UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Catedra Economie şi Management în Industrie

BAZELE ANTREPRENORIATULUI
Îndrumar metodic
privind îndeplinirea lucrărilor de control

Chişinău

U.T.M.
2007
Prezenta lucrare este destinată studenţilor de la Facultatea
Inginerie Economică şi Business, anul II universitar cu frecvenţă
redusă, pentru specialităţile BA, EMREI; C, ML, EMC.

Elaborare: conf. univ., dr., Valentin Sverdlic
Recenzent: conf. univ., dr., Maria Gheorghiţa

2

© U.T.M.,2007
1. SCOPUL ŞI SARCINILE DISCIPLINEI
Scopul cursului „Bazele antreprenoriatului ” este iniţierea
studenţilor în bazele activităţii de antreprenoriat, definirea rolului
antreprenorului şi oferirea unor soluţii pentru problemele cu care
aceştia se confruntă pentru a reuşi în economia de piaţă.
În cadrul cursului vor fi analizate diferite variante de intrare
în afacere, după cum şi modalitatea de desfăşurare a activităţii de
antreprenoriat în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,
alegerea formei organizatorico-juridice analizând avantajele şi
dezavantajele fiecăreia. Totodată, vor fi caracterizate şi posibilităţile
de acoperire a necesităţilor cu resurse financiare, precum şi
modalităţile de atragere a lor din exterior.
Nucleul acestui curs îl constituie rolul şi metodologia de
întocmire a unui plan de afaceri, prin intermediul căruia
antreprenorii pot evalua ideea de afaceri, obţine credite bancare cât
şi a atrage noi parteneri de afaceri.
Cursul se va desfăşura sub formă de prelegeri şi seminare în
cadrul cărora vor fi propuse studii de caz, discuţii de grup, exerciţii
practice, teste de verificare a cunoştinţelor.

3

2. STRUCTURA ŞI VOLUMUL CURSULUI
(ÎN ORE)
Activitatea didactică
- Prelegeri
- Lecţii practice
Seminare
- Lucrare de
verificare
- Atestări
- Examene
Total

Necesarul de ore
Secţia zi
Secţia cu frecvenţa
redusă
30
12
45
18
-

2 (diferenţiate)

(2 atestări)
X
75

X
30

3. LISTA TEMELOR ŞI ORELOR
Temele

1. Natura şi importanţa
antreprenoriatului şi micilor afaceri
2. Antreprenorul – promotorul
micilor afaceri
3. Identificarea ideilor de afaceri şi
evaluarea oportunităţilor
4. Mica afacere
5. Elaborarea planului de afaceri
6. Formele organizatorico-juridice
ale businessului în RM
7. Deschiderea unei mici afaceri
8. Franchising-ul – modalitate
eficientă de lansare în afaceri
9. Riscurile în activitatea de
antreprenoriat şi amplasamentul
afacerilor mici
10. Finanţarea activităţii de
antreprenoriat
11. Etica şi eticheta antreprenorului
contemporan
Total

Secţia zi
Prelegeri
2

4

Seminare
2

Secţia cu frecvenţa
redusă
PreleSemigeri
nare
1
1

2

3

1

1

2

2

1

1

2
4
4

2
8
6

1
2
1

1
5
2

4
2

4
4

1
1

2
1

2

4

1

1

2

4

1

1

4

6

1

2

30

45

12

18

4. CONŢINUTUL PRELEGERILOR
Tema 1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micului
business
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Antreprenoriatul – factor de dezvoltare economică.
2. Micul business – formă de bază a activităţii de
antreprenoriat.
3. Evoluţia micului business în Republica Moldova.
4. Susţinerea de stat a micului business.
Tema 2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Definirea conceptului de antreprenor şi antreprenoriat.
2. Principii de conduită pentru antreprenor.
3. Caracteristicile antreprenorului de succes.
Tema 3. Identificarea ideilor de afaceri şi evaluarea
oportunităţilor
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Surse de noi idei de afaceri.
2. Tehnicile de creativitate a noilor idei de afaceri.
3. Evaluarea oportunităţilor de afaceri.
Tema 4. Mica afacere
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Criteriile de clasificare ale afacerilor.
2. Iniţiativa promovării unei afaceri.
3. Barierele în calea iniţierii unei afaceri.
4. Motivarea iniţierii unei afaceri.
5. Mediul antreprenoriatului.
5

Tema 5. Elaborarea planului de afaceri
La zi – 4 ore
Cu frecvenţa redusă – 2 ore
1. Necesitatea planului de afaceri.
2. Etapele întocmirii planului de afaceri.
3. Recomandaţiile la elaborarea planului de afaceri.
4. Structura şi conţinutul compartimentelor de bază ale
planului de afaceri.
Tema 6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în RM
La zi – 4 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Formele organizatorico-juridice de bază. Avantajele şi
dezavantajele.
2. Pachetul de acte necesare pentru iniţierea unei afaceri.
3. Organele de control şi rolul lor în activitatea de afaceri.
4. Problemele în funcţionarea micului business.
5. Şapte greşeli tipice ale antreprenoriatului şi modul de
evitare a acestora..
Tema 7. Deschiderea unei mici afaceri
La zi – 4 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Deschiderea unei noi afaceri – avantajele
dezavantajele.
2. Problema alegerii (Paşii de comportare).
3. Alegerea statutului juridic.
4. Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri.
5. Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.
6. Lichidarea unei firme mici.

şi

Tema 8. Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în
afaceri
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
6

1.
2.
3.
4.
Tema

Evoluţia şi definiţia franchisingului.
Tipurile de franchising. Avantajele şi dezavantajele acestora.
Evaluarea sistemului de franchising.
Contractul de franchising.
9.

Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi
amplasamentul afacerilor mici
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Noţiune de risc în activitatea de antreprenoriat.
2. Strategii de gestionare a riscului.
3. Amplasamentul şi rolul acestuia în activitatea de
antreprenoriat.
4. Modalităţi de obţinere a spaţiilor în activitatea unei
afaceri mici.

Tema 10. Finanţarea activităţii de antreprenoriat
La zi – 2 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Cheltuielile de iniţiere a afacerii.
2. Sursele de finanţare a unei afaceri.
3. Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea
costului acestuia.
4. Leasingul – definiţie şi esenţă. Evaluarea leasingului.
5. Factoringul. Avantajele şi limitele.
Tema 11. Etica şi eticheta antreprenorului
La zi – 4 ore
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
1. Codul etic al antreprenorului.
2. Imidjul atrăgător.
3. Sfaturi antreprenorului.
4. Organizarea contractelor de afaceri.
5. Susţinerea convorbirilor de afaceri.
6. Corespondenţă de afaceri.
7

7. Cultura convorbirilor telefonice.
8. Cartea de vizită.
9. Protocolul de afaceri.
10. Cadouri de afaceri.
11. Cultura limbajului (graiului) antreprenorului.
12. Înfăţişarea exterioară, manierele.
5. TEMATICA LUCRĂRILOR DE CONTROL ŞI INDICAŢII
PRIVIND ELABORAREA ACESTORA
În conformitate cu planul de învăţământ, toţi studenţii
specialităţilor FIEB, secţia cu frecvenţă redusă, realizează două
lucrări de verificare, apreciate cu note, în termenii stabiliţi de
graficul de studii (anul I universitar, semestrul I).
Studenţii ce nu au realizat şi susţinut lucrările de control la
examenul corespunzător nu se admit.
Înainte de a efectua lucrările de control este necesar a se
familiariza cu programul de învăţământ şi bibliografia recomandată,
indicată la sfârşitul îndrumarului metodic.
Prima lucrare prevede elaborarea unui plan de deschidere a
unei afaceri mici la libera alegere.
Ca exemplu:
- Planul de afaceri privind deschiderea unei mini brutării;
- planul de afaceri privind deschiderea unei frizerii;
- planul de afaceri privind deschiderea şi funcţionarea unui
magazin;
- planul de afaceri privind prestarea serviciilor de transport, etc.
Indicaţii mai amănunţite studenţii le obţin pe parcursul
lecţiilor practice, la care este prevăzut elaborarea unui plan de
afaceri – model. Exemple asemănătoare sunt prezentate şi în sursa
de literatură.
A doua lucrare de control urmează a fi descrisă cu cuvinte
proprii, argumentată logic cu exemple concrete. Unele teme
8

necesită anexarea unor documente – model corespunzătoare temei
date.
În caz de necesitate, studentul se adresează pentru consultaţii
profesorului corespunzător. Se permite orice abateri de la planul
propus, dacă acestea îmbunătăţesc conţinutul lucrării. La sfârşitul
lucrării se indică literatura folosită.
Alegerea variantei lucrării de control se efectuează conform
primei litere a numelui de familie (vezi tabelul de mai jos).
Prima
A
literă a
numelui O
de
familie
Varianta 1

B

C

D

E

F

G

H

I

Î

J

M

N

P

R

S

Ş

T

Ţ

U

V

L

X

Z

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13

Tema 1. Natura şi importanţa antreprenoriatului şi micului
business
1. Antreprenoriatul – factor de dezvoltare economică.
2. Micul business – formă de bază a activităţii de
antreprenoriat.
3. Evoluţia micului business în Republica Moldova.
4. Susţinerea de stat a micului business.
Tema 2. Antreprenorul – promotorul micilor afaceri
1. Definirea conceptului de antreprenor şi antreprenoriat.
2. Principii de conduită pentru antreprenor.
3. Caracteristicile antreprenorului de succes.
Tema 3. Identificarea ideilor de afaceri
Cu frecvenţa redusă – 1 oră
4. Surse de noi idei de afaceri.
9

5. Tehnicile de creativitate a noilor idei de afaceri.
6. Evaluarea oportunităţilor de afaceri.
Tema 4. Mica afacere
1.
2.
3.
4.
5.

Criteriile de clasificare ale afacerilor.
Iniţiativa promovării unei afaceri.
Barierele în calea iniţierii unei afaceri.
Motivarea iniţierii unei afaceri.
Mediul antreprenoriatului.

Tema 5. Elaborarea planului de afaceri
1.
2.
3.
4.

Necesitatea planului de afaceri.
Etapele întocmirii planului de afaceri.
Recomandaţiile la elaborarea planului de afaceri.
Structura şi conţinutul compartimentelor de bază ale
planului de afaceri.

Tema 6. Formele organizatorico-juridice ale businessului în RM
1. Formele organizatorico-juridice de bază. Avantajele şi
dezavantajele.
2. Pachetul de acte necesare pentru iniţierea unei afaceri.
3. Organele de control şi rolul acestora în activitatea de
afaceri.
4. Problemele în funcţionarea micului business.
5. Şapte greşeli tipice ale antreprenoriatului şi modul de
evitare a acestora.
Tema 7. Deschiderea unei mici afaceri
1. Deschiderea unei
dezavantajele.

noi
10

afaceri

avantajele

şi

2.
3.
4.
5.
6.

Problema alegerii (Paşii de comportare).
Alegerea statutului juridic.
Finisarea procedurii deschiderii unei afaceri.
Asigurarea activităţii ritmice a afacerii.
Lichidarea unei firme mici.

Tema 8. Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.)
1. Deschiderea firmei
2. Documentele de constituire a S.R.lului
- statutul firmei, conţinutul şi rolul acestuia:
- contractul de constituire, conţinutul şi rolul
acestuia.
3. Asigurarea activităţii firmei (ciclul de viaţă)
4. Lichidarea firmei
5. Procedura de modificare în documentele de constituire.
Tema 9. Cooperativa de antreprenoriat
1. Deschiderea firmei.
2. Documentele de constituire a S.R.lului
- statutul firmei, conţinutul şi rolul acestuia:
- contractul de constituire, conţinutul şi rolul
acestuia.
3. Asigurarea activităţii firmei (ciclul de viaţă)
4. Lichidarea firmei
5. Procedura de modificare în documentele de constituire.
Tema 10. Franchisingul – modalitate eficientă de lansare în
afaceri
1.
2.
3.
4.

Evoluţia şi definiţia franchisingului.
Tipurile de franchising. Avantajele şi dezavantajele lor.
Evaluarea sistemului de franchising.
Contractul de franchising.
11

Tema 11. Riscurile în activitatea de antreprenoriat şi
amplasamentul afacerilor mici
1. Noţiune de risc în activitatea de antreprenoriat.
2. Strategii de gestionare a riscului.
3. Amplasamentul şi rolul lui în activitatea de
antreprenoriat.
4. Modalităţi de obţinere a spaţiilor în activitatea unei
afaceri mici.
Tema 12. Finanţarea activităţii de antreprenoriat
1. Cheltuielile de iniţiere a afacerii.
2. Sursele de finanţare a unei afaceri.
3. Creditul bancar – procedura de obţinere şi determinarea
costului acestuia.
4. Leasingul – definiţie şi esenţă. Evaluarea leasingului.
5. Factoringul. Avantajele şi limitele.
Tema 13. Etica şi eticheta antreprenorului
1. Codul etic al antreprenorului.
2. Imidjul atrăgător.
3. Sfaturi antreprenorului.
4. Organizarea contractelor de afaceri.
5. Susţinerea convorbirilor de afaceri.
6. Corespondenţă de afaceri.
7. Cultura convorbirilor telefonice.
8. Cartea de vizită.
9. Protocolul de afaceri.
10. Cadouri de afaceri.
11. Cultura limbajului (graiului) antreprenorului.
12. Înfăţişarea exterioară, manierele.

12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины „Основы предпринимательства”
является
ознакомление
студентов
с
основами
предпринимательской
деятельности,
определение
роли
предпринимателя и предложение некоторых решений проблем,
с которыми они сталкиваются в своей деятельности в
рыночной экономике.
В курсе будут проанализированы различные варианты
открытия собственного дела, а также возможности
предпринимательской деятельности в соответствии с
действующим законодательством Республики Молдова, выбор
организационно-юридической
формы
деятельности,
анализируя преимущества и недостатки каждой.
Одновременно будут характеризованы и возможности
привлечения заемных средств
в том числе и в форме
иностранных инвестиций.
Ядром этого курса является роль и методология
составления
бизнес
плана,
посредством,
которого
предприниматели могут оценивать деловую идею, получать
банковские кредиты, а также привлекать новых партнеров по
бизнесу.
Курс будет проводиться в форме лекций и практических
занятий, на которых будут рассмотрены деловые ситуации,
групповые беседы, а также различные тесты для проверки
знаний студентов.

13

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ (в часах)
Учебная работа
- лекции
- практические занятия
- контрольная работа
- аттестации
- экзамены
Всего

Необходимость в часах
Дневное обучение
Заочное обучение
30
12
45
18
2 (диф.)
2
х
х
75
30

3. СПИСОК ТЕМ И СЕТКА ЧАСОВ
Дневное
отделение
лекпр.зации
нятия

Темы
1. Природа и роль предпринимательства и
малого бизнеса
2. Предприниматель – двигатель малого
бизнеса
3. Идентификация предпринимательских
идей и оценка их возможностей.
4. Малый бизнес
5. Разработка бизнес плана
6. Организационно-юридические формы
бизнеса в РМ.
7. Открытие фирмы малого бизнеса
8. Франчайзинг как способ открытия
собственного дела
9. Риски в предпринимательской
деятельности и размещение предприятий
малого бизнеса
10.Финансирование
предпринимательской деятельности
11. Этика и этикет современного
предпринимателя
Всего

14

Заочное
отделение
лекпр.зации
нятия

2

2

1

1

2

3

1

1

2

2

1

1

2
4

2
8

1
2

1
5

4

6

1

2

4

4

1

2

2

4

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

4

6

1

2

30

45

12

18

4. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Натура и роль
бизнеса

предпринимательства и малого

1. Предпринимательство

как
фактор
экономического развития.
2. Малый бизнес – как основная форма
предпринимательской деятельности.
3. Эволюция малого бизнеса в Республике
Молдова.
4. Государственная поддержка малого бизнеса.
Тема 2. Предприниматель – двигатель малого бизнеса
1. Определение концепции предпринимателя и
предпринимательства.
2. Принципы
к
руководству
для
предпринимателя.
3. Качественные характеристики успешного
предпринимателя.
Тема 3. Идентификация предпринимательских идей и
оценка их возможностей
1. Источники новых предпринимательских идей.
2. Техники новых предпринимательских идей.
3. Оценка предпринимательских возможностей.
Тема 4. Малый бизнес
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии классификации бизнеса.
Инициатива открытия собственного дела.
Препятствия к открытию собственного дела.
Мотивация открытия собственного дела.
Среда предпринимательства.
15

Тема 5. Разработка бизнес плана
1.
2.
3.
4.

Необходимость бизнес плана.
Этапы разработки бизнес плана.
Рекомендации для разработки бизнес плана.
Структура и содержание основных разделов
бизнес плана.

Тема 6. Основные организационно-юридические формы
бизнеса
1.
2.
3.
4.
5.

Основные организационно-юридические
формы
бизнеса.
Преимущества
и
недостатки.
Необходимые документы для открытия
собственного дела
Органы контроля и их роль в деятельности
бизнеса.
Проблемы в функционировании фирмы
малого бизнеса.
Семь
типичных
ошибок
предпринимательства и как их обходить.

Тема 7. Открытие фирмы малого бизнеса
1. Открытие собственного дела – преимущества
и недостатки.
2. Проблема выбора.
3. Выбор юридического статуса фирмы.
4. Финиширование процедуры открытия фирмы.
5. Обеспечение ритмической
деятельности
фирмы.
6. Ликвидация фирмы малого бизнеса.
16

Тема 8. Франчайзинг как способ открытия собственного
дела
1. Эволюция и определение франчайзинга.
2. Типы франчайзинга. Их преимущества и
недостатки.
3. Оценка франчайзинга.
4. Договор франчайзинга.
Тема 9. Риски в предпринимательской деятельности и
размещение предприятий малого бизнеса
1. Понятие риска в предпринимательской
деятельности.
2. Стратегии управления рисками.
3. Размещение и ее роль в предпринимательской
деятельности.
4. Возможности
получения
площадей
в
деятельности фирм малого бизнеса.
Тема 10. Финансирование предпринимательской
деятельности
1. Издержки открытия фирмы.
2. Источники финансирования собственного
дела.
3. Банковский кредит – процедура получения и
определение его стоимости.
4. Лизинг – понятие и сущность. Оценка
лизинга.
5. Факторинг. Преимущества и недостатки.

17

Тема 11. Этика и этикет предпринимателя
1. Этический кодекс предпринимателя.
2. Привлекательный имидж.
3. Советы предпринимателю.
4. Организация деловых контактов.
5. Ведение деловых бесед.
6. Деловая переписка.
7. Культура телефонного разговора.
8. Визитные карточки
9. Деловой протокол.
10. Деловые подарки.
11. Культура речи предпринимателя.
12. Внешний облик, манеры.
5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ
В соответствии с учебным планом, студенты всех
специальностей FIEB заочного отделения выполняют две
контрольные работы с оценкой, в установленные учебным
графиком сроки ( первый университетский курс, I семестр).
Студенты, которые не выполнили и не защитили
контрольные работы, к экзамену не допускаются.
Перед написанием контрольных работ необходимо
ознакомиться с учебной программой, а также с
рекомендованной
литературой,
указанной
в
конце
методических указаний.
Первая
контрольная
работа
предусматривает
разработку бизнес плана для открытия фирмы и малого
бизнеса, по своему усмотрению.
Например:
• Бизнес план для открытия мини
пекарни;
18Бизнес
план
для
открытия
парикмахерской;
Бизнес
план
для
открытия
магазина;
Бизнес
план
для
оказания
транспортных услуг и т.д.

Более подробные рекомендации студенты получают во
время практических занятий, на которых предусматривается
разработка бизнес плана – образец. Аналогичные примеры
могут быть найдены и в указанной литературе.
Вторая контрольная работа должна быть написана
своими словами логически аргументированная конкретными
примерами. Некоторые работы требуют анексирования
образцов документов в соответствии с темой.
В случае необходимости студенты обращаются за
консультацией
к
соответствующему
преподавателю.
Допускаются любые отклонения от предложенного плана, если
они улучшают содержание работы. В конце работы приводится
список использованной литературы.
Выбор варианта контрольной работы
осуществляется согласно первой буквы фамилии студента
(см. таблицу).
Первая
буква
фамилии
студента
Номер
контрольной
работы

А

Ж

Б

З

В

И

Г

Д

Е

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю,
Я

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ
Тема 1. Натура и роль предпринимательства и малого
бизнеса
1. Предпринимательства – как фактор экономического
развития.
2. Малый
бизнес

как
основная
форма
предпринимательской деятельности.
3. Эволюция малого бизнеса в Республике Молдова.
4. Государственная поддержка малого бизнеса.
Тема 2. Предприниматель – двигатель малого бизнеса
1. Определение
концепции
предпринимателя
и
предпринимательства.
2. Принципы к руководству для предпринимателя.
3. Качественные
характеристики
успешного
предпринимателя.
Тема 3. Идентификация предпринимательских идей и
оценка их возможностей
1.Источники новых предпринимательских идей.
2. Техники новых предпринимательских идей.
3. Оценка предпринимательских возможностей.
Тема 4. Малый бизнес
1.
2.
3.
4.
5.

Критерии классификации бизнеса.
Инициатива открытия собственного дела.
Препятствия к открытию собственного дела.
Мотивация к открытию собственного дела.
Среда предпринимательства.
20

Тема 5. Разработка бизнес плана
1.
2.
3.
4.

Необходимость бизнес плана.
Этапы разработки бизнес плана.
Рекомендации для разработки бизнес плана.
Структура и содержание основных разделов бизнес
плана.

Тема 6. Основные организационно-юридические формы
бизнеса в Республике Молдова
1.
2.
3.
4.
5.

Основные организационно-юридические формы
бизнеса. Преимущества и недостатки.
Необходимые
документы
для
открытия
собственного дела.
Органы контроля и их роль в деятельности
бизнеса.
Проблемы в функционировании фирм малого
бизнеса.
Семь типичных ошибок предпринимательства и
как их обходить.

Тема 7. Открытие фирм малого бизнеса
1. Открытие собственного дела – преимущества и
недостатки.
2. Проблема выбора.
3. Выбор юридического статуса фирмы.
4. Финиширование процедуры открытия фирмы.
5. Обеспечение ритмической деятельности фирмы.
6. Ликвидация фирмы малого бизнеса.
Тема 8. Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
1. Открытие фирмы.
2. Необходимые документы для открытия ООО:21

- устав фирмы, его содержание и роль;
- учредительный договор, его содержание и роль.
3. Обеспечение жизнедеятельности фирмы (жизненный
цикл).
4. Ликвидация фирмы.
5. Процедура внедрения изменений в учредительные
документы.
Тема 9. Предпринимательский кооператив
1. Открытие фирмы.
2. Необходимые документы для открытия кооператива:
- устав фирмы: его содержание и роль;
- учредительный договор: его содержание и роль
3. Обеспечение жизнедеятельности фирмы (жизненный
цикл).
4. Ликвидация фирмы.
5. Процедура внедрения изменений в учредительные
документы.
Тема 10. Франчайзинг как способ открытия собственного
дела
1.
2.
3.
4.

Эволюция и определение франчайзинга.
Типы франчайзинга. Их преимущества и недостатки.
Оценка франчайзинга.
Договор франчайзинга.

Тема 11. Риски в предпринимательской деятельности и
размещение предприятий малого бизнеса
1. Понятие
риска
в
предпринимательской
деятельности.
2. Стратегии управления рисками.
22

3. Размещение и ее роль в предпринимательской
деятельности.
4. Возможности получения площадей в деятельности
фирм малого бизнеса.
Тема
12.
деятельности

Финансирование

предпринимательской

1. Издержки открытия фирмы.
2. Источники финансирования собственного дела.
3. Банковский кредит – процедура получения
определение его стоимости.
4. Лизинг – понятие и сущность. Оценка лизинга.
5. Факторинг. Преимущества и недостатки.
Тема 13. Этика и этикет предпринимателя
1. Этический кодекс предпринимателя.
2. Привлекательный имидж.
3. Советы предпринимателю.
4. Организация деловых контактов.
5. Ведение деловых бесед.
6. Деловая переписка.
7. Культура телефонного разговора.
8. Визитные карточки
9. Деловой протокол.
10. Деловые подарки.
11. Культура речи предпринимателя.
12. Внешний облик. Манеры.

23

и

BIBLIOGRAFIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Managementul afacerilor mici şi mijlocii. Coordonator
Rusu Costache. Chişinău, 1993, (25 ex).
Florin Botea. Ghidul întreprinzătorul particular. Bucureşti,
1997, (71 ex.).
O. Nicolescu. Ghidul managerului eficient. Bucureşti, 1993,
(22 ex.).
Ф. Хоскинг. Курс предпринимательства. Москва, 1993.
Ю.М. Осинов. Основы предпринимательского дела.
Москва, 1992.
Letiţia Baldrige. Codul manierilor în afaceri. Bucureşti,
1997.
Современный бизнес. М. : Республика, 1995. Т. 1-2
V. Cocriş, V.Isan. Economia afacerilor. Bucureşti, 1994.
Cum să devin antreprenor. Curs de obţinere a competinţelor
în antreprenoriat. Chişinău: Liceum, 1995.
I.Sârbu, «Основы предпринимательской деятельности»,
Кишинев, 2002, МЭА.
Planificarea afacerii. Ghid pentru antreprenori, instructori şi
consultanţi. BIZPRO, Biblioteca Antreprenorului, Chişinău,
2003.
Aspecte juridice ale antreprenoriatului. Ghid pentru
antreprenori, instructori şi consultanţi. Chişinău, 2003.
Boboc R., Covaş L., Solcan A., Stihi L. Antreprenoriat
Inovaţie Risc, ASEM, Chişinău, 2003.
Drucker P. Inovaţia şi sistemul antreprenorial, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1999.
Sasu C., Bernier R. Enciclopedia întreprinzătorului,
Bucureşti, Ed. Economică, 1999.
Solcan A. Managementul micului business, ASEM,
Chişinău, 2001.
Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как
завести собственное дело и добиться успеха, в. 1, Издво Прогресс-Универс, Москва, 1991.
24

18.

***

100 idei de afaceri. ProRuralInvest, Chişinău, 2003, 2
volume
19. Bilaş L., Spătaru S. Din start cu idei optime de afaceri /
Ghid pentru antreprenori, instructori şi consultanţi,
Proiectul BIZPRO, Chişinău, 2003.
20. Миколко М. Энциклопедия бизнес - идей. Тренинг
креативности,
Изд-во Питерс, Санкт-Петербург, 2003.
21. Legea Republicii Moldova cu privire la înregistrarea de stat
a întreprinderilor şi organizaţilor, nr. 1265-XIV din 5
octombrie 2000.
22. Legea Republicii Moldova cu privire la franchising, nr.
1335-XIII din 1.10.97.
23. Roşcovan M., Golovco V., Franchising: tehnică de afaceri
şi oportunităţi pentru antreprenori, Proiectul Bizpro,
Chişinău, 2002.
24. Legea Republicii Moldova cu privire la leasing, nr. 731-XII
din 15 februarie 1996.
25. Legea despre antreprenoriat şi întreprinderi „845”3.01.1992. EO. 22.02.2002.
26. Legea despre insolvabilitate. N 632, 14.XI.2001.
27. Legea despre înregistrarea de stat a întreprinderilor, 1265 –
5.X.2000
28. Legea despre patentul de antreprenoriat – 93. 15.XII.1998,
EO-14.XII.2001.
29. Legea de cooperativele de antreprenoriat, 73. 12.IV.2001,
EO – 11.V.2001
30. Legea despre cooperativele de producţie, 1007 –
25.IV.2002. EO – 14.VI.2002.
31. Legea despre zonele libere de antreprenoriat, 440.
27.XII.2001, EO- 16.XI.2001.
32. Legea despre Gospodăriile Ţărăneşti, 1353 – 3.XI.2000
33. Legea despre SA – N 1134, din 2 aprilie 1997, MO – N 3839, 1997
25

34. Legea despre susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi
mijlocii. N 206, din 7 iulie 2006. Logos pres – N 30, 2006.
35. Legea cu privire la franchising, N 1335 din 01.10.1997, MO
nr. 82-83/669 din 11.12.1997.

26

Cuprins
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SCOPUL ŞI SARCINILE DISCIPLINEI………………….3
STRUCTURA ŞI VOLUMUL CURSULUI (ÎN ORE)……4
LISTA TEMELOR ŞI ORELOR…………………………..4
CONŢINUTUL PRELEGERILO... ……………………….5
TEMATICA LUCRĂRILOR DE CONTROL ŞI
INDICAŢII PRIVIND ELABORAREA ACESTORA…...8
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ………………………………13
СТРУКТУРА И ОБЪЕМ (в часах)...……………………14
СПИСОК ТЕМ И СЕТКА ЧАСОВ …………………….14
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ……………………………...15
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И
РЕКОМЕНДАЦИИ К ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ....………18
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ ………………………….......20
BIBLIOGRAFIE …………………………………………24

27

BAZELE ANTREPRENORIATULUI
Îndrumar metodic
privind îndeplinirea lucrărilor de control

Elaborare:

Valentin Sverdlic

Redactor: Elvira Gheorghişteanu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bun de tipar 10.05.07.
Formatul hârtiei 60x84 1/16.
Hârtie ofset. Tipar Riso.
Tirajul 100 ex.
Coli de tipar 1,75
Comanda nr. 79
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U.T.M., 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 168.
Secţia Redactare şi Editare a U.T.M.
2068,Chişinău, str. Studenţilor, 9/9.

28

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

BAZELE ANTREPRENORIATULUI
Îndrumar metodic
privind îndeplinirea lucrărilor de control

Chişinău
2007
29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful