S.

Giovanni Crisostomo

1

All’Eparchia di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale, nell’ 80° anniversario della sua istituzione, avvenuta il 13 febbraio 1919.

LA DIVINA LITURGIA DI S. GIOVANNI CRISOSTOMO
Testo greco traslitterato con traduzione albanese e italiana ad uso dei fedeli

EPARCHIA DI LUNGRO
1999

S. Giovanni Crisostomo

3

A cura della Commissione Liturgica Diocesana

Con approvazione ecclesiastica

Note e disegni desunti da: Nicola Gogol, Meditazioni sulla Divina Liturgia, Edizioni «Oriente Cristiano» Palermo, 1972

Iconi di NIKOS IANNAKAKIS
Tipografia MIT – Via Autostazione, 37 – Tel. 0984 411123 – Cosenza, 1999

S. Giovanni Crisostomo

5

6

Divina Liturgia

GRANDE DHOXOLOGHIA Dhòxa si to dhìxandi to fos. Dhòxa en ipsìstis Theò ke epì ghis irìni, en anthròpis evdhokìa. Imnùmen se, evlogùmen se, proskinùmen se, dhoxologùmen se, efcharistùmen si dhià tin megàlin su dhòxan. Kìrie Vasilèv, epurànie Theè, Pàter pandokràtor, Kìrie liè monoghenès lisù Christè ke Àghion Pnèvma. Kìrie o Theòs, o amnòs tu Theù, o liòs tu Patròs, o èron tin amartìan tu kòsmu, elèison imàs, o èron tas amartìas tu kòsmu. Pròsdhexe tin dhèisin imòn, o kathìmenos en dhexià tu Patròs ke elèison imàs. Oti si i mònos àghios, si i mònos Kìrios, lisùs Christòs, is dhòxan Theù Patròs. Amìn. Kath’ ekàstin imèran evloghìso se ke enèso to ònomà su is ton eòna ke is ton eòna tu eònos.

GRANDE DHOXOLOGHIA

Gloria a Te che ci hai mostrato la luce. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace e negli uomini buona volontà. Noi Ti inneggiamo, Ti benediciamo. Ti adoriamo. Ti glorifichiamo, Ti ringraziamo per la tua grande gloria. Signore Re, Dio sovrano celeste, Padre onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo e Santo Spirito. Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Tu che togli i peccati del mondo. Accetta la nostra preghiera, Tu che siedi alla destra del Padre, ed abbi pietà di noi. Poiché Tu solo sei santo, Tu solo sei Signore, Gesù Cristo, nella gloria di Dio Padre. Amìn. Ogni giorno Ti benedirò e loderò il tuo nome nei secoli e nei secoli dei secoli.

Lavdi tyj, që na rrëfeve dritën, lavdi Perëndisë në më të lartat, dhe mbi dhenë paqe, dhe nër njerëzit mirëdashje. Të himnojmë, të bekojmë, të falemi, të lavdërojmë, tyj të falënderojmë për lavdinë tënde të madhe. Zot Mbret, Perëndi qiellor, Atë i tërëfuqishëm, Zot Bir i vetëmlindur Iisu Krisht, edhe Shpirt i Shejtë. Zot Perëndi, qengji i Perëndisë, Bir i Atit, që nxier mëkatin e jetës, kijna lipisi ti që nxier mëkatet e jetës. Prit faljen tonë, ti që rri në të djathtën e Atit, edhe kijna lipisi. Se ti je i vetmi Shejt, ti je i vetmi Zot, Iisu Krishti, për lavdi të Perëndisë Atit. Amìn. Për ditë do të të bekonj, dhe do të lavdëronj ëmrin tënd për jetë dhe në jetën e jetës.

La grande Dhoxologhia fa parte dell’Orthros, Mattutino, che precede la Santa Liturgia. Se questa viene celebrata dal Vescovo al suo ingresso si canta: Ton Dhespòtin ke Archierèa imòn, Kìrie, fìlatte. Is pollà èti, Dhèspota. – Il nostro Pastore e Gerarca, o Signore, custodiscilo per molti anni. – Kryezotin dhe Kryepriftin tonë, rùaje, o Perëndi. Për shumë vjet, o Kryezot. La sacra Liturgia, attribuita a S. Giovanni Crisostomo (morto nel 407), si compone di tre parti: I. Preparazione, Protesi; II. Liturgia dei Catecumeni; III. Liturgia eucaristica. Le cerimonie della Liturgia rappresentano i principali misteri della vita di Nostro Signore Gesù Cristo: Nascita, Battesimo, Ingresso in Gerusalemme, Morte, Resurrezione, Ascensione, Pentecoste, Parusia ossia Seconda Venuta.

I. PREPARAZIONE, PROTESI
Si svolge all’altarino che si trova a sinistra di chi guarda l’altare e significa il desiderio dei Giusti dell’Antico Testamento per la venuta del Salvatore.

me dritën tënde do të shohim dritë. Unë thashë: O Zot. La preparazione rappresenta la NASCITA del Figlio di Dio ma sullo sfondo della sua Passione e immolazione: Egli nasce per essere sacrificato. ìase tin psichìn mu. I bekuar je. Ha lo scopo di preparare quanto è necessario per la celebrazione eucaristica: il pane e il vino. mi sono rifugiato presso di Te. pros sè katèfigon. o Signore. (3 volte) Signore. secondo che abbiamo sperato in Te. I fedeli formulano le loro intenzioni particolari e le offrono a Dio in unione con il Sacerdote. Amìn. o Zot. o Signore. nella Chiesa primitiva. abbi pietà di me. o Signore. kijmë lipisi. (tre volte) Kìrie. Dio dei Padri nostri. corrispondeva ai primi anni Oti parà si pighì zoìs. o Theòs ton Patèron imòn. e lodato e glorificato il nome tuo nei secoli. sei divenuto il nostro rifugio di generazione in generazione. òti si ì o Theòs mu. Kìrie. Kìrie. Degnati. Giovanni Crisostomo 7 8 Divina Liturgia Kataxìoson. ke enetòn ke dhedhoxasmènon to ònomà su is tus eònas. mësomë të drejtat e tua. viene chiamato Protesi a motivo dell’offerta dei pani che vi si compie. L’altare laterale. o Signore. Come la prima parte. Kìrie. I bekuar je. òti ìmartòn si. o Zot. Vlerësona. to èleòs su ef’imàs. su di noi la tua misericordia. kathàper ilpìsamen epì sè. Evloghitòs i. LITURGIA DEI CATECUMENI Finita l’incensazione. la Proskomidia. (3 volte) Zot. mësomë të bënj dëshirën tënde. ché ho peccato contro di Te. dhìdhaxòn me tu piìn to thèlimà su. se fëjeva në tyj. Le të jetë. elèisòn me. Amìn. invocando lo Spirito Santo. o Zot. Kìrie. Benedetto sei. dhìdhaxòn me ta dhikeòmatà su. tek ti gjeta strehë. përdëllimi yt mbi ne. Presso di Te infatti è la fonte della vita e nella tua luce vedremo la luce. Estendi la tua misericordia sopra quelli che Ti conoscono. Paràtinon to èleòs su tis ghinòskusì se. Kìrie. Evloghitòs i. Venga. O Zot. Amìn. perché Tu sei il mio Dio. shëroje shpirtin tim. . Perëndi i Etërvet tanë. Signore. katafighì eghenìthis imìn en gheneà ke gheneà. Io ho detto: Signore. o Zot. a sinistra di quello centrale. Zgjate përdëllimin tënd mbi ata. insegnami i tuoi diritti. Se ti je burimi i jetës. en ti imèra tàfti anamartìtus filachthìne imàs. Egò ipa: Kìrie. di serbarci in questo giorno immuni da ogni peccato. këtë ditë të ruhemi pa ndonjë mëkat. sikundër kemi shpresuar mbi Tyj. II. insegnami a fare la tua volontà. venivano deposte dai cristiani le offerte necessarie per la celebrazione e per la cena comune.S. dhe ëmri yt është i kënduar dhe i lavdëruar për jetë. esso ci ricorda il posto dove. ke qënë streha jonë brez pas brezi. il Sacerdote prega davanti all’altare. sana l’anima mia. en to fotì su opsòmetha fos. që të njohin. Benedetto sei. Ghènito. se ti je Perëndia im.

Giovanni Crisostomo 9 10 Divina Liturgia Àghios o Theòs. Amìn. comprendente letture tratte dalle Epistole e dai Vangeli. al Figlio e allo Spirito Santo. Àghios Athànatos. anche la struttura stessa di questa azione sacra. Shejt Perëndi. tra gli uomini che Egli ha catechizzato con la sua parola di verità. e nei secoli dei secoli. Shejt i Fuqishëm. La domenica si aggiunge: Oggi è venuta al mondo la salvezza. Santo Immortale. Santo Forte. (3 volte) Gloria al Padre. Santo Dio. edhe kryetarit të jetës sonë. Àghios Athànatos elèison imàs. ke nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. kijna lipisì. . Santo Forte. elèison imàs. elèison imàs. Àghios Athànatos. abbi pietà di noi. v’erano ammessi solo coloro che si preparavano ad abbracciare il cristianesimo e che non avevano ancora ricevuto il battesimo. per cui erano annoverati tra i catecumeni. Santo Immortale.S. Inneggiamo a Colui che è risorto dalla tomba e all’autore della nostra vita. abbi pietà di noi. Shejt i Pavdekshëm. Shejt i Pavdekshëm. kijna lipisí. della vita di Cristo: alla sua nascita rivelata solo agli angeli e a pochi uomini. ai tempi dei primi cristiani. kijna lipisí. nani e përherë e në jetët e jetëvet. le t’i këndojmë atij që u ngjall prej varrit. distruggendo infatti con la morte la morte. così la seconda corrisponde alla sua vita pubblica. dhe na dha mundjen e përdëllimin e madh. Amìn. Viene chiamata tuttora Liturgia dei Catecumeni poiché. Santo Immortale. ha dato a noi la vittoria e la sua grande misericordia. (3 volte) Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Sot erdhi shpëtimi në jetë. ora e sempre. Àghios o Theòs. D’altra parte. Shejt i Fuqishëm. àsomen to anastàndi ek tàfu ke archigò tis zoìs imòn. abbi pietà di noi. (3 volte) Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati. Amìn. Àghios Ischiròs. Shejt i Pavdekshëm. Sìmeron sotirìa to kòsmo ghègonen. alla sua infanzia trascorsa misteriosamente nascosta fino al giorno della sua manifestazione al mondo. è essenzialmente catechetica. Shejt Perëndi. kathelòn gar to thanàto ton thànaton. se dërmoi vdekjen me vdekje. Àghios Ischiròs. Santo Dio. to nìkos èdhoken imìn ke to mèga èleos.

o Zot. nani e përherë e në . dhe të ruajë zëmrën të pastër nga mendime të liga. Ngushëllimtar. o Zot. dopo aver fatto la consueta riverenza a chi presiede. rimetti le nostre colpe. o Buono. ora e sempre. Il Sacerdote: Re celeste. Dhjaku thotë Hymnin Trishejtor: Santo Dio. Spirito di verità. Gloria al Padre. Lavdí Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. o Signore. ora e sempre. Gloria al Padre. lipisí. lipisí. o Shejt. o Santo. vieni e abita in noi. (Tri herë). o Sovrano. Prifti: O Mbret qiellor. o Zot. kijna lipisí. pastaj bashkë me Dhjakun bëjnë tri metaní ndaj Lindjes përpara Dyervet të shejta. Signore. vështrò e shëro sëmundjet tona për ëmrin tënd. Santo Forte. pietà. Santissima Trinità. Quindi il Diacono dice: Benedici. naní e përherë e në jetët e jetëvet. duhet të jetë në paqe me të gjithë. al Figlio e allo Spirito Santo. davanti alle Porte sante. che sta per celebrare la divina Liturgia. naní e përherë e në jetët e jetëvet. abbi pietà di noi (tre volte). ndjena paudhësitë tona. le anime nostre. kijna lipisí. signore. entra nel Tempio e unitamente al Diacono. tesoro di beni e datore di vita. o i Mirë. Consolatore. fa tre inchini. e purificaci da ogni macchia. o zot. që ndodhe kudó e mblon të gjitha. thesari i të miravet dhe jetëdhënës. abbi pietà di noi. perdona i nostri peccati. o Zot. Kur të jetë hera. më parë se të thotë Meshën. pietà. Santo Immortale. të mos ketë mëri kundër njeriu. Prifti bën metaninë e zakonëshme përpara të Parit dhe hyn në Kishë. Amìn. Signore. Signore. che sei presente in ogni luogo e tutto riempi. Shpirti i së vërtetës. e nei secoli dei secoli. Amìn. in ogni tempo. eja e qëndró në mes neve dhe pastrona nga çdo mëkat dhe shpëtó. al Figlio e allo Spirito Santo. ora e sempre. pietà.S. Il Sacerdote: Benedetto il nostro Dio. Prifti: I bekuar Perëndia ynë. Il Diacono dice il Trisagio: Pastaj Dhjaku thotë: Bekó. deve in primo luogo essere in pace con tutti. o Zot i Madh. per la gloria del tuo nome. Al giungere del momento. Lavdí Atit. Shejt i Fuqishëm. Triní e tërëshejtë. custodire il proprio cuore con ogni possibile sforzo da pravi pensieri. e nei secoli dei secoli. Lipisí. Giovanni Crisostomo 11 12 Divina Liturgia RITO DELLA PROTESI PROSKOMIDHIA Il Sacerdote. e Shejt Perëndí. non avere nulla contro alcuno. Shejt i Pavdekshëm. Dhjaku: Amìn. visita e sana le nostre infermità. e salva. rivolto verso oriente. shpirtrat tanë. Prifti. falna mëkatet tona. Il Diacono: Amìn.

Naní e përherë e në jetët e jetëvet. dhe mos na shtjer në ngasje. si edhe na ja ndjejmë detorëvet tanë. chiedendo perdono delle nostre colpe. infatti. e nei secoli dei secoli. na të mëkatruamit të drejtojmë këtë lutje Tyj. ardhtë rregjëria jote. as mos kujtó paudhësitë tona. venga il tuo regno. che sei nei cieli. Amìn. sei la salvezza del popolo cristiano. abbi pietà di noi: in te. Tu sei. mos u zëmëró shumë me ne. ma siamo liberati per mezzo tuo dalle avversità. Il Sacerdote: Poiché tuo è il regno. dicono: Kijna lipisí. se Ti je shpëtimi i të krishterëvet. o nostro Sovrano. inchinandosi. se tue qënë pa asnjë mbrojtje. sperando in te. Ati ynë. o Hyjlindëse e bekuar. Padre nostro. o Signore. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Amìn. Signore. e na populli yt. abbiamo riposto la nostra fiducia. Quindi dicono: jetët e jetëvet. o Zot. se me dashje pranove të . o Buono. abbi pietà di noi. si në qiell ashtu mbi dhe. tutti siamo opera delle tue mani e abbiamo invocato il tuo nome. al Figlio e allo Spirito Santo. dhe thërresim ëmrin tënd. o Zot. questa supplica: abbi pietà di noi. Lavdi Atit. Il Diacono: Amìn. non ti adirare oltremodo con noi. Ti sei benignamente degna- O i Mirë. Schiudi a noi la porta della misericordia. kijna lipisí. o benedetta Madre di Dio. Prifti: Se jotja është rregjëria dhe fuqia dhe lavdia. si Zot që je: kijna lipisi. privi di ogni giustificazione. po lirona nga i ligu. e Atit. Amìn. Gloria al Padre. dhe ndjena neve detyrat tona. Padre. Quindi si recano dinanzi all’icona di Cristo e. non veniamo delusi. Figlio e Spirito Santo. se Ti je Perëndia ynë. u bëftë vullimi yt. Ora e sempre. Pastaj vijnë para ikonës së Zotit Krisht dhe bëjnë metaní tue thënë: Veneriamo la tua purissima icona. il nostro Dio e noi il tuo popolo. u shejtëroftë ëmri yt. fa’ che. misericordioso qual sei. e Birit edhe e Shpirtit të Shejtë. né ricordare le nostre colpe. Amìn. o Krisht Perëndi. të mos të gabohemi. ma riguardaci anche ora. të gjithë jemi vepra të duarvet të tua. ora e sempre. infatti. Bukën tonë të përditshme ëna neve sot. Dhjaku: Amìn. nani e përherë e në jetët e jetëvet. shpëtofshim me anën tënde nga rastet e liga. por vështrona naní si i dhëmshur dhe shpëtona nga armiqtë tanë. infatti. ma liberaci dal male. tu. o Cristo Dio. sia santificato il tuo nome. sia fatta la tua volontà. e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Kijna lipisí. që je në qielt. e nei secoli dei secoli.S. se tek Ti e kemi shpresën. tue pasur shpresën tek Ti. Pastaj thonë: Abbi pietà di noi. e liberaci dai nostri nemici. noi peccatori ti rivolgiamo. come in cielo così in terra. tue lypur ndjesë të fajevet tona. Giovanni Crisostomo 13 14 Divina Liturgia nei secoli dei secoli. na i falemi ikonës sate të dëlirë. Hapna derën e dhëmshurisë. la potenza e la gloria. e non ci indurre in tentazione.

Amìn. Gëzohu. E baciano l’icona della Madre di Dio. shkojnë në Proskomidhi. mostra. Mensa. davanti alla Do të hynj në shtëpinë tënde të shejtë dhe do të të falem përmyst me trëmbësí përpara Hierores sate të shejtë. Dhe puthin ikonën e Zotit Krisht. Atje bëjnë tri metani . të mbaronj shërbesën e shejtë e të pagjakshme. Kryeëngjëlli i fuqivet pa kurm. il Diacono per quella Sud. Pasi erdhën në Hieroren. Indi chinano la testa. se tue shpresuar tek Ti. Giovanni Crisostomo 15 16 Divina Liturgia to. Mensa e baciano il s. tue ardhur sa të shpëtoje jetën. rendici degni della tua compassione. o nostro Salvatore. di salire volontariamente con il tuo corpo sulla croce per liberare dalla schiavitù del nemico coloro che tu hai plasmato. Vangelo e la s. Amìn.S. fonte di misericordia. vlerësona për lipisinë tënde. si recano alla Protesi. stendi la tua mano dall’alto della tua dimora e confortami nel presente ministero affinché. Quindi fanno tre profondi inchini davanti alle Porte sante e un inchino a ciascun Coro. io celebri l’incruento sacrificio. Poiché tua è la potenza e la gloria. prandaj me mirënjohje të thërresim: Me haré i mbushe të gjitha. dicendo: O Zot. Sperando in te. o Hyjlindëse. Pastaj ulin kryet dhe Prifti thotë këtë lutje: O Signore. shtjer sytë mbi popullin e mëkatruam. E baciano l’icona di Cristo. o Shpëtimtari ynë. fanno tre profondi inchini davanti alla s. come sempre. e il Sacerdote recita la seguente Preghiera: Ti që je burim dhëmshurie. nei secoli dei secoli. bëjnë tri metaní përpara Tryesës së shejtë dhe puthin Ungjillin e shejtë dhe tryesën e shejtë. il Principe delle Schiere incorporee. si një herë Gavrili. la tua potenza. infatti. dëftó si përherë fuqinë tënde. Quindi si recano davanti all’icona della Madre di Dio e dicono il seguente Tropario: ngjitëshe me kurm në kryqen. Pastaj vijnë para ikonës së Hyjlindëses dhe thonë Troparin: O Madre di Dio. Quando si sono rivestiti degli abiti propri. Pastaj bëjnë tri metaní përpara Dyervet të shejta dhe një nga ana e Psaltëvet. Pertanto con riconoscenza a te gridiamo: hai riempito di gaudio l’universo. Entrati nel Santuario. tue qëndruar pa dënim përpara altarit tënd të trëmbshëm. ti gridiamo: « Salve! » come già Gabriele. venuto a salvare il mondo. il Sacerdote per la porta Nord. se të shpëtoje prej robërisë së armikut ata që krijove. stando senza colpa davanti al tremendo tuo altare. Così entrano nel Santuario. rivolgi il tuo sguardo sul popolo che ha peccato. Prifti nga ana e veriut dhe Dhjaku nga ana e jugut tue thënë: Entrerò nella tua casa e mi prostrerò davanti al tuo santo Tempio nel tuo timore. dhe hyjnë në Hierore. ndëj dorën tënde nga banesa jote e lartë dhe fortëromë në shërbimin tënd të tanishëm. Dhe puthin ikonën e Hyjlindëses. të thërresim. Pasi u vishën me veshjet e veta. se. Se jotja është fuqia dhe lavdia në jetët e jetëvet.

Dhe Prifti bekon tue thënë: Benedici. kështu nuk e hap gojën e tij. dicendo ciascuno: tue thënë secili: O Dio. o zot. o Salvatore nostro. gloria a te. e nei secoli dei secoli. Pastaj Dhjaku thotë: Bekó. muto davanti al tosatore. Subito dopo configge la Lancia nel lato destro del sigillo della Prosforà e dice tagliando: Për kujtim të Zotit dhe Perëndisë e Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht. Nel lato superiore del sigillo: Dhe sikundër qengj i pafajshëm nuk nxier zë përpara atij që e qeth. o Shpëtimtari ynë. signore. dice: I bekuar Perëndia ynë. Prende quindi con la sinistra una Prosforà e con la destra la s. affisso alla Croce e trafitto dalla Lancia. Pastaj Prifti thotë: Ci hai riscattati dalla maledizione della Legge con il tuo prezioso Sangue. (Tri herë). i gozhdjasur në Kryqen e i shpuar me Shtizën. Il Sacerdote dà la benedizione. Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo (tre volte). ora e sempre. lavdí Tyj. Dhe në anën e majtë. facendo con questa per tre volte il segno della croce sul sigillo della Prosforà. Poi nel lato sinistro: U suall për therje si dele. Quindi il Diacono dice: Na shpërbleve nga mallkimi i ligjës. hai fatto scaturire per gli uomini l’immortalità. u bëre burim pavdekësie për njerëzit. Giovanni Crisostomo 17 18 Divina Liturgia quale fanno tre inchini. così egli non apre la sua bocca. dicendo: Benedetto il nostro Dio. in ogni tempo. . Amìn. venne condotto al macello. me Gjakun tënd të çmuar. Në përuljen e tij gjykimi i tij u ngre. Dhe kllet Shtizën në anën e djathtë të Prosforesë dhe tue e prerë thotë: Come pecora. naní e përherë e në jetët e jetëvet. Lancia e. gjithmonë.S. E il Sacerdote dice: O Perëndi. Në anën e sipërme: Nella sua umiliazione sarà giudicato. Amìn. Pastaj Prifti merr Prosforenë dhe e mban në dorën e majtë. e kijmë lipisi. ndjemë mua të mëkatruamin. E come agnello immacolato. sii propizio a me peccatore e abbi pietà di me. ndërsa me dorën e djathtë merr Shtizën me të cilën bën shënjën e kryqes mbi Prosforenë tue thënë tri herë: In memoria del Signore.

Calice vino e acqua insieme. Dhe e kthen me anën e Kryqes përsipër. dice: I bekuar bashkimi i të Shejtavet të tua. e colui che vide ne rese testimonianza. . Dhe Prifti i bekon tue thënë: Benedetta l’unione dei tuoi santi doni. Dhe e kthen përmbys në Dhiskun e shejtë. ngrën lart Bukën e shejtë dhe thotë: Poiché viene tolta dalla terra la sua vita. o zot. signore. Pastaj thotë: Preghiamo il Signore. e la sua testimonianza è veritiera. o zot. dicendo: Dhe Prifti. naní e përherë e në jetët e jetëvet. që nxier mëkatin e jetës për gjellën dhe shpëtimin e jetës. e nei secoli dei secoli. per la vita e la salvezza del mondo. në çdo prerje thotë: Le t’i lutemi Zotit. in ogni tempo. introducendo trasversalmente la s. signore. o zot. Amìn. dicendo: Flijohet Qengji i Perëndisë. të lavdëruar. e shpon në mest të shkronjavet JS. dicendo prima al Sacerdote: Një prej ushtarëvet ia shpoi brinjën me shtizë dhe menjëherë doli gjak edhe ujë. che toglie il peccato del mondo. Quindi. ora e sempre. e subito ne uscì sangue ed acqua. Dhe tek po Dhjaku thotë: Shpó. dicendo: Se ngrëhet prej dheut jeta e tij. tue ngulur Shtizën anash nga e djathta e Prosforesë. dicendo: Bekó. capovolgendolo nel s. signore. Giovanni Crisostomo 19 20 Divina Liturgia Nel lato inferiore: Në anën e poshtme: Chi narrerà la sua discendenza? Il Diacono. dhe tek po Dhjaku thotë: Flijó. Dhe Dhjaku shtie në Potirin e shejtë verë edhe ujë tue thënë ndaj Priftit: Benedici. gloriosa nostra Signo- Për nder dhe kujtim të Zonjës sonë të përmibekuar. All’invito del Diacono: Trafiggi. Lancia nel lato destro della Prosforà.S. tiene l’Oràrion in mano e dice per ogni taglio: Quindi dice: Por origjinën e tij kush do ta rrëfenjë? Dhe Dhjaku tue ruajtur me poní dhe tue mbajtur Orarin në dorë. bashkimin e shejtë. la santa unione. o signore. Pane. Il Sacerdote. tue thënë: Uno dei soldati trafisse con la lancia il suo costato. Disco. e pret kryqazi tue thënë: Viene sacrificato l’Agnello di Dio. Togli. stando devotamente attento a questo rito. rivolta l’Amnòs dal lato che porta impressa la croce e trafigge la parte sotto IS. Prendendo nelle mani una seconda Prosforà. gjithmonë. edhe ai që e pa dëshmoi dhe dëshmia e tij është e vërtetë. mentre il Diacono dice: Sacrifica. Pastaj merr në duart Prosforenë e dytë dhe thotë: In onore e in memoria della benedetta. lo incide in forma di croce. Il Sacerdote benedice. Il Diacono versa nel s. o zot. Ngrëje. Amìn. stacca il s.

të Profitit Dhanil dhe të gjithë Profìtëvet të shejtë. dhe kështu fillon rreshtin e dytë. dicendo: Të Apostujvet të shejtë. o Signore. Grigor Theollogut dhe Joan Hrysostomit.S. dicendo: Hyjlindëses dhe gjithmonë Virgjërës Mari. Gregorio il Teologo e Giovanni Crisostomo. Prende quindi la terza Prosforà e ne stacca la prima particola. iniziando la seconda fila. dhe kështu mbaron rreshtin e parë. vicino al centro. Stacca poi la quarta particola. pranë mesit. Ilisë. Pane. Stacca la seconda particola. iniziando la prima fila e dice: Qëndroi Mbretëresha nga ana e djathtë e veshur dhe e stolisur me petka të arta. e di tutte le celesti Potestà incorporee. Pietro e Paolo. dei gloriosi e santi Profeti Mosè. Vasilit të Madh. Quindi stacca la quinta particola e dice: Të Etërvet tanë të shejtë. la pone nel lato sinistro del s. Pastaj merr Prosforenë e tretë dhe nxier nga kjo të parën pjesë dhe e vë në anën e majtë të Bukës së shejtë. Shën Kollit të Mirës dhe të gjithë Kryepriftravet të shejtë. Dhe e vë pranë të së parës pjesë. ravvolta in un manto d’oro variopinto. Quindi stacca la terza particola e dice: Të Profìtit të nderuar dhe të lavdëruar. Dhe nxier pjesën e katërt tue thënë: Dei nostri santi Padri. Eliseut. Prodhromit dhe Pagëzorit Joan. la pone a destra del s. Madre di Dio e sempre vergine Maria. dicendo: Për nder dhe kujtim të Kryeëngjëjvet të mbëdhenj Mihail dhe Gavril dhe të gjithë Fuqivet qiellore pa kurm. të lavdëruar dhe të dëgjuar Pjetrit dhe Palit e të gjithë Apostujvet të shejtë. Giovanni Crisostomo 21 22 Divina Liturgia ra. Dhe nxier pjesën e dytë tue thënë: Del venerabile e glorioso Profeta e Precursore Giovanni Battista. këtë therore në Hieroren tënde përmiqiellore. santi Gerarchi. të Profìtëvet të shejtë dhe të lavdëruar Moiseut dhe Aaronit. tue thënë: La Regina è assisa alla tua destra. del Profeta Daniele. Atanasio e Cirillo. dhe kështu fillon rreshtin e parë tue thënë: In onore e memoria dei sommi Condottieri. Athanasit dhe Qirillit. verso il centro. E la pone accanto alla prima particola. Davidhit të Jeseut. Staccandone una particola. të tre djemvet të shejtë. Dhe e vë përnën të së parës me radhë. Pane. o Zot. Elia ed Eliseo. e di tutti i santi Profeti. dei santi tre Fanciulli. Dhe e vë përnën të së dytës. me nërmjetimet e së cilës pranó. Basilio il Grande. Pastaj nxier pjesën e tretë tue thënë: Dei santi gloriosi ed insigni Apostoli. E la pone sotto la seconda. Michele e Gabriele. e di tutti i santi Apostoli. Nicola di Mira. figlio di Iesse. pranë mesit. grandi Gerarchi e Dottori ecumenici. Dhe nxier një pjesë dhe e vë në anën e djathtë të Bukës së shejtë. completando la prima fila. per le cui preghiere accetta. di Davide. e di tutti i. Pastaj nxier pjesën e pestë tue thënë: . E la pone in ordine sotto la prima. questo sacrificio sul tuo celeste altare. Kryepriftra të mbëdhenj dhe mësonjës të përgjithshëm. Aronne.

Savës. Kryepiskopit të Konstantinopollit. (del santo titolare della chiesa o del monastero. Fatto ciò. o Perëndi. Dhe kështu nxier pjesën e nëntë tue thënë: Del nostro santo Padre Giovanni Crisostomo. di tutto l’Episcopato ortodosso. o Signore amico degli uomini. Atanasio dell’Athos. Prende quindi un’altra Prosforà. Onofrio. Dhe e vë përnën të së parës pjesë të rreshtit të tretë. për lutjet e të cilëvet vështrona. Dhe e vë në fund. Antonit. del nostro Patriarca (o Metropolita. a chiusura della seconda fila. stacca la nona particola. Giovanni Crisostomo 23 24 Divina Liturgia Del Santo Protomartire e Arcidiacono Stefano. La pone sotto la seconda particola. La pone sopra. dei nostri fratelli concelebranti.. dhe nxier një pjesë tue thënë: Ricórdati. dicendo: Të Dëshmorit të parë të shejtë Kryedhjakonit Stefan. Efthimit. Athanasit të Athosit e të gjithë shejtravet kallogjerë e kallogjëresha. e di tutti i santi monaci e monache. Priftra e Dhjakra dhe gjithë vëllezërit tanë që Ti i ke thirrur të kenë pjesë me Tyj. të ndershmen priftërí. Saba. o Zot njëridashës. . dei santi grandi Martiri Demetrio. Qirit e Joanit. Gjergj e Theodhor e të gjithëvet e të gjithavet Dëshmorë të shejtë. Dhamjanit. ne stacca una particola e dice: Të Atit tonë ndër Shejtrat Joan Hrysostomit. completandola. Onufrit. La pone alla fine della terza fila. o Vescovo) N. e di tutti i santi Anargiri. Ciro e Giovanni. Dhe e vë përnën të së parës pjesë të rreshtit të dytë. në mbarim të rreshtit të tretë. Dhe e vë përnën pjesës se dytë. e di tutti i santi e sante Martiri. Indi stacca la sesta particola. të gjithë shejtravet. Kosmait. del venerabile presbiterio e del diaconato in Cristo e di tutto l’ordine sacerdotale (nei monasteri si aggiunge: del nostro Igumeno N. Gioacchino ed Anna. o Arcivescovo.). Të Anargjirëvet të shejtë e çudibërës. e di tutti i Santi. per le cui preghiere visitaci. o Dio.. Pastaj merr një tjetër prosforé. Quindi stacca l’ottava particola. (të shejtit të Kishës a të Monastirit. La pone sotto la prima particola della seconda fila. Pandeleimonit dhe Hermollaut e të gjithëvet Anargjirë të shejtë. Giorgio.S. Pastaj nxier pjesën e tetë tue thënë: Dei santi Progenitori di Dio. çdo episkopatë orthodhoksësh.) dhe vëllezërit tanë bashkëmeshtarë. Sacerdoti e Kujtó. dhe kështu fillon rreshtin e tretë. Teodoro. (në monastiret: Egumenin akc. La pone sotto la prima della terza fila. Eutimio. dicendo: Të Hyjprindërvet të shejtë e të drejtë Joaqimit dhe Anës. dicendo. Pastaj nxier pjesën e gjashtë tue thënë: Dei nostri santi e teofori Padri Antonio. Dhe e vë lart afër pjesës së katërt. vicino alla quarta particola. arcivescovo di Costantinopoli. për të mbarojë rreshtin e dytë. e del giorno). Dopo ciò stacca la settima particola e dice: Të Etërvet tanë të shejtë e hyjprurës. Pastaj nxier pjesën e shtatë tue thënë: Dei santi e taumaturghi Anargiri Cosma e Damiano. Panteleimon ed Ermolao. iniziando la terza fila. dhe të shejtit të ditës). dhjakërinë në Krisht dhe gjithë klerin. të dëshmorëvet të shejtë të mbëdhenj Dhimitër. Kryepiskopin tonë (ose Episkopin tonë) akc.

. Dhe mbaron tue nxjerrë një pjesë dhe tue thënë kështu: E di tutti coloro. in odore di soavità spirituale. Dhe kështu. vi mette l’incenso e. Dhe e vë përnën Bukës së shejtë. dicendo: E të gjithë etërvet e vëllezërvet tanë orthodhoksë që kanë vdekur në kungim me Tyj dhe në shpresën e ngjalljes për jetën e pasosme. Stacca per ciascun nome una particola. Giovanni Crisostomo 25 26 Divina Liturgia Diaconi. Infine il Sacerdote stacca una particola. staccando una particola. Pastaj përkujton me ëmër sa do të gjallë. dicendo: për dhëmshurinë tënde. o Signore.. Pane. che hai invitati alla tua comunione. o Zot. ne stacca una particola. edhe pavlerësinë time edhe ndjemë çdo faj të dashur e të padashur. che. Lancia. e perdonami ogni mia colpa. e di tutti i nostri fratelli. Pane. o Signore amico degli uomini. o Signore. signore.S. ponendole via via sotto l’Amnós. dicendo: Ricordati. per nome. livanin. o Cristo nostro Dio. rivolto al Sacerdote. dice: Benedici. commemora i vivi e i morti che vuole. Pastaj merr një tjetër prosforé dhe tue nxjerrë një pjesë thotë: In memoria e in remissione dei peccati dei beati Fondatori di questa santa chiesa (o di questo santo monastero). padri e fratelli nostri ortodossi. Dhe Dhjaku merr sfungjerin e mbledh me kujdes thërrimet në Dhisk përnën Bukës së shejtë të mos të bien përjashta. prendendo un’altra Prosforà. o Zot gjithë i Mirë. dërgona si shpërblim hirin e Shpirtit tënd të tërëshejtë. Il Diacono raduna quindi con la spugna le varie particole che sono state collocate al di sotto del s. shtie në ‘të livan dhe i thotë Priftit: Ricórdati. Pastaj Prifti nxier një pjesë tue thënë: Kujtó. Dhe Prifti e bekon tue thënë uratën e livanit: Ti offriamo questo incenso.. o Zot. Pastaj kujton me ëmër Episkopin që e ka dorëzuar dhe të vdekurit që do. volontaria ed involontaria. per la tua misericordia. Edhe Dhjaku pastaj merr një prosforé dhe Shtizën e kujton sa do nga të gjallët e nga të vdekurit. Livan po të dhurojmë. l’incenso. akc. benedicendo. tue nxjerrë pjesët i radhit përnën. In ultimo. . si erë të këndshme shpirtërore. prendendo egli pure una Prosforà e la s. Dhe në çdo ëmër nxier një pjesë tue thënë: Kujtó.. akc. dhe në çdo ëmër nxier një pjesë tue thënë: Kujtó. Poi prende il turibolo. Il Sacerdote. E la pone sotto il s.. anche di me indegno.. o Zot. si sono addormentati nella tua comunione. di . dégnati di accettarlo nel tuo celeste altare e di inviarci in cambio la grazia del tuo santissimo Spirito. di .. soggiunge: Për kujtim e ndjesë të mëkatevet të ndërtonjësvet të lumtur të kësaj Kishje të shejtë. Pastaj Dhjaku merr temjanicën. dicendo: Ricórdati. o zot. nella speranza della risurrezione alla vita eterna. Quindi. Quindi commemora il vescovo che lo ha ordinato e. (ose këtij monastiri të shejtë). të cilën tue e pranuar në Hieroren tënde përmiqiellore. tutti i defunti che desidera. o Krisht Perëndia ynë. Le t’i lutemi Zotit. o Signore. Quindi commemora i nomi dei vivi che vuole e per ciascun nome stacca una particola.. in modo che tutte siano al sicuro e che non ne cada alcuna. Preghiamo il Signore. o Sovrano sommamente buono.. o Zot njeridashës. Quindi il Diacono. dice la preghiera sull’incenso: Bekó.

Il Diacono: Preghiamo il Signore. insieme con il Disco. Dhe tek po Dhjaku temjanisi Mbulesën e parë. Zoti vishet me fuqi e rrethohet. Dio nostro. Prifti mbulon Potirin e shejtë tue thënë: La tua virtù. o zot. Dhe Dhjaku në çdo herë thotë: . Signore. o Cristo. Giovanni Crisostomo 27 28 Divina Liturgia Il Diacono: Preghiamo il Signore. il Sacerdote ricopre il Disco ed il Calice. dicendo: Zoti mbretëron. Pështró. e shpëto shpirtrat tanë. Proteggi. abbi pietà di noi e del mondo che è tuo. il Sacerdote ricopre il s. o Krisht. pështroi qielt e dheu është plot me lavdinë tënde. si è rivestito di splendore. kij lipisi për ne dhe për njerëzinë tënde. Prifti mbulon Bukën e shejtë dhe Dhiskun tue thënë: Il Signore regna. Dhjaku: Le t’i lutemi Zotit. Il Sacerdote quindi. signore. E. tu che sei buono ed amico degli uomini. paqësona jetën tonë. il Sacerdote pone questo sul s. Proteggi. Il Diacono: Preghiamo il Signore. signore. dicendo: Dhjaku: Le t’i lutemi Zotit. vishet me hieshi. si fermò sopra dove era il Bambino. cioè l’Aìr. Il Diacono: Preghiamo il Signore. Mentre il Diacono incensa l’Asterisco. Pastaj Prifti merr Temjanicën dhe temjanis Paravënien tue thënë: Sii benedetto.th. Prifti i mbulon të dy së bashku tue thënë: Proteggici all’ombra delle tue ali. tieni lontano da noi ogni nemico ed avversario. E mentre il Diacono incensa il terzo velo. si i mirë e njeridashës. mentre il Diacono incensa il secondo velo. dicendo: E si erdhi Yllthi. Calice. resht largu nesh çdo armik dhe kundërshtar. O Zot. E mentre il Diacono incensa il primo velo. poiché così hai voluto. e salva le nostre anime. incensa tre volte la Protesi. Gloria a te (3 volte). dicendo: Mirësia jote. signore. preso il turibolo. Dhe tek po Dhjaku temjanisi Mbulesën e tretë.S. Mbuló. giungendo. dicendo: Mbulona nën strehën e krahëvet të tu. d. Dhjaku: Le t’i lutemi Zotit. Pane. qëndroi sipër vendit ku ishte Djali. Dhe tek po Dhjaku temjanisi Mbulesën e dytë. Prifti e vë përmbi Bukën e shejtë tue thënë: E la stella. dona pace alla nostra vita.m. se të pëlqeu kështu. il Sacerdote ricopre il s. Proteggi. o Zot. ha ricoperto i cieli e della tua lode è piena la terra. Pështró. Dhe tek po Dhjaku temjanisi Yllthin. Ogni volta il Diacono dice: I bekuar Perëndia ynë. il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto. Ajërin. lavdi Tyj (Tri herë). Pane. Dhjaku: Le t’i lutemi Zotit. o zot.

Pastaj Dhjaku merr Temjanicën dhe thotë: Sulla Protesi dei preziosi Doni preghiamo il Signore. e di tutti i Santi. Kujtó. preso il turibolo. Poiché viene santificato e glorificato l’onorabilissimo e magnifico tuo nome. Ambedue devotamente fanno tre inchini profondi.. signore santo. che hai inviato il nostro Signore e Dio. e ruajna neve të pastër në shërbesën e shejtë të misterevet të tua hyjnore. Amìn. e preservaci da ogni colpa nel sacro servizio dei tuoi divini misteri. si i mirë e njeridashës. naní e përherë e në jetët e jetëvet.S. e ci salvi. le t’i lutemi Zotit. Benedici. e nei secoli dei secoli. Perëndia ynë. Lipisí.. Il Sacerdote: Lavdi Tyj. Shelbues dhe Mirëbërës që na bekón dhe na shejtërón. dice: Gjithmonë. speranza nostra. del nostro santo Padre Giovanni Crisostomo. Cristo Dio. Il Sacerdote dice la preghiera della Protesi: Mbi Paravënien e Dhuratavet të çmuara. Amìn. buono come sei ed amico degli uomini. Dhe Prifti thotë Uratën e Paravënies: O Dio. e nei secoli dei secoli.. Figlio e Spirito Santo. dicendo: O Perëndi. o zot i shejtë. o Zot (tri herë). i Atit e i Birit edhe i Shpirtit të Shejtë. Giovanni Crisostomo 29 30 Divina Liturgia In ogni tempo. Dà quindi il Congedo. na pastë lipisí dhe na shpëtoftë si Perëndí i mirë dhe që do mirë njerëzit. Quindi il Diacono. Redentore e Benefattore. Cristo. pietà (tre volte). Amìn. Padre. Gesù Cristo. Salvatore. abbia pietà di noi. Pastaj bën Përlëshimin tue thënë: Gloria a te. che ci benedice e ci santifica. arcivescovo di Costantinopoli. al Figlio e allo Spirito Santo. ora e sempre. ora e sempre. Signore. ata që i sollën e ata për të cilët i sollën. e nei secoli dei secoli. . per intercessione della tuttasanta ed immacolata sua Madre. Dio nostro. naní e përherë e në jetët e jetëvet. që dërgove Bukën qiellore për ushqim të tërë jetës. Krishti Perëndia ynë i vërtetë (në qoftë e dielë: që u ngjall nga të vdekurit). Bekó. Shpëtimtar. gloria a te. Amìn. nostro vero Dio. o Krisht Perëndia ynë. Ti vetë bekó këtë paravënie dhe pranoje në altarin tënd përmiqiellor. di coloro che l’hanno offerta e di coloro per i quali viene offerta. o shpresa jonë. Dhjaku: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. poiché è buono e amico degli uomini. Se è domenica: Il Risorto dai morti. Amìn. Se është i shejtëruar dhe i lavdëruar ëmri yt i nderuar dhe madhështor. me nërmjetimet e Mëmës së Tij të pacënuar. Il Diacono: Gloria al Padre. Zotin dhe Perëndinë tonë Jisu Krisht. lavdi Tyj. ora e sempre. Ricórdati. Dhe të dy falen tri herë me poní. qual pane celeste. tu stesso benedici questa offerta e ricevila sul tuo altare al di sopra dei cieli. nutrimento del mondo intero. Amìn. të Atit tonë ndër Shejtrat Joan Hrysostomit Kryepiskopit të Konstantinopollit edhe të gjithë Shejtravet. naní e përherë e në jetët e jetëvet.

që ndodhe kudò e mblon të gjitha. eja e qëndrò në mes neve dhe pastrona nga çdo mëkat dhe shpëtó. dhe tek po temjanisi Hieroren dhe ikonat e shejta dhe tërë kishën. Dhe thotë Psalmin 50. shpirtrat tanë. O Mbret qiellor.S. tesoro di beni e datore di vita. Shpirti i së vërtetës. tu che sei non circoscritto. Dhe të dy bashkë përpara Tryesës së shejtë falen tri herë tue thënë me vetëhenë: Re celeste. Mensa e il Sacerdote. o Krisht. o Cristo. thesari i të miravet dhe jetëdhënës. fa l’incensazione della Protesi. vieni e abita in noi. Vima. Dopo il Congedo. tutto riempiendo. Mensa da ogni lato. Ti i papërshkruar që i mbush të gjitha. pastaj lë temjanicën në vendin e saj e vjen pranë Priftit. Pas Përlëshimit Dhjaku temjanis Paravënien në formë kryqeje. Consolatore. Incensa di nuovo la s. le sante Icone e tutto il Tempio. Quindi dice il salmo 50. Giovanni Crisostomo 31 32 Divina Liturgia Il Diacono: Amìn. il Diacono. o i Mirë. Pastaj shkon e temjanis edhe Tryesën e shejtë në formë kryqeje rreth e përqark tue thënë me vetëhenë: Nella tomba fosti con il tuo corpo. . në Parrajsë me kusarin dhe në thron ishe bashkë me Atin e me Shpirtin. recitando a bassa voce: Dhjaku: Amìn. depone il turibolo al suo posto e quindi si avvicina al Sacerdote. che sei presente in ogni luogo e tutto riempi. Stando insieme davanti alla s. me shpirtin në Adhë si Perëndi. con il Padre e lo Spirito. a forma di croce. rientrando poi nel s. Ngushëllimtar. Spirito di verità. e purificaci da ogni macchia e salva. le anime nostre. Mensa. e nel frattempo incensa il Santuario. o Buono. fanno tre profondi inchini pregando tra sé e dicendo: Me kurmin në varr. quindi incensa la s. hyn prap në Hieroren dhe temjanis përsëriu Tryesën e shejtë dhe Priftin. e sul trono eri assiso. negli inferi con la tua anima come Dio. tracciato un segno di croce con il turibolo. in paradiso con il ladrone.

Sac. le t’i lutemi Zotit. tu Kirìu dheithòmen. la parola del Salvatore. pietà. si trova sempre sull’altare nel posto centrale. – Për paqen së larti dhe për shpëtimin e shpirtravet tanë. Congiungendo tutta questa serie di invocazioni chiamate ectenie (li- . o Zot.S. Coro: Lipisi. le t’i lutemi Zotit.: In pace preghiamo il Signore. preghiamo il Signore. – Ipèr tis irìnis tu sìmbandos kòsmu. Il Sacerdote alza il Vangelo tracciando con esso un segno di croce sull’altare. il Sacerdote) in atteggiamento di angelo che esorta gli uomini alla preghiera. invita l’assemblea dei fedeli a rispondere alle invocazioni. efstathìas ton aghìon tu Theù ekklisiòn ke tis ton pàndon enòseos. preghiamo il Signore. Diac: En irìni tu Kirìu dheithòmen. per implorare l’avvento del Regno di Dio. pietà e timore di Dio. Giovanni Crisostomo 33 34 Divina Liturgia INIZIO DELLA DIVINA LITURGIA (in piedi) INIZIO DELLA DIVINA LITURGIA Diac. Colui. pezzo di stoffa nel quale è rappresentato il seppellimento del Signore e sono cucite reliquie di martiri. Coro: Signore. Diac. elèison. infatti.: Evlòghison. ora e sempre e nei secoli dei secoli. è una pressante istanza alla misericordia divina. che la Chiesa in questo momento pone sulle sue labbra e che continua a ripetere fin dall’epoca apostolica. tu Kirìu dheithòmen. del Figlio e dello Spirito Santo. che implora la sua misericordia cerca di ottenere il suo Regno. breve ma anche così profondo e toccante. me poní dhe trëmbësí Perëndije. Il coro risponde ad ogni petizione: Signore. quel Regno che Cristo ha promesso di dare a coloro che lo cercano. Coro: Kìrie. Kìrie. – Ipèr tu aghìu ìku tùtu. – Ipèr tis ànothen irìnis ke tis sotirìas ton psichòn imòn. Diac. – Per la pace che viene dall’alto e per la salvezza delle anime nostre. che i fedeli elevano in risposta a ciascuna delle numerose e varie invocazioni della liturgia diaconale. Diac.: E bekuar rregjëria e Atit. nanì e përherë e në jetët e jetëvet. Questo grido. – Për paqen e tërë jetës.: Evloghimèni i vasilìa tu Patròs.: Bekò. ke ton metà pìsteos. Signore.: Në paqe le t’i lutemi Zotit. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. dhe për qëndrimin e mirë të qishavet të shejta të Perëndisë edhe për bashkimin e të gjithëve. Coro: Amìn. ke tu liù. preghiamo il Signore. le t’i lutemi Zotit. ke tu Aghìu Pnèvmatos. in sua assenza. Coro: Amìn. – Per la pace del mondo intero. o Zot. – Per questa santa dimora e per coloro che vi entrano con fede. evlavìas ke fòvu Theù isiòndon en aftò. Sac. Dhèspota. Sac. pietà. Diac. e Birit edhe e Shpirtit të Shejtë. sopra l’antimension. Coro: Amìn.: Benedici. Il libro dei Vangeli. tu Kirìu dheithòmen.: Benedetto il regno del Padre. Il Diacono (o. elèison. per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l’unione di tutti. – Për këtë shtëpi të shejtë dhe për ata që hyjnë këtu me besë.

për ata që janë në filaqi edhe për shpëtimin e tyre. – Ipèr pleòndon. – Per il nostro piissimo Vescovo. preghiamo il Signore. preghiamo il Signore. tu Kirìu dheithòmen. për pasurinë e pemëvet të dheut dhe për mote të paqme. i prigionieri e per la loro salvezza preghiamo il Signore. ke tis sotirìas aftòn. – Per essere liberati da ogni afflizione. – Per questo paese.S. për të sëmurët. rrezik edhe nevojë. pàsis pòleos ke chòras ke ton pìsti ikùndon en aftès. tu Kirìu dheithòmen. tu Kirìu dheithòmen. – Për qeveritaret tanë. – Ipèr ton archòndon imòn pandòs tu palatìu ke tu stratopèdhu aftòn. i sofferenti. pandòs tu klìru ke tu laù. për ata që durojnë.. tu Kirìu dheithòmen. orghìs. – Per la salubrità del clima. kindhìnu ke anànghis. preghiamo il Signore. e per i fedeli che vi abitano. le t’i lutemi Zotit.. mëri. – Ipèr efkrasìas aèron. tanie per la pace). i viandanti. në det edhe në erë.. pericolo e necessità. preghiamo il Signore.. efforìas ton karpòn tis ghìs ke keròn irinikòn... – Per i naviganti. echmalòton. – Ipèr tis chòras tàftis. tu Kirìu dheithòmen. tis en Christò dhiakonìas. për të nderuarën Priftëri dhe Dhjakërinë në Krisht. le t’i lutemi Zotit. le t’i lutemi Zotit. i malati. – Për ata që udhëtojnë në dhe. për bashkëpuntorët e tyre dhe për ushtërinë. – Për këtë katund. flagello. preghiamo il Signore. odhiporùndon. quasi anelli di una catena di preghiere. – Se të na ruanjë nga çdo helm. Giovanni Crisostomo 35 36 Divina Liturgia – Ipèr tu efsevestàtu Episkòpu imòn. tu timìu presviterìu. per l’abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace. le t’i lutemi Zotit. – Ipèr tu risthìne imàs apò pàsis thlìpseos. le t’i lutemi Zotit. abbi pietà». për çdo qytet e për çdo vend dhe për ata që rrinë ndër ‘ta me besë. . l’assemblea dei fedeli ad ognuna risponde unendosi al coro dei cantori: «Signore. le t’i lutemi Zotit. kamnòndon. për gjithë klerin dhe popullin. tu Kirìu dheithòmen. nosùndon. per il venerabile presbiterio e per il diaconato in Cristo. per tutto il clero e il popolo.. – Per i nostri Governanti e per le Autorità civili e militari.. – Për të ndershmin Episkopin tonë. per ogni città e paese. – Për butësinë e erëvet..

: Poiché ogni gloria. – Soccorrici. la misericordia immensa e l’amore per gli uomini ineffabile: tu. Coro: Amìn. elèison ke dhiafìlaxon imàs. – Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të tërëshejtën. la gloria incomprensibile. o Theòs. e largisci a noi e a quanti pregano con noi copiose le tue misericordie e la tua pietà. ti si chàriti. abbi pietà di noi e custodiscici. nani e përherë e në jetët e jetëvet. shpëtona. o Perëndi. gloriosa Signora nostra. ke to Aghìo Pnèvmati. Figlio e Spirito Santo. sommessamente: Urata e Andifonit të parë. eaftùs ke allìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. o Zot. të lavdëruarën Zonjën tonë Hyjlindësen edhe gjithmonë Virgjërën Mari. achràndu. sòson. O Zot Perëndia ynë. Padre. o Zot. to Patrì ke to liò. Sac. o Signore. i Santi e coloro più perfetti di noi. iperevloghimènis. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. të përmibekuarën. Coro: Tyj. e nei secoli dei secoli. pushteti i të cilit s’mund të mirret me mend. immacolata. përdëllimi i të cilit është i pakufishëm dhe njeridashja e parrëfyeshme. Sac. Signore Dio nostro. timì ke proskìnisis. o Sovrano. o Dio. metà pàndon ton aghìon mnimonèfsandes. Coro: Amìn. o Signore» Preghiera della prima antifona. Me zë t’ulët. – Facendo memoria della tuttasanta. Coro: A te.S. ora e sempre. Giovanni Crisostomo 37 38 Divina Liturgia – Andilavù. të dëlirën. vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndi le t’ia parashtrojmë. Coro: Amìn. Ti. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. insieme con tutti i Santi. onore e adorazione si addice a Te. me hirin tënd. con la tua grazia. con Lei. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Sac. sipas dhëmshurisë sate hith syun tënd mbi ne dhe mbi këtë shtëpi të shejtë dhe dërgo mbi ne dhe mbi ata që luten bashkë me ne. kijna lipisì dhe ruajna. Madre di Dio e sempre Vergine Maria. Nel sincero desiderio di offrire noi stessi. – Ndihna. gli uni e gli altri. Coro: Sì. salvaci. dhe lavdia është e pakuptuarshme. – Tis panaghìas. come sapevano farlo e la Madre di Dio e. la cui potenza è incomparabile. per la tua clemenza volgi lo sguardo su di noi e sopra questa santa dimora. nder dhe adhurim.: Se tyj të nget çdo lavdi. benedetta. endhòxu Dhespìnis imòn Theotòku ke aiparthènu Marìas. përdellimet dhe dhëmshuritë e tua të pasura. . Kìrie.: Oti prèpi si pàsa dhòxa. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. la Chiesa tutta all’ unisono col coro esclama: «A te. raccomandiamo noi stessi. gli uni gli altri.

gli uni gli altri. ke psàllin to onòmatì su. Amìn. – Facendo memoria della tutta santa. Diac. o Theòs. Diac. Tes presvìes tis Theotòku. salvaci. tratti dai salmi. ti si chàriti. Diac. me hirin tënd. – Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të tërëshejtën. vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndi le t’ia parashtrojmë. Per l’intercessione della Madre di Dio. elèison. Coro: Signore. Kìrie. Coro: A te. o i Lartë. Tes presvìes tis Theotòku. Shumë bukur është të lavdërojmë Zotin e të këndojmë ëmrin tënd. Coro: Lipisí. Coro: Kìrie. o Dio. Coro: Kìrie. insieme con tutti i Santi. elèison ke dhiafìlaxon imàs. – Ndihna. të dëlirën. abbi pietà di noi e custodiscici. – Tis panaghìas. shpëtona. Coro: Signore. Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati. Me lutjet e Hyjlindëses.: Ancora preghiamo in pace il Signore. Sòter. elèison. sòson.: Përsërí dhe përsërí në paqe le t’i lutemi Zotit. Coro: Si. Coro: Lipisi.S. o Zot. ora e sempre e nei secoli dei secoli. Madre di Dio e sempre vergine Maria. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. immacolata. al Figlio e allo Spirito Santo. Shpëtimtar. pietà. Gloria al Padre. sòson imàs. o Salvatore. ke is tus eònas ton eònon. o Salvatore. salvaci. Le antifone sono dei canti. o Zot. – Soccorrici. metà pàndon ton aghìon mnimonèfsandes. kijna lipisí. salvaci. Giovanni Crisostomo 39 40 Divina Liturgia PRIMA ANTIFONA Agathòn to exomologhìsthe to Kirìo. shpëtona. – Andilavù. gloriosa Signora nostra. Le feste più importanti hanno antifone proprie. raccomandiamo noi stessi. nani e përherë e në jetët e jetëvet.: Eti ke èti en irìni tu Kirìu dheithòmen. o Perëndi. achràndu iperevloghimènis. pietà. annunzianti profeticamente la venuta del Figlio di Dio nel mondo. . Me lutjet e Hyjlindëses. të përmibekuarën. PRIMA ANTIFONA Buona cosa è lodare il Signore. sòson imàs. Amìn. Coro: Tyj. endhòxu Dhespìnis imòn Theotòku ke aiparthènu Marìas. eaftùs ke allìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. benedetta. Ìpsiste. o Signore. Shpëtimtar. Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. ke nin ke aì. Per l’intercessione della Madre di Dio. o Zot. shpëtona. të lavdëruarën Zonjën tonë Hyjlindësen edhe gjithmonë Virgjërën Mari. e inneggiare al tuo nome. Amìn. Sòter. dhe ruajna. con la tua grazia. o Altissimo.

Zoti vishet me fuqi dhe rrethòhet.S. shejtëro ata që duan hieshminë e shtëpisë sate. salvaci. Amìn. che. Kìrie. Coro: Amìn. O unigenito Figlio e Verbo di Dio. invita i fedeli a ricordarsi di quelli che hanno no saputo pregare meglio di O monoghenìs liòs ke Lògos tu Theù. Zoti mbretëron. Sac. O Zot Perëndia ynë. shpëtona. salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. e Atit. enedhìsato o Kìrios dhiìnamin ke periezòsato. pur essendo immortale. Figlio e Spirito Santo. hai accettato per la nostra salvezza d’incarnarti nel seno della santa Madre di Dio e sempre Vergine Maria. glorificali con la tua divina potenza e non abbandonare noi che speriamo in te. ke katadhexàmenos dhià tin imetèran sotirìan sarkothìne ek tis Aghìas Theotòku ke aiparthènu Marìas. Il Signore regna.: Poiché tua è la potenza. la forza e la gloria. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. SECONDA ANTIFONA O Kìrios evasìlefsen. ke nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. allaccia tutta la Liturgia dal principio alla fine. custodisci in pace tutta quanta la tua Chiesa. glorificazione. indirizzandosi verso le iconi della Madre di Dio e dei Santi disposte nell’iconostasi. Edhe Ti lavdëro ata me fuqinë tënde të perëndishme dhe mos na le neve që shpresojmë më Tyj. Sac. dhe fuqia. shpëto popullin tënd edhe beko trashëgimin tënd. ke i dhòxa. tu Patròs ke tu liù. athànatos ipàrchon. Coro: Amìn. nani e përherë e në jetët e jetëvet. al Figlio e allo Spirito Santo. e nei secoli dei secoli. Me lutjet e shejtravet të tu. o Zot. Signore. Amìn. il diacono. Giovanni Crisostomo 41 42 Divina Liturgia Preghiera della seconda antifona. o Signore. nanì e përherë e në jetët e jetëvet. Per l’intercessione dei tuoi Santi. Coro: Amìn. efprèpian enedhìsato. vishet me hieshi. Me zë t’ulët. Sac. e Birit edhe e Shpirtit të Shejtë. dhe lavdia. in cambio. che. Amìn. inizia e termina ogni atto liturgico. santifica coloro che amano il decoro della tua dimora. Lavdì Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. il regno. come filo conduttore.: Oti son to kràtos. gjithë besnikët e Kishës sate ruaji. O i vetëmlindur Bir dhe Fjalë e Perëndisë. Dio nostro. SECONDA ANTIFONA Le suppliche del Diacono vengono completate dal Sacerdote con la glorificazione della santissima Trinità. si è rivestito di splendore. ora e sempre e nei secoli dei secoli. ke su estìn i vasilìa. ke i dhìnamis.: Se yti është pushteti dhe jotja është rregjëria. Presvìes ton aghìon su sòson imàs. Gloria al Padre. që je i pavdekshëm edhe pranove për shpëtimin tonë të mirrje kurm prej Hyjlindëses së shejtë edhe gjithmonë VirA significare l’inefficacia delle nostre preghiere prive della purezza dell’anima e della vita celeste. il Signore si è ammantato di fortezza e se n’è cinto. . tu. sommessamente: Urata e Andifonit II. ora e sempre. Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati. ke tu Aghìu Pnèvmatos. Padre.

ti si chàriti. che sei uno della Trinità santa. o Dio. o Zot. thanàto thànaton patìsas. is on tis Aghìas Triàdhos. noi. raccomandiamo noi stessi.S. Diac. Tu che hai promesso di esaudire le suppliche anche di due o tre uniti nel tuo nome. vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndì le t’ia parashtrojmë. stavrothìs te. shpëtona. e nel secolo futuro la vita eterna. Me zë t’ulët. Coro: Tyj. salvaci. sòson imàs. Ti edhe nani plotësoji kërkesat e shërbëtorëvet të tu në lypsjen e tyre. Urata e Andifonit III.: Ancora preghiamo in pace il Signore. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. gloriosa Signora nostra. Tu. elèison. sindhoxazòmenos to Patrì ke to Aghìo Pnèvmati. me hirin tënd. Coro: Kìrie. immacolata. e a raccomandare noi stessi. Giovanni Crisostomo 43 44 Divina Liturgia atrèptos enanthropìsas. të dëlirën. o Signore. Coro: Kìrie. Coro: A te. . dhe ruajna. pietà. che si trova tra l’altare e il popolo). – Soccorrici. Preghiera della terza antifona. – Andilavù. dhe takse t’i japësh çdo të kërkojnë të bashkuarvet në emrin tënd. elèison. Diac. – Ndihna. shpëtona. eaftùs ke allìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. Christè o Theòs. sommessamente: Tu che ci hai concesso la grazia di pregare insieme unendo le nostre voci. sòson. Diac. o Cristo Dio. calpestando con la tua morte la morte. Ti që na fale këto lutje që bëjmë dhe thomi së bashku. Madre di Dio e sempre Vergine Maria. insieme con tutti i Santi. gli uni e gli altri. – Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të tërëshejtën. Coro: Signore. glorificato con il Padre e con lo Spirito Santo. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. kijna lipisí. elèison ke dhiafìlaxon imàs. esaudisci le richieste dei tuoi servi a loro bene. qofshin këta edhe vetëm dy ose tre. – Facendo memoria della tuttasanta. gjërës Mari. endhòxu Dhespìnis imòn Theotòku ke aiparthènu Marìas. salvaci. Coro: Si. e concedi nella vita presente la conoscenza della tua verità. tu che senza mutamento ti sei fatto uomo e fosti crocifisso. që u kryqësove. – Tis panaghìas. o Zot. të përmibekuarën. dhe shkele vdekjen me vdekje. o Theòs.: Përsërí dhe përsërí në paqe le t’i lutemi Zotit. abbi pietà di noi e custodiscici. të lavdëruarën Zonjën tonë Hyjlindësen dhe gjithmonë Virgjërën Mari. tue u bërë njerì pa u ndryshuar. tue na falur në këtë jetë njohjen e së vërtetës sate. metà pàndon ton aghìon mnimonèfsandes. gli uni gli altri. dhe tue na dhuruar te jetra jetë gjellë të pasosme. o Krisht Perëndì. o Zot. Coro: Signore. benedetta. iperevloghimènis. anche ora. Coro: Lipisí. që je një i Trinisë së shejtë dhe lavdërohe bashkë me Atin edhe me Shpirtin e Shejtë. o Perëndí. Tu. achràndu.: Eti ke èti en irìni tu Kirìu dheithòmen. Kìrie. Coro: Lipisí. con la tua grazia. pietà. (L’iconostasi è una transenna ornata da immagini sacre.

Coro: Amìn.: Poiché tu sei Dio buono e amico degli uomini. . TERZA ANTIFONA Dhèfte. to Patrì ke to liò ke to Aghìo Pnèvmati. Amìn. Ejani të gëzohemi në Zotin dhe t’i ngrëjmë zërin Perëndisë. Amìn. tenendo l’Oràrion con tre dita. ora e sempre. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Figlio e Spirito Santo. esultiamo nel Signore. che hai costituito nei cieli schiere ed eserciti di Angeli ed Arcangeli a servizio della tua gloria. liè Theù. Pas mbarimit të Uratës. se të meshojnë bashkë me né dhe të bashkëlavdërojnë mirësinë tënde. Sòson imàs.: Se Ti je Perëndi i mirë e që do mirë njerëzit dhe Tyj të drejtojmë lavdinë. Sommessamente: Urata e Hyrjes. o en aghìis thavmastòs (la domenica: o anastàs ek nekròn). Hyrjen e shejtë. ora e sempre. Bekó. cantiamo inni di giubilo a Dio. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. Poiché ogni gloria. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. o Bir i Perëndisë. indicando l’oriente con la destra: Se Tyj të nget çdo lavdí.S. i thotë Priftit: Benedici. Dhjaku tue mbajtur Orarin me tre gjishtët e dorës së djathtë dhe tue treguar po me atë dorë ndaj Lindjes. salva noi che a te cantiamo: Alliluia. neve që të këndojmë: Alliluia. o zot. Sovrano Signore. Coro: Amìn. TERZA ANTIFONA Dall’altare viene prelevato dal Sacerdote e dal Diacono il libro del Vangelo e quindi portato solennemente in mezzo all’assemblea volendo significare la PRIMA APPARIZIONE in pubblico di Gesù per la divina predicazione. il santo Ingresso. ammirabile nei Santi (la domenica: che sei risorto dai morti). Giovanni Crisostomo 45 46 Divina Liturgia Sac. o Signore. agalliasòmetha to Kirìo. dice al Sacerdote. Ti që vendose në qiell urdhëra dhe ushtërí Ëngjëjsh dhe Kryeëngjëjsh për t’i shërbyer lavdisë sate. Dio nostro. e nei secoli dei secoli.: Oti agathòs ke filànthropos Theòs ipàrchis ke si tin dhòxan anapèmbomen. e nei secoli dei secoli. alalàxomen to Theò to Sotìri imòn. Shpëtona. Padre. Shpëtimtarit tonë. Me zë t’ulët: O Zot Perëndia ynë. e noi rendiamo gloria a Te. Sac. nani e përherë e në jetët e jetëvet. psàllondàs si: Allilùia. Padre. o i çuditshëm ndër shejtrat (la domenica: që u ngjalle nga të vdekurit). Coro: Amìn. PICCOLO INTROITO PICCOLO INTROITO (in piedi) Preghiera dell’Introito. Venite. nostro Salvatore. naní e përherë e në jetët e jetëvet. il Diacono. Si cantano i tropari o inni del giorno. bëj se bashkë me hyrjen tonë të hyjnë edhe Ëngjëjt e shejtë. che con noi celebrino e glorifichino la tua bontà. O Figlio di Dio. Terminata la preghiera. nderim dhe adhurim. Figlio e Spirito Santo. Sac. onore e adorazione si addice a Te. fà che al nostro ingresso si accompagni l’ingresso degli Angeli santi.

che dài sapienza e prudenza a chi te ne chiede e non disprezzi il peccatore. Ti që krijove gjithësinë nga e mosqëna. Tu. dice sommessamente: Dhe Prifti bekon tue thënë me zë t’ulët: Sia benedetto l’ingresso nel tuo santuario. Diac. ma hai istituito la penitenza a salvezza. quando dice: “La mia anima ha avuto sete di Dio forte e vivente” (Salmo 41. që bëre njeriun sipas ikonës edhe shëmbëllesës sate. psàllondàs si: Allilùia. e concedici di renderti santamente il culto tutti i giorni della nostra vita. O Perëndi i shejtë. Shpëtona. Coro: Ejani t’i falemi e t’i përmisemi Krishtit. ora e sempre. Perdonaci ogni colpa volontaria ed involontaria: santifica le anime nostre e i nostri corpi. gjithmonë. «”Santo”. orthì. Amìn. liè Theù. Diac. o Zot. le parole “Dio forte ed immortale” sono prese dal beato David. me nërmjetimet e Hyjlindëses së shejtë dhe të gjithë Shejtravet që të kanë pëlqyer që prej jetje. Tu. Coro: Dhèfte.: Urtësí. Ti. benedicendo. o Bir i Perëndisë. Ti që jep urtësí dhe kuptim atij që e kërkon.3). o i çuditshëm ndër Shejtrat (la domenica: që u ngjalle nga të vdekurit). Sòson imàs. adoriamo e prostriamoci davanti a Cristo. assemblea di coloro che conoscono e proclamano il mistero della Trinità in un solo Dio. që himnohe me zë trishejtor nga Serafimet dhe që lavdërohe nga Hjeruvimet e që adhurohe nga çdo fuqí qiellore. è l’acclamazione degli angeli. E bekuar Hyrja në shenjtëroren tënde. per l’intercessione della santa Madre di Dio e di tutti i Santi. Preghiera dell’Inno Trisagio. che hai creato l’uomo a tua immagine e somiglianza. ripetuto tre volte. Ti që na vlerësove neve shërbëtorët e tu të përunjur dhe të pavlerë se të qëndrojmë në këtë herë përpara lavdisë së altarit tënd të shejtë dhe të parashtrojmë adhurimin edhe lavdërimin që kemi për detyrë ndaj Teje. ammirabile nei Santi (la domenica: che sei risorto dai morti). accetta anche dalle labbra di noi peccatori l’inno trisagio. naní e përherë e në jetët e jetëvet. O Figlio di Dio. che dimori nel santuario e sei lodato con l’inno trisagio dai Serafini e glorificato dai Cherubini e adorato da tutte le Potestà celesti: Tu. neve që të këndojmë: Alliluia. miseri e indegni tuoi servi. che hai reso noi. Giovanni Crisostomo 47 48 Divina Liturgia Il Sacerdote. Sommessamente: Urata e Hymnit Trishejtor. shejtërona shpirtrat edhe kurmet tanë dhe vlerësona të të adhurojmë shejtërisht gjithë ditët e jetës sonë. o en aghìis thavmastòs (la domenica: o anastàs ek nekròn).: Sofìa. dhe nuk e heq syun nga i mëkatruami. e volgi nella tua bontà lo sguardo su di noi.S. por vure pendimin për shpëtim. che sin dal principio dei secoli ti furono accetti. in ogni tempo. o Sovrano. Diac. Falna çdo faj të dashur edhe të padashur. proskinìsomen ke prospèsomen Christò. . salva noi che a te cantiamo: Alliluia. e nei secoli dei secoli. që prëhe ndër të Shejtët. degni di stare anche in quest’ora dinanzi alla gloria del tuo santo altare e di offrirti l’adorazione e la glorificazione a te dovuta: Tu stesso. Raccogliere e riunire queste due acclamazioni e aggiungervi la supplica “abbi pietà di noi” è stato compito della Chiesa. Me zë t’ulët: Dio santo. Amìn. che dal nulla hai tratto all’essere tutte le cose. Drejt. adornandolo di tutti i tuoi doni. pranó dhe nga goja jonë të mëkatruamit himnin trishejtor dhe vështrona me mirësinë tënde. dhe e stolise me gjithë dhuratat e tua.: Sapienza! In piedi! Coro: Venite.

nin ke aì ke is tus eònas ton eònon.: Tu Kirìu dheithòmen. Nella Liturgia Pontificale il Vescovo benedice il popolo col tricerio e col dicerio per tre volte dicendo: «Signore.S. – N. Kryqen tënde po adhurojmë. Christòn enedhìsasthe. nanì e përherë e në jetët e jetëvet.: Shejt Perëndí. Adoriamo la tua Croce. che è a sua volta del cielo e della terra. o Theòs imòn. pietà. e noi rendiamo gloria a te. eléison imàs. – N. Àghios Ischiròs. Coro: Amìn. Santo Forte. o Sovrano. nani e përherë e në jetët e jetëvet. un unico coro. Quanti siete stati battezzati in Cristo. kijna lipisi. Amìn. Osi is Christòn evaptìsthite. riguarda dal cielo e vedi. ke si tin dhòxan anapèmbomen.: Se i shejtë je. da una parte. – Ed esaudiscici. abbi pietà di noi. Coro: Amìn. o Dio nostro. Coro: Kìrie. al Figlio e allo Spirito Santo.: Stiamo attenti! Diac. Ton Stavròn su proskinùmen. Diac. Amìn.: Le t’i lutemi Zotit. Àghios Athànatos. – Ke epàkuson imòn. kijna lipisi. Sac. o Perëndia ynë. Ecco perché noi cantiamo quest’inno dopo l’ostensione e l’ingresso col Vangelo.: Oti àghios ì. Àghios o Theòs.: Pròschomen. ora e sempre. che gli angeli e gli uomini sono divenuti una sola Chiesa. o Zot. Santo immortale. – Dhe gjegjna. – Sian molti gli anni del piissimo eletto da Dio nostro Vescovo N. venendo tra noi. – O Zot. Diac. kijna lipisi. Santo Forte. (3 volte) Gloria al Padre. e nei secoli dei secoli. o Zot.: Santo Dio. tu sevasmiotàtu ke theoprovlìtu Ieràrchu imòn pollà ta èti. Bisognava mostrare. Signore. për shumë vjet. shpëtoji besëmirët. e glorifichiamo la tua santa Risurrezione. të përndershmit edhe të lumurit Kryepriftit tonë.: Poiché tu sei santo. Àghios Ischiròs. Pop. elèison imàs. – N. abbi pietà di noi. Diac. Sac. Diac: Dhìnamis. Amìn. – Sian molti gli anni del Santissimo padre N. Coro: Lipisí. ci ha posti tra gli angeli e ci ha schierati tra i cori angelici». Shejt Perëndí. Àghios Athànatos. Àghios Athànatos elèison imàs. elèison. Dhèspota. Coro: Àghios o Theòs. tu panaghiotàtu patròs imòn pollà ta èti. salva i pii cristiani. ora e sempre. Sa m ë K r i s h t i n u p a gëzuat. quasi a proclamare che Cristo. . e falla prosperare perché la tua destra l’ha piantata». Sac. Santo Immortale. e visita questa vigna. la concordanza dell’Antico Testamento con il Nuovo. (3 volte) Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Coro: Amìn. dhe Tyj të drejtojmë lavdinë. ke nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. abbi pietà di noi. Alliluia. di Cristo vi siete rivestiti.: Fuqi. (3 volte) Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati. Santo immortale. Giovanni Crisostomo 49 50 Divina Liturgia Diac.: Le të vëmë ré. Santo Dio. Shejt i Pavdekshëm. për shumë vjet. me Krishtin u veshët.: Più forte! Pop. per la manifestazione del Cristo. Diac. Shejt i Pavdekshëm. d’altra parte. dhe ngjalljen tënde të shejtë lavdërojmë. – N. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. ke tin aghìan su anàstasin dhoxàzomen. – Signore. Allilùia. Shejt i fuqishëm. sòson tus efsevìs. to Patrì ke to liò ke to Aghìo Pnèvmati.: Preghiamo il Signore. Il diacono quindi aggiunge e il coro ripete le seguenti acclamazioni: – Kìrie. Padre Figlio e Spirito Santo. Shejt i Fuqishëm. Diac. Diac. e nei secoli dei secoli. Coro: Signore. Shejt i Pavdekshëm. të tërëshejtit edhe të lumurit Atit tonë.

Paqe të gjithëve. dhòxa si. Se Ti je ndriçimi i shpirtravet dhe i kurmevet tanë. dhe Tyj të drejtojmë lavdinë. tue menduar dhe tue bërë të gjitha atò që të pëlqejnë. Dhòxa si. bashkë me Atin tënd të pa fillim. o Zot. EVANGELO Sac. e noi rendiamo gloria a te insieme con il tuo eterno Padre e il tuo Spirito santissimo. (3 volte) Urata para Vangjelit: O Signore. Coro: Lavdí Tyj. lavdi Tyj. Pace a tutti. Poiché tu sei la luce delle anime e dei corpi nostri. o Cristo Dio. meditando ed operando tutto ciò che sia di tuo gradimento. të mirë dhe jetëbërës. bëj të shkëlqenjë në zëmrat tona drita e kthjellët të njohjes së Hyjnisë sate. EVANGELO (in piedi) Sac. amico degli uomini. naní e përherë e në jetët e jetëvet.). Infondi in noi il timore dei tuoi santi comandamenti.: Lettura del santo Vangelo secondo (N.). (3 volte) Preghiera prima del Vangelo: LETTURA DELL’EPISTOLA Coro: Alliluia. akùsomen tu Aghìu Evanghelìu. o Zot.: Stiamo attenti! Terminato il Vangelo il coro dice: Sac. ora e sempre. Diac. orthì. Kìrie. të mundim të shkojmë një jetë shpirtërore. Diac. Amìn. Kìrie. buono e vivificante. jipna dhe trëmbësinë e urdhërimevet të tua të lumtura. Coro: Gloria a te. Coro: Ke to pnèvmatì su. Irìni pàsi. Giovanni Crisostomo 51 52 Divina Liturgia LETTURA DELL’EPISTOLA (seduti) Coro: Allilùia. e nei secoli dei secoli. noi trascorriamo una vita spirituale.S. Amìn. Coro: Dhòxa si. o Signore. lavdi Tyj. e apri gli occhi della nostra mente all’intelligenza dei tuoi insegnamenti evangelici. fa’ risplendere nei nostri cuori la pura luce della tua divina conoscenza.: Ek tu katà (N ) aghìu Evanghelìu to anàghnosma. Sac. Sac. dhòxa si. Sac. o Signore. O Zot njeridashës.: Këndimi nga Vangjeli i shejtë pas (N. .: Urtësi! Drejt! Le të gjegjim Vangjelin e shejtë. dhe hapna sytë e mendjes sonë për të kuptuar mësimet e tua ungjillore. affinché. Coro: Lavdí Tyj. Coro: Edhe shpirtit tënd. Coro: E al tuo spirito. që pasi të shtypim të gjitha epshet e kurmit. Sac: Pròschomen.: Sapienza! In piedi! Ascoltiamo il santo Vangelo.: Le të vëmë rë. dhe Shpirtin tënd të tërëshejtë. o Krisht Perëndi. Gloria a te. gloria a Te. (3 volte) Coro: Alliluia. gloria a te. calpestati i desideri carnali.: Sofìa.

Sommessamente: Signore. o Dio. Coro: Lipisi. anche nei primi secoli del cristianesimo. dhe dërgó dhëmshuritë e tua mbi né dhe mbi gjithë popullin tënd që pret prej Teje lipisinë e pasur. e nei secoli dei secoli. naní e përherë e në jetët e jetëvet. të lutemi gjegjna e kijna lipisi. esaudiscici ed abbi pietà. dheòmethà su. elèison. (3 volte) – Signore onnipotente. cioè persone non ancora battezzate. Diac: Èfxasthe. Dio dei Padri nostri. ke sì tin dhòxan anapèmbomen. o Zot. o Theòs. ti preghiamo. O Zot Perëndia ynë. preghiamo per i catecumeni. Perëndì i Etërvet tanë. to Kirìo. ora e sempre.: Se Ti je Perëndí lipisjar e që do mirë njerëzit dhe Tyj të dërgojmë lavdinë. – Na besnikët. o Zot. Figlio e Spirito Santo. e con tutta la nostra mente diciamo: Coro: Signore.: Oti eleìmon ke filànthropos Theòs ipàrchis. Coro: Signore. Sac.: Le të thomi të gjithë me tërë shpirtin dhe me tërë mendjen tonë. Sebbene ai giorni d’oggi non vi Sac. epàkuson ke elèison. Preghiera della grande supplica. – Kìjna lipisi. pietà. secondo la tua grande misericordia. Coro: Amìn. gjegjna e kijna lipisí Urata e lutjes së gjatë. to Patrì ke to liò ke to Aghìo Pnèvmati. Diac. dheòmethà su. (3 volte) – O Zot i gjithëpushtetshëm. e fà discendere i tuoi benefici su di noi e su tutto il tuo popolo. Me zë t’ulet: Il diacono intona le preghiere litaniche per i catecumeni.: Poiché tu sei Dio misericordioso e amico degli uomini. katà to mèga èleòs su. e noi rendiamo gloria a te: Padre. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. le të thomi. chi assiste ai misteri. pranó këtë lutje të gjatë prej shërbëtorëvet të tu dhe kijna lipisí pas lipisisë sate të shumtë. Diac. i fedeli che erano riconosciuti soli degni di essere ammessi ad assistere alla cena dell’amore. data la mancanza di vera fede e di vita cristiana. – Abbi pietà di noi. pietà. – Fedeli. tuttavia. pas lipisisë sate të madhe. le të lutemi për katikumenët. o Theòs ton Patèron imòn. Diac. o Perëndi. – I pistì.: Luteni Zotit. Giovanni Crisostomo 53 54 Divina Liturgia OMELIA (seduti ) Diac: Ìpomen pàndes ex òlis tis psichìs ke ex òlis tis dhianìas imòn ìpomen. OMELIA Diac. che da te attende copiosa misericordia. si annovera tra i catecumeni: infatti. accetta dai tuoi servi questa insistente supplica ed abbi pietà di noi secondo l’abbondanza della tua misericordia. siano veri catecumeni. Coro: Amìn. credevano di non possedere l’ade- Sac. elèison. noi ti preghiamo. të lutemi. Coro: Lipisi. i katichùmeni. ipèr ton katichumènon dheithòmen. – Elèison imàs. riconoscendo in loro la mancanza di quel fuoco dell’amore che tutto perdona e che fonde la durezza dell’anima nei confronti dei propri fratelli. epàkuson ke elèison. nostro Dio. (3 volte) – Kìrie pandokràtor. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. consci della loro fede ancora languida e fredda. Coro: Kìrie. esaudiscici ed abbi pietà.S. . ju katikumenët. pregate il Signore.: Catecumeni. Coro: Kìrie.: Diciamo tutti con tutta l’anima. Coro: Amìn.

shtjer sytë mbi shërbëtorët e tu katikumenë. detta sommessamente dal Sacerdote. – Enòsi aftùs ti aghìa aftù katholikì ke apostolikì Ekklisìa. Coro: Tyj.: Se edhe ata bashkë me ne të lavdërojnë ëmrin tënd të gjithënderuar edhe madhështor. . – Sòson. që rri në të lartat dhe vëren të përunjtat. Kìrie. Dio nostro. nel tempo propizio. – Katichìsi aftùs ton lògon tis alithìas. chinate il vostro capo al Signore. a questo punto venivano fatti uscire dalla chiesa i peccatori e i catecumeni che non potevano assistere alla Liturgia dei Fedeli o Eucaristica. abbi pietà». del lavacro della rigenerazione. ke dhiafìlaxon aftùs. kiji lipisi. – I katichùmeni. Così. ke tu Aghìu Pnèvmatos. krerët tuaj uljani Zotit. il nostro Signore Gesù Cristo. të cilën Prifti e thotë më parë se të hapë Andiminsin: Signore. – Salvali. che abiti nel più alto dei cieli e riguardi alle più umili creature. all’appello del diacono: «Catecumeni. Termina ora la Liturgia dei catecumeni. – Apokalìpsi aftìs to evanghèlion tis dhikeosìnis. LITURGIA EUCARISTICA Il Sacerdote dice la preghiera dell’Inno Cherùbico. – Affinché il Signore abbia misericordia di loro. – Ju katikumenët. ti si chàriti. – Se t’i mësonjë fjalën e së vërtetës. dhe numëroji bashkë me mëndrën tënde të zgjedhur. Coro: Si. – Shpëtoji. soccorrili e custodiscili. – Li unisca alla sua santa Chiesa. Coro: A te. rivolgi lo sguardo sui tuoi servi catecumeni. katholìke dhe apostollìke. uniscili alla tua santa Chiesa. andilavù. dhe në kohën e duhur vlerësoji për lajtjen e rilindjes. Figlio e Spirito Santo. Anticamente. o Perëndi.S. o Signore. abbi pietà di loro. – Se t’i bashkonjë me Kishën e Tij të shejtë. Giovanni Crisostomo 55 56 Divina Liturgia – Ina o Kìrios aftùs eleìsi. o Theòs. – Li istruisca nella parola della verità. për ndjesën e mëkatevet edhe për të veshurën e mosprishjes. Sac: Ina ke aftì sin imìn dhoxàzosi to pàndimon ke megaloprepès ònomà su. Birin tënd të vetëmlindur dhe Perëndí. Padre. të Atit e të Birit edhe të Shpirtit të Shejtë. ndihi dhe ruaji. nani e përherë e në jetët e jetëvet. që i dërgove njerëzisë shpëtimin. që kanë ulur kryet e tyre përpara Teje. tas kefalàs imòn to Kirìo klìnate. Coro: Amìn. Sac. Coro: Amìn. e nei secoli dei secoli. insieme con noi. pregate il Signore». che a te hanno chinato il loro capo. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. elèison. me hirin tënd. O Zot Perëndia ynë. Zotin tonë Jisu Krisht. katholìke dhe apostollìke. – Riveli loro il Vangelo della giustizia. ciascuno con cuore contrito risponde: «Signore. ora e sempre. Coro: Amìn. o Dio. anch’essi glorifichino l’onorabilissimo e magnifico tuo nome. con la tua grazia. bashkoji me qishën tënde të shejtë.: Affinché. Sac. prima di dispiegare l’Iletòn: Urata e Katikumenëvet. cattolica e apostolica. – Se t’i ketë lipisi Zoti. guata perfezione onde partecipare alla celebrazione divina. cattolica ed apostolica e annoverali tra l’eletto tuo gregge. che per la salute del genere umano mandasti l’unigenito tuo Figlio e Dio. o Zot. della remissione dei peccati e della veste dell’incorruttibilità. – Se t’i zbulonjë Vangjelin e drejtësisë. – Catecumeni. e rendili degni. Preghiera dei catecumeni. tu Patròs ke tu liù. III.

me fuqinë e Shpirtit tënd të Shejtë. ti je pritësi dhe i përndari. shërbëtorit tënd të mëkatruam dhe të pavlerë. o Mbret i lavdisë. Të lutem pra Tyj të vetmit të mirë dhe të gatishëm për të gjegjur: shtjer sytë mbi mua shërbëtorin tënd të mëkatruam dhe të pavlerë. ti sei fatto uomo senza alcun mutamento e sei stato costituito nostro sommo Sacerdote. mua që kam veshur hirin e priftërisë. e noi ti rendiamo gloria insieme con il tuo Padre senza principio. ma concedi che io. o Zot Perëndia ynë. che solo sei buono e pronto ad esaudire: volgi il tuo sguardo su di me peccatore e inutile tuo servo. se vetëm Ti. zotëron mbi qielloret dhe mbi të dheshmet. ose të të afrohet ose të të shërbenjë Tyj. Na që korëzojmë mistikërisht Hjeruvimet dhe himnin trishejtor Trinisë jetëbërëse po i këndojmë. pàsan tin viotikìn apothòmetha mèrimnan. që je i vetmi shejt dhe që prëhe ndër shejtrat. e nei secoli dei secoli. o Signore Dio nostro. imperi sovrano sulle creature celesti e terrestri. por pranó se të të falen këto dhurata prej meje. e il santissimo. naní e përherë e në jetët e jetëvet. të qëndronj përpara kësaj tryesje tënde të shejtë dhe t’i shërbenj flijimit të Kurmit tënd të shejtë e të dëlirë dhe Gjakut tënd të çmuar. Re della gloria. o Krisht Perëndia ynë. dhe Tyj të drejtojmë lavdinë bashkë me Atin tënd të pafillim dhe Shpirtin tënd të tërëshejtë. A Te mi appresso. buono e vivificante tuo Spirito. nga njeridashja jote e padëftuar dhe e pamatur.. ci hai affidato il ministero di questo liturgico ed incruento sacrificio. Se tek Ti vinj tue ulur kryet dhe Tyj të lutem: mos e hilq fytyrën tënde prej meje. per la potenza del tuo Santo Spirito.. quale Signore dell’universo. fa’ che io. Preghiera dell’Inno Cherubico: Urata e Hymnit Hjeruvik: Nessuno che sia schiavo di desideri e di passioni carnali è degno di presentarsi o di avvicinarsi o di offrire sacrifici a Te.. Tu solo infatti. os ton Vasilèa. Asnjë nga atà që janë lidhur me dëshirat dhe dëfrimet e kurmit nuk është i vlerë të vinjë tek Ti. possa stare dinanzi a questa tua sacra mensa e consacrare il tuo corpo santo ed immacolato e il sangue tuo prezioso. se të shërbyerit Tyj është një gjë e madhe dhe e trëmbshme edhe për Fuqitë qiellore. inchino il capo e ti prego: non distogliere da me il tuo volto e non mi respingere dal numero dei tuoi servi. ti offra questi doni. Tu infatti. Amìn. rivestito della grazia del sacerdozio. dhe si Zot i gjithësisë na dorëzove shërbesën e shejtë të kësaj meshje dhe therore të pagjakshme. e. tu che siedi su un trono di Cherubini. poiché il servire Te è cosa grande e tremenda anche per le stesse Potenze celesti. sei colui che riceve i doni e che in dono ti dai. Tuttavia. peccatore e indegno tuo servo. Giovanni Crisostomo 57 58 Divina Liturgia I ta Cheruvìm mistikòs ikonìzondes ke ti zoopiò Triàdhi ton trisàghion ìmnon prosàdhondes. dhe pastromë shpirtin dhe zëmrën nga ndërgjegja e keqe. . as mos më përjashtó nga rrethi i shërbëtorëvet të tu. per l’ineffabile e immenso tuo amore per gli uomini. sei l’offerente e l’offerto. e alla Trinità vivificante cantiamo l’inno trisagio. të mirë dhe jetëbërës. o Cristo Dio nostro. u bëre njerí pa u ndryshuar e Kryeprifti yne. mirëpo. Se Ti je ai që dhuron e që dhurohe. e.. deponiamo ogni mondana preoccupazione. Tu che solo sei santo e dimori nel santuario. Amìn.S. Ti që rri mbi thronin hjeruvik. Supplico dunque Te. Zoti i Serafimevet dhe Mbret i Israilit. Tu che sei Signore dei Serafini e Re di Israele. e purifica la mia anima e il mio cuore da una coscienza cattiva. Noi che misticamente raffiguriamo i Cherubini. ora e sempre. dhe bëmë të zotin. le të largojmë prej nesh çdo kujdes për jetën.

S. – Për dhuratat e çmnura të paravëna. le t’i lutemi Zotit. Alliluia. pranó edhe lutjen tonë të mëkatruamvet dhe sille në altarin tënd të . le t’i lutemi Zotit. Alliluia. GRANDE INTROITO Diac. dopo la deposizione dei Doni divini sulla S. Diac.: Pliròsomen tin dhèisin imòn to Kirìo. – Per questa santa dimora e per coloro che vi entrano con fede. që pret therore lavdërimi prej atyre që të thërresin me gjithë zëmër. il diacono inizia la serie delle invocazioni. kindhìnu ke anànghis. Comincia con un invito alla preghiera per le offerte portate sull’altare per continuare poi con delle domande che solo i credenti che vivono una vita cristiana possono rivolgere al Signore. scortato invisibilmente dalle angeliche schiere. che questa volta sono differenti dalle precedenti. le t’i lutemi Zotit. – Ipèr tu risthìne imàs apò pàsis thlìpseos. e nei secoli dei secoli. të rrethuar padukurisht nga rrjeshtat ëngjëllore. Coro: Amìn. me poni dhe trëmbësi Perëndije. Diac. – Se të na shpëtonjë nga çdo helm. – Per essere liberati da ogni afflizione. – Ipèr ton protethèndon timìon dhòron tu Kirìu dheithòmen.: Il Signore Dio si ricordi di tutti noi nel suo regno in ogni tempo. tu che solo sei santo e accetti il sacrificio di lode da coloro che t’invocano con tutto il cuore. Dio onnipotente. pericolo e necessità. – Ipèr tu aghìu ìku tùtu ke ton metà pìsteos. pietà e timor di Dio.: Compiamo la nostra preghiera al Signore. orghìs. Ton òlon ipodhexòmeni tes anghelikès aoràtos dhoriforùmenon tàxesin. – Për këtë shtëpi të shejtë dhe për ata që hyjnë këtu me besë. Se Mbretin e të gjithave po të presim. i vetmi shejt. Diac. Coro: Lipisi. o Zot. accogli anche la preghiera di noi peccatori. e fa’ che giunga al tuo O Zot Perëndí i tërëfuqishëm. rrezik dhe nevojë. Rivolto verso le Porte regie e alzando l’orarion. preghiamo il Signore. evlavìas ke fòvu Theù isiòndon en aftò.: Për gjithë ne u kujtoftë Zoti Perëndi në rregjërinë e tij. quasi ala distesa di un angelo che incita i fedeli alla preghiera. mëri. pàndote. ora e sempre. pietà. – Per i preziosi doni offerti. Il Grande Introito rappresenta L’INGRESSO di Cristo nella città santa di Gerusalemme dove sarebbe stato immolato. përgjithmonë. tu Kirìu dheithòmen. tu Kirìu dheithòmen. Mensa: Urata e Proskomidhisë të cilën e thotë Prifti passi vuri Dhuratat e shejta mbi Tryesën e shejtë: Signore.: Le t’ia plotësojmë lutjen tonë Zotit. Coro: Amìn. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. nani e përherë e në jetët e jetëvet. Coro: Signore. Affinché possiamo accogliere il Re dell’universo. Allilùia. elèison. Diac. detta sommessamente dal Sacerdote. preghiamo il Signore. Coro: Kìrie. inchinarsi) Diac: Pàndon imòn mnisthìi Kìrios o Theòs en ti vasilìa aftù. Coro: Amìn. Preghiera dell’Offerta. preghiamo il Signore. flagello. Giovanni Crisostomo 59 60 Divina Liturgia GRANDE INTROITO (in piedi.

. santo. pietà. – Ton ipòlipon chrònon tis zoìs imòn en irìni ke metanìa ektelèse parà tu Kirìu etisòmetha.: Ànghelon irìnis. Coro: Concedi. Tin imèran pàsan telìan. ti si chàriti. – Singhnòmin ke àfesin ton amartiòn ke ton plimmelimàton imòn parà tu Kirìu etisòmetha. – Të mirat dhe të duhurat për shpirtrat tanë dhe paqen për jetën. – Soccorrici. o Signore. elèison. udhëheqës besnik. aghìan.S. – Andilavù. Se të shkojmë në paqe dhe në pendim jetën që na qëndron. shejtë. le t’ia lypim Zotit. – Ta kalà ke simfèronda tes psichès imòn. guida fedele. – Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella conversione. affinché ti sia accetto il nostro sacrificio. vlerësona të gjëjmë hir përpara Teje se të bëhet e mirëpritur prej Teje therorja jonë. – Ndjesë dhe falje të mëkatevet dhe të fajevet tona. utile alle anime nostre. o Dio. Coro: Lipisí. le t’ia lypim Zotit. Diac.: Ëngjëll paqje. ke anamàrtiton parà tu Kirìu etisòmetha. le t’ia lypim Zotit. tranquillo e senza peccato. o Perëndi. Coro: Falna. e lo Spirito buono della tua grazia scenda su di noi. të paqme dhe të pamëkatme. su questi doni qui presenti e su tutto il tuo popolo. custode delle anime nostre e dei nostri corpi. shpëtona. Ditën e tërë. me hirin tënd. – Chiediamo al Signore ogni bene. dhe shpirti i mirë i hirit tënd të jetë me ne edhe mbi keto dhurata që ndodhen këtu përpara dhe me gjithë popullin tënd. fìlaka ton psichòn ke ton somàton imòn parà tu Kirìu etisòmetha. dhe bëna të zotët të të sjellim dhurata dhe therore shpirtërore për mëkatet tona dhe për fajet e popullit të bëra nga padija. Chiediamo al Signore che l’intero giorno sia perfetto. ruajtës të shpirtravet dhe të kurmevet tanë. Rendici atti ad offrirti doni e sacrifici spirituali per i nostri peccati e per le mancanze del popolo. le t’ia lypim Zotit. – Ndihna. Kìrie. Giovanni Crisostomo 61 62 Divina Liturgia santo altare. o Zot. – Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe. o Zot. con la tua grazia. të përsosur. Diac. Coro: Paràschu. të shejtë. ke irìnin to kòsmo parà tu Kirìu etisòmetha. abbi pietà di noi e custodiscici. Diac.: Chiediamo al Signore un angelo di pace. elèison. e la pace per il mondo. irinikìn. Coro: Signore. ke dhiafìlaxon imàs. salvaci. kijna lipisì dhe ruajna. Degnati di farci trovare grazia al tuo cospetto. pistòn odhigòn. o Theòs. Coro: Kìrie. sòson. le t’ia lypim Zotit.

gloriosa Signora nostra. Coro: E al tuo spirito. benedetta. di ciascuno con se stesso e con Dio». të mirë e jetëbërës.: Pace a tutti. con il quale sei benedetto insieme con il santissimo. Diac. S.: Irìni pàsi.S. affinché in unità di spirito. immacolata. Coro: Amìn. Giovanni Crisostomo 63 64 Divina Liturgia – Christianà ta tèli tis zoìs imòn. Sac. Kìrie. iperevloghimènis. Sac. il diacono diceva: «Scambiatevi il bacio santo». raccomandiamo noi stessi.: Agapìsomen allìlus. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. serena. Sac: Dhià ton iktirmòn tu monoghenùs su liù. Coro: A te. Bacio di pace: I concelebranti si scambiano l’abbraccio di pace. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. pa dhëmbje. di consenso e di amore. o Signore. le t’ia lypim Zotit. ìna en omonìa omologhìsomen. Coro: Ke to pnèvmatì su.: Me përdëllimet e Birit tënd të vetëmlindur. Coro: Edhe shpirtit tënd. eaftùs ke allìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. të lavdëruarën Zonjën tonë Hyjlindësen dhe gjithmonë Virgjërën Marí. të dëlirën. vetëhenë tonë dhe njerijatrin edhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndí le t’ia parashtrojmë.: Paqe të gjìthëve. Coro: Tyj. anepèschinda. – Facendo memoria della tuttasanta. – Tis panaghìas. professiamo la nostra fede. metà pàndon ton aghìon mnimonèfsandes. liòn ke Àghion Pnèvma. Sac. o Zot. me të cilin je i bekuar bashkë me Shpirtin tënd të tërëshejtë. Sac. Coro: Sì. endhòxu. Coro: Patèra. Dhespìnis imòn Theotòku ke aiparthènu Marìas. ora e sempre e nei secoli dei secoli. – Mbarim të krishterë të jetës sonë. buono e vivificante tuo Spirito. nani e perherë e në jetët e jetëvet. meth’ù evloghitòs ì sin to panaghìo ke agathò ke zoopiò su Pnèvmati. e una valida difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo. Diac. achràndu. Coro: Amìn. insieme con tutti i Santi. Sac. . irinikà ke kalìn apologhìan tin epì tu foverù vìmatos tu Christù etisòmetha. të paqërtuashëm e të paqëm dhe mbrojtie të mirë përpara gjykatores së trëmbshme të Krishtit.: Amiamoci gli uni gli altri. senza dolore e senza rimorso. Massimo Confessore così spiega il significato dello scambio di pace durante la Liturgia: «Per mezzo del santo bacio si attua l’identità di concordia. di tutti con tutti. Diac.: Per le misericordie del tuo unigenito Figlio. Madre di Dio e sempre vergine Maria. gli uni gli altri. – Chiediamo una morte cristiana. Coro: Nel Padre. Triàdha omoùsion ke achòriston. anòdhina. l’uno dicendo: «Cristo è in mezzo a noi» e l’altro rispondendo: «È e sarà». – Tue kujtuar bashkë me gjithë shejtrat të tërëshejtën. in antico. Trininë e njëqënëshme dhe të pandarë. nel Figlio e nello Spirito Santo: Trinità consustanziale e indivisibile. A questo punto. të përmibekuarën.: Le të duam mirë njerijatrin se të rrëfejmë me një mendje: Coro: Atin e Birin edhe Shpirtin e Shejtë. Coro: Amìn.

Atë të tërëpushtetshëm. Dritë prej Dritje. per Coro: Besonj në një Perëndì. Ton dhi’ imàs tus anthròpus ke dhià tin imetèran sotirìan katelthònda ek ton uranòn.2) così ora qui sulI’altare la materia del pane e del vino fra pochi istanti sarà cambiata dalla potenza di Dio nel corpo e nel sangue del Signore. o Zot. Stavrothènda te ipèr imòn epì Pondìu Pilàtu. të njëqënëshëm me Atin.: Dyert! Dyert! Me urtësi le të vëmë ré. Theòn alithinòn ek Theù alithinù. Që për ne njerëzit e për shpëtimin tonë zbriti prej qielvet dhe mori kurm prej Shpirtit të Shejtë edhe Virgjërës Mari e u bë njerì. tas thìras. CREDO Professione di fede: IL CREDO è la confessione di fede dei seguaci di Cristo. Il Sacerdote agita il velo grande sopra i santi doni per indicare. Zoti është mbështetja ime. o Signore. Dhe do të vinjë përsëri me lavdi të gjykonjë të gjallët e të vdekurit. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. di tutte le cose visibili e invisibili. e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della vergine Maria e si è fatto uomo. ke anelthònda is tus uranùs ke kathezòmenon ek dhexiòn tu Coro: Credo in un solo Dio. Luce da Luce. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. ghennithènda u piithènda. e patì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato. il Signore è mio sostegno. unigenito Figlio di Dio. Jisu Krishtin. ke pathònda ke tafènda. Diac. In modo particolare poi. fuqia ime. të vetemlindurin. Dhe në një Zot. I’azione dello Spirito Santo nelI’opera della creazione e nella vita della Chiesa. ke sarkothènda ek Pnèvmatos Aghìu ke Marìas tis Parthènu ke enanthropìsanda. Fos ek fotòs. questa cerimonia vuole significare che. per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Do të të dua mirë. piitìn uranù ke ghìs. me anën e të cilit u bënë të gjitha. mio rifugio e mio liberatore. jo të bërë. nato dal Padre prima di tutti i secoli. nella gloria. Giovanni Crisostomo 65 66 Divina Liturgia Il Sacerdote fa tre inchini e dice sommessamente: Prifti falet tri herë tue thënë me zë t’ulët: Ti amerò. Credo in un solo Signore. della stessa sostanza del Padre. Padre onnipotente. streha ime dhe shpëtimtari im. rregjëria e të cilit nuk do të ketë . Ke is èna Kìrion lisùn Christòn.: Tas thìras. per cui hanno dato serenamente la vita i martiri di tutti i tempi. oratòn te pàndon ke aoràton. Dhe u ngjall të tretën ditë sipas Shkronjavet. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Birin e Perëndisë. CREDO Coro: Pistèvo is èna Theòn. Dio vero da Dio vero. mia forza. E di nuovo verrà. secondo le Scritture. Diac. ke anastànda ti trìti imèra katà tas Grafàs. Patèra Pandokràtora. in senso generale. krijues të qiellit e të dheut e të gjithë të dukuravet e të padukuravet. ton liòn tu Theù ton monoghenì. ton ek tu Patròs ghennithènda pro pàndon ton eònon. come all’inizio della creazione del mondo lo Spirito di Dio si muoveva sulle acque fecondando la materia informe e tenebrosa (Genesi 1. Perëndì të vertetë prej Perëndije të vërtetë. të lerë. Diac. Dhe u hyp në qiell dhe rri në të djathtën e Atit. En sofìa pròschomen. që leu prej Atit para gjithë jetëvet. Gesù Cristo. Dhe u kryqëzua për ne nën Ponc Pillatin dhe pësoi dhe u varrëzua. omoùsion to Patrì dhi’ù ta pànda eghèneto. creatore del cielo e della terra. generato. non creato.: Le porte! Le porte! Con sapienza stiamo attenti.S.

to Kìrion. Amìn. santa. giudicare i vivi e i morti: e il suo regno non avrà fine. dhe pjesëmarrja e Shpirtit të Shejtë qoftë më ju të gjithë.: Innalziamo i nostri cuori.: Le t’i ngrëjmë lart zëmrat tona. le të vëmë ré se të kushtojmë në paqe theroren e shejtë. ANAFORA Diac. Rrëfenj një pagëzim për ndjesën e mëkatevet. . katholikìn ke apostolikìn Ekklisìan. L’anàfora (offerta) designa la parte centrale della Liturgia. Omologò èn vàptisma is àfesin amartiòn. Amìn.S. Giovanni Crisostomo 67 68 Divina Liturgia Patròs. Is mìan. Tutti i fedeli meditano ciò che sta per compiersi: in questo momento l’Agnello divino sta per essere immolato per ciascuno di loro. Sac. Credo nella Chiesa. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. thisìan enèseos. Në një Kishë të shejtë. l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. mbarim.: Stiamo con devozione. ke pàlin erchòmenon metà dhòxis krìne zòndas ke nekrùs. e procede dal Padre e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato: e ha parlato per mezzo dei profeti. Ke is to Pnèvma to Àghion. katholìke dhe apostollike.: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo.: Le të rrimë me kujdes. që adhurohet e lavdërohet bashkë me Atin e me Birin. Diac. Sac. pròschomen tin aghìan anaforàn en irìni prosfèrin. Zot e jetëbërës. tutte le Potenze celesti si uniscono nella preghiera al celebrante. il Sangue del Signore è pronto per spandersi anche per la loro purificazione. Credo nello Spirito Santo. ed esclama: i nostri cuori «sono rivolti al Signore». Pres ngjalljen e të vdekurvet. që buron prej Atit. stiamo con timore. to ek tu Patròs ekporevòmenon. Dhe gjellën e jetës s’ardhshme. Coro: Edhe me shpirtin tënd.: Hiri i Zotit tonë Jisu Krisht dhe dashuria e Perëndisë dhe Atit. to zoopiòn. Amìn. Sac.: Ano schòmen tas kardhìas. to lalìsan dhià ton Profitòn. Così assorti. ù tis vasilìas uk èste tèlos. Coro: Offerta di pace. stòmen metà fovu. attenti ad offrire in pace la santa oblazione. që foli me anën e Profitëvet. sacrificio di lode. cattolica e apostolica. ke zoìn tu mèllondos eònos. Sac. Sac. Dhe në Shpirtin e Shejtë. abbandona le tenebre in cerca della luce. ANAFORA Diac. con tutto lo slancio del loro cuore. Coro: Ke metà tu pnèvmatòs su. che è Signore e dà la vita. aghìan. Sac. una. per la loro salvezza. Coro: Èleon irìnis. Prosdhokò anàstasin nekròn.: Stòmen kalòs. therore lavdërimi.: I chàris tu Kirìu imòn lisù Christù ke i agàpi tu Theù ke Patròs ke i kinonìa tu Aghìu Pnèvmatos ìi metà pàndon imòn. Coro: Lipisí paqje. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Coro: E con il tuo spirito. to sin Patrì ke liò simbroskinùmenon ke sindhoxazòmenon. le të rrimë me trëmbësì. ognuno lascia la terra per librarsi nei cieli.

I bekuar . të të bekojmë. Poiché tu sei il Dio ineffabile. invisibile. alati. Ti rendiamo grazie altresì per questo sacrificio che ti sei degnato di ricevere dalle nostre mani. inconcepibile. il Figlio e lo Spirito Santo: Trinità consustanziale e indivisibile. Sac.: Rendiamo grazie al Signore. Prifti thotë me zë t’ulët: Il Sacerdote prega sommessamente: È degno e giusto celebrarti. Ti nga e mosqëna na solle në të qënët dhe kur ramë na ngrëjte përsëri dhe nuk pushove së bëri çdo gjë njer sa na hype lart në qiell dhe na fale mbretërinë tënde të ardhshme.: Le të falënderojmë Zotin. per tutti i benefici a noi fatti che conosciamo e che non conosciamo. me shumë sy. sebbene ti stiano dinanzi migliaia di Arcangeli. Sac. Sac. riecheggiante nei cieli. il Signore dell’universo: il cielo e la terra sono pieni della tua gloria. Coro: I kemi ndaj Zotit. sublimi. e miriadi di Angeli.S. që nuk të zë mendja jonë. tue bërtitur edhe tue thënë: Coro: Shejt. e nulla hai tralasciato di fare fino a ricondurci al cielo e a donarci il futuro tuo regno. incomprensibile. që je gjithmonë. Àghios. Prosegue quindi ad alta voce: Të ka hje dhe është e drejtë të të himnojmë. që je i njëjti. për të gjitha ato që dimë dhe ato që nuk dimë. Hjeruvimet dhe Serafimet me gjashtë krahë. sempre esistente e sempre lo stesso: Tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito. Të falënderojmë edhe për këtë meshë. esclamando e a gran voce dicendo: Coro: Santo. Osanna nell’alto dei Himnin mundësor tue kënduar. all’unigenito tuo Figlio e al tuo Santo Spirito. të të falemi në çdo vend të zotërimit tënd. i quali cantano l’inno della vittoria. Àghios. si vuole indicare il mistero della Trinità. Tu dal nulla ci hai tratti all’esistenza e. Giovanni Crisostomo 69 70 Divina Liturgia Coro: Èchomen pros ton Kìrion. Zoti Savaoth. që deshe t’e pranoje nga duart tona. palesi ed occulti. të të falënderojmë. lodarti. i Cherubini e i Serafini dalle sei ali e dai molti occhi. con «il Signore dell’universo» l’unità di Dio. Per tutti questi beni rendiamo grazie a te. si unisce il coro della Chiesa. ke Àghion Pnèvma. caduti. Santo. Me zë të lartë: Con la parola «santo» ripetuta tre volte. që fluturojnë. Santo. të të lavdërojmë. Shejt. Osannà en tis ipsìstis. Shejt. Osana në më të lartat. liòn. benedirti. kekragòta ke lègonda: Coro: Àghios. ringraziarti. voònda. ci hai rialzati. për mirëbërësitë e dukshme dhe të padukshme që na qenë bërë. Coro: Àxion ke dhìkeòn estin proskinìn Patèra. Ti dhe Biri yt i vetëmlindur dhe Shpirti yt i Shejtë. megjithëse janë përpara Teje mijëra Kryeëngjëjsh dhe dhjetra mijëra Ëngjëjsh. i padukshëm. che dalla terra eleva la sua voce e gli va incontro. i pakuptuarshëm. të përlartë. Se Ti je Perëndí i parrëfyeshëm. Coro: I ka hje dhe është e drejtë t’i përmysemi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. Për të gjitha këto të falënderojmë Tyj dhe Birin tënd të vetëmlindur edhe Shpirtin tënd të Shejtë. tue thërritur. Triàdha omoùsion ke achòriston. Coro: È cosa buona e giusta adorare il Padre. Coro: Sono rivolti al Signore. Trinisë së njëqënëshmë dhe të pandarë. plìris o uranòs ke i ghì tis dhòxis su. Ton epinìkion ìmnon àdhonda. qielli e dheu janë plot me lavdinë tënde. adorarti in ogni luogo del tuo dominio.: Efcharistìsomen to Kirìo. Al canto trionfale dei Serafini. Kìrios Savaòth.

con queste beate Potenze esclamiamo e diciamo: Sei santo. ai që vjen në ëmrin e Zotit. dopo aver rese grazie. dicendo: Bevetene tutti: questo è il mio Sangue.: Similmente anche il calice. Si ricorda la MORTE di Gesù. ma abbia la vita eterna. del Nuovo Testamento. të dëlira dhe të papërlyera. lo spezzò e lo diede ai suoi santi discepoli e apostoli. ky është Kurmi im. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. tue thënë: Prendete. Osannà o en tis ipsìstis.: Gjithashtú edhe Potirin pas darkës tue thënë: Pini prej këtij të gjithë. I Shejtë dhe i tërëshejtë je. e. natën që dorëzohej. mangiate: questo è il mio Corpo. to tis kenìs dhiathìkis. o Zot njeridashës. bashkë me këtó Fuqi të lumura. innocenti e immacolate. tùto estì to èma mu. Coro: Amìn. to ipèr imòn klòmenon is àfesin amartiòn. e ndajti dhe ja dha nxënësvet dhe apostujvet të tij të shejtë. Tu hai amato il mondo a tal segno da dare l’unigenito tuo Figlio. consegnava se stesso per la vita del mondo. cieli.S. Coro: Amìn. piuttosto. che per voi viene spezzato in remissione dei peccati. affinché chiunque crede in Lui non perisca. o. Giovanni Crisostomo 71 72 Divina Liturgia Evloghimènos o erchòmenos en onòmati Kirìu. o Signore. Coro: Amìn. ose më mirë. Coro: Amìn. to ipèr imòn ke pollòn ekchinòmenon is àfesin amartiòn. che viene sparso per voi e per molti in remissione dei peccati. amico degli uomini. tutto santo. Coro: Amìn. Osanna nell’alto dei cieli. lo benedisse. . Coro: Amìn. lègon: Pìete ex aftù pàndes. Sei santo. si mori bukën në duart e tija të shejta. i cili si erdhi dhe plotësoi gjithë ikonominë për ne. lo santificò. Prifti po lutet me zë t’ulët: Il Sacerdote continua segretamente: Noi pure. prese il pane nelle sue mani sante. Sac. si falënderoi dhe e bekoi. Edhe na. që çahet për ju për ndjesë të mëkatevet. Mirrni. nella notte in cui veniva tradito. fàghete: tùto mu estì to sòma. dicendo: (a voce alta) Làvete. e shejtëroi. që derdhet për ju dhe për shumë për ndjesë të mëkatevet. tutto santo e magnifica è la tua gloria. Osana në më të lartat. Ti që deshe jetën tënde aq sa Birin tënd të vëtëmlindurin e dhe. thërresim e thomi: I Shejtë dhe i tërëshejtë je. hani. dopo che ebbe cenato. Egli. dorëzonej vetëhenë e tij për gjellën e jetës. Ti dhe Biri yt i vetëmlindur dhe Shpirti yt i Shejtë.: Omìos ke to potìrion metà to dhipnìse. ky është Gjaku im i Dhjatës së re. Sac. se çdo njeri që beson tek Ai të mos biret por të ketë jetë të pasosme. Sac. compiendo con la sua venuta tutta l’economia di salvezza a nostro favore. tu e il tuo unigenito Figlio e il tuo Santo Spirito. dhe madhështore është lavdia jote.

patriarkët. Ad alta voce: Sac. Ngjalljen e triditshme. Il Sacerdote fa tre inchini profondi davanti alla s. Giovanni Crisostomo 73 74 Divina Liturgia Sac. Prifti falet tri herë përpara Tryesës së shejtë. paraqitjen pa trëmbësi para Teje. della sua presenza alla destra del Padre. vangjeltarët. e ti supplichiamo: manda il tuo Spirito Santo su di noi e sopra i Doni qui presenti. Ta sa ek ton son si prosfèromen katà pànda ke dhià pànda. Calice dicendo: Dhe bëj këtë Bukë. se evlogùmen. Patriarchi. apòstujt.: Memori dunque di questo precetto del Salvatore e di tutto ciò che è stato compiuto per noi: della croce. Profeti. Calice. dicendo: Të dhurojmë dhe këtë therore shpirtërore dhe të pagjakshme edhe lypim prej teje dhe të lutemi dhe të përmysemi: dërgò Shpirtin tënd të Shejtë mbi ne dhe mbi këto Dhurata që ndodhen këtu përpara. Pane e il s. trashëgimin e mbretërisë së qielvet. të ndënjurit nga e djathta. Prifti i bekon të dja të Shejtat tue thënë: Trasmutandoli per virtù del tuo Santo Spirito. Pastaj bekon me shënjën e kryqes Buhën e sheitë. Coro: Se imnùmen. Mensa. Il sacerdote. dell’ ascensione ai cieli. Kurm të çmuar të Krishtit tënd. Varrin. siano purificazione dell’anima. a Te offriamo in tutto e per tutto. të bekojmë. o Perëndia ynë. profitët. Se t’i sjellin atyre që kungohen pastrimin e shpirtit. Predicatori. Te ringraziamo. e per ogni anima giusta che ha perseverato fino alla fine nella fede. da Te ricevuti. e Ti supplichiamo. o Dio nostro. Confessori. rrëfenjësit. tue thënë: E fa’ di questo Pane il prezioso Corpo del tuo Cristo.S. dhe të lutemi. dice: Dhe atë që është në këtë Potir. jo për t’i gjykuar ose dënuar. o Signore. o Zot. bëje Gjak të çmuar të Krishtit tënd. Vergini. Po te dhurojmë këtë therore shpirtërore edhe për të prëjturit me besë: stërgjyshërit. Me zë të lartë: Si ricorda la RESURREZIONE di Gesù. per coloro che ne partecipano. della resurrezione al terzo giorno. e sul s. compimento del regno dei cieli.: Tue kujtuar pra këtë urdhërim shpëtimtar edhe gjithë sa qenë bërë për ne: Kryqen. della sepoltura. si efcharistùmen. Coro: Të himnojmë. Prifti po lutet me zë t’ulët: Il Sacerdote prega sommessamente: Ancora ti offriamo questo culto spirituale e incruento. lëçitësit. Pane. ardhjen e dytë dhe të lavdëruar. Coro: A te inneggiamo. etërit. titolo di fiducia in te e non di giudizio o di condanna. Martiri. ndjesën e mëkatevet. benedicendo insieme il s. Prifti bekon Potirin e shejtë tue thënë: E fa’ di ciò che è in questo Calice il prezioso Sangue del tuo Cristo. Affinché. ke dheòmethà su. Evangelisti. asqetinjtë dhe për çdo shpirt të drejtë që ka ndërruar jetë me besë. dëshmorët. Tue i ndërruar me anën e Shpirtit tënd të Shejtë. Kìrie. Tyj të falënderojmë. della seconda e gloriosa venuta. të Hypurit në qiell. Apostoli. o Theòs imòn. e ti invochiamo e ti preghiamo. remissione dei peccati. unione nel tuo Santo Spirito. Ti offriamo inoltre questo culto spirituale per quelli che riposano nella fede: Progenitori. pjesëmarrjen e Shpirtit të Shejtë. Quindi fa il segno della Croce sul s. Padri. Gli stessi doni. Te benediciamo. . Të tuat nga të tuat Tyj t’i dhurojmë ndër të gjitha dhe për të gjitha.

Edhe të lutemi: kujtò. çdo episkopatë orthodhoksësh që lëçisin drejt fjalën e së vërtetës sate. o Signore. di tutto l’episcopato ortodosso. me të vërtetë Hyjlindësen. që pa u përlyer linde Fjalën Perëndí. tin aimakàriston ke panamòmiton ke Mitèra tu Theù imòn. endhòxu Dhespìnis imòn Theotòku ke aiparthènu Marìas. për Qishën e shejtë. tutta pura e Madre del nostro Dio. visitaci benevolmente. per la santa Chiesa cattolica ed apostolica. katholike dhe apostollike. Coro: Àxiòn estin os alithòs makarìzin se tin Theotòkon. dhe për gjithë shejtrat e tu. të lavdëruarën Zonjën tonë Hyjlindësen dhe gjithmonë Virgjërën Marí. atje ku shkëlqen drita e fytyrës sate. benedetta.. Edhe të dhurojmë këtë therore shpirtërore për gjithë jetën. che sei più onorabile dei Cherubini e incomparabilmente più gloriosa dei Serafini. per i santi.S. o Deìpara. achràndu. Këtu Prifti kujton sa do nga të vdekurit. Më të nderuarën se Hjeruvimet dhe më të lavdëruarën pa përqasje se Serafimet. Giovanni Crisostomo 75 76 Divina Liturgia Sac. të dëlirën.: Më se më. dhjakërinë në Krisht dhe çdo urdhër priftëror. Sac. Coro: Të ka hje me të vërtetë të të lumërojmë Tyj Hyjlindësen. di tutto il presbiterio. kujtimin e të cilit po bëjmë sot. o Perëndí. dhe për ata që shkojnë jetën të dëlirë dhe të nderuar. per i nostri governanti e per Dhe prëji. E fa’ che riposino ove risplende la luce del tuo volto. gloriosi e insigni Apostoli. të lavdëruar dhe të dëgjuar. Dhe kujtò gjithë atá që kanë ndërruar jetë me shpresë ngjalljeje për jetën e pasosme. o Zot. tin adhiafthòros Theòn Lògon tekùsan. gjithmonë të lumurën dhe të përmidëlirën dhe Mëmën e Perëndisë tonë.: Exerètos tis panaghìas. Qui il Sacerdote commemora i defunti che vuole. Il Sacerdote continua segretamente: Per il santo Profeta e precursore Giovanni Battista. se megalìnomen. che sei beatissima. për Apostujt të shejtë. o Signore. per il santo N. për . të përmibekuarën. për shejtin (akc. Coro: È veramente giusto proclamare beata te. tin òndos Theotòkon.). del quale celcbriamo la memoria. iperevloghimènis. Tin timiotèran ton Cheruvìm. gloriosa Signora nostra.: In modo particolare ti offriamo questo sacrificio per la tuttasanta. immacolata. Noi magnifichiamo te. për lutjet e të cilëvet vështrona. Prifti po lutet me zë t’ulët. e per tutti i tuoi santi: per le loro preghiere. gjithë priftërinë. Ricordati anche di tutti quelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione per la vita eterna. të dhurojmë këtë therore për të tërëshejtën. Ancora ti offriamo questo culto spirituale per tutto il mondo. për qeveritarët tanë. Madre di Dio e sempre vergine Maria. per coloro che vivono nella castità e nella santità. Tyj të madhërojmë. ke endhoxotèran asingrìtos ton Serafìm. Prodhromin dhe Pagëzorin Shën Joan. che dispensa rettamente la tua parola di verità. Sac. che in modo immacolato partoristi il Verbo di Dio. del diaconato in Cristo e di tutto il clero. o vera Madre di Dio. Për Profitin. Ancora ti preghiamo: ricordati.

o Zot.. Signore. Concedi loro. longevi. Coro: E di tutti e di tutte. Giovanni Crisostomo 77 78 Divina Liturgia le autorità civili e militari. Coro: Ke pàndon ke pasòn. . tu panaghiotàtu Patròs imòn. o Signore. Padre. us chàrise tes aghìes su ekklisìes en irìni. della città (o paese.). Coro: Amìn. tu Patròs.. e del nostro piissimo Vescovo (N. qytetin (ose katundin ose monastirin) në të cilin ndodhemi dhe çdo qytet dhe vend. sani. dei sofferenti. e largisci su noi tutti la tua misericordia. o Zot. dei malati. Kujtó. Figlio e Spirito Santo. Coro: Dhe të gjithë e të gjitha. e dispensino rettamente la tua parola di verità. ata që lundrojnë.. dei viandanti. robërit dhe shpëtimin e tyre.. Kujtó.. të cilët falja Qishavet të tua të shejta. Papa di Roma. affinché noi pure in questa loro pace trascorriamo piamente e degnamente una vita quieta e tranquilla. incolumi. un governo pacifico. me paqe dhe shpëtim.S. ata që sjellin pemë dhe bëjmë vepra të mira në Qishat e tua të shejta. Pàpa Ròmis. o Signore. jetëgjatë dhe ligjëronjës të drejtë të së vërtetës sate. Prifti po falet me zë t’ulët: Sac.. dhe ata që rrinë ndër’ta me besë.. të Atit e të Birit edhe të Shpirtit të Shejtë. o Zot. dhe që kujtojnë të varfërit dhe dërgó mbi gjithë ne lipisitë e tua.: Ricordati in primo luogo. ke tu Aghìu Pnèvmatos. o Zot. Sac. Coro: Amìn. Coro: Amìn. del nostro santissimo Padre (N. o monastero) in cui dimoriamo. ata që durojnë. dei prigionieri e della loro salvezza. Kujtó.. Sac. ora e sempre. nin ke aì. Kìrie. e nei secoli dei secoli. Atin tonë të tërëshejtë. Il Sacerdote prega sommessamente: bashkëpuntorët e tyre dhe për ushtërinë. sòus. di coloro che presentano offerte e si adoperano per il bene delle tue sante Chiese e di quanti si ricordano dei poveri. të nderuar. Ricordati. o Perëndi. naní e përherë e në jetët e jetëvet. e dei fedeli che vi abitano.) e concedi alle tue sante Chiese che essi vivano in pace.: Më parë kujtó.: Dhe jipna se me një gojë dhe me një zëmër të lavdërojmë dhe të himnojmë ëmrin tënd të gjithënderuar dhe madheështor. endìmus. Papën e Romës. Sac. të shëndoshtë.. që udhëtojnë. o Signore. ke tu sevasmiotàtu Episkòpu imòn.. Sac: En pròtis mnìsthiti. makroimerèvondas ke orthotomùndas ton lògon tis sis alithìas. Ricordati. o Signore.. onorati. ke tu liù. e di ogni città e paese. ighiìs. dhe Episkopin tonë të ndershëm. Sac: Ke dhos imìn en enì stòmati ke mià kardhìa dhoxàzin ke animnìn to pàndimon ke megaloprepès ònomà su.: E concedici di glorificare e di lodare con una sola voce e con un solo cuore l’onorabilissimo e magnifico tuo nome. Ricordati. dei naviganti. Ti. jipi atyre qeverì paqësore se edhe na në paqen e tyre të shkojmë gjellë të qetme dhe të prërët me çdo kushtim dhe nder.. të sëmurët. ke is tus eònas ton eònon.

: Ke èste ta elèi tu megàlu Theù ke Sotìros imòn lisù Christù metà pàndon imòn. – Ipèr ton proskomisthèndon ke aghiasthèndon timìon dhòron tu Kirìu dheithòmen.S. per cui la liturgia assume un aspetto eucaristico–impetratorio: il sacerdote.: Passi kujtuam gjithë shejtrat. Coro: E con il tuo spirito. e immateriale. – Per essere liberati da ogni afflizione. le t’i lutemi Zotit. preghiamo il Signore. invece. – Se Perëndia ynë.: Ricordando tutti i santi. Coro: Signore. Diac. Coro: Lipisi. le t’i lutemi Zotit. që do mirë njerëzit. Una volta offerte le oblate in sacrificio e consacrate. «Motivi del ringraziamento sono i Santi: in essi la Chiesa ha trovato ciò che ha chiesto ed ha ottenuto l’effetto della preghiera. Coro: Edhe me shpirtin tënd. preghiamo il Signore. il regno dei cieli. il sacerdote rende grazie a Dio e nello stesso tempo lo supplica.: Pàndon ton aghìon mnimonèfsandes. – Per i preziosi doni offerti e santificati. që u kushtuan dhe u shejtëruan. Il Sacerdote prega sommessamente: Prifti po lutet me zë t’ulët: A te affidiamo tutta la nostra vita e la nostra speranza. dhe lypim prej Teje. per la remis- Në dorën tënde e lëmë gjithë jetën tonë dhe shpresën. – Opos o filànthropos Theòs imòn. Dopo questa benedizione ha inizio la parte della liturgia in preparazione alla Comunione. flagello. o Signore. Diac. o Zot. – Affinché il misericordioso nostro Dio. Sac.: E le misericordie del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. pericolo e necessità. të lutemi e të përmysemi: vlerësona të marrim pjesë me ndërgjegje të pastër në misteret e tua qiellore e të trëmbshme të kësaj tryesje të shejtë . mërì. is osmìn evodhìas pnevmatikìs.: Dhe qofshin lipisitë e Perëndisë të madh edhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht bashkë me ju të gjithë. della supplica sono gli uomini che non hanno ancora raggiunto la perfezione e che pertanto hanno bisogno della salvezza». infatti. – Për dhuratat e çmuara. andikatapèmpsi imìn tin thìan chàrin ke tin dhoreàn tu Aghìu Pnèvmatos. oggetto. dheithòmen. accettandoli in odore di soavità spirituale nel suo altare santo. rrezik dhe nevoje. etì ke èti en irìni tu Kirìu dheithòmen. o prosdhexàmenos aftà is to àghion ke iperurànion ke noeròn aftù thisiastìrion. e ti invochiamo e ti supplichiamo: degnati di farci partecipare con pura coscienza ai celesti e tremendi misteri di questa sacra e spirituale mensa. elèison. – Ipèr tu risthìne imàs apò pàsis thlìpseos. Diac. le t’i lutemi Zotit. espone anche i motivi del ringraziamento e formula l’oggetto della supplica. Coro: Kìrie. amico degli uomini. Sac. preghiamo il Signore. ci mandi in contraccambio la grazia divina e il dono dello Spirito Santo. të na dërgonjë si shpërblim hirin hyjnor dhe dhuratën e Shpirtit të Shejtë. orghìs kindhìnu ke anànghis tu Kirìu dheithòmen. – Se të na shpëtonjë nga çdo helm. përsëri dhe përsëri në paqe le t’i lutemi Zotit. i cili i pranoi ato posi aromë shpirtërore në altarin e tij të shejtë dhe mbiqiellor dhe mendkuptuarshëm. Coro: Ke metà tu pnèvmatòs su. Giovanni Crisostomo 79 80 Divina Liturgia Sac. pietà. o Zot njeridashës. celeste. preghiamo ancora in pace il Signore.

aghìan. elèison ke dhiafìlaxon imàs. – Tin imèran pàsan. udhehëqës besnik. jo për t’u gjykuar ose dënuar. të përsosur. të shejtë. – Ta kalà ke simfèronda tes psichès imòn. – Ditën e tërë. – Mbarim të krishterë të jetës sonë. dhe . senza dolore e senza rimorso. – Se të shkojmë në paqe dhe në pendim jetën që na qëndron. ti si chàriti. pistòn odhigòn. e una valida dhe shpirtërore për ndjesën e mëkatevet. con la tua grazia. e la pace per il mondo. custode delle anime nostre e dei nostri corpi. – Chiediamo al Signore la grazia di trascorrere il resto della nostra vita nella pace e nella conversione.S. – Andilavù. për trashëgimin e mbretërisë së qielvet. ke irìnin to kòsmo parà tu Kirìu etisòmetha. – Ëngjëll paqje. shpëtona. e non a nostro giudizio o condanna. le t’ia lypim Zotit. – Ton ipòlipon chrònon tis zoìs imòn en irìni ke metanìa ektelèse parà tu Kirìu etisòmetha. tranquillo e senza peccato. irinikà ke kalìn apolo– – Soccorrici. Coro: Falna. per l’eredità del regno dei cieli. ruajtës të shpirtravet dhe të kurmevet tanë. le t’ia lypim Zotit. sòson. le t’ia lypim Zotit. le t’ia lypim Zotit. – Të mirat dhe të duhurat për shpirtrat tanë dhe paqen për jetën. – Chiediamo al Signore che l’intero giorno sia perfetto. – Ànghelon irìnis. o Theòs. o Zot. salvaci. Kìrie. Giovanni Crisostomo 81 82 Divina Liturgia sione dei peccati. – Ndjesë dhe falje të mëkatevet dhe të fajevet tona. serena. për paraqitjen pa trëmbësi përpara Teje. pa dhëmbje. – Chiediamo al Signore ogni bene. Coro: Paràschu. o Signore. le t’ia Iypim Zotit. per l’unione nello Spirito Santo. Coro: Concedi. për pjesëmarrjen e Shpirtit të Shejtë. – Singhnòmin ke àfesin ton amartiòn ke ton plimmelimàton imòn parà tu Kirìu etisòmetha. të paqme dhe të pamëkatme. – Christianà ta tèli tis zoìs imòn. me hirin tënd. – Chiediamo al Signore la remissione e il perdono dei nostri peccati e delle nostre colpe. anòdhina. – Ndihna. santo. për faljen e fajevet. o Dio. të paqërtuashëm e të paqëm. telìan. Chiediamo una morte cristiana. irinikìn ke anamàrtiton parà tu Kirìu etisòmetha. – Chiediamo al Signore un angelo di pace. guida fedele. per una maggiore fiducia in te. kijna lipisì dhe rùajna. abbi pietà di noi e custodiscici. per il perdono delle colpe. anepèschinda. fìlaka ton psichòn ke ton somàton imòn parà tu Kirìu etisòmetha. o Perëndi. utile alle nostre anime.

e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. aghiasthìto to ònomà su. e non ci indurre in tentazione.: E concedici. o en tis uranìs. po lirona nga i ligu. o Signore. sia santificato il tuo nome. Questa preghiera insegnata da Gesù ai suoi discepoli. che sei nei cieli. Dio del Cielo. ma liberaci dal male.S. Dhèspota. eaftùs ke allìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. gli uni gli altri. Coro: A te. venga il tuo regno. affidiamo noi stessi. të guxojmë me zëmër të haptë e pa dënim të të thërresim Atë. come col più tenero dei padri e di rivolgergli la preghiera domenicale. o Zot. difesa dinanzi al tremendo tribunale di Cristo. dall’Ufficiatura divina e dalla graduale ascesa di questi sacri riti fino a raggiungere lo stato di anime angeliche. e la comunione dello Spirito Santo. o Signore. që je në qielt. in questo momento. – Tue lypur njësinë e besës dhe pjesëmarrjen e Shpirtit të Shejtë. Ton àrton imòn ton epiùsion dhos imìn sìmeron. e tutta la nostra vita a Cristo Dio. ardhtë rregjëria jote. quel grado di comunione celeste che permette agli uomini di parlare direttamente con Dio. Coro: Ati ynë. come in cielo così in terra. allà rìse imàs apò tu ponirù. u bëftë vullimi yt si në qiell ashtu mbi dhe. Kìrie. non come schiavi pieni di paura.: Dhe vlerësona. Sac. . os ke imìs afìemen tis ofilètes imòn. dhe ndjena neve detyrat tona si edhe na ja ndjejmë detorëvet tanë. vetëhenë tonë dhe njerijatrin dhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndí le t’ia parashtrojmë. che con fiducia e senza condanna osiamo chiamare Padre Te. akatakrìtos tolmàn epikalìsthe se ton epurànion Theòn Patèra ke lèghin: Tutti i fedeli. ke àfes imìn ta ofilìmata imòn. – Chiedendo l’unità della fede. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. PADRE NOSTRO Coro: Padre nostro. Coro: Si. ma simili a bambini puri e innocenti. ghenithìto to thèlimà su. dhe mos na shtjer në ngasje. racchiude ed abbraccia ogni nostro bisogno. ke mi isenènghis imàs is pirasmòn. Giovanni Crisostomo 83 84 Divina Liturgia ghìan tin epì tu foverù vìmatos tu Christù etisòmetha. e dire: mbrojtje të mirë përpara gjykatorës së trëmbshme të Krishtit le t’ia lypim Zotit. devono lasciarsi guidare dalle stesse preghiere. compendia tutto quanto possiamo domandare al Signore. Sac. Bukën tonë të përditshme ëna neve sot. PADRE NOSTRO (in piedi) Coro: Pàter imòn. sia fatta la tua volontà. Sac. os en uranò ke epì tis ghìs. metà parrisìas. elthèto i vasilìa su.: Ke kataxìoson imàs. u shejtëroftë ëmri yt. Coro: Tyj. o Zot. Tyj Perëndí qiellor dhe të thomi: – Tin enòtita tis pìsteos ke tin kinonìan tu Aghìu Pnèvmatos etisàmeni.

per il bene di noi tutti appiana il cammino di nostra vita secondo la necessità di ciascuno: naviga con i naviganti. naní e përherë e në jetët e jetëvet. Sac. Coro: Amìn. Coro: Si.: Se jotja është rregjëria dhe fuqia dhe lavdia. o Zot. Dhe Prifti po lutet me zë t’ulët: Il Sacerdote prega sommessamente: Rendiamo grazie a Te. se nuk e ulën përpara mishit e gjakut. Sac. che con la tua infinita potenza hai creato l’universo. ke tu Aghìu Pnèvmatos. si nga njeriu i duhet: lundró bashkë me ata që lundrojnë. la potenza e la gloria. Sac. e Birit edhe e Shpirtit të Shejtë. udhëtó bashkë me ata që udhëtojnë. Dio tremendo. të mirë e jetëbërës. Giovanni Crisostomo 85 86 Divina Liturgia Sac. o Signore. Diac. naní e përherë e në jetët e jetëvet. këto që ndodhen përpara drejtoji për të mirën e të gjithë neve.: Per la grazia. Të falënderojmë. Diac.: Paqe të gjithëve. Sac. Tu. Coro: Amìn. Coro: Amìn. sin to panaghìo ke agathò ke zoopiò su Pnèvmati. poiché non l’hanno inchinata alla carne e al sangue. . tu Patròs.: Irìni pàsi. Coro: Edhe shpirtit tënd. e nei secoli dei secoli. jipi shëndet të sëmurëvet. Tu dunque. shtjer sytë nga qielli mbi ata që kanë ulur kryet e tyre përpara Teje. ma a Te. Kìrie. o Signore. buono e vivificante tuo Spirito. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. o Re invisibile. Padre. la misericordia e la benignità dell’unigenito tuo Figlio. o Zot. Coro: Tyj. meth’ù evloghitòs ì. e nell’abbondanza della tua misericordia dal nulla hai tratto all’esistenza tutte le cose. Coro: E al tuo spirito. Coro: Amìn. Diac. o Mbret i padukshëm.: Inchinate il vostro capo al Signore.: Chàriti ke iktirmìs ke filanthropìa tu monoghenùs su liù. Figlio e Spirito Santo. Coro: Ke to pnèvmatì su. Sac. Coro: Amìn. por përpara Teje Perëndisë të trëmbshëm. Sac. Sac. con il quale sei benedetto insieme con il santissimo. me të cilin je i bekuar bashkë me Shpirtin tënd të tërëshejtë. ke is tus eònas ton eònon.: Poiché tuo è il regno. ke tu liù. ora e sempre.S.: Për hirin dhe dhëmshuritë dhe mirësinë e Birit tënd të vetëmlindur.: Krerët tuaj uljani Zotit.: Pace a tutti. e Atit. nin ke aì. volgi dal cielo lo sguardo su quanti hanno chinato la fronte davanti a te. ora e sempre. risana i malati. Coro: Amìn. ke i dhìnamis ke i dhòxa. accompagna i viandanti.: Tas kefalàs imòn to Kirìo klìnate. Sac. o jatrua i shpirtravet dhe i kurmevet tanë. Coro: A te. që krijove të gjitha me fuqinë tënde të pamatur dhe që i nxore të gjitha nga e mosqëna në të qënë me lipisinë tënde të shumtë. Ti. o Zot. tu medico delle anime e dei corpi nostri.: Oti sù estin i vasilìa. o Signore. e nei secoli dei secoli. Ti pra.

Alliluia. Alliluia. Diac. Diac.: Le të vëmë ré.: Stiamo attenti! ELEVAZIONE (inchinarsi) Sac. . KINONIKON KINONIKON Domenica Enìte ton Kìrion ek ton uranòn. enìte aftòn en tis ipsìstis. Lunedì Ai që bën erëra ëngjëjt e tij. Coro: Is Àghios. Domenica Lavdëroni Zotin prej qielvet. lodatelo nell’alto dei cieli. o Zot Jisu Krisht Perëndia ynë. një është Zot. Tu che siedi in alto con il Padre e sei invisibilmente qui con noi. solo uno è Signore: Gesù Cristo. dhe eja të na shejtërosh Ti që rri lart bashkë me Atin dhe që je këtu padukurisht me ne. e vieni a santificarci. Jisu Krishti.: Ta Àghia tis Aghìis. Diac.: Le Cose Sante ai Santi.: Të Shejtat të Shejtëvet.S. I venti sono i tuoi messaggeri. Coro: Një është Shejt. Degnati con la potente tua mano di far partecipi noi e. is Kìrios. tutto il popolo. Sac. Lunedì O piòn tus anghèlus aftù pnèvmata ke tus liturgùs aftù piròs flòga. Lodate il Signore dai cieli. Durante la comunione del celebrante e del diacono il coro canta un versetto chiamato Kinonikòn. dhe me dorën tënde të fuqishme pranó të na japësh Kurmin tënd të dëlirë dhe Gjakun tënd të çmuar dhe me anën tonë gjithë popullit. riguarda a noi dalla tua santa dimora e dal trono di gloria del tuo regno. edhe flakë zjarri punëtorët e tij. Alliluia. Alliluia. per mezzo nostro. Vër ré. dell’immacolato tuo Corpo e del prezioso tuo Sangue. Sac. e ministri tuoi i fulmini guizzanti. is dhòxan Theù Patròs. nga ndënja jote e shejtë dhe nga throni i lavdisë së mbretërisë sate. Alliluia. per la gloria di Dio Padre. Amìn. ELEVAZIONE Si ricorda l’ASCENSIONE di Gesù al cielo. Alliluia. per lavdí të Perëndisë Atit. Amìn. lisùs Christòs. Amìn. lavdëronie në më të lartat.: Pròschomen. Giovanni Crisostomo 87 88 Divina Liturgia Il Sacerdote prega sommessamente: Dhe Prifti po lutet me zë t’ulët: Signore Gesù Cristo nostro Dio. Coro: Solo uno è Santo.

dhe në kufinjtë e dheut fjalët e tyre. per la remissione dei peccati e la vita eterna. che sei venuto nel mondo per salvare i peccatori. Il giusto sarà sempre ricordato e non temerà annunzio di sventura. Prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. i Biri i Perendisë të gjallë. Giovedì Is pàsan tin ghìn exìlthen o fthòngos aftòn. Alliluia. con conoscenza o per ignoranza. ke to ònoma Kirìu epikalèsome. del tuo volto. Martedì Në kujtim të përjetshëm do të jetë i drejti dhe s’do të trëmbet për zë të keq. o Signore. pra. Alliluia. me vepra. Alliluia. për ndjesën e mëkatevet dhe për jetën e pasosme. dhe ëmrin e Zotit do të thërres.S. Alliluia. E fammi degno di partecipare. Credo ancora che questo è veramente il tuo Corpo immacolato e questo è proprio il tuo Sangue prezioso. Giovedì Në tërë botën u përhap zëri i tyre. Alliluia. e il loro ricordo per gheneàn ke gheneàn. ogni generazione. të dashura dhe të padashura. me fjalë. Giovanni Crisostomo 89 90 Divina Liturgia Martedì Is mnimòsinon eònion èste dhìkeos ke apò akoìs poniràs u fovithìsete. volontari e involontari. ai tuoi immacolati misteri. që erdhe në jetë të shpëtosh të mëkatruamit. Ti prego dunque: abbi pietà di me e perdonami tutti i miei peccati. Prifti ul kryet dhe lutet tue thënë: La Comunione sacramentale col Signore prefigura la PARUSIA. Alliluia. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Kìrie. Besoj. Alliluia. la seconda venuta di Gesù. nga të cilët i pari jam unë. Alliluia. Venerdì Esimiòthi ef’imàs to fòs tu proSi è manifestata su di noi la luce sòpu su. Preghiera prima della S. con opere. o Zot. Alliluia. ke is ta pèrata tis ikumènis ta rìmata aftòn. Alliluia. senza mia condanna. kijmë lipisí dhe falmë fajet që bëra. dhe kujtimi i tyre për gjithë gjeneratat. Të lutem. commessi con parole. Alliluia. Mercoledì Kupë shpëtimi do të marr. Beati coloro che hai scelto e chiaKìrie. Sabato Të lumtur ata çë zgjodhe dhe i more me tyj. me dije dhe padije. Figlio del Dio vivente. o Signore. Alliluia. dhe rrëfyej se Ti je vërtetë Krishti. dhe bëmë të vlerë të marr pjesë pa dënim në misteret e tua të dëlira. o Zot. o Zot. Besoj edhe se ky është Kurmi yt i dëlirë dhe ky është Gjaku yt i çmuar. e confesso che tu sei veramente il Cristo. Mercoledì Potìrion sotirìu lìpsome. Alliluia. ke to mnimòsinon aftòn is mato vicino. il primo dei quali sono io. Comunione: Credo. Sabato Makàrii ùs exelèxo ke proselàvu. Alliluia. Venerdì U dëftua mbi ne drita e faqes sate. Alliluia. .

o Signore. o Zot. nuk do të të jap të puthurën si Judha.: Evloghitòs o Theòs imòn. Diac. Theòs Kìrios. Coro: Amìn. en ti vasilìa su. Un inno di gioia. nel tuo regno. Kìrie. naní e përherë e në jetët e jetëvet. amìn. né ti darò il bacio di Giuda. Perëndí Zoti. pìsteos ke agàpis prosèlthete. u fìlimà si dhòso kathàper o Iùdhas. Coro: Amìn. o Perëndí. liè Theù. ora e sempre. Àfti gar imàs èsosen. Coro: Abbiamo visto la vera luce. por si kusari të thom: kujtomë. elàvomen Pnèvma epurànion. poiché non svelerò il mistero ai tuoi nemici. përgjithmonë. Sac. èvromen pìstin alithì. denso di significato.: Salva. u mi gar tis echthrìs su to mistìrion ìpo. adhièreton Triàdha proskinùndes.: I bekuar Perëndia ynë.: Me trëmbësí Perëndije. o Bir i Perëndisë. o Theòs. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. rendimi oggi partecipe. Coro: Ìdhomen to fos to alithinòn. dhe bekò trashëgimin tënd. tue i u falur Trinisë së pandarë. muarëm shpirtin qiellor. Sac. ton laòn su. Coro: Pamë dritën e vërtetë. adorando la Trinità indivisibile. gjetëm besën e vërtetë. Evloghimènos o erchòmenos en onòmati Kirìu. avvicinatevi. si leva dalle anime illuminate dei fedeli.: Con timore di Dio. poiché essa ci ha salvati. abbiamo ricevuto lo Spirito celeste. Coro: Amìn. Giovanni Crisostomo 91 92 Divina Liturgia Tu dhìpnu su tu mistikù simeron. popullin tënd. Coro: Amìn. Coro: Amìn. Sac. në rregjërinë tënde. COMUNIONE Diac. Sac. I bekuar Ai që vjen në ëmrin e Zotit. ke evlòghison tin klironomìan su. il Signore è Dio ed è apparso a noi. Ha quindi luogo la commistione dell’acqua calda nel Vino consacrato (Zéon) che ricorda e significa la PENTECOSTE. dhe na u dëftua neve. se ajo na shpëtoi.: Metà fòvu Theù. o Dio. ke epèfanen imìn. . Në darkën tënde mistike. COMUNIONE Diac. il tuo popolo e benedici la tua eredità. Sac.S. dai cuori purificati di coloro che sono divenuti eredità del Signore. me besë e dashurí qasi. mirrmë sot pjesëtar. o Figlio di Dio. se nuk do t’ia thom armiqvet të tu misterin. con fede e amore. ma come il buon ladrone ti prego: ricordati di me. e nei secoli dei secoli. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. kinonòn me paràlave. Coro: Amìn. Del tuo mistico convito. Sac.: Sòson. Amìn. Amìn.: Benedetto il nostro Dio in ogni tempo. Il Sacerdote compie la Frazione del Pane consacrato.: Shpëto. abbiamo trovato la vera fede. all’os o listìs omologò si: Mìnìsthitì mu. pàndote.

shpëtona. Dëftona udhën e drejtë. epuranìon ke zoopiòn. e tutta la nostra vita a Cristo Dio.: In piedi. se edhe këtë ditë na vlerësove për misteret e tua qiellore dhe të pavdekshme. Il Sacerdote aggiunge sommessamente la preghiera di ringraziamento: Prifti po thotë me zë t’ulet uratën e falënderimit: Ti rendiamo grazie. abbi pietà di noi e custodiscici. aghìon. – Ditën e tërë. sigurona hapat.: Oti si ì o aghiasmòs imòn.: Se Ti je shejtërimi ynë dhe tyj të drejtojmë lavdinë. Coro: Kìrie. perché anche in questo giorno ci hai resi degni dei tuoi celesti e immortali misteri. achràndon. pietà. santi. rendi sicuri i nostri passi. dhe të gjithë shejtravet të tu. elèison ke dhiafìlaxon imàs. të paqme dhe të pamëkatme tue lypur. fortërona të gjithë neve me trëmbësinë tënde. dhe ruajna. o Zot. e noi rendiamo gloria a te: al Padre. o Theòs. gli uni gli altri. salvaci. athanàton. custodisci la nostra vita. Coro: Kìrie. con la tua grazia. – Chiedendo che l’intero giorno trascorra santamente. ruajna jetën. kijna lipisí. eaftùs ke alIìlus ke pàsan tin zoìn imòn Christò to Theò parathòmetha. axìos efcharistìsomen to Kirìo. al Fi- . affidiamo noi stessi. Diac. siç na duhet le të falënderojmë Zotin. Coro: Si. ke si tin dhòxan anapèmbomen. Sac. ti si chàriti. pietà. – Soccorrici. qiellore. o Dio. Coro: Lipisi. të pavdekshme.S. irinikìn ke anamàrtiton etisàmeni. vivificanti misteri di Cristo. o Zot. jetëbërëse e të trëmbshme të Krishtit. celesti. – Tin imèran pàsan telìan. immacolati. o Zot njeridashës. benefattore delle anime nostre. Coro: A te. Coro: Tyj. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shej- Sac. Coro: Lipisí. immortali. të përsosur. me hirin tënd.: Drejt. to Patrì ke to liò Të falënderojmë. o Signore amico degli uomini. rendiamo degne grazie al Signore. elèison. me uratat dhe lutjet e Hyjlindëses së lavdëruar dhe gjithmonë Virgjërës Marí. metalavòndes ton thìon. Dopo aver partecipato ai divini. aghìan. Diac. Giovanni Crisostomo 93 94 Divina Liturgia Diac. friktòn tu Christù mistirìon. in pace e senza peccato. Coro: Signore. o Signore. të dëlira. Sac. të shejtë. Passi u kunguam me misteret hyjnore. të shejta. elèison. o Perëndì. o Zot. Dirigi la nostra via. per le preghiere e le suppliche della gloriosa tua Madre e sempre vergine Maria e di tutti i tuoi Santi. mirëbërës i shpirtravet tanë. – Andilavù. – Ndihna. Coro: Signore.: Poiché tu sei la nostra santificazione.: Orthì. sosòn. Kìrie. confermaci tutti nel tuo timore. vetëhenë tonë dhe njerijatrin dhe gjithë jetën tonë Krishtit Perëndí le t’ia parashtrojmë.

(3 volte) Preghiera detta sommessamente prima che il Diacono raccolga i santi Doni: O Cristo Dio nostro. Coro: Amìn. Padre della luce. Sia benedetto il nome del Signore da questo momento e per l’eternità. falënderimin dhe adhurimin. all’esercito e a tutto il tuo popolo. shpëtó popullin tënd edhe bekò trashëgimin tënd. Ëmri i Zotit qoftë i bekuar që naní e njer në jetë. Coro: Amìn. dhe mos na le neve që shpresojmë në Tyj. e nei secoli dei secoli. Coro: Lipisí. Coro: Amìn. Sac. poiché ogni beneficio e ogni dono perfetto viene dall’alto e discende da te. naní e përherë e në jetet e jetëvet. Sac. naní e përherë e në jetët e jetëvet. Coro: Amìn. Diac. in contraccambio. Ti shpërbleji ata ndër lavdí me fuqinë tënde hyjnore. Ìi to ònoma Kirìu evloghimènon apò tu nin ke èos tu eònos. priftravet. e non abbandonare noi che speriamo in te. Se çdo dhënie e mirë dhe çdo dhuratë e përsosur zbret së larti prej Teje. e noi rendiamo gloria. elèison. Sac. (3 volte) Sac.: Tu Kirìu dheithòmen.S. gjithmonë. shejtërò ata që duan nderin e shtëpisë sate. ruaje tërësinë e Qishës sate. naní e përherë e në jetët e jetëvet. ai governanti. Diac. alle tue Chiese. santifica coloro che amano il decoro della tua casa. Coro: Amìn. glorificali con la tua divina potenza. Coro: En onòmati Kirìu.: O Signore. Coro: Kìrie. Amìn. Giovanni Crisostomo 95 96 Divina Liturgia ke to Aghìo Pnèvmati. Coro: Nel nome del Signore. e nei secoli dei secoli. ora e sempre.: Le t’i lutemi Zotit. . qeveritarëvet tanë. e nei secoli dei secoli. dhe Tyj të dërgojmë lavdinë. ora e sempre. Atit të dritavet. Tu che sei la perfezione della Legge e dei Profeti e hai compiuto tutta la missione ricevuta dal Padre. O Krisht Perëndia ynë. salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Coro: Signore. nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. (3 volte) Uratë që thuhet me zë t’ulët më parë se Dhjaku të mbledhë të Shejtat: Coro: Amìn. të. Dona la pace al mondo che è tuo. tu che benedici coloro che ti benedicono e santifichi quelli che hanno fiducia in te. riempi di gioia e di felicità i nostri cuori. Diac. o Zot. glio e allo Spirito Santo. ai sacerdoti. që bekon ata që të bekojnë edhe shejtëron ata që kanë besim në Tyj. ora e sempre. Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë.: Procediamo in pace. Tu. mbloji me gëzim dhe ngazëllim zëmrat tona. që je Ti vetë plotësimi i ligjës dhe i profitëvet.: En irìni proèlthomen. Coro: Në ëmrin e Zotit. grazie e adorazione a Te. Amìn. pietà. Sac. Ti që përmblove të tërë ikonominë atërore.: O Zot. Padre. Figlio e Spirito Santo. Custodisci tutta quanta la tua Chiesa.: Në paqe le të dalim. Qishavet të tua.: Preghiamo il Signore. Fali paqe jetës sate. ushtërisë dhe gjithë popullit tënd.

S. Giovanni Crisostomo

97

98

Divina Liturgia

Diac.: Tu Kirìu dheithòmen. Coro: Kìrie, elèison. Sac: Evloghìa Kirìu ke èleos aftù èIthi ef’imàs ti aftù chàriti ke filanthropìa, pàndote, nin ke aì ke is tus eònas ton eònon.

Diac.: Preghiamo il Signore. Coro: Signore, pietà. Sac.: La benedizione e la misericordia del Signore scendano su di voi con la sua grazia e la sua benignità in ogni tempo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Coro: Amìn. Sac.: Gloria a te, o Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. Coro: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amìn. Signore, pietà. (3 volte) Benedici, o Signore santo.

Diac.: Le t’i lutemi Zotit. Coro: Lipisi, o Zot. Sac.: Bekimi dhe lipisia e Zotit ardhtë mbi ju me hirin e tij dhe me mirësinë, përgjithmonë, naní e përherë e në jetët e jetëvet. Coro: Amìn. Sac.: Lavdí Tyj, o Krisht Perëndia ynë, o shpresa jonë, lavdí Tyj. Coro: Lavdí Atit e Birit edhe Shpirtit të Shëjtë, naní e përherë e në jetët e jetëvet. Amìn. Lipisi, o Zot. (3 volte) Bekò, o Zot i shejtë.
LICENZIAMENTO
Conclusa la liturgia, il celebrante distribuisce l’ANTIDHORON. Il termine «antidhoron» proviene dal fatto che questo pane si distribuisce «al luogo dei doni» (della Santa Comunione, a cui oggi molti non partecipano, mentre una volta, tutti i presenti alla celebrazione della Liturgia vi prendevano parte). Questi pezzetti di pane sono quelli rimasti nella preparazione della materia eucaristica e benedetti durante la Liturgia mentre La liturgia sta per concludersi. Il Sacerdote esce dal santuario (vima) e si porta davanti all’iconostasi dove recita la preghiera di benedizione per l’intero popolo.

Coro: Amìn. Sac.: Dhòxa si, Christè o Theòs, i elpìs imòn, dhòxa si.

Coro: Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati, ke nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. Amìn. Kìrie, elèison (3 volte), Dhèspota àghie, evlòghison.

LICENZIAMENTO Sac.: (O anastàs ek nekròn) Christòs o alithinòs Theòs imòn, tes presvìes tis panachràndu ke panamòmu aghìas aftù Mitròs, dhinàmi tu timìu ke zoopiù Stavrù, prostasìes ton timìon epuranìon Dhinàmeon asomàton, ikesìes tu timìu endhòxu Profìtu, Prodròmu ke Vaptistù loànnu, ton aghìon endhòxon ke pa-

Sac.: (Se è Domenica: Il risorto dai morti), Cristo nostro vero Dio, per l’intercessione della tuttasanta e immacolata Sua Madre, per la virtù della preziosa e vivificante Croce, per la protezione delle venerande e celesti Potestà incorporee, per le suppliche del venerato e glorioso Profeta e Precursore Giovanni Battista,

Sac.: Krishti Perëndia ynë i vërtetë, (se è Domenica: që u ngjall nga të vdekurit), me nërmjetimet e Zonjës sonë së dëlirë Hyjlindëses dhe gjithmonë Virgjërës Marì, me fuqinë e Kryqes së çmuar dhe jetëbërëse, me mbrojtjet e Fuqivet qiellore, të çmuara dhe pa kurm; të nderuarit e të lavdëruarit Profit, Prodhromit dhe Pagëzorit Joan; të

S. Giovanni Crisostomo

99

100

Divina Liturgia

neffimon Apostòlon, ton Aghìon endhòxon ke kalinìkon Martìron, ton osìon ke theofòron Patèron imòn, tu en aghìis Patròs imòn loànnu Archiepiskòpu Konstandinupòleos tu Chrisostòmu, ton aghìon ke dhikèon Theopatòron loakìm ke Annis, tu Aghìu (titolare della chiesa) ke tu aghìu (del giorno), ù tin mnìmin epitelùmen, ke pàndon ton Aghìon, eleìse ke sòse imàs os agathòs ke fiIànthropos. Coro: Amìn. Polichrònion piìse Kìrios o Theòs ton panaghiòtaton Patèra imòn Pàpan N. sin to sevasmiotàto Episkòpo imòn N. Kìrie, fìlatte aftùs is pollà èti, is pollà èti, is pollà èti.

dei gloriosi e santi Apostoli, dei santi gloriosi e vittoriosi Martiri, dei nostri santi Padri teofori, del nostro santo Padre Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, del Santo (titolare della Chiesa), del santo (del giorno), di cui celebriamo la memoria, dei santi e giusti progenitori del Signore Gioacchino ed Anna, e di tutti i Santi, abbia pietà di noi e ci salvi, poiché è buono e amico degli uomini.

Apostujvet të shejtë e të lavdëruar e të dëgjuar; të Dëshmorëvet të shejtë, të lavdëruar dhe bukurmundës; të Etërvet tanë të shejtë dhe hyjprurës; të Atit tonë ndër shejtrat Joan Hrysostomit Kryepiskopit të Kostantinopollit, të shejtit (të kishës dhe të ditës), që sot kujtojmë, të hyjprindërvet të shejtë dhe të drejtë Joaqimit dhe Anës; edhe të gjithë shejtravet, na pastë lipisí dhe na shpëtoftë si Perëndí i mirë dhe që do mirë njerëzit. Coro: Amìn. Jetëgjatë e bëftë Zoti Perëndia ynë Atin tonë të tërëshejtë Papën N. bashk me Peshkopin tonë të ndershmin N. Ruaji, o Perëndi, për shumë vjet, për shumë vjet, për shumë vjet.

viene intonato l’inno alla Madre di Dio. Il fedele lo riceve nella palma della mano destra, incrociata sulla sinistra; ricevutolo bacia la mano del sacerdote.

Coro: Amìn. Conceda il Signore Iddio lunghi anni di vita al santissimo Papa (N.) e al venerabilissimo nostro Vescovo (N.) Signore conservali per molti anni, per molti anni, per molti anni.

POLICHRONION Canto d’augurio.

ISODHIKA’ O INTROlTI DELLE FESTE Ipsùte Kìrion ton Theòn imòn, ke proskinìte to ipopodhìo ton podhòn aftù, òti àghiòs esti. Sòson imàs, liè Theù, o sarkì stavrothìs, psàllondàs si:

ISODHIKA’ O INTROITI DELLE FESTE

Esaltate il Signore nostro Dio, e prostratevi davanti allo sgabello dei suoi piedi, poiché egli è santo. O Figlio di Dio, che sei stato crocifisso nella carne, salva

Lartësoni Zotin Perëndinë tonë dhe faljuni nënkëmbëses së këmbëvet të tija, se është i shejtë. Shpëtona, o Bir i Perëndisë, që me kurm u kryqëzove,

14 SETTEMBRE ESALTAZIONE UNIVERSALE DELLA PREZIOSA E VIVIFICANTE CROCE

S. Giovanni Crisostomo

101

102

Divina Liturgia

Allilùia. *** Ek gastròs pro eosfòru eghènnisà se: òmose Kìrios ke u metamelithìsete: si ì ierèfs is ton eòna katà tin tàxin Melchisedèk. Sòson imàs, liè Theù, o ek Parthènu techthìs, psàllondàs si: Allilùia. *** Dhèfte proskinìsomen ke prospèsomen Christò. Sòson imàs, liè Theù, o sarkì peritmithìs, psàllondàs si: Allilùia. *** Evloghimènos o erchòmenos en onòmati Kirìu; Theòs Kìrios ke epèfanen imìn. Sòson imàs, liè Theù, o en lordhàni ipò loànnu vaptisthìs, psàllondàs si: Allilùia. *** Eghnòrise Kìrios to sotìrion aftù enandìon pàndon ton ethnòn. Sosòn imàs, liè Theù, o en angàles tu dhikèu Simeòn vastachthìs, psàllondàs si: Allilùia.

noi che a te cantiamo: Alliluia.
***

neve që të këndojmë Alliluia.
***

Dal mio seno ti ho generato prima della stella del mattino: il Signore ha giurato e non si pentirà: Tu sei sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedek. O Figlio di Dio, che sei nato dalla Vergine, salva noi che a te cantiamo: Alliluia.
***

Prej gjirit të linda parë se Dritësjellësi; muar bé Zoti dhe nuk do të pendohet. Ti je prift për jetë pas rendit të Melqisedhekut. Shpëtona, o Bir i Perëndisë, që u leve nga Virgjëresha, neve që të këndojmë Alliluia.
***

25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE NOSTRO DIO E SALVATORE GESÙ CRISTO

Venite, adoriamo e prostriamoci davanti a Cristo. O Figlio di Dio, che sei stato circonciso nella carne, salva noi che a Te cantiamo: Alliluia.
***

Ejani t’i falemi e t’i përmysemi Krishtit. Shpëtona, o Bir i Perëndisë, që u rrethpreve mishërisht, neve që të këndojmë Alliluia.
***

1 GENNAIO CIRCONCISIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Dio è il Signore ed è apparso a noi. O Figlio di Dio, che sei stato battezzato da Giovanni nel Giordano, salva noi che a te cantiamo: Alliluia.
***

I bekuar ai që vjen në ëmrin e Zotit; Perëndi është Zoti dhe na u dëftua neve. Shpëtona, o Bir i Perëndisë, që u pagëzove prej Joanit në Jordhan, neve që të këndojmë Alliluia.
***

6 GENNAIO LA SANTA TEOFANIA DEL SIGNORE NOSTRO DIO E SALVATORE GESÙ CRISTO

I1 Signore ha reso nota la sua salvezza, al cospetto di tutte le genti ha svelato la sua giustizia. O Figlio di Dio, che sei stato portato tra le braccia del giusto Simeone, salva noi che a te cantiamo: Alliluia.

Zoti bëri të njohur veprën e tij shpëtimtare përpara gjithë kombevet, dëftoi drejtësinë e tij. Shpëtona, o Bir i Perëndisë, që u mbajte nër duart e Simeonit të drejtë, neve që të këndojmë Alliluia.

2 FEBBRAIO INCONTRO DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

o ek Parthènu sarkothìs. Giovanni Crisostomo 103 104 Divina Liturgia Evanghelìzesthe imèran ex imèras to sotìrion tu Theù imòn. o Paraclito buono. Lartësohu. Shpëtona. noi che a te cantiamo: Alliluia. O Figlio di Dio. Sòson imàs. *** Anèvi o Theòs en alalagmò. psàllondàs si: Allilùia. neve që të këndojmë Alliluia DOMENICA DI PENTECOSTE . o Bir i Perëndisë. o Signore. Sòson imàs. Kìrie. salva noi che a te cantiamo: Alliluia. që u ngjite nër qiel me lavdi. Sòson imàs. o Bir i Perëndisë. neve që të këndojmë Alliluia. Kìrion ek pigòn Israìl. nella tua potenza. o en dhòxi analifthìs af’ imòn is tus uranùs. Perëndí është Zoti dhe neve na u dëftua. psàllondàs si: Allilùia. O Figlio di Dio. O Figlio di Dio. neve që të këndojmë Alliluia. en ti dhinàmi su. lontano da noi nei cieli salva noi che a te cantiamo: Alliluia. *** U ngjit Perëndia me brohorí. *** GIOVEDÌ DELL’ASCENSIONE Innalzati. Dio è il Signore ed è apparso a noi. Zoti me zë trumbetje. Annunziate di giorno in giorno la salvezza del nostro Dio. *** Ungjillëzoni ditë për ditë veprën shpëtimtare të Perëndisë tonë. àsomen ke psalùmen tas dhinastìas su. *** 25 MARZO ANNUNCIAZIONE DELLA SANTISSIMA MADRE DI DIO Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Shpëtona. o epì pòlu ònu kathesthìs. neve që të këndojmë Alliluia. canteremo ed inneggeremo alle tue gesta. Shpëtona. *** I bekuar ai që vjen në ëmrin e Zotit. liè Theù. psàllondàs si: Allilùia. *** SANTA DOMENICA DI PASQUA Dio è salito tra voci di plauso. che sei stato innalzato nella gloria. o Zot. Paràklite agathè. *** Evloghimènos o erchòmenos en onòmati Kirìu. che sei risorto dai morti. liè Theù. Zotin nga burimet e Israilit. Salva.S. me fuqinë tënde: do të këndojmë dhe do të himnojmë fuqitë e tua. *** Nelle assemblee benedite il Signore Dio dalle fonti di Israele. neve që të këndojmë Alliluia. që ndënje mbi një pullar gajdhuri. che hai cavalcato un puledro d’asina. liè Theù. që u ngjalle nga të vdekurit. Shëpëtona. O Figlio di Dio. o Ngushëllimtar i mirë. DOMENICA DELLE PALME Shpëtona. o Bir i Perëndisë. liè Theù. Sòson imàs. që more kurm nga Virgjëresha. o anastàs ek nekròn. psàllondàs si: Allilùia. Theòs Kìrios ke epèfanen imìn. *** Ndër mbledhjet bekoni Perëndinë. Kìrios en fonì sàlpingos. psàllondàs si: Allilùia. o Bir i Perëndisë. il Signore tra squilli di tromba. che ti sei incarnato dalla Vergine salva noi che a te cantiamo: Alliluia. *** Ipsòthiti. *** En ekklisìes evloghìte ton Theòn. salva noi che a te cantiamo: Alliluia. Sòson imàs.

òti mònos ipàrchis athànatos.: Kijna lipisí. il riposo all’anima del tuo servo nella tua beata sede. Dhòxa. Tek prëhja jote ku shejtrat e tu gjithë prëhen. così la vita dell’uomo non termina con la morte. Kìrie. Si ì o Theòs imòn o katavàs is Àdhin ke tas odhìnas lìsas ton pepedhimènon.. Ke nin. anàpafson. o amico degli uomini. I «còllivi» vogliono essere un simbolo della resurrezione. anàpafson ke tin psichìn tu dhùlu su. I1 Tabor e l’Hermon esulteranno nel tuo nome. o Zot. Di fronte all’iconostasi si pone un piatto di «còllivi».: Elèison imàs. o Signore. morti.. aftòs ke tin psichìn tu dhùlu su. dhe ruaje te jeta e lumtur ç’është pranë teje. o en to òri to Thavòr metamorfothìs. Ti pra. I mòni aghnì ke àchrandos Parthènos. tin psichìn tu dhùlu su. Concedi. frumento cotto condito con ingredienti vari. Thavòri dhe Hermoni do të gëzohen me ëmrin tënd.S. o Salvatore.. Ti je Perëndia ynë çë zbrite tek Adhi dhe çë zgjidhe dhëmbjet e të lìdhurvet. Diac. o Shpëtimtar. i Theòn aspòros kiìsasa. prèsveve tu sothìne tin psichìn tu dhùlu su. che ti sei trasfigurato sul monte Tabor. psàllondàs si: Allilùia. Shpëtona. o Bashkë me shpirtrat e të drejtëvet të mbaruar shpirtin e shërbëtorit tënd prëje. o Bir i Perëndisë.. ndërmjetò të shpëtohet shpirti i shërbëtorit tënd. Tu stesso. concedi il riposo all’anima del tuo servo.. Sòson imàs.. Tu sei il Dio nostro che discendesti all’Ade e liberasti dalle pene i prigionieri. liè Theù. Giovanni Crisostomo 105 106 Divina Liturgia Thavòr ke Ermòn en to onòmatì su agalliàsonde. Sòter. Is tin katàpafsìn su.. prëje dhe shpirtin e shërbëtorit tënd. òpu pàndes i àghiì su anapàvonde. filàtton aftìn is tin makarìan zoìn tin parà su. Diac. Sòter. prëje. dhe shpirtin e shërbëtorit tënd se vetëm Ti je i pavdekshëm. . intercedi per la salvezza del tuo servo.: Abbi pietà di noi.. La preghiera per i defunti è praticata in modo particolare tra i cristiani di rito greco. që shndërrove fytyrën në malin Thavor. La forma più comune è quella del «trisaghion». concedi il riposo anche all’anima del tuo servo. che per virtù dello Spirito Santo concepisti Dio. salva noi che a te cantiamo: Alliluia. o Salvatore. dove tutti i tuoi Santi riposano. Con le anime dei giusti. O Figlio di Dio. Tu sola pura e immacolata Vergine. poiché Tu solo sei immortale. Ed ora.. filànthrope. Lavdi. çë linde pa burrë Perëndinë. Ti e vetmja Virgjëreshë e dëlirë dhe e paftesë.. TRISAGHION 6 AGOSTO SANTA TRASFIGURAZIONE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO TRISAGHION Metà pnevmàton dhikèon teteliomènon.. o Shpëtimtar.. o njeridashës. Nani. o Perëndì. introducendola nella vita beata presso di Te. o Theòs. Gloria. anàpafson. Diac. neve që të këndojmë Alliluia. Come il chicco di grano non muore ma coperto dalla terra nasce a nuova vita e produce frutti nuovi.

(3 volte) Diac. o Zot. Tu. Coro: Kìrie. dheòmethà su. Coro: Signore. prëje dhe shpirtin e shërbëtorit tënd të vdekur në vend të dritshëm. del refrigerio. Coro: Paràschu. epàkuson ke elèison. concedi il riposo anche all’anima del defunto tuo servo e ponila nel luogo della luce. Coro: Concedi. Coro: Falna. quale Dio clemente ed amico degli uomini. in pensiero. della letizia. se s’ është njerí çë të rronjë e të mos të bjerë ndë mëkat. çë shkele vdekjen dhe dërmove djallin. me punë a me mendje. në vend ftohtësije. edhe çë t’i ndjehet atij çdo mëkat i dashur dhe i padashur.: Lutemi edhe për prëhjen e shpirtit të shërbëtorit të vdekur të Perëndisë N.: Preghiamo il Signore. gjegjna e kijna lipisì.S. Ndëleji. pietà. secondo la tua grande misericordia. (3 volte) Diac. Coro: Signore.: Opos Kìrios o Theòs tàxi tin psichìn aftù èntha i dhìkei anapàvonde. se vetëm ti je pa mëkat. Sac. o Signore. infatti. Coro: Lipisí. (3 volte) Diac. o Zot. Sac. Coro: Kìrie.: Le t’i lutemi Zotit. në vend të blertë. o Zot. poiché non vi è uomo che vive e non pecchi.: Dio degli spiriti e di ogni carne. (3 volte) Diac. o Signore. (3 volte) Diac. dove non è dolore né affanno né gemito. Ta elèi tu Theù. elèison. Coro: Signore. pas lipisisë sate të madhe. Coro: Kìrie. le të lypim.: O Perëndì i shpirtravet dhe i çdo kurmi. si Perëndí i mirë e njeridashës. Coro: Lipisì. Giovanni Crisostomo 107 108 Divina Liturgia katà to mèga èlèos su. La misericordia di Dio. pietà. Diac. rregjërinë e qielvet dhe ndjesën e mëkateveta të tij.: Se Zoti Perëndí t’e vërë shpirtin e tij atje ku prëhen të drejtët. o Zot. che. hai sopraffatto il demonio ed hai largito la vita al mondo. hjidhia e sherëtimi. o Zot. . Condona a lui ogni peccato commesso in parole. dhe i dhurove jetë botës. Diac.: Eti dheòmetha ipèr anapàfseos ke sinchorìseos tis psichìs tu kekimimènu dhùlu tu Theù ke ipèr tu sinchorithìne aftò pan plimmèlima ekusiòn te ke akùsion. pietà. tin vasilìan ton uranòn ke àfesin ton aftù amartiòn parà Christò to athanàto Vasilì ke Theò imòn etisòmetha. calpestata la morte. Tu solo. Tj. elèison. çdo mëkat të bërë me fjalë. Diac. in opere. Lipisitë e Perëndisë. esaudiscici ed abbi pietà. o Signore. Dio. drejtësia jote është drejtësì e përjetshme dhe fjala jote e vërtetë.: Tu Kirìu dheithòmen.: Che il Signore Dio collochi la sua anima dove riposano i giusti. noi ti preghiamo. elèison. nga iku dhëmbja. (3 volte) Diac. Kìrie. il regno dei cieli e il perdono dei peccati per lui chiediamo a Cristo Re immortale e Dio nostro. prej Krishtit Rregjit të pavdekshëm dhe Perëndisë tonë.: Ancora preghiamo per il riposo e il perdono dell’anima del defunto servo di Dio e perché gli venga rimesso ogni peccato volontario e involontario. të lutemi. Coro: Lipisi.

dei gloriosi e santi Apostoli. Sac. o Zot.S. Isaàk. o Krisht Perëndia ynë. ton osìon ke theofòron Patèron imòn. la vita. ndër tendat . më nërmjetimet e Mëmës së tij të shejtë e të dëlirë. evlòghison. të lavdëruar dhe të dëgjuar. dhòxa si. Isakut dhe Jakovit. o Cristo Dio nostro. i elpìs imòn. Amìn. Coro: Dhòxa Patrì ke liò ke Aghìo Pnèvmati. per l’intercessione della sua santa e immacolata Madre. mikut të Krishtit. come Re immortale e risorto dai morti. si Rregj i pavdekshëm dhe çë u ngjall nga të vdekurit.: Gloria a te. assieme all’eterno tuo Padre. Coro: Amìn. Sac. elèison.: Colui che ha potere sui morti e sui vivi. ke tin psichìn tu ex imòn metastàndos dhùlu aftù en skinès dhikèon tàxe. (3 volte) Benedici. Lipisí. (3 volte) Bekò. e il riposo del defunto tuo servo. vëftë dhe shpirtin e shërbëtorit të tij. amico di Cristo e da Lui resuscitato al quarto giorno. çë u largua prej nesh. (3 volte) Dhèspota àghie. fìlu tu Christù Lazàru. Christòs o alithinòs Theòs imòn. nelle dimore Sac. Isacco e Giacobbe. ponga anche l’anima del suo servo. lavdí Tyj. Coro: Lavdí Atit e Birit edhe Shpirtit të Shejtë. o Cristo Dio. del santo e giusto Lazzaro. buono e vivificante tuo Spirito. dhe Tyj të drejtojmë lavdinë bashkë me Atin tënd të pafillím dhe Shpirtin tënd të tërëshejtë. che si e separato da noi. Signore. e nei secoli dei secoli. pietà. os athànatos Vasilèfs ke anastàs ek nekròn. Christè o Theòs. o Zot i shejtë.: Dhòxa si. ora e sempre e nei secoli dei secoli. të Patriarkëvet tanë të shejtë dhe të lavdëruar Avramit. Coro: Gloria al Padre. ke pàndon ton aghìon.: Lavdi Tyj. Poiché tu sei la resurrezione. ton aghìon endhòxon ke paneffìmon Apostòlon. gloria a te. Amìn. naní e përherë e në jetët e jetëvet. dei santi e gloriosi Patriarchi Abramo. Amìn. naní e përherë e në jetët e jetëvet. e al santissimo. Sac. o shpresa jonë. dei nostri santi Padri Teofori. Coro: Amìn. dei santi gloriosi e vittoriosi Martiri. të mirë dhe jetëbërës.: Ai çë ka fuqí mbi të vdekurit edhe mbi të gjallët. al Figlio e allo Spirito Santo. Avraàm.: O ke nekròn ke zòndon tin exusìan èchon. dhe të gjithë shejtravet. Se Ti je ngjallja. ora e sempre. o signore santo. ke lakòv. e di tutti i Santi. Kìrie. Sac. Giovanni Crisostomo 109 110 Divina Liturgia sei senza peccato. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. e a te rendiamo gloria. Cristo vero Dio nostro. jeta dhe prëhja e shërbëtorit tënd të vdekur. ke nin ke aì ke is tus eònas ton eònon. tes presvìes tis panachràndu aghìas aftù Mitròs. o Krisht Perëndia ynë. speranza nostra. të shejtit e të drejtit të katërditshmit Lazar. ton aghìon ke endhòxon Propatòron. la tua giustizia in eterno e la tua parola è verità. Sac. të Etërvet tanë të shejtë dhe hyjprurës. të Apostujvet të shejtë. tu aghìu ke dhikèu tetraimèru.

ke imàs eleìse os agathòs ke filànthropos. (3 volte) Coro: Amìn. l’annoveri tra i santi ed abbia pietà di noi. il sacerdote distribuisce ai presenti i «còllivi». Coro: Amìn. në Mëngjes dhe në Liturgji Ditën e Krishtlindjes: Per la Nascita di Cristo: Cristo. Ai që ditën e tetë pranoi në kurm rrethpresjen për shpëtimin tonë.. e prëftë ndë gji të Avramit. sipas renditjes. (3 volte) Coro: Amìn.. le conceda il riposo nel seno di Abramo. elèison ke sòson imàs. (3 volte) Coro: Amìn.. dei giusti. ke metà dhikèon sinarithmìse. Sac. Sac. Coro: Amìn. e numëroftë bashkë me të drejtët edhe neve na pastë lipisí si Perëndí i mirë dhe çë do mirë njerëzit. in memoria di colui che ci ha preceduto nella morte nella speranza della resurrezione. nostro vero Dio.: Eterna la tua memoria. axiomakàriste ke aìmniste adhelfè imòn. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. Coro: Amìn. nato in una grotta e deposto in un presepe per la nostra salvezza. Kìrie lisù Christè o Theòs imòn. Giovanni Crisostomo 111 112 Divina Liturgia en kòlpis Avraàm anapàfse. poiché è buono e amico degli uomini. në Mbrëmësore. abbi pietà di noi e salvaci. Ditën e Rrethpresjes: Cristo. Coro: Amìn.: Dhi’ efchòn ton aghìon Patèron imòn. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. kijna lipisí dhe shpëtona. o i lumturi dhe i përkujtuari vëllau ynë... Sac..: Per le preghiere dei nostri santi Padri. Signore Gesù Cristo Dio nostro. Sac. nostro vero Dio..: Me uratat e Etërvet tanë të shejtë. . al Mattutino e alla Liturgia PËRLËSHIMET E TË KREMTEVET DHESPOTIKE që thuhen. fratello nostro indimenticabile e degno della beatitudine.: Eonìa su i mnìmi. LE APOLISI DELLE FESTE DEL SIGNORE secondo l’ordine da dirsi al Vespro. Sac. Mentre il coro canta per tre volte questo saluto. e të drejtëvet.: I përjetshëm qoftë kujtimi yt. Coro: Amìn. Per la Circoncisione: Ai që u lé në një shpellë dhe u shtri në grazhd për shpëtimin tonë.S. che nell’ottavo giorno si degnò sottoporsi alla circoncisione della carne per la nostra salvezza. Sac. Coro: Amìn.. o Zoti Jisu Krisht Perëndia ynë.

. të rrahura. per la salvezza del mondo. Të dielën e Dhafnës: Cristo. nostro vero Dio. con la sua insuperabile bontà. Per il grande Giovedì: Tue ardhur Zoti me dashje te pësimi i tij për shpëtimin tonë.. ha sopportato gli sputi. ci ha indicato come via migliore l’umiltà.. nostro vero Dio..... Giovanni Crisostomo 113 114 Divina Liturgia Per la S. Per la festa dell’Incontro: Ai që pranoi të pagëzohej nga Joani në Jordhan për shpëtimin tonë. gli schiaffi. Teofania: Ditën e Theofanisë së shejtë: Cristo. i flagelli..... Cristo nostro vero Dio.. Në mbrëmjen e së dielës së Dhafnës dhe njer t’ënjten e madhe: Avviandosi il Signore. che per noi uomini e per la nostra Ai që për né njerzit dhe për shpëtimin tonë pranoi me da- . Per il santo e grande Venerdì: Ai që duroi të pështyra. nostro vero Dio. nostro vero Dio.. Në përlëshimin e Pësimevet të shejta: Cristo.. che si degnò di cavalcare un puledro d’asina per la nostra salvezza. nostro vero Dio. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. che si degnò di farsi battezzare da Giovanni nel Giordano per la nostra salvezza... che... Per l’apolisi della santa Passione: Ai që nga mirësia e tij e shumtë na dëftoi si udhë të përsosur përulësinë me larjen e këmbëvet të nxënësvet dhe zbriti për né njer te kryqja edhe te varrëzimi. kryqen edhe vdekjen për shpëtimin e jetës. che sul monte Tabor si trasfigurò con gloria. Per la Trasfigurazione: Ai që pranoi të mbahej në duart e Simeonit të drejtë për shpëtimin tonë. che.S. che si degnò di lasciarsi portare tra le braccia del giusto Simeone per la nostra salvezza. Per la Domenica delle Palme: Ai që ndërroi fytyrën me lavdí në malin Thavor përpara Nxënësvet dhe Apostujvet të tij të shejtë.. lavando i piedi dei discepoli.. Ditën e Ypapandisë: Cristo.... davanti ai suoi santi Discepoli ed Apostoli. nostro vero Dio.... per la nostra salvezza. Ditën e Shpërfytyrimit: Cristo. T’ënjten e madhe: Cristo. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. Per la sera della stessa Domenica e fino al grande Giovedì: Ai që pranoi të rrijë mbi një pullar gajdhuri për shpëtimin tonë. alla volontaria Passione per la nostra salvezza. fshikulla. abbassandosi a noi fino alla Croce ed alla sepoltura. la croce e la morte. nostro vero Dio. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. Të prëmten e madhe dhe të shejtë: Cristo... Krishti Perëndia ynë i vërtetë.

illuminando essi per mezzo di Lui e. consustanziale Spirito. Per la domenica di Tommaso: Ai që u ngjall nga të vdekurit. ha accettato nella carne la tremenda passione.. araldi di Dio e portatori dello Spirito. sopra i suoi santi discepoli ed apostoli. tutto l’universo. T’ënjten e Analipsit: Cristo. gloria e coeterno. Të dielën e shejtë të Pashkëvet dhe në gjithë të dielat e vitit: Cristo. të njëlavdishëm dhe bashkamshor mbi Nxënësit dhe Apostujt e tij të shejtë. dhe me anën e këtij i dritësoi ata. per le preghiere dell’immacolata e tutta pura e santa Madre sua.. lontano da noi. . che ha calpestato la morte ed ha rassicurato Tommaso.S.... Të dielën e Thomait: Cristo. Giovanni Crisostomo 115 116 Divina Liturgia salvezza.... dei santi gloriosi ed onorati apostoli. të Apostujvet të shejtë. che è stato elevato nei cieli. Per la Domenica di Pentecoste: Ai që u ngjit me lavdí nër qiell dhe ndënji në të djathtën e Perëndisë dhe Atit. la vivificante croce e la volontaria sepoltura. che è risorto dai morti. risalito dopo ciò nuovamente nei cieli e sedutosi alla destra di Dio Padre.. Santo. të lavdëruar.. e ci salvi. Të dielën e Pendikostisë mbrëmanet: Cristo. e me anën e tyre gjithë jetën. il Suo santissimo Spirito sopra i suoi santi discepoli ed Apostoli. nostro vero Dio.. Per la santa Domenica di Pasqua e per tutte le Domeniche dell’anno: shje pësimet e tmershme. per loro tramite. të njëqënëshëm. Krishti Perëndia ynë i vërtetë... uscito dal seno paterno e divino.. . che. nostro vero Dio. poiché è buono e amico degli uomini. di eguale potenza.. si u ngjit përsëri nër qiel dhe ndënji në të djathtën e Perëndisë dhe Atit.. të dëgjuar. të njëfuqishëm. nostro vero Dio. ha inviato il Divino. sotto forma di lingue di fuoco. che ha mandato dal cielo. dhe kryqen jetëbërëse dhe varrëzimin e kurmit.. e si è assiso alla destra di Dio Padre. dërgoi Shpirtin hyjnor. dhe pastaj. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. abbia pietà di noi. e di tutti i santi. Per il Giovedì dell’Ascensione: Ai që shkeli vdekjen dhe Thomanë urtësoi.. Krishti Perëndia ynë i vërtetë. ha esinanito se stesso e. dhe të gjithë Shejtravet. disceso dal cielo in terra. Ai që zbrazi vetëhenë e doli nga gjiri atëror dhe hyjnor e zbriti nga qielli mbi dhé edhe mori plotësisht natyrën tonë dhe e hyjnizoi. Të dielën e Pendikostisë: Cristo. Per la sera della stessa Domenica: Ai që dërgoi prej qiellit në pamje gjuhësh të zjarrta Shpirtin e tërëshejtë mbi Nxënësit dhe Apostujt e tij të shejtë.. të shejtë. ha assunto tutta la nostra natura e l’ha deificata e. hyjlëçitës dhe Shpirtprurës. na pastë lipisi dhe na shpëtoftë si i mirë dhe njeridashës. me ndërmjetimet e Mëmës së tij të tërëkulluar dhe të panjollëshme dhe të shejtë. nostro vero Dio. nostro vero Dio.

o Krisht Perëndia ynë. për ruajtje të porosivet të tua. Të falënderonj. për urtësí të plotë. bëj se edhe për mua të jenë këto për shëndetë të shpirtit edhe të kurmit. Amìn. Po. dove è l’incessante cantico di quanti ti festeggiano e l’infinito godimento di quanti contemplano l’ineffabile bellezza del tuo volto. të arrëj në prëhjen amshore. illuminazione agli occhi del mio cuore. Të falënderonj se më vlerësove mua të pavlerëshim të kungohem me dhuratat e tua të kulluara dhe qiellore. Giovanni Crisostomo 117 118 Divina Liturgia RINGRAZIAMENTO DOPO LA DIVINA LITURGIA: FALËNDERIMI PAS LITURGJISË HYJNORE: Ti ringrazio. . se nuk më reshte mua të mëkatruamin. Fa’ che io. për dashurí të thjeshtë. fa’ che essi siano anche per me salute dell’anima e del corpo. vittoria contro ogni avversario. partendo dalla vita presente con la speranza della vita eterna. da essi conservato nella tua santità. po më bëre të vlerë të marr pjesë në të shejtat e tua. ma per te. E così. mi ricordi sempre della tua grazia e non viva più per me. o Zot Perëndia im. kur të lë këtë jetë me shpresën e jetës së përjetshme. nostro Sovrano e Benefattore. Zotin dhe Mirëbërësin tim. ku ndihet pa pushim zëri i atyre që kremtojnë dhe ëmbëlsia pa mbarim e atyre që shohin bukurinë e parrëfyeshme të fytyrës sate. e tutto il creato a te dà gloria in eterno. për besë të paturpëruar. Ma tu. o Signore mio Dio. fede senza rossore. che per noi sei morto e resuscitato e ci hai donato questi tremendi e vivificanti misteri a beneficio e santificazione delle anime e dei corpi. Dhe kështu. fossi partecipe dei tuoi purissimi e celesti doni. o Cristo Dio. se. osservanza dei tuoi comandamenti. possa arrivare al riposo senza fine. perché tu hai voluto che io. Amìn. benché indegno. Sovrano amico degli uomini. Tu sei infatti. për ndriçim të syvet të zëmrës sime. il vero desiderio e l’inesprimibile giubilo di coloro che ti amano. pienezza di sapienza. nga këto i ruajtur në shejtërimin tënd. po për tyj. Se Ti je dëshira e vërtetë dhe gazullimi i pashprehur i atyre që të duan. ma mi hai reso degno di comunicarmi con i tuoi santi misteri. për shtim të hirit tënd hyjnor dhe për banim në rregjërinë tënde. amore sincero. Ti ringrazio.S. Ti që për ne vdiqe dhe u ngjalle dhe na fale këto mistere të trëmbshme dhe jetëdhënëse për të mirën dhe shejtërimin e shpirtravet edhe të kurmevet tanë. pace alle mie potenze spirituali. dhe tyj të himnon për jetë krijesa e tërë. të kujtonj gjithmonë hirin tënd e të mos të rronj më për vetëhenë time. benché peccatore. perché non mi hai respinto. për paqësim të fuqivet të mia shpirtërore. o Zot njeridashës. aumento della tua divina grazia e possesso del tuo regno. për reshtje të çdo kundërshtari.

aurora celeste. Lindja jote. * ke se ghinòskin ex ìpsus * Anatolìn. . O Zot. La tua natività. * shkrepi në jetë dritën e diturisë. Tu. Salvatore. Christè. o jetëdhënës: * Lavdi ngjalljes sate. * Prandaj fuqitë e qielvet * të thërrisjin. gloria al tuo regno. Zoodhòta: * Dhòxa ti anastàsi su. * ke stratiotòn filassòndon to àchrandòn su sòma. o Krisht. * en aftì gar i tis àstris latrèvondes * ipò astèros edhidhàskondo * se proskinìn * ton Ìlion tis dhikeosìnis. * anètile to kòsmo * to fòs to tis ghnòseos. * dhòxa ti vasilìa su. * dhe botës i dhurove jetën. * dhòxa ti ikonomìa su. * se për të dhe adhuruesit e ylëzvet * nga ylli qenë të mësuar * të të adhurojnë tyj si diellin e drejtësisë * dhe të të njihjin si lindje prej së larti. per essa infatti gli adoratori degli astri vennero ammaestrati da una stella ad adorare Te. o Krisht Perëndia ynë. gloria a Te. mòne filànthrope.S. APOLITIKION DI NATALE: TONO IV I ghènnisìs su. dhòxa si. * lavdi ikonomisë sate. * u ngjalle të tretën ditë. e a riconoscere Te. O Signore. gloria alla tua provvidenza. lavdi tyj. fece spuntare nel mondo la luce della verità. Me gjithë se guri nga Judhenjtë kish qënë shënuar dhe ushtarët ruajin * kurmin tënd të dëlirë. * Dhià tùto e Dhinàmis ton uranòn * evòon si. Sotìr. * lavdi rregjërisë sate. o Shpëtimtar. sole di giustizia. Perciò le potenze celesti cantavano a Te. Sebbene il sepolcro fosse sigillato dai Giudei e i soldati custodissero il tuo immacolato corpo. * dhorùmenos to kòsmo tin zoìn. sei risorto al terzo giorno. o Vivificatore: Gloria alla tua risurrezione. dando la vita al mondo. o Cristo. * anèstis triìmeros. Giovanni Crisostomo 119 120 Divina Liturgia TONO I Tu lìthu sfraghisthèndos ipò ton Iudhèon. Kìrie. o Cristo Dio nostro. Christè o Theòs imòn. o solo amico degli uomini. * o i vetmi njeridashës.

* ke ton kòsmon fotìsas. * tu gar Ghennìtoros i fonì prosemartìri si. infatti la voce del Genitore ti rendeva testimonianza. chiamandoti Figlio diletto. Mentre tu eri battezzato nel fiume Giordano. * pàse e Dhinàmis * ton epuranìon ekràvgazon: * Zoodhòta Christè. * Ti çë na u shfaqe. lavdi Tyj. Giovanni Crisostomo 121 122 Divina Liturgia TONO II Ote katìlthes pros ton thànaton. Perëndia ynë. * se zëri i Lindësit tyj të bënej martëri. * agapitòn se Iiòn onomàzusa. gloria a Te. * o Theòs imòn. o Krisht Perëndi. * edhe jetën dritësove. gloria a Te! APOLITIKION DELL’EPIFANIA: TONO I En Iordhàni vaptizomènu su. Dio nostro. * gjithë fuqitë e qielvet * Tyj të thërrisjin keq fort: * Jetëdhënës Krisht. allora annientasti l’Inferno col fulgore della Divinità. * ke to Pnèvma en ìdhi peristeràs * evevèu tu lògu to asfalès. o Zot. e lo Spirito Santo sotto forma di colomba. . ma allorché risuscitasti i morti dai luoghi sotterranei. * edhe Shpirti në formë pëllumbi * vërtetonej drejtësinë e fjalës. * ahiera Adhin e humbe * me të shkëlqyerit e Hyjnisë. * Bir të dashur tyj tue të thërritur. Në Jordan kur pagëzoheshe ti. Kìrie. o Signore. * i tis Triàdhos efaneròthi proskìnisis. * dhòxa si. * tòte ton Àdhin enèkrosas * ti astrapì tis Theòtitos. che ti sei manifestato a noi ed hai illuminato il mondo. Quando Tu. vita immortale. O Cristo Dio. * po u zbulua Trinia e adhurueshme. Kur ti zbrite ndaj vdekjes. discendesti incontro alla morte. * kur edhe ti ngrëjte të vdekurit nga fundi i dheut. * O epifanìs. * o jetë e pavdekshme. confermava la parola infallibile. datore di vita. tutte le potenze sovracelesti esclamarono: Cristo. si rendeva manifesta l’adorazione della Trinità. Christè o Theòs. * i zoì i athànatos.S. lavdi tyj. dhòxa si. * òte dhè ke tus tethneòtas * ek ton katachthonìon anèstisas.

* edhe jetës i dha * lipisinë e madhe. prima della tua passione. onde anche noi. * ek nekròn ìghiras ton Làzaron. come i fanciulli. APOLITIKION DELLA DOMENICA DELLE PALME: TONO I Tin kinìn anàstasin * pro tu su pàthus pistùmenos. os i pèdhes. portando i simboli della vittoria. Egli ci ha scampati dal profondo dell’Inferno ed ha accordato al mondo la grande misericordia. * ek kilìas Àdhu errìsato imàs. * u bë i parëlindur i të vdekurvet. * dhe shkeli vdekjen me vdekjen. gridiamo: Osanna nel più alto dei cieli. * òthen ke imìs. o Cristo Dio. a Te. Per confermare la comune risurrezione. * si to nikitì tu thanàtu voòmen: * Osannà en tis ipsìstis. * oti epìise kràtos * en vrachìoni aftù * o Kìrios. Le të dëfrejnë qielloret. poiché il Signore operò potenza con il suo braccio: calpestando la morte con la morte. Christè o Theòs. Giovanni Crisostomo 123 124 Divina Liturgia TONO III Effrenèstho ta urània. * nga gjiri i Pisës neve na shpëtoi. * protòtokos ton nekròn eghèneto. divenne il primogenito dei morti. vincitore della morte. hai risuscitato Lazzaro. Esultino i cieli e si rallegri la terra. * i bekuar Ti çë vjen në ëmrin e Zotit. . * evloghimènos o erchòmenos * en onòmati Kirìu. benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Se të pohoje ngjalljen e përbashkme më parë se pësimi yt * Lazàrin ngjalle ti së vdekurish. * ta tis nìkis sìmvola fèrondes. * edhe na prandaj posi djemtë * tue qellur shenjat e mundësisë * Tyj si fitimtarit të vdekjes po thërresim: * Osanà ndë më të lartat. o Krisht Perëndi. * agalliàstho ta epìghia. * le të gëzojnë të dheshmet. * ke parèsche to kòsmo to mèga èleos. epàtise to thanàto ton thànaton. * sepse mërekul bëri * me krahun e tij Zoti.S.

besnikë. inneggiamo ed adoriamo il Verbo. * se deshi të hipej me kurm * te Kryqja. Kur e xunë lajmin gazmor të ngjalljes * dishipulleshat e Zotit * nga ana e ëngjëllit * dhe hodhën tej dënimin e paraprindërvet * me shumë haré i thojin Apostulvet: * U shkel vdekja dhe u ngjall Krishti Perëndi. * dhe të adhurojmë * të përjetshmen Fjalë * bashkë me Atin edhe me Shpirtin e Shëjtë. * ighèrthi Christòs o Theòs. elargendo al mondo la grande misericordia. * òti ivdhòkise sarkì * anelthìn en to stavrò. * çë lindi nga Virgjëresha për shpëtimin tonë. TONO V Ton sinànarchon Lògon * Patrì ke Pnèvmati.S. Egli si compiacque con la sua carne salire sulla croce e subire la morte e far risorgere i morti con la sua gloriosa risurrezione. Giovanni Crisostomo 125 126 Divina Liturgia TONO IV To fedhròn tis anastàseos kìrigma * ek tu anghèlu mathùse * e tu Kirìu mathìtrie. * ke eghìre tus tethneòtas * en ti endhòxo anastàsi aftù. * dhe i dhuroi jetës të madhen lipisi. * dhe vdekjen të pësonej. * ton ek Parthènu techthènda * is sotirìan imòn. Le të kremtojmë. * dhorùmenos to kòsmo to mèga èleos. . le discepole del Signore esultanti dissero agli Apostoli: È stata sconfitta la morte. Fedeli. Cristo Dio è risorto. * dhe të vdekurit të ngjallnej * me ngjalljen e tij të lavdishme.* animnìsomen. * ke thànaton ipomìne. Appreso dall’Angelo il lieto annunzio della Resurrezione e rigettata l’ereditaria condanna. * ke proskinìsomen. che per la nostra salvezza è nato dalla Vergine. * ke tin progonikìn apòfasin aporrìpsase * tis Apostòlis kafchòmene èlegon: * Eskìlefte o thànatos. pistì. coeterno al Padre e allo Spirito.

o Zot. APOLITIKION DI PASQUA: TONO V Christòs anèsti ek nekròn. Krishti u ngjall nga të vdekurit. O Signore. * dhe si të vdekur ranë ata çë e ruajin. * përpoqe dhe Virgjëreshën. * Ti e xheshe të tërë Pisën. Le Potenze angeliche vennero al tuo sepolcro e i custodi ne furono tramortiti. * Eskìlefsas ton Àdhin. risorto dai morti. Fuqitë qiellore erdhën mbi varrin tënd. Giovanni Crisostomo 127 128 Divina Liturgia TONO VI Anghelikè Dhinàmis epì to mnìna su. sei andato incontro alla Vergine. * Kìrie. * ke i filàssondes apenekròthisan. * dhe rrinej atjè Maria tue kërkuar te varri * kurmin tënd të dëlirë. elargendo la vita.S. * pa u ngarë nga ajo. * Ti. non fosti sua preda. lavdi Tyj. * O anastàs ek ton nekròn. dhòxa si. * me vdekjen shkeli vdekjen * edhe atyre çë ishin ndër varret jetën i dha. * dhorùmenos tin zoìn. * thanàto thànaton patìsas. * ke tis en tis mnìmasi * zoìn charisàmenos. . çë u ngjalle nga të vdekurit. * jetën tue dhuruar. con la morte calpestando la morte e dando in grazia la vita a coloro che giacevano nei sepolcri. * ke ìstato Marìa en to tàfo * zitùsa to àchrandòn su sòma. gloria a Te. Hai predato l’Inferno. Maria invece stava presso il sepolcro in cerca del tuo immacolato corpo. * ipìndisas ti Parthéno. * mi pirasthìs ip’aftù. Cristo è risorto dai morti.

. Christè o Theòs. sei risorto. e ai tuoi Apostoli hai comandato di annunziare che Tu. * tue qënë ata të fortësuar me bekimin. * ton Mirofòron ton thrìnon metèvales. * parèchon to kòsmo to mèga èleos. * dhe i gëzove dishipulit po me të taksurën e Shpirtit të Shëjtë. hai mutato in gaudio il pianto delle Mirofòre. * Shpëtimtari i jetës. il Redentore del mondo. APOLITIKION DELL’ASCENSIONE: TONO IV Anelìfthis en dhòxi. Cristo Dio. o Krisht Perëndia ynë. * dhe jetës i fale të madhen lipisi. * se ti je i Biri i Perëndisë. elargendo al mondo la grande misericordia. * i hape parrajsin kusarit. Giovanni Crisostomo 129 130 Divina Liturgia TONO VII Katèlisas to Stavrò su ton thànaton. Dërmove me Kryqen tënde vdekjen. hai dischiuso al buon ladrone il Paradiso. o Krisht Perëndi. * dhe Apostulvet të tu * porosi i dhe të predhikojnë. Në lavdi ti u hipe. * e ndërrove vajin e gravet Mirofore. e rallegrasti i discepoli con la promessa del Santo Spirito. Ascendesti nella gloria. * òti anèstis. o Cristo Dio nostro. * veveothèndon aftòn dhià tis evloghìas. * òti si ì o Iiòs tu Theù. Christè o Theòs imòn. * se Ti u ngjalle. * ke tis sis Apostòlis * kirìttin epètaxas.S. Hai annientato con la tua Croce la morte. che tu sei il Figlio di Dio. * o Litrotìs tu kòsmu.* charopiìsas tus mathitàs ti epanghelìa tu Aghìu Pnèvmatos. * inèoxas to listì ton paràdhison. essendo essi confermati per la tua benedizione.

* ìna imàs eleftheròsis ton pathòn. sei sceso dall’alto. o èfsplanchnos. * pranove varrim të triditshëm. gloria a te. * o Zot. lavdi tyj. o Cristo Dio nostro. lavdi tyj. accettando la sepoltura per tre giorni. * Filànthrope. * o Lipisjar. dhòxa si. sia gloria. Ti erdhe nga larti. * njeridashës. che hai mostrato sapienti i pescatori per aver mandato lo Spirito Santo. * dhe me ata * mblodhe në rrjetat tërë botën. Christè o Theòs imòn. per liberarci dalle passioni. * Kìrie. . * o pansòfus tus aliìs anadhìxas. Signore. * ke dhi’aftòn * tin ikumènin saghinèfsas. * katapèmpsas aftìs to Pnèvma to Àghion. o Krisht Perëndia ynë. * Ti çë je jeta edhe ngjallja jonë. e per mezzo di essi hai preso nelle reti il mondo. * tafìn katedhèxo triìmeron. * çë dëftove * ti peshkatarët më të dijtur * dhe atyre i dërgove ti Shpirtin e Shëjtë. O misericordioso. * se të na lirosh neve nga çdo pësim. Je i bekuar. Benedetto sei Tu. vita e risurrezione nostra. Giovanni Crisostomo 131 132 Divina Liturgia TONO VIII Ex ìpsus katìlthes. * I zoì ke i anàstasis imòn.S. o amico degli uomini. A Te. APOLITIKION DELLA PENTECOSTE: TONO VIII Evloghitòs ì. dhòxa si.

en ti aghìa ghennìsi su. Achrande. * Atë e himnojnë ëngjëjt e Perëndisë. * i politìmitos pastàs * ke Parthènos. Më i pastruari tempull i Shpëtimtarit * dhe më e shëjta nuserore * e Virgjëreshë * thesari i shëjtë i lavdisë së Perëndisë tonë * sot është e kallur * në shtëpinë e Zotit. * to ieròn thisàvrisma tis dhòxis tu Theù * sìmeron isàghete * en to ìko Kirìu. o Signore. Kìrie. * ke òsa en vìo ìmarten * sinchòrison. per la tua natività. * os agathòs. . * Atë e kremton edhe populli yt * i liruar nga ftesa * e mëkatevet e të thërret: * Shterpa lind Hyjlindësen * e atë çë tagjis jetën tonë. O Zot. kujtohu. Giovanni Crisostomo 133 134 Divina Liturgia APOLITIKION per la commemorazione di un defunto: KONDAKIA DELLE FESTE DESPOTICHE E THEOMITORICHE 8 SETTEMBRE Ioakìm ke Anna * onidhismù ateknìas * ke Adhàm ke Eva ek tis fthoràs tu thanàtu * ileftheròthisan. o i Fuqishmi. il tesoro sacro della gloria di Dio viene introdotto in questo giorno nella casa del Signore. * in animnùsin àngheli Theù. TONO VIII Mnìsthiti. * tu dhùlu su. Gioacchino ed Anna furono liberati dall’obbrobrio della sterilità e Adamo ed Eva dalla corruzione della morte. il preziosissimo tàlamo e Vergine. esclamando a te: la sterile genera la Madre di Dio e la nutrice della nostra vita. Me lindjen tënde. se mosnjeri është pa mbëkat. Ricordati. all’infuori di te. veç se ti. * Aftìn eortàzi ke o laòs su * enochìs ton ptesmàton litrothìs en to kràzin si: * I stìra tìkti tin Theotòkon * ke trofòn tis zoìs imòn.S. * tin chàrin sinisàgusa * tin en Pnèvmati thìo. * se Ajo është * tënda përmbiqiellore. recando con sé la grazia dello Spirito divino. riscattato dalla schiavitù dei peccati. * i mì sì o dhinàmenos * ke to metastàndi * dhùne tin anàpafsin. Il tempio purissimo del Salvatore. 21 NOVEMBRE O katharòtatos naòs * tu Sotìros. * àfti ipàrchi skinì epurànios. Ancor questa festeggia il tuo popolo. udhìs gar anamàrtitos. come buono. poiché non v’è nessuno senza peccato. për shërbëtorin tënd. a Lei inneggiano gli Angeli di Dio: Questa è tabernacolo sovraceleste. * Joaqimi dhe Ana * u shpëtuan nga turpi * i shterpësisë * dhe Adhami dhe Eva * nga shkatërrimi i vdekjes. o Immacolata. o e dëlirë. dhe të vdekurit jipi prëhjen. si i mirë. * me të tue qellur * hirin e Shpirtit Shëjtë. del tuo servo e perdonagli tutti i peccati commessi in vita. dhe ndleji sa mbëkate bëri ndë jetë. che puoi donare anche al defunto il riposo.

* nanì erdhe e na shpëtove.S. Ëngjëlit * bashkë me barinjtë po lavdërojnë. si kryetare * dhe çë më lirove nga të keqet. * ke kratèoson * vasilìs ùs igàpisas. i Magi camminano seguendo la guida della stella. * o gjithësi. * Gëzohu. * dhi’imàs gar eghennìthi * pedhìon nèon. poiché per noi è nato un tenero bambino il Dio eterno. Christè o Theòs. 25 DICEMBRE I Parthènos sìmeron * ton iperùsion tìkti. Esulta. * ìna kràzo si: Chère. che. o luce inaccessibile. * os litrothìsa ton dhinòn efcharistìria * anagràfo sì i pòlis su. Oggi sei apparso al mondo e la tua luce. ture e gjegjur. * i ikumèni akutisthìsa. * o dritë e paafrueshme. os èprepe. o Hyjlindëse. o solo amico degli uomini. * fortërò qeveritarët tanë çë ti do mirë. Tu che hai santificato con la tua nascita il seno della Vergine ed hai benedetto come conveniva le mani di Simeone. * All’irìnefson * en polèmis to polìtevma. o Krisht Perëndi. * Ti prandaj çë ke fuqi të pamundëshme * nga rreziqet e çdo lloji mua më lirò. che ha voluto apparire tenero bambino. * ek pandìon me kindhìnon elefthèroson. 2 FEBBRAIO O mìtran parthenikìn * aghiàsas to tòko su. ti sei manifestato. * na u shënua neve. * Angheli * metà pimènon * dhoxologùsi. Giovanni Crisostomo 135 136 Divina Liturgia 24 DICEMBRE I Parthènos sìmeron * ton proeònion Lògon * en spilèo èrchete * apotekìn aporrìtos. * o mònos filànthropos. Nìmfi anìmfefte. * Màghi dhe * metà astèros odhiporùsi. * ke chìras tu Simeòn * evloghìsas. . Tyj çë luftove. * profthàsas ke nìn * èsosas imàs. * ashtu çë tyj të thërres: * Të falem. si duhej. * to fòs to apròsiton. * Magët dhe * po bashkë me yllin udhëtojnë. * dheu shpellën i dhuron * atij çë është i paafruar. * esimiòthi ef’imàs * en epignòsi imnùndas se: Ilthes. bekove. glorifica con gli angeli e i pastori l’eterno Dio. 6 GENNAIO Epefànis sìmeron * ti ikumèni. Theotòke. * o i vetmi njeridashës. Ti çë gjirin virgjëror * shëjtërove me të lerit tënd * dhe duart e Simeonit. o Signore. Oggi la Vergine dà alla luce l’Eterno e la terra offre una spelonca all’Inaccessibile. nuse gjithmonë virgjëreshë. Cristo Dio. * Po nga luftat ruaji në paqe besimtarët. të falënderonj * edhe himnin mundësor unë po të përshkruanj.* Chòreve. * ke i ghì to spìleon * to aprosìto prosàghi. * se për ne Aì u lind * si djalë i ri * i përjetshmi Perëndi. * ton pro eònon Theòn. sei venuto e hai salvato anche noi. Gli Angeli con i pastori cantano gloria. lavdërò * bashkë me ëngjëjt e me barinjtë * të përjetshmin Perëndi * çë dish të buthtohej * djalë i vogël. efànis. 25 MARZO Ti ipermàcho stratigò ta nikitìria. ti inneggiamo: Sei venuto. o universo. * çë të himnojmë me njohuri: * Erdhe e u shfaqe. rischiarati. Virgjëresha vjen sot * të përmonëshmen Fjalë* ndë një shpellë të lindënj * misteriozisht. * All’os èchusa to kràtos aprosmàchiton. * o pro eònon Theòs. o Zot. * ke to fòs su. Conserva nella pace il tuo popolo e rendi forti coloro che ci governano. nell’udire ciò. si è manifestata su di noi. Oggi la Vergine si dirige alla grotta per dare ineffabilmente alla luce il Verbo eterno. Kìrie. Virgjëresha lindën sot * të përmbiqënëshmin Zot. * dhòxason * metà anghèlon * ke ton pimènon * vulithènda epofthìne * pedhìon nèon. Sot na u dëftove ti * në tërë dheun * edhe drita jote.

o Cristo Dio. * en kòsmo kirìttis tin metànian. nel rinvenire il tuo Capo come eletto fiore. * çë kur gjetëm nga dheu kryet tënd. a te porgo i dovuti ringraziamenti io che sono la tua città. Giovanni Crisostomo 137 138 Divina Liturgia A te che. o Krisht Perëndia ynë. * to simfèron imìn presvèfsate * ke to mèga èleos. * liturghì thìas dhòxis. o Madre di Dio. ministri della gloria di Dio. * ton anthròpon odhighì * ke archighì Asomàton. Christè o Theòs. Mbi malin Ti u shpërfytyrove * edhe dhishipulit * si e mundjin * lavdinë tënde panë. * ke gar pàlin. * shërbëtorë të lavdisë hyjnore. * tin Kàran tin sin. * tàfos ke nèkrosis uk ekràtisen. affinché quando ti vedessero crocifisso potessero credere alla tua passione volontaria e poi predicare al mondo che tu sei veramente lo splendore del Padre. * e paprëjtur në lutje dhe e pandërruar në shpresë. * lypni për ne çë na lypset * dhe të madhen lipisi. * si trëndafile të shëjtë. Infatti colui che abitò un seno sempre vergine ha assunto alla vita colei che è madre della vita. guide degli uomini e capi degli Spiriti celesti. * tas iàsis pàndote lamvànomen. * ashtu çë kur të të shihjin të vënur mbë Kryq * të kuptojin se pësimi i vullnetshëm ish * edhe se t’i lajmërojin jetës * se Ti je me të vërtetë * po i Atit pasqirimi. 6 AGOSTO Epì tu òrus * metemorfòthis * ke os echòrun * i mathitè su * tin dhòxan su. * os ròdhon ieròtaton. Tu. * os ton Asomàton Archistràtighi. * to men pàthos noìsosin ekùsion. si më parë. * gjithmonë marrim shërime. e otteneteci copiosa misericordia da Dio. * os gar zoìs Mitèra pros tin zoìn metèstisen * o mìtran ikìsas aipàrthenon. o sposa sempre vergine. liberami da ogni sorta di pericoli. La tomba e la morte non prevalsero sulla Madre di Dio che intercede incessantemente per noi pregando e rimane immutabile speranza nelle nostre necessità. * etheàsando. os pròteron. qual condottiera. O Principi delle divine Schiere. O Profeta di Dio e Precursore della grazia. KONDAKIA DELLA SETTIMANA LUNEDÌ Archistratighì Theù. e invero anche adesso. per me combattesti. * i lajmëron jetës pendimin. come prima. Ti sei trasfigurato sul monte e i tuoi discepoli contemplarono come poterono la tua gloria. * ek tis ghìs evràmeni. tu predichi al mondo la penitenza. Profit i Perëndisë * dhe Prodhrom i hirit. Varri dhe vdekja nuk përmbajtin Hyjlìndësen. dateci quanto è necessario alla nostra salute. * se ti. . * ìna òtan se ìdhosin stavrùmenon. ne riceviamo ognora dei benefici. affinché possa a te gridare: salve. * se qe shkuar në jetën si mëma e jetës * nga Aì çë banoi në gji gjithmonë të virgjër. 15 AGOSTO Tin en presvìes akìmiton Theotòkon * ke prostasìes ametàtheton elpìdha. innalzo l’inno della vittoria. per la invincibile tua potenza. * shoqërues të njerëzvet dhe krerë të ëngjëlvet.S. * to dhe kòsmo kirìxosin * òti si ipàrchis alithòs * tu Patròs to apàvgasma. MARTEDÌ Profìta Theù * ke Pròdhrome tis chàritos. Krerë të ushtrivet të Perëndisë. * si krerë të ushtrivet të pakurmë.

* Tin simmachìan èchien tin sìn. O tu che volontariamente sei stato innalzato sulla Croce. * mos i resht * lutjet tona të mbëkatruemve. non tardare ad intercedere per noi. orsù. * Me lutjet e tyre * ruaje në paqe qishën tënde. Deh! per la loro intercessione e in grazia della divina tua Madre. * i mblodhe te gëzimi i të miravet dhe te prëhja. PROSTASIA Prostasìa * ton Christianòn akatèschinde. pietosa. Giovanni Crisostomo 139 140 Divina Liturgia MERCOLEDÌ E VENERDÌ O ipsothìs en to Stavrò ekusìos. ma affrettati. GIOVEDÌ Tus asfalìs * ke theofthòngus kìrikas. o Signore. * trofé të pamundshëm. o Zot. * tue i dhënë atyre * mundje kundër armiqvet.S. * tin politìan su * dhià tis Theotòku sindìrison. * shoqërinë tënde. per il glorioso e nuovo ordine di cose che hai istituito. Lajmëtarët e besëm dhe të frymëzuar nga Perëndia. Tu che solo conosci i segreti del cuore. mos mënò* të ndërmjetosh për ne * edhe shpejt shpëtona * Ti çë ndihmon gjithmonë ata çë të nderojnë. o Krisht Perëndi. O i lartësuar në Kryqe sepse ke dashur. os agathì. * òplon irìnis. abbiano la tua alleanza. Kìrie. * me anën e Hyjlindëses. * o mònos ghinòskon ta enkàrdhia. aìttiton tròpeon. a Te. * tus pònus gar ekìnon ke ton thànaton * edhèxo ipèr pàsan olokàrposin. la cima degli Apostoli. * allà pròfthason. * en irìni vathìa. * proselàvu is apòlafsin * ton agathòn su ke anàpafsin. o Signore. Christè o Theòs. * Dëfrè me fuqinë tënde qeveritarët tanë. o benignissimo Dio. o Zot. che conservi il creato. * Tes aftòn ikesìes. * polièlee. * ndërmjetim i pandërprerë ndaj Krijuesit. donaci le tue misericordie. l’universo offre i teofori martiri. allieta nella tua potenza i nostri fedeli governanti. * Theotòke. Quali primizie della natura. * nìkas chorigòn aftìs katà ton polemìon. * po si krijues të krijesës. * kryesinë e dishipulvet të tu. a venire in aiuto di noi che con fede a Te gridiamo: o Madre di Dio. Tu che ognora proteggi quanti ti venerano. dando loro vittorie contro i nemici. O invincibile Protettrice dei Cristiani. dëshmorët theoforë. çë të thërresim me besë: * O Hyjlindëse. si e mirë. * tus theofòrus màrtiras. * edhe neve na ndihmò. * mesitìa * pros ton Piitìn ametàthete. Cristo Dio. accogliesti nel godimento dei tuoi beni e nel riposo. * rregjërisë sate të re çë ka ëmrin tënd * lipisitë e tua po dhuroji. * o i vetmi njohës i mbrëndësivet të zëmravet. * èffranon en ti dhinàmi su * tus pistùs vasilìs imòn. SABATO Os aparchàs tis fìseos * to fiturgò tis ktìseos * i ikumèni prosfèri si. Kìrie. non disprezzare le voci di supplica di noi peccatori. o shumë lipisjar. O ndihmë e pamposhtur e të Krishterëvet. ton timòndon Se. conserva in profonda pace la tua Chiesa. * mi parìdhis * amartolòn dheìseon fonàs. Deh. * tin Ekklisìan su. * is tin voìthian imòn * ton pistòs kravgazòndon si: * Tàchinon is presvìan * ke spèfson is ikesìan. inconcussa mediatrice presso il Creatore. Gli infallibili e ispirati predicatori. * por eja shpejt. * i prostatèvusa aì. poiché accettasti sopra ogni offerta le loro fatiche e la loro morte. * se pësimet e tyre * edhe vdekjen i pranove * më se çdo holokaust. Si të parën pemë të naturës jeta të falën tyj. scudo di pace e trofeo invincibile. * tin korifìn * ton mathitòn su. . muoviti a pregare per noi. * ti eponìmo su kenì politìa * tus iktirmùs su dhòrise. * Paçin ata ndihmën tënde * si armë paqeje.

* u lìpi. 135 pag. Christè. Giovanni Crisostomo 141 142 Divina Liturgia METÀ TON AGHÌON INDICE Metà ton Aghìon anàpafson. o Krisht. 112 Preghiera di ringraziamento dopo la Divina Liturgia pag. 106 pag. shpirtrat e shërbëtorëvet të tu. né gemito. * allà zoì atelèftitos. * as sherëtim. * tas psichàs ton dhùlon su. 139 . * èntha uk èstin pònos.S. 120 pag. 118 Apolitìkia Kodakia delle feste despotiche e theomitoriche Kondàkia della settimana pag. u stenagmòs. 100 pag. là dove non vi è affanno. 6 pag. 12 pag. * atje tek nëng ka më dhëmbje. né dolore. 34 pag. Bashkë me shëjtrat * prëji. * po vetëm jetë të pambaruar. ma vita sempiterna. le anime dei tuoi servi. o Cristo. Grande Dhoxologhia Rito della Protesi Inizio della Divina Liturgia Introiti delle feste Trisaghion per i defunti Le Apolisi delle feste del Signore pag. Assieme ai tuoi santi fa’ che riposino. * as helmì.