PREDMJER I PREDRA UN INSTALACIJE GRIJANJA

R.B. A OPIS I OBIM ISPORUKE I UGRADNJE MATERIJALA KOTLOVNICA NA PELET
Nabavka i ugradnja toplovodnog kotlovskog postrojenja na pelet tip: BT 250 proizvo a a Topling Prnjavor i sl. Nazivna snaga je 250 kW. Uz kotao isporu iti opremu za i enje i odr avanje kao i upustvo za rukovanje i odr avanje. Postrojenje sadr i rezervoar sa dozatorom, gorionik, kotao, automatiku, multiciklon sa ventilatorom dimnih gasova. Nabavka i ugradnja prate ih cjevovoda za spajanjenje kotla sa ostalim postrojenjem, pripadaju e automatike, odvodnje dimnih gasova kao i pu tanje kotla u rad, obuke od strane isporu ioca kotla Izrada i monta a dimovodne cijevi ˆ300 du ine 2 metra, te 2 dimovodna koljena ˆ300/90 Nabavka i monta a sigurnosnog ventila 5/4" Nabavka i ugradnja ekspanzione posude 100lit Nabavka i ugradnja toplovodnog razdjelnika i sabirnika sa priklju cima Nabavka i ugradnja termomanometra (0-4 bara), 0-120 C Nabavka i ugradnja termometra (0-120™C) Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe TIP:IMP CL 40-60/4 ili sli ne Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe TIP: IMP GHN 32/70-180 ili sli ne Nabavka i ugradnja cirkulacione pumpe TIP: IMP NMT 25-40 130 ili sli ne Isporuka i ugradnja prolaznih ventila za toplu vodu DN15 DN20 DN25 DN40 DN50 Isporuka i ugradnja mehani kog hvata a ne isto e DN50 Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i pra njenje Nabavka i ugradnja cijevne mre e ura ene od crnih cijevi sa pripadaju im fitinzima, antikorozivno za ti enih sa dva premaza temeljne boje dimenzija ˆ76.1x2.9 ˆ31.8x2.6 Nabavka i ugradnja sitnog materijala (plin, kisik, ica, idr.) Pripremni i zavr ni radovi, hladna i topla proba Transport materijala na radili tu sa dovozom kompletnog materijala na radili te

J.M.

KOLI INA

CJENA (KM)

UKUPNO (KM)

A.1

kompl

1

27000.00

23000.00

A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9

kom kom kom kompl kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom m m pau pau pau

1 1 1 1 3 5 1 2 1 3 2 3 6 5 1 2 40 10 1 1 1

200.00 80.00 200.00 500.00 100.00 50.00 900.00 450.00 300.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 20.00 10.00 30.00 15.00 400.00 600.00 400.00

200.00 80.00 200.00 500.00 300.00 250.00 900.00 900.00 300.00 30.00 30.00 60.00 150.00 150.00 20.00 20.00 1200.00 150.00 400.00 600.00 400.00
29840.00

A.10 A.11 A.12

A.13 A.14 A.15

UKUPNO KOTLOVNICA NA PELET:

Predmjer i predra un

strana: 1

material za lemljenje.50 UKUPNO: Predmjer i predra un strana: 2 .50 14520.8 B.00 15.00 50720. B. UKUPNO KOTLOVNICA NA PELET: UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE: UKUPNO KALOLIFERSKO GRIJANJE: 29840. Nabavka i ugradnja radijatorskih brtvi 1µ Nabavka i ugradnja radijatorskih ventila DN15/PN6 Nabavka i ugradnja radijatorskih odzra nih ventila DN15/PN6 Nabavka i ugradnja ispusnih slavina DN15/PN6 Nabavka i ugradnja Cu cijevi.50 1.50 1.00 16.2 B.3x2.00 15. material za zavarivanje.00 1.00 6360.00 64.2 C.B.50 120. material za ovje enje slijede ih dimenzija: ˆ48.M.7 B.00 16.1 B.00 UKUPNO (KM) 10400.00 UKUPNO (KM) 3184.9 B.5 B.00 240.M. l kom kom kom kom kom kom kom kom m KOLI INA 193 32 16 16 16 32 16 16 16 150 CJENA (KM) 16.10 RADIJATORI I CIJEVNI RAZVOD Nabavka i ugradnja radijatora tip E-600 S ili sli nih toplotne mo i 145 W/ l Nabavka i ugradnja radijatorskih redukcija i epova Nabavka i ugradnja ovjesnog pribora: nosa komplet Nabavka i ugradnja ovjesnog pribora: konzola Nabavka i ugradnja ovjesnog pribora: distan.00 14520.00 320.R.6 B. C. kom kom m KOLI INA 8 8 250 CJENA (KM) 1300. OPIS I OBIM ISPORUKE I UGRADNJE MATERIJALA GRIJANJA C C.00 16.50 20.3 B.00 4.6 J.4 B.00 4000.50 UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE: R.50 80.00 16. uklju uju i fitinge. pomo ni material.00 16.00 24. pomo ni material. OPIS I OBIM ISPORUKE I UGRADNJE MATERIJALA GRIJANJA B B.00 2400.1 C. uklju uju i fitinge.00 UKUPNO RADIJATORSKO GRIJANJE: A.00 0.B. material za ovje enje slijede ih dimenzija: ˆ28x1 J.00 6360.3 KALOLIFERI I CIJEVNI RAZVOD Nabavka i ugradnja kalolifera KF25 (Topling) ili sli nog Nabavka i ugradnja ispusnih slavina DN15/PN6 Nabavka i ugradnja Crnih cijevi.50 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful