98 El-Bejjine / Dokaz jasni

1569 od Metara el-Muzenija ili El-Medenija, a on od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: /673/ "Allah slu{a u~enje:

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 8 AJETA

98 EL-BEJJINE / DOKAZ JASNI

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige i mnogobo{ci odvojili, (od zablude) sve dok im nije do{ao dokaz jasni:" /1/ "od Allaha Poslanik koji ~ita listove ~iste", /2/ "u kojima su propisi ispravni." /3/ "A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kad im je do{ao dokaz jasni", /4/ "a nare|eno im je da samo Allaha obo`avaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je ispravna vjera." /5/
Imam Ahmed od Ammar ibn Ebi-Ammara prenosi da je rekao: "^uo sam Ebu-Habbeta el-Bedrija, a pravo ime mu je Malik ibn Amr ibn Sabit el-Ensarija da je rekao: /671/ Kada je objavljeno

jevreje i kr{}ane, a pod mnogobo{cima na idolo i vatropoklonike, me|u Arapima i nearapima. Mud`ahid ka`e: "Nisu se" "odvojili", tj. nisu prestali biti to {to su bili, sve dok im istina nije postala jasna, "...sve dok im nije do{ao dokaz jasni", tj. ovaj Kur’an. Uzvi{eni zatim obja{njava {ta je "dokaz jasni" pa ka`e: "...od Allaha poslanik koji ~ita listove ~iste", tj. Muhammed, s.a.v.s., koji ~ita Kur’an, a.{. "...u kojima su propisi ispravni", tj. pravedni i ispravni, u kojima nema nikakvih gre{ki ni nedostataka, jer su od Allaha, d`.{. Pod rije~ima Uzvi{enog: na narode prije nas kojima su objavljivane Knjige, koji su se, i nakon {to im je Allah dao jasne dokaze, me|u sobom razi{li i podvojili. Rije~i Uzvi{enog: sli~ne su Njegovim rije~ima u drugom ajetu:

'Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika knjige...' i govori: 'Raduj se moj robe! Tako mi Moje Uzvi{enosti, ni u jednom stanju, ni na ovom ni na onom svijetu, te ne}u zaboraviti i pru`it }u ti u D`ennetu sve dok ne bude{ zadovoljan.' Pod sljedbenicima Knjige misli se na

"A podvojili su se oni kojima je data Knjiga ba{ onda kad im je do{ao dokaz jasni" misli se

"...a nare|eno im je da se samo Allaha obo`avaju, da Mu iskreno, vjeru ispovijedaju" "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato Meni rubujte!'"(21:25) Zato Uzvi{eni ka`e: "...kao pravovjerni", tj. napu{taju}i politeizam

Muhammede, nare|uje da je prou~i{ Ubejju, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao Ubejju: "D`ibril mi je naredio da ti prou~im ovo poglavlje." Ubejj je rekao: "Allahov Poslani~e, zar sam tamo spomenut?" "Jesi", odgovorio je Poslanik, pa je Ubejj zaplakao." U jednoj drugoj verziji ovog hadisa, koji od Enesa ibn Malika navodi Imam Ahmed, stoji: /672/ "Allahov Poslanik, s.a.v.s., je Ubejj ibn Ka’bu rekao: 'Allah mi je naredio da ti prou~im:

"...nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige...", D`ibril je rekao: "Tvoj Gospodar ti, o

/{irk/ i prihvataju}i vjeru samo u jednog Boga /tevhid/. O zna~enju rije~i /el-hanif/ "pravovjerni" vi{e je bilo govora u poglavlju "Stoka"1 pa to ovdje nije potrebno ponavljati. "...i da namaz obavljaju", tj"...i da zekat udjeljuju", tj. da budu dobrostivi prema siroma{nima. "...a to je ispravna vjera", tj. jedino prava i ispravna vjera. Vi{e islamskih u~enjaka, me|u njima Ez-Zehri i E{-[afi iz ovog ajeta izvla~e zaklju~ak da i djela ~ine sastavni dio imana (vjerovanja).

'Nisu se nevjernici izme|u sljedbenika Knjige...'', pa je /Ubejj/ upitao: 'I spomenuo me ti je

po imenu?' 'Jeste', rekao je, pa je /Ubejj/ zaplakao." Ovaj hadis preko [u’beta navode Buharija, Muslim, Et-Tirmizi i En-Nesai. El-Hafiz Ebu Musa el-Medini i Ibn el-Esir prenose predanje koje ide preko EzZuhrija, a on prenosi od Ismaila ibn Ebi-Kulsuma, on
1 *

Objavljena nakon sure "Razvod braka".

Pogledaj poglavlje “Stoka”, ajet 79, drugi svezak ovog kratkog komentara

98 El-Bejjine / Dokaz jasni

1570

"Oni koji ne vjeruju izme|u sljedbenika Knjige i mnogobo{ci, bit }e, sigurno, u vatri d`ehenemskoj, u njoj }e vje~no ostati: oni su najgora stvorenja." /6/ "A oni koji vjeruju i ~ine dobra djela - oni su, zbilja, najbolja stvorenja." /7/ "Njihova nagrada kod Njihova Gospodara su: edenski vrtovi kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti: Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni. To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga." /8/
Uzvi{eni obavje{tava da }e nevjernici iz reda onih kojima je data Knjiga i idolopoklonici u Vatri vje~no ostati i ka`e da su "...oni najgora stvorenja." ”Elberijje” zna~i - stvorenja. Uzvi{eni, zatim, za one koji svojim srcem duboko vjeruju i svojim rukama rade dobra djela, ka`e da su najbolja stvorenja. Na osnovu ovog ajeta, Ebu-Hurejre i drugi u~enjaci, izvla~e zaklju~ak da su vjernici odabraniji i od samih meleka, jer Uzvi{eni ka`e: Sudnjem danu.

poglavlja "Dokaz jasni" .

"Oni su, zbilja, najbolja stvorenja." "Njihova nagrada kod njihova Gospodara su", tj. na

"...edenski vrtovi kroz koje }e rijeke te}i, u kojima }e vje~no i zauvijek boraviti", tj. bez
prekida i prestanka.

njima ve}a je nagrada od neprekidnih blagodati i u`ivanja koje }e im biti date na vje~no u`ivanje. "...a i oni }e biti Njime zadovoljni", tj. zadovoljni blagodatima koje }e im na vje~no u`ivanje dati. ko se Allaha bude bojao i robovao Mu kao da Ga gleda. Imam Ahmed od Ebu-Hurejrea prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: /674/ "Ho}ete li da vam ka`em ko je najbolje stvorenje?" Rekli su: "Ho}emo, Allahov Poslani~e." Rekao je: "^ovjek koji se, na Allahovom putu, dr`i uzde svoga konja i koji, kad god zatreba uzja{e na njega." “Ho}ete li da vam ka`em ko je najbolje stvorenje?" Rekli su: "Ho}emo, Allahov Poslani~e." Rekao je: "^ovjek koji ~uva svoju stoku, klanja /propisane/ namaze i daje zekat." "Ho}ete li da vam ka`em ko je najgore stvorenje?" Rekli su: "Ho}emo, Allahov Poslani~e." Rekao je: "^ovjek od koga se u Allahovo ime tra`i da ne{to da (podijeli), a on u Njegovo ime ne daje.”

"...Allah }e biti njima zadovoljan, a i oni }e biti Njime zadovoljni." Zadovoljstvo Allahovo

"To }e biti za onoga koji se bude bojao Gospodara svoga", tj. ovu nagradu }e dobiti onaj

Ovim se, zahvaljuju}i Allahu i uz Njegovu pomo}, zavr{ava kratki komentar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful