ననూ - న సనహతులు - అరసం - -చస (చగంట సమయజలు) - Sun, 16 Jan 2011

చస (చగంట సమయజలు)

1942 సంవతసరం
పరరంభంలన
మధయలన చదలవడ
పచచయయ మవరు
దగబడడడ. ముసలం టప
ఒకట నతతమద
పటుటకననడ. సటట
ఈశవరరవ అతనూ
కలస మ ఇంటక
వచచరు. ''ఇదంట?
మహమమదయ మతం
పచుచకననవ?'' అన
అడగను. ఆయన
మహమమదయ మతం
పచుచకలదు. తలమద
ర ైన దబబతగలంద.
తవమ
ఆ దబబక మందు
వసుకంటూ ఈ టప
పటుటకంటూ
తరుగుతుననడ. ఆయనక తలమద దబబ ఎందుక తగలంద? వళల సవగరమంల రైతు
కల సంఘం పటటడ. ఆ రైతు కల సంఘం వళుల అసృపశుయలు. వళలత కలస, వళలన
సంఘటతపరచ వళలత తరుగుతూ గరమంలన ఓ సంఘం పటటడ. వళల నననక చల
కపం వచచంద. మనమన ఎంత చపపన మనలదు. ఇంటక వళలగన కరరత ఓ బదు
ర ైన పరుషం వచచ ఇలుల వదలసడ. దబబక
బదడ. ఆ దబబతన మరంత తవమ
కటుటకటటంచుకన, తను అనుకనన పన చస వపరతమైన పటుటదలగల మనషమ అలగ
ఆ దబబతన వజయనగరం వచచశడ. మమందరం ఎకకడకకకడ అభుయదయ
రచయతల సంఘం పటటలనుకంటుననం. అంట పరగరసవ‌ రచయతలందరన
కడగటుటకన ఓ సంఘం ఏరపటు చస పరయతనం. దనకయనగరు నయగంచబడ
వజయనగరం వచచడ. అద సటట ఈశవరరవక నక అభమనమైనద. ఆ ఏరపటు
మ వళలన చయయలన పటుటదల ఈశవరరవక ఉంద. నక వంద. మం ఇదదరు
పరధనమైన వళలమన చపపచుచ. కరరవళలం. కన ఈశవరరవ నను ఎంత చపపన
పచచయయ ఒపపకలదు. పచచయయ తనలలన సభ పటటలన నరణయంచశడ.
1943 ల తనలల సభ చసం. ఈ సభ చసనపపటక దనల వనన సభుయలందరం ముపపై
సంవతసరలలప వళలమ. 30 ఏళుల దటన వళలవరూ లరు. అధయకలుగ తప
ధరమరవగరన పటుటకననం. ఎంచత అంట ఆయన వమపకనక కసత
మగుగచూపసుతనన మనష, కసత శసతయమైన ఆలచనకరమం వననవడ కబటట
తనలల ఆ సభ బగన జరగంద. అనన జలలల నుంచ ఇంచుమంచు వచచరు. అయత
రయసమ నుంచ ఎవరూ రలదు. అదం వచతరమగన రయలసమల భవకవలలరు.
అభుయదయ సంఘం సథపంచన నటక అభుయదయ రచయతలూ లరు. ఎవరూ రసుతనన
వళుల లరు. కన పరతనధులు వచచరు. మతతంమద సభ బగన జరగంద. వమపక
రచయతల సభ అన మం పటుటకననం. పరజసహతయం అననమట కడ దనక
తడగ వననద. అయత మక సహకరంచన వళుల ఇదదరు పరముఖులుననరు.
వళలదదరూ బగ సహకరసతరన మం అనుకననం. అందుల ఒకర పరు మ వజఞపతల

కన శరశరగరు మ కనన వషమ షరతులు పటటడ. రప ఎలులండ వసతనననడ. మం అద చయయలక దనక నమసకరం పటట ఊరుకననం. కటుంబరవ రచయతలక సంఘమందుక ఎవర మనన వళుల రసుకండ అననడ. ఆగరహం వచచంద. పలక గణపతశసత సభుయడయయడ. కటుంబరవ మతరం మరుసట సంవతసరంల మత చరపయడ. ఆయన దగగరకళల అడగను. కన తను చసతననలదు. అకకడక తలుగువళుల చల మంద చరవరు. అంతరజతయంగ యుదధ నూయసులసుతననయ. అతను శరరంగం శరనవసరవ. వృదుధడ. అపపడ వర‌ టైమ‌. నరయణబబు తలనుంచ సభుయడ కన వడ రలదు. పపం ఆయనక కళులలవ. ఆయనక ఆ పసతకం అందజయయల. సథలభవం. చననపటనం వళుల తదతరులవరూ మక సహకరంచలదు. దనక పండతవరగంల అయయల సమయజల నరసంహశరమగరన సభుయణణ చస తసుకచచం. తనలల సభ అయపయన తరవత వళలదదరత పరడడనక చననపటనం వళలం. సైజ ఇంతుండల. ఆ పసతకం అచుచవయయడం అసధయం చసపటటడ. సభ వరం రజలు కడ లదు. మరద చసతర అద చపతర అంటూ రశడ. అనన పరకరం సభ రజ రతరయసరక అచుచ పన . మం చలకమరత లకనరసంహంగర జవతచరతర అచుచవశం. ఇద అరసం పరరంభకథ! రండవ సంవతసరం అరసంత దశం మద బయలుదరం కద! గురజడ కందుకరులను మద కతుతతూ తరుగుతూ ఉంట పరచురయం లభంచంద. వటల ఓ కలబుబ కంద ఉండద. సభుయడగ కడ లడ. తనల సభల ఓ తరమనం చశం. నరలవర ఆఫసుక పదపద వళళం! సభ జరగన వరం రజల నడ ననయనక పటటన ఇబబందపడలక అంగుళంననర నూయస‌ వశడయన! ఆయన మక సభుయడగ ఉంటడనుకననం. నవయసహతయ పరషతుతలన యువతరం వళుల చల మంద మ సంఘంల చరరు. కయతం ఫలన కయతం అంటూ! ఆ రజలల పసతకనన మమూలుగ రూపయకవవచుచ. వళళంటక వళల మ పసతకం వసతమన అడగత ఆయన చల సంతషంచడ. అచుచవస సభల ఆవషకరంచల. వమపకన వరసుతనన వళలమంటుననం. ఆయన రసడ గన ఆ రసంద తన జవతంల అచచవతుందన కల గూడ కనలదు. దన అచుచయంతరం పనవళళక ఈ వషయం చపత మం రతరంబ వళుల కషటపడ ఆ రజక ఆ పసతకం ఇచచసతం అననరు. ఈ చరడం వలల మ ఆశయలక వరుదధమైన వరు చరరన చపపచుచ. ఇంత ఖరదైన పసతకం పటటడం తపప అన ఎంత ఆరూగయ చసన ఆయన ఒపపకలదు. 'మరూ మరూ'' అంటూ రశడ. మధయన మక మ నూయస‌క సథలం ఎల ఇవవగలం అననడయన. మరు నజంగ వసతర అననడ. రండ వయకత కడవటగంట కటుంబరవ. ఆయన కనుకలంగ ఆయనకదదదం అదదదం అన నరణయలు చస ఆ పసతకలు తసుకచచం. తరువత సహకరంచన వళలల బురర సుబరహమణయం ఒకడ. సర మంచద అన చపప రండరజలు పటు ఆంధరపరభ చూశం. రండవ సభ బజవడల జరగంద.పరధనంగ వశం. ఎకకడ వయయం. నూయస‌రలదు! చననపర ఆంధర మహసభక ఓ రండ బలడంగులు వండవ. ఆయనన జగరతతగ తసుకచచ (అంధుడైన) ఆయనన సనమనంచల. ఎకకడ ఎపపడ ఎవరూ వయయనసైజ. అరసం పదమందల పడడద. కనన వందల పజల పసతకం. శరశర మరు చసుతననరు కద న కషటమ చయయండ అననడ. బలడంత నూయససుతననద. తనలల మం అంత సభ చసత నరల వంకటశవరరవగరు ఆంధరపరభల నూయస‌ వయయలదు. యుదధకలంల పతరకలు నలుగ పజలు ఉండవ. వయయడనక ఇషటంలక కదు అననడయన. జలసూతరం రుకమనధశసత తరువత మక సభుయడయయడ. పరజల పకన అంటుననం. మహపరసన థ ం అచుచవయయలన. ఈ ఇదదరూ మక తపపకండ సహకరసతరనుకంట వళుల తపపకండ సహకరంచలదు. కన ఆయన పటటన షరతుల పసతకం పద రూపయలకకడ రదు. ఇద కషట సధయమైన పన! కన కమూయనసుటపరటక పరజశకత అన పతరకండద. కంచం పలచబడడదన చపపచుచ. ఆయన నక ఉతతరం కడ అలగ రశడ.

ఆ జమందర ఈ సభ నరవహణధకర. నషటపతం అనుకంట వంటన లభంతపటు అముమడ పయందపసతకం! లభసట అయన మక అకకరలదు కద! ఆయనక ఆ పసతకలూ ఇచచశం. ఈ సభ అయన తరవత ముకతయలల నవయసహతయ పరషతుత సభ జరగంద. వళలదదరూ తపపకండ మ వళల. చూసుతననం. రైలు దగగన ఆ దుముమ దుసుతలతట అలగ జగననథసవమ ఆలయనకళల దరశనం చసుకవల. మంచనళుల తగడనక వండ పతరల పటటరు. పచచ పచచగన ఆ పసతకం ఆవషకరంచబడడద. అందుక ఆ మరుమూల పలలటూలల ఆ జమందరు పరసదంల ఈ సభ ఏరపటు చశరు. నవయ సహతయపరషతుతవరం. సయంకలనక వంద ఎనన కపలచచరు. మం వళలసరక ఉదయప సభ పరరంభమయపయంద. ఏద సభ అయంద. యువతరం వళలం. సననం తరవత చసుకందురు అననరు. 1945 ల దవలపలల కృషణశసత. బటటలు మరుచకవల. వండ గకరణలు. ఆయన ఫటలు వస సభను మచుచకననయ. వండ నత గననలు. మరవరూ ఇచచనటుట లదు. ఆయన మ మటల మటలడడ. చలకమరత వర కరణం చత మ సభ వశషలను పతరకలనన ఫల‌పజ కవర‌ చశయ. కన రజమండర మహసభక ఆయన అధయకడయయడ. ఆ కపరైటు మకదుద బబూ! మగలన పసతకలు మరముమకండ అన ఆయనక ఇచచశం. కపరైటూ అకకరలదనసం. వళలత మనం కలస ఉండకపత. కన మత కలసనవరల దవలపలల కృషణశసత అకసమతుతగ మ పకం వహంచశడ! ఈ పరగరసవ‌ రైటరస వచచరు. పలుసూ వగైర వసుకవడనక వండపతరలు. వరు ఏం కరరంట మరు కఫ అయపయనతరవత సభక తననగ వచచయయల. ఆ మరనడ మరనన కపలు ఇచచరు. వండ పళలలందరక పటటరు. మం ఆయనక వరుదధంగ ఉండవళలం.క. ఎపపడ నలుగువందల సంవతసరలక పరవం రజల ఆసథనలల సహతయ సభలు జరగవ! దంత సమనంగ ఈ రజపరసదంల సభను తయరుచశరు. వడడంచవరు వండ చటలత వడడంచరు. శర జగననధ సవమ దవలయనక వళల ఆ సవమవరన దరశనం చసుకవడనక ఓ పదధతుంద. ఆ తరువత భజనలు. మహఘనం అయన సభ. అవనన లకండ అలగ రమమననరు. ఇవనన వధగ ఉండతరల. చల ఖరదుగ ఉందంత! కరుచననం. దన డబూబ మంచ చడడ అంత ఆయన పటటరన న నమమకం. అవ చలలపయయ. మం ఏవయత కవలన కరుకంటుననమ దన కనుగుణయంగన ఉపనయసం ఇచచడ. దవలపలల కృషణశసతగరు రలదన ఆ సభల అందరూ ఎదురుచూసూత వననరు. ఈ నవయసహతయ పరషత‌ అనన ఖరుచలు పటుటకంటుననవరు ఆ జమందరుగర. అందుచత మనం దనల ఒకట అంట దశంల మన కరత ఎపపటలగ వంటుంద అన భవంత ఆయన చరడన న నమమకం! ఆయన చరడం నక వసతవంగ ఇషటంలదు. దశంల మనం పతబడపయం. అంత వండ. ఆ వంద కపలూ ఆ సభల ఆ సయంకలనక చలలపయయ. శరశర కలయడంల మకం ఆశచరయం లదు. ఆ తరవత రజమండర మూడ సభ నటక శరశరగరు కడ మత కలసపయడ! క. మర కంత మంద ననూ అందరం కలస రజమహందరవరం నుంచ బయలదర వళలం. దనన వళుల ధూళ దరశనం అంటరు. ముకతయల జమందరుల గర పరసదం. ఆ పదుదనన బైండ చస సభ సమయనక అరడజన ఎనన పచచఆరనవ పటుటకచచ సభల పటటరు. ఆయన వంట మమూ ఉననం. అకకడనుంచ ఓ బసుస ఏరపటు చశరు. ఆయన కపరైటు మకసతమననడ. అసలుననద రజపరసదం. అలగ ఆ పసతకల మదుపంత వచచడమ గక మ సభల కంచం లభం కడ వచచంద. ఆ పంకత చూడడనక చల . రమయంగ ఉంద. ముకతయల అంట జమందరుగరమం. అలలగగన ధూళత వచచ సభల కరచమననరు. ఇలంటవ ఏరపటు చయడంల నవయసహతయ పరషత‌ కరయకరతలు చల సమరుధలు.పరత చసశరు. అద పదద సభ. కృషణశసత కశసంసకరం చసుకవల. అంచత సభ చూడడనక బగ ఉంద.

నను పదద ఉపనయసకణణకను. ఆ శవశంకరశసత కవ ఏమట? అ కవ! అన ధరణల ఆయన మటలడతూ ఉండవడ రజలల! అంత కదు అద ఎకకడ మ దగగర న దగగర కదు. దనక నన అభుయదయ కవన. పరజలు మహదరదరంల ఉననరు. అకకడనన వళలల . అందరన కదలంచ వధంగ అద ఇచచరయన. సభల ఆయన ఎదురుగుండ అనవడ. దశం ఆపదల ఉంద. నువవ ఏం చసుతననవ‌? ఏమట రసుతననవ‌. కరరవళలల ననూన మటలడమననరు. ఆ సంవతసరం శవశంకర శసతగరక సనమనం. ఆయన బగ పళుసుకద! ఆ పడసరతనంగ ఆ మటంటడనటటువంట భయంత ఆయనుండగ నక సనమనం వదదనుకననరయన! రవడం మనసడ. మమటల చచచపతుననం. ఎందుక రలదంట ఆ సభక వచచన పరముఖులు ఎవరయయ అంట వశవనధ సతయనరయణగరు. మం మటలడన. ఆయనక ఈయనక పడదు. ఈ కరణంచత దనకనుగుణయంగ కవలు రస తరల. కరుచననవరంత హమహమలు. దశం ఈ దశల ఉంద. మటలడవలసన భవల ఆయన వయకతం చశరు. దతతత చసుకంట దతతత పతరక అయందకద! దనక కృతపతన చస చలలపలల జమందరుగరక ఇచచరు. ఈ పరపలనంత అసందరభంగ ఉంద. ఏడదకసర నవయసహతయ పరషతుత ఒక కవగరక సనమనం చసుతంద. బరటషువళుల పరపలసుతననరు. ఇద సభక ముఖయమైన వశషటత! ఆ సభల మ తరఫన దవలపలల కృషణశసతగరు మటలడరు. ఆ సభక తలలవఝుల శవశంకరశసతగరు రవల. వరక ఘనసనమనం జరగంద. అందుచత నన అభుయదయ కవనననరయన! దవలపలల కృషణశసతగరు గంట గంటననర ఉపనయసం ఇచచరు. నడరడడమద వళుల నలబటట అడగుతుననరు. ఇల గటటగన మంచ ఉపనయసం ఇచచరు. అద గడయరం కవగరక పరదుదటూరువరు. ఆ కవయనన అంట అకకడ అచచయన దనన ఆయన దతతత చసుకననడ. ఆయన పరజల పకన మటలడరు. అందుల కరరవణణ. శరనధుడక హమపతరల వడ పంకతయందు ఉననయననడ అయత ఇకకడ హమపతరలు లవ. మనమమట సమధనం చపపడం? అందుచత వళలక అనుగుణయంగ మనం రయల. సర అన నననముమకనన వవ నలుగు మటలు చపపడనక అభయంతరంలదు కబటట ఆ నలుగు మటలూ నను చపపను. ఆయన రలదు. శవభరత‌ కరత. ముకతయల జమందరుగర వంశంల ఆడపలలన. ఇవనన మనలన వళుల పరశనసుతననరు. ఆ కరణంచత ఆయన ముకతయల వరక అలులడయయడ. చల ఆవశంత మటలడరు. ఓ ఆడపడచున చలలపలల జమందరక ఇవవడం ఓ ఆచరం! ఆ పరకరం చలలపలల జమందరు కవవడనక సరయైన వయసుస వనన ఆడపడచులదు. వశవనధ సతయనరయణగరు పరతయకంచ ఎందుకచచరూ అంట దనకక వశషం ఉంద. అభుయదయ సహతయ సంబంధంత మటలడరు. అభయంగన సననం అయక నూతన వసతలచచ రజలంఛనలత సనమనం జరగంద. వశవనథ సతయనరయణగరూ వననరు. అంట ఏమననమట? కవయకనయను కనయదనం చసనటటయంద. ఆయన రలదు. ఈ కరయకరమనక ఆ జమందరుగరూ అందరూ వచచరు. ఎంచత అంట దశనకద కవల ఏద పరయజనననసుతంద ఏద కద పరజలక అద నను రసుతననను. ముకతయల జమందరుగరు వశవనధవర రమయణ వృక కలపతరువల నుంచ ఒక భగమ రండ భగల నక జఞపకం లదు. ఇవనన చూడడనక మక వచతరంగనూ చల గమమతుతగనూ ఉననయ.ముచచటగన ఉంద. అయత ఇంకక ఘనసనమనం సభల వంద. వళుల కరు అననరు వశవనధ సతయనరయణగరు. వర సవంత ఖరుచలమద అచుచవయంచ దనన దతతత చసుకననరు. అందుచత ఆ ఇంటక అలులడ రకండ పయడ. ఎవరక ఇబబంద పటటకండ న అభపరయనన చపపడనక సవకశమైన పదధతల మమూలుగ చపపను. దశం బనస దశమై ఉంద. హమపతరననంలదుగన ఆయనక నలుగు పటట బంగరప కలశంత తలమద నళుళపస. గన రజతపతరలు మతరం సమసతం ఉననయ.

నననం చయయమననవ‌. ఆ కరరవడ న శషుయడ. కృషణశసతగరు నవవడం పరతయన తరవత 'సమయజలద వజయనగరం. రమయణ కలపతరువంక రయలదు. తను రసన పదయల ఆ కరరవడ చదవడ. ఆ కరరవడ వసతవనక ఇదదరక శషుయడలగన ఉననడ. మర నవయసహతయ పరషతుతలదు. ఆ సభక ఆయన అధయకడ. ఆయనంట ఈయనక ఈయనంట ఆయనక చల గరవమైన భవలుననయ. ఆనట జమందరుల వసతవంగన సహతయ పషకలు. కృషణశసతగరన వళలంత ఏదద అంటుననరు. గదవరక అవతలక పత ఇంకం లదు. కృషణశసతగరన న ఎదుట అల ఉపనయసలవవదుద అంటూ ననున రయడం మనయమంటవ అన కదు ఈ శరభయయన పదయలు రయడం మనయమంటవ? లక నువవ చపపనటుట రయమంటవ? అన పరశనంచరు. అవనభవ సంబంధం గల సనహతులు. సపటైన తరవత ముకతయల నుంచ బసుసల బజవడక తరుగుపరయణం. వరల ముకతయల జమందరుగరు ఒకరు. అదదర వరకందరక! ''మతతం మద మమూ గదవర కదదర ఊళులలవన అంటుననంగద! వసతవంగన అంటుననం అననమట'' మరసర నను నకక చపపను. ఆ పతకలనన గురుతక తసూత నవయసహత పరషతుత ఆ సంవతసరం జరగంద. ఈ ననుడ నజమనండ! అననను. అపపటక జమందరలు రదుదకలదు. మ బసుస మహఘనమైన బసుస. కరరవడ చననవడ గన చల చకకగ పదయలు రయడం అలవరుచకననడ. ననంత వననను. చల మంద కవలక సనమనలు చసుతండవళుల. ముకతయల సభల మర వశషం కడ జరగంద ఆ సభల 15 సంవతసరలలప కరరవడ చత పదయలు చదవంచం. అద ననున పరతచయయమననవ? ఇలంటవ రసుకమననవ? మనసత బగుననన భవం నక కలగంద. అద తమ ననుడ. చల మంద జమందరుల చలమంచ సథతల వననరు. అంట కృషణశసతగరద పఠపరం కద! అంచత గదవరక ఇవతల భగంలన ఉండవలసన వళలంత వననరు. దనక కృషణశసతగరు ఎందుక నవవతుననర ఏం అరధం కలదు. ఒకరు కటూర వంకటశవరరవగరు.సనతన వరగం వళుల కడ వననరు. ఆ కరరవడ పరు శరభయయ. గరంథలయదయమం వరు అయయంక వంకటరమణయయగరు అందరూ ఉననరు. వళలన కడ కదలంచడయన! తరవత వశవనధ సతయనరయణగరు నువవలంట ఉపనయసలు ననుండగ ఎపపడ ఇవవక అననరు. చల ఇబబందపడ . అయన ఈ అయనంటవళూల అందరూ కలస సరససలలపలడకంటూ కృషణశసతగరన ఆటపటటంచడనక ''గదవరకదదరన ఊళుల లవ'' అననరు. కటూరవరు. ఆయన వంటన ఆ కరరవణణ కవలంచుకన ఆనందశురవలత మ మలలంపలల వంశంల ఈ మతరం కరరవడంత చకకగ పదయలు రసవడదభవంచనందుక నను చల గరవపడతుననననంటూ చల చపపరు. అద ఓ వచతరమన ై సననవశం. చకకగన చదవడ. దనక ననూ తరగ అననను. దనక కృషణశసతగరు గలులన నవవరు. న శషుయడన ఇదదరు పరముఖులు వదపవదలు చసుతననరు. ఆ తరువత మర జరగలదు. ఎందుకగపయంద తలయదు. ననంక పరత చయయలదు. అలగ నక జమందరు నూటపదహరు రూపయలచచరు. రండవరం వశవనథ సతయనరయణగరు. ఎందుచతనంట కృషణశసతగరు. కటూర వరూ కృషణశసతగరు మంచ సనహతులు. గదవరక అదదరవడ'' అననరు. కన నవయసహతయ పరషతుత అంతటత సర. మ సైడ మం కడ ''గదవర కదదరన ఊళుళ లవన'' అంటూ ఉంటం. వళలంటక వళల నమసకరం చసత ఏద ఓ వయయనూట పదహరుల నుండ నూటపదహరుల వరక డబుబ కడ ఇచచవరు. అంట గపపవళలంత కృషణ. వశవనధ సతయనరయణగరు. గుంటూరు జలలలలన వననరన వళళ ఉదదశం. కన ఆ జమందర పరసదంల ఆగపయంద. ఈ కరరవడ ఎందుకల అననడ పపం వళలక తలలదు. ననం చయను?'' అన ఆయన మందలంచరు. కరరవడ మలలంపలల వడ సభల మలలంపలల సమశఖర శరమగరూ వననరు.

రజమననరుగరన అధయకలుగ పడదమననడ. టఫనుల. అతనన పచచయయగ పరతగ చసనవడ దవలపలల కృషణశసత. అంచత వరందరూ ఈ వదక ఆకరమంచడం చల అనయయంగ ఉంద. బూరుజవ సహతయవతతల మహసభ అనననుగన దనపరు మతరం అదకదు. ఎరరగ ఉండవడమ. శరమగర ఉదయగం బన ఉంద. శరమగరన (పండత అయల సమయజల నరసంహశరమ) నలుగు రజలు ముంద రమమన. మమనుకననటుట జరగలదు. ఆనట జమందరుల చల మంచసథతలన ఉండవరు. వమనం మద రయపరలు వరన రపపంచ ఆ సభలల పలగనటటుట చయలన వర కరక. ఆ తడన వరక. మ యువతరం ఎవరక సమమతంకదు. దనక మకం అభయంతరం లదు. మ భవలక దగగర భవలుననవడ. మం దననమదంచలదు. మమంత దూరభరనుననం.పచచయయ. అతనక కనన పనులు అపపజపప. మ అ. పరుల చంతంచవలసన పరద! ఆ పర అభుయదయ రచయతల మహసభ. ఆ సభక ఆహవనంచన వళలల వశవనథ సతయనరయణ దక అందరూ ఉననరు. ఇదద మక సమమతం కదు. ఆ మరుసట సంవతసరం బూరుజవ సహతవతతల మహసభ జరగంద. పచచయయ మదరసుల చదదం అననడ. అలగ అ.పచుచకన బైటక రకతపపలదు. పచచయయ పచచయయ. ఈ పరసంగలల సహతయనక పరయజనం ఉండలన అందరూ వయకతం చశరు. దనక మ అభయంతరంలదు. కృషణశసతగరు ఏం చసత ఆ పరకరం జరగంద. మమంత ఉండగ అడగరు. మనం టలగరం ఇచచ వమనంల రండ అన అందమ అన కృషణశసతగరు అడగరు . నవయసహతయ పరషతుత పరచన కలప శభత 1945 ల జరగంద. అద నకమమంట .అభుయదయ రచయతల సభ అయన నడ అరసం పలచబడపయంద. అబబస‌ను బంబయ నుంచ తపపసతం అననరు. నవయసహత పరషత‌క నన కదు అనసటట సుబబరవ బలలంకండ రమదసు మదలైన వరందరూ వచచరు.న. ఇబబందపడడ. ఆయన ఆమదంచరు. పరయజనం అంట ఏ పరయజనమన తడ వంద. ఈ సభక రవలసనదగ కరుతూ ఎనన ఉతతరలు రసన నను రలను. అద ఇచచనందుక నను చల వయధ పందను. మదరసు మహసభంత పచచయయ అనుకననటూట. ఆయన కనబడతుండవడ ఎకకడ ఓచట. ఆధునకలు కడ. పరరంభ ఉపనయసం ఇచచందుక ఎ.న. భజనలు వగైర సదుపయలు చూడమన అపపజపపరు. ముకతయల జమందరుగరు నవయసహత పరషత‌ నరవహణ చస ఆనట కలనన కళళక కటటటటుట యువతరమైన మ అందరక తలయజశరు. రవడనక అవకశం లదన రసన వరు రయపరలు సుబబరవ. ఆయన దన కధయకడ. దనక పరు ఉంద! ఆ పరుత ననుననను. గురుత చపప ఆయన దగగరక వళళండన చపత ఉండవళలం. ఎందుకంట నను దనన ఆశంచ ననయన దగగరక వళళలదు. ముఖయంగ వచచన పరతనధులందరక కఫలు. అందుల పరధనమైన వళుల ఎవరయయ అంట దవలపలల కృషణశసతగరు. ఆ పరణళక చదువకన దనన ఆమదంచ వళుల ఎంత మతరం కదు. అంచత ఆయన పరరంభపనయసం చయడం బగుంటుంద. మక ఉండన వంద. ఆ సభల అందరూ పరసంగలచచరు. కంద కచుంటను అంట అబబ అలకదు నువవ ఉండలన అననడ. అంట వమపకప భవలు లన వరంత చరరు. నక కదు. దంటలక ఈ నవయసహతయ పరషతుత సభుయలంత చరరు. కన ఆ సభ కచచన వళలవరు? ఆ పరణళక మద సంతకం పటటన వరంత మ సభుయల. ఆయన ఎరరట శలువ ఒకటసుకన. ఆయన దగగరకళత కరుడలు అవ ఇచచవడ. వమనం చల ఖరచయపతుందండ అన మం అంట దనకముంద ఎకకడైన పరయతనదదం అన కడ అననరు.! ఈ పచచయయగరు వదక మద ఎవరవరు మటలడతర పరచయం చయయటం దండలు వయటం . చదలవడ పచచయయ మ కరయదరశ. వరసతరన నను అనుకలన నను సంతషంచలదు.ఈ కరయకరమమంత నరవహంచవలసనదగ దవలపలల కృషణశసతన ఆయనక అససటంటుగ ననూన పటటరు! దనక అససటంటుగ ఉండడం నకషటంలదు. నలగవద! రజమండర మహసభ అంట తృతయ మహసభ . సనతనులూ.

ఆయన కటటంచుకనన హలు. సభ చసుతననరన. కరూ. చుటటకలుచకంటుండవణణ. ఆ కరు కడ వంద. అయత లటలల ఏమటంట అభుయదయ . కరషటయన‌ కలజవళుల ఈ వచచన వళలనందరన ఆహవనంచడం ఘనసనమనం చయడం వళల చత పలంచడం అనన చశరు. సభలనన అయపయన తరువత ఊళల చల చటలక తసుకళలరు. పగలు ఆహరంలదు. కందరక తలుగు వసుతంద. అలగ సయంకలం ఏ ఐదు గంటలక పరరంభమయయవ. చదలవడ పచచయయ ఇననళూల రతర నదరలదు. ఉదయనునంచ మధయహనం 12 గంటల పరంతల దక సభలయయయ. అందుల కృషణశసతగరు కడ వననరు. కందరక రదు. ముఖయంగ కంచనమల. వళలందరన చూదదమన వళలచచరు. ఏం మరయదగ వంటుంద? కన ఆయన మరగం వశడ కద! ఆ పన ననందుక చయకడదన ఠపమన ననక చుటటతస వలగంచను. ఇవతల వననరు. దనల ఏం లటు లదు. ఆయనంట పకకన ఒక భగం మక కటయంచరు. మం చుటటపగ వదులుతంట అద కంద నుంటుంద? మద కళలంద. న పకక ఇల జస ''బతకంచవన'' ఆయన ఓ చుటట తసడ.ఘనంగ పదద ఎతుతగన సభలు జరగయ. మ అభుయదయ రచయతల సంఘమూ పగ పటటసంద. వదకమదునన వళలంత కందక దగలసవచచంద. పరసుతతం అయత మనద కదు! ఆహలల ఈ సభ పటటడం చల సంతషంగ వంద. ఆ పకకన రజమననరు కరుచననరు. అద అసలు సంగత. అసతమనం ఆ చుటట కలచడం చత. పద నమషలైంద లద వణ మహలు మదన పగ చందన లగ కపపసంద. చల కపమచచంద. అద నక తలదు కన హలు నండపయంద. మంబళంల వణమహల‌ అన ఓ హలుంద. ఎనమద గంటలు ఆ పరంతలైంద. అదకక మక జపవర ఇచచరు. ఆ నటకం అభుయదయ భవలత కడకనన మ సభుయలు రసన నటకం. అంట ఇంత మహసభక వచచ చుటటకలచడం గపప అంట అకకడ వదక మద ఉపనయసలు వనడం కంట చుటట కలచడమ మంచదన నక అభపరయం కలగంద. జప . అందుచత ఈ సభ పగ పటటసంద. నటమణ వదశ కరకట మక సంత కరుగన వడమంద. సగరటుటగన కలచలదు! నటకం చూడడనక మతతనక ఆసకతతట వననం. హైకరుట జడజగరు. కృషణశసతగరంటలన బసవశం. అపపడ చుటటకలచన వరు మ సహతయలకంల పదదలు చల మంద వననరు. ఆ హలు మనద! . మముండడనక వసతులూ బగన వననయ. ఓ ఐదు. తరవత దననమమసరు. మమంత అందుల పడకనవళళం. ఈ ఉదయగం నకందుక? తలకయనపప. అద జస ఇహ నకకకకడ ముటటం చడ. ఆయన ఆ సగరటుట వలగంచడం తపపన చపపడనక ఆయన మకధయకడ. చననపటనంల ఉనన సహతవతతలందరూ సభక వచచశరు.పచచయయ ఇచచడకదు. అయన సర ఆంధరదశంల ఉనన పరముఖ తలుగు రచయతలందరూ వసుతననరు. గరవపడతూన ఒపపకన వణణ. చల కషటపడ పనచశడ. అయత సభలు జరుగుతుననయగన సంతృపతగ లదు. జనం కటకటలడతుననరు! ఎపపడ ఎవరూ చుటటగన. ఆ ఉదయం గన సయంకలం గన ఆ సభల ఎంత మంద ఏ రండవలమంద వయయమంద పడతరు. ఆ నటకం తపపకండ చూడలన ముందు వరసలలన కరుచననరు. సంసృకతక కరయకరమం ఆ వళ ఓ నటకం ఉంద. దనక ఆటంకంగ ఉనన కరణంచత. పై ఊళళ నుండ వచచన మమం దరం కడ ఏ రండ మూడ వందలమ ఉంటం. లకపత ఆ వదక నరవహంచడం సంతషంగన. అవతల వననరు. న పకకన కృషణశసతగరు. ఆవళ సయంకలం సభ అయపయంద.అంట మం ఆ సభ పటటన రజలక! ఎందుచత అంట ఆ హలు చతూతరు నగయయగరద. మ పగ కడ దనక సహకరంచంద. సభ మతరం చల గంభరంగ వంద. అద నను చూశను. అపపడ రజమననరుగరు ఠపమన ఓ సగరటుట వలగంచరు.

చతులు కడకకన వచచడ. ''కమూయనసుట పరట మద దండయతర జరగంద. అందుచత నలగవ అభుయదయ రచయతల మహసభ బూరుజవ రచయతల మహసభగ అనుకనన ఈ సంసృకతక కరయకరమల వలల కంత ఊరట కలగంచయ. బ. అంత పటుటదలైనవడ అంత నగరహం ఉననవడ! ఓదరచం.ఎన‌. ఇంటగుమమం ముందు మటులననయ ఆ మటల మద కలబడ వల వల వలవల ఏడవడం మదలుపటటడ. మమమ ఆ సయంకలమ ఎపపడ.భవలక వరుదధంగ ఉననవళలందరక వదక ఇవవడం! అంచత సభ సకసస‌ కనన అన‌ సకసస‌. ఆవధంగ అభుయదయ రచయతల నలగవ మహసభలు మం పరతచశం ఈ నలగవ అభుయదయ రచయతల మహసభ వసతవంగ అభుయదయ రచయతల మహసభ కనన బూరుజవ రచయతల మహసభ అన నను మనసుల అనుకననను. ఎందుకతను మకకవల అంట అతను ఫలన అన చపపడ. మమంత ఆ మమడచటుట కంద కరచలల కరుచన ఉంట పచచయయ వచచడ. సభలు అయన మరనడ. వహన వళుల సపలై చసనవ. అదపపడ చచచపయడ? ఈ సభలక ముంద చచచపయడ. ఆ కగతం ఓ టలగరం. కరచలల ఎకకడ ఖళ కడ లదమ. ఓదరచన తరవత ఆ సయంకలం బండకకంచం. కృషణశసతగరంట ముందు మమడ చటుటంద. అకకడ పలసు వనుల ఉనన య. మలలశవరక కృషణశసతగరు పటలు రసుతననరు. టంగుటూరు పరకశంగరు కమూయనసుటలమద వరుచు కపడడరు. దన కంద ఎతుత కరచలుండవ. అతడమ వళళపయడ.అనన అపపగంచస పరతగ సభ తలూక వయవహరలనన చకకబటటస. తలలరసరక మడరసంత గందరగళం అయపయంద. మర వరు-ఏమట. ఏడచసుతననడ. అకకడ కచున కంత కలకపం నను అనసటట చూసూతండవళళం. ఈ సభకరయకరమం అంత అతగడ నతతమద ఉంద. అయత అందుల ఉననటువంట సంసృకతక కరయకరమలనన అభుయదయ పరమైనవ. మ చుటూట కడ వనుల తరుగుతుననయ. మమమలన పటుటక పతరు'' అయత ఈ పకకనుంచ వచచను నను. ఎవర అతనక కవలట. దకషణ దశం నుండ అంట తమళనడ లబర‌ నయకడ. అపపచపపలసన సమనుల .'ఏవట పచచయయ ఏడసతననవ‌' అంటూ కృషణశసత అడగత చపపడ! ఎవరడగన చపపడ. ఎందుకైన మంచద. కరణం ఏమట? ఆయన తండర చచచపయడ. మరళల పండ. పలసులు పటుటకపయరు. మరనడందుకననడంట ఇవవలసన డబుబలు గబుబలు. ఎకకడకకడ సూటడంటల ఏం జరగయ అనన వచచ చపతుననరు. అందచత ఈ పకకనుంచ వళళపతమన పపం ఆ సూటడంటలక చపపం. ఆ కగతనన జబుల పటట సుకన. ఎకకడ వళళనకకడ అరసుట చససుతననరు.చపప. అల ఏడసుతవంట?'' అన భుజం పటుటకన అడగత జబులంచ ఓ కగతం తస బైటపటటడ. ఆయన వపలవకరుడ అద గదర‌పరటల. అద పరతగ మరచపయ ఇంత సభనరవహంచ సభంత అయపయ దన ఖరుచ వచచలు కడ సటల‌ చస ఆ తరవత వచచ కలబడడడ పచచయయ. ఆ టలగరంల చదలవడ పచచ యయన వంటన రమమనమన ఉంద.) . ఇకకడ ఉండకడదు. చంచయయగరంటల ఉననం. ఎకకడ చూసన పలసు వళళ.రడడగరు వచచ అకకడ కరుచంటుండవడ. ఏవవ బకలు. అతనకకడ లడ. (1978 ల వలుగురమనయుడగరు చస చపపగ రకరుడ చసనద. హలు నండ జనం ఉండ అవ చూశరు.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful