1. Motorni nervi polaze sa prednjih ili zadnjih korena kičmene moždine SA PREDNJIH KORENOVA KIČMENE MOŽDINE (zaokruziti) 2.

Senzitivni nervi ulaze u prednje ili ZADNJE DELOVE KIČMENE MOŽDINE (zaokruziti) 3. Braun- Sequadrov sindrom nastaje kod? HEMIDISEKCIJE KIČMENE MOŽDINE I isapoljava se ISTOSTRANOM SPASTIČNOM PARALIZOM I ODSUDTVOM ZA SENZIBILITET ZA SVE KVALITETE 4. Kičmena moždina se proteže od C1,C2 – L2

5. Senzitivni nervi polaze sa periferije iz receptora za dodir,bol,pritisak I temperaturu I ulazeći u zadnje korenove kičmene moždine završavaju se u DORZALNOJ KOLUMNI KIČ.MOŽDINE 6. Ulaskom I izlaskom iz kič.moždine periferni nervi zajedno sa SIMPATIČKIM NERVIMA čine MEŠOVITE NERVE 7. Motorni nervi iz prednjih rogova kičmene moždine su pod kontrolom PIRAMIDNOG PUTA koji ide iz PRECENTRALNE VIJUGE KORE VELIKOG MOZGA 8. U refleksnom odgovoru na istezanje učestvuju AFERENTNA SENZITIVNA VLAKNA koja ulaze u zadnje rogove kičmene moždine; α MOTONEURONI I MOTORNI NERV izlaze iz prednjih rogova 9. Gde se završavaju periferni motorni nervi? NA MIŠIĆNIM EKSTRAFUZALNIM VLAKNIMA PREKO NEUROMIŠIĆNE SPOJNICE 10. Koji je neurotransmitter u neuromišićnoj spojnici koji prenosi akcioni potencijal sa motornog nerva na mišićno vlakno – ACETIL- HOLIN 11. Sta je antirefleks? INHIBITORNA AKTIVNOST KIČMENE MOŽDINE NA ANTAGONISTIČKU GRUPU MIŠ. U MOMENTU KADA SE IZVODI REFLEKSNA RADNJA AGONISTA 12. Osnovna ćelijska jedinica nervnog sistema je? NEURON 13. Koji su osnovni neurotransmiteri koji prenose akcione potencijale od prvog neurona do drugog? ACETIL-HOLIN I AMINOKISELINE: GLICIN I GABA I GLUTAMINSKA KIS.(glutamat) I ASPARAGINSKAINSKA KIS.(asparat) 14. Koji nastavci primaju nadražaj u nervnim ćelijama DENDRITI a koji ga sprovode do ćelije AKSONI

15. Cemu služi mijelinski omotač kod nervnih vlakana? DA POVEĆA BRZINU SPROVOĐENJA KROZ NERVNA VLAKNA 16. Koje ćelije stvaraju mijelin u PNS? ŠVANOVE (SCHWANOVE) ĆELIJE a koje u CNS? OLIGODENDROCITI 17. Aksoni vrše prenos akcionog potencijala na sledeće aksone preko kojih spojnica? NEURON – NEURON SINAPSA ;NEUROMIŠIĆNA SINAPSA 18. U kojoj ćelijskoj organeli se stvara ATP- osnovni energetski potencijal za rad nervne ćelije? MITOHONDRIJE 19. Neuroni imaju osobinu da se dele ili NE, da li posle povrede nervno tkivo može da se regeneriše? NE 20. Mijelizirana nervna vlakna sprovode BRŽE nervne impulse 21. Kako se zove degenerativni proces u kome se sa starenjem gubi određeni broj nervnih vlakana? APOPTOZA 22. Kako se zove patološko nestajanje nervne ćelije koje nastaje u procesima trauma, zapaljenskih procesa ili usled nedostatka O2 koje može biti krvarenje ili infarkt? NEUROLIZA 23. Kako se zovu ćelije koje vrše čišćenje fragnentiranih nervnih vlakana I njihovih elemenata? OLIGODENDROCITI 24. Kako nastaje nekroza nervnih ćelija? SA POVEĆANOM PROPUSTLJIVOŠĆU ĆELIJSKE MEMBRANE ZA ULAZAK JONA Na KOJI SA SOBOM POVLAČI VODU,ČIME ĆELIJE POSTAJU EDEMATOZNE I POD MIKROSKOPOM SE VIDE KAO SVETLA POLJA 25. Cime je određena apoptoza? I u kojoj bolesti je taj proces više izražen? GENETSKI JE ODREĐENA! U ALCHAJMEROVOJ BOLESTI 26. Koja infektivna bolest mladog sveta najčešće aktivira proces apoptoze? HIV ILI AIDS 27. Koji je osnovni neurotransmiter koji se prenosi između završetka neurona prema mišicnoj.ćeliji? ACETIL – HOLIN 28. Ko vrši aktivaciju pražnjenja acetil holina iz presinaptičkog završetka nervnog vlakna? AKCIONI POTENCIJAL IZ TELA ĆELIJE KOJI OTVARA JONE Ca ZA ULAZAK U ĆELIJU

29. Koje receptore nadražuje acetil holin pri izlasku u neuromišićni kleft? ACETIL – HOLINSKE RECEPTORE 30. U kojim delovima nervnog sistema je zastupljen acetil holin? CENTRALNOM U PERIFERNOM I

31. Koji neurotransmiter je zastupljen kod autonomnog nervnog sistema u parasimpatičkim vlaknima? ACETIL – HOLIN 32. Inhibitorni neurotransmiteri u CNS-u su? GABA I GLICIN 33. Koji je glavni ekscitatorni neurotransmiter? GLUTAMAT I jako je važan za ispoljavanje kod oboljenja? EPILEPSIJE,HIPOGLIKEMIJE I EKSCITATORNIH PONAŠANJA, ŠLOGOVA, TRAUMA 34. Koji transmiter je važan za ispoljavanje Parkinsove bolesti? DOPAMINA NEDOSTATAK

35. Serotonin je važan neurotransmiter kroz ćelijski mozak jer vrši? KONTROLU PONAŠANJA,SUPRESIJU BOLA,AUTONOMNU I ENDOKRINU REGULACIJU; u kom oboljenju imamo pojačanu aktivnost seratonina? ŠIZOFRENIJA 36. Kora velikog mozga je podeljena na koliko lobusa? FRONTALNI (1), PARIJETALNA (2), TEMPORALNI (2),OKCIPITALNI (1) 37. Kora velikog mozga je naborana pomoću girusa I sulcusa. Kako se zove glavni sulcus u frontalnom režnju koji deli precentralnu motornu zonu od postcentralne senzitivne zone? CENTRALNI SULCUS- SULCUS CENTRALIS 38. Precentralna Brodmanova zona 4 je važna zbog? FORMIRANJA MAPE ZA IZVOĐENJE SVIH VOLJNIH POKRETA ISTOSTRANO (IPSILATERALNO) 39. Sa donje strane frontalnog režnja u dominantnoj sferi LEVO ili desno se nalazi centar za proizvodnju govora ili BROCA CENTAR- BROCA REGION 40. Opiši Broca afaziju? PACIJENT NE MOŽE DA PROIZVODI GOVOR, NEM JE, RAZUME SVE ŠTO MU SE KAŽE I SVESTAN JE SITUACIJE I ZATO PLAČE 41. Ispred motorne zone 4 nalazi se premotorna zona 6, za šta je ovaj deo mozga odgovoran? ZA PRAVLJENJE PLANA O IZVOĐENJU AKTIVNOSTI

42. Da li pacijent može kod lezije premotorne zone 6 da izvodi osnovne pokrete? 43. U premotornom korteksu zone 8, koji čini ¼ celog cortexa nalazi se centar za? PONAŠANJE,INTELEKT I EMOTIVNE AKTIVNOSTI

DA

44. Ukoliko pacijent ne može da se koncentriše, lako se uznemiri, gubi inicijativu I ne vidi ništa unapred ka perspektivi, apatičan je, uz pojavu abulije(stalna potreba za jelom) , patoloških refleksa sisanja I hvatanja, dolazi do lezije koje zone? PREMOTORNA AREA 8 45. Za koje aktivnosti je rezervisan perijetalni lobus kore velikog mozga u postcentralnoj vijuzi? VRŠI SOMATO – SENZITIVNU PREZENTACIJU ZA SVE KVALITETE SENZITIVNIH OSEĆAJA 46. Lezije somato – senzitivnog centra daće gubitak osećaja na kojoj strani? NA SUPROTNOJ STRANI 47. U dominantnoj hemisferi parijentalnog lobusa nalazi se zapamćeni kod za izvođenje naučenih motornih radnji I zato lezija ovog dela mozga dovodi do APRAKSIJE – (nemogucnost da se nesto nacrta) , ASTEROGNOZIJE (neprepoznavanje predmeta rukama)– AFRAFIJE(nemogucnost pisanja) 48. Na donjem delu parijentalnog režnja I susednog temporalnog režnja u dominantnoj levoj hemisferi je centar za? RAZUMEVANJE JEZIKA- VERNICKE REGION 49. Kako se ispoljava VERNICKE AFAZIJA? PACIJENT PRAVI SALATU OD REČI, NE RAZUME NIŠTA ŠTO MU SE KAŽE, NIJE SVESTAN SVOJE BOLESTI (IMA ŠIZONOIDNO PONAŠANJE) 50. Konduktivna afazija nastaje usled prekida asocijativnih vlakana u kojim delovima mozga? KOJI POVEZUJU BROCA CENTAR U FRONTALNOM REŽNJU SA VERNICKE CENTROM 51. Kako se zove afazija kada neko niti može da proizvede, niti da razume,niti je svestan svoje situacije? GLOBALNA AFAZIJA 52. U kom režnju kore velikog mozga nalazi se auditivni centar( za sluh)? REŽANJ TEMPORALNI

53. U kom režnju kore velikog mozga je centar z avid? U OKCIPITALNOM REZNJU

54. Iza centra za vid u okcipitalnom režnju nalazi se vizuelni asocijativni cortex, koji je smešten I u parijetalnom, temporalnom I okcipitalnom režnju. Za šta je odgovoran ovaj deo mozga? PERCEPCIJA BOJE, STVARANJA UTISKA DUBINE I PROSTORNOSTI 55. Kako se zove poremećaj kada neko ne razlikuje boje? DALTONIZAM 56. Kada se poremete asocijativna vlakna između vizuelnog cortexa I parijetalnog režnja, pacijent ne moža da čita – ALEKSIJA I piše – AGRAFIJA 57. Da li pacijent može da čuje kada dođe do lezije temporalnog režnja? DA, ALI NE MOŽE DA REGISTRUJE ODAKLE POTIČE ZVUK 58. Koji deo nervnog sistema je povređen ako neko ima značajno smanjen nivo agresije, postaje pasivan na problem spoljašnje sredine (psihičko slepilo), ima smanjen osećaj za miris, smanjenu potrebu za seksom, nemogućnost učenja I memorisanja, poremećeno ponašanje I emocije? LIMBIČKI SISTEM 59. U kom oboljenju dolazi do ispoljavanja Vernicke afazije,pacijent ne može da povezuje stvari, ima zaboravnost skorijih stvari,često konfalubira sa pričom? HRONIČNI ALKOHOLIZAM I KOD NEDOSTATKA VITAMINA B12 60. Koji put vrši sprovođenje motorne aktivnosti iz kore velikog mozga, silazno preko prednjih rogova kičmene moždine od perifernih nerava? PIRAMIDNI PUT 61. Na kom nivou se ,u mozgu,vrši ukrštanje piramidnih vlakana pre njihovog silaska na prednje rogove kičmene moždine? NA DONJEM DELU PRODUŽENE MOŽDINE- C2 62. Koji deo ljudskog organizma je najviše reprezentovan u motornom delu kore velikog mozga? ŠAKA I PRSTI 63. Lezija kortikospinalnog puta ili piramidnog daće? PARALIZU!!! KONTRALATERALNU

64. Kod lezije CMN paralize su SPASTIČNE, refleksi su POJAČANI, javljaju se PATOLOŠKI REFLEKSI od kojih je najpoznatiji BABINSKI 65. Kako se izvodi refleks Babinskog? POVLAČENJEM OŠTROG PREDMETA PO LATERALNOJ STRANI STOPALA I ON JE PATOLOŠKI KADA PALAC IDE U DORZALNU FLEKSIJU A OSTALI PRSTI SE LEPEZASTO SIRE NA DOLE

66. Koji se refleksi najčešće ispituju kod sumnje na leziju piramidnog puta,za gornje ekstremitete? REFLEKS BICEPSA I TRICEPSA BRACHII I BRACHIORADIALISA NA DISTALNOM KRAJU PODLAKTA 67. Koji se refleksi najčešće testiraju na donjim ekstremitetima? AHILARNI PATELARNI I

68. Koje lezije piramidalnog puta daju kontralateralne hemiplegije, hemianestezije I hemanoksije? CAPSULARNE LEZIJE (LEZIJE CAPSULE INTERNE) 69. Koji deo mozga je povređen, kada se poremecaj ispoljava kao alternativna hemiplegija? MOŽDANO STABLO; HEMIPLEGIJE EKSTREMITETA I TELA SU KONTRALATERALNE A LEZIJE KRANIJALNIH NERAVA SU ISTOSTRANE 70. Koja paraliza je u pitanju kada je u pitanju MLITAVA PARALIZA – LEZIJA PERIFERNOG MOTORNOG NEURONA , u toj situaciji refleksi su UGAŠENI. Da li postoje patološki refleksi? NE, MIŠIĆI SU ATROFIČNI I VIDE SE FASCIKULACIJE 71. Ekstrapiramidalni sistem se sastoji iz više anatomskih celina koje su smeštene ispod kore velikog mozga i one se zovu BAZALNE GANGLIJE 72. Koje najosnovnije bazalne ganglije čine ekstrapiramidni put? 1.NUCLEUS CAUDATUS- NC.CAUDATUS 2.NUCLEUS AMIGDALE- NC.AMIGDALE 3.PUTAMEN 4.CORPUS STRIATUM- C.STRIATUM 5.NUCLEUS SUPTALAMICUS- NCC.SUBTALAMICI 6.SUBSTANTIA NIGRA- SUB.NIGRA 7.NUCLEI DENTATI- NCC.DENTATI 8.NUCLEUS RUBRUM- NC.RUBER 73. Ekstrapiramidni put je podeljen na medijalni i lateralni deo. Najpoznatiji medijalni ekst.p.put je RETIKULOSPINALNI PUT,koji dobija aktivaciju iz kore velikog mozga i smešten je u RETIKULARNOM SISTEMU MEDULE OBLONGATE I DONJEG DELA PONSA i funkcija mu je da KONTROLIŠE SINERGISTE EKSTENZORA EKSTREMITETA I ORIJENTACIJU POKRETA GLAVE 74. Najpoznatiji lateralni put je VESTIBULOSPINALNI PUT koji se završava na MOTORNIM NEURONIMA EXTREMITETA i TRUPA, aktivacija ovog puta važna je za ODRŽAVANJE USPRAVNOG POLOŽAJA PROTIV SILE GRAVITACIJE I KOORDINISANJE TELA U PROCESU UBRZANJA.

75. Osnovne funkcije bazalnih ganglija su: a) OMOGUĆAVAJU AUTOMATSKO IZVOĐENJE NAUČENIH POKRETA b) VRŠE POSTURALNO DRŽANJE TELA c)DAJU BITNU FIZIOLOŠKU VEZU IZMEĐU IDEJE I POKRETA 76. Da li bazalne ganglije deluju na motorne regije PRE ili posle započinjanja željene radnje, one deluju selektivno tako što NAGLAŠAVAJU ŽELJENE MOTORNE AKCIJE I INHIBIŠU SUVIŠNE MOTORNE MEHANIZME 77. Za razliku od povrede piramidnog sistema koji se ispoljava parezama/paralizama, povrede ekstrapiramidalnog sistema daju poremećaje ZAPOČINJANJA I PRESTANKA MOTORNE RADNJE 78. Sve simptome poremećaja bazalnih ganglija podelili smo na POZITIVNE I NEGATIVNE SIMPTOME 79. Negativni simptomi mogu biti: BRADIKINEZIJA, HIPOKINEZIJA, AKINEZIJA, GUBITAK NORMALNIH POSTURALNIH REFLEKSA 80. Pozitivni znaci lezije bazalnih ganglija ispoljavaju se KAO OSLOBAĐANJE OD VEZE INHIBICIJE BAZ.GAN. PREMA MOTORNOJ KORI ŠTO SE ISPOLJAVA KAO TREMOR,RIGOR I NEVOLJNI POKRETI 81. Najvažnije oboljenje lezija baz.gang.je PARKINSONOVA BOLEST i ona nastaje usled POREMEĆAJA LUČENJA DOPAMINA U SUB.NIGRI usled čega dolazi do POJAČANE AKTIVNOSTI KORE VELIKOG MOZGA koji se ispoljava na POREMEĆAJ DRŽANJA TELA, POJAČANE NAPETOSTI MIŠ.,TREMOR, USPORENI POKRETI 82. Parkinsoničari imaju bradikineziju(usporeno kretanje),i u krajnjem stadijumu šta se dešava sa: treptanjem - NE TREPĆU, lice izgleda – KAO MASKA, govor – MONOTON I BEZ GLASA, kad treba da gleda u stranu – NE OKREĆE GLAVU, SAMO OČI 83. Kako izgleda držanje tela pacijenata kod Parkinsonove bolesti – USLED DISBALANSA FLEKSORA I EKSTENZORA PACIJENT IMA NAGLAŠENU FLEKSIJU GLAVE,TRUPA I RUKU 84. Tonus mišića kod Parkinsoničara je – TRAJNO NAPET, RIGOR JE U CELOM POKRETU. Pregledom ekstremiteta izgleda kao OLOVNA ŠIPKA I IMA VOŠTANU SAVITLJIVOST 85. Da li je rigor prisutan u snu – NE, ali je prisutan i kad je pacijent MIRAN 86. Opiši tremor kod Parkinsoničara – U MIRU – KAO DA BROJE PARE, TREMOR MISICNIH GRUPA PROX.DELOVA EKSTREMITETA

87. Kakav je tremor kod lezije malog mozga za razliku od Parkinsoničara – AKCIONI ILI INTENCIONI TREMOR i najizraženiji je PRI KRAJU IZVOĐENJA ZAPOČETE RADNJE 88. Kod lezije malog mozga kada se izvodi test prst-nos? PROMAŠUJE SE NOS I IMA TREMOR ISPRED ILI IZA NOSA – RITMIČKI POKRETI 89. Esencijalni tremor je najčešća vrsta tremora i javlja se kod stanovništva od oko 40g. Nasleđuje se autonomno dominantno. Koji deo tela je najčešće zahvaćen esencijalnim tremorom – GLAVA KADA SU ISPRUŽE RUKE i zanimljivo je da ova vrsta tremora privremeno nestaje sa KONZUMIRANJEM ALKOHOLA 90. Nagli,kratkotrajni, neritmični pokreti delova tela ili grupe mišića,najčešće se javljaju u miš.trupa i ekstremiteta, zovu se MIOKLONIJE 91. Najčešći vidovi mioklonija su oboljenja – MIOKLONIČNA EPILEPSIJA, LEZIJE KORENOVA PLEXUSA 92. Sta su spazmi? - NEVOLJNE MIŠ.TONIČNE KONTRAKCIJE i u kojim stanjima se najčešće javljaju? SPAZMI TRBUŠNIH MIŠ. KOD APENDICITISA (UPALE SLEPOG CREVA) I TETANUSNI SPAZMI 93. Koji se poremećaji javljaju kod metaboličkih i toksičnih oštećenja bazalnih ganglija,najčešće kod zadnjih stadijuma insuficijencije jetre kada se i izvodi i testira ovaj neurološki poremećaj? ASTERIXIS i kako se on testira PACIJENT ISPRUŽI RUKE I DORZALNO FLEKTIRA DLANOVE-POKRET ZVEZDA (test za hepaticku encefalopatiju, sa zatvorenim ocima) 94. Nevoljni,neritmični pokreti,brzi trzaji,nesimetrični,besciljni, dešavaju se kod osoba sa Hanting tonovom bolešću. Pacijent često ispušta stvari kada hoda, spušta se na kolena kada ide, nije u stanju da drži stisnutu ruku. Nevoljni pokreti se zovu CHOREA 95. Koja vrsta nevoljnih pokreta se ispoljava sa sinusoidnom crvuljavim pokretima distalnih miš.grupa na ekstremitetima a u osnovi je naizmenično smenjivanje flex.i ext,inverzije i everzije stopala,uvrtanje toraksa i vrata, stezanje i otvaranje očnih kapaka tj.istovremena kontrakcija agonista i antagonista – ATETOZNI POKRETI 96. Koji poremećaj u pokretima je u pitanju koji se ispoljava sa pokretom bacanja celog ekstremiteta i testiraju se kad zaklatite ruku u ramenu a ona nastavlja da se klati kao klatno – BALISMA 97. Koliko ima perifernih nerava i kako se dele? 31 SPINALNI NERV – 8C, 12Th, 5L I 5S

98. Spinalni nervi po izlasku iz kičmene moždine se dele na prednje i zadnje grane. Prednje grane TH nerava daju INTERCOSTALNE NERVE koji inervišu INTERCOSTALNE MIŠ.EXTERNE I INTERNUE I DAJU SENZIBILITET ZA GRUDNI KOŠ 99. Koji su najvažniji plexusi u organizmu a nastali od prednjih grana spinalnih nerava? CERVIKALNI,BRAHIJALNI,LUMBALNI I SAKRALNI 100. Iz čega nastaju periferni nervi? – ONI SU ZAVRŠNE GRANE POSTOJEĆIH PLEXUSA 101. Oštećenje zadnjih grana spinalnih nerava ispoljava se u vidu OŠTEĆENJA ODREĐENIH DERMATOMA U RADIKULARNOM SMISLU 102. Lezije prednjih korena spinalnih nerava dovode do? PAREZA/PARALIZA BEZ OŠTEĆENJA SENZIBILITETA I GAŠENJA MIŠ.REFLEKSA 103. Lezije zadnjih korenova kičmene moždine dovode do? SENZITIVNOH NEUROPATIJA UGAŠENOG SENZIBILITETA DISTALNO I UGAŠENOG REFLEKSA USLED UGAŠENOG AFERENTNOG DELA REFLEKSNOG LUKA 104. Plexus cervicalis postaje od prednjih grana kojih Cervikalnih nerava – C1-C4 i koji je nerv najvažniji iz tog plexusa – N.PHRENICUS koji daje inervaciju DIJAFRAGME i ako je povređen ovaj nerv DIJAFRAGMA JE PODIGNUTA SA TE STRANE SA KOJE JE NERV POVREĐEN 105. Plexus brachialis nastaje iz prednjih korenova kojih spinalnih nerava? C5,C6,C7,C8 – Th1 106. Zadnje grane pl.brachialisa od C5-Th1 formiraju zadnji fascikulus (fasc.posterior). Koja su dva važna završna periferna nerva? N.RADIALIS I N.AXILARIS 107. Fascikulus lateralis plexusa brachialisa nastaje iz prednjih korenova kojih Cervikalnih spinalnih nerava? C5 i C6 i koji je najvažniji periferni nerv tog fascikulusa? N.MUSCULOCUTANEUS I MEDIJALNI DEO N.MEDIANUSA 108. Fasculus lateralis nastaje od prednjih grana kojih Cerviklanih spinalnih nerava? C7 i C8 i Th1 i koja je važna grana tog fascikulusa? N.ULNARIS 109. Koji je nerv lediran najčešće kod operacija karcinoma dojke i ispoljava se tzv.krilatom lopaticom – N.THORACIKUS LONGUS a krilata lopatica je paraliza M.SERRATUS ANTERIOR 110. Kako se zove gornja lezija pl.brachialisa a nastaje usled povreda u korenovima C5,C6 sp.nerva ERB-DUČENOVA PARALIZA

111. Kako se zove donja lezija pl.brachialisa nastala usled oštećenja u korenu C8 – Th1? KLUMPKEOVA PARALIZA 112. Opiši kako izgleda klinički Erb – Dučenova paraliza? RUKA VISI UZ TELO – NEMOGUĆNOST ABD., UNUTRAŠNJA ROTACIJA RUKE, EXT. I PRONACIJA – TIP ŠAKA 113. Koja paraliza je u pitanju koja se ispoljava sa poremećajima u malim miš fleksora ručja u smislu paralize i atrofije – KLUMPKEOVA a može se videti i HORNEROV sindrom koji se ispoljava kao PTOZA,MIOZA I ANHIDROZA i najšešće se javlja kod TUMORA VRHA PLUĆA 114. U prelmu prox.dela humerusa ili iščašenja ramenog zgloba, nastaje povreda N.AXILARIS i izostanak funkcije M.DELTOIDEUSA koji se ispoljava kao NEMOGUĆNOST ABDUKCIJE RUKE DO 90 STEPENI 115. Kako se ispoljava paraliza N.RADIALISA? ŠAKE TJ.RUČJA I PRSTIJU TZV. VISEĆA ŠAKA NEMOGUĆNOST EXT.PODLAKTA

114. Koje oboljenje je u pitanju, koje nastaje zbog spondiloze Cervikalnih pršljenova ili protruzije intervertebralnih diskusa a ispoljava se brachialnim i radikularnim sindromom? CERVICO – BRACHIALNI SINDROM 115. Kako se ispoljava cervico – brachialni sindrom? CERVICO – BRACHIALNOM NEURALGIJOM, BOLOM, koja se pogoršava sa pokretima ruke i povećava se pritisak u likvoru sa kašljem,kijanjem... 116. Cervikalna spondiloza nastaje zbog? DEGENERACIJE INTERVERTEBRALNIH DISKUSA I STVARANJA OSTEOFITA(KOŠ.NASTAVAKA) KOJI SUŽAVAJU INTERVERTEBRALNE OTVORE 117. Cervikalna spondiloza sa svojim patološkim procesom može da izvrši kompresiju tri važne strukture:N.SPINALIS, A.VERTEBRALIS, KIČMENU MOŽDINU 118. Kompresija C. spondiloze na korenove i spinalne nerve se ispoljava kao? BOL KOJI SE ŠIRI DUZ RUKE ILI U VIDU PARASTEZIJA,PEČENJA,TRNJENJA, NAROČITO SU JAKI NOĆU PRI ČEMU SU MIŠ.REFLEKSI UGAŠENI 119. Oštećenjem kičmene moždine u C. Spondilozi ispoljava se SPASTIČNA PARALIZA GDE SU REFLEKSI POJACANI I POJAVU POZITIVNOG BABINSKOG, a u DE kao znaci oštećenja perifernog motornog neurona – MLITAVA PARALIZA,UGAŠENI REFLEKSI, SMANJEN TONUS I ATROFIJA MIŠ.

120. Koja je terapija pacijenata sa C.spondilozom u smislu smanjenja bola i parastezija,kao i prevencija pojava nesvestica? PLASTIČNI OKOVRATNIK,IMOBILIZACIJA, U NAJTEŽEM SLUČAJU GIPSANIM KRUŽNIM ZAVOJEM 121. Koja je razlika između C.spondiloze i prolapsa C. Intervertebralnog diskusa C. SPONDILOZA NASTAJE POLAKO I PROGRESIVNO(NEKOLIKO GODINA) A PROLAPS INTERVERT. DISKUSA NASTAJE AKUTNO,NAGLO,POKRETIMA,PUCANJEM ANULUSA FIBROSUSA 122. Koji nerv vrši senzitivnu inervaciju pola dlana i tri i po prsta dlana i daje motornu inervaciju za tenarnu grupu miš. N.MEDIANUS 123. Koji nerv vrši senzitivnu inervaciju malog i pola domalog prsta sa dorzalne i palmarne strane i motornu inervaciju hipotenarne grupe miš.? N.ULNARIS 124. Koji završni nerv plexusa brachialisa vrši senzitivnu inervaciju dorzalne strane šake i tri ipo prsta? N.RADIALIS 125. Koji sindrom je u pitanju koji se ispoljava bolom u predelu šake,trnjenjem i bockanjem,kao i u predelu tri ipo prsta,kao i atrofija tenarne grupe miš. I najčešće se javlja kao profesionalno oboljenje kod daftilografa? CARPAL TUNEL SINDROM I NASTAJE USLED LEZIJE N.MEDIJANUSA u kanalu ručja(sulcus carpi) 126. Koji periferni nerv je u disfunkciji koja se ispoljava atrofijom tenarne grupe miš.i nemogućnošću opzicije palca koji je priljubljen uz šaku, tzv.majmunska šaka? N.MEDIANUS 127. Koja paraliza perifernih nerava plexusa brachialisa se ispoljava oštećenjem ekstenzora distalnih falangi,abdukcije palca,atrofije hipotenara i interosealnih miš.? -PARALIZA N.ULNARISA 128. Plexus lumbalis se sastoji iz prednjih grana kojih spinalnih nerava? L1,L2,L3, NISHODNE GRANE Th12 I USHODNE GRANE L4 129. Najvažnije završne grane plexusa lumbosacralisa su koji periferni nervi? N.ISCHIADICUS I N.FEMORALIS 130. Najznačajnija paraliza n.femoralisa je kod mišića M.QUADRICEPS-a koja se ispoljava NEMOGUĆNOŠĆU EXT.KOLENA,ATROFIJOM PREDNJE STRANE BUTA I UGAŠENIM PATELARNIM REFLEKSOM 131. Plexus sacralis nastaje iz prednjih grana L4 I L5 I PREDNJIH GRANA S1,S2,S3 čija je završna grana N.ISCHIADICUS

132. Koji nerv izlazi iz LS plexusa,ide zadnjim delom buta,povlači se ispod duge glave m.biceps femoris-a i u zadnjoj jami deli se na dva dela? N.ISCHIADICUS 133. Koje su dve završne grane n.ischiadicusa? N.TIBIALIS I N.PERONEUS COMMUNIS 134. Koji nerv je u disfunkciji koja se ispoljava visećim stopalom – otežana dorzalna fl.stopala? N.PERONEUS COMUNIS 135. U frakturi karlice,femura i zgloba kuka,kao i dugo sedenje na tvrdoj podlozi, nepravilno inraglutealno davanje injekcije dolazi do lezije A.GLUTEA INFERIOR KOJA VRŠI ISHRANU N.ISCHIADICUSA 136. Kod svih prethodno navedenih povreda kako izgleda stopalo i potkolenica? KOLENO JE U EKSTENZIJI A STOPALO JE VISEĆE 137. Koji bol je u pitanju, javlja se u srednjem životnom dobu kao trajni bol u krstima posle napornog rada i Lumbalnom delu u vidu stezanja? LUMBO – ISCHIALGIA 138. Akutni bol u krstima posle podizanja tereta uz jednostrani spazam paravertebralnih mišica i ograničeni pokreti kičme, naročito u antefleksiji uz očuvane reflekse i senzibilitet u DE je prolaps kog diskusa? DISKUSA IZMEDJU L5 – S1 139. Koja neuralgija je u pitanju koja se ispoljava bolom duž noge sa ili bez bola u krstima i leđima. Bol ide zadnjom stranom buta,prednjom i bočnom stranom potkolenice, dorzalnom stranom stopala sa njegove medijalne strane NEURALGIJA ISCHIADICUSA i nastaje najčešće kod protruzije diskusa L5 –S1 ILI S1,S2,S3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful