KONEKCIJA

Konekcija je odgovorna za rukovanjefizičkom komunikacijom između baze i aplikacije. Njeno najvažnije svojstvo je ConnectionString. Sva ostala svojstva su samo za čitanje i postavljaju se na osnovu ConnectionString svojstva. ConnectionString svojstvo se sastoji od parova ključnih reči i vrednosti, pri čemu su parovi razdvojeni tačka-zarezom, a čitavo svojstvo se ograničava navodnicima :
@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ='D:\baza\Nwind.mdb'"

Sam string ima 2 osnovna dela: skup drajvera dodeljen ključnoj reči Provider i adresu baze dodeljenu ključnoj reči Data Source. Kreiranje konekcije i definisanje ConnectionString-a:

using System.Data.OleDb;
...

OleDbConnection konekcija=new OleDbConnection( ); konekcija.ConnectionString= @"Provider = Microsoft. Jet. OLEDB.4.0; Data Source ='D:\baza\Nwind.mdb'";
Konekciju sa bazom otvaramo i zatvaramo korišćenjem metoda Open( ) i Close( ):

konekcija.Open( ); KOMANDA
Objekat Connection predstavlja fizičku vezu sa izvorom podataka - provodnik za razmenu informacija između baze i aplikacije. Mehanizam koji služi za ovu razmenu je komanda za podatke. Komanda u stvari sadrži SQL upit na osnovu kog biramo tabelu iz baze, koja će se polja uzimati iz tabele, šta ćemo računati na osnovu tih podataka... SQL(Struktural Query Language) je poseban univerzalan jezik za pravljenje takvih upita i koriste ga različiti programski jezici. Kada u upitu definišemo funkciju koja vraća izračunatu vrednost, komanda tu vrednost vraca direktno aplikaciji. Kada se na osnovu upita vraća skup vrednosti, objekat DataReader vraća tok podataka iz komande do aplikacije. Komanda se nadovezuje na konekciju na jedan od sledeća 2 načina: 1. pozivanjem konstruktora i definisanjem svojstva Connection

OleDbCommand komanda=new OleDbCommand( ): komanda.Connection=konekcija;
2. Kreiranjem pomoću metode konekcije - CreateCommand

OleDbCommand komanda=konekcija. CreateCommand( );
Svojstvo u kome definišemo SQL upit naziva se CommandText. Konekcija treba da bude zatvorena kada se ovo svojstvo definiše:

komanda. CommandText="SELECT ime, prezime, telefon FROM imenik";

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful