You are on page 1of 5

AUDITUL FINANCIAR EXTERN La modul general, auditul extern este un angajament de asigurare prin care un auditor este mandatat

s exprime o opinie auspra unui set de situatii financiare. Auditul vizeaz colectarea i evaluarea unor probe privind informatiile,în scopul determin rii i raport rii gradului de conformitate a informatiilor respective cu o serie de criterii prestabilite. Acest activitate trebuie realizat deo persoan competent i independent . Se pun în discutie urm toarele notiuni: informatii i criterii prestabilite colectarea i evaluarea probelor persoan competent i independent Informatii i criterii prestabilite: Informatiile auditate trebuie s aib oform verificabil i s existe o serie de norme/standarde (criterii) în raport cu careauditorul s poat evalua calitatea i cantitatea informatiilor. În cazul auditului situatiilor financiare discut m de informatii ce sunt reprezentate de bilant, contul de profit i pierdere,notele explicative etc., iar criteriile (Äoglinda´) pot fireprezentate de Standardele Internationale de Raportare Financiar (IAS/IFRS), standarde nationale de contabilitate(Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglement rilor contabile conforme cu directivele europene) etc. la modul general, criteriile de evaluare ainformatiilor auditate difer functie de natura acestora dinurm . Colectarea i evaluarea probelor: Probele de audit sunt reprezentate de totalitatea informatiilor obtinute de auditor în scopul deterrnin rii conformit tii informatiilor auditate cu criteriile prestabilite. Probele de audit pot lua forme dintre cele mai diverse: declaratii verbale sauscrise ale celui auditat, confirm ri scrise de la terte persoane,documente pe baza c rora au fost construite situatiile financiare, baze de date, observatii personale ale auditorului .a. Auditorul trebuie s obtin probe de audit suficiente iadecvate cu scopul verific rii concordantei dintre informatiile auditate i criteriile prestabilite. Persoan competent iindependent :

Auditorul trebuie s aib calificarea adecvat /reglementat pentru a putea întelege criteriile de raportare i trebuie s aib competenta i experienta care s -i permit aprecierea calit tii i cantit tii probelor ce le va colecta i care vor sta la baza concluziilor opiniei sale. În mintea foarte multor utilizatori ai situatiilor financiare exist oconfuzie între audit i contabilitate. Ambiguitatea provine din faptul c ce maimare parte a activit tilor de audit sunt

motiv pentrucare. s pozition m diferitele tipuri de audit.Audit de conformitate. Nu poate fi pus la îndoial faptul c termenul Äaudit´nu este unul la mod . aprecierile. dea elabora proceduri sau de a propune noi strategii´. Discutând despre auditul situatiilor finaciare se poate spune c el este oform prin care se gireaz rezultatul activit tilor desf urate.recomand rile. contabilitatea cuantific . A) din punct de vedere al obiectivului i ariei de aplicabilitate aauditului distingem: a. OMFP3055). Dar auditul de conformitate poate fi realizat i de auditori externi: taxa audit sau controlul fiscal nu este decât o reprezentare a unui audit de conformitate prin care se urm re te respectarea. Auditul de conformitate are drept scopstabilirea gradului de mapare cu un set de criterii prestabilite. De fiecare dat când se pune în discutie realizarea unei verific ri se vorbe te de un audit. Managerii constituie principalii destinatari ai rapoartelor de audit privitoare lagradul de conformitate cu anumite proceduri i norme prestabilite. Privit ca un sistem informational complex. b)Auditul operational are ca obiectiv cerinta de a analiza riscurile ideficientele existente Äîn vederea furniz rii de sfaturi. Scopul auditului operational este evaluarea eficientei i eficacit tii procedurilor i metodelor operationale ale unei entit ti. criterii care pot fireprezentate de manuale de proceduri adoptate în cadrul unei entit ti sau un set de reglement ri legale. Prin urmare. cea mai mare parte a lucr rilor de audit de conformitate suntrealizate de auditorii interni ai entit tii. pentru a nu se crea confuzii. US GAAP) sau reglement ri contabile (ex. sfaturile auditorului se . auditul operational se mai nume te i auditul performantei. a) Auditul de conformitate este realizat în scopul verific rii conformit tii unei activit ti a unei persoane fizice sau a unei entit ti cu o anume politic sau norm legal . apreciem c este necesar. rezultatele auditurilor de conformitate sunt raportate unor persoane din interiorul unei entit ti i nu unei game largi de utilizatori. de c tre entitate. b. Auditul operational urm re te Ädac activitatea a condus la rezultatele programate´. Tipuri de audit De i abord rile noastre se vor axa pe auditul financiar. prin intermediul exprim rii unei opinii asupra conformit tii situatiilor financiare cu un set prestabilit de principii (ex. iar de un auditor nu se poate discuta decât dac el are o bun cunoa tere a aspectelor contabile. face leg tura dintre activit tile desf urate i factori decizionali. de a face recomand ri. În mod normal. prelucreaz i transmite (comunic ) informatii financiare cu privire la o entitate identificabil . c. de multe ori. Pe cale de consecint . a legislatiei în materie fiscal .Audit operational.Audit de atestare financiar (audit al situatiilor financiare).strâns legate de datele contabile.

În cele mai multe cazuri. ii de audit: . Audit intern. b) Auditul intern reprezint o functie independent stabilit în cadrulstructurii de control intern al unei entit ti. printr-o abordare sistematic i ordonat a evalu rii i cre terii eficacit tii proceselor de gestionare a riscului de control i de conducere. Audit extern. Legea nr. auditul operational se apropie mai curând de consultanta pentru management decât ceea ce se întelege. precum i respectarea principiilor economicit tii. regulamentelor i deciziilor manageriale (auditul de conformitate).) Opinia noastr este c ne pozition m într-o stare de incompatibilitate în ceea ce prive te simultaneitatea misiunilor de audit financiar i a acelora de audit operational. prezent rii i public rii cu un set de norme nationale (ex. De asemenea. pe care îl sustine în îndeplinirea obiectivelor. în sens larg. Nu poti centra i în acela i timp s dai i cu capul! Verific rile realizate în auditurile operationale exced. legeacontabilit tii). Auditul intern este o activitate independent de asigurare obiectiv i consultativ destinat s adauge valoare i s antreneze îmbun t tirea activit tii entit tii. cu scopul examin rii i evalu riipermanente a activit tilor i serviciilor acesteia.International Financial Reporting Statements ) ori cu principiile i practicile general acceptate (ex. auditul operational contine elemente de cuantificare financiar (profit. interna ionale (ex.vor face în functie de obiectivele prestabilie (care sunt diferite de la un caz la altul). eficientei i eficacit tii în activitatea desf urat (audit operational). B) din punct de vedere al modului de organizare a activit a. tocmai prin prisma scopului oarecum subiectiv. disponibilit ti. prin notiunea de Äaudit´. b. de cele mai multe ori. UK General Accountig Accepted Principle). 82/1990. statutare. respecterea reglement rilor legale. sfera unor verific ri financiarcontabile. realizarea unui auditoperational i raportarea rezultatelor acestuia sunt mai greu de definit. c) Audit al situatiilor financiare vizeaz colectarea de probe care privesc setul de situatii financiare ale unei entit ti cu scopul exprim rii unei opinii asupra conform rii acestora sub aspectul elabor rii. datorii etc. a) Auditul extern este realizat de un profesionist independent i r spunde nevoilor tertilor i entit tii auditate în ceea ce prive te gradul de încredere care poate fi acordat situatiilor financiare (auditul de atestare financiar ). Pe aceste considerente.

prin regruparea UEC ± Uniunea European a Expertilor contabili i a Grupului expertilor contabili ai CEE) a publicat recomand ri în domeniul auditului prin comitetul de recomand ri privind revizia contabil (ASB ± Auditing Statements Board). creat în anul1977) este o comisie permanent a Consiliului IFAC care a primit misiunea i puterea de a publica în numele consiliului IFAC. firmele de audit i organizatiile profesionale au luat m suri care s-au concretizat la mijlocul anilor ¶80 în adoptarea de metode unitare i a unui demers comun.Ele servesc ca baz pentru . reprezint una din t rile cu cea mai îndelungat experient în domeniul auditului financiar. O caracteristic a auditului financiar este c cel putin doiauditori aflati în aceea i situatie vor trebui s ajung la acelea i concluzii. cât i apersoanelor juridice. Comitetul international pentru practicile de audit (IAPC. Al turi de normele de audit prezentate. ‡ autorizarea pentru control legal atât a persoanelor fizice. mention m c normele internationale de audit constituie un ansamblu de practici de referint de natur s amelioreze calitatea informatiei financiare pe pietele internationale.considerat o a treia concretizare a armoniz rii contabile europene. Pentru a se asigura aceast omogenitate.U. baza juridic la nivel international este întregit de prevederile Directivei a VIII ± a a CCE privind conditiile de exercitare a controlului legal al documentelor contabile de sintez . cu sediul la Bruxelles (care a luat fiint în anul1989. în particular auditul. având în vedere implicatiile normaliz rii internationale asupra celei nationale. În concluzie. se cuvine s prezent m modul de elaborare a regulilor de auditformulate de anumite organisme internationale. Aceasta nu înseamn c toti auditorii actioneaz de o manier strict identic . FEE (Fédération Europeénne des Experts ± comptables ± Federatia European aExpertilor Contabili). La nivel european.Normele internationale care reglementeaz profesia de audit sunt de origine american i aceasta se datoreaz faptului c S. Ca o consecint a mondializ rii pietelor de bunuri materiale. FEE. ‡ asigurarea unui nivel ridicat al cuno tintelor teoretice i a capacit tii dea aplica aceste cuno tinte în practica controlului legal. fiecare cabinet dezvoltândmetode i tehnici care s conduc la fiabilizarea concluziilor obtinute. Obiectivele directive sunt urm toarele: ‡ armonizarea calific rilor persoanelor abilitate s efectueze controlullegal al documentelor contabile de sintez . între care. recomand ri i proiecte de recomand ri privind auditul financiar i misiunile derivate. a urmat mondializarea anumitor activit ti de servicii.Pentru a analiza evolutia normaliz rii în domeniul auditului financiar peplan national.A. i anume: IFAC (InternationalFederation of Accountants ± Federatia International a Contabililor). precum i activitatea desf urat de cabinetele internationale de audit.

controleaz i utilizeaz conturile. Normele de referint ale auditului financiar sunt clasificate în lucrareamentionat astfel: ‡ norme contabile. tar de drept roman. punând în lucru aceste publicatii. Odat cu înfiintarea Camerei Auditorilor Financiari din România. ca urmare a Hot rârii Conferintei Nationale a CECCAR nr. normele de audit financiar se împart în: norme profesionale de lucru. norme de raportare a opiniilor si norme generale de comportament profesional. în baza Ordonantei de Urgent a Guvernului nr. Comitetul Provizoriu al acesteia a hot rât asimilarea Standardelor Internationale de Audit ale IFAC . face parte din categoria statelor unde. 82/1991. apare lucrarea: ÄNorme nationale de audit i servicii conexe´ în care sunt preluate aproape textual Standardele Internationalede Audit (ISA) publicate de Federatia International a Expertilor Contabili (IFAC). Primul moment al legifer rii profesiei de audit financiar în tara noastr este anul 1995. precum i asigurarea unor reguli precise de lucru. România. precum i a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit ca baz de efectuare a auditului financiar în România. tinând cont de specificul national i în mod deosebit integrând în normele nationale de audit normele internationale de audit elaborate de IFAC. 75/1999 din 01 iunie1999 (aproximativ. reglement rile legislative stabilesc practicile de urmat în auditul situatiilor financiare. Mai exact. În calitatea sa de membru al IFAC. înceea ce prive te profesia de audit i contabil . când. adic un ansamblu de reguli stabilite deautoritatea profesional la care se raporteaz auditorul în exercitarea misiuniisale. termeni ca: Äaudit financiar´. Ästandarde sau norme de audit financiar´au p truns în vocabularul nostru dup adoptarea Legii contabilit tii nr. . a a cum este i tara noastr . CECCAR sa angajat s sustin activitatea IFAC aducând la cuno tinta membrilor s i orice publicatie a acesteia. aliniatela normele europene i internationale privind auditul legal i contractual în vederea certific rii bilantului contabil la agentii economici´.dezvoltarea directivelor nationale în t ri în care profesia contabil este relativ redus sau în curs de evolutie. în m sura posibilului. În anii ¶90. ‡ norme de audit propriu-zise. s-a publicat o lucrare intitulat : ÄNorme de audit financiar i certificare a bilantului contabil ´ de 140 de pagini. 98/24 din 27 ianuarie 1999. respectiv normele comune tuturor celor care stabilesc. Prin publicarea acestor norme s-a urm rit Äacoperirea unui gol normativmetodologic în domeniul auditului. în baza Hot rârii Conferintei Nationale a CECCAR nr. 3din 23 octombrie 1995. care a ap rut ca supliment la ÄRevista general de contabilitate i expertiz ´. Dup patru ani. Äauditor financiar´. La rândul lor. respectiv dup publicarea Regulamentului de aplicare a acesteia în anul 1994. doar speciali tii vorbeau despre standarde de audit icuno teau continutul i aplicabilitatea notiunii de audit. dup patru luni de la adoptarea normelor internationale).