103 El - 'Asr / Vrrijeme

1579

OBJAVLJENA U MEKI*, IMA 3 AJETA

103 EL - 'ASR / VRIJEME

Ovim se, zahvaljuju}i Allahu i uz Njegovu pomo}, zavr{ava kratki komentar poglavlja "Vrijeme".

"U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!" "Tako mi vremena"/1/ "~ovjek je na gubitku, doista", /2/ "samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji jedni drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje."/3/ "Tako mi vremena..." El-'asr zna~i ez-zeman vrijeme. Zejd ibn Eslem ka`e da se ovdje misli: "Tako mi ikindija - namaza". Prvo mi{ljenje je ispravnije. Dakle, Allah Uzvi{eni kune se vremenom da je ~ovjek na gubitku i da ga ~eka propast "...samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine", tj. izme|u onih kojima prijeti propast i gubitak Uzvi{eni izuzima one koji srcem dobro vjeruju i rukama rade dobra djela.

oni koji jedni drugima preporu~uju da budu strpljivi na neda}ama, izazovima sudbine i uznemiravanju od drugih, te da budu poslu{ni kad im se nare|uje dobro i kad se odvra}aju od zla. Amr ibn el-‘As spominje da ga je Musejleme elKezzab, kad mu je Amr, prije nego je primio islam do{ao, pitao: "[ta je u ovom periodu objavljeno va{em drugu /tj. Muhammedu/?" Amr je rekao: "Objavljena mu je jedna kratka, jezgrovita i rje~ita sura." "Koja?", upitao je, pa mu je rekao:

"...i koji jedni drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje", tj.

"Tako mi vremena, ~ovjek, je na gubitku, doista, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela ~ine, i koji jedni drugima istinu preporu~uju i koji jedni drugima preporu~uju strpljenje", pa
je Musejleme malo razmislio i rekao: "I meni je objavljeno ne{to sli~no." Amr je upitao: "[ta je to?", pa je rekao:

"O glodaru, o glodaru! Ti ima{ dva uha i prsa, a ostatak ti je udubina, rupa.” Zatim je upitao:
"Amr, kako ti se svi|a?" Amr mu je odgovorio: "Tako mi Allaha, ti dobro zna{ da ja znam da la`e{." E{-[afi, neka mu se Allah smiluje, rekao je: "Kad bi ljudi razmislili o ovom poglavlju, bilo bi im dovoljno."
*

Objavljena nakon sure "širokogrudnost".

103 El - 'Asr / Vrrijeme

1580

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful