You are on page 1of 7

Druk nr 4317

Warszawa, 28 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niej podpisani posowie wnosz projekt ustawy:

- o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.


Do reprezentowania wnioskodawcw w pracach nad projektem ustawy upowaniamy pani pose Ann Bakowsk.

(-) Anna Bakowska; (-) Anita Bochowiak; (-) Eugeniusz Czykwin; (-) Jacek Kasprzyk; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Boena Kotkowska; (-) Janusz Kraso; (-) Zbigniew Kruszewski; (-) Wacaw Martyniuk; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Artur Ostrowski; (-) Stanisaw Stec; (-) Wiesaw Andrzej Szczepaski; (-) Tadeusz Tomaszewski; (-) Marek Wikiski; (-) Ryszard Zbrzyzny.

Projekt

USTAWA zdnia 2011 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych

Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903) wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:

1) wart. 174: a) po ust. 3a dodaje si? ust. 3b w brzmieniu: ,,3b. Jezeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitalu pocz^tkowego obejmuje rok kalendarzowy, w ktorym ubezpieczony po raz pierwszy przyst^pil do ubezpieczenia spolecznego na podstawie przepisow prawa polskiego i dlatego pozostawal w ubezpieczeniu jedynie przez czesc miesi?cy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru skladek i kwot, o ktorych mowa w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeci?tnego wynagrodzenia, przyjmuje si? sum? kwot przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia ogloszonego za ten rok kalendarzowy odpowiedniq. do liczby miesi?cy pozostawania w ubezpieczeniu.", b) po ust. 9 dodaje si? ust. 9a w brzmieniu: ,,Na wniosek ubezpieczonego staz ubezpieczonego, o ktorym mowa w ust. 8, okresla si? w dniach.". Art. 2. W sprawach, w ktorych organ rentowy ustalil kapital pocz^tkowy z uwzgl?dnieniem przepisow art. 174 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu obowi^zujqcym przed wejsciem w zycie niniejszej ustawy, kapital pocz^tkowy ustala si? ponownie na wniosek osoby uprawnionej, a jezeli osoba uprawniona nie wyst^pi z takim wnioskiem - przy obliczaniu wysokosci emerytury na zasadach okreslonych w art. 26, 183 lub 185 ustawy wymienionej w art. 1 niniejszej ustawy, jezeli jest to korzystniejsze dla emeryta. Art. 3. Ustawa wchodzi w zycie pierwszego dnia miesi^ca nast?puj^cego po miesi^cu ogloszenia ustawy.

Uzasadnienie Projekt nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z pozn.zm.) zawiera propozycje dotycz^ce zmiany sposobu ustalania kapitalu pocz^tkowego, umozliwiaj^cej obliczenie go rowniez dla osob, ktore przed 1999 r. maj^ krotszy niz 6 miesi?czny staz ubezpieczeniowy oraz uwzgl?dniaj^cej sytuacj? osob, ktore do podstawy obliczenia kapitalu pocz^tkowego wskazaly rok, w trakcie ktorego podj?ly prac? po raz pierwszy. W art. 1 pkt 1 projektowanej ustawy proponuje si? rowniez zmian? sposobu ustalania kapitalu pocz^tkowego, umozliwiaj^cq. obliczenie go rowniez dla osob, ktore przed 1999 r. majq, krotszy niz 6 miesi?czny staz ubezpieczeniowy oraz uwzgl^dniaj^cq, sytuacj? osob, ktore do podstawy obliczenia kapitalu wskazaly rok, w trakcie ktorego podj?ly prac? po raz pierwszy i w zwi^zku z tym nie osi^galy przychodu przez caly rok. Kapital pocz^tkowy jest ustalany dla osob urodzonych po 1948 r., ktore przed 1999r. wykonywaly zatrudnienie lub innq, dzialalnosc obj^t^ ubezpieczeniem spolecznym i w zwi^zku z tym byly za nie oplacane (lub same oplacaly) skladki na to ubezpieczenie. Oblicza si? go po to, aby okresy skladkowe i nieskladkowe przebyte przed 1 stycznia 1999r. zamienic na kwot? umownego kapitalu, stanowi^cego punkt wyjscia dla kapitalu ,,zbieranego" ze skladek na ubezpieczenie emerytalne, wplacanych po 1998 r. Zgodnie z obecnie obowi^zuj^cymi przepisami art. 174 ust. 9 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, organy rentowe ustalajq. kapital pocz^tkowy dla osob, ktore legitymujq, si? stazem ubezpieczeniowym w wymiarze co najmniej 6 miesi?cy i 1 dzien. Przy obliczaniu kapitalu pocz^tkowego taki staz ubezpieczeniowy jest zaokr^glany w gor? do pelnego roku. Osoby, ktore majq, krotszy staz ubezpieczeniowy, nawet jesli sklada si? on wyl^cznie z okresow skladkowych, nie mogq. miec ustalonego kapitalu pocz^tkowego. Budzi to powazne w^tpliwosci, poniewaz w nowym systemie emerytura powinna bye pochodnq. skladek wplacanych przez cale zycie. Proponowana zmiana przepisow spowoduje, ze kapital poczqtkowy b?dzie mogl bye obliczony rowniez dla osoby posiadaj^cej staz ubezpieczeniowy krotszy niz 6 miesi?cy i dzien. B?dzie bowiem istniala mozliwosc przyj?cia do obliczen stazu ubezpieczeniowego wyrazonego w dniach a nie tylko w pelnych latach. Dzi?ki tej zmianie, sposob obliczania kapitalu b?dzie adekwatny do nowej formuly emerytalnej, w ktorej akcentowana jest dlugosc okresu oplacania i wysokosc skladek na ubezpieczenie w calym okresie aktywnosci zawodowej obj?tej ubezpieczeniem emerytalnym. Dzien, na ktory ustala si? kapital pocz^tkowy jest z punktu widzenia ubezpieczonych datq, przypadkow% na ktorq, nie mieli zadnego wplywu. Wiele osob, dla ktorych ustala si? ten kapital ma z przyczyn obiektywnych (np. z powodu mlodego wieku) krotki okres ubezpieczenia przed 1999 r., ktory nie pozwala na ustalenie podstawy wymiaru z 10 lat ubezpieczenia. Maj^c to na uwadze w ustawie przewidziano sytuacje, w ktorych podstawa wymiaru kapitalu pocz^tkowego moze bye ustalona z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu spolecznemu. Dotychczas nie jest jednak rozwi^zany problem osob, ktore do ustalenia podstawy wymiaru kapitalu pocz^tkowego musialy wskazac rowniez rok kalendarzowy, w ktorym po raz pierwszy rozpocz?ly prac? (np. 1 czerwca) i w zwi^zku z tym nie przepracowaly pelnego roku. Wskaznik wysokosci wynagrodzenia za ten rok jest obnizony, bo do jego ustalenia przyjmuje si? przeci?tne wynagrodzenie z calego roku.

Dlatego proponuje si? wprowadzenie przepisu, ze jezeli we wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru kapitalu pocz^tkowego okresie znajduje si? rok kalendarzowy, w ktorym ubezpieczony po raz pierwszy przyst^pil do ubezpieczenia spolecznego i dlatego pozostawal w ubezpieczeniu jedynie przez czesc miesi?cy tego roku, to do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeci?tnego wynagrodzenia, przyjmowana bylaby kwota przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesi?cy, w ktorych zainteresowany pozostawal w ubezpieczeniu, a nie z calego roku. W ten sposob uwzgl?dniona b?dzie sytuacja osob, ktore - ze wzgl?du na krotki staz pracy przed 1999 r. - byly zmuszone wskazac do podstawy obliczenia kapitalu rowniez rok kalendarzowy, w trakcie ktorego podj?ly prac? po raz pierwszy, a byl to niepelny rok pracy. Proponuje si?, aby organ rentowy przeliczal kapital pocz^tkowy z uwzgl?dnieniem nowych przepisow na wniosek osoby uprawnionej, a jezeli nie wyst^pi z takim wnioskiem przy obliczaniu wysokosci emerytury. Wejscie w zycie przedmiotowej regulacji spowoduje skutki finansowe dla budzetu panstwa, ok. 150 tys zl. Wydatki te zostanq, sfinansowane z wyzszych wplywow do Funduszu Ubezpieczen Spolecznych. Przedlozony projekt ustawy nie byl poddany konsultacjom spolecznym w rozumieniu art. 34 ust 3 Regulaminu Sejmu RP. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem obowi^zujqcym w Unii Europejskiej.

Warszawa, 5 maja 2011 r. BAS-WAPEiM-1054/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie zgodnoci z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (przedstawiciel wnioskodawcw: pose Anna Bakowska)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchway Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47, ze zmianami) sporzdza si nastpujc opini:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt przewiduje zmian art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zmianami). Zmiana dotyczy zasad i trybu ustalania przez organ rentowy kapitau pocztkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitau pocztkowego obejmuje rok kalendarzowy, w ktrym ubezpieczony po raz pierwszy przystpi do ubezpieczenia spoecznego na podstawie przepisw prawa polskiego i w zwizku z tym pozostawa w ubezpieczeniu jedynie przez cz miesicy tego roku. Ponadto zgodnie z proponowan ustaw, na wniosek ubezpieczonego sta ubezpieczonego (tj. udowodniony okres skadkowy i nieskadkowy) ma by okrelany w dniach, a nie jak stanowi art. 174 ust. 9 ustawy w penych latach. Projekt zawiera przepis przejciowy. Proponowana ustawa ma wej w ycie pierwszego dnia miesica nastpujcego po miesicu ogoszenia ustawy. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objtej projektem ustawy W prawie Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia spoecznego naley wskaza rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemw zabezpieczenia spoecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.4.2004 r., str. 1, ze zmianami; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 5, t. 5, str. 72). Rozporzdzenie nie reguluje zagadnienia, o ktrym mowa w projekcie ustawy.

3. Analiza przepisw projektu pod ktem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opiniowanego projektu. 4. Konkluzja Przedmiot projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych nie jest objty prawem Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Krlikowski

Warszawa, 5 maja 2011 r. BAS-WAPEiM-1055/11 Pan Grzegorz Schetyna Marszaek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia prawna w sprawie stwierdzenia w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (przedstawiciel wnioskodawcw: pose Anna Bakowska) jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej Projekt przewiduje zmian art. 174 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, ze zmianami). Zmiana dotyczy zasad i trybu ustalania przez organ rentowy kapitau pocztkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitau pocztkowego obejmuje rok kalendarzowy, w ktrym ubezpieczony po raz pierwszy przystpi do ubezpieczenia spoecznego na podstawie przepisw prawa polskiego i w zwizku z tym pozostawa w ubezpieczeniu jedynie przez cz miesicy tego roku. Ponadto zgodnie z proponowan ustaw, na wniosek ubezpieczonego sta ubezpieczonego (tj. udowodniony okres skadkowy i nieskadkowy) ma by okrelany w dniach, a nie jak stanowi art. 174 ust. 9 ustawy w penych latach. Przedmiot projektu ustawy nie jest objty prawem Unii Europejskiej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych nie jest projektem ustawy wykonujcej prawo Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Micha Krlikowski