You are on page 1of 6

Câu 1: Dung d ch HX ( X: là halogen) có tính axit t ng d n theo th t nào sau ây? A. HF < HBr < HI < HI B. HI < HBr < HCl < HF C. HF < HCl < HBr < HI D.

HBr < HF < HI < HCl Câu 3: S oxy hoá c a clo trong các h p ch t: HCl, KClO3, HClO, HClO2, HClO4 l n l t là: A. +1, +5, -1, +3, +7 B. -1, +5, +1, +3, +7 C. -1, +5, +1, -3, -7 D. -1, -5, -1, -3, -7 Câu 4: Trong phòng thí nghi m, ng i ta i u ch khí clo b ng cách nào sau ây? A. Cho F2 y Cl2 ra kh i dung d ch NaCl B. i n phân dung dich NaCl có màng ng n C. Cho dung d ch HCl c tác d ng v i MnO2 un nóng D. i n phân nóng ch y NaCl Câu 6: Ph n ng nào sau ây không th x y ra ? A. KBrdd + Cl2 B. NaIdd + Br2 C. H2 Oh i nóng+ F2 D. KBrdd + I2 Câu 7: Trong các dãy ch t sau, dãy nào g m toàn các ch t có th tác d ng c v i clo ( i u ki n th ng): A. Fe, K, O2 B. KOH, H2 O, KF C. Na, H2, N2 D. NaOH, NaBr, NaI (dung d ch) Câu 8: M t h n h p g m 6,5 gam k m và 11,2 gam s t tác d ng v i dung d ch HCl d .Th tích khí H2 thu c ( ktc) sau ph n ng là ( Fe = 56; Zn = 65 ) C. 8,96 lít D. 7,84 lít A. 4,48 lít B. 6,72 lít Câu 9: Cho 20g h n h p b t Mg và Fe tác d ng h t v i dung d ch HCl th y có 2,24 lít khí H2 ( ktc) bay ra. L ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là bao nhiêu? A. 40,5g B. 45,5g C. 55,5g D. 60,5g Câu 11: Có 3 bình riêng bi t ng 3 dung d ch HCl, Ba(NO3)2 và H2SO4. Thu c th t t nh t có th dùng phân bi t các dung d ch trên là: D. dung d ch AgNO3 A. dung d ch NaOH. B. dung d ch NaCl C. qu tím. Câu 12: Cho ph n ng: aAl + bH2SO4 c nóng c Al2 (SO4)3+ dSO2o+ eH2O (a,b,c,d,e: là các s nguyên t i gi n nh t). T ng h s a,b,c,d,elà: B. 17 C. 19 D. 20 A. 18 Câu 13: phân bi t SO2 và CO2 ng i ta dùng thu c th là: A. n c brom B. dd Ca(OH)2. C. qu tím D. dd AgNO3 Câu 14: Nh ng ch t nào sau ây cùng t n t i trong m t bình ch a ? C. Khí H2S và khí O2 D. Khí H2S và khí SO2 A. Khí O2 và khí Cl2 B. Khí HI và khí Cl2 Câu 15: Dãy ch t nào sau ây các ch t u tác d ng v i H2SO4 loãng? A. Cu(OH)2, KNO3, HCl, C B. Fe, FeSO4, NaOH, CaO C. ZnO, Cu, KOH, BaCl2 D. Fe, CuO, NaOH, BaCl2 Câu 16: Ph n ng nào sau ây SO2 th hi n tính ch t c a m t oxit axit? p HCl + H SO A. SO2 + Ca(OH)2 p CaSO3 + H2O B. SO2 + Cl2 + H2O 2 4 p C. SO2 + Br2 + H2O p HBr + H2SO4 D. SO2 + H2S S + H 2O Câu 17: Ch t nào d i ây góp ph n nhi u nh t vào s hình thành m a axit? A. Cacbon ioxit B. L u hu nh ioxit. C. Ozon. D. D n xu t flo c a hi rocacbon. ng mu i thu c Câu 18: Khi cho 2,24 lít khí SO2 ( kc) bay vào 200ml dung d ch NaOH 0,5 M . Kh i l là? B. 3,29g C. 5,60g D. 13,40g A. 10,40g

Câu 1: i u ch khí clo trong phòng thí nghi m b ng cách cho dung d ch X tác d ng v i ch t oxi hóa Y nhi t phòng thí nghi m. X và Y là nh ng ch t nào sau ây : A. HCl và MnO2 B. HNO3 và MnO2. C. HCl và KMnO4. D. NaCl và H2S. Câu 9: Hãy ch n th t so sánh tính axit úng trong các dãy so sánh sau ây: A. HCl > H2S > H2CO3 B. H2S > HCl > H2CO3 C. HCl > H2CO3> H2S D. H2S> H2CO3> HCl II. Ph n t lu n (4 i m) Câu 1: H p th hoàn toàn 12,8 gam SO 2 vào 250 ml dung d ch NaOH 1M. Tính kh i l ng mu i t o thành sau ph n ng.

Xác nh m i kh i l ng m i kim lo i trong h n h p ban u. NaI (dung d ch) [<Br>] Câu 8: M t h n h p g m 6. Na. thêm 1 trong các ch t tham gia P . HClO. +3. gi m áp su t. Ch t r n thu c sau ph n ng c hòa tan hoàn toàn b ng d ung d ch H2SO4 loãng.5 gam k m và 11. (H = -92kJ Hãy gi i thích s chuy n d ch cân b ng khí: t ng nhi t . nh n th y có 1.2 gam s t tác d ng v i dung d ch HCl d . gi m áp su t. 40.72 lít C. 55. -3.Câu 2: Nung nóng 3. -3.48 lít B. Fe. +5. 4. Zn = 65 ) A. Cho dung d ch HCl c tác d ng v i MnO2 un nóng D. L ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là bao nhiêu? D.5g [<Br>] Câu 10: S mol HCl c n dùng trung hòa 2. H2. HClO2.72 gam h n h p b t các kim lo i Zn và Fe trong b t S d . -1. II.5 mol C. HBr < HF < HI < HCl [<Br>] Câu 2:Dung d ch nào trong các dung d ch axit sau ây không c ch a trong bình làm b ng th y tinh ? A.8 gam SO 2 vào 250 ml dung d ch NaOH 1M. HF C. 8. KBrdd + I2 [<Br>] Câu 7: Trong các dãy ch t sau. KOH.72 gam h n h p b t các kim lo i Zn và Fe trong b t S d .5g B. -1. 60. 7. H2 Oh i nóng+ F2 D. KBrdd + Cl2 B. NaBr. Xác nh m i kh i l ng m i kim lo i trong h n h p ban u.Th tích khí H2 thu c ( ktc) sau ph n ng là ( Fe = 56. +1. 5 mol B.84 lít [<Br>] Câu 9: Cho 20g h n h p b t Mg và Fe tác d ng h t v i dung d ch HCl th y có 2. NaOH. Ph n t lu n (4 i m) Câu 1: H p th hoàn toàn 12. l u hu nh .5lít dung d ch Ba(OH)2 2M là: A. thêm ch t xúc tác. HI B. i n phân nóng ch y NaCl [<Br>] Câu 5: Kim lo i nào sau ây tác d ng khi tác d ng v i khí clo và HCl thì u cho cùng 1 s n ph m mu i? A. Câu 2: Nung nóng 3. nh n th y có 1. KClO3. Cho F2 y Cl2 ra kh i dung d ch NaCl B. -7 A.5g C. K. -7 [<Br>] Câu 4: Trong phòng thí nghi m. HCl D. (H = -92kJ Hãy gi i thích s chuy n d ch cân b ng khí: t ng nhi t . 20mol D. I ± Ph n halogen Câu 1: Dung d ch HX ( X: là halogen) có tính axit t ng d n theo th t nào sau ây? A. 10 mol [<Br>] II ± Ph n oxi. Ag C.24 lít khí H2 ( ktc) bay ra. HClO4 l n l t là: D. +1. N2 D. Mg B. -5. 6. HF < HBr < HI < HI B. NaIdd + Br2 C. Fe D. +7 B. Cu [<Br>] Câu 6: Ph n ng nào sau ây không th x y ra ? A. 0. H2 O. 45. +5.344 lít khí ( ktc) thoát ra. +7 C. HF < HCl < HBr < HI D. ng i ta i u ch khí clo b ng cách nào sau ây? A.96 lít D. Ch t r n thu c sau ph n ng c hòa tan hoàn toàn b ng dung d ch H 2SO4 loãng. thêm ch t xúc tác. thêm 1 trong các ch t tham gia P . KF C. HBr [<Br>] Câu 3: S oxy hoá c a clo trong các h p ch t: HCl. +1.344 lít khí ( ktc) thoát ra. C âu 3: Cho cân b ng sau: N2(k) + 3H2(k) ' 2NH3(k) . C âu 3: Cho cân b ng sau: N2(k) + 3H2(k) ' 2NH3(k) . +3. dãy nào g m toàn các ch t có th tác d ng c v i clo ( i u ki n th ng): A. -1. -1. +5. O2 B.5g A. Tính kh i l ng mu i t o thành sau ph n ng. i n phân dung dich NaCl có màng ng n C. HI < HBr < HCl < HF C. -1.

C B. 5. Cu(OH)2. CaO C. -5. T ng h s a. C. FeSO4. HF < HBr < HI < HI B. D n xu t flo c a hi rocacbon. Thu c th t t nh t có th dùng phân bi t các dung d ch trên là: D. 1M C. Cacbon ioxit B. 19 D. dd AgNO3 [<Br>] Câu 14: Nh ng ch t nào sau ây cùng t n t i trong m t bình ch a ? C. Khí O2 và khí Cl2 B.Câu 11: Có 3 bình riêng bi t ng 3 dung d ch HCl. n c brom B. -7 [<Br>] Câu 4: Trong phòng thí nghi m.b. HBr < HF < HI < HCl [<Br>] Câu 2:Dung d ch nào trong các dung d ch axit sau ây không c ch a trong bình làm b ng th y tinh ? C. [<Br>] Câu 12: Cho ph n ng: aAl + bH2SO4 c nóng c Al2 (SO4)3+ dSO2o+ eH2O (a.d. 0. HClO. B. i n phân nóng ch y NaCl [<Br>] . -1. HI < HBr < HCl < HF C. KClO3. Kh i l ng mu i thu c là? A. -1.29g C. HF < HCl < HBr < HI D.8M D. +5. Ba(NO3)2 và H2SO4.92g D. d th y có 0. qu tím D. HCl D. -1. ng i ta i u ch khí clo b ng cách nào sau ây? A.336 lít khí thoát ra ( ktc). Cu. 18 B. dd Ca(OH)2. +3. C.5M v i 400ml dung d ch NaOH 1M. -3. Ozon. [<Br>] Câu 18: Khi cho 2. dung d ch AgNO3 A. SO2 + Cl2 + H2O 2 4 p C. 0. dung d ch NaOH. +1.5M B. 1. -1. Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu c là : B. CuO. +3. -1.52g h n h p 2 kim lo i Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung d ch H2SO4 loãng. +1. KOH. Khí H2S và khí O2 D.40g [<Br>] Câu 19: Cho 0. Khí H2S và khí SO2 A. HI B. HF [<Br>] Câu 3: S oxy hoá c a clo trong các h p ch t: HCl. L u hu nh ioxit.d. NaOH.elà: A. +5. -3. +7 B. 2. 0. +1. SO2 + Br2 + H2O p HBr + H2SO4 D. Khí HI và khí Cl2 Câu 15: Dãy ch t nào sau ây các ch t u tác d ng v i H2SO4 loãng? A. N ng mol c a Na2SO4 trong dung d ch m i là A. D. Fe.c. BaCl2 D. Cho F2 y Cl2 ra kh i dung d ch NaCl B. KNO3.5 M .e: là các s nguyên t i gi n nh t). 13.24 lít khí SO2 ( kc) bay vào 200ml dung d ch NaOH 0.c. SO2 + H2S S + H 2O [<Br>] Câu 17: Ch t nào d i ây góp ph n nhi u nh t vào s hình thành m a axit? A.40g A. HCl. +5. 20 [<Br>] Câu 13: phân bi t SO2 và CO2 ng i ta dùng thu c th là: A. +7 C. dung d ch NaCl C.4M [<Br>] I ± Ph n halogen Câu 1: Dung d ch HX ( X: là halogen) có tính axit t ng d n theo th t nào sau ây? A. NaOH. HClO4 l n l t là: A.40g B. HBr A. i n phân dung dich NaCl có màng ng n C. 17 C. ZnO. Fe. BaCl2 [<Br>] Câu 16: Ph n ng nào sau ây SO2 th hi n tính ch t c a m t oxit axit? p HCl + H SO A.60g D. Cho dung d ch HCl c tác d ng v i MnO2 un nóng D. 3. -7 D. qu tím. SO2 + Ca(OH)2 p CaSO3 + H2O B.20g C.b.96g [<Br>] Câu 20: Tr n 100ml dung d ch H2SO4 2. 2. HClO2. 3. 10.

NaOH. dãy nào g m toàn các ch t có th tác d ng c v i clo ( i u ki n th ng): A. Fe. D. ZnO. BaCl2 [<Br>] Câu 16: Ph n ng nào sau ây SO2 th hi n tính ch t c a m t oxit axit? p HCl + H SO A. KOH. B. 13.40g [<Br>] Câu 19: Cho 0. KF C. l u hu n h Câu 11: Có 3 bình riêng bi t ng 3 dung d ch HCl. Ag C. Cu. O2 B. 55.40g B. Fe. 6. C. SO2 + Ca(OH)2 p CaSO3 + H2O B. C.5lít dung d ch Ba(OH)2 2M là: A.96 lít D.5 M . dd AgNO3 A. NaI (dung d ch) [<Br>] Câu 8: M t h n h p g m 6. H2 O. Kh i l ng h n h p mu i sunfat khan thu c là : . d th y có 0. 3. 7. Khí O2 và khí Cl2 B.b. NaOH. qu tím. Khí H2S và khí O2 D. Ozon. HCl. Ba(NO3)2 và H2SO4. CuO. FeSO4.5 gam k m và 11. qu tím D. 0. L ng mu i clorua t o ra trong dung d ch là bao nhiêu? A. 20 A. Kh i l ng mu i thu c là? A. 45.5g [<Br>] Câu 10: S mol HCl c n dùng trung hòa 2. 10 mol [<Br>] II ± Ph n oxi. 4. 40. Mg B. N2 D. H2.48 lít B.Câu 5: Kim lo i nào sau ây tác d ng khi tác d ng v i khí clo và HCl thì u cho cùng 1 s n ph m mu i? A. SO2 + Br2 + H2O p HBr + H2SO4 D. Thu c th t t nh t có th dùng phân bi t các dung d ch trên là: A. T ng h s a. BaCl2 D.5g D. dd Ca(OH)2.24 lít khí H2 ( ktc) bay ra. KNO3.84 lít A.c. CaO C. dung d ch NaCl C.elà: B.5g B. Khí HI và khí Cl2 Câu 15: Dãy ch t nào sau ây các ch t u tác d ng v i H2SO4 loãng? A. 5.52g h n h p 2 kim lo i Mg và Fe tan hoàn toàn trong dung d ch H2SO4 loãng. KOH. Fe.60g D.b. dung d ch NaOH.d. H2 Oh i nóng+ F2 D. Cu [<Br>] Câu 6: Ph n ng nào sau ây không th x y ra ? A. KBrdd + I2 [<Br>] Câu 7: Trong các dãy ch t sau. Zn = 65 ) C. 20mol D. 17 C.72 lít [<Br>] Câu 9: Cho 20g h n h p b t Mg và Fe tác d ng h t v i dung d ch HCl th y có 2. 60.24 lít khí SO2 ( kc) bay vào 200ml dung d ch NaOH 0. Khí H2S và khí SO2 A.29g C. 18 [<Br>] Câu 13: phân bi t SO2 và CO2 ng i ta dùng thu c th là: B. dung d ch AgNO3 [<Br>] Câu 12: Cho ph n ng: aAl + bH2SO4 c nóng c Al2 (SO4)3+ dSO2o+ eH2O (a. 19 D. Cu(OH)2.c. 8. NaBr.e: là các s nguyên t i gi n nh t).5g C. D n xu t flo c a hi rocacbon. n c brom [<Br>] Câu 14: Nh ng ch t nào sau ây cùng t n t i trong m t bình ch a ? C. KBrdd + Cl2 B. D.2 gam s t tác d ng v i dung d ch HCl d . K.5 mol C. NaOH. SO2 + Cl2 + H2O 2 4 p C. 5 mol B. Cacbon ioxit B. 10. Na. L u hu nh ioxit. SO2 + H2S S + H 2O [<Br>] Câu 17: Ch t nào d i ây góp ph n nhi u nh t vào s hình thành m a axit? A. [<Br>] Câu 18: Khi cho 2. NaIdd + Br2 C. Fe D.336 lít khí thoát ra ( ktc). C B.Th tích khí H2 thu c ( ktc) sau ph n ng là ( Fe = 56.d.

sau ph n ng thu c h n h p khí A có HCl. 0. Kh i l ng c a A là: A). 4. L ng ch t k t t a thu c sau p. Ca Câu 7.5M 23). S B). 0. Ca Cho các ch t khí sau ây: Cl2. 0. C). S tác d ng v i nhi u kim lo i và th hi n tính oxi hóa. H2O. 24).92g D. Câu 10. C). Dãy n ch t nào sau ây v a có tính oxi hóa v a có tính kh ? A). . 0. 3. 75 ml D). Na. 125 ml Cho các ch t khí sau ây: Cl2.5M B. Kim lo i nào sau ây tác d ng v i dd HCl loãng và khí Cl2 cho cùng lo i mu i clorua kim lo i ? A).2 g. 1. C). O2. Fe. 21. 1. C).85 g 25). I2.8 g b t S. H2.5 g B). B). 4. phân bi t khí oxi và ozon. B). Cu. D). O2 và O3 cùng có tính oxi hóa. 11. SO3. C). thu c 16. 122.5M. SO3 .28g/ml. SO2. B). v i S ngay nhi t th ng. D). 3. O2 . h tinh b t. 3% th tích h n h p X. Zn. S.Clo tác d ng c v i t t c các ch t nào sau ây: A). C). nhi t cao. SO2.15 mol SO2 vào 400 ml dd NaOH C mol/l. KI B.88 ml C).3gam D). 7). H n h p khí X g m oxi và ozon. có t kh i so v i H2 b ng 15 là bao nhiêu? A). un nóng1 h n h p g m 2. F2. khí hi ro D).7 M. Na. Cl2. nh ng H2 O có tính oxi hóa y u h n. H2. C có giá tr là A).8 g b t Fe và 0.9 g. O2 . H2O (h i). 0. 6). 5.1 mol Cl2 và 0. 5% th tích h n h p X. Cu. c a l u hu nh? A). SO3. Câu nào sau ây không di n t úng tính ch t c a các ch t? A). F2.13gam H p th hoàn toàn 0. CO2.25M D).96g B.2 g 8). 1. V y khí ozon chi m A.7 g D). Hg p. khí thu c cho vào V ml dd NaOH 25% (d = 1. 0. D). SO3 . P( Photpho) . B). O3.02 g B). Phát bi u nào không úng khi nói v kh n ng p. Sau khi ozon phân hu h t ta c m t ch t khí duy nh t có th tích t ng 6% so v i th tích khí X cùng i u ki n v nhi t và áp su t. 0. C). nh ng H2SO4 có tính oxi hóa m nh h n. Al. Cl2 .48 g l u hu nh r i cho s n ph m cháy h p th hoàn toàn vào 200 ml dd Ba(OH)2 0. Cl2. 1M C. O3. S tác d ng v i h u h t các phi kim và th hi n tính oxi hóa ).15 gam C).7 gam mu i. B.0 g C). Na. 2. S D). 1. Cl 2. có th dùng hóa ch t là A). Cho h n h p g m có 0. H2. t nóng 8.5 g D).9 g. Ch t làm m t màu dd brom là: A).8 g FeS và 12 g FeS2. 16. ng kim lo i. 10.5 mol H2 r i un nóng. Br2. N2. 0. 5M C). 28). CO2.7gam B).75 M. Na. C). SO2. 15. S v a có tính kh v a có tính oxi hóa. 2. C.8 g.40g [<Br>] Câu 20: Tr n 100ml dung d ch H2SO4 2.20g C. D). 96 ml B). B). B). D. CO2. D). Giá tr c a V là: A). 13). S D).36 lít h n h p khí O2 và N2 ktc. dd KI và h tinh b t. D). là: A). NaBr. Cl2. 3. nh ng O3 có tính oxi hóa m nh h n. Ag. 0. B).375 M. 0.5 M. C (cacbon). 28).725 g C). Kh i l ng c a h n h p khí và n ng mol c a dd HCl c n dùng là: A). Cu ( ng) D.5M v i 400ml dung d ch NaOH 1M. 6% th tích h n h p X. 4% th tích h n h p X. C). Br2. SO2. H2O và H2O2 cùng có tính oxi hóa. 0. D). H2O. V a ) c mu i trung hòa. nhi t thích h p. B).1 mol O2. Ch t làm m t màu dd brom là: A). H2. S n ph m c cho vào 20 ml HCl v a thu cm th nh p khí bay ra (gi s hi u su t ph n ng là 100%).4M [<Br>] Ch t nào sau ây th ng c dùng i t khu n và t y màu ? A). H2SO3 và H2SO4 cùng có tính oxi hóa. C). Cl 2.25M B). Br2. H2 O. Fe. Br2. Kh i l ng (g) c a 3. B. H2S và H2SO4 cùng có tính oxi hóa.A. S B). CO2. C). O2 và Cl2 d . Dãy n ch t nào sau ây v a có tính oxi hóa v a có tính kh ? A). H2SO4 c ph n ng v i ch t nào sau ây t o ra ng th i 2 ch t khí ? A. O2.8M D. nh ng H2SO4 có tính oxi hóa y u h n D). 0. N ng mol c a Na2SO4 trong dung d ch m i là A. H2S. CO2. Cu. Cl2 . t cháy hoàn toàn 4. B). S. 0. 13.

Fe p. Mg = 24. S. công th c c a oleum là: A. t o s n ph m có ch a l u hu nh. Al .04 mol g. T lu n (5 i m) Câu 1. CaCO3. C 6H12O6 m. Ca(OH)2 . CaO. X. 55.92 lít khí ktc. C 12H22O11 B. B. Câu 21: Nhóm ch t nào sau ây v a ph n ng c v i dung d ch H2SO4 loãng v a ph n ng v i dung d ch H2SO4 c nóng? k. Al l.40M C. H2SO4. sinh ra 2.08 mol D. xác nh kh i l ng mu i thu c sau ph n ng? c. Sau ph n ng th y kh i l ng dung d ch t ng thêm 7. H2O D.6 lít khí X mùi tr ng th i. Ca(OH)2 . SO2. H2SO4. H2O C. S.1 gam nhôm t o ra 37. S. NaOH .8 gam magie và 8. CuO .0 i m) Nhi t phân hoàn toàn a gam KMnO 4 thu c V lít O2. 2. CaO.2M v i 1 th tích dd H2SO4 0.4 mol. O2. A + X -> khí C. C p dung d ch ut o thành k t t a khi s c khí H2S vào là h. Pb(NO3 )2 . A. b. C. CuO . NaOH. Al. a. Al ) b ng dung d ch H2SO4 loãng d . NaOH. H2SO4. 0. d th y thoát ra 5. O2.3SO3 D. chia hh ra làm 2 ph n b ng nhau: Ph n 1: cho tác d ng v i dung d ch HCl d th y sinh ra 17. Pb(NO3 )2 j. Xác nh s n ph m ó. Vi t các ph ng trình hoá h c x y ra.8 mol B. C.25M D. NaNO3 . Fe . Fe . CuSO4. Ph n 2: cho tác d ng v i dung d ch H2SO4 c. A. D. H2SO4. Cl2. CuCO3 . CuSO4 i. NaNO3 .5 M. CuO . S. HCl Câu 18: tr n 2 th tích dd H2SO4 0. Thành ph n ph n tr m theo th tích c a clo trong h n h p ban u là ( cho Al = 27 . A. A. (1 i m) Cho 2.56% D. Câu 3. Cu. CuSO4 . L y l ng O2 thu c cho ph n ng hoàn toàn v i m t l ng S l y d . Câu 13: Hòa tan hoàn toàn 7. Cu . Fe3 O4. C.II. AgNO3 q. H2SO4. 3. 0. B t ng ng v i các ch t: A. SO2. C 6H12O6 D. H2O B. nóng. 33. 0. 40. Cu(OH)2 .8 gam h n h p (Mg. O = 16 ) d. CuSO4 .33% C. Câu 2. X ph n ng v à h t v i m t h n h p g m 4. Câu 20: Trong các dung d ch sau Ca(OH)2 .2SO3 B. S mol axit H2SO4 ã tham gia ph n ng là ( cho H = 1 ) f. Câu 16: cho 2 p : H2S+ khí X -> r n A + l ng B. Câu 4: H n h p khí X g m clo và oxi . 0. Fe. NaOH. l ng H2SO4 dùng oxi hóa Mg là 2.5M thu c dd H2SO4 có n ng mol là: A.45g.5 . Al. A. (1 i m) Vi t các ph ng trình hoá h c i u ch H 2SO4 t qu ng pirit s t. 1. xác d nh kh i l ng m i KL trong m gam hh.00% e. . Cl = 35. 0.45 gam oleum A vào n c thu dd B. Pb(NO3 )2 D. Tính a. S c l ng khí SO 2 nói trên vào 200 ml dung d ch NaOH 0. 05 gam h n h p các mu i clorua và oxit c a hai kim lo i .67% B.0 gam so v i ban u . Tính kh i l ng mu i t o thành. Pb(NO3)2 B. Fe . A. 66. Cho toàn b khí X vào 100ml dung d ch Pb(NO3 )2 3M. trung hoà B c n 200ml dd NaOH 1M.8 lít khí SO 2 ( ktc). 0. 0.4 g kim lo i Mg tác d ng v i H 2SO4 c nóng.38M B. 0. Cu(OH)2. Câu 40: Dãy các ch t d u ph n ng v i dung d ch HCl là n.10SO3 C. Al2O3 . Al2 O3 o.3M Câu 19: hoà tan 8. CuO. CaO . Al .(3.5SO3 Bài 2: cho m gam hh Mg và Fe. S . Na2SO4 . S . C.