ce ofera

semice, indiferent dadl. cercetarea se ;'C;llllVU
cauta comnnicarea,
procesul simbolic nu ajunge sa fie elucidat in toata cOl11plexitalea
consta tocl11ai in faptul ca nu se refera la un
flinta de care 0
1, EXPUNERE DE MOTIVE
Aratal11 in precedentul nostru volum (40) ca:
parcurgerea a ceea
gie san semantica, se constata, indiferent de
ca, 111 cOl11prehensiunea nu este
Humai pentru ca se prezinHl adesea ca
pseudo-semioza, ca se
unde lipsesc coduri elar stipulate, ca, in fine,
struciura se lamuresc eventual anumite aspeete
lui. sil11bolicului sau a ceea ce e de natura
spune Gadamer
semnificativ, ce poatc fi atins pe cale intelectuala C1
propria senmificatie [ .. lIn arm, caracterul de
jocului capata expresia in caracterul specific a1
13. adus de representatio, al
are p81te prin aceea eil se reprezinta" (29: 1 07). Mm mulL ne
devine el81' palierul 1a care se deSITl$Oara problematiza­
rea gadameriana: ,,[ ... ] simbolicul in special, simbolicul artei se
spnJma un pelmanent contrast Intre trimiterea 1a ceva aSCUI1­
dere. Fiind de nel'nlocuit, opera de 81ta nu este lll1
de sens Incat sensul ei sa poata fi pus in
Sensul LIDei opere artistice se bazeaza
este prezenta aiei. Ca sa evitam arice conotatie
7
tnlocuim, deci, cuvantul "opera" cu un altul, anume «plasmui­
re» [GebiJde]" (29:102). Deci, spor de fiinta injocul permanent a1
trimiterii 121 ceva 211 ascunderii. Plasmuirea, cum fericit
Gadamer opera, plasmuirea ostensiva, plasmuirea sonica sau cea
scripturala, devine un miracol prin simpla sa aparitie, smvenire.
Mai mult, ea se implinqte sub semnul libertatii absolute. Caci
Gadamer ne mai spune: ,,(I/'\.rt21» incepe abia in momentul in care
se mai poate altfel. Acolo unde vorbim intr-un sens eminent
despre arta artistica, l1U a ceva Ncut este decisiva,
ci imprejurarea ca ceea ce s-a mcut poseda 0 particularitate deose­
bita" (29:56). Deci ostensiune, instituire, caracter inaugmal, dar
tnvaluire ascwldere de sens, iata complexul ontic pe care ni-l
dezvaluie helmeneutica intru comprehensilme. Dar, mai sublinia­
za Gadamer in Adevar .Ji melocia, trebuie mentionat ,,[ ...] rolul ma­
jor 211 sUl-venirii in cadrul oricarei comprehensiuni [ .. .]" (27: 13).
Aceasta, deoarece, cum arata Heidegger, orice experienta ar­
tistica este °"rashunare" (29: 1 03). De altfel comentandu-l in deta­
liu pe Heidegger, Gadamer arata in ce consta noutatea epoca1a a
demersului heideggerian, eu consecinte majore in ceea ce
11l0dalitatile de abordare a domeniului nostru: "Heidegger a aratat
ca notilmea general a de dezvaluire, ale the ia, este una dintre latmi­
Ie experientei ftmdamentale a omului 'in lume. Alatmi de dezvalui­
rea adevarului inseparabile de aceasta se situeaza tocmai invalu­
irea ascunderea, care sunt 0 parte a finitudinii omului"·(29:103).
In consecin!a, arata Gadamer, ,,[ ...] ceea ce este realizat de
catre arta nu este 0 simpla dezvaluire de sens. S-ar putea spune
mai cmand ca este 0 aSClmdere de sens in ceva compact, incat
sensul nu se scmge, nici nu se infiltreaza, ci este fixat ascuns in
'imbinarea plasmuirii" (29: 1 02). Se subliniaza astfel intr-o formu­
lare de excep!ie, misteru1 pe care 11 i'nchide in sine poar­
ta spre noi, intotdealma, arta. Doar un demers hermeneutic ni-l
poate apropia. Este ceea ce sugereaza Amel Codoban (18) pen­
tru filosofie literatma, cu incursiuni in plastica, ceea ce realizea­
za Comeliu Cezar pentru muzica (17), chiar daca sunt de imaginat
8
alte tipmi posibile de abordare hermeneutiea, precLU11 cele
te de Ion Manolescu (37) pentru varii domenii.
Ostensiunea 1:nca hermeneutul. va avea
ra indoiala, in momentul in care se va fi rationalizat epuizat eer­
eetarea semiologica, inca incipienta. Iconologia panofskiana, inte­
grata deja in semiologia franceza mai aks, va trebui adus3., in cele
din UJ111a, la aIt palier. Strueturalismul francasldian apare dOel!" ca
o piatra de hotar. In muzica, va trebui ["leut pasul de la i'enomeno­
logia timpului 121 hermeneutiea duratei, sub scn1l1111 Q ceea ce ge­
neral, dar strict particularizat in sonic. Pelltru ostensiune (I'izu::l
luI in general, dar pietur21, in special, care rfimanE arta emblemaLi­
ca cu tot asaltul fotograflei filmului) ,'a trebui 0 fUl1damentmc
generala printr-o teorie exhausti'va a formelor (imaginilur!
negravitationale (antigravitationale), pentru a se inrelege de ce..
renuntandu-se la 0 conventie revoluta, s-a convellil ea elernentele
figmative, mimetice, sa fie inlocuite cu forme pure (abstrLlc te)
pentru gasirea lmor echilibre care ar fi fost imposibile in cazul
pastTarii imaginilor figurale (figurative)_
Eliminata fiind atraqie gravitational a, ajungan­
du-se, deei, la libera, imponderabila, ele 21r deveni
titoare, halucinante chiaro Funqia diverselor arte in contemporane­
itate, care difera lntr-atat de ceea ee se cerea ill1ei de ceea ce
ofere a ea in alte epoei, analizata corespunzator ;;i Icll'a prejudecati,
poate ghida 0 interpretare eomprehensiva, necesara, deoarece as­
tazi ,,[ ... ] nu mai exista intr-lm chip intru tOhll de 121 sine inleles
con!inuhrrile obligatorii, acele contimlhlri ce trebuie retinute In
fOlma configurarii artistice, inc at fieeare sa Ie CUl10asca drept
un vocabulill' de la sine in!eles al noii mfuturii", cum spune
Gadamer (72: 1 07). aceasta deoarece sirua!ia hermeneutica nu
mai e (40: 1 05-1 07). Dill' ce lnsea.nma sihlafie hermeneu­
tica? Mai mu1t, ce este in fapt helmeneutica, care-i este instnul1ell­
tm11l finalitatea?
"Observ - spune Ricoeur - ca istoria recenta a hermeneu­
ticii e dominata de doua preocupfui Cea clintai tinde sa lfu'geasca
9
nu
a
dcci, 0 refundamentare sdipaUi de varii
adesea fal ucioase, 0 reintegrme care ar putea fi sal­
vatoare. Prin desigur. "Adevarata mi§care de
ne mai spune Rjcoeur incepe odata eu
o problema generala din interpretarea Intreprinsa
In texte diferite. Discemerea acestei problematici
este opera lui Friederich Schleirmacher"
, 0 analiza detaliata a Henne­
lui Schleiermacher, mergand deci 121 ccle mai autorizate
tot parcursul cercetarii, sa nereferim la pro­
concepte $i canoane, printr-un
problemele artelor vizuale. Astazi acesteastmt in
analiza henneneutica aplicata, de altfel.
10
2. COM NTARII LA PREZENTAF{EA
INTRODUCTIVA A H RMENEUTICII LUI
SCHLEIERMACHER,
EDITIA ROMANEAScA
Friederich Daniel Emst Schleiermacher (1768­
log ;;ifilosof, este recunoscut ca fiind
(60:7).
Consideral1d - coreet, apreciem noi - dl ulliversala e
telegerea, Schleiennacher l.:;;i pune ~ i rezolva. In buna
problema regulilor ;;i cano2U1elor care
prehensitmea. Dar nu oriee eomprehensiul1c, ci eea
interes universal, a Clir(ii l.)jinte (in speta
Sa precizam dintm ineeput ea daca in cazul vizat initial de
ditre Sehleiermacher pare vital a se inlatma prin analiz8 hermene­
utica aplieata 1a texhll coneret orice ne1ntelegere, care ar
avea consecin!e destinale, in eazul altor texte, a altor diseursuri
(artistice, mai ales) ;;i mai ales In cazul astensiunii, aceasta
zumtie nu se mai impune. Nu este, aVanS8JTI noi ideea
oprim aici deloe sigur ca ill eazul ostensimrii, domeniul care lle
intereseaza, evident, primordial, este obligatorie realizarea serupu­
loasa a intelegerii pentru implinirea destinala a
rei. Credem ea intr-o prima instanta
neaparat intelegere, ci daar acceptare.
Acceptul intru convietuire e un garant (primul Q.arant) al
lamuririlor ulterioare.
11
mai nmlte 11ermenel1tlcl spe­
o eraare. Traditia a aceasta
ea mult timp all nedrept
de henneneutica 1'a­
germani" (60:8). E inutil saprecizam
o hermeneutica speciala ba chiar
hermeneutica ostensiunii, prin Ul1nare eeea ce
rIe 0 hermeneutica generala e doar punctul
precepte eonduite de
analiza, deci
teet, trebuie obligatoriu sa fie
lur.
drum, parcurs care pentru a se
Deci ostensilmii nu fi vorba
Sintagme precum: "discursul plastic",
sunt evident metaforice. Ostensiunea nu e
discursiva nici diacronica. Retinem insa observatia, corecta con­
sicieram, ca procesul intelegerii este inversul celui a1 lmui
discms Un cazul nostm a unei ostensiuni). Deci
ge un drum contrar creatorului, cu consecinte
.,Gftndirea radical de cea
este
0LHLClA<l preexistel1ta. in care in·­
lm1an se exista deja 0 limba care el
Pentru ca arice enun[ este guvernat de 0 gr::l1natic:l
limb a apare ca un element sllpraindividllal. Dllpa
opinia lui Schleiennacher, hermeneutica ce se de acest as­
pect are latura gran1aticala a .
a clariiica anumite emmturi, prin lor
vistic dal. alta
uamaLl care vrea sa se exprime. llUllllul­
acelea:;;i cLlvinte" : 8).
comenta aici, adaptfllld automat la ostensiune
datele vizalld discursul ill general. In situaria in care apar feno­
mene ruptura avangardele de toate tipurile
de un decupaj din ansamblul contextual, 1a ci de:
implant, de a contextului, de completare a
acest implant la valente
vrea factor constructiv. se
care vrea sa se exprime,
expresia, care e personala,
obiectiva implicit obiectualizata - intra III cOllcertulmare al
de toate clobandind 0 viats. proprie un destin al
13
L .
sau. Dar putem oarc sa-1
expccliindu-1 in galeria, pilda, a
Octavian). Schleiermacher, de asemenea, considcram eli nu.
pictori1or
"He1111eneutica are veclere atat 1atma gramaticala, $i
cea personalrl a apropiindu-se astfel de ceea ce
. 0 asemenea disciplina are, in opinia lui
a trece dincolo de litera textului a re­
1a semnele in care acesta se
este
o conceptie
Schleiermacher se
Ie teoria interpretarii psihologice.
lnterprcta.rea este 0 arta, de aceea ea poate
urmeze reguli clare. eirept di intelegerea se produce
ori de la dar ea nu este intotdeauna corecta. Spre a
sa instituie fenne,
nu sEI se rezume 1a generale.
este 1m fenomen
111atica1a at fi
logica, poatc psiho-sociala sau mai clegraba
Astazi cand dezechilibrele de toate tipurile sunt atat de
mari, apasarea socialului asupra subiectivitatii individuale e at:1t
profunda, incat ne este imposibil sa 0 privim ca nealterata, ne­
subiectului e reala iar mai degraba
ultime, dedit modalitati de expdmare, de
teza noa5­
sa­
(se datoreaza ea oare
alteritatii?) face ca foarte putine artefacte domeniale sa ceea
ce am putea numi cu indreptatire - noblete. delicatete,
spontan, toti slmtem,
"Din paginile la
zulta ca intelegerea este 0 flcultate ca
manifestarea lor spontana ambele conduc 1a rezultate aproxin
ve sau 1a erori. A;;;a cum logica este etalonul gftndirii, hermel
ca este sa puna ordine ill lumea interpretarii. lnterpretarca
este nestiintifica. Ea
care se CUl1;>uelluze
tea unui
este un fenomen
un accident. Schleiermacher acest raporL
despre umversalitatea nein!elegerii. Dintr-un asemenea
henneneutica nu are ca obiect pasajele obscure dintr-un
ClUn se considera In mod ci discmsul in
sa mmeze reguli
mod 11a­
este
de a$a cum
de a inte1ege este
luiSchleielmacher este, eel putin in autonHUl. 0
facultatii de a intelege. A9a cum Critica raliLinii pure pune In
faptul ca exista 0 zona a absolut inaccesibila cu­
omene9ti, Schleiermacher ca in orice discurs, oricat
ramal1e 1m rest intelegerii.
rea IN1Cl11verstehen) nu Doate fi complet inlaturata.
_. aWl. £ ; tac: 'WUMi#J.,Q 4liUJMZAi;m;aJA
a putc:a llltelege un discurs la
aici: intelegerea spontana,
saLl eronata. Or
este sa din apro­
aceasta Inseamna de­
metaforic [,1i
mahala,
chirurgicala
Sch1eiermacher, a
ni se pare legitima :;;i desigur, ac-
Schleiermacher e deschiza­
de la prezumtia neillfelegerii.
inaccesibile lmei Intelegeri
mai ales astazi, c8nd
sau dej ertle provoca­
privind Insa$i con­
autorul nu este deplin
serrmificatiiIe multiple ale cuvintelor utilizate, inapoia
se aHa 0 jntreaga lume spirituala, lUTI1e care-l de­
enoml pe utilizatarul semnelor. fiinte istorice, atat au­
torui textului, cat interpretul nu-§i apartin in intregime. Dad.
exista un iucru In sine al discursului, nu inseamna ca
este 0 disciplina inuti18, ci capata fom1a unei reconstructii a sensu­
autorul Insu:;;i a intenrionat sa-l exprime. In
sa intelegem W1 autar cum s-a el i'nsu$i
In al doiiea rand, Intelegem mi::u bine dedIt a Iacut-o
nelnlelegerii po sibil :;;i necesar acest aspect"
Consideram ca aceste observatii sunt perfect valabiie $i in
ma;;;ina1a 11 determina (ll mar­
posibilitatea ca e1 con:;;tientizeze
discutam extrema sa subiectivitate in
calitatea efectiva a artefactului
ra putea conceptua1iza demersuI, de a-I
Gadamer, printre marii hem1eneuti, are mari rezerve
pacitatea ill aceastii direqie a creatomiui. N oi,
Revenind la Schleiermacher
cu seama
psihologicii, ce
dualitati, ei subliniaza caracterul divinafie
mod neeesar arice demel's henneneutic, incetand
fie ;;;tiintific. Interpretul trebuie sa intuiasea ceea ce
eu adevarat sa splma. Proprii1e sale eercetari I-etLl conaus pe
Schleiennacher 1a concluzia ea 0 asemenea disciplina are mereu
un anumit de aproximatie, ea ariee interpretare comporta un
risc. Atat cat este eonturata, teoria sa despre
prolegomene la orice hem1eneuticii viitoare ce se va
intii" (60:10-11).
posibile de interpretare vizand aspectele
eonstituirea In sine, ca artefact, din punct vedere semiotic sunt
mare masura valabile in ceea ce prive9le ostensiunea.
trebarea este daca :;;i la ce folosesc ell adevarat, in afm"a de excm­
suri savante lillor adresate altora asemenea. In
detenninant e aspectul al doiIea, divinatoriu.
sa-1 intuiasca pe autor. N-am uza de
trebuie sa intuiasca ceea ce autorul a voit eu adevarat sa spuna.
ziceri, nu de a spune e aiel yorba, ei de faceri, de
(inclusiv cea scripturaia, care are 0 suma cm:acteristlci comune
'ItlZ5'MW C 'a=wvweTflfM
en toatc celelalte tipmi de de 0 materialitate mai
mult san lnai putin acuzati:L)
e yorba de un anumc
comporta un
flle
despre interpretarea
111Sa rezultatele ei
cu 1ntcrpretarii psiho­
de distins grarnaticala de
ae critica. Adevaratul obiectiv al lffiei herme­
constituie revelarea unui plan mai profund, expunerea
, cOl1ceptelor, valorilor 9i sensmilor pe care automl a in­
lell}ionat Ie transmlta prin intermediul textului. Helmeneutica
lui Schleiermacher pare a se il1chide
gramaticala poate
" dar aceasta nu este 0
LdlCIlLLI.l accstuia. Din
ii decurge dialecticii. Pentru
al textului, interpretul se angajeaza in di­
ell textUl l11SU;;;l, ii pune intrebfu"i 1?i, la randullui, se lasa inte­
cuvant scris este 0 chemare la 0 discutie cu un spirit
care s-a obiectivat prin scris. In functie de mia dialectica a fiecami
aeela9i text trm1smite sensuri diferite" (60:11).
Ni se lamure9te cu c1aritate care este adevaratul obiectiv al
unci revelarea unui
conceptuale, (l.xiologice,
catre autor.
18
;;;1 rezultat al unei puncluale a unui spirit con··
indivi(tual ;;;i localizabiL deci care se explme, care
nu sc multurnqte sa rfunana un Suflet Frumos (coniorm
formulari a lui Hegel). Asia 11 poate costa desigm, Dar a$a cum
llegel rarnanerea in Sufletului Frumos,
aneantizarea spiri1ului. In e preferat
mula de rise, cu
(a celor care nu
"Distinctia
nu este 0
contemporm1. In­
cum s-a intamplat, de
cu poemele homcrice alexandrina sau cum se
tree luerurile astazi cu opera unar medievali. In concepti a lui
Schleiermacher, atat interpretarea literala tradilionala, cat $i cea de
tip alegoric sunt unilaterale. au ca presupozifie tacit3. 0 viziunc
despre limbaj. Confol1n lui Schlciermacher,
jul este un universal prin care omul se singulm'izeaz[l. Reconstitui­
rea filosofiei implicite a limbajului este pentru a
hermeneuticii sale" (60: 11­
fapt ornul se singularizeaza
e de presupus ca nu a
initial
o asemenea
(materiei)
a 111 plus 0 modelm'e lot
aESlllall"a. lata filosofia limbajului deja prezentEl ca
de dezvoltare, ill secolul de la Wittgenstein
lll\..va",-, prin contributia ales, due and la posi­
bilitatea dialogului om-rna;;ina, Ia Ia spatiile virtuale,
La 0 anume transcendenta, desigur orizontala,
poate salvatoare. Se mai observa in continuare: "Limbajul exteri­
teaz3.
lirnb2lj
vorbirc.
sa
.llHIU\..Q. acestea
SIC,
rc
t
a
nWl
mediwl1 ,
este 0 fiints. .<;>i «omul este 0 care utilizeaza gra­
sunt doua formulfui ale uneia teze: omul este In
limbaj. De aceea in1erpretarea grarnaticala, cum
eSllDune .<;>i 0 reflectare a traditiei
respectiva. 0 intreaga
econl unei Intregi traditii
in fiecare text Interpretarea grarnaticala cea
logicR sunt complementare" 12). considera\iile
sensurile recesive treptat dominante, invers,
nici 1m autar nu mai
ca un autar inteles bi­
. Confol1n primului canon al
. gramaticale, tot ceea ce Intr-un text ca
mai lntai la autor !?i 121 sau originar, plec§.nd de
o privire de
treptata, retragerc:a m a
cazul ostensiunii. Nu cUl1wa SLtll­
ceea cc lle
se intemeiaza
l1U poate fi dedus
toale acestea fcka.nd
Schleiermacher 11
divinatorii poate interpretul sa
hermeneutic a lui Schleiennacher
. .
C1 mal
In domeniul interpretarii jJ;)lllVIVlo',l'-',-" estc acea stare a
prin care interpretul eu sutletul auto­
(60: 13).
gennanul
tocmai.
21
L
,qaWaCW!!&!CAaHi,f,
"Ouar :;;i divinatiei, personahtatea i se deschide
muncu :;;i niciodata
les se 1n spatele oridirei creatii"
noi credem ca opera de arta se tairlic, se implinel}­
misterului :;>i reprezinta, odata realizata, un moment
"Numai prin analogie eu intelegerea 10gosului nostru in­
putem intui logosul interior al celuilalt, astfeldi 0 ars
sa remmte la pretentia a fi 0 discipLina
guroasa. 0 autentidi reconstruqie a logosului interior al automlui
este un ideal care trebllie parasit"
cvasiinexplicabil al t1'ai1'ilo1'
lui?) introieetia deci, nu
. ..
aSlgma aprople1'ea 91 111 a11ume
Aeeasta apropriere - e de presupus ca
specificat deocamdata. la ce aceasta apropriere se
propriu-zis 9i lara 1'econstruqia logosului interior al
respectiv, in cazul ostensimlii, lara reconstruqia
mului de determinatii vagi care au prezidat na9terea a arte­
factului discutie.
pe care autorul a intentionat sa-l transmita
printr-un anmnit text este 0 adevarata aventura spirituala. Reguli
henneneutice clare nu fi instituite decat pentm aspectul su­
al textului. Dar ceea ce este absolut personal este incom­
patibil cu 0 anmnita metoda. De exemplu stilul lIDUi autor este
tocmai 0 abatere de la canoanele limbii" (60:14).
Credem ca totu§i sensul nu e intentional de regula, el se
Impune ca :;;i stilul altfel. Chiar daca am pune
multe pe seama inulitiei, este evident di ea (intuitia) poate foarte
u.'.. sa nu efectiv, servita. de nlijloace.
Abaterea la canoane Insote;;;te intreaga modernitate
la Baudelaire lncoace. Or. toemai abateri1e, falii1e,
cuval1t sfa;;;ierea - vor trebui sa
legitimate. [apt pentm
Dadi ti-ai la un
ceea ce a oferit el, devine al tau, e a1 tau. !\ceasta e
cu alteritatea, nu absorbtia acesteia in propriul eu ar Ii poate 0
macu1are - ci integrarea
cu riscul
a doua
lui Dilthey, interpretarea U;:'lllUlU
zare sau subiectivizare a
a helmeneutieii lui ;::'C111elennael1er S·(1
ceptiei originare, astfel incat Hans-Georg
und Methode, respinge hcnneneutica
imagine a defol1l1ata a acesteia"
Gadamer aduce intr-adeva.r 0 seSlzabUa SCll1mba1'c ele ac­
terenul, 11 de
prob1ematizarea, statuilnd, de
Dilthey 1), in general ignorat la 11oi, mcrila 0 atenfic
osebita.. A sa fi10sofie a vietii nu e deloe
aItfel).
"In ciuda unor ambiguitati ee reclam[l ele l11Sele lm
hemleneutic special, ideea fimdamentala este clara:
de vedere gramatical automl este in
punct de vedere psihologic,
Numai prin divinatie interpretul se poate
care, la un moment
ca actele
cedeu1 numit
spirit
ea) presupune COfl1JJCU
personalitati cu ce1elalte lJU1<.:;GLl
spirit individual. eu cu­
pe cineva spune Schleiermacher - cu mai
Interpretarea psihologica presuplme, in
unui autor. Acest demers nu poate
Sarcina interpret
discurs ca moment al trairii
o asemenea deviatie .
Ce ar fi de
(introiectiv)
fionare, gasim de
ascunse sau simulare masiv8..
Deci artistul reformuleaza, reasambleaza, decupeaza etc,
lntr-o stare gratie, eventual de transa, pur simplu pentru ca nu
sa nu 0 fadi (nota proasta Plllct de psihologic,
pentI'll ea omul e un animal a1 deciziilor amanate. Amanarea e un
de control inaccesibilla bio-nive1e inferioare).
In acest caz nu se poate, desigur, suspieiona nici 0 intentie
ascunsa, stare a respeetiva ar fi genuina, iar interpretarea
(explicitarea) ulterioara aparent nu mai eonteaza, din plmctul
al artistului.
ce spune Charbonmer: ,,[ .. ,J miistul este un
Acesta este, altfe1 sensu! existenfei ;;i om care-:;;i cauill
a1 sensu1 diutali10r sale" (17: 1 08). Braque
24
11 confirma: cred di [.. ,] aeum se cauta
;;;i talentul Aeul11 finem ell tot
rim omul in lumina operei Am auzit
exemp1u, despre talentullui
vorbindu-se desore talentul
acestea
al artistului. nu va fi niciodatfl atat de libel' 1i
sa ereada, niei in ceea ce obiectua1izarile .;;i lliLi
- in ccca ce
Se cuvine apoi a fi retinutii ideea de evitarea carac­
pur fiqional al interpretari printr-un
relationare aceasta U"HVJlHJJ COil1.PH­
raIie propusa
pentru ca referirea 1a toate celelalte moduri
Schleicnuacher) care este cu deosebire
comunitar - m1efactul artistic temporm, staturul
elitist conduce la sesizarea de interferen!e, in Ct:­
Ie din urma 1a sesizarea ethosului epocii, earuia nu i se poate sm;­
trage
aceasta relationare comunitarii, eea
tra-subiectiva, deei
Depistm-ea unicitatii acelui mOlDent al tralrIl lllUl om
eea care prive;;;te diversele l110daliHlti de obiec­
tivare, de manifestm'e a U11Uia $i ace1uia;;;i spirit
desigur conduce 1a aproflmdarea punetuala a
deterrninat, caei despre aceasta este, de fapt, vorba,
aprehendarea, a;;;a e imp0l1m1t desigm, a se descitl-a
devia1ii1or interpretative.
introducerea distinqiei dintre interpretarea psi­
hologica :;;i interpretm-ea tehniea, cercetm'ea lui Schleiermacher
este deplasata din planul psihologic In trm1scendentaL DC9i
literatura de specialitate nu se distinetia amintitii, unele
mente ale lui Schleiennacher 0 contin in mod evident. Cateva
exemple 0 pot lamuri. Curgerea cotidiana a ganduri10r este ase­
menea apelor lUlUi rau, nedetemrinata 0 idee trimite
la 0 alta h'U'a 0 2lnumita necesitate logica. De altfel, este 0 experi­
enta comlU1a aceea ca in viata cotidiana, chiar $i atunci cand gan­
direa este exprimata, trecerea de 1a un subiect la altul este pur in- .
tamplatoare. Obseuritatile discursului insuficient organizat consti­
tuie, in opinia lui Schleiermacher, obiectul interpretarii pur psiho­
logice. Intr-un discurs incheiat, ideile deriva logic unele din altele,
spre a atinge lID scop precis. 0 lucrare filosofica, de pilda, este
eonstll.lita metodic $i sistematico Automl poseda 0 anumiili arta,
ceea ce grecii numeau techne. Interpretarea tehnica are ca obiect
tocmai discmsul marcat de techlle" (60: 15-16).
Transcendental la Kant deserrmeaza ceea ce, independent
de arice experienta, face posibila arice ClIDo$tinta; ,,[ ... ] daca. sursa
facultafii noastre de ClIDOa$tere este transcendentala $i indepen­
dentS. de experienta, campul ei de aplicare $i de validitate se limi­
teaza 121 experienta. A pretinde ca in fapt conceptele pme ale inte­
lectului au sens dincolo de orice experienta posibila inseamna a Ie
conferi 0 folosire ilegitima $i transcendenta" (24:530-531). Prin
unnare planul transcendental in care intra Schleiermacher ar fi
tocmai sursa (independenta de experienta) obscura $i interpretabi­
la doar psihologic (nu neaparat psihologizant).
"Cu cat opera filosofica este mai tehnica, mai riguroasa,
cu atat mai putin se poate ajlIDge la arigirrile ei psihologice. Un
autor rational disimuleaza sursele, de aceea lucriirile sale au as­
pectul lIDei seninatati neomenqti, fiind parca produse de 0 inteli­
gent
a
impersonala. Ideea centrala a lIDei opere filosofice, splIDe
Schleiermacher, nu este produsa spontan, ci apare ca rezultat al
unui lntreg de rationamente. Pentm a-i intelege geneza, 0 ase­
menea lucrare trebuie privita cu totul altfel decat 0 simpla comuni­
care a lIDor ganduri sentimente, ea trebuie integrata cugetu­
lui autorului ei. Astfel, este greu sa-I interpretezi psihologic pe
Aristotel, fiindca, opera sa filosoficii $i $tiintifica s-a pastrat,
26
lipsesc productiile libere ale gal1dirii lui, productii care au 111conju­
rat in mod atmosferic opera. In viziunea lui Schleiermacher. din
acest punct de vedere, Platon este tU1 filosof mlllt mai U$or de
«ghicit », fiindcii lucrarile sale au forma lU1Ui joe libel' 211 gandil'ii,
imaginatiei $i talentului lui. Fire$te, aceasta este numai 0 aparenta,
insa ea faciliteaza intuirea logosului interior incomparabil mai
mult decat 0 face filosofia lui Aristotel" (60: 16).
Anvelopa aceasta - atmosferica - cum fericit 0 mll11e9te
Schleiennacher, are mai ales in cazul ostensiunii, uncle ,.atmosk­
ra" in toate acceptimlile este atat de impOlianta, anvelopa aceasta,
deci, e in masura sa sugereze mai mult, implicit sa dczvi:lJuie ceea
ce e eventual incifrat cu aplicatie. Receptoml se love$te toemai de
atmosfera $i la rigoare s-a1' putea sa fie satisIacut cu aceasta, in
consecinta sa nu doreasca sa patrwlda mai in pronIDzime, sa co­
boare sau sa se ridice la alt palier.
"Interpretarea psihologica presupul1e 0 cat mai completa
cunoa$tere a subiectului discursului lU1Ui autor, spre a putea desci­
fra mecanismul gandirii lui. In masma in care discursu1 este meto­
dic alcatuit in vederea atingerii lIDUi ammlit scop pe care autorul II
marturisqte sau il asclU1de, trebuie sa intre in functilU1e interpreta­
rea tehnica. De aceasta data, automl nu mai este vazut ca organ al
limbii, ci spune Schleiennacher, ca organ al formei, termen in care
se mai rasfrang ecomi scolastice. Automl este cel ce confera lim­
bii 0 anumiUi forma, cel ce fonneaza un material dat, in aeest caz
limba. EI nu creeaza din mmic, sau in mod absolut, cum nllmai
Dumnezeu poate face, ci este doar lID demiurgos.Ca $i la Kant, in
viziunea lui Schleiermacher omul este creator doar din plIDctul de
vedere al formei." (60: 16).
Deci scopul $i in optica lui Schleiermacher poate fi sau
mfuimisit sau ascuns. Autorul face aceasta cu sprijinul formei, alta
anvelopa, riguros dependenta de comandamente1e autorului, de
creativitatea acestuia, de propensiunea $i disponibilitatile sale
formative. il intrezfu-im deja pe Pareyson eu Estetico sa: Teorio
formativitatii (47).
27
'"

11 U este in lntregime liber in creatia sa.
mai vaste decat
Cii formele preexista e celt. Noile
anamorfozarile, deformarile de toate
plastice rupturale), decupajul acestea apartin
. f01111elof, desigur, autoI'u1 nu are
tica a ,
autorului elill1 s-a dezvoltat ea Intr-o Ce relatie exista
tre opera §i viara autorului ei? Regula hemleneutica de care trebu­
ie sa se seama pentru rezolvarea acestor probleme dupa
Schleiermaeher, Ul111atOarea: eu cat 0 anumita opera apartine mai
expres al profesiei autorului, eu atat mai u§or se
geneza ci, ramal1and stabilit ee anume determinat
autor saimbrati;;eze un anumit domeniu; dimpotriva, reliefarea
. unei luerari este eu mai dificila eu cat aeeasta este 0
aleatorie.
refera la romanele serise medici, la teoriile §tiinlifiee elaborate
de preeum eea a eulorilor formulata de Goethe etc.
al preeizeaza Sehleiermaeher, faetorii aleatOlii intervin in ariee
proees de crearie. a intelege opera unui scriitor trebuie sa
28

....
studiczi biograJia sa, cat 9i pc cea a operei
exterioare, considerate 111 ele nu pot .lamun melO.
data actul creator. aceasta regula henl1en
scolastic: cu cat 0 izvo··
spune Scbleicrmacher, ell atat mai nc-­
.., 01"'1;; 01",\';;:"1 "11-; ,"-.,;::: :;\-. .... ...... •• : tc
de
reeunoscuta ell
de in va1'ii U.Vill'-'llll, '-'LUll ell II vUlllrwupa lUI l\.<lnGlllsKY sau
la inceputul secolului, sall lui Kat1w, nu sum
factori aleatorii. Dimpotriva nu se putea ca ele sa l1U se petreaca. 0
dialeetiea llnprevizibila euplata Cll 0 a mij loacelor
(respectiv a limbajului, limbajelor) pe iondul crizei
putin al establishmentului) a produs ruptura. 0
hemleneutica a circlill1stanlelor (exterioare), spuncm del-i C1r­
tantiala, ar putea multe.
manuscrise sale, Sehleiermachcr
interpretarea psihologieala un secret al operei,
mai pro fund 21.1 unui text, sens care a reprezentat in mod
obieetul hem1eneutieii. Dincolo
unei luerari
scopul dec1arat a1 autorului
tainic, de mai nmlte ori de
intenria §tiintifidi §i cea personala a
tulbmatoare probleme henneneutiee. Fiindca
telmic-psihologiee nreprezinta discursmile mctodieo­
autorului este CLl atat mai Q:rell de eonturat eu cat
29
w':
opera cste 1l1ai sub aspect tehnic. O' lucrare pm
fica estc complet lipsita de pecctca pcrsonalitatii autorului ei, ast­
fel incat pare paradoxal a cauta in ea un «sens aSClms », «un plan
secund », secreta ». $i automl nu sc retrage nicio­
data total dintr-un discurs, oricat de tehnic ar fi acesta. Interpre­
tarca psihologica a unui asemenea discms trimite la 0 multime de
aHe obiectivari ale spiritului automlui. De exemplu, nimeni nu va
relata un eveni1l1ent oarecare fara trada propriul sau mod de a
gandi de a valoriza, mod care poate constitui cheia descifrarii
planului secund al discmsului sau (60: 18).
Scopul tainic, ascuns, e indubitabil, chiar daca nu e deplin
cu atat 1l1ai pu!in declarat. Uneori nici n-ar putea fi
declarat, deoarece ar mai InuIt dedt opera iconoclasts. chiaro
Dar, acest plan secund exista, automl nu se poate retrage
total dintr-un discurs, cum spune Schleiermacher, nu se poate as­
cunde in spatele ostensiunii, spunand "arat doar atat" restul nu e
cazul sa Exprimand, automl ostensilmii se explme inclusiv
unei analize hermeneutice. Nici nu e cel mai mare rau ce i s-ar pu­
tea intan1pla. Intrat in circuit expozitional el devine automat per­
soana publica, cu toate consecintele ce decurg de aici. $i cea mai
grava ni se pare a fi contradictia ineluctabila intre sinceritatea sa
liminara, daca e lID veritabil artist, simularea (mistificare pe care
o incumba exhibarea in spatiul public). De aceea, Intre altele, ar­
tistul e intr-atat neajutorat, el in de-realizare (cum spune
Hartmalm). Mai ales c3.l1d e un neadaptat, un radical, deoarece:
",Orice revolutie spiritual a este mai intai oarba din punet de vedere
lingvistic. Ea se exprima acordEl.l1d, de obicei, vechilor cuvinte in­
telesuri noi. In momentul in cme principiul spiritual nOll triurnta,
sensurile noi devin ele dominante. De exemplu, termeni precum
a priori, transcendental, transcendent au capatat treptat sensmile
atribuite de Kal1t au fost de larga circulatie in filosofia teo­
logia medievala ... De;;;i au existat 0 multime de alte henneneutici
generale create mai devreme, cea a lui Schleiem1acher are meritul
incontestabil de a fi prima de inspiratie kantiana. Aceasta teorie a
30
interpretarii este transcendentala. Intentia automlui a fost aceea de
a scrie 0 critica a intelegerii pure. Ideea existenlei Llnui lucru in si··
ne al textLllui este, de asemenea, de sorginte bntial1a" (60:20). In
fine definitia (de dictionm) a doi termeni kanticni fLl11damentali, ell
care se va opera sistematic:
"Transcendental - (in filosofia lui Kant) Care se refera la
formele apriorice ale care premerge experielltei 0
conditioneaza. Cme este deasupra lumii reale. Oal. Transcendeu"
tal is)
- Tral1scendent - cme se ridica clincolo cle limita sau de
nivelul w1Ui domeniu dat; cme presupune un prillcipiu exterior
superior oricarei clase de obiecte; la Kal1t ceea ce se gasqte din··
colo de orice experienta posibila, care este inaccesibil
bazate pe experienta, Cal"e intrece limitele (lat.
transcendens-ntis)" (20: 11 03).
31
al Clvangardci,
dcci de avangar-
Poate momentul mel macar n1.l e vizat; s-ar
vedere dom' in cadrul campului produqie
(confom1 formuHirii lui Bomdieu), c,;u-e a1'
xistenta, dar §i
de!a
3. ER N UTICA LUI
SC LEI RMACHER
3.1. INTRODUCEREA AUTORULUI
arat:1: "ea a
generala nu inc2l, ci existS. doar mai multe
hcrmeneuLici speciale" (60: 21).
fapt hemencuticile speciale erall in lncipient:1de
elaborare. teoretica va pusa de 0 gene-
o
care se CllVll1C sa meditam: este vorba decat mta fn­
nu :;>1 des pre cea a a ceea ee este Aceas­
ta dmmma n1.l ar fi decat 0 parte speciala a artei de a alcatui dis­
cursuri sau scrise, care nu m' putea depinde prin­
cipiile [ale hermeneuticii]. He1111eneulica l1U Doate fi lill
concept
mta
a co­
.:;;tiintific [a1 helmeneuticii] se
de-al treilea caz, ea intre primul §i cel
de-al (60:21).
Evident 11ici in cazul ostensiunii 1ntr-o prima instanta nu se
pune expunerii a ceea ce este inteles:
se un
L _____
Schleiermacher pare a exclude problema legilirnirii
sal] verbale) 111 rnetadiscurs, l'C:C'C1
ce an'l numi mai
dl ne putem Si11111.11 comUl1 in ceca privqle principiik
Dar atunci ne putcm baza, de asemenea, pc scntimenllli
eomun In ceea ce prive§te principiile particulare" (60: 21).
Evident simrul COl11un, acest bun
mai ales de
reaLlll1sa, credem.)
"Este dzjicil a se determina foctlf henneneZiticii generale··
spune Schleielmaeher in eontinuare. ,,1. ea a fost tratatii u
vreme ca 0 m1exil. a dill' cand in logica se la tot ceca
asemenea, sa
o asemenea teo­
d
:21),
33
(normal, altfel) a tot ce
Dar logica nu putea
aplicativ e nu
cerceta­
eu indrepta!ire, Schleiermacher: "Faptul
cil se produce mai intai tara [regulilor] $i
numai III amllnite se la reguli remezinrn toto data un
de a oroeec1a" (60:22).
ceea ce prive9te
reguli, rigoarea acestea
111 cat $i ceea ce prive:;;te
ar­
superficiale,
Schleiennacher legitimeaza, eu indreptatire,
a Insa:;;i in!elegerii hermeneuticii:
§'i arla fntelegerii (respective) se
rostit nu este dedit latura exte­
legatura cu
,'li este as(/el [0 disciplinaj filoso/iea. Totu9i,
arta interpretarii depinde compozilie
Paralelismul insa in faptul ea acolo
31ia, intelegerca sa nn nici ea 0 31ia
comentariile stmt de prisos. Observatia
eomentata substantial. lata ce ne sptme
vederea
dintre re­
hermeneutidi raportu/ lor COI11UI1 cu dialectica"
(60:22). Discursul CEl mediere in vederea obiectivarii
absolut, C1 pentru
binevoitoare (prietenoasa) pare 0 Idee Se(1Ucatoare. Uar sa ne
temllnologic (conceptual):
ceea ce se aDa in
simtl.u·ile noastre sau
- care eXlsta atill.-a omeuqti :;;1
objecti£);
a OblectlVa - a considera tm lUcm ca OIJICCt!V: a
in valori cu existenta obiectiva (fl·. objectiver);
a(se)
obiectivat - concretizat, materializat;
a (se) obiectiviza - a dipata un caracler UUl<.;;\...l1
obieclual care are natura unui obiect, care inde­
pendent de subject; obiectiv, material; care apartine
obiectelor.
reificare - starea gcnerala a «realitatii umane» care rezul­
din pierderea obiectului Immcii; trebuie
net de obiectualizare; reificarea este 0 forma determinata
nume instrainata, neadevarata] a obiectualizarii; proces in cursul
relatii1e sociale imbraca forma unor relatii intre obiecte
concrete, iar omul insu9i devine din subiect al proceselor sociale
obiectul acestora, asemenea unul lucru [fr reiEcation)" (20:
91
Schleiennacher mai arata di: "Fire9te discursul este 9i
o mediere a gfindirii pentru individ. Gfindirea este desavfu'$ita 9i
intelmediul umil disclU's) interior 9i in aceasta privinta
suI nu este devenirea a gandirii. Dar
subiectul care gfinde$te gase$te necesar sa cl
rea, ia fiin!a arta discursului, transformarea
interpretarea devine asemenea necesara.
dintre henneneutica 9i retor1e3. se datoreaza faptului ea act
iIoo. "._ j"" -_..
hermeneutica se Intcrnciaza
mra discurs.
la prezenta celuilalt 9i este
nimeni nu poate gandi mra
91 e1ma. Fiindcii
act a1 diseursului,
care se intemeiaza pe
[hermeneutiea 9i retori­
ceea ce se
CD gandirea discursiva,
de p0111ire,
sa produca, "sa
in x e l a ~ i e eu
elernentelor constitutive
expresie) 9i raportmile acestora eu gandirea,
ireductibila a eulni, Schleiennacher obsel'va:
:;;i gramaticii se Intemeiaza pe faptul
mice discurs nu este campus decat sub
au de-a
dalitati de obiectivare a unei gandiri ell
Dar,
,,[...]
36
4 WR _ ~
nu aSClmdere in spatele anol1imatului spariului virtual.
pe Robert Qualia (50). "V. A,I'Ll cum
rapartare la totalitateo limbii ;li 10
SQU" arice act
Jelege ca un
subiectului care
til.. aceSl enLll1[ se nORTe 11lVrrSR nu
,
ia prin inte1111ediul discursului. Dar comunicarea
acest text am comenta
nu in
arfi mai degraba,
pe un ",,,,,m,;t 'n11""''''''
de postulate:
ca ill
in raport eu
mai precizam ca
Gandire,
, e un care nu are foarte multe de-a
cu comunicational, datorat teoriei infOlmatiei.

excursullui Schleiennacher, cu care tocmai ne-am in­
prin expozeul nostI'll, continua, adancind extrapoland:
mascaradei spatiului virtual. Dar, sa ne amin1im, LrimiLe
start la 0 fimcrie la 0 dimensiunc publica. Deci. viz,ibii
omului in care hermenentica este
radacinata nu 11umai in etica, ci i11 Dar etica ill
mit la in calitate de stiinta a
:;U}'LUle in caz G:::U"acterul comunitar al limbii prill urInare.
o anumita a 1mei limbi. ceva se strecoara
discursul nemijlocit cormmicare, arta discursuIui: accasta
C1 in cel al comunicarii.
se Intemeiaza teama ca in uzul limbii noastre sa 1111 fie ceva
noi, cea de model are, ea
funqionare (dar unde ;;;tim ca e intr-adevar
buna funqionarc?, ne-am intrcba cochetand cu tiparele hermeneu­
tieii lui Denida), asigurand eventual, persoanei
ganditoare (iata ca fiinta gal1ditoare persoana). "Persona­
lismul lui Emmanuel Mounier se
dedit plecand alta parte, el este 1m
spirit Intr-o continua dezvoltaTe, iar discursul Sal! nu este cledt un
fapt in ansamblul ceIorIalte fapte ale (60: 24).
soana este 0 atat juridica cat morala (ceea ce aiei nu reala. Credem
tereseaza propriu-zis). Notiunea de persoana desemneaza omul ca nand 1n
subiect rational. La cuvantul persona (de 1a discursul ca un
38
cuvant.111 latin personae), «a suna
spatele se ascundea
naj. Sa ne fi intors oare aCUl11,
sensul originar al
umile
"Dacii privim acum gandirea In actul comunicarii
limbii, care este tocmai mijlocirea vederea
dis curs nu poate fi
prin intermediul istoriei in care el este
istoriei este etica. are 1nsa latura ei natu­
spiritului uman slmt conditionate de
strain auditoriului. 2 .. Orice discurs se pe 0
prealabila.
dirii
cat in Y'\T"Q'70i"'\+1"'I
care 0 111nba data este
nu poate fi
Aceasta dubla. raportare la care se
ca i-am mai putea
propuse de Schleiermacher
.
C011­
III momentul in cm'e
ostcnsiul1ea a intrat public, este fom'te Aij>a
cum ])01 fI privite, a1ftt $i ostensiunea ea decupaje, Ie
considera, poale, mai 9i aceasta e teza noastra 1n
spargere a caruia Ii sunt at2l.;;ate,
eventual il nDune In discutie, 11 contrm'ja­
nu pot ramane
pe CaTe nu Ie pentru
care, LLI receptor, nu ai instnmlentm'ul necesar cm'e sa nu
legaturile cultma natura, ci cultma - cultma.
Nn vcdem de ce nu s-ar accepta a priori orice 81"­
astazi cand luerurile nu sunt de la sine elml
Gadamer -, cand
de vedere indu­
[JU':'>II.JllCl, opticile sunt incornpatibile) nu intrevedem sco­
realizfun absurdul vietii (44:29-46), dar inco11­
:;;tientul ne splme ea trebuie sa 0 t1'ai111 eonfOlm lmui destin obscur.
Mai subeon.;;tientul ne spune sa 9i realizam ceva din moment
ce 0 parcurgem; abia cOl1$tiinta palierul fatal, ne
slmt za­
';;1
In natura nimie nu e rational;
Ii este
reflex iva (rationalitatea) nu a fost prevazuta in
e 0 pura lntamplare; trebuie aeceptata ca
ell ironia euvenita. Fara ell
ea inutila, de
cc nil am
toate arIa inclusiv.
CUtloa$tere rdlexiva este. totu.;;i, 0
nmdamentala. Genele sunt purtatoat"t' de
mai precis (cele doua ilU se
producere de replici
numi "cod" e absolut corect
sau

de auto111atiza1'1 infonnatizale. el se
impune) ma.;;inal, neconcludent in ordinea
.;;i sens sunt pronmd diferite. e
semnificativa, dar evident nu are un sens global. Sensul nl.! este a
priori, ci a posteriori. E dat, staluat
rationa1i:L Or, crnar dad omul ar tot
semna, "dezumanizare'" nu supra sau ultra-umanizarc,
am V8.zut ee e capabil supraomul de Nietzsche.
nnplicitR a masei bio-degradabile, plus
Intrev8.zuti:i ell suspect de mult de catre oarnenii de
inta din cercetm-ea de vaTf - ar putea
sau mai putin lndepartat - la acest
41
r
tentii teleologice, sunt mitizante. Or, toata simbologia mitica a su­
combat rfu112L11and eventual utilizabila la nivel infantil (cu efecte
nocive de altfeL consideram noi).
Omul, oriclun dezradacinat, s-ar nlpe 9i mai mult de ori­
gini, rfullanand Insa apasat de tarele originare, de animal ratat (ne­
tel111inat, conform lui Aristotel). Probabil pa.na la mTIla se va rata
totul, arice depa9ire pe direqia discutata, neputandu-se elimina
marile lntrebfu'i, care-l vor chinui pe om pana la capat. Capatul e
fie colaps, tie apocalipsa. Nu e totlma, dar efectul e acela9i.
Arta de astazi, foalie adesea postapocaliptica atat la
Bayreuth d.t la Bienala de la Venetia, 9i care intriga sau sperie,
e reflexul fidel al con9tientizfu'ii (cel putin partiale) a acestor nein­
doielnice stfu'i de lucruri.
Pericole reale nu exista pentru ca puterile expresiei artisti­
ce stmt totu9i extrem de limitate. Arta nu va putea fi niciodata cu
adev;?.rat demolatoare. 0 pozitivitate consubstantiala 0 face, sub
aparentele-i stranii, constructiva in cadrul comunitar. '
Acest cadru comunitar coagulat in blma masura prin limba
(limbajul natmal 9i istoric). e agrementat insa 9i de multitudinea
de expresii nelingvistice.
Schleiennacher se refera In detaliu la primul tip de condi­
"In gandirea sa individul este conditionat de limba (care
are un caracter comunitar) 9i nu poate elabora decat emmturi care
all astfel senulificatie in limba sa. 0 alta idee noua nu ar putea fi
comunicata daca nu se raporteaza la senmificatiile existente deja
In limba. Acest luc11.1 se intemeiaza pe faptul ca gandirea este lm
lirnbaj interior. De aici rezulta insa ca element pozitiv faptul ca.
limba conditioneaza progresul individului in gandire. Fiindca lim­
ba nu este doar lm complex de reprezentfu'i paliiculare, ci lm sis­
temal imudiriireprezentfu·ilor. Fiindca prill forma lor cuvintele
sunt puse in legatura". $i in continuare 0 fonnulare de excePtie :
,,[ ...] fiecare individ este doar un loc in care limba se manifesta".
In fine: .,[... ] fiecare discms trebuie lnteles intotdeauna mill1ai ple­
cand de la ansamblul vietii caruia ii apal1ine, altfel spus: fiilldca
arice discurs trebuie inteles numai ca moment al vietii autorului
, ,
sau, conditionat de toate celelalte momente ale vie1ii sale -
aceasta numai plecand de la totalitatea imprejmarilor pri11 care se
detemlina dezvoltarea 9i existenta sa -, fiecare autor al discursuJui
nu poate fi inteles decat prin intermediul §i al epocii
lui" (60:24-25). {
Cal'acterul comunitar allimbii (sintagma e perfect gasita) e
peremptoriu. Lucrurile se complica in cazul ostensiunii, unde exis­
ta, desigur, 0 coleqie de elemente constitutive (constitmmle) care
migreaza in comunitate deservesc diverse interventii. Dar sem­
nificatiile lor (a elementelor) smlt floue, cel mai adesea cul1bigue.
Ele sunt, de regula, hiposemantice, permitand 0 mal:ja extrem de
mare pent11.1 interventiile excesiv particulcu'izallte, care, astfel 1'is­
ca, daca nu se pliaza satisIacator pe "deja-9tiutul" cOlmmitar, sa fie
respinse ca neconcorde cu idealmile comunitare. Daca este adeva­
rat, Clun arata Schleicnnacher, ca fieccu'e discurs trebuie infeles in-­
totdeamla nurnai plecand de la culsanlblul vietii Cful.lia li apartine,
este clar ca discursul de 1l.lptura, de interventie brutal a asupra ba­
bitudinilor cdmunitme, atat de cmacteristic avangardelor contem­
porane nu poate decat sa intrige, cel putin intr-o prima
Ulterior establishmentul grijuliu cu sine, evita conflictul deschis
prin asimilare. C§.nd cu1:istul constata ca poate spune orice despre
sistem, despre ordinea constituita, respectiv poate face orice daca
obiectualizeaza in cadll.ll ostensiv, este literalmente dezmmat. Ac­
ceptul, fonnal desigm, al demersului, mwnifierea in muzeele fi­
nantate de catre establishment, insearnna pent1l.l artistul de avan­
garda a i se lua obiectul mlmcii. Din revoltat va deveni obedient,
imbmghezit prin suprafinantare.
Tipul acesta de accept falacios manipulatoriu ar trebui
respins cu cerbicie, dm predispus prin educatia academica eclecti­
cs. la compromismi, cu1:istul il accepta. Un accept reciproc, dar ba­
zat pe simulal'e, duce la simulacrul dintotdeauna a m1:ei, indiferent
de fonna de expresie implicata. Cu al1Umite excePtii desigm, in si­
42 43
.L.-. 3J4!L$1l'$fI!4ij +tJji>4iY>4.4J;
eroism al unor
In calitate de l11odl11care a
In baza unui
care capma ea
fl Inteles dadi Ill! este ca fapt al spiritului,
Ql"icarei influenre a individului
fiints. prin discurs" (60:25),
Schleierm<lcher pune problema corecte a
limba (li mbaj) a datelor pur a determinatiei
(I'
discnrsuJui in raport eu limba
aeliea redusa la un ealeul.
unde ele pot fi vs.zute ca necul1oscute1e
l!l1ei ecualii. LUCJul llevine el este astfel
mecanic, eu I-am adus la un Ca arta mecam
trebui .. ,,,,,- r.r.,,,,,r.r"'+("\ ..... n
ea
arata vic, pare subordonat; gfmdirea individului este
conditionata limb8., iar el este conditionat prin intermediul
clirii sale. Prin urma1'e, problema discursului sau eu­
prinde in ambele laturi, limbii
supraordonata. daca privim acum
asemenea,
al
este lU1
plisma
arta, ca cealalta 1a11.11"21,
clar nu
prin urmare, amhcle laturi sunt
(60:26).
lui Schleielmacher este in mod deosebit
E interesant curn prevede analiza automata a textului,
DaT Schleiermacher subhniaza cat lao
intuitia fiintei vii, a omului, a persoanei, a
imposibil de asigurat pe
rul automalizs.rii. Se
problemfi
,,Absoluta rezolvare a problcrllci we
atunei cdl7d /iecare Lotura sine cste
tarea celelalte sa nu adudi
se
nu este completa deCal atune i
de prisos eontribuie Ia eonstituirea ei,
limba se poate invata munai prin 1'a[>t111 di discursul este
ca nu se poate In!elege interioara a ullui 0111,
care el se manifest21 in
sau" (60:
a cc­
curent
eel semiotic eel introieeliv, sa fie
putancl exista posibilitatea unei substituiri reeipm­
ee, dar putand prin asigura eompletituclinca. Sii
mai rerinem observatia ca nu se 111tclege .
cum p1'int1'-o
mult a
L
llccontrolata ci corpus coerent, abso1ut simptomatic - mCI
ostensilU1ea In tacerea-i consubstantiala, nu e dejectie arbitrara, ci
recontextualizare marcata de pecetea-ti personala.
"l71lerpl'etarea esle 0 artZi <0 considera cu indreptatire
Schleiennacher. ,,1. Fiecare latut-a pentru ea insa9i. Fiindca pretu­
tindeni exista constlUctia unui [mit determinat plecand de 1a infini­
tul nedeterl11inat. Limba este un infinit pentru ca fiecare element
este deterl11inat J:ntr-lU1 mod specific de celelalte. Dm: la fel stau
lucrm-ile 9i pe latllra psihologicii Fiindca orice intuitie a unui indi­
vidual este infinita. 1ar influentele care se exercita dinafara asupra
omului, pana 9i cele aflate la 0 infinita depa.rtm:e, sunt, de aseme­
nea, receptate indefinit. 0 asemenea constructie nu poate fi data
prin reguli care aT aduce cu ele inselc; sigmanta aplicarii lor. 2.
Dadi lahlra gramaticala ca atare ar trebui desaV3.r9ita, ahmci ar
trebui sa fie data 0 cOl11pleta cunoa9tere a limbii, ia.r in ce1alalt caz,
o completil cunoa9tere a omului. Fiinddi nici una nu poate fi nici­
odata data, t1'ebuie trecut de la una la cealalta, da.r despre felul in
ca.re trebuie sa se petreaca acest lucm nu se poate oferi nici 0 regu­
la Intreaga activitate hem1eneutica trebuie privita ca opera de arta,
dar nu ca 9i nun realizarea s-ar finaliza intr-o opera de arta, ci in
sensul ca activitatea [hem1eneuticaJ poarta doar in sine caracterul
artei, fiindca odata cu regulile nu este data 9i aplica.rea, adica ea nu
poate fi desIa9urata in mod mecanic" (60:27 -28).
Semiotica are de-a face cu 0 infinitate de aspecte, determi­
nate de combinatorica de 0 fonnidabila amplitudine a alfabetului
codat, strict limitat, dar, datorita 'intre altele dublei articulari a lim­
bii, aceasta devine, cum spune Schleiem1acher, un infinit pentm
ca fiecare element este detelminat, 1:nt1'-un mod specific de celela1­
teo Dar, subliniaza hotarat Schleiermacher, la fel stau hicruri1e 9i
pe latura psihologica, deoarece masa de intuitii ale unui individ es­
te infinita.
In cazul ostensiunii, unde arta incepe acolo unde se poate
9i altfel, cum splme Gadamer, evident ca posibilitatile combinato­
rii ale masei de elemente de reperto1'iu este nelimitata.. Orice natu­
46
ra statica poate fi reprezentata 9i pictata intr-o multihldine nedefi­
nita de maniere, de modalitati de abordare; natura pictmaluiui, ia­
ra9i, are 0 paleta de posibilitati de expresie vastii practic nelimita­
tit Ce a determinat exact cutare optiune a artistului ';;1 l1l1 oricare
alta, e intrebarea he1'meneutica de neevitat. Analistul va trebui sa
poata raspunde. Inarmat cu elemente de cercetare ieonologica, ela­
te impreuna cu analiza semiotica (daca e posibila) dar 9i ImpreLU13
eu patrunderea intropatica, henneneutul va putea, prin introieqie,
sa stabileasca cat mai l11ulte legaturi intru comprehensiune.
"Fericita exercitare a artei [hermeneulice J se fntcl1lc ia:;;cf
pe talentullingvistic pe talentul cU71oa'}terii o177lJllfi ca imih'id'
spune Schleiermacher (60:28). subliniaza imediat: ,.Cunoa:;:te­
rea omului ca individ este aici pril110rdiala fata de elementul
subiectiv din combinatorica gandirii, dar. .. 0 mare parle a
lor hermeneutice slmt ins3. cauzate de lipsa acestui talent [al repre­
zentarii artistice a omll1uiJ sau de aplicarea sa" (60:28).
in continuare, referiri detaliate asupra acestui talent
hermeneutic necesar artei il1terpretarii: "Talentul necesar arlei
hen11eneutice se dedubleaza, dedublare care pana aClll11 nu a putul
fi prinsa l:ntr-un concept. Daca noi am putea reconstrui orice limb2\
in specificul ei 9i daca am putea intelege elementul plecand de la
limba, precum 9i limba plecand de la element, atlmci talentul ar
avea poate un caracter unitar. Dar pentru ca cercetarea limbii :;:i in­
telegerea individualului nu slmt capabile inca de acest lucru, trebu­
ie sa presupunem doua talente diferite. Talentullingvistic la randul
lui, se dedub1eaza. In procesul comunicarii oamenii pleaca de 1a
1imba materna, dar se pot extinde 9i asupra lmei alte limbi. In
aceasta consta dedublarea talentului lingvistic. Intelegerea compa­
rat iva a limbilor in ceea ce Ie diferentiaz3., talenhll lingvistic ex­
tens iv, este diferita de patnmderea in interiorul lil11bii raportata la
gandire, talentul lingvistic intensiv. Acesta din Un11a este talcntul
veritabi1ului cercetator allimbii. Ambele sunt necesare, dar aproa­
pe niciodata ele nu se intalnesc la lillul acela,;;i subiect, astfel c3
47
;:i
6 __ ____ ...
reClproc (60:28­ elc sa se
dihotomizare.
se
comparativ
(extensiv)
modul de a
sunt
sa se
in fapt
nu se
te lntr-un singur henueneut. specializarile
sU'jete, am spune C2l mci nu se intalni decat
SHU.
slint in aeeea,s'i mlisura ([1 ar­
tei interpretlirii. discursuri rlU au pentru aceasla nfei 0 va­
LI/tele au 0 valoore absoluta; cele mai multe se silueaza
Ire oces!e extreme" Schleiermacher, in
ce nu prezinta interes ca fapt :;;i niei semnifieatie pentru
Se vOl'be:;;te fiindca limba nu se men­
repetal'ii. Dar ceea ce nu deeat sa
dat l1U reprezinta in sine nimic: discu!ii dcspre
valorie nu este insa nimicul absolut, ei
un nmumum, Fiindea olecand la el se eeea ce este
semnificativ. Minimum inseamna
rile zilnice :;;i obi:;;nuitul din
in ostensiunii
aceea:;;! valoare
ceea ee
imaginile
sunt apoi
reprezentationale,
ve, se prezinta a fi un minimum
uuismele inglodand u:;;or
provocatoare. anume
sa
psihologica acest
ceea ce esle eel mai
comun: Absoluta nu este dedt
genialul, sau ceea ee este original prin limba In
gandirii. clasicul l1l1 sa fie eiemer, ca sa
creatiile ulteriaare. La fel originalul. Dar nici absolut111
fiul] nu se poate sustrage faptului a fi determinat de aeeea ce
este anterior :;;i mai Adaos. mi­
nimun1 maximum se apropie de unul cele doua: a) in ca­
zul discursului eomun, relativa
agreabila; b)
masma? lJaea avem
es·­
mt
modul psihologic
a proceda fi neatractiv, mel nn este necesm-;
U'iva, trebuie avuta vedere daar p81iicularitatea limbii
;".
Iz ..
auto!" .mal sau mai putin
tcmera1'e, intelegerea ex­
sa ne situam nu cea
{60:2
~ l
ahe asemenea, e
m::lximaJ
deci, automat modernitatea, ea fi'apeazli ;;;i
9i 111m'iIe probJeme
acest canon, al modernita!ii, nu va trebui
de cercetm'ea semiotica ~ i gandit ca
aSDectele semiotice ~ i introiective.
in acestea din UllTla [se
cea gramaticala ~ ? ' i
ele sunt aplicabile
deja din ca ce­
fel
tratat
ceea
este Illtotdeau­
uretind a fi
in scrisori, 9i anume In
trece1'ea de 1a didactic 1a
PoJemica. Adaos. Regulile hermeneutice, ca observa­
sa reprezinte metoda de a vern in intfunpi­
a Ie
dificulta!ile
(60:30-31).
. .
wr sarcma
reconsttuirea
e mm pupn necesara
unoI' moetaurap ete cxpresie obiectivizante (gcometrice
regula, nu e sigur ca §i In cazul minimalismului). In acestc ca­
zuri reconstlUctia demersului ;;1 a desia;;urarli gfl11clirii sunt mai
lesnicioasc 9i nu implica probleme introiective speciale.
te 111S:1, probabil nu atat reconstlUctia
Derrida, minutioasa 91 alambicata, e nccesara $1
mai intervil1c i111 aspect
cazUIl
putin [exista 0 diversitateJ
terpretm'ea
ca luare considerare a
factuale. Fiindca exista ceva cm-c
Intr-adevar in accst fel nu se face
autorul discursului ~ i dUUILUl
trebuie mereu rectificat In prealabil.
este yorba de interpretm'ea alegoriei, lll1de nu conteaza
figurat, indiferent daea el se intemciaza
semanatorului, sau pe fiqiill1e, ca in pmabola
despre aceea in care, pc sensul propri u relevat contextul
imediat, este relevat $i lll1 sens figural. Aceasta nu fi expedi­
ata prin prisma principiului general conform
nu poate avea lli1 singuf sens; respectiv
Fiindca orice aluzie cstc un al doilea sens; cine nu 0 se­
sizeaza poate parcurga intregul context, dar ii
care discursul il contine. de alta cine gase$te 0
care discursul nu 0 contine, nu I-a interpretat corcct.
atlmci cand 0 reprezentare asociata este
crezandu-se ca ca
(60:32).
Contextualizarea istorica precede intr-adevar
inainte de a recontextualiza prin interpretare - ceea ce
numi mai tfu:ziu "fuziune a orizonturilor" -, trebuie deci lJullgal\J
henlleneutic sa se faca dintre
originar. E de presupus ca
eel ostensiv) l1U ti, eu
M·,W4t4!t111""""'.tf!.
In cazul lmei astfel
suspendat deasupra illlui abis
ar putea pennite
ceea ce in deseenden!a
sens, in care eel sub­
in este evident ca
de combinat eu
L(;l).:.l11c:;i luI Sebeok) creeazii in ostel1SiL.me spee­
o mnbiguitate
ostensiunii, 111 care eoexista
mai mult sau mai pUlin iconiee -,
vectori (cm'e sunt selIDle, dar semne aplastiee da­
antiplastice), elemente de plastidl pura apoi desigur,
lmna marcate de evenimente pure sau aluzive, peeetlu­
prm oricum hiposemantice sau prin complexe eveni­
piastice. 0 pur plastid. poate contI-aria eu evi­
data aluziv. E roIuI hermeneutului sa
ciisceam8. adevarurile, disociind, deeontextualizand 9i
Intru comprehensiune.
se apoi, eu peliinenta la ceea ce am
11111111 san interferen!e: "Fiinddi un pa-
al diverselor seriL in mare ea 9i in mic, arice lUc.nl al unei
;;i eticului, al
este just ca atentia sa ne fie
atrasa de acest nurnal o figmata II
dentEi viata
(60:
tnl"
iJlUUlClIld ';;1 latma psihologica. In milsura in
care viata omului este una:;:i fieeare dis ems ca act al
individului se suptme regulilor henneneutice generale. Dar in ma­
sura In care via!a amulni se individllalizeaza, fiecare act al vielii
prin Utmare, fiecare act allimbii, in care cineva se
este in cazul alteuiva altfel
mod eu momentele
partieularului. Dad
funqiile
de constltUlre a propozi!lel este
viata" (60:35 36).
aceasta a particularitalii .
putem extrapo
este una reala.
am preciza
subjective care se
act al limbii
limbaje evident la expresie
miracol prezideaza
53
II
.
l
____ 'b
LUl memento al
opera. upcra e
- :;;i a w1ei vreri. Vointa, nazu­
au in aceasta marturie 0 pondere
deci, dar tri'iire tensio11ata Intm formativitate, 0 LTiiire
orientata care se lupta eu obstina!ie cu gratuitatca-i C011­
substantiala.
Aprofund811d
dire mijloaeeJor
lingvistice una $i
ceca ce prive$te proza $i poezia. Aceste
acelea9i in diferite limbi. In cazul vreau
sa strict spiritul prin in timp ce poezia este spi­
ritulin jocul sau libel'. Astfel, am aeeasta latma 1nt1'-o mult mm
mcu'e elementu! psihologic in vreme ce in proza
este impins mai mult in planul
diferite
9i particLllarul in ca­
autor se manifesta in felul urmator:
gandire ale individului exprima in limi generale 111­
determinare a vietii sau vitala a individului, ahUlci
interpretarii psihologiee VOT fi acelea9i. Dar de IndaHl ce eu
o diferenfa aceasta l1U gasqte explieatia in actul
SLl$i al gandirii, ci trebuie sa fiu atent la celalalt, atunei .llH_v,-',,-,
meniul partieularului. Fireste ea
foarte aIDolu. De
este un moment al vietii, atunci eu
context cum a fast pus in
a elaboTa disemsul [prilejull 9i, in momenhll urmator,
spre a fost orientat acest discm's [scopul]? Fiindea este el 1n­
sU$i 0 multiplicitate, discmsul poate totU9i sa fie - ehiar in
aceluia9i prilej :;;i al
re, trebuie
tinde
ca arn­
raport ell regulile
ne sitlJam domeniul hermeneutiCli Dartiul­
(60:36).
Discursul ca moment al vietii este cicci
terminat de aceasta, dar e presupus CEt are un
$i, implicit, cOl1$tientizat
Cii e apa! anexata
anumite funqii (de cel mai adesea: in
l1lULvLIl e un 3nume tip de diclaetiea, didacticlsta
func!ii care pot foarte bine sa fi prevazute, dar tot
ar fi pUhlt sa 11U fie preconizate, dorite.
teo AjLUlgem astfel, prin aeest oeol, Ia accept
foarte bine
nea
nu 11131 e
propriu-zis, niei Consensualisnml e
eschivat, iar tensiW1ea evitata (sau aplanata). Deci lntelegere
. In cazul ostensiW1ii, repetam.
Nu e eazul henneneutieii neotestamentare­
meneutica originara - unde comprehensiunea
SW1t, cu adeva.rat, universal neeesare:
"Hermeneutica neotestamentara este ell toate aeestea
speciala, llwnai in rapOli eu compozit al
r
,:

clOl11crU ul
"1'pc'hn lese
tratata ea 0 herme­
ca Lilla
ea una ccu'e ia In logic din general" (60:
Canonul un interes UCV;::'C[)1 lata ce spu­
nc Schleiermaeher:
. Diferenfa ceea ce este
urLli in nlL se
ce este .;i ceea ce nu este strain, nici pe cea dintre discursul rostit
ci fntotdeauna pe japtul eft anumite lucruri, vrem sa Ie
fnrelegem exact, etltele nu. I. Daca doar scrierea straina ;;i cea ve­
ar neeesita alia interpretarii, cititorii initiali n-ar fi avut nevoie
de ea, iar arta s-ar Intemeia pe dintre
eel care
regula in ajutor mUlte alte lUcnm prill
eare se reallzeaza 0 intelegere nemijlocitd, ceea scrie-
El provine ;;i din aeeea ea in intelegeril efemerului
curs rostit nu pot fi aplieate reguli
pastrate in memorie"
Dihotomizarea hermeneutiea radica15
sa intelegem exact ;;i ce nu, este cu deosebire
curajoasa) ;;1 plina de Sociologia comunicarii
este foarte ferrJ:"ili a aiinna ca, de fapt, omul e intercsat
lucrmi, pe care dorqte, In consecin}a) sa Ie in!.eleaga, sa Ie
aprofundezc, sa
spcctaeolul ostensiv, in gratuitatea-l imperials., nu
parte din categoria celor care pot interesa masiv ;;i pe multi e cen.
doar in trccerile obligate unde volens-nolens te ciocnqti ele
acest gen de "spectacol", sau, desigur, In in ccu'e agresat
datorita imediata.
in general vor­
e ignoranta nu te poate sili sa intri intr-o
gal erie sau Intr-un l11Uzeu, un catalog sau un album de
arm.
eea de
de
(conform
arta ..
de to ate nuantele -
obseena
vierii eotidiene
()bscenitatea
bineinte1es, $1 mai ales eea
in strada, nu ai (tu,
renuntfuld la inscenare, arta
lui Baudrillard).
sub semnulluerativ"ului 9i al recom­
- acestei obseeniHiti i se contrapune,
sau a§a-zisei mie - eele
deioe purificatom"e - dimpotriva sub semnul
-, catru"sisul ravnit, sau eel putin imaginat odinioara, pa-
rand aeum, in idealismul ceva literalmente dintr-o lurne.
Tnmscendenta Intr-o lume imploziva?
cumba ca rni$eare a spiritului eeva eentrifl..lgal, ori, aeum, to­
e centripet. 0 aglomerare a evenimentelor §i efeetelor inspre
cu risenl major, iminent, a atingerii critice..
Revenind la Schleiermaeher. aeest al XIV-lea canon mai
contine, in nnce, conceptul teoretizat de catre Gadamer
tagma: a orizonturilor".. Cand Schleiermacher spune,
cil (it citam nou): ,,[ ..... J de situare aceea§i pozi­
tie eu cititoml nu poate fi absolut prealabila ea nu se
interpretfuil §i odati'i cu ea [ ... J' (60:38), el
wzil.me a orizonturilor, care face ea
. '
sa se SUpraPl.ma automat cu
§i sa fuzioneze. Adaosul (60:38) face 0
cu deosebire pertinenta 1a intelegerea nernijlocita pe care 0
rasHt (si nu scris) care nu are cmn sa nu lipseas­
e deci, automat, privativa
sale de hermeneutica 11 cu
, 1986; trade rom.. Echinox,
despmte degraba doi versmlti
58
I ..
L f
h
a citi, cru'e nu cOlTIl.mic:i; cititorul cste
scnere; scrlllorul este absent din lcctura.. produ­
ocultare a dtitorului a scriitorului: in aces­
ta, el se SUbstltuie de care leaga nemijlocit vocea
unuia de auzul celuilalt" (52: 1
Ce sa spunem at1.111ci ostensiul1c. "Spectacol"
cnptlc, privativ, cm"e lipsesc mal
dm" din care care nll e
ascuns in spate, clipind
Reductionista moroc:inoasa,
precaritatea-i nuda, ravnind dar
Nu reclruna, cu
e complexata, de asemenea.. 1:::a nu poate ci trcbuie
se lase Daca integrare se reali­
za 1ma eforturi deosebite de recontextualizme, e posibila
Reu9ita e deci contopirea, aspirm'ea ei in
se pim"da precunl in natura, anonimat, san ca
(de lux) accepte a se integra neutraliza in concertu[ mare
at artefactelor rulodine, accepHind eu llmilinta
consolare, acest anonimat . Oici cc poate fi mai
asigmlhor, mai deplin garantat contopirea masa,
in anomia context al obiectelor nepcric1itate
agresiuni invidioase, de decontextualiza.ri vlolente .. Masa medi­
ocra, 0 amea mediocritas, pare a putea fi gandita ca salvatoare.
Accept, intru (cme poate aduce, desigm, a aneanti­
zare) .
dHVllUl Ul1natOr, al XV-lea, allui u,-"lIlCICI
ne in sprijin, in realizarea a ceea ce inseamna
caracteristice ostensiunii ;;;i erorile cmente
(desigm Schleiermacher se refera, in continuare, la In ge­
neral):
"XV. Practica mai laxa in comprehensiune pleaca
principiul cOl?iorm caruia se de la
ffji Jormule aza fn mod . «ll'l{elegerea gre!fitci
59
Wt*;,A!i6% $AjiWM4§MiltWi¥!,I , } ¥Z\.4iil¥4I4#4 @ce] j $ --;'.
· sa se
nlal ell scama de ceea ee estc
sa inreleaga
limite
tculoglea eea jurldica, iar
scopuri 3.
faptul di ea se ocupa
sall eel Dutin de ceca ce
un anumit
ca­
[llllClltc ea a un
asemenea, lU111areau doar
limbii a modului de a eombina
asculta este
1ntelegerea, ales In eazul ostensiunii ,;;i mal ales as­
fronda ,;;i atitudinea polemidi a diverselor avangarde
comlU1 fntelegerea nu se poate
sau elm} spU11e Gadal11er, luerurile nu mm sum
Inf
elese
, e indubitabil. Fondul de neinte1egeri ire­
adesea. adlldlnd a nmtl1r:'i n()::lrt:'i tentativa
care straclania
"Agregatul observa!ii"
cum Schleiemlacher primele tatonari inull eomprehensi­
pe amune elemente de identitate fie
combinatoriea a acestor elemente
la eea
introduce eanonul XVI, ideea sa llmdamenta-
Ifl a raportului neinrelegere i:nrelegere, sub aspectul
detenninarii. Imeiegerea devine subdcterminata, in aeeasta eon­
rea
de

,-,,,,\_L<'-,u tara
E interesanta observatia dl:
eeea ce este spontan eeea ce este arta
erudita, sub semnul temeiniciei nu al
o
n.n.
F.M.), mainte de apariria unei neinte!egeri:'
respl11gere
in care arta
aplieatie, rigoare, temei,
lizeaza posibila apropiere.
Canonul XVII dihuLUll
"XVII.
male (eantitative).
ealitativa consta in 111 limba de 0
;t;l"':-''1H-l''''llln; eli al
eonfuncJarea C"PtOH11T1 ,'". '"' IL
Din Dunet vedere
unui termen alt
conferit de autor
,illumit context. chiar
dadi termen are 0 scmnificatie. 2. punct ve­
c<:U1titativa se rcfera la facultatea de
a unei parti a discursului la valoarca [accentul] ce i se
atribuie caire autoru1 discursului; in mod similar, din pUDet
consta ill a
[ncinte1egerea cantitativa se la] locul pe ca­
a
este un moment
gradatiei, de pilda,
se dezvolta Intotdeauna
sesizata. To ate sar­
negativa. Tocmai din ca­
diseursului], dar care este Ulmarea
fi detenninatii fiinddi ca nu apare ca
Neintelegerea es­
prealabile.
este 0 eroare situata
in profunzime. consta
uni1aterala a ceea ce se
sistem conceptual in
situeaza in proximitatea
a ceea ee se afla
tare i se atribuie
anumite (60:40-4
acestuia. Printr-o astfel interpre­
apartine sau se lasa, inafara
in care observatiile capitale sunt in supraablU1den!a.
diilotomiz8Tea esen!ia1a intre eantitativa
cea calitativ3., cu abordarea 2U11andurora din nunct vedere
ectiv, subjectiv.
Incerci'im 0 adaptare ad-hoc ostensiune, unde, desigm
nemaifiind yorba de text, de discms, ci de prezentare,
expunere, VOl' trebui nU2U1tarile in cOllsecillta. Din pUllet de
obiectiv, aici l1elll\elegcrile calitative (care, cum stipu­
leaza clar Schlcierrnacher pUllctul 3, se dczvo1tii 111totdeauna
cele
ne senll1ificativa
din moment ce
Din punct
sunt 111totdealU1a 111
masura pc
incapabil sa
cil ar fi existat 0
deci, sau
intotdemma opac.
n8 pe autor, se transfera
hiposemantism, caracterizandu-se
neutralitate,
la efort benTIcl1eutic de
Negativitatea accstei se punctul 4,
conduce la imposibilitatea de a formula reguli conduita
meneutica n.n. F.M.]. posibilitatea, san expresia
cum spune Schleiennacher., poate inlesni discursului
hermeneutic. E de retinut. trebuic subliniat
tatea aceasta nu poate fi imousa
Schleicnnacbcr ne··
pasiv 9i cel activ (punctu1 5). eel din Ul111a
dintr-o convingere prealabila greu de zelruncinat din moment ce
nu se situeaz3. 'in proximitatea sistemului conceptual a1 partii OPLl­
se. Graba, pripeala care se refera Schleiermacher caTe ar
de nein!elesul pasiv, poate fi prin ap1icatie
Exact aceasta nu exista. de regula, receptoful (spcctato11.11) grabir
dorind de obicei sa i sc 1ivreze ccva concord en sistemul sau con­
ceptual 91 de valori, prin lU1llare, 111 cazul ostensiunii l1eintelcgerea
pasiva cea activa coexista producand ceca ce Baudrillard nu­
(mai ta.:rziu, desigur) catastrofa sensului.
arta burgheza ia de rigoare.
spune ell indreptiitire Roland Barthes
consumatorii drept naivi carora
mtmca 9i supraindica intelltia. ca nu cumva sa nu fle
I ; 4I( W;03:mSA(k:g,Sitt # ","Ji"P""'''''I''"
ajlmg sa se lHl[JllIlca::;c
in cazul ostensiunii,
determinarilor,
ceca ce aduce ca §i
sunt
nu
[insa £lrta este ambiguitate, ea li?i contrazice, intr--un sens,
.. .]... arta exista 0 intimidare prin
bineinleles in opusa realisl11ului, de vreme ce
o nrezenta a structurii, deci a
a tu­
;;i recompensata
masura.
pozitivitate. 0
canonnl
linterpretarii] nu-§i dezvolta regullle sale decat
la formularea lor pozitiv3., care este unnatoarea:
consiTuirea discmsului dat 1ntr-o maniera istorica §i divinatorie
obiectiva :;;i subiectiva- 1. Obiectiv­
In\elege cum se insereaza discursul in ansamblul limbii $i modul
. se prezinta ca un produs al
1nsu$i va
laturi este de asemenea
formula §i astfe1: «Discursul trebuie
cum a m.cut-o autorullui :;;i aDoi mai
Fi indea nu avem 0 Cl1110a$tere
a ceea ce este 1n sa con$tientizam multe lueruri
cititor.
de care el 111Sl1$i arfi incon§tient, In
t1cclancl asupra lui 1nsu:;;1 devine propdul
64
va obiective el nu dispul1e
Ie avem. 4. Astfel formulata,
:;;i ca viitor. De aceea aceasta
alta. In m[lsura in care
scriere flU produce acest ea este nesenmificativa.
trebuie sa decida UCL-Q.lv eftt
dar acestea in nUl 111alt
1P"P'"'" ]".. 1).
teza e Y(l
cMre
catre Ricoeur, dupa ce se va fi. trecut prin l!.G[Uillll
ria113.. Noi am fi sa punem un accent decisiv pe
hermeneutica socializanta deci, care al' avea ca punerea
a deternlinarilor multiple, apasatoare, cm.-e condi­
tioneaza artefactul nostnl
65
tistica respectiva, pelltru artistul Faptul ca Schleiermacher
consic1era ca discllfsul (respectiv, demersul, In cazul nostru) trebu­
ie inteles mai bine chiar decat a laeut-o <ll.ltorul sau, nu trebuie sa
, ...
mire. Adesea artistul llU e pe deplin con:;;tient legat de eeea ce pro­
duce :;;i de multitudinea implicatiilor :;;i conotatiilor artefactului
respeetiv. Antoreflexivitatea artistului presupune 0 capacitate de
obiectivare ce nl! e la Indem;lna oricui. Poate doar la nivelul lui
Kanclinsky sal! Klee, printre ca.l11pionii marilor innoiri din prima
jumatate a secolului XX, ne gasimla acest palier.
La ptU1ctul 4 Scbleiermacher vorbe:;;te de entuziasmul pe
care artefactul trebuie sa-I provoaee. In lipsa acestuia el este ne­
senmifieativ. E cazul eel mai fJ:ecvent. Capacitatea de a te entuzi­
asma este tot atat de rara ca :;;i cea divinatorie, respectiv
intropatica. E plina de interes stipularea pe care 0 introduce cano­
nul XIX:
"XIX. fnai71ica aplialrii artei /interpretarii/ trebuie sa te
situczi lC! aceloJ'li nivel ClI aurand, afat pe latura obiectiva cat ,Ji pe
lutZlI'LI sllbiectiwl" (60:41). Apoi precizaTile: ,,1. [Situarea] pe latu­
ra obiectiva, adiea pe eea a limbii a:;;a cum 0 poseda
autorul, inseamna 0 eunoa:;;tere care este cleci mai precisa decat
dad te situezi in locul cititorilor initiali, care la randu-le, ar fi tre­
buit ei In:;;i:;;i sa se sitneze la acela:;;i nivel cu el. Situarea latura
subiectiva [la acela:;;i nivel cu autorul] inseanma cunoa:;;terea vietii
sale interioare :;;i exterioare. 2. Ambele pot fi insa perfect dobandi­
te abia prin interpretarea Insa:;;i. Fiindca numai prin intennediul
unei scrieri poti face cuno:;;tinta cu limba pe care 0 stapanqte ci­
neva, pre cum :;;i cu caracterul :;;i cu situatia sa" (60:42).
Cunoa:;;terea deci a rnijloacelor de expresie - ca sa ne si­
tu:lm automat in clomeniul ostensiunii - pe care 0 permite fuziu­
nea orizonturilor, e mai lesnicioasa In posteritate, decat in con­
temporaneitatea imediata a unui creator. Nonna!. Astazi fonnule
expresive de tip impresionist stmt loc comun, la fel - curajoasa
stupefianta in epodl, abordare a cubisnmlui analitic, de pilda.
66
Legat de observatia privind necesitatea cunoa:;;terii vIetH
interioa.re :;;i exterioare a creatorului - aici parerile hermeneutiilor
de astazi StIDt impa.Itite. Dupa parerea unora opera i:;;i are propria
viata care poate trimite in ceata viata creatorului, cu trairile, bUCll­
riile :;;i suferintele sale. Dimpotriva pentru 0 alta categorie de cer­
cetatori - printre care ne aflam - universul acesta de trairi, de [apt
trairea Insa:;;i a mai lungii sau mai scurtei sale viep uniee de catre
artist se cuvine, ba e chiar obligatoriu, a fi cunoscuta. De fapt rn­
totdeauna :;;tim ceva despre ea, un minim chiaL care inlluenteaza
incon:;;tient chiar, receptia :;;i intel]Jl'etarea. Nicioc:lata nu plltem
afirma ca nu :;;tim nirnic despre creator.
Canonul XX ridica problema reala a raportului eu
intregul - respectiv a contributiei (artistice) person ale raportata la
ansamblul culturii unei epoci:
"Limba pe care a un auror :ii istoria epoch lui
se camparta ca un [ntreg de la care trebuie plecat pentru (f In/ele­
ge scrierile ca par!i ale sale ,Ji pentru 111{elegerea camia trebuie
plecat de 10 ele. 1. Pretutindeni cunoa:;;terea completa este marcata
de acest cerc apa.rent, in sensul ca nici un particular nu poate fi in­
teles decat plednd de la generalul din care face parte :;;i invers. '<;;i
nici 0 cunoa:;;tere nu este :;;tiintifica decat in maSHra in care este
astfel constituita. 2. Situa.rea la acela:;;i nivel CLl autorul consta in
cele mentionate :;;i rezulta astfel, in primul rand, ca noi suntem cu
atat mai pregatiti pentru interpreta.re cu cat ne-am Insu:;;it mai mult
acest principiu; in al doilea rand, rezulta ca nu exista nici un text
de interpretat ca.re sa poata fi inteles dintr-odata, C1, dimpotriva,
fiecare lectura ne pem1ite 0 mai buna intelegere, mai ales prin fap­
tul ca acea cunoa:;;tere prealabila este imbogatita. Numai prin ceea
ce este nesenmificativ ne multumim cu ceea ce am inteles
dintr-odata" (60:42).
Punctul 2 stipuleaza elar ca intelegerea nu are cum sa fie
lesnicioasa - nu are cum, sptme Schleielmacher, sa se realizeze
dintr-o data. Nici nu a1' fi normal.
67
.. .... ... ..
ceea ce este nesemnificativ ne mu1tumim
dil1tr.. ni se arata. Deci e elar ca in­
c abinitio Sllsplcionabila, ba chiar intotdemma
eEl ceca ce S-2] propllS examinsrii este pur :;;i
deci nul. Din pflcate aceasta se uita mult prea
Lll1l1e:lre, a I1U se duta eX[Jresia eea mai facil inteligibilii
N u a viza alambidlri sau doctorale. ci doar de a
lHI
Ull
1m W'IlIlI'1it {[lIfOl'
17U
de plecm:e 0 anumita in­
faptul ca interpretarea in­
excl ude do bandirea aprehenda.rii
chim' al inte11Jfetarii. Cunoa:;;terea
I
I
I
l
!
!
t ·P'if?It!" .... &i'f''l:lIIlMiIiWf77N
.. -- ...•--..•..- -..-- -- .- --- - -.----.
care
in domenii le ulterio<lJ,;
urrnare, aceste prolegonwne sunl autorul
insele dependente . timp. sllnt des,
tin ate celui pentru care n-LlTC nimic contLln
ell scopul sau. Interpretul sa produca totul In 1110d
treptat, pleeand de la surse, 91 aceea activitatea sa 111.1
poate sa inainteze In aceasta privin!ii la simplu la com­
plex. Cel a mai daunator lucru se intfunpla atunci dlnd in pro­
legomenele de care
notile care nu pot fi scoase decat din
(60:44).
rCfinem, aplicand
tatea. ostensiunii, ca se
toriu, de la simplu la complex, surse.
ta ostensiva abordata a se
1'i
intotdeauna
.......
'in vedere datele in puritatea lor originara nu pe cele
111sa$i procesul in terpretativ.
Problema detaliu sistem (il1treg) este detaliata in canonul
)G,{III: "Chiar '5,i in unei L171umiie scrieri, detaUul nu poate
de aceea interpretarea mai
cursiva, spre a dobdndi 0
1. Acest proces Dare a fi
care 0 autorul
pentnl a atinge acest din perspectiva
imaginile de ansamblu care editorii
prolegomenelor lor ne aservesc interpretarii lor. 3. Scopnl estc
aeela de a descoperi ideile directoare dupa cme lrebuie apreciate
Din perspectiva de asemenea, trebuie descoperit
la care trebuie plecat pentru a descoperi mai
este indispensabil atat din
tehnica. ceea ce se
4.
omis pentru ceea ce este
tru ceea ce este Faptul cii
ta decat foarte putin este 0 trasatura cmacteristica a
cili. Adaos. Regula metodologica generala: a) a se cu VIZl­
unea de ansamblu asupra intregului; b) a se avansa simultan pe
arnbele laturi, cea ;;i cea psihologica; c) a nu se merge
procesul interpretariiJ decat aumci cand existii un
in cazul unui anumit pasaj; d) a se
nn sunt acord, pana
Dfocesul her­
70
I
i
L
a
e
mcdiul ambienta!' Dar 11oima,
mcrsului totalitate trebuie invederate a
cazul ostensiunii detaliuL semnificC1fia
subliniaza cn justete Scbleiemlacher chestiunca e
",,,,"+<,,,,,+ aplicabila §i ostensilmii 11 cit£un j - ,.[ ... J vizil111ea de
nu ne ajuta decat fomie putin cazul autorilor diLicili"
Cezanne.. al
Ulise, 0
scm detalii, pe ore
in stufosul roman.
Schleiennacher mai subliniaza capitali'i d
.J discmsul se integreaza 1..I11ui complex care masm8.
a fiecaruia [in cadml n.n. FJ'vL] , ca discursul
sa devina scriere" (60:46).
acum urrnatoarea lUnna: pe11U11 a
te necesar ca intregul sa fie deja l' Jre$te, nu
in cme el este identic ansamblului partilor, ci ca osatura, ca proiec­
cum poate fi el conceput prin prisma transcenderji
larului. Noi dobandim aeest canon atunci cfmd plecilln de 1a con­
conform eill"eia procesul autorului trebuie reconstrui t.
in fiecilllJl mare idciJ el a intuit mai in-
a intrat in detaliu. a aiumre pe dit
ceea ce
;;;i anume Intelegerea eronata. 0 poate fi
de cantitativ atunci dnd intregul
nu este coreet determinat, pilda atunci cfmd eu iau drept idee
ceea ce nu este De asemenea,
din punct de vedere calitativ
este luata drept ceva serios invers.
cste eea rnal mIca pentru intelegere nein­
este confulldarea locului unui cuva.nt
. lingvistice sau eonnmdarea unei forme cu alta.
dintre ealitativa $i cea cantitativa, conside­
rata In mod riguros, strabate lntreglll limbaj; ehiar $1 eonceptul de
Dunmezeu i se supune compara politeismlll eu cre:;;tinismul],
formale $i elementele materiale ale limb,yu­
in continuare, "Geneza erorii
caz este vorba de 0 1:1 autoruJul, eel mai
babil abaterea de la uzul eurent al1imbii sau de folosirea lara ana­
cel2l.lalt caz probabil ea este Intotdealma yorba 0 vrna
Putem sa exprimam Intreaga sarcina [a hel111eneuti­
mod negativ: in oriee punct, nelntelegerea
nimel1i nu poate ramane la simpla neintelegere
acea sarcina este deplil1 realizata, trebuie sa se
intelegerea completa. Dar dupa ce sarcina
iar presupozitiile indeplil1ite, pentn! ea
tea sa J'nceap[l trebuie ea lntre eele doua laturi sa se stabileasea 0
Aeeasta revine interpretilrii gramatica1e, in parte fiindca
accasta este eel mai mult tratata, parte fiindca se poate eon­
ta eel mal lesne pe lm pregatitor"
Intregul privit ea osatura, ea proieqie cum spune
Sehleiermaeher - e 0 idee seducatoare 9i perfect aplicabila
ostensiumi. Osatura aceasta, in cazul nostru, provine din struetura
analizat. Structura aeestui cfunp poate fi portanta, modu­
proieetiva. Analiza structurii acesteia va trebui sa
72
preceada
te), nemijlocit. In cazul
caritatea aperceptiilor.
neeesar, al aeesiora.
ceptof, care Ia act,
vLll"L.'-,L.'-' eeea ce I se pare
bit, deci inevitabil,
Schleierrnacher e apodictic ;;;i in exprimarea
meneutice la modul negativ: ,,[... ] 'i11 orice plmct,
trebuie suprimata" (60:47). Oare in cazul ostensi unit aeeasta e
ciliar a$a de important? N-ar c\junge oare acceptul intru
re? Stau alaturi, stau impreuna, rna din respectiva taI­
daea n-o patnmd cu totLl!. De aeeea e 0 taina. Sa
ostensiunea, cu necesarul curaj, sub semnul tainei 9i

3 INTERPRETAREA SEMIOTICA
Schleiermacher trece 1n continuare la analize detaliate :;;i
exacte prin prisma exigentelor noastre de astazi, pri­
interpretarea gramaticala, fapt semiotic a, cu deschideri
spre semanticii:
canon: tot ceea ce necesitii 0 determinare mai
a as{/el de determinare
comul1 autarulHi ';1
neeesita a detel111illare mai precisa :;;i
"in context. Fieccu:e pm-te a discmsului atat
lUW1Ctla, este in sine nedeterminata. Printr-un sin­
luat izolat, noi nll decat un anumit ciclu al fo­
La se petree lucI'mile en fiecare fonna lingvistica,
2. Unii numesc semnificatie ceea ce se gandqte prin cuvantul
sine, iar sens ceea ce se gande;;;te Intr-lill anumit context. AWi
afirma ca un cuv2'mt are doar 0 [Bedeutung] 1,)i nici un
o propozitie In sine are un sens [Sinn], dm' nu Inca
acesta fiind propriu doar unui discms corn­
ca ultirnul ar fi inteles rntr-un
mod mai complet In contextul hID1ii din care face parte; dar acesta
iese din domeniul interpretarii. Aceasta din unna terminologie es­
te totu9i preferabila 1n masma :in care propozitia este 0 unitate
9
i
ca cHare sensul asemenea, 0 unitate: determi­
nmea reciproca a subiectului preciicatlllui. Dm nici aceasta [ter­
mlnologieJ l1U este conforma limbii, fiindca sensulin
eu intelesul, este absolut identic cu Adevarul este Gil
intreaga practica a intp.mretal'ii trecerea de la nedetenninat la
74
determinat este 0 sm'cina infinita. Acolo
constitl.lie e21 Ins8.:;;1 un intreg, distinqia
[Verstand] pm'e a se ca In cazul
Prima llU trebuie insa determinata dedit
face cu cititorul sa fad. din
doilea este determinat
discurs' este descompus in
ponenta] este ceva nedeterminat.
luata izolat, desprinsa din arice
nedeterminat. Exista l11sa cazuri in cm-e
date rm-a context; de exemplu, esenta
consta tocmai in fapml di el este 0 izol21ta.
cheiata este :;;1 epigrmlla. Confonn acelui canon, aceasta ar fi 0
specie degener21ta, ininteligibila. Ca destinatie, epigrama este
:;;i simplu un singular; proverbul este 1'ns21 lUl general,
este exprimat adesea fOl1na pru-·ticulara a
necesita 0 istorie in al direi context a aparut :;;i plecancl de la care
este inteleasiL In cazul in cm-e intfunplarilor :;;i persoa­
care au prilejuit aparitia sa este pierduta, epigrama este 0
enigma adica ea nu mai este interpretabila din context1.11 sau.
verbele sunt propozitii cu frecventa :;;1 diferita utilizare. Sfer21 apli­
ciirii sale 9i a efectului sau este nedeterrninata. Aceasta se
mina abia Cfuld enuntuJ-proverb este utilizat intr-un anumit caz.
ia na9tere intr-un amnnit context, dcu' raportat
carii sale este nedetenmnat. Prin UlTIlare proverbele $1
nu reprezinta 0 respingere a canonului general" (60: 49 .. 50). in
cazul ostensiunii m-ealul expresiv (imagistic, fomlal) este necesar
a fi cornun atilt autorului ca.t 9i publicului sau originar.
Schleiennacher se refera la areaIul lingvistic, Doi
ideea in sine trebuie retinuta. La fel $i 0 bservatia legatii de context.
Deci atentie Cfuld decontextualiz3111 . .Analiza 0 cere adesea,
momentul recontextualizarii - mai ales'datt1i-ita .
mm'cali suplimentar de fuziunea orizonturilor ciclurile istorice
trebuie menajate. Orice perturbare arbitrara, prin reciclari forfate,
75
2 aduce consideratii
precizarile cheie pl'ivind conceptele de
semiotica :;;i automat fuzilmca
observalii precu11l
e data ocmenpi (Schleiennacher
cie context sunt retinut,
Incheiat­
care caracterizeaza orice avangarda, nu mai tin sean1a
t"l:tptlll CEt produsele rezultate
ml mm sLlnt inteligibile, sau wi;or
specii degenerate. Poate rege­
mm Clegraba, ceca ce se uila adesea. lata, acum, c011ti­
nuarea expozeulul primului canon: ,,3. Aria lingvistica a
cste aceea a epocii lui, a culturii lui, a instruqiei a preocuparilor
sale, a clialectului aeolo unde in masura in care aceasta
termenii
asupra
comune este
Ea nn va fi totw;;i in intregimc
citito1'. Dar ClU11
interprelarii $i abia prin aceasta se completeaza ea
ditcva aparente de la acest canon: a)
Inafara ariei lingvistice nemijlocite a autoru­
aparlinand cititorilo1' sai. Ele sunt utilizate
l prezent; sunt mai frecvente in discur­
poezie mult dedit in proza; b)
mai populare, de exemplu In
discursurile judiciare ;;i deliberative, ehiar Gaea nu
Aceasta ne duce Ia constatarea ca un auto]
deauna in i'ntrcgul situ public, care
ea :;;i aceasta regula este una a cutei [in1erpretLlrii] a
se lntemeiaza pc un
except-Ii la acest canon
postmodernitate aceSlea
a fi itllocuite de
:;;1
tuale (paralele).
prelegerile
nu suntem adeptii
adesea regula este
nedetenninat. De
«mel 0
conccputa prea
exista arhaisme.
Intemeiat ca recurga asemenea
chit trebuie sa devina
al;
sunt
autorul nn poate fi pe deplin inte1es.
expresii luate din domenii speciale, Fr.
:entii la clasicitate. Adoptarea
schimbare In timp a limbii.
namic dintrc gandire exprimare. Atat limp
sunt ±clITTIulati termeni noi. acest proces are
pot fi introdnse noi etimoane. Nu sunt
t
i
r
in acest
ca
nu-l intelegemln intregime in raport cu
in noasLra nu survine ceva ce era in autorului.
lucru este valabil intregi. De aceea, trebuie
lua1 in in tuturor operelor genul direia fiecare i-a
. Se presupune ca fiecare scriere care initial se
al gandirii contine expresii noi.
care-l adnce un autor este intotdeauna
fi pierdut tocmai elementul in care
nonl se revelase mai InUit. Este cazullui Platon, despre care se
CEl a creat 110i te1111eni folosul noilol' idei filosofice. 0 mare par­
te a creatiilor sale lingvistice au fost transmise toate §colile.
fel noua ne apar drept ClU10scute multe lucruri pe care elIe-a folo­
poate pentru prima data in limbS.. La Platon
temeiaza pe dialogul oral, unde au aparut
data termenii tebniCl, ceea ce noua aCLUTI ne scapa, lllllU\"(1
putGa preSUpl.U13 in scrierile sale ca noul care ell-a
fi cunoscut cititorilor din dialogul sau. In ceea ce pnve§­
iau astfel dificultatea incertitudinea in domeniul
.. Ne1ntelegerea se datoreaza faptului telmenilor
Ii se atribuie 0 semnificatie speciala. In acest caz, vina11n
care-Inurnim obscur
dlnd confcra 0 valoare proprie unor denominatii comLU1e,
aceasta sa poata fi dedusa din context. Chiar dadl sunt luate
domeniullimbajului comlU1, cuyinteie nou construite slmt inte1c;:;,c;
la Tel putin ca termenii tehnici. In privinta mhaismelor 9
i
neolo­
gismelor din limba, este necesa1' sa se cunoasca isto1'ia limbii in
feritele ei perioade. La Homer la tragici, de pildzl, trebuie c1arifi­
cat daca diversitatea limbii lor este detelminata de genul abordat,
hmba l11sasi sau de arnbele. Limbajullui Homer iese din nou
78
eviden!a la autorii alexandrini Aici ne putem Illtreba cposul
a zaboyit inactiv muIt timp .;;i apoi a din nou la lumina sau
daca opereJe alexandrinilor nu slmt dedit imitatii ale
ceo Dupa dit de diferit s-ar raspunde
na:;:tere un mod hermeneutic
viziune de ansamblu
ne ca e chiar expresie, e
det8§ata pentru a fi analizata in
Prezinta apoi il1teres observatiile cu privire la no1.1 a ne­
care se datoreaza faptului ca, in acest caz termel1ilor
existenti Ii se atribuie 0 semnificatie s]Jecialii dar C2u-e l1U lre­
buie sa fie obscuriL
Paradoxal, pnn doar let lu·­
e prin definitie obscura. SCllMU um8.­
tati de baIbaieli, indecizii - obscurare pura.
obscuranlismul ar fi, deci, una dintre principalele
ale o stensiunii, daca, desigur acceptffin ca definitoriu
doar aspectul de 0 bscurare (deci a face voit sa devi­
na neclar, greu de priceput, de neinteles), nu :;;1 ostilitatea
progres, implicit compiacerea 111 caducitate cultmaliL oare
obstinata a idiomului figmativ, a trimiterilor la ceva ce e
oricul11 inafara ostensiunii ca alteritate a ei. nu inseamna
atitudine retrograda, lU1 tip de c3utare ce bate pasul
nind eventuala cercetare termeni de plastidi
explicit datelor exterioare, care plastidl 011to­
e:Aierioritate, cu care destinul ci doar, in
te limite, spatiul (terenul)?
punctul 5 al canonului 'in Schleiennacher arata:
Spre deosebire de celelalte
tennenii ne indica
79
I
0

2'!
,!
.,1

conform
S-3 el
sa devina pentru noi con:;;tiente,
la prima privire an-­
cerere - ofertfl.
artei un mod specific,
ordine axiologica neputfuldu-se realiza pe teme­
de lar!! consum. Acest obiect eu spe­
arta, intra, desigur, in C011­
care ne ineonjoara, dar el, obiectul
mod, 1.:;;i aroga aite drepturi - cu
capata finalmente 0 alta selllilifiea!ie,
viata deci ­ devenind un eoneentrat
un an tip, esentializare pura potel1fial purificator.
cliversitatea folosirii funui cllvantj trebuie sa fie po­
ahmei unitatea trebuie sa
o diversitate: mai multe punete principale trcbuie sa fie unite
mod variabil eadllll anumitor limite. Sim(:ul limbii este
eel care trebuie sa caute aceasta diversitate, iar acolo Lmde
pentru
Diversele cazuri pc care Ie 111Lclllllllj
un extras InteliQent ;;i trebuie ca sa
1
cu ajutol1l1
tr11 a
nu sa aprcClcz Opll1Ji1 sa
particular. Aceusta conduce 1:1 teoria diqionare!or.
sa InRitigezeinlregul
aeestuia valoarea lor.
re a unui dictionar: alfabetic
Inlemeiaza pe ideea conform carela
reunite In singularitatea ci grupc bazmc pe
tice ale derivarii. in plus, ele a1' fi clasificate dupa concep­
cum ar fi dorit PoIlu,,\(. Insamodalitatea etimologica ofera vaclit
o imagine clara a limbii llindca
dintr-lID punct comun. Modalitatea
ordonare ell totul exterior: faciIita
fic al ambelor tipnri (0118ta ace a ea III
cmHa cllvan1ul 9
i
ceea ce pare a fi sa, apoi acestea sunt
diutate in dictinllPll1l1 etimologic, unde este
81
0
este aeeea cle a deseoperi
L''-'''LU.v'" manifesta.rilor
In eazul acestor
prin opozitie eu cel al trecerii in Celalalt, ca
produs natural. sernnifica­
obi
9
nuita opozitic este aceea
In eazul
UU,'UiJlU 1a sernrufi­
o aplicare a
pare a nu avca 11ici 0 realitate .;;i
pare pastrata. nu trebuie totu.;;i vazuta
rca de
In analogie
procesul ..
denominatii, atune! 0
va. III acest caz, asoeierea
ei ea reZlUnat a1 diferitelor elemente
propm 91
comparaJ:ia
ell nu recunosc aspectul
neintelegere
a diferitelor rnodmi
are faeilitatea sa. intelegerea serieri nu se
:f?ll'a a se fi obtinut unitatea, fiindca aceasta I-a dominat 1n­
:;;i atunei cand el nu poate sa dea
unitatea estc lll1a sintetica, ea nu se ga­
toate modurile utilizare
[ale prin opozitii este pentru sar­
cina henneneutica numai 0 intelegere provizorie, care serve.;;te m­
ca atarc la recul1oa:;;terea combinatiei lata de care ce­
slmt vazute ca transformari, In VIJ'V,"'."u. moduri
ongmar :;;i in clomeniul semnificatiilor poate fi ceva
:;;1 fals totodata. In sens in limba radacina este origi­
dcclin{u'ile Sl.ll1t derivate, ,Acest aspect de ele­
limbii. In senmifieatiilor unuia .;;i aceluia;;;i cuvant,
1
trcbuie 111 ongmar, Liind doar moduri
de folosire. Acest lucm este dar nu
opozI1ie. Incorect este lnsii modul de a proeecla
atunci cand toate care se gasesc
fi originare; trimit la
0
noi am Dutea dlstimre in
lU1 canon important
pentru hermeneutica, amUlle: semnifieatiile se Opl.1l1
celor cele clintai fiind caracterizate drept originare iar
celelalte derivate. in sine, acest canon este incoreet
o totala nelntelegere, in care cliscmsl.ll este
considerat un al facultatii de a a omului. Nici un cu­
care se 1nt1'-o limba nu are asemenea ci fie-
care este 0 combinatie intre multitl1dinea raporturilor ;;;i a trecerilor
discmsul prin viu grai 1n scriere nu exista nici un
care s-ar spune case prezenta ea 0
unitate. Numai tennerui arbitrari, care nu Sl.U1t ercseuti
nu au modmi de utilizare. A9a sunt termenii tehnici.
ba vie se in mod natural, pleaca de la datele
Ie fixeaza. Fondul diversitatii modurilor de a [cuvantuluiJ
se in perceptie, fiindea in ea exista intotdeal.ma mai multe ra­
porturi. Daca prin aceasta S-aI' incerca sa se afilme ca n-ar fi dat
un insernn al spiritualului, ci spiritualul ar Ii mereu
derivat, ar fi vorba despre 0 conceptie rnaterialistii limbaj.
Daca prin senzorial se Intelege ceea ce ia
poate splme
din
exterioare, prin spiritual ceea ce ia na.;;tere din
al' fi vorba despre 0 unilaterala,
percept
ie
este una interioara. Dar mai degraba
rumic nu este abstract, ci (60:56-57).
Ce am putea fetine - teoretizaI'ca promt la
din aceste detaliate observatii? Mijloace ge­
nerale speciale propriu-zis nu avem. Enciclopediile, istoriile ar­
frumos, doar.
Schleiermacher i ~ j
propozitie un ,mlUnit tennen nu este dar
84
I
i
un moment esential pentm hermeneutica. Sa zicem avem in
ta intervale mari de timp in care a trait 0 limba 91 cil. din orice
sa ne intoarcem dar nu pana la inceputuri, fiindca
acestea nu ne stmt niciodata date timp - 9i sa comparam modu­
de folosire a cuvantului in epocile cele mai timpurii 9i in cpo­
cile mai t<1rzi1. Au folosit oare cele dintfu cu con9tiinta
vantul gandind totodata toate semnificatiile care noi Ie
in uzul mai ta1'z1U allimbii? Poate ca nimeni nu poate nici sa afir­
me, nici sa dovedeasca acest Iucrll. Dimpotriva, 1ntr-o limba care
domina multe genera!ii, se dezvolta in mod necesar 0 cunoa9tere
care generatiile mai tinere nu puteau fi in nici un caz cOll9tien­
teo Aceasta cunoa9tere actioneaza inevitabil asupra 1imbii. Dar
pentru di 111.1 pot Iua fiinta noi elemente in limba deja existenta,
astfel no! moduri de utilizare [a cuvantuluil. moduri de ca­
re generatiile vechi nu erau con9tiente. Daca vrem sa intele­
exact, trebuie sa cU11oa9tem masura vivacitatii cu care autorul
discursului a dat 1a iveala expresiile sale 9i ce anume reprezinti1
el, din perspectiva acestei interiorita!i.
Fiindca 11umai astfe! descoperim procesul gfu.ldirii sale. Cu toate
ca acest lucm a apartine laturii psihologice, trebuie dedus de
toate este important de 9tiut care continut lingvis­
indemfu.la celui care a folosit cuvantuI, dacil a fost 0
utilizare veche sau noua. Cele doua sunt diferite. Fiindca 0 expre­
care mi-o reprezint ca noua are un accent, 0 emfaza, 0 tona­
de un cu totul alt gen dedit dad! ca pe una
nuita. De acest aspect tine intregii limbi, a istoriei sa­
pre cum nmoa9terea raportului autorului cu aceasta. Dar cine
lnchipui ca poate rezolva in intregime aceasta chestiune? To­
la un moment dat nu lIebuie rezolvata niciodata intregimc
aceasta problema, ci, in cele mai multc cazuri numai ceva ahume
ea]. Dar tocmai acolo tmde nu nazuim catre deplina temeini­
cie, trecem U90r cu vederea peste ceea ce nu ar trebui scapat din
vedere. Acolo unde nu exista nazuinta catre un maximum, exista
9i mai pulina ccrtitudine, 9i mai multa dificultate. Cu taate acestea,
exista cazuri in care doar amanuntele sunt llJlpVname pemIU nOl
parca renuntam la intreaga viata a com;:tiinlei prin faptul ca ne.
concentram asupra unor punctc. In asemenea cazuri de
autolimitare tIebuie sa fim atent! 1a faptul di trecem cu
peste ceea ce este important, fiindca aItfel cadem In eroare. Acola
unde aspiram spre mtelegerea completa, este necesar sa avem
in COl1$tiinla intregul lexic" (60:57.58).
aceasta mlelegere completa line 9i
privire de ansamblu asupra
nu este 1'ns;1111 to ate cazmi1e posihil $i necesar. De
in cazu1 citirii ziamlui, cu mai muIt am
adica ceva situat inafara helmeneuticii,
re1ata.rii, cu atat mai putin am nevoie
(60:58).
Ceea ce inseanma "va1oare hngvistica" in
ar insemna valoare postulara sau ambientala In cazul
Dru: e suficient aceasta? ne putem
am fi indreptaliti sa cautam 0 plus valoare, un
valorizant, capabil sa imbogaleasca percept
ia
$i
crmilor, deci capabi! sa detemlinc realizarea de
a spectrului posibilitali intru aprehendare. Aprenennarea a
ce? A exterioritalii, desigur, dar implicit a il1terioritatii, o.imboga­
tire interioara deci. Ostensiunea ofera intotdeauna tm plus, smplus
fiind. Masura vivacitatii de cru"e vorbqte Schleiennacher (60:
cu privire la felul in care artistul 1a iveala expresiile sale :;;i care
trebuie decelata pentru a-I descoperi procesul creative, in ceea ce
p
rive
9te ostensitmea, vitalitatea :;;i productivitatea caracteristica 1n­
totdeauna arti9tilor de exceptie. Schleiermacher se mai refera la
expresia novatoare ca fiind emfatica, de 0 tonalitate (conform
expresii) eu totuI deosebita. Fara indoiala exista arti:;;ti care
reugesc sa determine 0 schimbare (sau cel pUri11 0 ameliorare) de
viziune, care devine apoi bun comun. Sunt creatorii 9coala, rna­
tii novatori care marcheaza epocile. Nu numai paznici ai bm-ierei
(Goffman) ci aceia care, a9a cum considera Baudelaire, sunt fa1'u­
87
pe man 9i lntr-un exerci­
dmata.
rile cme lumineaza 9i
lOBe rcfera la
Ie necesare: .,10. La
trebuie, depmte, serveasca 111 intre-
la imbogatirea lor printr-o mai bllla
fiecare caz special hermeneutic J trebuie Srl
Reeasts. Pentru in!elegerii, tOl.1te
cele c§.t cele materiale, au 0 va-
exprima conexiunile. Dadl. elementele mate­
cele formale se mvata din
din sintaxa. ce caracterizeaza elementele materiale,
anume Cil fiecare dintre este 0 mutate - dar aceasta nu trebuie
conceputa prin opozitie, ci fonna t1'ecerii graduale -, este va­
:;;i aceste elemente fonnale [particuleJ. gramatidi
acest lucrLl este indicat mult la modul etimologic de a
proceda,' aiei formele SlU1t date I11t1'-o anumita
(60:
retinem; aplic8.ndu-l spontan pe Schleielmacher la
egal8. a elementelor conexe. Recmgem
conexiunile - deoarece nu am
semiotice care pot, eventual. i11­
dedicate 111 continuare de catre
1ll<lLllt:l henl1eneuticii aplicate la Noul Testament anI reti­
(60:64) "arice revolutie spiritualS. este §i
88
lingvistic r>""O\T.,,'CIl·P ostellsiunea
desigm bunul simi, ca
expresie e vitala, contral' pared superficiale
gres spiritual. Nu e yorba progres
de draguI
des stau, fapt,
prezinta al doilea canon: "III. doilea cal1OI1
sensulfiedirui cuvdnt sajie
area sa fntr-ul1 context. 1. Primul canon (0 este
Acest al doilea canon pare a fi determinant; un
j ustifi cat, sau mai degraba llU e salt.
trece de la primul canon 1a eel de-al doilea 111 masura
re cuvant In parte are 0 arie lingvistidl determinata. asemcnca,
In procesul explicarii llU se face apel la ceea ce se considera d( nn
poate patte din aceasta [arie lingvisticii]. Dar il1 . mod,
scriere parte mai mult sau mai
global 91 dintr-un context imediat al
rand, 'in mcUlierrl se trece de ]a al
Fiindca atunci cfmd leg}lt:ma
[pentru a 111!elege], trebuie sa se
circl1l1stante favorabile,
automlui, dar nicioclaHi la
respective. 2. De aceea diferenta
tre primul eel de-al doi1ea canon, conform
exc1usiv acesta din determinant, este
dedit reala; dimpotriva pentl1l fiecare
asemenea exc1usiv. Orice adjectiv exclude
duri de utilizare detenmnarea nu ia fiinta
acestor excluded. Prin faptul ca acest canon, In
amola. cuprinde intreaga teorie a paralelelor,
este continut In cele calloane
tratata deten11inarea elemcntului formal :;;i a
ambele plecand contextul imediat de la paralele
vederea mtelegerii calitative cantitative cleolJotriv3.. Se
89
face din aceste 0pozi!ii criterlul fundamental de clasificare astfe1
atat una, cat 9
i
cealalta VOl' avea intotdemIDa ceva pentm sine. D21'
eea mai este prima, fiindcil prin intermediul ei intreaga
[a interpretarii] este constant strabatuta in ambele
4. Extinderea canonului, care consta In recursulla pasajele parale-
Ie nu este aparenta, iar utilizarea pasajelor paralele este
tata canon. Fiindca tID pasaj pm'alel nu este decat care,
deci problemele contextului, a
eu difieultatea Intalnita, l1U poate fi gandit dedlt ea identic
deci ,'n llnitRtp.8 r,nntextuiui. 5. Daca ambele
sunt
detemlinarea elemell
det::tliului este
propozitia nu este pusa in

a recontextualizfu:ii. Chestiunea fi
unghiuri, inCerCmll 0
ClreDnl-
CltJU"CU
detenninata
de un context global de unul
imec!iat. Contextul global ar fi, in ostensitlJ1ii,
larg al tuturor obiectelor care populeaza ambientu1, adesea rela­
contradietorii in cadrul acestuia. Contextul imediat e desigur
ambientul In care se integreaza san cm'e plastica 11
Opera nu realizeaza 0 mnbientm-e, ar fi prea
dar nici 0 conditionare, m- tl Sa-I cerem mult. Opera re­
cIama . doar acceptul, intm
Inrelegerea prealabil-provizorie a intregului, cum spune
Schleiermacher, e subinteleasa pennite (doar ea) inlelegerea de­
taliului. Precomprehensitmea - care va deveni concept
este, absolut necesadi. Ea se bazeaza pe aper-
Raportul nu mai e natura CUltura, ci cultura - cultma. Un
Tl111Ul11 cultmal aperceptiv este absolut necesar.
90
La punctul4 Schleiennacher detaliaza problelna
de relatie: "IV. .
tingem fntre
turilor
pozitia
fi-aza legatura ffazelor ele sunt exact
ce elementele propozitiei simple se disting
nat. Conjunctia 9i regimul precml1 §i
celei dintili, prepozitia
pretutindeni altfel in discurs
ve: organice 91 meccmice, adica fuzitmea intcma 9i
nu este totu9i absoluta: un mod a trece in
celi:ilait. Adesea 0 particula cauzala sau adversativa pare sa nu ser­
veasca dedit Ia a eoordona. 9i-a pierdut In acest caz continutul
specific sau a devenit red1mcl,mta. Om' adesea 0
llatome pme a deven! interiom-a; ahmci ea se intensitlca,
emfatidi.. In acest tel diferen!a calitativa [in modalitatea Cuw:;}U
trece 111 cea cantitativa [in gradul conexiuniil. . deseori
aceasta este doar aparenta trebuie sa intotdemma
semnificalia originara. Deseori, de asemenea, aparenta nu este
nerata dedlt 0 falsa conceptie privind extensiunea sau obiec­
tul conectivului. Prin tU1narc, nu trebuie
asupra tmui moment 211 conexitlJ1ii £:''11'a a se tine cont de toate cele­
chestimu. 3. Conexiunea orgmlica poate ii, drept,
stransa sau mai laxa, dm" nu trebuie nicioclata sa se presupun8. C8.
particula conectiva pierdut complet seml1ificatia sa. presu­
aceasta aumei cele ce sm1t nemijlocit conexate nu
sa se potriveasca. Om, in primul nll1d, ultima propozitie dinaimc
poate fi un adaos, astfel incat conectivul se
propozilia principala mlteriom'a, fel, prima
pa conectiv poate fi [un fel de] prefata, im'
la ideea principala care mmeaza.
91
transfOllnute in propozi!ii intermediare pentru
a pune III evidenta domelliul fiecarui conectiv. Fiecare maniera
nu pennite decat 1nt1'-o masura determinata 9i foarte
$i en dit modalitatea de a scrie este m.ai mai libera,
sa tina cont de cititor. 211
sa nu se mai raporteze la
VIZlUnea
pnn
impresia acestea m fi 0 O1l11l11Uare a
senmificatiei particulei conective, 0 simpla trecere. 4. Ca simpla
coordonare poate 031'ecum sa se intensifice emfatic rezulta
din simplul fapt ca toate particulele noastre organic conectoare
sunt origille dom particule 9i temporale. Conectivele
avute acum in [cele mecarriceJ, considerate in sine, pot fi
de asemenea intensificate. Canonu1 coresp1U1zator decurge din
o simpla eoordonare pentru int1'egul
In deseIieri relatari, d31' aici in forma
pura. fiilldca care 11-31' fi dedh un simplu instru­
ment. Acolo acest lucru nu are loc. ea nu Doate fi deeM
subordonata, fie il1tegrata
dnd de 1a ea, fie pregatind-o. Dar aco10
aceasta nici 0 legatura o1'garrica, ea
in cea
care este simpla coordon31'e"
din prelegeriJe din
1826: .. F0l11lula generalS.
Ulll(';lle cazuri este
92
toarea: slmt conexate propozitii eu un conpnul inegal, atunci
conexiunea nu este nemijlocita, ci trebuie mel'S lllapoi 121. 0
propozitie cu 1m conrinut egal" (60:67).
Conectivele pot fi aVL1te vedere mutatis-mutandi.s --
ostensi1me. Si aici imjJorta - Clml rernarca
tru discurs modul relatiei, gradul $1 siem acesteia. Dar rnai
radical diferit de ceea ce reclama
. contextuaiizarea
. acestui tip specific obiectllalizare
dincolo de legaturile intrinsece, de
ostensilmii care oricum au 0
a diseursului ­ nu avem '[ntre
na sau a se
agonale. defini aeeste
integratoare, tie agonistlee.
pondereaza in detrimentul eelorlaltc, dar nici
de pa$lUea uu putem vorbi. Ce e orgcUlic $i ce meca­
nic, confonn dihotomizarii lui Schleiemmcher, ne este de
precizat In aetuala a cercetarilor noastre. Organice par a fi
gahrrile integrative $i mecanice agonisticii. Sub rezerva ca
s8.$i mecan.ica agonisticii este subtila, Cll ofensivc, replieri
surprinzatoare, Inca.t devalma9ia $i connlzia
ostenSi1.U1e,

lntr-un anume
par a fi
indubitabile ale dalului otertat 9i r81'isi111
emfatice, de care vorbe:;;te Schleiermacher, apar S;i
conditii cme VOl' trebui deslu!?ite S;i
apoi 1a care se referire, apm .;;i in
I
o pojghi!a ex-
I:erioara
rarea
intai
Problema determindrii elementului de relafie a
[in Ji'azd}nu poale fi
elementelOJ). 1. Revenincl
nemijlocit conexate, care actionem
tlmdamentale: subiectele predicatele lor,
materiaL 1. In contextul eel mai apropiat, eel care
cste elementul material. 3. In ce unneaza trebuie sa fim
coordonatoare subordonatoare ale eo­
rezulte din aplieare;
lntotdeauna de la reeonstruqia
Propozitii neconexate nu pot
infonneaza, printr-o legatura tIe ea­
fie eoordonatoare, 0 unitate ell eea prececlenm.. 1. Primul
caxe 0 propozi!ie este nemijlocit din cea
prinei pal era dej a continut in ace­
aeela 1n care [propozitiile]
Ambele eazuri slmt
conexiu­
neconexate IlU se poate
idei intereonexate, eu modifiearea de
Inai 1"\1.......
tnt nu"
de eone­
o lipsa
iar eonexiunea em"e 0 indica atunei este
critice, conexiunea poate fi con­
mod nederminat" (60:68-69). in
neotestamentari, totul - proaste deprin­
ignoranta eoneudi la perioadelor,
didaetiee, unde predomina eonexiunea eauzal{l,
predomina conexiunea narativa. Pe
94
i
I
J"
relativa
sens eoreet? Imitm'ea corecta?
E vaga, totalmente neclara as­
tazi, A
Eventual
ill cazul ostensimui?
nu ce 0
sa-i spunem potrivita.
"No! pentl1l ochi, veem
Sehleiennaeher (60:69). Credem ea azi nu mai
pentru oehi, nu ne mai mu1tumim eu eeea ce bueura,
vrem placeri, vrem aproximari (disperate
$i nu doar "adevarul artistului".
Nici conexiunile
pentl1l
ale adeva-
sunt
speeifiee artei azi.
tigiu 9i nici eredibilitate. Slmtem
a spus-o elm", Conexiunile cauzale pot fi . puse
semnul intrebarii, pentru ca punem pret pe COl1­
solidaritate, cum splme Rorty
CUi:llUI51a devine :;;i arta aZl pm-e a 0
eu elocventa. «Paralogismul e m1 rationament facut
95
._...
Sensul prcpozi\iei sc
predicatului. Elcmentul
Ar U11113 ca n-ar fi dat lill singur
ce este originar
viziunea dinamica propozitiei"
ostensiune?
Barochismul,
caractenstlce ostensiullil, ne lmpledica eel mai
esente. Gestul spontan, poate, dar cu condi­
, improvizatie nelegitima, iata
a induce in eroare; paralogia e transformarea
a lOrmCl unui prin apropierca lui de un cuvant
asemfu1ator - generalizand putcm spune a fonTle, a, tmei evo­
min contiguitate (vecinatate spatiala)
delicata a dependentei
nemijlocita re­
legaturii fn propozi{ie.
subiect
legaturii ne­
nemijlocite prin
adjective aclverbe sU11t,co11crescute forma spre ada na§tere
unui Prepozltia l11sa determinari mai precise
amune direqia S3, obiectul sau etc. GenitivuJ, status
COl1structus etc. repre-,;nti'i () 1118i meeisa determinare a subiectului.
ce ne splme Schleiermacher la punctul X:
se determina reciproc dar 71U cOlnplet.
prodi cea mai precisa este fraza, cea care In limbajul
sfera cea mai restransa !ill cea mai solida. La
o parte, subit[l, unde subiectului i se
cat ra1', din afara sferei iar De alta
[maxima] care nu are nici un
care tocmai
temlina prill
tinuare 1a plU1etul Xl11:
sujicienta, trebufe sa se
.)i opozirie Asemdnarea
tea urma" (60:72).
Postmodemitatea ne-a eu cautarea
globalizfu:ii earacterizandu-se, printr-o
. . .. ;;i absolut
Daca intelpretarea ce are ca
nooo$terea limbii trebufe p1'OcticatCi
care se realizeaza cU17oa.Jterea
determinata trebuie
sirea pasajelor paralele. De in oriee lexic trebllie ea tot ceea
ce sub anumite semnificatii trece autoritate sa fie 0 coleqie
de pasaje paralele. Cunoa§terea limbii ia prin opera!ii her­
meneutice. dintil.i este [strangerea] mai multor indicii eu
la anumiti antori, dcci folosirea pasajelor paralele. De
obtinem indicii privitoare 121 limba, la un atllll1it domeniu precum
eel filosofic, retoric, matematie etc. Aici este cu seams impor­
tarlt sa reprezentate In context expresii care apat"
pasaje1e principale, expresiile sole11111e ale acelui subiect
trecerea lor in uzul general allimbii. Astfel, veritabilul
pledmd de 1a anlbele operatii. Pentru fiecare CLlvant
ie indicat 10cu1 principal $1 plecand aici trebuie prezentata, pe
cat Dosibil istoric, eronologic, extinderea folosirii sale aplica­
innldite. Prin U1111are, asa ClUn In acest caz este
97
L
.",,,,,,,""'-­
necesaril
in­
trece
sens
ob­
la XL, Schleierrnacher
redundanta (tennen care,
P",d1JYlrianta este minirnw
1. Redlm­
este
in faptul di partea nu
niciodata la
Aceasta nu se petrece
de 0 Datie, In faptul di un cuvant este luat in stera sa cea
cum nu apat'e de obicei, iar de alta parte,
1n faptul ca toate reprezenta.rile subsidia.re pe care el Ie poate
1'a sunt in masma intentionale. Acest din uuna aspect este in­
2. Or, pentru ca extrerne1e nu sunt intr-adevar date, se pleaca
Ceea ce se afia dedesubt se apropie
C U U l l u r u l ~ C l , ceea ce se ana deasupra, de ernfaza. Fiindca
a cauza, tot ceea ce este mai mult sau mai
ia fiint
a
fie prill muzicalitatea limbii, fie plecand
mecmuca; se poate decela lilla din cele doua atlillci
se considera ceva ca fiind redundant. 1. Atraqia mecmlidi nu
avea loc rlpr.fIt ;:)inl1ci c:ind conexilU1ea dintre doua parti
98
discmsului a devenit fommla sau 2. Din perspcctiva
calitarii limbii, redundm1ta nu poate dedit ill genurile in care
acest element predomina $i in in care logicut estc estom,
acest din unna caz fiind cel
3. In acest fel parti ale subiectuIui pot deveni
menea redundante atunci cand Slll}t descompuse
randul lor, detcmunatiiIe subsidiare ale LUmia sau
develu redlmdm1te J atunci cami l1U sLmt inu-o anumita
consideram redundanta ca
formatie fala de strictul necesar (dar care are
terminat telecomlmicatii ,,[ ... J unde asigma
miterii informatiei. In sens larg redundm1ta este
de expresii, cuvinte sau de imagini In f01111ll1a.rea unel
(20:905). Pentru Schleiermacher S-3 vazut - 'inseamna
nu radical diferit. Emfaza primc§te 1a 0 ::lC
ceptie bine determinala. AsUizi, 111 acceptie larga, ea este nenatu­
ra1, pretentlos bombastic, umflat (20:
Ostensiunea, de regula barochizanta - este ;;:i
emfatica, cu toate acestea ramanand obsClu-a.
datorita unor precaritati funciare in ordine discursiva, de fapt inc3­
de a asigma lill discms (nu-i intra In spedfic, in dome­
niu).
Schleiermacher face remarei pertinente asupra mu­
zica1ita1ii limbii, care duce 1a redundanta, louicul fiil1d automat es­
tompat. Or, logicul duce la sens.
Jatie trebuie se manifeste
pozifie mai aecentuata .$i
masma uzuala a semnificarii tara ca cineva
acest tucm; trebuie remarcat de asemenea, ca
unui Cuv8nt este intotdealllla 0 prescnrta.rc, 0 pune1'e 1nt1'-un Wyant
a ceea ce a.r putea fi indeoh,;te aHituri de e1. Prin mmare,
acest lucm nu este !acut Cli toata c1aritatea, fiecare va alege 0 aita
solu1ie. 2. T1'ebuiedata Intotdeauna 0 pmte a disclU'sului ra­
99
L ___
port eu care prima cste enuatica; acest Jucru pus 'in eviden­
pi prin intern1cdiul comparatiei. XLII. A1axima conform careia
trelmie lllal mai mult ell putinla
feZ co aceeo
pu1inrc7.
mai sus. Se
acea u§o21ra aparenta de sinonimie" (60: 78-79). $i in
cste mai veche §i este coneeptia
Duh ar fi autorul §i ea el 11-21r nmue 111
zadar; prin unn21re, [nu existaJ niei 0 redund:mla, niei 0 tautoJogie
ceca ee este imudit, apoi totul, In este
fiindea in fieeare euvant exista un surplus care
totalitate in niei un
auditorii §i cititorii initiali nu
cioelata
decat
11U poate 11 cle mel un aeeas­
lua l1a§tere decat prin intel111ediul justei 1n­
erqtini. 3. Prin faptul ca adevarul
este sitnat la mijioe, n1.1 se poate oferi niei 0 alta regula de
apreeiere aeeca de a avea in vedere intotcleatll1a ambele de­
viatii §i de a ne intreba care ar putea fi aplieata,
mai putin natura [lucrurilor]. Aiei trebuie discutata in mod
necesitatea a expresiilor figmate, fiindea,
perspectiv5. metaiora
rabole de asemenea 0
buie eercelat
text. Pe de alta parte 53 ne gzinclim
este metafora de fraz8.. nu ne ptltcm 1ft 0
grad. Emfaza estc predominantfl in exptmerea
dialectica §i in eea umoristiea. XLIII. A1asura 7'77 core trebuie
presupusa redundan{a SCIU en?faza 71U depinde l1umai de genu!
cursu7ui, ci :;i de nivelul de dezvoltare a
Daca un subiect este deja suficicnt
atunei se poate p1eea 1a a
discursului locul §i
multa redulldanta sau mai
care este inata cand
Adeva.rul este 11188. ca ele nu nici ca iclentice,
ca ci ca 0 mutate; reprezentarea dezvolLata pIe­
la ansamblul amandurora. In Naul acest aspect
apare eel mai putin 1a Pavel- fiinclca terminal
pe 0 de invataminte orale eel
emfaza a faptul ea termeni singulari
«iltuninare», «rena:;;tere» au fost
dogmatic, lU1cle s-a nascut 0
ne:;;tiintifica. Falsa
se
conexiune. 1. Propoziliile au 0 legatura Inlre ele
:;;i 0 cu unitatea discursului. In acest din Urn1<1 eaz totu]
dcpinde opoziJia dintre ideile principalc subsicliare, iar
primul caz, eea dintre eoorclonare §i suborclonare. Idee prin­
eipala estc tot ceea ce este spus pentn.l sine subsidiara
101
este tot ceea ce nu este spus decat ca GAUllLd
din urma poate 11 mult mai
aparc,
l1lel un
principale -?i
redundanta emfaza. 2.
trebuie sa rezulte dm partlcule :;i1 dm mOdunle co­
; dar cominutul este complementar. 1ntr-o limba intr-un
mai bine sunt determinate formulele de co­
invers, cu cat conteA'1ul este
este 0 anomalie in
nexiune, cu atat mai putin necesar este .
laxe cum slmt cele ale Noului Testament, es­
idei principale :;;i idei subsidiare ple­
fiil1dca aceasta opozitie nu este puter­
u:;;oarei schllnbari a materiei,
trebuie recurs la un alt mijloc re-
o propozitie :;;i alta, trebuie sa se gaseasca
Adaus. Plecftnd de aici trebuie explicata :;;i
dogmatice, care se bazeaza de
pe maXlDla conJonn carela 111 textele Noului Testament tot ceea ce
sa fIe numaidecat idee orinciDaJa. Aceasta
nesustinut" (60: 80- 81 ).
XLI detaliaza problemele emfazei, mutatis-mutan­
putand fi aplicate :;;i ostensilmii, sub rezerva ca aici emfa­
za nu e 0 prescUltare ci 0 supraincarcare intotdeauna prezenta, 1n­
totdeauna slmt in plus, tente de asemenea, ca sa nu mai vor­
bim de suoraabundenta emfatica de umbre, detalii, trimiteri, carac­
eroare prin inexactitate, l.UIHWIUWIU
ceva la care aceasta trimite.
Expresiile fj gurate primesc 111
ce tin de ireductibilitatea acesteia. Falsa
sau e, de asemenea, pc
ostensiunii. Tautologii,
panoplie descurajal1ta
de mijlocul de
La
nostm:
capul
conceptul inUIL;i::ll
sa presupUllem ca
sens, chiar
ficarea ar
nul fi
saJe UllCDle.
termenii care constituie
Fiindca, in
nu este ins<1
ceea ce intr-lm complex idei pare neesential in sine Doate fi
esential dezvoltarea complex
sa cautam 0 alta opozitie" (60: 83).
ce Schleiermacher canon aJ
ostensiunii dialectica imaginii (obiect, opera) ­
capllOl delicat, 0 parcela pe care se abuzeaza in toale scnsmi­
tautologizftnd, fie poetizftnd abuziv, prin metafora sall
prealabil de a proceda,
nu are doar caracter in­
. Dar S-<:1r ca artistu1
l.;;i boteza [numea] 1ucfarile
an dnd Ie yi cataloga cu scrupu­
lanseaza in continuare (pag. 84-85) idei pri­
vind mij1oace1e hermeneutice ajutatoare: "Cum
atul1ci, la primul canon
rnntr.....-...rn
sau scns, 9i tocmai 1a detenninare mai concreta in
context se refera al doilea canon alnostru, care este de aceea,po­
ACllm se pune problema extensiu11ii acestui canon
De indata ce se trece de limita DrClnCmtlel
trll a detennina valoarea
utiLiz3Tii !-Jell Cl1 v1'-1 Vi
determinarii
11U este 111caJcat primul canon
lingvistic, ea este un rnijloc ajuta­
tor interpretare. Sub presupozitie eu pot face, de
ascmenea paralele p1ecfuJd de la alte scrieri ale aceluia,;;i autor sau
chiar 1a scrierile altor autori. 0 alta extindere a cmlO11ului are
loc atunci cand autoru1 illSU9i, In complex de
o printr-o antiteza.
este
ne aflam in domeniul ,,>, LlIICAo­
faptul ca noi 0 pe una 9i 0 excludem pe
cealalta, determinam mai riguros 9i inte1egem mai exact [sensul
uncia] p1eczll1d de la [cealaltaJ unum'e, in aceasta se afia un
important mijloc l1e],1l1(;ne
pot fi folosite in ace1asi
sau
acest
dedit in raport cu tcnnenii care-yi au locul lor esenfial III
1.,,\.lllC'-ACW intregului <$i care p{u'ti1or subiectulllL In C8ZL11 in
care apar obscuritatipe care autorul vrea sa Ie pnn lUCrll]]
dinafara subiectului sau, aumci l1u-mi ramane sa caut 1
este yorba de ceca ce intr-un passj prohlematic este
dom' ocazio11al ex sau unde acela9i
illtr-un mod analog. exact
.;;i ceea ee este
ostensiunii
in'i''''g''''''"ea .&. "<:II')I-;l" [a o.pc"el"l .1 J.1 J let ..L"...... ..... ""-'.1\.1. 1 I··"" CUb'
De observat eel avea valoare contextuala ,;;i ceea
ce contrariaza (contrazice) contextnl sau 11 a11uleazii. impune
polemica ca 9i valoare hermeneutica, mai mult sau
clar formulata ea spargere a contextu1ui (legitima sau nu; 9i alCI
trebuie problematizat). sau mlalogie
re $i in cazul
mod automat. Dar,
rezerva ca
unnfuu 111 canollul, trebuie sa
a trata In mod organic elemcntele lmui discurs,
re poti fi problematice - ill primul rand intre idei principale, idci
subsidiare 91 simple mij10ace cxpunere. Dadl am
preultindeni aceasta clasificare in ace1a$i mod, atunci am avea, de
asemenea, preultindeni un de 1egatura Dentm modul 110stru
l -_.. _,.. '
cllstlnqw c1mtre idei1e principale ideile subsidiare, eu atat
mai mult structurarea sa rezu1ta deja dintr-o privire generala..
aceasta sa Decem aCltm 1a procesll1 eomplet a1
cazul 1n care trebuie lasate ihconarte difieu1­
pentm a se 111.a1
plecand de 121 aeestea, se re­
unde aceasta a11ali­
hermeneutica este
lUC;ClUllCl 1a Aven1 probleme
acea operatie nu poate fi efectuaili. eel mai
CU1"UL.>vl logice poezia lirica. Pre domina aici 0
libera a ideilor, lncat este difici1 sa se det""-......;
ce amune este daar simplu
are cauza ultima in fapml dl. poezia
depinde de exprimarea dinamicii sentimentului
ideea nu este de fapt dedit
(60:85). ;;;i observatia fundamentala: ,,( ... ] daca toate
sunt 1111jloace de expunere, dispare opoziti
a
relativa
fundamentale :;;i idei subsidiare. dispare ;;;i in cazul opus,
strict ;;;tiintifica. Aici, 0 idee este forma nemij­
de asemenea, ariee element este parte
a Intreg. Am atins astfel ambele extreme ale ca­
3eolo tmde cl pare a avea cea mai mica valoare. Aceste
extrelne stmL 111S8. ceIe mai in sa clarifice aphcabilitatea te­
despre punctele opuse" (60:
problematice, In cazul ostensiunii tin de 0
aspecte care fac nu mai apara atat de importanta
principale, idei subsidiare :;;i simple mijloaee
In domeniul nostru, Cet :;;i in cazul poeziei lirice "ideea
nu este fapt dedit mijloc de expresie" (60:85) cum spune
textual Schleiermacher. Reducerea intregului complex la
nu Inseamna totu:;;i rliminnare. ci sublirrierea
a excelentei acestuia.
Ostensiunea se prezinta, se arata, se - nu spu-­
ne, TILl explidi., nu e discm·s. Ostensiunea (eloar) recontextlla·
lizare ambientala. "Sarcina hermeneutica este deosebit de
1n cazul
absolut libera, dar
anumita
li1'ica p1edmd de la
se intemeiaz8. pe
ele; prin unnare, in aceasta privinta el llU cste
rice, fiindca aiei libeltatea este eea care
eedat atunci? Viziunea .
brice nu ne ofera nici 0 distinqie Intre idei fUl1damenta1e :;;i
subsidiare, dar scoate in evidenta anumite lnermi care pentru noi
vor devenl eerte. Aceasta apare 111sa mai intai ca negatie a sneee­
SilUUi de idei legate intre ele, adica ea este ceea cc se prezinta ca
salt ca punct-limita. Acest h.lCHl trimite insa inapoi 1a eeea ce cs­
te supus (unor regulil, tmde 11ici cea mai libera mi$care a spiritului
nu mai poate fi absolut libera. In propozitia lirica
este esenlialmente aceea9i ca 111 expunerea sisternatici'i; 1llUULlll
tea conexiwui este :;;i ea aceea$i. Doar eonexiunea este mal
Elementele lingvistice slmt acelea;;i, difera dom condiJiile ill care
se aila. Dar pentru ca lipsesc opozitia logica :;;i subardonarea, eel
mal bine este ea imediat dupa ce am dobfmclit impresia
sa intr8.m in amarlUnte. lucru este
latura lingvistidi, llU peritru cea psihologiea. stau
in cazul expunerii (60:86).
- intreg ;;i problemele constructiei hem1eneutice:
aila raport subordonare sau de eoordonme a
trego Plecfmd de 121 aceste raportW"i,
dobandim 0 reprezentare gellerala, apoi
doar de detenmnarea cat mai exaeta a raportului
a celui coordonare in fiecare caz in parte. Daca
intelegem corect structura ClUn a
atlmci nu mai exista in acesta privinta nid 0 dificultate.
107
I
i
Ie din domeniul 9Liintelor naturii
creat n01 sisteme Ie-au
Daca am vrea sa
eu cea [eorespunza.toare]
fiindca raportul
::>1::> lC:ll 1. treeeri, punete de contact
';;1 eel nou, atunei modul de a proeeda este mai
, insa in esenta ramfme aeelasi. fiindea sebimbarea se inteme­
. ., ""
fapte care fie sunt noi, fie pun in hU11ina raporturi complet
noi. Astfel, se creeaza noi tenneni noul este eomu11icat
inceput In limba de pana atlUlci. Sarcina esentialmer
crea dintr-oc1ata construqia hem1eneutiea 9i de
(
" n. () ,; ()'7\
V\.J. ()V-O I).
T extul prezentat
Sch1eiermaeher remarca
lllLUlUCi:1LtHi:1 un eititor lIne e
nu vede Iu­
ca om obi
9
nuit. Gmul ne­
[dar sa notam, care
aceasta IlU11ea mai pictmala], e eonfnmtat eu platitu­
mra 111S1.1,;;i1'i [dar eventual cu bani] 9i cele doua parti
sa intre in relatie. Va trebui sa se de ambcle pfu1i,
comprOlnisuri, posibile, pentru ca, a9a cum mata cu justete
Schleierl1lacher nici 0 mi9care a spiritlJlui nu fi absolut libe­
ra. Deci intelegerea nu se va realiza sub (din
bertatii, in temeiul acesteia, ci in
a a datelor originare,
dilionarilor adanci (fatale). Orice constructie hermeneutidi privind
ostensiunea va trebui sa tina seama
"Intre cele doua extreme > .." .
LLollLACHCL ca poezie, iar a doua ca
de compozitie 9i, prin unnare,
l110dului henneneutic de a
rala dintre poezie
, ca atare trebuie sa
nu are
doua
de [apt
este mai mult 0 colaborare, componentS.
specificul. In acest caz avem domeniul ideilO!
dar lndata ce ele sunt fi.int5 GO­
ic1eilor subsic1iare, iar in j urul acestora 0 via}8. poeti..
in sens strict ideile sunt aiei mijloace expUllere. In
de asemenea, 0 f01111a caxe se InuIt ck
UU,",wJlCl lirica: fonna epistolara. In acest caz un joe liber al
ideilor, illtre care nu mai
celei constituite de c0119tiinta de a
care este stimulata cand intr-un mod cand 111
domeniu se afla In raporturile reciproce
10 acestea nu existS. sau sunt lla':;'Lo\JLolLI:
colo
109
1
I
nere.
nu
distincpa henneneu­
a11­
care ideile slmt
(dad
vedcrea
. dupa cm'e contextul llC11llAlCl<tL
Illceputul :;;i sfar:;;itul parmltezelor se pierd aarecul11
Numai acalo unde exist§. 0 incheiere
o intentionat, contextu] este
prin aceasta dorneniul in care trebnie diutata rnai
Daca lntr-LID context
asemenea
sa fim atenti gradul
accasta se mfisoara justeIea certitudinea
nu se aDa 111 Ideea 1l1l1damentala, cj Intr-o idee
ra, valorii locale a unui term en
unde ideea
siguranta, nu
Aceasta
asemenea le1111en 0 mai mare accat aceea .3
[Ia care se referaJ" (60;g8-89).
Rccontextualizarea, urma unor decontextualizari,
111 cazul ostensiunii, aspecte 0 importanta
Contextul se poate reface, sau foarte 11lL In acest caz
spart. Opera nu mai e atunci insert ci plomba, adaos insolit ,;;i
vocator.
autorul este Insotit
asalteaza con:;;tiinJa, e
Schleiennacher di ,,111 viata
niciodata Ia 0 exprcsie compiet clara, ci
La fel se petrec lucnu1le in cazul ostensiunii.
anLU11iti aut011 idcile subsidiure se ana
obiectiva eu ideea fundamentala. se
sa procedeze logic. genere, en cat
1 ]
I
I

impOliantii. Dar
;;;i serie] mai putin logic, eu mal
ceea ce este mai straniu, mai neobi§nuit atunci
dnd ml are IDe 0 Prin tU1nare, la autorii logici este nece­
sar sa interpret5in mai exact ideile subsidiare in rapOli cu ideile
funclamentale, ill vreme ce la ceilaW autori, cu stranii sunt
icleile subsicliare, cu mai pUline motive Ie
atare. Din toate acestea rezulta, a9adar, ca ....
cat un subiect este mai putin
eu atilt mai pu!in sunt expresii
sa pierdem 1nSa din atenlie fap1ul ca 0 expre­
solemna, eu cdt mai generala, cu atat mai mult pier de
din interes 9i cu atat mai U90r poate fi trecuta eu Astfel se
invechesc expresiile §i pierd valo8Tea. un autor
stamie in astfel solemne invechite el rlemodat
De aceea este 0 eorecta
apreciere a valorii ori ori ea se manifesta" (60:89-90).
Stabilire de proeedurale (absolut necesare) In conti­
nuare: "Regula de mai sus pentm descoperirea valorii locale a ide­
ilor subsidiaJe constand in a observa unde apar acestea ca idei
fnndamentale, unde au de fapt Ioeul - nu este aplicabila
cat acolo unde
tate 5,i
de a proceda, amune, tre­
ce P1wll11a a putut contribui 0 anurnita
idee subsidiari:! la intregului? Daca acest lueru a fost
112
descoperit, atunci regula de mai sus poate fi aplicata se poate
spune di au10rul a extras subsidiara impreuna cu ei
dintr-un complex paralel idei t;li cil. a utilizat-o
sens. Aceasta conduce 0
de
apoi InlLldirea colate­
radacini Daca
este celia forma de derivare este cUlloscula, atunei modul de a
proceda este eel al unei metode de ca1cul; fiindca avem In l2i
tot ceea ce este eomtll1, ullitatea, i8T in formele de avem
diferente1or. Dar dad\. radacina nu se
lingvistica data, fiind insa cuvintele derivate ale
carui folosire lingvistidi este
expresie libere,
matierisl11 etc. Prineipiile subsidiaritatii
ostensitll1e, 1a lm mod distinct. Expresia libera, res­
cea logica, se diferentiaza net in cazul ostensiunii.
"In cazul inrudirii logice trebuie sa ne reintoarcem
dintre reprezenta.ri generale 9i reprezentari
care desenmeaza concepte din concepte
• $ \'SMiA4iiIh!4"'lfiWI. 4$4= * .............
SLllTt inrudite. Aceasta presupune
a repl'ezent:lrii prin plec3.l1d de la
are loc reinloar­
plec3.nd de
dedit
trebuie contina ceea
fLlndamentale. Dar
ell aceasta se caae aaesea 111 GIIlCLlltaIe. definitia
cum ar exista 0 problema henne­
De pildfl, nu se cade de
vegetal. la un
animal
tel111enul este obscur in lipsa llnei anmnite definitii
Daca aceasts. definitie eu trebuie 0 caut, nu
am III fafa tot ceea ce acopera ea
ca nu se realizeaza totul
cazul menlionat, limita,
Aceasta conduce
0 alta Inrudire [logica]
Exista Imudiricare sunt de­
1

avem aIlunlip termeni pentru ceea ce cade la mijloc,
deauna culm'i care pot :fi atribuite lUmia sau altuia
Invecinate. eu mai putin mijlocita cste trecerea, cu attlt mai
mare este il1ll.ldirea. Acest tip il1mdire este mai greu de tralat
dedit eel care ia na§tere prin pura opozirie. In
avem in vedere ca a;m cum exista0 diversitate de puncte
re, exista 0 diversitate a reprezentarii LUmia
Acolo unde se maIlifesta 0 asemenea
seaITIa intotdeatma de ea la clarificarea
imudire" (60:9
refera In mod
9
Este singUlul moment (60: 99) 111 care
.:;;i concret la vizual In
Observariile :31Int
fJLUla.JlU ordine
SEt
i la aspecte legate de
pertinente 9i sugereaza felul
Iacute pc marginea
Schleiennacher, putem un complex de
poata conduce 111 tinal la Intemeierea unei
ostensiunii. Desigur, dupa ce se va trece prin an.aliza
fundamentale a lui Gadamer, muIt mai apropiat de problemele \'1­
zualului.
115
cloar
3.3. I RPRETAREA I IvA
lD
noastre.
ve:;;ti,
expresie care 0 irnbraca, e
artistului irepresiv, Acel ceva care trebuie sa sa se
constituie in representatio cum spune Gadamer -111
In ostensiune. Continuitatea care
rea paua Deci: de ce acmn') ce a ~ a ~ i nu
aceastEi alcatuire tocmai, ~ i nici 0 alta ca variants.
al? etc ...
116
117
cum se Intrevede, sarcina hermeneutului nu e
care cu luciditate, te lncarci au­
tomat de sarcini la un parcurs care duce in
trebuie deiinit ca 0 peljecta
Ul::Olluiti nu prin stil
linlba trec Intotdeauna Lilla
subiec1111 u-atat se rasfral1­
in tratarea limbii.
inu'-o multltudme de reprezentari,
once se fld::'lC; UiH admitere sau respingere. Dar dadi
aceasta
nu a
tatea autorul ui, ci
sau a fast ela­
efect, atunci este yorba
lill stil defec1l1os"
Observatii capitale,
atunci cand lill pictor penuu 0 a.nume fOlmula stilistica,
anume mijloace de ceea ce i s-a impus
:hll'ii a fi reprimat de conditionarile lui res-
automat ca fiind inadecvate. Admitere/respingere ar fi
jocul (optional) fundamental, aspect valabil penu'u partea
Aici 1nS8. dificultiitile sunt intotdealilla majore datorita
conditiei inSiTUCtiei precare, habitudinilor, comoditatii etc.
Acel scop nu paate fi atins dedit prin aproxima{ie. In
ciuda tutmor progreselor, suntem inca departe atingerea
Altfel 111 jmullui Homer n-ar fi posibila. Disputa
celor tragici: incompleta lor diferentiere. lntuit
ia
indivi­
nu nurnai ca nu este niciodatii completa, dar intotdeauna este
susceptibila de rectificare. Aceasta din faptul proba cea
este, incontestabil, imitarea. Dar penbu ca aceasta reu­
atat de rar, cea mai malta critica se
, Inseamna di suntem departe de atingerea scopului"
(60:11
Ideea
nut. Totodata,
de aproximarile succesiveeste,
intuitiile individuale trebuie necontenit rec­
l1J1Ui
in cea
domeniu .;;i in eel limitrof.
o in!elegere exact a a acestei modalitat!
a literaturii inrudite §i a ceea ce
devreme ea model 21.1 stilului. eu aceasta latura a 111­
terpretarii, nimic nu inlocui 0 asemenea cercetare contex­
tuaIa. treilea este foarte dificiL pentru ca e1 nu
al amestecat eu opinii care
printr-o asemenea interpretare fi evaluate, putem sa ne
de el. Biografiile autOlilor au fost initial 8nexate probabil
in acest de se Utili tate a
prolegomenelor este aceea a ne
chestiunilor extrem de necesare din cele
.;;i intelegerea operei]. 0 pnma asupra
clmoafi)tere prealabila ia na.;;tere 0 reprezentare provizorie
mal cu despre paI1icularitate21. CaI"e aI' trebui cercetata"
(60:113),
Aceste observatii legate cercetarea contextuaia sLmt
totalitate valabile .;;i in cazul ostensilmii, cu
spargere a contextului, alterare a
malefica, sau indiferenta - insertie context dcci, cme, auto­
mat determina recontextualizari.
cea
se presupun reciproc,
Metoda
dar care,
unCi de
care se cauta cu­
1
' ..,.....­
speeific3., are 0 3Ilumi­
receptivitate pare a se
ea insa:;;i pe taptl11 ca individ poarili in sine un mi-
din tOli ceilalti . incat divina1ia este suseitata
[individuJui] eu cum ajung
e
metoda
cornparativa sa plU1a subieetul sub Evident, fie din nou
prin comparafie, dm a5tfel s-ar
di vinat
ie
. Cele doua nu trebuie Sel)arate
dobandt$te CUW[..>dl
zaloare. Hlra. aceasta, (jivinatia ar Dutea fi 1311ta5tica
metoda
respectiv cea
sunt pelfect
una sau cea­
discuta. Oricum in
ne afialTI pe terenul confom1 sintag­
care a Tacut cariera a lui Vattimo (66) nu pe terenul gfmdirii
intemeietoar
e
. Artistul spargand contextul,
recontextualiz§nd deci, hermeneulul deeontextualizand.
Decontextualizarea este 0 etapa. Sinteza
care conform lui Schleiemlacher Intrepatrunderea
:;;i particularului, nu se min rlivinatie. E
data de faptul di fiecare
mum
"VII. Ideea operei, care trebuie
fntemeiata pe voinfa, ilL! lrebuie
ambele momente luate fmprellna,
de influenfa. Tema ca atare nu
realizare. Ea este
chiar atunei caud nu este
lemCi.
ca atare nl1
o natura slatica poate fi
de rnoda1itati. La fel imaginea
considenlnd 0 bieet
unghiuri, tratata
rnai depalte privind toate
scop efect - privite ca
are din nou dreptate. Dar 1a acest a.ta
irnproviza!iei gratuite, ea senme
noastra. De altfel
a1 p·...7r-alp"t"l+1
cu
compozilia plecand de la
nere a prin om.
121
I
I
.....10..­
, cum se mtreveoe, sarcina hermeneutului nu e deloc
In momentul care ti-o asurni cu luciditate, te incarci au­
tomat de sarcLni la un parcurs care in
"III, inil'cgul tre buie definit ca 0
stilului. Noi suntem obi:;muiti nu intelegem prin
cat tratarea limbii. :;;i limba trec
cealalta, iar
ge asupra tratarea HUllJlL
reprezentfu:i,
se alll aarnnere sau Dar daca
sau altceva, l1U a rezultat din partic1.l1ari­
ci munai instruire :;;i obi:;;l1uinta sau a fost ela­
numai spre a produce un anurnit efect, atunci este yorba de
maniera, i3T maruerismul este intotdeauna till stil defectuos"
(60:112).
Observatii capitale, formulari
atunci cal1d un pictor
pentru amune mij loace
- res­
a1' fi
LUJUi::Ul1CULcU, aspect valabil :;;i pentru partea
111sa Slillt intotdeauna majore datorita
. diferite, instruqiei habitudinilor, etc.
"IV. Acel scop nu poate fi atins decal prin Clproximafie. In
duda tuturor progreselor, suntem inca departe de acestui
scop. Altfel disputa in jurullui Homer n-ar fi posibila. Disputa
jurul celor trei tragici: incornpleta lor diferentiere.
dulul nu munai ca l1U este
aceasta reu­
se expune totu:;;i confu­
depal"te de atingerea scopului"
118
sine ira et
interprettll'ii
sa dispunem In core subiecful fi era dot elU­
de j(du! in care limba Ii era data, ,I'i, ll1lr-o alta pril'il7/d,
ceea ce se poate >itt despre propria S(I modC/Ware. In prima
SIS incadreaza sitLlatia gell
lllCLllll.v de epoea autor1.llui;
respectivul domeniu 9i
nici 0 inte1egere exacta a
a
o asemenea eereetare contex­
difieiL dar pentn.l ca el nn
este de al treilea amestecat eu opimi care
asemenea interpreta.re fi evaluate, putem sa ne
Biografiile autorilor au fost initial anexate operelor
acest seop, de:;;i de obieei se aceasta
pl'Olegomenelor este fntr-adeva1' aeeea de a ne atrage
pra chestiunilor extrem neeesare din cele doua
Intelegerea operei]. 0
eunoa$tere
mal cu
11
cereetarea eontextuala sunt
dldlJllC :;;i in cazul eu atat mai mult eu
e in fapt spargere a contextului, alterare a lui
malefica, sau indiferenta - in context deei, care, auto­
mat detennina recontextualizari.
"VI. Pentru intreaga operafie IhermeneLitical exista
fnceput doua metode, cea divinCitorie §i cea comparativa care,
fntrucat se presupun reciproc, I1U sa fie separate lInCi
Metoda divinatorie este eea min care se cautii cu­
1
;...--­
tu
rue]­
respeetiv eea
iconologica) sunt perfect
ceea ee pnve§le ostensilmea. Daea una sau cea­
e feminina, masculina se poate discuta. Oricmll
cazmi ne pe slabe"
mei care a facut cariera a lui Vattimo (66) §i nu pe
Artistul interneiaza
hermeneutul explica, decontextualiz§nd.
Deeontextualizarea este intotdeauna doar 0 etapa. Sinteza
lui asigura intrepa:tmnderea
decat prin divinatie. E
un rnini­
l
Jdeea operei) care trebuie
realizare fntemeiatcl pe vain/ii. nu trebuie
la ambele I11OJ7)ente luate
se "
eealalta
infiuentd. Tema ca atare nu
decat 0 inDuenfii
fi obicei explicatplcCilllU
este adresata. Dar se pentru cme
ee trebuie sa produca aceasHi tratare
eondi1ionata toto data se
Observa\ii eapita1e. rN lUClll
motivul)
de realizare. 0 namra
defmita modalitati. La felullctgwcc1
fi luata eonsideral1d
multitudine de unghiuri, tratata §i
§i a§a mal departe privind toate artele.
seop §i - privite ca §i condi lionari ale realizarii
- §i are nou cireptate. la acest capitol ru1a aZl e
semnul derutei 91 improvizaJiei grahlite, ca senUle distinctive ma­
parerea noastra. De .;;i Harold Bloom lsi intitulea­
za uitirnul capitol analitic aJ excelentului sau tratat
dental (13), Epoca haotica. artele
epoca de crizii care nu e neaparat
Precizari importante chestilme, Sill1t contimrte schite-
Ie prelegelilor sus\inute
1826-1827 (60:115). Schleiennacher paralela cu
interpretarea semioticS.: " [lnterpretarea ] A
discursul 9i compozitia plec§nd de la lntelegerea ca expu­
nere a gandmilor. Compozitia prin om [a infelege]
\
t
cfmd de la 0111. [lnterpretarea] gramaticala. Omul cu aetivitatea sa
dispare :,;i nu ea allimbii. [Interpretarea] tehniea.
eu puterea sa elementara, dispare :,;i nu apare decat ea or­
sale, a9a cum pe eealalta
[lnterpretarea] gramatiea­
LCl11 llGd. [InterpretareaJ, tehniea. Nu es­
de unde pot eu sa CtIDOSe
raport
Notitele lui Schleiermacher acia.'1.cesc, continuare, pro­
1ClllUllzarea, detaliind subtiL eel adesea formuUiri memo­
aplieatii1e relative
anumite eazuri. [Interpretarea] gra­
maticala. Fieeare 0 presuplIDe pe cealalta. La fel $1 in cazul [in­
terpretfuji] tehniee. Fiindca vizitIDea generala trebuie sa se forme­
ze pleeand de la relmirea :';1 eompararea eelor relativ opuse. Prin
unnare, aeestea trebuie fi inlelese, dar conlinutul1or poate
fi in!eles plecand la vizitillea generala. [Interpretarea] gramati­
eala. Obiectul [acesteia ] il reprezinta limb a, dar nu in calitate
concept in 9i mci ca agregat de elemente aplicate, limba ca
individuala. [InterpretareaJ tehnica. Obiectu1 [acesteia il
constituie] facuItatea de a combina :,;i de a exprima, nu in cali­
tate concept in genere, ca logice, 9i nici ea agregat empiric,
C1 ca natura individuala. Exp1icatie. 1. In cazullimbii in calitate de
concept In genere 11U mai ramane nimie altceva decat formele ne­
122
cesare ca subiect, predicat 91 sintaxa. Val' acestea nu Stillt mijloace
de interpret are pozitive, ci negative, fiindca ceea ce Ie
llU poate fi nicicum inte1es. La fel i11tampla cu] facultatea de
a gandi, in ca1itate concept 111 genere: principiilc logice; ceea cc
Ie e011trazice nu poate fi in nici un eaz considerat facultate de a
gindi. De asemenea plec3nd de la ceea ee 0 contrazice, fa­
cui tatea de a gindi nu poate fi
ea agregat empiric nu sunt
ci produse dirora Ii se pot adauga mereu
l..IDOr noi interpretari. in eazul interpretfuji
asupra faeuItati! de [asoeiere ] sau
giee. Ele 11U sunt decat mijloacele eele mai
atenti la ceea ce Ie contrazice, 1a ceea ce este
9
i
propriu. [Intelpretarea] grarnaticala. Natura individual a a
este exptmerea unei amunite modifieari a
tClpretarea] ter..nica. Cmaeterul ea natura .
menea, 0 modificare a facultatii de a gandi.
tel
e
vii. Fiecare planta [este] realizarea a:tll101uoasa a ,-,'<''''-'>3'''+
modificari a procesului reprezentat" (60: 116).
o suma de eonsideratii marcante, in
"compozitia prin om", "puterea elementara a
de expresie), "limba ca empiric", "de
nose omul, daca 11U prin intermediul
raport cu aeest discm-s" etc.
Ostensiunea e prin defll1irie un
pm-a. E unul dintie cele mai supfu:atoaxe
complexe. Suntem inca fomte depa:tte de lamwirea
time in ceea ee 0 Problemele acestui tip de empIrIe
de 121 cvasiimposibilitatea de a se consensul privilld
funqia propriu-zisa a ostensiunii. Modeleaza, 8mbienteaza,
tioneaza, reprezinta, induce etc?
La origini in epoca artei de invocare, flmctia era in­
dubitabila. Ca simbolistica 9i magia adiacente erau discutabik e 0
alta problema. Alta a renuntat treptat la veleita!i
123
$i asta 0
ierla originile dubioase, cum sp1.me Adormo
evoearea, toate au reprezentat
1a ele, e 111dreptaJ:h.
ea 91
mecanic2i.), dar $i
1a 1850) a deter-
care eoe­
stilistice, absolut eontra­
111tr-o epoca impli­
este de 1a sine in!e1es,
11U sunt bu1versate pro­
CU111 spune I-..TGlUCU
HW
,
prmerile aellzat iconoclaste, e asti'izi
prineipala a pei-
E indubitabi1
9
i cat se
hel111eneUlu1ui, care va
ofertele individuale $1 strict
comunitar ';>1 recunoa,;>terea in
La
lllUUlU in care
organizarea a
De indata ce s-a
de ansamb1u, se poate mai
eu vizirmea de ansamblu determina
Dar ce 111seamnii LUllLiiLC stilistiea? Ce iDsearnna, de
Schleiem1aeher: .
o [individualitate]
nu poate fi in!eles prin eea mai
automlui" (60: 117), stabilind
$i explieitari: "Fieeare autor are
care nu au in genere Diei 0 indi­
124
ill demnitatea sa" (60: 1
eeea ee gasirea
Sehleiem1acher stipuleaza: "Seopul se
ell
mal mUll de icleea loperei] cn exista mai
arbitrar in opera,
In comparatie eu ideea scopul fi ceva
)rdonat §i
toc111ai cand este au-etLi':IU
de vedere al scopu­
pare a fi deterrninats. el numai ca mijloc al
a ajlmge 1a acestea
alHor 1a inceputul sau 1a
a avea ca subiect ce­
De asemenea,
este prezentat ca idee, Exemple pentm
special in literatura moderna. Pentru al doilea: in
din Comunicari1e epice nu contin dedt
nu 9i ideea" (60:
Sigm Schleienuacher pome:;;te de 1a ideea de credin­
a autoru1ui responsabil, mediocru poate, dar care se straduie:;;te
cIar si constnlctiv. treeu1i prin nihilism
degrab8,
sa suspicionam totul. Neincrederea aceasta generalizata
teza noast1'3. e corecta :;;i suntem sigmi ca da ingreuneaza 111
hel111eneutu1ui de buna credin!a. Chiar astfel fiind,
l1U poate posibilitatea ea artistuL antoml de artefacte inuti­
sa lill simulant, care rasplmda
soeiale evidente. Chiar bine poleita 9i tl:apant colomta 1a te1evizor,
ell de:;;antare, aceasta soeietate
care i se de altfel din plin, stocurile
de de aducand tot mai mult en continutul dejectat
containere. soeietateEl, 9tie ea arta ramane, inevitabil, inofensi­
ca poate doar i se da Reaqia rutistului - revolta,
in aeeste conditii 0 abordare henneneutica docto­
aduce a baleiaj didacticist care nu are legatura cu via!a. Ac­
centele care pot intriga sau atrage, astazi stridente, raman
, iceberg. des pre accente §i importanla lor, vor­
be:;;te, iata, ;;i Schleierrnacher: "Pasajele accentuate in aceeat;Ji ma­
trebuie sa se in acela§i raport cu ideea [operei]:
aceea ea trebuie rezulte din ele. fRemarca: aiGi se observa
nou cum mtel1Jretru'ea este presupusa.
trebuie ne cum sa distingem
(60:121). Schleiermacher mai
"Uneori pot exista pasaje fals accentuate
cazul persifliirii" (60:121).
acum dOlia sute de ru1i aceasta accenUl81'e
se constituia ca un mijloc expresie intre altele, astazi .;;i eu
Dadi societatea 1:;;i bate ioc de
§i ella randu-i, ca raspuns, Aceasta
eu to ate eehivocurile
declangeaza razboaie, nu solicitS. 111Cl macar
Supus, recalcitrant Insa, el Intinde coarda atat
credem, sa nu-§i bata joe §i de
eternitate nurnita posteritate, posteIitate cru'e
nu 0 au, 11 face sii
mic-bmgheza, ci lU1a cu conota}ii
persiflarea e la ea acasa, e GDl11Ul1a.
uu'al,
una pozitiva,
nu
in mascru"ada sirnulatorie §i
lucrativ ­
va se consmna unul dintre tipurile oe drama de care m'e
tuI, el trebuie mai mai cuminte
poate ultragia la infinit, DLl poate raspandi
pmdenta retraetila, deloe snoaba, 11 face sa se alinieze
zand cu masura :;;i refuzandu-;;;i muIte, 111 -nemasurata
Situalia e insolubila. Corolal": suferinta. Sau
ferinta, Am mai spus-o. S-ar putea ea drama a artistului,
sa fie 0 drruTIoleta,
Anirnat de dorinta de (deci nu neaparat de co­
mlmicru'e, deoru'eee, adesea, el nu are ce comunica nu
nici de rnijloacele expresie potrivite), dar
nmciannente, penduleaza intre liminara §i
trairile-i avantate, adesea stimulate (stirnulentii S1.mt de 0
lal"ga ;;;i binecunoscuta, nu staruim), 81tistul ajunge sa con­
nmde planmile, 1,m de scrnzoidie paralloica devenindu-i stig­

accesate pnn ClU11pararea
. similare Ja
acestea ]1-ar
ill galerii de arta sau muzee
avea vizitatori niciodata sau
sau
ba su.m vag
contra1'a a
9i comentat de Sebeok.
de tea­
variantele mmatoare: ori se
curalor, daca
un personaj SpeCla aceasta
UGlllLCGl,(.Gl tot mult :;;i amenintator,
1a cheremul lm10arei acestuia, dependent to­
sa se Imanleze
folosinta), or sa te supui
partea unor
de­
pentru a11ist, care trebuie
sincer. Orice proiect
lucrati v, care vizeaza nu atat impliniri
cftt Prin.s ca menghina in aceasta alternativa: a
a ceva
excedat termene ahe
in care s-a implicat, este
care ar fi propice
e deloc 0 Eniste mic-burghezEi, c1 un nu
de astazl e
Q."C;"LW(1. altfel
(1
129
dar girate de trairile dez:agreabile m su­
majoritate a cazurilor. Se
aceasta realitate fatala, care se
a$a cum a fi crezuti ca ne
de arta. mia cu A mare,
se "
scabroasa $i
foatie jos. apropiat tot
care pare a avea 0 rizibila prin
]Juse in aqilme. Nu neaparat in ope­
rit oarecumva nevinavata $i lipsita de aparare,
aprecierilor unor neaveniti mai mult sau mai putin ti­
mult sau putin legitimati
te legitimeaza un legitimator
tinljtate fi cu indreptitire,
nu se poate
suficienpi
vreun
nu supmta sa i
$i analizata
un gest mare CUlioa­
sa 0 facem, trebuie pamit 1a curatirea
teoretici . putemici, a tot
trebuie apreciat IDsu$i faptul
oretic, doctoral $i responsabit e lm gest
trema bunavointa, care, desigur, 11U va fi
nu a9teptarn Ci1utiirn adevaruri.
adevaruri care ne marcheaza
instrumentar. - ostensilmea
130
s-ar implica, fmanciar, inc1usiv, consistent. 0 face 1:11sa
nesemnificativ, prin cu preacuparile serioase, lucrative.
Generalizarile noastre, indubitabil corecte, nu exclud ex­
Am avut ocazia sa foarte mari arti''?ti
(regretatul Ion Bitzan, Marin in activitate
exemplu) fomie la 10cu1 lor, em'e nu s-au coeotat
em'e sa-i faca 9
i
(nu putem do.
nelalocullor, ca 9i
acest
pri vind posibi1ele "sUiri
di: "Uneori om chiar daca nU111ai in in­
sa, intr-o asemenea stare a reprezentarii pe care noi a
privita din perspectiva eontinutului vietii, nula. Daca ast­
st81'i se inmultesc, eontinutul al subiectului se reduce"
(60:124). Schleiermacher mai eu indreptatire urmatoa­
"Daca nu exista 0 preocupare dezbaterea te­
l!lca,t sa ia 0
pruiicipanp 1a
sub mei 0 fOlma,
se falosesc mij­
. Pictura se la dispozitie, se etalea­
automl niei nu trebuie prezent Ostensiunea,
ofertarea de acest tip mei nu mizeaza pe dialog, de
aeeea este 0 data in plus difieultoasa eomprehensiunea. Aceasta ar
ea pm'tea receptie sa opera (lcgand-o de alt­
ceva) 9i sa-l inteleaga pe artist Aceasta, consimte, evident (e
mtistul sa ofertat, deci a consimtit). Or
e U11 acl volitionaL l\[imic Cmai ales as­
mai ales cu
fundamentaJ5. e, in acest punet unna­
prealabil comprehensiunii. Dar, se
pori, t1..1 S3 ac.cep\i ceea ce nu
Nu 1111elegi pentru eEl n1.1
"i i ('nn i r.il :1tea s-au C0111­
a impOltantei operei
un orgoliile, in Jipsa
1?1 unanim recul1oscute, in eonditiiJe
prod1.1qiei sale oferind1.1-:;;i
d'ind jocurile eelorlal!i
sau multiplicarea 21r fi poate
sensu1 in care implinirile
lor in anonimat,
neC1..U10SCUt. k trebui, probabil,
1
eeea ce
:;;1
aceasta, problema l1Ll se
de analogii. Astfel, este greu
tiva psihologica, la
crare a sa ca joc liber al
mai u:;;or de cunoscut,
libere.
concordS. cu ceea ce
ostensiunii: ,,[ ...J,,,t,Q,......,,·"'t
I

pg a
lucrari tehnic-cuiistice,
;;;i diferite
Hern1eneutica U;:'lCUi:ll
se ca ea
extragandu-se principiile ccu10anele
doar ceea ce e concord cu specificitatea
de expresie sau "forma de
cum splille :)clllelem1acher, provin fapt din abordcu'ea
semiotica a ostensilmii, se cauta semne care nu funqioneaza
ca rezmnandu-se la a fi t0l111e sau forme-sernne, precis
hiposemantice. incercat in precedentul nostru vohun
-105) sa tocmai prin punerea in cu ceea ce
se pctrece in domenii expresiei aIiistice, specificitatea ire­
ductibila a ostensilmii, Pentru lamuriri la respective Ie
din momenttu
modificari
re trebuie necondifionat "Daca privim [ ...]
latura
1J1",,,,am de la presupo­
dleqie se dezvolta
in care 0 refleqie
activitate vitaM, ea este cuprinsa deja, implicit, in
ei, intregul demers nu este
moment generator; elementele singulare ale
determinate de activitatea [vital a] din care el
(60: 127), Scbleiermacher stabilqte apoi in fonnulari
metodologia helmeneutica unnat, deslu§irea
aspectelor introiective, respectiv tehnice (legate obiectualizare).
Trebuie deci sa aiba lac ,,[...J intai, deciziei, adi­
ca a unital!i §1 a orientarii specifice a [latura psihologica];
intelegerea compozitiei ca realiZ81'e obiectiva a acesteia;
[lnlelegereaJ meditatiei ca diacronica a
[ decizii]
plecand
servam totodata cum autorul
tia care erau
acest mod,
'128-129).
problematizeaza
1 iberul
arbitru ,;;i prob1emele fOlmativitatii, .
fun daInental a, eventual ruptura:
latm-i consta faptul ca pur i';;:'lllUIU
prin mmare, noi trebuie sa ne intoarcem
al autodetelminarii
puterea fonnei este cea caI"e-l stapilne:;;te Clutor, atat
in momentul meditatiei, 91111 compozitiei.· oda­
ta cu decizia [pentlllJ conceptie este deja §i fonna. In miisura
care fOlma este deja ceva
spirituale in este al formei, tot
din perspeeti va latmii grcu11aticale [a
gan a1 Acest nu se schimba mod esenlial
atunci intillnim creatol1l1 unei noi, In acest caz, De 1n­
trebam elUn a ahms lm Ilutorsa creeze 0 noua
Noi intre un moment negativ $i
consUL ill faptul ca din cauza
germenele complex idei recuza formele
caz a;;mdar, fie remmte 1a Lie sa se aescopere 0
fOlma noua. Daca este descoperita, intra 111 Joe mo­
mentul pozitiv. 0 forma nou descoperita nu este absolut noua.
existS. deja dar nu ill domeniul in care autollli vrea sa 0
135
creeze.
. in care
oculte) de a scoate in prim
Caruselul nestingherit,
unde
sem­
Fritsch,
modS. for­
decelabile,
. un artist sau
nu toti se
za. a.r fj de comandamente
ratoare, care va
ecologic ne vizeaza deja pc lloi
al
schimbat in aceste aproape sute de ani,
te individul creator (lesne psihanaliza
tul a1 vietE. a evolum
ee legatUTa are ea eu
momentul genezei
autorului? putea
aceasta este 0
hel111eneutica ';'1 el a lipsit aproape
Antichitafii, originea sa este deseori
l11ulte ori titlul este total u..l\.,c<c,r
operei, de pilda
eu Laean ca .. ]
eeluilalt" :15
hologic
prin conceppa lui aceasta se
deci scapa de echivocul originar.
de la viara automlui (artistuh.li) ne spu­
este ( contrar parerii unor anume
a acestuia poate conduce 1a
alvie!ii autorului" (60:130).
caleidoscopiea
nu
ne mal spune
ostensiune-titIu, acesta din unna dat
ea cum ar sa expliciteze supliment3x ceea ce
nu ar li capabila faca singma, este eu deosebire cornplexa.
FOalte e tautologic, da scriptmal ceea ce 1i s-a 1ivrat
nn desigur, doar pentru identitlcare.
diverse, asupra chestiunii, intr-o alta
uc:uvminatia nu e eea mai importanta de-
care Ie ia artistul. timpul 1egat
J....I'-'I..o1,<:'la e un act
barea fn ce
aici de: ce aceClsta pentru el sau
in ansamblul vielii sale? [... ]Prima intrebare se
138
nu
ceva care
imprejmari. Atunci cand
unei decizii a
1ucm care apare odata in cuget In
eu totul
aeeastii se cade lesne in al1ecdotica.
9i comparam operele vlziunea co­
recta eonsta a pleca de 1a rernal'carea necesiwTi in
''''·Am·",,,,,,i,,; ;"t",,·;r,,· in a lTIodului
Inalti­
care a iost compusa
bile 1a imprej uraxi. Dar
niciodata e
(60:131).
Dineolo de dihotomizarea il1itiaIa, e recunoa:,;­
intfunp1arii in lllarea (deciziiIor) artistului.
c'"'uuJ.u".... manifesta de a se rolul C011­
arlsmnb1u1 vietii cmar, al al aliei in
via!a poate fi
rari" (60: 1) conduce, credem 1a LGWa.LL6ill
il1cepe abia In rnomentul in care se 111ai altfel.
vorbim lntr-lID sens eminent despre artistica, l1U reu­
a eeva Iacut este decisiva, ci imprejurarea ca ceea ce s-a ftlcut
o particularitate deosebitit" (29:56).
,,[...J eu cat mai mult 0
rnai stmt 1111­
dimpotriva,
sa creeze
deten111nat
dll mai
a
eA'terioare"
ra., ell atal mai este cunoa:;;terea
a
orice martw-le artistica este vestit ceva, este C1..U10Scut
recunoscut ceva. ce e legat 0 asemenea sea­
tdea1..1na cu un fel umure, CLl 0 mlrare aproape eu 0
ca ceva s-a intarnplat, ori ea unor oa­
ceva" (29: 1 Aceasta in conditiile care,
cum arata Schleiermaeher, eu privire la
cn legitimitate in domenilll
literara un domeniu foarte restrans. Adesea
diverg
en
l
e
intre orientarea artistica, pe 0
parte, :;;1 stil111 de pe alta parte. In caz poate [apfu'ea]
0.. •.• .: 1
metodologica 11 taee pe
care nu era flagrant in epoea,
sa un
cunl spllllea 0GweleuWlvUCJ
de cenzw-a,

legi eorespllllzat03Te a
tor
Schleiennacher arata cat
exact DECIZIA-GER.1\1ENE
in sa
tii ar fi aceasta?"(60:134),
mare perfect valabile ostensiunii: "lJeClZla
poate avea in autorul 111SU9i 0 In opera vietii
priu-zisa, eand acea este eea care intreaga ne
este dat un maximum al valorii. Minimul aeesteia se manifesta
in
ca ele Slm! de mare 111­
141
-----------------------------...... ..
sernnatate pentru operatia hermeneutica. Dad! moduI de a proceda
hermeneutic este lipsit de de 0 viziune corecta asu­
pra diferitelor valori ale deciziei-gem1ene din care s-a nascut 0
scriere, neintelegerile SLmt inevitabile. 0 Iucrare neincheiata nu
poate fi interpretata ca opera profesionala propriu-zisa. In ea sunt
de inadvertente in tratarea [subiechlluiJ. Cu cat 0 opera es­
te mai organizata, astfel incat fiecare element sa fie in perfect
acord cu intregul cu unitatea nmdamentala, cu atilt mai purine
inadvertente VOl' putea fi observate. Modul de a proceda hermene­
utic va fi diferit in cele doua cazuri. Cum tohls;i sa stabilim
daca 0 opera este de un fel sau de al1ul? Noi trebuie sa clmoas;tem
intreaga activitate a autoruIui" (60:134).
Observat
ii
de metodologie hermeneutica de interes su­
premo Deci decizia-germene careia i se depisteaza trei nivele can­
titative, are, cu indreptatire, confom1 lui Schleiermacher, 0 insem­
natate capitala pentru operatia henneneutica. Fiind yorba de deci­
zie, automat i'ntelegem ca e yorba de un aspect volitional, care
acopera, pe respectivele paliere, ipostaze de grade de important
a
diferita. Este greu ca decizia-gelmene sa acopere intreaga viat
a
a
artishllui, el va trebui sa ajusteze din mel's. Operele ocazio­
nale, conjunctmale, implinite din varii motive, cel mai adesea din
neeesitatea de a autofinanta produqia esentiala, capitala, in care
artishll crede Cli toata puterea care i se pare absolut necesar a fi
implinita, slmt de lm interes relativ.
Exercitiile pregatitoare - azi Ie spunem proiecte - sunt in­
sa mai penUel tot
i
necesare. (Exista lnsa arti9ti care sust
in
ca-9
i
consmna spontaneitatea creativitatea in proiect de aceea
il evita; prefera improvizatia, care conduce, ins a, la nenumarate
reveniri, costisitoare atat ca timp consumat ca.t ca investit
ie
.
In cazul ostensiunii aceste schite, exercitii, proiecte prega­
titoare sLmt demne de tot interesul, au un statut similar operei inde­
lung finisate, deplm marturie asupra demersului creator 9
i
sunt cu
deosebire pretuite. La fel lucrarile netemllnate, cmar nesernnate
(cu tot feti
9
ul semnatmii, unul dintre multele legate de ostensiune,
de altfel), se aliniaza stahltului operelor finite pot complela feri­
cit contextul.
Ca trebuie eunoscuta inu-eaga activitate a auto lTll ui (artis­
rului) e indubitabil. (Mai tarziu 0 serie de hermeneuti vor avea 0
alta parere). Indeob;;te putin despre un 3l1:ist cand luam
contact cu opera sa, dar intotdeauna se cunoa;;te de fapt cate eeva
legat de viata respecthrului artist. Acest ceva, dob§mctit pOalt l11Ll-u
discutie de cafenea, influenteaza ab initio a reeeptolTllui,
neconstiruindu-se inu--o aperceptie riscand sa faca imposibila
apropierea 9i aproprierea. E cazul cel mai comun, a1 marii mase de
receptori, poate de blma-credinta (dar suntem tentati a ne indoi_ in
general, de ea). Generala e neintelegerea ea trebuie statuata, :;;i
conform lui Schleiermacher ca 9i prezumtie, intelegerea e cloar ex­
ceptia. N oi nu pledam, neconditioriat, penUel ea, ni se p3l-e ca artis­
hIl se poate, foarte bine mulrmni eu acceptul. In caz C3. '10m
sa e9afodam 0 filosofie a accephllui, simplificam problema her­
meneutica in fundarnentul ei, in ratiunea ei de a fi, anlill1e realiza­
rea intelegerii. Daca de intelegere nu e cu adevarat nevoie, nu sca­
pam oare, automat, de 0 smsa de false probleme care maeina rela­
tia? Dar daca toru9i nu se poate realiza (acorda) acceptul dec8.t eu
conditia intelegelii, cu sau :fara ghilimele? lata probleme la care ne
yom stradui sa raspundem in viitor. $i yom intreg arse­
nalul de mijloace de convingere pentll.l a implme punchll acesta de
vedere, care se constituie intr-tuml dinu·e pilonii metateoriei noas­
tre.
Desigur, nu avem in vedere C3l"e p3l. lipsiti de irn­
portanta, marginali, provinciali (stll.lctUJ:almente 9i nu prin catalo­
garile pripite jignitoare ale centlLllui). E tara hlhu·or orgaruzari­
lor statale putemic centralizate - pe model francez - de a descon­
sidera ceea ce capitala teritoriu, provincie. In ceea ce pri­
ve9te Romania, stat puternic centralizat, din motive binecunoscu­
te, neoavangarda anilor 60 nu s-a implinit in capitala, ci in "pro­
vincie", la 9i Cluj, ambele orage demne de a fi adevara­
143
142
I

este
este cea mal lipsita
importan!a
tara mel 0
de
mai preeizeaza
detenninate sunt con1
i11u
­
individualitatea, paTti­
lui ei, domeniul caruia Ii apartine ar
formelor se tinde spre un asemenea
"""0(,,,,1\.-,. Cu mai determinate
cu mai lipsiili particularitate este
individual aeste opus a modului me­
nu se re-
Sigur ea 8.11istul intra automat Intr-un univers
constituit independent de liberul siiu 8.1'bitru, l11sa
tul le redistribuie, Ie Ie ajusteaza, inventeaza altele noi
complementare, reducandu-se acmn "intregul la lU1 act de
a1 autorului" cum splU1e Schleiemlacher (60: 136). Schleiennacher
dar 9i fennitate: "i11 acest
teoria artei, Sa ne bQ.W,.LWJ
mod intr-un al1lU1Ut
multi prelucrea­
realizarile 1m vor fi
cu
mult vor
144
acest caz, ill1
moral, ca 8.1' fi camc­
terul al de artEi 1}-ar , sa mCl
un SCOD delelminat. aceasta este n-ar t1 perrms
sa se decat ca aceasta s-ar
rientare, dar nu pe un scop
pura, caz
esenta serierii unui [autor] arta.
In nu
automanifestare in eorelatia dintre
1 137).
Intrarea in conflict eu teoria artei 11-ar fi dramaticiL
a avea 0 lllncpe, preewn odinloara invocarea,
ce1ebrarea, evoe8.1'ea, reflectarea, nu
nifestare a evolutiei 1a care se refera
am numit-o instaurativa ee e evident vag),
eu autoreferentialitatea sa, risca, pur §i simplu, sa nu intereseze.
e poneifw:i, preconeeptii
211 operei de 8.1ta este demult e
o al1llUle Olientare, ci li lipse$te
toemai
, . ,.,
tocmai al .
e deterrninanili dirij eaza
ce sa intereseze eeva ee se refera do8.1' sine, de
trinliteri care asigura simboliz8.1'ea. Or, opera
funcialmente simbolic, Deconstructia 9i demitizarea
nimalizeze. Or miillmalizarea, ea §i toate
altfel, sunt mOlial
opera de (OStenS1Va, in trebuie sa se
daca nu cml1va e necesara chiar 0 relntemeiere,
Schleielmacher ill continuare: "Totu§i
intrebarea daca, 0 opera ar trebui sau
ca de aliiOi. ea, a§adar, determinata sau
alta a luat a anumita 111Iati§are intr-1U1 areal na­
atunci, i11 privin!a fOlUlei, S-al' putea
daca 0 opera m trebui sau nu tratata astfel.
acest lucru de perfect detenninat?
perfectiunii, [yom vedea ca.] in contextul
nu lipsesc cazlmle Cal'e se abuzeaz
a
, in anmnite scopmi,
fonna propriu-zisa. Totu§i, acest luc11l poate fi
renU1oscut. Poate di artistul aSC1U1S adevaratul sau scop, Insa
nu risipite §i nu lipsite de
9
i
in evidenta adevarata ten­
ia 1U1 vast domeniu Cal'e, di.n aceasta per­
sens echivoc, ;;i allUme to ate
dinafara domeniului artei propriu-zise, un­
ditre alia, prill Cal'e intreba­
ial' raspunsul- diflcil" (60: 1
capitala, Cal'e rasplllsul nostru este da, Opera
de alia trebuie tratata hermeneutic ca opera arta, manifesta ca
atal'e, 0 hemleneutica a ostensiunii incercarn e9afodarn
Ostensiunea va fi privita ca opera alia 9
1
nimic altceva,
Echivocurile ~ i dificul.tatile, ca §i obscuritatea anurnitor teorii §1
vor trebui depa9ite de un savant desigur, dar §i
accesibiL ~ i care poate avea de a fi impruia§it. Daca
inseamna in primul impfuia§ire (prill discursul sau
sa a$ijderea. Deci
eu obiectul aliistic este supus exmnenu­
hermeneutic, demontfu'ii explicative, chial' dadi la moduri dife­
~ i cu instrumental' diferit, insa e aceea§i, pentl1J
al'nbele aspecte, ele plltand t1 drept interfat
a
celui-
Desigur artistulnu trebuie plasat pe un piedestal mai lnalt
henneneutul sau, §i hermeneutic a e 0
prima instanta, dnd nll1ctioneaza ca absolut necesm
o imPOlial1ta sociala
Sehleiennaeher
metateorie: "Tot ceea ce
nical'e prin intelmediul
§i aceasta fie se
al1alogie cu ~ t i i n t a sau alia. A;;adal', acestea l1U
unele altora, CIliar ~ i ceea ce este de
specialitate poate beneficia de 0
nonicitate ~ i nuante. Dar pot fi prezentate §i mai
ptillete de vedere eu privire la faptul ca 0 opera a.r trebui '
tata plecand mai degraba de Ia un domeniu de la altul. Al1U­
eomplexe idei, cme vor deveni obiect al interpretarii, au 0
unitate care se afia raportul dintre continut :;;i forma, Aceasta es­
te, toate cele domenii, unitatea
tea] obiectiva, ce rezida in con!inut se poate distinge de
tehnica, ce se refera la forma, Una trebuie inteleasa
In plus, fiecme complex de idei are 0 unitate
toate acestea, subiectiva, aetul de voinra al
~ i fOlma sunt reunite" (60:13 139),
Astazi gimdim mill nuantat problema raportului conJ:inut
fonna (aspect compromis decenii intregi de 0 estetidi aservita),
Despre continut, propriu-zis, nu avem ee diseuta. in mClun caz
nu este ceea ee sau comunicil (apment) opera, C1
artistului, pe care parte a recep!ie n1.1 Ie reconstitui (si DlCl nu
trebuie), Receptia are alt tip de trmri. Versal1tii Stillt
, nici 0 opera situata ill domeniul artei nu trebuie presu­
pusa 0 alta unitate dedit automanifestarea, Pentru ea, a ~ ; a cum s-a
producpa pur artistica este afectata orice. i n t e n ~ i e
[arteiJ, se pune problema a 0 ahmci cand ea
In genere, apare urrnatoarea intrebal'e: cum. pot fi descoperite
diversele genmi 9i domenii ale compozitiei intentiile
sublective sau unitatile subsidiare? 0 asemenea intentie
_i
aceasta va exerelta 0
na$terea
forma $i
$i preclsa. Ex-punere
e prezentare, ar[ltare
ci ar trebui sa se
(60:139).
trebuie reClU1OS­
de 3 fi a operei inclusiv). Suspiei­
b311uind intenlii elUll Ie n u m e ~ -
te SchleiermacheL Ie
manipulatorii. nu destructive.
fie
eorecte,
presuplwem
a anel se aprople uc aeea putere dominanta a
langa aceasta, in ar exista un putemic
in aeest eaz se vm eauta noi forme.
Is un antagonism intre artistului prin f0l111a ~ i
propria sa [ea ex-pLmere]
in aeeasta se va
ceea ce nu este
imagine despre
.. ] un(ui) antagonism in­
sa erealie in fOlTIla"
ostens iune , evi­
etalare, toale
explicitare Intr-Ul1 i111 limbai. Ostensiunea nu se
ca ineifra.rile
nu
aduee, in timp,
e prezemaL uc l<:t bun timpul petreeut
ostensiuni, poate la deseoperirea de
leg2ituri subtile, 1ntr-o prima treeute eu vederea,
1
nesesizate la plima vedere dar care explica eventual
a ocuren1elor
trasee,
sal.! m:,li degLtll?l lll-­
UlUllLd1. 111 aeeasta ehcstitme trebuie sa ne auto::mali:dt.
Numai aeeast2i . faee posibihl UJlci probJelne prc­
cum infelegerea ideilor subsidiare. maj
patrunderea meditariei, ~ i anume
exista 0 de
frenatoare.
sa sffu'$easca schim­
brn:e a cursului . Daca
se sehimba un anumit punct, aU1l1ci ia
tie. Aiei este vorba de ace I joe liber al re]:)re:z:erllal
vointa no astra este pasiv3, flinta spirituala
eu cat mai mult ne abandonfull aeestui joc, eu
este analoaga aeesta este absolut l1\".liH\".l
pentru ea l1U Ul111eaza 0 leQe a
9i explieilarc,
eo enestmne care se dlseuta. NO) nu creatia sub
:fi prea purin), niei nu 0 clesigm, p1'i\,1
ea experienta ulLima. Doal' viata eel eu ade­
varat implieat ea, e pus a in joe ell Din aeeST
pUDet de vedere , se poate vorbi de 0 a
separata a operei e
poate fi element
1
la fiind, e moarta, prezema, uar mOalia. E reinviata de privirea ce­
devenind element de subiectivitatea artistului,
care a produs traind-o, subiectivitateaJobiectivitatea celuilalt, ca­
re, pe acest traseu, e de indiferenta artistuJui, producatomlui.
acest schimb inter-subiectiv e direct pemicios, se
e neindreptatita productia evident, produca­
ideea unui schimb +c,,:5 11'\ f::1t::i Tara
prin opera,
aceea e 91 aei'ormant, flou,
hiposemantic etc. Toate aeestea,
subiectivitat
ii
N eputa.nd, datorita
sa peliraeteze, eu eonvivialitate ehiar, el e oareeum ex­
clus din Reeeptoml "dialogheaza" eu nu eu artistul.
Pentm viat
a
artistll.1ui aceasta e totu1. Interesant este di. Gadamer
tfuziu, are de exclude pe atiist din opera.
se in obiectivitate e parell1ic, iluzie de doctrinar
care n-a trait faeefea operei, desavar;;irea ei dificultoas8., dar,
intr-atat subieetiva. ,,Arta incepe acolo unde se putea face
a1tfel" obi;;nui2 sa spuns. Gadamer §i avea dreptate.
Schteienuacher observa, de altfel, cu deosebita
ea: "Fiecare stal'e a reprezentarii este sine 9
i
pentm
lill moment [al viet
ii
] este astfd trecatoare. Pe de alta parte, fie­
catoe asemenea stare insa 0 mms. durabila, deplme ceva [In cu­
pe aceasta intemeindu-se reactua.1izarea momeritului original'.
Dadi n-arfi reprezentare ar disparea lntr-o clipa In­
tregul existent
ei
noastre s-ar mistui fieeare clipS.. In starea medi­
momentanul dispare, noi ceea ce a devenit el
alt moment aceea intregul este totodata un aceasta unita­
continuarea deciziei, lnvinge momentana dispa­
de fapt, ea trebuie sa olnvinga complet" (60: 148).
Starile, tJ:airileartistului, necuantificabile §i, altfel, greu
explicabile, trecatoare, lmeori fulgerator emar, prezinta interes
lntr-adevar, dadi lasS. u...'TIle. 0 reactua.1izare, in foarte mare
masura partiala, e rea.1izabila in reeentie, dar cu adevarat c1'iutarea,
150
resuscital'ea monientului original' nu 0 cauta reeeptia allaliza.
Fentru hermeneut poate fi importanta, pentru 81111p1u1,'"''''"'''+'-'''
interpret hermeneut Schleiermacher
In continuare, eu subtilitate: [ ...]
te, 0
moment [al vietii] 9i catoe
9i contempla!ia in sens
time de reprezentari care urmme, nu sum supuse aClLllUl nos­
tm de vointa. vedem aClUn ceea ce ne distrage stal'ea me­
este faptul de a fi al unor asemenea St8.­
contextul lntregii noastre alaturi care se mani­
asemenea aete ale unul moment. Un asemenea act nu tl
inteles dedit daca plecarn la Intreaga no astra Dadi ne
Warn aetul eomunicarii, deci a1 meditatiei totodata 801
aiei aeeea§i tendinta spre disipal'e,
act de \/oinla se 'lmpat'te doua momente: g5ndirea
priu-zisa eomlUllcarea. Daca atl1 biruit meditatia propriu-zis8.,
rara commTIeal'e, disipmea, ahmei ea nu va in a1
o asemenea tendinpi. va fi intotdeatma Dadi
Zal'1m eommueare prin seris asemenea demente, caTe nLl pot f1
explicate pleeand de la actul dominant a1 vointei, nu mal
ca ele provin dmtr-un j oc libel'. l11sa asemenea repre­
zentm sunt cuprinse actul comunicarii, acest lucI'Ll se petrece
printr-un act vointa" (60: 149).
ill cazul ostensiunii,
momente, la care se
mai aratat-o, chiat, daca
o gandire care nu e eare ineumba materializal-ea obiectuaUi,
cu toate implieatiile multe rezo]vate de artist deloc rutinier, ci
prin initiative ee tin de meditatie, de gandire, alllll11e.
Comunicarea nu e avuta in vedere mod evident, ar­
e con§tient tot timpul ca. nu produce doar pentru sine, pentru
a scapa de fantasme sau pentru a-9i incerca puterile. In subsidim e
prezenta tot timpul realitatea ca obieetul frnalizat va fi vazut :;;i
._­
lJretenpa aceasta nici IlU 0
ell nu s.. aT
alambicat, baIOchizant
lesnicios, limbajul comtID
se imparta;;e;;te cmax
are, Dadi asta s-ar
la un mij loc de
Cornunicarea se poate
'intregii limb a­
jul-limba, Ceea ce eronat se
De

degradare
Lipse;;te
compromi!ator In di se
care nu mai sunt precllmpanitor
a nll cere
natural,
paguboasa) a
f::1ce In continuare,
parca
legate de "actul dominant al voint
ei
", cum
De Schleiem1acher, sunt pertinente. Opera, implinirea ei obiectuaHi
un act de vointa determinat Dad\. analiza
H<ClllJ'-'JiCUUI."Q., inclusiv) nu-l poate depista, nu inseanma di e
Eber, , neangajant. clemente dar apar
ca identificabile, este pentru Intotdeauna s-ar fi pu­
tut $i a1tfel, alcatuirea unei (plastice; observat
ia
e va­
labi18. pentlU domenii ale Gratuitatea artei, alta doc­
trina ce apasa abordare metadiscursiva, se
referea lipsa ei pragmatism, la implicaTea absolut specifica,
dar marginaJa ill cea sociala, inclusiv),
Funqiile ei specifice, inconfundabile, rffinan 9
i
nu pot fi
norate. Dar corect ceea ce fine obligat
ii1e
damentale ale henneneutului Aceasta inseamna nu nu­
152
spune
neutica coreet.
rUJCU"u.._,. in continuare 9t astazi,
mw aptitudine ei ;;i
despre autor comoozi
completa autor,
licentioase, ceea ce 0 crasa a
artistului, 0 parte, a ceea ce i se poate cere mijlocului
toria,
duce 1a
foarte
(ostenSilli1ea)
nU-l cerem hermeneutice, sa
Inleleaga cum arara
orga­
presti-
reprezentffi-i
care nOl, plecand la
compozitie, suntem in stare sa
---L__
snnlem 1:11 posesia LU1Ul alt etalon dedit aumci cand nu slmtem in
unei asemenea Intr-Lll1 asemenea caz putem sa
a nu numai ce fel idei subsidiare i-au·
ci ce anume i s-a strecurat :fara voie,
ce a la ceva. lntelege to ate aeeste as-
Ia 0 anaiogie stabilita el noi, analogie din
care extragem elementele noastre despre el" (60:150).
Deci "fond reprezentari aSC1..IDSe", "idei subsidiare", re­
eu care helmeneutul e obligat se
considera Schleiennacher, trebuie: ,,[ ... ] luata
eu seama autorului In nmOli cu cei
carora elle (60:150).
cazul ostensiunii, va trebui avuta ill vedere eon­
unghiuri. Odata de sine, proprii-
Ie exigent
e
:;oi nazl1in1e fOlmative, apoi, ill subsidiar :;oi eel mai ade­
sea nemiirtmisit, unei potentiaie reiat
ii
, prin intelmediul
cu cel2ilalt. CeHilalt poate fl, literalmente, orieine. Nu se
prevedea cine trece prin fata unei piculri, tapiserii sau scu1p­
ttm nici ce react
ie
va avea. Cel mai adesea va ramane indiferent,
or indiferenta e mOlial al artistului vizual. Presup1..mfuld
ca se capteaza toul:;;i atentia receptol'ului, react
ia
va depinde de
zestrea aperceptiva a aeestuia, or a1'tistu1 nu poate sa se plieze
toate nivelele deinfelegere, ehiar cele mai reduse, cele In care ce­
nu e funciannente capabil inte1eaga nimic. Nu e capabil,
deci, vreo legatura, mai ales din lipsa rnimesisului. Dar
acest caz poate fLmqiona principiul subsidiaritat
ii
, deci intr-un
context in general ininteligibil, sa se depisteze temeiuri de interes
locale, 0 nuant
a
de culoare, LID joc de volume atractiv etc. Pentru
hermeneut (dar, atentie, arta nu e produsa pentru henneneuti!)
problemat.izarea se poate face pomind de la un ininteligi­
mergand J'napoi stari.le originare, ale genezei
operei, ale motivatiilor artistului. In chesti1..me Schleiermacher
, .
sublineaza: "Poate aparea siruatia ill care dobandim corecta viziu­
ne despre starea in care s-a aflat autorul abia plecand de la in­
154
terventia ideilor [subsidiare]. Alci se ana inca multe
se situeaza dincolo de posibilitatea regulilor In
genere este valabila [regula conform careia] cu
raportat cineva la activitatea prezentata a sondat
cu atat mai mult talent hermeneutic are el
cat mai dificila este problema henneneutica, ell
rezo1varea ei necesita contributii comune, cu
este lips a condi!iilor necesare, cu
trebuie sa se unea.c;ca a rezolva
Chiar ill cazul texmiui,
Ostensilmea neflind texrua.la, ci contextuala
sunt inca mai mario
lui Schleiennacher privind textul,
,,[.:.] flecare scriere are un dublu aspect; ea pe de 0
log, alta parte comunicare a tmei
de idei. Dad. yom con cepe a doua latms.
te ca nu1a. De aeeasta tine atlIDei fapull ea
fluenrat deloe de imaginile eititori10r pe care
coneepem acest lucrll, attmci sa Sp1..U1em ca ceva nu
este 0 flindca In acest caz autoru1 ar fi scns doar pentru si­
ne. Dar de indata ce eOllcepem 0 drept ea este
inf1uentata de reprezentarile eelor carora scrierea li se adreseaza.
Tot ceea ce are illtr-o in acest mod, caracteml dia1ogului,
poate flmleles numai plec,3nd de la elementul comun al
cititorilor SEE" (60:152).1n continuare Schleielmacher subliniaza
extrema diflcultate a identificarii intentiei propriu-zise a
textului, in scrierea finita: "Problema descoperirii
priu-zise pleefuld de la toate ideile care sunt vazute ca idei
diare este foarte diflcila. este numai de re­
z01varea problemei henneneutice care ne sta inca in fata, anu­
me: daca avem 0 clara reprezentare a medita!iei ;;;i a eompozitiei
autorului, atunci rezu1ta 1esne 0 judecata certa despre ceea ce se
afia i'nafara meditatiei :;;i compozitiei. In acestora
D;lente care nu sunt decat mijloace expunere, de pilda expresii
155
etc. dind cineva, p1ecand de 1a
UC_,'-lL.W gcr111enc, 111erge 111 amanunt :;;i ordinea
ccu-e vrea
le l11Jiloace de
cee3 ce
ideile nu va gasi
comU111care,
Incat este ca $i cum toate
ar fi deja in aceasta serie. De fapt, tot
subsidiara se in acestei . Fi­
ca nu se poate afirma ca toate al1­
lui
expresie, am spune· noi
eu decizia-germene ca :;;i Cll textul
valoarea de
doar
evolutia unui voll1m etc. fntr-adevar
acestea nu pot fi sunt determinate evolutia intema a
in care ajustarile Slmt pelmanente :;;i eel mai adesea irever­
sibile. FaDtul ca in ostensiune se lucreaza prin supraptmeri sucee­
Nu comunicarea e
SUPOli, intru implinirea operei confOlm viziunii ar-
prealabila, dadi se cu proiect, improvi-
este detelmmant, mai ales in ce-
tip de tensiune care
celorlalte mijloace de expresie.
a deciziei cOlmmicare
...1.

prim, ci, evident, expresia, care, tmalmente, reclama
N oi Indraznim sa pU11em acceptul
gere reclama posibilitatea stabilirii de legiHmi. Credem ca
care
ostensiunea poate fi acceptata $i
se aTe
(deci 1egatura) mirnesisl1l.
este
perspectiva
Limba este aici
aspectul particular prin aceea eli prin
actului psihologic, 0 asociere de V"'-_'uvu.,­
unite. Prill forta pe care
tere extensiuni
(60: 154).
$i in
(sintagma
mene e tr3it8.,
sa DLl spunem
bel:;lUg in cazul ostensiunii. Ba ehiar, ocurente1e
care, in sine, SLUlt primordial extensii o;;i/sau transfigu­
functie de tipul ostensiunii, SLll1t substan1a muta a aces­
de expresie. OstenSiLll1ea nu relateaza vag, e
hiposemantica, dar exprima prezenta.l1du-se deschis,
In Sehleiermacher 0 perti­
aplicabile ostensiunii: ..] eu trebuie
.;;i meditatia sa. Aceasta este1:nsa 0 problema
este aproape insesizabil pare a fi detemunat doar
Am putea SpLll1e pur simplu ca idei1e prezente
dau la . obieclu1 trebuie daar sa vedem in ce fe1
ordonate. greu de ce anume in ce fel a
_ un anumit subiect, fiindca fiecare subiect
poate fi tratat In diferite moduri. Suntem in domeluul tailuc a1 me­
este sa ce anume a ascuns autoru1, eu
toate ca aceasta rezulta p1ecand de 1a ideea :fundamentaHi.
scriere are propria sa or dine diacrOluca in aceasta privin1a, ea
este 1a origine ordinea in care este gandita fiecare idee. Dar in co­
ea poate fi aid la distinctia dinh'e medita­
ele este labila se expli­
ca min actu1 initial de vointa. Ca moment, acesta poate fi conceput
in sine" (60:154).
de care incumba
mai anevoioasa in cazul
vizual e mai degraba tacut, putin
depLll1e greu .;;i rar martmii, 1.:;;i
metadiscurs valid, doar in cazuri singu­
mmare mai mult decat in alte arte, aid determinarile
sunt de re!2ula. Dm conjecturale. Deci supozitii, foarte adesea nein­
temeiate.
poate fi crezut sau nu. Doar
obiectuala, compozi!ia, cum spune
depune cele din unna marturia de 1uat In sea­
rna. Schleiennacher sublineaza apoi "distinctia dintre meditatie :;;i
158
compozitie" caracterizand-o ca labila §i arc
tate. El pune aceasta 1abilitate pe seama actului
produqia: de arta e In primu1 rand un act
inte de a fi (eventual) lUlUl expresiv ni se pare evident.
detalia chestiunea acum, avem insa intentia sa 0
ocazie viitoare. In mod sigur artistul vrea sa faca (sa sa
realizeze) 0 opera alta de 0 anume e
expresiva real!l (nevoie
expresie 9i/sau
cat e nevoie (nazuinta) formativ§.
subliniem ca suntem
maTi de acord cu
a lui
decelat cu aplicatie. Sa nu uitam ea 31tistul e un
fect, iar 31ta simulacrul prin definifie, prin Ul11131e abordarea 9
i
analiza va trebui operata eu deosebita prudenta.
Ultima teza citata din Schleiermacher, legata de "aC11.1I 1111­
de voint
a
", care co.nfonn . sale fi conceput
sau mai putin 1ncbis in sine, se poate disc uta, cClt este ca as­
pectu1 volitional Insote;;te opera de na$tere pana la
Dar Schleielmacher mai dihotomizeaza, continu31'e, cu
tate, cu privire la intentie, impuls, act de vointa: "Daca ne
toarcem acum la impuls, observrun ca nici un act de vointa nu se
sa fi fost dat sub fOlma Lll1ei intentii. Un impuls care nu este
produs in subiectulfnsu.:;;i ca intentie nu este decat un simplu mo­
ment a1 instinctului" (60:155).
Sigur multi vizuali, creatori de rmnm
ni9te instinctuali, dar aceasta nu Ie diminueaza ob1igatoriLl
Ie, Un instinct siglU' conserva calitatile picturii, C31'e poate rfunane
felmecato31'e, 111 mai mare masma clIlar decat una impulsiva sau
mmcat intentionala, pregatita indelung prin sclIite ;;;i/sau proiecte.
In fond, poate ostensiunea s-ar putea mu1tumi sa Impor­
tant e sa nu ramana indiferenta. Toate aeestea sunt chestiulu care
vor trebui bine curnpilnite catre henneneutul specializat
b1emele ostensilmii, pentru ca explicatii1e sa fie
exhaustive 9i valide, Uffilatoarele obsel'Vat
ii
159
rididi insa semne Cle Intrebare: urmanm
pe care le poate avea desIa;;;urarea idei!or,
o ClupllCllalC faptu! di daca in impuls
atullci, cn cat idei10r este mai obiectiva,
mult particll1arul este care se afla in gennene, eel
eu mai subiectiva este
ceea ee se afla 'in genllene
tonalitatii 'in cme se
II U Lll:O Ul este ins3. mai
tocmai pentcu ca aceasta
aceea el contine mai degraba
decat pe cei a1 propriu-zis, Dar
corelat
ia
lor, astfe1 incat descoperim
de 1a compozitie, iar
c€ U1d continutu1 este
va fi asemenea dat8,"
prezideaza, desigur, implinirea
nu Slmt duplicitaJ:e, deci Iatamice sau
foarte bine incompatibilitatile ex­
ca logica aee1eia nefiind una demonstrati­
L;ond
i
1
ii
de corectitudine a gandirii discursi­
eu nOf1Uln, judecati rationamente, putand fi nUlni­
bUl12fvoint
a
gandirc plastica, se prezinta senina
:;;1 cu taate incongruentele ocurenl
e1or
indiferent daca e autoreferentiala sau nu. E modali­
tatea ei a fi ce tine de earenla domenia1a, dar cme nu-i diminu­
ca activitate spirituala simbolidi.
Dar oricurn, Schleiennacher ,,[... J nu pu­
decat atLmci cand intelegern geneza.
aici [rezllltaJ inevitabila problema de a intelege fieeme lucrare
cm'e poate fi obiect al henneneuticii in acel dublu rapoIt"
.. 1
160
Acceutul pus pe intelegerea a motivatlel, mai
grabi'i, ill cazul ostensiunii, ill se pme de un deosebit interes.
za, motiva1ia dezvaluie In tapt conlinutul interior, 111carCahlra
hica :;;i cognitiva care se concretizeaza in f0l1118.. intervin
sa, :;;i un alt aspect corect decelat: "Noi toti vrem sa intelegem ex­
punerea ideilor altuia prin raportare 1a propriile noastre idei.
marea situatii poate flll1su$irea san respingerea. [ ... ]
um1are, In masura in care vrem sa intelegem
buie sa lncetfun raportfun materialul supus intel}Jreta..rii la pro··
pria noastra gandire, fiindca aceasta raportare nu este destinata
un caz utilizata
dea] in ce relalie se am. gandirea
gandire" (60:157-15
Observatii capitale. Atat simplul receptor cat $i eel care
ambitioneaza 0 interpretare henneneutica au, desigur, 0 suhicr.l
tate multiIDe prcconce.plii. "Daca nu ue
prindem de propriile noastre ideiJ,
utice nu are nici 0 valoare" (60: 158).
cu deosebire radical in chestiUlle. Desigur, avand vedere dome­
sau de investigare, 1ucrurile stau, intr-adeva.r, Dar ell pri­
vire la ostensiune credem di este posibila §i 0 hermeneutiea ex­
trem subiectiva totu;;i valida.
Liberului arbitru al artistului Ii raspunde teventual cores­
punde) subiectivitatea henneneutului, care nu va realiza, desigur,
in aceste conditii, 0 caIlonizare veritabila, dar poate raspunde
subjecti vita!i, esenta (eu sale) recepto·
rulni (relativ) lipsit de edueatie. CaIlonizarea nu va putea fi reali­
zata, in acest dorneniu, decat treptat, dupa
bineinteles concertate. arice CaIlon :;;i acesta va suferi
rnodificari, ajustari legitime cme vor trimite pe 0 serie de
temporru" bine cotati, Intr-un con de umbra. lu}ii vor fi treptat
Posteritatea e dura 9i schimburile de locuri nu neaparat justifi­
cabi1e 9i drepte. Nedreptatea postelitatii (acel fragment de etemita
te cme poate fi observat ea 0 coada de cometa, dar nu din oriee
161
1
ill
I\i
1'\
IIII..
Ii

I'

'de lata, deci relativismul
;;i aid) se poate astfel adzmga nedreptatilor din
creatorului. Sunt sitl.1atii1e care cacealmaua e deplin3.,
sau s-a autopacalit.
tendL.'1ta se
Ii par Intr-atat supa.ratoare,
nu e yorba, sau n-ar trebui sa fie
modeste aproxirnari din ce in ce
ne sunt inaccesibile, deci a
pare infantil, implinirile, adesea
Aceasta in Jirnitele permise
Dar din pacate nu nmnai
container. Slmtem containerizati integral.
creierele sunt
Din pacate nu putem ramane ill teT­
Rsmane atunei i1uzia,
Obiectl.lalizarea fiind absolut necesara,
subsecventa a obiectLliui simbolic in concertul mare
tine de carenta domeniala. Con:;;tientizarea
sa dud 1a 0 reintemeiere. Desigur, aceasta
e poate 0 posibi1a baza pentru regandirea
., E ceea ce speram sa reu:;;im, macar part
i
­
noastre scrieri.
Dar revenind, dupa aeeasta digresiune antieipativa,
hermeneutica lui Schleiermacher, mai trebuie comentata inca 0
"Trebuie sa [1m noi in:;;ine farniliarizat
i
eu medi­
compo
z1
1 a putea inte1ege meditat
ia
:;;1 compozitia
la
aeeasta perspectiva, in exercitin1 prealabil spre inalte
In gimnastica literara, este propria creal
ie
"
. 1 58).
Aid ar fi mcnt observatia ca nu e 0 situat
ie
fericita ca,
cGlnentatorul sa fie un fast care nu s-a realizat plenar,
C3 sa uu spunem ca s-a ratat a renunt
at
sa mai produc2\. opere
a produce comentarii. Practicarea en succes a aruandurora e
iluzorie. Sunt rarisirne cazurile in care criticul, comentatorul, este­
e ;;i artist de prima impOl
ian
l
a
. Dar sunt.
162
----L
,
sa critica, estetica, hermeneutica, realizate la palier superior sunt
arta. Nu a1' trebui sa se
sau tripla specializare. Hermeneutica
dubitabil opera de alta.
Punand in poezia ';;1
UlmiHoarele aprecieri: "Daca ne
portii, mC1 un caz nu
tregime primul act de voinra.
act de vointa. in cadrul
Tocmai de aceea [poezia] nu este lU1 act 1Il con!onmtate CLl
inca ceva, ce a1' aduce 0
In nu existi 0 asemenea
acest caz plecam de la faptul ca in primul act
forma 91 continutul sunt date. Insa fOlma este aiei aceea a
Pl'oza. Prin Ulmal"e nu 111Ci un obstacol
tele illtregulni sa fie dezvoltate a!?a cum au fost ele
Inceput" (60: 159).
Considerarn ca ostensilmea nu e
"primul act de vointa". Transformfu:ile slmt
se realizeaza prioritar prin suprapuneri !?i nu
praplmerea comporta majo1'e, cu cme alte tlpuri arta 111.1
sunt confruntate. Cand sup1'apui negi integral ceea ce este astte1
acope1'it, mai mult, alterezi !?i contextul. 0 suprapLmere, care evi­
dent e 0 transformare, antreneaza deci altele, rapOlturile nen .
te, date juxtapunere, fiind decisive. Receptonli nu va
data cum s-au derulat in timp operatiunile, ce trail"i ­
- au antrenat acestea, cat se va fi fr::tmantat pictol1..11 ca sa
seasca, cvasiinstantaneu, solulia acceptabila (nu indraznim sa spu­
nem ideala). Emotiile In receptie slmt de cu
constituie pe cele ale creatonllui, putandu-se
Ricoeur, de doi versanti (52).
Schleie1macher identifica 0 situatie speciaHi, in C81'e l1U
doar plasarea e semnificativa, ci insu:;;i sistemul
de agregare contextuala: ,,In cazulin cmT complexul ideatic l1U es­
te un agregat de elemente, interesul ;;i mtrebarea "ce
163
anumc a mal gandlt autorul in plus"? cade eu totul inafara sarcinii
henneneutice" (60: 161). eu alte euvinte 1ntr-o astfel de situatie, in
care aspectul manifest intentional, nu e vadit, ana­
hermeneutic a are obiectuL E evident,
ostensiunea, eEt arta contemporana, 0 arta de mod
adesea totul se reduce 1a astfel de agregate J:ntamplatoare
nu slmtem siguri CEt pot fi l1umite agregate - mai degraba
aglomerari a1eatoare hiposemantice, lip site de pertillen­
care nu reclamEt, ba chiar nu permit 0 analiza hermeneuticS..
referirea la astfel de fenomene- repetilm larg raspandite In
rutele vizuale de astazi - reclarna 0 alta modalitate de abordru·e. Or
avem un dublu interes: de 0 prute,
a mecmapa l.ll1ui autor in totalitatea distingand-o de
ceea ce apare in compozitie, de alta prute, de a
Clm1 este modificat de modul expunerii sale, cmn se
comporta Intregul proces, caft se p1edind de 1a prh'1lul
act vointa, fata de totalitatea obiectului" (60:161-162).
flagrant nu exist a meditatie ci doru" expulzari
te indepartezi automat la distanta corespunzatoare,
a te protej a. lndiferenta este cea mai buna modalitate de
protectje pentru receptor. Cfmd el se considera tratat ell indiferenta
nu eu deferenta, de catre artist), raspunde automat cu aceea§i
monedii. Ciclul comuruca1ional se incmde In acest caz, dar sub
fonna de banda Moebius. Parri1e nu comunica pentru ca nu au ceo
o atmosfera de tristefe cuprinde orice mare manifestare expozitio­
astazi. Partea recep!ie e perfect de aceasta. Par­
tea produqie, cu cohorta de curatori astfunpar, eu totii
pentm a instal a mai savant mai spectaculos spectacolul m­
Ull. Umversurile sunt paralele. Nici 0 legatura nu va
fi posibila lntre ele parra in momentul in care se va proceda la
reajustari structurale, mai ales In ceea ce oferta. Dar cand
breslei sunt profund dezbina!i, "avangarda" le­
gitimata ca atru"e de legitimatori ilegitimi e rupta nu numai
ru"iergru"da, dar §i de masa mare de combatanti, care in acest scena­
riu cuprinde :;;i Inmmati aezarmap, ell torii dezabuzati, e clar ca
discursul henneneutic e ce] deplasat :;;i ca trebuie inceput ell
lmul apoi, abia, putandu-se trece la analiza
aplicata, altfe! totu] ramane 1a nivel factologic.
Schleiermacher prefigureaza
Gadamer conceptul
poate fi eu adevarat
sesia a tot ceea ce ar fi
se adauga faptul ca ru­
pe timpul autoruIui" (60: 1 Aceasta
care se analizeaza momente ale 8ltei
fuziunea orizo nturi I or, eru"e se Cllll-)(:tllc:
contemporana prill prisma analizei hermenetuice, problema
ra care i se ridica acesteia este constat81"ea ca,
meditatia lipse§te ­ A
rea de cele diierite
contraculturala. In astfel de eazmi - in care revolta se
tot mai des meditaJ:iei -, helmeneutul va
mers cu deosebire sociologizant. Estetica
va
printr-o henneneutiea soeiologizanEi.
Priv.ind impulsul origin81", pe care Sehleiennacher pune, Clj
indrepta!ire, un accent deosebit, acesta mai observa: "Dupa Clm1
impulsul originar a tost coneeputa 0 expunere sau cealalta [respec­
de imagini sau raportLlri cauzaleJ (n.11. F.M.) inovatia ;;;i me­
ditatia sunt eu totul altele. Si in acest domeniu, 0 inovarie este mo­
dul de a UJll elementele, de a impune Lmul sau altul dintre ele.
Exista aiei moduri de a proceda complet diferite care nu SUl1t
subordonabile unele altora. Daca serie
imagini, dar aeestea nu au totu§i aspectul
In stare sa 0 reeonstituie; rezulta ca
fonna sa" (60:165). Aceasta e situa!ia in cazu]
Dar raportuJ inovatie - meditatie e sim.iIar ill toate ca:L,'11rile ae pro­
dUcfie cultural a, dar eu deosebiri sesizabik de 1a un domeniu 1a
tul. Anum.ite arii cuhurale privilegiaza., illdubitabil, inovatia, chiar
164
165
:j
:
-l
s;i inova\ia de draguJ il1ovatiei, sau de dragul provoca.rii. E situatia
ostensiunii, care cum se cllvine, nu pare
cand e provocatosl'e. De altfel establishmentul a invatat cum
sa provoccuea neutralizand-o.
Schleiennacher asupra aspectului
l110mentul . 0 diferenta 111U'e a
sale, ea pcrsonalitate istorica,
in lor eu­
noseut. exterioru'§.
zi.'itoru'e, este mai dificil" (60:1
In avemo parere diferita,
ne perspectiva istori­
este cvasiimposibil sa apreciezi
justete, productiile contemporane. Faptul ca
bine omul, nu ne asigura automat b mai
care cele din unna,
o contextualizam coreet nu e deloc ca Ii
raport cu productiiIe contemporru1e.
revine, continuare, la problema, ideilor
introdudind nuantari de mare finete: "Sa Ulmarim
aCLlm ceea ce se intre meditatie ;;i compozitie ;;i care sa
cand uneia, alteia. este domeruuI ideilor
apru"j:in meditatiei autorul Ie ru'e cum eIe
reClIDoscute ca ;;1 care Ie integra
. In caz contrru' ele apartin compozitiei.
Ul::.ilUlge aici dOllA extreme. este aceea in care autorul a sta­
con;;tient in compozitiei totalitatea elementelor,
in minte mai cand a;;temerea
pe l1rutle era deja Incheiata. In acest caz, ideile subsidiru'e
ca inserate. Cealalta extrema este aceea in cru'e autorul,
la inceputul procesului de meditatie, ;;i-a luat deja libertatea a
nu se limita la dezvoltru'e a impulsnlui originru', ei de a las a
ideilor sa se desia;;;08l"e liber. In acest caz afilmam eu
ca ideile subsidiare apar}in procesului meditatiei" 60: 167).
Tot ce afmna Schleiermacher }::Jrivind expresia es­
te valabil 9
i
pentru Desigtu', nu avem general
idei subsidiru'e, ci ocuren"fe secundare, cel adesea inserate, co­
montate. Ele nu raman apmifii rang
bine, simpla prezenta detennine
eel mai adesea spontane,
unei meditatii, ci necesare
In
Sehleiermacher
sau mod a proeeda In
poarta acees In opera linui autor, sa
sa \'rei
sa dobande§ti 0 cunoa;;;tere ce nu se ca;;tiga
eu..
ristidi" (60:168). Se deci 0 de subieetivitate
tarea hermeneutic a, teza pe care run lansat-o
9i ne bueuram sa fim, iata, de
o alta teza Dlma de mteres e in continuru-e. 'aces­
avea un concept a
avea mea potrivita. Cat prive;;te expresia, defmitivmea
lementelor ei incepe abia odats. ell compozitia insa§i" '168).
cazul ostensiunii definitivarea elementelor nu incepe
eompozitia insa§i, ei se sffu'§e§te odata eu incheierea luer2iJ:ii,
aspeetele compozitionale Artistul vizual nu
ee a doar a incheiat lucrru'ea, decide, de re­
gula, de data aeeasta 0 meditatie
corespUIlZator ea ostensiune, Nieio regula 1m cum tre ..
sa acest moment. Deeizia
eand luerarea poate fi prezentata, tine
desigm, dispozitia, stru'ea spmt a amorUllll, 1a care se
Sehleiermacher avand lDSa In verlel'f': intreg procesul de elaborare
se descopera
a autorului
tine mod de
unei de idei C8 f8nte i'lle cugetului.
o serie de observ::nii "Daea
dispozitii suflete,;;[i, m aeest
modificari, rara ca el sa fi nevoit sa Ie dJ lllnaca nu
" momentanee nu are 0
fi modalita­
pot fi
111tr-una
este
o semni5catie
mult in tratarea Nu pot :5 l11sa regUll clare 111 aceas­
ta toc111ai pentru di este vorba de mult de 0
(60:169).
devine factura inconfunda­
modula!iile,
de la artist la
mclO
in aceasta aceasta libeliate
domestica, e afectata alterat1 social, deoarece acest
e conditionat in mal mare masma decat e dispus, de
sa mai
eu bC!llelennaCl1er: "cxlsta oameni care
spirit sunt cum nu sunt
acest lucm avand influenla muzicalitatii
pierd simful run10niei. Prin mlnru'e, nu ill
specificul. Dar se aflii :;;i prin ce se manifestii
, a ru1lStulUl Vlzual e
foruie dificil sa ce 2ll1ume a acela:;;!
Realitatea nn se poate detem1i­
zile de lucm
pun asupra a ceea ce
nstica principala. a expresiei am rnai aratat-o). $1 noi
credem cil. nu in stru-ea de spirit de scmia dmatii a artistului trebuie
Ulma
(pe acela:;;i
Schleiennacher arata cu justete ca doar
e :;;i cu ata.! rnai rnult aceasta e
.-..L
valabi1 in ostensiune, 9
i
sistemul de
pennite a se alaturi 0 smna de lucraI'l, a
deci, 0 cornparare sinerona.
Legat de starea spirit care na,;;lerea operei
apru'tineau subiectelor care le t1'ata. lua
diferente. Dad. autorul serie avand in mull SElla-
Ie serie. diversitatea dispozlj:iei fi U9
0r
dc-seQ­
o
discw-sul
cadrul efu:eia
(60:170).
In ceea ce ostensiunea foru-(e ea e elaborata
(realizatii) intr-adeva..r dintr-o su£1a:re, oricurn . de
rna ora se fac sub urgenrei, ell
cvasiinstantaneu. putem vorbi in
stare de SDITit rilnrl I"vl"l"'llti", 1",..,.;".;; se pe eta­
medie a acestor
m.i.J12ll1ta afectiva. desigur nu e decelabila
receptori, destinatari, clUn Ie spune Schleiermachel', a carol' dispo ..
atitudine c0l11w1icaponala e masura de-
Partea produqie, receptie, ca intr-lll anu..
ni': pe de lllda, eu
e
predispoziliile
ostensilllea. Sigur privitoruilli, ansamblul i se poate parea
obscur, mai ales din cauza faptului ca un cod, eehi \'0­
1
realizarea
Schleiermacher observatii eu la
(textuaIe, evident, dar considerap.ile sale sunt va­
: "Primul eonsta mtotdeauna
prin care este descoperita totalitatea,
struetura $i formule aceasta. Daca
de ansamblu conduce pasaje
punctele ale este posibil nu
. un rezultat satisIacator" (60: 174). mai departe:
1nt1'-o care cheia
euprinde sine 0 obscuritate, prieinuita. nu 0 intrelU­
la contextuluiJ de genul semnalate, avem de-a face cu
cel mat dificil eaz, fiindca nu se poate gasi 0 metoda a
suprima acea obscmitate. aceasta
pret. aparitia unor
o asemenea incapacitate
Ce ar
faptul ca
obscuritate ce tine de
de desigur nu uuuV,"J.
LUIUd:"lC anurnite obiecte reprezentate, care ar fi expe­
superficiala sau caTe nu ar avea destul
ell n.mdaluI, aceasta in 1..mei pieturi
reprezentationale, sau evolufii eonfuze nea9teptate, pe trasee ex­
cesiv aleatorii 1ntr-o abstracta.. nu. Incongruenta
facturii, 1l1cornpatibilitatea solu!iilor picturale care eoexista
neconeord al anwnitor oeurente
context, solutiilor decelabi­
catre 1..m receptor neavizat, acestea ar putea fi obscuritatile ill
cazul ostensi1..mii.
p1..1tem ca ;;;i Schleiermacher eu 1a eel
care aIcat1..1iese texte, dar sunt ineapabili sa serie, ea
a1' trebui eonstatandu-§i de
170
,
i
I
..-:i.
Oricum produqia de pletun, gravun,
etc. este excedentara. produce
mai mare semnatate, flagrant nu se
te valorificare a ce s-a depozitat deja. Oricum acest
obiecte, evident simboliee, sunt obiecte, In majoritatea cazu­
greu de transportat sau nedeplasabile, circulatia lor
illgreunata ob1ectiv, dincolo, de dczinteres1..11
evasi-general pentru 0 de produqie, care risca sa
reze sau dispara mult patri­
morliu. E fatal §i faptul modalitatea de expresie e autografica
nu alografica dihotomizarii lui Nelson Goodrn,m).
procesul interpretarii ,,[ ... J trebuie sa pOI-rum 1a viziunea an­
asupra intregului parte, iar de viziunea de
ne reintoarcem la situatia a scrierii.
cuprinde sine 0 trecere dineolo de ea 0 trecere in
domeniul eriticii al fillldamentului ei ipotetie" (60:1
este perfect valabil $i in eaml ostensiunii, Vizualul e
mozaieat, oeruuI lllIDeaza trasee nea.;;teptate revine de nenuma­
rate ori la pUl1ctele critice, a face un baleiaj de la
dreapta, contextul §1 p31iiculare
eeuaJie. In Remarcajinala din pre1egerile din semestllli de
3l1ului universitar 1826-1827 Sehleiermacher
problema hermeneutica genere nu fi complet re­
dedit legatura, gramaticii eu cu teoria
§i cu antropologia atunci este ca in henneneutiea
exista 0 putemica motivape pentru speculativului eu em­
pirieul istol'icul. aceea, c1..1 cat mal vasta este
neutica ce se in fata unei generatii, eu
o astfel pfugrue. 0 atenta ctwU.LJla
asemenea, ea de la rena§terea
terpretare a contribuit la dezvoltarea "VlllLUaHi pe rome lamrlle. eu
atat eu cat a urmat toemai aeeste
henneneutica generalil a
res ill seeolul hermeneutic a nu e intemeietoare,
171
....
cat mai deplma a ceea ce
Avem sentimentul ca as­
simte in formulare
res-
nu sunt patnmse de ceva, Cl
conduce mai departe.
aceastii fascina!ie este cu­
§i a operelor de arta. Teo­
Jilltieru­
restrans al aeestuia, coreet sesizat, indepar­
aspectele dureroase pentru artist.
mvelul aeesta se ramane inevitabil
sau contracultmii. Ruptura s-a adancit tot
ca se vor mai putea posibile legatm
11U mai poate fi yorba, mai degraba
operele Jilltichita!ii,
Gelmania. Astazi el
Vlzea-
Daca se poate
decat daca
e 0
plastiea
discurs,
nu s-au schimbat :h.mdamental in cei doua sute
cand Schleiermacher expmlea metoda, aceea
LllLHllLll nostIu
meneutica sa
(a ostensiunii) e in
172

adica a1 unei "telmologii" ce nu se
;)ll11l:.!la colectie de operalii Tara legatura intre ele.
, aceasta subordo11are a regulilor particulare ale exegezei $i ale
fiJologiei de problematica generald a actului de a fntelege
F.M.] constituie 0 rasturmrre intru totnl asemanatoare cu eea
care a realizat-o altundeva filosofia kantiana ... In aceasta pri­
vin!a, putem caviziunea lui Kant constituie orizontuJ filoso­
mai apropiat hermeneutica .]" (52:74). mal departe
tot Rj("'oeur, Intr-un diagnostic perfect: ,,[... ] Programul hem1eneu­
al lui Schleiermacher plUta 0 dubHi pecete, romanticii :;;i critici:!:
pri11 apelul sau la 0 relatie ell procesul creatie,
critica prin voi11ta sa de a elabora ni§te reguli universal valabile ale
(52:75).
prm tot ee am Intreprins, in genere,
anistica §i In teoretizari, ell riseul de a se considera ca. ne-am
contaminat de neoromantism, gtlndim in chestiune, la fel ca
Schleielmacher. In analiza relatia cu procesul creatie trebuie sa
nemijlocita, apoi, e obligatoriu a se elabora ni:;;te reguli Ulllver­
sal valabile ale intelegerii, in eazul in speta al ostensiunii, care
literalmente 0 ocole§te, lara indreptatire.
netiind efectiv lm limbaj, neputandu-se codifica
cazul) ostensilmea raman inevitabil, pe alocmi obscura.
ca atare. Deci drumul pe care-J i'ntrevedem ar fi de la 0
filosofica la 0 filosofie a acceptului.
insa de Ricoem dnd acesta afirma ca rapor­
opera §i subiectivitatea autorului poate fi clarificat doar
interpretare, deplasam accentul de la cercetarea
a subiectivitaWor ascunse senmul :;;i referinta operei in-
Nici subiectivitatea henneneutului, nici cercetarea ::;UUICV
se daruie$te prin suferinTil) nu slmt, desi­
Dar Illl putem expedia creatorulla lada de gunoi a
retinandu-i doar opera, feti§izand-o treptat dit mai
tranzactionand-o §i obTinand seama-i beneficii
176
necuvenite. macula astfel'portiunea de
ritatea, vizibilitatea postuma, oricum am privi iucnu'ile, re­
probabiL Nu yom osteni In a-i arnenda teoretic (dom'
din pacate) pe care altereaza sistematic
viciindu-le
177
5. BIBLIOGRAFIE
l. Adorno. Theodor
2. Adorno.
3. Anziell, UlfJ ter.
4. Barrow, John D ..
Bartbes, Roland.
6. Barthes,
7. Barthes,
8.
Jean,
q. Balldrillarcl,
10. Baudrillard,
& Gallillaume, Marc
I\, Altlill,
12. Blackburn.
(l
Paris, b.llllU\.;:'lC\.Ol\..
(2004 [1981 Psihonaliza
crealol', Editura Trei.
(2006 [2000]), Mic tratar nimic.
tehniciL
Le zero de
de Nouveaux Essais
du
Institu­
tut Europ".... "
(1981),
Simulation,
Editions
(1996 [1983]),
jatale,
Polirom.
(2002 [1993]), ale
Paralela 45.
(.\ 996 [1 qq411 TnlarJil1ea interzisa. Bu­

[1994]), Dic!ionar de jilozojie,
Univers Enciclopedic.
178
13. Harold,
14. Bourdieu,
15. Brunner, I'<.tJlmI(L
16. Cezar,
7. Charbonnier, Georges,
18. Codoban, Aurel,
9. De Micheli,
20.DE
21. Dilthey,
22. Evans. Dylan
23. Earle, Wiliam James,
24. * * *,
25. Foucault,
26. Freud. Siegmund,
27. Gadamer, Hans-Georg,
Bu·
Economia buml­
ri lor SI117 hnlu
Editura Me··
ridiane.
[1998]), Psihanalizel ,Ii societate
'T';"';""n.·" EdiLma
Amarcord.
Trata! o
henneneuricel !.7 Bucure:jti,
Anastasia.
(1974 [1960]),
Bucure;;;ti, Editura Meridiane.
(2001), Senm 0 intro­
ducere postmoderna In ,n
Cluj-Napoca, Editura
Dacia.
[1966]),
secolului
diane.
(1998 ed. a II-a), Univers
encic1opedic.
(2002 [1 BUCll-
Humanitas.
(2005 [1996]) Dic/ionar iniroducliv de
Paralela
Bucure9ti. Editura All
(2004 [2001]), Hermenelltica subiec­
Polirom.
DiscolJ/ort In
Editura Trei.
[1960]), Adeval' .;f metoda,
Bucure9ti, Teora.
179
---t
28. Gaclarne.r, Hans-Georg,
29. Gadamer, Hans-Georg.
30. Gellner, Ernest,
31.
32. Martin,
0"
).J .
34. Kandinsky, Wassily,
35. Kant, Immanuel,
36. Lvotard, Jean-Franyois,
37. Manolescu, lon,
38.
39. Marshall. Gordon, (ed.)
40. Maxa,
41 McQuaiI, Denis,
42. Merleau-Ponty,
Maurice,
43. Miege, (1998 [1995]), Gandirea comunicalio­
nala, Bucure§ti, Cartea Romaneasca.
180
44. Nagel, Thomas,
45. Nagel, Thomas,
46. Nietzsche, Friedrich,
47. Pareysol1, Luigi,
48. Passeron, Rene,
49. Putnam, Hilary,
50. Qualia, Roberto,
51. Ratiu, Dan-Eugen,
52. Ricoeur, Paul,
53. Rimschneider, Burkhardt
& Grosenick, Uta, (ed)
54. ROlty, Richard,
55. Saint-Martin,
Femande,
56. Sartori, Giovanni, .
57. Sartre, Jean-Paul,
Editura
Oore ce il1sealllJ1t1 toate
SCW'IC1 in{mdllc'ere In
voioasa.
Meridiane.
(2005 [198 ,I'i is{o­
rie, Editura Tehnica.
(2004 [2003]), Ganciirea stocastiL'c?
Nemira.
(2001 ),
tempol'ane ale arlei.
tllra Dacia.
(1999 (I
Eseuri de
(1998 [1989]), ContingentQ. ij'()l1ie
Bucure;;ti, Editura All.
(1988 [1987]), Semiologie du
Language vistlel, Quebec, Press de
L'Universite dl! Quebec.
(2005 [1997]), Homo videns. 1mbeci­
/izarea televizhme
gal7direa, Humanitas.
de ontologie
[1943]), Fiil1!Cl oJi
Paralela 45.
181
58.
59.
60. F.D.E.,
61. . Hans.
62. Norbert,
Peter,
64. Vaihinger,
65. Vatimmo. Gianni,
67.
68. Vittgenstein, Ludwig,
69.
Jean-Jacques,
70.
Curs de
Ia;;i, Poiirom.
(1966 [1960]), Introducere in se­
Bucure!;>ti, Editura !;>tiintificii
[191 8]), Hermeneutica, la9i,
Polirom
(2001 [1
tOI11 \'if simbol
Editura
(2000
lui "Co ) ~ i
Bucure!;>ti, Nemira.
Dincolo de subiect.
Heidegger $i herrneneutica,
Pontica.
Gdndirea
Pontica.
(1993 [1985]), Sjarsitul modernitCifii.
Nih ilisn I \ ~ i hermeneuticii in cultura
nn<'h1,,,,A""1?n Constanta, Editura Pon­
tica.
[1953]), Cercetari
Bucure!;>ti, Humanitas.
Filozofia imaginilor,
FilozoJza de la ilUini­
nism Bucuresti. Editura
All EducationaL
CUPRINS
1. EXPUNERE MOTIVE ........................................................ 7
2. COMENTARII LA PREZENTAREA INTRODUCTIVA
A HERMENEUTICII LUI SCHLEIERMACHER,
ROIV1ANEAScA ......................................................... 11
3. HERMENEUTICA LUI SCHLEIERMACHl:::R .......................... 32
3.1. INTRODUCEREA AUTORULUI ................................... 32
3.2. INTERPRETAREA SEMIOTICA ................................... 74
3.3. INTERPRETAREA INTROIECTIVA. ............................. 116
4. CONCLUZII ............................................................................ 175
5. BIBLIOGRAFIE ...................................................................... 178
183
I.;
/
v
PARADIGME
LORIN MAXA
Coordonatm: GHFORGHE PERIAN
o
MPREHENSIUN I Ace
Editura LIM
9
i'!
f.';
ISBN: 978-973-726-288-4
Editura
2007
Dli\JU VIRGIL
1.

tnlocuim, deci, cuvantul "opera" cu un altul, ~i anume «plasmui­ re» [GebiJde]" (29:102). Deci, spor de fiinta injocul permanent a1 trimiterii 121 ceva ~i 211 ascunderii. Plasmuirea, cum fericit nume~te Gadamer opera, plasmuirea ostensiva, plasmuirea sonica sau cea scripturala, devine un miracol prin simpla sa aparitie, smvenire. Mai mult, ea se implinqte sub semnul libertatii absolute. Caci Gadamer ne mai spune: ,,(I/'\.rt21» incepe abia in momentul in care se mai poate ~i altfel. Acolo unde vorbim intr-un sens eminent despre arta ~i crea~ie artistica, l1U reu~ita a ceva Ncut este decisiva, ci imprejurarea ca ceea ce s-a mcut poseda 0 particularitate deose­ bita" (29:56). Deci ostensiune, instituire, caracter inaugmal, dar ~i tnvaluire ~i ascwldere de sens, iata complexul ontic pe care ni-l dezvaluie helmeneutica intru comprehensilme. Dar, mai sublinia­ za Gadamer in Adevar .Ji melocia, trebuie mentionat ,,[ ...] rolul ma­ jor 211 sUl-venirii in cadrul oricarei comprehensiuni [.. .]" (27: 13). Aceasta, deoarece, a~a cum arata Heidegger, orice experienta ar­ tistica este "rashunare" (29: 103). De altfel comentandu-l in deta­ liu pe Heidegger, Gadamer arata in ce consta noutatea epoca1a a demersului heideggerian, eu consecinte majore in ceea ce prive~te 11l0dalitatile de abordare a domeniului nostru: "Heidegger a aratat ca notilmea general a de dezvaluire, ale the ia, este una dintre latmi­ Ie experientei ftmdamentale a omului 'in lume. Alatmi de dezvalui­ rea adevarului ~i inseparabile de aceasta se situeaza tocmai invalu­ irea ~i ascunderea, care sunt 0 parte a finitudinii omului"·(29:103). In consecin!a, arata Gadamer, ,,[ ...] ceea ce este realizat de catre arta nu este 0 simpla dezvaluire de sens. S-ar putea spune mai cmand ca este 0 aSClmdere de sens in ceva compact, incat sensul nu se scmge, nici nu se infiltreaza, ci este fixat ~i ascuns in 'imbinarea plasmuirii" (29: 102). Se subliniaza astfel intr-o formu­ lare de excep!ie, misteru1 insu~i pe care 11 i'nchide in sine ~i-1 poar­ ta spre noi, intotdealma, arta. Doar un demers hermeneutic ni-l poate apropia. Este ceea ce sugereaza ~i Amel Codoban (18) pen­ tru filosofie ~i literatma, cu incursiuni in plastica, ceea ce realizea­ za Comeliu Cezar pentru muzica (17), chiar daca sunt de imaginat

°

~i alte tipmi posibile de abordare hermeneutiea, precLU11 cele Of~~lj­ te de Ion Manolescu (37) pentru varii domenii. Ostensiunea i~i a~teapta 1:nca hermeneutul. ~i-l va avea t~l ra indoiala, in momentul in care se va fi rationalizat ~i epuizat eer­ eetarea semiologica, inca incipienta. Iconologia panofskiana, inte­ grata deja in semiologia franceza mai aks, va trebui adus3., in cele din UJ111a, la aIt palier. Strueturalismul francasldian apare dOel!" ca o piatra de hotar. In muzica, va trebui ["leut pasul de la i'enomeno­ logia timpului 121 hermeneutiea duratei, sub scn1l1111 Q ceea ce t~ ge­ neral, dar ~i strict particularizat in sonic. Pelltru ostensiune (I'izu::l luI in general, dar pietur21, in special, care rfimanE arta emblemaLi­ ca cu tot asaltul fotograflei ~i filmului) ,'a trebui 0 fUl1damentmc generala printr-o teorie exhausti'va a formelor (imaginilur! negravitationale (antigravitationale), pentru a se inrelege de ce . renuntandu-se la 0 conventie revoluta, s-a convellil ea elernentele figmative, mimetice, sa fie inlocuite cu forme pure (abstrLlc te) pentru gasirea lmor echilibre care ar fi fost imposibile in cazul pastTarii imaginilor figurale (figurative)_ Eliminata fiind a~a-zisa atraqie gravitational a, ajungan­ du-se, deei, la mi~care libera, imponderabila, ele 21r deveni nelini~­ titoare, halucinante chiaro Funqia diverselor arte in contemporane­ itate, care difera lntr-atat de ceea ee se cerea ill1ei ~i de ceea ce ofere a ea in alte epoei, analizata corespunzator ;;i Icll'a prejudecati, poate ghida 0 interpretare eomprehensiva, necesara, deoarece as­ tazi ,,[ ...] nu mai exista intr-lm chip intru tOhll de 121 sine inleles con!inuhrrile obligatorii, acele contimlhlri ce trebuie retinute In fOlma configurarii artistice, a~a inc at fieeare sa Ie CUl10asca drept un vocabulill' de la sine in!eles al noii mfuturii", cum spune Gadamer (72: 107). ~i aceasta deoarece sirua!ia hermeneutica nu mai e aceea~i." (40: 105-1 07). Dill' ce lnsea.nma sihlafie hermeneu­ tica? Mai mu1t, ce este in fapt helmeneutica, care-i este instnul1ell­ tm11l ~i finalitatea? "Observ - spune Ricoeur - ca istoria recenta a hermeneu­ ticii e dominata de doua preocupfui Cea clintai tinde sa lfu'geasca

8

9

2. COM NTARII LA PREZENTAF{EA
INTRODUCTIVA A H RMENEUTICII LUI
SCHLEIERMACHER,
EDITIA ROMANEAScA

nu a dcci, 0 refundamentare sdipaUi de varii adesea fal ucioase, 0 reintegrme care ar putea fi sal­ Prin desigur. "Adevarata mi§care de ne mai spune Rjcoeur incepe odata eu o problema generala din interpretarea Intreprinsa In texte diferite. Discemerea acestei problematici este opera lui Friederich Schleirmacher"
, 0 analiza detaliata a Henne­ lui Schleiermacher, mergand deci 121 ccle mai autorizate tot parcursul cercetarii, sa nereferim la pro­ concepte $i canoane, printr-un problemele artelor vizuale. Astazi acesteastmt in analiza henneneutica aplicata, de altfel.

vatoare.

Friederich Daniel Emst Schleiermacher (1768­ log ;;ifilosof, este recunoscut ca fiind (60:7). Consideral1d - coreet, apreciem noi - dl ulliversala e telegerea, Schleiennacher l.:;;i pune ~i rezolva. In buna problema regulilor ;;i cano2U1elor care prehensitmea. Dar nu oriee eomprehensiul1c, ci eea interes universal, a Clir(ii l.)jinte (in speta Sa precizam dintm ineeput ea daca in cazul vizat initial de ditre Sehleiermacher pare vital a se inlatma prin analiz8 hermene ­ utica aplieata 1a texhll coneret orice ne1ntelegere, care ar avea consecin!e destinale, in eazul altor texte, a altor diseursuri (artistice, mai ales) ;;i mai ales In cazul astensiunii, aceasta zumtie nu se mai impune. Nu este, aVanS8JTI noi ideea oprim aici deloe sigur ca ill eazul ostensimrii, domeniul care lle intereseaza, evident, primordial, este obligatorie realizarea serupu ­ loasa a intelegerii pentru implinirea destinala a rei. Credem ea intr-o prima instanta neaparat intelegere, ci daar acceptare. Acceptul intru convietuire e un garant (primul Q.arant) al lamuririlor ulterioare.

10

11

Deci ge un drum contrar creatorului. prin lor vistic dal. proprie ~i un destin al 13 L . E inutil saprecizam o hermeneutica speciala ba chiar hermeneutica ostensiunii.. alta 0LHLClA<l ostensilmii nu fi vorba Sintagme precum: "discursul plastic". obiectiva implicit obiectualizata . de completare a acest implant la valente vrea factor constructiv. este preexistel1ta. care e personala. parcurs care pentru a se teet. exista deja 0 limba care el ~i-o lnsu~e. Traditia a aceasta nedrept ea mult timp all 1'a­ de henneneutica germani" (60:8).i cLlvinte" :8).. adaptfllld automat la ostensiune datele vizalld discursul ill general. Dllpa opinia lui Schleiennacher. corecta con­ sicieram. de a contextului. llUllllul­ acelea:. Ostensiunea nu e discursiva ~i nici diacronica.Gftndirea radical de cea Deci care vrea sa se exprime. sunt evident metaforice. In situaria in care apar feno­ mene ruptura avangardele de toate tipurile de un decupaj din ansamblul contextual. hermeneutica ce se de acest as­ pect are latura gran1aticala a . in care in·­ lm1an se na~te. ca procesul intelegerii este inversul celui a1 lmui discms Un cazul nostm a unei ostensiuni). trebuie obligatoriu sa fie lur. expresia.intra III cOllcertulmare al de toate clobandind 0 viats. comenta aici. prin Ul1nare eeea ce rIe 0 hermeneutica generala e doar punctul precepte ~i eonduite de analiza.mai nmlte 11ermenel1tlcl spe­ o eraare. cu consecinte . Retinem insa observatia. a clariiica anumite emmturi. A~a se uamaLl care vrea sa se exprime.~le Pentru ca arice enun[ este guvernat de 0 gr::l1natic:l limb a apare ca un element sllpraindividllal. 1a ci de: implant. . deci drum.

a cum logica este etalonul gftndirii. lnterpretarca ca este este nestiintifica. 0 facultatii de a intelege. de asemenea. _. a pictori1or Octavian). ne ­ subiectului e reala iar mai degraba ultime. delicatete.>uelluze tea unui este un fenomen un accident. £ . este 1m fenomen toti slmtem. ~i in opinia lui a trece dincolo de litera textului a re ­ 1a semnele in care acesta se este o conceptie Schleiermacher se Ie ~i teoria interpretarii psihologice. 111atica1a at fi logica. Spre a sa instituie fenne. "He1111eneutica are veclere atat 1atma gramaticala. aWl.. ramal1e 1m rest rea IN1Cl11verstehen) nu Doate fi complet inlaturata.m. eel putin in inten~ia autonHUl. lnterprcta. considcram eli nu. apasarea socialului asupra subiectivitatii individuale e at:1t profunda. eirept di intelegerea se produce ori de la dar ea nu este intotdeauna corecta. de aceea ea poate ~i urmeze reguli clare. incat ne este imposibil sa 0 privim ca nealterata. Dintr-un asemenea henneneutica nu are ca obiect pasajele obscure dintr-un ClUn se considera In mod ci discmsul in sa mmeze reguli mod 11a­ este de a$a cum de a inte1ege este luiSchleielmacher este.rea este 0 arta. de teza noa5­ sa ­ (se datoreaza ea oare alteritatii?) face ca foarte putine artefacte domeniale sa ceea ce am putea numi cu indreptatire . tac: 'WUMi#J. nu sEI se rezume 1a generale.. Schleiermacher ca in orice discurs. $i cea personalrl a apropiindu-se astfel de ceea ce .noblete.aJA M:'[!:~' . "Din paginile la ca ~i zulta ca intelegerea este 0 flcultate manifestarea lor spontana ambele conduc 1a rezultate aproxin ve sau 1a erori. 0 asemenea disciplina are. Ea spontan. care se CUl1. pilda.. A9a cum Critica raliLinii pure pune In faptul ca exista 0 zona a absolut inaccesibila cu­ omene9ti.Q 4liUJMZAi. Dar putem oarc sa-1 expccliindu-1 in galeria. hermel sa puna ordine ill lumea interpretarii. oricat intelegerii. Schleiermacher acest raporL despre umversalitatea nein!elegerii. A. dedit modalitati de expdmare. Schleiermacher. poatc psiho-sociala sau mai clegraba Astazi cand dezechilibrele de toate tipurile sunt atat de mari.sau.

. nu de a spune e aiel yorba. teoria sa despre prolegomene la orice hem1eneuticii viitoare ce se va intii" (60:10-11).tientizeze posibilitatea ca e1 discutam extrema sa subiectivitate in Condi~iona:rea cu seama psihologicii. Dad. ea ariee interpretare comporta un risc. incetand fie . Intelegem mi::u bine dedIt a Iacut-o e11nsu~i. N-am uza de trebuie sa intuiasca ceea ce autorul a voit eu adevarat sa spuna.. inapoia se aHa 0 jntreaga lume spirituala. ci capata fom1a unei reconstructii a sensu­ autorul Insu:. N oi. din punct vedere semiotic sunt mare masura valabile ~i in ceea ce prive9le ostensiunea. care are 0 suma cm:acteristlci comune 'ItlZ5'MW C 'a=wvweTflfM . ei subliniaza caracterul divinafie mod neeesar arice demel's henneneutic. ce dualitati. de a-I Gadamer. sa-1 intuiasca pe autor. trebarea este daca :. are mari rezerve pacitatea ill aceastii direqie a creatomiui. inaccesibile lmei Intelegeri mai ales astazi.a putc:a llltelege un discurs la aici: intelegerea spontana. In detenninant e aspectul al doiIea. de (inclusiv cea scripturaia. chirurgicala Sch1eiermacher.i desigur. Atat cat este eonturata.. Or este sa ie~im din apro­ aceasta Inseamna de­ metaforic [. In sa intelegem W1 autar a~a cum s-a In~eles el i'nsu$i In al doiiea rand. printre marii hem1eneuti. saLl eronata.. fiinte istorice. divinatoriu... lUTI1e care-l de­ enoml pe utilizatarul semnelor. nelnlelegerii po sibil :. a ni se pare legitima :. in afm"a de excm­ suri savante lillor speciali~ti adresate altora asemenea.1i mahala. Interpretul trebuie sa intuiasea ceea ce eu adevarat sa splma. a-~iaprecia a~9i ra Revenind la Schleiermacher ca aceste observatii sunt perfect valabiie $i in ma.tiintific. c8nd sau dej ertle provoca­ privind Insa$i con­ autorul nu este deplin serrmificatiiIe multiple ale cuvintelor utilizate.ina1a 11 determina (ll mar­ con:.i la ce folosesc ell adevarat. atat au­ torui textului.i a intenrionat sa-l exprime. posibile de interpretare vizand aspectele eonstituirea In sine...i necesar acest aspect" Consideram calitatea efectiva a artefactului ~i putea conceptua1iza demersuI. cat ~i interpretul nu-§i apartin in intregime. exista un iucru In sine al discursului. ziceri. ca artefact. Proprii1e sale eercetari I-etLl conaus pe Schleiennacher 1a concluzia ea 0 asemenea disciplina are mereu un anumit de aproximatie.. ei de faceri. acSchleiermacher e deschiza­ de la prezumtia neillfelegerii. nu inseamna ca este 0 disciplina inuti18.

catre autor. prin contributia ~colii ales. aneantizarea spiri1ului. bilitatea dialogului om-rna..gca ii contemporm1. Pentru al textului... due and la posi ­ Ia spatiile virtuale. UC.1 rezultat al unei puncluale a unui spirit con·· indivi(tual . la randullui. jul este un universal prin care omul se singulm'izeaz[l. ill secolul de la Wittgenstein lll\. Asia 11 poate costa desigm. In functie de mia dialectica a fiecami aeela9i text trm1smite sensuri diferite" (60:11).~"..-. cu ~anse (a celor care nu "Distinctia nu este 0 LdlCIlLLI. 0 viziunc despre limbaj. interpretul se angajeaza in di­ ell textUl l11SU.+~­ gramaticala poate " dar aceasta nu este 0 . Adevaratul obiectiv al lffiei herme­ constituie revelarea unui plan mai profund. lata filosofia limbajului deja prezentEl ca de dezvoltare. atat interpretarea literala tradilionala. poate salvatoare. In concepti a lui Schleiermacher. care nu sc multurnqte sa rfunana un Suflet Frumos (coniorm formulari a lui Hegel). Ia La 0 anume transcendenta.en toatc celelalte tipmi de mult san lnai put in acuzati:L) de 0 materialitate mai e yorba de un anumc comporta un flle despre interpretarea 111Sa rezultatele ei cu 1ntcrpretarii psiho­ de distins grarnaticala de ~l ae critica. Se mai observa in continuare: "Limbajul exteri­ 18 . Din decurge dialecticii.lc. In­ cum s-a intamplat.. Helmeneutica lell}ionat lui Schleiermacher pare a se il1chide ~. expunerea . valorilor 9i sensmilor pe care automl a in­ Ie transmlta prin intermediul textului. se lasa inte­ cuvant scris este 0 chemare la 0 discutie cu un spirit care s-a obiectivat prin scris. Ni se lamure9te cu c1aritate care este adevaratul obiectiv al unci revelarea unui conceptuale.." .lll~c. cat $i cea de tip alegoric sunt unilaterale. In e preferat mula de rise. Confol1n lui Schlciermacher. cOl1ceptelor. Reconstitui­ rea filosofiei implicite a limbajului este pentru a hermeneuticii sale" (60: 11­ fapt ornul se singularizeaza e de presupus ca nu a initial o asemenea (materiei) asupra-~L a 111 plus 0 modelm'e lot aESlllall"a. Dar a$a cum llegel rarnanerea in Sufletului Frumos.xiologice. au ca presupozifie tacit3. (l.ina.... ii pune intrebfu"i 1?i.. de cu poemele homcrice alexandrina sau cum se tree luerurile astazi cu opera unar medievali.l accstuia.i localizabiL deci care se explme. desigur orizontala.l.va".

~i invers. De aceea in1erpretarea grarnaticala. plec§.nd Schleiermacher 11 divinatorii poate interpretul sa hermeneutic a lui Schleiennacher C1 . lirnb2lj vorbirc. Confol1n primului canon al . !lIit§.'f' L . l1U rc ta nWl mediwl1 este ."~~~ . treptata.Q. 0 intreaga econl unei Intregi traditii in fiecare text Interpretarea grarnaticala ~i cea logicR sunt complementare" 12). . 21 ~. .llHIU\.in~a care utilizeaza gra­ teze: omul este In sunt doua formulfui ale uneia ~i limbaj.qaWaCW!!&!CAaHi. In domeniul interpretarii jJ. mal .f. 0 fiints.$~".)lllVIVlo'. retragerc:a m cazul ostensiunii.>i «omul este 0 fi.>i 0 reflectare a traditiei respectiva.<. ceea cc lle a SLtll ­ sa acestea SIC.nd de mai lntai la autor !?i 121 se intemeiaza poate fi dedus toale acestea fcka. ~i considera\iile sensurile recesive treptat dominante. gramaticale.-" estc acea stare a rezonan~a eu sutletul auto­ con~tiintei prin care interpretul (60: 13).. nici 1m autar nu ~i-ar mai recunoa~te ca un autar inteles bi ­ .:. gennanul tocmai.<. Nu cUl1wa totu~i.""".l'-'. a~a cum eSllDune .o privire de ~I teaz3. tot ceea ce Intr-un text ca nelll~eles sau originar.

servita.i se deschide "Ouar :. lara reconstruqia mului de determinatii vagi care au prezidat na9terea a arte­ factului discutie.. sa nu efectiv. el se Impune ma~inal.i niciodata 1n spatele oridirei creatii" les se noi credem ca opera de arta se na~te tairlic. astfeldi 0 ars sa remmte la pretentia a fi 0 discipLina guroasa. A sa fi10sofie a vietii nu e deloe aItfel). ca :.. nu absorbtia acesteia in propriul eu ar Ii poate 0 macu1are .ci integrarea cu riscul a doua lui Dilthey. pe care autorul a intentionat sa-l transmita printr-un anmnit text este 0 adevarata aventura spirituala. mcrila 0 atenfic osebita.i divinatiei. nu .ierea . aSlgma aprople1'ea 91 111 a11ume Aeeasta apropriere .. statuilnd.i stilul altfel. la un moment ca actele cedeu1 numit spirit ea) presupune COfl1JJCU personalitati cu ce1elalte lJU1<. se implinel}­ misterului :... Or. la ce aceasta apropriere se propriu-zis 9i lara 1'econstruqia logosului interior al respectiv.te intreaga modernitate la Baudelaire lncoace. interpretarea U. Credem ca totu§i sensul nu e intentional de regula. "In ciuda unor ambiguitati ee reclam[l ele l11Sele lm hemleneutic special.>i reprezinta. 0 autentidi reconstruqie a logosului interior al automlui este un ideal care trebllie parasit" cvasiinexplicabil al t1'ai1'ilo1' lui?) introieetia deci. toemai abateri1e.e de presupus ca specificat deocamdata. un moment "Numai prin analogie eu intelegerea 10gosului nostru in­ putem intui logosul interior al celuilalt.:'lllUlU zare sau subiectivizare a a helmeneutieii lui . Reguli henneneutice clare nu fi instituite decat pentm aspectul su­ al textului. cuval1t sfa. astfel incat Hans-Georg und Methode. [apt pentm Dadi ti-ai la un ceea ce a oferit el. odata realizata. respinge hcnneneutica imagine a defol1l1ata a acesteia" Gadamer aduce intr-adeva. devine al tau. este evident di ea (intuitia) poate foarte u. 11 de prob1ematizarea. e a1 tau.GLl ..'. Chiar daca am pune multe pe seama inulitiei. de nlijloace. .. in general ignorat la 11oi. !\ceasta e cu alteritatea.."~"'-'u. Dar ceea ce este absolut personal este incom­ patibil cu 0 anmnita metoda. Numai prin divinatie interpretul se poate care..::'C111elennael1er S·(1 ceptiei originare.:. de Dilthey 1). in cazul ostensimlii.. personahtatea muncu :. Abaterea la canoane Insote.vor trebui sa legitimate.r 0 seSlzabUa SCll1mba1'c ele ac­ terenul. De exemplu stilul lIDUi autor este tocmai 0 abatere de la canoanele limbii" (60:14). ideea fimdamentala este clara: de vedere gramatical automl este in punct de vedere psihologic. falii1e.

.i cauill Acesta este. cercetm'ea lui Schleiermacher este deplasata din planul psihologic In trm1scendentaL DC9i literatura de specialitate nu se distinetia amintitii. lntr-o stare gratie.. pur ~i simplu pentru ca nu sa nu 0 fadi (nota proasta Plllct de psihologic. Braque acestea nu va fi niciodatfl atat de libel' 1i al artistului. pentI'll ea omul e un animal a1 deciziilor amanate. Acest demers nu poate Sarcina interpret discurs ca moment al trairii accluia~i 11 confirma: cred di [.spirit individual. eu cu­ pe cineva spune Schleiermacher .. In acest caz nu se poate. niei in ceea ce prive~te obiectua1izarile . altfe1 sensu! existenfei . Amanarea e un de control inaccesibilla bio-nive1e inferioare).un pur fiqional al interpretari COil1.. din plmctul al artistului.­ trage aceasta relationare comunitarii. devia1ii1or interpretative. . eea tra-subiectiva. a se descitl-a aprehendarea. Ce ar fi de (introiectiv) fionare.. in Ct: ­ Ie din urma 1a sesizarea ethosului epocii.... decupeaza etc. de fapt. a. desigur. vorba. deei eea care prive.i a1 sensu1 diutali10r sale" (17: 108). stare a respeetiva ar fi genuina.PH­ relationare aceasta raIie propusa Schleicnuacher) care este cu deosebire pentru ca referirea 1a toate celelalte moduri comunitar . gasim de ascunse sau simulare masiv8. suspieiona nici 0 intentie ascunsa.i talentul Aeul11 finem ell tot rim omul in lumina operei Am auzit exemp1u..[ ..i lliLi ..] aeum se cauta . .i spirit desigur conduce 1a aproflmdarea punetuala a Depistm-ea unicitatii acelui mOlDent al tralrIl lllUl om deterrninat. introducerea distinqiei dintre interpretarea psi­ hologica :.. earuia nu i se poate sm.i interpretm-ea tehniea. ce spune Charbonmer: . Deci artistul reformuleaza. despre talentullui vorbindu-se desore talentul o asemenea deviatie . iar interpretarea (explicitarea) ulterioara aparent nu mai eonteaza..te diversele l110daliHlti de obiec­ tivare.. staturul elitist conduce la sesizarea de coresponden~e) interferen!e.in ccca ce prive~te de evitarea carac ­ Se cuvine apoi a fi retinutii ideea printr. reasambleaza.m1efactul artistic pierzandu-~i temporm.. in unui autor. eventual de transa.. sa ereada.a e imp0l1m1t desigm. de manifestm'e a U11Uia $i ace1uia.J miistul este un om care-:.. caei despre aceasta este. unele U"HVJlHJJ 24 .cu mai Interpretarea psihologica presuplme.

De altfel. nedetemrinata ~i nesfa. 26 '" 27 ~- . "Interpretarea psihologica presupul1e 0 cat mai completa cunoa$tere a subiectului discursului lU1Ui autor. obiectul interpretarii pur psiho­ logice. ci este doar lID demiurgos. Automl este cel ce confera lim­ bii 0 anumiUi forma. il intrezfu-im deja pe Pareyson eu Estetico sa: Teorio formativitatii (47). "Cu cat opera filosofica este mai tehnica. cum nllmai Dumnezeu poate face. ceea ce grecii numeau techne. Cateva exemple 0 pot lamuri. este greu sa-I interpretezi psihologic pe Aristotel. . ci apare ca rezultat al unui lntreg ~ir de rationamente. De aceasta data. Obseuritatile discursului insuficient organizat consti­ tuie. sursa facultafii noastre de ClIDOa$tere este transcendentala $i indepen ­ dentS. Pentm a-i intelege geneza. Curgerea cotidiana a ganduri10r este ase­ menea apelor lUlUi rau. ideile deriva logic unele din altele. de pilda. are mai ales in cazul ostensiunii. Deci scopul $i in optica lui Schleiermacher poate fi sau mfuimisit sau ascuns. alta anvelopa. Transcendental la Kant deserrmeaza ceea ce.] daca. sau in mod absolut. in consecinta sa nu doreasca sa patrwlda mai in pronIDzime. Anvelopa aceasta . imaginatiei $i talentului lui. EI nu creeaza din mmic. este 0 experi ­ ent a comlU1a aceea ca in viata cotidiana. cu atat mai putin se poate ajlIDge la arigirrile ei psihologice. nu este produsa spontan.atmosk­ ra" in toate acceptimlile este atat de impOlianta. de~i opera sa filosoficii $i $tiintifica s-a pastrat. e in masura sa sugereze mai mult. in aeest caz limba. splIDe Schleiermacher. uncle . Intr-un discurs incheiat. Ideea centrala a lIDei opere filosofice. fiindca. Fire$te. A pretinde ca in fapt conceptele pme ale inte­ lectului au sens dincolo de orice experienta posibila inseamna a Ie conferi 0 folosire ilegitima $i transcendenta" (24:530-531). insa ea faciliteaza intuirea logosului interior incomparabil mai mult decat 0 face filosofia lui Aristotel" (60: 16). spre a atinge lID scop precis. Autorul face aceasta cu sprijinul formei. riguros dependenta de comandamente1e autorului.. lipsesc productiile libere ale gal1dirii lui. face posibila arice ClIDo$tinta. campul ei de aplicare $i de validitate se limi­ teaza 121 experienta. de propensiunea $i disponibilitatile sale formative. in viziunea lui Schleiermacher omul este creator doar din plIDctul de vedere al formei. chiar $i atunci cand gan ­ direa este exprimata.. fiind parca produse de 0 inteli­ gent a impersonala.lita metodic $i sistematico Automl poseda 0 anumiili arta. Prin unnare planul transcendental in care intra Schleiermacher ar fi tocmai sursa (independenta de experienta) obscura $i interpretabi­ la doar psihologic (nu neaparat psihologizant).[ . trecerea de 1a un subiect la altul este pur in. Un autor rational i~i disimuleaza sursele. ci spune Schleiennacher. sa co­ boare sau sa se ridice la alt palier. 0 lucrare filosofica. 0 ase­ menea lucrare trebuie privita cu totul altfel decat 0 simpla comuni ­ care a lIDor ganduri ~i sentimente. aceasta este numai 0 aparenta.Ca $i la Kant.mente ale lui Schleiennacher 0 contin in mod evident. este eonstll... cel ce fonneaza un material dat. anvelopa aceasta. 0 idee trimite la 0 alta h'U'a 0 2lnumita necesitate logica. In masma in care discursu1 este meto­ dic alcatuit in vederea atingerii lIDUi ammlit scop pe care autorul II marturisqte sau il asclU1de.r~ita. de aceea lucriirile sale au as­ pectul lIDei seninatati neomenqti. mai riguroasa. ca organ al formei." (60: 16). fiindcii lucrarile sale au forma lU1Ui joe libel' 211 gandil'ii. Astfel. de~i ea trebuie integrata cugetu­ lui autorului ei. Platon este tU1 filosof mlllt mai U$or de «ghicit ». spre a putea desci­ fra mecanismul gandirii lui. de creativitatea acestuia. In viziunea lui Schleiermacher. Receptoml se love$te toemai de atmosfera $i la rigoare s-a1' putea sa fie satisIacut cu aceasta. productii care au 111conju­ rat in mod atmosferic opera. deci.cum fericit 0 mll11e9te Schleiennacher. trebuie sa intre in functilU1e interpreta­ rea tehnica..atmosferica . termen in care se mai rasfrang ecomi scolastice. din acest punct de vedere. Interpretarea tehnica are ca obiect tocmai discmsul marcat de techlle" (60: 15-16). de experienta. independent de arice experienta. automl nu mai este vazut ca organ al limbii. implicit sa dczvi:lJuie ceea ce e eventual incifrat cu aplicatie. in opinia lui Schleiermacher. tamplatoare.

-.. refera la romanele serise medici.~ •• : tc este in lntregime liber in creatia sa.. considerate 111 ele data actul creator.. autoI'u1 nu are 11 U de reeunoscuta ell de in va1'ii U.eze un anumit domeniu. Sehleiermachcr interpretarea psihologieala un secret al operei. sall lui Kat1w. de mai nmlte ori de §tiintifidi §i cea personala a intenria tulbmatoare probleme henneneutiee. f01111elof. cat 9i pc cea a operei nu pot . .:"1 "11-. nu sum factori aleatorii. preeum eea a eulorilor formulata de Goethe etc. . eu atat mai u§or se geneza ci. spuncm del-i C1r­ tantiala.<lnGlllsKY sau la inceputul secolului. deformarile de toate plastice ~i rupturale). a intelege opera unui scriitor trebuie sa 28 29 ~~ ....::: :. limbajelor) pe iondul crizei putin al establishmentului) a produs ruptura. desigur. faetorii aleatOlii intervin in ariee proees de crearie...\'.~~ .. Fiindca telmic-psihologiee n reprezinta discursmile mctodieo­ autorului este CLl atat mai Q:rell de eonturat eu cat tica a . reliefarea . Ul111atOarea: eu cat 0 anumita opera apartine mai expres al profesiei autorului. al preeizeaza Sehleiermaeher. exterioare. 01"'1."-.lamun melO.. '-'LUll ell II vUlllrwupa lUI l\. aceasta regula henl1en scolastic: cu cat 0 izvo·· spune Scbleicrmacher.\-. ~i mai vaste decat Cii formele preexista e celt. ar putea multe. 0 hemleneutica a circlill1stanlelor (exterioare). la teoriile §tiinlifiee elaborate de poe~i. Noile anamorfozarile.. autorului ~i elill1 s-a dezvoltat ea Intr-o Ce relatie exista tre opera §i viara autorului ei? Regula hemleneutica de care trebu­ ie sa se seama pentru rezolvarea acestor probleme dupa Schleiermaeher... ramal1and stabilit ee anume determinat autor saimbrati. sens care a reprezentat in mod tradi~ional obieetul hem1eneutieii.1 unui text. mai pro fund 21. ell atat mai nc-­ . 0 dialeetiea llnprevizibila euplata Cll 0 a mij loacelor (respectiv a limbajului. decupajul acestea apartin . Dimpotriva nu se putea ca ele sa l1U se petreaca. dimpotriva. unei luerari este eu mai dificila eu cat aeeasta este 0 aleatorie. manuscrise sale.studiczi biograJia sa...Vill'-'llll.... Dincolo unei luerari scopul dec1arat a1 autorului tainic. . ~ ~ n.. 01".

transcendens-ntis)" (20: 11 03). ast­ fel incat pare paradoxal a cauta in ea un «sens aSClms ». cme presupune un prillcipiu exterior ~i superior oricarei clase de obiecte. De exemplu. Aceasta teorie a interpretarii este transcendentala. ~i simularea (mistificare pe care o incumba exhibarea in spatiul public). deoarece: ". Ideea existenlei Llnui lucru in si·· ne al textLllui este. cu toate consecintele ce decurg de aici. Exprimand. In fine definitia (de dictionm) a doi termeni kanticni fLl11damentali.l1d. Intentia automlui a fost aceea de a scrie 0 critica a intelegerii pure. In momentul in cme principiul spiritual nOll triurnta. daca e lID veritabil artist.w': opera cste 1l1ai desavar~ita sub aspect tehnic. de asemenea. cu atat 1l1ai pu!in declarat. ar­ tistul e intr-atat neajutorat. transcendental. ascuns. transcendent au capatat treptat sensmile atribuite de Kal1t de~i au fost de larga circulatie in filosofia ~i teo­ logia medievala . chiar daca nu e deplin con~tientizat. Ea se exprima acordEl. Transcendeu" tal is) .i au existat 0 multime de alte henneneutici generale create mai devreme. Interpre­ tarca psihologica a unui asemenea discms trimite la 0 multime de aHe obiectivari ale spiritului automlui. «inten~ie secreta ». automl nu se poate retrage total dintr-un discurs. $i tolLl~i. mod care poate constitui cheia descifrarii planului secund al discmsului sau ~tiintific" (60: 18). acest plan secund exista. la Kal1t ceea ce se gasqte din·· colo de orice experienta posibila. Oal. De exemplu. spunand "arat doar atat" restul nu e cazul sa ~titi. Intrat in circuit expozitional el devine automat per ­ soana publica. Intre altele. care este inaccesibil cunoa~lerii bazate pe experienta. Nici nu e cel mai mare rau ce i s-ar pu­ tea intan1pla.Orice revolutie spiritual a este mai intai oarba din punet de vedere lingvistic. nu se poate as­ cunde in spatele ostensiunii.cme se ridica clincolo cle limita sau de nivelul w1Ui domeniu dat. ell care se va opera sistematic: "Transcendental . vechilor cuvinte in­ telesuri noi. Scopul tainic. un radical... e indubitabil. care premerge experielltei ~i 0 conditioneaza. $i cea mai grava ni se pare a fi contradictia ineluctabila intre sinceritatea sa liminara. termeni precum a priori. nimeni nu va relata un eveni1l1ent oarecare fara a-~i trada propriul sau mod de a gandi ~i de a valoriza. cea a lui Schleiem1acher are meritul incontestabil de a fi prima de inspiratie kantiana. de sorginte bntial1a" (60:20). cum spune Schleiermacher.. deoarece ar ~oca mai InuIt dedt opera iconoclasts. De. el traie~te in de-realizare (cum spune Hartmalm). Cme este deasupra lumii reale. oricat de tehnic ar fi acesta. automl ostensilmii se explme inclusiv unei analize hermeneutice. Cal"e intrece limitele realita~ii (lat. Mai ales c3. automl nu sc retrage nicio­ data total dintr-un discurs.(in filosofia lui Kant) Care se refera la formele apriorice ale cunoa~terii..l1d e un neadaptat. Uneori nici n-ar putea fi declarat. «un plan secund ». 30 31 . O' lucrare pm ~tiinti­ fica estc complet lipsita de pecctca pcrsonalitatii autorului ei. De aceea. de obicei. chiaro Dar. sensurile noi devin ~i ele dominante.Tral1scendent .

teoretica va pusa de 0 gene- o este vorba decat mta fn­ care se CllVll1C sa meditam: nu :. He1111eneulica l1U Doate fi lill concept mta a co­ .11 comUl1 in ceca privqle principiik Dar atunci ne putcm baza. doar mai multe hcrmeneuLici speciale" (60: 21). ea a fost tratatii u vreme ca 0 m1exil.u-e a1' xistenta.) "Este dzjicil a se determina foctlf henneneZiticii generale·· spune Schleielmaeher in eontinuare.l ar fi decat 0 parte speciala a artei de a alcatui dis ­ prin­ cursuri sau scrise. ER N UTICA LUI SC LEI RMACHER Schleiermacher pare a exclude problema legilirnirii rnetadiscurs. Evident 11ici in cazul ostensiunii 1ntr-o prima instanta nu se pune expunerii a ceea ce este inteles: un se mel macar n1. c.>1 des pre cea a a ceea ee este Aceas ­ ta dmmma n1. acest bun mai ales de arat:1: "ea a In~elegerii generala nu inc2l. ci existS. L _____ 33 . sa o asemenea teo­ d :21).1. a dill' cand in logica se la tot ceca asemenea.. sal] verbale) 111 ce an'l numi mai l'C:C'C1 3.:. dar §i de!a al Clvangardci. care nu m' putea depinde cipiile [ale hermeneuticii]..l Poate momentul in cadrul campului vedere dom' (confom1 formuHirii lui Bomdieu). ea m~ilocitor intre primul §i cel de-al (60:21). lncipient:1de fapt ~i hemencuticile speciale erall in elaborare. s-ar produqie reaLlll1sa. de asemenea. Evident simrul COl11un.1. dcci de avangare vizat.tiintific [a1 helmeneuticii] se de-al treilea caz. INTRODUCEREA AUTORULUI dl ne putem Si11111.. credem.3. pc scntimenllli eomun In ceea ce prive§te principiile particulare" (60: 21). .

a considera tm lUcm ca OIJICCt!V: a in valori cu existenta obiectiva (fl·.care eXlsta atill. intelegerca sa nn nici ea 0 31ia comentariile stmt de prisos. a OblectlVa . a (se) obiectiviza . se datoreaza faptului ea act eu indrepta!ire.u·ile noastre sau .(normal. Schleiennacher legitimeaza. ".~. Gfindirea este desavfu'$ita 9i intelmediul umil disclU's) interior 9i in aceasta privinta suI nu este devenirea a gandirii. iar omul insu9i devine din subiect al proceselor sociale obiectul acestora.. arta interpretarii depinde compo zil ie Paralelismul insa in faptul ea acolo 31ia. Discursul CEl mediere in vederea obiectivarii absolut. neadevarata] a obiectualizarii.starea gcnerala a «realitatii umane» care rezul­ din pierderea obiectului Immcii.1 objecti£).a dipata un caracler UUl<.. Dar subiectul care gfinde$te gase$te necesar sa cl rea. asemenea unul lucru [fr reiEcation)" (20: 91 Schleiennacher mai arata di: "Fire9te discursul este 9i o mediere a gfindirii pentru individ...-. Totu9i. a(se) obiectivat . C1 pentru binevoitoare (prietenoasa) pare 0 Idee Se(1Ucatoare. Uar sa ne temllnologic (conceptual): ceea ce se aDa in simtl... objectiver).te ar­ superficiale. reificare . care exist~l inde­ pendent de subject.-a omeuqti :. transformarea interpretarea devine asemenea necesara. Observatia eomentata substantial.\.. eu indreptatire. .. altfel) a tot ce Dar logica nu putea aplicativ e nu cerceta­ hermeneutidi ~i raportu/ lor COI11UI1 cu dialectica" (60:22). a Insa:. rigoarea acestea 111 cat $i ceea ce prive:. care apartine obiectelor.concretizat._ j"" . dintre henneneutica 9i retor1e3.'li este as(/el [0 disciplinaj filoso/iea. reificarea este 0 forma determinata nume instrainata. material. Schleiermacher: "F aptul cil se produce mai intai tara ctmoa~lerea [regulilor] $i numai III amllnite se la reguli remezinrn toto data un de a oroeec1a" (60:22). trebuie net de obiectualizare.i in!elegerii hermeneuticii: §'i arla fntelegerii (respective) se rostit nu este dedit latura exte­ legatura cu ._. proces in cursul relatii1e sociale imbraca forma unor relatii intre obiecte concrete. lata ce ne sptme vederea dintre re­ iIoo.l1 obieclual care are natura unui obiect. ceea ce prive9te reguli. ia fiin!a arta discursului. materializat. obiectiv..

elernentelor constitutive expresie) 9i raportmile acestora eu gandirea.i gramaticii se Intemeiaza pe faptul mice discurs nu este campus decat sub au de-a mra discurs.. ireductibila a eulni. "sa in xela~ie eu CD de p0111ire. Fiindcii hermeneutica se Intcrnciaza 36 4 WR _~ . ] ceea ce se gandirea discursiva. la prezenta celuilalt 9i este nimeni nu poate gandi mra 91 e1ma.act a1 diseursului.. .[ . care se intemeiaza pe [hermeneutiea 9i retori­ dalitati de obiectivare a unei gandiri ell Dar.. Schleiennacher obsel'va: :.. sa produca.

ea funqionare (dar unde .'~- Gandire. ne-am intrcba cochetand cu tiparele hermeneu­ tieii lui Denida).ibii nu aSClmdere in spatele anol1imatului spariului virtual. .. adancind ~i extrapoland: "Dacii privim acum gandirea In actul comunicarii limbii. cea de model are.tim ca e intr-adevar buna funqionarc?.111 latin personae). noi. continua.I'Ll cum rapartare la totalitateo limbii . 2. arfi mai degraba.. La cuvantul persona (de 1a care 0 111nba data este nu poate fi dedit plecand alta parte.. are 1nsa ~i latura ei natu­ spiritului uman slmt conditionate ~i de omului ~i ~inutul in care traie~te.. Dar comunicarea :. datorat teoriei infOlmatiei.. el este ~i 1m spirit Intr-o continua dezvoltaTe. Dar. e un care nu are foarte multe de-a cu celebrullan~ comunicational.U}'LUle in caz G:::U"acterul comunitar al limbii ~i. . Orice discurs se pe 0 prealabila. dirii cat in Y'\T"Q'70i"'\+1"'I dis curs nu poate fi prin intermediul istoriei in care el este istoriei este etica. Sa ne fi in tors oare aCUl11. aceSl enLll1[ se nORTe 11lVrrSR nu desIa~urare . viz. Credem ca i-am mai putea ~i nand 1n propuse de Schleiermacher discursul ca un 38 ~--. iar discursul Sal! nu este cledt un fapt in ansamblul ceIorIalte fapte ale (60: 24). ceva se strecoara discursul nemijlocit ~i cormmicare.m. sensul originar al umile mascaradei spatiului virtual. prill urInare. ... arta discursuIui: accasta se Intemeiaza teama ca in uzul limbii noastre sa 1111 fie ceva strain auditoriului. pe Robert Qualia (50). excursullui Schleiennacher. cu care tocmai ne-am in­ prin expozeul nostI'll. raportare la care se reala. o anumita cunoa~tere a 1mei limbi. hermenentica este radacinata nu 11umai in etica. "Persona­ lismul lui Emmanuel Mounier se pe un ". sa ne amin1im. ia prin inte1111ediul discursului. "V. persom~ul LrimiLe start la 0 fimcrie ~i la 0 dimensiunc publica. asigurand eventual. Notiunea de persoana desemneaza omul ca subiect ~i rational. Deci. Aceasta dubla.. A. care este tocmai mijlocirea vederea cuvant.li 10 SQU" arice act Jelege ca un subiectului care til.t 'n11""'''''' de postulate: ca ill in raport eu mai precizam ca atat juridica cat ~i morala (ceea ce aiei nu soana este 0 tereseaza propriu-zis). «a suna spatele se ascundea naj. cOl1~tientizarea persoanei ganditoare (iata ca fiinta gal1ditoare persoana). ci ~i i11 Dar etica ill mit la in calitate de stiinta a acest text am comenta ~i nu in C1 in cel al comunicarii..

0 nmdamentala. Ii este Con~tiinta ini~ial. E dat.. Dune In discutie. ~i nnplicitR a masei bio-degradabile. poale. Sensul nl.. totu.jz~i. de auto111atiza1'1 infonnatizale.. ci ~i cultma .. ne slmt za­ [JU':'>II..zuti:i ell suspect de mult de catre oarnenii de inta din cercetm-ea de vaTf .ar putea sau mai putin lndepartat . Fara ~j ea inutila.i sens sunt pronmd diferite.tientul ne spune sa 9i realizam ceva din moment ce 0 parcurgem.JllCl. nu ai instnmlentm'ul necesar cm'e sa legaturile cultma natura.i. este fom'te Aij>a $i ostensiunea ea decupaje... LLI receptor. dar evident nu are un sens global. a1ftt considera. ci a posteriori. neconcludent in ordinea . de ell n pe CaTe nu Ie care. e semnificativa.. crnar dad omul ar tot semna. dar inco11­ :.. mai spargere a compleLc:. 11 contrm'ja­ ell ironia euvenita.zut '. trebuie aeceptata ca 41 . abia cOl1$tiinta palierul fatal. Ie 9i aceasta e teza noastra 1n caruia Ii sunt at2l. ee e capabil supraomul de Nietzsche.tientul ne splme ea trebuie sa 0 t1'ai111 eonfOlm lmui destin obscur.cultma.~lere. cand pentru nu 81"­ cc nil am toate arIa inclusiv.ate. Mai subeon. eventual il nu pot ramane III momentul in cm'e public.. el se impune) ma. Nn vcdem de ce nu s-ar accepta a priori orice astazi cand luerurile nu sunt de la sine Gadamer -. "dezumanizare'" nu supra sau ultra-umanizarc. mai precis (cele doua ilU se producere de replici numi "cod" e absolut corect sau con~ti elml de vedere indu­ opticile sunt incornpatibile) nu intrevedem sco­ realizfun absurdul vietii (44:29-46).C011­ ostcnsiul1ea a intrat cum ])01 fI privite. am V8..1 In natura nimie nu e rational.! este a priori.la acest reflex iva (rationalitatea) nu a fost prevazuta in e 0 pura lntamplare. Genele sunt purtatoat"t' de cUl103. staluat rationa1i:L Or.inal. plus Intrev8. CUtloa$tere ~i con~tiinta rdlexiva este..

Schleiennacher se refera In detaliu la primul tip de condi­ ~ionare: "In gandirea sa individul este conditionat de limba (care are un caracter comunitar) 9i nu poate elabora decat emmturi care all astfel senulificatie in limba sa. sunt mitizante. Omul. e reflexul fidel al con9tientizfu'ii (cel putin partiale) a acestor nein­ doielnice stfu'i de lucruri. conditionat de toate celelalte momente ale vie1ii sale . Or.lia li apartine.. Dar sem­ nificatiile lor (a elementelor) smlt floue. Un accept reciproc. . 0 alta idee noua nu ar putea fi comunicata daca nu se raporteaza la senmificatiile existente deja In limba. indiferent de fonna de expresie implicata. despre ordinea constituita. imbmghezit prin suprafinantare. care-l vor chinui pe om pana la capat. arice depa9ire pe direqia discutata.1 se intemeiaza pe faptul ca gandirea este lm lirnbaj interior. Pericole reale nu exista pentru ca puterile expresiei artisti­ ce stmt totu9i extrem de limitate. Capatul e fie colaps.] fiecare discms trebuie lnteles intotdeauna mill1ai ple­ cand de la ansamblul vietii caruia ii apal1ine. este literalmente dezmmat. { Cal'acterul comunitar allimbii (sintagma e perfect gasita) e peremptoriu. Fiindca prill forma lor cuvintele sunt puse in legatura". 0 pozitivitate consubstantiala 0 face. de interventie brutal a asupra ba­ bitudinilor cdmunitme. unde exis­ ta. al demersului.I'IW\!"1Miil!llS'&i!fl. Clun arata Schleicnnacher. insearnna pent1l. permitand 0 mal:ja extrem de mare pent11. toata simbologia mitica a su­ combat rfu112L11and eventual utilizabila la nivel infantil (cu efecte nocive de altfeL consideram noi).L. iIiii&&n:. Arta nu va putea fi niciodata cu adev. dm predispus prin educatia academica eclecti­ cs.~i aceasta numai plecand de la totalitatea imprejmarilor pri11 care se detemlina dezvoltarea 9i existenta sa -... sub aparentele-i stranii. cel putin intr-o prima instan~a. Nu e totlma. duce la simulacrul dintotdeauna a m1:ei. tie apocalipsa. Probabil pa. sau. care. desigur. Ac­ ceptul.~~~·"l'!ltt3!Jt 3J4!L$1l'$fI!4ij +tJji>4iY>4.-. s-ar nlpe 9i mai mult de ori­ gini.lptura. astfel 1'is­ ca.1 interventiile excesiv particulcu'izallte. fiecare autor al discursuJui nu poate fi inteles decat prin intermediul nationalita~ii §i al epocii lui" (60:24-25). 0 coleqie de elemente constitutive (constitmmle) care migreaza in comunitate ~i deservesc diverse interventii. In fine: . mwnifierea in muzeele fi­ nantate de catre establishment. foalie adesea postapocaliptica atat la Bayreuth d.r tentii teleologice. ca fieccu'e discurs trebuie infeles in-­ totdeamla nurnai plecand de la culsanlblul vietii Cful. evita conflictul deschis prin asimilare. Ulterior establishmentul grijuliu cu sine. Din revoltat va deveni obedient.rat demolatoare. in si­ 42 43 . De aici rezulta insa ca element pozitiv faptul ca. e agrementat insa 9i de multitudinea de expresii nelingvistice. Acest luc11.] fiecare individ este doar un loc in care limba se manifesta".na la mTIla se va rata totul. $i in continuare 0 fonnulare de excePtie : . Cu al1Umite excePtii desigm.t ~i la Bienala de la Venetia. .. limba conditioneaza progresul individului in gandire. Ele sunt. C§. respectiv poate face orice daca obiectualizeaza in cadll.4J. Tipul acesta de accept falacios ~i manipulatoriu ar trebui respins cu cerbicie. Fiindca lim­ ba nu este doar lm complex de reprezentfu'i paliiculare. Daca este adeva­ rat.nd cu1:istul constata ca poate spune orice despre sistem. oriclun dezradacinat.[. cel mai adesea cul1bigue. rfullanand Insa apasat de tarele originare. dar ba­ zat pe simulal'e. constructiva in cadrul comunitar. conform lui Aristotel). de regula. atat de cmacteristic avangardelor contem­ porane nu poate decat sa intrige. neputandu-se elimina marile lntrebfu'i.ll ostensiv. Arta de astazi. fonnal desigm. ' Acest cadru comunitar coagulat in blma masura prin limba (limbajul natmal 9i istoric). hiposemantice. la compromismi. sa fie respinse ca neconcorde cu idealmile comunitare.. ci lm sis­ temal imudiriireprezentfu·ilor.l artistul de avan­ garda a i se lua obiectul mlmcii. dar efectul e acela9 i . de animal ratat (ne­ tel111inat. 9i care intriga sau sperie. daca nu se pliaza satisIacator pe "deja-9tiutul" cOlmmitar. cu1:istul il accepta. Lucrurile se complica in cazul ostensiunii.?.[. este clar ca discursul de 1l.. altfel spus: fiilldca arice discurs trebuie inteles numai ca moment al vietii autorului .

. asigura eompletituclinca. limba se poate invata munai prin 1'a[>t111 di discursul este ca nu se poate In!elege interioara a ullui 0111. unde ditlculta~i. problema discursului sau eu­ prinde in ambele laturi.. . iar el este conditionat prin intermediul clirii sale. limbii supraordonata.~ lntpl-"··11·pt~1~ r. n +-. Se importan[~l lao (I' problemfi . dar putand prin substitu~ie. ele pot fi vs.. se nu este completa deCal atune i de prisos ~i eontribuie Ia eonstituirea ei. Ql"icarei influenre a individului care capma ea fiints.r.. iara~i p1'int1'-o cum mult a lui Schleielmacher este in mod deosebit E interesant curn prevede analiza automata a textului. daca privim acum asemenea... a omului... eu I-am adus la un Ca arta mecam trebui . Schleierm<lcher pune problema corecte a limba (li mbaj) ~i a datelor pur a determinatiei fl Inteles dadi Ill! DaT Schleiermacher subhniaza cat intuitia fiintei vii. amhcle laturi sunt clar nu (60:26). Prin urma1'e. a imposibil de asigurat pe rul automalizs. sa fie putancl exista posibilitatea unei substituiri reeipm ­ ee. ca cealalta 1a11.r"'+("\ .11"21.. prin urmare. LUCJul llevine el este astfel mecanic. prin discurs" (60:25).r..In baza unui eroism al unor In calitate de l11odl11care a este In~eles ca fapt al spiritului..rii.zute ca necul1oscute1e l!l1ei ecualii.. pare subordonat.Absoluta rezolvare a problcrllci atunei cdl7d /iecare Lotura sine cste tarea celelalte sa nu adudi discnrsuJui in raport eu limba aeliea redusa la un ealeul. a persoanei. gfmdirea individului este conditionata limb8. care el se manifest21 in sau" (60: ~:t a cc­ curent eel semiotic ~i eel introieeliv.. L . al este lU1 plisma arta.. Sii mai rerinem observatia ca nu se 111tclege coeren~a . we ea arata vic.

dar. Intelegerea compa ­ rat iva a limbilor in ceea ce Ie diferentiaz3.. Dadi lahlra gramaticala ca atare ar trebui desaV3. "l71lerpl'etarea esle 0 artZi considera cu indreptatire Schleiennacher. la fel stau hicruri1e 9i pe latura psihologica. ~i subliniaza imediat: .Cunoa:... In cazul ostensiunii. Acesta din Un11a este talcntul veritabi1ului cercetator allimbii. 0 asemenea constructie nu poate fi data prin reguli care aT aduce cu ele inselc. trebu­ ie sa presupunem doua talente diferite. Fiinddi nici una nu poate fi nici­ odata data. e intrebarea he1'meneutica de neevitat..i subiect.eli­ lor hermeneutice slmt ins3. "Fericita exercitare a artei [hermeneuliceJ se fntcl1lc ia:. dar.1 l1l1 oricare alta. are 0 paleta de posibilitati de expresie vastii practic nelimita ­ tit Ce a determinat exact cutare optiune a artistului '. ci recontextualizare marcata de pecetea-ti personala.r despre felul in ca.. da. Fiindca pretu­ tindeni exista constlUctia unui [mit determinat plecand de 1a infini­ tul nedeterl11inat. evident ca posibilitatile combinato­ rii ale masei de elemente de reperto1'iu este nelimitata. referiri detaliate asupra acestui talent hermeneutic necesar artei il1terpretarii: "Talentul necesar arlei hen11eneutice se dedubleaza.r in ce1alalt caz. Orice natu­ <0 ra statica poate fi reprezentata 9i pictata intr-o multihldine nedefi ­ nita de maniere.re trebuie sa se petreaca acest lucm nu se poate oferi nici 0 regu ­ la Intreaga activitate hem1eneutica trebuie privita ca opera de arta. cum spune Schleiem1acher. t1'ebuie trecut de la una la cealalta. de aseme­ nea. datorita 'intre altele dublei articulari a lim­ bii. unde arta incepe acolo unde se poate 9i altfel.. sigmanta aplicarii lor. In aceasta consta dedublarea talentului lingvistic. ~i in continuare. sunt. astfel c3 46 . dar nu ca 9i nun realizarea s-ar finaliza intr-o opera de arta. cauzate de lipsa acestui talent [al repre­ zentarii artistice a omll1uiJ sau de aplicarea sa" (60:28).cf pe talentullingvistic )~i pe talentul cU71oa'}terii o177lJllfi ca imih'id' spune Schleiermacher (60:28). receptate indefinit. dar se pot extinde 9i asupra lmei alte limbi. henneneutul va putea.:i in ­ telegerea individualului nu slmt capabile inca de acest lucru.. pana 9i cele aflate la 0 infinita depa. . determi ­ nate de combinatorica de 0 fonnidabila amplitudine a alfabetului codat. Daca noi am putea reconstrui orice limb2\ in specificul ei 9i daca am putea intelege elementul plecand de la limba.r9 ita . Limba este un infinit pentru ca fiecare element este deterl11inat J:ntr-lU1 mod specific de celelalte. ia­ ra9i. nu e dejectie arbitrara. Semiotica are de-a face cu 0 infinitate de aspecte. 1ar influentele care se exercita dinafara asupra omului. precum 9i limba plecand de la element. strict limitat. dedublare care pana aClll11 nu a putul fi prinsa l:ntr-un concept. o completil cunoa9tere a omului.rea. se dedub1eaza. 2.:te­ rea omului ca individ este aici pril110rdiala fata de elementul subiectiv din combinatorica gandirii. abso1ut simptomatic .llccontrolata ci corpus coerent. ci in sensul ca activitatea [hem1eneuticaJ poarta doar in sine caracterul artei. . Ambele sunt necesare. adica ea nu poate fi desIa9urata in mod mecanic" (60:27 -28).. de modalitati de abordare. cum splme Gadamer. Talentullingvistic la randul lui. un infinit pentm ca fiecare element este detelminat. atlmci talentul ar avea poate un caracter unitar.:i 47 6 __. ahmci ar trebui sa fie data 0 cOl11pleta cunoa9tere a limbii. este diferita de patnmderea in interiorul lil11bii raportata la gandire.rtm:e. .. Fiecare latut-a pentru ea insa9i. deoarece masa de intuitii ale unui individ es­ te infinita. talenhll lingvistic ex­ tens iv. 0 mare parle a gre~. Inarmat cu elemente de cercetare ieonologica.. ela­ te impreuna cu analiza semiotica (daca e posibila) dar 9i ImpreLU13 eu patrunderea intropatica. sa stabileasca cat mai l11ulte legaturi intru comprehensiune.mCI ostensilU1ea In tacerea-i consubstantiala. Dm: la fel stau lucrm-ile 9i pe latllra psihologicii Fiindca orice intuitie a unui indi­ vidual este infinita. natura pictmaluiui. 1:nt1'-un mod specific de celela1­ teo Dar. Dar pentru ca cercetarea limbii :. prin introieqie._ . aceasta devine. fiindca odata cu regulile nu este data 9i aplica. ia..~ ____~_.1. dar aproa ­ pe niciodata ele nu se intalnesc la lillul ~i acela. talentul lingvistic intensiv. In procesul comunicarii oamenii pleaca de 1a 1imba materna. subliniaza hotarat Schleiermacher. Analistul va trebui sa poata raspunde.

sau ceea ee este original prin limba In gandirii.. Dar nici absolut111 fiul] nu se poate sustrage faptului a fi determinat de aeeea ce este anterior :. mi­ nimun1 ~i maximum se apropie de unul cele doua: a) in ca­ zul discursului eomun. mel nn este necesm-.i mai Adaos.te fiindca limba nu se men­ repetal'ii..nuitul din ~i in ostensiunii aceea:.elc sa se reClproc (60:28­ dihotomizare... ca sa creatiile ulteriaare. Dar ceea ce nu deeat sa dat l1U reprezinta in sine nimic: discu!ii dcspre valorie nu este insa nimicul absolut.s'i mlisura ([1 ar­ discursuri rlU au pentru aceasla nfei 0 va­ extreme" LI/tele au 0 valoore absoluta.. am spune C2l mci SHU.~~~. se prezinta a fi un minimum uuismele inglodand u:. nu se nu se Int~Unet..".i obi:.·~···· .. Fiindea olecand la el se eeea ce este masma? lJaea avem modul psihologic fi neatractiv. Ire oces!e slint in aeeea. clasicul l1l1 sa fie eiemer. Minimum inseamna rile zilnice :.:..i niei semnifieatie pentru Se vOl'be:. se comparativ (extensiv) modul de a semnificativ. a proceda U'iva. Iz pq~~~ttbTIftii:. trebuie avuta vedere daar p81iicularitatea limbii . b) es·­ mt Schleiermacher. ve.or provocatoare.. ei un nmumum.i­ specializarile intalni decat tei interpretlirii..r:iI'f"-'.0I. sU'jete.. cele mai multe se silueaza psihologica acest ceea ce esle eel mai comun: Absoluta nu este dedt genialul. La fel ~i originalul. ~i in ce nu prezinta interes ca fapt :.~1t'~1:tJ:~~~ffi~.! valoare ceea ee imaginile sunt apoi reprezentationale. relativa agreabila. anume ~ sa sunt sa se in fapt te lntr-un singur henueneut.

tf!. automat modernitatea. pc sensul propri u relevat contextul imediat. respectiv Fiindca orice aluzie cstc un al doilea sens. indiferent daea el se intemciaza semanatorului..urarli gfl11clirii sunt mai lesnicioasc 9i nu implica probleme introiective speciale.. e mm pupn necesara unoI' moetaurap ete cxpresie obiectivizante (gcometrice regula. cea gramaticala ~?'i ele sunt aplicabile deja din ca ce­ fel tratat ceea este Illtotdeau­ uretind a fi m::lximaJ in scrisori. ea fi'apeazli . al modernita!ii.1 a desia. nu I-a interpretat corcct. trebuie deci lJullgal\J henlleneutic sa se faca dintre originar. Aceasta nu fi expedi­ ata prin prisma principiului general conform nu poate avea lli1 singuf sens.ceea ce numi mai tfu:ziu "fuziune a orizonturilor" -. In acestc ca­ zuri reconstlUctia demersului . cine nu 0 se­ parcurga intregul context. E de presupus ca eel ostensiv) l1U ti. probabil nu atat reconstlUctia Derrida. ca observa ­ sa reprezinte metoda de a vern in intfunpi­ . ca in pmabola despre aceea in care. e nccesara $1 mai intervil1c i111 aspect putin [exista 0 diversitateJ cazUIl considerare a ca luare terpretm'ea factuale. Contextualizarea istorica precede intr-adevar inainte de a recontextualiza prin interpretare .W4t4!t111""""'. te 111S:1. . Fiindca exista ceva cm-c Intr-adevar in accst fel nu se face autorul discursului ~i dUUILUl trebuie mereu rectificat In prealabil. Regulile hermeneutice. sa ne situam {60:2 ahe asemenea. care discursul nu 0 contine.mal sau mai putin intelegerea ex­ nu cea ~l deci. Adaos.i 9i 111m'iIe probJeme acest canon. 9i anume In in acestea din UllTla [se trece1'ea de 1a didactic 1a PoJemica. eu M·. este yorba de interpretm'ea alegoriei. lll1de nu conteaza figurat. sau pe fiqiill1e. a Ie wr sarcma reconsttuirea dificulta!ile (60:30-31). este relevat $i lll1 sens figural.auto!" tcmera1'e... minutioasa 91 alambicata. nu e sigur ca §i In cazul minimalismului). dar ii sizeaza poate de alta cine gase$te 0 care discursul il contine. . atlmci cand 0 reprezentare asociata este crezandu-se ca ca (60:32). nu va trebui de cercetm'ea semiotica ~i gandit ca aSDectele semiotice ~i introiective. e .

i eticului.. al este just ca atentia sa ne fie atrasa de acest nurnal o figmata II (60: tnl" iJlUUlClIld '. Dar in ma­ sura In care via!a amulni se individllalizeaza.l). elemente de plastidl pura apoi desigur. eu peliinenta la ceea ce am 11111111 eoresponden~e san interferen!e: "Fiinddi un paal diverselor seriL in mare ea 9i in mic. in care eel sub­ in apare11~e. disociind. Dad funqiile de constltUlre a propozi!lel este viata" (60:35 36). I I ____ 'b l .nl al unei . prin Utmare. aceasta a particularitalii . in care cineva se este in cazul alteuiva altfel mod eu momentele partieularului. lmna marcate de evenimente pure sau aluzive.me spee ­ o mnbiguitate ostensiunii.:. poate contI-aria eu evi­ data aluziv. este evident ca combinat eu de L(. adevarurile. dar semne aplastiee da­ antiplastice). ~i vectori (cm'e sunt selIDle.:i fieeare dis ems ca act al individului se suptme regulilor henneneutice generale. fiecare act al vielii ~i. deeontextualizand 9i Intru comprehensiune. peeetlu­ prm oricum hiposemantice sau prin complexe eveni­ piastice.1 latma psihologica. 0 viat~l pur plastid.l11c:.. se apoi. miracol prezideaza am preciza 53 . arice lUc. subjective care se act al limbii putem extrapo limbaje evident la expresie este una reala. In milsura in care viata omului este una:. E roIuI hermeneutului sa dentEi viat a ciisceam8. fiecare act allimbii.i luI Sebeok) creeazii in ostel1SiL.In cazul lmei astfel suspendat deasupra illlui abis ar putea pennite ceea ce in deseenden!a sens. 111 care eoexista mai mult sau mai pUlin iconiee -.

llH_v. didacticlsta prevazute. upcra e . In cazul sa strict spiritul prin in timp ce poezia este spi­ ritulin jocul sau libel'.-'. Aprofund811d dire mijloaeeJor una $i lingvistice ceca ce prive$te proza $i poezia. In cazul ostensiW1ii. atunei .'-·'~'U"O.unde comprehensiunea SW1t. atunci eu context ~i S~l cum a fast pus in a elaboTa disemsul [prilejull 9i. meniul partieularului.i al U. universal neeesare: "Hermeneutica neotestamentara este ell toate aeestea speciala. dar e presupus CEt are un $i. Fireste ea foarte aIDolu. am aeeasta latma 1nt1'-o mult mm mcu'e elementu! psihologic in vreme ce in proza este impins mai mult in planul diferite 9i particLllarul in ca­ autor se manifesta in felul urmator: gandire ale individului exprima in limi generale 111­ determinare a vietii sau vitala a individului. dar tri'iire tensio11ata Intm formativitate. trebuie tinde ~j ne sitlJam (60:36). llwnai in rapOli eu compozit al ±1ir~i. niei Consensualisnml e eschivat. Deci lntelegere .. nazu­ au in aceasta marturie 0 pondere deci. Discursul ca moment al vietii este cicci terminat de aceasta. implicit. Nu e ~i eazul henneneutieii neotestamentare­ meneutica originara . nea spre sU$i 0 nu 11131 e propriu-zis. prin aeest oeol. De este un moment al vietii. Aceste vreau acelea9i in diferite limbi. repetam.LUl memento al opera. cOl1$tientizat ca arn­ raport ell regulile domeniul hermeneutiCli Dartiul­ Cii e apa! anexata ~i anumite funqii (de cel mai adesea: in l1lULvLIl e un 3nume tip de diclaetiea. a fost orientat acest discm's [scopul]? Fiindea este el 1n­ multiplicitate. teo AjLUlgem astfel.ehiar in aceluia9i prilej :.:. ar fi pUhlt sa 11U fie preconizate. dar tot func!ii care pot foarte bine sa fi dorite. ahUlci interpretarii psihologiee VOT fi acelea9i.. Astfel. Ia accept foarte bine '. Dar de IndaHl ce eu gasqte explieatia in actul o diferenfa ~i aceasta l1U SLl$i al gandirii. Vointa.-. cu adeva.i a w1ei vreri. 0 LTiiire orientata ~i care se lupta eu obstina!ie cu gratuitatca-i C011­ substantiala.. in momenhll urmator.·. discmsul poate totU9i sa fie .'" re.~trp'7i5. iar tensiW1ea evitata (sau aplanata). . ci trebuie sa fiu atent la celalalt.rat.

i din aeeea ea in intelegeril efemerului curs rostit nu pot fi aplieate reguli pastrate in memorie" Dihotomizarea hermeneutiea radica15 sa intelegem exact . vrem sa Ie fnrelegem exact. In in ccu'e agresat .. nu parte din categoria celor care pot interesa masiv . etltele nu.i ceea ce nu este strain. sa ~i spcctaeolul ostensiv.i ce nu. doar in trccerile obligate unde volens-nolens te ciocnqti ele acest gen de "spectacol". ceea scrieEl provine .i cea ve­ ar neeesita alia interpretarii.. cititorii initiali n-ar fi avut nevoie de ea.i pe multi e cen. este cu deosebire curajoasa) .: [grece~ti]. Daca doar scrierea straina . sa Ie aprofundezc.r . sau. de fapt. I.eleaga. desigur. omul e intercsat lucrmi.::'C[)1 lata ce spu­ nc Schleiermaeher: . nici pe cea dintre discursul rostit ~'i ci fntotdeauna pe japtul eft anumite lucruri.. Sociologia comunicarii este foarte ferrJ:"ili a aiinna ca.1 plina de consecin~e.. clOl11crU ul eel care "1'pc'hn lese tratata ea 0 herme­ ea una ccu'e ia In ca Lilla logic din general" (60: Canonul un interes UCV. pe care dorqte. in gratuitatea-l imperials. Diferenfa ceea ce este urLli in nlL se ce este .... In consecin}a) sa Ie in!. iar arta s-ar Intemeia pe dintre regula in ajutor mUlte alte lUcnm prill eare se reallzeaza 0 intelegere nemijlocitd.

accepHind eu llmilinta ~i/sau consolare.. Practica mai laxa in comprehensiune pleaca principiul cOl?iorm caruia se de la ffji Jormule aza fn mod . nu ai (tu. conceptul teoretizat de catre Gadamer tagma: a orizonturilor". clipind Reductionista ~i moroc:inoasa.ma automat cu §i sa fuzioneze. cru'e nu cOlTIl. de decontextualiza.4iil¥4I4#4 @ce] j $ --.111ci ostensiul1c.eele deioe purificatom"e . desigm.. catru"sisul ravnit.. allui u.I . 1:::a nu poate reali­ ma~jnal.'. sau eel putin imaginat odinioara. cm"e lipsesc mal L'U\~"L. privativa sale de hermeneutica 11 cu . san ca (de lux) accepte a se integra ~i neutraliza in concertu[ mare at artefactelor rulodine. ori.. imediata. . privativ. eea de bineinte1es. ' a citi.. al XV-lea. despmte degraba doi versmlti ....dimpotriva sub semnul -. aspirm'ea ei in se pim"da precunl in natura. in realizarea a ceea ce inseamna caracteristice ostensiunii . arta de obseena (conform lui Baudrillard). } ¥Z\.datorita e ignoranta gal erie sau Intr-un l11Uzeu. J' (60:38). paceva literalmente dintr-o lurne.ri vlolente . Masa medi­ ocra. Obscenita~ile vierii eotidiene sub semnulluerativ"ului 9i al recom­ .. scrlllorul este absent din lcctura. rand aeum.[ .. dHVllUl Ul1natOr.-"lIlCICI ne in sprijin. to­ e centripet.. in continuare. in idealismul Tnmscendenta Intr-o lume imploziva? Transcenden~a cumba ca rni$eare a spiritului eeva eentrifl. intru (cme poate aduce. aeum. de asemenea. 1986. arta . care face ea sa se SUpraPl. acest anonimat . anonimat.A!i6% $AjiWM4§MiltWi¥!. cititorul cste scnere.. ima~i.me a orizonturilor. J de situare aceea§i pozi­ nu poate fi absolut prealabila ea nu se tie eu cititoml interpretfuil §i odati'i cu ea [. in nnce. Adaosul (60:38) face 0 cu deosebire pertinenta 1a intelegerea nernijlocita pe care 0 rasHt (si nu scris) ~i care nu are cmn sa nu lipseas­ a~a e deci. ravnind dar Nu reclruna.acestei obseeniHiti i se contrapune. 0 amea mediocritas. a aneanti­ zare) . el se SUbstltuie reIa~iei de unuia de auzul celuilalt" (52: 1 Ce sa spunem at1.. automat. iminent. «ll'l{elegerea gre!fitci 58 59 I L . a atingerii critice.. f h Wt*. in general vor­ nu te poate sili sa intri intr-o rasfoie~ti un catalog sau un album de arm.i erorile cmente In ge­ (desigm Schleiermacher se refera. se lase Daca integrare se za 1ma eforturi deosebite de recontextualizme. Cand Schleiermacher spune.lgal. renuntfuld la inscenare. $1 mai ales eea de to ate nuantele in strada. trade rom. la neral): "XV. Oici cc poate fi mai asigmlhor. precaritatea-i nuda. "Spectacol" cnptlc. el wzil.Ll dm" din care lipse~te ~i care nll e ascuns in spate. cu ci trcbuie e complexata... 0 aglomerare a evenimentelor §i efeetelor inspre cu risenl major. nepcric1itate in anomia context al obiectelor agresiuni invidioase. pare a putea fi gandita ca salvatoare. produ ­ ocultare a dtitorului ~i a scriitorului: in aces­ care leaga nemijlocit vocea ta. Echinox.mic:i. Revenind la Schleiermaeher. cil (it citam nou): . Accept.. aeest al XIV-lea canon mai contine. mai deplin garantat contopirea masa. e posibila Reu9ita e deci contopirea. ()bscenitatea sau a§a-zisei mie .

in aeeasta eon­ respl11gere in care arta aplieatie. mainte de apariria unei neinte!egeri:' care straclania "Agregatul observa!ii" cum nume~te Schleiemlacher primele tatonari inull eomprehensi­ pe amune elemente de identitate fie combinatoriea a acestor elemente la eea introduce eanonul XVI. male (eantitative). lizeaza posibila apropiere.l"':-''1H-l''''llln. lU111areau doar limbii ~i a modului de a eombina asculta este ~1 . e indubitabil. rigoare.· Presupozi~ia sa se nlal ell scama de ceea ee estc sa inreleaga limite faptul di ea se ocupa sall eel Dutin de ceca ce un anumit ca­ rea de [llllClltc ea a un tculoglea ~i eea jurldica. '"' IL . Fondul adesea.. ideea sa llmdamentaIfl a raportului neinrelegere i:nrelegere.t. eli al 111 limba de eonfuncJarea Din Dunet vedere 0 C"PtOH11T1 .. adlldlnd a nmtl1r:'i n()::lrt:'i tentativa E interesanta ~i observatia dl: eeea ce este spontan ~i eeea ce este arta erudita.-..\_L<'-.M.'". Imeiegerea devine subdcterminata. Canonul XVII dihuLUll "XVII.n.i mal ales as­ fronda ... 1ntelegerea. sub semnul temeiniciei ~i nu al F. temei. ealitativa consta in .u tara o n.). luerurile nu mm sum sau elm} spU11e de neinte1egeri ire­ Inf elese .i atitudinea polemidi a diverselor avangarde comlU1 fntelegerea nu se poate Gadal11er. sub aspectul detenninarii. asemenea. ales In eazul ostensiunii .. iar scopuri 3..

"Ji"P""'''''I''" . infati~are. desigur) catastrofa sensului. pripeala care se refera Schleiermacher ~i caTe ar de nein!elesul pasiv. se subliniaz~lla punctul 4. su~ se dezvolta Intotdeauna sesizata. Tocmai din ca­ insel~ie diseursului]. To ate sar­ negativa. punct ve­ c<:U1titativa se rcfera la facultatea de a unei parti a discursului la valoarca [accentul] ce i se caire autoru1 discursului. aici l1elll\elegcrile calitative (care. VOl' trebui nU2U1tarile in cOllsecillta. Printr-o astfel interpre­ a ceea ee se afla apartine sau se lasa. dar care este Ulmarea fi detenninatii fiinddi ca nu apare ca Neintelegerea es­ prealabile. conduce la imposibilitatea de a formula reguli conduita meneutica n. subjectiv.. unde. in mod similar. poate inlesni e~afodmca discursului hermeneutic. 2. eel din Ul111a dintr-o convingere prealabila greu de zelruncinat din moment ce nu se situeaz3. prin lU1llare.unui termen alt consta ill a . Din pUllet de obiectiv. F.:rziu. se transfera hiposemantism. desigm nemaifiind yorba de text. poate fi depa~ita prin ap1icatie Exact aceasta nu exista. receptoful (spcctato11. ca nu cumva sa nu fle I . expunere. diilotomiz8Tea esen!ia1a intre nein~elegcrea eantitativa ~i cea calitativ3. se dczvo1tii 111totdeauna sunt 111totdealU1a 111 cele ne senll1ificativa din moment ce Din punct masura pc incapabil sa des1u~easca preZl1l11~a cil ar fi existat 0 deci. din pUDet atribuie [ncinte1egerea cantitativa se la] locul pe ca­ gradatiei. san expresia cum spune Schleiennacher. Fire~te. Incerci'im 0 adaptare ad-hoc ostensiune. la efort benTIcl1eutic de Negativitatea accstei experien~e. n8 pe autor. 111 cazul ostensiunii l1eintelcgerea pasiva ~i cea activa coexista producand ceca ce Baudrillard nu­ me~te (mai ta. ata~at sau intotdemma opac. caracterizandu-se neutralitate. cum stipu­ leaza clar Schlcierrnacher pUllctul 3. 4I( W.illumit context. este 0 eroare situata este un moment uni1aterala a ceea ce se in profunzime.]. de discms. 'in proximitatea sistemului conceptual a1 partii OPLl­ se. inafara tare i se atribuie a anumite (60:40-4 in care observatiile capitale sunt in supraablU1den!a. posibilitatea. chiar conferit de autor dadi acela~i term en are ~i 0 scmnificatie.11) grabir dorind de obicei sa i sc 1ivreze ccva concord en sistemul sau con­ ceptual 91 de valori. spune ell indreptiitire Roland Barthes consumatorii drept lli~te naivi carora mtmca 9i supraindica intelltia. E de retinut.M. ci de prezentare.n.03:mSA(k:g. de pilda.Sitt # ". Graba. cu abordarea 2U11andurora din nunct vedere ectiv. trebuic subliniat tatea aceasta nu poate fi imousa Schleicnnacbcr ne·· pasiv 9i cel activ (punctu1 5). consta sistem conceptual ~i in situeaza in proximitatea acestuia.. arta burgheza ia precau~iile de rigoare. de regula.

.i recompensata pozitivitate. trecut prin l!. dupa ce se va fi.. intr--un sens.. canonnl cMre linterpretarii] nu-§i dezvolta regullle sale decat la formularea lor pozitiv3. In cititor. cm. teza e Y(l . t1cclancl asupra lui 1nsu:. In m[lsura in care ea este nesenmificativa.cut-o autorullui :.. 1).i aDoi mai bi~ Fi indea nu avem 0 Cl1110a$tere a ceea ce este 1n sa con$tientizam multe lueruri de care el 111Sl1$i arfi incon§tient. arta exista 0 intimidare prin opusa realisl11ului. UCL-Q.. deci a a tu­ va obiective el nu dispul1e Ie avem.. care al' avea ca a deternlinarilor multiple.. care este unnatoarea: consiTuirea discmsului dat 1ntr-o maniera istorica §i divinatorie obiectiva :.i subiectiva.-e condi­ tioneaza artefactul nostnl laturi neln~elegerea este de asemenea formula §i astfe1: «Discursul trebuie cum a m. Astfel formulata. ceca ce aduce ca §i 64 65 . 4..1 devine propdul sunt nu ajlmg sa se lHl[JllIlca::..c in cazul ostensiunii.1. ea li?i contrazice.G[Uillll ria113. se prezinta ca un produs al 1nsu$i va catre Ricoeur. Obiectiv­ In\elege cum se insereaza discursul in ansamblul limbii $i modul .[insa £lrta este ~i ambiguitate.].lv eftt dar acestea in nUl 111alt 1P"P'"'" ]". :. .. . apasatoare.. Noi am fi tenta~i sa punem un accent decisiv pe punerea hermeneutica socializanta deci. De aceea aceasta scriere flU produce acest trebuie sa decida alta.i ca viitor. 0 masura. determinarilor. de vreme ce bineinleles in o nrezenta a structurii.

i cu caracterul :..tere care este cleci mai precisa decat dad te situezi in locul cititorilor initiali.it mai mult acest principiu. Fiindca numai prin intennediul unei scrieri poti face cuno:. Numai prin ceea ce este nesenmificativ ne multumim cu ceea ce am inteles dintr-odata" (60:42).. Faptul ca Schleiermacher consic1era ca discllfsul (respectiv. e mai lesnicioasa In posteritate.. In lipsa acestuia el este ne­ senmifieativ.a cum 0 poseda autorul.terea deci a rnijloacelor de expresie .i exterioare a creatorului . in primul rand.tient chiar. Ambele pot fi insa perfect dobandi­ te abia prin interpretarea Insa:..i suferintele sale. rezulta ca nu exista nici un text de interpretat ca..rea la acela:..i intel]Jl'etarea..tere nu este :.respectiv a contributiei (artistice) person ale raportata la ansamblul culturii unei epoci: "Limba pe care a st(7.tistica respectiva. Dupa parerea unora opera i:. Dimpotriva pentru 0 alta categorie de cer­ cetatori .. ca noi suntem cu atat mai pregatiti pentru interpreta.ltorul sau. ba e chiar obligatoriu. Apoi precizaTile: . [Situarea] pe latu­ ra obiectiva. Astazi fonnule expresive de tip impresionist stmt loc comun.... printre ca.. Situarea p~ latura subiectiva [la acela:.. adiea pe eea a cunoa~terii limbii a:.tere prealabila este imbogatita. mai ales prin fap­ tul ca acea cunoa:.. mire. Nici nu a1' fi normal. Nicioc:lata nu plltem afirma ca nu :..i de multitudinea implicatiilor :.i exterioare.decat a laeut-o <ll. Situa. Capacitatea de a te entuzi­ asma este tot atat de rara ca :.terii vIetH interioa. ne gasimla acest palier. Punctul 2 stipuleaza elar ca intelegerea nu are cum sa fie lesnicioasa .. decat in con­ temporaneitatea imediata a unui creator.. pre cum :.i sa se sitneze la acela:. Canonul XX ridica problema reala a raportului par~ii eu intregul .te de entuziasmul pe care artefactul trebuie sa-I provoaee.. Antoreflexivitatea artistului presupune 0 capacitate de obiectivare ce nl! e la Indem. respectiv intropatica.Itite. a fi cunoscuta. demersul.i conotatiilor artefactului respeetiv. receptia :.. La ptU1ctul 4 Scbleiermacher vorbe:.i nivel CLl autorul consta in cele mentionate :.. bUCll­ riile :. Cunoa:. 2. abordare a cubisnmlui analitic.re sa poata fi inteles dintr-odata.i:..terea completa este marcata de acest cerc apa. '<.terea vietii sale interioare :. ar fi tre­ buit ei In:.curajoasa ~i stupefianta in epodl.tient legat de eeea ce pro­ duce :. 66 67 . in al doilea rand.. fnai71ica aplialrii artei /interpretarii/ trebuie sa te situczi lC! aceloJ'li nivel ClI aurand.. In cazul nostru) trebu­ ie inteles mai bine chiar ..i nici 0 cunoa:. sptme Schleielmacher.aici parerile hermeneutiilor de astazi StIDt impa. dimpotriva.re cu cat ne-am Insu:. pelltru artistul insu~i. Adesea artistul llU e pe deplin con:. de [apt trairea Insa:.rent. Poate doar la nivelul lui Kanclinsky sal! Klee.Ji pe lutZlI'LI sllbiectiwl" (60:41).tim nirnic despre creator. Legat de observatia privind necesitatea cunoa:. afat pe latura obiectiva cat .. De fapt rn­ totdeauna :. de pilda.i invers. 2. 1.i cu situatia sa" (60:42). E plina de interes stipularea pe care 0 introduce cano­ nul XIX: "XIX.Ji pentru 111{elegerea camia trebuie plecat de 10 ele..pane~·te un auror :ii istoria epoch lui se camparta ca un [ntreg de la care trebuie plecat pentru (f In/ele­ ge scrierile ca par!i ale sale . Pretutindeni cunoa:. Nonna!.lna oricui. sa se realizeze dintr-o data.i are propria viata care poate trimite in ceata viata creatorului.1. inseamna 0 eunoa:. C1..tinta cu limba pe care 0 stapanqte ci­ neva..i rezulta astfel.tim ceva despre ea. la fel .tiintifica decat in maSHra in care este astfel constituita..pe care 0 permite fuziu­ nea orizonturilor..printre care ne aflam .i a mai lungii sau mai scurtei sale viep uniee de catre artist se cuvine.i..i nivel cu autorul] inseanma cunoa:.ca sa ne si­ tu:lm automat in clomeniul ostensiunii .re :.i cea divinatorie.. fiecare lectura ne pem1ite 0 mai buna intelegere. care la randu-le. in sensul ca nici un particular nu poate fi in­ teles decat plednd de la generalul din care face parte :. E cazul eel mai fJ:ecvent.. nu trebuie sa .nu are cum... cu trairile..i nivel cu el.. un minim chiaL care inlluenteaza incon:.l11pionii marilor innoiri din prima jumatate a secolului XX.universul acesta de trairi...

.... Deci e elar ca in­ Nu lHI c abinitio Sllsplcionabila. ni se arata. ba chiar intotdemma sus~ eEl ceca ce S-2] propllS examinsrii este pur :..-.-.1 poate sa inainteze In aceasta privin!ii la simplu la com­ atunci dlnd in pro­ plex. Cunoa:.. &i'f''l:lIIlMiIiWf77N t .II. Interpretul sa produca totul In 1110d treptat. a se ta ostensiva abordata 1'i intotdeauna de plecm:e 0 anumita in­ faptul ca interpretarea in­ excl ude do bandirea aprehenda.-. surse. ostensiunii..---..W&IIUi... ca se toriu.llf.. -.. sllnt des.. .•.. ci doar de a Ull 1m W'IlIlI'1it {[lIfOl' 17U care in domenii le ulterio<lJ.. a I1U se duta eX[Jresia eea mai facil inteligibilii a viza alambidlri sau doctorale..----.....~ -.ceea ce este nesemnificativ ne mu1tumim dil1tr.. -.. .... aceste prolegonwne sunl insele dependente .• ! l ~&l:iiI... odat~i". aplicand tatea.rii chim' al inte11Jfetarii. Din pflcate aceasta se uita mult prea Lll1l1e:lre. de la simplu la complex. Cel a mai daunator lucru se intfunpla legomenele de care notile care nu pot fi scoase decat din (60:44)...... pleeand de la surse.-..terea I I I ! ~1 ·P'if?It!" .i deci nul. S~l rCfinem. . timp. tin ate celui pentru care n-LlTC nimic contLln ell scopul sau. autorul urrnare.. 91 aceea activitatea sa 111.

in fiecilllJl mare idciJ el a intuit mai ina intrat in detaliu. al autorul pentnl a atinge acest din perspectiva imaginile de ansamblu care editorii obi~nuiesc prolegomenelor lor ne aservesc interpretarii lor.. FJ'vL] ..i cea psihologica.I11ui complex care depa. 3. b) a se avansa simultan pe . Schleiennacher mai subliniaza capitali'i d .'in vedere datele in puritatea lor originara ~i nu pe cele 111sa$i procesul in terpretativ. omis pentru ceea ce este Faptul cii tru ceea ce este ta decat foarte putin este 0 trasatura cmacteristica a cili... cea procesul interpretariiJ decat aumci cand existii un in cazul unui anumit pasaj. acum urrnatoarea lUnna: pe11U11 a "~'-"'Fte necesar ca intregul sa fie deja l' Jre$te.?e~te masm8. Noi dobandim aeest canon atunci cfmd plecilln de 1a con ­ conform eill"eia procesul autorului trebuie reconstrui t..... a fiecaruia [in cadml n.{III: "Chiar '5.. nu in cme el este identic ansamblului partilor. ca discursul sa devina scriere" (60:46). ci ca osatura.n.. pana Dfocesul her­ Ulise. c) a nu se merge arnbele laturi..+ aplicabila §i ostensilmii 11 cit£un j . Problema detaliu sistem (il1treg) este detaliata in canonul )G. Adaos.[ . spre a dobdndi 0 1.i in unei L171umiie scrieri. Scopnl estc aeela de a descoperi ideile directoare dupa cme lrebuie apreciate Din perspectiva de asemenea. detaUul nu poate de aceea interpretarea mai curs iva. Regula metodologica generala: a) a se cu VIZl ­ unea de ansamblu asupra intregului. ceea ce se 0 care 4.. a aiumre pe dit ceea ce 70 I L i . Acest proces Dare a fi a e mcdiul ambienta!' Dar 11oima. pe ore ~i in stufosul roman. d) a se nn sunt acord. mcrsului totalitate trebuie invederate a cazul ostensiunii detaliuL semnificC1fia subliniaza cn justete Scbleiemlacher ~i chestiunca e ". trebuie descoperit la care trebuie plecat pentru a descoperi mai este indispensabil atat din perspectiv~l tehnica."+<. ca proiec­ cum poate fi el conceput prin prisma transcenderji larului.J discmsul se integreaza 1.. 0 scm detalii.. J vizil111ea de nu ne ajuta decat fomie putin cazul autorilor diLicili" Cezanne.

ceptof. lingvistice sau eonnmdarea unei forme cu alta. ehiar $1 eonceptul de compara politeismlll eu cre:. nelntelegerea nimel1i nu poate ramane la simpla neintelegere acea sarcina este deplil1 realizata. conside­ rata In mod riguros.. trebuie suprimata" (60:47).'-._. pilda atunci cfmd eu iau drept idee De asemenea. Dar dupa ce sarcina iar presupozitiile indeplil1ite. al aeesiora. eel mai caz este vorba de 0 babil abaterea de la uzul eurent al1imbii sau de folosirea lara ana­ cel2l. cste eea rnal mIca pentru intelegere ~i nein­ Nein~elegerea este confulldarea locului unui cuva. care Ia act. neeesar. nemijlocit. pentn! ea tea sa J'nceap[l trebuie ea lntre eele doua laturi sa se stabileasea 0 Aeeasta revine interpretilrii gramatica1e. ceea ce nu este c. Sa ostensiunea.'-' eeea ce I se pare bit.."'~. provine din struetura analizat.lalt caz probabil ea este Intotdealma yorba 0 vrna Putem sa exprimam Intreaga sarcina [a hel111eneuti­ mod negativ: in oriee punct. trebuie sa se intelegerea completa..nt .. stau impreuna... ] 'i11 orice plmct.. sub semnul tainei 9i ~ml. in parte fiindca se poate eon­ accasta este eel mai mult tratata.i anume Intelegerea eronata.-. ea proieqie cum spune Sehleiermaeher . deci inevitabil.. "Geneza erorii 1:1 autoruJul. rna i11lparta~esc din respectiva taI­ daea n-o patnmd cu totLl!.L. Dunmezeu i se supune formale $i elementele materiale ale limb. Oare in cazul ostensi unit aeeasta e ciliar a$a de important? N-ar c\junge oare acceptul intru eonvie~l1i­ re? Stau alaturi. 72 . Analiza structurii acesteia va trebui sa preceada te).e 0 idee seducatoare 9i perfect aplicabila ostensiumi. Schleierrnacher e apodictic . De aeeea e 0 taina.u..i in exprimarea meneutice la modul negativ: .[. 0 propozi~ie poate fi de cantitativ atunci dnd intregul nu este coreet determinat. modu­ proieetiva.yu­ in continuare. vLll"L. Structura aeestui cfunp poate fi portanta.. parte fiindca ta eel mal lesne pe lm exerci~u pregatitor" Intregul privit ea osatura. In cazul caritatea aperceptiilor. dintre l1ein~elegerea ealitativa $i cea cantitativa. cu necesarul curaj. din punct de vedere calitativ este luata drept ceva serios ~i invers. Osatura aceasta. in cazul nostru. strabate lntreglll limbaj.tinismul].

din doilea este determinat discurs' este descompus in ponenta] este ceva nedeterminat. dcu' raportat carii sale este nedetenmnat. epigrama este 0 enigma adica ea nu mai este interpretabila din context1.mai ales'datt1i-ita .1 neeesita a detel111illare mai precisa :. Dm nici aceasta [ter­ mlnologieJ l1U este conforma limbii. distinqia [Verstand] pm'e a se ~terge..)i nici un o propozitie In sine are un sens [Sinn]. de exemplu.i persoa­ care au prilejuit aparitia sa este pierduta. este in sine nedeterminata.i plecancl de la care este inteleasiL In cazul in cm-e cunoa~terea intfunplarilor :.1 diferita utilizare. Confonn acelui canon. Adevarul este Gil intreaga practica a intp.. Aceasta se mina abia Cfuld enuntuJ-proverb este utilizat intr-un anumit caz..1 un intreg..lie e21 Ins8.t 9i publicului sau originar. cheiata este :.. prin reciclari forfate. Exista l11sa cazuri in cm-e . Fieccu:e pm-te a discmsului atat lUW1Ctla. in cazul ostensiunii m-ealul expresiv (imagistic.. Prin UlTIlare proverbele $1 nu reprezinta 0 respingere a canonului general" (60: 49 .. Printr-un sin­ luat izolat. noi nll decat un anumit ciclu al fo­ La se petree lucI'mile en fiecare fonna lingvistica. dm' nu Inca acesta fiind propriu doar unui discms corn­ ca ultirnul ar fi inteles rntr-un mod mai complet In contextul hID1ii din care face parte. AWi afirma ca un cuv2'mt are doar 0 seml1i:fica~ie [Bedeutung] 1. dar acesta iese din domeniul interpretarii. 0 unitate: determi­ nmea reciproca a subiectului ~i preciicatlllui. 50). luata izolat.i exacte prin prisma exigentelor noastre de astazi.~.~~~. epigrama este :.11 sau. fiindca sensulin cornpara~e eu intelesul. 2.mretal'ii trecerea de la nedetenninat la determinat este 0 sm'cina infinita. Doi ideea in sine trebuie retinuta.-~. aceasta ar fi 0 specie degener21ta. Acolo constitl.. pri­ interpretarea gramaticala. date rm-a context. momentul recontextualizarii . Schleiennacher se refera la areaIul lingvistic. La fel $i 0 bservatia legatii de context. ~. proverbul este 1'ns21 lUl general.i "in context.. desprinsa din arice nedeterminat. cu deschideri spre semanticii: canon: tot ceea ce necesitii 0 determinare mai a as{/el de determinare comul1 autarulHi '. este absolut identic cu semnifica~ia. Ca destinatie. 74 75 .i simplu un singular. mm'cali suplimentar de fuziunea orizonturilor ciclurile istorice trebuie menajate. esenta consta tocmai in fapml di el este 0 propozi~ie izol21ta. fOl1na pru-·ticulara a este exprimat adesea necesita 0 istorie in al direi context a aparut :.Analiza 0 cere adesea. Deci atentie Cfuld decontextualiz3111 .1 epigrmlla. iar sens ceea ce se gande.3 INTERPRETAREA SEMIOTICA Schleiermacher trece 1n continuare la analize detaliate :. fomlal) este necesar a fi cornun atilt autorului ca. verbele sunt propozitii cu frecventa :.. ia na9tere intr-un amnnit context. fapt semiotic a. .:. Sfer21 apli­ ciirii sale 9i a efectului sau este nedeterrninata. Aceasta din unna terminologie es­ te totu9i preferabila 1n masma :in care propozitia este 0 unitate 9i ca cHare sensul asemenea. ininteligibila.te Intr-lill anumit context. ca In cazul Prima llU trebuie insa determinata dedit face cu cititorul sa fad. Unii numesc semnificatie ceea ce se gandqte prin cuvantul sine. Orice perturbare arbitrara..

Aria lingvistica a cste aceea a epocii lui. sunt mai frecvente in discur­ poezie mult dedit in proza.i automat fuzilmca observalii precu11l e data ocmenpi (Schleiennacher cie context sunt retinut. c011ti­ nuarea expozeulul primului canon: . sau wi. ea :. Nu sunt :. Dar ClU11 asupra comune este interprelarii $i abia prin aceasta se completeaza ea ditcva aparente de la acest canon: a) Inafara ariei lingvistice nemijlocite a autoru­ aparlinand cititorilo1' sai..3. b) mai populare... acest proces are pot fi introdnse noi etimoane. a clialectului aeolo unde ~i in masura in care aceasta Ea nn va fi totw. Intemeiat ca recurga asemenea chit trebuie sa devina al.. nu mai tin sean1a t"l:tptlll CEt produsele rezultate ml mm sLlnt inteligibile. de exemplu In except-Ii la acest canon postmodernitate aceSlea a fi itllocuite de tuale (paralele).i deliberative. Incheiat­ discursurile judiciare .. lata.i aceasta regula este una a cutei [in1erpretLlrii] a se lntemeiaza pc un care caracterizeaza orice avangarda.. sunt autorul nn poate fi pe deplin inte1es.or specii degenerate. Fr. ehiar Gaea nu Aceasta ne duce Ia constatarea ca un auto] deauna in i'ntrcgul situ public.i in intregimc citito1'. Poate rege­ mm Clegraba.2 aduce consideratii precizarile cheie pl'ivind conceptele de semiotica :. a instruqiei ~i a preocuparilor sale. a culturii lui. Ele sunt utilizate l prezent. Atat limp sunt ±clITTIulati termeni noi. care van3z~i. ceca ce se uila adesea.1 termenii t i r . De exista arhaisme. expresii luate din domenii speciale. acum. :entii la clasicitate. Adoptarea schimbare In timp a limbii. prelegerile nu suntem adeptii «mel 0 adesea regula este conccputa prea nedetenninat. Ace~tia namic dintrc gandire ~i exprimare.

i apoi a ie~jt din nou la lumina sau daca opereJe alexandrinilor nu slmt dedit imitatii ale ceo Dupa dit de diferit s-ar raspunde na:. 0 mare par­ te a creatiilor sale lingvistice au fost transmise toate §colile.U13 in scrierile sale ca noul care ell-a fi cunoscut cititorilor din dialogul sau. Este cazullui Platon. lU1 tip de c3utare ce bate pasul nind eventuala cercetare termeni de plastidi 011to­ explicit datelor exterioare. despre care se CEl a creat 110i te1111eni folosul noilol' idei filosofice. in acest caz termel1ilor existenti Ii se atribuie 0 semnificatie s]Jecialii dar C2u-e l1U lre­ buie sa fie obscuriL pnn Paradoxal.c. tati de obscuranlismul ar fi. care-l adnce un autor este intotdeauna fi pierdut tocmai elementul in care nonl se revelase mai InUit. In acest caz.. De aceea. desigur acceptffin ca definitoriu doar aspectul de 0 bscurare (deci a face voit sa devi­ na neclar. hmba l11sasi sau de arnbele. care plastidl destinul ci doar. nu inseamna 0 atitudine retrograda.1 a ne­ care se datoreaza faptului ca. La Homer ~i la tragici.:tere un mod hermeneutic viziune de ansamblu ne ca e chiar expresie.obscurare pura.. La Platon temeiaza pe dialogul oral. unde au aparut data termenii tebniCl. trebuie lua1 in in tuturor operelor genul direia fiecare i-a . aceasta sa poata fi dedusa din context. Se presupune ca fiecare scriere care initial se al gandirii contine expresii noi. Ne1ntelegerea se datoreaza faptului telmenilor Ii se atribuie 0 semnificatie speciala. greu de priceput. trebuie c1arifi­ cat daca diversitatea limbii lor este detelminata de genul abordat. vina11n care-Inurnim obscur dlnd confcra 0 valoare proprie unor denominatii comLU1e. una dintre principalele ale o stensiunii. Chiar dadl sunt luate domeniullimbajului comlU1. e det8§ata pentru a fi analizata in Prezinta apoi il1teres observatiile cu privire la no1. spatiul (terenul)? Schleiennacher arata: punctul 5 al canonului 'in Spre deosebire de celelalte tennenii ne indica 78 79 I . de pildzl.. cuyinteie nou construite slmt inte1c. lllllU\"(1 putGa preSUpl. in e:Aierioritate. doar let lu·­ e prin definitie obscura. In ceea ce pnve§­ iau na~tere astfel dificultatea ~i incertitudinea in domeniul . a trimiterilor la ceva ce e oricul11 inafara ostensiunii ca alteritate a ei. indecizii . SCllMU um8.. cu care te limite. nu :.. implicit compiacerea 111 caducitate cultmaliL obstinata a idiomului figmativ. Acela~i lucru este valabil intregi.. de neinteles).1 ostilitatea oare progres. fel noua ne apar drept ClU10scute multe lucruri pe care elIe-a folo­ poate pentru prima data in limbS. este necesa1' sa se cunoasca isto1'ia limbii in feritele ei perioade. ceea ce noua aCLUTI ne scapa. la Tel putin ca termenii tehnici.­ baIbaieli. Limbajullui Homer iese din nou eviden!a la autorii alexandrini Aici ne putem Illtreba cposul a zaboyit inactiv muIt timp . daca. deci.in acest ca nu-l intelegemln intregime in raport cu in cOl1~tiinta noasLra nu survine ceva ce era in con~tiinta autorului.:. In privinta mhaismelor 9i neolo­ gismelor din limba.

.conform S-3 el sa devina pentru noi con:. 1.:. Ins a modalitatea etimologica ofera vaclit o imagine clara a limbii llindca dintr-lID punct comun..\(. Acest obiect eu spe­ arta. in plus... iar acolo Lmde pentru Diversele cazuri pc care Ie 111Lclllllllj un extras InteliQent .. esentializare pura ~i potel1fial purificator. obiectul mod.l'-.tiente. sa InRitigezeinlregul aeestuia ~i valoarea lor. intra.1 cerere .i trebuie ca sa nu sa aprcClcz Opll1Ji1 sa particular. Modalitatea ordonare ell totul exterior: faciIita ace a ea III fic al ambelor tipnri (0118ta cmHa cllvan1ul 9i ceea ce pare a fi sa. cliversitatea folosirii funui cllvantj trebuie sa fie po­ ahmei unitatea trebuie sa o diversitate: mai multe punete principale trcbuie sa fie unite mod variabil eadllll anumitor limite. ele a1' fi clasificate ~i dupa concep­ cum ar fi dorit PoIlu. re a unui dictionar: alfabetic ~i Inlemeiaza pe ideea conform carela ~. dar el.! .luvH reunite In singularitatea ci grupc bazmc pe tice ale derivarii.i aroga aite drepturi . la prima privire an-­ cu ajutol1l1 tr11 a ~! 2' ~'I . ordine axiologica neputfuldu-se realiza pe teme­ de lar!! consum. desigur.ofertfl. in C011­ care ne ineonjoara. Aceusta conduce 1:1 teoria diqionare!or. Sim(:ul limbii este eel care trebuie sa caute aceasta diversitate.cu capata finalmente 0 alta selllilifiea!ie. artei un mod specific. viata deci ­ devenind un eoneentrat un an tip. unde este 1 81 . apoi acestea sunt diutate in dictinllPll1l1 etimologic.

asoeierea a diferitelor rnodmi are faeilitatea sa.. 1 .ll1t derivate. UU. ba vie se in mod natural.este aeeea cle a deseoperi L''-'''LU. intelegerea serieri nu se :f?ll'a a se fi obtinut unitatea.i in clomeniul semnificatiilor poate fi ceva :... Incorect este lnsii modul de a proeecla atunci cand toate semnifica~iile.. pleaca de la datele ~i Ie fixeaza.i a trecerilor discmsul prin viu grai ~i 1n scriere nu exista nici un prezenta ea 0 care s-ar spune case unitate. In ongmar :. Daca prin senzorial se Intelege ceea ce ia na~tere din prin spiritual ceea ce ia na.ma mai multe ra­ se porturi. perceptie este una interioara. acest canon este incoreet ~i o totala nelntelegere.. care serve. Fondul diversitatii modurilor de a [cuvantuluiJ in perceptie.i vazuta ei ea reZlUnat a1 diferitelor elemente rca de propm 91 In analogie ~i comparaJ:ia procesul . III acest caz.tere din exterioare. In VIJ'V. in sine.te m­ ca atarc la recul1oa:.. Enciclopediile. A9a sunt termenii tehnici.'UiJlU 1a sernrufi­ lU1 canon important pentru hermeneutica. ea nu se ga­ unitatea estc toate modurile utilizare [ale prin opozitii este pentru sar­ cina henneneutica numai 0 intelegere provizorie.rilor ~i In eazul acestor prin opozitie eu cel al trecerii produs natural.. in care cliscmsl.1 fals totodata.. fiindca aceasta I-a dominat 1n­ :. nu trebuie totu.v'" manifesta. ca Opozi~ia sernnifica­ trcbuie 111 ongmar. ci spiritualul ar Ii mereu derivat. ell nu recunosc aspectul denominatii. fiindea in ea exista intotdeal.i atunei cand el nu poate sa dea lll1a sintetica.i pare pastrata. trimit la dobande~te 0 noi am Dutea dlstimre nn~11ltillrlPlli in obi 9nuita opozitic este aceea In eazul opozi~ii."'..i aceluia. Acest lucm este dar nu opozI1ie. Liind doar moduri 0 de folosire. atune! 0 neintelegere U~11lLru va. Numai tennerui arbitrari. ~i amUlle: semnifieatiile se Opl. in Celalalt. ci teoretizaI'ca promt la Ce am putea fetine din aceste detaliate observatii? Mijloace ge­ nerale ~i speciale propriu-zis nu avem. care nu Sl. istoriile ar­ o aplicare a pare a nu avca 11ici 0 realitate . In sens in limba radacina este origi­ de ele­ dcclin{u'ile Sl.. limbii. al' fi vorba despre 0 unilaterala.U1t ercseuti nu au modmi de utilizare..terea combinatiei lata de care ce­ moduri slmt vazute ca transformari..1l1 celor cele clintai fiind caracterizate drept originare iar celelalte derivate. ...Acest aspect senmifieatiilor unuia ..ll este al facultatii de a a omului. Daca prin aceasta S-aI' incerca sa se afilme ca n-ar fi dat un insernn al spiritualului.i cuvant."u. Nici un cu­ considerat un 1nt1'-o limba nu are asemenea ci fiecare se care este 0 combinatie intre multitl1dinea raporturilor . rumic nu este abstract... ar fi vorba despre 0 conceptie rnaterialistii limbaj. care se gasesc fi originare... Dar mai degraba poate splme (60:56-57).

mlUnit tennen nu este dar 84 i I . doar.frumos. Schleiermacher i~j propozitie un .

Fiindca 0 expre­ care mi-o reprezint ca noua are un accent. 9i mai multa dificultate. un valorizant. Dar cine ~i-ar lnchipui ca poate rezolva in intregime aceasta chestiune? To­ la un moment dat nu lIebuie rezolvata niciodata intregimc aceasta problema. de 0 tonalitate (conform expresii) eu totuI deosebita. re1ata. in cele mai multc cazuri numai ceva ahume ea].rii. cu mai muIt am adica ceva situat inafara helmeneuticii. ci. dacil a fost 0 utilizare veche sau noua. Aprenennarea a ce? A exterioritalii.i productivitatea caracteristica 1n­ totdeauna arti9tilor de exceptie. Ceea ce inseanma "va1oare hngvistica" in ar insemna valoare postulara sau ambientala In cazul Dru: e suficient aceasta? ne putem am fi indreptaliti sa cautam 0 plus valoare. Fara indoiala exista arti:. Au folosit oare cele dintfu cu con9tiinta vantul gandind totodata toate semnificatiile care noi Ie in uzul mai ta1'z1U allimbii? Poate ca nimeni nu poate nici sa afir­ me.58). Dimpotriva. Ostensiunea ofera intotdeauna tm plus.1111 to ate cazmi1e posihil $i necesar. Cu taate acestea. trebuie dedus de toate este important de 9tiut care continut lingvis­ indemfu.9i sa comparam modu­ de folosire a cuvantului in epocile cele mai timpurii 9i in cpo­ cile mai t<1rzi1.i care cu privire la felul in care artistul trebuie decelata pentru a-I descoperi procesul creative. vitalitatea :. fiindca acestea nu ne stmt niciodata date timp . a9a cum considera Baudelaire. De acest aspect tine cunoa~terea intregii limbi. dar implicit a il1terioritatii. Schleiermacher se mai refera la expresia novatoare ca fiind emfatica. capabil sa imbogaleasca perceptia $i crmilor.ti care reugesc sa determine 0 schimbare (sau cel pUri11 0 ameliorare) de viziune. aceasta mlelegere completa line 9i privire de ansamblu asupra nu este 1'ns. Sa zicem avem in ta intervale mari de timp in care a trait 0 limba 91 cil. Masura vivacitatii de cru"e vorbqte Schleiennacher (60: 1a iveala expresiile sale :. a istoriei sa­ pre cum ~i nmoa9terea raportului autorului cu aceasta. cu atat mai putin am nevoie (60:58).imboga­ tire interioara deci. Sunt creatorii 9coala. sunt fa1'u­ 87 .la celui care a folosit cuvantuI. smplus fiind. 1ntr-o limba care domina multe genera!ii. exista 9i mai pulina ccrtitudine.un moment esential pentm hermeneutica. na~tere astfel no! moduri de utilizare [a cuvantuluil. moduri de ca­ re generatiile vechi nu erau con9tiente. este necesar sa avem in COl1$tiinla intregul lexic" (60:57. se dezvolta in mod necesar 0 cunoa9tere care generatiile mai tinere nu puteau fi in nici un caz cOll9tien­ teo Aceasta cunoa9tere actioneaza inevitabil asupra 1imbii. Dar tocmai acolo tmde nu nazuim catre deplina temeini­ cie. desigur. Cele doua sunt diferite. Acolo unde nu exista nazuinta catre un maximum. Cu toate ca acest lucm a apartine laturii psihologice. Acola unde aspiram spre mtelegerea completa. nici sa dovedeasca acest Iucrll. exista cazuri in care doar amanuntele sunt llJlpVname pemIU nOl ~l parca renuntam la intreaga viata a com. din orice sa ne intoarcem dar nu pana la inceputuri. Nu numai paznici ai bm-ierei (Goffman) ci aceia care. care devine apoi bun comun. De in cazu1 citirii ziamlui.. in ceea ce prive 9te ostensitmea. Fiindca 11umai astfe! descoperim procesul gfu.. 0 emfaza. trebuie sa cU11oa9tem masura vivacitatii cu care autorul discursului a dat 1a iveala expresiile sale 9i ce anume reprezinti1 el.:tiinlei prin faptul ca ne. concentram asupra unor punctc. Daca vrem sa intele­ exact. rna­ tii novatori care marcheaza epocile. din perspectiva acestei interiorita!i. trecem U90r cu vederea peste ceea ce nu ar trebui scapat din vedere.ldirii sale.. o. fiindca aItfel cadem In eroare.1 pot Iua fiinta noi elemente in limba deja existenta. Dar pentru di 111. deci capabi! sa detemlinc realizarea de a spectrului posibilitali intru aprehendare. In asemenea cazuri de autolimitare tIebuie sa fim atent! 1a faptul di trecem cu peste ceea ce este important. 0 tona­ de un cu totul alt gen dedit dad! uti1iza~0 ca pe una nuita.

.10. mod. elementele mate­ cele formale se mvata din din sintaxa. dar nicioclaHi la respective.t ~i cele materiale. gramatidi acest lucrLl este totu~i indicat mult la modul etimologic de a proceda. este va­ :. Nu e yorba progres de draguI des stau. dimpotriva pentl1l fiecare asemenea exc1usiv. Dar il1 . trece de la primul canon 1a eel de-al doilea 111 masura re cuvant In parte are 0 arie lingvistidl determinata.deoarece nu am semiotice care pot. au 0 vaexprima conexiunile. Prin faptul ca acest canon. trebuie sa se circl1l1stante favorabile. i11­ dedicate 111 continuare de catre henl1eneuticii aplicate la Noul Testament anI reti­ (60:64) "arice revolutie spiritualS. tOl. a elementelor conexe. De aceea diferenta tre primul ~i eel de-al doi1ea canon. un j ustifi cat. cuprinde ~i intreaga teorie a paralelelor. ca expresie e vitala.dar aceasta nu trebuie anume Cil fiecare dintre conceputa prin opozitie. eventual. 1. fapt. este 0 mutate .. este continut In cele calloane tratata deten11inarea elemcntului formal :.pe man rile cme lumineaza 9i dmata..i a ambele plecand contextul imediat ~i de la paralele vederea mtelegerii calitative ~i cantitative cleolJotriv3. sensulfiedirui cuvdnt sajie area sa fntr-ul1 context. 'in mcUlierrl se trece de ]a al Fiindca atunci cfmd leg}lt:ma nem~ilocita [pentru a 111!elege].i aceste elemente fonnale [particuleJ. conform determinant. contral' pared superficiale gres spiritual. 2. Primul canon (0 este Acest al doilea canon pare a fi determinant. Se r>""O\T. lOBe rcfera la Ie necesare: . este exc1usiv ~i acesta din dedit reala. In amola. este §i 1ll<lLllt:l lingvistic ostellsiunea ~i con~ desigm bunul simi. ci fonna t1'ecerii graduale -. depmte. Pentru desavar~ire8 in!elegerii. asemcnca. In procesul explicarii llU se face apel la ceea ce se considera d( nn poate patte din aceasta [arie lingvisticii].ndu-l spontan pe Schleielmacher la ~~~tn"tn egal8.. doilea cal1OI1 prezinta al doilea canon: "III. ce caracterizeaza elementele materiale.1te cele c§. ~i automlui. scriere parte mai mult sau mai pll~in global 91 dintr-un context imediat al rand. sau mai degraba llU e salt. serveasca 111 intre~i la imbogatirea lor printr-o mai bllla fiecare caz special hermeneutic J trebuie Srl Reeasts. La 9i lntr-un exerci­ trebuie. Orice adjectiv exclude duri de utilizare ~i detenmnarea nu ia fiinta acestor excluded.'CIl·P 88 89 ..' aiei formele SlU1t date I11t1'-o anumita (60: retinem. Recmgem conexiunile . aplic8.. Dadl.

C8. nu trebuie asupra tmui moment 211 conexitlJ1ii £:''11'a a se tine cont de toate cele­ chestimu. in primul nll1d. cat 9i cealalta VOl' avea intotdemIDa ceva pentm sine. iar utilizarea pasajelor paralele este care. Deseori. 3. Fiindca tID pasaj pm'alel nu este decat eu difieultatea Intalnita. In acest tel diferen!a calitativa [in modalitatea Cuw:..64~65). Inrelegerea prealabil-provizorie a intregului. Ea se bazeaza pe aperRaportul nu mai e natura CUltura. Precomprehensitmea .nntextuiui. 9i-a pierdut In acest caz continutul specific sau a devenit red1mcl. . fel. adesea rela­ contradietorii in cadrul acestuia. Contextul imediat e desigur ambientul In care se integreaza san cm'e plastica 11 Opera nu realizeaza 0 mnbientm-e. Prin tU1narc. fiindcil prin intermediul ei intreaga [a interpretarii] este constant strabatuta in ambele 4. Conexiunea orgmlica poate ii. drept. a a recontextualizfu:ii. intm convie~uire. tata canon.cultma. Extinderea canonului. Opera re­ cIama ~ . prepozitia pretutindeni altfel in discurs ve: organice 91 meccmice.mta. Daca ambele sunt par~i detemlinarea elemell det::tliului este propozitia nu este pusa in (60. D21' eea mai este prima. inCerCmll 0 CltJU"CU detenninata vorbe~. La punctul4 Schleiennacher detaliaza problelna de relatie: "IV. emfatidi. ci cultura . Om' adesea 0 llatome pme a deven! interiom-a. presu­ aceasta aumei cele ce sm1t nemijlocit conexate nu sa se potriveasca.te de un context global ~i de unul imec!iat. Contextul global ar fi.care va deveni concept este. adica fuzitmea intcma 9i Opozi~ia nu este totu9i absoluta: un mod a trece in celi:ilait. cum spune Schleiermacher.face din aceste 0pozi!ii criterlul fundamental de clasificare ~i astfe1 atat una. tingem fntre turilor deci problemele contextului. 5. Chestiunea fi ClreDnlunghiuri. in ostensitlJ1ii. e subinteleasa ~i pennite (doar ea) inlelegerea de­ taliului. stransa sau mai laxa. absolut necesadi. care consta In recursulla pasajele paraleIe nu este aparenta. Conjunctia 9i regimul celei dintili. de asemenea. ultima propozitie dinaimc poate fi un adaos. astfel incat conectivul se propozilia principala mlteriom'a. Adesea 0 particula cauzala sau adversativa pare sa nu ser­ veasca dedit Ia a eoordona. dm" nu trebuie nicioclata sa se presupun8. prima pa conectiv poate fi [un fel de] prefata. doar acceptul. ar fi prea dar nici 0 conditionare.}U trece 111 cea cantitativa [in gradul conexiuniil.8 r. . im' la ideea principala care mmeaza. Om.'n llnitRtp. l1U poate fi gandit dedlt ea identic deci . ahmci ea se intensitlca. particula conectiva pierdut complet seml1ificatia sa. larg al tuturor obiectelor care populeaza ambientu1. 90 91 .tl Sa-I cerem mult. m. pozitia fi-aza ~i legatura ffazelor ele sunt exact acela~i ce elementele propozitiei simple se disting precml1 §i nat. deseori intotdemma aceasta este doar aparenta ~i trebuie sa semnificalia originara. aparenta nu este nerata dedlt 0 falsa conceptie privind extensiunea sau obiec­ tul conectivului. Un Tl111Ul11 cultmal aperceptiv este absolut necesar.

Inca. Dar aco10 in cea aceasta nici 0 legatura o1'garrica.. ea nu Doate fi deeM fie il1tegrata . Organice par a fi agonisticii.F0l11lula generalS. dar nici ~i de convie~·uire pa$lUea uu putem vorbi.. fiilldca care 11-31' fi ahu~ci dedh un simplu instru­ ment.$i mecan. ea din prelegeriJe din care este simpla coordon31'e" Ulll('.~i ostensi1me.t devalma9ia $i connlzia par a fi indubitabile ale dalului otertat 9i r81'isi111 emfatice.te Schleiermacher. Ce e orgcUlic $i ce meca­ nic. defini aeeste integratoare. replieri surprinzatoare.ica agonisticii este subtila. Acolo acest lucru nu are loc. Conectivele [cele mecarriceJ. Inegalita~ilc.C'CLl subordonata. sa tina cont de cititor. fie pregatind-o. Dar rnai radical diferit de ceea ce ~i reclama . tie agonistlee. apm . Ca simpla coordonare poate 031'ecum sa se intensifice emfatic rezulta din simplul fapt ca toate particulele noastre organic conectoare sunt origille dom particule 9i temporale. 0 simpla trecere.lle cazuri este 1826: . na sau a se agonale.i ostenSi1. 0 conexiunea nu este nemijlocita. atunci 121. Cll ofensivc. Canonu1 coresp1U1zator decurge din o simpla eoordonare pentru int1'egul In deseIieri ~i relatari. de ostensilmii care oricum au 0 a diseursului ­ nu avem '[ntre VIZlUnea pnn impresia acestea m fi 0 O1l11l11Uare a senmificatiei particulei conective. Si aici imjJorta . conditii cme VOl' trebui deslu!?ite S. acestui tip specific obiectllalizare dincolo de legaturile intrinsece.i in 92 I .s -. ci trebuie mel'S lllapoi propozitie cu 1m conrinut egal" (60:67).. dnd de 1a ea.ai mai libera. 4.Clml rernarca tru discurs modul relatiei. d31' aici in forma pura..U1e. ne este de precizat In aetuala a cercetarilor noastre.transfOllnute in propozi!ii intermediare pentru a pune III evidenta domelliul fiecarui conectiv. Fiecare maniera nu pennite decat 1nt1'-o masura determinata 9i foarte va~ $i en dit modalitatea de a scrie este m. pot fi avute acum in de asemenea intensificate. pondereaza in detrimentul eelorlaltc. contextuaiizarea . gradul $1 siem acesteia. de care vorbe:. confonn dihotomizarii lui Schleiemmcher. Sub rezerva ca gahrrile integrative $i mecanice s8.l.i lntr-un anume apoi 1a care se referire. Conectivele pot fi aVL1te vedere mutatis-mutandi. 211 sa nu se mai raporteze la toarea: slmt conexate propozitii eu un conpnul inegal. apar S.v~~<. considerate in sine.

Slmtem a spus-o elm". 1. Nici conexiunile sunt speeifiee artei azi.. In ce unneaza trebuie sa fim coordonatoare ~i subordonatoare ale eo­ rezulte din aplieare. pentru ca punem pret pe contingent~l. intai materiaL 1. COl1­ solidaritate. totu~i.proaste deprin­ ignoranta eoneudi la perioadelor. conexiunea poate fi con­ mod nederminat" (60:68-69). "No! pentl1l ochi. cum splme Rorty CUi:llUI51 a devine :.... In contextul eel mai apropiat. totul . lntotdeauna de la reeonstruqia Propozitii neconexate nu pot propozI~ie infonneaza. ill cazul ostensimui? Eventual nu ce 0 sa-i spunem potrivita.. Revenincl nemijlocit conexate. . tigiu 9i nici eredibilitate.i arta aZl pm-e a 0 eu elocventa. eu modifiearea de Inai 1"\1. ~i in neotestamentari._. printr-o legatura tIe ea­ fie eoordonatoare. nu ne mai mu1tumim eu eeea ce bueura. predomina conexiunea narativa. vrem aproximari (disperate ale adeva$i nu doar "adevarul artistului"... care actionem rarea tlmdamentale: subiectele ~i predicatele lor. puse semnul intrebarii. vrem placeri. Conexiunile cauzale pot fi . 0 unitate ell eea prececlenm. 3. Primul din cea caxe 0 propozi!ie este nemijlocit prinei pal era dej a continut in ace­ aeela 1n care [propozitiile] Ambele eazuri slmt conexiu­ neconexate IlU se poate idei intereonexate.'71t~ tnt nu" de eone­ o lips a iar eonexiunea em"e 0 indica atunei este critice. veem pentl1l Sehleiennaeher (60:69)... didaetiee. «Paralogismul e m1 rationament facut A 94 95 IJ" i . eel care cste elementul material.o pojghi!a exI:erioara Problema determindrii elementului de relafie a [in Ji'azd}nu poale fi elementelOJ). totalmente neclara as­ tazi. Pe relativa sens eoreet? Imitm'ea co recta? E vaga.. YY"\r>. Credem ea azi nu mai pentru oehi. 1. unde predomina eonexiunea eauzal{l.

a induce in eroare; paralogia e transformarea a lOrmCl unui prin apropierca lui de un cuvant asemfu1ator - generalizand putcm spune a fonTle, a, tmei evo­ min contiguitate (vecinatate spatiala) delicata a dependentei nemijlocita re­ legaturii fn propozi{ie. subiect ~i legaturii ne­ nemijlocite prin adjective ~i aclverbe sU11t,co11crescute forma spre ada na§tere unui Prepozltia l11sa determinari mai precise amune direqia S3, obiectul sau etc. GenitivuJ, status COl1structus etc. repre-,;nti'i () 1118i meeisa determinare a subiectului. Sensul prcpozi\iei sc ~i predicatului. Elcmentul

ce ne splme Schleiermacher la punctul X: se determina reciproc dar 71U cOlnplet. prodi cea mai precis a este fraza, cea care In limbajul sfera cea mai restransa !ill cea mai solida. La o parte, subit[l, unde subiectului i se alta cat ra1', din afara sferei ohi~nuite, iar De [maxima] care nu are nici un care tocmai temlina prill tinuare 1a plU1etul Xl11: sujicienta, trebufe sa se .)i opozirie Asemdnarea urma" (60:72). tea Postmodemitatea ne-a obi~l1Uit eu cautarea globalizfu:ii earacterizandu-se, printr-o . . .. ;;i absolut Daca intelpretarea ce are ca nooo$terea limbii trebufe p1'OcticatCi

care se realizeaza cU17oa.Jterea
determinata trebuie

sirea pasajelor paralele. De

lill singur ce este originar viziunea dinamica propozitiei" ostensiune? Barochismul, caractenstlce ostensiullil, ne lmpledica eel mai esente. Gestul spontan, poate, dar cu condi­ , improvizatie nelegitima, iata

Ar U11113 ca n-ar fi dat

in oriee lexic trebllie ea tot ceea ce sub anumite semnificatii trece autoritate sa fie 0 coleqie de pasaje paralele. Cunoa§terea limbii ia prin opera!ii her­ meneutice. dintil.i este [strangerea] mai multor indicii eu la anumiti antori, dcci folosirea pasajelor paralele. De obtinem indicii privitoare 121 limba, la un atllll1it domeniu precum eel filosofic, retoric, matematie etc. Aici este cu seams impor­ tarlt sa reprezentate In context expresii care apat" pasaje1e principale, expresiile sole11111e ale acelui subiect ~i trecerea lor in uzul general allimbii. Astfel, veritabilul na~tere pledmd de 1a anlbele operatii. Pentru fiecare CLlvant ie indicat 10cu1 principal $1 plecand aici trebuie prezentata, pe cat Dosibil istoric, eronologic, extinderea folosirii sale aplica­ innldite. Prin U1111are, asa ClUn In acest caz este

97

L

.",,,,,,,""'-­

necesaril
trece

in­ sens

discmsului a devenit fommla sau 2. Din perspcctiva calitarii limbii, redundm1ta nu poate dedit ill genurile in care in care logicut estc estom, acest element predomina $i in acest din unna caz fiind cel 3. In acest fel parti ale subiectuIui pot deveni
menea redundante atunci cand Slll}t descompuse
randul lor, detcmunatiiIe subsidiare ale LUmia sau
develu redlmdm1te J atunci cami l1U sLmt inu-o anumita
consideram redundanta ca formatie fala de strictul necesar (dar care are terminat telecomlmicatii ,,[ ... J unde asigma miterii informatiei. In sens larg redundm1ta este de expresii, cuvinte sau de imagini In f01111ll1a.rea unel (20:905). Pentru Schleiermacher S-3 vazut - 'inseamna nu radical diferit. Emfaza primc§te 1a 0 ::lC ceptie bine determinala. AsUizi, 111 acceptie larga, ea este nenatu­ ra1, pretentlos bombastic, umflat (20: Ostensiunea, de regula barochizanta - este ;;:i emfatica, cu toate acestea ramanand obsClu-a. datorita unor precaritati funciare in ordine discursiva, de fapt inc3­ de a asigma lill discms (nu-i intra In spedfic, in dome­ niu). Schleiermacher face remarei pertinente asupra mu ­ zica1ita1ii limbii, care duce 1a redundanta, louicul fiil1d automat es­ tompat. Or, logicul duce la sens. Jatie trebuie se manifeste

ob­ la XL, Schleierrnacher redundant a (tennen care,

este

P",d1JYlrianta este minirnw 1. Redlm­

in faptul di partea nu niciodata la Aceasta nu se petrece de 0 Datie, In faptul di un cuvant este luat in stera sa cea cum nu apat'e de obicei, iar de alta parte, 1n faptul ca toate reprezenta.rile subsidia.re pe care el Ie poate 1'a sunt in masma intentionale. Acest din uuna aspect este in­ 2. Or, pentru ca extrerne1e nu sunt intr-adevar date, se pleaca Ceea ce se afia dedesubt se apropie CUUllurul~Cl, ceea ce se ana deasupra, de ernfaza. Fiindca a cauza, tot ceea ce este mai mult sau mai ia fiint a fie prill muzicalitatea limbii, fie plecand mecmuca; se poate decela lilla din cele doua atlillci se considera ceva ca fiind redundant. 1. Atraqia mecmlidi nu avea loc rlpr.fIt ;:)inl1ci c:ind conexilU1ea dintre doua parti

pozifie mai aecentuata .$i

masma uzuala a semnificarii tara ca cineva acest tucm; trebuie remarcat de asemenea, ca unui Cuv8nt este intotdealllla 0 prescnrta.rc, 0 pune1'e 1nt1'-un Wyant a ceea ce a.r putea fi indeoh,;te aHituri de e1. Prin mmare, acest lucm nu este !acut Cli toata c1aritatea, fiecare va alege 0 aita pmte a disclU'sului ra­ solu1ie. 2. T1'ebuiedata Intotdeauna 0

98

99

L

__ _

port eu care prima cste enuatica; acest Jucru pus 'in eviden­ pi prin intern1cdiul comparatiei. XLII. A1axima conform careia trelmie lllal mai mult ell putinla

feZ p u1in rc7.

co aceeo

text. Pe de alta parte 53 ne gzinclim este metafora de fraz8.. nu ne ptltcm a~tepta 1ft 0 aeela~i grad. Emfaza estc predominantfl in exptmerea dialectica §i in eea umoristiea. XLIII. A1asura 7'77 core trebuie

presupusa redundan{a SCIU en?faza 71U depinde
cursu7ui, ci :;i de nivelul de dezvoltare a Daca un subiect este deja suficicnt atunei se poate p1eea 1a a discursului locul §i multa redulldanta sau mai

l1umai

de genu!

mai sus. Se acea u§o21ra aparenta de sinonimie" (60: 78-79). $i in cste mai veche §i este coneeptia Duh ar fi autorul §i ea el 11-21r nmue 111 zadar; prin unn21re, [nu existaJ niei 0 redund:mla, niei 0 tautoJogie ceca ee este imudit, apoi totul, In este fiindea in fieeare euvant exista un surplus care totalitate in niei un J.HJ.''-'~·~ auditorii §i cititorii initiali nu cioelata

decat 11U poate 11 cle mel un aeeas­ lua l1a§tere decat prin intel111ediul justei 1n­ erqtini. 3. Prin faptul ca adevarul este sitnat la mijioe, n1.1 se poate oferi niei 0 alta regula de apreeiere aeeca de a avea in vedere intotcleatll1a ambele de­ viatii §i de a ne intreba care ar putea fi aplieata, mai putin natura [lucrurilor]. Aiei trebuie discutata in mod necesitatea a expresiilor figmate, fiindea, perspectiv5. metaiora rabole ~i, de asemenea 0 buie eercelat

care este inata cand Adeva.rul este 11188. ca ele nu ca ci ca 0 mutate; reprezentarea la ansamblul amandurora. In Naul apare eel mai putin 1a Pavel- fiinclca terminal pe 0 de invataminte orale ~j eel emfaza a faptul ea termeni singulari «iltuninare», «rena:;;tere» au fost lU1cle s-a nascut 0 dogmatic, ne:;;tiintifica. Falsa

nici ca iclentice,
dezvolLata pIe­ acest aspect

0 legatura Inlre ele :;;i 0 cu unitatea discursului. In acest din Urn1<1 eaz totu] subsicliare, iar dcpinde opoziJia dintre ideile principalc eea dintre eoorclonare §i suborclonare. Idee prin­ primul caz, subsidiara eipala estc tot ceea ce este spus pentn.l sine

se conexiune. 1. Propoziliile au

101

detalii. XLI detaliaza problemele emfazei. trebuie sa se gaseasca Adaus..i idei subsidiare ple­ fiil1dca aceasta opozitie nu este puter ­ u:. chiar ~i ficarea ar nul fi saJe UllCDle. trebuie sa rezulte dm partlcule :.UIHWIUWIU nu este ins<1 ceea ce intr-lm complex idei pare neesential in sine Doate fi esential dezvoltarea aceluia~i complex sa cautam 0 alta opozitie" (60: 83).. mutatis-mutan ­ putand fi aplicate :.i ostensilmii. fie poetizftnd abuziv. 2. cu at at mai putin necesar este .i alta. 1n­ totdeauna slmt in plus. emfaz~L panoplie descurajal1ta de mijlocul de La nostm: capul conceptul inUIL. ce Schleiermacher l1mne~te canon aJ identita~ii ostensiunii dialectica imaginii (obiect. tente de asemenea.. Plecftnd de aici trebuie explicata :. cu cat conteA'1ul este este 0 anomalie in laxe cum slmt cele ale Noului Testament.i1 dm mOdunle co­ . es­ idei principale :. 0 parcela pe care se abuzeaza in toale scnsmi ­ tautologizftnd. ca sa nu mai vor ­ bim de suoraabundenta emfatica de umbre. in eroare prin inexactitate.i dogmatice. care se bazeaza de pe maXlDla conJonn carela 111 textele Noului Testament tot ceea ce sa fIe numaidecat idee orinciDaJa. termenii care constituie Fiindca. l1lel un GAUllLd principale -?i redundanta ~i emfaza.. Aceasta nesustinut" (60: 80. sub rezerva ca aici emfa ­ za nu e 0 prescUltare ci 0 supraincarcare intotdeauna prezenta. Falsa sau e. opera) ­ capllOl delicat. ceva la care aceasta trimite. invers. carac­ Expresiile fj gurate primesc 111 ce tin de ireductibilitatea acesteia. de asemenea. pc ostensiunii.oarei schllnbari a materiei. l. prin metafora sall . trimiteri. trebuie recurs la un alt mijloc re- o propozitie :. 1ntr-o limba ~i intr-un mai bine sunt determinate formulele de co­ nexiune.81 ). Tautologii.i::ll sa presupUllem ca sens.este tot ceea ce nu este spus decat ca din urma poate 11 mult mai aparc.. dar cominutul este complementar.

trebuie sa a trata In mod organic elemcntele lmui discurs. re poti fi problematice .. in aceasta se afia un .. preultindeni un prealabil de a proceda. 9i tocmai 1a detenninare mai concreta in context se refera al doilea canon alnostru.po­ ACllm se pune problema extensiu11ii acestui canon De indata ce se trece de limita DrClnCmtlel trll a detennina valoarea utiLiz3Tii !-Jell Cl1 v1'-1 Vi determinarii 11U este 111caJcat primul canon ~i lingvistic... care este de aceea. Sub presupozitie eu pot face. In complex de o printr-o antiteza._. mai mult sau clar formulata ea spargere a contextu1ui (legitima sau nu. . Dar.lllC'-ACW intregului <$i care apm~in p{u'ti1or subiectulllL In C8ZL11 in care apar obscuritatipe care autorul vrea sa Ie pnn lUCrll]] dinafara subiectului sau..i ceea impune ce contrariaza (contrazice) contextnl sau 11 a11uleazii...... rezerva ca .i autor sau chiar 1a scrierile altor autori..\..&.1 J este ne aflam in domeniul faptul ca noi 0 pe una 9i 0 excludem pe cealalta.ne pot fi folosite in ace1asi sau acest dedit in raport cu tcnnenii care-yi au locul lor esenfial III 1..1l1(. determinam mai riguros 9i inte1egem mai exact [sensul uncia] p1eczll1d de la [cealaltaJ unum'e. atunci am avea.. aumci l1u-mi ramane sa caut 1 este yorba de ceca ce intr-un passj prohlematic este dom' ocazio11al ex sau unde acela9i exact illtr-un mod analog..i ceea ee este ostensiunii in'i''''g''''''"ea "<:II')I-.. lanseaza in continuare (pag.. ' . ... polemica ca 9i valoare hermeneutica. LlIICAo­ unnfuu 111 canollul....>.. la primul canon rnntr -. 9i alCI trebuie problematizat). ea este un rnijloc ajuta­ tor interpretare. de de 1egatura Dentm modul 110stru asemenea. Dar S-<:1r ca artistu1 l. 0 alta extindere a cmlO11ului are loc atunci cand autoru1 illSU9i.an nu are doar caracter in­ .i boteza [numea] 1ucfarile dnd Ie yi cataloga cu scrupu­ pri­ important mijloc l1e]. ..1. idci subsidiare 91 simple mij10ace cxpunere. ~u ""-'.L" . 84-85) idei vind mij1oace1e hermeneutice ajutatoare: "Cum atul1ci..1\... sau mlalogie re $i in cazul mod automat.ill primul rand intre idei principale.. de ascmenea paralele p1ecfuJd de la alte scrieri ale aceluia. l -_..l" [a o. Dadl am preultindeni aceasta clasificare in ace1a$i mod.rn . sau scns.pc"el"l il~ '1"~1" CUb' J. .1 1 let I··"" De observat eel avea valoare contextuala .

.i in cazul poeziei lirice "ideea nu este fapt dedit mijloc de expresie" (60:85) cum spune textual Schleiermacher. pe ele. eel mai CU1"UL. ~i eu atat mai mult structurarea sa rezu1ta deja dintr-o privire generala. dar scoate in evidenta anumite lnermi care pentru noi vor devenl eerte. ~i ce amune este daar simplu I~i are cauza ultima in fapml dl.i problemele constructiei hem1eneutice: aila raport subordonare sau de eoordonme a trego Plecfmd de 121 aceste raportW"i..( .. se arata.. nu e discm·s..i subsidiare. strict .nu spu-­ ne. Acest h. 1llUULlll tea conexiwui este :. tmde 11ici cea mai libera mi$care a spiritului nu mai poate fi absolut libera.i ea aceea$i. dispare . Ostensiunea se prezinta. TILl explidi. Aceste extrelne stmL 111S8..i idei subsidiare.i. lucru este latura lingvistidi.>vl logice poezia lirica.S~l\l cllstlnqw c1mtre idei1e principale ~i ideile subsidiare. dobandim 0 reprezentare gellerala.. 0 idee este forma nemij­ de asemenea. . cazul 1n care trebuie lasate ihconarte difieu1­ pentm a se 111. Am atins astfel ambele extreme ale ca­ 3eolo tmde cl pare a avea cea mai mica valoare. In cazul ostensiunii tin de 0 aspecte care fac nu mai apara atat de importanta principale. Doar eonexiunea este mal Elementele lingvistice slmt acelea. ceIe mai in sa clarifice aphcabilitatea te­ despre punctele opuse" (60: problematice. apoi doar de detenmnarea cat mai exaeta a raportului a celui coordonare in fiecare caz in parte.. ariee element este parte a aeelUla~l Intreg. idei subsidiare :. Ostensiunea (eloar) recontextlla· lizare ambientala.. .i observatia fundamentala: ...] daca toate sunt 1111jloace de expunere. In propozitia lirica este esenlialmente aceea9i ca 111 expunerea sisternatici'i.lCHl trimite insa inapoi 1a eeea ce cs­ te supus (unor regulil.m in amarlUnte... difera dom condiJiile ill care se aila. Pre domina aici 0 libera a ideilor.. Aici.. ci sublirrierea necesita~ii a excelentei acestuia. Cet :. "Sarcina hermeneutica este deosebit de 1n cazul absolut libera.i rliminnare... Reducerea intregului complex la nu Inseamna totu:. Dar pentru ca lipsesc opozitia logica :. se . Daca intelegem corect structura ClUn a atlmci nu mai exista in acesta privinta nid 0 dificultate.. Aceasta apare 111sa mai intai ca negatie a sneee­ SilUUi de idei legate intre ele.i simple mijloaee In domeniul nostru. stau in cazul expunerii ~tiinlifice" (60:86).a1 plecand de 121 aeestea.. aceasta sa Decem aCltm 1a procesll1 eomplet a1 In~e1egerii. prin unnare.tiintifica.i in cazul opus... eel mal bine este ea imediat dupa ce am dobfmclit impresia sa intr8.i subardonarea. poezia depinde de exprimarea dinamicii sentimentului ideea Insa~i nu este de fapt dedit (60:85).intreg .. dispare opoziti a relativa fundamentale :. se re­ unde aceasta a11ali­ hermeneutica este lUC. dar anumita li1'ica p1edmd de la se intemeiaz8. llU ~i peritru cea psihologiea.. 107 i I . in aceasta privinta el llU cste rice. brice nu ne ofera nici 0 distinqie Intre idei fUl1damenta1e :. lncat este difici1 sa se det""-.ClUllCl 1a Aven1 probleme acea operatie nu poate fi efectuaili... fiindca aiei libeltatea este eea care eedat atunci? Viziunea . adica ea este ceea cc se prezinta ca salt ~i ca punct-limita..

poeti.1. In acest caz avem domeniul ideilO! dar lndata ce ele sunt i~l fi."" fiindea sebimbarea se inteme­ . posibile. () . componentS.int5 GO­ ic1eilor subsic1iare.".~~ " n. T extul prezentat Sch1eiermaeher remarca un eititor lIne e nu vede Iu­ ca om obi 9nuit. ca poezie. Astfel. e eonfnmtat eu platitu­ mra 111S1. treeeri.. comprOlnisuri.Ie din domeniul 9Liintelor naturii ~i creat n01 sisteme ~i Ie-au Daca am vrea sa eu cea [eorespunza.'Lo\JLolLI: 1 I 109 . care aceasta IlU11ea mai pictmala]. insa in esenta ramfme aeelasi.1 eel nou.H. prin unnare. Va trebui sa se de ambcle pfu1i. Gmul ne­ [dar sa notam. Deci intelegerea nu se va realiza sub (din bertatii.i1'i [dar eventual cu bani] 9i cele doua parti sa intre in relatie." .. pentru ca. fapte care fie sunt noi. In de asemenea. in sens strict ideile sunt aiei mijloace expUllere.~. in temeiul acesteia.wJlCl lla':. 0 f01111a caxe se InuIt ck lirica: fonna epistolara. punete de contact '. fie pun in hU11ina raporturi complet noul este eomu11icat noi. iar a doua ca de compozitie 9i. illtre care nu mai celei constituite de c0119tiinta de a care este stimulata cand intr-un mod cand 111 domeniu se afla In raporturile reciproce 10 acestea nu existS. iar in j urul acestora 0 via}8. se creeaza noi tenneni inceput In limba de pana atlUlci. In acest caz un joe liber al ideilor... lllLUlUCi:1LtHi:1 de [apt este mai mult 0 colaborare. specificul. ()'7\ ( V\.. ca atare trebuie sa nu are LLollLACHCL doua =.. a9a cum mata cu justete Schleierl1lacher nici 0 mi9care a spiritlJlui nu fi absolut libe­ ra.. Sarcina esentialmer crea dintr-oc1ata construqia hem1eneutiea 9i de ~ dilionarilor adanci (fatale). sau sunt colo UU. ci in a a datelor originare..toare] fiindca raportul par~ii ::>1::> lC:ll 1. l110dului henneneutic de a rala dintre poezie .J. Orice constructie hermeneutidi privind ostensiunea va trebui sa tina seama "Intre cele doua extreme > .. ()V-O I).~. .+. atunei modul de a proeeda este mai .".c..

.i sfar:.g8-89). urma unor decontextualizari.distincpa henneneu­ a11­ nu se aDa 111 Ideea 1l1l1damentala.. aspecte 0 importanta 11lL In acest caz Contextul se poate reface. A~a se sa procedeze logic.itul parmltezelor se pierd aarecul11 ~l Numai acalo unde exist§.. contextu] este prin aceasta dorneniul in care trebnie diutata rnai Daca lntr-LID context asemenea sa fim atenti gradul accasta se mfisoara justeIea ~i certitudinea mai mare accat aceea . en cat gfulde~te ~l 1 I ] I ~ . autorul este Insotit asalteaza con:.. genere.111 viata niciodata Ia 0 exprcsie compiet clara. nu Aceasta care ideile slmt (dad vedcrea nere.3 asemenea le1111en 0 [Ia care se referaJ" (60. sau foarte spart. 0 incheiere o mmare~te intentionat. Opera nu mai e atunci insert ci plomba.tiinJa. nu . adaos insolit .. ci La fel se petrec lucnu1le ~i in cazul ostensiunii. anLU11iti aut011 idcile subsidiure se ana obiectiva eu ideea fundamentala.. 111 cazul ostensiunii.i vocator. cj Intr-o idee ra. valorii locale a unui term en unde ideea siguranta. dupa cm'e contextul llC11llAlCl<tL Illceputul :. Rccontextualizarea. e Schleiennacher di .

la autorii logici este nece­ sar sa interpret5in mai exact ideile subsidiare in rapOli cu ideile funclamentale. fiindca avem In l2i tot ceea ce este eomtll1.. Aceasta conduce 0 de cat un subiect este mai putin eu atilt mai pu!in sunt a~teptate expresii sa pierdem 1nSa din atenlie fap1ul ca 0 expre­ solemna. res­ cea logica. eu mal u~or ceea ce este mai straniu. "In cazul inrudirii logice trebuie sa ne reintoarcem dintre reprezenta. un autor stamie in astfel solemne invechite el rlemodat apoi InlLldirea colate­ radacini Daca este celia ~i forma de derivare este cUlloscula.. mai neobi§nuit atunci dnd ml are IDe 0 Prin tU1nare.. atunei modul de a proceda este eel al unei metode de ca1cul. ~---"- . i8T in formele de avem diferente1or. cu atat mai mult pier de din interes 9i cu atat mai U90r poate fi trecuta eu Astfel se invechesc expresiile §i i~i pierd valo8Tea. a utilizat-o sens. Dar dad\.. Din toate acestea rezulta. fiind insa cuvintele derivate ale carui folosire lingvistidi este acelea~i De aceea este 0 eorecta apreciere a valorii ori ori ea se manifesta" (60:89-90).nu este aplicabila cat acolo unde tate 5. ~i amune. se diferentiaza net ~i in cazul ostensiunii. 1a lm mod distinct..'-'lll~H1. Dar .li cil..~.. . tre­ ce P1wll11a a putut contribui 0 anurnita intregului? Daca acest lueru a fost idee subsidiari:! la expresie libere.i de a proceda.ri generale 9i reprezentari care desenmeaza concepte din acelea~i concepte 112 • $ \'SMiA4iiIh!4"'lfiWI.. cu mai pUline motive Ie atare.- ... atunci regula de mai sus poate fi aplicata ~i se poate spune di au10rul a extras subsidiara impreuna cu ei dintr-un complex paralel idei t. descoperit. cu stranii sunt icleile subsicliare. Expresia libera.... radacina nu se regase~te lingvistica data. ill vreme ce la ceilaW autori. ullitatea. . unde i~i au de fapt Ioeul . 4$4= * . ca . Stabilire de proeedurale (absolut necesare) In conti­ nuare: "Regula de mai sus pentm descoperirea valorii locale a ide­ ilor subsidiaJe constand in a observa unde apar acestea ca idei fnndamentale..i serie] mai putin logic. eu cdt mai generala. Prineipiile subsidiaritatii ostensitll1e. lCI.impOliantii.. matierisl11 etc. a9adar.~~.

cu attlt mai Invecinate.:.inrudite. Acest tip il1mdire este mai greu de tralat dedit eel care ia na§tere prin pura opozirie. Dar ell aceasta se caae aaesea 111 GIIlCLlltaIe. lipse~te definitia cum ar exista 0 problema henne ­ De pildfl. Aceasta presupune a repl'ezent:lrii prin opozi~ie plec3. nu se cade de ~i vegetal.. eu mare este il1ll.m cum exist a 0 diversitate de puncte re. trebuie contina ceea fLlndamentale. la un animal ~i tel111enul este obscur in lipsa llnei anmnite definitii Daca aceasts.JlU ordine Iacute pc marginea Schleiennacher. exista ~i 0 diversitate a reprezentarii LUmia ~i Acolo unde se maIlifesta 0 asemenea seaITIa intotdeatma de ea la clarificarea imudire" (60:9 Este singUlul moment (60: 99) 111 care refera In mod . putem e~afoda un complex de SEt poata conduce 111 tinal la Intemeierea unei ostensiunii. muIt mai apropiat de problemele \'1­ zualului.i concret la vizual In 9i la aspecte legate de Observariile :31Int pertinente 9i sugereaza felul fJLUla. Aceasta conduce ~i 0 alta Inrudire [logica] Exista Imudiricare sunt de­ 1 115 ~ . nu am III fafa tot ceea ce acopera ea ca nu se realizeaza totul cazul menlionat. deauna culm'i care pot :fi atribuite lUmia sau altuia mai putin mijlocita cste trecerea. In avem in vedere ca a. Desigur. dupa ce se va trece prin an.ldirea.l1d de la are loc reinloar­ plec3.aliza fundamentale a lui Gadamer. limita.nd de dedit SLllTt avem aIlunlip termeni pentru ceea ce cade la mijloc. definitie lipse~te ~i eu trebuie 0 caut.

.ti.cloar 3. sa se 116 117 . ve:.. Acel ceva care trebuie sa constituie in representatio cum spune Gadamer -111 In ostensiune. al? etc . I RPRETAREA I IvA lD noastre. Continuitatea care rea paua Deci: de ce acmn') ce a~a ~i nu aceastEi alcatuire tocmai. ~i nici 0 alta ca variants. expresie care 0 irnbraca.3.. e artistului irepresiv.

sau indiferenta . cea se presupun reciproc. lntuitia indivi­ nu nurnai ca nu este niciodatii completa. Dar dadi nu a aceasta ~i obi~nuinta sau a fast ela­ tatea autorul ui. inu'-o multltudme de reprezentari. sarcina hermeneutului nu e care ~i-o cu luciditate. Biografiile autOlilor au fost initial 8nexate probabil de~i de se Utili tate a in acest prolegomenelor este Inu'~adevfu" aceea a ne chestiunilor extrem de necesare din cele . intuitiile individuale trebuie necontenit rec­ l1J1Ui in cea domeniu . Disputa Altfel celor tragici: incompleta lor diferentiere. nimic nu inlocui 0 asemenea cercetare contex­ tuaIa. Totodata. incontestabil.. cea mai malta critica se . Aceasta este.. aspect valabil ~i penu'u partea Aici 1nS8. alterare a malefica.i in eel limitrof. dar intotdeauna este ~i din faptul proba cea susceptibila de rectificare. 0 pnma asupra clmoafi)tere prealabila ia na.insertie context dcci. anume mijloace de ceea ce i s-a impus :hll'ii a fi reprimat de conditionarile incon~tiente lui resautomat ca fiind inadecvate. suntem inca departe atingerea 111 jmullui Homer n-ar fi posibila. treilea este tohl~i foarte dificiL pentru ca e1 nu al amestecat eu opinii care printr-o asemenea interpretare fi evaluate... Acel scop nu paate fi atins dedit prin aproxima{ie.. CaI"e aI' trebui cercetata" (60:113). cu spargere a contextului. o in!elegere exact a a acestei modalitat! a literaturii inrudite §i a ceea ce devreme ea model 21. eu aceasta latura a 111­ terpretarii.i in cazul ostensilmii. cme. ci efect.cum se Intrevede... te lncarci au­ tomat de sarcini la un parcurs care duce in trebuie deiinit ca 0 peljecta Ul::Olluiti nu prin stil ~i linlba trec Intotdeauna Lilla subiec1111 u-atat se rasfral1­ in tratarea limbii.i intelegerea operei]. dificultiitile sunt intotdealilla majore datorita conditiei inSiTUCti ei precare. In ciuda tutmor progreselor. atunci cand lill pictor penuu 0 a. imitarea.tere 0 reprezentare provizorie mal cu despre paI1icularitate21. Aceste observatii legate cercetarea contextuaia sLmt totalitate valabile .1 stilului. atunci este yorba lill stil defec1l1os" Observatii capitale. putem sa ne de el. habitudinilor.. UiH admitere sau respingere.nume fOlmula stilistica. unCi de care se cauta cu­ 1 . InSa~l. de aproximarile succesiveeste. auto­ mat determina recontextualizari. comoditatii etc. once ('nrnn(l7l11~ se fld::'lC. Dar penbu ca aceasta reu­ totu~i atat de rar. Inseamna di suntem departe de atingerea scopului" (60:11 Ideea nut. Metoda dar care. Admitere/respingere ar fi jocul (optional) fundamental.

. are 0 3Ilumi­ receptivitate pare a se ea insa:. hermeneulul deeontextualizand. "VII.. 0 etapa. chiar ~i atunei caud nu este speeific3.. Sinteza Decontextualizarea este care conform lui Schleiemlacher Intrepatrunderea :... tratata ~i rnai depalte privind toate scop ~i efect . ilL! lrebuie ambele momente luate fmprellna. Dar 1a acest a. De altfel ~i a1 p·. Cele doua nu trebuie Sel)arate j~i dobandt$te zaloare.10. Ea este totu~i. recontextualiz§nd deci. Ideea operei.. . ea senme noastra. care trebuie fntemeiata pe voinfa. de influenfa.­ I . Hlra.. Artistul spargand contextul..­ .. cOl11para~ia [individuJui] eu cornparativa sa plU1a subieetul sub individ poarili in sine un miincat divina1ia este suseitata cum ajung e metoda Evident. dm a5tfel s-ar di vinatie ..' ..i pe taptl11 ca din tOli ceilalti . Tema ca atare nu realizare.. La fel imaginea considenlnd ace1a~i 0 bieet unghiuri.. CUW[.i particularului.. Oricum in ne afialTI pe terenul confom1 sintag­ care a Tacut cariera a lui Vattimo (66) ~i nu pe terenul gfmdirii intemeietoar e . (jivinatia ar Dutea fi metoda 1311ta5tica respectiv cea sunt pelfect una sau cea­ discuta. aceasta.ta ~i irnproviza!iei gratuite. 121 I .7r-alp"t"l+1 cu ~i nere a compozilia plecand de la Compozi~ia prin om. fie din nou lemCi.privite ca ~i are din nou dreptate. nu se r1F'r~t min rlivinatie... E data de faptul di fiecare mum ~i ca atare nl1 o natura slatica poate fi de rnoda1itati.>dl prin comparafie.

. se alll aarnnere sau Dar daca sau altceva. auto­ mat detennina recontextualizari. Altfel disputa in jurullui Homer n-ar fi posibila.i pentru partea 111sa Slillt intotdeauna majore datorita . 0 eunoa$tere mal cu este o asemenea eereetare contex­ difieiL dar pentn.l1ari­ ci munai instruire :. i3T maruerismul este intotdeauna till stil defectuos" (60:112). instruqiei habitudinilor.re Biografiile autorilor au fost initial anexate operelor aceasta rela~ie. ll1lr-o alta pril'il7/d.llui. l1U a rezultat din partic1. cea divinCitorie §i cea comparativa sa fie separate lInCi fntrucat se presupun reciproc.i limba trec cealalta. I1U Metoda divinatorie este eea min care se cautii cu­ dldlJllC :. te incarci au­ in tomat de sarcLni la un parcurs care "III. atunci este yorba de maniera. respectivul domeniu 9i nici 0 inte1egere exacta a a lllCLllll.. sarcina hermeneutului nu e deloc In momentul care ti-o asurni cu luciditate.. inil'cgul tre buie definit ca 0 stilului.muiti nu intelegem prin cat tratarea limbii.res­ a1' fi LUJUi::Ul1CULcU. In prima SIS incadreaza sitLlatia gell de epoea autor1. In duda tuturor progreselor. Pentru intreaga operafie IhermeneLitical exista care. alterare a lui malefica.i de obieei se pl'Olegomenelor este fntr-adeva1' aeeea de a ne atrage pra chestiunilor extrem neeesare din cele doua ~i Intelegerea operei]. comodita~ii etc..l ca el nn amestecat eu opimi care fi evaluate. de:.I'i. . fnceput doua metode.l1uinta sau a fost ela­ numai spre a produce un anurnit efect. dulul nu munai ca l1U este aceasta reu­ se expune totu:. suntem inca departe de acestui scop. acest seop.. Acel scop nu poate fi atins decal prin Clproximafie. care. aspect valabil :.v de al treilea asemenea interpreta. :. cum se mtreveoe. Noi suntem obi:. sau indiferenta in context deei. "VI.. "IV... Disputa jurul celor trei tragici: incornpleta lor diferentiere.i in cazul 118 1 . formulari atunci cal1d un pictor pentru amune mij loace . iar tratarea HUllJlL ge asupra reprezentfu:i. diferite.i confu­ depal"te de atingerea scopului" sine ira et interprettll'ii sa dispunem In core subiecful fi era dot elU­ de j(du! in care limba Ii era data.i obi:. Observatii capitale. putem sa ne 11 cereetarea eontextuala sunt eu atat mai mult eu e in fapt spargere a contextului. ceea ce se poate >itt despre propria S(I modC/Ware.

masculina se poate discuta.... Schleiennacher paralela cu interpretarea semioticS. Epoca haotica.. tratata §i §i a§a mal departe privind toate artele.§i are nou cireptate. Compozitia prin om A~ad81" [a infelege] rue]­ respeetiv eea iconologica) sunt perfect ~i ceea ee pnve§le ostensilmea. De . E un rnini­ \ t l . Sill1t contimrte schiteIe prelegelilor sus\inute 1826-1827 (60:115). rN lUClll motivul) de realizare.. Sinteza lui asigura intrepa:tmnderea decat prin divinatie. ca senUle distinctive ma­ parerea noastra. nu trebuie la ambele I11OJ7)ente luate infiuentd.: " [lnterpretarea] A discursul 9i compozitia plec§nd de la lntelegerea ca expu­ nere a gandmilor. 0 namra defmita modalitati. artele epoca de crizii care nu e neaparat Precizari importante chestilme.--­ tu Jdeea operei) care trebuie realizare fntemeiatcl pe vain/ii. Tema ca atare nu se " eealalta decat 0 inDuenfii fi obicei explicatplcCilllU este adresata. Deeontextualizarea este intotdeauna doar 0 etapa.. decontextualiz§nd.privite ca §i condi lionari ale realizarii seop §i .i Harold Bloom lsi intitulea­ za uitirnul capitol analitic aJ excelentului sau tratat dental (13). La felullctgwcc1 fi luata eonsideral1d acela~i multitudine de unghiuri. Oricmll cazmi ne pe slabe" mei care a facut cariera a lui Vattimo (66) §i nu pe Artistul interneiaza hermeneutul explica. la acest capitol ru1a aZl e semnul derutei 91 improvizaJiei grahlite. Daea una sau cea­ e feminina. . Dar se pentru cme ee trebuie sa produca aceasHi tratare eondi1ionata ~i toto data se Observa\ii eapita1e.

Exp1icatie. dar nu in calitate concept in 9i mci ca agregat de elemente aplicate. Ostensiunea e prin defll1irie un pm-a. Suntem inca fomte depa:tte de lamwirea time in ceea ee 0 prive~te. 0 modificare a facultatii de a gandi. Val' acestea nu Stillt mijloace de interpret are pozitive.'<''''-'>3'''+ modificari a procesului reprezentat" (60: 116). continuare.i de a exprima. 9i nici ea agregat empiric. Fieeare 0 presuplIDe pe cealalta. E unul dintie cele mai supfu:atoaxe complexe. pro­ 1ClllU llzarea. De asemenea plec3nd de la ceea ee 0 contrazice. [lnterpretarea] gramaticala. 8mbienteaza. reprezinta. Prin unnare. dar conlinutul1or poate fi in!eles plecand la vizitillea generala. Alta a renuntat treptat la veleita!i 122 123 . [InterpretareaJ tehnica. daca 11U prin intermediul raport cu aeest discm-s" etc.nica. detaliind subtiL eel adesea formuUiri memo­ aplieatii1e relative anumite eazuri. a9a cum pe eealalta [lnterpretarea] gramatiea­ LCl11 llGd. aeestea trebuie fi inlelese.. Nu es­ de unde pot eu sa CtIDOSe raport Notitele lui Schleiermacher acia. Ca simbolistica 9i magia adiacente erau discutabik e 0 alta problema. 1a ceea ce este 9i propriu. Fiindca vizitIDea generala trebuie sa se forme­ ze pleeand de la relmirea :'. 1. limba ca individuala. tehniea.cesc.IDOr noi interpretari. ~i in eazul interpretfuji asupra faeuItati! de [asoeiere ] sau giee. Omul cu aetivitatea sa dispare :. fa­ cui tatea de a gindi nu poate fi ea agregat empiric nu sunt ci produse dirora Ii se pot adauga mereu l. Obiectul [acesteia] il reprezinta limb a. Fiecare planta [este] realizarea a:tll101uoasa a . Modeleaza.1 eompararea eelor relativ opuse. Ele 11U sunt decat mijloacele eele mai atenti la ceea ce Ie contrazice.i nu ea allimbii. o suma de eonsideratii marcante. Natura individual a a este exptmerea unei amunite modifieari a tClpretarea] ter. [Intelpretarea] grarnaticala.. "puterea elementara a de expresie).. induce etc? La origini in epoca artei de invocare. flmctia era in­ dubitabila. La fel i11tampla ~i cu] facultatea de a gandi. [Interpretarea] gramati­ eala. [InterpretareaJ. [Interpretarea] tehniea. Obiectu1 [acesteia il constituie] facuItatea de a combina :. ci negative. eu puterea sa elementara. in ca1itate concept 111 genere: principiilc logice. Problemele acestui tip de empIrIe de 121 cvasiimposibilitatea de a se consensul privilld funqia propriu-zisa a ostensiunii..-. C1 ca natura individuala. In cazullimbii in calitate de concept In genere 11U mai ramane nimie altceva decat formele ne­ cesare ca subiect..cfmd de la 0111. "de nose omul. "limba ca empiric". ca logice. La fel $1 in cazul [in­ terpretfuji] tehniee.'1. dispare :. menea. Cmaeterul ea natura .i nu apare decat ea or­ sale. in "compozitia prin om". [Interpretarea] gra­ maticala. ceea cc Ie e011trazice nu poate fi in nici un eaz considerat facultate de a gindi. fiindca ceea ce Ie llU poate fi nicicum inte1es. nu in cali­ tate concept in genere. predicat 91 sintaxa. tel e vii. tioneaza.

care eoe­ stilistice. absolut eontra ­ 111tr-o epoca impli­ este de 1a sine in!e1es. stabilind $i explieitari: "Fieeare autor are care nu au in genere Diei 0 indi­ o [individualitate] organizarea in care a De indata ce s-a de ansamb1u.>1 recunoa.me Adormo evoearea.TGlUCU prmerile aellzat iconoclaste. e 111dreptaJ:h.>terea in La CU111 spune I-..). 11U sunt bu1versate pro­ prineipala a peilllUUlU Dar ce 111seamnii LUllLiiLC stilistiea? Ce iDsearnna. nu poate fi in!eles prin eea mai automlui" (60: 117). dar $i 1a 1850) a deter- E indubitabi1 9i cat se hel111eneUlu1ui. e asti'izi HW ..$i asta 0 ierla originile dubioase. care va ofertele individuale $1 strict comunitar '. cum sp1. toate au reprezentat 1a ele. se poate mai eu vizirmea de ansamblu determina ill demnitatea sa" (60: 1 eeea ee gasirea Sehleiem1acher stipuleaza: "Seopul se ell 124 . de Schleiem1aeher: . ea 91 mecani c2i.

i binecunoscuta.i refuzandu-.i muIte.nemasurata zand cu masura :.. recalcitrant Insa... in aeeste conditii 0 abordare henneneutica docto­ aduce a baleiaj didacticist care nu are legatura cu via!a.te cIar si constnlctiv. aceasta soeietate care i se de altfel din plin. Anirnat de dorinta de impiirta~ire (deci nu neaparat de co­ mlmicru'e. inevitabil.revolta. trebuie ne cum sa distingem (60:121).arbitrar in opera.te. nu solicitS. ci lU1a cu conota}ii va se consmna unul dintre tipurile oe drama de care m'e tuI. Am mai spus-o. 9tie ea arta ramane. 81tistul ajunge sa con­ nmde planmile.i eu se constituia ca un mijloc persiflarea e la ea acasa.m de scrnzoidie paralloica devenindu-i stig­ . adesea stimulate (stirnulentii S1.... acum dOlia sute de ru1i aceasta accenUl81'e expresie intre altele. care rasplmda soeiale evidente. Pentru al doilea: in din Comunicari1e epice nu contin dedt nu 9i ideea" (60: Sigm Schleienuacher pome:. .. eu to ate eehivocurile una pozitiva. penduleaza intre liminara §i trairile-i avantate.. vor ­ be:. Aceasta uu'al. Ac­ centele care pot intriga sau atrage. Dadi societatea 1:. Exemple pentm special in literatura moderna. Chiar bine poleita 9i tl:apant colomta 1a te1evizor. astazi stridente. sa nu-§i bata joe §i de eternitate nurnita posteritate.. e corecta :. deloe snoaba. soeietateEl. treeu1i prin nihilism ~i degrab8.mt de 0 lal"ga .. deoru'eee. el Intinde coarda atat in mascru"ada sirnulatorie §i credem. a ajlmge 1a acestea alHor 1a inceputul sau 1a a avea ca subiect ce­ De asemenea. mal mUll de icleea loperei] cn exista mai )rdonat §i In comparatie eu ideea scopul fi ceva de vedere al scopu ­ toc111ai cand este el numai ca mijloc al pare a fi deterrninats. 111Cl macar Supus. Neincrederea aceasta generalizata teza noast1'3.Ji ma ­ trebuie sa se in acela§i raport cu ideea [operei]: aceea ea trebuie rezulte din ele. el nu are ce comunica ~i nu nici de rnijloacele expresie potrivite). sa fie 0 drruTIoleta. fRemarca: aiGi se observa au-etLi':IU nou cum mtel1Jretru'ea este presupusa. 11 face sii mic-bmgheza. ca raspuns. l1U poate posibilitatea ea artistuL antoml de artefacte inuti­ sa lill simulant. Sau ferinta.i bate ioc de §i ella randu-i. adesea. S-ar putea ea drama a artistului. e GDl11Ul1a. Schleiermacher mai "Uneori pot exista pasaje fals accentuate cazul persifliirii" (60:121). 111 Situalia e insolubila. sa suspicionam totul. el trebuie mai mai cuminte poate ultragia la infinit. des pre accente §i importanla lor. astazi . mediocru poate. 1.antare.. nu staruim).i suntem sigmi ca da ingreuneaza 111 hel111eneutu1ui de buna credin!a. 11 face sa se alinieze . Chiar astfel fiind.te de 1a ideea de credin­ ~a a autoru1ui responsabil. DLl poate raspandi pmdenta retraetila. ell de:. Corolal": suferinta.i Schleierrnacher: "Pasajele accentuate in aceeat. raman . inofensi­ ca poate doar i se da Reaqia rutistului .. stocurile de de aducand tot mai mult en continutul dejectat containere. iceberg. posteIitate cru'e lucrativ ­ nu 0 au.. nu declangeaza razboaie. dar ~i nmciannente.. este prezentat ca idee. iata. dar care se straduie:.

care trebuie sincer. Orice proiect lucrati v.Gl tot mult :.(. dependent to­ partea unor de­ sa se Imanleze folosinta)."LW(1. de astazl e altfel (1 cftt Prin.i amenintator..s ca 129 . or sa te supui pentru a11ist. care vizeaza nu atat impliniri menghina in aceasta alternativa: a ba su. daca un personaj SpeCla aceasta UGlllLCGl. c1 un vag de tea­ contra1'a a 9i comentat de Sebeok.m Q. similare Ja ill galerii de arta sau muzee acestea ]1-ar avea vizitatori niciodata sau excedat termene ~i ahe in care s-a implicat.a ceva clam:~L accesate pnn ClU11pararea . este lini~tite care ar fi propice nu e deloc 0 Eniste mic-burghezEi. variantele mmatoare: ori se sau curalor. 1a cheremul lm10arei acestuia."C.

t sa ia na~tere 0 pruiicipanp 1a sub mei 0 fOlma. apropiat tot rizibila prin care pare a avea 0 ]Juse in aqilme. adevaruri care ne marcheaza instrumentar. ca 9i acest vV"~~'_" pri vind posibi1ele "sUiri di: "Uneori om chiar daca nU111ai in in­ sa.ostensilmea s-ar implica. nu se poate suficienpi ~i vreun nu supmta sa i $i analizata un gest mare CUlioa­ sa 0 facem. aprecierilor unor neaveniti mai mult sau mai putin ti­ mult sau putin legitimati te legitimeaza un legitimator tinljtate fi cu indreptitire. 11U va fi nu a9teptarn Ci1utiirn adevaruri. Generalizarile noastre. intr-o asemenea stare a reprezentarii pe care noi a privita din perspectiva eontinutului vietii. consistent. Schleiermacher mai "Daca nu exista 0 preocupare dezbaterea acelea~i te­ l!lca. evident (e 130 . nula. Marin in activitate exemplu) fomie la 10cu1 lor. Se aceasta realitate fatala. mia cu A mare. prin cu preacuparile serioase.dar girate de trairile majoritate a cazurilor. nu exclud ex­ Am avut ocazia sa cunoa~tem foarte mari arti''?ti (regretatul Ion Bitzan. se falosesc mij­ . lucrative. consimte. care. putemici. em'e nu s-au coeotat em'e sa-i faca 9i (nu putem do. nelalocullor. desigur. ofertarea de acest tip mei nu mizeaza pe dialog. fmanciar. eontinutul al subiectului se reduce" eu indreptatire urmatoa­ (60:124). indubitabil corecte. care se a$a cum a fi crezuti ca ne de arta. Nu neaparat in ope­ rit oarecumva nevinavata $i lipsita de aparare. se etalea­ automl niei nu trebuie prezent Ostensiunea. trebuie pamit 1a curatirea teoretici . de aeeea este 0 data in plus difieultoasa eomprehensiunea. Daca ast­ st81'i se inmultesc. 0 face 1:11sa nesemnificativ. doctoral $i responsabit e lm gest trema bunavointa. Aceasta ar opera (lcgand-o de alt­ ea pm'tea receptie sa ceva) 9i sa-l inteleaga pe artist Aceasta. inc1usiv. Pictura se la dispozitie. a tot trebuie apreciat IDsu$i faptul oretic. dez:agreabile m su­ se " ~i scabroasa $i foatie jos. .

e.. neC1.or de cunoscut.il :1tea s-au C0111­ eeea ce :. libere.. in acest punet unna­ prealabil comprehensiunii.1qiei sale oferind1. Dar.Q.. Astfel. concordS. fundamentaJ5.. problema l1Ll se de analogii. in Jipsa 1?1 unanim recul1oscute.. se pori. Or e U11 acl volitionaL l\[imic Cmai ales as­ mai ales cu for~a). la crare a sa ca joc liber al mai u:..1 "i i ('nn i r...[ . t1. k trebui..mtistul sa ofertat. este greu tiva psihologica... cu ceea ce ostensiunii: . J .... probabil.U10SCUt.t.cep\i ceea ce nu Nu 1111elegi pentru eEl n1. in eonditiiJe prod1.1 S3 ac. deci a consimtit). aceasta...·"'t 1 pg a :=£LJIlA~rFF""W"'2f'W' ~-- I 77577Tn"Y""f~ ..i d'ind jocurile eelorlal!i sau multiplicarea 21r fi poate sensu1 in care implinirile lor in anonimat.1 a impOltantei operei un orgoliile.1-:..

.. In acest caz.i diferite Hern1eneutica U. 91111 compozitiei. In miisura care fOlma este deja ceva al formei..[. tot spirituale in este din perspeeti va latmii grcu11aticale [a gan a1 Acest nu se schimba mod es enl ia l noi.mdar.] 1J1". in ei.. se cauta semne care nu funqioneaza ca rezmnandu-se la a fi t0l111e sau forme-sernne. specificitatea ire­ ductibila a ostensilmii.. Trebuie deci sa aiba lac . respectiv tehnice (legate obiectualizare).am de la presupo­ dleqie se dezvolta in care 0 refleqie activitate vitaM. deciziei.. problematizeaza 1iberul arbitru ... '128-129). adi­ ca a unital!i §1 a orientarii specifice a [latura psihologica]. ..:'lCUi:ll ca ea extragandu-se principiile ~i ccu10anele doar ceea ce e concord cu specificitatea de expresie sau "forma de cum splille :)clllelem1acher. intra 111 Joe mo­ mentul pozitiv.. 0 forma nou descoperita nu este absolut noua.· oda­ ta cu decizia [pentlllJ conceptie este deja §i fonna.i prob1emele fOlmativitatii.. . ea este cuprinsa deja. provin fapt din abordcu'ea semiotica a ostensilmii.te in momentul meditatiei.:'lllUIU ~i prin mmare. intregul demers nu este moment generator. Daca este descoperita.. intelegerea compozitiei ca realiZ81'e obiectiva a acesteia. noi trebuie sa ne intoarcem al autodetelminarii Clutor. eventual ruptura: latm-i consta faptul ca pur i'. Pentru lamuriri la respective Ie din momenttu modificari [decizii] se plecand servam totodata cum autorul re trebuie necondifionat latura '~'""H~''''' "Daca privim [. implicit. incercat in precedentul nostru vohun -105) sa tocmai prin punerea in cu ceea ce se pctrece in domenii expresiei aIiistice.J intai. fun daInental a. deja dar nu ill domeniul in care autollli vrea sa 0 135 ... precis hiposemantice.lucrari tehnic-cuiistice. Scbleiermacher stabilqte apoi in fonnulari metodologia helmeneutica unnat.. atat puterea fonnei este cea caI"e-l stapilne:. elementele singulare ale determinate de activitatea [vital a] din care el (60: 127). fie remmte 1a Lie sa se aescopere 0 caz fOlma noua. deslu§irea aspectelor introiective. De 1n­ atunci intillnim creatol1l1 unei trebam elUn a ahms lm Ilutorsa creeze 0 noua Noi intre un moment negativ $i consUL ill faptul ca din cauza germenele complex idei recuza formele a. existS. [lnlelegereaJ meditatiei ca diacronica a acelea~i tia care erau acest mod.

nu sem­ Fritsch. un artist sau toti se ee legatUTa are ea eu momentul genezei autorului? putea aceasta este 0 . in care oculte) de a scoate in prim Caruselul nestingherit.creeze. care va ecologic ne vizeaza deja pc lloi al schimbat in aceste aproape sute de ani. unde za. . for­ decelabile.r fj de comandamente ratoare. a. te individul creator (lesne psihanaliza a1 vietE. a evolum tul . modS.

·.u"."t". vorbim lntr-lID sens eminent despre ~i artistica. credem 1a LGWa.hel111eneutica '.. diverse......I'-'I..i... Dineolo de dihotomizarea il1itiaIa..] :15 eeluilalt" hologic incon~tient prin conceppa lui aceasta se deci scapa de echivocul originar... de pilda eu Laean ca . timpul ~i 1egat J..'1 el a lipsit aproape Antichitafii.LL6ill il1cepe abia In rnomentul in care se 111ai ~i altfel. FOalte e tautologic.r operei. l1U reu­ ~ita a eeva Iacut este decisiva. de la viara automlui (artistuh.. . doar pentru identitlcare....li) ne spu­ este (contrar parerii unor anume a acestuia poate conduce 1a alvie!ii autorului" (60:130). 9i comparam operele recta eonsta a pleca de 1a rernal'carea ''''·Am·".c<c.<:'la e un act barea fn ce aici de: ce aceClsta pentru el sau in ansamblul vielii sale? [. Dar niciodata e (60:131). ]Prima intrebare se ~i via!a poate fi rari" (60: 1) conduce.. Atunci cand aeeastii se cade lesne in al1ecdotica.o1. ... manifesta de a se ~tiin~[l rolul C011­ arlsmnb1u1 vietii cmar. este eu deosebire cornplexa.· in vlziunea co­ necesiwTi in a lTIodului Inalti­ bile care a iost compusa 1a imprej uraxi. acesta din unna dat ea ~i cum ar sa expliciteze supliment3x ceea ce nu ar li capabila faca singma. al al aliei in nu ne mal spune ostensiune-titIu. originea sa este deseori l11ulte ori titlul este total u...r.. c'"'uuJ.. e recunoa:. asupra chestiunii. intr-o alta uc:uvminatia nu e eea mai importanta decare Ie ia artistul.. caleidoscopiea ~i nu ceva care unei decizii a la~i 1ucm care apare odata in cuget ~j In eu totul imprejmari. da scriptmal ~i ceea ce 1i s-a 1ivrat nn serve~te.[. ci imprejurarea ca ceea ce s-a ftlcut o particularitate deosebitit" (29:56).l\.J eu cat mai mult 0 rnai stmt 1111­ dimpotriva. 138 . desigur.­ intfunp1arii in lllarea (deciziiIor) artistului.

Adesea diverg enl e intre orientarea ~tiintiflca ~i artistica. mare ~i perfect valabile ostensiunii: "lJeClZla poate avea in autorul 111SU9i 0 In opera vietii priu-zisa.. este C1.. pe alta parte. •.dll mai a ra.: 1 ~i Schleiennacher arata cat exact DECIZIA-GER..1\1ENE in sa tii ar fi aceasta?"(60:134).. eand acea este eea care intreaga ne este dat un maximum al valorii. In caz poate [apfu'ea] 0.• .. ori ea unor oa­ Aceasta in conditiile care. ~l legi eorespllllzat03Te a tor a orice martw-le artistica este vestit ceva. :... ell atal mai deten111nat este cunoa:.1na cu un fel umure. eu privire la cn legitimitate ~i in domenilll literara un domeniu foarte restrans.. ceva" (29: 1 cum arata Schleiermaeher..terea sa creeze eA'terioare" cunl spllllea 0GweleuWlvUCJ de cenzw-a. CLl 0 mlrare ~i aproape eu 0 ca a~a ceva s-a intarnplat. ce e legat 0 asemenea recul1oa~tere sea­ tdea1. pe 0 parte.U10Scut ~i recunoscut ceva. Minimul aeesteia se manifesta sa un metodologica 11 taee pe care nu era flagrant in epoea. in ca ele Slm! de mare 111­ 141 ----------------------------- .. ~--~-- ..1 stil111 de via~a. ..

sernnatate pentru operatia hermeneutica. Dad! moduI de a proceda hermeneutic este lipsit de cunoa~tere ~i de 0 viziune corecta asu­ pra diferitelor valori ale deciziei-gem1ene din care s-a nascut 0 scriere, neintelegerile SLmt inevitabile. 0 Iucrare neincheiata nu poate fi interpretata ca opera profesionala propriu-zisa. In ea sunt de a~teptat inadvertente in tratarea [subiechlluiJ. Cu cat 0 opera es­ te mai organizata, astfel incat fiecare element sa fie in perfect acord cu intregul ~i cu unitatea nmdamentala, cu atilt mai purine inadvertente VOl' putea fi observate. Modul de a proceda hermene­ utic va fi diferit in cele doua cazuri. Cum reu~im tohls;i sa stabilim daca 0 opera este de un fel sau de al1ul? Noi trebuie sa clmoas;tem intreaga activitate a autoruIui" (60:134). Observat ii de metodologie hermeneutica de interes su­ premo Deci decizia-germene careia i se depisteaza trei nivele can­ titative, are, cu indreptatire, confom1 lui Schleiermacher, 0 insem­ natate capitala pentru operatia henneneutica. Fiind yorba de deci­ zie, automat i'ntelegem ca e yorba de un aspect volitional, care acopera, pe respectivele paliere, ipostaze de grade de important a diferita. Este greu ca decizia-gelmene sa acopere intreaga viat a a artishllui, el va trebui sa ~i-o ajusteze din mel's. Operele ocazio­ nale, conjunctmale, implinite din varii motive, cel mai adesea din neeesitatea de a autofinanta produqia esentiala, capitala, in care artishll crede Cli toata puterea ~i care i se pare absolut necesar a fi implinita, slmt de lm interes relativ. Exercitiile pregatitoare - azi Ie spunem proiecte - sunt in­ sa mai penUel tot i arti~tii necesare. (Exista lnsa ~i arti9ti care sust in ca-9 i consmna spontaneitatea ~i creativitatea in proiect ~i de aceea il evita; prefera improvizatia, care conduce, ins a, la nenumarate reveniri, costisitoare atat ca ~i timp consumat ca.t ~i ca ~i investitie m3terial~_) . In cazul ostensiunii aceste schite, exercitii, proiecte prega­ titoare sLmt demne de tot interesul, au un statut similar operei inde­ lung finisate, deplm marturie asupra demersului creator 9i sunt cu deosebire pretuite. La fel lucrarile netemllnate, cmar nesernnate

(cu tot feti 9ul semnatmii, unul dintre multele legate de ostensiune, de altfel), se aliniaza stahltului operelor finite ~i pot complela feri­ cit contextul. Ca trebuie eunoscuta inu-eaga activitate a auto lTllui (artis­ rului) e indubitabil. (Mai tarziu 0 serie de hermeneuti vor avea 0 alta parere). Indeob;;te clmoa~tem putin despre un 3l1:ist cand luam contact cu opera sa, dar intotdeauna se cunoa;;te de fapt cate eeva legat de viata respecthrului artist. Acest ceva, dob§mctit pOalt l11Ll-u discutie de cafenea, influenteaza ab initio percep~j a reeeptolTllui, neconstiruindu-se inu--o aperceptie ~i riscand sa faca imposibila apropierea 9i aproprierea. E cazul cel mai comun, a1 marii mase de receptori, poate de blma-credinta (dar suntem tentati a ne indoi_ in general, de ea). Generala e neintelegerea ~i ea trebuie statuata, :;;i conform lui Schleiermacher ca 9i prezumtie, intelegerea e cloar ex­ ceptia. N oi nu pledam, neconditioriat, penUel ea, ni se p3l-e ca artis­ hIl se poate, foarte bine mulrmni eu acceptul. In caz C3. '10m reu~.i sa e9afodam 0 filosofie a accephllui, simplificam problema her­ meneutica in fundarnentul ei, in ratiunea ei de a fi, anlill1e realiza­ rea intelegerii. Daca de intelegere nu e cu adevarat nevoie, nu sca­ pam oare, automat, de 0 smsa de false probleme care maeina rela­ tia? Dar daca toru9i nu se poate realiza (acorda) acceptul dec8.t eu conditia intelegelii, cu sau :fara ghilimele? lata probleme la care ne yom stradui sa raspundem in viitor. $i yom des:fa~illa intreg arse­ nalul de mijloace de convingere pentll.l a implme punchll acesta de vedere, care se constituie intr-tuml dinu·e pilonii metateoriei noas­ tre. Desigur, nu avem in vedere arti~tii C3l"e p3l. lipsiti de irn­ portanta, marginali, provinciali (stll.lctUJ:almente 9i nu prin catalo­ garile pripite ~i jignitoare ale centlLllui). E tara hlhu·or orgaruzari­ lor statale putemic centralizate - pe model francez - de a descon­ sidera ceea ce capitala nume~te teritoriu, provincie. In ceea ce pri­ ve9te Romania, stat puternic centralizat, din motive binecunoscu­ te, neoavangarda anilor 60 nu s-a implinit in capitala, ci in "pro­ vincie", la Timi~oara 9i Cluj, ambele orage demne de a fi adevara­

142

143

-~.-

I

acest caz, ill1 camc­ ca 8.1' fi moral, , sa mCl de artEi 1}-ar terul al n-ar t1 perrms este un SCOD delelminat. aceasta sa se decat ca aceasta s-ar rientare, dar nu pe un scop este este cea mal lipsita importan!a de mai preeizeaza detenninate sunt con1 i11u­ individualitatea, paTti­ pura, caz arta. esenta serierii unui [autor] In nu automanifestare in eorelatia dintre 1 137). dramaticiL Intrarea in conflict eu teoria artei 11-ar fi poneifw:i, preconeeptii ~i e 211 operei de 8.1ta este demult ~i e o al1llUle Olientare, ci li lipse$te , . ,., fi.U1c~ia toemai tocmai al . e deterrninanili ~i dirij eaza a avea 0 lllncpe, preewn odinloara invocarea, ce1ebrarea, evoe8.1'ea, reflectarea, nu nifestare a evolutiei 1a care se refera am numit-o instaurativa ee e evident vag), eu autoreferentialitatea sa, risca, pur §i simplu, sa nu intereseze. de ce sa intereseze eeva ee se refera do8.1' sine, trinliteri care asigura simboliz8.1'ea. Or, opera funcialmente simbolic, Deconstructia 9i demitizarea nimalizeze. Or miillmalizarea, ea §i toate altfel, sunt mOlial

tara mel 0 lui ei, domeniul caruia Ii apartine ar se tinde spre un asemenea formelor """0(,,,,1\.-,. Cu mai determinate cu mai lipsiili particularitate este individual a este opus a modului me­ nu se reSigur ea 8.11istul intra automat Intr-un univers constituit independent de liberul siiu 8.1'bitru, l11sa tul le redistribuie, Ie Ie ajusteaza, inventeaza altele noi complementare, reducandu-se acmn "intregul la lU1 act de a1 autorului" cum splU1e Schleiemlacher (60: 136). Schleiennacher dar 9i fennitate: "i11 acest teoria artei, Sa ne mod ~i intr-un al1lU1Ut multi prelucrea­ realizarile 1m vor fi mult vor cu
bQ.W,.LWJ

144

opera de (OStenS1Va, in trebuie sa se daca nu cml1va e necesara chiar 0 relntemeiere, Schleielmacher ill continuare: "Totu§i intrebarea daca, 0 opera ar trebui sau ca de aliiOi. ea, a§adar, determinata sau alta a luat a anumita 111Iati§are intr-1U1 areal na­ atunci, i11 privin!a fOlUlei, S-al' putea daca 0 opera m trebui sau nu tratata astfel. acest lucru de perfect detenninat? perfectiunii, [yom vedea ca.] in contextul nu lipsesc cazlmle Cal'e se abuzeaz a , in anmnite scopmi, fonna propriu-zisa. Totu§i, acest luc11l poate fi renU1oscut. Poate di artistul aSC1U1S adevaratul sau scop, Insa nu risipite §i nu lipsite de 9i in evidenta adevarata ten­ ia 1U1 vast domeniu Cal'e, di.n aceasta per­ sens echivoc, ;;i allUme to ate dinafara domeniului artei propriu-zise, un­ ditre alia, prill Cal'e intreba­ ial' raspunsul- diflcil" (60: 1 capitala, Cal'e rasplllsul nostru este da, Opera de alia trebuie tratata hermeneutic ca opera arta, manifesta ca atal'e, 0 hemleneutica a ostensiunii incercarn e9afodarn 1 nimic altceva, Ostensiunea va fi privita ca opera alia 9 Echivocurile ~i dificul.tatile, ca §i obscuritatea anurnitor teorii §1 vor trebui depa9ite de un savant desigur, dar §i accesibiL ~i care poate avea de a fi impruia§it. Daca inseamna in primul impfuia§ire (prill discursul sau sa a$ijderea. Deci eu obiectul aliistic este supus exmnenu­ hermeneutic, demontfu'ii explicative, chial' dadi la moduri dife­ ~i cu instrumental' diferit, insa e aceea§i, pentl1J al'nbele aspecte, ele plltand t1 drept interfat a celuiDesigur artistulnu trebuie plasat pe un piedestal mai lnalt

henneneutul sau, §i hermeneutic a e 0 prima instanta, dnd nll1ctioneaza ca absolut necesm o imPOlial1ta sociala Sehleiennaeher metateorie: "Tot ceea ce nical'e prin intelmediul §i aceasta fie se al1alogie cu ~tiinta sau alia. A;;adal', acestea l1U unele altora, CIliar ~i ceea ce este de specialitate poate beneficia de 0 nonicitate ~i nuante. Dar pot fi prezentate §i mai ptillete de vedere eu privire la faptul ca 0 opera a.r trebui ' tata plecand mai degraba de Ia un domeniu de la altul. Al1U­ eomplexe idei, cme vor deveni obiect al interpretarii, au 0 unitate care se afia raportul dintre continut :;;i forma, Aceasta es­ te, toate cele domenii, unitatea tea] obiectiva, ce rezida in con!inut se poate distinge de tehnica, ce se refera la forma, Una trebuie inteleasa In plus, fiecme complex de idei are 0 unitate toate acestea, subiectiva, aetul de voinra al ~i fOlma sunt reunite" (60:13 139), Astazi gimdim mill nuantat problema raportului conJ:inut fonna (aspect compromis decenii intregi de 0 estetidi aservita), Despre continut, propriu-zis, nu avem ee diseuta. in mClun caz nu este ceea ee sau comunicil (apment) opera, C1 artistului, pe care parte a recep!ie n1.1 Ie reconstitui (si DlCl nu trebuie), Receptia are alt tip de trmri. Versal1tii Stillt , nici 0 opera situata ill domeniul artei nu trebuie presu ­ pusa 0 alta unitate dedit automanifestarea, Pentru ea, a~;a cum s-a producpa pur artistica este afectata orice. inten~ie [arteiJ, se pune problema a 0 ahmci cand ea In genere, apare urrnatoarea intrebal'e: cum. pot fi descoperite diversele genmi 9i domenii ale compozitiei intentiile sublective sau unitatile subsidiare? 0 asemenea intentie

_i

Daca se sehimba un anumit punct.! m:.liH\". faee posibihl cum infelegerea ideilor subsidiare. toale e prezentare.li degLtll?l lll-­ auto::mali:dt. UlUllLd1. nu destructive. Suspiei­ elUll Ie nume~- nesesizate la plima vedere dar care a ocuren1elor trasee. se poate vorbi de 0 separata a operei e poate fi element eo enestmne care se creatia sub clesigm. NO) nu :fi prea purin).rile aeeasta ehcstitme trebuie sa ne Numai aeeast2i . poate subtile. 1 1 .l pentru ea l1U Ul111eaza 0 leQe a schim­ 9i explieilarc. ~i anume de exista 0 frenatoare. niei nu 0 ea experienta ulLima.de 3 fi a operei b311uind intenlii ci ar trebui sa se (60:139). timpul petreeut la deseoperirea de treeute eu vederea.1 eel eu ade­ Din aeeST a leg2ituri e prezemaL uc l<:t bun ostensiuni. Aiei este vointa no astra este pasiv3. 1ntr-o prima nu aduee. Ostensiunea nu se ca ineifra. patrunderea meditariei. un antagonism intre artistului prin f0l111a ~i [ea ex-pLmere] aceasta va exerelta 0 in aeeasta se va ceea ce nu este imagine despre na$terea . ar[ltare explicitare Intr-Ul1 i111 limbai. aU1l1ci ia vorba de ace I joe liber al re]:)re:z:erllal tie.] un(ui) antagonism in­ forma $i sa erealie in fOlTIla" $i preclsa. trebuie reClU1OS­ inclusiv). Ex-punere o st ens iune . presuplwem a anel se aprople uc aeea putere dominanta a langa aceasta. in timp. p1'i\. UJlci probJelne prc­ maj Is propria sa sa sffu'$easca brn:e a cursului . 111 sal. flinta spirituala eu cat mai mult ne abandonfull aeestui joc.. evi­ etalare. Doal' viata varat implieat ea. eu este analoaga aeesta este absolut l1\". in ar exista un putemic in aeest eaz se vm eauta noi forme. e pus a in joe ell pUDet de vedere . dlseuta. explica eventual te SchleiermacheL Ie manipulatorii. fie eorecte.

nd.1izare. nu mal ca ele provin dmtr-un j oc libel'. noi ceea ce a devenit el alt moment ~i aceea intregul este totodata un aceasta unita­ continuarea deciziei. resuscital'ea monientului original' nu 0 cauta reeeptia allaliza. prezinta interes lntr-adevar. ill cazul ostensiunii. desavar. de altfel.. altfel. Comunicarea nu e avuta in vedere mod evident.. durabila. el e oareeum ex­ clus din Reeeptoml "dialogheaza" eu nu eu artistul. In starea medi­ momentanul dispare. eu subtilitate: [. cu toate implieatiile multe rezo]vate de artist deloc rutinier.1izarea momeritului original'. datorita subiectivitatii sa peliraeteze.. alllll11e.] 0 te.la fiind. caTe nLl pot f1 explicate pleeand de la actul dominant a1 vointei. act de \/oinla se 'lmpat'te doua momente: g5ndirea priu-zisa ~i eomlUllcarea. va fi intotdeatma Dadi Zal'1m eommueare prin seris asemenea demente.. dar. ar­ e con§tient tot timpul ca. greu Starile. explicabile. E reinviata de privirea ce­ subiectivitatea artistului. de gandire. ahmei ea nu va o asemenea tendinpi. uar mOalia. tJ:airileartistului. .'TIle. Toate aeestea. chiat. producatomlui. moment [al vietii] 9i catoe 9i contempla!ia in sens time de reprezentari care urmme. e rea. e moarta. flou. Pentm viat a artistll. se e neindreptatita productia ~iJ evident... lnvinge momentana dispa­ ~i. 0 reactua. fie­ catoe asemenea stare insa 0 mms. Fentru hermeneut poate fi importanta. de fapt. Un asemenea act nu inteles dedit daca plecarn la Intreaga no astra Dadi ne Warn aetul eomunicarii. ~i subiectivitateaJobiectivitatea celuilalt. ca­ re. Gadamer tfuziu.1ui aceasta e totu1. acest schimb inter-subiectiv e direct pemicios.. hiposemantic etc. pe acest traseu. cu deosebita ea: "Fiecare stal'e a reprezentarii este sine 9i pentm lill moment [al viet ii] ~i este astfd trecatoare.. u. Dadi n-arfi a~a. dar cu adevarat c1'iutarea. dadi lasS. reprezentare ar disparea lntr-o clipa ~i In­ tregul existentei noastre s-ar mistui fieeare clipS. In subsidim e prezenta tot timpul realitatea ca obieetul frnalizat va fi vazut :. deci a1 meditatiei ~i totodata 801 ~i aiei aeeea§i tendinta spre disipal'e. prezema.Arta incepe acolo unde se putea face ~i a1tfel" obi. Daca atl1 biruit meditatia propriu-zis8. Interesant este di. deplme ceva [In cu­ pe aceasta intemeindu-se reactua. daca o gandire care nu e eare ineumba materializal-ea obiectuaUi. eu eonvivialitate ehiar.nui2 sa spuns.:5 11'\ f::1t::i prin opera. Gadamer §i avea dreptate. nu produce doar pentru sine. Pe de alta parte. in foarte mare masura partiala. in a1 rara commTIeal'e. aceea e 91 aei'ormant. momente. nu sum supuse aClLllUl nos­ tm de vointa. are tendin~a de exclude pe atiist din opera. vedem aClUn ceea ce ne distrage stal'ea me­ este faptul de a fi al unor asemenea St8. pentru a scapa de fantasme sau pentru a-9i incerca puterile. la care se mai aratat-o.1izabila in reeentie. se in obiectivitate e parell1ic.. disipmea. lmeori fulgerator emar.'"''''"'''+'-''' interpret hermeneut Schleiermacher In continuare..i 150 . e de indiferenta artistuJui.irea ei dificultoas8.. ci prin initiative ee tin de meditatie. iluzie de doctrinar care n-a trait faeefea operei. trecatoare._­ .­ contextul lntregii noastre alaturi care se mani­ tl asemenea aete ale unul moment. intr-atat subieetiva. ea trebuie sa olnvinga complet" (60: 148). necuantificabile §i. N eputa. acest lucI'Ll se petrece totu~i printr-un act vointa" (60: 149). pentru 81111p1u1. produca­ Tara ideea unui schimb +c. Schteienuacher observa. devenind element de care a produs traind-o. l11sa asemenea repre­ zentm sunt cuprinse actul comunicarii..

inconfundabile. licentioase. sunt pertinente.. ~i pentlU domenii ale Gratuitatea artei. Dar corect ceea ce fine obligatii1e damentale ale henneneutului Aceasta inseamna nu nu­ ~i orga­ presti- foarte nU-l cerem Inleleaga hermeneutice.te cmax lJretenpa aceasta nici IlU 0 are. ..+. observatia e va­ labi18.se imparta. se referea lipsa ei pragmatism.". (ostenSilli1ea) a nll cere natural.e. inclusiv). rffinan 9i nu pot fi norate.i neutica coreet. rUJCU"u. a ceea ce i se poate cere mijlocului .aT la un mij loc de alambicat. duce 1a legate de "actul dominant al voint ei ". despre autor ~i completa 152 ---L__ . alcatuirea unei (plastice.. sa cum arara ~i reprezentffi-i care nOl.-""~o. este pentru Intotdeauna s-ar fi pu­ ca ~i tut $i a1tfel. clemente identificabile. dar marginaJa ill via~a cea sociala.."Q. implinirea ei obiectuaHi un act de vointa determinat Dad\. paguboasa) a ~i f::1ce In continuare. neangajant. Funqiile ei specifice. alta doc­ trina ce apasa modalita~ilor abordare metadiscursiva. in continuare 9t astazi.. limbajul comtID 'intregii nume~te jul-limba. 0 parte. De po~evom fu~idilika parca ~~---------­ toria.. Dadi asta s-ar ell nu s.. baIOchizant ~i Cornunicarea se poate limb a­ lesnicios. ceea ce 0 crasa a artistului. plecand la compozitie. Opera. inclusiv) nu-l poate depista. cum De Schleiem1acher. suntem in stare sa comoozi autor..te di se compromi!ator In care nu mai sunt precllmpanitor spune mw aptitudine ei ... la implicaTea absolut specifica. nu inseanma di e dar apar Eber. analiza H<ClllJ'-'JiCUUI._. Ceea ce eronat se degradare ~i Lipse.

este substan~ial u~mata numai de re­ z01varea problemei henneneutice care ne sta inca in fata. CeHilalt poate fl.U10a~ter:i. Nu se prevedea cine trece prin fata unei piculri.3nd de la elementul comun al ~i cititorilor SEE" (60:152). prin intelmediul cu cel2ilalt. lntelege to ate aeeste asIa 0 anaiogie stabilita el ~i noi. ci contextuala ~i sunt inca mai mario lui Schleiennacher privind textul. LID joc de volume atractiv etc. ell rezo1varea ei necesita contributii comune. vreo legatura. propriiIe exigent e :.la. De aeeasta tine atlIDei ~i fapull ea fluenrat deloe de imaginile eititori10r pe care coneepem acest lucrll. Alci se ana inca multe c~'e se situeaza dincolo de posibilitatea regulilor In genere este valabila [regula conform careia] cu raportat cineva la activitatea prezentata ~i a sondat cu atat mai mult talent hermeneutic are el cat mai dificila este problema henneneutica.i a eompozitiei autorului. Odata con~tiin!a de sine. In chesti1. unei potentiaie reiat ii . Nu e capabil.. cu este lips a condi!iilor necesare.oi eel mai ade­ sea nemiirtmisit. atunci rezu1ta 1esne 0 judecata certa despre ceea ce se afia i'nafara meditatiei :. "idei subsidiare". Presup1. Ostensilmea neflind texrua. re­ eu care helmeneutul e obligat se considera Schleiennacher. yom con cepe a doua latms. te ca ~i nu1a. ale motivatiilor artistului.c. literalmente. or indiferenta e du~manul mOlial al artistului vizual. ~i anu­ me: daca avem 0 clara reprezentare a medita!iei ... caracteml dia1ogului.i compozitiei... va trebui avuta ill vedere eon­ unghiuri.ca a rezolva Chiar ill cazul texmiui. orieine. ea log. Pentru hermeneut (dar.oi nazl1in1e fOlmative. In acestora D. pe de 0 .IDSe". Deci "fond reprezentari aSC1.. Dar de indata ce eOllcepem 0 drept ea este inf1uentata ~i de reprezentarile eelor carora scrierea li se adreseaza.le originare.mfuld ca se capteaza toul:. deci intr-un context in general ininteligibil. de pilda expresii 154 155 .. in scrierea finita: "Problema descoperirii priu-zise pleefuld de la toate ideile care sunt vazute ca idei diare este foarte diflcila. trebuie: .. deci.] flecare scriere are un dublu aspect. arta nu e produsa pentru henneneuti!) problemat. carora elle cazul ostensiunii.. Cel mai adesea va ramane indiferent. analogie din care extragem elementele clIDoa~terii noastre despre el" (60:150). or a1'tistu1 nu poate sa se plieze toate nivelele deinfelegere.] luata eu seama eon~tiinta autorului In nmOli cu cei (60:150). sublineaza: "Poate aparea siruatia ill care dobandim corecta viziu­ ne despre starea in care s-a aflat autorul abia plecand de la in­ terventia ideilor [subsidiare]. cele In care ce­ nu e funciannente capabil inte1eaga nimic. Dar acest caz poate fLmqiona principiul subsidiaritatii . attmci sa Sp1. mai ales din lipsa rnimesisului. 0 nuanta de culoare.[ . ill subsidiar :. ehiar cele mai reduse. flre~te. alta parte comunicare inten~ionata a tmei de idei.1n continuare Schleielmacher subliniaza extrema diflcultate a identificarii intentiei propriu-zise a textului.U1em ca a~a ceva nu flindca In acest caz autoru1 ar fi scns doar pentru si­ este 0 ne.:. atentie..snnlem 1:11 posesia LU1Ul alt etalon dedit aumci cand nu slmtem in unei asemenea Cl. Dad.i atentia receptol'ului.izarea se poate face ~i pomind de la un hiiti~ ininteligi­ stari... Tot ceea ce are illtr-o in acest mod.. ce a la ceva.me Schleiermacher .[. poate flmleles numai plec.lente care nu sunt decat mijloace expunere. react ia va depinde de zestrea aperceptiva a aeestuia. ale genezei mergand J'napoi operei. . tapiserii sau scu1p­ ttm ~i nici ce react ie va avea. cu trebuie sa se unea. sa se depisteze temeiuri de interes locale. apoi. Intr-Lll1 asemenea caz putem sa a nu numai ce fel idei subsidiare i-au· ci ~i ce anume i s-a strecurat :fara voie.

.1. reclama care N oi Indraznim sa pU11em acceptul gere reclama posibilitatea stabilirii de legiHmi. sa DLl spunem l"-'\H~ . Credem ostensiunea poate fi acceptata $i se aTe (deci 1egatura) mirnesisl1l. De fapt. a deciziei cOlmmicare Nu comunicarea e (60: 154). tmalmente.i ordinea ideile nu va gasi prim. 0 asociere de unite. intru implinirea operei confOlm viziunii arprealabila. 111erge ccu-e vrea le l11Jiloace de dind cineva.. dadi se cu proiect. Incat este ca $i cum toate deja in aceasta serie. am spune· noi eu decizia-germene ca :.. Fi­ cee3 ce ca nu se poate afirma ca toate al1­ lui expresie.i Cll textul valoarea de doar este perspectiva Limba este aici aspectul particular prin aceea eli actului psihologic.. ca comU111care. $i in (sintagma mene e tr3it8.i eel mai adesea irever­ sibile..'-lL. ci. fntr-adevar acestea nu pot fi sunt determinate evolutia intema a in care ajustarile Slmt pelmanente :. expresia. tot ar fi subsidiara se in acestei .etc. p1ecand de 1a 111 amanunt :. evident. UC_. improvieste detelmmant..­ evolutia unui voll1m etc. mai ales in cetip de tensiune care celorlalte mijloace de expresie. Prill forta pe care tere extensiuni ~i prin V"'-_'uvu.. FaDtul ca in ostensiune se lucreaza prin supraptmeri sucee­ SUPOli. . care.W gcr111enc.

.. 1. aid determinarile sunt de re!2ula. Uffilatoarele obsel'Vatii 158 159 .. acesta poate fi conceput in sine" (60:154). avem insa intentia sa 0 ocazie viitoare. pregatita indelung prin sclIite . Ba ehiar.1I 1111­ de vointa". creatori de rmnm ni9te instinctuali. eu toate ca aceasta rezulta p1ecand de 1a ideea :fundamentaHi. cum spune depune cele din unna marturia de 1uat In sea­ rna. C31'e poate rfunane felmecato31'e. care co. greu de ce anume ~i in ce fel a _ un anumit subiect. Ultima teza citata din Schleiermacher. Aceasta este1:nsa 0 problema este aproape insesizabil ~i pare a fi detemunat doar Am putea SpLll1e pur ~i simplu ca idei1e prezente dau la . SLUlt primordial extensii o. OstenSiLll1ea nu vorbe~te. Suntem in domeluul tailuc a1 me­ este sa ~tim ce anume a ascuns autoru1.i meditatia sa. foarte adesea nein ­ temeiate. 111 mai mare masma clIlar decat una impulsiva sau mmcat intentionala. SLll1t ins~i substan1a muta a aces­ de expresie.i ca intentie nu este decat un simplu mo ­ ment a1 instinctului" (60:155).i/sau transfigu­ functie de tipul ostensiunii.. El pune aceasta 1abilitate pe seama actului produqia: de arta e In primu1 rand un act inte de a fi (eventual) lUlUl expresiv ni se pare evident.:.i compozitie" caracterizand-o ca labila §i arc tate. poate fi crezut sau nu. iar 31ta simulacrul prin definifie.i/sau proiecte.] eu trebuie . putin depLll1e greu ..l1du-se deschis. Ca moment. Doar obiectuala. Deci supozitii. Schleiennacher sublineaza apoi "distinctia dintre meditatie :. ocurente1e care. dar exprima prezenta. in aceasta privin1a.i rar martmii.lUg ~i in cazul ostensiunii. scriere are propria sa or dine diacrOluca ~i.. sale fi conceput sau mai putin 1ncbis in sine. Dm conjecturale.. Sa nu uitam ea 31tistul e un fect. legata de "aC11. cu tate. se poate disc uta. Sigur multi aJ. subliniem ca suntem maTi de acord cu a lui sa e decelat cu aplicatie. doar in cazuri singu ­ mmare mai mult decat in alte arte. cClt este ca as­ pectu1 volitional Insote. observrun ca nici un act de vointa nu se sa fi fost dat sub fOlma Lll1ei intentii."~ Ie.. prin Ul11131e abordarea 9i analiza va trebui operata eu deosebita prudenta. continu31'e. detalia chestiunea acum..bel:. poate ostensiunea s-ar putea mu1tumi sa Impor­ tant e sa nu ramana indiferenta.te opera de na$tere pana la Dar Schleielmacher mai dihotomizeaza. Un impuls care nu este produs in subiectulfnsu.. cu privire la intentie. obieclu1 ~i trebuie daar sa vedem in ce fe1 ordonate. Toate aeestea sunt chestiulu care vor trebui bine curnpilnite catre henneneutul specializat b1emele ostensilmii. In fond.i metadiscurs valid. act de vointa: "Daca ne toarcem acum la impuls. de care incumba mai anevoioasa in cazul vizual e mai degraba tacut. relateaza vag. Un instinct siglU' conserva calitatile picturii. Dar in co ­ ea poate fi aid la distinctia dinh'e medita­ ele este labila se expli­ ca min actu1 initial de vointa.:. dar aceasta nu Ie diminueaza ob1igatoriLl U'.nfonn .'~. fiindca fiecare subiect poate fi tratat In diferite moduri.ti~ti vizuali. inIa. pentru ca explicatii1e sa fie exhaustive 9i valide.. ea este 1a origine ordinea in care este gandita fiecare idee. in sine.1i~andu-se. In mod sigur artistul vrea sa faca (sa realizeze) 0 opera alta de 0 anume ~l expresiva real!l (nevoie expresie 9i/sau cat e nevoie (nazuinta) formativ§. In Sehleiermacher 0 perti­ aplicabile ~i ostensiunii: . compozi!ia. impuls. e hiposemantica..

fiindca aceasta raportare nu este destinata utilizata un caz In~elegerii.. putand fi nUlni­ bUl12fvoint a gandirc plastica.plii. 0 suhicr. ~i implinirea duplicitaJ:e.. "Daca nu ue prindem de propriile noastre ideiJ. In masura in care vrem sa intelegem buie sa lncetfun raportfun materialul supus intel}Jreta. :.. cu deosebire radical in chestiUlle. motiva1ia dezvaluie In tapt conlinutul interior... Dar oricurn. gandirea gandire" (60:157-15 Observatii capitale. marea situatii poate flll1su$irea san respingerea. Intr-un con de umbra. ajustari legitime cme vor trimite pe 0 serie de temporru" bine cotati.. desigur.rii la pro·· pria noastra gandire.l tate ~i multiIDe prcconce.urarea idei!or. dar cme nu-i diminu­ ca activitate spirituala ~i simbolidi. dar nu din oriee 160 161 1 . za. eel eu mai subiectiva este ceea ee se afla 'in genllene tonalitatii 'in cme se II U Lll:O Ul este ins3. J nu pu­ decat atLmci cand intelegern geneza.rididi insa semne Cle Intrebare: urmanm pe care le poate avea desIa. arice CaIlon :. Nedreptatea postelitatii (acel fragment de etemita te cme poate fi observat ea 0 coada de cometa.. Dar ell pri­ vire la ostensiune credem di este posibila §i 0 hermeneutiea ex­ trem subiectiva ~i totu." prezideaza. intr-adeva.i cognitiva care se concretizeaza in f0l1118. mult particll1arul este care se afla in gennene.1 cu taate incongruentele ocurenl e1or indiferent daca e autoreferentiala sau nu. desigur. se prezinta senina :. E modali­ tatea ei a fi ce tine de earenla domenia1a. esenta subiectivita~ii (eu a~teptarile sale) recepto· rulni (relativ) lipsit de edueatie.[. astfe1 incat descoperim de 1a compozitie. lu}ii vor fi treptat Posteritatea e dura 9i schimburile de locuri nu neaparat justifi­ cabi1e 9i drepte. Liberului arbitru al artistului Ii raspunde teventual cores­ punde) subiectivitatea henneneutului.. Schleiennacher . deci Iatamice sau foarte bine incompatibilitatile ~i ex­ ca logica aee1eia nefiind una demonstrati­ L.i acesta va suferi rnodificari.i un alt aspect corect decelat: "Noi toti vrem sa intelegem ex­ punerea ideilor altuia prin raportare 1a propriile noastre idei. mai grabi'i.i valida.. decat treptat. [. dupa bineinteles concertate. CaIlonizarea nu va putea fi reali­ zata. ] um1are. dar poate raspunde subjecti vita!i. aici [rezllltaJ inevitabila problema de a intelege fieeme lucrare cm'e poate fi obiect al henneneuticii in acel dublu rapoIt" {A~nt. 0 caIlonizare veritabila. Atat simplul receptor cat $i eel care ambitioneaza 0 interpretare henneneutica au. judecati ~i rationamente. ill cazul ostensiunii. ill se pme de un deosebit interes.. desigur.. Desigur. mai tocmai pentcu ca aceasta aceea el contine mai degraba decat pe cei a1 con~inutului propriu-zis. 1 nu Slmt Acceutul pus pe intelegerea a motivatlel. cn cat desIa~urarea idei10r este mai obiectiva. in acest dorneniu. utice nu are nici 0 valoare" (60: 158). o ClupllCllalC faptu! di daca in impuls tendin~a atullci. dea] in ce relalie se am...ondi1 de corectitudine a gandirii discursi­ ii eu nOf1Uln..r. 1ucrurile stau. 111carCahlra hica :. Dar corelat ia lor. iar cU1d continutu1 este € va fi asemenea dat8.nl . a~a. avand vedere dome­ sau de investigare. care nu va realiza. in aceste conditii. intervin sa..

poezia '. Prin Ulmal"e nu 111Ci un obstacol tele illtregulni sa fie dezvoltate a!?a cum au fost ele Inceput" (60: 159). este­ e . date juxtapunere. Desigur. cvasiinstantaneu. opere a produce comentarii.. rapOlturile nen . putandu-se Ricoeur. tregime primul act de voinra.lalizarea fiind absolut necesara.tientizarea sa dud 1a 0 reintemeiere.au antrenat acestea. Obiectl. implinirile.ine farniliarizat i eu medi­ ~i compo z11 a putea inte1ege meditatia :. sau s-a autopacalit. Practicarea en succes a aruandurora e iluzorie.11 ca sa seasca. Transformfu:ile slmt ~i se realizeaza prioritar prin suprapuneri !?i nu praplmerea comporta majo1'e. dupa aeeasta digresiune antieipativa.i sistemul de agregare contextuala: .. Nu a1' trebui sa se sau tripla specializare. in cadrul T ocmai de aceea [poezia] nu este lU1 act 1Il con!onm tate CLl In nu existi 0 asemenea acest caz plecam de la faptul ca in primul act forma 91 continutul sunt date. sau n-ar trebui sa fie modeste aproxirnari din ce in ce ne sunt inaccesibile. act de vointa. Emotiile In receptie slmt de cu constituie pe cele ale creatonllui.i mtrebarea "ce te un agregat de elemente. este esen~iala propria crealie" Aid ar fi mcnt observatia ca nu e 0 situatie fericita ca. cat se va fi fr::tmantat pictol1. mai trebuie comentata inca 0 "Trebuie sa [1m noi in:.~i e semnificativa.i aid) se poate astfel adzmga nedreptatilor din creatorului. adesea Aceasta in Jirnitele permise Dar din pacate nu nmnai container. . 0 suprapLmere. subsecventa a obiectLliui simbolic in concertul mare tine de carenta domeniala. de doi versanti (52)..i artist de prima impOlianl a. Dar revenind. ~ 'de pozi~ionari lata.1 Punand in UlmiHoarele aprecieri: "Daca ne mC1 un caz nu portii. Hermeneutica dubitabil opera de alta..'1ta Ii par Intr-atat supa. deci a pare infantil. Slmtem containerizati integral.1atii1e care cacealmaua e deplin3. creierele sunt Din pacate nu putem ramane ill teT­ Rsmane atunei i1uzia. cu cme alte tlpuri arta 111. ce a1' aduce 0 arta. Ii ~I' ~!. deci relativismul . realizate la palier superior sunt inca ceva. antreneaza deci altele.. aceasta e poate 0 posibi1a baza pentru regandirea . in C81'e l1U doar plasarea versanti?pu. solulia acceptabila (nu indraznim sa spu­ nem ideala). Schleie1macher identifica 0 situatie speciaHi.il I\i 1'\ IIII . Con:. care evi­ dent e 0 transformare. Receptonli nu va ~ti data cum s-au derulat in timp operatiunile. te. in exercitin1 prealabil spre inalte In gimnastica literara. Sunt sitl. sa critica. se tendL. Considerarn ca ~i ostensilmea nu e "primul act de vointa". Sunt rarisirne cazurile in care criticul..1 compozitia la aeeasta perspectiva.1 sunt confruntate. ce trail"i ­ . mai mult. nu e yorba. comentatorul.. estetica. Dar sunt. macar parti­ noastre scrieri. cGlnentatorul sa fie un fast care nu s-a realizat plenar. interesul 162 163 ----L . Insa fOlma este aiei aceea a Pl'oza.... hermeneutica lui Schleiermacher. E ceea ce speram sa reu:. alterezi !?i contextul. . Cand sup1'apui negi integral ceea ce este astte1 acope1'it... ci insu:.ratoare. 158). fiind decisive. hermeneutica. C3 sa uu spunem ca s-a ratat ~i a renunt at sa mai produc2\.In cazulin cmT complexul ideatic l1U es­ ..im.

. pe care Sehleiennacher pune. Anum.M. 0 inovarie este mo­ dul de a UJll elementele. nu e vadit. Si in acest domeniu. flagrant nu exist a meditatie ci doru" expulzari te indepartezi automat la distanta corespunzatoare. Priv.reclarna 0 alta modalitate de abordru·e.i me­ ditatia sunt eu totul altele. Exista aiei moduri de a proceda complet diferite care nu SUl1t subordonabile unele altora. In astfel de eazmi . illdubitabil. cu cohorta de curatori astfunpar. care in acest scena ­ riu cuprinde :. "avangarda" le­ gitimata ca atru"e de legitimatori ilegitimi e rupta nu numai ru"iergru"da. lndiferenta este cea mai buna modalitate de protectje pentru receptor..) inovatia .iIar ill toate ca:L. dar aeestea nu au totu§i aspectul In stare sa 0 reeonstituie. un accent deosebit.meditatie e sim. Parri1e nu comunica pentru ca nu au ceo o atmosfera de tristefe cuprinde orice mare manifestare expozitio­ astazi..repetilm larg raspandite In rutele vizuale de astazi . eru"e se contemporana prill prisma analizei hermenetuice. altfe! totu] ramane 1a nivel factologic. dar sub fonna de banda Moebius. Estetica va printr-o henneneutiea soeiologizanEi. helmeneutul va mers cu deosebire sociologizant. Dar cand profesion. cmn se p1edind de 1a prh'1lul comporta Intregul proces. de a impune Lmul sau altul dintre ele.. lip site de pertillen­ care nu reclamEt. fata de totalitatea obiectului" (60:161-162). Schleiermacher prefigureaza Gadamer conceptul poate fi eu adevarat sesia a tot ceea ce ar fi se adauga faptul ca ru­ pe timpul autoruIui" (60: 1 Aceasta care se analizeaza momente ale 8ltei Cllll-)(:tllc: fuziunea orizo nturi Ior. a mecmapa l. de catre artist). manifest intentional. ana­ hermeneutic a nu-~i are obiectuL E evident.i Inmmati ~i aezarmap. chiar A 164 : -l :j 165 . putandu-se trece la analiza aplicata. ba chiar nu permit 0 analiza hermeneuticS.ite arii cuhurale privilegiaza. Daca serie imagini. rezulta ca fonna sa" (60:165).. de a cunoa~te Clm1 este modificat de compozi~ie modul expunerii sale. mai ales In ceea ce prive~te oferta. Ciclul comuruca1ional se incmde ~i In acest caz.ind impulsul origin81". e clar ca discursul henneneutic e ce] pu~in deplasat :..mai degraba aglomerari a1eatoare hiposemantice.i~tii breslei sunt profund dezbina!i. Or avem un dublu interes: de 0 prute. Partea recep!ie e perfect con~tienta de aceasta. Clj indrepta!ire. raspunde automat cu aceea§i monedii. 0 arta de mod adesea totul se reduce 1a astfel de agregate J:ntamplatoare nu slmtem siguri CEt pot fi l1umite agregate . referirea la astfel de fenomene.i ca trebuie inceput ell lmul apoi. a te protej a.11. ostensiunea.anumc a mal gandlt autorul in plus"? cade eu totul inafara sarcinii henneneutice" (60: 161). acesta mai observa: "Dupa Clm1 impulsul originar a tost coneeputa 0 expunere sau cealalta [respec­ ~ir de imagini sau raportLlri cauzaleJ (n. Umversurile sunt paralele. eEt arta contemporana. inovatia. Par­ tea produqie.'11rile ae pro­ dUcfie cultural a. caft se act vointa. eu totii pentm a instal a mai savant ~i mai spectaculos spectacolul m­ Ull. abia. de alta prute. problema ra care i se ridica acesteia este constat81"ea ca. in care aspectul eompozi~ional. F.in care revolta se tot mai des meditaJ:iei -. dar eu deosebiri sesizabik de 1a un domeniu 1a tul. meditatia lipse§te ­ rea de cele diierite contraculturala. ell torii dezabuzati. Cfmd el se considera tratat ell indiferenta nu eu deferenta. dar §i de masa mare de combatanti. eu alte euvinte 1ntr-o astfel de situatie.ll1ui autor in totalitatea distingand-o de ceea ce apare in compozitie. Nici 0 legatura nu va fi posibila lntre ele parra in momentul in care se va proceda la reajustari structurale. Aceasta e situa!ia in cazu] Dar raportuJ inovatie .

tient in compozitiei totalitatea elementelor. Schleiennacher asupra aspectului 0 diferenta 111U'e a l110mentul . Cat prive... Tot ce afmna Schleiermacher }::Jrivind expresia es­ te valabil 9i pentru Desigtu'. sa ~i sa \'rei sa dobande§ti 0 cunoa... este aceea in care autorul a sta­ con. Ul::. care cum se cllvine. Cealalta extrema este aceea in cru'e autorul. nu pare cand e provocatosl'e.i care sa cand uneia...tere ce nu se ca. de in continuru-e. Faptul ca bine omul. Se deci 0 tarea hermeneutic a. In caz contrru' ele apartin compozitiei. lementelor ei incepe abia odats. In acest caz afilmam eu ca ideile subsidiare apar}in procesului meditatiei" 60: 167). nu avem general adesea inserate.tiga eu.1 care Ie integra . cand a. sale. de re­ 0 meditatie gula. zi. alteia. la inceputul procesului de meditatie. ~i dispozitia.. exterioru'§. .l'~l revine.. sa acest moment.. ci necesare In Sehleiermacher sau mod a proeeda In gase~ti u~or poarta acees In opera linui autor. 1a care se desigm. De altfel establishmentul a invatat cum sa provoccuea neutralizand-o. defmitivmea '168).'itoru'e. teza pe care run lansat-o 9i ne bueuram sa fim. la problema... E situatia ostensiunii. nu ne asigura automat b mai care cele din unna.. continuare.i-a luat deja libertatea a nu se limita la dezvoltru'e a impulsnlui originru'. productiile contemporane.rii. este domeruuI ideilor apru"j:in meditatiei autorul Ie ru'e cum eIe reClIDoscute ca . unei meditatii.i inova\ia de draguJ il1ovatiei. co­ idei subsidiru'e.i compozitie .te expresia. stru'ea Sehleiermacher avand lDSa In verlel'f': intreg procesul de elaborare se descopera a autorului tine mod de unei de idei C8 f8nte i'lle cugetului.. ell compozitia insa§i" cazul ostensiunii definitivarea elementelor nu incepe eompozitia insa§i. ideile subsidiru'e ca inserate. decide. tine spmt a amorUllll. de subieetivitate ristidi" (60:168). de data aeeasta corespUIlZator ea ostensiune. ea pcrsonalitate istorica.s. o alta teza Dlma de mteres e .ilUlge aici dOllA extreme. cel montate.temerea in minte mai pe l1rutle era deja Incheiata.. 'aces­ avea un concept a avea mea potrivita. iata. aspeetele compozitionale Artistul vizual nu ~tie ee a doar a incheiat lucrru'ea. Nieio regula 1m cum tre . 11lC'''''J. ci ocuren"fe secundare. ei se sffu'§e§te odata eu incheierea luer2iJ:ii. in lor eu­ noseut. Ele nu raman apmifii rang bine. simpla prezenta detennine eel mai adesea spontane. ei de a las a ideilor sa se desia. ideilor introdudind nuantari de mare finete: "Sa Ulmarim aCLlm ceea ce se intre meditatie . In acest caz. o contextualizam coreet nu e deloc ca Ii raport cu productiiIe contemporru1e. sau de dragul provoca. este mai dificil" (60:1 avemo parere diferita. Deeizia eand luerarea poate fi prezentata. In ne perspectiva istori­ este cvasiimposibil sa apreciezi justete.08l"e liber.

..! Realitatea nn se poate detem1i­ . rna ora se fac sub urgenrei.[i. m aeest mclO in aceasta aceasta libeliate domestica..J12ll1ta afectiva. e afectata ~i alterat1 social. mai ales din cauza faptului ca i se poate parea un cod. desigur nu e decelabila receptori. oricurn .. 1". devine l11sa regUll clare 111 aceas­ de mult de 0 factura inconfunda­ modula!iile.i cu ata. ca intr-lll anu .". se ea e elaborata de sa mai eu bC!llelennaCl1er: "cxlsta oameni care spirit sunt cum nu sunt acest lucm avand influenla muzicalitatii l~i pierd simful run10niei. Dad.... diversitatea dispozlj:iei fi U9 0r dc-seQ­ o discw-sul cadrul efu:eia (60:170).-.tere diferente.i.i prin ce se manifestii foruie dificil sa ce 2ll1ume a acela:. de la artist la valabi1 in ostensiune. Prin mlnru'e.. toc111ai pentru di este vorba (60:169). lua n~. In ceea ce ostensiunea foru-(e (realizatii) intr-adeva.. lllnaca nu modificari. modalita­ pot fi acelea~i. pe de lllda. de nevoit sa Ie dJ llH1Lt:d~CQ.i nstica principala. clUn Ie spune Schleiermachel'. ell cvasiinstantaneu. Dar se aflii :.. eehi \'0­ 1 . nu in stru-ea de spirit de scmia dmatii a artistului trebuie Schleiennacher arata cu justete ca doar e :.r dintr-o su£1a:re. 9i sistemul de pennite a se alaturi 0 smna de lucraI'l. a deci.L . atitudine ~i c0l11w1icaponala e masura dePartea produqie. receptie..... ni': ~:"--. putem vorbi ~i in stare de SDITit Qenllin~ rilnrl I"vl"l"'llti". 0 cornparare sinerona. $1 noi credem cil. Legat de starea spirit care na. Sigur privitoruilli. a carol' dispo . a ru1lStulUl Vlzual e zile de lucm Ulma pun asupra a ceea ce (pe acela:... rara ca el sa fi apru'tineau subiectelor care le t1'ata. nu ill specificul. eu e predispoziliile ostensilllea.acela~i.lerea operei o serie de observ::nii nf'l"tjnl"ntt~· "Daea dispozitii suflete... a expresiei am rnai aratat-o).. 111tr-una UVU"~"'Y este fi o semni5catie mult in tratarea Nu pot :5 ta privin~a. destinatari. ansamblul obscur. autorul serie avand in mull SEllaIe serie.~rlc.. deoarece acest e conditionat in mal mare masma decat e dispus.! rnai rnult aceasta e pe eta­ " momentanee nu are 0 medie a acestor m.. WQ~~.

contextul §1 eeuaJie. este excedentara.~-~. Incongruenta facturii. p31iiculare dreapta. gramaticii eu §i cu antropologia atunci este ca in henneneutiea speculativului eu em­ exista 0 putemica motivape pentru pirieul ~i istol'icul. res ill seeolul hermeneutic a nu e 170 . sau evolufii eonfuze ~i nea9teptate.. dar considerap...i Schleiermacher eu 1a eel care aIcat1. aceea. 1a viziunea an­ procesul interpretarii . evident simboliee. ea de la rena§terea terpretare a contribuit la dezvoltarea "VlllLUaHi pe rome lamrlle. prieinuita.1tem ca . sunt obiecte.m receptor neavizat. eu o astfel pfugrue. care risca sa reze sau dispara mult patri­ morliu..1 cat mal vasta este neutica ce se in fata unei generatii.. I . nu 0 intrelU­ la contextuluiJ de genul semnalate. nu.teptate ~i revine de nenuma­ a face un baleiaj de la rate ori la pUl1ctele critice.. eu atat eu cat a urmat toemai aeeste henneneutica generalil a intemeietoare.------------------------------ ..1iese texte. flagrant nu se te valorificare a ce s-a depozitat deja. LUIUd:"lC anurnite obiecte reprezentate.ile sale sunt va­ : "Primul eonsta mtotdeauna prin care este descoperita totalitatea.mii.J trebuie sa pOI-rum asupra intregului parte..~"U ne reintoarcem la situatia a scrierii..11 evasi-general pentru 0 de produqie.mdaluI. care ar fi expe­ superficiala sau caTe nu ar avea destul ell n.. de dczinteres1. 1l1cornpatibilitatea solu!iilor picturale care eoexista neconeord al anwnitor oeurente context.. avem de-a face cu cel mat dificil eaz. 0 atenta ctwU. c1. dar sunt ineapabili sa serie. aceasta pret. cuprinde sine 0 trecere dineolo de ea 0 trecere in domeniul eriticii ~i al fillldamentului ei ipotetie" (60:1 este perfect valabil $i in eaml ostensiunii.. dincolo.-:i."J. acestea ar putea fi obscuritatile ill cazul ostensi1. solutiilor decelabi­ catre 1.. 171 i .[ . iar de viziunea de u. produce mai mare semnatate. Daca struetura de ansamblu conduce pasaje punctele ale este posibil nu . p1. In majoritatea cazu­ greu de transportat sau nedeplasabile.mei pieturi reprezentationale.. aparitia unor o asemenea incapacitate Ce ar faptul ca obscuritate ce tine de de desigur nu uuuV.·lh~"'L~'"V'"~~ realizarea Schleiermacher observatii ~i eu la (textuaIe.. fiindca nu se poate gasi 0 metoda a suprima acea obscmitate.. Vizualul e mozaieat. pe trasee ex­ cesiv aleatorii 1ntr-o abstracta. circulatia lor illgreunata ob1ectiv. E fatal §i faptul modalitatea de expresie e autografica ~i nu alografica dihotomizarii lui Nelson Goodrn. ~i mai departe: 1nt1'-o care cheia euprinde sine 0 obscuritate... etc.. aceasta in 1.u"cu. evident. gravun. oeruuI lllIDeaza trasee nea.m). Oricum acest obiecte. $i formule aceasta.. ea a1' trebui eonstatandu-§i de Oricum produqia de pletun. un rezultat satisIacator" (60: 174). In Remarcajinala din pre1egerile din semestllli de 3l1ului universitar 1826-1827 Sehleiermacher problema hermeneutica genere nu fi complet re­ cu teoria dedit legatura.LJla asemenea.

mvelul aeesta se ramane inevitabil sau contracultmii. indepar­ aspectele dureroase pentru artist. (a ostensiunii) e in LllLHllLll doua sute aceea nostIu meneutica sa 11ll1~HIC Vlzea- 172 ~ . decat daca nu s-au schimbat :h. T eo­ Jilltieru­ restrans al aeestuia. Ruptura s-a adancit tot posibile legatm ca se vor mai putea 11U mai poate fi yorba. aceastii fascina!ie este cu­ §i a operelor de arta. Cl conduce ~i mai departe.mdamental in cei cand Schleiermacher l~i expmlea metoda. Gelmania. mai degraba operele Jilltichita!ii.cat mai deplma a ceea ce A vem sentimentul ca as­ simte in formulare resnu sunt patnmse de a~a ceva. coreet sesizat. Astazi el Daca se poate e 0 plastiea discurs.

. re­ probabiL Nu yom osteni In a-i arnenda teoretic (dom' din pacate) pe care altereaza sistematic viciindu-le Nici subiectivitatea henneneutului. feti§izand-o treptat dit mai tranzactionand-o §i obTinand seama-i beneficii 176 177 ..] Programul hem1eneu­ al lui Schleiermacher plUta 0 dubHi pecete.] constituie 0 rasturmrre intru totnl asemanatoare cu eea care a realizat-o altundeva filosofia kantiana . apoi. care indreptatire. pe alocmi obscura. deplasam accentul de la cercetarea a subiectivitaWor ascunse senmul :.. Deci drumul pe care-J i'ntrevedem ar fi de la 0 filosofica la 0 filosofie a acceptului. nici cercetarea ::.!la necuvenite.. aceasta subordo11are a regulilor particulare ale exegezei $i ale fiJologiei de problematica generald a actului de a fntelege F.)ll11l:.UUICV se daruie$te prin suferinTil) nu slmt. In analiza relatia cu procesul creatie trebuie sa nemijlocita.M. romanticii :. mal departe tot Rj("'oeur.. prm tot ee am Intreprins. ell riseul de a se considera ca.i referinta operei in.i critici:!: pri11 apelul sau la 0 relatie ell procesul creatie. macula astfel'portiunea de ritatea. neputandu-se codifica cazul) ostensilmea raman inevitabil. putem caviziunea lui Kant constituie orizontuJ filoso­ mai apropiat hermeneutica .te reguli Ulllver­ sal valabile ale intelegerii. vizibilitatea postuma. la fel ca Schleielmacher. critica prin voi11ta sa de a elabora ni§te reguli universal valabile ale (52:75). Intr-un diagnostic perfect: .. literalmente 0 ocole§te. anistica §i In teoretizari. e obligatoriu a se elabora ni:.[. In aceasta pri­ vin!a.]" (52:74). insa de Ricoem dnd acesta afirma ca rapor­ opera §i subiectivitatea autorului poate fi clarificat doar interpretare. ne-am contaminat de neoromantism. lara netiind efectiv lm limbaj. oricum am privi iucnu'ile.adica a1 unei "telmologii" ce nu se colectie de operalii Tara legatura intre ele. . ca atare. in genere. gtlndim in chestiune. in eazul in speta al ostensiunii.. desi­ Dar Illl putem expedia creatorulla lada de gunoi a retinandu-i doar opera..

Barthes. Bu­ cure~ti. (2002 [1993]). Charbonnier. Editura Meridiane. 25. Psihanalizel . Gadamer. UlfJ ter. 178 179 ---t . Univers encic1opedic.n Cluj-Napoca. 26.Ii societate . Bucure. Trata! henneneuricel l. 22.ti. Anastasia. Codoban..:'lC\. Foucault.. 20. (2006 [2000]). [1960]). 10.. Bucure9ti. Barrow. Paris. & Gallillaume.. jatale. ale Paralela 45. (2002 [1 BUCllHumanitas. Hans-Georg. b.7 (l 7. Bucure9ti. Amarcord. Editura All (2004 [2001]). Bu· 14. 9. Dic!ionar de jilozojie.. 3. Dilthey. Evans. Freud. Adorno. Balldrillarcl. Barthes. . [a~i. Marc Altlill.\ 996 [1 qq411 TnlarJil1ea interzisa.""n. BlIcnre~ti. [1966]). (1996 [1983]). Earle. Georges. BIBLIOGRAFIE ridiane. Paralela Jean. q. Siegmund. Adorno. Hermenelltica subiec­ Polirom. tehniciL Le zero de de Nouveaux Essais du (2001). (.. Senm ~'i 0 intro­ 4. I'<. Institu­ tut Europ". Dylan 6. (2005 [1996]) Dic/ionar iniroducliv de Pite~ti.13.DE 21. Wiliam James. [1994]).tJlmI(L [1998]). Cezar. Bourdieu. Aurel.llllU\. (2004 [1981 Psihonaliza crealol'. secolului diane. (1974 [1960]). John D . * * *. 16. 7. Editions Simulation. Bllcure~ti. Anziell. Editura Me·· 5. Economia buml­ ri lor SI117 hnlu Bucure~ti. Theodor !. Brunner. a II-a). Blackburn. Baudrillard. Bartbes. 18.·" EdiLma o Bucure:jti. Teora.. Univers Enciclopedic. Bucure~ti. 23. DiscolJ/ort In Editura Trei. Roland. Harold. ducere postmoderna In . A de val' . 12. Polirom. I\. " 8.""'~"x 'T'. 27. 24. (1998 ed."'. (1981). Editura Dacia. De Micheli. 15.f metoda. Editura Trei.Ol\. 2. Mic tratar nimic.

Gandirea comunicalio­ (1998 [1989]). 37. Manolescu. 56. 41 McQuaiI. Paul. 48. Nagel. Ernest. Editura Tehnica. Marshall. Gadamer. Bucure~ti. (2005 [198 . [1943]). Richard. Saint-Martin. Editura All. ContingentQ. Hans-Georg.I'i is{o­ rie. (1988 [1987]). 47. 51. Thomas. Putnam. Giovanni. 38. (2005 [1997]). Meridiane. Burkhardt & Grosenick. (ed. Femande. 43.ti. Cartea Romaneasca. ij'()l1ie ~'i Bucure. lon. Ratiu. Nietzsche. 0" . 53. tempol'ane ale arlei. 1mbeci­ /izarea televizhme . 35. 30. Fiil1!Cl oJi de ontologie Paralela 45. Denis. . 32. Ganciirea stocastiL'c? Bucure~ti. Pareysol1. Miege. Thomas. 52. (2004 [2003]).J Martin. 42.~i gal7direa. Wassily. Rene. Sartre. Luigi. Rimschneider. Gordon. (2001 ). Bucure§ti. Sartori. Quebec.. Kandinsky. Maurice. Nemira.) 40. Lvotard.28. Friedrich. (ed) 54. Editura 29. Press de L'Universite dl! Quebec. 44. 57. Merleau-Ponty. Hans-Georg. 46. ROlty. 55. 36. Bucure~ti. Oore ce il1sealllJ1t1 toate SCW'IC1 in{mdllc'ere In voioasa. Humanitas. Uta. Maxa. Gaclarne. 180 181 . Hilary. 39. 45. 34. Ricoeur. Gellner. Dan-Eugen. 31. Homo videns. tllra Dacia. ). Passeron. (1998 [1995]). Nagel. Roberto. Semiologie du Language vistlel. Immanuel. Qualia. Kant. Jean-Paul. 50.r. nala. Jean-Franyois. (1999 (I Eseuri de 49.

.. 69.. INTERPRETAREA SEMIOTICA ....... Vatimmo........... Humanitas.......... Sjarsitul modernitCifii.......... INTRODUCEREA AUTORULUI ...... Dincolo de subiect..... 32 3. INTERPRETAREA INTROIECTIVA......2..........1.i...... Cercetari Bucure!. Gianni.. Vaihinger.... Jean-Jacques......... Introducere in se­ Bucure!........ Curs de Ia.E............. 178 183 ........ F.............. (2000 1... 7 64. ROIV1ANEAScA ....... 2... CONCLUZII ...... la9i... Nih ilisn I \~i hermeneuticii in cultura nn<'h1.. EXPUNERE lui "Co )~i Bucure!. 61.... .. Editura Pon­ tica........ Hermeneutica.. (1993 [1985]). Gdndirea Pontica...... Vittgenstein.. 11 3.. [1953]).. 70..>tiintificii [191 8])...... Norbert.................... ... 4........ 116 67........ 175 FilozoJza de la ilUini­ nism Bucuresti.....>ti. 60......3...A""1?n Constanta... (1966 [1960]). Hans................... Filozofia imaginilor.......... Peter....... COMENTARII LA PREZENTAREA INTRODUCTIVA A HERMENEUTICII LUI SCHLEIERMACHER.... Pontica.D...>ti............ 74 3.. Ludwig........................ 59....... Polirom (2001 [1 tOI11 \'if simbol Editura CUPRINS 62............... MOTIVE . BIBLIOGRAFIE .......... Editura All EducationaL 5...............58... HERMENEUTICA LUI SCHLEIERMACHl:::R . Nemira........... 32 3... 65.... Heidegger $i herrneneutica........>ti. Poiirom.. 68........................ Editura !..........

.

LORIN MAXA o 1. 1~ENSIUNEA MPREHENSIUN I Ace ~i Editura LIM 9 i'! f..~ / PARADIGME Coordonatm: GHFORGHE PERIAN Dli\JU VIRGIL v I. Editura ISBN: 978-973-726-288-4 2007 .'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful