You are on page 1of 1

‫اطالعیه مهم‪:‬‬

‫افغانهایکه تحت ’‪ ‘Operation Allies Rescue‬يا ’‪ ‘Operation Allies Welcome‬در‬


‫ر‬
‫بیشت از یک سال بعد از ورود شان به ایاالت‬ ‫اياالت متحده پرول شده اند شايد بتوانند‬
‫متحده درخواست پناهندگ شان را ثبت کنند‪.‬‬
‫معتت پرول هستید‪ ،‬يا شما وضعیت محفوظ شده موقت ‪(Temporary Protected‬‬ ‫اگر شما در وضعبت ر‬
‫))‪ Status (TPS‬دارید‪ ،‬شما شايد برای ثبت کردن درخواست پناهندگ تان وقت اضافه داشته باشید‪.‬‬
‫معموال‪ ،‬درخواست کنندگان پناهندگ بايد درخواست خود را داخل يک سال بعد از ورود شان به ایاالت‬
‫متحده ثبت کنند‪ .‬اما‪ ،‬قانونیکه این رضب االجل را ر‬
‫تعي میکند یک استنثاء ر‬
‫نت دارد‪.‬‬
‫ر‬
‫بیشت‬ ‫حت اگر درخواست‬‫خدمت مهاجرت شايد يک درخواست پناهندگ را به صفت بر وقت قبول کند‪ ،‬ر‬
‫از یک سال بعد ورود درخواست کننده به اياالت متحده ثبت شده باشد‪ .‬اداره خدمت مهاجرت و گمرکات‬
‫ر‬
‫چني میگوید‪:‬‬ ‫اياالت متحده )‪ (USCIS‬در باره پناهندگ يک ساله برای پرویل های افغان‬
‫معتت يا پرول تا یک مدت مناسب پیش از ثبت کردن درخواست‬ ‫ر‬ ‫هداشي وضعیت‬‫رر‬ ‫معموال‪ ،‬نگ‬
‫استثنائ پنداشته میشود‪ .‬اگر بعد از تاری خ اخرین ورود شما به ایاالت متحده‬
‫ي‬ ‫پناهندگ يک حالت‬
‫معتت يا پرول به شما اعطا شده باشد و شما داخل یک مدت مناسب‬ ‫ر‬ ‫قبل از يک سال وضعیت‬
‫معتت يا پرول برای پناهندگ درخواست کرده باشید‪ ،‬معموال این حالت‬ ‫ر‬ ‫انقضاء شدن وضعیت‬
‫استثنائ باالی شما تطبیق میشود‪ .‬ویبسایت ‪‘Obtaining Asylum in the United States’ USCIS‬‬‫ي‬
‫معلومات مشخص در این باره دارد‪.‬‬
‫‪https://www.uscis.gov/humanitarian/refugees-and-‬‬
‫ر‬
‫مطمي شوید ېگ‬ ‫‪asylum/asylum/obtaining-asylum-in-the-united-states .‬‬
‫به بخش ’‪ ‘Affirmative Asylum Processing with USCIS.‬نگاه کنید‪.‬‬
‫به این مانا که ‪ USCIS‬معموال يک درخواست پناهندگ را بر وقت حساب میکند اگر يک پرویل‬
‫معتت یا حالت ‪ TPS‬باشد‪،‬‬
‫افغان این درخواست را در حالت ثبت میکند که تا هنوز در وضعیت ر‬
‫ر‬
‫بیشت از سال بعد از ورود شان به ایاالت متحده ثبت میکنند‪.‬‬ ‫ر‬
‫حت اگر این درخواست را‬
‫ر‬
‫قانوئ را تشکیل نیم کند‪ .‬این فقط برای معلومات عمویم میباشد‪ .‬برای‬ ‫معلومات فوق کدام توصیه‬
‫ر‬ ‫ر‬
‫حالت های مخصوص به شما با یک نماینده قانوئ واجد شایط مشوره کنید‪.‬‬

You might also like