You are on page 1of 222

01.

Test ANAYASA - Anayasa Hukuku 1A-) B-) C-) D-) E-) Aadakilerden hangisi oy hakkna ilikin ilkelerden biri deildir? Genel oy Arlkl oy Eit oy Bireysel oy Serbestlik ve gizlilik

2- Aadakilerden hangisi 1982 anayasasnn deitirilemeyecek hkmlerinden biri deildir? A-) TBMM ye says B-) Bakenti Ankaradr C-) Resmi dili Trkedir D-) Milil mari stiklal Mardr E-) Trkiye devleti bir Cumhuriyettir 3- Siyasi parti guruplaryla ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) 1982 anayasas grup kurma saysn 10 milletvekilinden 20 milletvekiline ykseltmitir. B-) siyasi parti gruplar ye says orannda Meclis Bakanlk Divanna katlrlar C-) Siyasi parti gruplarna milletvekillerinden farkl ve ncelikli sz hakk tannmtr D-) Btn siyasi parti gruplar anayasa mahkemesine iptal davas ama hakkna sahiptir. E-) Seim iin kurulan geici Bakanlar Kuruluna siyasi parti gruplarndan glerine gre ye alnr. 4- Kanun teklif etme yetkisi aadaki mercilerden hangisi yada hangilerine aittir? A-) Babakan B-) Yalnz Bakanlar C-) Cumhurbakan D-) Yalnz milletvekilleri E-) Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri 5- Aadakilerden hangisi temel hak ve zgrlklerin korunmas ile ilgili olarak 1982 Anayasasnda yer alan ilkelerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) ilkesi E-) Dileke hakk Kanuni hakim ilkesi Su ve cezalarn yasall ilkesi Kamu grevlilerinin kiilere haksz ilemler sonucu verdikleri zararn devlet tarafndan karlanaca Haksz olarak zarar gren ahslarn,Avrupa nsan Haklar Mahkemesine bavuraca ilkesi

6- Aadaki ahslardan hangisinin siyasi partilere ye olabilmesi iin yasal bir engel bulunmamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Hakim ve Savclar Saytay mensuplar Yksek retim ncesi renciler i nitelii tamayan kamu grevlileri Yksek retim elemanlar ve rencileri

7- Milli Gvenlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmitir? A-) 1961 B-) 1971 C-) 1973 D-) 1980 E-) 1982 8- Anayasann 67 nci maddesinde dzenlenen seme,seilme ve siyasi faaliyette bulunma haklar ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Semen ya 18dir. Eit oy ilkesi geerlidir. Tutuklular oy kullanamaz. Askeri renciler oy kullanamaz. Seimler ve halkoylamas;serbest,eit,gizli ve genel oy ilkelerine gre yaplr.

9- Mlkiyet hakk, 1982 Anayasasnn aadaki blmlerinin hangisinde dzenlenmitir. A-) B-) C-) D-) E-) sosyal hak ve devler siyasal hak ve devler Temel hak ve devler Genel esaslar kii hak ve devleri

10- Atatrk ilkelerinin,Anayasaya girdii tarih aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 1924 1927 1928 1930 1937

11- 1982 Anayasasna gre aadakilerden hangisi oy kullanma hakkna sahiptir? A-) B-) C-) D-) E-) Askeri renciler Silah altnda bulunan er ve erbalar Taksirli sulardan hkm giyen hkmller Kasten ilenen sulardan hkm giyen hkmller Hibiri

12- Sosyal devletin amac aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Frsat eitliini salamak Yarg bamszln salamak dareyi yargsal denetime tabi tutmak Hukukun stnl ilkesini gerekletirmek Temel hak ve zgrlkleri gvence altna almak

13- 1982 Anayasasna gre yakalanan veya tutuklanan kiinin durumunun yaknlarna bildirilmesi aadakilerden hangisi ile snrlandrlabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Kamu dzeni Milli Gvenlik Genel ahlak Soruturmann kapsam ve konusunun aa kmasnn sakncalarn nleme Hibiri

14- Sosyal gvenlik hakk Anayasann hangi blmnde dzenlenmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Genel hkmler Kiinin haklar ve devleri Temel haklar ve devler Siyasi haklar ve devler Sosyal ve ekonomik hak ve devler

15- 1982 Anayasasna gre aadakilerden hangisi siyasi hak ve devlerden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Sendika kurma hakk Kamu hizmetine girme hakk Dzeltme ve cevap hakk Grev hakk Dernek kurma hakk

16- 1982 Anayasasna gre toplant ve gsteri yry dzenleme hakk aadaki nedenlerden hangisi ile snrlandrlamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Genel ahlak Kamu dzeni Genel salk Milli egemenlik Su ilenmesinin nlenmesi

17- Siyasi partilerin kurulmas ile ilgili olarak aadakilerden hangisi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) Siyasi Siyasi Siyasi Siyasi Siyasi partiler sulh hakiminin izni ile kurulur. partiler nceden izin almakszn kurulur. partiler ileri Balkanlnn izni ile kurulur. parti kurmak iin en az 7 milletvekili gerekir parti kurucusu olabilmek iin 30 yan ikmal etmi olmak gerekir.

18- Din ve vicdan hrriyetini ifade eden Anayasanin 24 nc maddesi ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr. A-) B-) C-) D-) E-) Din kltr ve ahlak retimi ilk ve orta retimde okutulan zorunlu dersler arasndadr. Din kltr ve ahlak retimi dnda din eitim ve retimi kiilerin kendi isteklerine baldr. Kklerin din eitimine yasal temsilcinin mdahale etme hakk yoktur. Din kltr ve ahlak eitim ve retimi devletin denetimi ve gzetimi altnda yaplr. badet,dini ayin ve trenler Anayasann 14 nc maddesini ihlal etmemek artyla serbesttir.

19- l 1876 Anayasas ll 1921 Anayasas lll 1924 Anayasas lV 1961 Anayasas V 1982 Anayasas Yukardaki Trk Anayasalarndan hangisi yada hangileri iki meclisli yasama sistemini benimsemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz l Yalnz lV ll lll l lV l lll V

20- Aadakilerden hangisi 1982 Anayasasnn balang hkmlerinde ve 2 nci maddesinde benimsenen ilkelerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Sosyal Devlet Temel hak ve hrriyetler nsan haklarna dayal devlet Laik devlet Hukuk devleti

21- Aadakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Dileke hakk Lokavt hakk alma hakkI Sosyal Gvenlik hakk Toplu i szlemesi hakk

22- Laiklik kavramyla ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Din kurallaryla ynetilmeme Devletin tek resmi dininin bulunmas Din hizmetlerinin bir kamu hizmeti olarak grlmesi Devlet ve hukuk kurallarnn din kurallarnan arndrlmas ounluun benimsedii dinde olmayanlara sayg duyulmas

23- 1982 Anayasasna gre yetkili merciin yazl emri ile snrlandrlan haberleme hrriyetine ilikin kararn hakimin onayna sunulmasndan itibaren ne kadar sre ierisinde aklanmamas snrlamay kendiliinden ortadan kaldrr? A-) B-) C-) D-) E-) 24 saat 48 saat 3 gn 7 gn 10 gn

24- 1982 Anayasasna gre haberleme hrriyeti aadaki nedenlerin hangisine dayanlarak snrlandrlamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Kamu dzeni Genel salk Genel ahlak Genel seimler Bakalarnn hak ve zgrlklerinin korunmas

01.TEST - Doru Cevaplar 1-B 2-A 3-D 4-E 5E 6-E 7-E 8-C 9-A 10-E 11-C 12-A 13-D 14-E 15-B 16-D 17-B 18-C 19-D 20-B 21-A 22-B 23-B 24-D 02.Test ANAYASA Vatandalk 1- T.B.M.M. tatilde veya ara vermede iken lkenin ani bir silahl saldrya uramas ve bu sebeple silahl kuvvetlerin kullanlmasna derhal karar verilmesinin kanlmaz olmas halinde T.C.Anayasasna gre Silahl Kuvvetlerin kullanlmasna aadakilerden hangisi karar verir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhurbakan Babakan Milli Savunma Bakan Genelkurmay Bakan ileri bakan

2- T.C. Anayasas ka maddeden olumaktadr (Geici maddeler hari)? A-) B-) C-) D-) E-) 167 173 175 177 197

3- T.C. Anayasasnn Genel Esaslar Ksmnda yer alan 1 nci maddesi aadakilerden hangisini aklamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Devletin Btnl Cumhuriyetin Nitelikleri Devletin ekli Anayasann Balaycl ve stnl Devletin ynetim ekli.

4- T.C. Anayasas ka ksmdan oluur? A-) B-) C-) D-) E-) 4 5 6 7 8

5- Anayasa'ya gre Babakan, Cumhurbakan tarafndan; aadaki kurallardan hangisine gre atanr? A-) B-) C-) D-) E-) T.B.M.M. de salt ounluu salayan parti iinden atanr, T.B.M.M. yesi veya dardan istikrarl bir hkmet kurabilecek kiiler arasndan atanr, T.B.M.M. iinde grup oluturan siyasi partilerle grmelerden sonra atanr, T.B.M.M. yeleri arasndan atanr. T.B.M.M yeleri dndan.

6- T.C. Anayasasnn 1 nci maddesindeki DEVLETIN SEKLININ CUMHURIYET OLDUGU hakkndaki hkm ile 2 nci maddesindeki CUMHURIYETIN NITELIKLERI ve 3 nc maddesi hkmleri hakkndaki aadakilerden hangisi DOGRUDUR? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhurbakannn teklifi ve T.B.M.M. nin 2/3'nn oy ounluu ile deitirilebilir, Deitirilmez ve deitirilmesi teklif edilemez, T.B.M.M. de grmeyi mteakip referandum ile deiebilir, Milli Gvenlik Kurulu ve T.B.M.M.nde grlmeden deitirilemez. Sadece MGK belirler.

7- T.C. Anayasasna gre; Aadaki ifadelerden hangisi " Temel Hak ve Hrriyetlerin ktye kullanlmas " kapsamnda DEGILDIR? A-) B-) C-) D-) E-) Devletin bir kii veya zmre tarafndan ynetilmesi, Trk Devletinde dil, irk, din ve mezhep ayrm yaplmas Grev yahut lokavt yaplmas Anayasa hkmlerinin bir kanunla verilmi haklarn ihlali seklinde yorumlanmas. Hibiri

8- Genelkurmay Bakannn atanmas hakknda aadaki cmlelerden hangisi DORUDUR? A-) B-) C-) D-) E-) Babakan tarafndan atanr, Cumhurbakannca onaylanr, Bakanlar Kurulu'nun teklifi zerine Cumhurbakannca atanr, Bakanlar Kurulu tarafndan atanr, Cumhurbakan tarafndan onaylanr, Milli Savunma Bakannn teklifi ve l kararname ile atanr. TBMM Bakan atar.

9- Genelkurmay Bakan; Savata BASKOMUTANLIK grevini aadakilerin hangisi namna yerine getirir? A-) B-) C-) D-) E-) T.B.M.M. Cumhurbakan Milli Gvenlik Kurulu Bakanlar Kurulu Babakan

10- Cumhurbakannn tek basna yapaca ilemler ile Yksek Askeri Sura kararlarnn denetimi hakknda aadakilerden hangisi DOGRUDUR? A-) B-) C-) D-) E-) Yargtayn denetimi iindedir. Dantayn denetimi iindedir Yarg denetimi dndadr. Anayasa Mahkemesince denetlenir. AYM denetler.

11- Cumhurbakan tarafndan aadaki hangi tr kanun, ONAYLANMAYARAK yeniden grlmek zere T.B.M.M. ne geri GNDERILMEZ? A-) B-) C-) D-) E-) Milletleraras anlamalar onaylayan kanunlar, Milli Gvenlii ilgilendiren kanunlar, Bte kanunlar Yargtaya ilikin kanunlar Dantay ilgilendiren kanunlar.

12- Gensoru nergesi, aadaki artlardan hangisi salandnda verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Muhalefet partileri milletvekillerinin imzasyla T.B.M.M. salt ounluunun imzasyla Bir siyasi parti grubu adna veya en az 20 milletvekili imzasyla Sadece bir millettekinin imzas 15 Milletvekili imzas.

13- BAKANLAR KURULUNA kanun hkmnde kararname karma yetkisini aadakilerden hangisi verir? A-) B-) C-) D-) E-) 14A-) B-) C-) D-) E-) Anayasa Mahkemesi Cumhurbakan Milli Gvenlik Kurulu T.B.M.M. MGK Anayasaya gre kuvvetler ayrm neyi ifade etmemektedir? Devlet organlar arasndaki stnlk sralann Devlet yetkilerinin kullanlmasn blmn birliini Sralamay

15- Trk Milleti, egemenliini ne yolla kullanr? A-) B-) C-) D-) E-) Kendi eliyle Cumhurbakan vastasyla Yetkili organlar eliyle Hkmet vastasyla Bakanlk yntemiyle.

16- Aadakilerden hangisi yrtmenin bir unsuru deildir? A-) Bakanlar Kurulu B-) T.B.M.M. C-) Genelkurmay Bakan D-) Cumhurbakan E-) Adalet Bakan 17- Aadakilerden hangisi T.C. Anayasas gerei T.B.M.M. nin grev ve yetkileri iinde YER ALMAZ? A-) B-) C-) D-) E-) Kanun koymak, deitirmek ve kaldrmak Bakanlar Kurulunu ve Bakanlar denetlemek Bte kanun tasarlarn grmek, kabul etmek Milletler aras anlamalar onaylamak Para baslmasna karar vermek.

18- 1982 tarihli T.C. Anayasasnn Geici Hkmler ksmnda ka tane geici madde yer almaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) 14 15 16 17 20

19- 1982 Anayasasna gre yetkili merciin yazl emri ile bir kimsenin konutuna girip arama yaplmas ve eyalarna el konulmas durumunda yetkili merci kararnn, ne kadar sre ierisinde hakimin onayna sunulmas arttr? A-) B-) C-) D-) E-) Derhal 24 saat 48 saat 3 gn 4 gn

20- Aadakilerden hangisi Sosyal ve ekonomik haklardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Dileke hakk Mlkiyet hakk Eitim ve renim hakk Toplant ve gsteri yry dzenleme hakk Seme, seilme ve siyasi faaliyette bulunma hakk

02.Test Doru Cevaplar 1-A 2-D 3-E 4-D 5-D 6-B 7-C 8-B 9-B 10-C 11-C 12-C 13-D 14-A 15-C 16-B 17-D 18-C 19-B 20-C

03.Test ANAYASA - Vatandalk 1- Aadakilerden hangisi 03 10 2001 tarihli anayasa deiiklikleri ile Milli Gvenlik Kurulu yelii sfatn iktisap eden bakanlardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) ileri Bakan Salk Bakan Adalet Bakan Milli Eitim Bakan Milli Savunma Bakan

2- Askeri Yksek dare Mahkemesi yelerini aadakilerden hangisi seer? A-) B-) C-) D-) E-) Babakan Cumhurbakan Milli Savunma Bakan Genel Kurmay Bakan Askeri Yksek dare Mahkemesi Genel Kurulu

3- Aadakilerden hangisi sosyal devleti gerekletirme amacna ynelik bir aratr? A-) B-) C-) D-) E-) Frsat eitlii ilkesi Sosyal gvenlik hakk Yasalarn genellii ilkesi Ynetimin hukukla ball Temel haklarn gvenceye balanmas

4- Aadakilerden hangisi oulcu demokrasinin zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Siyasal oulculuk ilkesi geerlidir Halk adna karar alma yetkisi genel ve eit oyla seilen temsilcilere aittir. ounluk, ynetim hakkna sahip olup; aznlk, muhalefet zgrlne sahiptir. Aznlk, ounluk kararna uymak zorunda olup herhangi bir hakk haiz deildir. zgrlk anlay bireysel olup insanlarn doutan haklara sahip olduklar kabul edilir.

5- Aadakilerden hangisi Meclis komisyonlarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Anayasa Komisyonu Dileke Komisyonu Hukuk leri Komisyonu Adalet Komisyonu evre Komisyonu

6- 1982 Anayasasna gre aadaki oylamalardan hangisinin gizli oy ile yaplmas zorunlu deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Gven oylamas TBMM Bakan seimi Cumhurbakan seimi Meclis soruturma isteminin karara balanmas Milletvekillii ile badamayan bir grev veya hizmeti srdrmekte srar eden Milletvekilinin Milletvekilliinin drlmesi.

7- Parlamenter Sistem; seime dayal ve temsil nitelii olan, parlamentoya kar sorumlu bir hkmetin bulunduu, yasama yrtme ilikisinin esnek kuvvetler ayrmna dayand bir siyasal mekanizmadr Aadakilerden hangisi bu sistemin bir zellii olamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Hkmet, Meclis ounluuna dayanr. Bakanlar Kurulu Meclise kar sorumludur. Devlet Bakannn siyasal, hukuki ve cezai sorumluluu bulunmamaktadr. Yasama ile yrtme arasndaki iliki ibirlii ve karlkl etkileme mekanizmasna dayanr. Yrtme iki bal olup; sorumsuz kanadn Devlet bakan, sorumlu kanadn Babakan oluturur.

8- Aadakilerden hangisi Skynetim ilann gerektiren nedenlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Sava Tabii afet Ayaklanma kmas iddet harekelerinin yaygnlamas Devletin lkesi ve milletiyle blnmez btnlnn tehlikeye girmesi

9- Bakanlklarn kurulmas ve kaldrlmas aadakilerden hangisiyle dzenlenir? A-) B-) C-) D-) E-) Anayasa Kanun Tzk Ynetmelik Genelge

10- Aadakilerden hangisi 1921 Anayasasnn da benimsemi olduu Meclis Hkmeti sisteminin zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Bakanlar arasnda ibirlii ve dayanmay Babakan salar. Yrtme organnn yasama organ zerinde herhangi bir yetkisi yoktur. Devlet Bakanl grevi meclisin setii biri tarafndan yine Meclis adna ifa edilir, bakann grevleri semboliktir. Yrtme grevini stlenen kurul yeleri Meclis tarafndan seilir, her Bakan meclise kar yalnz kendi etkinliklerinden sorumludur. Meclisin stnl ilkesi vardr, yasama ve yrtme yetkisi Meclis tarafndan kullanlr

11- Aadakilerden hangisi 1982 Anayasasnn Cumhurbakannn tarafszln salamak amacyla koyduu kurallardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhurbakannn grev sresinin 7 yl olmas Bir kiinin iki kez Cumhurbakan seilememesi Cumhurbakannn tek bana ilem yapabilmesi Cumhurbakan seilen kimsenin partisiyle iliiinin kesilmesi Cumhurbakannn greve balarken tarafsz davranacana dair ant imesi

12- Yasama dokunulmazl ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Sust durumlarda dahi sorgulama yaplamaz. Yasama dokunulmazl salt bir nitelik tamaz, her zaman kaldrlabilir. Siyasi parti gruplarnca, yasama dokunulmazlyla ilgili grme yaplamaz ve karar alnamaz. Dokunulmazlk sadece kovuturma bakmndandr, hukuk davalar ve icra takipleri bu korumann dndadr. Yasama dokunulmazl, seimden nce veya sonra bir su iledii ileri srlen milletvekilinin Meclisten karar alnmadka tutulmamas, sorguya ekilememesi, tutuklanamamas ve yarglanamamasn ifade eder.

13- Trk Silahl Kuvvetlerinin yabanc lkelere gnderilmesine veya yabanc silahl kuvvetlerin Trkiyede bulunmasna izin verme yetkisi aadaki mercilerden hangisine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM Cumhurbakan Genelkurmay Bakan Bakanlar Kurulu Milli Gvenlik Kurulu

14- Yasa tasarlar ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Yasa nerileri Meclis Bakanlna sunulur. Tasarlarn 1 ay iinde yasalamas zorunludur aksi halde Kadk saylr. Cumhurbakan uygun bulmad yasay gerekeli olarak Meclise geri gnderebilir. Mecliste kabul edilen yasalarn 15 gn iinde Cumhurbakan tarafndan yaynlanmasyla yasalama ilemi sona erer. Yasa nermeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir. Bakanlar Kurulunun nerisine tasar, milletvekillerinin nerisine, teklif denir.

15- Anayasa Mahkemesinin alma dzeni ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr. A-) B-) C-) D-) E-) ptal kararlar gemie etkili olarak hkm ve sonu dourur. Anayasa Mahkemesi kural olarak salt ounlukla karar verir. Anayasa mahkemesi, Yce Divan olarak bakt davalar dnda kalan ileri dosya zerinde inceleyerek karara balar. Anayasa Mahkemesi kararlar kesin olup, tm gerek ve tzel kiileri balayc etkiye sahiptir. Anayasa deiikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarnda kapatlmaya karar verebilmesi Anayasada ngrlen arlatc nisabnn gereklemesi artna baldr.

16- Anayasa Mahkemesi yeleri aadaki mercilerden hangisi tarafndan atanr? A-) B-) C-) D-) E-) Yargtay Bakanlar Kurulu Cumhurbakan Dantay Babakan

03.Test Doru Cevaplar 1-C 2-B 3-A 4-D 5-A 6-A 7-D 8-B 9-B 10-C 11-A 12-A 13-B 14-D 15-A 16-C

04.Test ANAYASA - Vatandalk 1- 03 10 2001 tarihli Anayasa deiiklikleriyle Meclis soruturmasnda aadakilerden hangisi ile ilgili bir deiiklik yaplmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Soruturmann kimler hakknda istenebilecei konusunda Soruturma istemi iin gerekli olan Meclis ye tam saysnda Soruturma isteminin mecliste grlme sresinde Soruturma isteminin karara balanma usulnde Meclis soruturma komisyonun teekkl biiminde

2- 1982 Anayasasna gre aadakilerden hangisi oy kullanma hakkna sahiptir? A-) B-) C-) D-) E-) 3l.Adalet Bakan ll. ileri Bakan lll. Ulatrma Bakan TBMM, seimlerin yenilenmesine karar verirse yukardaki bakanlardan hangisi yada hangileri grevlerinden alnarak yerlerine bamsz adaylar atanr? A-) B-) C-) D-) E-) 4Yalnz l Yalnz ll Yalnz lll l - ll l - ll - lll l. Anayasa mahkemesinin varl ll. Yasama ve Yrtme organnn dzenlenii lll. Semen yann belirtilmesi lV. Ulus egemenlii ilkesi V. TBMMde seimle gelmemi yelere yer verilmesi Vl.Genel oy ilkesinin benimsenmesi Yukardakilerden hangileri bakmndan 1961 Anayasas ile 1982 Anayasas arasnda herhangi bir fark bulunmamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) ll lll Vl ll lV V lll V Vl l lV Vl l lll Vl Askeri renciler Silah altnda bulunan er ve erbalar Taksirli sulardan hkm giyen hkmller Kasten ilenen sulardan hkm giyen hkmller Hibiri

5- 1961 ve 1982 Anayasalar arasnda kanun hkmnde kararnamenin dzenlenii bakmndan aadakilerden hangisinde bir farkllk vardr? A-) B-) C-) D-) Kanun hkmnde kararnameler yetki yasasna dayanlarak kartlr ve yetki yasas; kanun hkmnde kararnamenin amacnn, kapsamnn, ilkelerini, yetkiyi kullanma sresini gsterir. Bakanlar Kurulunun ekilmesi, drlmesi veya yasama dneminin bitmesi ile belli bir sre iin verilmi olan yetki sona ermez. Anayasann ikinci ksmnn, birinci ve ikinci blmlerinde yer alan temel hak ve zgrlkler ile drdnc blmde yer alan siyasi hak ve devler kanun hkmnde kararname ile dzenlenemez. Kanun hkmnde kararnameler Resmi Gazetede yaynlandklar gn yrrle girer ve ayn gn Meclise sunulur.

E-)

Kanun hkmnde kararnamelerin anayasaya uygunluu, Anayasa Mahkemesince denetlenir.

6- Aadakilerden hangisi, isteme haklarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) zel hayatn gizlilii Haberleme zgrl Eitim ve renim hakk Dnce ve inan zgrl Toplant ve gsteri yry dzenleme hakk

7- Atatrk milliyetilii aadaki unsurlardan hangisini ihtiva etmez? A-) B-) C-) D-) E-) nsancldr Irkl reddeder Barl ve birletiricidir. Btnletiricidir. Aznla yaam hakk tanmaz

8- Cumhurbakan, Meclis seimlerinin yenilenmesine karar verirse aadakilerden hangisi istifa etmek zorundadr? A-) B-) C-) D-) E-) Babakan Adalet Bakan Tm Bakanlar Kurulu ileri Bakan Ulatrma Bakan

9- Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn grev ve yetkilerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Sava ilanna karar vermek Cumhurbakanl kararnamesi karmak Meclis seimlerinin yenilenmesine karar vermek Belli koullar altnda kiilerin cezalarn hafifletmek veya kaldrmak Yabanc devletlere temsilci gndermek, yabanc devlet temsilcilerini kabul etmek

10- Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn grevlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Genel Kurmay Bakann atamak YK yelerini semek Devlet Denetleme Kurulu yelerini azletmek Milletleraras antlamalar onaylamak ve yaymlamak Gerekli grdnde Meclisi toplantya armak ve yasama ylnn ilk gn al konumasn yapmak

11- Tzkler, aadaki mercilerden hangisinin incelemesinde geirilmek suretiyle karlrlar? A-) B-) C-) D-) E-) Saytay Anayasa Mahkemesi Uyumazlk Mahkemesi Dantay Yargtay

12- Din ve vicdan hrriyetini ifade eden Anayasann 24nc maddesi ile ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr. A-) B-) C-) D-) E-) Din kltr ve ahlak retimi ilk ve orta retimde okutulan zorunlu dersler arasndadr. Din kltr ve ahlak retimi dnda din eitim ve retimi kiilerin kendi isteklerine baldr. Kklerin din eitimine yasal temsilcinin mdahale etme hakk yoktur. Din kltr ve ahlak eitim ve retimi devletin denetimi ve gzetimi altnda yaplr. badet, dini ayin ve trenler Anayasann 14 nc maddesini ihlal etmemek artyla serbesttir.

13- Anayasamza gre Cumhurbakan, TBMM tarafndan kabul edilen kanunlar ne kadar sre iinde yaynlamak zorundadr? A-) B-) C-) 10 gn 15 gn 20 gn

D-) E-)

30 gn 1 ay

14- 1982 Anayasasna gre yetkili merciin yazl emri ile snrlandrlan haberleme hrriyetine ilikin kararn hakimin onayna sunulmasndan itibaren ne kadar sre ierisinde aklanmamas snrlamay kendiliinden ortadan kaldrr? A-) B-) C-) D-) E-) 24 saat 48 saat 3 gn 7 gn 10 gn

15- Aadakilerden hangisi Meclis soruturmas almasn isteme yetkisine sahiptir? A-) B-) C-) D-) E-) Bakanlar Kurulu Cumhurbakan TBMM ye tam saysnn 1/10u Babakan Siyasi parti gruplar

16- 1982 Anayasasna gre haberleme hrriyeti aadaki nedenlerin hangisine dayanlarak snrlandrlamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Kamu dzeni Genel salk Genel ahlak Genel seimler Bakalarnn hak ve zgrlklerinin korunmas

17- Hkmet, yasalamasn salamak amacyla aadakilerden hangisini meclise sunar? A-) B-) C-) D-) E-) Ynerge Kanun teklifi Kanun tasars Tzk Ynetmelik

18- 1924 Anayasasna gre uluslar aras antlamalar onama yetkisi aadaki mercilerden hangisine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM Babakan Heyet- Vkela Cumhurbakan Hariciye nazr

04.Test Doru Cevaplar 1-D 2-C 3-E 4-D 5-B 6-C 7-E 8-C 9-A 10-C 11-D 12-C 13-B 14-A 15-C 16-D 17-C

18-D 05.Test_ANAYASA Vatandalk 1- Aadakilerden hangisi milletvekilliini sona erdiren sebeplerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) stifa Cumhurbakan seilme Dokunulmazln kaldrlmas Seim dneminin bitmesi veya seimin yenilenmesi Beyan ve eylemleri ile partisinin kapatlmasna neden olmak

2- Aadakilerden hangisi TBMM bakannn grev ve yetkilerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Babakana vekalet etmek Cumhurbakanna vekalet etmek TBMMnin kolluk ve ynetim hizmetlerini yrtmek Cumhurbakanna seimin yenilenmesi konusunda gr bildirmek Geici bakanlar kuruluna siyasi parti gruplarndan alnacak bakan saysn tespit etmek

3- Devlet Denetleme Kurulu aadakilerden hangisine bal olarak grev yapar? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM Saytay Cumhurbakanl Babakanlk Bakanlar Kurulu

4- 1982 Anayasasna gre temel hak ve hrriyetlere ilikin snrlamalar aadakilerden hangisine aykr olamaz? A-) B-) C-) D-) E-) lllk ilkesine Demokratik toplum dzenine Laik cumhuriyetin gereklerine Anayasann szne ve ruhuna Hepsi

5- Cumhurbakannn, Meclis seimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde seimin yaplaca tarih aadakilerden hangisinde doru bir ekilde verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Karadan itibaren 7 gn iinde Karar mteakip 45 nci gnn sonundan itibaren ilk Pazar gn Karar mteakip gnden itibaren 10 uncu ayn ilk Pazar gn Yksek Seim Kurulunun n grd bir tarihte yaplr Yenileme kararn izleyen 90 gnden sonraki ilk Pazar gn

6- Anayasa Mahkemesi, aadaki grevlilerden hangisini Yce Divan sfatyla yarglayamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Milletvekilleri Cumhurbakan Bakanlar kurulu yeleri Anayasa Mahkemesi bakan Hakimler ve Savclar yksek kurulu yeleri

7- Aadakilerden hangisi 1921 Anayasasnn zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Kuvvetler birlii ilkesi benimsenmitir. Kuvvetler ayrl benimsenmitir. Meclisin stnl ilkesi benimsenmitir. Ulusal egemenlik ilkesi benimsenmitir. Meclis seimlerinin 4 ylda bir yaplaca belirtilmitir.

8- Aada belirtilenlerden hangisi Anayasa Mahkemesinde dorudan doruya iptal davas ama hakkna sahiptir? A-) B-) C-) Babakan Bakanlar Kurulu Siyasi parti gruplar

D-) TBMM ye tam saysnn 1/3. E-) TBMM ye tam saysnn 1/5i 9- Meclis toplanmas ve tatili ile ilgili aadakilerden hangisi yantr. A-) B-) C-) D-) E-) Olaan ilk toplant her yl ekim aynn ilk gn yaplr. Meclis bir yasama dneminde en ok 3 ay tatil yapabilir. Olaanst toplantya armada belli bir gndemin varl gerekmez. Meclisi olaanst toplantya arma yetkisi Cumhurbakan ve Meclis Bakanna aittir. Olaanst toplantya arma yetkisini Cumhurbakan kendiliinden veya Bakanlar Kurulunun istemi zerine kullanr. Meclis Bakan ise ya kendiliinden ya da milletvekillerinin 1/5inin istemi zerine kullanr.

10- Skynetim ilan etme yetkisi aadaki mercilerden hangisine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhurbakan Bakanlar Kurulu Genelkurmay Bakan Babakan TBMM

11- Aadakilerden hangisi milletvekili seilmek iin aranan koullardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Askerliini yapm olmak 30 yan doldurmu olmak. En az lise mezunu olmak Kamu hizmetlerinden yasakl olmamak Yz kzartc sulardan biriyle mahkum olmamak

12- Meclisin Hkmeti denetleme yollarndan iri olan ve belli bir konuda bilgi edinmek maksadyla yaplan inceleme aadaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Genel grme Meclis aratrmas Gensoru Meclis soruturmas

13- 1982 Anayasasna gre, aadakilerden hangisi sosyal gvenlik bakmndan zel olarak korunmas gereken kiiler grubunda yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Yallar Kadnlar Malul ve gaziler Sakatlar Korunmaya muhta ocuklar

14- TBMM sandalye saysnn yzde kann boalmas durumunda Anayasada ngrlen sre iinde ara seimlerin yaplmasna karar verilmelidir? A-) B-) C-) D-) E-) % % % % % 5 8 10 28 30

15- Aadakilerden hangisi Meclisin hkmeti denetleme yollarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Meclis aratrmas Genel aratrma Gensoru Meclis soruturmas

16- TBMMnin, zel bir ounluunun aranmad hallerde karar nisabnn salanm olabilmesi iin en az ka milletvekilinin olumlu oy kullanm olmas arttr?

A-) 276

B-) 184

C-) 139

D-) 114

E-) 110

17- Cumhurbakannn seilme yntemiyle ilgili aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) 18Cumhurbakan seilebilmek iin ilk iki turda meclis ye tam saysnn 2/3 ounluu; dier turlarda meclis ye tam saysnn salt ounluu aranr. 4.turda da Cumhurbakan seilemezse seime yeni batan balanr. Seime Cumhurbakannn grev sresinin dolmasndan 30 gn nce; Cumhurbakan makam boalmsa, bundan 10 gn sonra balanr ve 30 gn iinde sonulandrlr. Cumhurbakan 30 gn iinde seilemezse meclis seimleri yenilenir. Meclis seimleri yenilenirse sresi biten Cumhurbakan, yeni Cumhurbakan seilip greve balayncaya kadar greve devam eder. I.Cumhurbakan II. Babakan III. TBMM Bakan IV. Bakanlar Meclis denetim yollarndan biri olan soru yukardakilerden hangilerine sorulabilir? A-) B-) C-) D-) E-) I-II II-III I-IV II-IV I-II-III-IV

19- Aadakilerden hangisi Cumhurbakannn yasama ile ilgili grevlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Bakanlnda toplanan Bakanlar Kurulu kararyla skynetim ve olaanst hal ilan emek Kanunlar yaynlamak, kanunlar tekrar grlmek zere TBMMye geri gndermek Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlar gerekli grd takdirde halkoyuna sunmak. Kanunlarn, kanun hkmnde kararnamelerin, Meclis tznn Anayasaya ekil ve esas bakmndan aykrl gerekesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davas amak. Meclis seimlerinin yenilenmesine karar vermek.

05.Test Doru Cevaplar 1-E 2-A 3-C 4-E 5-D 6-A 7-B 8-E 9-C 10-A 11-C 12-C 13-B 14-A 15-C 16-C 17-B 18-D 19-A

06.Test ANAYASA Vatandalk 1A-) B-) C-) D-) E-) 2A-) B-) C-) D-) E-) Aadakilerden hangisi 1982 anayasasnn ilk maddesidir? Egemenlik, kaytsz artsz Milletindir. Trkiye Devleti, lkesi ve milletiyle blnmez bir btndr. Trkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Hayatta en hakiki mrit itimdir. Adalet mlkn temelidir. Aadakilerden hangisi Anayasada yer almaz? Balang. Madde numaralar. Geici maddeler. Madde gerekeleri. Madde metinleri

3- 1982 Anayasas toplam ka maddeden olumaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) 145 193 188 183 190

4- Aadakilerden hangisi Anayasann deitirilemez maddelerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiye Devleti, lkesi ve milletiyle blnmez bir btndr. Dili Trke'dir. Trkiye Devleti bir Cumhuriyettir. Trkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Milli mar "stiklal Mar "dr. Kadnlar ve erkekler eit haklara sahiptir.

5- 1982 Anayasasyla ilgili olan aadakilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Halk oylamasna sunularak kabul edilmitir. Gnmze kadar hibir maddesinde deiiklik yaplmamtr. 177 madde ve 16 geici maddeden olumaktadr. Deitirilemeyecek hkmler ierir. Herkesin, dil, rk, cinsiyet, din, mezhep ve benzeri sebeple ayrm gzetilmeksizin kanun nnde eit olduunu garanti altna almtr 177 madde ve 16 geici maddeden olumaktadr.

6- Aadakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Laik devlet olmas, Monarim devlet olmas, nsan haklarna saygl devlet olmas, Sosyal Devlet olmas, Hukuk devleti

7- Aadakilerden hangisi bireylerin, kiiliine bal, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeilmez haklarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Haberleme hrriyeti, Konut dokunulmazl, Dnce ve kanaat hrriyeti. Temel hak ve hrriyetler, Din ve vicdan hrriyeti

8- Egemenlikle ilgili aadakilerden hangisi sylenemez? A-) B-) C-) Egemenlik, kaytsz artsz Milletindir. Trk Milleti egemenliini, yetkili organlar eliyle kullanr. Egemenliin kullanlmas, bir kiiye, zmreye veya snfa terk edilebilir.

D-) Egemenlik Anayasann koyduu esaslara gre kullanlr. E-) Hibir kimse veya organ kaynan Anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. 9- Aadakilerden hangisi devletin temel ama ve grevlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Herhangi bir kiiye, aileye, zmreye veya snfa imtiyaz tanmak. Trk milletinin bamszl ve btnln korumak. Kiilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluunu salamak. Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak. Kiinin temel hak ve hrriyetleri nndeki engelleri kaldrmak.

10- Aadakilerden hangisi temel hak ve hrriyetlerle ilgili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Dokunulmaz, devredilmez ve vazgeilmez haklardr. Kiinin topluma, ailesine ve dier kiilere sorumluluklar ykler. Ancak anayasada belirtilen sebeplerle kanunla snrlanabilir. nsan haklarna dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldrmay amalayan faaliyetler biiminde kullanlabilir. Kiinin yaama hakkna, maddi ve manevi varlnn btnlne dokunulamaz.

11- Aadakilerden hangisi doru deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Hi kimse zorla altrlamaz. Angarya yasaktr. Kiinin yakaland veya tutukland yaknlarna hibir ekilde bildirilmez, gizli tutulur. zel hayatn ve aile hayatnn gizliliine dokunulamaz. Herkes, zel hayatna ve aile hayatna sayg gsterilmesini isteme hakkna sahiptir. Herkes, kii hrriyeti ve gvenliine sahiptir.

12- Grev hakkn tam olarak aklayan aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Toplu i szlemesinin yaplmas srasnda, uyumazlk kmas halinde iilerin sahip olduu haktr. Toplu i szlemesinin yaplmas srasnda, uyumazlk kmas halinde iverenlerin sahip olduu haktr. i ve iverenlerin, karlkl olarak ekonomik ve sosyal durumlarn ve alma artlarn dzenlemek amacyla sahip olduklar szleme yapma hakkdr. Zorla altrlamama hakkdr. Herkesin, diledii alanda alma ve szleme yapma hakkdr

13- i ve iverenlerin, karlkl olarak ekonomik ve sosyal durumlar ve alma artlarn dzenlemek amacyla szleme yapma hakkna ne denir? A-) B-) C-) D-) E-) Sendika kurma hakk, Toplu i szlemesi hakk, alma hakk, Grev Lokavt.

14- Aadakilerden hangisinde vatandan tanm verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiye'de bulunan herkese vatanda denir. Trkiye'de 5 yldr yaayan herkese vatanda denir. Trkiye'de doan herkes vatanda denir. Anne-babas Trk olan herkese vatanda denir. Trkiye'ye vatandalk ba ile bal olan herkese vatanda denir.

15- Bireyler ka yanda siyasi parti yesi olabilirler? A-) B-) C-) D-) E-) 25 20 15 18 17 yan yan yan yan yan doldurduunda, doldurduunda, doldurduunda, doldurduunda, doldurduunda.

06.Test Doru Cevaplar 1-C 2-D 3-B 4-E 5-B 6-B 7-D 8-C 9-A 10-D 11-B 12-A 13-B 14-E 15-D 07.Test ANAYASA - Vatandalk 1- Milletvekili seilmeye engel olmayan esas aada hangi maddede verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) 40 yan doldurmam olmak, En az ilkokul mezunu olmamak, Ykml olduu askerlik hizmetini yapmam olmak, Kamu hizmetinden yasakl olmak, Hrszlk, dolandrclk gibi yz kzartc sulardan hkm giyenler.

2- Seim zaman dolmadan seimlerin yenilenmesine karar verilerek yaplan seime ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Yerel seim, Genel seim, Araseim, Erken seim, Son seim

3- Aadakilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM seimleri be ylda bir yaplr, Sresi biten milletvekili yeniden seilemez. Ykml olduu askerlik hizmetini yapmam olanlar milletvekili seilemezler. Milletvekili seilme ya 25'dur. TBMM seimlerin yenilenmesine karar verebilir.

4- Seimin yenilenmesine karar verildiinde, meclisin yetkileri nasl kullanlr? A-) B-) C-) D-) E-) Yeni meclis greve balayncaya kadar meclis yetkileri askdadr, Meclis faaliyetleri Cumhurbakan tarafndan vekleten yrtlr, l Genel Meclisi tarafndan vekleten yrtlr, Bykehir Belediye Meclisi tarafndan vekleten yrtlr, Yenilenmesine karar verilen meclisin yetkileri, yeni Meclisin seilmesine kadar srer.

5- Aadakilerden hangi durumda TBMM seimlerinin geriye braklmasna karar verilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Skynetim, Sava hali, Olaanst hal, Doal afet, Ekonomik kriz.

6- Seimlerin ertelenmesi karar aadakilerden hangisi tarafndan verilir? A-) B-) C-) TBMM, Bakanlar Kurulu, Kabine,

D-) E-)

Senato, Cumhurbakanl.

7- Bir ilin veya seim evresinin, TBMM'de vekilinin kalmamas durumunda yaplan seim aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yerel seim, Genel seim, Ara seim, Erken seim, Son seim.

8- Bir seim dneminde an ok ka defa ara seime gidilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) 2 kez, 1 kez, 3 kez, 5 kez, Ara seim yaplmaz.

9- Hangi durumda ara seim yaplamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Skynetim halinde, Ekonomik kriz hallerinde, Genel seimlere 1,5 yl kala, Genel seimlere 2 yl kala, Genel seimlere 1 yl kala.

10- Milletvekili aadaki kurumlardan hangisinin karar ile grevlendirilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM, Yksek Seim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Seim Mahkemesi, Dantay

11- Seimlerin balamasndan bitimine kadar, seimin dzen iinde ynetimi ve drstl ile ilgili btn ilemleri yapma ve yaptrma, seimle ilgili ikyet ve itirazlar inceleme grevi ile hangi kurum ilgilenir? A-) B-) C-) D-) E-) Yargtay, Yksek Seim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Seim Mahkemesi, Dantay.

12- Yksek Seim Kurulu kararlar aleyhine hangi mercie bavurulur? A-) B-) C-) D-) E-) Yargtay, Yksek Seim Kurulu kararlar aleyhine baka bir mercie bavurulamaz, Anayasa Mahkemesi, Seim Mahkemesi, Dantay.

13- Milletvekili kimi temsil eder? A-) B-) C-) D-) E-) Seildii belgeyi, Kendisini seenleri, Seildii ili, Seildii il ve komu illeri, Btn milleti.

14- Milletvekili seilme sreci aadakilerden hangisinde doru olarak sralanmtr? A-) B-) C-) D-) Adaylk-yelik-seim, Seim-adaylk-meclise kayt yaptrma ve mazbata alma-yelik, Seim-yelik-adaylk-ant ime, Adaylk-seim-meclise kayt yaptrma ve mazbata alma-ant ime-yelik,

E-)

Seim-ant ime-adaylk.

15- Ant ime ile ilgili aadakilerden hangisi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM yeleri, greve balarken ant ierler, kinci kez seilen milletvekili tekrar yemin etmez, Ant ime Cumhurbakannn nnde yaplr, Ant me Yksek Seim Kurulu'nda yaplr. Ant ime Anayasa Mahkemesinde yaplr.

16- Milletvekili nerede ant ier? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM, Yksek Seim Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Seim Mahkemesi, Dantay.

17- Aadakilerden hangisi milletvekili yelii ile badamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin yasama almalarna katlmas, partisinin grleri dnda meclis krssnde dncelerini aklamas, Trk Telekomnikasyon Kurumu A..'de ynetim kurulu yesi bulunmas, kanun teklifinde bulunmas, meclis lojmanlar darsnda ev kiralayarak orada ikamet etmesi.

18- Aadakilerden hangisi milletvekili yelii ile badar? A-) B-) C-) D-) E-) Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin Milletvekilinin TPRA TA ynetim kurulu yesi olmas, ASELSAN'da denelim kurulu yesi olmas, olunun okulunda okul-aile birlii bakan olmas, Tarm- Sendikas'nda ynetim kurulu ye olmas, Kzlay'n vekilliini stlenmesi.

07.Test Doru Cevaplar 1-B 2-D 3-B 4-E 5-B 6-A 7-C 8-B 9-E 10-A 11-B 12-B 13-E 14-D 15-A 16-A 17-C 18-C

Atatrk lkeleri nklap Tarihi Test - 2 1-Ermeniler aadaki antlamalardan hangisiyle Dou Anadoluda bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmlardr? A-) B-) C-) D-) E-) Sevr Antlamasyla Mudanya Antlamasyla Gmr Antlamasyla Moskova Antlamasyla Ankara Antlamasyla

2-Londra Konferansnn yaplmasn salayan olay aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMMnin kurulmas II. nn Sava I. inn Sava Gmr Bar Antlamas Sakarya Sava

3-Aadakilerden hangisi Sakarya Savann sonularndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa ile Ankara Antlamas yaplmtr talyanlar igal ettikleri topraklar terk etmilerdir Fransa ve talya ngitereden kopmutur ngilizler yunanllara desteklerini azaltmlardr TBMM ile Sovyet Rusya arasnda Moskova Antlamas yaplmtr

4-Aadakilerden hangisi smet nn'nn cumhurbakanl dneminde kurulan eitim kurumlarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Millet Mektepleri stanbul niversitesi Ankara Hukuk Mektebi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Ky Enstitleri

5-Aadakilerden hangisi Balkan Antan-t'nn zayflamasnda etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiye'de tek parti ynetiminin bulunmas talya ve Almanya'nn glenmesi Romanya'nn giderek Alman siyasetini benimsemesi Trk - Yunan anlamazlnn devam etmesi Sovyet Rusya'nn yaylmac politika izlemesi

6-1924 Anayasasna "Trkiye Devleti cumhuriyeti, milliyeti, halk, devleti, laik ve inklapdr" eklindeki madde hangi tarihte konulmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 20 Nisan 1924 10 Nisan 1928 5 Aralk 1938 5 ubat 1937 14 Mays 1950

7-Aadakilerden hangisi 1961 Anayasasna gre Cumhuriyet Senatosuna ye seilmek iin aranan koullardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) 30 yan bitirmi olmak Yksek renim grm olmak Emekli olmak Yksek dereceli memur olmak Ayn yerde 5 yl ikamet etmi olmak

8-Aadakilerden hangisi eyh Sait Ayaklanmasnn bastrlmas amacyla karlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Tekalif-i Milliye Emirleri Takrir-i Skun Kanunu Hyanet-i Vataniye Kanunu Tevik-i Sanayi Kanunu Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aadakilerden hangisi I. nn zaferi sonrasndaki gelimelerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) Gmr Bar Dzenli Ordunun kurulmas Londra Konferans Sevr Antlamas TBMM'nin almas

10-Aadakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasnda yer almtr? A-) B-) C-) D-) E-) Siyasal partilerin kurulmas Hak ve zgrlklerin snrlandrlmas Birden fazla siyasal partinin kurulmasna olanak tannmas Kadnlara seme ve seilme hakknn tannmas iye grev ve toplu szleme hakknn tannmas

11-Aadaki hangi iki lkenin saldrgan tutumlar Trkiye'nin boazlarla ilgili kayglarn artrm ve Montreux Konferansnn toplanmasna neden olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa - ngiltere ABD - Sovyet Rusya spanya - Portekiz Almanya - talya Japonya - in

12-Demokrat Parti'nin iktidarnda Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aadakilerden hangisini amalamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Muhalefeti susturmak Yeni eitim kurumlar amak Yeni seim sistemi oluturmak ABD ile ilikileri gelitirmek Atatrk ilkelerini yaygnlatrmak

13-Lozan Barnda aadaki sorunlardan hangisi zmlenememitir? A-) B-) C-) D-) E-) Irak snr Kapitlasyonlar Osmanl borlar Aznlklarn durumu Sava tazminatlar

14-Aadakilerden hangisi Trk tarihinde yrrle girmi olan en zgrlk ve liberal anayasadr? A-) B-) C-) D-) E-) 1921 1924 1876 1961 1982 Anayasas Anayasas Kanun-i Esasisi Anayasas Anayasas

15-"lkedeki retici konumdaki erkekler askere alnm. Bunun sonucunda tarm retimi dmtr. Kstl btenin ou asker masraflarna ayrlm, yeni gelien sanayi durmu lkede pahallk ve yokluk balamtr." Bu anlatlan olaylar hangi gelime sonucu ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Menemen olay I. Dnya sava Balkan savalar Trablusgarp sava II. Dnya sava

16-Terakki Perver Cumhuriyet Frkas ile Cumhuriyet Halk Partisi arasndaki fark aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) TPCFnin Cumhuriyeti olmas TPCFnin ulusal egemenlie inanmamas TPCFnin evrim yoluyla deiimin olabileceine inanmas TPCFnin askerlerce kurulmu olmas CHPnin ok partili rejimden yana olmamas

17-Aadakilerden hangisi, M. Kemalin stanbulda toplanacak Mebuslar Meclisine katlacak vekillerden istedii ilerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Felah- Vatan Grubunun kurulmas Mdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmas M.Kemalin Meclis bakan seilmesi gallerin kesinlikle kabul edilmemesi Trklerin vatan bir btndr ve paralanamaz. ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hkmetinin Lozana gidecek olan temsilciler kuruluna verdii ynerge ile kesinlikle dn verilmemesini istedii iki konu aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Aznlklar-Devlet Borlar sorunu Ermeni yurdu - Kapitlasyonlar Bat snr - Sava tazminatlar Boazlar - Suriye snr Kapitlasyonlar - Devlet borlar sorunu

19-Aadakilerden hangisi Montr Boazlar Szlemesinin hkmlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiyenin bir sava durumunda tarafsz olmas halinde savaanlarn sava gemilerinin boazlardan geemeyecek olmas Boazlarn denetiminin Trklerin bakanl altnda Uluslar Kurumu tarafndan yaplacak olmas Trkiyenin bir savaa girmesi durumunda Boazlar dilediine ap-kapamakta zgr olmas Barta ve savata Karadenizde kys olmayan devletlerin Boazlardan geirecekleri sava gemilerine snrlandrma getirilmesi Ticaret gemilerinin Trk denetimi altnda serbeste geebilecek olmas

20-Aadakilerden hangisi 16 Mart 1920de stanbulun igalinin dourduu sonulardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Halkn Osmanl Hkmetinden umudunu kesmesi Cumhuriyete gei iin gerekli ortamn olumas Mustafa Kemal Paann hakllnn anlalmas stanbuldan Ankaraya aydn ve asker gnn balamas Ankarada yeni bir meclisin toplanmas iin almalarn balatlmas

21-Aadakilerden hangisi, Birinci nn Sava sonras toplanan Londra Konferans iin sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) ngilizler dostlarn son kez bu toplantda bir arada tutabilmitir Anlama Devletleri konferansa TBMM ve Osmanl Hkmeti temsilcilerini birlikte ararak Ankara ve stanbulu uzlatrmak istemilerdir Tevfik Paa, Sz ulusun gerek temsilcilerine aittir. diyerek Trk ulusunu temsil edebilecek tek makamn TBMM olduunu vurgulamtr. Anlama Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de ararak TBMM hkmetini tandn ortaya koymutur Anlama Devletlerinin kk deiiklikler yaptklar sevr projesini kabul ettirme giriimleri suya dmtr

22-1950-1960 dnemi iktidarlarnn en nemli zellii aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) D politikada denge politikas izlemek Trk Devrimini bir btn olarak benimsememek Askeri harcamalar ksmak Gereksiz fabrikalar amak Hesapsz bir ithalat rejimi izlemek

23-Aadaki lkelerden hangisi Balkan Antantna katlmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yunanistan Romanya Bulgaristan Trkiye Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Frkas aadaki olaylardan hangisi gereke gsterilerek kapatlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Mustafa Kemal'e suikast giriimi Menemen olay 1929 Dnya Ekonomik krizi eyh Sait Ayaklanmas 31 Mart Olay

25- 27 Mays 1960 dan sonra anayasa tasla aadakilerden hangisi tarafndan hazrlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Komitesi Temsilciler Meclisi Danma Meclisi Millet Meclisi

26-Aadakilerden hangisi 1961 Anayasasyla ilk kez tannan haklardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Kadnlara milletvekili seme ve seilme hakk niversitelerin zerklemesi Grev ve toplu szleme hakk Anayasa mahkemesinin kurulmas Yargnn her bakmdan bamsz hale getirilmesi

27-Aadakilerden hangisi Takrir-i Skun Dneminde gereklememitir? A-) B-) C-) D-) Terakkiperver Cumhuriyet Frkas kapatlmtr Belli bal birok devrim gerekletirilmitir eyh Sait ayaklanmas bastrlmtr ok partili yaam kesintiye uramtr

E-)

Serbest Cumhuriyet Frkas kurulmutur

28-erkes Ethem aadakilerden hangisine tepki gstererek ayaklanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM'nin almasna Dzenli ordunun kurulmasna Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasna Tekalif-i Milliye Emirlerinin yaynlanmasna stanbul'un igal edilmesine

29-Aadakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri iinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Binek ve tat hayvanlarnn yzde yirmisi orduya teslim edilecekti Halkn elinde ne kadar silah ve cephane varsa gn iinde orduya verilecekti. kz ve at arabalarnn hepsi orduya verilecekti Teknik elemanlarn hepsi ordu emrine alnacakt Her aile bir takm amar ile birer ift orap ve ark hazrlayp orduya verecekti.

30-Vahdettin'in yurt dna kmasndan sonra TBMM aadaki ahslardan hangisini halife semitir? A-) B-) C-) D-) E-) mer Faruk efendi Abdlmecit Efendi Orhan Efendi Mehmet Reat Abdlhamit Efendi

KPSS Atatrk ilkeleri ve nklap Tarihi Testi - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C E E C D B B C E D A A D E C A B B B B B C D C A E B C B

Tarih (Atatrklk) Yaprak Testi - 13 1-Atatrklk'de Trk devletinin I ve Dis gvenliginin asagidaki hangi prensibe bagli kalinarak en iyi biimde saglamlasacagina inanilmaktadir ? A-) B-) C-) D-) Milli egemenlik Yurtta sulh cihanda sulh D antlamalara taahht lke sinirlarinin tabii arazi arizalarina dayandirilmasi

2-ATATRK dsncede Trk devletinin dayandigi esaslardan biri asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Tam bamszlk Harf inklab Halifeliin kaldrlmas Kyafet nklab

3- ATATRK "Milletimi gerek saadete ulastiracak irfan ordusudur"sz ile asagidakilerden hangisinin nemini belirtmistir ? A-) B-) C-) D-) Ordunun nemini Eitimin nemini Baris ve esenligin nemini Okur-yazarligin nemini

4-"Fikri hr,Irfani hr,vicdani hr nesiller yetistirmek" ATATRK'n asagidaki ilkelerden hangisinin geregidir ? A-) B-) C-) D-) nklaplk Halklk Laiklik Cumhuriyetilik

5-ATATRK "Dsmanlara karsi en kuvvetli silahimiz ekonomide byme,saglamlik ve basarimiz olacaktir."derken asagidakilerden hangisinin nemini vurgulamak istemistir ? A-) B-) C-) D-) Ekonomide Ekonomide Ekonomide Ekonomide bagimsizlik aik rejimlilik insancillik kalicilik

6- Trk Silahli Kuvvetleri,Trk Devletinin en nemli messeselerinden biridir ve millet ile bir btndr.Atatrk'n bu kavrami belirten veciz ifadesi asagidakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) Trk ordusu gcn egitimden alir. Trk ordusu Genelkurmay'in emrindedir. Trk Silahli Kuvvetleri;Trk birliginin,Trk kudret ve kabiliyetinin,Trk vatanseverliginin eliklesmis bir ifadesidir. Trk Silahli Kuvvetleri her bakimdan gldr ve bunu tm Dnya'ya ispatlamistir.

7- ATATRK anlayisli Laik'lik kendi dinlerinden baska dinlere inananlara veya inanmayanlara karsi,inananlarda hosgry gelistirir.Bu anlayisa gre Laiklik; A-) B-) C-) D-) Dini inanlarin zamanla azalmasina sebep olur, Dinde akilciligi yerlestirir, Dinin Devlet dzeni ile msterek yrmesini saglar, Din ve mezhep kavgalarini nler.

8- ATATRK'n "Yurtta sulh,Cihanda sulh"ilkesi asagidakilerden hangisini amalamaktadir. A-) B-) C-) D-) Her ne olursa olsun baris iinde yasamak,istedigini amalamaktadir, lkenin gvenligini amalayan bir baris istemektedir, Bazi milletler ile dost geinmeyi amalamaktadir, Paktlara katilmak gerektigini ifade etmektedir.

9- ATATRK'e gre "Dinamik ideal Trk Devletinin gereklestirecegi bir hedefte"Dinamik ideale ulasma asagidakilerden hangisini glendirecektir. A-) B-) C-) D-) zel sektr Cumhuriyetilii Yatrmlar Silahl kuvvetleri

10- ATATRK asagidaki esaslardan hangisi iin"Kayit ve sart yoktur"demistir. A-) B-) C-) D-) alkanlk iin Fedakarlk iin lim ve fen iin Azim ve irade iin

11- ATATRK "Bir millet ya hr,bagimsiz,canli,yce bir sosyal topluluk halinde yasayan veya her milleti esaret ve sefalete terk eden egitimdir."ifadeleri ile egitimde asagidaki ilkelerden hangisinin nemini vurgulamak istemistir. A-) B-) C-) D-) Laiklik Milliyetilik Cumhuriyetilik Devletilik

12- ATATRK'e gre "Dayanisma" asagidaki prensiplerden hangisini ifade eder? A-) B-) C-) D-) Herkes kendi iin alismali, Herkes kendi iin alismali Biri herkes iin alismali, Herkes herkes iin alismali

13- ATATRK "Para her trl vasitanin stnde bir var olus silahidir."sz ile asagidakilerden hangisinin nemini vurgulamak istemistir ? A-) B-) C-) D-) Sermaye ve piyasanin, Plan ve btenin Ekonomik evrenin, Aik rejimciligin

14- Egemenligin kayitsiz sartsiz millette olmasi ilkesi,Trkiye Cumhuriyeti Devletinin asagidaki hangi niteligini yansitir A-) B-) C-) D-) Cumhuriyetilik Milliyetilik Devletilik Halklk

15- ATATRKLK'te asagidakilerden hangisi milli dis politikanin bir unsurudur ? A-) B-) C-) D-) Milli sinirlarimizi muhafaza etmek,disaridaki TRK'lerle kltrel iliskilerde bulunmak Milli politikayi yrtrken her zaman i teskilati dikkate almak, Iinde bulunulan ittifakin gcne dayanmak, Her ne pahasina olursa olsun baris iinde yasamayi istemek,

16- Trkiye'yi DINAMK IDEAL'ine varmaktan EN FAZLA alikoyan kuvvet unsuru asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) D dmanlar imizden kmas muhtemel hainler Ar sa ve sol ideolojiler Yetersiz tabii kaynaklar ve ekonomi

17- ATATRKLGN birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Bagimsiz mahkemeler Inkilapilik Harf Inkilabi Milliyetilik

18- ATATRKLK'de devletin dinamik ideali asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Devletin aktif bir politika ile dis lkeler nezdinde kendini kabul ettirmesidir. Din ile devlet islerini ayirmaktir. En medeni ve refah seviyesi yksek bir millet olarak varligini ykseltmektir. Seciyesi yksek bir millet meydana getirmektir.

19- Asagidakilerden hangisi ATATRK ilkelerinin tmn ifade eder ? A-) B-) C-) D-) Cumhuriyetilik,Milliyetilik,Halkilik,Barisseverlik,Laiklik Halkilik,Milliyetilik,Cumhuriyetilik,Laiklik,Devletilik Milliyetilik,Halkilik,Cumhuriyetilik,Devrimcilik,Devletilik Devletilik, Milliyetilik, Halklk, Laiklik, Cumhuriyetilik, nklaplk.

20- ATATRK?n Devlet iin syledii ? Kendisine zg bir kuvvete sahip ? tanm ile belirtilmek istenen husus aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Milletin tarihi gemiidir Egemenlik kavramdr Devlet gcdr Milliyetilik

KPSS Yaprak Testi Tarih - 13 Sonular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A B D A C D B B C B D A A B B D C D B

Atatrk lkeleri nklap Tarihi Test - 2 1-Ermeniler aadaki antlamalardan hangisiyle Dou Anadoluda bir devlet kurma hayallerine kesin olarak son vermek zorunda kalmlardr? A-) B-) C-) D-) E-) Sevr Antlamasyla Mudanya Antlamasyla Gmr Antlamasyla Moskova Antlamasyla Ankara Antlamasyla

2-Londra Konferansnn yaplmasn salayan olay aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMMnin kurulmas II. nn Sava I. inn Sava Gmr Bar Antlamas Sakarya Sava

3-Aadakilerden hangisi Sakarya Savann sonularndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa ile Ankara Antlamas yaplmtr talyanlar igal ettikleri topraklar terk etmilerdir Fransa ve talya ngitereden kopmutur ngilizler yunanllara desteklerini azaltmlardr TBMM ile Sovyet Rusya arasnda Moskova Antlamas yaplmtr

4-Aadakilerden hangisi smet nn'nn cumhurbakanl dneminde kurulan eitim kurumlarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Millet Mektepleri stanbul niversitesi Ankara Hukuk Mektebi Dil ve Tarih Corafya Fakltesi Ky Enstitleri

5-Aadakilerden hangisi Balkan Antan-t'nn zayflamasnda etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiye'de tek parti ynetiminin bulunmas talya ve Almanya'nn glenmesi Romanya'nn giderek Alman siyasetini benimsemesi Trk - Yunan anlamazlnn devam etmesi Sovyet Rusya'nn yaylmac politika izlemesi

6-1924 Anayasasna "Trkiye Devleti cumhuriyeti, milliyeti, halk, devleti, laik ve inklapdr" eklindeki madde hangi tarihte konulmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 20 Nisan 1924 10 Nisan 1928 5 Aralk 1938 5 ubat 1937 14 Mays 1950

7-Aadakilerden hangisi 1961 Anayasasna gre Cumhuriyet Senatosuna ye seilmek iin aranan koullardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) 30 yan bitirmi olmak Yksek renim grm olmak Emekli olmak Yksek dereceli memur olmak Ayn yerde 5 yl ikamet etmi olmak

8-Aadakilerden hangisi eyh Sait Ayaklanmasnn bastrlmas amacyla karlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Tekalif-i Milliye Emirleri Takrir-i Skun Kanunu Hyanet-i Vataniye Kanunu Tevik-i Sanayi Kanunu Tevhid-i Tedrisat Kanunu

9-Aadakilerden hangisi I. nn zaferi sonrasndaki gelimelerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) Gmr Bar Dzenli Ordunun kurulmas Londra Konferans Sevr Antlamas TBMM'nin almas

10-Aadakilerden hangisi ilk kez 1961 Anayasasnda yer almtr? A-) B-) C-) D-) E-) Siyasal partilerin kurulmas Hak ve zgrlklerin snrlandrlmas Birden fazla siyasal partinin kurulmasna olanak tannmas Kadnlara seme ve seilme hakknn tannmas iye grev ve toplu szleme hakknn tannmas

11-Aadaki hangi iki lkenin saldrgan tutumlar Trkiye'nin boazlarla ilgili kayglarn artrm ve Montreux Konferansnn toplanmasna neden olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa - ngiltere ABD - Sovyet Rusya spanya - Portekiz Almanya - talya Japonya - in

12-Demokrat Parti'nin iktidarnda Nisan 1960'da kurulan Tahkikat Komisyonu aadakilerden hangisini amalamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Muhalefeti susturmak Yeni eitim kurumlar amak Yeni seim sistemi oluturmak ABD ile ilikileri gelitirmek Atatrk ilkelerini yaygnlatrmak

13-Lozan Barnda aadaki sorunlardan hangisi zmlenememitir? A-) B-) C-) D-) E-) Irak snr Kapitlasyonlar Osmanl borlar Aznlklarn durumu Sava tazminatlar

14-Aadakilerden hangisi Trk tarihinde yrrle girmi olan en zgrlk ve liberal anayasadr? A-) B-) C-) D-) E-) 1921 1924 1876 1961 1982 Anayasas Anayasas Kanun-i Esasisi Anayasas Anayasas

15-"lkedeki retici konumdaki erkekler askere alnm. Bunun sonucunda tarm retimi dmtr. Kstl btenin ou asker masraflarna ayrlm, yeni gelien sanayi durmu lkede pahallk ve yokluk balamtr." Bu anlatlan olaylar hangi gelime sonucu ortaya kmtr? A-) Menemen olay B-) I. Dnya sava

C-) Balkan savalar D-) Trablusgarp sava E-) II. Dnya sava 16-Terakki Perver Cumhuriyet Frkas ile Cumhuriyet Halk Partisi arasndaki fark aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) TPCFnin Cumhuriyeti olmas TPCFnin ulusal egemenlie inanmamas TPCFnin evrim yoluyla deiimin olabileceine inanmas TPCFnin askerlerce kurulmu olmas CHPnin ok partili rejimden yana olmamas

17-Aadakilerden hangisi, M. Kemalin stanbulda toplanacak Mebuslar Meclisine katlacak vekillerden istedii ilerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Felah- Vatan Grubunun kurulmas Mdafaa-i Hukuk Grubunun kurulmas M.Kemalin Meclis bakan seilmesi gallerin kesinlikle kabul edilmemesi Trklerin vatan bir btndr ve paralanamaz. ilkesinin kabul edilmesi

18-TBMM Hkmetinin Lozana gidecek olan temsilciler kuruluna verdii ynerge ile kesinlikle dn verilmemesini istedii iki konu aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Aznlklar-Devlet Borlar sorunu Ermeni yurdu - Kapitlasyonlar Bat snr - Sava tazminatlar Boazlar - Suriye snr Kapitlasyonlar - Devlet borlar sorunu

19-Aadakilerden hangisi Montr Boazlar Szlemesinin hkmlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Trkiyenin bir sava durumunda tarafsz olmas halinde savaanlarn sava gemilerinin boazlardan geemeyecek olmas Boazlarn denetiminin Trklerin bakanl altnda Uluslar Kurumu tarafndan yaplacak olmas Trkiyenin bir savaa girmesi durumunda Boazlar dilediine ap-kapamakta zgr olmas Barta ve savata Karadenizde kys olmayan devletlerin Boazlardan geirecekleri sava gemilerine snrlandrma getirilmesi Ticaret gemilerinin Trk denetimi altnda serbeste geebilecek olmas

20-Aadakilerden hangisi 16 Mart 1920de stanbulun igalinin dourduu sonulardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Halkn Osmanl Hkmetinden umudunu kesmesi Cumhuriyete gei iin gerekli ortamn olumas Mustafa Kemal Paann hakllnn anlalmas stanbuldan Ankaraya aydn ve asker gnn balamas Ankarada yeni bir meclisin toplanmas iin almalarn balatlmas

21-Aadakilerden hangisi, Birinci nn Sava sonras toplanan Londra Konferans iin sylenemez? A-) B-) C-) D-) ngilizler dostlarn son kez bu toplantda bir arada tutabilmitir Anlama Devletleri konferansa TBMM ve Osmanl Hkmeti temsilcilerini birlikte ararak Ankara ve stanbulu uzlatrmak istemilerdir Tevfik Paa, Sz ulusun gerek temsilcilerine aittir. diyerek Trk ulusunu temsil edebilecek tek makamn TBMM olduunu vurgulamtr. Anlama Devletleri, konferansa Ankara temsilcilerini de ararak TBMM hkmetini tandn ortaya koymutur

E-)

Anlama Devletlerinin kk deiiklikler yaptklar sevr projesini kabul ettirme giriimleri suya dmtr 22-1950-1960 dnemi iktidarlarnn en nemli zellii aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) D politikada denge politikas izlemek Trk Devrimini bir btn olarak benimsememek Askeri harcamalar ksmak Gereksiz fabrikalar amak Hesapsz bir ithalat rejimi izlemek

23-Aadaki lkelerden hangisi Balkan Antantna katlmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yunanistan Romanya Bulgaristan Trkiye Yugoslavya

24-Terakkiperver Cumhuriyet Frkas aadaki olaylardan hangisi gereke gsterilerek kapatlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Mustafa Kemal'e suikast giriimi Menemen olay 1929 Dnya Ekonomik krizi eyh Sait Ayaklanmas 31 Mart Olay

25- 27 Mays 1960 dan sonra anayasa tasla aadakilerden hangisi tarafndan hazrlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyet Senatosu Milli Birlik Komitesi Temsilciler Meclisi Danma Meclisi Millet Meclisi

26-Aadakilerden hangisi 1961 Anayasasyla ilk kez tannan haklardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Kadnlara milletvekili seme ve seilme hakk niversitelerin zerklemesi Grev ve toplu szleme hakk Anayasa mahkemesinin kurulmas Yargnn her bakmdan bamsz hale getirilmesi

27-Aadakilerden hangisi Takrir-i Skun Dneminde gereklememitir? A-) B-) C-) D-) E-) Terakkiperver Cumhuriyet Frkas kapatlmtr Belli bal birok devrim gerekletirilmitir eyh Sait ayaklanmas bastrlmtr ok partili yaam kesintiye uramtr Serbest Cumhuriyet Frkas kurulmutur

28-erkes Ethem aadakilerden hangisine tepki gstererek ayaklanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM'nin almasna Dzenli ordunun kurulmasna Heyet-i Temsiliye'nin kurulmasna Tekalif-i Milliye Emirlerinin yaynlanmasna stanbul'un igal edilmesine

29-Aadakilerden hangisi Tekalif-i Milliye emirleri iinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Binek ve tat hayvanlarnn yzde yirmisi orduya teslim edilecekti Halkn elinde ne kadar silah ve cephane varsa gn iinde orduya verilecekti. kz ve at arabalarnn hepsi orduya verilecekti Teknik elemanlarn hepsi ordu emrine alnacakt Her aile bir takm amar ile birer ift orap ve ark hazrlayp orduya verecekti.

30-Vahdettin'in yurt dna kmasndan sonra TBMM aadaki ahslardan hangisini halife semitir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mer Faruk efendi Abdlmecit Efendi Orhan Efendi Mehmet Reat Abdlhamit Efendi C C E E C D B B C E D A A D E C A B B B B B C D C A E B C B

Atatrk lkeleri nklap Tarihi Test - 1 1-Hangi dnemde btn yurttalarn devlet gc zerinde hakk olduu gr ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Feodalite dnemi Aydnlanma a Liberal dnem Hellenistik dnem Orta a

2-Aadakilerden hangisi Osmanlnn gerileme nedenlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Corafi keifler Kapitlasyonlar Toprak sisteminin bozulmas Yeterli derecede sermayenin olmamas Fransz ihtilali

3-Aadakilerden hangisi III. Selim dnemi slahatlarndandr? A-) B-) C-) D-) E-) Humbarac ocann almas Tmar sisteminin kaldrlmas Yenieri Ocann kaldrlmas Nizam- Cedid ocann kurulmas Mahkemelerin halka ak hale getirilmesi

4-Osmanldaki slahatlarn temel amac ne olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Halkn yaam seviyesini ykseltmek Rejim deiiklii salamak Halka zgrlkler vermek Devleti paralanmaktan kurtarmak Eitim seviyesini ykseltmek

5-Amerika Birleik Devletlerini I. Dnya Savana girmeye iten neden aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Boleviklerin Rusyay savatan ekmeleri Almanlarn Amerika Birleik Devletleri gemilerine saldrmalar Almanlarn Atlas Okyanusunda stnln yitirmeleri Japonlarn ABD Limanlarna saldrmalar Osmanl Devletinin savaa girmesi

6-Aadakilerden hangisi I. Dnya Sava sonunda Avusturya topraklar zerinde kurulmu devletlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Polonya Yugoslavya Romanya Macaristan ekoslavakya

7-Aadakilerden hangisi Kuvayi Milliyenin Kurtulu Savana salad yararlardan biri olarak dnlemez? A-) B-) C-) D-) E-) Dman oyalama ve ypratma Dman yurttan atma Dzenli ordunun kurulmas iin gerekli zaman yaratma ayaklanmalar nleme Kitlelere direni ruhunu alama

8-Kurtulu Savann amac gerekesi ve yntemi ilk kez hangi yolla aklanmtr? A-) Misak- Milli belgesiyle B-) Amasya Genelgesiyle C-) Sivas kongresi kararlaryla

D-) Erzurum kongresi kararlaryla E-) lk TBMM kararlaryla 9-zmir Mdafaa-i Hukuk- Milliye Dernei tarafndan 17-19 Mart 1919 tarihinde dzenlenen Byk zmir Kongresinde aadakilerden hangisi gelitirilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Yeni bir devlet fikri gallere kar direnmeme anlay Redd-i lhak dncesi Cumhuriyet dzenine geme giriimi Laik ve ada bir devlet anlay

10-Aadakilerden hangisi devrimin zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Btn devrimlerde zorlama unsuru vardr Devrimlerde hazrlk sreci vardr Devrimin n aamas ihtilaldir Devrim topyekn deimeyi ifade eder Devrimin amac devleti glendirmektir

11- Devlet yapsnn eitli alanlarda ilerliini yitirmesi sonucu yaplan dzeltimlere ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Evrim Devrim Islahat Darbe htilal

12-Eski Trk devletlerinin ksa srede yklmalarnn nedeni aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) inin saldrlar Blgenin corafi durumu Devletin geleneklere gre kardeler arasnda ortaklaa ynetilmesi Trklerin boylar halinde yaamalar Gktanr anlaynn var olmas

13-M. Kemal hangi olay ncesinde tm resmi grevinden istifa etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Amasya Grmesi Amasya Tamimi TBMMnin almas Erzurum Kongresi Sivas Kongresi

14-Aadakilerden hangisinde milli glerin birletirilmesine karar verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Genelgesi Amasya Grmesi Son Osmanl Mebusan Meclisi

15I. II. III. IV. V.

Havza Genelgesi Erzurum Kongresi Amasya Grmesi Amasya Genelgesi Sivas Kongresi

Ad geen olaylarn tarihsel sralamas aadaki seeneklerin hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) I, II, III, IV, V I, IV, II, V, III I, IV, II, III, V IV, II, I, V, III

E-)

IV, I, III, V, II

16-Kars-Ardahan-Batum ve Bat Trakya ile ilgili olarak Osmanl meclisinde hangi karar alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 17I. Mdafaa-i Hukuk grubu oluturmak II. Mustafa Kemali bakan semek III. Misak- Milli kararlarn kabul ettirmek Yukardaki esaslar hangi toplantya katlacak olanlara grev olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Birinci TBMMye Sivas Kongresine Erzurum Kongresine Balkesir-Alaehir Kongrelerine Son Osmanl Mebuslar Meclisine Halkoyu ile milli snrlara katmak Bar grmeleriyle geri almak Savaarak igalden kurtulmasn salamak Milli kuvvetleri harekete geirmek Halka silah yardmnda bulunmak

18-TBMMni Osmanl Meclis-i Mebusandan ayran en nemli zellik nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Zor artlar altnda toplanmas stanbul Hkmetine kar kmas Antlama Devletleri tarafndan olumsuz karlanmas Ulusal bir nitelik tamas stanbulda almam olmas

19-Dzenli ordu iine girmek istemeyerek ayaklanan erkez Ethem birliklerine ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Kuvayi inzibatiye Yldrm Ordular Hareket Ordusu Felah- Vatan Kuvayi Seyyare

20-Dzenli ordunun kurulmasnn art olduu hangi olay ile ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yunan saldrs karsnda kuva-i milliyenin tutunamamas Misak- Millinin ilan ile Hyanet-i Vataniye kanununun karlmas ile Sevr Barnn imzalanmas ile erkez Ethemin ayaklanmas ile

21- Aadakilerden hangisi 1909 Anayasa deiiklii ile meydana gelen farkllklardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Siyasal partilerin kurulmas dneminin almas Yarg gvensizlii yaratan hkmn kaldrlmas Meclis-i Mebusann yetkilerinin daraltlmas Hkmetin meclise kar sorumluluunun kabul edilmesi Padiahn yasama yetkisinin daraltlmas

22-Osmanl Devletinde memurlarn kul statsnden kartlarak, can ve mallarnn gvence altna alnmas, onlara dzenli aylklarn balanmas hangi padiah zamannda gerekletirilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) II.Mahmut III.Selim IV.Mustafa Abdlmecit II. Abdlhamit

23-Aadakilerden hangisi Mondros Atekes Antlamasnn askeri hkmlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Gereken miktar dnda Osmanl ordularnn terhis edilmesi Btn sava gemileri, cephane, silah ve toplara el konulmas Btn sava tutsaklarnn Ermeniler hari serbest braklmas ran ve Kafkasyaya giren Osmanl birliklerinin geri ekilip datlmas Anadolu dndaki Osmanl birliklerinin blgelerindeki Anlama devletleri komutanlarna teslim olmas

24-Yurtseverlerin tek ama evresinde toplanabileceklerinin kamuoyuna ilk kez gsterilmesi aadakilerin hangisinde ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Alaehir Kongresi Amasya Genelgesi Amasya Grmesi Sivas Kongresi Erzurum Kongresi

25-Aadaki gelimelerden hangisi Heyet-i Temsiliyenin almalarn sona erdirmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Kuvay Milliyenin birlemesi stanbulun igal edilmesi Osmanl Mebusan Meclisinin baslmas Byk Millet Meclisinin almas Tekilat- Esasiye Kanununun karlmas

26-Osmanl Devleti iinde etnik gruplarn federasyona benzer bir sistem iinde yaamasn savunan siyasal dnce aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kiisel giriim ve yerinden ynetim Trklk Osmanlclk Turanclk slamclk

27- Trk Devrimini dier devrimlerden ayran en nemli zellik aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kendinden nceki devrimlerden esinlenmemesi Egemenlik ile bamszlk savann birlikte yrtlmesi Gemiten gelen bir fikir tabannn olmamas Zorlayclk esinin srekli canl tutulmas Salt bir ndere dayanmas

28-Erzurum kongresi ncesi kenti rgtlenmeye iten neden aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ermeni tehlikesinin yaklamas Kuvay- Milliye hareketinin glenmesi Erzurumun igal edilmemi olmas Yunanllarn zmiri igali talyann Antalya ve evresini igal etmesi

29-ttihat ve Terakki Cemiyetinin Devlet ynetimini tamamiyle ele geirdii olay, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 31 Mart Vakas Balkan Savalar I. Merutiyet Babli Baskn Trablusgarp Sava

30-Katlanlar asndan blgesel, kararlar ynnden ulusal nitelik tayan kongre aadakilerden hangisidir? A-) D-) Balkesir Kongresi Sivas Kongresi B-) E-) Alaehir Kongresi Nazilli Kongresi C-) Erzurum Kongresi

KPSS Atatrk ilkeleri ve nklap Tarihi Testi 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D D D B C B B C E C C D B B A E D E A C A C E D A B A D C

Tarih (Atatrklk) Yaprak Testi 12 1-En byk askerlik, eitli ihtimalleri ok iyi hesap ederek grneni sratle uygulamaktr. Atatrkn askerlik iin istedii bu szler aadaki kavramlardan hangisinde EN UYGUN biimde aklanmaktadr? A-) B-) C-) D-) Aklclk Liderlik Gerekilik Kararllk

2-Atatrke gre siyasi partilerde grev alacak kiilerde bulunmas gereken EN NEML zellik aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) Milli egemenlik ve ounluk esasna inanmak. Laik, Cumhuriyeti, Milliyeti ve samimi olmak. Cumhuriyetin faziletlerine inanmak. Milli iradeye ve cumhuriyet ilkelerine bal kalmak.

3- Herey kanun yapmaktan ibaret deildir. Aksine herey o kanunlar uygulamak ve uygulattrmaktan ibarettir. Uygulayan, yerine getiren daima karar verenden daha kuvvetlidir. Atatrk, bu szleriyle aada belirtilen kuvvetlerden hangisini vurgulamaktadr? A-) B-) C-) D-) Yanlzca Yarg Yalnzca Yasama Yasama ve Yrtme Yrtme ve Yarg

4-Devlet belirli bir arazide yerlemi ve kendine zg bir kuvvete sahip kiilerin btnnden oluur. Atatrklk te yukardaki ekliyle aklanan devlet kavram iindeki kendine zg bir kuvvete sahip tanm ile belirtilmek istenen aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) Kamu dzeni Sosyal yap Egemenlik Sosyal g

5-Trk! vn , al, Gven zdeyii Atatrk ilkelerinden hangisinin uygulanmasn salamtr? A-) B-) C-) D-) Milliyetilik Cumhuriyetilik Halklk nklaplk

6- Aadakilerden hangisi Atatrk ulusal d politikann unsurlarndan OLAMAZ? A-) B-) C-) D-) Ulusal snrlar iinde kalmak Ulusal politikay yrtrken her zaman i rgt dikkate almak Her eyden nce ulusal gce dayanmak Dier devletlerin i politikalarndan ve ynetim sistemlerinden etkilenmek

7- Atatrklgn birlik ve beraberlik yaratma hususundaki ilk temel ilkesi ; A-) B-) C-) D-) Halklktr Milli egemenlik Cumhuriyetiliktir. Milliyetiliktir

8- Atatrkn Biz, ilhamlarmz gkten ve gaipten deil, dorudan doruya hayattan alm bulunuyoruz. ifadesi hangi ilkesinin dayand temellerden birini gstermektedir ? A-) B-) C-) D-) Devletilik Laiklik Halklk Cumhuriyetilik

9- Atatrklkte Eitim sistemi milli olmaldr ifadesiyle kastedilmek istenen husus aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Milli eitim sistemi, Atatrk ilkelerini benimseyip uygulamalidir. Milli egitim sistemi,demokratik olmalidir. Okullarda milli kltr ve Trkiye cografyasi mutlaka islenmelidir. Milli egitim sistemi bagimsiz olmalidir.

10- Atatrklk'te millet kavraminin olusmasi iin ana faktr vardir,bunlar; A-) B-) C-) D-) Din,cografya ve ahlak birligidir. Sanat,tarih ve din birligidir. uur,Cumhuriyet ve duygu birligidir. Dil,kltr ve lk birligidir.

11- Atatrklk,Trk kltrnn gelistirilmesi ve ykseltilmesinde tarih konusuna zel bir nem verir.Bunun sebebi asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Milli egitimi daha ileri seviyeye ulastirmaktir. Ortak yasanmis bir tarihin,bir milletin olusmasinda etkin bir faktr olmasidir. Milli birlik ve beraberligi saglamaktir. Tarihten ders almaktir.

12- Milletimiz kesin ve gerek kurtulusa kavusabilmek iin iki ilkeye dayanmanin farz ve sart oldugunu anladi; byk ve aik grslerle anladi.O ilkelerden birincisi,...................ifade ettigi temel ruhtur. Atatrk'n yukaridaki vecizesinde bos birakilan yeri asagidakilerden biri ile tamamlayiniz? A-) B-) C-) D-) Misak-i Milli'nin Milli egitimin 19 Mayis 1919'un Byk millet meclisinin

13- "Zafer,zafer benimdir diyebilenindir.Basari,basaracagim diye baslayanin basardim diyebilenindir." Atatrk bu vecizesinde asagidakilerden hangi temayi islemistir ? A-) B-) C-) D-) Kararllk nsan gc Moral nsiyatif

14- Atatrk,yeni Trk devleti'nin temelini attigi gnden itibaren agdas medeniyet seviyesine ulastiracak Milli egitim sistem ve kurumlarini arastirmaya baslamistir.Bunun ilk kaniti ; A-) B-) C-) D-) Harf devrimidir Milli egitim surasinin toplanmasidir. Tekke ve zaviyelerin kapatilmasidir. Yeni okullarin ailmasidir.

15- Atatrk'n "Trk,vn,alis,gven"zdeyisi Trk Milletine..............giden en nemli anahtardir. Yukaridaki boslugu asagidakilerden biri ile tamamlayiniz. A-) B-) C-) D-) Milliyetilik Kendine gven Baar yollarn Halkl

16- Atatrk'n "Her vatandasin arzu ettigini yapmasini dsnmek hayalperestliktir. Yapilacak sey herkesin arzularinin toplaminin ortalkamasi olabilir"vecizesi onun hangi dsncesini yansitir. A-) B-) C-) D-) Kanuna uyma Liberallik Hogr Gerekilik

17- Atatrklk gl devleti ngrmektedir.Aasagidakilerden hangisi gl devlet ilkesinde temel unsurdur ? A-) B-) C-) D-) Tam bagimsizlik ve milli egemenlik Sportif faaliyetlerde nde olmak Vatan topraklarinin byklg ve btnlg Sosyal dayanisma ve egitimde millilik

18- Atatrklgn n grdg "Cumhuriyet Egitimi" asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Yaygin ve devleti bir egitimdir. Yaygin ve Inkilapi bir egitimdir. Yaygin,demokratik ve halki bir egitimdir. Yaygin,milliyeti ve mukaddesati bir egitimdir.

19- Atatrk'e gre "Egitimin basarili olmasi"asagidakilerden hangisinin degerine baglidir ? A-) B-) C-) D-) Okulun rencinin retmenin Velilerin

20- Atatrk grste kisiler,hak ve hrriyetlerini kullanirken asagidakilerden hangisine uymak zorundadirlar ? A-) Kendi iradesine,kisisel ikarina B-) Toplum iradesine,toplum ikarina C-) Bilim ve teknolojiye D-) Kendi iradesine ailesinin ikarina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B D C A D D B B D B A A B C D A C C B

16.Test TARH - Atatrk lke nklaplar 1Trkiye Cumhuriyeti'nin ilk yllarnda, Osmanl Devleti'ndeki yapnn tersine kadnlara millet vekili seme ve seilme hakk verilmitir. Bu A-) B-) C-) D-) E-) hak, aadaki temel Devletilik-Bamszlk Bamszlk-zgrlk zgrlk - Ulusuluk Ulusuluk - Laiklik Liklik - Ulusal egemenlik ilkelerden hangileri ile ilgilidir?

2- Atatrk, Bamszlk ilkesini aadakilerden hangisinde titizlikle uygulamtr? A-) B-) C-) D-) E-) 3A-) B-) C-) D-) E-) D politik ilikilerde Mill Eitim ilkelerinin belirlenmesinde Ekonominin canlandrlmasnda Devlet yapsnn likletirilmesinde ok partili rejim denemelerinde Aadaki gelimelerden hangisi, Batllama amacna ynelik devrimlerden biri deildir? llerde deiiklik Soyad Yasas Takvim ylnn deitirilmesi Giysilerde deiiklik Trk Dil Kurumu'nun oluturulmas

4- Trkiye'de cumhuriyetin ilk yllarnda, aadaki uygulamalardan hangisi halklk ilkesi ile dorudan ilikili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 5Topraksz kylye toprak datlmas ilerin yaam koullarnn iyiletirilmesi Ar sanayinin devlet eliyle oluturulmas Aar Vergisi'nin kaldrlmas Ticar vurgulara engel olunmas I. Trk Tarih Kurumu'nun oluturulmas

II. Trk harflerinin benimsenmesi III. Yabanc okullarn denetime alnmas Cumhuriyet Dnemi'nde eitim ve kltr alannda gerekletirilen yukardaki gelimelerin kronolojik sralamas aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) II - III - I I - III - II III - II - I III - I - II II - I -III

6- Trk Devletinin bamszl ile Atatrk devrimleri'nin korunmas ve ada hukuk devleti ilkelerinin srdrlmesi, ncelikle aadakilerden hangisinin uygulanmasyla gerekletirilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Ulusal egemenlik Devrimcilik Halklk Devletilik Ulusuluk

7- Aadaki devrimlerden hangisi, hukuksal geii salamaya yneliktir? A-) B-) C-) D-) E-) Soyad Yasas'nn karlmas Trk Meden Yasas'nn kabul edilmesi Saltanatn kaldrlmas Trk Dil Kurumu'nun oluturulmas Tekke ve zaviye ve trbelerin kapatlmas

ve ayn

zamanda toplumsal alanda liklie

8- Atatrkln temel ilkelerinden olan "devletilik", Trkiye'de aadakilerden hangisini gerekletirmek amacyla uygulanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Merkez otoriteyi glendirmeyi Ticareti younlatrmay Tarmsal retimi artrmay Sanayilemeyi Devrimleri korumay

9- Aadaki Atatrkln temel ilkelerinden hangisinin amac, modernlemek ve ada uygarlk dzeyinin stne kmaktr? A-) B-) C-) D-) E-) Devrimcilik Laiklik Haklk Ulusuluk Devletilik

10- Ulusal birlik ve beraberliin salanmasnda, aadaki etkenlerden hangisinin etkisi dierlerine gre daha azdr? A-) B-) C-) D-) E-) Yurtta bar Demokratik ortam ada eitim Ekonomik kalknma lkenin alan

11- Cumhuriyetin ilk yllarnda, aadaki ilkelerden hangisinin gerekletirilmesinin tehlikeye girmesi nedeniyle, giriilen ok partili dzen denemelerinden vazgeilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyetilik Devrimcilik Laiklik Halklk Ulusuluk bilinci, ncelikle aadakilerden hangisine kar bir tepki

12- Mustafa Kemal'in "ulusuluk" olarak olumutur? A-) B-) C-) D-) E-) Smrgecilie mmetilie Osmanlcla Islahatla Korumacla

13- Cumhuriyet Dnemi'nde gerekletirilen aadaki gelimelerden hangisinin liklik ilkesinin yerlemesine dorudan katks olmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Halifeliin kaldrlmas Tekke ve zaviyelerin kapatlmas Saltanatn kaldrlmas Meden Yasa'nn kabul edilmesi Trk Dil Kurumu'nun oluturulmas

14- Aadaki gelimelerden hangisinden sonra Trkiye'de hukuksal ve toplumsal alanlarda likleme uygulamalar byk bir younluk kazanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 15Trk Meden Yasas'nn karlmas Takrir-i Skn Yasas'nn kabul edilmesi Tekke ve zaviyelerin yasaklanmas Cumhuriyetin ilan edilmesi Medreselerin kapatlmas Cumhuriyetin ilk yllarnda; I. Trk Dil Kurumu'nun almas, II. Trk Tarih Kurumu'nun oluturulmas, III. Medreselerin kapatlmas, aadaki alanlardan en ok hangisinde gelime salama amacna ynelik uygulamalardr? A-) B-) C-) D-) E-) Ekonomik Siyasal Kltrel Hukuksal Toplumsal

16- Trkiye'de, cumhuriyetin ilk yllarnda sanayilemek ve sermaye birikimi salayabilmek iin izlenen yol, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Halkn tasarrufa zendirilmesi Kooperatifiliin desteklenmesi Kapitlasyonlarn kaldrlmas Devlet bankalarnn kurulmas Avrupa'dan bor alnmas

17- "lkeler eitlidir. Fakat, uygarlk birdir ve bir ulusun ilerlemesi iin de bu tek uygarla katlmas gereklidir." Aadakilerden hangisi, Mustafa Kemal'in bu grne daha uygun der? A-) B-) C-) D-) E-) lerlemek isteyenler, ada uygarl rnek almaldr. ada uygarla her toplumun katks vardr. ada uygarlk insanlarn katklaryla oluur. lkeler bir olsa da uygarlklar eitlidir. Her toplumun uygarl kendine zgdr

18- Cumhuriyetin ilk yllarnda gerekletirilen "ok partili rejim denemeleriyle" aadaki temel ilkelerden hangisini daha ok gelitirmeye almtr? A-) B-) C-) D-) E-) Devrimcilik Devletilik Ulusuluk Liklik Cumhuriyetilik

19- Ulusuluk ve Cumhuriyetilik ilkelerinin doal sonucu olan temel ilke aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) nklaplk Laiklik Halklk Devletilik Ulusal Egemenlik

20- Aadaki temel ilkelerden hangileri, Ulusal tarafndan dn vermeden uygulanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ulusuluk - Devletilik Liklik - Devrimcilik Halklk-Ulusuluk Devrimcilik - Cumhuriyetilik Cumhuriyetilik-Halklk E A E C C A B D A E C A E B C D A E B C

Kurtulu

Sava

sresince, yurtsever gler

15.Test TARH - Atatrk lke nklaplar 1- Mustafa Kemal'in, "Trk dilini yabanc dillerin boyunduruundan onun aadaki ilkelerinden hangisinin bir gereidir? A-) B-) C-) D-) E-) 2Halklk Bamszlk Ulusal Egemenlik Laiklik Cumhuriyetilik I. Arlk, uzunluk ve zaman llerinde II. Soyad Yasas'nn kabul edilmesi III.Tekke ve zaviyelerin kapatlmas Yukarda belirtilen devrimler, hangi alandaki gelimeyi hzlandrma amacna yneliktir? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim Toplumsal Hukuksal Kltrel Ekonomik deiiklik kurtarmaya" almas,

3- Bir toplumda, demokratik kurallarn ileyi kazanabilmesi iin, aadaki temel ilkelerden hangisinin ncelikle uygulanmas gereklidir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyetilik Devletilik Ulusuluk Laiklik Devrimcilik

4- Cumhuriyet Dnemi'nin aadaki sorunlarndan hangisi, meden Yasa'nn kabul edilmesiyle zmlenmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Nfus deiimi sorunu Yabanc okullar sorunu Patrikhane sorunu Irak Snr sorunu Hkmet bunalm sorunu

5- Trkiye Cumhuriyetinin ilk dnemlerinde, madenciliin ve maden ilemeciliin gelimesini aadaki kurululardan hangisi stlenmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Etibank Demirbank Smerbank Bankas Osmanl Bankas

6- Aadaki uygulamalardan hangisi, Trk toplumunun uluslamasndan daha ok batllamasn salamaya yneliktir? A-) B-) C-) D-) E-) Trk Dil Kurumu'nun kurulmas Medreselerin kapatlmas Trk Tarih Kurumu'nun almas Trk Meden Yasas'nn karlmas Arlk ve uzunluk llerinin deitirilmesi

7- Tevik-i Sanayi Yasas'nn uygulanmas ile beklenen gelimenin salanamamas sonucunda, 1933 ylnda uygulamaya konulan temel ilke, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Liklik Ulusuluk Devletilik Cumhuriyetilik Devrimcilik

8- nce Erzurum, sonra da Sivas Kongresi kararlaryla reddedilen "manda (gdm) ve himaye (koruma) ynetimleri", aadaki ilkelerden hangisi ile eliir? A-) B-) C-) D-) E-) Halklk Bamszlk Laiklik Devletilik Cumhuriyetilik

9- Birinci TBMM'nin ald, "Yasama ve Yrtme grevleri TBMM'ne aittir." karar, aadaki ilkelerden hangisinin kesin olarak uygulanacann kantdr? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyetilik Laiklik Devletilik Ulusuluk Devrimcilik

10- Trk Ulusu, aadaki temel ilkelerden hangisini dierlerinden sonra gerekletirmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Ulusuluk Halklk Laiklik Devletilik Cumhuriyetilik

11- Mondros Atekes Antlamas'nn imzalanmasndan sonra Anadolu'da balayan igal eylemlerine kar oluturulan Mdafaa-i Hukuk dernekleri ve Kuvay-i Milliye rgtleri, Trk Ulusu'nun aadaki ilkelerden hangisini ncelikle benimsediinin gstergesidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bamszlk Halklk Devrimcilik Cumhuriyetilik Laiklik

12- Aadaki sorunlardan hangisi, Trkiye Cumhuriyeti Devleti'ni uluslararas alanda zor durumda brakmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Halifeliin kaldrlmas eyh Sait Ayaklanmas Saltanatn kaldrlmas Yabanc Okullar Sorunu Suriye Snr Sorunu

13- Cumhuriyetin ilk yllarnda gerekletirilen aadaki gelimelerden hangisi, devlet ve toplum yapsnn laikletirilmesiyle ilgili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Halifeliin kaldrlmas Tevhid-i Tedrisat Yasas'nn kabul edilmesi Trk Medeni Yasas'nn benimsenmesi Tekke ve zaviyelerin kapatlmas Kabotaj Hakk Yasas'nn karlmas

14- Yeni Trk Devleti'nin likletirilmesinin en nemli aamas aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMM'nin toplanmas Saltanatn kaldrlmas Medeni Yasa'nn onaylanmas Halifeliin kaldrlmas Tekke ve zaviyelerin kapatlmas

15- Aadakilerden hangisi Yeni Trk Devleti'nde Devletilik uygulamalarnn nedenlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Sanayilemeyi hzlandrmak Toplumsal adaleti gerekletirmek Da bamszll yok etmek Blgeler aras ekonomik eitsizlii gidermek Sanayiyi devlet tekeline almak

16- Trkiye'de Atatrkln temel ilkelerinin uygulanmasyla, ulalmak istenen temel ama, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 17Ulusun bamszln, lkenin btnln salamak ada uygarlk dzeyinin stne kmak lkenin geleceini genlie teslim etmek Pan Trkizmi gerekletirmek slm dnyasn laikletirmek I. Laiklik II. Ulusuluk III. Cumhuriyetilik IV. Devletilik V. Devrimcilik TBMM, yukardaki ilkelerden hangilerinin uygulanmasna ncelik tanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) I - II II - III III - IV IV - V II - IV

18- "Her ulusun kendi bamsz devletini kurup, kendi geleceini kendisinin belirlemesi (self determination) ve uluslarn kltrlerini zgr bir ortamda gelitirebilmesi", aadaki ilkelerden hangisinin uygulamas ile ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ulusuluk Cumhuriyetilik Devletilik Halklk Liklik

19I.

Trk Meden Yasas'nn kabul edilmesi

II. Yeni siyasal partilerin kuruluuna izin verilmesi III. Halifeliin kaldrlmas IV. Kadnlara seme-seilme hakknn tannmas Yukardaki olaylardan hangi ikisi cumhuriyetilik ilikilidir? A-) B-) C-) D-) E-) I , II I , III I , IV II , III II , IV ilkesinin gelitirilmesiyle dorudan

20- Trkiye Cumhuriyeti'nde, hukuk birlii aadaki olaylardan hangisiyle kesin olarak salanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cumhuriyetin ilanyla Halifeliin kaldrlmasyla Trk Meden Yasas'nn kabul edilmesiyle Kapitlsyonlarn kaldrlmasyla 1924 Anayasas'yla B B A C A E C B B C A B E D E B B A E C

Geliim ve renme Psikolojisi Yaprak Testi I 1-Aadakilerden hangisi dierlerini de kapsayan bir kavramdr? A-) B-) C-) D-) E-) renme Byme Olgunlama Geliim Hazrbulunuluk

2-Ergenin, ocukluktan yetikinlie geite yaad kimlik sorununu ergenlik dneminin sonunda zmesi beklenir. Bu ifade, aadaki hangi kavramla ilikilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Byme Olgunlama Kritik Dnem renme Geliim Grevi

3-Geliimle ilgili ifadelerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Byme, gelimenin olmas iin yeterli deildir. renmenin olmas iin byme ve olgunlama gerekir. Geliimin olmas iin byme, olgunlama, renme ve Hazrbulunuluk gereklidir. Kritik dnem, daha sonraki geliim dnemleri iin nemli bir basamaktr. Byme, olgunlamann ve fiziksel geliimin ortak bir rndr.

4-Geliimle ilgili aadaki ifadelerden hangisi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) Kaltm bireyin geliiminde evreden daha nemli bir unsurdur. evre bireyin geliiminde kaltmdan daha nemli bir faktrdr. Fenotip, bireyin kaltmsal olarak daha nceki kuaklardan ald zellikleridir. Uygun bir evre, kaltmsal zelliklerin ortaya kmasn kolaylatrr. evre, kaltmsal zellikler stnde herhangi bir etkiye sahip deildir.

5-Aadakilerden hangisi, son ocukluk dnemi geliim grevlerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Kendisine ilikin tutumlar gelitirme Deerler ve vicdan anlay gelitirme Cinsiyetine uygun sosyal rolleri renme Okuma, yazma ve aritmetik becerilerini kazanma Ailesiyle ve yakn evresiyle iliki kurabilme

6-Aadakilerden hangisi Piagetnin geliim dnemlerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Soyut ilemler Sosyal ilemler Duyusal-motor Somut ilemler lem ncesi

7-ocuunun yeni karlat durumlar nceki emalar yerine yeni emalarla aklamaya almas, aadaki hangi zihinsel ilemle gerekletirilir? A-) B-) C-) D-) E-) Dengeleme Uyumsama zmleme rgtleme ema

8-Aadakilerden hangisi, ilem ncesi dnemin zelliklerinden birisi deildir? A-) Animizm B-) Paralel oyun C-) Ben-merkezcilik

D-)

Sembolik dnme

E-)

Korunum

9-Piagetnin somut ilemler dnemi hangi retim kademesine denk dmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Okul ncesi/ilkretim birinci kademe lkretim ikinci kademe/ortaretim lkretim ikinci kademe lkretim birinci kademe Okul ncesi

10-Aadakilerden hangisi, duygusal-motor dnemi zelliklerinden birisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Paralel oyun Sembolik dnme Nesnelerin sreklilii Korunum Animizm

11-Geliimsel adan Hazrbulunuluk hangi anlama gelmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Bireyin toplumsal adan sorumluluklar alabilecei bir dzeye erimesi Kiiliin gelimesi ve zenginlemesi Yaamn deiik dnemlerinde hzl fiziksel bymenin gereklemesi Bedensel byme ve deimenin gerekli davran deiikleriyle tamamlanmas Organizmann bir davran yababilecek dzeye gelmesinin yannda nbilgilere ve tutuma sahip olmas.

12-Bir ocuk dili renmede annesinin ona retmeye alt kelimeleri yalnzca rendiini rneklerle snrlandrarak kullanma eilimi gstermektedir. rnein evdeki misafirlerin nnde azn aarak konumamay renen bir ocuk muayene iin gittii doktor azn a dediinde bunu yapmamaktadr. Dil geliimi asndan ocuun bu davran aadakilerden hangisi ile aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Telgrafik konuma Eksik kurallatrma Ar kurallatrma Morfem Ket vurma

13-Aadakilerden hangisi, renme yoluyla kazanlan davrana bir rnek olarak gsterilemez? A-) B-) C-) D-) E-) Bir Bir Bir Bir Bir rencinin okulun bulunduu yeri tarif etmesi. televizyon tamircisinin bir televizyondaki bozuk sesin nedeninin ksa srede bulmas. hayvann yavrusuna saldracan hissettii dier hayvanlara kar yavrusunu savunmaya almas ev hanmnn piirdii yemein tuzlu olup olmadn tadarak anlamas. ocuun Trk byklerine sayg duymas

14-Bir anne bebeine ampuanla banyo yaptrdnda gzleri yanan bebek alamtr. Daha sonra annesi gzlerini yakmayan bir ampuan alarak bebeine banyo yaptrm ve bebek alama davrannda bulunmamtr. Bir sre sonra ise bebek ampuan grdnde tekrar alama davrannda bulunmutur. Bu durum aadaki koullanma ilkelerinin hangisi ile aklanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Snme Ntr uyaran koulsuz uyarn elemesi Olumsuz pekitire Kademeli yaklatrma Kendiliinden geri gelme

15-Edimsel (operant) koullanma renme srecinde bireyi aadakilerden hangisiyle ele almaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Birey balangta iliiksiz olan uyarana tepkide bulunarak renir. Birey uyarclar ayrt ederek ve uyarclar genelleyerek renir. Bireyin renmede hazr bulunuluu saladktan sonra uyaranlar sunulur. Birey bir pekitire elde etmek iin renme srecinde aktif bir ekilde etkinlikte bulunur. Birey evreyi gzleyerek setii davranlar yapar ve pekitire alarak davranna devam eder.

16-Snfta retmeninden azar iiten Aye eve geldiinde annesine barm ve onunla tartmtr.Bu durum aadaki savunma mekanizmalarndan hangisiyle aklanr ? A-) B-) C-) D-) E-) Yanstma Bastrma Yer deitirme Rasyonelletirme Yceltme

17-rencilerde benlik kavramn glendirmek isteyen bir retmen aadaki davran ekillerinden hangisinden kanmaldr. A-) B-) C-) D-) E-) rencileri kendisine gven duymasna salayacak etkinliklere ynlendirme Yetersiz olduklar alanlar belirleme renciler arasnda sayg, empati ve drstlk deerlerini glendirme rencilerin ilgi ve ihtiyalarn karlama renciler arasndaki rekabet ortamn engelleme

18-Temizliki olarak yeni ie balad bir i yerinde birey ilk temizlik ilerini iyi yapt iin patronundan ek mesai creti alnca daha fazla almaya balamas aadakilerden hangisine bir rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Klasik koullanma Edimsel koullanma Kavrayarak renme Deneme-Yanlma yoluyla renme Gzlem yoluyla renme

19-retmenin snfta olumlu davranan rencilerin davranlarna nem vermeyerek, srekli olumsuz davranan rencilerle ilgilenmesi ve uyarmas sonucunda snfta olumsuz davranlarn artt grlmtr. Byle bir durumda aadakilerden hangisi sylenemez ? A-) B-) C-) D-) E-) Baz rencilerin retmenin dikkatini ekmek istemesi Olumsuz davranlarn snfta daha ok kabul grmesi Olumlu davrana nem vermenin bu davrann devamlln salamas zerinde durulan davranlara ilginin olmas stenmeyen davranlarn snfta kabul grmesi

20-retmen retme-renme srecinin yrtlmesinde ncelikle aadakilerden hangisinin dikkat etmelidir? A-) B-) C-) D-) E-) Veli beklentileri renci ilgi ve ihtiyalar Konu alan Snama durumlar Toplum istekleri

21-Aadakilerden hangisi renme rn olan bir sreci ifade etmez? A-) B-) C-) D-) E-) Kavram renme Alkanlk edinme gdsel davran Beceri edinme Korkuyu renme

22-Klasik koullanma aadaki hangi yaklamlarn gelitirdii bir renme yaklamdr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel yaklam Davran yaklam Varoluu yaklam Psikoanalitik yaklam Nro-fizyolojik yaklam

23-Pavlov, klasik koullanma deneyinde kpee, zil sesinden sonra et vermez ve bunu bir ka kez tekrar eder. Kpein artk salya aktmad grlr. Bu durum aadaki kavramlardan hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Koulsuz tepki Koullu tepki Alkanlk edinme Davrann snmesi Uyarc genellemesi

24-Edimsel koullanmann en nemli temsilcisi aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Skinner Pavlov Piaget Rogers Watson

25-Bir davrann sonucu haz ve mutluluk veriyorsa tekrarlanma olasl artar. Davrann sonucu ac ve elem veriyorsa bu davrann tekrarlanma olasl kalkar. Yukarda aklama aadaki kavramlarn hangisin aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Etki yasas Hazrbulunuluk Gdleme Pekitire Genelleme

26-Geliim psikolojisi olarak adlandrlan ve aadaki elemelerden hangisi yanl olarak verilmitir. A-) B-) C-) D-) E-) Psikoanaliz Freud Ahlak geliimi- Kohlberg Bilisel geliim-Piaget Psiko-sosyal geliim Ericson Ahlak geliimi-Piaget

27-Aadaki yaklamlarn hangisi renme konusunda yaplan ilk almalarn sonucunda ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel yaklam Varoluu yaklam Pisikoanalitik yaklam Davran yaklam Nro- fizyolojik yaklam

28-Aadaki yaklamlardan hangisi renmeyi, uyarc-tepki arasnda ba kurma sreci olarak aklamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel yaklam Biyolojik yaklam Varoluu yaklam Nro-fizyolojik yaklam Davran yaklam

29-Korku, sevgi gibi duygusal davranlar ve fobiler aadaki yaklamlardan hangisiyle renilir? A-) B-) C-) D-) E-) Gdlenme Klasik koullanma Edimsel koullanma Genelleme Anlamsz renme

30-Bir basketbol oyuncusunun basketbol manda kurallara uygun olarak oynamasn ve hareket etmesini salayan bellek aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) lemsel bellek Duyusal kayt Ksa sreli bellek Anlamsal bellek Ansal bellek

31-Aadaki retme renme etkinliklerinden hangisi doru deildir? A-) B-) C-) D-) E-) retmen snfta ok farkl dzeyde bilgi seviyesinde rencileri varsa, orta dzeydeki rencinin anlayabilecei ekilde genel bir retim yntemi kullanmaldr. renciler renme srecinde aktif olmaldrlar. Dersin banda konunun ilerine ok yarayaca konusunda rencileri gdlemek. renciye her snavdan sonra renme eksiklii ile ilgili dnt verilmeli. retmenin ses tonu, jest ve mimikleri rencinin derse ilgisini ekmede nemlidir.

32-Aadakilerden hangisi bilisel renme trlerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Problem zmeyi renme Szel bilgileri renme Kavramlar renme lkeleri renme Beceriyi renme

33-iir yazan birinin kompozisyon yazarken zorlanmas aadaki kavramlardan hangisi ile aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Aktarma zorluu Olumsuz transfer Olumlu pekitire Yetenek genellemesi Uyarc genellemesi

34-Uzmanlar bir yabanc dil bilen birisini ikinci bir yabanc dil renmesinin kolay olacan ifade etmektedirler. nk belleklerinde yabanc dille ilgili kodlanm bilgiler ve kurallar bulunmaktadr. Bunlar kullanarak ikinci bir yabanc dili daha kolay renirler. Bu ekilde aklama aadaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yetenek genellemesi Geriye ket vurma Olumsuz aktarma Aktarma kolayl Olumlu transfer

35-Bir ocuun etrafnda bulunan her nesnenin kendisi iin varolduuna inanmas, annesinin tek varlk nedeninin kendisine bakmak olduunu dnmesi, hangi bilisel geliim kavramyla aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Sistematik dnme Ben-merkezci dnme Devresel tepki Tersine dntrme Alg yanlmas

36-Freudun kuramna gre hangi dnemin ihtiyalarnn yanl karlanmas sonucu bireyler bakaldrma sinirlilik saldrganlk gibi davranlar gsterirler? A-) B-) C-) D-) E-) Oral Anal Fallik Genital Gizil

37- I. Kural koymazlar II.ocuktan bir ey istemezler III.Genelde gvensiz ve tutarszdrlar IV.ocuu cezalandrmaktan kanrlar Yukarda zellikleri verilen anne-baba tutumlar aagdakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) Moratoryum Ar ilgili Otoriter lgisiz

Doru Cevaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 D E E D E B B E D C E B C E D C E B C B C B D A A E D E B A A E B E B B D

Geliim Psikolojisi Yaprak Testi 2 1-Bu dnemde ocuklarn kendi kendine yemek yemesi salanmal, bu ynde tevik edilerek desteklenmelidir. Bylece ocuk bu beceriyi daha abuk renir. Yukarda anlatlan dnem, Eriksonun kuramnn hangi dnemine uygundur? A-) B-) C-) D-) E-) Temel gvene kar gvensizlik zerklie kar utan ve kuku Girikenlie kar sululuk Baarya kar aalk kompleksi Kimlik kazanmaya kar rol karmaas

2-Bir maazann vitrininde grd elbiseyi alamayan gen kz eve gittiinde ocuk gibi alam, daha sonra arkadalarna elbiseyi beenmedii iin almadn sylemitir. Bu duruma gre gen kz srasyla aadaki savunma mekanizmalarndan hangilerini kullanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yn deitirme-bahane bulma Gerileme- bahane bulma Gerileme-Yn deitirme Gerileme-yanstma Yn deitirme-yanstma

3- Dier insanlarn duygularna kar duyarl, farkl kltrler ve yaam tarzlar hakknda merakldrlar.Sz edilen zeka tr Gardnere gre aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kiisel-zednk Szel-dilsel Sosyal-kiileraras Mziksel-ritmik Mantksal-matematiksel

4-Eriksonun baarya kar aalk kompleksi dnemi ile ilgili anne-baba ve retmen iin aadakilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) ocuk yapabilecei farkl etkinliklerde grevlendirilmelidir. ocuun kk hatalar grmezden gelinmelidir. renme-retme ortam ocuu aratrmacla ve yaratcla ynlendirmelidir. Baarl ocuklar ile kyaslama yaplarak ocuk baarya gdlenmeli. ocuun bir ii baarp kvan duymas salanmaldr.

5-Piagete gre ocuk hangi yata karmak ve yetikinlerin konumalarna yakn dil geliimine ular? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5

6-Aadakilerden hangisi Piagetin eitim grlerine uygun deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim geliim teorilerine uygun olmaldr. Ders konularnn dardan sunulmas ocuun bili yapsna yardm ederek, zenginletirecektir. Okul yaama hazrlk deil, yaamn kendisi olmaldr. Snavlar eitime zarar vermektedir ve bellee ynelik snav yaplmamaldr. Yeni bilgiler eski bilgilerin zerine yaplandrlmaldr.

7-Aadakilerden hangisi Freudun ileri srd grlerden deildir? A-) B-) C-) Savunma mekanizmalar Oedipus ve Elektra karmaalar Bilinalt kavram

D-) d, ego, sperego E-) Kollektif bilinalt 8-Eriksona gre ortaretim dneminde bireyler hangi temel atma iinde olurlar? A-) B-) C-) D-) E-) Bamszlk-utanma ve phe Girikenlik-sululuk retkenlik-verimsizlik Baar-aalk kompleksi Kimlik kazanma-kimlik karmaas

9-Havighursta gre aadakilerden hangisi ergenlik dnemi grevlerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Her cinsle olgun iliki kurma Yatlaryla geinme Duygusal bamszlk Meslee ve evlilie hazrlk Bedenini kabul etme

10-Havighursta gre aadakilerden hangisi yetikinlik dnemi grevidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bo zaman deerlendirme Cinsiyet bilinci Kiisel bamszlk ocuk yetitirme E seme

11-Freuda gre ar kuralclkeilimi grlen bireylerdeki bu davrann temel nedeni aadakilerden hangisi olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) 12Kiilik id, ego, speregodan oluur. Kiilikte ailenin ocuk yetitirme tarz ile aalk kompleksi ve stnlk kompleksi nemlidir. Kiilikte iednklk ve dadnklk aytedici zelliklerdir. Baskc ve erken tuvalet eitimi Stten erken kesilmi olmak Oedipus karmaasnn etkisiyle hareket etmek Elektra karmaas nedeniyle kendini ve bakalarn bask altna almak Ar kuralc kiileri model almak

Yukardaki grlere ait bilim adamlar hangi seenekte doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Freud-Jung-Adler Freud-Adler-Erikson Freud-Adler-Jung Freud-Erikson-Jung Freud-Erikson-Adler

13-Freuda gre unutmann nedeni aadakilerden hangisidir A-) B-) C-) D-) E-) rgtlenmeyen bilgiler unutulur. Kullanlmayan bilgiler unutulur. Gerginlik ve korku taratan bilgiler unutulur. Ket vurma unutmaya neden olur. Tekrarlanmayan bilgiler unutulur.

14-Freudun fallik dnemine karlk Eriksonun hangi dnemi gelmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Temel gven-gvensizlik zerklik-utan veya phe Girikenlik-sululuk Baar-aalk kompleksi Kimlik-kimlik karmaas

15-Aadakilerden hangisi ergenlik dnemi iin doru deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Bedensel orantszlklarn olmas Kskanlk ve imrenme duygularnn yaanmas Kiiliin oturmu olmas Kar cinse ilginin youn olmas Onay grememe korkusunun olmas

16-Aadaki yarglardan hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Freudun oral dnemi,Eriksonun temel gvene kar gvensizlik dnemine denk der Freuda gre cinsel eitimin en faydal olaca dnem latent dnemdir. Piagete gre bireyler her geliim dneminde o dneme yetecek kadar zihinsel yetiye sahiptir Rogers koulsuz sevginin olumlu benlik bilincini oluturacan savunur. Her geliim dnemi nceki ve sonraki dnemin zelliklerini iinde barndrmaz.

17-ocuklarn oyun oynarken kaklar konuturmas aadakilerden hangisi ile adlandrlr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Adaptasyon rgtleme Animizm zmleme Uyumsuma B B C D E B E E B A A B C C C E C

Geliim Psikolojisi Yaprak Testi - 3 1-Zihinsel geliim asndan kritik dnem hangi anlama gelir? A-) B-) C-) D-) E-) ocuun, cinsel farklarn ve kendi cinsiyetinin ayrmna vard dnem Problem zme ve soyut dnme becerisinin en st dzeye ulat dnem ocuk kimliinden ergen kimlie geilen dnem evresel uyarclarn renme zerinde en ok etkili olduu dnem Yalanma yznden bireyin kendisini yetersiz hissettii dnem

2-Geliimsel balamada olgunlama hangi anlama gelmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Toplumsal olaylar objektif bir biimde ele alma becerisini kazanma Kiiliin gelimesi ve zenginlemesi ocukluk dneminde gzlenen hzl zihinsel byme Toplum tarafndan kabul gren ve grmeyen davranlarn renilmesi Bedensel byme ve gelimenin gerekli davran deiiklikleriyle tamamlanmas

3-ki yandaki bir ocuk kaydraktan kaymak istemekte, kendisini tutmaya alan annesinin ellerini itmektedir. ocuun bu davran hangi geliimsel zellikle aklanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Merak zerklik Baar Yaknlk retkenlik

4-Somut ilemler dnemindeki bir ocua eit miktarda kilden oluturulmu iki top gsterilmi ve hangisinde daha ok kil olduu sorulmutur. ocuktan, ikisinde de ayn. yant alndktan sonra, onun gz nnde, toplardan biri bozulup tane kk top halinde getirilmitir. Bu ocuun bu kk topta m yoksa bozulmayan topta m daha ok kil var? sorusuna, aadaki yantlardan hangisini vermesi beklenir, neden? A-) B-) C-) D-) E-) "kisinde de ayn der, nk nesnelerin devamll kavramn kazanmamtr. Kplerdeki kil ok der, nk say boyutuna bamllk vardr. kisinde de ayn. der, nk miktar korunumu kazanmtr. Kplerdeki kil az der, nk grelilik ilkesini renmitir. Kplerdeki kil ok der, nk dntrme ilemini henz baaramaz.

5-Aratrmalar, (7-11 ya) ocuklarn somut dnme dneminde olduunu, soyut dnmenin ancak (11 ya ve st)nde gelimeye baladn gstermektedir. Buna gre, aadaki retmen davranlarndan hangisi, ilkretim 3. snf dzeyine uygun deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Dnyann, kendi etrafnda dndn retmek iin, iinden i geirilmi toptan yararlanmak Paralar tantrken, kullanlmakta olan paralarla nelerin satn alnabildiini gstermek Mikroplarn dokunmakla nasl bulatn gstermek iin, eline tebeir tozu srp rencileriyle tokalamak Caddede kardan karya gvenli geii retmek iin, bu durumu snfta canlandrmak Uzay yolculuunu anlatmak iin, rencilerden, kendilerini snf yerine bir uzay mekiindeymi gibi dnmelerini istemek

6-Yaam sreci ierisinde yer alan geliim sorunlarn en iyi ifade eden seenek aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yaamn farkl dnemlerinde farkl nitelikte geliimsel sorunlarla karlalr. Ergenlik dnemindeki geliimsel sorunlarn ou renme ile ilgilidir. Yetikinlik yllarnda biyolojik sorunlar azalr, psikolojik sorunlar artar. ocukluk yllarnda ortaya kan geliimsel sorunlarn zlmesi ok zordur. Orta ya dneminin geliimsel sorunlar, yallk dneminde de devam eder.

7-Bir ocuk annesinden su isterken Anne su diyor. ocuun bu sz, dil geliimi asndan aadakilerden hangisine rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Duyu organlaryla alnan bir bilgiyi nesnelerin zihinsel tasarmlarna dntrme zne, yklem, bala, ek vb. elerin bazlarn kullanmama Kurallar, ilikili olan ve olmayan btn durumlara genelleme eilimi Kurallar yalnzca renilen rnekle snrl olarak kullanma Yeni szck retebilmek iin bekleme eilimi

8-Dierleri kadar iyi okuyamayan rencisine, Senin de yaknda ok iyi okuyabileceini biliyorum. Matematik ilemlerinde ok baarlsn. Bunu da yapabilirsin. diyen bir retmen Eriksonun Psikososyal Geliim Kuramna gre, bu szleriyle hangi geliimsel soruna zm bulmaya almaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) zerklie kar utan ve kuku Girikenlie kar sululuk alkanla kar aalk duygusu Kimlie kar rol karmaas retkenlie kar durgunluk

9-Snf arkadalarna gre ksa boylu olan bir 7. snf rencisini, Ufaklk, gel buraya. diye aran bir retmenin bu davrannn geliim psikolojisi asndan olumsuz olmasnn temel nedeni aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bireysel farkll, renciyi incitebilecek ekilde kullanmas rencilerin zellikleriyle ilgilenmediini gstermesi renciye beslenen olumlu duygular iletmekte yetersiz kalmas Ergenlikte ortaya kan fiziksel farkllklara dikkat ekmesi Okul baarsn etkilemeyen bir zellii vurgulamas

10-Bir snf retmeni okuldaki tm kutlamalarda, btn rencilerine aktif roller vermitir. ocuklar yetenek ve ilgilerine gre, sunuculuk, koro yelii, drama, iir okuma ve halkoyunlar alanlarnda grev almlardr. retmenin bu yaklamnn geliim psikolojisi asndan salayaca en nemli yarar aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) ocuklarn onaylama, tannma, baarma gereksinimlerinin doyurulmas ocuklar arasnda en ok tercih edilen etkinliin belirlenmesi ocuklarn kendi liderlerini belirlemelerine olanak salanmas ocuklarn elenmelerinin salanmas

Doru Cevalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D E B C E A B C A A

renme Psikolojisi Yaprak Testi - 1 1-Aadakilerden hangisi olumsuz A-) B-) C-) D-) E-) pekitirmeye rnektir?

devlerini yapan ocuu lunaparka gtrmek Havasz snftaki derse ara vermek Soruyu bilen renciye aferin demek Konuya rnek veren renciye not vermek devini yapmayan renciyi teneffse karmamak

2- grup ocuk zerinde yaplan deneyde, ilk gruba davrantan hemen sonra, ikinci gruba 5 sn. sonra, nc gruba ise 30 sn. sonra dl verilmitir.Sonuta en hzl renmeyi ilk grup gerekletirmitir. Bu durum aadakilerden hangisini dorular? A-) B-) C-) D-) E-) Davrann pekime dzeyi dln miktarna baldr Davrann hemen ardndan yaplan pekitirme renmeyi artrr Transfer edilen bilgiler pekitirilmi olur Tam renme aralkl tekrar yoluyla gerekleir htiyalar karlayan materyaller pekitirme yaplmadan da renilir

3-Baz annelerin ocuklarn sadece aladklarnda kucaklayp sevdiklerinde, alama davrannn artt grlmtr. Bu durum aadaki yarglardan hangisini rnekler? A-) B-) C-) D-) E-) Baz davranlar uygun olgunlama dzeyini gerektirir Ceza istenmeyen davran azaltr Alama davran doal tepkidir Pekitirilen davranlar yerleir dl cezadan daha etkilidir.

4-ki grup ocuk zerinde deney yaplmtr.lk gruptakiler oyuncak bir bebee sert vurduklarnda ekerle dllendirilmi,dierleri ise hafif vurduklarnda dllendirilmitir.daha sonra deneye katlmayan ocuklarla birlikte iki grup oynamaya braklmtr.Oyun srasnda deneye katlan ocuklarda diz vurma,itme,tekmeleme gibi davranlar gzlenmitir.Deney srasnda bebee sert vuran ocuklarn hafif vuranlara gre daha saldrgan olduklar grlmtr. Buradan aadakilerden hangisi karlabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Davranlar ancak gruplar zerine yaplan deneylerle anlalr. Deneylerde yaplan her davran iin dl verilmelidir Bir durumda renilen davran, dier durumlara genellenip yaylabilir Her deneyde iki grup kullanlmaldr Deney sonularnn salkl olmas iin kontrol grubu kullanlmaldr

5-renme srasnda yaplan geribildirim, rencinin hatalarn hemen dzeltmesini, dorularn saklamasn salayarak renmeyi glendirir. nk hata yapmak, istenmeyen bir durumdur ve renci bu durumdan kurtulmak ister. Ayn zamanda doru yant vermek , istenen bir durumdur ve rencide bu durumu tekrarlama eilimi meydana getirir. Bu duruma gre geribildirimin temelinde aadaki renme srelerinden hangisi yer alr? A-) B-) C-) D-) E-) Zeka ve olgunlama Olumlu ve olumsuz transfer Olumlu ve olumsuz pekitirme Genelleme ve ayrtetme Genel uyarlmlk hali

6-Pekitirme, davrann srmesini salayan ve davranana doyum veren bir sretir. A-) B-) C-) Buna gre aadakilerden hangisinde pekitirme sz konusudur? Baz kurumlarn derece yapan renciye burs vermesinde Mdrn alanlarn hangi kurallara uyacan sylemesinde retmenin rencilere hangi kaynaklarda, hangi bilgileri bulacan anlatmasnda

D-) Garsonun yemekleri abucak getirmesinde E-) Srcnn trafik kurallarna uymasnda 7-Baz cep telefonu modelleri tu kilidi yaplmadnda alarm alarak sahibini uyarmaktadr. Yukardaki durum aadakilerden hangisine rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Transfer Ket vurma zmleme Olumlu pekitire Olumsuz pekitire

8-Okulda arkadalaryla top oynarken, "Top benim, iir giderim," diyerek onlara her istediini kabul ettirebileceini renen bir ocuk, arkadalarnn durmadan sklp birka kez st ste "istiyorsan al topunu git." demeleri zerine bu davran gstermez olmutur. Ancak, yaryl tatili dnnde ocuk arkadalarna oynarken istediklerini yaptrmak iin tekrar "Top benim, alr giderim," demeye balamtr.ocuun tatil dnnde tekrar "Top benim, alr giderim," demeye balamas, aadakilerden, hangisine rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Kart tepki oluturma Olumlu pekitirme Duyarszlama Kendiliinden geri gelme Olumsuz aktarma

9-On gmlek diken bir iiye srekli olarak be puan verilmesi aadakilerden hangi pekitirme tarifesine rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Deiken oranl Deiken aralkl Sabit aralkl Srekli Sabit oranl

10-Aadakilerden hangisi ikincil pekitireler iin yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) kincil pekitireleri vermek birincil pekitirelere gre daha kolaydr. kincil pekitireler renilmi pekitirelerdir. kincil pekitireler daha ok klasik koullanma ile renilirler. nsanda ikincil pekitireler doutandr. Balangta birincil pekitirelerden yararlanlarak renilirler.

11-Aadakilerden hangisi isel pekitirelere rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Gen kzn ilgi duyduu gencin beendii model giysiler giymesi. ocuun televizyonda grd rnek gibi ark sylemesi. rencinin isiz kalma tehlikesine ramen ilgisini daha ok eken felsefe blmn semesi. rencinin isiz kalma tehlikesine kar bilgisayar blmn semesi Yksek not almak iin rencinin retmenin isteklerini yerine getirmesi.

12-ocuk her aladnda istedii yaplrsa, ocuk tm isteklerini alayarak elde etmeyi renir. Yukardaki renme tr aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Klasik koullanma Edimsel koullanma Deneme-Yanlma Bilisel renme Ani kavrayla renme

13-Dnem devleri hangi tr pekitirme tarifesine rnektir? A-) B-) C-) D-) Deiken oranl Srekli pekitirme Deiken aralkl Sabit oranl

E-)

Sabit aralkl

Doru Cevaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B B D C C A E E D D C B E

renme Psikolojisi - 2 1-Aadakilerden hangisi devinimsel (psiko-motor) renmeye uygun rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Kavramlara uygun rnek verme Dzenli kitap okuma alkanl Yere p atanlar uyarma Okula dzenli devam etme Elle eik yaz yazma

2-Bu tr renme bir tr alglama srecidir. Birey gemi yaantlarndan (snamayanlmalarndan) ya da zihindeki tasarm ve kavramlardan yararlanp iinde bulunduu durumda ilikileri birbirine balayarak renir. Yukarda aklanan renme yaklam hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kavrama (sezi) yoluyla renme Gizil (rtk) renme Kademeli yaklama Snama yanlma yoluyla renme Klasik (tepkisel) koullanma

3-Kavrama (igrsel dnme) yoluyla problem zmede bireyin sahip olduu bilisel yaplarla, gemi yaantlarndan edindii bilgiler nemlidir. renciler bir problemi zmeleri iin problemi ilgilendiren kavram ve ilkeler arasndaki ilikileri zihninde ilikilendirebilmelidir. Buna gre kavrama yoluyla renmenin olumasnda en nemli ilke hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) renmede zihinde gerekleen yap ve birikimler renmeyi etkileyen evre uyarclar Bireyler aras renme farkllklar Deneme yanlma sresi Uyarc tepki ilikisi

4-nsanlar grdklerini bir btn olarak alglar ve btn paralardan farkldr. Temel dncesi aadakilerden hangisine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Bitiiki renme Gestalt renme Nro fizyolojik renme Edimsel (operant) koullanma Temel retme modeli

5-Aadakilerden hangisi igrsel renmenin (igr kazanma) temel zelliklerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) zme aniden ve birdenbire ulama gr yoluyla problem zme becerisini uzun sre kullanlma ve hatrlama Dier problemlerin zmnde kullanlma Zeki bireylerde daha etkili olma nceki renmelerden bamsz olma

6-Aadaki retmen davranlarndan hangisinin rencileri derse gdlemede en etkili olmas beklenir? A-) B-) C-) D-) E-) Dersin hedef davranlarn aklama Derste konuya uygun sorular sorma Derste srekli rnek durumlar kullanma rencileri renmeye istekli hale getirme renme konularn basitten karmaa doru sralama

7-Aadakilerden hangisi davran renme yaklamnn gelitirdii Programl retim modelinin kulland sreci doru olarak ifade eder? A-) B-) C-) Olaylar ve durumlar arasndaki ilikilerin aniden kavranmasyla, renmenin oluumu rencilerin grup ierisinde renme eksikliklerinin giderilmesi Bilginin anlamlandrlmas ve hafzaya yerletirilmesi

D-) E-)

Davrann aamalara blnerek hedefe gtrecek davranlarn pekitirilmesi Snf ii retim etkinliklerinin planlanmas

8-Aadaki renme yollarndan en salam, gvenilir, geerli ve en st dzeyde zihinsel becerileri kullanmay salayan renme yolu aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) artlanma yoluyla renme Snama yanlma yoluyla renme Kavrama (sezi) yoluyla renme Akl yrtme yoluyla renme Sosyal (modelden)renme

9-Bir obje koullar deimesine ramen obje olarak grlr. rnein bir hayvan yanmzda olmas ya da televizyonda grmemize bal olmakszn ayn hayvan olarak alglarz. Bu sre aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Algda seicilik Algsal deimezlik Alg tamamlamas Sabit dnce Nesnelerin deimezlii

10-Okulun bahesinde oynayan ocuklarn topu bir aacn dallarnn arasnda kalmtr. ocuklar topu almak iin bir takm denemelerde bulunmu ve baarl olamamlardr. Bir sre sonra aralarndan birisi bir merdiven bularak aacn zerine karak topu alabileceini fark etmi, bunu arkadalarna sylemi ve merdiveni getirerek aata kalan topu alabilmilerdir. ocuun merdiven getirerek aata kalan topu alabileceini anlamas aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Model alma gr oluturma Snama yanlma Kademeli yaklama rtk renme

11-Yeni ald bilgisayarn paralarn tek tek inceleyerek bunlarn nasl, hangi srayla bir araya getirilmesi gerektiini belirleyerek sonuta bilgisayar kuran bir bireyin renmesi hangi yolla gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Kavrayarak renme Gizil (rtk) renme Snama yanlma Tepkisel (klasik) koullanma Edimsel (operant) koullanma

12-6 yandaki Fatih oyun legolaryla zihninde tasarlad bir ekli yapmak iin deiik denemeler yapm fakat baaramam, baka bir oyuncann parasndan yararland taktirde, istedii ekli yapabileceini dnm ve istedii ekli yapabilmitir. Fatihin legolarla istedii ekli elde etmek iin baka bir oyuncann parasn da kullanmas gerektiini anlamas aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) gr oluturma Gizil (rtk) renme Snama yanlma Tepkisel (klasik) koullanma Edimsel (operant) koullanma

13-Bilgi lem kuramna gre bir bilginin renilmesi iin renme srecine zihinsel olarak etkin katlmas gerekmektedir. Buna gre nce uyarclar seilir ve anlamlandrlr sonra da hafzaya yerletirilerek renme gerekleir. Buna gre bilgi ilem kuram renmeyi nasl aklamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) renme renme renme renme renme uyarc tepki ilikisiyle aklanr. problem zme srecidir. tekrarlar ve pekitirme ile gerekleir. zihinsel yapda meydana gelen deiikliklerle aklanr. sosyal evreye uyum srecidir.

14-rencinin renme srecinde, bir paragraf okuyarak anladn aklamas, okuduunu ve retmenin anlattklarn kendi cmleleriyle zetlemesi, konulara deiik rnekler vermesi aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) retim stratejilerinin eitlilii Anlamlandrma stratejisini kullanma retmen renci iletiiminin sonucu Uyarc zenginliinin renmeye katks retimde dnt dzeltme kullanma

15-Bir ev hanm zihninde tasarlad bir yemei piirebilmek iin deiik malzemeleri ve farkl miktarlarda ya, tuz ve baharat eitlerini kullanarak yapt denemelerden sonra istedii yemei yapabilmitir. Bu srete kullanlan renme yolu aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) artlanma yoluyla renme Snama yanlma renme Kavrama (sezi) yoluyla renme Akl yrtme yoluyla renme Sosyal (modelden)renme

16-Bir renci ngilizce dersinde baarsz olunca, retmenine aslnda ok alyorum ama bir trl bu dersi rene-miyorum demi ve kendisini savunmutur. Bu durum karsnda geliim ve renme psikolojisini dikkate alarak aadaki szlerden hangisini syleyemeyiz? A-) B-) C-) D-) E-) ngilizceyi renip renemediine ancak performansna bakarak karar verebiliriz. ngilizce konuma deneyiminiz arttka daha iyi reneceksiniz. ngilizce aslnda kolay bir derstir, renilmeyecek bir ders deildir. alma tekniklerinizi gzden geirmenizi neririm. Yardmc kaynak ya da zel ders alma ihtiyacnz olabilir.

17-Bir araba tamircisi arzal bir arabay tamir etmek iin motorunu skm, gerekli para deiikliklerini yapm fakat arzay giderememitir. Bunun zerine motorun yana, arabann suyuna ve dier blmleri tek tek kontrol etmi yine baarl olamamtr. Daha sonra aknn suyunun eksik olabileceini dnm ve aknn suyunu tamamlam bylece arzay gidermitir. Bu tamircinin daha sonra aknn suyunun eksik olabileceini dnmesi ve bylece arzay gidermesi aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) artlanma yoluyla renme gr oluturma Snama yanlma yoluyla renme Gizil (rtk) renme Sosyal (modelden) renme

18-Bir ilkretim rencisi matematik dersinde verilen bir problemi, verilen ve istenilenler arasndaki ilikileri dikkate alarak deil, eitli zm yollarn uygulayp sonucu bulmaya almaktadr. ocuun problemin doru zmn eitli zm yollarnn sonucuna gre bulmaya almas aadakilerin hangisine bir rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Anlaml renme Snama yanlma yoluyla renme Modelden renme Kavrayarak renme Gizil (rtk) renme

19-Bir teknisyen yksek grlt ile alan bir amar makinesini tamir etmek zere skt, birok yerini kurcalad, takt ve altrd. Fakat arza giderilmedi tekrar skt ve eitli denemeler yapt yine grlt kesilmedi. Kaylar ve makineyi yalad grlt biraz hafifler gibi oldu ama yine kesilmedi. Makine alrken gvdesinden tutulduunda grltnn azaldn fark etti bylece makine ile gvdeyi birbirine balayan civatalar iyice sktrld ve makine normal bir sesle almaya balad. Bu srete aadaki renme yollarndan hangisi kullanlmtr? A-) C-) Kavrama yoluyla renme Gizil (rtk) renme B-) D-) Snama yanlma yoluyla renme Kademeli yaklama

E-)

Problem zme

20-Bir renci fen bilgisi dersinde yapt deneyleri bazen olduka dzenli yapmakta, bazen de hatalar yapmaktadr. Bu renciye retmenin yapabilecei en etkili yardm aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Fen bilgisi dersinin neminden bahsetmek Deney yaparken gerekli gvenlik nlemlerini alp almadn sormak Deney yntemine ilgisi ile ilgili bir sorunu olup, olmadn sormak Her hatann ardndan kendisine yapmas gereken doru ilem ile ilgili ipucu ve aklama yapmak Derse daha fazla almas gerektiini syleme

21-Aadakilerden hangisi snf iinde olumsuz davranlaryla dikkat ekmek isteyen bir rencinin bu davranlarn deitirmek isteyen bir retmenin yararlanabilecei yaklamlardan biri deildir? A-) . B-) C-) D-) E-) rencinin olumsuz davranlarnn altnda yatan sorunu anlamaya alma renciye snf ierisinde sorumluluk verme renme konularn rencinin yaantlaryla ilikilendirme rencinin yapt olumlu davranlar pekitirme Kendisinin ve snf arkadalarnn artk kendisini ekemediklerini syleme

22-Okul baars dk ve ders almayan ocuu olan bir anne babann aadaki etkinliklerden hangisini yapmamas gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Sorunun kaynan anlama Sabrl olma Uygun davranlar zerinde durma renme tekniklerini gelitirme almas iin sk sk uyarma

23-lkretim 3. snf retmeni snfn orta ve arka sralarnda oturan birka rencinin dersin son blmlerinde dikkatlerini younlatrmada glk ektiklerini gzlemitir. Bilisel renme ilkelerine gre aadakilerden hangisi retmenin bu renciler iin uygulayabilecei yardm yaklamlarndan en etkisiz olandr? A-) B-) C-) D-) E-) Snfn orta ve arka sralarna doru hareketlenerek dersi anlatmay srdrme Dersi dikkatli dinlemeleri gerektii konusunda uyarda bulunma rencilerin snf iinde aktif olmalarn salama rencileri snfn n tarafndaki sralara ynlendirme Dikkat dankl ile ba edebilmeleri iin deiik teknikleri retmek

24-Bilgi lem yaklamna gre aada verilen bellek trleri ve karlarndaki aklamalar hangisinde yanl verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Anlamsal bellek konu alanlar, kavramlar, genellemeler ve kurallar yer alr (depolanr) Ansal bellek yaanlan olaylarn depoland yer lemsel bellek belli bir iin yaplmas gereken ilem basamaklarnn depoland yer Ksa sreli bellek bilgilerin anlamlandrld ve ilendii, dnmenin gerekletii bellek Uzun sreli bellek duyu organlar araclyla uyarclarn geldii bellek

25-Aadakilerden hangisi, renilen konularn hafzada tutulmasn en etkili salar? A-) B-) C-) D-) E-) Anlaml renme Tekrarlama rgtleme Para-btn renme Ezberleme

26-Aadakilerden hangisi Gestalt renme yaklamnn ilkelerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) Bir nesnenin ya da parann alglan, onun dier paralarla olan ilikisine baldr Eya ya da olaylar tek balarna deil, organize edilmi bir btnlk iinde anlam kazanr. renme kiinin karlat bir durumu alglamas ve yorumlamasndaki bir deimedir. renme srecinde kavrayarak renme, i grsel problem zme ve retici dnme tekniklerini gelitirmitir.

E-)

renmeler dier renmelerden bamszdr.

27-Bir insan yaad ehirden farkl bir ehirde arad bir yeri bulmak iin, yaad ehir ile ilgili zihninde oluturduu yer renmesi ilkelerinden faydalanarak arad yeri rahatlkla bulabilmitir. Bu renme sreci aadaki kavramlardan hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) Algda deimezlik Algda seicilik Bilisel harita Bilisel senaryo Kavram haritas (a)

28-Bir retmen dikkati abuk dalan ve dersi izlemekte glk eken rencilerinin dikkatini ders boyunca ekmek iin deiik dikkati younlatrma stratejileri kullanr. Aadakilerden hangisi retmenin kullanaca dikkati younlatrma stratejilerinden etkisi en az olandr? A-) B-) C-) D-) E-) Yaz tahtasna farkl biimlerde ve renklerde yaz ve ekiller yapma Dersi dinlemenin nemini vurgulama rencilere isimleriyle hitap etme Hareketli olma, jest ve mimik kullanma Zt etki yapan uyarclar kullanma

29-Duyusal kayda gelen evresel uyarclardan dikkat edilenlerin ksa sreli bellekte anlamlandrlmas aadaki kavramlardan hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) retme Alglama Tekrar Hafza Dnme

30-Aadakilerden hangisi bilginin ksa sreli bellekten uzun sreli bellee depolanmas srecinde kullanlan anlamlandrma stratejilerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) renilen konunun ana fikrini ortaya koyma zet karma Metni yorumlayarak kendi cmleleriyle not alma Sorular oluturma ve sorulara cevap verme nemli yerlerin altn izme

31-Aadaki renme trlerinden en basit ve en kolay renilenler hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Szel bilgileri renme Kavram renme lke (kural) renme Genelleme renme Problem zme

32-Bir retmen ders konularn kavram haritalar (a) eklinde dzenleyerek konular arasnda somut ve grsel anlamda ilikiler kurmakta ve bunlar bir grafik, ema ya da matriks zerinde gstermektedir. retmen retme renme srecinde bu uygulamasyla ncelikle yapt aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Anlaml renmeyi salama Tekrar stratejilerini kullanma retimi planlama Konuya dikkat ekme renciyi gdleme

33-Aadakilerden hangisi problem zme yoluyla renme yaklamna iliki doru bir aklama deildir? A-) B-) C-) D-) J. Dewey tarafndan gelitirilmitir. st dzey zihinsel beceriler kullanlmaktadr. Akademik zgveni artrr. Verilen zm kalbn kullanma

E-) Denenceler (hipotez) retme ve test etme 34-Aadakilerden hangisi bir rencide koulsuz sayg zelliklerinin gelimesini salamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Anne babann beklentilerini karlama Farkl yaantlara ak olma Kendine kar drst olma, olumlu zayf ynlerinin farknda olma Kendini ve bakalarn olduu gibi kabul etme Deiime ak olma

35-Aadakilerden hangisi rencilerde benlik tasarmn gelitirmede etkili ola-bilecek retim ilkelerinden birisi saylmaz? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgilerin aktarld retim modelini uygulama rencinin kendini ifade etmesine olanak salama rencinin ilgi ve yeteneklerini gelitirme Merak ve belirsizlikten kurtulma eilimlerini glendirme Snfta sayg, empati ve drstlk deerlerini gelitirme

36-Aadakilerden hangisi insancl (hmanist) yaklam snf ii eitim uygulamalarnn ilkelerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Bireyin tek ve temel gds kendini gerekletirmesinden kaynaklanmaktadr Davran bozukluklarnn altnda yatan temel neden gvensizliktir. Birey d uyarclar tarafndan ynlendirilir. Bireyin davranlarn, kendi znel gerei tayin eder. Bireyin kendini alglay biimi davranlarn ynlendirir.

37-Okulncesi ve ilkretim dnemindeki ocuklarn bilisel geliimini hzlandrmak isteyen anne baba ve retmenlerin ncelikle yapmalar gereken hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Zengin uyarclar evre iinde yaantlar kazandrma retimi planlama lme deerlendirme etkinliklerini gelitirme ocua gerekli aklamalar yapma Zararl alkanlklardan kanma

38-Futbol oynamaya yeni balayan bireyin daha nce ska oynad basketbol oyun kurallar bilgisinden dolay, yeni renmekte olduu futbol kurallarn srekli kartrmas aadakilerden hangisiyle aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) leriye ket vurma Geriye ket vurma Olumsuz pekitirme Ntr renme Algda tamamlama

39-Bir niversite rencisi yrtmekte olduu aratrma projesi iin ktphanede kaynak taramas yapt gnlerden birinde arkadalaryla sohbet ederken onlarn yrtmekte olduu proje konusu ile ilgili farknda olmadan baz bilgilere sahip olduunu fark etmitir. Bu ne tr bir renmedir? A-) B-) C-) D-) E-) Snama yanlma yoluyla renme Kavrama (sezi) yoluyla renme Gizil (rtk) renme Bilisel renme Duyarlk kazanma

40-Bir retmenin eitim-retim srecin-de snavlar nceden haber vermeden yapmas hangi tr pekitiretir? A-) B-) C-) D-) E-) Srekli pekitire Deiken aralkl pekitire Sabit oranl pekitire Deiken oranl pekitire Sabit oranl pekitire

41-Sevgilisinin verdii kalem ile snava giren bir kiinin yksek not almas durumunda bu kalemin ona ans getirdiini sanarak daha sonra o kalem ile snavlara girmek istemesini akla-yan kavram aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Batl (bo) inan Gdleme dlleme Tepki Alg

42-nsandaki bilisel sreleri bilgisayarn ileyiine benzeten yaklam aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgiyi ileme kuram Bulu yoluyla renme Sosyal renme kuram Tam renme yaklam Sosyal bilisel renme

43-Aadaki renme yollarndan hangisi en etkili renmeyi salar? A-) B-) C-) D-) E-) iir okumak Bir kompozisyon yazmak Test sorularn yazmak Bir problemi yazmak Bir renme konusuyla ilgili bir maket ya da model yapmak

44-ngilizce retmeni dersi sevmeyen ya da ngilizce renemeyeceini dnerek korkan rencilerin olumsuz duygularn ortadan kaldrmak ister. Bunun iin onlar ile etkili iletiim kurmaya alr. Olumsuz dncelerin neler olduunu renir. Olumsuz dnceleri ortadan kaldracak uyarc zenginliini snfa getirir. retmenin bu davran nasl bir koullanmadr? A-) B-) C-) D-) E-) Duyarszlama Kar koullanma (Bastrma) Snme Ayrt etme Kendiliinden geri gelme

45-Okula ge gelmeyi alkanlk haline getiren Ahmet tarih hocasndan ekindiinden dolay onun dersine zamannda gelmeye dikkat eder. Yukardaki olay aklayan kavram aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Pekitirme dl Genelleme Ayrt etme Davran

46-Bilgiyi hem grsel hem de szel olarak kodlayan ve birbirlerine balanm olan alarda depolayan ayrca okulda reni-lenlerin ounluunun da saklad bellee ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Ansal bellek Anlamsal bellek ema lemsel bellek Ksa sreli bellek

47-plerini dken kiilerin belediye zabta ekipleri tarafndan cezalandn gren birey plerini p kutusuna atmaya karar verir. Aadakilerden hangisi bu tr bir renmedir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel renme Klasik koullanmayla renme Sosyal renme Biimsel yolla renme Edimsel koullanma yoluyla renme

48-Bir ocuk, kapy i taraftan farkl, d taraftan farkl, yan taraftan akken farkl olmasna ramen hangi durumda olursa olsun kap olarak alglanmaktadr.Bu ocuun objeyi ayn ekilde alglanmas hangisi ile aklanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Basitlik yasas Algsal deimezlik Tamamlama yasas Devamszlk yasas Benzerlik yasas

49-Olunun okuldan dndkten sonra dzenli dev yapmasn isteyen bir anne, bu alkanl kazandrmak iin dllendirme yntemini semitir. ocuk dlledii dnemde okul dnnde dzenli olarak devlerini yapmaktadr. Belli bir sre sonra anne ocuun davran kazandn d-nerek dl kesmitir. Ksa bir sre sonra ocuk dzensiz dev yapmaya balamtr. Aadakilerden hangisi bu durumun en nemli nedenidir? A-) B-) C-) D-) E-) Anne ocuun dzenli dev yapmas iin uygun dl sememi. Dzenli dev yapma alkanl ilkretimin I. kademesine kadar devam eder. ocuun, babasnn bu konuda duyarsz olduunu dnmesi Davran deiikliinin kalc olmas iin uzun sre pekitirilmesi gerekir. Annenin tutarsz davranlar

50-Bulunduu ilkretim birinci snfn sonlarna doru rencilerin istenmeyen baz davran-lara sahip olduunu ve istenmeyen davranlarn deimesini isteyen bir retmen aadakilerden hangisini ncelikli olarak yapmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Sorunu abarttn dnmeli Sorunun kayna hakknda aratrmalar yapmal Sorunlu rencileri okul ynetimine sylemeli Kurallara uymayanlar cezalandrmaldr Sorunlu ocuklarn velileri ile grmeli

51-Aadakilerden hangisi sosyal renme srecinin ilk basamadr? A-) B-) C-) D-) E-) Gdlenme sreci Hatrlanma sreci Geribildirim sreci Davrana dntrme sreci Dikkat etme sreci

52-Organizmann dardan gelen duyumlara, kendisinden bir eyler katarak yaanty yeniden rgtlediine inanmaktadrlar. Bu kurama gre bizler dnyay btn olarak alglarz. Bize gelen uyarclar birbirinden ayrlm bir ekilde deil, bir arada anlaml btnler halinde rgtlenmi bir biimde grdmz savunan kuram aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gestalt renme kuram Klasik koullanma Sosyal renme koullanma nsancl renme kuram Nrofizyolojik kuram

53-Bir matematik retmeni rencilerin meraklarn harekete geirmek amacyla bir problem durumu verir ve rencilerin zmesini bekler, rencilerde problemi zmek iin bilisel srelerini kullanrlar. renciler problemi zmek iin bilii yeniden organize ederek zme ulamalar ne ile aklanr? A-) B-) C-) D-) E-) retmen konuyu ilemi olur. retmenini mutlu etme Bilisel dengeye ulama Dsal pekitireler alnr. Dersi daha ok sever.

54-Aadakilerden hangisi renmeyi etkileyen kiisel etmenlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Olgunlama Ya Zeka Gdlenme retim yntemleri E A A B E D D C B B A A D B B C B B A D E E B E A E C B B E A A D A A C A A C B A A E B D B C B D B E A C E

renme Psikolojisi Yaprak Testi - 3 1-Sirk gsterilerinde yer alan baz kiilerin kolunda, belinde ve ayandaki halkalar ayn anda hatasz bir ekilde evirebilmeleri belli bir sre sonucunda gereklemektedir. Bu parada belirtilen renme biimi aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Motor renme Farkna varmadan renme Model alarak renme Bilisel renme Sezgisel renme

2- Turistik bir otelde ynetici olmak isteyen biri, bir yabanc dili ksa srede renir. Hayatinin sonuna kadar maden ocanda alan bir bakas ise yabanc dil renmeyi aklndan bile geirmez. Bu rnekte hangi etkenin renmedeki rol vurgulanmaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Dikkat Ket vurma Tekrar Motivasyon Transfer

3-zlemeyen bir geometri probleminin verileri arasndaki ilikinin birden bire grlmesi, hangi tr renmeye bir rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Deneme yanlma yoluyla renme Kavray yolu ile renme artlanma yolu ile renme Operant artlanma ile renme Gdelenerek renme

4-Aadakilerden hangisi renmeyi zorlatrc bir etkendir? A-) B-) C-) D-) E-) Konuyu para para renme Konuyla ilgili altrmalara yer verme renilecek konuya gdlenme Konuyu sk sk tekrarlama nceki renilenlerle balant kurma

5-renmede transferle ilgili olarak aadaki yarglardan hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Transfer renmeyi her zaman kolaylatrr. Transferde renenlerin zeka dzeyleri ve yetenekleri etkili olur. erik, teknik ve ilkeleri birbirine benzeyen renmelerde transfer renmeyi kolaylatrr. nceki renilenlerin gc transferde etkili olur. Birbirinden tmyle farkl alanlarda transfer yok gibidir.

6-Aadaki seeneklerin hangisi bilisel renmeyle ilgili bir aklamadr? A-) B-) C-) D-) E-) Nesneler ve olaylara kar tepkiler gelitirme biimidir. Duyu organlar ile alglanan eylemlere dnktr. Zihinsel faaliyetlere dnk renme eklidir. Sevme, korkma gibi duygularn renme eklidir. Koma, yrme gibi davranlarn renilmesine yneliktir.

7-Aadakilerden hangisi renme yoluyla kazanlm davrantr? A-) B-) C-) D-) E-) Koan bireyin hzl nefes almas. Vcut ss ykselen bireyin terlemesi Bebein biberonu grnce susmas Gze toz kanca gzden ya gelmesi ok m bireyin titremesi

8-Aadakilerden hangisi geici davran olarak adlandrlr? A-) B-) C-) D-) E-) Gzbebeinin karanlkta bymesi Koan bireyin hzl nefes almas Dize aniden vurulduunda alt bacan sramas Scak sobaya deen elin aniden ekilmesi Ald alkoln etkisiyle bireyin yrmekte zorlanmas

9-Bireyin herhangi bir olaya tepki gstermesini, ayn tepkiyi gsteren bakalarn gzleyerek renmesi hangi renme yoluna rnektir? A-) B-) C-) D-) E-) Klasik koullanma Gzleyerek renme Operant koullanma Deneme - yanlma Kavray

10-Oymacl sanat haline getirmi bir usta daha sonra bir kereste fabrikasnda almaya balam, ancak becerilerini yitirdii grlmtr. Buna gre, unutmay oluturan etken aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilin altna itme Geriye ket vurma Tekrar yoksunluu Pozitif transfer Zeka

11-nsann hereyi hergn yeni batan renme durumunda kaldn varsayalm. Burada renme ile ilgili hangi zelliin eksikliinden sz edilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Uygulama eksiklii dln yetersiz olmas Transfer olmamas Motivasyon eksiklii Konularn anlaml olmamas

12-Bireyin gemi renmeleri, kiilii zerinde byk rol oynar. rnein, insanlar srekli memnun etmeye alan bir kimse, korkuyla gdlenmi olabilir. Ana-babas ok g mutlu olan ve memnun olmadklarnda da kolaylkla ar cezalar veren bireylerin bu korkusu, tm yetikinlere genellenmitir. Ve bireyde herkesi memnun etme eilimi ortaya kmtr. Bu parada bahsedilen "genelleme" kavramnn tanm, aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Bireyin Bireyin Bireyin Bireyin Bireyin bir ihtiyacn karlamak amacyla harekete gemesidir. kendisine zarar veren uyarclardan uzak durmasdr. kayg dzeyini azaltan davranlara ynelmesidir. bir uyarcya gsterdii tepkiyi benzerlerine de gstermesidir. gemi bilgilerine dayanarak davranta bulunmasdr.

13-Gestalt psikologlarna gre, renme olayn btnle olan ilikileri iinde ele almak gerekir. renmede kavrama, sezme, o anki durumu alglama nemlidir. Gemi yaantlar sinir sisteminde braktklar izlerle gemii temsil edebilirler ancak, yeni dzenlemelerle sistemli bir deiiklik gsterip yeni btnler oluturabilirler. Btnlk yaklam, renmeyi aadakilerden hangisiyle aklamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Kaltsal zelliklerimizle Deneme ve yanlmalarmzla Gemi yaantlarmzla Edindiimiz bilgilerin yeni renmelerimizi kolaylatrmasna Sezgilerimizle oluturduumuz genellemelerle

14-Piaget'e gre, bilisel geliimi, evreyle etkileimine bal olan bireyin bilgi edinmesi, renmesi ancak eylem iinde olanakldr. Etkin olan kimse bilgi edinebilir, edilgin olan bilgiye ulaamaz. Bilgi eylemden, iten doar. Bir nesneyi bilmek, onun stnde bir i yapmakla onu bir baka eye dntrmekle mmkn olur. Buna gre, aadaki rneklerden hangisi, Piaget'in renme ile ilgili aklamalarna ters der? A-) B-) C-) D-) E-) 15I. II. III. IV. V. Mutlak unutma yoktur. Unutma hzldan yavaa dorudur. Tekrarla unutma arasnda ters orant sz konusudur. Beyine gelen darbeler, yallk gibi etkenler unutmay hzlandrr. Unutma uzaktan yakna dorudur. retmenin derste gzlem yapp sorular sormas rencinin problem zerken yeni yollar bulmas Zil alnca rencilerin snftan kmas Bir gencin gitar almay renmesi Kk bir ocuun legolardan yeni ekiller yapmas

Unutmayla ilgili yukardaki yarglardan hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sadece V I ve V Sadece III II ve III Sadece I A D B D A C C E B B C D C C A

renim Psikolojisi - 4 1I. Yaantyla edinilmesi II.Deiik olmas III.Kalc olmas IV.Tre zg olmas Bireyin yapm olduu bir davrann renme sonucunda oluan bir davran olabilmesi iin yukardaki koullardan hangilerini tamas gerekir. A-) B-) C-) D-) E-) I ve III II ve III I,II,III I,III,IV II,III,IV

2-Bir organizmann ancak biyolojik donanmnn izin verdii bir davran renebilmesi, aadakilerden hangisine baml bir durumdur. A-) B-) C-) D-) E-) Olgunlama Byme Genel uyarlmlk Hazrbulunululuk Tre gre hazr olu

3-Eski bilgilerin yeni bilgiler edinmeyi zorlatrmasna ne denir ? A-) B-) C-) D-) E-) Olumlu aktarma Olumsuz aktarma Olumlu pekitirme Klasik koullanma Olumsuz pekitirme

4-Davranlarn insan renmesini aklayabilmek iin duygu, dnce ve gd gibi isel zelliklerden yararlanmamalar bu zelliklerle ilgili hangi nedenlerden kaynaklanmaktadr ? A-) B-) C-) D-) E-) Bireye zg olmalarndan Karmak olmalarndan Dorudan gzlenememelerinden Anlalabilir olmamalarndan Deiken olmalarndan

5-Gk grltsnden korkan bir bireyin yamur iselediinde ise korku tepkisi sergilemesi aadakilerden hangisi vastas ile renilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Edimsel koullanma Anlaml renme Bilisel renme Koullanma yoluyla renme Kavram renme

6-Klasik koullanma srecinde bir uyarcya kar gsterilen bir tepkinin istenmeyen uyaranlara da genellemesinin nlenebilmesi aadakilerden hangisi ile olankldr A-) B-) C-) D-) E-) Unutma Dikkat Bitiiklik Snme Ayrt etme

7-Birincil pekitireci tanmlayan ifade aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Koulsuz tepkiyi meydana getiren ntr uyaran Koulsuz tepkiyi meydana getiren koullu uyaran Koulsuz tepkiyi meydana getiren itici uyaran Koullu tepkiyi meydana getiren koullu uyaran Koulsuz tepkiyi meydan getiren koulsuz uyaran

8-Koulsuz uyarcnn uzun sre verilmemesi sonucu ortadan kalkan artl tepkinin koulsuz uyarcy artran bir uyarcy artran bir uyarc verildiinde yeniden ortaya kmasna ne denir ? A-) B-) C-) D-) E-) Kendiliinden geri gelme st dzey koullanma Genelleme Snme Habercilik

9-devini zamannda yapan ocuun oyuncaklar ile oynamasna izin bir anne ocugun dev yapma davrann pekitirmek iin ne tr bir pekitire kullanmaktadr ? A-) B-) C-) D-) E-) Birincil Sosyal Faaliyetsel Sembolik Olumsuz

10-ocuklara verilen haftalk harlklar hangi trden bir pekitirme tarifesine rnektir ? A-) B-) C-) D-) E-) Sabit oranl Deiken oranl Sabit aralkl Deiken aralkl Srekli

11-Aadakilerden hangisi gzleyerek renmenin srelerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) pucu Dnt Dikkat Pekitirme Hazrbulunululuk

12-Snfta konuma alkanl olan bir renciyi, bu renciyi bu davranndan vazgeirebilmek iin,retmenin yapaca en uygun davran aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) renciyi konumamas iin uyarmak renciye uygun bir ceza vermek rencinin konuma davrann grmezden gelmek , doru davrann pekitirmek Ders esnasnda konuan rencilerin dier rencilere verdikleri zarar konusunda aklamalar yapmak Konuma alkanl olan rencileri snf dna karmak

13-Yaanm olaylarn yer ve zaman gibi olaylar gzlemleyerek sakland bilgi deposu hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Anlaml bellek Ansal bellek Geici bellek lemsel bellek Duyusal bellek

14-Aadakilerden hangisi gzleyerek renmeyi kolaylatran etmenlerden birisidir ? A-) D-) Dolayl ceza Bili bilgisi B-) E-) Bitiik-yaknlk lemsel bilgi C-) Geri getirme

15-renmenin gerekleebilmesi iin bireyin uyarclarla etkileimde bulunmak ve pekitire olmas iin etkin olmas gerektii gr hangi renme kavramna aittir ? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel Davran nsanc Gzleyerek Gestald

16-Bir etkinliin nasl yapldna ilikin bilgiler, aadakilerden hangisinin kapsamnda yer alan bilgilerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) Aklayc bilgi lemsel bilgi Koul bilgisi Olgusal bilgi Kavramsal bilgi

17-Bilgilerin ancak iki saniye muhafaza edilebildii bilgi deposunun bilgi ileme modelindeki ad hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Duyusal bellek Ksa sreli bellek Anlamsal bellek Ansal bellek lemsel bellek

18-leyen bellein kapasitesini arttrmas iin yaplan ileme ne denir ? A-) B-) C-) D-) E-) Snrlama Kmeleme Biriktirme Kodlama Tekrarlama

19-Okulda derslerde renilen bilgilerin ou hangi bellekte saklanr ? A-) B-) C-) D-) E-) lemsel bellek Anlamsal bellek Ansal bellek leyen bellek Duyusal bellek

20-renilmesi olduka zaman alan ve herhangi bireyin nasl yapldna ilikin olan bilgilerin sakland bellek deposu hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) lemsel bellek leyen bellek levsel bellek leten bellek Ansal bellek

21-Uzun sreli bellekte saklanan bir bilginin unutulmas , ne anlama gelmektedir ? A-) B-) C-) D-) E-) Bilginin tamamen yok olmas Bilginin uzun sreli bellekte aranamamas Uzun sreli bellekte saklanan bilginin geri getirilememesi Uzun sreli belein deforme olmas Uzun sreli bellek ile ksa sreli bellek arasnda iletiim kurulamamas

22I. Davran renilebilir ama gsterilmeyebilir. II.renme her koulda pekitirece bal deildir. III.nsan uyarcya kar tepki veren basit bir organizma deildir. IV.nanlar ve beklentilerin pekitirme tarifeleri Yukardakilerden hangisi ya da hangileri sosyal renme kuramlarnca ileri srlen grlerdendir ? A-) B-) C-) D-) E-) I,II,III I,II,IV I,III,IV II,III,IV I,II,III,IV

23-Beyaz bir zemin zerindeki noktann bir gen olarak alglanmas, aadakilerden hangisiyle aklanabilir ? A-) B-) C-) D-) E-) Btn paralarn toplamndan fazla ve farkldr. Birbirine yakn olan uyarclar olduklarndan farkl alglanrlar Birbirine benzeyen uyarclar olduklarndan farkl alglanrlar. Btn kendi paralarnn toplamna edeerdir. Bireyde paralar birletirerek alglama eilimi vardr.

24-Alt snftaki rencinin model ald st snftaki bir arkada bir dersten baarl olmu ise alt snftaki rencinin o derse kar gdlenmesinin olumlu olaca gr,hangi renme kuramna dayal bir grtr ? A-) B-) C-) D-) E-) Klasik koullanma Edimsel koullanma Sosyal renme Bilisel renme nsanc renme

25-Aadakilerden hangisi gdlenmeyi etkileyen kiisel etmenlerden deildir ? A-) B-) C-) D-) E-) Genel uyarlmlk hali Gereksinim nan Tre zg davran Ama

26-Aada verilen ifadelerden hangisi "renmenin" zelliklerinden deildir ? A-) B-) C-) D-) E-) Davran deiikliliinin olmas Yaant rn olmas Kalc izli olmas Sadece istendik davran deiiklii olmas Zaman ve yer asndan snrsz olmas

27-Aadakilerden hangisi renmeye rnek deildir ? A-) B-) C-) D-) E-) Bir bebein ka tutmas Para st alnca teekkr etme Sigara ime Korkunca srama Araba kullanma

28-Aadakilerden hangisi renme deildir ? A-) B-) C-) D-) Konuma Ackma ark syleme Nefret etme

E-) Hayvanlar sevme Doru Cevaplar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 C E B C D E E A C C C C B A B B A D B A C A E C D E D B

KPSS renme Psikolojisi Yaprak Testi - 5 1-Yolda yrrken den birinin bu davrannn renme olarak nitelendirilmemesinin nedeni aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Deiik bir davran olmamas Yaant sonucunda olumas Kalc olmamas Tekrarlanarak edinilmi olmas Karmak bir grnt gstermemesi

2-Bir ocuun dierinden daha ileri yata olmasna ramen yrmeyi daha ge renmesi aadakilerden hangisiyle ilikili bir durumdur ? A-) B-) C-) D-) E-) Byme Olgunlama renme Tekrar Beslenme

3-Aadakilerden hangisi klasik koullanma yoluyla renilmi bir davrantr ? A-) B-) C-) D-) E-) Et gsterilen bir kpein salya salglamas Bireyde holanma duygusu yaratan bir davrann kalc olmas artsz uyarcya gsterilen tepki Kasvetli havalarda bireyin huzursuz olmas Tehlikeli bir durum karsnda gsterilen korku davran

4-Klasik koullanma ile kazanlm bir tepkinin giderek zayflamas ve tamamen yok olmasnn nedeni aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Pekitirecin kesilmesi Ayrt etmenin gereklememesi Genelleme yaplmamas Gdleme eksiklii Eski yaantlarn aktarlamamas

5-"Belli bir ortamda bireyi doyuma ulatran belirli bir davrann ayn ortamda tekrarlanma olasl artar." ifadesi aadakilerden hangisini aklar ? A-) B-) C-) D-) E-) 6I. Srekli pekitirme II.Zaman aralkl pekitirme III.Oran aralkl pekitirme IV.Premack ilkesi Yaz yazmay sevmeyen fakat bisiklete binmekten holanan bir ocua yaz yazdrabilmek iin bisiklete binmeyi pekitire olarak kullanmak isteyen bir retmen yukardakilerden hangisinden ya da hangilerinden yararlanabilir ? A-) B-) C-) D-) E-) I I,II III II,III IV Etki kanunu Tepki kanunu Olumlu pekitire Olumsuz pekitire Edimsel koullanma

7-Snavlardan nce rencilerin daha sk almaya balamalar aadaki pekitirme tarifelerinden hangisiyle yakndan ilgilidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Sabit aralkl Sabit oranl Deiken aralkl Deiken oranl Srekli

8-Bir davrann gelecekte tekrar edilme skln arttran davran sonras uyarclara ne denir ? A-) B-) C-) D-) E-) Edim Dnt Pekitire Ceza pucu

9-Aadakilerden hangisinin gzleyenin gzledii modeli kendisine rnek almasnn kolaylatrc ilevi yoktur ? A-) B-) C-) D-) E-) Gzleyenin modeli tanmas Gzleyenle modelin benzerlii Modelin saygnl Modelin sosyal stats Modelin uzmanl

10-Duyusal bellee gelen bilgilerin anlamlandrlarak yorumlanmas ilemi aadakilerden hangisiyle ilgili bir zihinsel etkinliktir ? A-) B-) C-) D-) E-) Dikkat Alg Tekrar Kodlama Geri getirme

11-"ocuk 2+2 yi tahtada toplamay renmise yerine oturduunda bu ilemi yapamayabilir.nk tahtadaki uyarc koullar ile sradaki koullar birbirinden farkldr." grn ileri srerek eitimde transferi ok az kabul eden renme kuramnn sahibi aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Pavlov Skinner Guthire Khler Hibiri

12-renmenin gerekleebilmesi iin bireyin dikkatini toplamasna uyarclar semesine setii uyarclar kullanmasna ynelik etkinliklerde bulunmas gerektiini savunan renme kuram hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Klasik koullanma Edimsel koullanma Sosyal renme Bilisel nsanc

13-Bilgi ileme modelindeki bilgi depolarndan kapasitesi en snrl olan hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Duyusal bellek leyen bellek Ansal bellek Anlamsal bellek lemsel bellek

14-Bilgiyi ileme srecinde en youn zihinsel ilemlerin yapld bilgi deposu aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Duyusal bellek leyen bellek Ansal bellek Anlamsal bellek lemsel bellek

15-Ge renilen ve kolay kolay unutulmayan kurallar ve eylemlere ilikin bilgiler hangi bilgi deposunda saklanrlar ? A-) B-) C-) D-) E-) lemsel bellek leyen bellek levsel bellek Ansal bellek Ksa sreli bellek

16-devlerini zamannda yapmayan ocuun top oynama izninin kaldrlmas aadakilerden hangisiyle aklanabilir ? A-) B-) C-) D-) E-) II. Tip ceza Snme Olumsuz pekitirme Olumlu pekitirme I. Tip ceza

17-Odasnn dankl nedeniyle dikkatini toplayamad iin ders almayan ocuun annesi oday topladktan sonra ocuk yksek notlar almaya balamtr.Anneni oday toplamas aadakilerden hangisiyle aklanr ? A-) B-) C-) D-) E-) Olumlu pekitirme Olumsuz pekitirme Olumlu pekitire Olumsuz pekitire dl

18-Karadenizli bir gen kendi yresinin oyunlarn oynayabilmektedir. niversiteye geldiinde halkoyunlar topluluuna giren gen Karadeniz yresine ait oyunlar daha farkl renmek durumunda kalm ancak yeni figrleri renmekte zorlanmtr. Bu durum aadakilerden hangisiyle aklanabilir ? A-) B-) C-) D-) E-) Karma Snme Genelleme Geriye ket vurma Olumsuz transfer

19-Resim blmne girmek iin kurs alan renci teknikleri zorlanmadan renmektedir. Okula girmeyi baardktan sonra farkl teknikler renen gen daha nce rendiklerini uygulamakta zorlanmaya balamtr. Bu durum aadakilerden hangisi ile aklanr ? A-) B-) C-) D-) E-) Olumlu transfer Olumsuz transfer Geriye ket vurma leriye ket vurma Snme

20I.Dk benlik kavram II.renilmi aresizlik III.Dk z yeterlilik IV.Orta dzeyde kayg Yukardakilerden hangisi ya da hangileri gdlenmeyi olumsuz ynde etkileyen renci ile ilgili etmenlerdendir ? A-) B-) C-) D-) E-) I I,II I,II,III I,III IV

21-Gestalda yaklamn renmeye olan en nemli katks aadakilerden hangisi olmutur ? A-) B-) C-) D-) E-) Algsal deimezlik ekil zemin ilikisi grsel renme Benzerlik yasas Algsal tamamlama

22-Belli bir frekanstaki zil sesine koullandrlarak salya karmasn renen bir kpek farkl bir frekanstaki zil sesi karsnda salya karmamtr. Kpein bu davran aadakilerden hangisi ile aklanabilir ? A-) B-) C-) D-) E-) Ayrt etme Snme Genelleme Bitiiklik Unutma

23-Snfta en yksek notu alan bir renciyi ven bir retmen ne trden bir pekitire kullanmaktadr ? A-) B-) C-) D-) E-) Birincil Sosyal Faaliyetsel Sembolik Olumsuz

24-rencilerini srekli almaya yneltmek isteyen bir retmen hangi pekitirme tarifesini kullanmaldr ? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Srekli Sabit oranl Sabit aralkl Deiken oranl Deiken aralkl C B D A E E A C B C D B 15 16 17 18 19 20 21 22 23 14 A A B E C C C A B B

24 D 07.Test RETM - retimde Strateji Metot ve Teknikler 1A-) B-) C-) D-) E-) Proje ynteminde en etkin kullanlabilecek strateji aadakilerden hangisidir? Sunu yoluyla retim Bulu yoluyla retim Aratrma inceleme yoluyla retim Tam renme Programl retim kullanma becerisi gibi zellikleri

2- retmenin ses tonu, rencilere kar tutumu, dili aadakilerden en ok hangisini etkiler? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin derse etkin katlm Snftaki fiziki durumu lme deerlendirme etkinliklerini Materyal kullanm Snftaki psikolojik havay

3- Aadakilerden hangisi retmenin snf iinde soru sorma nedenlerindendir? A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin konuya dikkatlerini ekme Snf disiplini salama renmeyi etkin hale getirme Dnt salama Yukardakilerin hepsi Aadakilerden hangisi zamandan tasarruf salayan ve retmene gven veren yntemdir? Problem zme Soru cevap Anlatm Tartma rnek olay

5- Aadakilerden hangisi anlatm ynteminin en belirgin zelliidir? A-) B-) C-) D-) E-) 6A-) B-) C-) D-) E-) Belli bir konuda organize bilgi edinilmesine yardmc olur. rencilerin renme srecine aktif katlmlarn salar. rencilerin eletirel dnme yeteneklerini gelitirir. rencilerin kendi kendilerine renmelerini salar. rencileri renmeye motive eder. Aadakilerden hangisi Soru-cevap Ynteminin en belirgin zelliidir? Gerek hayat deneyimleri kazanmalarna olanak salar. Kullanlmas ksa zaman alr. Olayn zm uzun zaman alr. retimde analiz, sentez ve deerlendirme gibi yksek dzeyde bilisel amalarn kazandrlmasna yardm eder. Hem grerek hem de iiterek renme imkn salar

7- Soru-Cevap Metodunun, Anlatm Metoduna gre stnl aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Belli bir konunun ksa tekrarn yapmada etkilidir. Ezberlemeyi ortadan kaldrarak, gerek renmeyi salar. rencilere belli bir konu hakknda organize edilmi bilgiler temin eder. Yntemin uygulanmas kolay ve ekonomiktir. Kalabalk snflarda kolayca kullanlabilir.

8- Aadakilerden hangisi Problem zme Metodunun stnlklerinden saylabilir? A-) B-) C-) D-) E-) rencilere serbestlik duygusu kazandrr. Uygulanmas kolaydr. Plansz ve rahat bir ortamda gerekletirilir. Bakalarnn fikirlerine saygl olmay renirler. rencilere karar vermede, acele edilmemesi gerektii dncesini benimsetir.

9- Aadakilerden hangisi 'Problem zme Tekniklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Tmdengelim Metodu Tmevarm Metodu Tartma Metodu Anoloji Metodu Deneme-yanlma Metodu

10- Akln, gerek olarak kabul ettii hkmlerden veya prensiplerden, zel hkm ve prensiplere varma yoluna ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Tmdengelim (Dedksiyon) Tmevarm (Endksiyon) Analiz Sentez Takrir

11- Ayr ayr olaylardan kanunlar karma yolu ile, genel hkm ve prensiplere varma metoduna ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Tmdengelim Analiz Sentez Tmevarm Takrir

12- Aadakilerden hangisi 'Soru-cevap Yntemi' ve 'Tartma Ynteminin' ortak zelliklerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Kalabalk snflarda uygulanmas kolaydr. rencilerin szel iletiim ve etkileim becerilerinin gelimesine yardm ederler. Her trl renciye uygulandnda istenen verimi salayabilirler. Snfta demokratik bir renme ortam oluturur. Teorik bilgileri uygulama frsat verir.

13- Aadakilerden hangisi 'Tartma Ynteminin' yararlarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) retmene gven duygusu verir. Kalabalk snflarda uygulanmas kolaydr. Snfta demokratik bir renme ortam oluturur. Gerek hayat durumlarnn incelenmesinde etkilidir. Eletirel dnme ve karar verme becerilerini gelitirir.

14- Aadakilerden hangisi, Problem zme Ynteminin yararlarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Belli bir konunun ksa tekrarn yapmada veya belli bir konuyu zetlemede etkilidir. rencilerin eletirel dnme ve karar verme becerilerini gelitirirler. Uygulanmas ksa zaman alr. Snfta informal bir ortamda gerekletirilir. rencilere pratik deneyimler kazandrr.

15- retmen, renilecek bilginin bir parasn renciye sylyorsa; buna ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) Dnt Verme Pekitire Verme Genelleme yapma Gdlenme

E-)

pucu verme

16- Aadakilerden hangisi, renmenin deerlendirilmesinden elde edilen dntlerin rencilere salad yararlardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) renciyi, baka renim grevlerini renmeye gdleyebilir. rencinin yeteneklerini, yetersizliklerini tanmasna yardm eder. renciyi, renmesini tamamlamaya yneltebilir. Hedef davran iin, renilen bilgi, beceri ve tutumun eksik ve yetersiz ynlerini gsterir. retmenin yetersizliini ortaya kararak, renciyi renmeye sevk eder.

17- Aadakilerden hangisi, uyumsuz retmenin davranlarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Disiplin kurallarn, renmeyle ilgili olmayan kiisel sorunlar iin kullanr. rencilerin duygularn anlatmaya izin vermez. rencileri konumaya cesaret edemez. Snfta informal bir hava yaratrlar. rencilerini srekli gln duruma drr. C E E C A D B E C A D B C E E E D

lme Deerlendirme Yaprak Testi 1 1- Matematik retmeni snfta sorduu sorulara doru cevap veren her renciye bir art vermektedir. retmenin yapt ilem aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) lt Deerlendirme Soru-Cevap lme Barem

2-"Nesnelere verilen saylarn anlamlarn ve nesnelere verilen saylarn kullanlmasnda uyulmas gereken kurallar belirler. Yukardaki tanm aadaki kavramlardan hangisine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Deer Deerlendirme Oransz lek lme lek

3-lme ve deerlendirme etkinliklerinin eitim srecindeki temel ilevi anlamnda aadaki kavramlardan hangisi en doru ifadedir? A-) B-) C-) D-) E-) Baarsz rencileri belirlemek stenmeyen davranlar belirlemek renci baar dzeyini ykseltmek Davranlarn kazanlma dzeyini belirlemek Baarl rencileri belirlemek

4-Aadakilerden hangisi lme sonularnn hatalardan arnklk derecesi olarak ifade edilir? A-) B-) C-) D-) E-) Objektiflik Gvenirlik Geerlik Yarg Karar

5-ngilizce dersinde baarl olmak iin en az 50 puan almak gerekmektedir. fadesindeki 50 puan aadaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mutlak lt Bal lt Baraj lt Nitel lt Deerlendirme

6-Aadakilerden hangisi lme ve deerlendirme srecine karan hata kaynaklarndan birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) lmeyi yapan kii lmede kullanlan aralar lmenin standart hatas lmenin yapld ortam llmek istenen hedef- davran

7. ve 8. sorular aadaki aklamaya gre cevaplaynz? Bir retmen Trke dersinde rencilerin problem zme becerilerini lmek iin hazrlad testi bir snfta uygulamtr. Daha sonra teste yer alan her bir maddenin glk derecesini belirleyerek homojen ve tutarl olduuna bakarak gvenilir olup olmadn belirlemitir. 7-retmenin uygulad gvenirlik belirleme yntemi aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) KR-20 gvenirlii Cronbach alfa katsays Faktr analizi Madde ayrt edicilii lmenin standart hatas

8-Bu ilemin sonucuna dayanarak aadaki yorumlardan hangisi yaplmaz? A-) B-) C-) D-) E-) Puanlarn hatalardan arnkl Terstin yap geerlilii Testi oluturan maddelerin homojenlii Testin grubu birbirinden ayrma dzeyi Teste elde edilen en yksek puan ile en dk puan arasndaki fark

9-Hangisi yazl ve szl snavlar iin en dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) Bu snavlar tamamen kaldrlmaldr. Hazrlamas kolay olduu iin tevik edilmelidir. Bu tr snavlarn geerlilik derecesi,snav yapana gre deiir. Soru saylar az olduu iin geerlilii yksek deildir. Sorularn daha nceden hazrlanmas.

10-Test dzeniyle ilgili olarak, yanl olan aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Cevaplama biimleri ayn olan sorular bir araya getirilmelidir. Sorularn satr uzunluu en az normal bir kitap satr kadar olmaldr. Sorularn tm kopyalarnn okunabilir olup olmadn denetlenmelidir. Testin banda bir aklamaya yer verilmelidir. Ayn konuyla ilgili olan sorular alt alta getirilmelidir.

11,12,13,14. sorular aadaki verilerden yararlanarak cevaplaynz? Bir renci grubunun resim dersinden aldklar notlar; 3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 9,10 biimindedir. 11-Puan dalmnn ranj katr? A-) B-) C-) D-) E-) 3 5 6 7 10

12-Puan dalmnn ortancas katr? A-) B-) C-) D-) E-) 3 5 6 7 10

13-Puan dalmnn standart sapmas katr? A-) B-) C-) D-) E-) 1.01 2.21 4.89 5.36 6.65

14-Puan dalmnn varyans katr? A-) B-) C-) D-) E-) 1.01 2.21 4.89 5.36 6.65

15-Hangisi eitim sistemlerindeki gizli baarszln nedenlerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Minimum baar snrnn program hedeflerinin altnda tutulmas retmen maalarndaki d Kurallardaki boluklar retmenin kanaat notu kullanmas Gereksiz hogrler

16-Snf geme sisteminin en fazla uygulanabilir olduu eitim kademesi hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) lkokul Orta okul Lise niversite Lisansst eitim

17-Aadakilerden hangisi medyan iin sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) Merkezi dalm lsdr. Dalmdaki ham puanlarn saysndan etkilenir. Ortancay bulurken, veriler mutlaka sraya konmaldr. Ham puanlarn ortalama etrafndaki yaylma derecesini gsterir. % 50 si bir tarafta, %50si de dier tarafta olmak zere grubu ikiye ayrr.

18-Aadakilerden hangisi KR 21 formlne dayal gvenirlik hesaplamann dayand saytllardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Testteki maddelerin tamamnn belirtilen hedefleri lt Her maddenin varyansnn eit olduu Maddeler aras korelasyonun eit olduu Maddelerin glk derecelerinin eit olduu Puanlamann birden fazla kii tarafndan yaplm olduu

19-Aadaki leklerden hangi ikisinde birimlerin eit olduu sylenebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Snflama- eit oranl Sralama- eit aralkl Eit oranl- eit aralkl Eit aralkl- snflama Eit oranl-sralama

20-Aadaki zelliklerden hangisi, dorudan (temel) lme yoluyla llebilir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Snfn baar ortalamas Snftaki renci says renci yetenekleri retmenin rencilere kar tutumu rencilerin derse ilgisi D E D B A E A E C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D C B C D A D E C

10

20

lme ve Deerlendirme Yaprak Testi 2 1-Hangileri bilgi dzeyindeki davranlarn retim hedefi olarak seilmesinin sebeplerindendir? I. Belli alandaki bilgilerin hi deimemesi II. Ezber sayesinde rencilerin zekalarnn geliecei III. Daha ileriki renmelere temel oluturmas VI. retiminin ve llmesinin kolay olmas A-) B-) C-) D-) E-) I-II I-III II-IV I-II-IV Hepsi

2-Hangisi bir retmenin derste rnek vererek aklad bir ilkenin kavrandnn kantdr? A-) B-) C-) D-) E-) lkenin tanm yazl bir ekilde verildii zaman adn sylemek lkenin ad verilince dersteki rnein aynsn yazmak lkeyi derste verilenden farkl bir rnekle aklamak lkeyi derste verilen rnek ve ifadeyle aklamak Yukardakilerin hepsi

3-Bir corafya retmeni oktan semeli bir snavda rencilerine bir grafik vermi ve rencilerin grafie gre verilen seeneklerden yanl olann bulmasn istemitir. Bu durumda retmen hangi bilisel dzeydeki davran lmek istemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Kavrama Uygulama Sentez Deerlendirme

4-Aadaki eylemlerden hangisi ders kitabnda bir rnekle aklanan bir ilkenin kavrandna kanttr? A-) B-) C-) D-) E-) lkenin yazl biimi verildii zaman adn sylemek lkeyi kitapta verilen rnek ve ifade ile sylemek lkenin ad verilince ders kitabndaki ifadesini yazmak lkeyi ders kitabndakinden farkl bir rnekle aklamak Yukardakilerin hepsi

5-Hangisi ya da hangileri sentez basamandaki davranlardr? I. Bir cmleyi elerine ayrmak II. Bir grafii szel bir ifadeye dntrme III. Eldeki verilerle ilgili ve tutarl uygun hipotezler kurabilme VI. Belli davrantan lmek iin zgl test maddeleri gelitirme A-) B-) C-) D-) E-) Yalnzca I I-II I-III III-IV Hepsi

6-Bir baar testi iin Belirtge tablosu hazrlayan bir birey en az hangi dzeydeki bir davran sergilemi olur? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez

7-Bilisel alanda retim hedeflerinin snflandrlmasnda nc aama hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Uygulama Kavrama Sentez Deerlendirme

8-teleme hangi bilisel aamann basamadr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Uygulama Kavrama Analiz Deerlendirme

9-Olgularn bilgisi hangi bilisel aamada yer alr? A-) B-) C-) D-) E-) Kavrama Analiz Uygulama Sentez Bilgi

10-Bir yksek lisans rencisinden kendisinin belirledii bir konuda aratrma yapp, sonulan rapor halinde getirip sunmas istenmitir. Bu ilemi baaryla yapan renci en az hangi dzeydeki davran gstermi olur? A-) B-) C-) D-) E-) Kavrama Analiz Uygulama Sentez Deerlendirme

11-Bir konu ile zgn bir iletiim iletme hangi bilisel aamay gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) Analiz Sentez Kavrama Bilgi Deerlendirme

12-Hangisi en alt dzey bilisel beceri alandr? A-) B-) C-) D-) E-) Sentez Analiz Bilgi Deerlendirme Uygulama

13-Bir edebiyat retmeninin oktan semeli bir testte rencilerinden, verilen beyitteki en belirgin sz sanatn bulmalarn istemesi retmenin hangi dzeydeki davran lmek istediinin kantdr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez

14-oktan semeli testlerle llebilecek en st dzey bilisel davran hangisidir? A-) D-) Uygulama Sentez B-) E-) Kavrama Bilgi C-) Analiz

15-Hangisi bir bireyde "i ltle" deerlendirme davrannn olutuunun kantadr? A-) B-) C-) D-) E-) Bir deyimin anlamn aklamak Bir yknn ana fikrini zetlemek Bir makaledeki birbiriyle elien iki dnceyi gstermek Projesini grd bir aletin nasl altn kestirmek Forml verilen bir kimyasal maddenin adn sylemek

16-Bloom'un bilisel davranlar ile ilgili aamal snflandrmasnda hangileri sras ile pe pee gelir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi-analiz Analiz-deerlendirme Sentez-Analiz Kavrama-Uygulama Uygulama-Deerlendirme

17-Sentez dzeyinde bilisel davran lmede en uygun lme arac hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ksa cevapl testler oktan semeli dersler Doru-yanl testleri Yazl yoklamalar Eletirme maddeleri

18-Bir retmen adaynn retim konusu ile ilgili hangi retim yntemlerini kullanacan aklamas, onun hangi bilisel aamada olduunu gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) Uygulama Analiz Sentez Deerlendirme Kavrama

19-Bilisel davranlarn uygulama basamanda llebilmesi iin lme durumunun verdii problem nasl olmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Hatrlamay nlemelidir Uygulanacak ilkeyi de vermelidir Cevaplayc iin yeni olmaldr. Uygulanacak ilkenin deerlendirilmesini gerektirmelidir Cevaplaycdan zmleme istemelidir

20-Bir psikoloji retmeni kopyann snav puanlarn nasl etkileyeceini eitli ynleri ile aklamtr. retmen bu davran ile en az hangi aamaya ulamtr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Deerlendirme Analiz Yorumlama Kavrama evirme B C B D D E B C E D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D D C D D B C B

lme ve Deerlendirme Yaprak Testi 10 1I. rencilerin snav katlarn 100 -zerinden puanlamak II. rencinin szl snavda verdii cevaplara bakarak puan vermek III. rencinin devindeki imla hatalarn belirlemek IV. rencinin snav puann bir kriterle kyaslayp karar vermek Yukardakilerden hangisi yada hangileri bir lme ilemi iermektedir ? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnzca I Yalnzca III I-II-III II-IV Hepsi

2-Aadakilerin hangisinde deerlendirme ilemi yaplmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Ali DS'den 86 puan almtr Cemil final snavndan 35 ald iin dersten kalmtr Semih Fen dersinde snfn en yksek notunu almtr Askerlik muayenesinde Cem'in kilosu 70 olarak bulunmutur Yukardakilerin hepsi

3-Aadakilerden hangisi portfy deerlendirme sisteminin kullanlmasnn bir sebebidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sre deerlendirmesinin n plana kmas rencinin kendi kendini deerlendirmesine imkan tanmas renci ve retmen arasndaki diyalogu glendirmesi rencinin kendi renmesinin sorumluluunu almasn salamas Yukardakilerin hepsi

4-Bir Psikoloji retmeni bir rencisinin 4. sorusunu puanlarken o rencinin bir nceki soruda verdii cevabn etkisinde kalm ve hatal bir puanlama yapmtr. Bunun nlenmesi iin aadakilerden hangisi yaplmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) retmen kad iki defa okumaldr Cevaplayclarn kimlikleri gizlenmelidir. Btn katlar deiik sra ile iki defa okunmaldr Bir sorunun cevab btn katlarda okunduktan sonra dier soruya geilmelidir Hepsi

5-Bir tarih retmeni rencilerin snavlarn puanlarken sevdii rencilere yksek puan vermektedir. Bu puanlayc yanlln nlemek iin aadakilerden hangisi yaplmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) retmen herkese yksek puan vermelidir. Btn katlar deiik sra ile iki defa okunmaldr. retmen kad iki defa okumaldr. Cevaplayclarn kimlikleri gizlenmelidir. Hepsi

6-Semeli testlerde "hepsi" seenei hangi durumda kullanlmaz? A-) B-) C-) D-) E-) ki ayr seenek ayn anlama geldiinde Madde kk olumsuz kipte olduunda Madde kk en doru cevab istiyorsa Kkteki sorunun birden fazla yanl cevab varsa Seenekler arasnda biniildik varsa

7-Bir gruptaki bireylerin isimlerinin ba harflerine gre sralanmas hangi nitelikte bir lek verir? A-) D-) Snflama Eit aralkl B-) E-) Sralama Hibiri C-) Eit oranl

8-Bir gruptaki bireylerin doum tarihlerine gre g liste yaplmas hangi nitelikte lek verir? A-) B-) C-) D-) E-) 9I. II. III. IV. V. A-) B-) C-) D-) E-) Test ynergesinin yeterli aklama iermemesi Test kitapnn basksnn kt olmas retmenin puanlama esnasnda yanllk gstermesi Testin uyguland snfn ok souk olmas Snavda dii aryan bir rencinin dk performans sergilemesi Yukardakilerden hangisi yada hangileri lmenin yapld ortamdan kaynaklanan bir hatadr? Yalnzca I Yalnzca IV II-IV II-II-IV I-III-IV-V Eit aralkl Snflamal Eit oranl Sral Hibiri

10-Hangi durum ya da durumlarda testin gvenirlii artar? I. Soru saysnn artrlmas II. Testte yer alan sorularn ak ve anlalr olmas III. Testin ynergesinin ak ve anlalr olmas IV. Testin nesnel bir ekilde puanlanmas A-) B-) C-) D-) E-) Yalnzca I I-II II-III I-III-IV Hepsi

11-Test puanlan ve lt puanlar arasndaki korelasyon aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Testin gvenirlik katsays lmenin standart hatas Testin i tutarlk katsays Testin geerlik katsays Yukardakilerin hibirisi

12-Aadaki soru tiplerinin hangisinde ansla doru cevab bulma ihtimali en yksektir? A-) B-) C-) D-) E-) Yazl yoklamalar Ksa cevapl testler Doru-yanl testleri oktan semeli testler Essey tipindeki snavlar

13-Hangi seenekte deerlendirmenin basamaklar doru olarak sralanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) lte vurma hkm - saysal sonu lme verileri yarg - saysal sonu Gzlem verileri - lte vurma - hkm Hkm - lte vurma - gzlem verileri lme verileri - saysal sonu - yarg

14- Bir corafya retmeni oktan semeli bir snavda rencilerine bir grafik vermi ve rencilerin grafie gre verilen seeneklerden yanl olann bulmasn istemitir. Bu durumda retmen hangi bilisel dzeydeki davran lmek istemitir? A-) Bilgi B-) Kavrama C-) Uygulama

D-) Sentez E-) Deerlendirme 15-Bir ngilizce retmeni rencilerini bir snava tabi tutmu daha sonrada rencilerin katlarn puanlamtr. Bu retmeninin yapt eylem aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Deerlendirme Snflandrma Sralama lme Yukardakileri hibiri

16-Bir yazl yoklama srasnda Cemil bir soruyu istenilenden ok fazla ve gereksiz bilgi vererek cevaplamtr. Bu durumda retmen o soruyu nasl puanlamaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Cemile yazd fazla bilgi orannda ek puan verilmelidir Cemil'in puann yazd fazla bilgi orannda krlmaldr. Cemil'e o sorudan sfr puan vermelidir Cemil'in cevabndaki fazla ve gereksiz bilgileri dikkate almamaldr. Cemil'in o sorusunu geersiz saymaldr.

17-Bir baar testinin gvenirlii ksaca nasl tanmlanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Test Test Test Test Test puanlarnn bir norma gre yorumlanabilirlii puanlarnn sosyo-ekonomik yanllklardan bamszl puanlarnn tesadfi hatalardan arnkl puanlarnn okuldaki baary yordama gc puanlarnn dier basan testleri ile olan korelasyonu

Bir snavda 10 renci u notlar almlardr. "3,3,5,5,5,6,7,7,7,7" 18-Bu notlarn aritmetik ortalamas katr? A-) B-) C-) D-) E-) 2,5 3 5,5 6 7,5

19-Bu notlar dizisinde mod hangi saydr? A-) B-) C-) D-) E-) 3 5 6 7 9

20-Bu notlarn dalm genilii nasl hesaplanr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6-5=1 5-3=2 7-5=2 16-63=3 7-3=4 C B E D D C A D B E 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C C B D D C C D E

lme ve Deerlendirme Yaprak Testi - 11 1-Bir lme ileminden elde edilen o (sfr) deeri iin kesinlik, gvenirlik szkonusu ise kullanlan lek tr aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Snflama lei Sralama lei Derecelendirme lei Eit aralkl lek Oranl lek

2-Aadakilerden hangisi deerlendirmedir? A-) B-) C-) D-) E-) Alinin boyu 180 cmdir. Tebrikler diploma almaya hak kazandnz. Snavda, 120 soru soruldu. Rehber retmenin ocuu var. Snavdan iyi derecede not aldnz.

3-retmenin, rencilere arlklarna gre puan vermesinde kullanlan lek tr aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Snflama lei Sralama lei Gruplandrma lei Eit aralkl lek Oranl lek

4-lme deerlendirme ile ilgili olarak aadakilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) lmesiz, deerlendirme olamaz. lm, hem lme hem de deerlendirme birimidir. Deerlendirmede hakknda karar verilen deer lttr. Deerlendirme objektif olmayabilir. lme objektif olmaldr

5-Deerlendirmede, hakknda karar verilen deere , karar belirleyen deere de .. denir. Boluklara uygun decek kavramlar, hangileridir? A-) B-) C-) D-) E-) lek lme lm lt lme lm deerlendirme lt lm lt

6-Aadaki lek trlerinden hangisinde, llen niteliin miktarna gre bir puanlama sz konusudur? A-) B-) C-) D-) E-) Snflama lei Adlandrma lei Derecelendirme lei Eit aralkl lek Oranl lek

7-Aadakilerden hangisi deerlendirmedir? A-) B-) C-) D-) E-) Snavda baarlar dilerim. Snavdan ka puan aldn? 70 alsaydn geerdin. Ali, snavdan 70 ald. 0 derece donma noktasdr.

8-Aadaki niteliklerden hangisi, dorudan lme yntemi ile llr ? A-) B-) C-) D-) E-) Akademik yetenek Duygusal zeka Snfn renci says zgven rencilerin snav baarlar

9-Okul idaresi, 9/C snfnn o (sfr) alan rencileri ile 100 alan rencilerini armtr bu ifadede kullanlan lek tr aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Snflama lei Sralama lei Derecelendirme lei Eit aralkl lek Oranl lek

10-Gerekletirilen iki lme ilemi sonunda elde edilen deerlerin birbirlerinin kat olduu ve kesinlik tayan veriler olduklar grlmtr. Gerekletirilen lme ileminde llen nitelik aadakilerden hangisi olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Hava scaklklar renci baarlar renci saylar Zeka dzeyleri Snav puanlar

11-lme ve deerlendirme bilimi asndan aadakilerden hangisi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) lme ilemi, subjektif olabilir. Deerlendirme, lme ilemini tamamlar. lme karar ve hkm srecidir. Dorudan lme ynteminde ileme hata karma olasl daha yksektir. Dolayl lme, saylabilen (somut) niteliklerle ilgili veri elde eder.

12-Biyoloji retmenin, snfndaki rencileri laboratuarda kme olutururken ayn notlar alanlar ayn kmeye yerletirmesi hangi tip lei kullandn gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) Sralama lei Derecelendirme lei Snflama lei Aralkl lek Oranl lek

13-Hazrlanan bir testin sorularnn, konular tam olarak rneklemedii grlmtr. Bu test iin ncelikle aadakilerden hangi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) Gvenirlii dktr. Geerlii dktr. Kullanl dktr. Objektif deildir. Ayrtedici deildir.

14-rencilerin boy lm iin metre, cetvele gre daha (ncelikle). A-) B-) C-) D-) E-) Geerlidir Gvenilirdir. Kullanldr Kararldr Ayrt edicidir.

15-lmeden elde edilen sonularn anlam veya nitelik kazand aama-sre, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Snavn puanland sre Kriter belirleme sreci lme sreci Deerlendirme sreci Sembolik deer verme sreci

16-Aadakilerden hangisi dorudan lmeyi, dolayl lmeden ayran fark deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Daha kesin sonular verir. Hata karma olasl yksektir. Sfr, gerek anlamdadr. Standartlam lme aralar gelitirilmitir. Daha objektiftir.

17-Aadakilerden hangisi lmeye karan hata kaynaklarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) lmeyi gerekletiren birey ya da ara llen birey ya da zellik lmede kullanlan ara veya birim lmenin ifade edildii sembolik ifadeler lme sonucunun anlam kazand kriter.

18-Aadakilerden hangisinin deerlendirmede kriter olarak alnmas doru olmaz ? A-) B-) C-) D-) E-) rencinin balangtaki dzeyi retimin hedefleri rencinin hedefleri rencinin nceki snav sonular Snfn baars

19-lme aralarnda bulunmas gereken 3 temel nitelik vardr. Aadakilerden hangisi bunlardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Ayrtedici olmas Objektif puanlamaya sahip olmas Kullanl olmas Kolay temin edilebilmesi Objektif, anlalr olmas

20-Aadakilerden hangisi lme ilemine karabilecek hata kaynaklarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lmeyi yapan kii llen nitelik lme arac Kriter olan lt lmn ifade edildii birim, semboln yanl yazlmas E B E C C E C C A C B C B C 16 17 18 19 20 B E C C D

15 D lme ve Deerlendirme Yaprak Testi 12 1-Madde ayrclk indeksi ile ilgili aadaki yorumlardan hangisi dorudur? A-) B-) C-) D-) E-) Madde ayrclk gc indeksi 0 ile +1 arasnda deer alr. Maddeler +l'e yaklat lde ayrclk zelliine sahip deildir denir. Maddeler 0,29un stnde ayrclk gcne sahip iseler, teste aynen alnabilirler. deal ayrclk derecesi 0,50dir. Soru kolaylatka ayrclk derecesi +1e yaklar.

2-Aadaki formllerden hangisiyle madde glk derecesi bulunabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Maddeyi st gruptan doru cevaplayanlardan, alt gruptan doru cevaplayanlar karlr, st ve alt gruptaki toplam renci saysna blnr. Maddeyi st gruptan doru cevaplayanlarla, alt gruptan doru cevaplayanlarn fark alnr ve toplam renci saysyla arplr, Maddeyi st gruptan doru cevaplayanlarla, alt gruptan doru cevaplayanlar toplanr. st ve alt gruptaki toplam renci saysna blnr. Maddeyi st grupta doru cevaplayanlarla, alt gruptan doru cevaplayanlar toplanr, st ve alt gruptaki toplam renci saysyla arplr. Maddeyi st gruptan doru cevaplayanlarla, alt gruptan doru cevaplayanlar toplanr, st ya da alt gruptaki renci saylarndan birine blnr.

3-Madde glk indeksi ile ilgili aadaki yorumlardan hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Madde glk indeksi 0.00 ile 1.00 arasnda deien deerler alr. +1.00'e yaklamas, sorunun kolay olduunu gsterir. Madde glk indeksi deerinin 0.00'a yaklamas, sorunun zor olduunu gsterir. Madde glk indeksi 0,50 civarnda olan sorularn, orta glkte olduu sylenebilir. Madde glk indeksi 0,50 civarnda olan maddeler testin geerliinin yksek olduunu gsterir.

4-Aadakilerden hangisi medyan iin sylenebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Bir seride en ok tekrar eden lme sonucudur. Yaylm, dalm lsdr Medyanda verilerin tamam dikkate alnr. Sralanm bir veri grubunu ortadan ikiye ayrr Bir veri grubunda en byk lme sonucu ile en kk lme sonucu arasndaki farktr.

5-Bir lme aracna ok sayda soru koymann amac aadakilerden hangisi olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) renciye okuma alkanl kazandrmak Testin kapsam geerliini arttrmak renme gl eken rencilere yardmc olmak Testin kullanllk derecesini ykseltmek Teste grn geerlii kazandrmak

6-Bir lme aracndan elde edilen puanlarn gerei temsil etme dzeyi aadaki kavramlardan en ok hangisiyle ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gvenirlik Geerlik Tutarl Yordama lek

7-Bir testin gvenirlii, dier etkenler eit olmak artyla, maddeleri hangi glkte seildii takdirde en yksek olur? A-) D-) Hepsi ok kolay Yans orta glkte B-) E-) Hepsi ok g eitli glklerde C-) Hepsi orta glkte

8-Bir snav sonucunun ranj 10 gibi bir deer bulunmusa bu snf iin aadakilerden hangisi sylenebilir? (Not: Snav 100 zerinden deerlendirilmektedir.) A-) B-) C-) D-) E-) Snf ok baarldr Ranja baklarak snf hakknda yorum yaplamaz Snf ok baarszdr Baz notlar, ortalamadan farkldr. Snftaki rencilerin ald notlar birbirine ok uzaktr.

9-Aadakilerden hangisi madde analizi ile ilgili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 10Test maddesi glk ayrtedicilik 7.soru 0,75 0,30 8.soru 0,30 0,60 Tabloya gre aadakilerden hangisi yanltr. A-) B-) C-) D-) E-) 7. soru hem kolay hem de ayrtedicidir. 8. soru hem zor hem de ayrtedicidir. 7. soru orta gln altnda glktedir. 8. soru orta gln stnde glktedir. Her iki soruda da deiiklie gerek yoktur. Test maddelerinin gln belirleme Test puanlarnn baar dzeyini belirleme oktan semeli testlerin seeneklerinin ilerlii belirleme Test maddelerinin ayrt edicilik derecesini belirleme Sorularn baarsz renciler ile baarl renciler arasndaki fark gsterme dzeyini belirleme

Doru Cevaplar Soru 1 C Soru 2 C Soru 3 E Soru 4 D Soru 5 B Soru 6 B Soru 7 C Soru 8 D Soru 9 B Soru 10 E

Program Gelitirme Yaprak Testi 2 1-Aadakilerden hangisi hedef yazarken uyulmas gereken ilkelerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Hedefler, renci asndan ifade edilmelidir. Hedefler, renme srecine deil rne ynelik ifade edilmelidir. Hedefler, eyleme dnk fiillerle ifade edilmelidir. Hedefler, konu balklar olarak ifade edilmelidir. Hedefler birbiriyle tutarl olarak ifade edilmelidir.

2-Aamallk zellii arlk tayan derslerde ierii dzenlerken en fazla hangi programlama yaklam kullanlr? A-) B-) C-) D-) E-) Modler Sarmal Pramitsel Konu a Dorusal

3-Okulncesi eitimde hangi program tasarm modeli arlk tamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Konu merkezli renci merkezli Proje merkezli Sorun Merkezli Okul merkezli

4-Okulun yaama hazrlk olmaktan ok, yaamn kendisi olmas gerektiini ve retimde problem zme ynteminin esas alnmas gerektiini savunan eitim felsefe hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) lerlemecilik (Progressivism) Yeniden Kurmaclk (Reconstructionism) Esasicilik (Essentialism) Daimicilik (Prennialism) Gerekilik (Realism)

5-Hangisi programl retimin ilkeleri ierisinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Etkin Katlm Kk admlar Annda dzeltme Bireysel hz Srekli izleme

6-Hangisi davranln eitim programlar zerindeki en nemli etkisi olarak nitelendirilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Hedeflerin davrana dntrlmesi ve llmesi renci baarsnn artrlmas retmen-renci ilikilerinin dzenlenmesi rencilerin ihtiyalarnn dikkate alnmas Bilisel renmelere nem verilmesi

7-Okul-aile ibirliinin artrlmas, daha ok eitim programlarnn hangi temeli ile aklanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Psikolojik temel Ekonomik temel Sosyal temel Felsefi temel Bireysel temel

8-Bilgi btnn anlaml elere ayran bir renci hangi renme stratejisini kullanmaktadr? A-) D-) Anlamlandrma Karar verme B-) E-) rgtleme Snflandrma C-) Tekrar

9-Hangisi eitim durumlar deikenleri ierisinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Dnt pucu Katlm Pekitire Motivasyon

10-I. eleri belirleme, II. ilikileri belirleme ve III. rgtleme ilkelerini ortaya koyma zihinsel yeterlilikleri bilisel alann hangi basmayla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Deerlendirme Kavrama Uygulama Analiz Sentez

11-"rencilere eletirisel dnme alkanl kazandrmak" hedefinde, hedefler iin gerekli hangi zellik dikkate alnmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Ak-seik ifade edilmemitir. renci davranna dnk deildir. Yeterince genel ve snrl deildir. Gerekletirilebilir deildir. Gzlenebilir deildir.

12-Aadakilerin hangisinde Trk Milli Eitiminin Genel hedefleri doru ve eksiksiz olarak yorumlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) yi insan, iyi vatanda ve bir meslek sahibi yapmak. alkan, retken ve milletini seven bireyler olarak yetitirmek. Kanunlara uyan, devlete kar sorumluluklarn bilen ve kiilikli bireyler yetitirmek. Bilimsel dnen, ahlakl ve yaratc bireyler yetitirmek. Kiilikli, mesleki bilgi beceriye sahip, salkl bireyler olarak yetitirmek.

13-Aadakilerin hangisi davranlar bilisel, duyusal ve devimsel olarak ayrma nedenleri ierisinde daha az neme sahiptir? A-) B-) C-) D-) E-) Kullanlacak Kullanlacak Kullanlacak Kullanlacak Kullanlacak ara-gerelerin farkl olmas yntem ve tekniklerin farkl olmas renme ve retme stratejilerinin farkl olmas lme ve deerlendirme yaklamlarnn farkl olmas dl ve cezalarn farkl olmas

14-Eitim program ierisinde yer verilecek hedef ve davranlar seerken, davranla ilgili hangi zellik daha az dikkate alnmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Davrann Davrann Davrann Davrann Davrann sk kullanlmas nemli olmas baka davranlar iin nkoul olmas evrensel olmas kolay olmas

15-Bir dersin renme-retme etkinliklerinin bu ders iin ayrlan zamana datmn yapld plana ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Gnlk plan nite plan Yllk plan Ders plan Ders program

16-Bir retmen, verdii dersin kazandrmak istedii davranlarn ne lde kazanldn belirlemek amacyla dnemin banda ve sonunda rencilere ayn testi iki defa uygulamakta ve rencilerin testlerden aldklar puanlar arasndaki farkn anlaml olup olmadna bakmaktadr. retmenin temel amac neyi deerlendirmektir? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin rencilerin rencilerin rencilerin rencilerin renme dzeylerini basan dzeylerini renme glklerini renme eksikliklerini kiilik zelliklerini

17-Karadeniz blgesinde bir snf retmeni, hayat bilgisi dersinde meslekleri tanyalm nitesini ilerken, rencilerle balklk, iftilik, ormanclk, futbolculuk gibi mesleklere ncelik verirken, bir baka retmen Akdeniz blgesinde ayn nitede arclk, turizmcilik gibi meslekleri n plana karmaktadr. Bu durum eitim programnn daha ok hangi zelliini vurgulamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) levsellik Gncellik Esneklik Aamallk Sreklilik hangisinin, nite ilendikten sonra doldurulmas

18-nite planlarnda yer alan blmlerden gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Yntem ve gereler Kaynak, ara ve devler Gezi, gzlem, deney Deerlendirme Plann ileniine ilikin grler

19-Program gelitirme almalarnda yer alan bir uzman, "ne retelim?" sorusuna cevap aramaktadr. Sizce uzman programn hangi esi zerinde almaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Hedef erik retme-renme sreci Deerlendirme Aratrma

20-Eitim programnn ierik esiyle ilgili olarak hangisi sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Eitim programnn ikinci esidir. Programlarda daha ok, "konular" bal altnda yer alr. Hedeflerle tutarl olmaldr. Merkezi ynetimin olduu yerlerde, merkezi ynetim tarafndan onaylanmas gerekir. Seiminde mutlaka baz kriterlerin dikkate alnmas gerekir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D E B A A E C B E C B A E E C A C E B

Soru 20 A Program Gelitirme Yaprak Testi - 3 1-Bir program gelitirme uzman, programda konularn arlkl olmas gerektiini dnmektedir. Uzmann hangi seenee daha fazla nem vermesi beklenir? A-) B-) C-) D-) E-) Daimicilik eitim felsefesi, sunu yoluyla retme stratejisi, sre tasarm modeli Esasicilik eitim felsefesi, sunu yoluyla retme stratejisi, CORE tasarm modeli Daimicilik eitim felsefesi, bulu yoluyla retme stratejisi, disiplin tasarm modeli ilerlemedik eitim felsefesi, sunu yoluyla retme stratejisi, CORE tasarm modeli Esasicilik eitim felsefesi, bulu yoluyla retme stratejisi, konu tasarm modeli

2-Aadakilerden hangisi, "okul ve okul dndaki planl etkinlikleri ieren renme yaantlar dzenei" karl olarak Trkiye'de kullanlan kavramlardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) zlence Ders Program Yetiek Eitim program Mfredat program eitim programlarnn genel zelliklerinden

3-Aadakilerden hangisi ortaa Avrupa'snda, deildir? A-) B-) C-) D-) E-)

Kent devletleri bamsz retim kurumlarn oluturmaktadr. Klasiklerin eitimi n plandadr. Latince ve gramer retimi arlk tamaktadr. erik dini metinlerden olumaktadr. Eitim yaama hazrlk olarak alglanmaktadr.

4-Trkiye'de yrtlen program gelitirme abalar tarihi bir perspektifle deerlendirildiinde aadaki yarglardan hangisine varlamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Sarf edilen abaya gre sonu yetersizdir. niversiteler ile M.E.B arasnda yeterli bir ibirlii salanamamtr. Eitim bilimcilerin gr birliine vard ortak bir model yoktur. Kamu kurum ve kurulularnda program gelitirme anlay daha fazla gelimitir. Gelimi lkelerle kyaslandnda aratrmalar yetersizdir.

5-eriin dzenlenmesinde dikkate alnmas gereken en nemli ilke hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Hedeflerle tutarl ve renciler iin anlaml olmaldr. ada, bilimsel, sanatsal ve felsefi bilgilere ters dmemelidir. Aamal ve birbirinin nkoulu olacak ekilde dzenlenmelidir. Somuttan soyuta, basitten karmaa doru sralanmaldr. Paradan btne ya da btnden paraya doru dzenlenmelidir.

6-Aadaki sorulara aranan cevaplardan hangisi eitim programlarnda toplumsal temeli daha az dikkate almaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Toplumun nemli problemleri nelerdir? Toplumun deime ynelimleri nelerdir? Toplumda yer alan byk atmalar nelerdir? Toplumdaki i olanaklar nelerdir? Toplumda n plana kacak meslekler nelerdir?

7-retmenler gnlk planlarn hazrlarken, hangi seviyedeki rencileri dikkate almalar daha doru olur? A-) B-) C-) D-) E-) Snftaki dk dzey rencileri Farkl bireysel zelliklere sahip rencileri Snftaki yksek dzey rencileri Snftaki orta dzey rencileri Snftaki orta dzey ve orta dzeyin altndaki rencileri

8-Yeniden kurmaclk eitim felsefesinin dayand felsefi temel hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gerekilik (Realism) dealistlik (Idealism) Yararclk (Pragmatism) Varoluuluk (Existentialism) Daimicilik (Prennialism) hangisi renen merkezli program tasarm modelleri ierisinde yer almaz?

9-Aadakilerden A-) B-) C-) D-) E-)

ocuk merkezli tasarmlar Yaant merkezli tasarmlar Romantik tasarmlar Hmanistik tasarmlar Yaam artlar tasarmlar amacyla oluturulan "program

10-Aadakilerden hangisi eitim programlarnn hazrlanmas alma grubu" ierisinde kesinlikle yer almas gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim psikologu, Okul yneticisi Program gelitirme uzman Eitim felsefecisi Mfetti

11-retmen yetitiren yksekretim kurumlarnn eitim programlarnda, retmenlik meslek bilgisi derslerinin oran hangi retmenler iin en yksek olmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Anaokulu retmeni Snf retmeni Bran retmeni Rehber retmen niversite-retim eleman

12-Eitim durumlarnda ipucu vermenin salad en nemli avantajlar nelerdir? I. II. III. IV. V. A-) B-) C-) D-) E-) Dikkati salamak, renciyi hedeften haberdar etmek, Kavramay kolaylatrmak, nbilgileri hatrlatmak, Katlm artrmak I ve II II ve III III ve IV IV ve V I ve III

13-"Hedefler biniik olmamaldr" ifadesinde geen biniik kavramyla anlatlmak istenen nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Bir hedefin kapsam, dier hedeflerin kapsamna girmemelidir. Hedefler kendi ierisinde mantksal adan tutarl olmaldr. Hedefler bilgi, beceri, alkanlk, ilgi gibi zelliklerden birine dayanmaldr. Bir dersteki hedefler, dier dersteki hedeflerle elimemelidir. Hedefler derslere, saatlere gre planlanmal, kapsam daraltlmaldr.

14-Aadakilerden hangisi lt dayanakl hedef (yeterlilie dayal ama) yazmann gerekesi olamaz? A-) B-) C-) D-) E-) ltler, ltler, ltler, ltler, ltler, her bir hedef davrann ne kadar srede kazandrlacan belirler. hedef davrann renciye hangi yeterlilikte kazandrlacan belirler. renci baarsnn deerlendirilmesinde birlii salar. programn deerlendirilmesinde kullanlr. renciyi tanmay salar.

15-Hedef belirlerken izlenmesi gereken aamalar hangisinde doru olarak sralanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Aday Olas Aday Olas Olas hedefler-derste gerekletirilecek hedefler-olas hedefler - lt dayanakl hedefler hedefler-aday hedefler-derste gerekletirilecek hedefler - lt dayanakl hedefler hedefler- olas hedefler-derste gerekletirilecek hedefler - lt dayanakl hedefler hedefler-lt dayanakl hedefler-aday hedefler-derste gerekletirilecek hedefler hedefler-aday hedefler- lt dayanakl hedefler - derste gerekletirilecek hedefler besin gruplarn hatrlayabilirle" hedefi, bilisel alann hangi

16-"Beslenme dersinde temel basamayla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sra, dizi, ve ynelimler bilgisi ltler bilgisi Snflamalar bilgisi Allar bilgisi Kuramlar bilgisi

17-Bir retmen kazandrmak istedii davran, rencilerin bildii aralar kullanarak ayn ekilde kazandrabilir olmasna ramen, rencilerin daha nce hi grmedii bir arac kullanarak davran kazandrmak istiyor. retmenin temel amac ne olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin dikkatini ekmek rencilerin davran kazanmalarn salamak Daha ksa srede davran kazandrmak Davrann kalcln artrmak Dersin verimli olmasn salamak

18-"Program deerlendirme almalarnda ncelikle hedef ve davranlarn doruluu kontrol edilmelidir" nermesinde esas olarak, program deerlendirmede hedef ve davran deerlendirmenin hangi ilevi vurgulanmak istenmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) 19I. Program anlaynn yalnzca ders kitaplar ile snrlandrlmas II. Programlarn retmenler tarafndan hazrlanmas III. Programlarn bir merkezde hazrlanmas IV. Programlarn ilgililerin katlmyla hazrlanmas Aadakilerden hangisi program gelitirme anlaynn Trkiye'deki geliim aamalarn doru olarak yanstmaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) I-II-III-IV I-III-II-IV II-I-III-IV II-III-I-IV III-II-I-IV Kolayllk nemlilik lk srada olma Zaman kazandrma Yol gstericilik

20-Hangisi eitim programlarnda seimlik derslere yer verilmesinin salayaca avantajlardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin meslek ve i alanlarna . hazrlanmasna yardm eder. rencinin bir st snf, blm ya da kurumu etkin bir ekilde izleyebilmesini salar. ilgi, ihtiya ve yetenekleri gelitirir. Programlarda eitlii salar. Yetenekli rencilerin belirli bir konuda derinlemesine imkan salar.

Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B E D A E B C E C A C A E C C A E B D

Program Gelitirme Yaprak Testi - 4 1-Program gelitirme ile ilgili olarak aadakilerden hangisi kesin olarak sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) P.G. devaml ve kapsaml bir sretir. P.G. uzmanlk gerektiren bir grevdir. P.G. uzmanlarn masa banda tartarak ve arat imalar inceleyerek yaptklar bir itir. P.G.'nin amac bireyde istendik davran deiikliini meydana getirmektir. P. G. aratrmaya dayal olarak yaplr.

2-Program gelitirme uzmanlar ounlukla yapsalc renme, oklu zeka, gibi yeni renme kuramlarn uygulamaya, aktarmaya alrlar. Bu tr almalar daha ok hangi aratrmalarla karakterize edilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) AR-GE aratrmalar Aksiyon aratrmalar Alan incelemeleri Temel aratrmalar Nitel aratrmalar

3-Aada verilen maddeler hangi balk altnda toplanabilir? I. Geleneksel ierik ve yntemlere bal kalma II. Hizmet ii eitim ihtiyacna inanmama III. Kaytszlk IV. Beceri eksiklii V. Aratrma srelerinde yetimemi olma VI. An bireysellik A-) B-) C-) D-) E-) Program gelitirme sreci P.G. srecini engelleyen faktrler Program gelitirmenin temel eleri Eitim sorunlar retmen zellikleri

4-Ders d kol faaliyetleri, salk ve rehberlik hizmetleri, zel gnlerin kutlanmas ile gezi ve kurslarla ilgili yrtlen etkinlikler hangi kapsam ierisinde yer alr? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim program retim program Ders program nite program Gnlk plan

5-Aadakilerden hangisi Charters ve Bobbit'in eitim programlar alanna getirdii katk ierisinde ver almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Amalar, hedefleri, ihtiyalar ve renme yaantlarn ieren ilkeleri gelitirmilerdir. Hedef-davranlarn kullanlmasnda nc olmulardr. Hedeflerin ihtiya almalaryla ortaya konulabileceini savunmulardr. Anaokullarnn gelimesine katk salamlardr. Program gelitirme uzmanlarnn, mutlaka bir alan uzman olmasna gerek olmadn savunmulardr.

6-Aadakilerden hangisi Bloom'un okulda renme modelinin elerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Hedefler renci giri davranlar retim hizmeti retim stratejileri Deerlendirme

7-Bilgiyi ileme kuramn retime uygulayan kimdir? A-) B-) C-) D-) E-) Gagne Bloom Skinner Carroll Glaser

8-Hangisi tam renme modelinin olumsuz ynlerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Yava renenler, hzl renenleri engeller. Duyusal giri zellikleri renme hzn drr. rencilerin baarlan deerlendirilemez. renciler arasndaki bireysel farkllklar artrr. renciler istenilen dzeyde retim hedeflerine ulaamazlar.

9-Eitim programnn odan, klasik konularn ve edebi zmlemelerin oluturduu, kat program anlaynn yer ald eitim felsefesi hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) lerlemecilik (Progressivism) Yeniden Kurmaclk (Reconstructionism) Esasicilik (Essentialism) Daimicilik (Prennialism) Gerekilik (Realism)

10- Program gelitirme faaliyetlerine en fazla katk getiren deerlendirme tr hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Program tasarsnn deerlendirilmesi renme-retme ortamnn deerlendirilmesi renci baarsnn deerlendirilmesi renci eriinin deerlendirilmesi Programn ortaya koyduu rnn deerlendirilmesi

11-rencinin okul dnda yaratcln gelitirmeyi amalayan, ders d etkinliklere ynelik program hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) rtk program Kapal program Ak program Faaliyet program Ders d etkinlik program

12-Bir eitim programna kayt yaptrmak iin ok sayda renci bavurmutur. Adaylar, birbirleriyle karlatrlmakta ve seilmektedir. Hangi tr deerlendirme yaplmaktadr? A-) B-) C-) D-) Hedefe dayal deerlendirme Norma dayal deerlendirme rne dayal deerlendirme Biimlendirmeye dayal deerlendirme

E-) zlemeye dayal deerlendirme 13-Hangisi, toplumsal sorunlar ve yeniden kurmaclk tasarm modelinin grleri ierisinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Sosyal, politik, ekonomik gelimeler program tasarmnda nemlidir. Zaman srekli olarak toplumu deitirmeye zorlamaktadr. Konulan manta uygun bir ekilde bir araya getirmek gerekir. Toplumdaki deiim en iyi, okullar yoluyla gerekletirilir. Okullarn grevi ayn zamanda toplumun sorunlarn zmektir.

14-"Program gelitirmenin amac bir yazl dokman hazrlamak deil, uygulamay aratrma yoluyla gelitirmek ve rencide istenen davran deiikliini salamaktr" grnden karlabilecek en dolayl sonu hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yaplan aratrma sonularnn uygulayclar tarafndan dikkate alnmad Teori ve uygulama arasnda kopukluk bulunduu Program gelitirmenin masa banda yrtld rencilerin istenen davranlar kazanamad klan Aratrma yetersizlii

15-Program gelitirme srecinde yer alan aratrma trlerinden hangisi; okuldaki problemi yerinde zme amacyla, ilgililerin bir araya gelerek tarttklar, eitli seenekleri ortaya koyduktan, genellikle gr birliine dayal olarak zm rettikleri, genelleme amac tamayan aratrma etkinliidir? A-) B-) C-) D-) E-) Temel aratrmalar Deneysel aratrmalar Alan incelemeleri Aksiyon aratrmalar AR-GE aratrmalar

16-retimi planlama ve deerlendirme dersinde retim eleman, rencilere gnlk plan hazrlatmaktadr. rencilere kazandrlan davran hangi alan ve basamakla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel-analiz Duyusal-tepkide bulunma Bilisel-uygulama Devimsel- beceri haline getirme Devimsel-klavuz denetiminde yapma

17-Hangisi retme-renme srecinde ara-gere kullanmann salad yarar deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Zamandan tasarruf salar. oklu renme ortam salarlar. Dikkat ekerler, motivasyon salarlar. Hatrlamay kolaylatrrlar. Velilerin gznde okulun deerini artrr. hedeflerden haberdar etmek, dersin hangi blm ierisinde yer alr?

18-rencileri A-) B-) C-) D-) E-)

Derse hazrlanma Dikkat ekme Giri blm Gei blm Gzden geirme

19-Hangisi eitim durumlarnn dzenlenmesinde ara-gere seimini etkileyen ve ortamdan kaynaklanan zelliklerden birisidir? A-) B-) C-) D-) E-) rencinin renme stili renci says retmenin ara-gere kullanma becerisi ve tutumu Zaman ve ekonomik snrllklar renciye kazandrlacak davranlar

20-Mesleki ve teknik eitim programlarnn balca amac, nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Bireyin ilgi ve ihtiyalarn dikkate alan i olanaklar salamaktr. Bireyin i hayatnda geerli bir ie girebilmesi iin gerekli davranlar kazandrmaktr. Etkili retme-renme sistemi gelitirmektir. i retilebilecek paralara ayrtrarak retmektir. lkenin kalknmasn salamaktr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A B A D D A A D E A B C D D C E C B B

Program Gelitirme Yaprak Testi - 5 1-Mesleki ve teknik eitimde program gelitirme srecinin balang noktas, A-) B-) C-) D-) E-) in analiz edilmesidir. iin tanmlanmasdr. in retilebilecek unsurlara ayrtrlmasdr. i iin gerekli davranlarn belirlenmesidir. Eitim amalarn belirlenmesidir.

2-Mesleki ve teknik eitimde program gelitirme sreci, sistem yaklamna dayal olarak yrtlmektedir. Sistem yaklamnn uygulanmas, program gelitirme srecine bir ok adan katk getirmektedir. Aadakilerden hangisi sistem yaklamnn mesleki ve teknik eitim programlarna salad en nemli fayda olarak nitelendirilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Program ieriinin seimine esas tekil edecek, retim envanterlerinin gerek ihtiyalara gre tespit edilmesi Sistem amalarnn gerekletirilmesinde, izlenecek genel stratejinin tespit edilmesi Eitim programlarna etki eden unsurlarn bir btn oluturacak ekilde organize edilmesi Eitim iin gerekli kaynaklarn gereki bir biimde tespit edilmesi Sistemin deien artlara gre yenilenebilmesi

3-Hangisi Bloom'un tam renme modelinin dayand temel saylr? A-) B-) C-) D-) E-) renme zor bir sretir. Okulda balangta olumlu renme koullar salanmsa, dnyadaki herhangi bir kiinin renecei her eyi hemen hemen herkes renir. zel bilisel davranlarn kazandrlmas, genel bilisel davranlarn kazandrlmasndan daha kolaydr. rencilerin duyusal zellikleri, okul yaantlarnn bir rn olarak ortaya kar. retime balamadan nce, kazandrlmak istenen hedeflerin davran cinsinden ifade edilmesi gerekir.

4-Hangisi yeterlilie dayal amacn unsurlarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) lem Davran art Standard renci

5-Tesviye blm 1. snf atlye eitim programn baar ile tamamlayan renci; metallerin talal ilenmesiyle ilgili temel ilemleri teknolojik ilkelere uygun olarak yapar" eklinde verilen hedef hangi dzeye yneliktir? A-) B-) C-) D-) E-) Mesleki eitimin genel hedefleri Meslek alannn genel hedefleri Blmn genel hedefleri Programn genel hedefleri Okulun genel hedefleri

6-Davran yazarken kullanlan fiillerin anlamlar ak olmal ve yanl yorumlamalara neden olmamaldr. Aada verilen fiillerden hangisi, yanl yorumlamalara neden olmayacak biimde davran ak bir ekilde ifade etmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilme Anlama Yazma renme Kazanma hangisi duyusal alanla ilgili deildir?

7-Aadakilerden A-) B-) C-) D-) E-)

gvenlii kurallarna uymak Sorumluluk almak Hedef yazmak Takmlar dikkatli kullanmak Kaliteli i yapmak iin zenmek

8-Teknolojideki hzl deiimin eitim programlarna yansmas deerlendirildiinde, program gelitirme almalarndan daha ok, program hazrlama almalarn gerekli klan etki biimi hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Teknolojik deiim kendi kendine renme ve yaam boyu eitimi zorunlu hale getirmektedir. Okullardaki teknolojik ara, gere ve ortamlar eskimekte ve yenilenme ihtiyac ortaya kmaktadr. Ara, gere ve ortamlardan yararlanma adna, okulla i hayat arasndaki ilikilerin gelitirilmesini zorlamaktadr. Yeni teknolojileri kullanabilecek yeni meslek ve i olanaklar dourmaktadr. Bireylere teknolojik ortamda yaayabilecek ve aa ayak uydurabilecek dzeyde bilgi, beceri kazandrma ihtiyac dourmaktadr.

9-"Dnyadaki nfus art hz dikkate alndnda ve geleneksel uygulamalar devam ettiinde, 20 yl sonrasnda mevcut okul ve retmen saysn ikiye katlamak gerekecektir" gr eitim programlarnda nasl bir deiimi gerekli grmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) ok sayda okul yaplmas ok sayda retmen yetitirilmesi Yeni teknoloji ve yntemlerin uygulamaya konulmas Nfus art hznn drlmesi Okul sonras eitim imkanlarnn artrlmas

10-retim teknolojileri ve materyallerin, eitim programyla ilikisi deerlendirildiinde, daha ok programn hangi esiyle ilikili olduu sylenebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Hedef erik Sre Deerlendirme Aratrma

11-Bireyin mevcut davranlar ile kazandrlmak istenen davranlar arasndaki fark, eitim program asndan neyi ifade eder? A-) B-) C-) D-) E-) Eitimin amacn Deerlendirmeyi Eitim ihtiyacn Eitim yaantsn stendik davranlar

12-Aadakilerden hangisi, program hazrlama ve gelitirme almalarn etkileyen yeni yaklamlar ierisinde, daha eski olandr? A-) B-) C-) D-) E-) Beyin temelli renme Yaplandrmadk oklu zeka Proje tabanl renme Tam renme

13-renme yaantlar dzenei olarak da adlandrlan eitim programnda, yaantlar nemli bir yer tutmaktadr. Eitim programnn baarya ulamas, eitim durumlarnda geerli renme yaantlarnn dzenlenmesine baldr. Buna gre aadakilerden hangisi eitim durumlarnda geerli renme yaantlar dzenlerken dikkat edilmesi gereken nemli bir zellik deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Yaantnn hedefe uygun olmas Yaantnn renciye uygun olmas Yaantnn ekonomik olmas Yaantnn retmene uygun olmas Kazandrlacak dier yaantlarla uyumlu olmas

14-Eitim retimde plan yapmann salad faydalardan hangisi dierlerini kapsamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin ilgi, ihtiya ve yeteneklerine uygun olarak yetitirilmesini salar. renme-retme srecinin verimini artrr. Srecinin zaman srasna gre dzenlenmesini ve srenin ayarlanmasn salar. retmen ve renciye gven kazandrr. retmen ve rencilerin derslere hazrlkl girmesini salar.

15-Yllk, nite ve gnlk planlarla ilgili olarak Trkiye'de yaanan sorunlar dikkate alndnda, hangisinin dierlerine gre daha lks bir sorun olduu sylenebilir? A-) B-) C-) D-) E-) retmenler yaptklar ii daha iyi ve verimli yapmaktan ok, mfetti ve okul idaresi istedii iin yllk, nite ve gnlk planlan yaparlar. retmenler genellikle, daha nceki yllarda yaptklar planlar aynen kopye eder ya da tarihlerini deitirerek kullanrlar. retmenler genellikle ders esnasnda nite ve etkinliklere bal kalarak derslerini ilemezler. gnlk planlara bavurmaz ya da plandaki sra ve

retmenler genellikle planlamaya balamadan nce rencilerin hazr bulunuluk seviyelerini tespit etmez ve planlar rencilerin hazr bulunuluk dzeylerine gre hazrlamazlar. retmenler genellikle rencilerin ne yapacaklarndan daha ok kendilerinin hangi etkinlikleri yapacaklarn planlarlar.

16-Eitim-retimde kullanlan planlar tek tiptir ve hemen hemen Trkiye'nin her yerinde ayn hedef ve davranlara yer vermektedir. Bu durum hangisiyle elimez? A-) B-) C-) D-) E-) Eitimin merkeziyetilii Zaman ve fiziksel olanaklar Programlarn esneklii retmenlerin yaratclklar rencilerin bireysel farkllklar

17-Eitim-retim etkinlikleri planlanrken rencilerin hazr bulunuluk dzeyleri dikkate alnmaldr. Bu durum en ok hangi retmenler iin nemlidir? A-) B-) C-) D-) E-) Snf retmenleri Bran retmenleri Rehber retmenler Ara snflar okutan retmenler Ana snf retmenleri

18-Hangisi eitim-retim planlarnn retmenlerin iinde bulunduklar artlar dikkate alnarak yaplamamasnn gerekelerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Snflarn kalabalk olmas nedeniyle renci seviyelerinde byk farkllklarn olumas retmenlerin internet, dergi vb. yerlerden planlar hazr olarak elde etmeleri Okullarn fiziki yaps ve zaman kstll Mfettilerin gereksiz ayrntlar beklemeleri ve belirli bir ablonu grmek istemeleri retmenlerin kendilerini gelitirememeleri, mesleki bilgi beceri eksiklii

19-yi bir plan hazrlamann birinci aamas nedir? A-) B-) C-) D-) E-) renciye kazandrlacak hedef ve davranlar belirlemektir. rencilerin giri davranlar ve seviyelerini belirlemektir. Hedeflere ulama dzeyi iin deerlendirme lt ve yntemlerini belirlemektir. Hedeflere ulamak iin nasl bir yol izleneceini belirlemektir. Derse gelmeden nce hazrlk yapmaktr.

20-retmenlerin en ok yapt planlar hangileridir? I. II. III. IV. V. A-) B-) C-) D-) E-) Gnlk ders planlan Yllk planlar Gzlem planlan nceleme planlar nite planlan I-II-IV I-II-V I-III-V I-IV-V I-II-III

Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C B A C C C D C C C A D B D A D C B B

Program Gelitirme Yaprak Testi - 6 1-Trkiye'de yaygn olarak kullanlan Tyler modeline gre, eitim rencilerde davran deiiklii meydana getirme srecidir. Eitimin hedefi istenilen davranlar rencilere kazandrmaktr. Bunun iin eitim programnn banda ak seik, gzlenebilir, llebilir ve retilebilir olarak ayrntl bir ekilde ifade edilmelidir. Aadakilerden hangisi bu grlerinden dolay Tyler modeline yneltilecek eletirilerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Her trl bilgi, beceri, tutum ve alkanlklarn davrana dntrlmesi gtr. rencilerin ilgi, beklenti ve gemi yaantlar bilinmeden renme yaantlar belirlenemez. Felsefe, program hazrlayanlarn deer yarglarn yanstt iin eitim hedeflerinin belirlenmesinde szge olamaz. renci ihtiyalar grecelidir. Normlara, ya grubu vb. zelliklere gre deiir. Program gelitirme iinde program gelitirme ve konu alan uzman bulunmadan, baarl bir program hazrlanamaz.

2-rencilerin yaparak, yaayarak renmeleri ve hayatta geerli, gncel bilgileri renmeleri eilim programnn hangi zellii ile ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Esneklik Bilimsellik levsellik Ekonomiklik Amaca grelik

3-retmenin yllk plan hazrlamaya balamadan nce yapaca faaliyetler ierisinde hangisi dierlerine gre daha fazla zaman gerektirmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) evreyi incelemek, kaynak olabilecek ara-gere, tarihi yap ve antlar belirlemek Eitim programnda yer alan niteleri incelemek, evre zelliklerine gre ekleme ve kartma yaplacak konular belirlemek Okulda bulunan ara-gere ve kaynaklarn neler olduunu tespit etmek Eski planlan gzden geirmek, o eski planda ne gibi deiiklikler olabileceini kararlatrmak Bir takvim alarak belirli gn ve haftalarda yaplacak faaliyetleri belirlemek

4-Hangisi, iyi bir gnlk plan hazrlamak iin retmenin dikkat etmesi gereken bir zellik deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Fazla ayrntdan kanlmaldr. ok ksa ya da dank bir plan yaplmamaldr. Plan hep ayn biimde yaplmamaldr, deiikliklere yer verilmelidir. Kitaba an bir ekilde bal kalnmamaldr. Farkl kaynaklardan yararlanlmamaldr.

5-Gezi, Gzlem ve Deney Planlar hangi plann bir parasdr? A-) B-) C-) D-) E-) Yllk plan nite plan Gnlk plan Aratrma plan nceleme plan hedefi

6-"Bir hastaln tedavisinde kullanlan yntemin dayand salk ilkelerini bulabilme" bilisel alann hangi basamana yneliktir A-) B-) C-) D-) E-) ilikilere dnk analiz rgtleme ilkelerine dnk analiz zdesiz bir iletiim muhtevas oluturma Bir plan ya da ilemler takm nerisi oluturma Yorumlama

7-Okula zamannda gelen, arkadalaryla kavga etmeyen, okula temiz ve dzgn giyinerek gelen bir renci en alt dzeyde hangi hedefe uygun davranlar gstermektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim Eitim Eitim Eitim Eitim ve ve ve ve ve retim retim retim retim retim kurallarna uymaya raz olu kurallarna uymaktan zevk al kurallar taktir edi kurallarna uymay kendine grev edini kurallarna uymay alkanlk haline getiri

8-"Damardan kan kurallara uygun olarak bir dakikada alabilme" hedefi, devimsel alannn hangi basamayla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Klavuz denetiminde yapma Uyarlma Yaratma Duruma uydurma Beceri haline getirme

9-Plan defteri hazrlayan bir retmen, plan defterinin ilk sayfasnda kendine ve snfna ait bilgilere yer verir. Bu bilgileri yazmann temel gerekesi nedir? A-) B-) C-) D-) E-) rencileri ve kendisini tanmak iin rencileri bu bilgilerden haberdar etmek iin Rehberlik ya da deerlendirme amacyla gelen kiilere, tantc bilgi vermek iin Tm retmenlerin yazmas gereken bilgiler olduu iin Gerekli durumlarda bilgileri hatrlamak iin

10-Bir eitim programnda yer alan hedef ve davranlarla, program ierii arasndaki iliki kurulurken ya da bir baka ifadeyle nite analiz tablosu hazrlanrken, hangisi dikkate alnmaz? A-) B-) C-) D-) E-) nitelerde yer alan hedef says nitelerde yer alan davran says Hedef ve davranlarn program ierisindeki yzdesi Hedef ve davranlar gerekletirmek iin ka retim gnnn ayrlaca Hedef ve davranlarn gerekletirilecei renci saylan

11-Eitim durumlarnn dzenlenmesi srasnda, renciler iin renme yaantlarn hazrlayan bir program gelitirme uzman en ok neleri dikkate almaldr? I. II. III. IV. V. VI. A-) B-) C-) D-) E-) renme stilleri renme stratejileri renme modelleri renci saylan Ders kitab Ynetim I-III-VI III-IV-V I-II-III II-IV-VI I-V-VI

12-Hazrlanan programlar yaygnlatrlmadan nce, n denemesinin yaplmas gerekir. Hangisi n deneme uygulamalarnda zellikle dikkat edilmesi gereken bir durum deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Uygulamalarn deneyimli ve baarl retmenlerle yaplmas gerekir. Uygulamalarn nkoul bilgi ve becerilere sahip rencilerle yaplmas gerekir. Uygulamalarn tandk yneticilerle yaplmas gerekir. Sonularn uygun yntem ve teknikler kullanlarak deerlendirilmesi gerekir. Uygulamalarn uygun renme ortamlarnda yaplmas gerekir

13-Hangisinde programlarn denenmesinde izlenecek sra doru olarak verilmitir A-) B-) C-) D-) E-) 14I. renme yaantlar ucuza mal edilmeli II. Bir renme yaants birka hedefi ayn anda gerekletirebilmen III. Yaantlar istenmeyen olumsuz davranlar kazandrmamaldr Yukarda renme yaantlarna ilikin verilen zelliklerle anlatlmak istenen nedir? A-) B-) C-) D-) E-) renme renme renme renme renme yaantlar yaantlar yaantlar yaantlar yaantlar dier yaantlarla tutarl olmaldr. dier yaantlarla kaynak olmaldr. ekonomik olmaldr. renci dzeyine uygun olmaldr. hedefle ilgili olmaldr. Planlama Planlama Planlama Planlama Planlama okul seme - uygulayclar seme - program tantma okul seme - program tantma - uygulayclar seme uygulayclar seme - okul seme - program tantma okul seme - program tantma - uygulayclar seme program tantma - uygulayclar seme - okul seme uygulama uygulama uygulama uygulama uygulama -deerlendirme -deerlendirme -deerlendirme -deerlendirme -deerlendirme

15-Bireyin evresiyle etkileiminin bireyde brakt iz, hangi kavram tanmlamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Sre Yaant Kazant renme Kalc iz

16- 17. sorular rnek retim etkinliine gre cevaplaynz. retmen sosyal bilgiler dersinde ve dersin belirli bir aamasnda rencilere "nereye yaya kaldrm denir? eklinde soru yneltmi, bir mddet bekledikten sonra cevap gelmediini grnce tat, trafik polisi, trafik , kavak, durak, yaya kaldrm ile ilgili hzl bir ekilde slayt gsterisi yapmtr. rencilerin cevaplarn dinleyerek ve doru cevaplar tevik ederek yaya kaldrmn rencilerle birlikte tanmlamtr. 16-Yaplan etkinlik dersin hangi aamasnda gereklemi olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Giri blm Gelitirme blm Sonu blm Deerlendirme blm Kapan blm

17- retmenin kulland materyal ne amala kullanlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Dnt Dzeltme pucu Gdleme Dikkat ekme

18-Derste ilenen konunun bal ne olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Tat trafii Yaya kaldrm kullanm Trafik klar evremizde trafik Trafik polisinin grevleri

19-Yaplan etkinlik hangi hedefe yneliktir? A-) D-) Olgular bilgisi lke ve genellemeler bilgisi B-) E-) Kavramlar bilgisi Allar bilgisi C-) Snflamalar bilgisi

20-Biimlendirici deerlendirme ne zaman yaplr? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Hedeflerin belirlenmesi aamasnda Programn hazrlanmas aamasnda Programn uygulanmas srasnda Program uygulandktan sonra Programn yaygnlatrlmas aamasnda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E C A E C B A E C E C C A B B A C D B C

Program Gelitirme Yaprak Testi - 7 1-Eitim ihtiyalar belirlenirken "konu ile ilgili seilmi uzmanlar grubunun akla bir yaklamla ortak grlerinin alnd" bilgi toplama teknii hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Meslek analizi Progel-Dacum Delphi Grme Anket

2-"Karlkl etkileim ierisinde bulunan unsurlarn tasarlanan eitim amalarn gerekletirmek iin bir btn meydana getirecek ekilde organize edilmesi" neyi tanmlamaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Sistem tasarm retme-renme sistemi Program gelitirme Tasarm sistemi retim program

3-Program deerlendirme almalarnda renci baarsnn llmesi nem tamaktadr. Aadakilerden hangisi renci baarsn deerlendirmede dierlerine gre daha az nemli bir lt olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Devam durumu Vize ve final sonulan Dersin hedef ve davranlar rencinin giri davranlar Snfn basan ortalamas hangisi retim kavramn tanmlamaz?

4-Aadakilerden A-) B-) C-) D-) E-)

Ortam dzenleme renmeyi klavuzlama Anlamlan ortak klma evre ayarlamas renmeyi salama

5-Program karar ve koordinasyon grubunda konu alan ile ilgili olarak hangi temsilcinin yer almamas gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Konu alan retmenlerinin temsilcisi Kamu kurum ve kurulularnn temsilcisi i ve iveren temsilcisi renci velisi temsilcisi Meslek odas ve birlii temsilcisi

6-Okul dzeyinde program gelitirme etkinliklerinin etkili ve verimli bir ekilde gereklemesi iin hangisi daha nemlidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ekip almas, ibirlii yapma ve uyumlu iletiim kurmak Bilgilerin arivlenerek bilgisayar ortamnda saklamak Okul ynetiminde hiyerarik bir dzen oluturmak Program gelitirme uzmann program gelitirmesini salamak retmenlerin yaptklar almalar denetlemek

7-Aadaki program deerlendirme modellerinden hangisi yalnzca nitel yntem kullanarak programn deerlendirilmesini ngrmektedir? A-) B-) C-) D-) E-) Tyler'n deerlendirme modeli Metfessel ve Michael'in deerlendirme modeli Provus'un deerlendirme modeli Stake'nin deerlendirme modeli Eisnertn deerlendirme modeli

8-Eitim durumlarnn dzenlenmesinde binlerce ara-gere, onlarca yntem ve teknikle, strateji ve yaklamlar deiik biimlerde dzenlenebilmektedir. retme-renme durumlarnn baarl olabilmesi bu dzenlemelerin birbiriyle uyumuna baldr. Hangisinde etkili bir eitim durumu dzenlemek amacyla; hedef, strateji, yntem ve teknik uyumuna daha fazla dikkat edildii sylenebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi-aratrma-problem zme-gsteri Kavrama-sunu-anlatma-grup almas Analiz- aratrma-proje-benzetim Kavrama-bulu-gsterip yaptrma beyin frtnas Bilgi-bulu-problem zme-drama

9-Aadakilerden hangisi konu merkezli tasarmlar ierisinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Konu tasarm Disiplin tasarm Geni alanl tasan m Hmanistik tasarm Sre tasarm

10-Hangisi, psikolojik temel olarak bilisel yaklam dikkate alan bir program tasarmnda ngr olarak yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) renciler isel srelere ve kendi zelliklerine gre renecekler. renciler renme srecine aktif olarak katlacaklar. renciler doal renme ortamlar ierisinde farkl durumlarla kar karya gelecekler. retmenler davrana neden olan ve onu takip eden uyarclar gzleyerek rencilerin renip renmediini belirleyecekler. renciler uyarclara ynelik dikkat, seme, anlamlandrma ve kod-lamalar yapacaklar.

11-Hangisi, oklu zeka kuramna dayal bir eitim program hazrlanm olmasna ramen, geleneksel eitim programnn bir yansmasdr? A-) B-) C-) D-) E-) rencilere srekli aratrma sorular ve kendi kendine yrtecekleri projeler verilmeli. retmenler btn zekalara eit derecede nem vermeli. retmenler rencilerin gelimi zekalarn kullanarak renmelerini salamal. rencilere baarsz olduklar zeka trlerinde de gelime frsat tannmal. renciyi deerlendirme arac olarak test snavlar yaplmal.

12-Programlara gre ders kitaplarn hazrlamak, hazrlatmak veya satn almak hangi bakanlk biriminin grevidir? A-) B-) C-) D-) E-) Aratrma planlama ve koordinasyon kurulu bakanl Yaymlar dairesi bakanl Talim ve terbiye kurulu bakanl Eitim aralar ve donatm dairesi bakanl Eitimi aratrma ve gelitirme dairesi bakanl

13-Orta retim programlarnn hazrlanmas hangi bakanlk biriminin grevidir? A-) Ortaretim genel mdrl B-) Talim ve terbiye kurulu bakanl C-) Eitim teknolojileri genel mdrl D-) Hizmet ii eitim dairesi bakanl E-) Eitimi aratrma ve gelitirme dairesi bakanl 14-rencilerin rendiklerini nasl kullanacaklarn kavramalar dersin hangi aamasnda gerekleir? A-) B-) C-) D-) E-) Dikkat ekme Gdleme Gzden geirme Gei Yeniden gdleme

15-rencilerin davranlar nasl reneceklerini anlamalar dersin hangi aamasnda gerekleir? A-) B-) C-) D-) E-) Dikkat ekme Gdleme Gelitirme Gei zetleme

16-Hangisi dersin gelitirme blmnde rencinin kazanaca duyusal bir sonutur? A-) B-) C-) D-) E-) Derse kar olumlu tutum oluturmak Konunun nemini dnmek Psikolojik doyuma ulamak Yeteneklerini gelitirmek ilgisini artrmak ve yreklenmek

17-Eitim durumlar dzenlenirken, retme stratejileri ile hedef ve davranlarn ilikisinin kurulmas gerekmektedir. Programda ngrlen bilisel, duyusal, devimsel hedef ve davranlarn tmn kazandrmay planlayan bir retmenin hangi retme stratejisini dikkate almas gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu Bulu Aratrma Soruturma Tam renme

18-Edgar Dale tarafndan renme yaantlarnn ve eitim durumlarnn dzenlenmesine yardmc olmak amacyla gelitirilen yaant konisi dikkate alndnda, aadakilerden hangisi sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) renme ilemine katlan duyu organlarnn says ne kadar fazla ise renme o kadar kalc olur. En iyi rendiimiz eyler, kendi kendimize yaparak rendiimiz eylerdir. Szel semboller kullanlarak edinilen yaantlar, geziler yoluyla edinilen yaantlara gre daha kalc renme salar. En iyi retim, somuttan soyuta ve basitten karmaa doru giden retimdir. rendiklerimizin ounu gzlerimizin yardmyla reniriz. iletiim srecinin temel elerindendir?

19-Hangisi A-) B-) C-) D-) E-)

Dnt Pekitire pucu Tekrar Katlm

20-Eitim durumlarnn dzenlenmesinde ara-gere kullanmann ana amac nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru retim srecini zenginletirmek retimi desteklemek Dersi elenceli klmak Laf kalabaln nlemek rencinin dikkatini ekmek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B A C D A E C D C Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E C A E D A E C A B

Program Gelitirme Yaprak Testi - 8

1-retim ara-gerelerinin seiminde hangisi daha az dikkate alnmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) retim hedefleri Ara-gerecin zellikleri Okul yneticisinin tutumu rencinin zellikleri retim ortamyla ilgili bilgiler

2-Aadaki renme ortamlarndan hangisi, beceri retiminde ve becerinin gerek bir i ortamnda tecrbe edilmesi gerektiinde kullanlmas daha uygun bir ortamdr? A-) B-) C-) D-) E-) Snf Laboratuar Bireysel alma ortam Atlye Sanayi gezisi

3-Aadaki aralardan hangisi daha ok kk gruplar (25 rencinin bulunduu gruplar iin uygundur? A-) B-) C-) D-) E-) Tepegz Slayt Video Bilgisayar yazlm Yaz tahtas

4-Aadaki aralardan hangisi retmenden bamsz olarak kullanlabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Tepegz Basl materyaller Video Gerek eyalar Yaz tahtas

5-Aadakilerden hangisi grsel materyallerin tasarm elerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) izgi Renk Uyum Boyut Doku

6-Aralara dayal retimin olas sakncalarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) rencinin dnmesini engelleyebilir. Dilin kullanmn azaltabilir. Temin ve tanmas g olabilir. Fazla zaman ve hazrlk gerektirebilir. rencileri bireysel almaya yneltmeyebilir.

7-Hangisi tamlayc deerlendirmenin kullanm zaman ierisinde yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) nite ba Eitim sras Program sonu Uyumsuzluk olduu durum Smestr ba

8-Hangisi biimlendiriri deerlendirmede kullanlan lme aralarndandr? A-) B-) C-) D-) E-) Dzey belirleyici n testler Standart basan testleri Gzlem formlar zel hazrlanm srece dayal izleme testleri rne dayal snavlar

9-letiim srecini bozan, aksatan faktrlere grlt denir. Aadakilerden hangisi grlt kapsam ierisinde deerlendirilemez? A-) B-) C-) D-) E-) Alcnn az duymas Kaynan ok yava konumas Alcnn kaynaa ynelik olumsuz tutumu Yaz tahtasna yansyan k Ortak yaant alannn fazla olmas

10-Hangi zellik, iletiim srecinde kaynan gvenirliine ynelik bir gsterge olarak yorumlanamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Drstlk kna gc Uzmanlk steklilik Nesnelllik

11-oklu zeka kuramna gre, hangi etkinlik snf ierisinde rencilerin dil zekasn gelitirmeye ynelik deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Konuma Hikaye ve dergi okuma Dinleme Drama etkinliklerinde bulunma Deney yapma

12-Aadakilerden hangisi iyi bir snfn sahip olmas gereken fiziksel zelliklerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Ara-gereler rencilerin fiziksel zelliklerine uygun olmal Yeterince aydnlk olmal renciler birbirlerini grebilmeli renci says 8-12 kii olmal Temiz olmal amacyla yaplan yazl ya da

13-likilerin etkili ve salkl bir ekilde yrtlmesini salamak szl dzenlemeler aadakilerden hangisiyle tanmlanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) letiim Kural Ynetmelik Plan Program

14-retmenin, birbirleriyle konumasn engellemek iin rencileri birbirinden uzak sralarda oturtmas, daha ok hangi snf ynetim yaklamn benimsediini gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) Geleneksel yaklam Tepkisel yaklam nlemsel yaklam Geliimsel yaklam Btnsel yaklam

15-Hangisi retmenin retim davranlarn etkileyen okulla ilgili etkenler arasnda yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Mdr ve dier yneticilerle ilikiler Okulun hedefleri Okulun sosyal yaps Dier retmenlerle resmi olmayan ilikiler Ekonomik problemler

16-Hangisi retim materyali hazrlarken daha fazla dikkat edilmesi gereken bir durumdur? A-) B-) C-) D-) E-) Materyal dayankl olmaldr. Basit, sade ve anlalr olmaldr. Hedef ve davranlara uygun olmaldr. Gelitirilebilir ve gncellenebilir olmaldr. Altrma ve uygulama imkan salamaldr.

17-Aada verilen gruplama ekilleri dikkate alndnda; I. II. III. IV. V. Bilgiye gre gruplandrma Beceriye gre gruplandrma ilgiye gre gruplandrma Rast gele gruplandrma Arkadalk durumuna gre gruplandrma

retmenin yalnzca konu balklarn vererek rencilerin 4 kiilik gruplar oluturmasn ve belirlenen tarihte konularn sunmalarn istemesi, retmenin hangi gruplama yntemlerini kullandn gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) I-II-III III-IV-V II-IV-V I-III-V II-III-IV

18-retmenlerin snf ortamn en olumlu olabilecek ekilde dzenlemelerinin ana nedeni ne olabilir? A-) B-) C-) D-) E-) rencileri sessiz klmak Konularn tekrar edilmesini salamak rencilere istendik davranlar kazandrmak rencileri kontrol altnda tutmak Konuyu farkl rneklerle sunmak

19-Bir retmen snfta sz almadan konuan bir renciyi dersten attnda ne tr bir ceza vermi olur? A-) B-) C-) D-) E-) Uyarma Doru davran gsterme Fiziksel mdahale Umursamama Szl uyar

20-Aadakilerden hangisi, renciyi istenen davranlar yoluyla, istenmeyen davranlardan uzaklatrma yollarndan birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru stenen stenen stenen stenen stenen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 davran artrmak davrana inandrmak davran glendirmek davran kolaylatrmak davran eletirmek C D E B C E C D E B E A B C E C B C C E

Program Gelitirme Yaprak Testi - I 1-Aadakilerden hangisi nceden hazrlanan bir plan veya program erevesinde hedeflerin gerekletirilmesine ynelik etkinlikler btnn ifade eder? A-) B-) C-) D-) E-) renme Kltrleme Eitim nformal eitim Formal Eitim

2-Program deerlendirme kavramna ilikin verilen ifadelerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Program deerlendirme belli bir amaca yneliktir. Kazandrlan davranlarn gerekleme dzeylerini belirlemek yeterlidir. Deerlendirmede doru ve uygun aralarn kullanlmas gerekir. Program deerlendirme srekli bir sretir. Deerlendirme programn gl ve zayf ynlerinin belirlenmesini salar.

3-Konularn yeri ve zaman geldike tekrar tekrar retilmesinin sz konusu olduu ders ieriklerinin dzenlenmesinde hangi tr programlama yaklam kullanlr? A-) B-) C-) D-) E-) Sarmal Dorusal Modler Piramitsel Konu a

4-Bilisel alann bilgi basamandaki zihinsel etkinlikler aadakilerin hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgiyi baka bir formda ifade etme Bilgiyi zetleme yorumlama Bilgiyi tanma hatrlama Bilgiyi yeni durumlara uygulama Bilgiye ilikin yargda bulunma

5-erik dzenlenirken kullanlabilecek yaklamlardan biriside konularn ieriine rencilerin kendi kendine yada gruplar halinde karar vermeleridir.rencilere belirli zamanlarda nerelerde olmalar gerektii sylenir.Temel zelliklerden bazlar verilen bu yaklam aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Piramitsel ve ekirdek programlama yaklam Konu a proje merkezli programlama yaklam Sorgulama merkezli programlama yaklam Modler programlama yaklam Dorusal programlama yaklam

6-Bir retmenin fen bilgisi dersinde ncelikle rencilerinin ilgi ve yeteneklerini aratrmas ve retim etkinliklerini buna gre planlamas ve uygulamas eitim yaantlarna ilikin hangi zellii gerekletirmeye altnn gstergesidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kaynaklk Dayankllk Kullanllk Hedefe grelik renciye grelik

7-Soyut modelleri tanyabilen tmevarm ve tmdengelim yntemlerini kullanabilen deney yapmaktan holanan eletirel dnebilen rencilerde hangi zeka alannn daha ok gelitii sylenebilir. A-) B-) C-) D-) E-) Grsel uzamsal zeka Mantksal- matematiksel zeka Kiisel aras- sosyal zeka Benlik bilgisi ze dnk zeka Bedensel Duyudevinimsel zeka

8-Aadakilerden hangisi bulu yoluyla renme kuramnn retimde uygulanmasnda uygun olmayan bir davrantr? A-) B-) C-) D-) E-) rencinin dikkatlerini konuya ynlendirmek rencilerin dnmelerini salayacak problemler ortaya koymak rencilere ulamas beklenen zmleri bildirmek rencilerin temel kavram ilke ve genellemelere ulamalarn salayacak rnekler vermek rencilere tmevarm tmdengelim gibi yntemlerle dnmelerine yardmc olmak

9-oklu zeka kuramna gre yaplan snf ii etkinliklerde aadakilerden hangisi grsel uzamsal zekay gelitirici bir ara olarak nitelendirilemez? A-) B-) C-) D-) E-) Zihin haritalar Grafikler Ses rntleri Renkler Grsel bulmacalar

10-Aadakilerden hangisi retme renme srecinde ara ve gere kullanmann salad yararlar iinde deerlendirilmez. A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Eitimin nitelii konusunda ailelerde olumlu tutum gelitirmesi Davranlarda kalclk dzeyinin arttrlmas Zamandan tasarruf salanmas Konularn daha iyi anlalmasna imkan salamas rencilerin konuya ilgi ve katlmlarnn arttrlmas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B A C B E B C C A

retim Yntem ve Teknikleri Test - 2 1-n renmelerin yeterli olmad ve konunun yeni renilmeye balanld bir durumda aadaki modellerden hangisi seilmelidir? A-) B-) C-) D-) E-) birliine dayal renme Tam renme modeli Bulu yoluyla retim Sunu yoluyla retim Problem zmeye dayal retim

2-ncleri Max Wertheimer, W. Khler, K.Kofka, ve Ausebel olan kuram hangi kuramdr? A-) B-) C-) D-) E-) Bioteknik kuram, Bilisel alan Getalt kuram, Balama kuram, Gdleme kiilik, toplumsal arlkl kuram, Bilgi ilem kuram.

3-retim stratejileri...........dorultusunda geliir ve yn bulur? A-) B-) C-) D-) E-) retim yntemleri renme kuramlar retim teknikleri Eitim durumlar Modeller

4-Teknik, strateji ve yntem kavramlarnn hiyerarik sralamas en stten alta doru nasl olur? A-) B-) C-) D-) E-) Teknik, yntem, strateji, Teknik, strateji, yntem Teknik strateji, yntem, Strateji, yntem, teknik Yntem, teknik, strateji,

5-"retimde anlamllk ilkeleri" olarak bilinen ilkeler kime aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Skinner Pavlov Piaget Khler Koffka

6-Bir st yetkiliye ksa ve z bilgileri grafiksel veriler ve ara gereler kullanarak verilen teknik hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Konferans Brifing Nutuk Deme Diyalog

7- 19 Mays Genlik ve Spor Bayramnda retmenin rencilere cokulu bir konuma yapar. Bayram trenine katlan tm konuklar bu konumadan ok etkilenir. Okul mdrnn kulland duyusal arlkl teknik hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Deme Brifing Nutuk(Sylev) Konferans Diyalog

8-Bir retmen Yurdumuz nitesiyle ilgili depremler konusunu ilemektedir. Bu retmen sunu yoluyla retim stratejisini kullanarak nce deprem konusuna ilikin n organize edici bilgileri vermi, daha sonra kavramn tanmn vermitir. Bu retmenin takip etmesi gereken etkinlik aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Olumlu rnekler verme Olumsuz rnekler verme renciden olumlu rnekler isteme Deprem kavramnn zelliklerini belirleme renciden olumsuz rnek isteme

9-Bir dersin retim ynteminin seilmesine yn veren en temel e aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Taktik Yntem Strateji Model Ara gereler

10-Bilginin aktarlmas, kavram ilke ve genellemelerin aklamasnda kullanlan strateji ve yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bulu yoluyla retim stratejisi, Tartma yntemleri Aratrma, soruturma yoluyla retim stratejisi, Grupla alma yntemleri, Sunu yoluyla retim strateji, Anlatm yntemleri Tam renme yoluyla retim stratejisi, Bireysel retim yntemleri Programl retim, ibirliine dayal retim hangisi aratrma soruturma yoluyla retmede en ok kullanlan

11-Aadakilerden yntemdir? A-) B-) C-) D-) E-) Dz Anlatm Tartma rnek Olay Soru Cevap Proje almas

12-................ dersin amalarna ulamasn salayan yntem, teknik ve ara gerelerin belirlenmesine yn veren genel bir yaklamdr? A-) B-) C-) D-) E-) Yntem Teknik Strateji Model Kuram

13-Temel amac ksa srede ok sayda fikir retirken sorunlarn benzerinden yararlanma, dnce ilikisi kurma ve zarardan yarar retme gibi zm yollarn kullanmay gerektiren ayrca yaratcl gelitirmek gibi amac olan yntem (teknik) hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Rol Oynama Ekiple retim birliine Dayal retim Panel Beyin Frtnas

14-Thorndike'nin renme ilkeleri aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Pekitirme, gdleme, tekrar Aklama, uygulama, deerlendirme Etki, altrma, anlama Rehberlik, dikkat ekme, anlama Tekrar, uygulama, deerlendirme.

15-Salmz konusuyla ilgili aklamalarda bulunmas iin bir retmen snfa bir hemire davet etmi ve salk kurallar ile ilgili bilgi vermesini istemitir. Bu davran gsteren retmen anlatm yntemleri iinde bulunan hangi teknii benimsemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Deme Brifing Konferans Nutuk (Sylev) Diyalog yntemini uygulamaya koyma biimi ya da snf iinde yaplan ilerin btnne ne

16-retme denir? A-) B-) C-) D-) E-) Teknik Yntem Kuram Taktik Strateji

17-Trke dersinde cmlenin eleri kavramn sunu yoluyla retim stratejisini kullanarak veren bir retmenin, bu stratejide gerekletirmesi gereken en son aama hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) eler kavramna ilikin bilgilerin verilmesi eler kavramna ilikin zelliklerin belirlenmesi rencilerden rnek istemesi, eler kavramna ilikin olumlu rnekler vermesi, eler kavramna ilikin olumsuz rnekler vermesi

18-Bulu yoluyla retim stratejisini kullanan bir retmenin rencilerinin, en az bilisel alann hangi aamasna sahip olmas gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez

19-Aadakilerin hangisi bulu yoluyla retim stratejisini uygulayan bir retmen davran deildir? A-) B-) C-) D-) E-) pucu verme Rehberlik etme Konuya ilikin kavramn zelliklerini aklama rnek Verme renciden rnek isteme

20-Aadaki retim yntem veya tekniklerinden hangisi renci merkezlidir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Sunu (Brifing) Deme Nutuk Problem zme Konferans 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D B B D E B C D C C Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E C E C C A C B B D

retim Yntem ve Teknikleri 3 1-Aadakilerden hangisi programl retimin temel ilkelerinden deildir. A-) B-) C-) D-) E-) Kk admlar ilkesi renmeye etkin katlm ilkesi Doru cevaplar ilkesi Annda dzeltme ilkesi Rehberlik lkesi

2-Bir retmenin anlatm ynteminde baarl olabilmesi iin yapmas gereken en nemli unsur aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kavramn zelliklerini belirtme Szel ve grsel destek kullanma Kavrama ilikin rnekler sunma renciden kavrama ilikin rnekler isteme Rehberlik steme

3-Bir retmen evre salk trafik dersinde dersinde, trafik kurallar konusuyla ilgili hedef davranlar kazandrrken bir grup renciye bu konuyla ilgili dev vermi ve bu devlerini yaptktan sonra snfta belirtilen zamanda toplanp bakanlarn semelerini ve arkadalarna evreyi korumayla ilgili her birinin hazrlad devi sunmalarn istemitir. Sunu bittikten sonra ise arkadalarnn soru sormalarn ve grubun bu sorulara yant vermesini istemitir. retmen bu yolla hangi teknii benimsemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Mnazara Konferans Panel Forum Diyalog

4-Aadakilerden hangisi soru-cevap ynteminin amalan arasnda yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Gdleme Karar verme Yarglama Hatrlama Yaratc dnme

5-Gsteri yntemi zellikle hangi alanlarda kullanlmaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Fen Spor Mzik Sanat Hepsi

6-retmenin snf 7 gruba ayrp Kurtulu sava nitesini grup almas ile ilemesi davran hangi teknii kullandn gsterir? A-) B-) C-) D-) E-) Tartma Soru-Cevap rnek olay Ekiple retim birliine dayal retim

7-retmenin baarl olan grup yelerine teekkr ederek kitap datmas hangi amaca hizmet eder? A-) B-) C-) D-) E-) Pekitire Hedeften haberdar etme Dnt verme renmeleri kontrol etme Snfta disiplin salama

..Bir retmen ilkokul 3. snfta salmz nitesini ilerken yaknndaki en yakn dispanserden ald baz afileri, resimleri snfa getirir. rencilere bu resimleri gstererek, neler grdklerine ilikin konuma yapmalarn ister. Daha sonra bugn di fralama ile ilgili renecekleriniz size hayat boyunca yardmc olacak ve di fralamay hatasz olarak bilen kiiler olacaksnz diyerek konuya giri yapar. 8-Bu retmenin snfa dispanserden elde ettii afilerle gelip gr almas davran aadakilerden hangisine hizmet eder? A-) B-) C-) D-) E-) Dnt verme Dikkat ekme Gzden geirme Pekitirme dl verme

9-retmenin rencilere dersin sonunda di fralamay hatasz olarak yapabilen bireyler olacaksnz demesi hangi davrana hizmet eder? A-) B-) C-) D-) E-) renmeyi kontrol etme Pekitirme Gdleme Gzden geirme Dnt-Dzeltme

10-Bir snfta retmen alan annelerin ocuu mu mutlu; yoksa almayan annelerin ocuu mu mutludur, tartmasn ortaya atar. retmen bu durumda jri olur ve snf iki kart gre ayrlr. ki grup grlerini nedenleri ile savunur. retmenin izledii bu yntemin ad aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Forum Zt panel Akoturum Konferans Mnazara

11-Ders anlatrken bir retmenin kazandrlacak hedef davranlarn yaamda ne ie yarayacan ve hangi sorunlarn zmnde nasl kullanlacan vurgulamas aadaki retmen davranlarndan hangisiyle ilgidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gzden geirme Gdleme Dikkat ekme Dnt verme Dzeltme yapma

12-Aadakilerden hangisi rnek olay ynteminin zelliklerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Gerek hayat meseleleriyle rencileri yz yze getirir. Kuram ve uygulama arasndaki boluun doldurulmasna yardmc olur. Bir sorunu zebilmek iin retimde kullanlr. renciyi edilgin halden kurtarp etken hale getirir. rencilere kavram ve ilkelerin dorudan retimini salayan bir yntemdir.

13-Trkiye'deki turistik yerler konusunda retmen rencilerine videoda film izlettirmektedir. Filmin en ilgin yerinde televizyonu kapatp bundan sonra neler olabilir? Niin? sorularn sorarak tartma amtr. Daha sonra tartma sonularn da kullanarak filmin sonularn gstermitir. Bu retmenin uygulamaya alt yntem (teknik) hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Proje Yntemi Mnazara Beyin Frtnas rnek olay Problem zme

14-Karar verme sreci zellikle hangi yntemin en nemli aamalarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Problem zme Proje yntemi rnek olay Soru-Cevap Rol oynama

15-rencilerin taklit etmelerini, jest mimik el kol ve vcut hareketleri yaparak ses tonunu ayarlamasn gerektiren, hem renme, hem de elenmenin olduu yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gsteri Dramatizasyon rnek olay Gzlem Workshop

16-Aadakilerden hangisi yntem seimini etkileyen faktrlerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Konunun zellii renci grubunun bykl retmenin konuya yatknl Zaman ve fiziksel imkanlar Ynetim

17-Aadakilerden hangisi Bloom'un tam renme modelinde yer alan retim hizmetinin nitelii bal altnda yer alan unsurlardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Snf Disiplini pucu Pekitire rencinin etkin katlm Dnt-Dzeltme

18-retimin bireysellemesi esasna dayal olarak Skinner tarafndan ortaya atlan Programl retimde yer alan "renme ii bizzat rencinin kendi tarafndan yaplmaldr" tanm programl retimin hangi ilkesi ile ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kk admlar ilkesi Etkin katlm ilkesi Baar lkesi Annda dzeltme ilkesi Bireysel hza gre ilerleme ilkesi

19-Ksa zamanda ok miktarda bilgiyi kalabalk bir renci grubuna aktarmay salayan en uygun yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru-Cevap rnek olay Anlatm Proje Konferans

20-Aadakilerden hangisi yntem seimini etkileyen faktrlerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Maliyet Zaman ve fiziksel imkanlar Ynetim Konunun zellii renci grubunun bykl

Soru1 Soru2 Soru3 Soru4 Soru5 Soru6 Soru7 Soru8 Soru9 Soru10 Soru11 Soru12 Soru13 Soru14 Soru15 Soru16 Soru17 Soru18 Soru19 Soru20

E B D A E C A B C E B E D A B E A B C C

retim Yntem ve Teknikleri 4 11-Sonuca ulama 2- Veri toplama 3- Problemi tanma 4- Sonular test etme 5- Geici hipotezleri formle etme Yukardaki problem zme aamasnn doru sralamas aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 2-4-5-1-3 3-5-2-4-1 3-5-1-2-4 1-2-3-4-5 1-4-3-2-5

2-retmenin rencilerin nnde bir eyin nasl yaplacan gstermek ya da bir prensibi aklamak iin yapt ilemleri kapsayan teknik, yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Benzetiim Proje Ekiple alma Gsteri Anlatm

3-Eitime yaplan en eski eletirilerden biri; kapal kaplar arkasnda olmas ve gerek renmeye yer vermemesidir. Bu eletiriler karsnda uygulamas nerilen yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gzlem Gezisi Gsteri rnek olay Rol oynama Benzetiim

4-rencilerin bireysel farkllklarn dikkate alan ve her renciye kendi renme hzna gre ilerleme imkan veren, ayrca rencinin renme sresince dikkatli ve etkin olmasn salayan yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gsteri birliine dayal retim Programl retim Proje ynetimi Problem zme yntemi

5- zellikle retmen adaylarnn mesleinin gerektirdii rol ve davranlarn kazanmalarnda uygulanan ve davranlarn analiz edilmesi, geri besleme ve bireye ynelik olma gibi zellikler tayan yntem aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Programl retim Proje yntemi rnek olay Mikro retim Ekiple retim

6-Aadakilerden hangisinde iletiim srecinin eleri doru sralanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Kaynak - mesaj - alc - kanal Kanal - kaynak - mesaj alc Kaynak - mesaj - kanal - alc Kanal - kaynak - alc - mesaj Mesaj - kaynak - alc kanal

7-Aadakilerden hangisi mikro retim ynteminin faydalarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Gerek yaantlar kazandrr. Annda deerlendirme ve geri besleme salar. Btn retim becerilerinin kazandrlmasnda uygun der. retimde laboratuar ortam salar. Belli hedeflerin gereklemesini n plana karr.

8-ki ya da daha fazla sayda retmen ve dier ilgilinin, retim etkinliklerini planlama, sunma ve deerlendirmede anlaml ve metodolojik ibirlii gerektiren yntem aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ekiple retim birliine dayal retim Problem zme Proje Mikro retim

9-Aadakilerden hangisi ekiple retim ynteminde uygulanabilecek organizasyon yaplarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Konu yaklam Ortak merkezli yaklam Birlikte sunulan konular yaklam Art arda gelme yaklam Dorusal program yaklam

10-Aadaki yntemlerden hangisi rencinin bilgisayar kullanm becerisini gerektirir? A-) B-) C-) D-) E-) Gsteri Proje Yntemi Mikro retim Problem zme Programl retim hangisi problem zme ynteminin yararlarn deildir?

11-Aadakilerden A-) B-) C-) D-) E-)

rencide sorumluluklar geliir. Hem bilisel, hem duyusal renme oluur. rencinin aktif katlm salanr. Uygulamas kolay ve ekonomiktir. retmen planlamas ok fazladr.

12-Eletirilerin yasaklanmas, dncelerin tevik edilmesi, ok sayda dnce retiminin amalanmas ve hayal etmenin salanmasna arlk veren teknik aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Akoturum Panel Beyin frtnas Mnazara Soru-Cevap

Bir retmen snftaki rencileri 5 gruba ayrr. Daha sonra bitki rts konusu ile ilgili incelenebilecek konular belirlemek iin ncelikle snfta konu hakknda gr al veriinde bulunur. Gruplar yle grevlendirir. 1 Grup, bitki rts nasl oluur, 2 Grup, yakn evrede bulunan bitki rts zerinde aratrma yapnz 3 Grup. Trkiye'nin bitki rtsn btn olarak inceleyiniz. 13-Bu retmenin uygulamaya alt retim stratejisi hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu yoluyla retim Bulu yoluyla retim Aratrma - gelitirme yoluyla retim Tam renme Programl retme

14-Bu retmenin uygulamaya alt yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) rnek olay Problem zme Proje yntemi Ekiple retim Mikro retim

15-retmenin konuya ilikin snfta gr alveriinde bulunmas hangi teknikle ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) 16A-) B-) C-) D-) E-) Mnazara Sunu (brifing) rnek olay Fikir taramas (Beyin frtnas) Panel 3 rencinin 3'er dakika konutuu grup Fikir taramas 33 Vzlt 33 Vzlt 36 Vzlt 33 Beyin frtnas 33 tartmas aadakilerden hangisidir?

17-Belli retim amalarnn karlanabilmesi iin belli olay ve durumlarn gerek dnyada incelenmesine ynelik olarak yaplan gzlem gezisi ynteminin baarl olabilmesi bata hangi arta baldr? A-) B-) C-) D-) E-) Gzlem ncesi planlama Gzlem gezisini gerekletirme Gzlem yerini tespit etme Gzlem sonras deerlendirme "Amalar belirleme"

18-Psikomotor davranlarn retiminde en etkili yntem ya da teknik aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) rnek olay Gsteri Proje yntemi Panel Soru Cevap yntemi

19-Proje ynteminde en etkin kullanlabilecek strateji aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu yoluyla retim Bulu yoluyla retim Aratrma inceleme yoluyla retim Tam renme Programl retim

20-retmenin ses tonu, rencilere kar tutumu, dili kullanma becerisi gibi zellikleri aadakilerden en ok hangisini etkiler? A-) B-) C-) D-) E-) rencilerin derse etkin katlm Snftaki fiziki durumu lme deerlendirme etkinliklerini Materyal kullanm Snftaki psikolojik havay

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B D A C D C C A E E E C C C D B A B C A

retim Yntem ve Teknikleri - 5 1-Bilgi ve beceri kullanmay gerektirir. Bu teknikte gsteri ve tartma vardr. Yukarda belirtilen teknik hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mnazara Panel Demonstrasyon Simlasyon Rol oynama

2-Aadakilerden hangisi grupla almay gerektiren retim teknii deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Konferans Work-shop Problem zme Rol oynama birliine dayal retim

3- Bir retmenin soru cevap yntemini etkili bir ekilde uygulayabilmesi iin nelere dikkat etmesi gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru sorma dzeylerini bilmesi gerekir. Soru sorma tekniklerini bilmesi gerekir. pularn yerinde kullanmal. Sorunun cevab iin bekleme sresi verilmeli. Hepsi

4-Soru cevap yntemini uygulayan bir retmenin Bloom'un soru sorma basamaklarn bilmesi gerekir. Bu durumda sorularn hiyerarik sralamas nasl olmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Bilgi - uygulama - analiz - kavrama - deerlendirme - sentez Bilgi - sentez - analiz - kavrama -deerlendirme - uygulama Kavrama - uygulama - bilgi - analiz - sentez - deerlendirme Bilgi - kavrama - uygulama - analiz - sentez - deerlendirme Sentez - analiz - kavrama - bilgi -deerlendirme - uygulama

5-Bir rencinin Trkiye'nin yzlmn bilmesi hangi davranla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Duyusal Bilisel Sosyal Psikolog Psikomotor

6-Bir rencinin snfn temizliine dikkat etmesi ve yerdeki plerden rahatsz olmas hangi davranla ilgidir? A-) B-) C-) D-) E-) Duyusal Bilisel Sosyal Psikolog Psikomotor

7-Aada belirtilen duyu organmzdan hangisi renme zerinde en etkili olandr? A-) B-) C-) D-) E-) itme Dokunma Grme itme-Dokunma Hepsi

8-in bandan beri olumlu renme koullar salanm ise bilgileri hemen hemen renebilir, sayltsna dayal olarak gelitirilmi renme modeli hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Proje yntemi Programl retim Tam renme birliine dayal retim Problem zme

herkes

9-nl psikolog Skinner'in pekitirme ilkeleri esas alnarak ortaya atlm ve temelde retimin bireyselletirilmesi ve hatann en aza indirilmesi gibi iki nemli yenilik getiren teknik hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) oklu zeka kuram Tam renme Proje yntemi Programl retim Hibiri

10-rencilerin derse katlmlarn ve gdlenmelerini arttran, renmeyi soyutluktan kurtaran, somut ve yaparak yaayarak renmeyi salayan teknik hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Benzetiim (simlasyon) rnek olay Tam renme Problem zme Proje yntemi hangisi anlatma ynteminin zelliklerinden deildir?

11-Aadakilerden A-) B-) C-) D-) E-)

Kiinin kendine olan gvenini arttrr. Etkili ve dikkatli dinleme yeteneini gelitirir. Akc konumay gelitirir. Yaratcl arttrr. rencilerin bilisel becerilerinin kazandrlmasnda etkilidir.

12-zellikle derse giri yaparken, konuyu zetlerken ya da bir konuyla ilgili bilgiyi aktarrken kullanlan strateji ve yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bulu yoluyla retim stratejisi - rnek olay yntemi Sunu-Anlatm Sunu-Proje Bulu-Problem zme Aratrma gelitirme-Problem zme

13-Aadakilerden hangisi soru cevap ynteminin etkin bir ekilde kullanlmas iin bir retmenin sahip olmas gereken davranlardandr? A-) B-) C-) D-) E-) Sorunun cevab iin bekleme sresi verilmesi rencilerin isimleriyle arlmas Pekitirmenin verilmesi pucunun verilmesi Hepsi

14-Duyusal alan davranlar ile devin-sel (psikomotor) davranlar arasndaki en byk fark sizce nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Aralarnda hibir fark yoktur. Birisi duygular, teki hareketleri ierir. Birisi gzlenebilir, dieri gzlenemez. Birisi bilgiyi, dieri duygular ierir. ikisi de duygularla ilgidir.

15-Dramatizasyon (rol oynama) tekniinde aadakilerden hangisi daha ok rol oynar? A-) D-) Akl yrtme Bilgiler B-) E-) Duygular Hibiri C-) Beceriler

16-Mnazara yapmada bir takmn dier bir takma stn gelmesindeki en nemli lt hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Etkili konuma ve ikna etme gc Etkili kantlar ortaya koyabilme Taraflarn etkisi Grubun bilgi seviyesi Hepsi

Karadeniz blgesinde balklk ve turizm konusunu ileyen bir retmen, dersinin banda bu blgede balklk ve turizmi gelitirmek iin neler yapabiliriz sorusunu snfa sorar ve birka saniye bekledikten sonra istekli rencilere cevap hakk verir. Verilen cevaplara doru ya da yanl demeyerek rencilere, konu ilendikten sonra Karadeniz blgesiyle ilgili sorular doru bir ekilde cevaplayabileceksiniz der. Ayrca bu dersin sonunda Karadeniz blgesinin temel sorunlarna yeni zmler nerebileceksiniz der. 17-Bu retmenin dersine konuyla ilgili bir soruyla balamas hangi davranla ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Derse Gei Gzden geirme pucu Gdleme Dikkat ekme

18-retmenin soruyu sorduktan sonra birka saniye beklemesi hangi tekniin uygulamas ile ilgidir? A-) B-) C-) D-) E-) Anlatm rnek olay Soru cevap Mnazara Hibiri

19-Verilen cevaplara doru ya da yanl dememesi retmenin hangi davranyla ilgidir? A-) B-) C-) D-) E-) pucu Gzden geirme Pekitirme Hatrlatma Gdleme

20-Bu dersin sonunda Karadeniz blgesi ile ilgili sorulan sorular doru bir ekilde cevaplayabileceksiniz demesi retmenin hangi davranyla ilgidir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Pekitirme Gdleme Derse gei Deerlendirme Gzden geirme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C A E D B A C C D A D B E B B A Soru Soru Soru Soru 17 18 19 20 E C C B

retim Yntem ve Teknikleri 6 1-Tartma yntemi ierisinde bulunan mnazara teknii aada belirtilen hangi akl yrtme srecini belirler? A-) B-) C-) D-) E-) Analoji Hipotetik-dedktif Tez-Antitez Tmevarm Tmdengelim

2-Tmel ve doru olan nermeden, orta terim yoluyla tekile gitme sreci hangi akl yrtme srecidir? A-) B-) C-) D-) E-) Analoji Sentez Tmdengelim Tmerevarm Hibiri

3-Ak bir sistem olarak ele alnan eitimin en nemli srelerinden birisi renme - retme ortamdr. Bu kavram aadaki hangi kavramla e anlamldr? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim Durumu retim Yntemleri Deerlendirme Amalar erik

4-..........hedef davranlar renciye kazandrmak iin gerekli uyarclarn dzenlenip ie koulmasdr. Yukardaki boluk hangisi ile tamamlanmaldr? A-) B-) C-) D-) E-) Ama erik Eitim Durumu Deerlendirme Hibiri

5-stendik davrann ileride tekrarlanma ihtimalini arttran eitim durumu deikeni hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Dnt Dzeltme pucu Pekitire Gdleme

6-Panel, diyalog, forum gibi retim tekniklerinin kullanld strateji hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu Bulu Aratrma-Soruturma Tam renme Programl retim

7-Bulu yoluyla retim stratejisinin uygulanmas iin retmenin yapmas gereken en nemli husus aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Konuya ilikin kavramn ne anlama geldiini aklama Kavrama ilikin olumlu rnek isteme Konuya ilikin sorunun doru cevabn retmenin sylemesi Konuya ilikin sorunun doru cevabn kesinlikle retmenin sylememesi Hepsi

8-Gdml tartma, kk ve byk grup tartmas ember, panel, mnazara, ak oturum, gibi tekniklerin kullanld strateji hangidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu Bulu Aratrma-bulu birliine dayal retim Tam retim

9-Hedeflerin uygulama ve daha st dzeyde olmasn gerektiren strateji hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu Bulu Aratrma-Soruturma birliine dayal retim Tam retim

10-Aratrma soruturma yoluyla retim stratejisine ilikin olarak aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Bu stratejide rnek olay, problem zme, rol oynama, gsteri, gezi -gzlem yaratc drama, gibi teknikler kullanlr. rneklerle ilgili deiik durumlarn denencelerini renciler tartarak kendileri kurmaldr. Kurulan denenceleri renci test etmelidir. renciler yaparak yaarak renme etkinliini kullanmaldr. Bu stratejide szl ifade becerilerini gelitirici teknikler kullanlmadr.

11-rencinin duyusal ve bilisel giri davranlar ile ilgilenen renme modeli hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sunu Bulu Aratrma-soruturma Tam renme birliine dayal retim

12-On, on bir, on iki ya ocuklar, anlatlan bir konu zerinde dikkatlerini en fazla ka dakika toplayabilirler? A-) B-) C-) D-) E-) 3 5 7 10 15

13-rencilerin bir nitedeki eksik ve yanllar dzeltilmeden ondan sonraki niteye geilmesinin izin verilmedii strateji hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) birliine dayal retim Programl retim Tam renme Hibiri Mikro retim

14-Tam renme modelinde her ilemden sonra doru yapanlara pekitire verilmesi, yanllarn dzeltilmesi, eksiklerin tamamlanmas, bunlar iin ipularnn kullanlmas .................ile ilgilidir. A-) B-) C-) D-) E-) Bilisel giri davranlar Duyusal giri davranlar Tamamlama eitimi Hazr bulunutuk Eitim hizmetinin nitelii

15- banda eitimin baars byk lde.........Bu cmleyi tamamlaynz. A-) B-) C-) D-) E-) iyi retici seimine baldr. Mali imkana baldr. i alanlarna dnk almaya baldr. renciye baldr. iyi bir snf atmosferine baldr.

16-Aadakilerden hangisi anlatm yntemiyle ilgili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Geleneksel bir yntemdir. renci anlatm ynteminde retmenin bilgilerini, pasif bir ekilde dinler. En eski yntemdir. Sk ve yanl kullanm nedeniyle en etkisiz yntem olarak bilinmektedir. Yksek bilisel dzeyde renme iin idealdir. ynteminin iyi organize edilmesi iin ilk koul,............?

17-Anlatm A-) B-) C-) D-) E-)

zel ve genel amalar saptanmaldr. Anlatm plan hazrlanmaldr. Dinleyicilerin zel ilgi ve ihtiyalar bilinmelidir. Anlatlan konunun yazl bir zeti datlmaldr. Sorulardan faydalanlmaldr.

18-Bir retmen snfnda problem zme yntemini uygulayarak ders ilemek istemektedir. Bu retmenin yapt ilk i problemi snfa tantmaktr. Daha sonraki aama aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Veri toplama Hipotezleri kurma Verileri analiz etme Sonuca ulama Sonular test etme

19-Aadaki (yntem - tekniklerden) hangisinde hem grsel, hem iitsel iletiim kullanlr? A-) B-) C-) D-) E-) Anlatm Soru-cevap Gsteri (demonstrasyon) rnek olay Problem zme

20-rencilere gerek dnyay grme ve gzlem yapma imkan salayan yntem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Soru Simlasyon Proje yntemi rnek olay Gzlem gezisi Anlatm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 C C A C D A C B C E D B C E A E Soru Soru Soru Soru 17 18 19 20 B B C D

retim Yntem ve Teknikleri Yaprak Testi I 1-rencinin duyusal ve bilisel giri davranlar ile ilgilenen renme modeli hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) Sunu yoluyla renme Bulu yoluyla renme Aratrma Soruturma birliine dayal retim Hibiri

2-Aadakilerden hangisi rnek olay ynteminin zelliklerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Gerek hayat meseleleriyle rencileri yz yze getirir. Kuram ve uygulama arasndaki boluun doldurulmasna yardmc olur. Bir sorunu zebilmek iin retimde kullanlr renciyi edilgen halden kurtarp etken hale getirir. rencilere kavram ve ilkelerin dorudan retimini salayan yntemdir.

3-Aadakilerin hangisi bir elin nesi var iki elin sesi vargrn destekleyen retim metodudur? A-) B-) C-) D-) E-) Gsteri Benzetiim Ekiple retim Proje yntemi Mikro retim

4-Ders anlatrken bir retmenin kazandrlacak hedef davranlarn yaamda ne ie yarayacan ve hangi sorunlarn zmnde nasl kullanlacan vurgulamas aadaki retmen davranlarndan hangisiyle ilgilidir. A-) B-) C-) D-) E-) Gzden geirme Gdleme Dikkat ekme Dnt verme Dzeltme yapma

5-nl psikolog Skinnerin pekitirme ilkeleri esas alnarak ortaya atlm olan temelde retimin bireyselletirilmesi ve hatann en aza indirilmesi gibi iki nemli yenilii getiren teknik hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) oklu zeka kuram Tam renme Proje yntemi Programl retim Hibiri

6-Tam renme modelinde rencilerin dzeylerini deerlendirirken ele alnan tam renme lt en az katr. A-) B-) C-) D-) E-) %50 %60 %70 %80 %90

7-Her bilim alannda rencilerin renmelerini arttran zekann yedi ynnn olduunu savunarak oklu zeka kuramn ortaya atan bilim adam kimdir. A-) B-) C-) D-) E-) Bloom Gardner Skinner Pavlov Goleman

8- .. bir metne bal olmadan iten geldii gibi ve aniden gelien durumdur.Yaratc dramann bir aamasdr. Metindeki bolukta bahsedilen davran tr aadakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Isnma Oyun Doalama Deerlendirme Oluum

9-Aadakilerden hangisi yaratc drama etkinliklerinin bir aamasdr. A-) B-) C-) D-) E-) Isnma Doalama Oluum Oyun Hepsi

10-Yaratc drama ynteminin kullanlmasnda en son yer verilen alma hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) Oyun Doalama Isnma Oluum Deerlendirme

11- 1.retmen ,renci ile etkileim halindedir. 2.rencilere gemi yaantlarndan rnekler verilmesine olanak salanr. 3.renci dncelerini syler ve yorum yapar. 4.Analiz sentez ve deerlendirme yaplr. Yukardaki ifadeler hangi retim ynteminin zelliklerindendir. A-) B-) C-) D-) E-) Anlatma Tartma Gsterip yaptrma rnek olay Bireysel alma

12- 1.renci merkezlidir. 2.rencide ilgi ve gdlemeyi arttrr. 3.Daha kalc ve izli renmeleri oluturur. 4.Bilimsel yntemi kullanmay retir. Yukarda ifade edilen durumlar hangi retim yntemiyle ilgilidir ? A-) B-) C-) D-) E-) Problem zme Bireysel alma rnek olay Tartma Anlatma

13-Aadakilerden hangisi Tartma ynteminde kullanlmaz. A-) B-) C-) D-) E-) Byk grup tartmas nformal reten konuma Sempozyum Kollegyum Panel

14-Aadakilerden hangisi rnek olay yntemi uygulanrken dikkat edilmesi gereken hususlar arasnda yer almaz. A-) B-) C-) D-) E-) Temel bir sorun olmal Sorunlar hedefler,ilkeler ve deerler asndan deerlendirilmeli Sorun analiz edilmeli Uygulama sreci zerinde durulmal Dersin tm ynteme ayrlmal

15-stenilen hedefe varabilmek iin etkili ve yararl olan ara ve davranlar trl olanaklar arasndan seme ve kullanmaya ne ad verilir. A-) B-) C-) D-) E-) Materyal kullanma Beyin frtnas Aratrma Problem zme Hibiri

16-Aadakilerden hangisi snf d retim tekniklerinden biri deildir. A-) B-) C-) D-) E-) Sergi teknii Gezi teknii Ev devi Proje teknii Yanstma teknii

17-Duygu dnce ve fikirlerin konumakszn el kol veya yz hareketleriyle anlatlmas hangi dramatizasyon tekniidir. A-) B-) C-) D-) E-) Parmak oyunu Szsz oyun yknme Rol yapma Baml dramatizasyon

18-Aadakilerden hangisi kme almas tekniinin kullanlmasndaki olumsuzluklarndan birisidir. A-) B-) C-) D-) E-) Her nitenin retilmesine uygun olmamas retmenin etkili kmeler olutururken yeterli bilgi sahibi olmamas nite kapsamnn fazla olmas ve zamann yeterli olmamas Kme elemanlarnn konuya fazla hazrlanm olmamas rencilerin o konunun retilmesine ilikin yeterli bilgi ve beceriye sahip olmamas

19-Gzlem yoluyla renmenin en nemli avantaj hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) Byk gruplarda kullanl olmas Planl etkinlikler yapmay gerektirmesi rencilerin olaylar ve nesneleri gerek biimleriyle grmesi Bireyler hakknda bamsz karalar vermeyi salamas Yzde yz gerek sonular elde etmeyi salamas

20-Sergi teknii rencide hangi duygu yada becerilerin gelimesine yardmc olmaktadr. A-) B-) C-) D-) E-) Nesne yada olaylar arasnda iliki kurabilme yeteneini gelitirmesi. Sergi hazrlayabilme becerisini gelitirmesi Aktif katlm yaratc ve estetik duygular gelitirmesi Yaparak yaayarak ve gezerek grerek renme yaantlarn kazandrmas Planlama organizasyon ve sorumluluk duygularn gelitirmesi

21-Aadakilerden hangisi sunu yoluyla retim yaklamnn zellikleri arasnda yer alr. A-) . B-) C-) D-) E-) retim muhtevasnn yapsallatrlmas renme yaantlarnn sralanmas retme renme srecinde Pekitirein kullanlmas renilecek bilginin kendi iinde bir btnlk oluturmas rencilerde hazr bulunuluk almalarnn yaplmas

22-oklu zeka kuramnn eitimde uygulanmasnn en nemli sebebi aadakilerden hangisidir. A-) B-) C-) D-) rencilerin zekalarnn ok ynl olduunun kantlanmas rencilerin yalnz zekalarnn deil yetenek ve becerilerinin gelitirilmesi Szel ve saysal zekaya arlk veren etkinliklerin skc olmas Klasik testlerde deerlendirmenin yeterli olmadnn ortaya km olmas

E-) rencilerde var olan gizil glerin ortaya karlmas 23-Aadakilerden hangisi kefetme yoluyla retim basamaklarndan birisi deildir. A-) B-) C-) D-) E-) rencinin rencinin rencinin rencinin rencinin rneklemi beenmesi rneklemi karlatrmas rneklemi baka bir retim ortamna saklamas duruma ters den rnekleri belirlemesi tanm yaparak ilikiyi kurmas

24- (1) rencilerin merakn uyandrmak (2) renciyi ibirlii yapmaya ynlendirmek (3) nite sonunda renme eksikliklerini belirlemek (4) Ksa srede daha fazla bilgiyi aktarmak (5) rencilerin gdlenmilik dzeylerini cevaplar buluncaya kadar srdrme Yukardaki zelliklerden hangisi bulu yoluyla retim yaklamnn yaralar arasnda yer alr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 1 2 3 1 ve ve ve ve ve 2 4 5 4 5

25-Bireylerin fiziksel zihinsel yeteneklerini gelitirici renme yaantsn zevkli klacak sanatsal estetik nitelikleri ve beceriyi gelitirici retim tekniklerine ne ad verilir. A-) B-) C-) D-) E-) Rol yapma Eitsel oyunlar Gdml tartma Gsterim Vaka inceleme

26-retmen merkezli snflarda en fazla grlen renme ortam faaliyeti aadakilerden hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) Kendi kendine renme faaliyeti Deiik teknolojik ara gereler. Snf d ve gerek yaam Deneyler inceleme aratrma ve geziler Snf ortam ve bu ortamdaki ara gereler

27-retimde anlamllk ilkeleri olarak yer alan ilkeler kime aittir. A-) B-) C-) D-) E-) Skinner Pavlov Piaget Khler Koffika

28-En belirgin stnl rencilere problem zme yaantlar kazandrmak olan yntem aadakilerden hangisidir. A-) B-) C-) D-) E-) rnek olay Anlatm Soru Cevap Gsterip yaptrma Tartma

29-Aada hangi yntemin faydalarndan sz edilmektedir. (1) Bireyin anlatma yeteneini gelitirir (2) Bakalarnn duygu ve dncelerini anlamamza yardmc olur. (3) Akc bir konuma salar. A-) D-) Gsterim Soru cevap B-) E-) Drama nceleme C-) Problem zme

30-Hangisi bulu yntemi ile retim yaklam iin doru bir ifadedir. A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Uygulamas ok zaman almaz. renci tanmlamalar kendi bana yapamaz Olgularn kazandrlmasnda daha etkilidir. retmen olgu ve kavramlar aklar. rneklerin analizi sonucunda genellemelere ulalr. D E C B D C B C E E D A B E A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 E B A E B D A C E B E E A B E

Genel Kltr Tarih Yaprak Testi - I 1-Trk adnn millet olarak getii, Trk Edebiyat ve Tarihinin ilk yazl rnekleri olan edebi metinlerin ad aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yenisey Kitabeleri Kutadgu Bilig Atabet-l Hakayk Divan- Hikmet Orhun Antlar

2-slamiyet ncesi Trklerde her trl devlet ilerinin grlp, karara baland kuruma ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Tre Toy Arz Divan Kam Ota

3-Aada adlar yazl beyliklerden hangisi Malazgirt savandan sonra Anadoluda kurulan ilk Trk Beyliklerinden birisi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Artukoullar Saltukoullar Danimentliler Germiyanoullar Mengcekoullar

4-Seluklularda ve Osmanllarda geliemeyen sanat dal aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mimari inicilik Minyatr Heykel Hat

5-Aadaki ehirlerden hangileri Trkiye Seluklu devletine bakentlik yapmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Bursa-znik znik-Konya Ktahya Konya Karaman Konya Bursa-Edirne

6-Osmanl Devletinin ilk defa Avrupann stnln kabul edip yeniliklerde Avrupay rnek ald dnem aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Gen Osman ( II. Osman) dnemi III. Selim dnemi II. Mahmut dnemi Lale devri Tanzimat Dnemi

7-Aadaki 17.yy padiahlar veya devlet adamlarndan hangisi Islahat (yenilik) yapmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Gen Osman IV. Murat Kuyucu Murat Paa Kprller Ailesi Sultan brahim

8-Osmanl Devleti ilk defa 1854 ylnda Avrupadan bor para ald. Ancak, zamanla d borlarn deyemeyince Avrupallar Osmanl Devletinin gelir kaynaklarna el koymak iin aadaki kurumlardan hangisini oluturdular? A-) B-) C-) D-) E-) Kapitlasyonlar Duyun-u Umumiye irket-i Hayriye Osmanl Bankas stanbul Bankas

9-Osmanl Devletinde ilk defa padiahn kendi yetkilerini kstlayp, kanun kuvvetinin padiahn kuvvetinin zerinde olduunu kabul ettii ve anayasaclk hareketinin temelini oluturan dnem hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Islahat Ferman Tanzimat Ferman Sened-i ttifak I. Merutiyet II. Merutiyet

10-Mustafa Kemal, I. Dnya Savanda aadaki cephelerden hangisinde bulunmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Kafkasya Cephesi Hicaz-Yemen Cephesi Svey (Kanal) Cephesi Irak Cephesi Galiya Cephesi

11-Mustafa Kemal ayn zamanda bir fikir adam olup, bir ok konuda eitli eserler yazmtr. En nemli eseri ise NUTUKtur. Nutuk aadaki tarihlerden hangi dnemi kapsar? A-) B-) C-) D-) E-) 1914 1919 1927 1920 1923 1924 1927 1938 1923 1930

12-TBMM dzenli ordusu Sakarya Savanda Yunanllar yenince bir ok devlet TBMM gereini anlayn TBMM ile ikili anlamalar yapmtr. Aadakilerden hangisi Sakarya Savandan sonra TBMMnin imzalad anlamalardan birisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Moskova Anlamas Gmr Anlamas Kars Anlamas Lozan Anlamas Mudanya Atekes Anlamas

13-Boazlar ve Dou Trakyann sava yaplmadan kazanlmasn salayan anlama hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ankara Anlamas Mudanya Atekes Anlamas Lozan Anlamas Gmr Anlamas Kars Anlamas

14-Anadolu ve Trakyada faaliyet gsteren milli varla faydal cemiyetler hangi olaydan sonra birletirilerek Anadolu ve Rumeli Mdafaa- Hukuk Cemiyeti ad verilmitir. A-) B-) C-) D-) E-) Amasya Genelgesi TBMMnin almas Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Grmeleri

15-Trk toplumuna egemenlik ilk defa kaytsz, artsz olarak ne zaman verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) TBMMnin almas Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Genelgesi Temsil Kurulunun Anakaraya gelmesi

16-Aadaki meselelerden hangisi Lozan Anlamas ile tam olarak zme kavumutur? A-) B-) C-) D-) E-) Boazlarn egemenliinin Trkiyeye verilmesi Hatayn Anavatana katlmas Irak snrnn belirlenmesi Yunanllara nfus mbadelesi Kapitlasyonlarn kaldrlmas

17-Aadaki kentlerimizden hangisinin igali Trk Milli Mcadelesinin balamasna ve hzlanmasna yol amtr? A-) B-) C-) D-) E-) zmir Aydn Gaziantep Antalya Adana

18-1 Kasm 1928de Arap Alfabesi kaldrlarak Latin Alfabesine dayanan Yeni Trk Harfleri kabul edildi. Bu nklap hangi Atatrk lkeleri ile dorudan ilikilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Devletilik Halklk Laiklik Milliyetilik Cumhuriyetilik Milliyetilik Cumhuriyetilik Halklk nklaplk Devletilik

19-20 Haziran 1934te Soyad Kanununun kabul ile toplumsal ayrcalk ifade eden her trl unvan ve lakaplar kaldrld. Bylece kanun nnde eitlik ilkesinde nemli bir adm atld. Soyad Kanunu Atatrkn hangi ilkesi ile dorudan ilikilidir? A-) B-) C-) D-) E-) Milliyetilik Laiklik Cumhuriyetilik Halklk Devletilik

20-Aadaki inklaplardan hangisi Atatrkn siyasi alanda yapt inklaplardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Cumhuriyetin ilan Saltanatn Kaldrlmas Halifeliin Kaldrlmas Ankarann bakent olmas Medeni Kanunun kabul

21-Aadaki yeniliklerden hangisi Halifeliin kaldrlmas ile kabul edilen yeniliklerden birisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Aar Vergisinin kaldrlmas Tevhid-i Tedrisat Kanunu Misak- ktisadi Medeni Kanunun kabul Soyad Kanunu

22-Boazlarn egemenlii tam anlam ile Trkiyeye ne zaman geti? A-) B-) C-) D-) E-) Lozan Anlamas Montr Szlemesi Sadabat Pakt Balkan Antant Mudanya Atekes Anlamas

23-Aadaki rejime ynelik ayaklanma ve olaylardan hangisi Trkye Cumhuriyeti dnemine ait deildir? A-) B-) C-) D-) E-) eyh Sait isyan Mustafa Kemale suikast giriimi Dersim syan 31 Mart olay Menemen olay

24-Laiklik ilkesi ve dier ilkeler, ilk defa anayasaya ne zaman girdi? A-) B-) C-) D-) E-) 1937 1928 1924 1939 1921

25-Aadaki Atatrk lkelerinden hangileri cumhuriyetiliin doal sonucu ve devamdr? A-) B-) C-) D-) E-) Halklk Devletilik Laiklik nklaplk Milliyetilik Halklk Laiklik Milliyetilik Halklk Devletilik

26-Yeni Trk Medeni Kanunu hangi lkeden alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa Almanya svire talya Japonya

27-Trkiye Cumhuriyeti aadaki alanlardan hangisinde Avrupa lkelerinin bir oundan daha nce adm atmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Kadn erkek eitlii Laiklik Kadnlara siyasal haklar verilmesi Kz ocuklarnn yksek renime alnmas Mirasta kadn-erkek eitlii

28-Trkiye cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi olup liberal ve muhafazakar fikirleri benimser. Bu partinin ad nedir? A-) B-) C-) D-) E-) CHP Terakki Perver Cumhuriyet Frkas ttihat ve Terakki Partisi Demokrat Parti Serbest Cumhuriyet Frkas

29-Mustafa Kemalin ilk askeri baars aadaki savalardan hangisinde olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Trablusgarp sava Balkan Savalar anakkale Savalar Sakarya Sava Byk Taarruz

30-Kurtulu Savamzn gerekesini ve yntemini belirleyen gelimenin ad nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Kuvva- Milliye Sivas Kongresi Erzurum Kongresi Amasya Genelgesi Amasya Grmeleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

E B D D B D E B B A B C B D A E A B D E B B D A C C C B A D

Tarih Yaprak Testi - 2 1I. II. Patrona Halil syan Kabak Mustafa syan

Yukardaki gelimelerle tahttan indirilen Osmanl padiahlar srasyla aadakilerden hangileridir? A-) B-) C-) D-) E-) 2I. II. Avrupay yakndan tanmak amac ile ilk kez Avrupaya eli gnderilmesi Avrupadaki gelimeleri yakndan takip etmek amac ile Avrupada daimi eliliklerin kurulmas I. Ahmet III. Selim III. Ahmet III. Selim III. Selim I. Ahmet III. Selim III. Ahmet I. Ahmet III.Ahmet

Yukardaki gelimeler aadaki verilen padiahlardan hangilerinin dneminde meydana gelmitir? A-) B-) C-) D-) E-) III. Ahmet III. Selim II. Mustafa II. Mahmut I. Ahmet I. Abdlhamit III. Mustafa Abdlmecit III. Ahmet IV. Murat

3-Aadakilerden hangisi III. Selim dnemi yenileme hareketlerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Askeri harcamalar iin hazine oluturulmutur. Nizam- Cedit Ordusu kurulmutur. Kara ve Deniz Mhendishaneleri geniletildi. Avrupaya ilk kez eli gnderilmitir. Avrupada daimi elilikler kurulmutur.

4-Aadakilerden hangisi Osmanl Devletinin zayflamasnn bir sonucu deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Aznlk haklarnn geniletilmesi Duyun-u Umumiyenin kurulmas isyanlarn baarl olmaya balamas Franszlara kapitlasyonlarn verilmesi Toprak kayplarnn artmas

5-Aadakilerden hangisi Napolyonun Msr igaline neden olarak gsterilemez? A-) B-) C-) D-) E-) Svey Kanaln ele geirme dncesi Akdeniz hakimiyetini ele geirme dncesi ngiltereye darbe vurma dncesi Smrgeler ele geirme arzusu Msrn jeopolitik neminden yararlanma dncesi

6-Fransz htilali fikirleri ve Rusyann destei ile Osmanl Devletinden ayrcalk alan ilk aznlk aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yunanlar Srplar Bulgarlar Arnavutlar Hrvatlar

7-Osmanl Devletinden ayrlarak bamszln elde eden ilk devlet aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yunanistan Srbistan Bulgaristan Arnavutluk Yugoslavya

8-Aadaki antlamalardan hangisi ile ilk defa bir Balkan ulusu Osmanl Devletinden kopmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Bkre Antlamas Edirne Antlamas Paris Antlamas Ayestefanos Antlamas Berlin Antlamas

9-Osmanl Devleti, Ykselme, Duraklama ve Gerileme dnemlerinde eitli isyanlarla karlamsa da XIX.yzylda meydana gelen isyanlar dierlerine gre devleti daha ok sarsmtr. Bunda XIX. Yzyl isyanlarnn hangi zelliinin etkisi yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) Milliyeti dncenin etkisiyle kmalar syanlarn devletin ykl dnemine rastlamas syanlarn d gler tarafndan desteklenmesi syanlarn ahs hareketi olmaktan ziyade kitle hareketi olmas syanlarn devlet dzenini deitirmeye ynelik olmas

10-Osmanl Devletinin dalma dnemi hangi tarihler arasn iermektedir? A-) B-) C-) D-) E-) 1856 1877 1908 1792 1699 1922 1922 1922 1922 1922

11-1798de Msr igal ederek smrge haline getirmek isteyen Fransa amacna ulaamamtr. Fransa ayn dncelerle bir mddet sonra hangi Osmanl topran igal etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Habeistan Arabistan Trablusgarp Cezayir Suriye

12-Osmanl Devletine ait matbaada ilk baslan eser aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Koi Bey Risalesi Van Kulu Lgat Cihannma Mecelle Darl Tbaatl Amire

13-Trk Tarihinde anayasal ve meclisli ynetime ilk kez ne zaman geirilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Tanzimat I. Merutiyet Sened-i ttifak Tekilat- Esasiye Cumhuriyetin ilan

14-Yeni Trk devletinin kurulmas aadaki olaylardan hangisi ile mmkn olmutur? A-) D-) Sivas Kongresi Saltanatn Kaldrlmas B-) E-) Amasya Genelgesi 1924 anayasann kabul C-) TBMMnin almas

15-Osmanl medreselerinde zellikle Fatih dneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulmas XVII. Yzyla kadar srmtr. Bu yzyldan sonra medreselerde baz dersler okutulmamtr. Aadakilerden hangisi XVII. Yzyldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) 16I. II. III. IV. V. Mora syan Srp syan Yenieri Ocann kaldrlmas Msr Sorunu Boazlar Sorunu Corafya Hukuk (fkh) Icma Kyas Kelam

Yukardaki olaylardan hangileri bir Avrupa sorunu ekline getirilmemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 17I ve II II ve III II, III ve IV I ve IV IV ve V I. II. III. IV. V. Ayestefanos Paris Berlin Bkre Edirne

1877 1878 Osmanl Rus Sava sonrasnda yukardaki antlamalardan hangileri imzalanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 18I. II. III. IV. V. Mavri Mira EOKA Pontus Rum Filiki Eterya Kilikyaklar III ve IV I ve IV I ve III I ve V II ve V

Yukardakilerden hangisi yada hangileri Mora syannn baarya ulamasnda etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz V IV ve V III, IV ve V Yalnz IV I, II, III, IV ve V

19-Vakay- Hayriye ne demektir? A-) B-) C-) D-) E-) nar Vakas Nizam- Cadit Ordusunun kurulmas Vak vak Vakas Yenieri Ocann kaldrlmas Kabak syannn bastrlmas

20-

I. II. III. IV. V.

Duyun-u Umumiyenin kurulmas Yunanistana bamszlk verilmesi Boazlarda uluslar aras komisyonun kurulmas Mntr Boazlar Szlemesinin imzalanmas Kapitlasyonlarn tamamen kaldrlmas

Yukardakilerden hangisi Osmanl Devletinin bamszl ile elien bir uygulama deildir? A-) B-) C-) D-) E-) IV ve V I ve II Yalnz II II, IV ve V Yalnz I

21-II. Merutiyet ile birlikte grlen aadaki yeniliklerden hangisi daha nceki dnemlerde grlmez? A-) B-) C-) D-) E-) 22I. II. III. IV. V. Sevr Bar Antlamas Mc.Mahon Antlamas Syks Picot Antlamas Paris Bar Konferans Mondros Atekes Antlamas Aznlklara haklar verilmesi Halkn ynetime katlmas Haklar alannda yeni deerlerin getirilmesi Siyasal hayatta farkl partilerin kurulmas mparatorluun btnlnn salanmaya allmas

Yukardakilerden hangileri I.Dnya Sava sona ermeden nce Osmanl Devletini paylamak amacyla yaplm antlamalardr? A-) B-) C-) D-) E-) I ve IV I ve V II ve III I, IV ve V I, II, III, IV, V

23-Temsil Heyetinin grevi, aadakilerden hangisinin gereklemesine kadar devam etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Amasya Genelgesi Erzurum Kongresi Sivas Kongresi TBMMnin al Amasya Grmeleri

24I. Dnya Savann sonucuyla ilgili olarak ABDnin savaa girii aadakilerden hangisine neden olmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Savan tilaf Devletleri lehine sonulanmasna ngilterenin glenmesine Almanya ve mttefiklerinin yenilmesine Sovyet Rusyann savatan ekilmesine Savan daha erken bitmesine

25-Aadakilerden hangisi Osmanl Devletini kurtarmaya ynelik politikalardan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Merkeziyetilik Osmanlclk mmetilik Trklk Batclk

26-Aadakilerden hangisinin, I. Dnya Savana ortam hazrlad ileri srlemez? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa ile Almanya arasndaki ekimeler Rusyada Bolevik htilalinin kmas Fransz htilali Sanayi Devrimi Devletler arasndaki ekonomik rekabet

27-Yenieri Oca aadaki gelimelerden hangisine kar bir tepki gstermi olamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Nizam- Cedite Ekinci Ocana Sekban- Cedite Bat tarz eitime Asakir-i Mansure-i Muhammediyeye

28-ok uluslu bir imparatorluk olan Osmanl Devleti iinde aadaki milletlerden hangisi dierlerine gre daha ayrcalkldr? A-) B-) C-) D-) E-) Bulgarlar Ermeniler Yahudiler Araplar Rumlar

29-talyanlarn Trablusgarb igalinde aadakilerden hangisi daha etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) I. Dnya Sava Balkan Savalar Fransz htilali Sanayi nklab Corafi Keifler

30-slmiyetten nceki Trk kltr ve uygarlnn temelini aadakilerden hangisi atmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gktrkler Uygurlar Hunlar II. Gktrkler Karluklar B A D D A B A B E D D B B C A B C D D C D C D D A 26 27 28 29 30 B E D D C

Tarih Yaprak Testi - 3 1-slmiyet ncesi Trk tarihinin ve edebiyatnn en nemli Trke kaynaklarndan biri olan Orhun Yaztlar hangi Trk devleti dnemine aittir? A-) B-) C-) D-) E-) 2I. II. III. IV. V. Tanhu lteber dikut Kaan Melik Asya Hunlar Avrupa Hunlar Kutluk Devleti Gktrk Devleti Hazarlar

Trk devlet yneticileri slmiyet ncesi dnemde yukardaki nvanlardan hangilerini kullanmamlardr? A-) B-) C-) D-) E-) 3I. II. III. IV. u Destan Treyi Destan G Destan Ergenekon Destan II ve III Yalnz II III ve V Yalnz V Yalnz I

Yukardakilerden hangileri Uygurlara ait deildir? A-) B-) C-) D-) E-) I ve II II ve III III ve IV I ve IV II ve IV

4-Aadakilerden hangisi slami bilimlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Tarh Tefsir Hadis Fkh Kelam

5-Osmanl Devleti ilk defa d borcu kimin dneminde hangi devletten almtr? A-) B-) C-) D-) E-) Kanuni Fransa II. Abdlhamit Almanya Abdlmecit ngiltere Abdlaziz ngiltere I. Abdlhamit Fransa

6-Osmanl Devletinin I.Balkan Savandan sonra aadaki Balkan devletlerinden hangisiyle snr kalmtr? A-) D-) Yunanistan Romanya B-) E-) Srbistan Arnavutluk C-) Bulgaristan

7-Aadakilerden hangisi I. Dnya Savann sonucunda oluan yeni devletlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) ekoslovakya Macaristan Polonya Bulgaristan Yugoslavya

8-Aadaki Osmanl ehirlerinden hangisini, tilaf Devletleri birlikte igal etmilerdir? A-) B-) C-) D-) E-) Musul Urfa stanbul Zonguldak zmir

9-Osmanl Devletinin son dneminde toprak kayplar sonucunda genel nfus azalrken, kaybedilen topraklardan gelen glerle Trk nfusu artmtr. Aadaki gelimelerden hangisi bu duruma rnek olarak gsterilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) ngilizlerin Msr igal etmesi Trablusgarp Sava Balkan Savalar Cezayirin kaybedilmesi anakkale Sava

10-Sivas Kongresinde btn cemiyetler Anadolu ve Rumeli Mdafaa-i Hukuk Cemiyeti ad altnda birletirilmilerdir. Bu cemiyetler adna karar verme yetkisi kime verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Mustafa Kemal Paaya TBMMye Temsil Kuruluna Meclis-i Mebusana stanbul Hkmetine

11-ok uluslu bir imparatorluk olan Osmanl Devleti iinde aadaki milletlerden hangisi dierlerine gre daha ayrcalkldr? A-) B-) C-) D-) E-) 12I. II. III. Tanzimat Ferman Kanun-i Esasi Sened-i ttifak Bulgarlar Ermeniler Yahudiler Araplar Rumlar

"Hukukun stnl prensibi ilk defa hangisi ile kabul edilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II I ve III

13I. II. III. Tanzimat Fermannn yaynlanmas Islahat Fermannn yaynlanmas Kanun-i Esasinin ilan edilmesi

XIX. yyda gerekletirilen yukardaki yeniliklerin ortak amac nedir? A-) B-) C-) D-) E-) Aznlklarn ynetime katlmasn salamak Osmanl Devletini kntden kurtarmak Osmanlclk dncesini uygulamak Avrupaya ayak uydurmak Balkanlardaki karklklar nlemek

14-Ulusal egemenlik dncesi aadakilerden hangisinde ilk kez belirtilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) 15I. II. III. Nevbet Mehter etr Erzurum Kongresi Amasya Genelgesi Sivas Kongresi Amasya Grmeleri TBMMnin almas

Yukardakilerden hangisi yada hangileri Trk ordu mziinin rneklerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II I, II ve III

16-El yazmas kitaplarla, yaz levhalarnn genellikle altn tozu ve boya ile doldurulan iek ve naklarla sslenmesi sanatna ne ad verilir? A-) B-) C-) D-) E-) Hat Tezhip ini Cilt sanat Minyatr

17-renimin vakflar sayesinde cretsiz olarak srdrlmesi ve slm dnyasna yaylmas Trk slam tarihinin hangi dneminde gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Karahanllar Gazneliler Seluklular Tolunoullar Osmanllar

18-Nizamlmlk, Alparslandan ald yetki ile hangi kurumun almasnda Trk slm tarihinde ilk olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Niabur Nizamiye Medresesi Merv Nizamiye Medresesi Belh Nizamiye Medresesi Badat Nizamiye Medresesi Rey Nizamiye Medresesi

19-Byk dnr Mevlana ; Allah ve insan sevgisi, kardelik, hogr, ve insan olma konularn ilemitir.Mevlanann ld yllarda bu fikirlerden halkn byk lde moral bulduunu grmekteyiz. Bu dnemde Anadolunun siyasi hakimiyeti hangi devletin elindedir? A-) B-) C-) D-) E-) 20I. II. III. IV. V. Mevlana Kagarl Mahmut Karamanolu Mehmet Bey Sultan Veled Yunus Emre Trkiye Seluklu Devleti Byk Seluklu Devleti lhanllar Abbasiler Bizans mparatorluu

Yukardakilerin hangisinde yada hangilerinde ulusallk n plandadr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 I ve V II, III ve IV IV ve V II, III ve V I,II,III, IV ve V C D D A C C D C C C D A B B D B C D C D

Tarih Yaprak Testi - 4 1-Fransann 1881de Tunusu; ngilterenin 1882 de Msr; talyann 1911de Trablusgarp igal etmesinin nedenlerini hangi olayn sonular arasnda aramak gerekir? A-) B-) C-) D-) E-) Rnesans ve Reformun Corafi Keiflerin Fransz htilalinin Sanayi Devriminin Gizli anlamalarn

2-Osmanl Devletinin Rusya ile 1833 Hnkar skelesi Antlamasn imzalamas, aada-kilerden hangisinin ortaya kmasna neden olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Boazlar Sorununun Navarin Olaynn Msr syannn Islahat Fermannn Patrona Halil syannn

3-Osmanl Devletinin aadaki zelliklerinden hangisi, XIX. Yzyl balarnda Fransz ihtilalinden olumsuz ynde etkilenmesinde etkilenmesine etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Teokratik olmas ok uluslu olmas Merkeziyeti olmas Monarik olmas Hukuksal olmas

4-Avrupa devletlerinin Osmanl Devleti karsnda tarih iinde ortaya koyduklar tutumlardan bazlar unlardr : I. Aznlklara baz haklar salama istei II. Halifenin dinsel nfuzunu kullanma arzusu III. Ekonomik kar salama dncesi IV. Osmanllar bir Avrupa devleti yapma plan V. Ticari ayrcalk elde etme abas Bunlardan hangileri, bu devletlerin XVIII. Yzyl sonlarnda Osmanl topraklar zerinde rekabete girimelerinin nedenlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) II.V I.III II.IV IV.V III.IV

5-Osmanl topraklarnn smrgeci devletler tarafndan igaliyle ilgili eletirmelerden hangisi yanltr? Devlet Blge A-) Fransa Cezayir B-) Rusya Krm C-) ngiltere Kbrs D-) talya Tunus E-) ngiltere Msr

6-XIX. yzylda Osmanl devleti ile Rusya arasnda yaplan, I.Edirne II. Hnkar skelesi III. Paris IV. Berlin V. Ayastefanos Antlamalarndan hangileri ikili antlama niteliindedir A-) B-) C-) D-) E-) I.III I.II veIV II. Ve V I.II ve V II.IV ve V

7-Kongrelerle ilgili olarak verilen aadaki bilgilerden hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) lk defa Temsil Heyeti'nin oluturulmas Erzurum Kongresi - Sivas Kongresi Misak- Milli'nin ilan edilmesi Milli Mcadelenin amacnn ve ynetiminin belirtilmesi - Amasya Genelgesi Manda ve himayenin tartlmas - Sivas Kongresi Hristiyan aznla verilen ayrcalklarn reddedilmesi - Erzurum Kongresi

8-Balkesir ve Alaehir Kongrelerinin toplan amac aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Vatan igalden kurtarmak Yunanllara kar strateji belirlemek zmir'i Yunan igalinden kurtarmak Milli Cemiyetleri birletirmek Erzurum Kongresi'nin kararlarn grmek

9-Aadakilerden hangisi tm vatan temsil eden bir kurulun yapt bir almadr? A-) B-) C-) D-) E-) Amasya Protokol Amasya Genelgesi Balkesir Kongresi Erzurum Kongresi Alaehir Kongresi

10-Temsil Heyeti'nin Ankara'y merkez yapmasnda Ankara'nn aadaki zelliklerinden hangisinin etkisi yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) Bat cephesine yakn olmas Haberleme imkannn geni olmas Meclis -i Mebusan'n almalarn yakndan izleme dncesi Ankara'nn eski bir yerleim blgesi olmas Ulam ynnden elverili olmas

11-Sivas Kongresi'nin ardndan Damat Ferit Hkmeti istifa ederken yerine Ali Rza Paa Hkmeti kurulmutur. Milli Mcadele hareketine lml bakan AH Rza Paa Hkmeti'nin grevden ayrlmas aadaki gelimelerden hangisinin sonucudur? A-) B-) C-) D-) E-) Meclis-i Mebusan'n toplanmas Amasya Protokol'nn imzalanmas TBMM'nin almas Misak- Milli'nin ilan zerine tilaf Devletlerinin basks Sultan Vahdeddin'in yurt dna kmas

12-Aadakilerden hangisi Amasya Grmeleri'nin bir sonucudur? A-) B-) C-) D-) E-) Temsil Kurulu'nun oluturulmas Misak- Milli'nin esaslarnn belirlenmesi Meclis-i Mebusan'n toplanmas gallerin nlenmesi Manda ve himayenin reddedilmesi

13-stanbul Hkmeti, Mustafa Kemal'in Amasya G-rmeleri'nde gndeme getirdii aadaki taleplerinden hangisini reddetmitir? A-) B-) C-) D-) E-) gallere kar mcadele edilmesi Meclis-i Mebusan'n toplanmas Temsil Heyeti'nin toplanmas tilaf Devletleri ile bar grmelerinin Temsil Kurulu'nca yrtlmesi Anadolu ve Rumeli Mdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin tannmas

14-Aadakilerden hangisi Milli Mcadeleciler ile stanbul Hkmeti arasndaki uzlamasnn bir sonucudur? A-) B-) C-) D-) E-) Sivas Kongresi'nin toplanmas Temsil Kurulu'nun oluturulmas Meclis-i Mebusan'n toplanmas Damat Ferit Hkmeti'nin drlmesi Amasya Genelgesi'nin yaynlanmas

15-Aadakilerden hangisi, gney blgesinin igaline kar direni iin kurulmu milli br cemiyet zellii tar? A-) B-) C-) D-) E-) Krdistan Teali Cemiyeti Kilikyallar Cemiyeti Redd-i lhak Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti Trakya Paaeli Cemiyeti

16-Anadolunun yer yer igal edilmesi aadakile-rin hangisinin kurulmasnda dorudan etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) ttihat ve Terakki'nin stikll Mahkemelerinin Kuvay-i Milliye'nin Kuvay-i nzibatiye'nin Osmanl Mebusan Meclisi'nin

17-Aadakilerden hangisi Kurtulu Sava balangcnda direni cemiyetlerinin amacn yanstmaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) ngiltere'nin himayesini salamak Blgesel kurtulu yollarn gerekletirmek Yeni bir Trk devleti kurmak Amerikan mandasn gerekletirmek Yurdun btnnn bamszln salamak

18-Aadaki cemiyetlerden hangisi Osmanl Devleti'nden toprak kazanmak amacyla kurulmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Mavri Mira Cemiyeti Hnak ve Tanak Cemiyeti Pontus Rum Cemiyeti ngiliz Muhipleri Cemiyeti Krt Teali Cemiyeti

19-Milli cemiyetlerin en nemli eksiklii aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mustafa Kemal tarafndan kurulmamas Blgesel kurtuluu are olarak grmeleri Genellikle stanbul'da faaliyet gstermeleri Silahl mcadeleye girimemeleri Hibiri

20-Aadaki illerimizden hangisi Kurtulu Sava yllarnda dman igalinden dzenli ordular tarafndan kurtarlmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Kars Mara Balkesir Bursa Uak

21-Aadaki cemiyetlerden hangisi Fatih Dne-mi'nde yklan Trabzon Rum mparatorluu'nu tekrar kurmak amac ile faaliyet gstermitir? A-) . B-) C-) D-) E-) Mavr-i Mira Cemiyeti Tanak Cemiyeti Pontus-Rum Cemiyeti Zaven Efendi Dernei Kilikyallar Cemiyeti

22-Aadaki cemiyetlerden hangisi manda ve himaye fikrini savunmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Pontus - Rum Cemiyeti ngiliz Muhipler Cemiyeti Milli Kongre Cemiyeti Mavr-i Mira Cemiyeti Redd-i lhak Cemiyeti

23-Mustafa Kemal'in aadaki faaliyetlerinden hangisi stanbul Hkmeti tarafndan grevinden alnmasna neden olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 24I. II. III. IV. V. A-) B-) C-) D-) E-) Temsil Heyeti oluturma fikrinin ortaya kmas -Amasya Genelgesi lk defa Temsil Heyeti oluturulmas-Erzurum Kongresi Temsil Heyeti'nin stanbul Hkmeti tarafndan tannmas-Amasya Grmeleri Temsil Heyeti'nin grevinin sona ermesi Cumhuriyetin ilan Temsil Heyeti'nin tm vatan temsil etmesi - Sivas Kongresi Yukardaki eletirmelerden hangisi yanltr? I II III IV V Havza Genelgesi'ni yaynlamas Amasya Genelgesi'ni yaynlamas Erzurum Kongresi'ni toplamas Sivas Kongresi'ni toplamas Temsil Heyeti'nin bakan seilmesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

D A B C D D B B A D D C B C B C B D B B C B B D

Tarih Yaprak Testi - 5 1-Mustafa Kemal ilk askeri baarsn aadaki savalardan hangisinde kazanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 2-. I. Balkan Sava II. II. Balkan Sava III.Trablusgarp Sava IV. Kanal Cephesi Osmanl Devleti yukardaki savalardan hangisini ya da hangilerini kazanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 3I. Ui Antlamas ( 1912 ) II. Atina Antlamas ( 1913 ) III. stanbul Antlamas ( 1914 ) Yukardaki antlamalardan hangisinde ya da hangilerinde adalarla ile ilgili bir karar alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Hibiri I ve II II ve III I ve III I, II, III I ve III II ve III Yalnz II Yalnz IV II ve IV Trablusgarp Sava I. Balkan Sava II. Balkan Sava anakkale Sava I. Dnya Sava

4- Uluslararas antlamalarn parlamento da onaylanmas zorunluluu aadakilerin hangisiyle gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Tanzimat Islahat stibdat II. Merutiyet Kanun-i Esasi

5-Aadakilerden hangisi II. Merutiyet dneminde faaliyette bulunan siyasi partilerden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Osmanl Demokrat Frkas Osmanl Ahrar Frkas Osmanl Sosyalist Frkas Hrriyet ve tilaf Frkas Serbest Cumhuriyet Frkas

6-II. Balkan Sava sonucunda imzalanan aadaki antlamalardan hangisi yanltr? A-) B-) C-) D-) E-) Bulgaristan ile Balkan Devletleri arasnda Bkre Antlamas ( 1913 ) Bulgaristan ile Osmanl Devleti arasnda Bkre Antlamas ( 1913 ) Yunanistan ile Osmanl Devleti arasnda Atina Antlamas ( 1913 ) Osmanl Devleti ile Srbistan arasnda stanbul Antlamas ( 1914 ) Bulgaristan ile Osmanl Devleti arasnda stanbul Antlamas ( 1913 )

7-Aadakilerden hangisi II.Balkan Savann sonularndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Edirnenin Osmanl Devleti tarafndan geri alnmas Bkre Antlamasnn imzalanmas Arnavutlukun bamszlk kazanmas Bulgaristann dier balkan devletleriyle arasnn almas Yunanistann daha da glenmesi

8-Osmanl Devletine kar I. Balkan Savan balatan devlet aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 9I. II. III. IV. Suriye Msr Filistin Cezayir Arnavutluk Romanya Bulgaristan Srbistan Karada

Osmanl Devleti yukardaki topraklardan hangisini ya da hangilerini I. Dnya Sava srasnda kaybetmemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 10I. II. III. Bulgaristan sava d brakma dncesi Boazlarn Ruslarn eline gemesine engel olma Osmanl ile Almanyann irtibatn kesmek I ve II II ve III III ve IV I ve III II ve IV

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri anakkale Cephesinin al nedenlerindendir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II II ve III

11-Osmanl Devletinde ilk rejim deiiklii aadakilerden hangisi ile gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) I. Merutiyet Tanzimat Islahat 31 Mart Olay ttihat ve Terakki Cemiyetinin faaliyetleri ile

12-Mustafa Kemalin ordunun siyasete girmemesi gerektii grnn doruluu en ak bir ekilde aadakilerin hangisiyle ispatlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Trablusgarp Sava I. Balkan Sava II. Balkan Sava anakkale Sava Kanal cephesi

13- Ege adalarnn durumu byk devletlerinin kararna braklacak karar Trkler ile Yunanllar arasnda Ege Sorununu ortaya karmtr. Bu sonu hangi sava ve antlama ile ilgilidir? A-) B-) C-) D-) E-) I. Balkan Sava Londra Antlamas II. Balkan Sava Londra Antlamas I. Balkan Sava stanbul Antlamas II. Balkan Sava Bkre Antlamas I. Balkan Sava Bkre Antlamas

14-Aadakilerden hangisi ttihat ve Terakkinin kurucularndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) brahim Temo shak Sukti Mehmet Reit Abdullah Cevdet Enver Paa

15-Aadakilerden hangisi, Osmanl Devletinin I. Dnya Sava bandaki tutumunu yanstmaz? A-) B-) C-) D-) E-) Tarafszln ilan etti Savaa Almanya ile beraber girdi Kapitlasyonlar tek tarafl olarak kaldrd Boazlar kapatt Seferberlik ilan etti

16-Osmanl Devletinden ayrlp bamszln kazanan en son Balkan devleti aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 17I. II. III. IV. Ekonomik yaylma Hanedan ekimeleri Dinsel ve kltrel yaylma Bloklama Karada Arnavutluk Romanya Bulgaristan Yunanistan

Yukardakilerden hangisi ya da hangileri I. Dnya Savann knda en az etkili olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve IV II, III, IV

18-Aadaki devletlerden hangisi I. Dnya Savanda Osmanl Devletine dierlerinden daha nce sava ilan etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) ngiltere Fransa Rusya Yunanistan talya

19-Aadakilerden hangisi ile Ortadouda bamsz bir Arap devletinin kurulmas kararlatrlmtr? A-) D-) Londra Antlamas B-) Petrograd Protokol Saint Jean De Maurienne Antlamas E-) Boazlar Antlamas C-) Mc. Mahon Antlamas

20-Aadakilerden hangisi Wilson lkeleri kararlarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 21I. Avrupann sorunlarnn ve snrlarnn yeniden grlmesi II.tilaf devletlerinin Wilson lkelerini nasl aacaklarn grmek istemesi Yukardaki gndem maddeleri hangi tarihi gelimeye aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Versay Antlamas St.Germen Antlamas Paris Bar Konferans Nyyi Antlamas Petrograd Protokol Gizli antlamalarn iptal edilecei Savatan sonra snrlarn deimeyecei Mandater ynetimlerin kurulaca Uluslar aras bir rgtn kurulaca Trklerin ounlukta olduu yerlerin Trklere ait olduu

22- I. Dnya Savandan en kazanl kan devlet aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) ngiltere Fransa ABD talya Japonya

23- I. Dnya Savann sona ermesine neden olan en etkili gelime aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 24I. II. III. IV. anakkale Cephesi Filistin-Suriye Cephesi Irak Cephesi Kanal Cephesi Almanyann eitli cephelerde savamas tilaf devletlerinin ittifak devletlerine oranla daha gl olmas Almanyada ayaklanmalarn kmaya balamas ABDnin itilaf devletlerinin yannda savaa girmesi Almanyann denizlerde gcnn zayf olmas

Osmanl Devletinin I. Dnya Savanda arpt yukardaki cephelerden hangisinde M. Kemal grev almtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I I ve II I, II, III I ve IV I, II, III, IV

25-I. Dnya Sava sonunda Almanya ile imzalanan Versay Antlamasna gre Almanya aadaki devletlerden hangisine toprak vermemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Fransa Belika Litvanya Polonya Romanya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A C B D E B C E E C A B A E B B B C C C C A D B E

Tarih Yaprak Testi 6 1-Aadakilerden hangisi I. Dnya Sava sonras yaplan antlamalarn genel zellikleri arasnda deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Polonya, Yugoslavya, ekoslovakya, Litvanya gibi devletler kuruldu Baz devletlerin snrlar deitirildi Yenilen devletlere ekonomik ykmllkler getirildi Antlamalar dnya barn salad Yenilen devletlere askeri kstlamalar getirildi

2-Aadakilerden hangisi I. Dnya Savann sonularndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Bar korumak amacyla Milletler Cemiyeti kuruldu Yeni rejimler ortaya kt ABDnin nemi azald Sivil Savunma Tekilat kuruldu Kadnlarn i hayatndaki etkinlii azald

3-Mondros Atekes Antlamasnda Osmanl Devletinin mzakere heyetinin bakanln aadakilerden hangisi yapmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Talat Paa Rauf (Orbay) Bey Ahmet zzet Paa Damat Ferit Paa Salih Paa

4-Kuvay Milliye ad verilen halk hareketi ilk olarak aadakilerin hangisinde kurulmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Gney Cephesinde Bat Cephesinde Musulun igalinde Dou Cephesinde stanbulun resmen igalinde

5-Aadakiler ierisinde Osmanl Devletinin fiilen yok oluuna zemin hazrlayan ilk gelime hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mondros Atekes Antlamas Sevr Bar Antlamas Mudanya Atekes Antlamas Londra Konferans (1921) stanbulun resmen igali

6-Mondros Atekes Antlamasnda Tm haberleme istasyonlar Anlama Devletlerince denetim altna alnacaktr karar alnmtr. A-) B-) C-) D-) E-) Bu karar ile ilgili en doru yarg aadakilerden hangisidir? Osmanl Devletinin egemenlik haklar kstlanmtr. Ekonomik olarak Osmanl Devleti iflas etmitir. Osmanl Devletinin askeri gcn kstlayan hkmlerdendir. Anadoluda yeni devletler kurulacaktr.. Gizli antlamalar harekete geirmilerdir.

7-Vilayeti Sitte ad verilen alt dou ili aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Erzurum Diyarbakr Diyarbakr Erzincan Erzurum Erzincan Elaz Diyarbakr Van Sivas Elaz Van Bitlis Erzurum Sivas Van Mu Sivas Erzurum Elaz Van Bitlis Sivas Bingl Diyarbakr Van Sivas Bingl Elaz Diyarbakr

8-Misak- Milli Kararlar aadakilerden hangisinde alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 9I. II. III. Osmanl Devletinin fiilen son ermesi Osmanl Devletinin hukuken sona ermesi Osmanl Devletinin resmen sona ermesi Amasya Genelgesi Amasya Grmeleri Son Osmanl Meclisi Sivas Kongresi TBMM

Yukardaki olaylarn aadaki olaylarla ilikisi srasyla hangisinde doru verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) 10I. II. III. IV. Vatann btnl, Milletin bamszl tehlikededir. stanbul Hkmeti grevini yapmamak-tadr. Milli snrlar iinde vatan bir btndr. Erzurum Kongresi toplanmaldr Mondros Mtarekesi - Mudanya Mtarekesi - Saltanatn kaldrlmas stanbulun igali - Sevr Antlamas - Lozan Antlamas Byk Taarruzun kazanlmas - Lozan antlamas - Cumhuriyetin lan Saltanatn kaldrlmas - Lozan antlamas - Mudanya Mtarekesi Saltanatn kaldrlmas - Lozan Antlamas - Mudanya Mtarekesi

Yukardaki hkmlerden hangilerinden Amasya genelgesinde bahsedilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) I. II. III. II. III. IV. I. II. III. IV. I. III. IV.

11-gallerin protesto edilmesi iin mitingler dzenlenmesi aadaki gelimelerden hangisinden sonra olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 12I. Osmanl Devleti sava tazminat deyecek II. Bat Anadolu Yunanistana verilecek III. tilaf Devletleri gvenliklerini tehdit eden yerleri igal edecek. IV. Dou Anadoluda Ermeni Devleti kurulacak Yukardakilerden hangileri Mondros Mtarekesi maddelerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) I. II. III. IV. III. I. I. II. IV. II. III. IV. I. IV. Havza Genelgesi Amasya Genelgesi Sivas Kongresi Erzurum Kongresi Misak- Millinin kabul

13-Aznlklara hak verilemeyeceinin ilk kez gndeme gelmesi ve bu meselenin kesin olarak halledilmesi hangi olaylarla mmkn olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Amasya Genelgesi-Misak- Milli Sivas Kongresi-Misak- Milli Sivas Kongresi-Lozan Erzurum Kongresi-Lozan Amasya Genelgesi-Lozan

14-Milli mcadelenin fiilen balad tarih aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 15I. Musul II. stanbul III. zmir Yukardakilerden hangisi yada hangilerinin igali, tilaf devletleri arasnda anlamazlklarn artmasna yol amtr? A-) B-) C-) D-) E-) 16I. Paris Konferans II. Amiral Bristol Raporu III. Londra Konferans IV. General Harbord Raporu Yukardakilerden hangilerinde Trklerin milli davalarndaki haklln gsteren ifadeler yer almtr? A-) B-) C-) D-) E-) I ve II III ve IV I ve IV II ve III II ve IV Yalnz I Yalnz II Yalnz III I ve II I, II, III 16 19 30 15 13 Mays 1919 Mays 1919 Ekim 1918 Mays 1919 Kasm 1918

17-Aadaki devletlerden hangisi Mondros Mtarekesinde tilaf Devletlerini temsil etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) ngiltere Fransa talya ABD Rusya

18I. II. III. IV. Mebusan Meclisinin kapatlmas stanbulun resmen igali Sivastaki temsil heyetinin bakan olmas Amasya Grmelerinde Mebusan Meclisinin alma karar alnmas

Yukardakilerden hangisi M. Kemale milli mcadeleyi padiah adna da yrttn syleme imkan vermitir? A-) B-) C-) D-) E-) I ve III Yalnz III III ve IV I ve II I, II, III, IV

19-Ulusal egemenlie dayal yeni Trk devletinin kurulmas yolunda atlan ilk adm aadakilerin hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Amasya Tamimi TBMMnin almas Kuvay-i Milliye birliklerinin kurulmas

20-Dou Anadoluda Ermenilerin ounlukta olmadklarn bildiren rapor kim tarafndan hazrlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 General Harbord Amiral Bristol General Towsend Yarbay Rawlinson Lord Curzon D E B B A A B C A C A C D B C E A D C A

Tarih Yaprak Testi 7 1-LOZAN Baris Andlasmasi geregince TRKIYE'den ayrilan topraklardaki TRK vatandaslari, asagidaki statlerden hangisine tabi olacaklardir ? A-) B-) C-) D-) TRK vatandaslarinin tamami TRKIYE'ye g edeceklerdir. TRK ve Mslman olanlar TRKIYE'ye g edecek,gayri mslim TRK vatandaslari ise bu topraklarin getigi devletin vatandasi olacak, TRK ve Mslman olanlar bu topraklarda,TRK vatandasliklarini muhafaza edeceklerdir, Tam olarak ve mahalli kanunlarca konulmus sartlar erevesinde bu topraklarin getigi devletin vatandasi olacaklardir.

2-LOZAN Andlasmasi ile KARAAGA kesimi TRKIYE'ye asagidaki nedenlerden dolayi verilmistir ? A-) B-) C-) D-) Ingiltere ve Fransanin istegi zerine Edirne'nin mahallesi olmasi nedeni ile TRKIYE'nin harp tazminatindan vazgeilmesi karsiligi Bulgaristan'in EGE'de mahre istemesine

3- LOZAN Andlasmasi ile TRKIYE'nin azinliklara tanidigi haklar asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Azinliklar,milletlerarasi adalet divaninin gzetimine birakilmistir. Milletlerarasi kurulacak bir azinliklar Komisyonunun gzetiminde birakilmistir. Azinliklar kendi soylarindan olan lkelerin gzetimne birakilmistir. Azinliklar, Milletler Cemiyetinin gvencesine birakilmis ve YUNANISTAN da kalan TRK azinliga'da,Trkiye'nin tanidigi haklarin aynisi taninmistir.

4-ANADOLU'da kurulan Trk Devletinin diger devletlerce hukuken taninmasi 23 SUBAT 1921'de toplanan asagidaki hangi konferansla olmustur ? A-) B-) C-) D-) LONDRA Konferansi LOZAN Konferansi ATINA Konferansi PARIS Konferansi

5-Asagidakilerden hangisi Osmanli Imparatorlugunu paylasmak iin yapilan GIZLI ANLASMAlardan DEGILDIR ? A-) B-) C-) D-) 26 Nisan 1915 tarihli Londra Andlasmasi 3 Ocak 1916 tarihli Sykes-Picot (Ingiliz-Fransiz) Andlasmasi Mart 1916 Peyrograd Protokol 1 Aralik 1918 Lukorno Andlasmasi

6- Osmanli Imparatorlugunda ILK Anayasa asagidaki tarihlerin hangisinde ilan edilmistir ? A-) B-) C-) D-) 1839 1876 1908 1911

7- Mustafa Kemal Pasa SAMSUN'a ikisini mteakip ILK durak olarak asagidaki yerlesim merkezlerinden hangisine gitmistir ? A-) B-) C-) D-) nebolu Sivas Havza Amasya

8- Sakarya Meydan Muharebasinin kazanilmasindan sonra imzalanan ANKARA Itilafnamesi ile asagidaki devletlerden hangisi resmi dsmanimiz olmaktan IKMISTIR ? A-) B-) C-) D-) Yunanistan ngiltere talya Fransa

9- TRKIYE-IRAK Sinirini belirlemek zere TRKIYE-INGILTERE-IRAK arasinda yapilan anlasma asagidaki hkmlerden hangisini tasiyordu ? A-) B-) C-) D-) MUSUL,IRAK'a birakilacak,ancak bu blgedeki yabanci halka muhtariyet verilecekti, Anlasmanin yrrlge girmesinden itibaren IRAK,25 yil sreyle petrolden elde edecegi gelirin % 10'unu TRKIYE'ye verecekti, TRKIYE,IRAK'in her yil petrolden elde ettigi gelirin % 20'sini TRKIYE'ye verecek,ancak TRKIYE arzu ettigi takdirde bu parayi sermayeye evirebilecekti, TRKIYE-IRAK siniri,iki lke temsilcilerinden olusan heyet tarafindan 6 ay iinde KESIN olarak belirlenecekti,

10- Balkan Antantuna asagidaki lkelerden hangisi katilmamistir ? A-) B-) C-) D-) Yugoslavya Yunanistan Bulgaristan Romanya

11- 12 Ocak 1920 tarihinde ISTANBUL'da toplanan son Meclis-i Mebusan'in yaptigi son olumlu is asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Felah-i Vatan adli bir toplulugun olusmasini saglamak Mdafaa-i Hukuk Grubunun benimsenmesi Mustafa Kemal Pasa'nin faaliyetlerini desteklemek Misak-i Milli'yi dnyaya ilan etmek

12- Asagidakilerden hangisi Mondros Mtarekesine ait madde degildir ? A-) B-) C-) D-) Bogazlar ailacak ve Mttefikler tarafindan isgal edilecek Osmanli Imparatorlugu,Istanbul ve Anadolu'nun kk bir parasindan ibaret kalacak Trk limanlari,tersaneleri,telgraf ve posta merkezleri ile demiryollari mttefik denetimi altnda kalacak Trk Hkmeti,btn Alman ve Avusturya'lilari bir ay iinde sinir disi edecek

13- Asagidakilerden hangisi Birinci Dnya Savasi sonulari arasindadir ? A-) B-) C-) D-) Ingiltere savastan en karli ikan devlet olmus,ancak ekonomik sikintiya dsmstr, Italya,kuzeye GENISLEYEMEMIS ancak Akdeniz ve evresinde etkili olmustur, Almanya,Avusturya-Macaristan,Osmanli Imparatorlugu ile Japonya paralanmistir Galip devletlerin hepsi savastan memnun olarak ikmislardir

14- M.Kemal ATATRK bugn yerin Savunma Konsepti diye yerlesen prensibi "Hatti Mdafaa yoktur,sathi mdafaa vardir" szleriyle ilk defa hangi savas esnasinda kullanmisti ? A-) B-) C-) D-) 1 nci Inn 2 nci Inn Sakarya muh. Byk Taarruz

15- AMASYA TAMIMI'ne mteakip yapilan bir kongrenin ismi nedir ? A-) B-) C-) D-) Sivas Kongresi Erzurum kongresi KURTULUS Kon. HAVZA Kongresi

16- Hangi muharebeden sonra siyasal olarak byk bir etkenlik basladi ve ilk kez Yunanlilar Trk Ordusunun Taarruza geeceginden korkarak endiselenmistir ? A-) B-) C-) D-) ESKISEHIR Muh. 2 nci Inn Muh SAKARYA Mey. Muh. Byk Taarruz

17-Kisilerin,hak ve borlari;Ailenin kurulusu,isleyisi ve sona ermesi;Miras iliskilerinin dzenlenmesi,kisilerin birbirleriyle mnasebetlerinin dogmasi,srmesi ve bitmesi,hukuk dzeninin temel tasi olan hukuk konularindan hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Medeni Hukuk Mecelle Kyas cma

18- Sakarya Muharebesi SAKARYA nehri etrafinda cereyan etmistir ve ne kadar srmstr ? A-) B-) C-) D-) Geceli Geceli Geceli Geceli gndzl gndzl gndzl gndzl 10 gn 15 gn 22 gn 5 gn

19- Toplumun bnyesini saramadan meydana gelen degismeye ne denir ? A-) B-) C-) D-) nklap Devrim htilal Tekaml

20- Osmanli Devletinin kmesinin i sebepleri nelerdir ? A-) B-) C-) D-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kapitlasyonlar 1789 Fransiz ihtilalinin ortaya satigi milliyetilik akimlari Batidan alinan borlar Ekonomik ve siyasi sistemin bozulmasi ile birlikte fetihlerin durmasi ve verimli blgelerin elden ikmasi D C D A D B C D B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C C B C A C A D

Tarih Yaprak Testi - 8 1-Osmanli Devletinin son dnemlerinde anarsi unsuru durumuna gelmis olan yenierilik hangi padisah tarafindan kaldirilmistir ? A-) B-) C-) D-) 1 3 4 2 nci Mahmut nc Selim nc Mustafa nci Mahmut

2-Osmanli Meclisinin dagitilmadan evvelki son karari olan ve milli mcadeleye ruh ve sekil veren kararin adi nedir ? A-) B-) C-) D-) Mdafa-i Hukuk Falah-i Vatan Misak-i Milli Hayat-i Temsiliyedir

3- 1 nci Dnya Harbi sirasinda Osmanli Imparatorlugunun yenilecegi gerekesi ile;Asagidaki devletlerden hangileri,1916 yilinin ilk baharinda aldiklari bir kararla Osmanli Imparatorlugunu paylasmislardi.Bunlardan RUSYA bilahare her trl hakkindan vazgeti ? A-) B-) C-) D-) AVUSTURYA,FRANSA,INGILTERE,RUSYA RUSYA,INGILTERE FRANSA,INGILTERE,RUSYA,ITALYA ITALYA,INGILTERE,RUSYA

4-TBMM.nin yaptigi ilk anayasa ve kuvvetler birligi esasina gre devletin ynetilmesini esas olan anayasamiz hangi tarihte kabul edilmistir ? A-) B-) C-) D-) 1921 1922 1923 1924

5-Londra Konferansi 23 SUBAT 1921'de Ankara ve Istanbul temsilcilerinin de katilmasi ile yapilmisti.Milli zafer bu konferansin toplanmasina etkili olmustu ? A-) B-) C-) D-) Byk Taarruz Sakarya Muharebesi Ktahya Muharebesi 1 nci Inn Muharebesi

6- Istiklal savasindan sonra Trk Ordusu IZMIR'e ne zaman girdi ? A-) B-) C-) D-) 23 Nisan 1922 30 Agustos 1922 9 Eyll 1922 29 Ekim 1922

7- Padisah Vahdettin lkeden kainca halife olarak kim seildi ? A-) Hoca Mustafa Efendi B-) Abdlmecit Efendi C-) Abdlhamit Efendi D-) Sait Halim Pasa 8- Lozan'a giden Trk heyetine TBMM'nin verdigi direktife hi bir taviz kabul edilmeyecek konulardan biri olarak belirtilen asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Musul sorunudur Kaptlasyonlarin kaldirilmasidir Hatay sorunudur Azinliklar sorunudur

9- gretimi zorlastiran Arap alfabesi yerine Latin harfleri hangi tarihte kabul edilmistir ? A-) B-) C-) D-) 18 Eylll 1924 9 Agustos 1925 17 Ocak 1926 1 Kasim 1928

10- 10 Agustos 1920 tarihinde Osmanli yneticilerinin imza ettigi Sevr Anadlasmasinin en kabul edilmez maddelerinden birisi; A-) B-) C-) D-) Btn Arabistan Yarimadasinin Ingilizlere birakilmasi Izmir'in Yunanlilara birakilmasi Bogazlara el konulmasi Doguda Ermenistan ve Krdistan Devletlerinin kurulmasi

11- Rusya Lozan Andlasmasinin sadece bir blmn imzalamistir.Bu blm ; A-) B-) C-) D-) Ege Adalarinin stratejisi Dogu sinirlarimizin sekli Ermenilere verilecek azinlik haklari Kaptlasyonlar

12- Mudanya Mtarekesi ne zaman imzalandi ? A-) B-) C-) D-) 22 Ocak 1921 10 Eyll 1921 11 Ekim 1922 29 Ekim 1922

13- Trk hukuk dzeninin temel tasi asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Devletler Hukukudur Anayasa Hukukudur Medeni Hukuktur Idare Hukukudur

14- 1921 yilinda dis siyaset alaninda grlen gelismelerin temeli asagidaki muharebelerin hangisinden sonra atilimistir ? A-) B-) C-) D-) 1 nci Inn 2 nci Inn KTAHYA-ESKISEHIR SAKARYA

15- TBMM.nin ailisindan bir yil sonra olusan "Mdafaa-i Hukuk Grubu"nun diger ismi asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) Tesant Grubu Birinci Grup Halk zmresi Yesil Ordu

16- Bugnk ARNAVUTLUK Blgesini kaybettigimiz savas asagidakilerden hangisidir ? A-) B-) C-) D-) anakkale harbi Kurtulu sava 1 nci Dnya Harbi Balkan harbi

17- FRANSIZ makamlarinin destegi ile "ERMENI INTIKAM ALAYI" asagidaki sehirlerden hangisinde kurulmustur ? A-) B-) C-) D-) Adana Hatay Antalya Erzurum

18- 27 ARALIK 1920-24 OCAK 1921 tarihleri arasinda cereyan eden erkez Ethem ayaklanmasi asagidaki blgelerden hangisinde meydana gelmistir ? A-) B-) C-) D-) DOGU ANADOLU BLGESI GNEY ANADOLU BLGESI I ANADOLU BLGESI EGE BLGESI

19- FRANSA,20 EKIM 1921 tarihinde imzalanan asagidaki hangi itilafname ile dsmanimiz olmaktan olmaktan kmtr ? A-) B-) C-) D-) LONDRA tilafnamesi ANKARA tilafnamesi BERLN tilafnamesi PARS tilafnamesi

20- Orduyu glendirmek iin hazrlanan Tekalif-i Milliye (Milli Ykmllk) emirleri aadaki savalarn hangisinden nce yrrle girmitir ? A-) B-) C-) D-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 nci NN Sakarya Meydan Muharebesi 2 nci NN Ktahya-Eskiehir Muharebeleri D C C D D C B B D D D C C A B D A D B B

29.Test TARH - Trk Kltr ve Uygarl - Osmanl Dnemi 1A-) B-) C-) D-) E-) Aadakilerden hangisi Osmanllar'n Avrupa'ya satt mallardan biri deildir? Pamuk Yn Yapa Saat Tuz

2- Trkler, aadaki dnemlerinden hangisinde denizcilikte en gelimi dzeye ulamlardr? A-) B-) C-) D-) E-) 3Osmanllar Karahanllar Byk Seluklular Gazneliler Anadolu Seluklular I. Anadolu Seluklu Devleti

II. Karahanl Devleti III. Osmanl Devleti IV. Gazneli Devleti V. Byk Seluklu Devleti Yukardaki Mslman - Trk devletlerinden hangisinin yaam sresi dierlerinden daha uzun olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) I II III IV V

4Osmanl mparatorluunda, aadaki vergilerden hangisi yalnz Mslman olmayan reayadan alnrd? A-) B-) C-) D-) E-) Resm-i ift Darbent Resmi Anam Avarz Cizye

5- Osmanl Devletinde topra kullanma hakk, devletin denetimi altnda reayaya verilmiti. Devlet tarmsal retimin srekliliini salamak amacyla, topran bir yl ekmeyenden ceza alnd. Bu ceza, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) ift bozan Ispen Anam Hara Cizye

6- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti'nde "Dirlik" sisteminin uygulanmasyla ulalan amalardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Asker saysnn artrlmas Tarmsal retimin artrlmas Kapkulu ocaklarna devirme yetitirilmesi lke topraklarnda dzenin salanmas Hazine giderlerinin azaltlmas

7- Osmanl mparatorluumda, Divan yeleriyle yksek dereceli devlet memurlarna grevleri karl gelirleri verilen toprak, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Tmar Zeamet Yurtluk Has Mukataa

8- Osmanl Devletinde dirlik sahiplerinin aadakilerden hangisini yapma hakk yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) Araziyi ekip - bime Asker besleme Devlet adna vergi toplama Araziyi varislerine brakma Araziyi satma, devretme

9- Osmanl Devleti, tarmsal retimin srekliliini salamak amacyla aadaki nlemlerden hangisini almtr? A-) B-) C-) D-) E-) U blgelere Trkmenler yerletirilmitir. Mslman olmayanlardan daha ok vergi alnmtr. Topran ekmeyenlerden ift Bozan Cezas alnmtr. Tarm alanlarndan zel mlkiyet kaldrlmtr. Devlet ilerinde baarl olana toprak verilmitir.

10- Osmanl Devletinde, snrlarn gvenliini salamak amacyla Trkmen airetlerine ayrlan toprak blm, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mlk Yurtluk Vakf Dirlik Mukataa

11- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti Kapkulu askerleri iin sylenemez? A-) B-) C-) D-) E-) 12- I. Devirme yntemiyle oluurlar Maal askerlerdir Yaya ve atllardan oluurlar Merkezi ordulardr Beylerbeyinin komutasnda savarlar Saliyane denilen maa alrlar

II. Devirmelerden oluurlar III. Tm atl askerlerdir IV. Hkmdar deiikliklerinde clus bahii alrlar V. stanbul ve yakn evresinde otururlar.

Yukarda verilenlerden hangileri, kapkulu askerleri ile ilgili yanl bilgilerdir? A-) B-) C-) D-) E-) I - II I - III II - IV III - IV IV V

13- Yenieri Oca, aadaki Osmanl padiahlarndan hangisi zamannda orta A-) D-) II. Mahmut I. Ahmet B-) E-) II. Selim III. Murat C-) I. Abdlhamit

14- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devletinin eyaletlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Erdel Basra Eflak Krm Bodan

Bal

Beylik Eyalet Sistemi iinde ynettii

15- Osmanl lkesinde sancak merkezlerinin gvenlik ilerinden sorumlu olan grevli, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kadlar Subalar Sancak beyleri Timar beyleri Yenieri aas

16- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti'nde lke ynetim birimlerinden biri olan Merkeze Bal Eyaletlerin temel zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Klsik slm vergi sisteminin uygulanmas Eyalet askerlerinin bu blgelerden toplanmas Eyaletlerin, sancaklara sancaklarn kazalara ayrlmas Memurlara ve askerlere saliyane denmesi Toprak mlkiyetinin genel olarak devlete ait olmas

17- Osmanl Devletinde Trk kkenli olup medrese eitimi grmek zorunda olan divan yeleri, aadakilerden hangisinde bir arada verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Kazaskerler - Mft Bavezir - Reis-l Kttap Kaptan- Derya - Defterdarlar Nianc - Bavezir eyhl slm - Kaptan- Derya

18- Osmanl Devleti'nde, Aadaki grevlilerden hangisinin divanda yeri yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) Kasazkerler Bavezir Kaptan- Derya Reis-l Kttap Sancak Beyi

19- Osmanl toplumunda ok nemli bir messese olan Loncalar, esnaflarca oluturulan bir birlikti. Aadakilerin hangisi Loncalarn grevleri arasnda yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) 20Fiyatlar denetlemek. Haksz rekabeti nlemek. Esnaf - Hkmet ilikisini dzenlemek. Yoksullara yardm etmek Mahkemelerde son karar vermek.

I. Kad II. Atabey III. Sancak Beyi IV. Tmar Beyi V. Beylerbeyi Yukardakilerden hangisi Osmanl Devletinde ynetimle ilgili bir uygulama deildir? A-) B-) C-) D-) E-) I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A C E A C D E C B E B A B B D A E E B

30.Test TARH - Trk Kltr ve Uygarl - Osmanl Dnemi 1A-) B-) C-) D-) E-) Aadaki ehirlerden hangisi Osmanl Devletinin nemli ticaret merkezlerinden biri deildir? Svey Kalkta skenderiye Kefe Azak

2- Osmanl Devleti'nde, Acemi Olanlar Oca'ndan seilen iyi huylu, akll ve yakkl devirme ocuklarnn devlet adam olarak yetitirildikleri saray okulu, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 3A-) B-) C-) D-) E-) Medrese Sultani Enderun Rtiye dadi Aadakilerden hangisi, Osmanl Devlet hazinesinin gelir kaynaklar arasnda yer almaz? Vakf topraklarnn gelirleri Gmrk vergileri ltizam gelirleri Maden ve tuzla kiralar Cizye ve hara

4- Osmanl Devleti lke ynetim birimlerinden "zel Ynetimli Eyaletlerin (Saliyaneli) vergi gelirlerini ak artrma ile alarak kendi adna toplayan kii, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Mltezim Tahsildar Defterdar ltizam Kethda

5- Osmanl Devleti'nde toprak genel olarak devletinde. Fakat kullanm hakk baz koullarla kiilere verilirdi. Kale koruyucularna grevleri karl verilen veya gelirleri tersane giderlerine ayrlan toprak, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Yurtluk Toprak Vakf Toprak Mlk Toprak Ocaklk Toprak Mukataa Toprak

6- Aadakilerden hangisi, Osmanllarda dirlik arazi uygulamasyla ulalmak istenen amalardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Donanma giderlerini karlamak ltizam gelirlerini artrmak Tmarl Sipahi yetitirmek Kapkulu giderlerini karlamak Medreselerin yaplmasn salamak

7- Osmanl Devleti'nde, geliri dorudan hazineye ait olan topraa ne ad verilirdi? A-) B-) C-) D-) E-) Mukataa Ocaklk Yurtluk Zeamet Dirlik

8- Osmanl Devleti'nde dirlik ad verilen topraklarn gelirlerinin bir blmyle beslenen askerlere verilen ad aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 9A-) B-) C-) D-) E-) Yenieri Eyalet Askeri Msellem Sipahi Kapkulu Svarisi Osmanl Devleti'nin aadaki toprak dalm biimlerinden hangisi iltizama verilirdi? Vakf Yurtluk Mlk Ocaklk Mukataa

10- Osmanl Devleti'nin ilk dzenli ve merkezi ordu birlikleri, aadaki hkmdarlardan hangisinin devrinde oluturulmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 11A-) B-) C-) D-) E-) I. Osman Orhan Bey I. Murat I. Bayezit I. Mehmet Osmanl Devleti'nde, aadaki asker snflardan hangisi dorudan merkeze bal deildir? Yenieri Oca Cebeci Oca Tmarl Sipahiler Lmc Oca Kapkulu Svarileri

12- Osmanllar ilk dnemlerinde, esir denlerden uygun koullara sahip olanlara slm eitimi vererek yeni bir snf asker oluturmaya baladlar. Bu giriim Yenieri Ocann balangc olmutur. Osmanl Devleti'ni byle bir uygulamaya iten en nemli neden, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 13Esir askerlerin sava zelliklerinden yararlanma Osmanl ordusunun teknik gerilii Osmanl askerinin itaatsizlii Topraklarn genilemesiyle daha ok savaya ihtiya duyulmas Katolik birliini paralama dncesi Osmanl Devleti'nde lke ynetim birimine ayrlmtr.

Aadakilerden hangisi, devlete imparatorluk dneminde katlan, yneticileri padiah tarafndan atanan bal beyliklerden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Habe Srbistan Tunus Yemen Msr

14- Osmanl Devleti'nin Ykselme Dnemi'nde, aadaki eyaletlerden hangisi i ilerinde zgrd ve buna karlk olarak her yl devlete vergi verir, savalarda asker gnderirdi? A-) B-) C-) D-) E-) Anadolu Rumeli Msr Eflak Basra

15I. Kazaskerler II. Defterdarlar III. Nianc IV. Mft Yukarda belirtilen Osmanl Devleti, Divan yelerinden hangileri Trk medrese kkenli deildir? A-) B-) C-) D-) E-) III - IV I - II II- III II - IV I - IV

16- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti merkez rgt olan "Divan'da yer alan grevlilerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Mft Nianc Defterdar Beylerbeyi Reisl Kttap

17- Aadakilerden hangisi, Osmanl padiah II. Mehmet (Fatih) tarafndan yaynlanan "Kanunname-i Ali Osman"n zelliklerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) ehzadelerin sancaklarda grevlendirilmesinin sona erdirilmesi Osmanl vezirlerinin, saylarnn artrlmas Bal Beylik Eyalet Sisteminin oluturulmas Hkmdarn kardelerini ldrtmelerinin yasallamas Divana bavezirlerin bakanlk etmelerinin salanmas

18- Osmanl Devlet ynetimi iin, aadakilerden hangisini sylemek doru deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 19A-) B-) C-) D-) E-) Dinsel yasalar etkilidir. Halk ynetim de sz sahibidir. Tahl alanlarnn mlkiyeti devlete aittir. Merkezi bir ynetim vardr. Devlet ileri divanda grlr. Aadakilerden hangisi kapkulu ocaklarnn zellikleri arasnda yer almaz? Genellikle devirmelerden seilir Masraflar devlet tarafndan karlanr stanbul'un gvenliini salarlar Devletin teknik askeri gcn olutururlar Cebel denilen askerler yetitirilir

20- Ykseli dneminden balamak zere Osmanl Devleti'nde mlki ve idari sahada grev yapacak devlet adamlar aadaki kurumlardan hangisinde yetimekte idi? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 Sbyan Mektebi Medrese Tekke Enderun Dar'-ifa B C A A D C A E 9 10 11 12 13 14 15 16 E B C D B D C D 17 18 19 20 A B E D

02.Test_TARH - Trk nklabn Hazrlayan Etkenler 1I. II. III. IV. V. Prusya Piyomonte Krall Prusya Piyomonte Krall Avusturya Prusya Macaristan Prusya - Lehistan

1853 - 1856 Krm Savana katlmad halde Osmanl Devletini destekleyen ve Paris Antlamasnda bulunan devletler hangileridir? A-) B-) C-) D-) E-) 2I II III IV V I. II. III. Karadeniz tarafsz bir deniz olacak, btn dnya sava gemilerine ak olacakt, Osmanl Devletinin toprak btnl Avrupa devletlerinin gvencesi altnda olacaktr, Osmanl Devleti ve Rusya Karadenizde askeri amal tersane yapmayacak

1856 Paris Antlamasnn hangi maddesi Osmanl Devletini galip geldii halde yenik duruma drmtr? A-) B-) C-) D-) E-) I ve II II ve III I ve III Yalnz II I,II ve III

3- Osmanl Devletinin XIX.yyda galip devlet olarak imzalad son antlama aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ayestefanos Antlamas Berlin Antlamas Paris Antlamas El Ari Antlamas Ktahya Antlamas

4- XIX. YYn son eyreinde Balkanlardaki aznlk isyanlarnn nedenleri ierisinde en ok etkili olan aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Osmanlclk dncesi Eitlik dncesi Panslavizm dncesi Panislamizm dncesi Alman Milliyetilii

5- Yapt yurt d gezilerle n plana kan; Yavuzdan sonra Msra giden ikinci padiah nvann alarak Avrupay da ziyaret eden Osmanl Padiah aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Abdlmecit II. Mahmut III.Selim Abdlaziz V. Murat

6A-) B-) C-) D-) E-)

I. Merutiyet hangi padiah dneminde ilan edilmitir? V.Murat Abdlaziz Abdlmecit II. Mahmut II. Abdlhamit

7- 1856 Paris Antlamas bir sre Avrupada dengeyi salad. Yzyln son eyreine doru yaanan hangi gelime Avrupada siyasi dengenin bozulmasna neden olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Rusyadaki ynetim deiiklii ngiltere Fransa rekabeti talya ve Almanyann siyasi birliklerini kurmalar Osmanlnn denge siyasetinin sona ermesi Fransz ihtilali

8- Aadakilerden hangisi Osmanl Devletini kurtarmaya ynelik dnce akmlarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 9I. II. III. IV. Srbistan Yunanistan Arnavutluk Bulgaristan Osmanlclk mmetilik Trklk Panislamizm Yaylmaclk

Yukardaki devletlerden hangileri II. Abdlhamit dneminde kurulmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) 10Yalnz II Yalnz III II ve III I ve IV II ve IV I. II. III. IV. V. Tunus Trablusgarp Kbrs Bosna-Hersek Girit

Yukardaki blgeler devletin dalma dneminde sras ile aadaki hangi devletler tarafndan ele geirilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) 11A-) B-) C-) D-) E-) Fransa-talya-ngiltere-Rusya-Yunanistan Fransa-talya-ngiltere-Avusturya-Yunanistan Fransa-talya-ngiltere-Almanya-Bulgaristan ngiltere-talya-Fransa-Rusya-Yunanistan Rusya-talya-ngiltere-Fransa-Almanya Kanuni Esasiyi kimin bakanlndaki bir kurul hazrlamtr? Padiah II. Abdlhamit Mithat Paa Fuat Paa Namk Kemal Enver Paa

12-

I. II. III.

Duyun-u Umumiye Sanayi-i Nefise Mektebi Srbistann bamsz oluu

Yukardaki gelimeler hangi dnemde olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 13A-) B-) C-) D-) E-) 14A-) B-) C-) D-) E-) 15A-) B-) C-) D-) E-) II. Mahmut Abdlmecit II. Abdlhamit Abdlaziz V. Mehmet Reat Tehcir kanunu hangi yl kmtr? 1915 1914 1916 1917 1918 ttihat ve Terakki Cemiyeti zellikle kimler arasnda taraftar bulmutur? Aydnlar Gazeteciler Politikaclar Kyller Harp Okulu ve Tbbiye rencileri Askerlik hizmetinin vatan hizmeti olarak kabul hangi dnemde olmutur? II. Mahmut I. Ablhamit II. Abdlhamit Tanzimat Ferman Islahat Ferman

16- 31 Mart Ayaklanmasndan sonra Kanun-i Esasinin baz maddeleri deitirildi.Yaplan deiikliklerle lkede g ve iktidar kimin eline gemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Padiaha Yeni Osmanllara ttihat ve Terakki Partisine Ayanlara Hrriyet ve tilaf Partisine

17I. II. Svey Kanalnn almas Osmanl Devletinin en ar d borlanmas

III. raan Saraynn ina edilmesi Yukardaki gelimeler hangi padiah dnemine aittir? A-) B-) C-) D-) III. Selim II. Abdlhamit Abdlaziz Abdlmecit

E-) V. Murat 18- 1882 de ngilterenin Msr igal etmesinin nedenleri arasnda aadakilerden hangisi yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) 19A-) B-) C-) D-) E-) 1869 dan sonra Msrn siyasal ve ekonomik deerinin artmas Msrn ngiltereden ald borcu deyememesi 1882 stanbul Konferansnn ald kararlar Msr Valisinin Fransz yanls politikas ngilterenin kendi haklarn koruma bahanesi Aadakilerden hangisi 1878 Berlin Antlamasnn maddelerinden deildir? Srbistan, Karada ve Romanya bamsz oldu Bulgaristan blgeye ayrld, Bosna-Hersekin ynetimi Avusturyaya brakld, Kars,Ardahan ve Batum Osmanlya, Dou Beyazt Rusyaya brakld, Girit adas ve Ermenilerin oturduu Anadolu vilayetlerinde slahat yaplmas kabul edildi.

20- Osmanl Devletini kurtarmaya ynelik fikir hareketlerinden Turanclk hareketinin zayflamasna neden olan gelime aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Liderlerinin otoriter tavrlar Osmanl Devletinin I.Dnya Savanda yenilmesi Dnya Trklnden karlk grlmemesi Partinin ileri gelenleri tarafndan yeterince destek grememesi Alman desteinden dolay tepki grmesi A C C C D E C E C B B C A E D C C C D B

01.Test TARH - Trk nklabn Hazrlayan Etkenler 1- Osmanl Devletinin dalma dneminde, dalmay nlemek iin ierde her alanda slahat yaplrken darda hangi politika takip edilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Osmanlclk Trklk Denge politikas Yaylmac stibdat politikas

2- Osmanl Devletinin dalma dnemi hangi tarihler arasn iermektedir? A-) B-) C-) D-) E-) 1856 1877 1908 1792 1699 1922 1922 1922 1922 1922

3- Osmanl Devletinde, Fransz htilalinin getirdii Milliyetilik, bamszlk ve zgrlk dncesi ilk olarak hangi topluluun zerklik elde etmesini salamtr? A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) 5Yunanllar Bulgarlar Arnavutlar Ermeniler Srplar Dalma dneminde Avrupa devletlerinin Yunanistana destek vermelerinin nedeni nedir? Fransz ihtilalinin yaratt adalet dncesi Yunanllarn eski Yunan uygarlnn mirass olduu inanc Etnik-i Eterya Cemiyetinin halk Osmanlya kar kkrtmas Osmanl Devletinin Yunanllara bask yapmas Osmanl Devletinin parlemento anlayn kabul etmemesi. I. II. III. IV. V. Yunanistana kltrel destek vermilerdir, Osmanlnn gcn kabullenmilerdir, Osmanl ile bar yapmlardr, Navarinde bulunan Osmanl donanmasn yakmlardr. Osmanl Devletine tazminat vermeyi kabul etmilerdir.

Yunan syannn Msrdan gelen glerle bastrlmas zerine Avrupal devletler ilk i olarak nasl bir yol izlemilerdir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I I ve II II, III ve V Yalnz IV I ve IV

6- 1798de Msr igal ederek smrge haline getirmek isteyen Fransa amacna ulaamamtr. Fransa ayn dncelerle bir mddet sonra hangi Osmanl topran igal etmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Habeistan Arabistan Trablusgarp Cezayir Suriye

7-

I. II. III. IV. V.

Kara Yorgi syan Patrona Halil syan Mehmet Ali Paa syan Mora syan Ermeni syan

Yukardaki isyanlarn hangilerini Rusya desteklememitir? A-) B-) C-) D-) E-) 8I II II III IV V IV II IV I. II. III. IV. V. Srp syan Sened i ttifak Yunan syan Navarin Olay Edirne Antlamas

Yukardaki gelimelerin kronolojik sralamas aadakilerden hangisinde doru olarak yaplmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 9I. II. III. IV. V. Cezayirin Fransa tarafndan igali Msrn Fransa tarafndan igali ngilterenin Msr gali Mora isyan Krm Sava I,II,III,IV ve V II,I,III,IV ve V I,III,II,V ve IV I,II,IV,III ve V II,I,III,V ve IV

Yukardaki gelimelerin hangisinde Nizam- Cedid ordusunun ilk askeri baars gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) I II III IV V

10-

I. II. III. IV. V.

Rusyann Karadenizde gvenlii artmtr II. Mahmut kendisini gvenceye almtr Boazlar meselesi ortaya kmtr Mehmet Ali Paaya Msr valiliinin yannda Suriye valilii verilmitir Msr Meselesi geici olarak zmlenmitir.

Yukardaki gelimeler hangi tarihi vesikalarn sonucunda ortaya kmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 11Edirne Antlamas Ktahya Antlamas Mora syan Ktahya Antlamas Hnkar skelesi Antlamas Balta Liman Antlamas Ktahya Antlamas Hnkar skelesi Antlamas Balta Liman Antlamas Ktahya Antlamas I. II. III. Tanzimat Ferman Islahat Ferman lk kat parann baslmas

Yukardaki gelimeler aadaki padiahlarn hangisi dneminde olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 12Abdlaziz Abdlmecit V. Murat II. Abdlhamit II. Mahmut I. II. III. IV. Bulgarlar Rumlar Srplar Bonaklar

Navarin Olay hangi aznln bamszln hzlandrmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I I ve II Yalnz II II ve III Yalnz III

13- Lozan ve Mntr antlamalarnda hakimiyetin snrlandrlp kaldrlmasna ynelik benzer iliki aadaki hangi iki antlama arasnda kurulabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Sevr Lozan Sevr Mondros Hnkar skelesi Londra Szlemesi ( 1841 ) Hnkar skelesi Ktahya Antlamas Hnkar skelesi Londra Antlamas ( 1840 )

14- Rusya Hnkar skelesi Antlamas ile boazlar zerinde avantaj elde etmitir.Buna karlk ngiltere ekonomik karlarna ynelik Osmanl Devleti ile hangi antlamay yapmtr? A-) D-) Ktahya Ya B-) E-) Paris Berlin C-) Balta Liman

15-

I. II. III.

Londra Szlemesi Londra Antlamas Paris Antlamas

Yukardaki antlamalar daha ok aadaki Avrupa devletlerinden hangisinin karlarna gre hazrlanmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 16Rusya ngiltere Fransa Almanya Avusturya I. II. III. IV. Rusyann boazlar kontrol etmek istemesi Osmanl Devletindeki Ortodokslara ynelik tehcir Rusyann Panslavizm politikas Menikofun kutsal yerler sorununa ynelik istekleri

Yukardakilerden hangisi yada hangileri Krm Savann nedenleri arasnda gsterilemez? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III Yalnz IV II ve IV

17- Osmanl Devletine XIX yyda Hasta Adam yaktrmasn hangi devlet adam yapmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 18A-) B-) C-) D-) E-) 19A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Napolyon Menikof ar I. Nikola Kralie Viktorya Leopold ark Meselesi deyimi ilk defa nerede hangi devlet adam tarafndan kullanlmtr? 1815 Viyana Kongresinde Rus ar I. Aleksandr 1878 Berlin Kongresinde Rus ar I. Nikola Paris Bar Konferansnda ngiliz ril Pars Bar Konferansnda ABD Bakan Wilson 1815 Viyana Kongresinde Fransz III.Napolyon Aadaki olaylardan hangisi bir Avrupa sorunu ekline getirilmemitir? Arnavutluun bamsz oluu Boazlar Sorunu Msr Sorunu Ayestefanos Antlamas Mora syan C D E B D D E A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D C C C B B C A A

10

03.Test TARH - Trk nklabn Hazrlayan Etkenler 1I. II. III. Sened-i ttifak Tanzimat Ferman Vaka-i Hayriye

Yukardakilerden hangilerinde padiahn mutlak otoritesi snrlandrlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 2I ve II I ve III II ve III Yalnz III I,II ve III I. II. III. Mekteb-i Harbiye Vaka-i Hayriye Meclis-i Valay- Ahkam- Adliye

Yukardakilerden hangileri askeri alanla ilgili deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 3A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) 5I. II. III. IV. V. Takvim-i Vakayi gazetesinin karlmas Muhtarlklarn kurulmas Ayanlklarn kaldrlmas Mekteb-i Harbiyenin almas Mslman olmayanlara mlk edinme hakk verilmesi I ve II I ve III II ve III Yalnz III Yalnz I Bayraktar Mustafa Paa hangi ocan kuruluunda etkili olmutur? Yenieri Oca Nizam- Cedit Sekban- Cedit Ekinci Oca Mekteb-i Harbiye Osmanl tarihinde 1839 1876 yllar arasndaki dneme ne ad verilir? II. Mahmut Dnemi Abdlmecit Dnemi Abdlaziz Dnemi Tanzimat Dnemi Merutiyet Dnemi

Yukardaki uygulamalardan hangileri II. Mahmut dnemi uygulamalarndan deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz III III ve IV I,II ve IV Yalnz I Yalnz V

6-

I. II. III. IV. V.

Yeilky Antlamas Edirne Antlamas Paris Antlamas ( 1856 ) Berlin Antlamas Hnkar skelesi Antlamas

Yukardakilerin hangilerinde Ermenilerle ilgili karar alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 7A-) B-) C-) D-) E-) I ve II II ve III III ve IV IV ve V I ve IV Osmanl Devleti ile Rusya hangi antlamada ibirlii yapmtr? Paris Berlin Edirne Ayestefanos Hnkar skelesi

8- Aadaki hangi nemli gelime, Osmanl Devletinde yeniliklerin gerekletirilmesine ortam hazrlamtr? A-) B-) C-) D-) E-) 9Nizam- Cedit ordusunun kurulmas Ekber ve ered sisteminin uygulanmas Yenieri Ocann kaldrlmas Divan- Hmayunun kaldrlmas Ayanlara maa balanmas I. II. III. IV. Yenieri Ocann kaldrlmas Msadere uygulamasnn kaldrlmas Sekban- Cedit Ocann kurulmas Islahat Fermannn ilan edilmesi

Yukardakilerden hangisi, Osmanl Devletinde zel mlkiyete gei aamalarndan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) 10A-) B-) C-) D-) E-) 11A-) B-) C-) D-) Yalnz III II ve III II ve IV I ve III II,III ve IV I.Mahmut dnemindeki aadaki gelimelerin hangisinde ilikilendirme yanltr? Vaka-i HayriyeBektai tarikatnn yasaklanmas Msaderenin kaldrlmas-zel mlkiyetin gelimesi Kanunlar hazrlamak iin danma meclisi niteliinde Meclis-i Valay- Ahkam- Adliyenin almas Vergi kaynaklarn belirlemek iin mlk yazm yaplmas Tanzimat Fermannn ilan ilk batllama yaanmtr Aadakilerden hangisinde Tanzimat Dnemi padiahlar bir arada verilmitir? II. Mahmut Abdlmecit Abdlaziz Abdlmecit Abdlaziz II. Abdlhamit Abdlaziz II. Abdlhamit V. Mehmet Abdlmecit Abdlaziz - V.Murat

E-) 12A-) B-) C-) D-) E-) 13A-) B-) C-) D-) E-)

Abdlmecit Abdlaziz V. Mehmet Aadakilerden hangisi Tanzimat Fermannn zellii deildir? Anayasacln ilk aamasdr, lk anayasamz deildir, Hazrlannda d ileri bakan Mustafa Reit Paa etkili olmutur, Temel ama Osmanl Devletinin kn nlemektir, Bedelli askerlik uygulamasn getirmitir. Osmanlda I. Merutiyet dneminin ksa srmesinde aadakilerden hangisi etkili olmutur? Yasa yapmada son szn padiaha ait olmas Ayan meclisi yelerinin padiah tarafndan seilmesi Sava ve bar yetkilerinin padiahta olmas Meclisi ama ve kapama yetkisinin padiahta olmas Toplumun demokrasiyi benimseyememesi

14- Osmanl Devletinin toplumsal yapsnn eitli etnik gruplardan olumas aadakilerden hangisinin gelimesini daha ok engellemitir? A-) B-) C-) D-) E-) Millet olgusunun Merkeziyetiliin Ulusal ticaretin Kltrel eitliliin Hogrnn

15- Osmanl Devletinde kz rencilerin eitimi ilk kez hangi devirde devletin grevleri arasna girmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Lle Devri Fetret Devri Tanzimat Devri Ykselme Devri Duraklama Devri

16- Osmanl Devletinde Sekban- Cedit ve Ekinci ad verilen dzenlemelerin amac aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Eyaletlerin ynetimine yeni bir dzen getirmek Eitim ve retimde yenilik yapmak Devirme sistemini srdrmek Avrupa hukukundan yararlanmak Avrupa usulnde bir ordu kurmak

17- II. Mahmut dneminde Osmanl tccarlarna gmrk kolaylklar getirilmesinin temel amac aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kapitlasyonlar kaldrmak Yeniliklere taraftar kazanmak Bol ve ucuz Avrupa mal getirebilmek Avrupa tccarlaryla rekabeti kolaylatrmak Yerli mal kullanmay yaygnlatrmak

18- Kanun-i Esasiye gre, aadaki kurumlardan hangisinin yelerini seme hakk padiaha aittir? A-) B-) C-) D-) E-) Ayan Meclisinin Mebusan Meclisinin Mahkemelerin l genel meclislerinin Siyasal partilerin

19- Osmanl Devletinde Asakir-i Mansure-i Muhammediye ad ile Avrupa usulnde ordunun kurulmas aadakilerden hangisinin sonucudur? A-) B-) C-) D-) E-) 20A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tanzimat- Hayriye Sened-i ttifak 31 Mart Vakas Vaka-i Hayriye Vaka-i Vakvakiye Aadakilerden hangisi Tanzimat Fermannn zelliklerinden deildir? Yaplacak slahatlar ierme II. Mahmut kendi istei ile hazrlamtr Batllama hareketi olmas Halka aklanm ve okunmu olmas Padiahn stnde bir g olduunu vurgulama A D C D E E E C C E D E D A C E C A D B

32.Test TARH - Trk Kltr ve Uygarl - Osmanl Dnemi 1- Kurulu ve Ykseli dnemlerinde Osmanl ekonomisinin dayand temel kaynaklar, seeneklerden hangisinde verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Ticaret - Tarm Hayvanclk-El sanatlar Tarm - Sava gelirleri Ticaret - Hayvanclk Sanayi Ticaret aadaki

2- Yunanca, Bulgarca, Srpa, Macarca ve Arnavuta gibi Avrupa dillerinde, ok sayda Osmanlca - Trke szcn bulunmas, aadakilerden hangisiyle aklanabilir? A-) B-) C-) D-) E-) Uzun sren Osmanl egemenliiyle Trkenin Ural - Altay dil ailesinden olmasyla Avrupa dillerinin yetersizliiyle Avrupa'nn feodal - derebey yapsyla Osmanl edebiyatnn gelimi olmasyla

3Osmanl Devlet'inde vergiler ikiye ayrlrd. Bunlardan bir blm gereksinmeler sonucu (rf) bir blm de slm hukukunun gerei (eri) olarak alnrd. Aadakilerden hangisi gereksinmeler sonucu alnan rf vergilerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 4Avarz Darbent Cizye Ba Yem Hakk "Osmanllarda yllk geliri 100.000 akeden fazla olan topraklara Has denirdi."

Aadakilerden hangi grevliye Has verilmezdi? A-) B-) C-) D-) E-) 5A-) B-) C-) D-) E-) Vezir Nianc Kazasker Beylerbeyi Kad Osmanl Devleti toprak dalm biimleri arasnda, aadakilerden hangisi yoktur? Mlk Kaza Mukataa Vakf Ocaklk

6- Osmanl Devleti'nde devlet giderlerini ve asker harcamalar karlamak amacyla uygulanan toprak sistemi, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 7A-) B-) C-) D-) E-) Dirlik Eyalet Devirme Vakf Divan Osmanl Toprak ynetimi iin aadakilerden hangisi sylenemez? Toprak genel olarak devletin maldr. Topran iletilmesi hakk reayanndr. Reaya topra kiraya verebilir. Topra ileyen kira ve vergi demekle ykmldr. Toprak gereksinmelere gre blmlendirilmitir.

8- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devletinde tarm retiminin srekliliini salamak iin alnan nlemlerden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) yl ilemeyenin topran elinden almak Kylden (reaya) alnan vergiyi azaltmak ltizam uygulanmasn yaygnlatrmak Toprakta zel mlkiyeti yaygnlatrmak Topra ihtiyaca gre ektirmek

9- Osmanl Devleti'nde yllk vergi gelirleri eitim, dinsel ve toplumsal alanlarda hizmet veren kurumlara ayrlan toprak, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Dirlik Ocaklk Yurtluk Mukataa Vakf

10- Aadakilerden hangisi, Osmanl Ordusu'nun en nemli ocaklarndan biri olan Yenieri Oca'nn personel (asker) gereksinmesini karlamakla grevlidir? A-) B-) C-) D-) E-) Acemi Olanlar Oca Lmc Oca Cebeci Oca Humbarac Oca Saka Oca

11- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti ordusundaki asker ocaklardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Humbarac Saka Cebeci Acemi Olanlar Mltezim

12- Aadakilerden hangisi, Osmanllarda zel Ynetimli Eyaletler ierisinde saylamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Trablusgarb Tunus Eflak Msr Yemen

13- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devletinde zel Ynetimli (Saliyaneli) Eyaletlerin zelliklerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Topraklar dirliklere verilir. Halk Ortodoks inanndadr. Sancak beyleri tarafndan ynetilirler. Topraklar iltizama ayrlmtr. Yneticilerini kendileri seer

14- Osmanl Devletinde aadakilerden hangisi lke ynetim birimlerinden biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Yurtluk Sancak Tmar Zeamet Ocaklk

15- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti'nin Kurulu Dnemi'nde Divan yeleri arasnda asaleten yer almaz? A-) D-) Vezir Defterdar B-) E-) Kazasker Mft C-) Nianc

16- Osmanl Devletinde, bakent stanbulda adalet ilerini yrten ve Osmanl padiahlarnca atanan grevli, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bavezir Reisl Kttap Kazasker Taht kads ehremini

17- Trk tarihinde veraset yasas, ilk kez Osmanl hkmdar I. Ahmet tarafndan hazrlanmtr. Bu yasaya gre, Osmanl Ailesi erkekleri iinden ekber ve ered (en byk ve en akll) olanlar hkmdar olacaktr. Osmanl ailesi iinde bu zellikte olanlarn seimini aadaki glerden hangisi yapmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Trk halk Eyalet Askerleri Kapkulu Beylerbeyi Kazaskerler

18- Osmanl Devleti'nde, XV. yzyla kadar Divana hkmdar babakanlk ederdi. Bu gelenei bozan ve bu grevi oluturduu bavezirlie devreden Osmanl hkmdar, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) I. Mehmet (elebi) II. Mehmet (Fatih) I.Bayezit (Yldrm) I. Murat (Hdavendigr) I. Selim (Yavuz)

19- Osmanl lkesinde Mslman ve Mslman olmayan ayrmnn en ak olarak grld alanlar aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Ticaret-Tarm Askerlik-Memurluk Sanat-Ticaret Askerlik-Sanat Memurluk-Ticaret

20- Aadakilerden hangisi yalnzca gayrimslimlerden alnan vergilerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Resmi spence ift bozan Avarz Anam r C A C E B A C A E A E C D B E D 18 19 20 B B A

17 C 31.Test TARH - Trk Kltr ve Uygarl - Osmanl Dnemi 1A-) B-) C-) D-) E-) Osmanl Devletinde temel eitim kurumu, aadakilerden hangisidir? Medrese Klliye Enderun ltizam Sancak

2- Osmanl Devleti'nde tahta gemeyi amalayan ehzadeler, bu amalarna ulaabilmek iin, zellikle aadaki glerden hangisinin desteini kazanmaya alrlard? A-) B-) C-) D-) E-) 3Trkmen airetlerinin Kapkulu unsurlarnn Bal beylik yneticilerinin Eyalet Askerlerinin Komu devletlerin Osmanl Devleti'nde halktan alnan vergiler ikiye ayrlrd. kaynaklanarak alnan (er') vergilerden biri deildir?

Aadakilerden hangisi slm hukukundan A-) B-) C-) D-) E-) Aar Zekt Hara Cizye Avarz

4- Osmanl Devleti dirlikleri datrken topraklarn nnde bulundurmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Kiilerin gereksinmelerini Topraklarn geniliini Topraklarn gelirlerini Kiilerin idar mevkilerini Topraklarn coraf konumunu

aadaki

zelliklerinden hangisini gz

5- Osmanl Devleti'nde toprak eitli ynetim biimlerine ayrlmtr. Aadakilerden hangisi bunlardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 6A-) B-) C-) D-) E-) Vakf Has Sancak Tmar Zeamet Osmanl mparatorluunda Ocaklk arazi gelirleri, aadaki alanlardan hangisine ayrlmtr? Sosyal kurumlara Kapkulu askerlerine Trkmen airetlerine Kale ve tersanelere Saray giderlerine

7- Osmanl Devleti'nde fethedilerek Merkeze Bal Eyalet Sistemi iine alnan toprak, kullanm amacna gre bee ayrlrd. Aadakilerden hangisi bu topraklardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) ltizam Dirlik Mukataa Ocaklk

E-) Yurtluk 8- Osmanl Devletinde topraklar devletin mlkiyetindeydi. Devlet, reayaya sadece topran iletme hakkn verirdi. Ancak yl st ste ilenmeyen toprak kiinin elinden alnrd. Devletin toprak zerine byle bir denetim getirmesinin ekonomik nedeni, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Merkez otoriteyi glendirmek Vergi gelirlerini artrmak Tarmsal retimin srekliliini salamak Derebeyliin olumasna izin vermemek Egemenlik alanlarn geniletmek

9-Aadakilerden hangisi, Osmanllarda dirlik arazi uygulamasyla ulalmak istenen amalardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Donanma giderlerini karlamak ltizam gelirlerini artrmak Medreselerin yaplmasn salamak Dinsel ve toplumsal hizmetleri grmek Tmarl Sipahi yetitirmek merkez gcnn temelini oluturan Kapkulu

10- Aadakilerden hangisi, Osmanl ordusunun, ocaklarndan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Cebeci Silhtar Lmc Sipah Msellem

11- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti, ordusundaki Kapkulu ocaklarndan bir asker birlik deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Ulufeci Lmc Humbarac Cebel Silhtar

12- Aadakilerden hangisi Osmanl ordusunun nc kuvvetlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Sol Ulfeciler Aknclar Deliler Beliler Azaplar

13- II. Mehmet (Fatih), Kanunname-i Ali Osman' yaynlayarak Bal Beylik Eyalet Sistemi'ni oluturmutur. Aadakilerden hangisi bu eyalet sistemi iinde yer alan topraklardan biridir? A-) B-) C-) D-) E-) Trablus Krm Msr Yemen Tunus

14- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti, lke ynetim birimlerinden biri olan "zel Ynetimli Eyaletlerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Cezayir Basra Fas Badat Hicaz

15-

I. II.

Kazaskerler Nianc

III. Defterdarlar IV. Mft Osmanl Devleti merkez rgt divann asl yesi olan bu grevlilerden hangileri Trk medrese kkenlidir? A-) B-) C-) D-) E-) I - II I - III I - IV II - IV III - IV

16- Osmanl Devleti'nin Klsik Dnemi'nde padiah adna "yrtme" yetkisini kullanan danma kurulu, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Enderun Divan Medrese Kapkulu Bab- Ali

17- Osmanl Devletinde devlet adam yetitiren Enderun mektebi aadaki hangi padiah tarafndan kurulmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Fatih Sultan Mehmet Kanuni Sultan Sleyman Yavuz Sultan Selim I. Murat II. Murat

18- Osmanl Devleti'nde, ehzadelerin sancaklarda grevlendirilmesi uygulamasnn kaldrlarak, hanedann en yal ve en akll (ekber - ered) yesinin saltanatn bana gemesi, aadaki padiahlardan hangisinin yaynlad fermanla gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 19A-) B-) C-) D-) E-) II. Mehmet (Fatih) I. Ahmet I. Sleyman (Kanun) I. Murat I.Bayezit (Yldrm) Aadaki eletirmelerden hangisi yanltr? Kazasker - Byk davalar Defterdar - Mali iler Nianc - Arazi ve tmar ileri Kaptan- Derya - Donanma ileri Reis'lkttap - Devletin iileri

20- Osmanl mparatorluunda er'i Hukuk aadakilerden hangisine dayanmaktadr? A-) B-) C-) D-) E-) Gelenekler Islahat Ferman Dinsel Kurallar Mecelle Adalet Fermanlar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B E D C D A C E E D A B E C B E B E C

34.Test TARH - Yakn Dnem Trkiye ve Dnyadaki Gelimeler 1A-) B-) C-) D-) E-) nsan haklar mahkemesi aadaki rgtlerden hangisine baldr? Birlemi Milletler Avrupa Konseyi Milletler Cemiyeti TBMM Bamsz devletler topluluu

2- Kbrsn birletirilmesi iin halk oylamas yaplmas karar aadakilerden hangisinde alnmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Avrupa Birlii ABD Birlemi Milletler Kbrs Parlamentosu Avrupa Konseyi

3- lkemizde ilk T.V. yaynlarnn balamas hangi yl gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) 1961 1965 1968 1970 1971 Gnmzde Trk Tarih Kurumu Bakanln aadakilerden hangisi yapmaktadr? Reat Gen Hikmet zdemir Yusuf Halaolu lber Ortayl Refik Turan

5- 12 Eyll 1980de gerekletirilen askeri mdahelede dnemin babakan aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sleyman Demirel Blent Ecevit Blent Ulusu Necmettin Erbakan Alparslan Trke

6- 12 Eyll askeri rejimi hkmeti kurma grevini aadakilerden hangisine vermitir? A-) B-) C-) D-) E-) 7Emekli Oramiral Blent Ulusu Turhan Feyziolu Kara Kuvvetleri Komutan Necdet Ersin Hava Kuvvetleri Komutan Tahsin ahinkaya Sadi Irmak I. II. III. IV. 1946da Missouri zrhlsnn stanbulu ziyareti Trkiyenin 1950 ylnda Kore Savana katlma karar IMF, Dnya Bankasna 1947 ylnda ye oluumuz 1952de NATOya ye oluumuz

Yukardaki gelimeler Trkiyenin daha ok hangi devletle ilikilerini yaknlatrmtr? A-) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birlii B-) Amerika Birleik Devletleri C-) Kuzey Kore D-) in E-) Japonya

8-

I. II.

Cumhuriyet tarihinin ilk byk devalasyonu Trkiye Kalknma Plan

Yukardaki gelimeler hangi dnemde gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 91946 1950 1923 1930 1951 1947 1951 1930 1938 1960 CHP Demokrat Parti CHP CHP Demokrat Parti I. II. III. IV. V. lkokullara seimli din derslerinin konulmas Ankara lahiyat Fakltesinin kurulmas Milli Ktphanenin kurulmas Demokrat Partinin kurulmas iftiyi topraklandrma kanunu

Yukardaki gelimeler hangi tarihler arasnda gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 1945 1930 1940 1950 1950 1950 1945 1945 1960 1955

10- Kbrs bamsz bir devlete dntren antlama aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 1959 1945 1947 1923 1963 Londra Antlamas Yalta Konferans Paris Antlamas Lozan Antlamas Ankara Antlamas

11- 1950 seimlerinden sonra Trkiye Cumhuriyetinin babakan ve cumhurbakan aadakilerden hangisinde doru olarak verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Celal Bayar smet nn Adnan Menderes Celal Bayar Celal Bayar Cemal Grsel Adnan Menderes Cemal Grsel Adnan Menderes smet nn

12- Atatrk dneminin en uzun sre grevde kalm babakan ile ayn dnemin son babakan aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) smet smet smet smet smet nn nn nn nn nn Celal Bayar kr Kaya Kazm Karabekir Tevfik Rt Aras Fevzi akmak

13- Yakn tarihimizde Varlk Vergisi olarak bilinen uygulama 1942 ylnn Kasm aynda kabul edilmitir. II. Dnya Savann yaand bu yllarda yukarda bahsedilen uygulama hangi babakan dneminde kabul edilmitir? A-) D-) smet nn Refik Saydam B-) E-) Celal Bayar kr Kaya C-) kr Saraolu

14- Gnmzdeki Cumhuriyet hkmeti kanc dnem hkmetidir? A-) B-) C-) D-) E-) 55. 56. 57. 58. 59. dnem dnem dnem dnem dnem

15- 11 Trk subaynn ABDlilerce tutuklanmas Irakn hangi blgesinde olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 16Musul Erbil Sleymaniye Badat Tikrit I. II. III. IV. calann Trkiyeye getirilmesi Glck depremi Ahmet Taner Klalnn ldrlmesi ABnin Helsinki zirvesinde Trkiyeyi adayla kabul

Yukardaki gelimeler hangi yl gereklemitir? A-) B-) C-) D-) E-) 1996 1997 1998 1999 2000

17- 18 Haziran 1987 tarihinde zala suikast teebbsnde bulunan kii aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Kartal Demira Mehmet Ali Aca Kartal Demir Hseyin Kocada Alaeddin akc

18- smail Cem nderliinde 22 Temmuz 2002 tarihinde kurulan siyasi parti aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Sosyal Demokrat Halk Parti Demokratik Sol Parti Yeni Trkiye Partisi Yurt Partisi Demokratik Trkiye Partisi

19- 28 ubat 1997 tarihinde toplanan Milli Gvenlik Kurulunda Babakan ve Genelkurmay Bakan aadakilerden hangisinde bir arada verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Necmettin Erbakan smail Hakk Karaday Tansu iller smail Hakk Karaday Mesut Ylmaz Hilmi zkk Necmettin Erbakan Hilmi zkk Tansu iller Hilmi zkk

20- 3 Kasm 2002 seimlerinden sonra genel bakanlktan istifa eden liderler aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Erbakan Blent Ecevit Tansu iller Mesut Ylmaz Tansu iller Mesut Ylmaz Devlet Baheli Blent Ecevit Devlet Baheli Tansu iller Devlet Baheli

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

B C C C A A B A A A B A C D C D A C A B

33.Test TARH - Trk Kltr ve Uygarl - Osmanl Dnemi 1- Osmanl Devleti'nde Mslman olmayan halk, aadaki mesleklerden hangisiyle hi uraamazd? A-) B-) C-) D-) E-) Askerlik El sanatlar Ticaret Tarm Hayvanclk

2- "Osmanl Devletinde saray dilinin Osmanlca olmasna karn, Anadolu halk Trke konumaktayd." Bu duruma bakarak, Osmanl mparatorluu iin aadakilerden hangisini syleyebiliriz? A-) B-) C-) D-) E-) Devletin teokratik zellikte olduunu Merkezi otoritenin gl olmadn Yneticilerin Trk halkna yabanclatn Halk edebiyatnn gelimediini Osmanlca'nn kendiliinden olutuunu

3Aadakilerden hangisi Osmanl Devleti'nin Ykselme Dnemi'nde maliye zerinde olumsuz etki yapmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) Msr'n alnmas stanbul'un Fethi Krm'n Osmanllar'a balanmas Eflk ve Bodan'n balanmas Macaristan Seferleri Aadakilerden hangisi Osmanl Devleti'nin gelir kaynaklar arasnda yer almaz? Bal Beylik vergileri Gmrk gelirleri Sava ganimetleri Clus bahileri ltizam gelirleri Devleti'nde toprak, kullanm amac ve ekonomik yararlar bakmndan blmlere

5- Osmanl ayrlmtr.

Aadaki toprak eitlerinden hangisi, Osmanl Devlet Hazinesi'ne dorudan katk salayan gelirlerdendir? A-) B-) C-) D-) E-) Dirlik Mukataa Vakf Yurtluk Ocaklk

6- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devleti'ndeki Tmarl Sipahileri Avrupa'daki derebeylerden ayran temel zelliktir? A-) B-) C-) D-) E-) Vergi toplamalar Gvenlii salamalar Komutan olmalar Ynetici olmalar Topran sahibi olmamalar gelirleri stratejik noktalar C-) Ocaklk

7- Aadakilerden hangisi, Osmanl Devletinde yllk vergi savunmakla grevlendirilen askerlere ayrlan topraktr? A-) D-) Yurtluk Vakf B-) E-) Mukataa Dirlik

8- Osmanllarda, tarmla uraan reaya belirli bir yerde oturmak, topra terk etmemek ve topra srekli iletmek zorundayd. Bu yolla ulalmak istenilen ama, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Asker saysn oaltmak Gvenlii salamak lkeyi bayndrlatrmak Tarmsal retimin srekliliini salamak Vergi gelirlerini arttrmak

9- Aadakilerden hangisi, Vakf topraklarnn gelirleriyle ilevini yerine getiren kurumlardan biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Medreseler ifahaneler Kervansaraylar marethaneler Enderun

10- Aadakilerden hangisi, Osmanl ordusunun temelini oluturan Kapkulu Ocaklarnn yaya (piyade) snfndan bir asker birlik deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Cebeci Silhtar Humbarac Lmc Arabac

11- Osmanl ordusunda yaya askerlerin silhlarn onarp koruyan ve cephanelerini hazrlayan Kapkulu Oca, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Cebeci Oca Topu Oca Humbarac Oca Arabac Oca Lmc Oca

12- Aadaki yerleim birimlerinden hangisi, Osmanllara ynetim merkezlii yapmamtr? A-) B-) C-) D-) E-) Edirne Konya Bursa znik stanbul

13- Osmanl mparatorluu'nda, sancaklarn ynetim ve adalet ilerinden sorumlu grevliler, aadakilerden hangisinde eletirilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Beylerbeyi - Kad Sancakbeyi - Kazasker Suba - Kazasker Sancakbeyi - Kad Beylerbeyi ehremini

14- Aadakilerden hangisi dierlerinden daha sonra, divan yesi olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) Nianc Defterdar Kazasker Kaptan- Derya Bavezir

15- Osmanl Devleti'nde ynetim birimi Eyaletler olup, bunlardan Merkeze Bal Eyaletler sancaklara, sancaklar da kazalara ayrlmt. Aadakilerden hangisi bu ynetim birimlerindeki grevlilerden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Nianc Kad Beylerbeyi ehremini Suba

16- Aadakilerden hangisi, Merkeze Bal Eyaletlerden Rumeli Beylerbeylii'nin, Anadolu Beylerbeyliine gre daha nemli olmasnn nedenlerinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Mslmanlatrlacak nfusun ounlukta olmas Devirme sisteminin en ok burada uygulanmas Toplanan vergilerin daha ok olmas Osmanllarn ilerleyi ynnde bulunmas Halknn Anadolu'ya gre daha kltrl olmas

17- Osmanl devlet ynetimi, aadakilerden hangisine dayanamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Merkez ve tek bir otoriteye Dinsel yasalarn ynlendirmesine Halkn destek ve eletirisine Toprakta, devlet mlkiyetine Klsik slm kltrne

18- Trk tarihinde ilk kez bir veraset yasas yaymlayarak ehzade sorunlarnn tmyle sona ermesini salayan Osmanl padiah, aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) I. Ahmet I. Sleyman (Kanuni) II. Mehmet (Fatih) I.Bayezit (Yldrm) III. Ahmet

19- Osmanl toplum yaps, temel olarak Mslman -Gayrimslim eklinde oluturulan sosyal bir tasnife dayandrlmtr. Buna gre, Osmanllarda toplumsal yapnn ekillendirilmesinde, I. II. Milliyetilik Eitlik

III. mmetilik IV. Demokrasi gibi kavramlardan hangilerinin etkisinden bahsedilebilir? A-) B-) C-) D-) E-) Yalnz I Yalnz II Yalnz III III ve IV I, II ve IV

20- Divan rgtn kuran ve kaldran hkmdarlardan hangileri birlikte verilmitir? A-) B-) C-) D-) E-) Osman Bey -1. Abdlhamit I. Murat - III. Selim Orhan Bey - II. Mahmut II. Mehmet-II. Mahmut II. Mahmut -1. Selim

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A C E D B E C D E B A B D D A E C A C C

35.Test TARH - Yakn Dnem Trkiye ve Dnyadaki Gelimeler 1A-) B-) C-) D-) E-) Birlemi Milletlerin genel merkezi nerededir? Londra New York Cenevre Paris Washington

2- Mmtaz Soysal nderliinde 2002 ylnda kurulan siyasi parti aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Demokrat Trkiye Partisi Bamsz Cumhuriyet Partisi Yeni Trkiye Partisi Halkn Demokrasi Partisi Demokratik Sol Parti

3lk olarak M - 8 ad ile planlanan, balca Mslman lkelerin yer ald rgt, hangi lkenin itiraz zerine D 8e dntrlmtr? A-) B-) C-) D-) E-) 4A-) B-) C-) D-) E-) Nijerya ABD Msr Malezya Trkiye Aadakilerden hangisi D 8 rgtnde yer almamtr? Msr Trkiye ran Irak Banglade

5- Susurlukta olay olarak bilinen trafik kazas hangi yl olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 6A-) B-) C-) D-) E-) 71994 1995 1996 1997 1998 Irakn Kuveyti igali zerine dzenlenen operasyonun kod ad aadakilerden hangisidir? Krfez Harekat eki Harekat evik Harekat l Frtnas Kurtulu Harekat I. Berlin duvarnn yklmas II. Humeyninin lm III. inde Tienanmen Meydan olaylar Yukardaki gelimeler hangi ylda olmutur? A-) B-) C-) D-) E-) 1985 1986 1989 1990 1991

8- Srekli k iin bir dakika karanlk adl 1997 ylnda dzenlenen kampanya neye kar yaplmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Terre Yolsuzluklara Kapka olaylarna Sporda iddete Blcle

9- 1993te Uur Mumcu, 1999da Ahmet Taner Klal, 2002de Necip Hablemitolu suikaste uradlar. Cinayetleri ileyen kimi tetikilerin yakalanp hkm giymelerine ynelik dzenlenen operasyonun kod ad aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) ember Operasyonu evik Operasyonu ahin Operasyonu Umut Operasyonu Uur Operasyonu

10- Trkiyede kayt d istihdam edilen ii says aadakilerden hangisinde en fazladr? A-) B-) C-) D-) E-) Otomotiv Enerji Gda Tekstil Bankaclk giri ve klar karara balamak amacyla

11- Bankaclk sistemine saydamlk salamak, sisteme alan kurulu aadakilerden hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) Bankalar Yeminli Murakplar Kurulu Bankalar Birlii Sermaye Piyasas Kurulu Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulu Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas

12- Trkiyenin Avrupa Birliine yeliine ynelik adaylnn tannd zirve hangi kentte yaplmtr? A-) B-) C-) D-) E-) Lahey Paris Zrih Davos Helsinki

13- Aadakilerden hangisi BM Gvenlik Konseyinin be daimi yesinden biri deildir? A-) B-) C-) D-) E-) 14A-) B-) C-) D-) E-) Fransa Rusya in ABD Kanada 2008 Olimpiyatlar hangi lkede yaplacaktr? Japonya Almanya in Avustralya Rusya

15A-) B-) C-) D-) E-)

Bankaclk Dzenleme ve Denetleme Kurulunun yelerini kim seer? Babakan Cumhurbakan TBMM Maliye Bakan Bakanlar Kurulu

16- Aadakilerden hangisi Birlemi Milletlerin resmi dillerinden deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Franszca Rusa Arapa talyanca ince

17- Aadakilerden hangisi Birlemi Milletler yesi deildir? A-) B-) C-) D-) E-) in Rusya Fransa ngiltere Japonya

18- Filistinde yaanan intifada ne demektir? A-) B-) C-) D-) E-) Direni Zor kullanma Silahl saldr Tal saldr Canl bomba

19- Aadakilerden hangisinin ynetmelik karma yetkisi yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) stanbul Bykehir Belediyesi Karayollar Genel Mdrl Devlet Su leri Genel Mdrl Erzurum Bykehir Belediyesi Diyanet leri Bakanl

20- Bu yl II. Dnya Savann sona eriinin kanc yldr? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 50. 55. 60. 56. 66. C B C D C D C B D D D E E C E D E D E C

Temel Yurttalk Bilgileri Yaprak Testi- I 1-lk Laik Trk Anayasas hangisidir? A-) B-) C-) D-) E-) 1908 1921 1961 1982 1924

2-Aadakilerden hangileri Cumhurbakannn Anayasada belirtilen grev ve yetkileri arasnda yer almaz? A-) B-) C-) D-) E-) Milletleraras anlamalar onaylamak ve yaynlamak Kanunlar yaynlamak Yksek retim Kurulu yelerini semek Radyo Televizyon st Kurulu yelerini semek ve oturmak niversite sektrlerini semek

3-Aadakilerden hangileri ynetmelik karamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Babakanlk Bakanlklar Kamu Tzel Kiileri Bakanlar Kurumu Bakanla bal kurulular

4-Aadakilerden hangisi yksek mahkeme deildir? A-) B-) C-) D-) E-) Anayasa Mahkemesi Yargtay Askeri Yargtay Uyumazlk Mahkemesi dare Mahkemesi

5-Aadakilerden hangisi 1982 Anayasasnn deitirilmeyecek hkmleri arasnda yoktur? A-) B-) C-) D-) E-) Bakenti belirten hkm Milli Mar belirten hkm Devletin eklini belirten hkm Hkmet eklini belirten hkm Resmi dili belirten hkm

6-Trkiyede oy vermek ne zaman anayasal zorunluluk haline geldi? A-) B-) C-) D-) E-) 1961 1982 1987 1991 2000

7-Anayasa Mahkemesi aadakilerden hangisini Yce Divan sfat ile yarglayamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Babakan Cumhurbakan Bakanlar YK yeleri Kendi bakan ve yeleri

8-Trkiye Avrupa nsan Haklar Komisyonuna bireysel bavuru ve Avrupa nsan Haklar Divannn zorunlu yarg yetkisini ne zaman kabul etti? A-) D-) 1987-1989 2002-2003 B-) E-) 2000-2001 1995-1996 C-) 1990-1991

9-Olaanst hal ve sk ynetim ne kadar sre iin ilan edilir? A-) B-) C-) D-) E-) 2 Ay 4 Ay 6 Ay 12 Ay 9 Ay

10-Vali aadaki kurumlardan hangisini dorudan ynetim ve denetim iine alamaz? A-) B-) C-) D-) E-) Eitim Askeri rgt Belediye l zel idaresi Bucak Ynetimi

11-Bakanlar kurulu genel ve katma bte tasarsn ve milli bte tahminlerini gsteren raporu mali ylbandan ka gn nce T.B.M.M ne sunar? A-) B-) C-) D-) E-) 40 30 75 100 20

12-Ky kurulmasna hangi kurum karar verir? A-) B-) C-) D-) E-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ileri Bakanl Bakanlar Kurulu l zel daresi Bucak Ynetimi le zel idaresi C D A E D C D A C B C A