Dorin a ± Mihai Eminescu i la Mihai Eminescu, asemenea marilor poe i romantici, natura i dragostea sunt teme permanente, aflate

în consonan , deoarece natura este pentru ace tia o stare de spirit, iar înf i area ei este rela ionat cu sentimentul. A a se explic faptul c , acolo unde dragostea este una fericit , împlinit , cadrul natural este luminos, feeric, de basm ( ÄDorin a´, ÄFloare albastr ´, ÄLas - i lumea...´), iar când dragostea nu se împline te i poetul tr ie te un sentiment de triste e i dezam gire, natura este sumar schi at , de obicei in culori întunecate, reci (ÄPe lâng plopii f r so ´, ÄDe ce nu-mi vii´, ÄSonete´ etc.). Eminescu se simte atras atât de natura terestr , cât i de cea cosmic . Prima este o natur cu contur precis, uneori poate fi s lbatic , dar i ocrotitoare, pe când cea de-a doua impresioneaz prin vastitate i prin multitudinea elementelor cosmice ± stele, lun , cer, soare, luceferi, v zduh, nori etc. În evolu ia poeziei eminesciene închinate naturii i dragostei se disting dou etape. Prima etap este cuprins între anii 1870 i 1880 i ilustreaz imaginea optimist , luminoas a iubirii, asociat unui cadru natural armonios, unde apare uneori o iubit vesel , cald , ispititoare. Cea de-a doua etap , dintre 1880 i 1883, aduce o profunzime sentimentului de dragoste, o anumit filozofie, dar, spre deosebire de poeziile din prima etap , triste ea i dezam gireasunt acum predominante. Natura este trist , mohorât , iar iubita îi pare poetului str in , rece, distant . La Eminescu, a a cum observ George C linescu in ÄOpera lui Mihai Eminescu´, exist patru ipostaze ale iubirii. Exist mai întâi o iubire paradisiac , prezent în idile de tipul ÄDorin a´, ÄLacul´, ÄFloare Albastr ´, ÄSara pe deal´. Natura apare ca un paradis terestru în care cuplul erotic alunec în somn, în vis, reprezentând cuplul adamic. În a doua ipotaz , cea a iubirii demonice, cuplul erotic este alc tuit antonimic, ea ± înger i el ± demon, a a cum apare în ÄÎnger i demon´, ÄLuceaf rul´, ÄScrisoarea V´, de exemplu. Natura este i ea dominat de dezordine, de dezagregare, fiind în consonan cu revolta demonului care nu- i poate împlini aspira ia spre iubire. În cadrul eroticii funerare sau funebre, cuplul este alc tuit dintr-o fiin vie i una moart . Cel mai adesea apar motivul strigoiului sau al dublului. În aceast categorie se înscriu poeme ca ÄStrigoii´, ÄGemenii´, ÄLuceaf rul´, unde domin o natur halucinant , f r urm de naturale e i c ldur . Aceste trei ipostaze ale iubirii apar in primei etape (1870-1880), iar cea de-a patra ipostaz , cea a iubirii elegiace, corespunde, în general, perioadei a doua (1880 -1883) a liricii erotice eminesciene, în care preferin a poetului se îndreapt spre elegii, opuse idilelor caracteristice primei perioade. Natura paradisiac din idile este înlocuit cu una pustie, stingher , în mijlocul c reia eul liric tr ie te sentimentul trecerii în nefiin (ÄDe câte ori, iubito´, ÄDeparte sunt de tine´, ÄPe lâng plopii f r so ´). Indiferent c rei perioade apar ine o crea ie sau alta, în erotica eminescian , dragostea este înf i at într-o osmoz perfect cu natura. Aceast osmoz între dragoste i natur , prin care sentimentul se armonizeaz permanent cu elementele de cadru natural, este prezent atât în poezia Dorin a cît i în alte crea ii eminesciene (Lacul, Melancolie, C lin(File din poveste) etc.). Poezia Dorin a este o idil clasic , f când parte din categoria crea iilor veroniene (cele adresate Veronic i Micle) i a fost publicat în revista ÄConvorbiri literare´ din 1 septembrie 1876, al turi de ÄCr iasa din pove ti´, ÄLacul´ i ÄMelancolie´. Titlul poeziei este un derivat de la cuvântul Ädor´ cu sufixul Ä-in ´, dar spre deosebire de acesta, care se r sfrânge cu prec dere spre trecut, trimi ând spre o experien deja tr it , dorin a se orienteaz exclusiv c tre viitor, ceea ce explic , pe parcursul întregii poezii, lipsa formelor verbale la vreunul din timpurile trecutului. De aceea, dragostea nu apare în acest poem ca realitate consumat , ci este o aspira ie spre împlinire, atâta timp cât iubirea este un ideal spre care poetul tinde necontenit. Prima strof a poeziei contureaz cadrul natural, un spa iu real, schi at prin elemente concrete, în care urmeaz s se desf oare idila, ceremonialul erotic. Acest decor însumeaz elemente specific eminesciene, izvorul i codrul, prezentate prin intermediul unei personific ri (Äizvorul care tremur sub prund´), al unei metafore (Äprispa cea de brazde´) i al unui epitet metaforizant (Äcrengi plecate´). Fiind vorba de elemente ale cadrului natural, predomin substantivele, dar dou dintre verbele primei strofe au un rol deosebit, contribuind la realizarea impresiei de natur însufle it , o atmosfera de vibranta emo ie (izvorul tremur pe prund) i de tain (crengile plecate ascund prispa de brazde) în alteptarea miracolului iubirii. În plan afectiv, aceast strof corespunde primei secven e a ceremonialului erotic ± chemarea în codru -, care se materializeaz prin folosirea verbului Ävino´ la modul imperativ. În strofa a doua sunt sugerate treptele apropierii îndr gosti ilor ± momentul a tept rii i al întâlnirii ± urmare fireasc a chem rii anterioare. Aceste momente sunt v zute îns ca posibilitate, ca dorin arz toare, exprimat prin

Izvorul i teiul au capacitatea comun de a sugera senza ia de ritm Äprin însu i actul *c derii*. Farmecul este sporit acum i de sugestia cromatic realizat de cele dou adjective ± Äaib ´ i Ägalben´ ±. în comuniune cu elementele naturii. posibilitatea repet rii la infinit a farmecului tr irii. ob inut prin economia de figuri de stil. epitetul metaforizant Äcrengi plecate´. dintre care cea invers spore te armonia versului.). Ideea de baz a poeziei ± aspira ia c tre fericire prin iubire. Din aceast permanent c utare. când poetul se refer la fiin a iubit (Ävino´. /Blânda batere de vânt´. cu jocul gesturilor tandre (ÄPe genunchii mei edea-vei´). Posibilitatea visului. Äs cazi´. Penultima strof a idilei eviden iaz momentul visului ca tr ire maxim a idealului de iubire (ÄVom visa un vis ferice´). armonia întregii lumi. Sub aspect stilistic. un alt epitet personificator ± Äsinguratice izvoare´ i impresionanta personificare cu valoare metaforic ± Äarmonia codrului b tut de gânduri´. cum ar fi motivul codrului. Ele tr deaz nu numai simplitatea limbajulu. poten at i de prezen a unor cuvinte din aceea i sfer semantic :Äblânda batere´. Äsinguratice izvoare´ cu epitete adjectivale antepuse. care preia afectiv i intelectual intensitatea tr irii sentimentului de dragoste: (ÄAdormind de armonia/ Codrului b tut de gânduri. care se desf oar în mijlocul codrului. . izvorul. C derea florilor de tei sugereaz ritmul universal. creând o uimitoare imagine auditiv . Äs desprind´. cât i formele verbale sunt folosite la persoana I singular. Äte´. acest ritual al intimit ii. oscilând cu cele de persoana a doua singular. Äs ridic´. femeia des vâr it . eternitatea naturii i. posibilitatea armoniei cuplului i a împlinirii dragostei este sugerat prin prezen a formelor verbale i pronominale de persoana I plural. când e vorba de prezen a eului liric (Ämi´. În acest context. se impune numai la viitor i de aceea se întâlnesc în strofa a V-a dou forme de viitor. totodat . întrucât comuniunea cu natura are ca urmare fireasc universalitatea iubirii i accesul c tre eternitate. De re inut sunt doar metafora Äprispa cea de brazde´. Ävom visa´. Jocul nu se opre te aici. cât i prin form .conjunctivele unor verbe de mi care: Äs alungi´. Ä edea-vei´ i Äîngâna-ne-vor´. în singur tate (ÄVom fi singuri-singurei´). ca urmare fireasc a unirii destinelor protagoni tilor prin iubire: Ävom fi singuri´. Ämei´ etc. Codrul reprezint un spa iu ocrotitor al celor doi îndr gosti i. care particip i vibreaz o dat cu starea profund de fericire a celor doi îndr gosti i:ÄÎngâna-ne-vor c-un cânt/ Singuratice izvoare. sub ploaia înmiresmat a florilor de tei (ÄIar în p r înfiorate/Or s . se remarc în primul rând simplitatea. În aceast îmbinare de motive. al leg turii omului cu natura. /L sând prad gurii mele/Ale tale buze dulci. a florilor´ (Gh. Äs alungi´. Äblânda batere de vânt´. ´s cazi´. pe care n-o vede îns ca pe un Äsimbol cu aripi. opinia lui George C linescu potrivit c reia: ÄPentru Eminescu iubirea este un leag n de ging ii erotice. Un rol aparte în structura poeziei îl are prezen a unor motive literare. care reliefeaz totodat i ner bdarea a tept rii. Atât unele forme pronominale. teiul. o necesitate spiritual de a tr i via a cu toate deliciile de ordin sufletescm superior. ca i dorin a. a undelor. Toh neanu). Aceast idil ilustreaz atât prin elementele ei de con inut. Armonia cuplului intr în rezonan cu armonia întregii naturi i acum tr irea idealului erotic apare ca un flux permanent prin umanizarea naturii. ci i o oarecare familiaritate a tonului specific exprim rii orale. / Flori de tei deasupra noastr / Or s cad rândurirânduri´). voluptuos:´Fruntea alb -n p rul galben/ Pe-al meu bra încet s-o culci. Aproape de firescul exprim rii eminesciene se afl i repeti iile cu rol de amplificare Äsinguri-singurei´ i Ärânduri-rânduri´ sau inversiunile Äsinguratice izvoare´. ambele subordonându-se unuia mai general. muzicalitatea lui. motivul florilor de tei. dar ocrotit de natur i contopit cu aceasta simbolizeaz perpetuarea vie ii. o importan covâr itoare au elementele componente ale codrului: codrul. împlinirea sentimentului de dragoste prin realizarea armoniei cuplului ± este exprimat la nivel morfologic prin categoria gramatical a persoanei..´ Este cunoscut faptul c Eminescu cânt iubirea ideal . În strofa a treia se continu ceremonialul erotic. El nu va g si îns niciodat iubirea ideal Äpentru c dragostea este c utare´ (Via a lui M. ci o apari ie concret i tangibil ´. Strofa final pecetluie te definitiv leg tura îndr gosti ilor cu natura prin prezen a somnului ca semn al unei st ri profunde de fericire.). Äs ridic´. Äne´. simbolizând eternitatea îns i. naturale ea i limpezimea clasic a de exprim rii. Eminescu). personificarea izvorului Äcare tremur pe prund´. perechea izolat . Äs desprind´. simboluri ale purit ii suflete ti.´. Änoastr ´. pe care o po i dobândi prin împlinirea iubirii.. iar strofa a patra este una de leg tur spre momentul realiz rii idealului erotic. sub semnul c reia se realizeaz gestul tandru al îmbr i rii i al s rutului p tima . au izvorât i celelalte inegalabile crea ii erotice eminesciene în care dragostea este v zut ca sentiment al eternei existen e. Äale tale´ etc.i cad flori de tei´).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful