68 El - Kalem / Kalem

1461 pismu, zahvaljuju}i kojem su se razvile nauke. Zbog toga je Uzvi{eni rekao: "...i onoga {to oni pi{u." Ka`e se da se pod rije~ju kalem (pero) misli na pero koje je prvo stvorenje, a to potvr|uju rije~i Posanika, s.a.v.s., (485): "Prvo {to je "i onoga {to oni pi{u." IbnAbbas i drugi navode da ova sintagma zna~i "ono {to oni pi{u" ili "onoga {to znaju". Es-Suddi ka`e da: "i onoga {to oni pi{u" ozna~ava meleke i ono {to oni pi{u o ljudskim aktivnostima. Najispravnji stav je da ova sintagma zna~i:"i onoga {to oni pi{u". Rije~i Uzvi{enog: "…ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud", zna~i: hvala pripada Allahu, d`.{., ti nisi lud kao {to to govore neznalice iz tvog naroda koji pori~u da si im do{ao sa Uputom i jasnom Istinom, a oni te optu`iva{e i smatra{e ludim. "...ti }e{, sigurno, nagradu neprekidnu dobiti", tj. tebi, zaista, pripada obilna nagrada i veliki sevap, koji ne}e nestati niti presu{iti, nagrada za dostavljanje objave od tvoga Gospodara Njegovim stvorenjima i za strpljivost zbog njihovih nepravdi. Izraz: zna~i "neprekidan", kao {to se ka`e u ajetu druge kur’anske sure: A uz rije~i Uzvi{enog:

OBJAVLJENA U MEKI *, IMA 52 AJETA**

68 EL - KALEM / KALEM

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" Nun, Tako Mi kalema i onoga {to oni pi{u,/1/ti nisi, milo{}u Gospodara svoga, lud,/2/ ti }e{ sigurno nagradu neprekidnu dobiti/3/ I, zaista, ti si na velikom (stepenu) }udore|a/4/ i ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti, /5/ ko je od vas lud./6/ Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na pravom putu, /7/
Ranije, na po~etku sure "El-Bekara",1 objasnili smo smisao pojedinih harfova koji se u~e na po~etku nekih ، sura. Harf Uzvi{enog ‫" ن‬nun", isti je kao i harfovi‫ق ص‬ "sad, qaf" i drugi odvojeni harfovi na po~etku nekih sura. Ka`e se da se pod ‫( ن‬nunom) podrazumijeva velika riba na talasu velike vode koja nosi sedam zemalja?!!! Neki smatraju da se "nun" odnosi na tintarnicu; ovakav stav podr`avaju Ibn-Abbas, Katade i El-Hasen.2 "Tako Mi kalema", jasno je da se ovo odnosi na vrstu pera kojim se pi{e, kao u rije~ima Uzvi{enog:

"…dar koji }e neprekidno trajati." (11:108)

"I zaista si ti na velikom (stupnju) }udore|a." Ma‘mer od Katade prenosi (486):

'ti si zaista na velikom (stepenu) }udore|a?!' Rekoh joj: 'Pri~aj mi o tome, majko

"Nakon {to je upitana Ai{a, r.a., o }udi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., rekla je: 'Kur‘an je bio njegova }ud', tj. pona{ao se prema kur’anskim principima. Jedan ~ovjek iz plemena Benu-Sevad je rekao: (487): "Upitao sam Ai{u, r.a.: 'Majko vjernika, reci mi o }udi Allahovog Posanika, s.a.v.s.' Ai{a, r.a., odgovorila je: 'Zar nisi pro~itao u Kur’anu:

Allahova, d`.{., zakletva i skretanje pa`nje Njegovim stvorenjima kojima je ukazana blagodat podu~avanja

"^itaj, u ime Gospodara tvoga Koji stvara, stvara ~ovjeka od ugru{ka! ^itaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna." (96:1-5) To je

*

Objavljena nakon sure "El - Alek". Ajeti: 17 - 22 i 48 - 50. objavljeni su u Medini. 1 Vidi početak komentara sure El-Bakara - prvi svezak, str. 21-22. 2 "Nun", označava veliku ribu, tako|er tintarnicu, bez sumnje je da tunačenje "nuna" tintarnicom najviše odgovara peru, jer kakva bi mogla biti veza ribe sa perom. Najtačniji komentar je: "Allah, dž.š., jedino zna šta se ovim htjelo reĆi." U svakom slučaju Allah, dž.š., najbolje zna šta se time željelo reći.
**

vjernika.' Ona ispri~a: 'Pripravljala sam hranu Poslaniku, s.a.v.s., isto to je radila i Hafsa. Jednom rekoh svojoj robinji: 'Idi do Poslanika, s.a.v.s., i - ako je ranije Hafsa donijela hranu - prospi je.' Ispostavilo se da je hrana ranije donesena. Robinja je bacila posudu koja je pala i razbila se. Poslanik, s.a.v.s., ve} je ranije bio sit. Sakupio je rasutu hranu i rekao: 'Zamijenite…' ili 'Zamijeni…' (prenosilac kod ova dva izraza nije siguran koji je od njih upotrijebljen) 'posudu svojom posudom', i nije rekao ni{ta vi{e." Smisao Ai{inih, r.a., rije~i: da je Poslanikova, s.a.v.s., }ud bila sam Kur’antj. da je njegovo prakticiranje kur’anskih naredbi i zabrana postalo njegova }ud i narav koju je poprimio. [to god bi Kur’an nare|ivao ~inio bi to, a {to god bi zabranjivao, klonio bi se toga. Allah, d`.{., na ovaj je na~in Poslanikovu, s.a.v.s., prirodu u~inio i oblikovao u veli~anstvenu }ud, plemenitost i dobrotu. Podario mu je hrabrost, samilost, razboritost i sve ono {to krasi lijepu }ud, kao {to se navodi u oba Sahiha od Enesa (488): "Slu{ao sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., deset godina i nikada mi nije rekao ni 'uh'. Nikada nije rekao za ne{to {to sam uradio: za{to si to uradio? Ili, za

68 El - Kalem / Kalem

1462

ne{to {to nisam uradio - za{to to nisi uradio? Poslanik, s.a.v.s., bio je ~ovjek sa najljep{om }udi i karakterom. Nikada ne dotakoh svilu, kadifu ili bilo {ta drugo {to bi bilo nje`nije i ljep{e od dlana Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Nikada ne pomirisah mirisa prijatnijeg od znoja Alllahovog Poslanika, s.a.v.s." Prenosi Ahmed da je Ai{a, r.s., rekla (489): "Allahov Poslanik, s.a.v.s., nikada nije udario rukom bilo kojeg od svojih slugu, bilo koju `enu, niti bilo koga drugog, izuzev kada bi se borio na Allahovom putu. Nikada nije birao i sudio izme|u dvije stvari a da nije izabrao onu koja je lak{a i korisnija za op{te dobro. A kada je u pitanju grijeh, zaista je bio najudaljeniji ~ovjek od grijeha. Nije se nikada svetio za ne{to {to mu je u~injeno osim ako bi se naru{avale Allahove, d`.{., odredbe, a u tom slu~aju bi osveta bila radi Allaha Uzvi{enog." Hadisi o ovoj temi veoma su brojni. Ebu-Isa etTirmizi o ovome ima djelo pod nazivom "Knjiga o vrlinama Poslanika, s.a.v.s." Uzvi{eni ka`e: "I ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti, ko je od vas lud", tj. Muhammede!, ti }e{ vidjeti, saznati - a vidjet }e, saznat }e i oni koji se tebi suprotstavljaju i na tebe la`i iznose, ko su oni koji su isku{ani ludilom (ludi) i koji su skrenuli (zalutali) izme|u vas i njih. Ove Allahove rije~i sli~e rije~ima Uzvi{enog: "…da li smo onda mi ili vi na pravom putu ili u o~itoj zabludi?" (34:24) Samo zna~enje rije~i "lud" poznato je i jasno. Izraz ozna~ava osobu koja je skrenula sa puta istine i koja je zalutala. Harf ‫" ب‬ba" koji se nalazi u navedenom ajetu "ko je od vas", slu`i za poja~avanje glagolskog zna~enja iz prethodnog ajeta: "…i ti }e{ vidjeti, a i oni }e vidjeti", odnosno, smisao je ajeta - ti }e{ biti obavije{ten, i oni }e, tako|er, biti obavije{teni ko je od vas lud; a Allah, d`.{., najbolje zna. Zatim Uzvi{eni ka`e:

Pa ne pokoravaj se poricateljima,/8/ oni bi jedva do~ekali da ti popusti{, pa bi i oni popustili,/9/ i ne slu{aj nijednog krivokletnika, prezrena,/ 10/ klevetnika, onoga koji tu|e rije~i prenosi, /11/ {krca, nasilnika, velikog grje{nika,/12/ surova i, osim toga, u tu|e pleme uljeza,/13/ samo zato {to je bogat i {to ima mnogo sinova, /14/ koji govori, kad mu se ajeti Na{i kazuju: 'To su samo naroda drevnih pri~e!'/15/ Na nos }emo Mi njemu biljeg utisnuti!/16/
Uzvi{eni ka`e: "Mi smo ti blagodati, ispravni [erijat i plemenitu }ud dali:

"Vrlo brzo }e oni saznati ko je la`ljivac oholi!" (54:26), kao i

skupina me|u vama i njima ta koja je na pravom putu i upoznat je koja se skupina udaljila od istine.

"Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta njegova skrenuo i On dobro zna za one koji su na pravom putu", tj. Uzvi{eni zna koja je

vremenu, zaista, la`ac se, zbog svoje slabosti i slaboumnosti, zaklanja svojim la`nim zakletvama koje mnogo koristi iza imena Allaha Uzvi{enog. El-Hasan (Basri) rekao je za osobe koje se spominju u ovom ajetu da su to oni koji se mnogo zaklinju, koji su oholi, prezreni i slabi}i, a rije~ Uzvi{enog "klevetnik" ozna~ava osobu koja je sklona ogovaranju. "…onoga koji tu|e rije~i prenosi", ozna~ava onoga koji se kre}e me|u ljudima sa namjerom da zava|a, hu{ka i razdor unosi, tako {to prenosi tu|e rije~i, a to je ono {to uni{tava djela. Od Ibn-Abbasa se prenosi (490): "Jednom je Poslanik, s.a.v.s., pro{ao pokraj dva groba i rekao: zaista se ova dvojica pate zbog onoga {to po va{em mi{ljenju nije te`ak prijestup: jedan od njih nije vodio ra~una o mokra}i, a drugi je klevetao ljude." (Muttefekun ’alejh) Imam Ahmed, ~iji sened ve`e do Huzejfe, prenosi da je ~uo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako je rekao (491): "U D`ennet ne}e u}i klevetnik"; ovaj hadis prenose sastavlja~i kutubus-sitte izuzev Ibn-Mad`ea. Izraz upotrijebljen u ovom hadisu "klevetnik" sinonim je rije~i "spletkar". Ahmed od Huzejfe prenosi merfu’ hadis (492): "Klevetnik, spletkar ne}e u}i u D`ennet." Rije~i Uzvi{enog: "…{krca, nasilnika, velikog grje{nika", tj. one koji uskra}uju drugima dobro~instva kojima raspola`u. "Nasilnik" je onaj koji prekora~uje dozvoljene okvire u onome {to je Allah, d`.{., dozvolio. Rije~ "grje{nik" u ovom ajetu ozna~ava osobu koja prakticira zabranjene stvari. Uzvi{eni ka`e: osornu osobu, onoga koji gomila blagodati, a drugima ih uskra}uje. Imam Ahmed prenosi od Harisa Ibn Vehba, koji ka`e da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao (493): "Da vas obavijestim ko je stanovnik D`enneta? To je slab i nemo}an ~ovjek koji kad se zakune Allahom, d`.{., potpuno ispuni svoju zakletvu. Da vam ka`em ko je stanovnik Vatre? To je surov,

"Pa ne pokoravaj se poricateljima, oni bi jedva do~ekali da ti popusti{, pa bi i oni popustili." Ibn-Abbas ka`e: "Da im povlasti{ pa da i oni tebi povlaste." Zatim Uzvi{eni ka`e: "I ne slu{aj nijednog krivokletnika, prezrena." U svakom

"…surova i, osim toga, u tu|e pleme uljeza", pojam "surov" ozna~ava veoma grubu i

68 El - Kalem / Kalem

1463

ohol, i uobra`en ~ovjek." Ovakav stav zastupa i Veki koji ka`e da ‫" ﻋﺗﻞ‬surov" ozna~ava uobra`enu, umi{ljenu i oholu osobu. Navedeni hadis navodi se u oba Sahiha, citiraju ga sastavlja~i kutubus-sitte izuzev Ebu-Davuda. Rije~ "uljez", koja se nalazi u citiranom ajetu, u arapskom jeziku ozna~ava ~ovjeka uljeza u neko pleme. Potvrdu ovakvog zna~enja imamo i kod Hassana ibn Sabita, koji u jednom stihu grdi nekog nevjernika Kurej{iju: "A ti si bijedni uljez u porodici Ha{imovoj, poput prezrenog tu|ina koji slijedi jaha~a." Ikrime ka`e: "Vjernik se razlikuje od nevjernika kao ovca sa zvon~i}ima na vratu od ostalih. Ovca sa zvon~i}ima na vratu ona je oko ~ijeg vrata su obje{ena dva zvon~i}a." Buharija navodi: "Me|u Kurej{ijama postojao je jedan ~ovjek koji je na sebi imao jasno obilje`je sli~no zvon~i}ima na ovci i bio toliko poznat po zlu, tj. razlikovao se od drugih ljudi kao {to se razlikuje ovca sa zvon~i}ima od ostalih." Uzvi{eni ka`e:

"…samo zato {to je bogat i {to ima puno sinova, koji govori, kad mu se ajeti Na{i kazuju: 'To su samo naroda drevnih pri~e!'" Na

}emo predo~iti jasan dokaz kako bi oni u potpunosti saznali, ne}e im se ni{ta skriti, kao {to se ne mo`e skriti biljeg na nosu." Ibn-Abbas navodi da se to odnosi na mnogobo{ca koji se borio na Bedru pa je udaren sabljom po nosu. Drugi tvrde da se pod obilje`avanjem podrazumijeva obilje`avanje biljegom stanovnika D`ehennema. Mogu}e da su oba navedena stava ispravna. Abdullah ibn Omer prenosi merfu’ hadis (494): "Ko umre kleve}u}i i prigovaraju}i ljudima i ko ljudima daje ru`ne nadimke, na Sudnjem danu imat }e jasno obilje`je; Allah }e ga `igosati po nosu i usnama."

"Meni ostavi onoga koga sam Ja samog stvorio, i bogatstvo mu ogromno dao, i sinove koji su s njim, i ~ast i ugled mu pru`io, i jo{ `udi da uve}am! Nikako! On, doista, prkosi ajetima Na{im, a naprtit }u Ja njemu te{ko}e, jer je smi{ljao i ra~unao, i proklet bio, kako je prora~unao! I jo{ jednom, proklet bio, kako je prora~unao! Zatim je pogledao, pa se onda smrknuo i namr{tio, i potom se okrenuo i uzoholio, i rekao: 'Ovo nije ni{ta drugo do vrad`bina koja se naslje|uje, ovo su samo ~ovjekove rije~i!' U Sekar }u Ja njega baciti." (74:11-26) Uzvi{eni ka`e: "Na nos }emo Mi njemu biljeg utisnuti!" Ibn-D`erir, tuma}e}i ovaj ajet, navodi: "Mi

ovaj na~in Uzvi{eni navodi primjer osobe kojoj je podario imetak i sinove a ona ne vjeruje u principe i znakove Allaha Uzvi{enog, udaljava se od njih i tvrdi da su oni la` preuzeta iz legendi ranijih naroda. Uzvi{eni o tome navodi primjer:

"Mi smo ih na ku{nju stavili, kao {to smo vlasnike jedne ba{~e na ku{nju stavili kad su se zakleli da }e je sigurno rano izjutra obrati/17/ a nisu rekli: "Ako Allah da!" /18/ I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesre}a /19/ i ona osvanu opusto{ena./20/ A u zoru oni su jedni druge dozivali: /21/ 'Poranite u ba{~u svoju ako je mislite obrati!'/22/ I oni krenu{e tiho razgovaraju}i: /23/ "Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!"/24/ I oni porani{e uvjereni da }e mo}i to provesti, /25/ a kad je ugleda{e, povika{e: "Mi smo zalutali;/26/ ali ne, - svega smo li{eni!"/27/ Ponajbolji izme|u njih re~e: 'Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!'/28/ 'Slavljen neka je Gospodar na{!', reko{e, 'mi smo, uistinu, nepravedni bili!' /29/ I onda po~e{e jedni druge koriti./30/ 'Te{ko nama!', govorili su, 'mi smo, zaista, obijesni bili'; /31/ 'Gospodar na{ nam mo`e bolju od nje dati, samo od Gospodara na{eg mi se nadamo naknadi!'/32/ Eto takva je bila kazna, a na onom svijetu je, nek znaju, kazna jo{ ve}a!"/33/
Ovo je primjer koji Allah Uzvi{eni navodi nevjernicima Kurej{ijama. On im je podario veliku milost i blagodat, poslao im je Muhammeda, s.a.v.s., kojeg pori~u, ne priznaju i bore se protiv njega, stoga je Uzvi{eni rekao: "Mi smo ih na ku{nju stavili", tj provjeravali smo ih, "kao {to smo vlasnike jedne ba{~e na ku{nju stavili", a (d`ennet) je ba{~a u

68 El - Kalem / Kalem

1464 me|usobno optu`ivati {to zanemariva{e sirotinju i spozna{e svoju zabludu.

plodove te ba{~e ne htiju}i da za to sazna nijedan siromah. Htjedo{e ubrati plodove ba{~e, ali ne htjedo{e dijeliti ni{ta kao milostinju od tih plodova. "…a nisu rekli: 'Ako Allah da!'", tj nisu se ogradili od onoga u {to su se zakleli. Zbog toga Allah prekr{i njihovu zakletvu, tj. ne ostvari se njihova nakana. Uzvi{eni je rekao:

kojoj su se nalazile razne vrste plodova i vo}a. "...kad su se zakleli da }e je sigurno rano izjutra obrati", tj. zakle{e se me|usobno da }e pobrati

"Te{ko nama!", govorili su, "mi smo, zaista, obijesni bili", tj. bili smo nepravednici i nasilnici pa "Gospodar na{ nam mo`e bolju od nje dati, samo od Gospodara na{eg mi se nadamo naknadi!" 3 Re~eno je: "Nagradu za ovu ba{~u
nas zadesi ono {to nas zadesi.

"…i dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesre}a", tj. Allah im posla nesre}u sa neba, koja pogodi tu ba{~u, "i ona osvanu opusto{ena", tj. osvanu uni{tena. Ibn-Mes’ud

zbog njihovog grijeha uskra}eni su im plodovi ba{~e "A u zoru su oni jedni druge dozivali", tj oni se me|usobno doziva{e da uberu plodove. ubrati plodove njene. Mud`ahid tvrdi da je vo}e u toj ba{~i bilo gro`|e. "…i oni krenu{e tiho razgovaraju}i", tj. krenu{e ne~ujno, tako da se nije ~uo razgovor me|u njima. Allah Uzvi{eni nam je objasnio o ~emu su "tiho razgovarali" kada su rekli:

"I dok su oni spavali, nju od Gospodara tvoga zadesi nesre}a i ona osvanu opusto{ena ", tj.

prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao (495): "^uvajte se grijeha; kada rob u~ini grijeh, uskrati mu se opskrba koja mu je bila namijenjena"; zatim je Allahov Poslanik, s.a.v.s., prou~io:

"Poranite u ba{~u svoju ako je mislite obrati!", tj. poranite i krenite u ba{~u ako `elite

Ebi-Taliba prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao (496): "Allah je zabranio rezanje palmi i `etvu po no}i."

"...a na Onom svijetu je, nek znaju, kazna jo{ ve}a!", tj. kazna na ahiretu jo{ je `e{}a. Od Ali ibn

o~ekujte na onom svijetu." Nekoliko ranijih komentatora navodi da je ova grupa, spomenuta u nekoliko zadnjih ajeta, `ivjela u Jemenu, ~ak preciziraju da su iz sela Dareven, koje se nalazi {est milja od San’e. Drugi tvrde da su bili Abesinci i da su bili uporni u ~injenju nepravde siromasima. Zbog toga su ka`njeni kako uop}e ne o~ekiva{e, Allah im razori i uni{ti sve {to su posjedovali: njihovu glavnicu, prihode koji su se mno`ili kao i dio predvi|en za podjelu siroma{nima, ne ostade im apsolutno ni{ta. Allah Uzvi{eni ka`e: "Eto takva je bila kazna", tj. to je kazna onome koji se suprotstavlja Allahovoj naredbi i {krtari na onome {to mu je Allah podario i ~ime ga je opskrbio. Takav uskra}uje pravo siromahu, bijedniku i nevoljniku, i zamijenio je zahvalu na blagodatima s nijekanjem tih blagodati.

siromahu da danas sa vama u|e u ba{~u. Allah Uzvi{eni je rekao: "…i oni porani{e uvjereni", tj. porani{e u uvjerenju da su sna`ni, mo}ni i silni da }e mo}i to provesti, da u~ine i ostvare ono {to su naumili i `eljeli.

"Neka vam danas u nju nikako nijedan siromah ne ulazi!", tj. ne dozvolite nijednom

"A kad je ugleda{e, povika{e: 'Mi smo zalutali!'", tj. kada do|o{e do ba{~e vidje{e da se

"Ako Allah da", a po nekima on im je rekao: "Veli~ajte Allaha i zahvaljujte Mu na onome {to vam je podario."

"Nisam li vam ja govorio da je trebalo na Allaha misliti!", tj. trebali ste se sjetiti Allaha i re}i:

ona pretvorila u crnu pustaru u kojoj se ni{ta nije moglo iskoristiti te spozna{e svoju zabludu. Zbog toga reko{e: "Mi smo zalutali", tj. zanemarismo pravi put, a zatim spozna{e istinu i reko{e: "ali ne, ne, svega smo li{eni!", mi nemamo sre}e, niti hajra u ovoj ba{~i. "Ponajbolji izme|u njih re~e...", tj. me|u njima progovori onaj koji bija{e najpravedniji i najbolji.

"Slavljen neka je Gospodar na{!", reko{e, "mi smo, uistinu, nepravedni bili!", tj. pokaja{e
se kada od njihova kajanja ne bija{e koristi i reko{e:

"Mi smo, uistinu, nepravedni bili! i onda po~e{e jedni druge koriti", tj. po~e{e se

"Za one koji se budu bojali Allaha bit }e, zaista, D`enneti u`ivanja u Gospodara njihova,/34/ zar }emo muslimane sa zlo~incima izjedna~iti?! /35/ [ta vam je, kako rasu|ujete?/36/ Zar vi imate Knjigu, pa u njoj ~itate/37/ da }ete imati ono {to vi izaberete?/38/ Zar vi imate od Nas zakletve koje }e do Sudnjeg dana vrijediti da }ete ono {to vi prosudite imati?/39/ Upitaj ih ko je od njih jamac za to./40/ Ili, imaju li oni sau~esnike (Allahu)? Pa neka sau~esnike svoje dovedu, ako govore istinu./41/
U Tefsiru El-Dželalejn’ navodi se: "Nadamo se od Njega da će primiti naša pokajanja i dati nam nešto bolje od naše bašče" i spominje se da im je data bolja bašča od te.
3

68 El - Kalem / Kalem

1465 Tako|er precizira kada }e se desiti taj doga|aj i obra~un pa ka`e:

Po{to je Uzvi{eni naveo primjer vlasnika dunjalu~ke ba{~e koju je Allah, d`.{., uni{tio zbog toga {to su se suprotstavljali Njegovoj naredbi, skladno tome bilo je da objasni da }e onaj koji se istinski boji i pokorava Allahu, d`.{., u}i u D`ennete u`ivanja na onom svijetu, ~ije blagodati ne nestaju, ne presu{uju i zadovoljstva ne}e manjkati. Zatim Uzvi{eni ka`e:

"Zar }emo muslimane sa zlo~incima izjedna~iti?!", tj. zar }e po dobijenoj nagradi ovi i ti "[ta vam je, kako rasu|ujete?", tj. kako "Zar vi imate Knjigu, pa u njoj ~itate da }ete imati ono {to vi izaberete?", tj. imate li vi knjigu
biti isti?! Nikako! Zbog toga je Allah Uzvi{eni rekao:

razmi{ljate o tome? Uzvi{eni ka`e:

"Ili, zar vi imate od Nas zakletve koje }e do Sudnjeg dana vrijediti da }ete, ono {to vi prosudite, imati?" Tj. imate li vi Na{a obe}anja i

sa nebesa objavljenu koja bi vam jam~ila ono {to `elite?

~vrste ugovore da biste dobili ono {to `elite i za ~im `udite? "Upitaj ih ko je od njih jamac za to", tj. ko je garant za to? "Ili, imaju li oni sau~esnike (Allahu)?", tj. imaju li idole i kumire koji bi im to omogu}ili?

"Pa neka sau~esnike svoje dovedu, ako govore istinu."

zemljotresi, nesre}e, ispit pred Uzvi{enim, kao i drugi zna~ajni doga|aji. U oba Sahiha se nalazi, a ovdje navodimo Buharijevu verziju hadisa koji prenosi od Ebu-Se’ida el-Hudrija, koji ka`e: "^uo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako ka`e (497): 'Na Sudnjem danu }e na{ Gospodar razotkriti Sak - Nogu, i svaki vjernik i vjernica }e Mu u~initi sed`du, izostat }e onaj ko je na ovom svijetu ~inio sed`du licemjerno i la`no. Takav }e poku{ati u~initi sed`du, ali }e mu le|a o~vrsnuti (tako da ne}e mo}i obaviti sed`du). Ovaj hadis prenose i drugi prenosioci u razli~itim verzijama. Uzvi{eni ka`e: "oborenih pogleda svojih, poklopit }e ih poni`enje!" tj. nevjernici }e biti na Sudnjem danu ka`njeni zbog njihove oholosti na ovom svijetu, odnosno bit }e ka`njeni zbog svoga pona{anja nakon {to su na dunjaluku bili pozvani da ~ine sed`u, a oni su se tome suprotstavljali usprkos svom zdravlju i sposobnosti da to u~ine. Na ovaj na~in }e biti ka`njeni i na onom svijetu ne}e imati nikakve mo}i i snage. Kada se Uzvi{eni Gospodar razotkrije u pravom sjaju, svi istinski vjernici }e Mu u~initi sed`du, a to ne}e mo}i u~initi ni jedan nevjernik niti licemjer kao {to to nisu ~inili na ovom svijetu. Na ovaj na~in ~e se razotkriti vjernik od nevjernika. Uzvi{eni ka`e: "Pa, ostavi Mene i one koji ovaj Govor pori~u", tj. Kur‘an. Ovo je `estoka prijetnja, tj. pusti Mene i onoga koji pori~e Kur’an, Ja znam na koji }u se na~in razra~unati sa grje{nikom i kako }u produljiti njegovo nastojanje da ostane u zabludi. Ja ga pratim do roka odre|enog. Potom }e ga Silni kazniti `estokom kaznom. Zato je Uzvi{eni rekao:

"Na Dan kada se Noga otkrije i kad budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli", zna~i na Sudnji dan kada }e se desiti

"Mi }emo ih postepeno, odakle se i ne nadaju, patnji pribli`avati", tj. oni ne shva}aju i

Na Dan kada se Noga otkrije i kada budu pozvani da licem na tlo padnu pa ne budu mogli. /42/ Oborenih pogleda svojih, poklopit }e ih poni`enje! A bili su pozvani da licem na tle padaju dok su zdravi bili/43/ Pa,ostavi Mene i one koji ovaj Govor pori~u, Mi }emo ih postepeno, odakle se i ne nadaju (patnji) pribli`avati/44/ i vremena im davati, jer je obmana moja, zaista,~vrsta! /45/ Zar ti tra`i{ od njih nagradu, pa su nametom optere}eni? /46/ Ili je kod njih znanje gajba, pa oni prepisuju?/47/
Uzvi{eni nas obavje{tava da }e oni koji se budu Allaha bojali biti nagra|eni D`ennetima u`ivanja.

"I kada bi zaboravili ono ~ime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kada bi se onome {to im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili" (6:44), ili u ovom ajetu: "i vremena im davati, jer je obmana Moja, zaista, ~vrsta!", tj. Allah je odlo`io i produljio
ka`njavanje njihovo, i to je obmana i lukavstvo Njegovo. Zato je Uzvi{eni rekao: "…obmana je Moja zaista, ~vrsta!", tj. obmana je Moja te{ka i namijenjena je onome ko se suprotstavlja Mojoj naredbi, ko pori~e Moje poslanike i ko se odlu~io na put grijeha i pobune. U oba Sahiha nalazi se hadis u kome Poslanik, s.a.v.s., ka`e (498): "Zaista }e Allah Uzvi{eni po`iviti onoga ko je nepravedan, a

~vrsto su uvjereni da je to po~ast od Allaha, d`.{., a ustvari - to je prezir ili, kako to Uzvi{eni ka`e u drugoj kur’anskoj suri:

68 El - Kalem / Kalem

1466

"Eto, tako Gospodar tvoj ka`njava kad ka`njava sela i gradove koji su nasilje u~inili. Ka`njavanje Njegovo je zaista bolno i stra{no." (11:102) "Zar ti tra`I{ od njih nagradu, pa su nametom optere}eni? Ili je kod njih znanje gajba, pa oni prepisuju?", tj. ti, Muhammede,
Rije~i Uzvi{enog:

kada ga {~epa te{ko }e kazniti", a zatim je prou~io slijede}i ajet:

^uven je hadis o ovom doga|aju (499): "Nakon {to je Junus, s.a.v.s., rekao:

"…odazvasmo se i tegobe ga spasismo. Eto, tako Mi spasavamo vjernike." Uzvi{eni je rekao: "…i da nije bio jedan od onih koji Allaha hvale, sigurno bi ostao u utrobi njenoj do Dana kada }e svi biti o`ivljeni."(37:143-144) Uzvi{eni je rekao: "…kad je zavapio, a ogor~en je bio", tj. zavapio je o`alo{}en i poti{ten. 'Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si! A ja sam se, zaista, ogrije{io prema sebi!' (21:87).

zaista ih poziva{ Allahu Uzvi{enom bez ikakve naknade koju bi uzeo od njih. Od Allaha Uzvi{enog o~ekuj i tra`i nagradu za to, a oni la`i iznose na ono {to im govori{ - zato {to su glupi, nevjernici i neposlu{ni.

Ti strpljivo ~ekaj presudu Gospodara svoga i ne budi kao onaj {to u kitu bi, kad je zavapio, a ogor~en je bio /48/ i da ga nije stigla Allahova milost, na pusto mjesto bi izba~en bio i prijekor bi zaslu`io, /49/ ali, Gospodar njegov ga je odabrao i u~inio ga jednim od onih koji su dobri. /50/ Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Opomenu slu{aju, govore}i: 'On je, uistinu, luda!' /51/ A on je (Kur‘an) samo svijetu cijelom opomena! /52/
Uzvi{eni ka`e: "Ti strpljivo ~ekaj", Muhammede!, strpi se na nepravdi i uvredi koju ti nanosi tvoj narod, zaista }e Allah presuditi izme|u tebe i njih i ukazati tebi i pristalicama tvojim sretan ishod i rje{enje na ovom i onom svijetu. "…i ne budi kao onaj {to u kitu bi", ovdje se govori o poslaniku Junusu, s.a.v.s., i njegovom poznatom doga|aju sa ribom, kada se rasrdio na svoj narod i kada se desilo ono {to je Uzvi{eni htio da se desi u plovidbi morem. Progutala ga je ogromna riba, a zatim lutala s njim morskim prostranstvima i dubokom morskom tminom gdje je do`ivio brojne te{ko}e. Osjetio je harmoniju i slavljenje mora koje svjedo~i o uzvi{enosti Svemogu}eg, Koji }e sigurno ispuniti odredbu. Tada je zavapio u tminama morskim:

Vapaj Junusa, s.a.v.s, dopro je do Ar{a, a meleki su rekli: 'Gospodaru na{, ovo je molba nemo}nog koji izra`ava pokornost Allahu, a dopire sa ~udnog mjesta.' Uzvi{eni i Blagoslovljeni je rekao: 'Znate li {ta je to?' Odgovori{e meleki: 'Ne', a Allah re~e: 'Ovo je Junus.' Meleki upita{e: 'Gospodaru, je li to onaj Tvoj rob ~ija se dobra djela i dove neprestano primaju i usli{avaju?' 'Da', odgovori Allah, a meleki ponovo upita{e: 'Zar mu se ne}e{ smilovati zbog onog {to je radio dok je bio u blagostanju pa da ga izbavi{ iz nevolje?!' Nakon ovoga, Allah naredi ribi da oslobodi Junusa, s.a.v.s., i ona ga izbaci na pusto mjesto.” Zbog ovoga je Uzvi{eni rekao: "…ali, Gospodar njegov ga je izabrao i u~inio ga jednim od onih koji su dobri." Ahmed prenosi od Abdullaha, koji ka`e da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao (500): "Nijedan od vas ne treba da ka`e: 'Ja sam bolji od Junusa ibn Metta, s.a.v.s.'" Ovaj hadis prenosi Buharija od Sufjana esSevrija, a u oba Sahiha ga prenosi Ebu-Hurejre. Uzvi{eni ka`e: brini, Allah te od njih {titi i brani. Ovaj ajet dokazuje da je djelovanje i uticaj zlog pogleda (oka) realnost koja je u skladu s odredbom Allaha Uzvi{enog. Isto potvr|uju brojna predanja i hadisi preneseni u razli~itim verzijama. Ebu- Davud u svom "Sunenu" prenosi od Enesa da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao (501): "Za{tita (Kur‘anom i drugim propisanim dovama - rukja) samo je od: urokljivog oka, otrova (akrepa, zmije) i krvi koja ne prestaje istjecati." IbnMad`e od Burejde Ibn el-Hasiba prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao (502): "Rukja je samo od urokljivog oka i otrova." Isti hadis prenosi i Muslim u ovom Sahihu. Od Habis et-Temimijje prenosi se da je ~uo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako ka`e (503): "Ham (ptica ili du{a umrlog u koje su vjerovali predislamski Arapi) nije ni{ta; urokljivo oko je realnost (istina); optimisti~ko predvi|anje (fe'l) je najrealnije sujevjerje." Ovaj hadis prenosi Et-Tirmizi i kvalificira ga kao garib. Ibn-Abbas tvrdi da je Allahov Posanik, s.a.v.s., rekao (504): "Urokljivo oko je realnost. Kada bi ne{to moglo prethoditi sudbini, to bi bilo urokljivo oko. Ako bi od vas bilo zatra`eno da okupate (onoga koga je pogodio urok), to uradite." (Obi~aj Arapa je bio da onaj koga pogodi urokljivo oko ode onome od koga ga je to pogodilo i zatra`i da ga polijeva

"Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore", tj. oni ti zavide zato {to te mrze, ali ti se ne

"Nema boga osim Tebe, hvaljen neka si! a ja sam se zaista ogrije{io prema sebi!" (21:87)
Uzvi{eni Allah je rekao:

68 El - Kalem / Kalem

1467

vodom.) Ibn-Abbas prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., podu~avao Hasana, r.a., i Huseina, r.a., kako da tra`e uto~i{te i da je rekao (505): "Tra`im uto~i{te za vas dvojicu, savr{enim Allahovim rije~ima od svakog {ejtana, hama i oka (pogleda) urokljivog", i dodao: "Ovako je Ibrahim, s.a.v.s., tra`io uto~i{te kod Allaha, d`.{., za Ishaka i Ismaila, s.a.v.s." Uzvi{eni je rekao: "govore}i: On je, uistinu, luda!", tj. poku{ali su ga oboriti svojim urokljivim pogledima, neka ih Allah prokune. Poku{ali su mu nanijeti nepravdu svojim zlim jezicima govore}i da je on lud, jer im je donio Kur‘an. Allah Uzvi{eni je rekao "A on

je (Kur‘an) svijetu cijelom opomena!"

Kraj sa`etka komentara sure El - Kalem / Kalem. Allahu, d`.{., pripada hvala i dobro~instvo, i od Njega je za{tita!

68 El - Kalem / Kalem

1468

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful