95 Et - Tin / Smokva

1563 Ovo je ono za{to se Allah zaklinje, da je ~ovjeka stvorio u najljep{em obliku, uspravnog polo`aja i skladne gra|e.

"Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em."

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 8 AJETA

95 ET - TIN / SMOKVA

tj. u d`ehenemsku vatru ako se ne pokori Allahu i ne bude slijedio Poslanika. Zato Uzvi{eni ka`e:

"...zatim }emo ga u najni`e nizine vratiti",

zna~i: duboka starost. Me|utim, po{to su se ovim htjeli izuzeti vjernici, a starost ne do`ive svi, nego samo neki od njih, prije }e biti da se pod "...zatim }emo ga u najni`e nizine vratiti", misli na Vatru, ukoliko se ne pokaju i ne budu slijedili Poslanika, kako se ka`e i na drugom mjestu:

"...samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili." Neki ka`u da "...u najni`e nizine"

"U ime Allaha,Svemilosnog, Milostivog" "Tako mi smokve i masline", /1/ "i Sinajske gore", /2/ "i grada ovog, sigurnog", /3/ "Mi ~ovjeka stvaramo u skladu najljep{em", /4/ "zatim }emo ga u najni`e nizine vratiti", /5/ "samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela ~inili, njima pripada nagrada neprekidna." /6/ "Pa {ta te onda navodi da pori~e{ obra~un" - /7/ "zar Allah nije sudija najpravedniji?!"/8/
Malik i [u’be od El-Bera ibn Aziba prenose da je rekao: /655/ "Vjerovjesnik, s.a.v.s., je imao obi~aj ovo poglavlje "Smokva" u~iti na jednom od dva rekata namaza prilikom putovanja. Nisam nikoga ~uo da ljep{e u~i i da ima ljep{i glas od njega." Ovaj hadis navode sastavlja~i Kutubus-sitte.

"Tako mi vremena, ~ovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine." (103:13) ”...njima pripada nagrada neprekidna", tj. kao {to je ranije re~eno, vje~na i neprekidna. "Pa {ta te onda navodi da pori~e{ obra~un?", tj. ~ovje~e,
{ta te navodi da pori~e{ nagradu i kaznu na budu}em svijetu? Vidio si da je On to ve} jednom u~inio, pa mo`e i ponovno, isto onako kako je to u~inio i prvi put. [ta te, onda, kad sve ovo zna{, navodi da nije~e{ pro`ivljenje? Ovdje su rije~i upu}ene onim "Zar Allah nije sudija najpravedniji?!", tj. zar On nije najpravedniji sudija, Koji nikome nepravdu ne ~ini? U Njegovu pravednost spada i polaganje ra~una na Sudnjem danu, kako bi onaj kome je na ovom svijetu u~injena nepravda, od onoga ko je nepravdu u~inio, dobio svoje pravo. Ebu-Hurejre od Muhammeda, a.s., prenosi da je rekao: /656/ "Kad neko od vas prou~i: 'Tako mi smokve i masline' i do|e do kraja, neka poslije rije~i: 'Zar Allah nije sudija najpravedniji?!' prou~i:

misli se na kraj gdje one uspijevaju, tj. na Jerusalem i njegovu okolinu, gdje je Allah, kao poslanika, poslao Isaa, a.s. Pod misli se na Sinajsku goru gdje je Allah govorio sa Musaom ibn Imranom, a.s. "...i grada ovog, bezbjednog", tj. Meke grada koji je za onog ko u njega u|e siguran i u kome je poslan Muhammed, s.a.v.s. Ka`u da se na kraju Tevrata spominju ova tri mjesta: "I do|e Bog sa Sinaja", tj. sa Sinajske gore, gdje je Allah govorio sa Musaom ibn Imranom, a.s. "...i sa Seira se pokaza", tj. brda u okolici Jerusalema, gdje je Allah, kao poslanika, poslao Isaa, a.s. "...i po~e pozivati sa brda Faran", brda u blizini Meke gdje je Allah, kao poslanika, poslao Muhammeda, a.s. Ovdje su oni spomenuti onim redosljedom kako je koji `ivio, tj. prvo se zaklinje odabranim, zatim odabranijim od prvog i na kraju najodabranijim.
*

"Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog sigurnog." Pod smokvom i maslinom

'Jeste, i mi to potvr|ujemo.'"

Ovim se, zahvaljuju}i Allahu i uz Njegovu pomo}, zavr{ava kratki komentar poglavlja "Smokva" .

Objavljena nakon sure "Sazviježđa."

95 Et - Tin / Smokva

1564