You are on page 1of 2

Toen ik halverwege mijn schrijfweek op Curaçao ineens door corona werd geveld, besefte ik

hoe kwetsbaar mijn gezondheid is. Met een griepje kan je altijd nog wel even doorgaan:
paracetamolletje erin en dan gaat het wel weer even. Een paar jaar geleden had ik een
auto-ongeluk, waarna alles per direct letterlijk ook een tijd stil stond. Ook nu met
corona was er geen ‘onderhandelen’. Ik lag in bed met hoge koorts en moest alles
uit mijn handen laten vallen. Ik dacht dat dat ‘de les’ was, maar het universum
bleek nog meer voor me in petto te hebben...

Een andere kijk op


ziekte en tegenslag
Ellende komt nooit alleen niets gebeurde; er moest een les in zitten, een rode lijn, dus Tekst Esther Jacobs
Een paar dagen later vertrok ineens mijn vaders nieuwe ver- probeerde ik te analyseren waar het over ging. Maar alles
zorger halsoverkop vanwege familieomstandigheden. Mijn leek zo willekeurig en in zulke verschillende delen van mijn
vader hee! alzheimer en woont in Miami. Hij kan niet langer leven, dat ik geen overeenkomsten zag. Zie jij ze wel?
dan een paar uur alleen zijn. Iedere drie maanden regel ik
een verzorger vanuit Nederland. Terwijl mijn broer en zus de Stop met vechten – Onderzoek de lelijkheid
directe opvang ter plekke voor hun rekening namen, moest ik Ik heb al een aantal jaren een heel bijzondere (somatische)
vanuit mijn ziekbed in no time nieuwe opvang regelen, iets coach die me helpt om beter naar mijn lichaam te luisteren,
dat we normaal gesproken maanden van tevoren voorberei- iets waar ik in mijn eentje altijd ‘te druk’ voor lijk te zijn...
den. Op diezelfde dag kreeg ik bericht dat de nieuwe huurster Samen met haar keken we naar de situatie. En ineens kwam
van mijn appartement in Amsterdam last had van muizen: er een interessant inzicht. We gebruiken de lelijke dingen in
of ik dat even per omgaande wilde oplossen, anders ging ze ons leven vaak als afleiding; door er overheen te stappen of
weg. Probeer onder normale omstandigheden maar eens een juist ermee in gevecht te gaan luisteren we niet naar wat ze
betrouwbare klusjesman te vinden in Amsterdam, laat staan ons te vertellen hebben.
vanuit de Cariben. Oh ja, ook de Oost-Europese ontwerper van Wat als we die gebeurtenissen niet langer gebruiken als ex-
mijn website bleek ineens al een paar weken verdwenen; hij cuus om aan de oppervlakte te blijven? Wat als je er juist
was gestopt zonder overdracht en was niet meer te bereiken. helemaal in duikt? En het ‘probleem’ rechtstreeks vraagt
Dat alles moest ik regelen zonder energie, met een mistig waarom dit zich aandient?
brein en zonder dat ik kon praten, omdat ik teveel moest
hoesten. Ik weet dat mijn leven soms net een droom lijkt, Ik probeerde het uit op de verschillende situaties. Het ant-
maar af en toe lijkt het meer op een nachtmerrie... woord van het ‘probleem’ was altijd dat het zelf ook in de war
was. De covid-virusdeeltjes zeiden met kleine stemmetjes
Overlevingsstrategieën “Wij weten ook niet waarom we hier zijn... Waar moeten we
Wat doe je als alles ineens mis gaat? anders naartoe? Niemand vindt ons aardig, niemand wil ons.”
De eerste optie is om net te doen of het probleem niet be- Alleen al door de vraag te stellen kwam er een enorme ont-
staat. Kop in het zand en gewoon doorgaan. Dat lukt vaak spanning in mij. Ik hoefde niet meer te vechten. In alle geval-
maar even, zeker als er urgente zaken gebeuren die om len vond ik samen met ‘het probleem’ een soort win-win-win
onmiddellijke actie vragen, zoals mijn vaders verzorger die oplossing. Ik vroeg de virusdeeltjes bijvoorbeeld om in plaats
zomaar vertrekt. van IN mijn cellen te zitten, of ze aan de buitenkant wilden
Vaak voel je je het ‘slachtoffer’ van de situatie: ‘Waarom ge- blijven. Toen bedacht ik nog iets beters: misschien wilden ze
beurt mij dit nu weer?’. Dat is een natuurlijke reactie, maar wel mijn cellen coachen om sterker te worden. In plaats van
het lost helaas niets op. een ‘vijand’ werd het virus zo ineens een medestander.
In de actie schieten en oplossingen bedenken is altijd mijn
favoriete overlevingsstand geweest. En inderdaad lukte het Draai het om: sta open voor het onverwachte
me om een voor een alle dingen op te lossen. Maar wat Misschien klinkt dit allemaal te spiritueel, maar sowieso is
kostte me dat een energie! het een goed idee om dingen om te draaien, te onderzoe-
Zoals altijd probeerde ik naar de positieve kant te kijken: het ken en open te staan voor een onverwacht antwoord op een
was me toch gelukt oplossingen te vinden? Er waren toch onverwachte vraag. Het deed mij in ieder geval erg goed.
ook veel mooie dingen in het leven?
Maar ik had heel sterk het gevoel alsof dit alles niet voor www.estherjacobs.info

zomer 2022 L 13
LIFESTYLE KATERN zomer 2022

LEEF!
Gezondheid
  
 
 

 

 
 

You might also like