 od 15. maja 2003. godine Odluka o izmjenama Odluke o osnivawu Osnovnog dr`avnog preduze}a za proizvodwu i remont “Tehni~ki remont” Bratunac, p.o. broj: 02/1-020-467/03 od 15. maja 2003. godine Odluka o odobravawu sredstava organizacijama invalida Republike Srpske Odluka o odobravawu sredstava Savezu slijepih u ciqu u~estvovawa na sportskim manifestacijama Odluka o odobravawu sredstava za izvr{ewe sudskog rje{ewa broj I-631/99 Odluka o davawu saglasnosti na zakqu~ivawe Sporazuma o Aneksu 6 na Op{ti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Zajedni~koj advokatskoj kancelariji Prerad Dragomira i Miroslava iz Bawe Luke Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu nauke i tehnologije Odluka o obrazovawu tehni~kih radnih grupa Odluka o stavqawu van snage Odluke broj 02/1-020-819/00 od 22. avgusta 2003. godine o najni`oj cijeni rada i utvr|ivawu najni`e cijene rada Odluka o poni{tavawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe generalnog direktora

83/1

846

841

84/1

78/8

847

842

84/2

866 78/8 869 78/8 870 78/9 871 872 78/9 873 874 78/9 79/1 875

843

86/13

87/1 87/1 87/1 87/2

844

845

846

Odluka o prenosu prava upravqawa {umskim zemqi{tem op{tini Han Pijesak 87/2 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju Projekta “200 stambenih jedinica za Mostar u Bosni i Hercegovini”

87/2

853 854

Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju “Projekta infrastrukture i rekonstrukcije za vezani povratak u op{tine Doboj, Zavidovi}i i Srebrenica” 87/2 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju Projekta “Reintegracija povratnika u udaqena sela Bosanskog Grahova” Odluka o davawu saglasnosti za lokaciju (podru~je) i uslove za osnivawe slobodne zone “Slobomir” Odluka o utvr|ivawu kontingenta reprodukcionog materijala za JKDP “Toplane Srpsko Novo Sarajevo” Srpsko Sarajevo Odluka o utvr|ivawu kontingenta reprodukcionog materijala za Preduze}e “Toplana” AD Bawa Luka

79/1 80/1

876

859 865

87/3

877

87/3

81/1

878

866

87/3

879 81/1 81/1 81/2 881 81/2 882 880

867 868 869

87/4

Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa objekta u oblasti komunalne infrastrukture vodosnabdijevawa prigradskih naseqa u op{tini Han Pijesak 87/4 Odluka o izboru sudije Suda za prekr{aje Bawa Luka Odluka o utvr|ivawu standarda i kriterijuma za izbor i imenovawe organa Republi~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a 87/4

870

87/4

Registar za 2003. Reg. br.
883

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
941 87/5 87/5 942

Strana 19 Br./str.

Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe organa Republi~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a Odluka o davawu saglasnosti na izmjene Cjenovnika {umskih drvnih sortimenata Odluka o izmjeni Odluke o odre|ivawu objekata i li~nosti koji se posebno obezbje|uju Odluka o izmjeni Odluke o odobravawu reprograma obaveza “Rafinerije nafte” Srpski Brod

Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Klini~kog centra Bawa Luka Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora i ~lanova Upravnog odbora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora i ~lanova Upravnog odbora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske Odluka o usvajawu Operativnog plana realizacije “Kratkoro~nih mjera za hitno poboq{awe materijalnog i ukupnog polo`aja penzionera”

90/9

884 885

90/9

87/6

943

886

87/6 950

90/10

892

Odluka o osloba|awu od pla}awa carine, carinskih da`bina, carinskih evidentirawa, poreza na promet proizvoda i usluga, takse i akcize - “Jedinstvo” a.d. Gradi{ka 88/1 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine, carinskih da`bina, carinskih evidentirawa, poreza na promet proizvoda i usluga, takse i akcize - “Bijeqinaput” a.d. Bijeqina 88/1 Odluka o davawu saglasnosti za obezbje|ivawe alternativnog smje{taja u op{tini Vi{egrad, na lokalitetu “Gar~a” Odluka o odobravawu Posebnog privatizacionog programa “Govedarska farma” a.d. Nova Topola Odluka o odobravawu Posebnog privatizacionog programa “Ratarstvo” a.d. Nova Topola

91/2

893

960

Odluka o prenosu prava kori{}ewa i raspolagawa izgra|enog gra|evinskog zemqi{ta Ministarstva odbrane Republike Srpske na Grad Bawa Luka 93/1 Odluka o rasporedu sredstava predstavni{tvima Republike Srpske u inostranstvu za ~etvrti kvartal 2003. godine

894

961 88/2 962 88/2 965 88/3 966

93/1

895

896

Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Republi~koj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove 93/2 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve HKU “Danica” iz Bawe Luke Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ekonomskom institutu pri Ekonomskom fakultetu Bawa Luka 94/1

897

Odluka o odobrewu reprograma obaveza AD “Gradwamont” Petrovo, d.o.o. “Igmin promet” Modri~a, AD “In`ewering” Zvornik 88/3 Odluka o odobravawu reprogramirawa obaveza preduze}a “Petrol” a.d. Bawa Luka Odluka o odobravawu sredstava Skup{tini op{tine Kozarska Dubica 88/3 88/4

94/1

898 899 900

976

Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa objekta u oblasti saobra}ajne infrastrukture - izgradwa grani~nog prelaza Karakaj, op{tina Zvornik 95/2 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srpske 95/2 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave 95/2 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu privrede, 95/2 energetike i razvoja Odluka o prihvatawu samoinicijativne ponude “Ratarstvo” a.d. Nova Topola (Koncesionara) Odluka o prihvatawu samoinicijativne ponude “Govedarske farme” a.d. Nova Topola (Koncesionara)

Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa objekta vodosnabdijevawa na izvori{tu “Poveli~” u Gorwoj Ilovi, op{tina Prwavor 88/4 Odluka o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su slu`ile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske 90/2 Odluka o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina koje su slu`ile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske 90/4 Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Fonda stanovawa Republike Srpske broj 01-2191-3/03, o odobravawu sredstava po osnovu Posebnog programa plasmana sredstava Fonda stanovawa Republike Srpske za 2003. godinu Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Klini~kog centra Bawa Luka Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora Klini~kog centra Bawa Luka Odluka o raspisivawu javnog konkursa za imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Klini~kom centru Bawa Luka

977

935

978

936

979

937

994

97/2

995 90/7

97/2

938

90/7

1004 Odluka o sadr`aju Posebnog privatizacionog programa 98/2 1005 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Povratak u Kostajnicu i Kotor Varo{” 1006 Odluka o udru`ivawu sredstava za realizaciju projekta “Obnova 81 stambene jedinice u op{tinama Jajce, Dowi Vakuf i Dobrati}i”

939

90/8

98/2

940

90/8

98/3

Strana 20 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

1007 Odluka da je od op{teg interesa izgradwa vodovodne mre`e u nasequ “Nova Jawa” u Jawi, op{tina Bijeqina 1008 Odluka o poni{tavawu Oglasa za imenovawe ~lanova upravnih i nadzornih odbora u zdravstvenim ustanovama ~iji je osniva~ Republika

98/3

1042 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida 103/1 1044 Odluka o imenovawu Komisije za izradu radne verzije Zakona o registraciji poslovnih subjekata Republike Srpske 1045 Odluka o formirawu i odre|ivawu naziva naseqenog mjesta

98/3

104/1 104/1

1009 Odluka o poni{tavawu javnih konkursa za izbor i imenovawe direktora u zdravstvenim ustanovama ~iji je osniva~ Republika 98/3 1013 Odluka o odobravawu Posebnog programa privatizacije “Jel{ingrad” fabrike ma{ina i ure|aja a.d. Kotor Varo{ 99/1 1014 Odluka kojom se prihvata Drugi amandman na Kreditni sporazum izme|u EBRD i BiH 1015 Odluka o usvajawu Plana izno{ewa akcija preduze}a na berzu 1016 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu finansija 1018 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve za finansirawe Plana “Interna `etva” 1019 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine, carinskih da`bina, carinskog evidentirawa, poreza na promet proizvoda i usluga 1020 Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Telekoma Srpske, broj 1-02-7706/03 99/2 99/2

1046 Odluka o davawu saglasnosti za zakqu~ivawe Ugovora broj 2003/074-488 104/1 1047 Odluka o izboru sudije Suda za prekr{aje Bijeqina 1050 Odluka o usvajawu Elektroenergetskog bilansa Republike Srpske za 2004. godinu 1051 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Toplani a.d. Bawa Luka 1052 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Ministarstvu pravde 104/2 105/1 105/1 105/1 105/2 106/1

99/2 100/1

1053 Odluka o dopuni Odluke o osnivawu Republi~kog {taba civilne za{tite 1057 Odluka o dodjeli nov~anih sredstava op{tinama 1058 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine i carinskih da`bina Vatrogasnog dru{tva “Lopare” - Lopare

100/1 100/2

106/1

1021 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe sekretara Vlade Republike Srpske 100/2 1022 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe sekretara Vlade Republike Srpske 1023 Odluka o poni{tavawu dijela javnog konkursa za upra`weno radno mjesto

1059 Odluka o davawu Garancije Vlade Republike Srpske za privremeno pu{tawe na slobodu Miroslava Kvo~ke koji se nalazi u pritvoru u Me|unarodnom krivi~nom sudu za ratne zlo~ine u Hagu 106/2 1066 Odluka o utvr|ivawu posebnog interesa za izvo|ewe radova aerofotogrametrijskog snimawa 1075 Odluka o Strate{kom planu za izmirewe unutra{wih potra`ivawa prema Vladi Republike Srpske 1076 Odluka o utvr|ivawu da je od op{teg interesa izgradwa objekta u oblasti obrazovawa (prosvjetno-pedago{kog obrazovawa), obdani{ta u Doboju

100/2 100/3

107/1

108/2

1024 Odluka o izmjeni Odluke Vlade Republike Srpske o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina, koje su slu`ile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske, broj 02/1-020-1092/03 od 13. oktobra 2003. godine 100/3 1025 Odluka o izmjeni Odluke Vlade Republike Srpske o raspodjeli neperspektivnih lokacija i ostalih nekretnina, koje su slu`ile za potrebe sistema odbrane na teritoriji Republike Srpske, broj 02/1-020-1093/03 od 13. oktobra 2003. godine 100/3 1033 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za ekonomske odnose i koordinaciju 101/1 1034 Odluka o poni{tavawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske

108/3

1077 Odluka o davawu saglasnosti na Pravilnik o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za izbjeglice i raseqena lica 108/3 1078 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Vazduhoplovnom servisu 1090 Odluka o davawu saglasnosti na Memorandum o razumijevawu - Holandski program ekonomske saradwe sa Bosnom i Hercegovinom za period 2004-2005. godine 1091 Odluka o prenosu prava kori{}ewa i raspolagawa nekretnina Ministarstva trgovine i turizma na Medicinski fakultet u Srbiwu, Univerziteta u Srpskom Sarajevu 1092 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve Okru`nim javnim tu`ila{tvima i Osnovnim javnim tu`ila{tvima Republike Srpske 1093 Odluka o davawu saglasnosti na Statut Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske 108/4

111/1

101/1

111/1

1038 Odluka o okviru sveobuhvatne strategije za izmirewe unutra{wih potra`ivawa prema Vladi Republike Srpske 102/1 1039 Odluka o raspisivawu ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske 102/2

111/1

111/2

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
25 26 27 28

Strana 21 Br./str.

1094 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju “Mqe~anica” Kozarska Dubica 111/2 1095 Odluka o raspisivawu Javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju “Mqe~anica” Kozarska Dubica 111/2 1096 Odluka o raspisivawu javnog nadmetawa za izradu Master plana za “Jahorinu”, u funkciji razvoja turizma 111/3 1102 Odluka o odobravawu sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacije 1103 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve osnovnim sudovima 1104 Odluka o osloba|awu od pla}awa carine Klini~kog centra iz Bawe Luke 113/1 113/1 113/1

Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Gender centru Republike Srpske Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Elektrotehni~kom fakultetu Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta Ma{inskog fakulteta u Srpskom Sarajevu Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta Prirodno-matemati~kog fakulteta u Bawoj Luci Rje{ewe o dopuni Rje{ewa o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Fonda za razvoj i zapo{qavawe Republike Srpske Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02-1-020976/02 od 30. avgusta 2002. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02-1-0201347/01 od 30. jula 2001. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02-1-0201922/01 od 15. avgusta 2002. godine Rje{ewe o imenovawu Grupe za koordinaciju projekta tehni~ke pomo}i socijalnom sektoru u BiH - “SOTAC” Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Nadzornog odbora MDP “Naftne industrije Republike Srpske” Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ina D-2 i mazuta koje se smatraju reprodukcionim materijalom

1/13 1/13 1/13

1/13

29

1/13 1/14 1/14 1/14

30 31 32 118

1108 Odluka o odobravawu posebnog programa privatizacije preduze}a “Bawalu~ka pivara” AD, Bawa Luka 114/1 1109 Odluka da je od op{teg interesa izgradwa saobra}ajnice prema grobqu u Jakupovcima, op{tina Lakta{i 114/1 1110 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve u svrhu proslave Dana Republike 1111 Odluka o odobravawu sredstava buxetske rezerve radnicima Fabrike akumulatora “AS” AD Srebrenica 114/2

5/13

119

5/13

120

5/13

114/2

138

1112 Odluka o usvajawu Aneksa Plana izno{ewa akcija preduze}a na berzu 114/3 1113 Odluka o usvajawu Plana izno{ewa akcija preduze}a na berzu (Plan 3) 114/3 1114 Odluka o davawu saglasnosti na promjenu naziva Studentskog centra Bawa Luka 1115 Odluka o davawu saglasnosti na izmjenu Statuta Op{te bolnice Gradi{ka 114/3 114/3

Rje{ewe o imenovawu Konkursne komisije za izbor sekretara i ~lanova Odbora dr`avne uprave za `albe 6/5 Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Muzejskoj zbirci “Semberija” u Bijeqini Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Kancelariji koordinatora Vlade Republike Srpske za odnose sa Br~ko Distriktom Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve JU Centar za kulturu Prwavor Rje{ewe o imenovawu ~lana i zamjenika ~lana Komisije za izbjeglice i raseqena lica Bosne i Hercegovine Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora MDP “Naftna industrija Republike Srpske” Srpski Brod Rje{ewe o imenovawu Upravnog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o imenovawu Nadzornog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o imenovawu Nadzornog odbora MDP “Naftna industrija Republike Srpske” Srpski Brod

139

6/5

140

6/6 6/6

1116 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Op{toj bolnici Nevesiwe 114/4 1117 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora Op{te bolnice u Nevesiwu 114/4 1118 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Op{toj bolnici Nevesiwe

141 160

10/1

161

10/1

114/5

162

1119 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora Op{te bolnice u Nevesiwu 114/5 1127 Odluka o usvajawu dokumenta “Program javnih ulagawa Republike Srpske za period 2004-2006. godine” 115/2 23

10/1

163

10/2

164

RJE[EWA Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Dokumentacionom centru Vlade Republike Srpske
Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Vazduhoplovnom servisu Republike Srpske

10/2

165 1/12 166 1/12

10/2

24

10/2

Strana 22 Reg. br.
182

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
312 13/7

Registar za 2003. Br./str.

Rje{ewe o odobravawu sredstava iz teku}e buxetske rezerve Univerzitetu u Bawoj Luci i Univerzitetu u Srpskom Sarajevu Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe

183

Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe ODP Rudnik lignita “Stanari” Stanari za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/2 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Aco trade za gra|enje i rudarstvo” d.o.o. Kotor Varo{ za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/2 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Japra” a.d. Novi Grad za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/2 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Kamenolomi” a.d. Zvornik za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/2 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Rudnik boksita” d.o.o. Mrkowi} Grad za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/3 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe ODP Rudnik mrkog ugqa “Miqevina” p.o. Miqevina za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/3 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Kameni agregati” a.d. Bawa Luka za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/3 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe AD “Boksit” Mili}i za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/3 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu Konkursne komisije za izbor sekretara i ~lanova Odbora dr`avne uprave za `albe

13/7

313

184

13/7 314

185

Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora MDP “Naftna industrija Republike Srpske” Srpski Brod 13/7 Rje{ewe o imenovawu Upravnog odbora MDP “Naftna industrija Republike Srpske” Srpski Brod Rje{ewe o izmjeni i dopuni Rje{ewa o imenovawu ~lana i zamjenika ~lana Komisije za izbjeglice i raseqena lica Bosne i Hercegovine Rje{ewe o imenovawu radne grupe za izradu Programa socijalnog zbriwavawa radnika

186

13/7

315

187

13/8 316 16/2

197 198

Rje{ewe o obrazovawu Komisije za ocjenu opravdanosti “Projekta obezbje|ewa specijalisti~ke dijagnosti~ke usluge pacijentima u Republici Srpskoj - BiH” 16/2 Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o odobravawu sredstava Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Zvorni~ko-tuzlanskoj Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020-753/02 od 6. avgusta 2002. godine Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor organa JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske 16/10 16/10 23/6 23/6

317

202 203 266 267 288

318

319

29/4 321

307

Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe GP “Put” a.d. Srpsko Sarajevo za 2003. godinu radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/1 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe Preduze}a za eksploataciju mineralnih sirovina “Rudprom” d.o.o. Prijedor za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/1 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe Rudnika `eqezne rude “Qubija” a.d. Prijedor za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/1 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe ZDP “Rudnik kre~waka i tvornica kre~a” Doboj za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/1 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ine dizel goriva D 2 koje se smatra reprodukcionim materijalom za potrebe “Volari” a.d. [ipovo za 2003. godinu, radi osloba|awa pla}awa poreza na promet 31/2

31/4

374

308

Rje{ewe o odobravawu sredstava za kupovinu dva automobila marke {koda Fabia cllassic 1,4 Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite 35/5 Rje{ewe o ustupawu putni~kog automobila Ministarstvu za izbjeglice i raseqena lica 35/5 Rje{ewe o imenovawu koordinatora radnih grupa za u~e{}e u izradi Strategije smawewa siroma{tva u BiH 35/5 Rje{ewe o imenovawu ~lanova radnih grupa za u~e{}e u izradi Razvojne strategije BiH PRSP (Strategije smawewa siroma{tva u BiH) 35/6 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora ODP “Rudoplast” Rudo Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Nadzornog odbora ODP “Rudoplast” Rudo Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora ODP “Rudoplast” Rudo Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora ODP “Rudoplast” Rudo 35/7 35/8 35/8 35/8

375 376

309

377

310

378 379 380 381

311

Registar za 2003. Reg. br.
401 402

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 23 Br./str.

Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta za privatizaciju u Republici Srpskoj Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravqa~kog komiteta za prestrukturirawe elektroenergetskog sektora u BiH ispred Republike Srpske Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetskih rezervi Republi~kom sekretarijatu za sport i omladinu Rje{ewe o odobravawu sredstava u svrhu organizovawa manifestacije “Ekonomijada” Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-0201114/02 od 20. decembra 2002. godine Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor ~lanova Regulatorne komisije za energiju Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Republi~kog savjeta za nauku Rje{ewe o imenovawu Komisije za izradu radnog materijala Zakona o putevima Rje{ewe o imenovawu ~lanova Odbora dr`avne uprave za `albe Rje{ewe o imenovawu ~lana iz Republike Srpske u Radnu grupu za izradu Zakona o nestalim osobama u Bosni i Hercegovini Rje{ewe o ustupawu automobila na trajno kori{}ewe Rje{ewe o utvr|ivawu standarda i kriterija za imenovawe upravnih i nadzornih odbora u zdravstvenim ustanovama ~iji je osniva~ Republika Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor organa NU “Institut za{tite, ekologije i informatike” Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Karate savezu Republike Srpske Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve op{tini Vi{egrad za odr`avawe MOSI u Vi{egradu Rje{ewe o ustupawu automobila na trajno kori{}ewe Centru za edukaciju sudija i javnih tu`ilaca Republike Srpske Rje{ewe o utvr|ivawu standarda i kriterija za imenovawe ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske i ~lanova Komisije za koncesije Bosne i Hercegovine

37/5 552 37/5

za hirurgiju (lokacija u gradu), na lokaciju Paprikovac

52/7

Rje{ewe o osloba|awu od pla}awa poreza na promet za dizel gorivo AD za in`ewering “Graditeq” Tesli} 52/7 Rje{ewe o osloba|awu od pla}awa poreza na promet za dizel gorivo GP “Jedinstvo” Gradi{ka Rje{ewe o osloba|awu od pla}awa poreza na promet za dizel gorivo AD “Novi izvor” Zvornik Rje{ewe o osloba|awu od pla}awa poreza na promet za dizel gorivo AD za komunalne i gra|evinske usluge “Put” Bawa Luka Rje{ewe o ustupawu vozila na trajno kori{}ewe Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

422

553

38/9 38/9 38/9

52/7

423 424 440

554

52/7

555

52/8

39/9

556

463

52/8

40/9

571

464

Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora Projekta razvoja sto~arstva i ruralnog finansirawa 55/20 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog odbora ODP “Centar za unapre|ewe poqoprivrede” Sokolac Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Zvornik Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta projekta iz oblasti za{tite `ivotne sredine INFRA RED (Institutional Framework for Regional Enviromental Development) Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta projekta iz oblasti za{tite `ivotne sredine LICENSE (Local Institutional Capacity in Environmental Sensitive Areas) Rje{ewe o imenovawu ~lana Komisije za vode Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske ispred Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora ODP “Centar za unapre|ewe poqoprivrede” Sokolac

40/10 41/6 41/7 41/7

572

476 477 478 479

55/20 55/20 55/20

573 574 575

41/7 41/7

55/20

480 485

576

55/21

577 42/2 578 42/3 45/1 579

55/21

486

55/21

495 496

Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Projekta razvoja sto~arstva i ruralnog finansirawa 55/21 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora ODP za proizvodwu i remont “Orao” Bijeqina Rje{ewe o imenovawu Nadzornog odbora ODP za proizvodwu i remont “Tehni~ki remont” p.o. Bratunac Rje{ewe o imenovawu Nadzornog odbora ODP za proizvodwu i trgovinu “Kosmos” p.o. Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Zvornik Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o ustupawu automobila na trajno kori{}ewe Centru za socijalni rad Srbiwe Rje{ewe o ustupawu automobila Republi~kom sekretarijatu za vjere na trajno kori{}ewe

45/1

580

530

55/21

49/58

581

548

55/21

582 52/5 583 584 585 618

55/22 55/22 55/22 55/22 60/3

549

Rje{ewe o imenovawu Komisije za sprovo|ewe javnog konkursa i prijedlog ~lanova i sekretara Komisije za koncesije RS i BiH 52/6 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Koordinacionog tima za realizaciju preporuka iz FIAS Studije “Administrativne barijere investirawu” 52/6 Rje{ewe o imenovawu Dr`avne komisije za realizaciju Projekta preseqewa Klinike

550

551

Strana 24 Reg. br.
626

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
790 791 61/3 792 793 794 61/3 795 Rje{ewe broj 02/1-020-785/03 Rje{ewe broj 02/1-020-786/03 Rje{ewe broj 02/1-020-787/03 Rje{ewe broj 02/1-020-788/03

Registar za 2003. Br./str.
75/4 75/4 75/5 75/5 75/5

Rje{ewe o odobravawu nov~anih sredstava za materijalno obezbje|ewe gra|ana Republike Srpske koji se nalaze u pritvoru po odluci Me|unarodnog krivi~nog suda za ratne zlo~ine u Hagu i ~lanove wihovih porodica Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetskih rezervi Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine

627

Rje{ewe o imenovawu ~lanova Ekonomskosocijalnog savjeta Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu kandidata koji se predla`u kao predstavnici Republike Srpske u Jedinicu Svjetske banke za upravqawe Projektom ~vrstog otpada u Bosni i Hercegovini Rje{ewe o imenovawu ~lana Radne grupe za izradu Op{teg kolektivnog ugovora Rje{ewe o davawu saglasnosti za zakup Kazneno-popravnom zavodu Srbiwe Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Savezu sindikata Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lanova iz Republike Srpske u Savjetodavnu komisiju za spoqni dug

628

Rje{ewe o imenovawu Disciplinske komisije za vo|ewe disciplinskog postupka protiv dr`avnih slu`benika koje imenuje Vlada Republike Srpske 61/3 Rje{ewe o imenovawu Komisije za uni{tavawe duvanskih prera|evina i alkoholnih pi}a

629

75/5 75/5 76/5 76/6

796 61/4 810 811 812

630

Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za za{titu `enske djece i omladine u Vi{egradu 61/4 Rje{ewe o dopuni Rje{ewa o imenovawu Dr`avne komisije za realizaciju projekta preseqewa Klinike za hirurgiju (lokacija u gradu) na lokaciju Paprikovac 61/4 Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve korisniku “Udru`ewe inovatora Grada Bawa Luka” Rje{ewe o imenovawu ~lanova Stambene komisije Vlade Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor organa Javne ustanove “Muzej Republike Srpske” Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Muzejskog savjeta Republike Srpske Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lanova Muzejskog savjeta Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Bawa Luka Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu Komisije za izbor organa NU “Institut za{tite, ekologije i informatike”

631

76/6

683

813 64/8 64/8 814

684 685

Rje{ewe o imenovawu Komisije za sprovo|ewe ponovnog javnog konkursa i predlagawe ~lanova i sekretara Komisije za koncesije Republike Srpske 76/6 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora NU “Institut za{tite, ekologije i informatike” Bawa Luka Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve AD “Magli}” Srbiwe Rje{ewe o imenovawu Komisije za odre|ivawe prioritetnih projekata Programa javnih ulagawa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Komisije za utvr|ivawe izgra|enosti poslovno-stambenog objekta P+3+PK, lamela “A” i “B” u Bijeqini - lokalitet Jawa

64/8 64/8 64/9 64/9 64/9

76/6 77/4

686 687 688 689 690

826 847

78/9

848

78/10

849

64/9

Rje{ewe o ustupawu putni~kog automobila na trajno kori{}ewe Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske 78/10 Rje{ewe o izmjenama Rje{ewa br. 02/1-020552/03 od 19. juna 2003. godine Rje{ewe o formirawu Interresorske grupe Rje{ewe o razrje{ewu ~lanstva u Upravnom odboru Zavoda za slijepe i slabovidne “Budu}nost” Derventa Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Rje{ewe o izmjeni i dopuni Rje{ewa o imenovawu Komisije za izbor i imenovawe direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda PIO Republike Srpske Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Klini~kom centru Bawa Luka 78/10 79/1

717

Rje{ewe o realokaciji sredstava Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite Republike Srpske 67/13 Rje{ewe o stavqawu van snage Rje{ewa o uzajamnom ustupawu putni~kih vozila Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020119/02 od 22. februara 2002. godine Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora SITAP projekta iz Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor kandidata za popunu upra`wenih mjesta ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JP[ “Srpske {ume” Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor organa JODP “Protivgradna za{tita Republike Srpske” Rje{ewe o odobravawu sredstava za finansirawe programskih aktivnosti Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Rje{ewe broj 02/1-020-784/03 73/4 73/4 73/4

850 855 856

764 765 766 775

79/2

860

80/1

861 74/3

80/1

862

776

74/4 871

788

80/2

75/4 75/4

789

81/3

Registar za 2003. Reg. br.
872

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 25 Br./str.

Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Klini~kom centru Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu tehni~kih radnih grupa Rje{ewe o imenovawu ~lanova Radne grupe za izradu dijela II - Akcionog plana-privatizacija Rje{ewe o imenovawu dva ~lana u Komisiju za formirawe kratke liste i Komisiju za evaluaciju ponuda za izbor finansijskog savjetnika Rje{ewe o formirawu Koordinacionog tijela za pra}ewe i realizaciju Plana interne “@etve” (prikupqawe naoru`awa i vojne opreme) Rje{ewe o ispravci Rje{ewa o odobravawu sredstava buxetske rezerve Rje{ewe o odobravawu sredstava udru`ewu “Marko Polo” Rje{ewe o imenovawu ~lanova Radne grupe za izradu plana za reforme tarifa Rje{ewe o imenovawu Radne grupe broj 02/1-020-1013/03 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor organa Republi~ke agencije za razvoj malih i sredwih preduze}a

81/3 81/3

te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se desila 20. novembra 2003. godine, na relaciji Vrbqani-Ribnik

100/4

873 836

1028 Rje{ewe o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve op{tini Nevesiwe 100/4 1029 Rje{ewe o odbijawu prijedloga za ponavqawe postupka 100/5 1030 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Savjeta Poqoprivrednog instituta Bawa Luka 1031 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izradu Strategije razvoja sporta u Republici Srpskoj za period 2004-2010. godine 1036 Rje{ewe o imenovawu predstavnika Republike Srpske u Komisiju za izbjeglice i raseqena lica Bosne i Hercegovine 100/5

82/2

837

82/2

838

100/5

82/3 82/3 83/1 83/2 84/2

101/3

839 842 843 848 887

1040 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske 102/2 1041 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda penzijskog i invalidskog osigurawa Republike Srpske 102/2 1048 Rje{ewe o utvr|ivawu koli~ina D-2 i mazuta, koji se smatraju repromaterijalom 104/2

87/6

945 946 947

Rje{ewe o imenovawu Radne grupe za neizmirene obaveze buxetskih korisnika 90/11 Rje{ewe o imenovawu Radne grupe za staru deviznu {tedwu Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora SITAP Projekta iz Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu Radne grupe za potra`ivawa iz ratnog perioda 90/11

1060 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Interresorne grupe za izradu radne verzije Zakona o carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine ispred Republike Srpske 106/2 1061 Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Sretku Tanasi}u 1062 Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Bokserskom klubu “Slavija” 106/2 106/2

90/11 91/2

951 952

1063 Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora Vi{e tehni~ke {kole u Doboju 106/3 1064 Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Vi{e tehni~ke {kole u Doboju 106/3 1079 Rje{ewe o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve Klinici za dje~ije bolesti 109/1 1097 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor direktora i ~lanova Upravnog odbora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske 1098 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Savjeta Fakulteta za fizi~ko vaspitawe i sport u Bawoj Luci 1099 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta Fakulteta za fizi~ko vaspitawe i sport u Bawoj Luci 1120 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Savjeta Tehnolo{kog fakulteta u Zvorniku 1121 Rje{ewe o razrje{ewu ~lanova Savjeta Ekonomskog fakulteta u Br~kom 1122 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Savjeta Tehnolo{kog fakulteta u Zvorniku 1123 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora u Op{toj bolnici Nevesiwe Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za pravna pitawa

Rje{ewe o ustupawu putni~kog automobila na trajno kori{}ewe Ministarstvu zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske 91/2 Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora Studentskog centra Zvornik 92/1 Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Udru`ewu distrofi~ara Bawa Luka Rje{ewe o odobravawu sredstava buxetske rezerve Predstavni{tvu Republike Srpske u Wema~koj 94/1

954 967 968

111/3

94/1

112/1

969

Rje{ewe o imenovawu Komisije za utvr|ivawe stepena izgra|enosti po Ugovoru broj: 254/98, Aneksu VI za stanove u objektu 3 i jedan ulaz u objektu 11 94/2 Rje{ewe o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve u ciqu opremawa zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Trebiwu 97/2 Rje{ewe o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve u svrhu realizacije projekta “Predstava” 97/2 100/4

112/1 114/5 114/6 114/6

996

997

1026 Rje{ewe o odobravawu sredstava op{tini Srpsko Novo Sarajevo

1027 Rje{ewe o odobravawu sredstava iz buxetske rezerve u ciqu pru`awa jednokratne finansijske pomo}i porodicama smrtno stradalih u

114/6 8/1

Strana 26 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za pitawa qudskih prava i nacionalnih mawina Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za poqoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za ekonomska pitawa Rje{ewe o razrje{ewu savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za me|unarodne ekonomske odnose

8/1

Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva “Pretis” Pale Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva “Zrak” Tesli}

6/15 6/16

8/2

8/2 8/2

Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva “^ajavec” Prostorna tehnika Bawa Luka 6/16 Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva AD “Promet” Prwavor Rje{ewe o imenovawu stru~nog savjetnika u Agenciji za dr`avnu upravu Rje{ewe o imenovawu stru~nog savjetnika u Agenciji za dr`avnu upravu Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “Konfekcija Borac” Prijedor Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Ministarstva za pitawe boraca, `rtava rata i rada Rje{ewe o davawu ovla{}ewa savjetniku predsjednika Vlade Republike Srpske za tranziciju za potpisivawe Projekta AIDE MEMOIRE 6/16 1/14 1/14

8/2

Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne djelatnosti, gra|evinarstvo i ekologiju 8/2 Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva za izbjeglice i raseqena lica Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva saobra}aja i veza Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva industrije i tehnologije Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva energetike i rudarstva Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva prosvjete Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva sporta i omladine Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva uprave i lokalne samouprave Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva unutra{wih poslova Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva trgovine i turizma Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva odbrane Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva pravde Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva za pitawa boraca, `rtava rata i rada Rje{ewe o razrje{ewu zamjenika ministra Ministarstva zdravqa i socijalne za{tite Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva “Jel{ingrad” Fabrika ma{ina i ure|aja Kotor Varo{ 8/2 8/3 8/3 8/3 8/3 8/4 8/4

1/14 5/23

10/13

Rje{ewe o davawu ovla{}ewa za obavqawe poslova rukovodioca Republi~kog sekretarijata za zakonodavstvo 10/13 Rje{ewe o davawu ovla{}ewa za obavqawe poslova rukovodioca Republi~kog sekretarijata za odnose sa Me|unarodnim krivi~nim sudom u Hagu i istra`ivawe ratnih zlo~ina 10/13 Rje{ewe o davawu ovla{}ewa za obavqawe poslova rukovodioca Republi~kog sekretarijata za vjere 10/13 Rje{ewe o davawu ovla{}ewa za obavqawe poslova rukovodioca Republi~kog sekretarijata za sport i omladinu 10/13 Rje{ewe o razrje{ewu generalnog direktora ODP “Fabrika duvana” Bawa Luka 10/13 Rje{ewe o imenovawu generalnog direktora ODP “Fabrika duvana” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala u AD “Dobojputevi” Doboj Rje{ewe o razrje{ewu direktora Fonda stanovawa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o ovla{}ewu za obavqawe poslova vr{ioca du`nosti pomo}nika vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe Rje{ewe o ovla{}ewu za obavqawe poslova vr{ioca du`nosti pomo}nika vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP 10/14

8/4 8/4 8/5 8/5 8/5

8/5 8/6

10/14 13/9

6/15

13/9

Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva Fabrika specijalnih transmisija Srpska Ilixa 6/15 Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva “Fabrika specijalnih vozila” Srpsko Sarajevo

13/9

6/15

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 27 Br./str.

“Elektroprivreda” Republike Srpske, Trebiwe

13/10

Rje{ewe o ovla{}ewu za obavqawe poslova rukovodioca Fonda stanovawa Republike Srpske 13/10 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju preduze}a u Skup{tini dru{tva kapitala u preduze}u “Toplana” Derventa 13/10 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju preduze}a u Skup{tini dru{tva kapitala u preduze}u “Toplana Bawa Luka” Bawa Luka 13/10 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-020-976/02 od 30. avgusta 2002. godine 13/10 Rje{ewe o razrje{ewu vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Trebiwe Rje{ewe o razrje{ewu vr{ioca du`nosti pomo}nika vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Trebiwe Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Trebiwe

Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju preduze}a koja se privatizuju po posebnim privatizacionim programima u Skup{tini dru{tva kapitala JP “Glas srpski” Bawa Luka 27/5 Rje{ewe kojim se u Rje{ewu broj: 02/1-0201804/01 imenuje drugi predstavnik dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “Gramat” iz Srpskog Broda Rje{ewe kojim se u Rje{ewu broj: 02/1-020157/03 imenuje drugi predstavnik dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju preduze}a koja se privatizuju po posebnim privatizacionim programima u Skup{tini dru{tva kapitala ODJKP “Vodovod” Kozarska Dubica Rje{ewe o dopuni Rje{ewa o imenovawu vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Rje{ewe o razrje{ewu glavnog republi~kog inspektora rada Rje{ewe o razrje{ewu direktora Poreske uprave Republike Srpske Rje{ewe o ovla{}ewu Miodraga \uri}a, diplomiranog ekonomiste da obavqa poslove rukovodioca Poreske uprave Republike Srpske

27/6

27/6

14/3

29/14 31/5 33/7

14/3

14/3

Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020-1019/02 od 30. avgusta 2002. godine 14/4 Rje{ewe o ovla{}ewu za obavqawe poslova rukovodioca Republi~kog zavoda za geolo{ka istra`ivawa 16/11 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-0201246/01 od 23. jula 2001. godine 18/3

33/8

Rje{ewe o ovla{}ewu Gordane Jugovi}, diplomiranog pravnika da obavqa poslove Glavnog republi~kog inspektora rada 33/8 Rje{ewe o razrje{ewu pomo}nika ministra zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske 34/13 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Instituta za{tite, ekologije i informatike

Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala preduze}a “Metal-Brod” Srpski Brod 20/16 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-0202354/01 od 22. novembra 2001. godine Rje{ewe o razrje{ewu direktora Zavoda za za{titu zdravqa Republike Srpske, Bawa Luka Rje{ewe o razrje{ewu direktora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu direktora Zavoda za za{titu zdravqa Republike Srpske, Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu direktora Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotovi}” Bawa Luka Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020-1963/01 od 23. avgusta 2001. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020-1434/01 od 30. jula 2001. godine 20/17

34/13

Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj 02/1-020-735/02 od 6. avgusta 2002. godine 35/9 Rje{ewe o imenovawu ministra finansija u Vladi Republike Srpske 36/2

23/7

Rje{ewe o imenovawu v.d. generalnog direktora MDP “Energoinvest” Srpsko Sarajevo 36/2 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODP “Stankom” Skelani Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODJKP “Kompred” Ugqevik Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala JODKP “Cvrcka” Kne`evo Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala JODP “Polet” Srebrenica Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala JP za komunalne usluge Mili}i

23/7

37/5

23/7

23/7 23/7 23/8

37/6

37/6

Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u skup{tini dru{tva kapitala JODKP “Rad” iz Zvornika 27/5 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “^ajavec” Elementi automatike ^elinac

37/6

27/5

37/6

Strana 28 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala JODKP “^elinac” ^elinac Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “Metal-emajl” Srpski Brod Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “Metalgas” Vi{egrad

37/6

Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske

47/3

Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Za komunalne usluge” Vlasenica 52/13 Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODJKP “Vodovod i kanalizacija” Modri~a 52/14 Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODKP “Gradska ~isto}a” Bratunac 52/14 Rje{ewe o ovla{}ewu za obavqawe poslova direktora Zavoda za za{titu djece i omladine Vi{egrad 52/14 Rje{ewe o razrje{ewu predstavnika Republike Srpske za kulturu u Saveznoj Republici Jugoslaviji 55/29 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala “Poqoprivreda” a.d. Drakseni} Kozarska Dubica 55/30 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODKP “Komunalac” Modri~a Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-0201715/01 od 3. avgusta 2001. godine

37/6

37/7

Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Upravnog odbora “Slu`benog glasnika Republike Srpske” 38/12 Rje{ewe o razrje{ewu direktora Fonda za penzijsko-invalidsko osigurawe Republike Srpske 40/24 Rje{ewe o razrje{ewu direktora “Gender centra Republike Srpske” (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske) Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora “Gender centra Republike Srpske” (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske) Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Kancelarije za tra`ewe nestalih i zarobqenih lica Republike Srpske

40/24

40/24

40/24

Rje{ewe o razrje{ewu generalnog direktora MDP “Naftna industrija Republike Srpske” Srpski Brod 41/8 Rje{ewe kojim se ovla{}uje Milenko Cvijan da obavqa poslove rukovodioca Republi~ke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala JKP “15. april” Vi{egrad Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-020974/02 od 30. avgusta 2002. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-020934/02 od 30. avgusta 2002. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini akcionarskog dru{tva AD “Gradina” Srpsko Gora`de Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini akcionarskog dru{tva AD “Ugostiteqstvo i turizam” Prijedor Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini akcionarskog dru{tva AD “Trgovina” Lopare

55/30 55/30

Rje{ewe o razrje{ewu ~lana Savjeta [umarskog fakulteta u Bawoj Luci 56/4 Rje{ewe o imenovawu ~lana Savjeta [umarskog fakulteta u Bawoj Luci 56/4 Rje{ewe o razrje{ewu direktora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda restitucije u Skup{tini dru{tva kapitala “Srpske po{te” a.d. Bawa Luka Rje{ewe o razrje{ewu {efa Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske 57/11 57/11

41/8

41/8 41/8 41/8

61/14

41/9

62/4 63/4

41/9

Rje{ewe o razrje{ewu direktora Republi~kog zavoda za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Republike Srpske 67/14 Rje{ewe kojim se ovla{}uje g|a Jelena Kadi} da obavqa poslove direktora Republi~kog zavoda za za{titu kulturno-istorijskog i prirodnog nasqe|a Republike Srpske 67/14 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala ODP “Centar za unapre|ewe poqoprivrede” Sokolac 67/15 Rje{ewe kojim se ovla{}uje g. Budimir Peji}, dipl. defektolog, da obavqa poslove direktora Zavoda za za{titu `enske djece i omladine u Vi{egradu 71/2

41/9

Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske do imenovawa generalnog direktora u skladu sa zakonom 42/4 Rje{ewe o razrje{ewu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala OJDKP “Vodovod” Kozarska Dubica 45/3

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 29 Br./str.

Rje{ewe o imenovawu direktora Kancelarije za tra`ewe nestalih i zarobqenih lica Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu direktora “Gender centra Republike Srpske” (Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske) Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Krajina” Mrkowi} Grad Rje{ewe o stavqawu van snage Rje{ewa broj: 02/1-020-588/03 od 26. juna 2003. godine Rje{ewe o imenovawu direktora Fonda zdravstvenog osigurawa Republike Srpske

75/9

Rje{ewe o imenovawu sekretara Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite 92/4 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala u Skup{tini dru{tva kapitala “[e}erana” AD Bijeqina 92/4 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala u Skup{tini dru{tva kapitala “@ivinoprodukt” AD Srbac 92/4 Rje{ewe o razrje{ewu direktora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu pomo}nika ministra zdravqa i socijalne za{tite Republike Srpske 94/3

75/9

77/12 79/2 80/3

94/4

Rje{ewe o razrje{ewu direktora Klini~kog centra Bawa Luka 80/4 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-0201647/01 od 30. jula 2001. godine Rje{ewe o davawu ovla{}ewa za obavqawe poslova pomo}nika ministra saobra}aja i veza za po{tanski saobra}aj i telekomunikacije Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj: 02/1-020974/02 od 30. avgusta 2002. godine Rje{ewe o razrje{ewu pomo}nika ministra saobra}aja i veza za po{tanski saobra}aj i telekomunikacije Rje{ewe o imenovawu sekretara Odbora dr`avne uprave za `albe 80/4

Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Poqoprivrednog instituta Republike Srpske 94/4 Rje{ewe o imenovawu direktora NU “Institut za{tite, ekologije i informatike” Bawa Luka

94/4

Rje{ewe o razrje{ewu stru~nog savjetnika u Agenciji za dr`avnu upravu 97/6 82/3 82/3 Rje{ewe o razrje{ewu sekretara Vlade Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti sekretara Vlade Republike Srpske 100/6 100/6

83/6 84/3

Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala TPP “Vitorog” AD [ipovo 100/6 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Ugostiteqstvo i turizam” Prijedor 100/6 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Vrbas” Bawa Luka 100/7 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Romanija” Sokolac 100/7 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj 02/1-020-974 od 30. avgusta 2002. godine 100/7 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj 02/1-020-933 od 30. avgusta 2002. godine 100/7 Rje{ewe o imenovawu zastupnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini dru{tva kapitala AD “Komgrap” Lopare 104/2 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj 02/1-0201753/01 od 3. avgusta 2001. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa broj 02/1-020885/02 od 30. avgusta 2002. godine 104/3 106/5

Rje{ewe o poni{tavawu Rje{ewa o imenovawu direktora Zavoda za za{titu zdravqa Republike Srpske 87/11 Rje{ewe o imenovawu direktora Instituta za za{titu zdravqa Republike Srpske Rje{ewe o imenovawu predstavnika Republike Srpske u Podregionalnu komisiju za konsultacije i Zajedni~ku komisiju za konsultacije Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020974/02 od 30. avgusta 2002. godine Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa br. 02/1-020974/02 od 30. avgusta 2002. godine 87/11

87/11 87/11 87/11

Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala i Fonda za restituciju u Skup{tini Akcionarskog dru{tva “Poqoprivreda” Drakseni}, Kozarska Dubica 87/11 Rje{ewe o razrje{ewu predstavnika Republike Srpske u Podregionalnoj komisiji za konsultacije i Zajedni~koj komisiji za konsultacije Rje{ewe o imenovawu pomo}nika ministra za upravu u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave

91/2

91/3

Rje{ewe o imenovawu direktora Republi~kog sekretarijata za vjere 91/3 Rje{ewe o imenovawu predstavnika dr`avnog kapitala 91/3 Rje{ewe o imenovawu Glavnog republi~kog inspektora rada 92/4

Rje{ewe o razrje{ewu du`nosti v.d. direktora u Institutu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju “Mqe~anica” Kozarska Dubica 111/3 Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju “Mqe~anica” Kozarska Dubica 111/4 Rje{ewe o imenovawu direktora Zavoda za za{titu `enske djece i omladine Vi{egrad 111/4

Strana 30 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
382

Registar za 2003. Br./str.

Rje{ewe o razrje{ewu vr{ioca du`nosti direktora Op{te bolnice Nevesiwe Rje{ewe o imenovawu vr{ioca du`nosti direktora Op{te bolnice Nevesiwe 41

114/6 114/6

Zakqu~ak o usvajawu Informacije o problemima uplate doprinosa za nezaposlene pripadnike oru`anih snaga (demobilisani borci) 35/8 Zakqu~ak o ispravci Odluke o prihvatawu ustupqene imovine Republici Srpskoj Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o radu Republi~ke direkcije za civilnu vazdu{nu plovidbu za 2002. godinu Zakqu~ak o usvajawu Plana rada Republi~ke direkcije za civilnu vazdu{nu plovidbu za 2003. godinu Zakqu~ak o usvajawu Informacije o stawu u oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o radu Fonda za penzijsko-invalidsko osigurawe Republike Srpske za 2002. godinu Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o finansijskom poslovawu Fonda za penzijskoinvalidsko osigurawe Republike Srpske za 2002. godinu Zakqu~ak o usvajawu Plana i programa rada Fonda za penzijsko-invalidsko osigurawe Republike Srpske za 2003. godinu Zakqu~ak o usvajawu Finansijskog plana Fonda za za penzijsko-invalidsko osigurawe Republike Srpske za 2003. godinu Zakqu~ak o kori{}ewu softvera za mati~ne slu`be op{tina Zakqu~ak o prihvatawu Projekta FIAS-a Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o radu Agencije za lijekove Republike Srpske za 2002. godinu Zakqu~ci nakon razmatrawa Izvje{taja o izvr{ewu proizvodno-finansijskog plana JP[ “Srpske {ume” Republike Srpske za 2002. godinu 35/8

383 403

OSTALI PROPISI Zakqu~ak o davawu saglasnosti Ministarstvu poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede za plasirawe sredstava proqetne sjetve za jesewu sjetvu
Zakqu~ak o prihvatawu Sporazuma izme|u Saveznog vije}a [vajcarske i Vije}a ministara BiH

37/5

2/5

404

188

37/5

13/8

465

189

Zakqu~ci u vezi sa Izvje{tajem Specijalnog revizora o stawu u “Elektroprivredi” Republike Srpske 13/8 Zakqu~ak o usvajawu Programa rada i Finansijskog plana za 2003. godinu Direkcije za privatizaciju Republike Srpske 18/3 Zakqu~ak kojim se utvr|uju mjere u ciqu efikasnijeg upravqawa i kontrole nad prilivom i odlivom nov~anih sredstava u JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske Zakqu~ak o prenosu dijela kredita Svjetske banke za Projekat upravqawa ~vrstim otpadom Javnom preduze}u “DEP-OT” Bawa Luka Zakqu~ak o usvajawu informacije o stawu, pojavama i problemima u ostvarivawu zakonitosti u primjeni zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i op{tih akata u oblasti radnih odnosa, za{tite na radu i zapo{qavawu Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o izvr{ewu plana i programa radova na obnovi, odr`avawu i za{titi magistralnih i regionalnih puteva u 2002. godini

40/10

466

210

40/10

467

275

40/10

27/2

468

276

40/10

27/3

469

322

40/11 41/8 52/8 52/8

481 557 31/4 558

323

31/4

601

324

Zakqu~ak o usvajawu Plana i programa radova na obnovi, odr`avawu i za{titi magistralnih i regionalnih puteva i objekata na putevima u Republici Srpskoj u 2003. godini 31/4 Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o realizaciji programa rje{avawa problema raseqenih lica, povratnika i izbjeglica za 2002. godinu

57/2

632

325

Zakqu~ak kojim se zadu`uju op{tine u Republici Srpskoj da putem komisija utvrde visinu {tete usqed su{e kao elementarne nepogode 61/5 Zakqu~ak kojim Vlada Republike Srpske prihvata pokroviteqstvo auto-relija “Sutjeska 2003”

31/4

633

326

Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o radu Komisije za koordinaciju pitawa iz oblasti vodoprivrede Republike Srpske i Federacije BiH za 2002. godinu 31/5 Zakqu~ak o usvajawu Izvje{taja o radu Koordinacionog tima iz Republike Srpske za izradu Razvojne strategije BiH - PRSP za period - 15. marta 2003. godine (strategija smawewa siroma{tva u BiH) 31/5 Zakqu~ak o neopravdanosti za realizaciju “Projekta obezbje|ewa specijalisti~ke dijagnosti~ke usluge pacijentima u Republici Srpskoj - BiH” po tenderskoj dokumentaciji broj: 01-50-3630/99 31/5 Zakqu~ak o obezbje|ivawu potrebnih sredstava za pove}awe prosje~ne penzije sa 120 KM na 125 KM Zakqu~ak broj 02/1-020-275/03 od 29. aprila 2003. godine

61/5

718

Zakqu~ci i ciqu brze privatizacije dr`avnog kapitala u AD “Ratarstvo” i AD “Govedarska farma” Nova Topola 67/13 Zakqu~ak o davawu saglasnosti Ministarstvu rada i bora~ko-invalidske za{tite za izgradwu 24 stambene jedinice u Rami}ima 67/13 Zakqu~ak o prihvatawu Informacije Ministarstva privrede, energetike i razvoja u vezi inicijative za realizaciju naftovoda Konstanca-Pan~evo-Omi{aqTrst Zakqu~ak o prihvatawu Informacije o sprovo|ewu Odluke o kvalitetu te~nih naftnih goriva Zakqu~ak broj: 02/1-020-946/03 Zakqu~ak broj: 02/1-020-945/03

327

719

328

767

73/4

342

827

33/2 33/3

77/4 78/10 78/10

343

851 852

Registar za 2003. Reg. br.
844

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
155 156 83/2 344 531

Strana 31 Br./str.

Zakqu~ci povodom razmatrawa Infrmacije o toku aktivnosti na realizaciji Programa potpunog stambenog zbriwavawa porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u Republici Srpskoj - potprojekat za 2003. godinu

Pravilnik o Dodatnom ra~unovodstvenom izvje{taju - Aneksu Pravilnik o obrascu i sadr`ini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduze}a

9/12

9/16

888

Zakqu~ak o prihvatawu Izmijewenog i dopuwenog Memoranduma o saglasnosti izme|u Kancelarije Visokog predstavnika i Ministarstva finansija Republike Srpske 87/6 Zakqu~ak u vezi sa Programom EU za obnovu sto~nog fonda i mehanizacije 87/6

Pravilnik o reviziji finansijskih izvje{taja 33/3 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu i sadr`ini pozicija u obrascu Bilans tokova gotovine za preduze}a 49/58 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu i sadr`ini pozicija u obrascu izvje{taja o promjenama u kapitalu 49/58 Pravilnik o izdavawu odobrewa za rad licence revizorima Ispravka 58/40 64/15

889 998

532

Zakqu~ak o davawu saglasnosti Direkciji za privatizaciju na predlo`eni metod privatizacije dr`avnog kapitala 97/3 99/2 100/5 72/4 72/5

610

1017 Zakqu~ak broj 02/1-020-1191/03 1032 Zakqu~ak broj 02/1-020-1183/03 751 752 586 639 Pravilnik o slu`benoj legitimaciji, oznakama sudskog policajca i oznakama na vozilima Sudske policije Pravilnik o uniformi pripadnika Sudske policije Pravila postupka izno{ewa dr`avnog kapitala na berzu i druga ure|ena javna tr`i{ta

642

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama i porezu na promet 62/1 Pravilnik o na~inu obra~unavawa i pla}awa akcize i poreza na promet akciznih proizvoda, sadr`aju specijalnog ra~una u prometu sa kupcima iz Federacije BiH i Distrikta Br~ko Pravilnik o na~inu povrata i prekwi`avawa vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda

741

69/23

55/22

890

Memorandum o razumijevawu o implementaciji zakona i podzakonskih propisa koji se odnosi na promjenu mjesta naplate poreza na promet akciznih proizvoda 60-II/2 Plan poslova premjera, uspostavqawa katastra nekretnina i rje{avawa imovinskopravnih odnosa za 2003. godinu Strategije za smawivawe razlika u zdravstvenom stawu i dostupnosti zdravstvene za{tite stanovni{tva, za reorijentaciju zdravstvene za{tite i reorganizaciju zdravstvene slu`be i za pove}awe efikasnosti i kvaliteta rada zdravstvenih ustanova 64/9

87/7 109/3

1081 Pravilnik o ra~unovodstvenoj politici za korisnike buxeta Republike Srpske

691 828

1129 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadr`ini pozicija u obrascima Bilans stawa i Bilans uspjeha za preduze}a i zadruge 115/7 1130 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadr`ini pozicija u obrascima Bilans stawa i Bilans uspjeha za banke i druge finansijske organizacije 115/12 1131 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadr`ini pozicija u obrascima Bilans stawa i Bilans uspjeha za druga pravna lica 115/18 1132 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i sadr`ini pozicija u obrascima Bilans stawa i Bilans uspjeha za organizacije za osigurawe 115/23 122 Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o formi, sadr`aju i na~inu popuwavawa obrazaca za trezorsko poslovawe buxetskih korisnika Uputstvo o formi, sadr`aju i na~inu popuwavawa obrazaca za prijavu obaveza i potra`ivawa buxetskih korisnika, fondova i institucija na dan 31. decembra 2002. godine

77/4

MINISTARSTVO PRIVREDE, ENERGETIKE I RAZVOJA
121 345 362 562 Pravilnik o na~inu utvr|ivawa visine koncesione naknade za kori{}ewe mineralnih sirovina

5/13

Program izvo|ewa postupka utvr|ivawa uskla|enosti kvaliteta te~nih naftnih goriva 33/5 Pravilnik o minimalnim tehni~ko-tehnolo{kim uslovima za rad pilane 34/9

Program izvo|ewa postupka utvr|ivawa uskla|enosti kvaliteta te~nih naftnih goriva 53/1

5/15

199

MINISTARSTVO FINANSIJA
815 Odluka o izmjenama Odluke o pripadnosti buxetskih korisnika - potro{a~kih jedinica Centralnom trezoru i filijalama Trezora 76/7 109/1 9/9 168 9/11

16/2

1080 Odluka o broj~anim oznakama ({iframa) op{tinskih buxetskih korisnika 153 154 Pravilnik o obrascu i sadr`ini pozicija u obrascu Izvje{taja o promjenama u kapitalu Pravilnik o na~inima i rokovima procjene i kwi`ewa efekata procjene vrijednosti pojedinih pozicija bilansa stawa pravnih lica

1082 Uputstvo o dopunama Uputstva o formi, sadr`aju i na~inu popuwavawa obrazaca za trezorsko poslovawe buxetskih korisnika 109/7 157 Naredba o dostavqawu ra~unovodstvenih izvje{taja za period januar-decembar 2002. godine

9/20

Naredba o privremenoj zabrani zadu`ivawa kod komercijalnih banaka i davawa garancija op{tina, gradova i institucija javnog sektora Republike Srpske 10/7

Strana 32 Reg. br.
240 384

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br. MINISTARSTVO PRAVDE
142 143

Registar za 2003. Br./str.

Naredba o stavqawu van snage Naredbe o na~inu cariwewa roba

20/16

Naredba o privremenoj zabrani zadu`ivawa kod komercijalnih banaka i davawa garancija op{tina, gradova i institucija javnog sektora Republike Srpske 35/9 Naredba o dostavqawu ra~unovodstvenih izvje{taja za period januar - juni 2003. godine

Pravilnik o unutra{woj organizaciji kazneno-popravnih ustanova Republike Srpske Pravilnik o programu stru~nog ispita za ste~ajnog upravnika i na~inu wegovog polagawa Pravilnik o priznavawu isprava o polo`enom pravosudnom ispitu

6/6

533

6/12 45/1

49/59

497 825

964

Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o upla}ivawu odre|enih prihoda buxeta Republike, op{tina i gradova, buxetskih fondova i fondova 93/2

Pravilnik o utvr|ivawu kriterijuma za odre|ivawe potrebnog broja administrativnog i tehni~ko-pomo}nog osobqa u sudovima Republike Srpske 77/3 Pravilnik o kaznenoj evidenciji 86/13 101/1

1133 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o primjeni Kontnog okvira za preduze}a i zadruge

867 115/28

1134 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o primjeni Kontnog okvira za banke i druge finansijske organizacije 115/28 1135 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o primjeni Kontnog okvira za druga pravna lica

1035 Pravilnik o obrascima za popunu podataka o imovini izvr{ioca u izvr{nom postupku

1054 Pravilnik o postupawu u zemqi{nokwi`nim stvarima 105/2 1055 Pravilnik o elektronskom vo|ewu zemqi{nih kwiga 105/8

115/29

1136 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o primjeni Kontnog okvira za organizacije za osigurawe 115/29 635 Rje{ewe o oduzimawu dozvole za rad Akcionarskom dru{tvu “Grand osigurawe” iz Zvornika 61/10 Instrukcija o na~inu vr{ewa konverzije jugoslovenskog dinara u konvertibilne marke Saop{tewe o brojevima ra~una javnih prihoda op{tina i gradova kod poslovnih banaka 16/10

1056 Pravilnik o obrazovawu i stru~nom ispitu za zemqi{nokwi`nog referenta 278 868 241 334 Uputstvo o na~inu spajawa sudova

105/10 27/4

Uputstvo o vo|ewu evidencije za pritvorena lica 86/17 Rje{ewe o imenovawu predsjednika i ~lanova Komisije za polagawe pravosudnog ispita 20/16 Rje{ewe o izmjeni i dopuni Rje{ewa o imenovawu predsjednika i ~lanova Komisije za polagawe pravosudnog ispita broj 01/2-153-27/03 od 21. marta 2003. godine 32/3 Rje{ewe o imenovawu predsjednika i ~lanova Komisije za polagawe ispita za ste~ajnog upravnika 38/10 Rje{ewe o dopuni Rje{ewa o imenovawu predsjednika i ~lanova Komisije za polagawe pravosudnog ispita broj 01/2-153-43/03 od 29. aprila 2003. godine

201 891

87/8

1105 Obrasci poreske prijave, poreskog bilansa i obavje{tajnih prijava 113/2 1106 Obrasci poreskih prijava 1107 Obrasci poreskih prijava Obavje{tewe Ministarstva finansija 113/12 113/16 84/3

425

959

92/4

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
944 Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora sredwih {kola u Republici Srpskoj 90/10 Pravilnik o nadzoru nad stru~nim radom u bibliotekama Pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|ewa registra biblioteka Pravilnik o kalendaru obrazovnovaspitnog rada u osnovnoj {koli za {kolsku 2003/2004. g. Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada sredwih {kola za {kolsku 2003/2004. godinu Pravilnik o normativima i standardima za muzejsku djelatnost Uputstvo o reviziji i rashodovawu bibliote~ke gra|e Rje{ewe o ogla{avawu ni{tavnim rje{ewa Ministarstva prosvjete 2/11 2/12

Rje{ewe o razrje{ewu predsjednika Komisije za polagawe ispita za ste~ajnog upravnika 104/2 Rje{ewe o imenovawu predsjednika i ~lana Komisije za polagawe ispita za ste~ajnog upravnika 104/2

44 45 487

MINISTARSTVO ODBRANE
46 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom obezbje|ewu u Vojsci i Ministarstvu odbrane Republike Srpske

2/12

42/3

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
151 Pravilnik o programu i na~inu pripremawa i polagawa stru~nog ispita radnika koji rade na poslovima sprovo|ewa za{tite od po`ara 9/1 Pravilnik o stru~noj spremi i na~inu provjere stru~nog znawa lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i zapaqivim te~nostima i gasovima Pravilnik o legitimaciji pripadnika obezbje|ewa i detektivskoj legitimaciji

498 634 73 849

45/2 61/5 3/9 84/3 227 152

9/5 19/5

Registar za 2003. Reg. br.
228

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
488 19/7 20/2 20/3

Strana 33 Br./str.

Pravilnik o uslovima obavqawa poslova pratwe i obezbje|ewa novca, vrijednosnih papira, plemenitih kovina, metala i drugih vrijednosti Pravilnik o uslovima i na~inu obavqawa detektivskih poslova Pravilnik o evidencijama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalizaciji porodi~ne medicine 42/3 Pravilnik o notifikaciji i autorizaciji djelatnosti s izvorima jonizuju}ih zra~ewa Pravilnik o granicama izlagawa jonizuju}em zra~ewu 73/4 73/9

768 769

233 234 235

Pravilnik o prostornim i tehni~kim uslovima za za{titu od kra|a i drugih nezgoda ili zloupotreba, koje mora ispuwavati poslovni prostor preduze}a koje obavqa djelatnost obezbje|ewa lica i imovine i detektivska agencija 20/6 Pravilnik o na~inu polagawa stru~nog ispita za pripadnike fizi~kog i tehni~kog obezbje|ewa i privatnog detektiva

1128 Pravilnik o razvrstavawu lica sa smetwama u fizi~kom i psihi~kom razvoju 115/2 239 200 269 Uputstvo o registru izdatih odobrewa za rad ambulanti i apoteka 20/15 Naredba o zabrani prometa lijeka AMINALON tbla. 50x250 mg 16/10 Naredba medicinskoj slu`bi Aerodroma Bawa Luka o pove}awu medicinskog nadzora radi otkrivawa bolesti “SARS” 23/7 Rje{ewe o pla}awu naknade podnosilaca zahtjeva za tro{kove obrade podnesaka i izdavawa odobrewa za uvoz i izvoz lijekova i medicinskih sredstava Programi specijalizacija i usmjerenih specijalizacija i program specijalizacije za specijalnosti u medicini

236

20/7 364

237 238

Pravilnik o uslovima i na~inu sprovo|ewa tehni~kog i fizi~kog obezbje|ewa 20/10 Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za polaznike Policijske akademije Bawa Luka 20/13 Pravilnik o tehni~kom pregledu vozila 69/8 Pravilnik o programu i na~inu polagawa stru~nog ispita za ovla{}ena slu`bena lica i druge zaposlene u Ministarstvu unutra{wih poslova Republike Srpske 97/3 Ispravka 98/4

34/13

740 999

17/1

MINISTARSTVO POQOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE
144 Pravilnik o mjerama za{tite, na~inu odre|ivawa i odr`avawa zona i pojaseva sanitarne za{tite, podru~ja na kojima se nalaze izvori{ta, kao i vodnih objekata i voda namijewenih qudskoj upotrebi 7/1 Pravilnik o na~inu utvr|ivawa i isplate regresa za priplodnu stoku, proizvodwu sjemena za vje{ta~ko osjemewavawe u sto~arstvu, za nabavku selekcionisanih matica, za utvr|ivawe kvaliteta mlijeka i premija za mlijeko i za izvoz u ribarstvu 11/1 Pravilnik o raspodjeli sredstava pro{irene reprodukcije {uma po korisnicima Pravilnik o uslovima pod kojim se mo`e vr{iti preparirawe divqa~i i dr`awe trofeja javno izlo`enih u objektima kao i upotreba mesa divqa~i u ugostiteqskim objektima Pravilnik o katastru lovi{ta Pravilnik o obrascu legitimacije i slu`benom odijelu lovo~uvara 13/9

MINISTARSTVO UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
1067 Pravilnik o uniformi pripadnika Komunalne policije 1068 Pravilnik o obliku i sadr`aju slu`bene legitimacije i zna~ke komunalnog policajca 644 Uputstvo o dopunama Uputstva o vo|ewu mati~nih kwiga 172 107/1

107/3 190 62/3 242

MINISTARSTVO ZDRAVQA I SOCIJALNE ZA[TITE
47 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o specijalizacijama i usmjerenim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika 2/13 Pravilnik o uslovima za vr{ewe prometa lijekova i medicinskih sredstava na veliko i malo u veledrogerijama i apotekama

21/1 22/7 22/9

245 246 247

167

10/3

193

Pravilnik o na~inu i postupku ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa da radi s jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim smetwama u razvoju 14/2 Pravilnik o bli`im uslovima u pogledu prostora, opreme, potrebnih stru~nih i drugih radnika za osnivawe ustanove socijalne za{tite 26/1 Pravilnik o dodatnoj edukaciji iz porodi~ne medicine Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pi}e 34/6 40/11

Pravilnik o obrascu propratnice za ulovqenu divqa~, obrascu i evidenciji trofejnih listova, te banci podataka vrijednih trofeja 22/10 Pravilnik o visini {tete za bespravno ulovqenu ili uni{tenu divqa~ 22/19

248 268

270

Pravilnik o na~inu i postupku kori{}ewa sredstava od taksa za uvjerewa o zdravstvenom stawu `ivotiwa, taksa za dr`awe pasa i naknada za veterinarsko-sanitarne preglede 23/6 Pravilnik o na~inu odr`avawa rije~nih korita i vodnog zemqi{ta Pravilnik o kontroli izrade {umskoprivredne osnove Pravilnik o vr{ewu doznake stabala za sje~u 34/10 56/3 56/4

363 594 595

361 470

Strana 34 Reg. br.
602 603

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
251 57/2

Registar za 2003. Br./str.

Pravilnik o uslovima za izdavawe licence preduze}ima koja se bave projektovawem u {umarstvu Pravilnik o stru~nim ispitima diplomiranih in`ewera {umarstva i {umarskih tehni~ara

Rje{ewe o stavqawu van snage Rje{ewa Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede broj: 04-332-866/95 od 16. avgusta 1995. godine 22/21 Spisak veterinarskih lijekova, qekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je do 31. decembra 2002. godine doneseno Rje{ewe o odobrewu za stavqawe u promet

57/3

604

Pravilnik o sadr`ini i na~inu izrade lovne osnove lovi{ta, godi{weg plana gazdovawa lovi{tem i privremenog godi{weg plana gazdovawa lovi{tem 57/7 Pravilnik o obrascu uvjerewa o zdravstvenom stawu `ivotiwa u unutra{wem prometu Pravilnik o na~inu vo|ewa evidencije o izdatim i produ`enim uvjerewima o zdravstvenom stawu `ivotiwa, o wihovom prenosu, kao i o obrascu za vo|ewe ove evidencije 64/13

8/6

279

692 700

Spisak veterinarskih lijekova, qekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. januara do 31. marta 2003. godine doneseno rje{ewe o odobrewu za stavqawe u promet

27/4

427 65/6

720 955 956 957 958

Pravilnik o uslovima reprocentara za proizvodwu, odgoj i selekciju matica 67/13 Pravilnik o posebnim revirima Pravilnik o od{tetnom cjenovniku za pri~iwenu {tetu ribqem fondu 92/1 92/1

Spisak veterinarskih lijekova, qekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 1. do 30. aprila 2003. god. doneseno Rje{ewe o odobrewu za stavqawe u promet 38/10 101/4

1037 Spisak pesticida za koje su izdate dozvole za promet na teritoriji Republike Srpske

Pravilnik o organizaciji i radu ribarsko~uvarske slu`be 92/2 Pravilnik o sredstvima i mamcima za vr{ewe ribolova, dozvoqenom maksimalnom ulovu, minimalnim mjerama i lovostajima 92/3

1101 Spisak veterinarskih lijekova, qekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda za koje je od 30. aprila do 30. septembra 2003. godine doneseno Rje{ewe o odobrewu za stavqawe u promet 112/2

MINISTARSTVO SAOBRA]AJA I VEZA
277 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehni~ko-eksploatacionim uslovima i na~inu obiqe`avawa vozila kojim se vr{i prevoz 27/3 Rje{ewe o imenovawu Komisije za uskla|ivawe redova vo`we 38/10

1000 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o podsticajima biqnoj proizvodwi u 2002. god. 97/5 701 Uputstvo o na~inu naplate takse i uplate sredstava od taksa za uvjerewa o zdravstvenom stawu `ivotiwa

426 65/7 289

864

Uputstvo o na~inu realizacije mjera Vlade za finansijsku podr{ku iz buxeta Republike jesewoj sjetvi 2003. godine-regresirawe nabavki osnovnih repromaterijala 80/3

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
Pravilnik o minimalnim tehni~kim i kvalifikacionim uslovima za obavqawe {pediterske djelatnosti i {pediterskih poslova Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, ure|aja i opreme za obavqawe trgovinske djelatnosti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, ure|aja i opreme za obavqawe trgovinske djelatnosti

1065 Uputstvo o proceduri i na~inu utro{ka sredstava prikupqenih po osnovu vra}awa kredita od hitnog Projekta {umarstva BiH za Republiku Srpsku 106/3 48 Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Srpsku goveda, proizvoda i sirovina od goveda kao i proteina i hrane animalnog porijekla radi spre~avawa uno{ewa transmisivnih spongiformnih encefalopatija 2/13 Naredba o sprovo|ewu mjera za{tite `ivotiwa od zaraznih i parazitskih bolesti u 2003. godini Naredba o Glavnom operativnom planu odbrane od poplava za 2003. godinu Naredba o vremenu lova lovostajem za{ti}ene divqa~i Ispravka 249 291 Naredba o utvr|ivawu ptica i sisara korisnih za poqoprivredu i {umarstvo Naredba o privremenoj zabrani sje~e i prometa vo}karica u dr`avnim i privatnim {umama i posjedima Rje{ewe o ustanovqavawu uzgojnih podru~ja za mrkog medvjeda

29/4

290

29/5

693

64/15

169

816 10/7 11/3 21/2 56/11 22/19 963 953

173 243

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, ure|aja i opreme za obavqawe trgovinske djelatnosti 76/11 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ugra|ivawu, odr`avawu, kontroli ispravnosti i ta~nosti, obezbje|ewu podataka i `igosawu automatskih mjerila nivoa te~nosti u nepokretnim rezervoarima koji su sastavni dio elektronskog mjernog sistema za kontrolu koli~ina zaprimqenog i isto~enog goriva i trenutnom stawu zaliha goriva u rezervoarima na benzinskim pumpnim stanicama

91/2

29/5 22/21

250

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o minimalnim uslovima u pogledu poslovnog prostora, ure|aja i opreme za obavqawe trgovinske djelatnosti 93/2

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.
619 112/1 620 636 33/7 645 97/6

Strana 35 Br./str.

1100 Pravilnik o bli`im uslovima opremawa poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavqaju poslove turisti~kog posredovawa 346 Uputstvo o stavqawu van snage Uputstva o primjeni Uredbe o na~inu prijema naftnih derivata

Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /9/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /55/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /40/ Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine - Preduze}e za stru~ne usluge u za{titi `ivotne sredine “Ekodozvola” d.o.o. Bawa Luka

60/3 60/4 61/11

1001 Uputstvo o na~inu vo|ewa registra i sadr`aju potvrde

MINISTARSTVO ZA PROSTORNO URE\EWE, GRA\EVINARSTVO I EKOLOGIJU
42 Pravilnik o uslovima za planirawe i projektovawe gra|evina za nesmetano kretawe djece i osoba sa umawenim tjelesnim sposobnostima Pravilnik o uslovima za obavqawe djelatnosti pravnih lica iz oblasti za{tite `ivotne sredine Pravilnik o sadr`aju planova odre|enih Zakonom o ure|ewu prostora 646 2/6 660 2/10 7/9 661

62/3

43

Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine - Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo Institut za gra|evinarstvo “IG” d.o.o. Bawa Luka 62/4 Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine - “Unis” Institut za ekologiju, za{titu na radu i za{titu od po`ara d.o.o. Srpsko Sarajevo - Pale 63/3 Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine - Nau~na ustanova “Institut za{tite, ekologije i informatike, nau~noistra`iva~ki institut”, Bawa Luka 63/4 Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine - Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u “Geoteh plus” Bijeqina 63/4 Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije /2/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /30/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /63/ Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine Rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe djelatnosti iz oblasti za{tite `ivotne sredine Rje{ewe o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /12/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /24/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /62/ 75/6 75/6 77/6

145 643

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima za obavqawe djelatnosti pravnih lica iz oblasti za{tite `ivotne sredine 62/3 Pravilnik o upisu u registar zajednica eta`nih vlasnika stambenih zgrada Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o utvr|ivawu otkupne cijene stana i obrascima za primjenu zakona Rje{ewe o stavqawu van snage Rje{ewa broj: 01-913/97 od 31. jula 1997. godine Rje{ewe o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /29/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /43/ Rje{ewe o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata Rje{ewe o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /46/ Rje{ewe o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /43/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /10/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za gra|ewe objekata /55/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije /2/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /48/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu prostorno-planske dokumentacije /5/ Rje{ewa o ispuwenosti uslova za izradu tehni~ke dokumentacije /54/ 74/4

777 845

662

83/2 2/5 7/20 7/20 7/23 9/20 29/5 970 29/5 29/10 29/10 51/2 52/8 55/24 55/25 59/29 59/29 971 980 981 797 798 829 857

40 146 147 148 158 292 293 294 295 537 559 587 588 612 613

79/2

858

79/2 94/2 94/2 95/3 95/5

1137 Rje{ewe kojim se utvr|uje da “Gra|ewe” AD Srpsko Sarajevo, sjedi{te Pale, ne ispuwava uslove za izradu prostornih, urbanisti~kih i regulacionih planova i urbanisti~kih projekata 115/29

MINISTARSTVO RADA I BORA^KOINVALIDSKE ZA[TITE
1043 Pravilnik o stambenom zbriwavawu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

103/1

Strana 36 Reg. br.
721

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Spisak preduze}a koja ispuwavaju uslove za vr{ewe periodi~nih pregleda i ispitivawa iz oblasti za{tite na radu

67/14

Odluka o minimalnim uslovima koje banke trebaju ispuniti za obavqawe unutra{weg platnog prometa Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na spre~avawu prawa novca i finansirawa terorizma

12/19

MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOGIJE
320 863 Rje{ewe o imenovawu Komisije za sticawe nau~nog zvawa Pravilnik o obliku i sadr`aju evidencije instituta 31/3 80/2

12/20 12/26 12/28

Odluka o minimalnim standardima sistema interne kontrole u bankama Odluka o minimalnim standardima interne i eksterne revizije u bankama

AGENCIJA ZA DR@AVNU UPRAVU REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri zapo{qavawa, imenovawa i postavqewa dr`avnih slu`benika Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti dr`avnih slu`benika Pravilnik o jedinstvenim pravilima i proceduri sprovo|ewa javne konkurencije za zapo{qavawe, imenovawe i postavqewe dr`avnih slu`benika Pravilnik o ocjewivawu i napredovawu dr`avnih slu`benika Rje{ewe o utvr|ivawu jedinstvene liste za ~lanove izbornih komisija za sprovo|ewe postupka zapo{qavawa dr`avnih slu`benika

Odluka o minimumu obima, oblika i sadr`aja programa i izvje{taja o ekonomsko-finansijskoj reviziji banaka 12/29 1/15 39/10 Odluka o uslovima kada se banka smatra nesolventnom 12/30

Odluka o postupku za utvr|ivawe potra`ivawa i raspodjele aktive i pasive prilikom likvidacije banaka 12/31 Odluka o izjavi o imovinskom stawu 12/31 Odluka o obliku i sadr`aju izvje{taja koje banke dostavqaju Agenciji za bankarstvo Republike Srpske

84/3 94/4

12/32

Odluka o prestanku va`ewa Odluke o uslovima i kriterijumima za izdavawe dozvola za rad banaka 12/33 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravqawe kapitalom Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima za upravqawe deviznim rizikom banaka 29/14

1/18

Rje{ewe o izmjeni Jedinstvene liste za ~lanove Izbornih komisija za sprovo|ewe postupka zapo{qavawa dr`avnih slu`benika 10/14 Rje{ewe o izmjeni i ispravci Rje{ewa o izmjeni jedinstvene liste za ~lanove izbornih komisija za sprovo|ewe postupka zapo{qavawa dr`avnih slu`benika 73/15 Program za polagawe stru~nog ispita za rad u upravi Republike Srpske Program o dopuni Programa za polagawe stru~nog ispita za rad u upravi Republike Srpske 7/26

53/3

Odluka o imenovawu Komisije za prekr{aje Agencije za bankarstvo Republike Srpske 93/19 Uputstvo za licencirawe i druge saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske 12/33 Rje{ewe o oduzimawu dozvole za osnivawe, rad i dozvolu za obavqawe bankarskih poslova Agroprom banci a.d. Bawa Luka Rje{ewe o oduzimawu dozvole za osnivawe, rad i privremenu dozvolu za obavqawe bankarskih poslova Privrednoj banci a.d. Br~ko

73/14

1/19

AGENCIJA ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o superviziji banaka Odluka o minimalnim standardima za upravqawe kapitalom banaka Odluka o minimalnim standardima za upravqawe rizikom likvidnosti banaka Odluka o minimalnim standardima za upravqawe kreditnim rizikom i klasifikacija aktive banaka Odluka o minimalnim standardima za upravqawe koncentracijom rizika banaka Odluka o minimalnim standardima za dokumentovawe kreditnih aktivnosti banaka Odluka o izvje{tavawu o nesolidnim komitentima Odluka o minimalnim standardima za poslovawe banaka sa licima povezanim sa bankom Odluka o minimalnim standardima za upravqawe deviznim rizikom banaka 12/1 12/2 12/5

1/19

Rje{ewe o imenovawu privremenog upravnika u Privrednoj banci a.d. Doboj 13/10 Rje{ewe o oduzimawu dozvole za osnivawe i dozvole za obavqawe bankarskih poslova Privrednoj banci AD Doboj - u privremenoj upravi 45/3 Rje{ewe o imenovawu privremenog upravnika Privrednoj banci a.d. Srpsko Sarajevo 49/59 Kriteriji za interno rangirawe banaka od strane Agencije za bankarstvo Republike Srpske

12/7 12/14 12/15 12/16

12/42

AGENCIJA ZA LIJEKOVE REPUBLIKE SRPSKE
Rje{ewe o odobravawu proizvodwe farmaceutskih oblika Preduze}u “Hemofarm” d.o.o proizvodwa farmaceutskih proizvoda, Bawa Luka 17/80 Rje{ewe o odobravawu proizvodwe lijeka Apotekarskoj ustanovi “Sveti Luka” iz Kozarske Dubice

12/17 12/18

40/24

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 37 Br./str.

Spisak lijekova za koje je Agencija za lijekove Republike Srpske rje{ewima odobrila plasirawe na tr`i{te u Republici Srpskoj u periodu od stupawa na snagu Zakona o lijekovima do 24. avgusta 2003. godine Ispravka Spisak lijekova za koje je Agencija za lijekove Rje{ewima odobrila plasirawe na tr`i{te u Republici Srpskoj u periodu od 24. avgusta 2003. godine do 10. septembra 2003. godine Ispravka Spisak lijekova za koje je Agencija za lijekove Rje{ewima odobrila plasirawe na tr`i{te u Republici Srpskoj

75/9 79/11

Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja u periodu od 31. marta 2003. godine do 22. maja 2003. godine 39/15 Ispravka 83/8 Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja u periodu od 22. maja 2003. godine do 24. juna 2003. godine 53/4 Spisak poreskih obveznika kojima je izdata potvrda o odjavi registracije u periodu od 1. februara 2003. do 1. juna 2003. godine Ispravka

79/7 83/8

60/9 98/4

86/18

Spisak lijekova za koje je rje{ewima Agencija za lijekove odobrila plasirawe na tr`i{te u Republici Srpskoj 99/3 Spisak lijekova za koje je rje{ewima odobreno plasirawe na tr`i{te u Republici Srpskoj Ispravka

Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja u periodu od 12. juna 2003. do 11. avgusta 2003. godine 76/11 Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa istih neva`e}im /2/ 77/12 Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 79/6 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata Rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 81/3 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 83/6 Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 86/18 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 88/5 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 89/19 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 95/11 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja 97/6 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja 100/7 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja 107/4 Spisak poreskih obveznika kojima su izdata rje{ewa o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja, radi progla{ewa neva`e}im 109/8 Podaci o poreskom obvezniku kome je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja

104/12 115/32

AGENCIJA ZA AKREDITACIJU I UNAPRE\EWE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj 106/5

PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 11/7 Pravilnik o registraciji i identifikaciji poreskih obveznika 104/3 Uputstvo o popuwavawu poreske prijave za akcizu i porez na promet (PP-APP) 79/3

Uputstvo o obliku i sadr`aju izvje{taja putem kojih gradovi, op{tine i fondovi obavje{tavaju Poresku upravu o izvr{enim povratima vi{e ili pogre{no upla}enih javnih prihoda 102/2 Uputstvo o podno{ewu poreske prijave za ostale naknade (PP - ON) i poreske prijave za porez od prire|ivawa igara na sre}u i zabavnih igara (PP - ISZ) 113/31 Obrazac poreske prijave za akcizu i porez na promet (PP-APP) 79/4

Obrasci poreskih prijava za posebnu republi~ku taksu (PP - GRT), za registrovano oru`je (PP - RO), za komunalnu taksu (PP - KT), za ostale naknade (PP - ON) i za porez od prire|ivawa igara na sre}u i zabavnih igara (PP - ISZ) 113/25 Spisak poreskih obveznika kojima je izdato Rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog identifikacionog broja (JIB) Spisak poreskih obveznika kojima je izdata potvrda o odjavi registracije u periodu od 1. decembra 2002. do 1. februara 2003. godine Spisak poreskih obveznika kojima je izdato rje{ewe o oduzimawu jedinstvenog indentifikacionog broja u periodu od 20. januara 2003. do 31. marta 2003. godine

9/20

21/2

24/3

63/4

Strana 38 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Ispravka Spiska poreskih obveznika kojima je izdata Potvrda o odjavi jedinstvenog identifikacionog broja 91/3

Koeficijenti cijena u Republici Srpskoj za septembar 2003. godine i u periodu januar - avgust 2003. godine

83/7

REPUBLI^KA UPRAVA CARINA
Rje{ewe o prestanku rada carinske ispostave Modri~a 115/29

Koeficijenti cijena u Republici Srpskoj na malo u oktobru 2003. godine 104/12 Koeficijenti cijena u Republici Srpskoj na malo u novembru 2003. godine 104/12 Saop{tewe o prosje~noj bruto i neto plati zaposlenih u Republici Srpskoj za decembar 2002. godine Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u januaru 2003. godine

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Odluka o cijeni 1m2 oduzetog gradskog gra|evinskog zemqi{ta u op{tini Novi Grad 2/14 Pravilnik o na~inu polagawa stru~nog ispita radnika koji rade na poslovima premjera, odr`avawa katastra nepokretnosti, katastra komunalnih ure|aja, kao i katastarskog klasirawa i bonitirawa zemqi{ta 112/4 Program o polagawu stru~nog ispita radnika koji rade na poslovima premjera izrade i odr`avawa katastra nepokretnosti, katastra komunalnih ure|aja, kao i katastarskog klasirawa i bonitirawa zemqi{ta 112/6 Rje{ewe o dopuni Rje{ewa o obrazovawu Komisije za izlagawe na javni uvid podataka o nekretninama i utvr|ivawu prava na nekretninama za katastarsku op{tinu Bile}a 31/5 Rje{ewe o stavqawu baza podataka digitalnog katastarskog plana u slu`benu upotrebu

8/16 14/4

Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim bruto i neto platama zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enim u februaru 2003. godine 22/21 Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim bruto i neto platama zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enim u martu 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim bruto i neto platama zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enim u periodu januar-mart 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim neto i bruto platama ispla}enim u Republici Srpskoj u aprilu 2003. godine i za period januar - april 2003. godine

32/3

32/3

39/9

38/12

Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u Republici Srpskoj u maju 2003. godine 55/30 Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u Republici Srpskoj za period januar-maj 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u Republici Srpskoj u junu 2003. godine

REPUBLI^KA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Rje{ewe o izmjenama Rje{ewa o obrazovawu Komisije za izlagawe na javni uvid podataka o nekretninama i utvr|ivawu prava na nekretninama za katastarsku op{tinu Pale Grad 22/22

55/30

63/4

REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
Odluka o okvirnoj, li~noj i materijalnoj formaciji {tabova i jedinica Civilne za{tite Republike Srpske Odluka o sadr`aju i izgledu poziva i rje{ewa

Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u Republici Srpskoj za period januar-juni 2003. godine 63/4 15/1 51/3 Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim bruto i neto platama zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enim u julu 2003. godine i u periodu januar-jul 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim mjese~nim bruto i neto platama ispla}enim u avgustu 2003. godine i u periodu januar-avgust 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u septembru 2003. godine i u periodu januar-septembar 2003. godine Saop{tewe o prosje~nim bruto i neto platama ispla}enim u oktobru 2003. godine i u periodu januar-oktobar 2003. godine

70/2

Pravilnik o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznawa i nagrada civilne za{tite 15/24 Uputstvo o odje}i i obu}i Civilne za{tite Republike Srpske Uputstvo o oznakama specijalnosti jedinica i starje{inskih du`nosti pripadnika Civilne za{tite Republike Srpske Nastavni plan i program obuke {tabova, jedinica i povjerenika civilne za{tite za 2003. i 2004. godinu 51/5

79/2

88/4

51/7

97/7

15/25

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti cijena u Republici Srpskoj za decembar 2002. godine, te od po~etka godine do kraja decembra 2002. godine 2/14 Koeficijenti cijena u Republici Srpskoj na malo u junu 2003. godine 64/15

Saop{tewe o prosje~noj mjese~noj bruto i neto plati zaposlenih u Republici Srpskoj ispla}enoj u novembru 2003. godine 113/31 Prosje~ne zarade po zaposlenom ispla}ene u januaru 2003. godine po sektorima 14/4

Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u decembru 2002. godine po sektorima 8/17

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 39 Br./str.

Prosje~ne bruto zarade ispla}ene u Republici Srpskoj u februaru 2003. godine po sektorima Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u martu 2003. godine po sektorima Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u aprilu 2003. godine po sektorima

22/22

Pravilnik o sticawu zvawa i izdavawu dozvole za obavqawe poslova brokera, investicionog menaxera i investicionog savjetnika 34/13 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovawu berzanskih posrednika 34/15 Pravilnik o izvje{tavawu i objavqivawu informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su predmet javne prodaje

32/3

39/10

56/5

Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u maju 2003. godine po sektorima 55/30 Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u junu 2003. godine Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u julu 2003. godine po sektorima 63/4

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o trgovawu 112/22 Rje{ewe o odobravawu emitentu Kristal banci a. d. Bawa Luka druge emisije akcija Rje{ewe o odobravawu emitentu Novoj bawalu~koj banci a.d. Bawa Luka druge emisije akcija Rje{ewe o odobravawu emitentu Dru{tvu za upravqawe privatizacionim investicionim fondom “Aktiva vau~er fond” a.d. Bawa Luka druge emisije akcija Rje{ewe o odobravawu emitentu Zepter komerc banke a.d. Bawa Luka pete emisije akcija 1/20

1/20

70/2

Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u avgustu 2003. godine po sektorima 79/3 Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u septembru 2003. godine po sektorima 88/4 Prosje~ne bruto zarade po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u oktobru 2003. godine po sektorima 97/7 Prosje~ne bruto plate po zaposlenom ispla}ene u Republici Srpskoj u novembru 2003. godine po sektorima 113/31

1/20

1/21

Rje{ewe o odobravawu tre}e emisije akcija javnom ponudom Novoj bawalu~koj banci a.d. Bawa Luka 2/14 Rje{ewe o odobravawu tre}e emisije akcija emitentu “Dubi~anka” a.d. Kozarska Dubica Rje{ewe o odobravawu druge emisije akcija emitentu “Tehnogas” fabrika tehni~kih gasova Trn, a.d. Lakta{i Rje{ewe o odbijawu zahtjeva emitenta, “Autoservis Centar” a.d. Bawa Luka, za odobrewe druge emisije akcija zatvorenom ponudom 8/17

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STANDARDIZACIJU I METROLOGIJU
Pravilnik o uslovima za obrazovawe laboratorija za ba`darewe polo`enih cilindri~nih rezervoara

8/17

109/8

21/15

Rje{ewe o usvajawu Metrolo{kog uputstva za ba`darewe polo`enih cilindri~nih rezervoara MUP.RS 03MS207-01 109/10

Rje{ewe o ukidawu naloga uvedenog Rje{ewem Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01-011-1747/02 od 1. novembra 2002. godine 21/15 Rje{ewe o odobravawu druge emisije akcija zatvorenom ponudom emitentu Bawalu~koj berzi hartija od vrijednosti a.d. Bawa Luka

ZAVOD ZA ZAPO[QAVAWE REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o kori{}ewu sredstava Zavoda za zapo{qavawe Republike Srpske 36/2

41/9

DIREKCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Pravila tenderske prodaje 112/14

Rje{ewe o odobravawu pete emisije akcija javnom ponudom emitentu Pavlovi} international banci a.d. Slobomir Bijeqina 41/10 Rje{ewe o odobravawu druge emisije akcija Dru{tvu za upravqawe privatizacionim investicionim fondom “Balkan Investment Management” a.d. Bawa Luka 54/36 Rje{ewe o odobravawu druge emisije akcija zatvorenom ponudom Urbanisti~kom zavodu Republike Srpske a.d. Bawa Luka 55/31 Rje{ewe o odbijawu obavje{tewa Bobar banke a.d. Bijeqina o zamjenskoj emisiji radi spajawa akcija

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade koja se pla}a u postupku pred Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Pravilnik o izvje{tavawu i objavqivawu informacija o poslovawu sa hartijama od vrijednosti Pravilnik o nadzoru nad u~esnicima na tr`i{tu hartija od vrijednosti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trgovawu

60/20 95/11

60/21

21/9 21/13 21/15

Rje{ewe o odobravawu tre}e emisije akcija zatvorenom ponudom Novoj bawalu~koj banci a.d. Bawa Luka 60/21 Rje{ewe o odbijawu Obavje{tewa i Odluke Pavlovi} International Bank a.d. Slobomir o {estoj emisiji akcija po osnovu statusne promjene pripajawa Privredne banke a.d. Doboj 67/15

Strana 40 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Rje{ewe o odobravawu ~etvrte emisije akcija zatvorenom ponudom Razvojnoj banci Jugoisto~ne Evrope a.d. Bawa Luka Rje{ewe o odobravawu emitentu Balkan Investment Bank a.d. Bawa Luka ~etvrte emisije akcija javnom ponudom Rje{ewe o odobravawu Novoj banci a.d. Bijeqina sedme emisije akcija javnom ponudom Rje{ewe kojim se utvr|uje da je ~etvrta emisija akcija javnom ponudom emitenta Balkan Investment Bank a.d. Bawa Luka uspjela Rje{ewe o odobravawu druge emisije akcija zatvorenom ponudom Akcionarskom preduze}u za trgovinu i ugostiteqstvo eksportimport “Borac” Trebiwe Rje{ewe o odobravawu emitentu, Gra|evinskom preduze}u “Vrbas” a.d. Lakta{i, druge emisije akcija zatvorenom ponudom

67/15

Statut Centralnog registra hartija od vrijednosti akcionarsko dru{tvo Bawa Luka

92/5

70/2

VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o imenovawu predsjednika i sudija Vrhovnog suda Republike Srpske 21/16

73/15

75/11

Odluka o osnivawu Republi~kog tu`ila{tva Republike Srpske i imenovawu republi~kih tu`ilaca u Republi~ko tu`ila{tvo Republike Srpske 21/16

VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE
Pravilnik o upotrebi vatrenog oru`ja i ostalih sredstava prinude od strane pripadnika Sudske policije 61/14 Pravila o Sudskoj policiji 61/16

83/7

91/3

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
Statut Advokatske komore Republike Srpske Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti advokata i advokatskih pripravnika Kodeks etike advokata Advokatske komore Republike Srpske 92/10 92/20 92/24

Rje{ewe o odbijawu zahtjeva emitenta, Dru{tva za upravqawe privatizacionim investicionim fondom “Jahorina konseko progres” a.d. Pale, za odobrewe druge emisije akcija zatvorenom ponudom 106/5 Rje{ewe o odobravawu emitentu, Bobar banci a.d. Bijeqina, osme emisije akcija zatvorenom ponudom 109/8 Rje{ewe o odbijawu zahtjeva emitentu, “Prwavor ekspres” a.d. Prwavor za odobrewe druge emisije akcija zatvorenom ponudom 109/8

REPUBLI^KA IZBORNA KOMISIJA
Uputstvo o izboru Savjeta mjesne zajednice 9/21

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za valorizaciju plata, osnovica plata i osnova za odre|ivawe naknade plata iz ranijih godina koje se uzimaju za penzijski osnov prema nivou plata u Republici Srpskoj u 2002. godini Odluka broj: 02-27-5/3/03 od 11. aprila 2003. godine Statut Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe

GLAVNA SLU@BA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o imenovawu vi{eg i mla|eg revizora u Glavnoj slu`bi za reviziju javnog sektora Republike Srpske 52/14 20/17 47/3 68/5

SINDIKAT UDRU@ENIH RADNIKA ENERGETIKE REPUBLIKE SRPSKE
Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora energetike Republike Srpske

60/22

BAWALU^KA BERZA AD BAWA LUKA
Odluka o usagla{avawu Pravila Bawalu~ke berze AD Bawa Luka sa Pravilnikom o trgovawu hartijama od vrijednosti

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajawu Pozitivne liste lijekova i Liste osnovnih lijekova za domove zdravqa i ambulante porodi~ne medicine Odluka o usvajawu Bolni~ke liste osnovnih lijekova

1/21 92/27

6/16 36/6

Odluka o izmjeni i dopuni Pravila Bawalu~ke berze a.d. Bawa Luka

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o dodjeli nov~ane pomo}i Sindikatu `eqezni~ara Republike Srpske 26/7

FOND STANOVAWA REPUBLIKE SRPSKE
Odluka o odobravawu sredstava za kreditirawe Grada Srpsko Sarajevo 91/4

CENTRALNI REGISTAR HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade koja se pla}a za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti

Odluka o osnovici i visini ~lanarine za ~lanove Spoqnotrgovinske/Vawskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine 43/7

KOMORA DOKTORA MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
60/21 Pravilnik o postupku i na~inu provjere znawa i sposobnosti ~lanova Komore 52/14

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Strana 41 Br./str.

UPRAVNI ODBOR KLINI^KOG CENTRA BAWA LUKA
Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe generalnog direktora Klini~kog centra Bawa Luka

Odluka o kona~nom imenovawu generalnog direktora Preduze}a za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Bawa Luka 52/18 Odluka o imenovawu direktora ZDP “RiTE Gacko” Gacko u sastavu JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske

70/5

82/3

AKTI GRADOVA I OP[TINA
Odluka o imenovawu direktora Doma zdravqa “Ribnik” Gorwi Ribnik Rje{ewe o imenovawu starje{ine Teritorijalne vatrogasne jedinice Tesli} 71/7 65/8

DR@AVNA REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU
Statut Dr`avne regulatorne komisije za elektri~nu energiju 107/5

Rje{ewe o imenovawu ~lana Nadzornog odbora JU Centar za pred{kolsko vaspitawe Bawa Luka 84/10 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora JZU “Dom zdravqa” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora ODP “Transjug” Bawa Luka 84/10 84/10

OSNOVNI SUD BIJEQINA
Rje{ewe broj Fi-498/2003 Rje{ewe broj Fi-500/2003 Rje{ewe broj Fi-501/2003 Rje{ewe broj Fi-493/2003 Rje{ewe broj Fi-503/2003 76/15 76/15 76/15 76/15 76/15

Rje{ewe o imenovawu ~lana Upravnog odbora JU “Banski dvor - Kulturni centar” Bawa Luka 84/10 Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora ODP “Zavod za izgradwu” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora JKP “Vodovod” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu direktora JKP “Gradsko grobqe” Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu direktora Centra za socijalni rad Bawa Luka Rje{ewe o imenovawu ~lanova Upravnog odbora Galerije “Milenko Atanackovi}” Bijeqina Rje{ewe o imenovawu ~lana Nadzornog odbora Galerije “Milenko Atanackovi}” Bijeqina Rje{ewe o imenovawu direktora JU “Bawa Dvorovi” u Dvorovima Rje{ewe o imenovawu direktora Doma zdravqa Nevesiwe Rje{ewe o imenovawu direktora Centra za socijalni rad Nevesiwe Rje{ewe o imenovawu direktora Javnog preduze}a za informisawe Nevesiwe Rje{ewe o imenovawu direktora ODP “Vazdu{na bawa” Nevesiwe

VISOKI PREDSTAVNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Odluka kojom se donosi Zakon o izmjeni Zakona o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine, u dodatku kao sastavni dio ove odluke Odluka o kori{}ewu kolektivnih, odnosno tranzitnih centara u Bosni i Hercegovini u ciqu podsticawa postepenog organizovanog povratka izbjeglica i raseqenih lica Odluka kojom se gospodin Bo{ko Lemez smjewuje sa funkcije u Upravnom odboru JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske

84/10 84/10 84/11 84/11

1/22

2/15

14/5

88/5

Odluka kojom se gospodin Svetozar A}imovi} smjewuje sa funkcije generalnog direktora JMDP “Elektroprivreda” Republike Srpske 14/6 Odluka kojom se gospodin Milovan Bjelica smjewuje sa polo`aja predsjedavaju}eg Skup{tine op{tine Srpsko Sarajevo 16/11 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske 18/3 Odluka broj 121/03 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine Odluka kojom se nala`e prenos vlasni{tva nad Fabrikom akumulatora “AS” a.d. - Srebrenica na Fondaciju Srebrenica - Poto~ari spomen obiqe`je i mezarje i uspostavqawe privremene Komisije za kompenzaciju Fabrike akumulatora “AS” a.d. - Srebrenica 21/17

88/5 88/5 107/4 107/5 107/5 107/5

21/18

AKTI PREDUZE]A I USTANOVA
Odluka Upravnog odbora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i balneoklimatologiju “Mqe~anica” Kozarska Dubica o raspisivawu javnog oglasa za izbor i imenovawe direktora Instituta “Mqe~anica” 63/5 Odluka o raspisivawu javnog konkursa za izbor i imenovawe direktora u ZDP “RiTE Gacko”, Gacko Odluka o utvr|ivawu kriterijuma za izbor i imenovawe direktora ZDP “RiTE Gacko”, Gacko

23/8

Odluka o stupawu na snagu Zakona o Amandmanima i dopunama Zakona o postupku upisa pravnih lica u sudski registar Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 24/98 i 37/01) 24/1 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske

68/11

24/3

68/11

Odluka kojom se donosi Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske 25/1

Strana 42 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Odluka kojom se progla{ava Zakon o donacijama Republike Srpske

25/5

Odluka kojom se donose izmjene i dopune Ustava Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02 i 31/02) 31/5 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 21/96 i 46/01) 31/6 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vojsci Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 31/96 i 46/01) 31/7 Odluka kojom se dodatno produ`ava va`ewe Odluke od 31. jula 2002. godine do 15. maja 2003. godine Odluka o imenovawu novog ~lana Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o kori{}ewu napu{tene imovine u Republici Srpskoj Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvr{ewu odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseqenih lica u Republici Srpskoj Odluka kojom se donosi Zakon o gra|evinskom zemqi{tu Republike Srpske Odluka o imenovawu novog ~lana Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH Odluka o likvidaciji Javnog preduze}a Radio-televizija Bosne i Hercegovine Odluka kojom se smjewuje g. \ojo Arsenovi} sa polo`aja poslanika Narodne skup{tine Republike Srpske

sniku Bosne i Hercegovine”, br. 13/02 i 16/02, “Slu`benim novinama Federacije BiH”, broj 25/02, “Slu`benom glasniku Republike Srpske”, broj 34/02 i “Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta”, broj 11/02 36/15 Ispravka u prevodu teksta Odluke Visokog predstavnika o specijalnom revizoru za Republiku Srpsku, objavqene u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”, broj 50/02 Ispravka u prevodu teksta Odluke Visokog predstavnika o imenovawu novih ~lanova Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Federacije Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Republike Srpske, broj 156/03

82/4

88/6

31/8 31/8

USTAVNI SUD BiH
Odluka o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Odluka o odbacivawu zahtjeva Milutina Mikerevi}a iz Doboja

51/19 74/8

39/16

Odluka o odbacivawu zahtjeva Predsjedni{tva skup{tine SUBNOR-a op{tine Srbiwe Saveza udru`ewa boraca narodnooslobodila~kog rata Republike Srpske 74/8 Odluka o usvajawu apelacije M. J. iz Zvornika 80/4

39/18 41/11 47/4 51/10 59/35

Odluka o odbijawu, kao neosnovane, apelacije R. T. iz Bawe Luke, protiv presude Vrhovnog suda Republike Srpske broj Rev-94/2001 od 7. septembra 2001. godine 80/6 Odluka o odbacivawu zahtjeva R. B., iz Bawe Luke, za ocjenu ustavnosti ~lana 17. Statuta Grada Bawe Luke od 26. februara 2002. g. 80/8 Odluka o usvajawu apelacija E. i D. S. iz Bawe Luke Odluka o odbacivawu zahtjeva I. [. za ocjenu ustavnosti ~lana 143. Zakona o radu 80/9 94/7

Odluka kojom se smjewuje g. Dragomir Vasi} sa polo`aja poslanika Narodne skup{tine Republike Srpske i odbornika u Skup{tini op{tine Zvornik 59/36 Privremena odluka u vezi sa upravnim tijelima Javnog RTV sistema u Bosni i Hercegovini 68/9

Odluka o odbacivawu zahtjeva Zorana Vuk{i}a, predsjednika Skup{tine @upanije zapadnohercegova~ke, za ocjenu saglasnosti odredaba Amandmana XXV na Ustav @upanije zapadnohercegova~ke 94/7 Odluka o odbijawu kao neosnovane, apelacija N. H., iz Tuzle 94/8 Odluka o odbacivawu zahtjeva Udru`ewa gra|ana “Majke Srebrenice i Podriwa” iz Vogo{}e i dr. za ocjenu ustavnosti Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i Aneksa 4 ovog sporazuma 94/13 Odluka o odbijawu kao neosnovane apelacija O. S., iz Sarajeva Odluka broj U 2/03 Odluka broj U 70/02 Rje{ewe o obustavqawu postupka za ocjenu ustavnosti ~lana 3. stav 2, ~lana 6. stav 5, ~lana 9. stav 1. i ~l. 10, 17. i 47. Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine i ministarstvima Bosne i Hercegovine Rje{ewe o odbijawu prijedloga V.P. iz Beograda 94/14 115/30 115/30

Odluka o imenovawu novih ~lanova Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Federacije Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta Republike Srpske 79/9 Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Republike Srpske Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima i sudskoj slu`bi Republike Srpske 114/7 114/8

Ispravke u prevodu teksta odluka Visokog predstavnika kojima se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske broj 48/02 i 120/03 objavqenih u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”, br. 71/02 i 18/03 24/3 Ispravka u prevodu teksta Odluke Visokog predstavnika kojom se progla{ava Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, objavqene u “Slu`benom gla-

74/9 88/6

Registar za 2003. Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br. DOM ZA QUDSKA PRAVA ZA BOSNU I HERCEGOVINU

Strana 43 Br./str.

Rje{ewe o odbijawu prijedloga Z.M. iz Sarajeva Rje{ewe broj AP-188/03

88/7 115/31

IZBORNA KOMISIJA BiH
Odluka o utvr|ivawu izbornih rezultata Op{tih izbora u Bosni i Hercegovini odr`anih 5. oktobra 2002. godine Odluka o dostavi akta o imenovawu nosioca javne funkcije Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovawu generalnog sekretara Sekretarijata Izborne komisije Bosne i Hercegovine (“Slu`beni glasnik BiH”, broj 15/02) Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine Odluka o razrje{ewu predsjednika Izborne komisije Bosne i Hercegovine Odluka o razrje{ewu predsjednika Izbornog vije}a za prigovore i `albe Odluka o razrje{ewu du`nosti generalnog sekretara Sekretarijata Izborne komisije Bosne i Hercegovine Odluka o imenovawu predsjednika Izborne komisije Bosne i Hercegovine Odluka o imenovawu predsjednika Izbornog vije}a za prigovore i `albe Odluka o vr{ewu poslova generalnog sekretara Sekretarijata Izborne komisije Bosne i Hercegovine Odluka o kona~noj dodjeli mjesta za Vije}e naroda Republike Srpske

Odluka o prihvatqivosti i meritumu Doma za qudska prava u predmetu “Srebrenica” Odluka kojom se mijewa Pravilo 63. Pravila procedure Doma

28/1 77/12 86/19

4/1 4/50

Dodatak Pravilima procedure Doma

MINISTARSTVO ZA QUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH
Uputstvo o statusu lica iz Srbije i Crne Gore koja su privremeno prihva}ena u Bosni i Hercegovini

4/51

38/12

CENTRALNA BANKA BiH
4/51 31/9 31/9 Odluka o na~inu obezbje|ewa sredstava za izvr{ewe obaveza Bosne i Hercegovine prema Me|unarodnom monetarnom fondu Odluka o utvr|ivawu i odr`avawu obaveznih rezervi i utvr|ivawu naknade na iznos rezerve

9/22

41/20

31/9 31/9 31/10

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvr|ivawu i odr`avawu obaveznih rezervi i utvr|ivawu naknade na iznos rezerve 112/22 Pravilnik o uslovima, postupku i dokumentaciji za upis u pregled banaka, supsidijarnih lica, filijala i predstavni{tava u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine 43/6 Uputstvo o zamjeni pohabanih i o{te}enih nov~anica i o{te}enog kovanog novca 83/7

31/10 31/10

KOORDINACIONI ODBOR INSTITUCIJA ZA REVIZIJU
Odluka o privremenom finansirawu Koordinacionog odbora institucija za reviziju za period januar - mart 2003. godine 15/27 Odluka o finansirawu Koordinacionog odbora institucija za reviziju i sekretarijata Koordinacionog odbora za 2003. godinu 41/22

Odluka o izmjeni Odluke o kona~noj dodjeli mjesta za Vije}e naroda Republike Srpske 31/11 Odluka o izmjenama Poslovnika o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine Smjernice za utvr|ivawe prestanka mandata izabranih ~lanova organa vlasti Poslovnik o radu Izborne komisije Bosne i Hercegovine-pre~i{}en tekst Pravilnik o ovjeri politi~kih stranaka, nezavisnih kandidata, koalicija i listi nezavisnih kandidata za u~e{}e na izborima-pre~i{}en tekst 60/23 31/11 46/1

KANCELARIJA ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG POSLOVAWA INSTITUCIJA BiH
Saop{tewe o izvr{enoj reviziji za 2002. godinu 84/11

46/5

KOMISIJA ZA O^UVAWE NACIONALNIH SPOMENIKA BiH
Odluka o progla{ewu Haxi{abanovi} vile na Palama nacionalnim spomenikom BiH 6/16

Pravila o medijskom predstavqawu politi~kih subjekata u izbornom periodu-pre~i{}en tekst 46/10 Pravila o vo|ewu postupka (Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH) Uputstvo za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 37/7

43/5

Odluka o progla{avawu Muzeja I zasjedawa Zemaqskog antifa{isti~kog vije}a narodnog oslobo|ewa (ZAVNOBiH-a) u Mrkowi} Gradu zajedno sa stalnom muzejskom postavkom i enterijerskom opremom nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 21/18 Odluka o progla{avawu Pokretnog dobra Sarajevska hagada, vlasni{tvo Bosne i Hercegovine koja se ~uva u Zemaqskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine 21/19 Odluka o progla{ewu istorijskog spomenika Crkve sv. Klimenta u Mosta}ima, op{tina Trebiwe nacionalnim spomenikom BiH 70/2

Uputstvo o procedurama za akreditovawe posmatra~a za izbore u Bosni i Hercegovinipre~i{}en tekst 46/13 Izmjene Pravila o vo|ewu postupka Ispravka Uputstva za primjenu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 60/23

60/23

Strana 44 Reg. br.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Br./str. Reg. br.

Registar za 2003. Br./str.

Odluka o progla{ewu gra|evinske cjeline Crkve sv. Arhan|ela sa nekropolom ste}aka u Veli~anima, op{tina Trebiwe nacionalnim spomenikom BiH Odluka o progla{ewu gra|evinske cjeline sredwovjekovnog grada Mi~evac u Trebiwu nacionalnim spomenikom BiH Odluka o progla{ewu gra|evinske cjeline Manastira Ozren sa freskama u Petrovu, nacionalnim spomenikom BiH Odluka o progla{ewu podru~ja i ostataka istorijskog spomenika Crkve sv. Georgija (\ur|evica) u Gomiqanima, op{tina Trebiwe, nacionalnim spomenikom BiH Odluka o progla{ewu mjesta i ostataka gra|evinske cjeline ^ar{ijska xamija u Prijedoru, nacionalnim spomenikom BiH

70/3

Odluka o progla{ewu mjesta i ostataka gra|evinske cjeline Dolwa~ke xamije u Derventi nacionalnim spomenikom BiH

77/13

70/4

Odluka o progla{ewu gra|evinske cjeline Turbe [ejh-Gaibije i harema Tekijske xamije u (Bosanskoj) Gradi{ki nacionalnim spomenikom BiH 77/13 Odluka o progla{ewu harema Gradske xamije u Kozarskoj (Bosanskoj) Dubici nacionalnim spomenikom BiH 77/14 Odluka o progla{ewu harema Gradske xamije u Prwavoru nacionalnim spomenikom BiH 77/15

71/2

71/3

Odluka o progla{ewu gra|evinske cjeline Nekropole sa ste}cima Trzan i turbeta u Ve~i}ima, Kotor-Varo{, nacionalnim spomenikom BiH

78/11

71/4

Odluka o progla{ewu mjesta i ostataka gra|evinske cjeline Hamidija xamije (Xamija u Rijeci, Rije~ka xamija, Ri~ka xamija) u Mrkowi} Gradu, nacionalnim spomenikom BiH 71/5 Odluka o progla{ewu mjesta i ostataka gra|evinske cjeline Atik (Stara xamija ili Sultan Sulejmanova) xamije sa haremom i turbetom u Bijeqini, nacionalnim spomenikom BiH Odluka o progla{ewu podru~ja i ostataka gra|evinske cjeline Ferhad-pa{ine xamije (Ferhadija) u Bawoj Luci, sa Ferhadpa{inim turbetom, Turbetom Safi-kadune, Turbetom Ferhad-pa{inih barjaktara, {adrvanom, xamijskim haremom, ogradnim zidovima i portalom, nacionalnim spomenikom BiH

Odluka o progla{avawu nacionalnim spomenikom BiH podru~ja i ostataka gra|evinske cjeline - Musa-pa{ine xamije u Du{anovu (Novoj Kasabi), op{tina Mili}i 79/9 Odluka o progla{ewu nacionalnim spomenikom BiH Istorijskog spomenika - most Mehmed-pa{e Sokolovi}a u Vi{egradu 79/10

ISPRAVKE PROPISA OBJAVQENIH U 2002. GODINI
71/6 Ispravka Odluke o izboru potpredsjednika Narodne skup{tine Republike Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 80/02) Ispravka Spiska poreskih obveznika kojima je izdata Potvrda o odjavi registracije (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 69/02) Ispravka Zakona o ure|ewu prostora - pre~i{}eni tekst (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 84/02) Ispravka Pravilnika o metodologiji za utvr|ivawe neto vrijednosti imovine privatizacionog investicionog fonda (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 42/02) Ispravka Spiska poreskih obveznika kojima je izdata Potvrda o odjavi registracije (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj 69/02)

1/22

71/7

1/22

Odluka o progla{ewu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Arheolo{kog podru~ja - Ste}ak u Baqvinama 76/12 Odluka o progla{ewu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine podru~ja i ostataka istorijske gra|evine - Sahat-kula u Bawaluci 76/13 Odluka o progla{ewu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine mjesta i ostataka gra|evinske cjeline Gradske xamije u Derventi 76/14

14/7

14/7

71/8

Osniva~: Narodna skup{tina Republike Srpske. Izdava~: Javno preduze}e Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88. @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod Razvojne banke Jugoisto~ne Evrope AD Bawa Luka i 567-162-10000010-81 kod Zepter komerc banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Milivoje Tutwevi}. Urednik Vi{wa Baji}Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 311-532, faks (051) 302-708 i 312-002, redakcija: (051) 311-545. Internet: http://www.slglasnik.org, E-mail: slglasnikrs@blic.net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. Na osnovu Mi{qewa Ministarstva nauke i kulture br. 06-6-61-561/02 “Slu`beni glasnik Republike Srpske” ne podlije`e pla}awu poreza na promet. [tampa AD “Grafi~ar” Doboj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful