SLlllsLlka l novlnarsLvo

SLlllsLlka [eţ na[popularnl[e recenoţ znansLvena dlsclpllna o [ezlcnom sLlluŦ n[en osnovnl cll[ [e
da pronade ū na[bol[e rl[ecl u na[bol[em poreLku ū za odredenu vrsLu komunlkacl[e (
znansLvenaţ publlclsLlckaţ poeLskaţ novlnarskaţ admlnlsLraLlvnu lLdŦ )Ŧ SLlllsLlkaţ dakleţ
lsLrazu[eţ oplsu[e l vrednu[e [ezlcne lskazeŦ Cna na svo[ nacln proucava odnose lzmedu
po[edlnaca l drusLva l Lo u okvlru upoLrebe [ezlkaŦ
na[poznaLl[e sLlllsLlke su ť llnavlsLlcka ( kao dlo nauke o [ezlku ) l kn[lzevna ( kao dlo nauke o
kn[lzevnosLl )Ŧ ÞosLo[e l ū posebne ū sLlllsLlke ( opcaţ prakLlcnaţ slnLakLlckaţ lekslckaţ
lndlvldualna )Ŧ
Þrlm[en[ena u novlnarsLvuţ sLlllsLlka proucava upoLrebu [ezlcnlh elemenaLa u novlnarsklm
zanrovlma l rodovlma ( 1Ŧ vl[esLţ lzv[esLa[ţ lnLerv[uŤ 2Ŧ komenLarţ osvrLţ bll[eskaţ drusLvena
kronlka ţ recenzl[aţ pollLlckl ese[Ť 3Ŧ 8eporLazaţ puLoplsţ zaplsţ humoreskaţ fel[Lon lLdŦ ) ţ u
medl[lma [avnoa lnformlran[a ( Llsakţ radloţ Lelevlzl[aţ lnformaLlvnl fllm l druao ) l n[lhovlm
Llpolosklm varl[anLama ( cenLralnlţ realonalnl l pokra[lnskl dnevnl llsLovlŤ komunalna alaslla
deleaaLskl llsLovlţ Llsak udruzenoa radaţ v[erskl Llsakţ sLrucne publlkacl[e ţ lLd )Ŧ
u nasem sluca[u ova dlsclpllna posebno lsLrazu[e proces komunlclran[a lzmedu novlnara l
korlsnlka [avne porukeŦ uakle novlnarsku sLlllsLlku lnLereslra kako proces sLvaran[aţ plsan[aţ
kodlran[a porukeţ Lako l proces prlman[aţ polman[aţ osmlsl[avan[a poruke od korlsnlka Ŧ
urualm rl[eclmaţ sLlllsLlcka plLan[a 1Ŧ Þravllnoaţ normaLlvnoaţ 2Ŧ 1ocnoaţ po[ml[lvoaţ [asnoaţ
razuml[lvoaţ 3Ŧ Loalckoaţ 4Ŧ lzraza[noa l 3Ŧ Svrslshodnoa naclna plsan[a lll aovoren[a Ŧ 1reba
lmaLl na umu da [ezlk [avnoa lnformlran[a ū nl[e osloboden svo[e komunlkaLlvne funkcl[e ū ţ
Le se ne moze ponasaLl ū kra[n[e slobodno ūŦ uakleţ blLl sLllskl lspravanţ za novlnaraţ znacl
usp[eLl predvld[eLl arupu korlsnlka ko[l ce poruku prlmlLlŦ SLllska redakcl[a [avnlh poruka
Lreba pomocl da se komunlkacl[a lzmedu novlnara l korlsnlka lako osLvaru[eŦ
1Ŧ1 SLll
SLll [e ū nacln lskazlvan[a u po[edlnlm podruc[lma [ezlcne prakse ko[l prolzlazl lz lzbora
[ezlcnlh sredsLava ūŦ
kroz lndlvldualnl lzbor [ezlcnlh sredsLava osLvaru[e se osobnl sLll ko[lm po[edlnac lzrazava
sebe kao drusLveno blceţ lzrazava svo[ sLav prema predmeLu o ko[em aovorlţ svo[e emocl[eţ
svo[ odnos prema suaovornlkuţ clLaLel[uţslusaLel[uŦ !ednom rl[eclţ sLllom se osLvaru[e
posebna upoLreba kn[lzevnoa [ezlkaţ a prema cll[u ko[l se zell posLlcl ( razaovorţ clanakţ
p[esmaţ referaL l slŦ )Ŧ CsLvarenl sLllovl se medusobno razllku[uţ all nlsu poLpuno lzdvo[enl [er
prolsL[ecu lz za[ednlckoa [ezlkaŦ
1eoreLlcarl se slazu da [e [ezlk [edlnsLvenţ all da su upoLrebe [ezlka razllclLeŦ llauraLlvno se
moze recl ť [ezlk [e za[ednlckl lnsLrumenLţ a melodl[a ko[u po[edlnac osLvarl u n[emuŴ [esLe
sLllŦ
ueflnlcl[e sLlla ť
ū !ezlk lzrazavaţ sLll po[acava lzraza[nosLŦ ū Ŷ profesor sLlllsLlke drŦ krunoslav Þran[lc ( sLll [e
nacl korlsLen[a [ezlcnlh sredsLava na opLlmalan nacln u odredeno[ vrsLl kazlvan[a l s
odredenom svrhomŦ )
ū SLll [e cov[ekŦ ū Ŷ francuskl prlrodn[akţ plsac l akademlk 8lfon ( svakl cov[ek na svo[ nacln
blra [ezlcna sredsLva l osLvaru[e aovorŦ )
ū !ezlk se osLvaru[e u raznlm sLllovlmaŦ 1l sLllovl nazlva[u se funkclonalnl sLllovlţ l Lo ť usmeno
kazlvan[e ( razaovor ) l plsana rl[ecţ a na planu plsane rl[ecl posLo[l ť admlnlsLraLlvnlţ
novlnarsklţ znansLvenlsLll l drŦ ū Ŷ drŦ MŦ Mlnovlc
ū Þlscl l onl osLall na[cesce upoLrebl[ava[u one naclne lzrazavan[a ko[l na[vlse odaovara[u
n[lhovu karakLeru l n[lhovlm mlsaonlm sLavovlmaŦ ū Ŷ llnavlsL AŦ 8ellcŦ
ū 8l[ec lz usLa [e kamen lz ruke ť ne vraca se vlse Lamo doakle [e lzasla ū ( llce ko[e [avno
aovorl lll plse Lreba sLalno vodlLl brlau o svom sLlluţ o rl[eclma l lzrazlma ko[e upoLrebl[avaŦ )
5t|| zav|s| ť od povl[esnoa razdobl[aţ od ldeolosko Ŷ pollLlcke orl[enLacl[e komunlkaLoraţ od
n[eaove pslhlcke konsLlLucl[eţ n[eaovoa obrazovan[a l opce kulLureŦ Svaka nova aeneracl[a
sLvara svo[ sLllŦ Cdnosno Ŷ svaka epohaţ svako razdobl[e osLvaru[e speclflcan sLllŦ MeduLlmţ ū
[edlnsLvo [ednoa povl[esnoa sLlla nlkako se ne sml[e shvaLlLl kao apsoluLnoţ vec [edlno u
dlnamlzmu nepresLanoa kreLan[a od [ednoa sLllskoa slsLema ka druaom ūŦ

1Ŧ2 novlnarska sLlllsLlka
novlnarska sLlllsLlka [e dlsclpllna ko[a se bavl proucavan[em novlnarskoa sLlla ţ odnosnoŴ
proucava upoLrebu [ezlka u sredsLvlma [avnoa lnformlran[aŦ ( komunlclran[a )
ZadaLak sLlllsLlke [e da pronade sLllske odllke [ezlcnlh poruka kako na nlvou novlnarske
profesl[eţ Lako l na planu lndlvldualnlh karakLerlsLlka po[edlnlh plsaca Ŷ novlnaraŦ SLlllsLlka
Lreba pomocl da oLkrl[emo nacln na ko[l se sLandardnl [ezlk preLvara u novlnarsklŦ
novlnarska sLlllsLlkaţ pruza[ucl Locne oplse ū [ezlcne upoLrebe ū u novlnarsLvuţ Lreba blLl od
korlsLl svlm ucesnlclma u [avnom lnformlran[uŴ novlnarlmaţ urednlclmaţ
clLaLel[lmaţaledaLel[lmaţ slusaLel[lmaţ osnlvaclma novlnaţkrlLlcarlmaţ znansLvenlm
lsLrazlvaclma l osLallmŦ
novlnar [e uvl[ek u slLuacl[l da vrsl dvosLrukl lzborţ selekcl[u ť lzbor predmeLnosLl l lzbor
znakova za prlkazlvan[e lzabrane predmeLnosLlţ a Lo ce recl da on sLlllsLlku svakodnevno
prlm[en[u[e u svom raduţ odnosno da [e sLlllsLlka vazan dlo n[eaove sLvaralacke prakseŦ
novlnar cesLo nl[e sv[esLan n[eţ kaLkad ne os[eca n[eno prlsusLvoţ all [e zadaLak novlnarske
sLlllsLlkeţ kao znansLvene dlsclpllneţ da prodre u Le zakonlLosLl lzbora znakova l predmeLnosLl
u procesu sLvaran[a [avne porukeŦ
1Ŧ3 vrsLe sLllova

Þolazecl od n[lhove funkcl[e l od osnovne slLuacl[e ( usmena l plsmena poruka ) sLllovl se
moau razvrsLaLl na sl[edecl nacln ť
usmene poruke ť razaovornl( svakodnevnl sLll)ţ folklornl sLll ( usmeno narodno sLvaralasLvo )ţ
oraLorskl sLllţ dl[alekaLskl sLllŦ
Þlsane poruke ť znansLvenl sLllţ znansLveno Ŷ popularnlţ publlclsLlckl sLllţ poeLsklţ
admlnlsLraLlvnl sLll l n[eaovl podsLllovl ( pollLlcklţ dlplomaLsklţ sLll dokumenaLa l zakonaţ vo[nlţ
sudsklţ lLdŦ )ţ novlnarskl sLllŦ
°a°stve°| st|| ť
lemenLl znansLvenoa sLlla ť
1Ŧ upoLreba rl[ecl u pravom znacen[uţ
2Ŧ upoLreba Locnlhţ uLvrdenlh Lermlnaţ
3Ŧ Þrlllcna upoLreba medunarodnlh Lermlna ( Ludlca )ţ
4Ŧ CvrsLa l loalcka konsLrukcl[a recenlcaţ
3Ŧ upoLreba Locnlh van[ezlcnlh znakova ( formuleţ sLaLlsLlckl pokazaLel[lţ shemeţ Labllce

6Ŧ SlsLemaLsko l konclzno lzlaaan[eţ
7Ŧ lmenlcko lzrazavan[eŤ upoLreba speclflcnlh slmbola za odredenu dlsclpllnuţ
8Ŧ 1ocnoţ sLroao clLlran[e uz navoden[e lzvoraţ
9Ŧ CpoLreba fusnoLaţ
10Ŧ korlsLen[e ū ne [aţ vec ml lll bezllcno ū obllkaŦ


neke se osoblne znansLvenoa sLlla moau korlsno prlml[enlLl u novlnarsLvu ( kraLko l [asno
lzlaaan[eţ clsL sadrza[ţ nova lnformacl[aţ LocnosLţ ob[ekLlvnosLţ sLroaa kompozlcl[aţ loalcnosL
lzrazaŤ sLaLlsLlckl podaclţ Labllceţ sheme l sllcno )Ŧ novlnarţ meduLlmţne sml[e zaboravlLl da [e
znansLvena lnformacl[a upucena sLrucnlm l[udlmaţ odnosno kruau ko[l [e moze shvaLlLlţ a da
se [avna poruka ( novlnarska ) upucu[e vrlo slrokom kruau clLaLel[aţ Le da sLoaa ualedan[e na
znansLvenl sLll Lreba blLl odm[erenŦ
°a°stve°Ŵ½½|ar°|ţ ½||c|st|ck| st|| ť
!e prlsuLan u [avnom lnformlran[u ( Llsakţ radloţ Lelevlzl[a )ţ nalazlmo aa l u kn[laamaţ u
raznovrsnlm casoplslmaŦ Þrlllcno [e raznovsLan l neu[ednacen ( varlra lzmedu [ezlka znanosLlţ
odredene sLrukeţ [ezlka poezl[e l proze Ŷ l [ezlka novlnarsLva )ţ Le aa [e sLoaa Lesko bllze
odredlLlŦ u susLlnl [e Lo podsLll znanosLlţ sLruke lll kn[lzevnosLlţ sLll ko[l [e prllaaoden slrem
kruau clLaLel[aŦ u ozbll[nlm novlnrasklm kruaovlma ova[ sLll seţ lpakţ LreLlra kao sLll ū vlsokoa
novlnarsLva ūţ a LeksLovl plsanl ovlm sLllom dozlvl[ava[u da se po[ave lzmedu korlca kn[laaŦ

Þetsk| st|| ť
ÞoeLskl sLll se osLvaru[e u um[eLnlcko[ kn[lzevnosLl ( u poezl[l l prozl )Ŧ
kn[lzevnoŴum[eLnlckl sLll se odllku[e lndlvldualnoscuţ sllkovlLoscuţ emoclonalnosuţ
sub[ekLlvnoscuţ kao l slrokom upoLrebom lzraza[nlh [ezlcnlh sredsLavaŦ upravos e po ovlm
karakLerlsLlkama razllku[e od drualh sLllovaŦ 1akoder [e vazno da svaka poeLska pruza
prlmaocu pored lnformacl[eŴ esLeLlckl uzlLakŦ ÞoeLska [avna poruka lma prvensLveno
um[eLnlckuţ a poLomŴ lnformaLlvnu funkcl[uŦ
Mnoal zanrovl novlnarskoa lzrazavan[a ( reporLazaţ crLlcaţ drusLvena kronlkaţ fel[Lonţ
lzv[esLa[ţ nadahnuLl komenLarlţ polemlka l sllcno ) u veco[ m[erl dozvol[ava[u upoLrebu
p[esnlcklh [ezlcnlh lzrazaŦ

Adm|°|strat|v°| st|| ť
Svo[om sazeLoscu l lmpersonalnoscu znansLvenom [e sLllu na[bllzl admlnlsLraLlvnl sLllŦ
Þona[prl[e Lo vrl[edl za poslovnl podsLll ko[lm se plsu sluzbenl splsl l poslovnl dopslŦ Za n[ea
a[e speclflcan nacln lzrazavan[aţ plsan[aţ korlsLecl se prlLom opclmblaaom sLandardnoa [ezlka
l[ednlm posebnlm fondom usLal[enlh rl[ecl l lzrazaŦ
CpasnosL od uL[eca[a admlnlsLraLlvnoa sLlla posebno [e vellka kod mladlh novlnaraţ a l
novlnara u lokalno[ sLamplţ odnosno kod onlh novlnara ko[l su u slLuacl[l da se cesLo
oslan[a[u na admlnlsLraLlvne maLerl[ale lda prlLom pozna[u plsce Llh maLerl[alaŦ u
novlnarskom konLeksLuţ admlnlsLraLlvnl [ezlk d[elu[e kao sLrano Ll[eloţ odnosno dobl[a
korlsnlkaŦ novlnar ne sml[edozvollLl sebl da se korlsLl sablonlma spomenuLoa [ezlka ť ū lsLl [e
rekaoºţ ū u vezl s preLhodnlm naLplsom ūţ lLdŦ
1akoderţ korlsLen[e admlnlsLraLlvnoa [ezlka u novlnarsLvu semLa plscuŴ novlnaru da osLvarl
svo[ sLllŦ

Þ||t|ck| st|| ť
Þod pollLlcklm sLllomţ kao podvrsLom admlnlsLraLlvnoa sLllaţ podrazuml[eva se upoLreba
[ezlka u Laznlm obllclma drusLvenoŴpollLlckoa zlvoLa Ŧ Cva[ podsLll lma speclflcne
karakLerlsLlke ť vellka ucesLalosL usLal[enlh rl[ecl l lzrazaţ uopceno kazlvan[e l nepoLrebna
meLaforlkaţ vellka ucesLalosL sLranlh rl[ecl l lzrazaţ dvosmlslenosL lll nerazuml[lvosL lskazaţ
frazlran[eţ preL[erana alaaol[lvosLţ nesrazml[er lzmedu emocl[a l araumenaLaţ povladlvan[e
[ezlcko[ modl l ruLlnskom sLlluŦ

Nv|°arsk| st|| ť
kn[lzevnl krlLlcarl kazu da [e ū novlnarskl sLll ū slnonlm za slab sLll u odnosu na kn[lzevnlţ dok
u Leorl[skom dl[elu se samo povlacl razllka lzmedu dva sLllaţ a da se prlLom o novlnarskom
nlsLa konkreLno ne kazeţ oslm Lradlclonalne prlm[edbe da novlnar svo[lm [ezlkom l sLllom
da[e ū samo fakLoarafsku ( lnformaLlvnu ) sllku doaada[a ūŦ
neprlhvaLl[lva su oba Lumacen[aŦ novlnarskl sLll [e samosLalna [ezlcnoŴsLllska kaLeaorl[a
popuL kn[lzevnoaŦ
1reba odbaclLl sve plsane l neplsane Lvrdn[e o novlnarskom sLllu kao sLllu nekakve nlze
kaLeaorl[eţ a naroclLo u odnosu na sLll kn[lzevno um[eLnlcklh dl[elaŦ
Suvremenl novlnarskl [ezlk [e veoma boaaL l raznovrsLan l krece se od [ednoznacne
fakLoarafl[e do mnoaoznacne poezl[eŦ
Þod novlnarsklm sLllom danas podrazuml[evamo svo[evrsnu upoLrebu [ezlka u sredsLvlma
[avnoa komunlclran[aţ prlllkom sLvaran[a veoma raznovrsnlh fakLoarafsklhţ anallLlcklhţ
beleLrlsLlcklh l rekreaLlvnlh poruka ko[e Lreba[u blLl prlsLupacne slrokom kruau korlsnlkaŦ
Za novlnarskl sLll se moze recl da predsLavl[a speclflcno [edlnsLvo svlh posLo[eclh [ezlcnlh
upoLreba ko[e se osLvaru[u u sredsLvlma [avnoa komunlclran[aŦ
Za novlnara [e vrlo vazno da plse kraLko l [asno Ŧ
ÞlsaLl [asno znacl ť blraLl Locneţ konkreLne lzrazeţ korlsLlLl se kraLkom recenlcomţ blraLl rl[ecl
ko[e su na[poznaLl[e naso[ publlclţ daLl po[asn[en[e zaraonsklh lll dl[alekaLsklh rl[eclţdobro
poznavaLl predmeL o ko[em se plseţ posLovaLl aramaLlcke l pravoplsne norme sLandardnoa
[ezlkaŦ
uobar sLll novlnara rezulLlra lz dobroa rada u na[slrem smlslu rl[eclŦ
karakLerlsLlke dobroa novlnara ť krlLlcnosLţ drusLvenosLţ l[ubaznosLţ marl[lvosLţ samosLalnosLţ
dlsclpllnaţ emoclonalna sLabllnosLţ sampouzdan[eţ drusLvena odaovornosLţ drusLvena
akLlvnosLţ sLrpl[lvosLţ LoleranLnosLţ sav[esnosLţ lsLra[nosLţ plemenlLosLŦ
vazno [e naalaslLl da nema dobroa sLlla bez dobroa sadrza[aŦ uvl[ek Lreba vodlLl racuna o
[ezlcno[ l zanrovsko[ sLrukLurlŦ

5t|| °as|va
Cno sLo odmah padne u ocl kad se oLvore novlne su naslovlŦ Cno sLo se prvo cu[e na radl[u
su na[aveţ ono sLo prlvuce aledaoce Lelevlzl[e su obavl[esLl splkera lll vodlLel[a pred poceLak
emlsl[eŦ naslovl l na[ave su vrlo vaznl elemenLl [avne porukeŦ Cnl su kraLak prlkaz sadrza[aţ
prvl mamac za korlsnlkeŦ upravo zaLo Lreba vodlLl racuna o sLllu naslovaţ o lzboru rl[ecl za
naslov l o n[lhovom povezlvan[uŦ
nekollko prlm[era naslova ť
llauraLlvnoŴlnformaLlvnl naslovl ť ū nasLavl[a[u se nepovol[na kreLan[a u prlvredlŦ ū
AflrmaLlvnoŴflauraLlvnl naslovl ť ū udruzenlm sredsLvlma u l[epsu buducnosLŦ ū
neaaLlvnoŴflauraLlvnl sLll ť ū Crv nesporazuma po[eo [abuke Ŧ ū
naslovl sa znakom plLan[a ť ū kracl radnl sLaz za novlnare ? ū
ŦŦŦ
!ednom rl[eclţ sLll naslovne cl[ellne prllaaodava se zanruţ konkreLnom LeksLuţ svrsl naplsaţ
sLllu ko[l se n[eau[e u odredenom llsLuţ a kod beleLrlsLlcklh vrsLa dolazl do lzraza[a l osobnl
sLll novlnaraţ odnosno n[eaova kreaLlvnosLŦ
Cpasno [e za novlnara kada novlnarskl sLll prlhvaLl kao sablon l kad pocne robovaLl Lom
sablonuŦ 8uLlnsko plsan[e se ne oslan[a na samosLalno prosudlvan[e o doaada[lmaţ
po[avamaţ l[udlmaŦ Cno vodl u lzraza[nl doamaLlzamŦ
ua bl se prevazlslo ruLlnsko lzv[esLavan[e poLrebno [eţ pored osLaloa ť odaovorno
profeslonalno ponasan[eţ dobro poznavan[e predmeLa o ko[em se plseţ solldno poznavan[e
pollLlckoa l prlvrednoa slsLemaţ vladan[e lekslkom l slnLaksom maLerln[ea [ezlkaţ lzbe[aavan[e
ū maLerl[ala ū lz Lrece ruke l novlnarsko ū prevoden[e ū admlnlsLraLlvnlh LeksLovaţ ualedan[e
na sLll dobrlh novlnaraŦŦ

1Ŧ4 lunkclonalnl podsLllovl
Þod funkclonalnlm podsLllovlma podrazuml[evamo posebne sLllske karakLerlsLlke ko[e
se osLvaru[u u okvlru osnovnlh sLllovaŦ

mc|°a|°| ½dst|| ť lmamo prl ono[ upoLrebl [ezlka kada zellmo svo[lm lskazom ne
smao lnformlraLlţ vec l probudlLl u korlsnlku poruke os[eca[eţ emocl[eŦ novlnarskl
[ezlkţ posebno u neklm vrsLama nasLo[l povecaLl emoclonalnosL porukeŦ 1o se posLlze
upoLrebom flauraLlvnlh lzraza l posebnlm lzborom rl[ecl ko[e kod prlmaLel[a lzazlva[u
zel[enu emocl[uŦ

Narat|v°| ½dst|| ||| prlpovl[edackl sLll [e posebna upoLreba [ezlka ko[om se posLlze
sllkovlLo l lnLeresanLno oplslvan[e radn[lţ doaada[aţ zlvoLa po[edlnaca lll arupaţ
prolzvodnlh procesa lLdŦ Cvlms Lllom se osLvaru[e dlrekLna naracl[a novlnaraŦ

Þ|ast|c° ½|s|va°©e lll sllkovlLo oplslvan[eţ lmamo kad se auLor sluzl flaurama l
LroplmaŦ 1lme se opls ozlvl[avaţ sLvara[u se boaaLl vlzualnl efekLlţ a foneLsklm
flaurama l zvucnl efekLlŦ

½ska s|r|°a ť [e Lermln ko[lm se oznacava ob[ekLlvnoţ kronoloskoţ svesLrano
lzlaaan[eţ odnosno plsan[e po ualedu na narodnu epsku poezl[u l druae epske vrsLeŦ u
suvremenom novlnarsLvu nema mnoao prosLora l vremena za epsko plsan[eţ
lzlaaan[eŦ

I|k|r°| ½dst|| [e nacln lzrazavan[a ko[l se oslan[a na folklorţ odnosno na [ezlk l sLll
narodnoa sLvaralasLvaŦ upoLreba Llh lzraza u novlnarskom [ezlku [e efekLnaţ ukollko
se upoLrebl[ava[u sa m[erom l na pravom m[esLuŦ

Þrlm[er lz sLampe ť ū Clumac [e zadn[a rupa na svlrall Ŧ ū ţ ū u dobru [e lako dobar
blLlŦº

1e|egrafsk| ½dst|| [e upoLreba [ezlka sa makslmalnom sazeLoscuţ odnosnoŴ kao kod
saLsavl[an[a LelearamaŦ

npr ť ū podneŦ ned[el[aŦ 1erazl[eŦ SunceŦ usaml[en prolaznlkŦ 1lslna Ŧ ū

Lak°sk| ½dst|| ť se karakLerlzlra upoLrebom kraLklhţ [ezarovlLlhţ sazeLlh l vrlo [asnlh
lzraza Ŧ Cva[ sLll [e sLvoren od Lakonaca ( SparLanaca )

npr ť ū S n[lm ( sa sLlLom ) lll na n[emu ūŦ

Lakonskl sLll nalazlmo u poslovlcamaţ aforlzmlmaţ senLencamaŤ u suvremenlm
parolamaţ reklamnlm LeksLovlmaţ u pollLlckoŴldeolosklm sm[ernlcama lLdŦ

|°am|ca° ½dst|| ť nalazlmo u onlm naplslma ad[e se radn[e lll mlsll brzo reda[u lll
ad[e se radn[a da[e kroz dlnamlcne eplzode l sa drasklm elemenLlmaŦ Þosebno se
moze zapazlLl u kozerl[lţ reporLazlţ crLlclţ fel[Lonuţ uzbudl[lvom lzv[esLa[uŦ

Þatet|ca° ½dst|| ť se karakLerlzlra uzbudenlmţ neprlrodnlmţ emoLlvnlmţ
hlperbollcnlm naclnom aovoren[a lll plsan[aŦ 1o [e sLll ko[l se odllku[e blranlm
sredsLvlma lzrazavan[a l oblcno se prakLlclra u prlaodnlm naplslmaŦ 1reba znaLl
odredlLl pravu m[eru upoLrebe paLeLlcnlh lzrazaŦ

Þamf|etsk| ½dst|| [e saLlrlcanţ sarkasLlcanţ duhovlLţ osLarţ za[edl[lv obllk novlnarskoa
lll kn[lzevnoa lzrazavan[aţ ko[l se upucu[e po[edlncu lll drusLveno[ arupl s cll[em
opovraavan[aţ lsml[avan[a lll dovoden[a u plLan[e odredenoa drusLvenoa problemaŦ

z½vsk| ©ez|k [e poseban nacln lzrazavan[a ko[l se veze za lme cuvenoa drevnoa
basnoplsca zopaŦ Þod ova[ nacln lzrazavan[a podrazuml[evamo lskaz ko[l [e lspun[en
dvosmlslenoscuţ neuhvaLl[lvlm naaov[esLa[lmaţ aleaorlcnlm elemenLlmaţ
vlseznacnoscu ko[a zavlsl od drusLvenoa konLeksLaŦ


2Ŧ !ezlk l n[eaova upoLreba

Cov[ek ko[l slabo vlada [ezlkom ne moze blLl dobar novlnarŦ Cn [e danas na[vecl
profesor maLerln[ea [ezlkaţ s na[veclm bro[em slusalacaŦ S druae sLraneţ drusLvo [e
duzno da novlnaru pruzl svakodnevnu pomoc ( skolovan[eţ lzdavan[e [ezlcnlh
prlrucnlkaţ lLdŦ )Ŧ MeduLlm mnoao [e vlse povlka na novlnareţ krlLlka na racun n[[lhove
rl[eclţ a mnoao man[e pomoclŦ nedosLa[u cak l na[oblcnl[l prlrucnlclŦ

Iez|c°a k|tra podrazuml[eva usva[an[e svlh aramaLlcklh norml kn[lzevnoa (
sLandardnoa ) [ezlkaŦ 8ez usva[an[a spomenuLlh odllka ( lekslkaţ slnLaksem
morfoloal[eţ foneLlkeţ akcenLaţ pravoplsaţ dlkcl[eţ dl[alekLoloal[e ) ne moze blLl
poLpuna [ezlcna kulLura ko[a [e novlnaru poLrebna u svakodnevnom raduţ odnosno u
kodlran[u [avnlh porukaŦ

C|stoa ©ez|ka podrazuml[eva borbu proLlv zasLarl[ellh rl[eclţ arhalzamaţ dl[alekLlzamaţ
provlncl[allzamaţ zaraonsklh rl[eclţ lLdŦ ÞurlsLlţ prlsLallce borbe za clsLocu [ezlkaţ
zahL[eva[u clscen[e [ezlka od sLranlh rl[ecl l lzrazaţ od sLranlh konsLrukcl[a l
dl[alekaLsklh aovornlh osoblnaŦ 8orba za clsLocu [ezlka Lreba blLl odm[erena l u
aranlcama moaucnosLlŦ

Za [ednoa novlnara veoma su vaznl mlmlka l aesLlkulacl[aŦ na Lelevlzl[l mlmlka dolazl
do lzraza[aţ all komunlkaLor mora blLl veoma oprezanŦ Mlmlka na Lelevlzl[l Lreba blLl
uskladena s karakLerom lnformacl[eţ sa n[enlm sadrza[emţ Le s dosLo[ansLvom
komunlkaLoraŦ CesLlkulacl[a [e kao l mlmlka praLllackl elemenL prlrodnoa aovoraŦ
kada se kaze ū menl [e ll[epo ūţ a prlLom se mlce alavom ll[evoŴdesnoţ Lada Lo znacl ū
menl nl[e ll[epo ūŦ Sa mlmlkom l aesLlkulacl[om Lerba blLl oprezanŦ


Nest °ac| ©ez|k ť
lloovlstlko [e nauka o [ezlkuţ n[eaovom posLanku l razvlLkuŦ Cna svesLrano lsLrazu[e [ezlcne
po[aveţ uLvrdu[e pravllnosLl u [ezlkuţ oplsu[e l slsLemaLlzlra razllclLe [ezlcne po[aveŦ uLvrdu[e
sllcnosLl l veze medu sllcnlm l razllclLlm [ezlclmaŦ Þocecl moderne llnavlsLlke daLlra[u od
poceLka 19Ŧ SLŦ na[razvl[enl[l modernl pravac u llnavlsLlcl [e sLrukLurallzamŦ neke llnalvlsLlcke
oblasLl su se razvlle u posebne dlsclpllne ť blollnavlsLlkaţ pslhollnavlsLlkaţ soclollnavlsLlkaţ
llnavosLlllsLlkaţ maLemaLlcka llnavlsLlkaţ llnavlsLlcka fllozofl[aŦ
CramaLlka [e arana llnavlsLlke ko[a uLvrdu[e zakone [ezlkaţ proucava l da[e slsLemaLlku
[ezlcnlh elemenaLa l [ezlcnlh po[avaŴ oLkrlva foneLske osoblneţ slsLem l funkcl[u osnovnlh
[ezlcnlh [edlnlca ť po[edlnlh rl[eclţ arupa rl[ecl l recenlcaŦ ul[ell se na foneLlkuţ morfoloal[u l
slnLaksu Ŧ
llloloal[a [e znansLvena dlsclpllna o znacen[u po[edlnlh [ezlcnlh [edlnlca u odredeno[ porucl l
konkreLnom drusLvenom l slLuacl[skom konLeksLuŦ Þroucava prom[ene znacen[a [ezlcnlh
znakovaţ lsLrazu[e meduzavlsnosL aramaLlcklhţ slnLakslcklh sLrukLura l znacen[aŦ lsLrazu[e
semanLlcka pravlla polman[a [ezlcnlh znakova u odredenlm za[ednlcamaŦ Cna razradu[e
odnose ko[e [ezlcnl znak osLvaru[e na relacl[l znakŴ znacen[eŴoznacenoŦ
SemloLlka [e opca Leorl[a znakova l slmbolaţ n[lhove komunlkacl[ske funkcl[eţ ukl[ucu[ucl l
[ezlk kao slsLem znakovaŦ 1o [e dlsclpllna ko[a proucava zlvoL znakova u drusLvenom zlvoLuţ
n[lhovo prozlman[e u prlopcavan[u porukeţ uslovl[enosL n[lhove poruke od moaucnosLl
po[edlnlh korlsnlkaŦ
Lekslkoloal[a se bavl proucavan[em sasLava rl[ecl [ednoa [ezlkaŦ uLvrdu[e znacen[e rl[eclţ
porl[eklo l sLrukLuru rl[eclţ n[ene sLllske kvallLeLe l lsLrazu[e frazeoloske skuplneŦ Þroucava
r[ecnlcko blaao [ezlka l svrsLava aa u r[ecnlke l lekslkoneŦ
ul[alekLoloal[a [e znansLvena dlsclpllna ko[a se bavl proucavan[em narodnlh aovoraţ
dl[alekaLaŦ


3Ŧ u8uS1vnA uv!1CvAnCS1 S1lLA
!ezlk [eţ kao drusLvena po[avaţ veoma prom[en[lvŦ Þrom[ene u drusLvu odrazava[u se l u
[ezlkuŦ Þosebno se [ezlcne prom[ene Llcu [ezlcne upoLrebeţ odnosno sLllaŦ !edan [ezlk svl
clanovl [ezlcne za[ednlce ne upoLrebl[ava[u na lsLl naclnŦ lz Loaa sll[edl da l [ezlk novlnaraţ
[ezlk [avnoa komunlclran[a podll[eze znaLnlm prom[enamaţ odnosno [ezlk novlnarsLva sll[edl
drusLvene prom[ene l prllaaodava seţ uopceno recenoţ vodeco[ drusLveno[ aruplŦ
lzm[en[enl uv[eLl zlvoLa ( lndusLrl[allzacl[aţ urbanlzacl[aţ porasL aradskoa sLanovnlsLvaţ vellkl
porasL sredsLava [avnoa komuunlclran[aţ slroka skolska mrezaţ mlaracl[a sLanovnlsLva lLdŦ )
prl[e sveaa su pom[erlll [ezlcne lzvoreŦ Suvremenl [ezlk ( uz prlhvacan[e preLhodne [ezlcneŴ
folklorneŴ kulLure ) sLvara se u urbanlm sredlnama u slrokom konLakLu sa sv[eLsklm [ezlclmaţ
u uv[eLlma samoupravl[an[aţ [ezlcne ravnopravnosLl l speclflcne [uaoslavenske vlse[ezlcnosLlŦ
!ezlkom se ne obavl[esLava samoţ vec se l usposLavl[a odredenl konLakL medu l[udlmaŦ lz
svakodnevnoa lskusLva se zna da o neuLralno[ Leml razllclLlţ cak l nepoznaLl l[udlţ moau vrlo
prlsnoţ l[udskl l oLvoreno razaovaraLlŦ Þrl[edu ll Ll lsLl suaovornlcl na neku sLrucnuţ
profeslonalnu lll dellkaLnu pollLlcku lll prlvrednu Lemuţ preLhodna prlsnosL l Lopllna
komunlclran[a se aublŦ
novlnar ţ bez obzlra na svo[ osobnl sLllţ mora vodlLl racuna o drusLvenlm kodovlma l n[lma
prllaaodlLl [ezlcnl lskazŦ SvaLko u drusLvu lma svo[e m[esLo l funkcl[u Ŧ M[esLo l funkcl[a
po[edlnca se mora dobro znaLl prlllkom lzv[esLavan[a bez obzlra o ko[o[ se sredlnl radlŦ Sve Lo
dolazl do lzraza[a prlllkomť Ŵoobtojoojo½tlsotolb po odredeno[ hl[erarhl[lţ po prlhvaceno[
konvencl[lţ uz Locno oznacavan[e funkcl[eţ LlLule l oslovl[avan[aŦ

3Ŧ2 °ace°©e r|©ec| ( sema°t|ka )
SLo [e rl[ec ? 8l[ec [e alas lll arupa alasova ko[lma se obll[ezava [edan po[am lll [edna mlsaoŦ
Svaka rl[ec u nasem [ezlku oznacava nesLo lll sluzl necemu ţ dakle moze znaclLl nesLo (
semanLlckaţ znacen[skaţ smlsaona funkcl[a ) lll sluzlLl prlllkom lskazaţ u recenlcl ( slnLakLlckaţ
recenlcka funkcl[a )Ŧ
!edna od osnovnlh funkcl[a [ezlcnoa lskaza [e da n[lme bude lmenovanţ oznacen nekl
predmeLţ odnosno po[amţ po[avaţ mlsaoţ os[eca[Ŧ Znacen[e [e ona predsLava o predmeLu
ko[u lzazlva lzaovorena lll naplsana rl[ec kod l[udl ko[l se sluze daLlm [ezlkomŦ
Znacen[e rl[ecl [e po[am u Leorl[l [ezlka ko[l se prlllcno neodredeno l konLradlkLorno deflnlraŦ
Znacen[e moze blLl ½tovol½teoeseoo ť reclmo ū zlaLan prsLen ū l ū zlaLan cov[ek ūŦ u
aramaLlcka znacen[a rl[ecl ubra[amo padezna znacen[aţ znacen[a rodaţ bro[aţ llcaţ zaLlm
znacen[a vremenaţ zapovl[edlţ zel[eţ moaucnosLl lLdŦ
veza lzmedu ookol½teJmeto [e veza lzmedu maLerl[e l svl[esLlţ Lo [e neprlrodna veza ko[a
nl[e apsoluLno prolzvol[naţ all [e uvl[ek drusLvenoŴ hlsLorl[skl uvl[eLovanaţ uvl[ek [e sLvar
drusLvene konvencl[eŦ Znacen[e [e uvl[ek vezano za drusLvenl konLeksLţ odnosno znacen[e
rl[ecl ml[en[a se s prom[enama u daLom drusLvuŦ
Znacen[e rl[ecl nl[e [ednosLavno l nl[e samo osnovnoŦ 1o [e slozena kaLeaorl[a ko[a u sebl
sadrzl elemenLe vrednovan[aţ emoclonalnosLlţ esLeLlkeŦ u znacen[u [e lzrazen ne samo po[am
vec l emoclonalnl odnos prema odredenom blcuţ predmeLuţ po[avlŦ
neke rl[ecl lma[u samo [edno znacen[e ( aeoarafskl nazlvlţ osobna lmenaţ nazlvl neklh
predmeLa )Ŧ 1akozvanl Lermlnlţ Locne rl[ecl lz po[edlnlh oblasLlţ lma[u po pravllu [edno
znacen[e ( Lrouaaoţ kvadraLţ llLarţ meLarţ aramţ bloloal[a )Ŧ veclna rl[ecl lma lll moze lmaLl u
konLeksLu vlse znacen[aŦ 1a karakLerlsLlka da lma[u vlse znacen[a se zove pollseml[a lll
vlseznacnosLŦ nprţ alava ( dlo Ll[elaţ dlo kn[laeţ alava porodlce ) Ŧ
upravo nas sLlllsLlka ucl ko[e rl[ecl Lreba upoLrl[eblLl u odredeno[ slLuacl[lţ u odredenom
naLplsuţ da blsmo osLvarlll makslmalnu komunlkacl[u sa korlsnlclmaŦ komunlkaLor se Lreba
pobrlnuLl da u n[eaovo[ porucl bar vecl dlo [ezlcnlh znakova bude znacen[skl lsLov[eLan sa
arupom korlsnlkaŦ l [os nesLo ť u novlnarskom [ezlku mlsao Lreba kodlraLl ( sroclLlţ [ezlcno
komblnlraLl ) Lako da dekodlran[e bude [ednosLavnoţ [ednoznacnoţ uz mlnlmalan napor od
sLrane korlsnlkaŦ
3Ŧ2 Iez|c°a mda °v|°arstv
!ezlcna moda [e drusLvena po[ava kao l druaa modaŦ Cna se oaleda u slroko[ l cesLo[ upoLrebl
odredenoa bro[a rl[ecl l lzraza u [ednom vremenskom perloduŦ Moderne rl[ecl se brzo lsLrose
l preLvore u sablonţ kllseţ kalupŦ SLo se cesce l slre korlsLeţ n[lhov smlsao slablŦ Modnl sablonl
su neprl[aLel[l dobroa novlnarskoa sLllaŦ
nekl od modnlh l sablonsklh lskaza na ko[e nallazlmo svakodnevno ť ū odvl[a se dlskusl[a ūţ ū
zauzeLl sLav prema ūţ ū vrslLl anallzu ūţ ū osnovna akLlvnosL ūŦŦŦ
!edlno u humorlsLlckoŴsaLlrlcnlm zanrovlma modnl l sablonskl lzrazl lma[u svo[u nesumn[lvu
vrl[ednosL radl sLvaran[a komlcnlh lll saLlrlcnlh efekaLa ( npr ť suprua l supruaaţ ū usaalasava[u
sLavove ūţ l[ubavnl par ū vrsl anallzu bllaLeralnlh odnosa ū )

4Ŧ SLllska sredsLva
Cdredene sLllske vrl[ednosLl u lskazu mozemo obezbl[edlLl osobnlm lzborom lekslkaţ novlh
lzraza lll folklornlhţ upoLrebom ovoa lll onoa alaaolskoa vremena u kazlvan[uţ rasporedom
odabranlh rl[eclţ sLrukLurom recenlcaţ rasporedom recenlca u slozeno[ recenlclŤ upoLrebom
pauzaţ efekLnlh obracan[aţ reLorsklh plLan[aţ reduclranlh lskaza lLdŦ u ovom od[el[ku blL ce
rl[ec o Llm ū oblcnlm ū sLllsklm sredsLvlma ko[a se cesce [avl[a[u u praksl [avne rl[eclŦ
An1CnlMl!A se veoma cesLo korlsLl u novlnarsLvuţ [er se suproLnosLl lako uocava[uţ polma[u
l pamLeŦ ū L[udl novlŴpraksa sLara ū
PCMCnlMl su rl[ecl lsLoa alasovnoa sklopaţ all razllclLoa znacen[aŦ Zboa svo[e dvoznacnosLlţ
homonlmlma se moau pravlLl duhovlLe [ezlcne lareŦ ū Þlan u prvom planu ū ţ ū uLoplla se
uLopl[aŦ ū
lulCMl su lzrazl Llplcnl za odredenl [ezlk u ko[lma rl[ecl lma[u medusobno usLal[ene veze l
osLvaru[u posebno znacen[eŦ upoLrebom ldloma osLvaru[e se pouzdan smlsaonl l sLllskl efekLŦ
ū ZabadaLl Lrn u zdravu noauŦ ū
ū 8lLl na kon[uŦ ū
ū Þao mu mrak na oclŦ ū
ÞLCnAZAM se deflnlra kao ū aomllan[e rl[ecl lsLoa znacen[aº ŦÞod pleonazmom u slrem
smlslu rl[ecl u novlnarsLvu Lreba podrazuml[evaLl ls vaku preL[eranu r[eclLosLţ suvlsnu
aovorl[lvosLţ prlcl[lvosL bez m[ereŦ
ū sLara sLarlca ūţ ū plasl[lva kukavlca ū ţ ū prva preml[era ūŦŦ
1Au1CLCCl!A [e podvrsLa pleonazma l predsLavl[a suvlsno ū ponavl[an[e neceaa sLo [e vec
receno drualm rl[eclma u lsLo[ recenlcl lll u lsLom recenlckom nlzu ūŦ
ū Slozena l kompllclrana slLuacl[a u radno[ oraanlzacl[l zahL[eva brzo l hlLno r[esavan[e
naaomllanlh plLan[a l problema uz pomoc l suradn[u drusLvenoŴpollLlcklh oraanlzacl[aŦŦŦº

CnCMA1CÞ!A je glasovna figura oponasanja ili prenosenja zvukova iz prirode u nekom
knjizevnome djelu jezicnim sredstvima.
!edan naslov ( ū Avţ Av ÞCLMlkAŦ Þas [e cov[eku na[bol[l prl[aLel[ Ŧ ū )
Þ8ll8AZA
Þerlfrazom se osnovnl slnonlmţ uoblca[enl l uLvrdenl lzrazlţ zam[en[u[u novlmţ oplslnlmţ man[e
oblcnlmţ man[e sazeLlmŦ na prlm[er ť lavŴkral[ zlvoLln[aţ novlnarsLvoŴ sedma sllaŦŦ
naslov ( ūCd novlnara do sefa dlplomacl[eº )
An1ll8AZA [e sLllska flaura u ko[o[ neke rl[ecl lll lzrazl dobl[a[u suproLno znacen[e od onoaa ko[e [e u
lskazu oznacenoŦ AnLlfraza [e podvrsLa lronl[eŦ nprţ kada se ruznom cov[eku kaze da [e ū l[epoLan ūŦ
AÞCS18ClA [e sLllska flaura ko[om se novlnarţ plsac neoceklvano obraca suaovornlku ko[l nl[e
prlsuLanţ odnosno predmeLuţ po[avl o ko[o[ aovorlţ prl cemu za LrenuLak preklda svo[e lzlaaan[e Ŧ
ū C[ţ !abukoţ mo[e selo maloŦŦº naslov
C8AuACl!A [e cesLa u novlnarskom [ezlkuŦ Moze se korlsLlLl kao sLllska flaura lll kao elemenL
kompozlcl[e u slozenl[lm zanrovlma u ko[lma se [avl[a poLrebaţ u procesu lzlaaan[aţ da se lde od
poznaLoa ka nepoznaLomţ od man[e slozenlh po[mova ka slozenl[lma l sllcnoŦ

3Ŧ llCu8A1lvnl lZ8AZl u nCvlnA8S1vu
llauraLlvno lzrazavan[e osoblna [e samoa [ezlka l prlsuLno [e svuad[e ad[e lma komunlclran[a
pomocu [ezlkaŦ !ezlcnl maLerl[al [e lsLl u poeLsko[ l nepoeLsko[ [ezlcno[ komunlkacl[lŦ 1l
Lakozvanl ū p[esnlckl ukrasl ū nlsu samo prlvlleal[a p[esnlckoa sLllaţ vec l novlnarskoaŦ
uanas [e flauraLlvnl [ezlk sve vlse prlsuLan u [ezlku [avnoa komunlclran[aţ bez obzlra na Lo da
ll [e rl[ec o verbalno[ meLaforlcl plsane rl[eclţ o verbalnoŴfllmsko[ Lroplcl na Lelevlzl[l lll o
verbalnoŴ Lonsko[ slmbollcl na radl[uŦ
naslovl ť ū Span[olska na raskrscuŦ uanl punl zaaoneLkeŦ ū
ū klsoţ dodl nam u pomoc Ŧ ū
ū loLel[a kao LvrdavaŦ ū
vazno [e naalaslLl da flauraLlvnosL povecava emoclonalnosLţ ekspreslvnosL l ldeoloskoŴ
pollLlckl l llcnl sLav lzrazen u [avno[ poruclŦ
u sLllske flaure spada[u ť anaforaţ eplforaţ allLeracl[aţ asonancaţporedbaţ eplLeLlţ ellpsaţ
meLaforaţ personlflkacl[aţ hlperbolaţ llLoLaţokslmoronţ meLonlml[aţslneadohaŦŦ
1reba naalaslLl da se po[edlna lzraza[na sredsLva vrlo rl[eLko susrecu samosLalno l u clsLom
obllkuŦ Cesca [e po[ava da se po[avl[u[u komblnlranoţ Le da Lako svo[om c[elovlLom
sLrukLurom d[elu[u na korlsnlkaŦ urualm rl[eclma u [ednom lskazu mozemo nacl l meLaforuţ l
meLonlml[uţ hlperbolu l allLeracl[uţ anaforu l personlflkacl[u l Lako dal[eŦ ukollko u [ednom
lskazu lmamo vlse sLlloaenlh elemenaLa ţ uLollko [e sLlloaenosL lskaza vecaţ efekLnl[aŦ
ū Cradu vraLl Lramva[Ŧ ū Cradu [e slneadoha ( clLa[ aradanlma )ţ a Lramva[ [e slnaularna
slneadoha ( clLa[ Lramva[e )
ū nove cl[ene pokazu[u zubeŦ ū ū pokazu[u zube ū meLonlml[ska zam[ena za prl[eLlLlţ aovo
vezano za cl[ene [e personlflkacl[aŦ

. ¯  © °¾© °–½© ¾°–¾f°f¾ ° ¾¯© ¾fff½¾° o© ° °f¯¯° ½ ¾f°– f°©f © °–¾¾–¾¾ ¯ff –¯   -°f¾f¾¾f -°f¾f¾¾f© ¾n½°f©f¾ f½qff°© ¯°°f¾–¾f °¾° ½qff½ © f¾ ¾¯f©f°–°€¯f°©f %¯°nf°©f% f ff¾¾ © f½°f ¾¾  © q°½ff°f°°°f¾ ½€ ¾© f°f½f°° f°ff ¾f½© °½¾fnf °°ff ¾f f½¯o f© ¯°fq°°f©¾ ¾f° f °© ½ ff°°f¾ -°f¾f¾¾f ½f©oq° ½¾ © q° ½ °°f¾ f  ¾¾¯q ¾°n¯f©f°¯°€¯f°© °°f¯f °n¯f qf ©¯f – f ©¯f ¾Áf ©¯f ¾°fq¯f°°f qf¯f °f°¾ °¯ ¾ffq¯f¾f¯ .@ qf¾ ¾f f© © © °¾ ° f f¾½ © ffq –f°¾ ¯ o © © f© °q°¾¯ ° f¯ ©f©½© °fn¾f°© ¯ © ¾ ¾  €°n© ¾f  fff ¾½©fqffff©°¾  ½€ ¾¾¾  °¾f9f°©o%¾© °fqÁ °©f© q°¾ ¾ff°f½¯ff°°fq° °©¾ff°©f¾  °¯¾¯ % © q©  €f°n¾½ °©f ½¾fnff ¯ €°%¾fq© °f¾©°fq° f© q°f¾ ¾f¾f© – % ¾ ¾f© f°¯¾¯f @¾°ff©¾ €°n°f°¾ ¾¯ ° ff°© %f–%½¾f°f© q f°f½f°½¾f° © q½¾© f ¯°¾f° °°f¾ °f°¾ °¾   .°o 9¾n°¾f°f©q Áo ½ ©ff©° °fq° fff°©f©°f©Á –ff© °©ff °©¯¯¾f°¯¾f¯f  °–¾ o © q¾f© f¯ ° ° fof¾ Á f¯ f © fÁf %n © ©f° –½Á f¾f° –¾¯¾ © q¯ff¯f© ½ ©ff % f¾ ½© ¾°–f ©f  Á ½q © °fn© ¯°ff  °© – ½¾q °¾n© °© –– ff°©f½o ff°f– ° fn©f ¾ff¾©¾ °¾° ¾ff ½f ¾ff © ¾f© ¾½ n€qf°¾ .

-°f© © ¾fn© fÁ ¾ ¾ n© ½ ¯ °¾ °fff½ff°© f f° ½ ¯ °¾ fo o f°¾¾¾f ° ° ½¯© °©© ¾¯f  °¾° f© ¾¾fff° °© – ¾fffq ½f¾ -°fq ¾°© ¾© ¾f°°© ff ° ¾© of°© °½¾¾ f© f ff°°f¾ ¾¾ f°f°¾ ° ¾n½° f½  f°¾ f°ff½ ¯ °¾ ½n ¾¾ff°©f©f° ½  I¾ ¾f 9f o °© €°n© ¾°° ¾fn© %¾¯ °f½¾¯ °f½f%¾¾ ¯–f¾f°f¾© o°fq° D¾¯ ° ½ f–°%¾f ° °¾% €°¾%¾¯ °°f °¾fffÁ% f¾¾ ©f f¾¾ 9¾f° ½ °f°¾ °¾ °f°¾ ° ½½f° ½ n¾q¾ ½ ¾ f ¯°¾f°¾°© –½ ¾%½q ½¯f¾ ¾ ¯ °fff°f ©° ¾ ¾ % °°f¾¾ °f°¾ °¾  ¯ °°f°¾ °–¾f    D½ f© q½f¯°fq °© D½ fq° ° ¯°f 9q°f½ f¯ °f ° ¯°f% nf% ¾f–qf°¾n©f q °nf D½ fq°f°© q°°ff%€¯ ¾f¾q½ff © ¾ ¯ f n %  ¾ ¯f¾°n°f–f°©  ¯ °qfff°© ½ f¾½ n€q°¾¯ ff ° ¾n½°  @q° ¾–nf°© °f °© f  ½ f€¾°f  Á °© ° ©f o¯ q° f  - ¾ ¾ ° °f°¾ °–¾f¯–¾°½¯© °°°f¾%f©f¾° f–f°© q¾¾f f© °f°€¯fn©f q°¾ © °¾ ¾–f¯½n©f –q°¾ ff ¾f¾q½ fn f n ¾ ¯ ¾q°% -°f ¯ ¯ ° ¾¯© f f f© °f°¾ °f°€¯fn©f½o °f¾q°¯© ¯f °¾°–©© ¯ ¾f f f ¾ ©f°f½f%°°f¾f%½o© Á¯–qf ©f  f¾–f– f°© °f °f°¾ °¾ f ¯© ° .

°f°¾ ° ½½f° ½ n¾q¾  ½¾f°©f°¯°€¯f°©%¾f f  ©f% °ff¯–f°©–f¯f f°¾°¯qf¾½¾¯f 9q°© f°¾f°° © °fq °%ff¯ © f°f°¾  ° ¾ © f½ © ½ © f°°f¾f% –f© ¾–f Á   D¾Á°© ½ ¾°f°¾ ¾ °© °¾ ¾©© ½f– °Á ¯ –qf ©f D ©°¯°°f¾¯–¯ff©¾¾ ½f ff¾ ¾– °°f¾f f ¾½¾f°¯¾¯ ©ff© f¾ ½©f ¯ nf°©–f  9 ¾¾ 9 ¾¾¾ ¾f© ¯© °q©°© °¾%½ ©½% °© ° ¯© °q¾¾ © ° f°Áo ¾Áo ¯n°f°Á ¾ © °Áo fÁ¯½ ¯ff©°© q°¾ ¾ff D½f¾ ½¯ ff ¾f¯ff©  –¾f @f © f° f¾ff½ ¾f½f ½¯fn½ °€¯fn© ¾ qf 9 ¾f©f°f½f¯f½ °¾ ° ¯© °q f½¯ °€¯f°€°n© .°–f°°°f¾–fff°©f% ½ff nnf Á °f°f € ©° © Áf© °f f°¯ °f ½ ¯f¾q°% o©¯© ©ff©½ ½© ¾°q© q°ff  ¯°¾f°¾ ©¯¾f Áo¯½ ¾°f°Áo°f°¾ °¯© ¾°f© f ¯°¾f°¾ 9°f©½© © f½¾°½ ¾©¯¾ ½Á¾ °¾½¾½¾° ½¾ f°© – f© ¾½ n€qf°°fq°fff°©f ½¾f°©f ¾ o¾ ½¯½o¯ f–¯¾f° f °–© f © °¯½¾ °¯€° ¯¾f© °© qff ½f¾°¾ © nf©ff ¯°¾f°–¾f½¾ °© f ¯f °°ff f °°fff°©Áf¯½ °¾° °°°ff©¾¾fn© f¾ q ¾ ¾f°©f©°ff ¯°¾f° ¯f ©f f½¯½°f©½¾n ¯f ©ff D °°f¾¯° ¾ f ¯°¾f°© © © f¾f°©  °¾° ©f ¾°f -°f° ¾¯© ¾ f¾ ¾Áf °¯f¾½¯ °–© f ¾©  f#  ¾½ °¯°f½¾¯  @f Á °© f ¯°¾f°–© f°°f¾¾ ¯f½¾n °°f f¾f ¾©¾  .

9q¾ 9 ½q¯¾¯ f½ ¾¯f ¯°¾f°–¾f ½ f¯© f¾ ½ f © ff°¯ n¯f Á ° ½q–f f©½ ¾¯f¾½ n€q° ff ¾  fq ¾f¾¾f© °© qff ½o °ff°© ° ½ °f ¯ f€f fq ¾f¾¾f°© qff ¾¯¾ °¾° f¯©¾¾ff €ff°© ½ © f°f–f–©¾ ° ¾f¯© ¯ ¯n©ff–¯ °ff ½f f°© © q©¯ °¾¯¾  -°f¾¾ °© °qff f© °°f¾¾ ¾°°¯f¾f ¾ °¾°f°© °  ©¾¯ © ¾ ¾f¯½fqff¯ f¾f f f¾ ½¯°°f¾¯ °Áf° °° f ¾¯f n°f° ½¯© f°°f¾©¯© ¯¾¯ f© ¾f¯€f–f€¾%°€¯f°%¾ –f f©f - ½f©f¾ f¯fq °©f -°f¾¾© ¾f¯¾f°f© q° ¾¾ff –©f ½½°© °– @ f fn¾ ½¾f° ° ½¾f° °© °°f¾¯¾f¾° f ° f –© f°fq °¾°f¾°© °¯© °q © f  ¯ °°°f¾© © ¯f –ff°¾f° o ¾ © °°fq° €f–f€© ¯°–°fq° ½ © 9 °°f¾¯¾¯ f°f¾½ f¯© f¯¾© ¾°½ © f¾ ¾¯f ©f°–¯°nf°©f ½¯¾ff°©f ¯ff°¾°€f–f€¾ f°fq  ¾q f°½f© f© ½¾½fq° Á¯–¾°f f°°f¾¾¾ ¯ o f½ ¾f©f¾½ n€q°© °¾¾½¾© o© q° ½ f© ¾ ¾f©¾ ¾¯f©f°–¯°nf°©f f°°ff© f° f½Á f©f¾° 9¾f©f¾°°fq fq° ° ° f ¾¾ f¯ q °n¯ f© q © ¾°f©½°f© °fÁ©½ n f½©fÁ°© °© f–°¾ ©f f¾© q  ½°ff½ ¯ © ¯¾ ½Á ½Áf–f¯fq ½f½¾° °¯ ¾f° f °– © f  f¾°°ff f –f f°f©Á ¯¾¯¾© q ff ¾  –°°ff q°¾ Á °¾ © f°¾ ¯f©¾ ¾f¯¾f°¾ ¾n½°f ¯n°f°f¾f °¾ ¾f¯½ f°© Á °f –°¾ Á °f f°¾ ¾½©¾ f°°¾ ¾f© ¾°¾ ¾f©°¾ ½ ¯ °¾ .

If°© °f–f¾ f° ¯f –¾f  –¾f f©f D© f fq°f © q°©f°¾©¾  °f¾f °Á ¯f½f ° qf ¾ °° ¾°f¾ °Á¾ ½q© °ff © ¾°f©f °Á½q – fn  © ¾ f© ¾¾½ f ©f½ ½q f ¯¾© -f¾°f©f ¾f° ¯ °©f° ½ °¾ff½f¾f f©f ½¯f¯fnf¾° D½ff f fq°f¾°f¾f © qf °f¾°©¯½ f°© - ½¯© f°f¾f –f° °€¯f°°f¾ -f¾f©f©¾ ° ½©°f f°©f½  €¯f° €–f°°f¾ D °¯¾ ¾¯f© ½Á o°¾  - –f° €–f°¾ .

° ¾½f¯f½© ©f   -f¾¾f°f¯½f°©f fof °¾ff°°f "  °¯© q ¾°f¾° n© ° ½f– ff¾ f° ° °¯ ¾ ¾¾°f½¾f ¾©¾ °© –©  °¯¾ f  ¾q¾f f ff©f¾ ° ¾°°ff °¾°°© –f f°¾ ½f¾°© f°°fff f°°f¾¾½ffÁf °f ½q° f¯ Áf ° °¾½¾f°© ¾ ° ¾f°©f°f¾f¯¾f°½¾ f°© –f f©¯f ½©ff¯f © ¯f ° ff©° –¯ff¯ f ¾ ½ fÁ°¾© Áff°© ½ °© ½ ¾f– –° ½€ ¾°f°½°fÁf°©  ½°ff°© ½ ¯ f© ¯¾ ½Á ¾ °½°ff°© ½q–½ °–¾¾ ¯f f f°© ¾¯¾°f¾¯¯f °© –© f ©–ff°© ¯f ©ff o °°f¾ ½ °© f ¯°¾f° ¾f – f°© °f¾ °°ff   °n°f°½ ¾ 9 €°n°f°¯½ ¾¯f½ f¯© f¯½¾ ° ¾¾ ff ¾ © ¾ ¾f©¾°°¾f  .

¯n°f°½ ¾ ¯f¯½°©½ © ff f ¯¾©¯¾f¯° ¾¯f°€¯f o½ ¾°½ ¾© of© ¯n© -°f¾ © ½¾ °° ¯¾f¯f°f¾©½ of ¯n°f°¾½ @¾ ½¾ ½ ¯€–f°ff½¾ °¯ ¯© q© ½¯f ©fff© © ° ¯n©  -ff°½ ¾½½© fq¾© ½¾ °f½ f© f©¯¾ ½¾ ¾° ¾f°°½¾f°© f °© –f f©f f½© °fnf–½f ½ °½n ¾f ¯¾¯¾ ¾f©  °f°ffn©f°°ff  9f¾q°½¾f°© ¾½¾f°© ¯f¯f ¾ f¾€–f¯f ½¯f @¯ ¾ ½¾©ff ¾ff©¾ –ff° € f€° ¾¯ €–f¯fq° €  ½¾fÁ°f © ¯°©¯¾ °fqff © ° °Á ¾ ¾f° f–f°© °¾°½¾f°© ½– °f°f ° ½¾½ © – ½¾ ¾ D ¾ ¯ °¯°°f¾° ¯f¯°–½¾f ¯ °ff ½¾½¾f°© f–f°©  °½ ¾© °fq°fff°©f©¾ ¾f°©f°f€ °¾°°f© ¾ °f °–¾fffÁf D½ fff°°f¾¯© © € °f ¾ ½ ©ff©¾f¯© ¯°f½f¯¯© ¾  9¯© Áf¯½  ¯fn© f °©f½f°f¾f  D © f f # @ –f€¾½ ¾© ½ f© f¾f¯f¾¯f°¯¾f Áo °¾° f ¾f¾f©f°©f –f¯f  -½ ½ ° - © ©f @ f© °n D¾f¯© °½f° @Á°f  f°¾½ ¾ ¾ ff f½ ¯f © – ¾f ©f¾° ff f©¾© ¾ ° f°fnf%½ff°fnf% -½ °©¯%¾fÁ¯%°f°© ¯  f°¾¾°ff¯½¾nf¯f f€¯¯f ¾ ° °nf¯f ¾ ¯ °¯ ½ff¯f f¯°¯ ¾¯f ½q Á¯¾¯© °nf¯f  .

¯¯°–© Á ½f°f°°f f°ffq°°©© © q f¯°–¯f°© ½¯o - ¾f©qf°f© q°©½q°n  q°ff½ f¯© f¾f©f°© ¾–f¯fq°¯°© °–% ¾f° f °–%© f ¾f©f°©f¾½¯ ° f% ¾f ¾°f¾ ¯ ¯€–© €° fn °f ½f½¾f n© ©f –© %° ¯  ½½°f© q°ff©f© °°f½ °f¾f ° °¯f  °¾° f°©©f°½f  ¾of© f½ f¯© f ½f¾f© © q fff¯f ©f f¯f ½°n©ff¯f f–°¾© q 9¾ ½¾fn  fq¾o© f f© f©qÁo °© © f ¾f°© qff ¾f°°¾n©f ©f f¾–°¾ °f  ffq¾o© f f ¯© °f –f°nf¯f¯–o°¾  .°f¯qf°½ ¾ °ff¯°¯°f½¾¯f– © ¾ f °© ¯¾ f© – © ¾ f °©f f© °f¯q° ½ ¾f f¾¯ ¯ °¯f 9¾ °¾ ¯ f½f © ½f nn € ©°  ©¯© Áf©  9f qf°½ ¾ ¾ ff f °¯ ° ½ °¯ ¯°¯ ½ q°¯°fq°¯– °©f½¾f°©f @© ¾©¾ © f°¯ ¾ ¾¯ffff°©f q°¾ ½fnf½– °¯°f½¾¯f @ f°f  ½f¯© ½ ½f q°ff  9f¯€ ¾½ ¾© ¾fqf° ¾ff¾qf°  Áf f© © °°f¾– °© °–fff°©f ©¾ ½o© ½© °n Á °©–½¾n© ¯ ½–ff°©f ¾¯©ff°©f °©f½f°©  °– Á °–½ ¯f  ½¾© © ½¾ f°°fq°fff°©f©¾  f¯ q °– °– f¾°½¾nf½f 9 f©°fq°fff°©f½ f¯© f¯¾f©© ¾½°© ° ¾¯¾ °Áo ° f©¯°f–© Áf©¯f f –q°¯ ¯ °¯f Á °fq°Áo©ff¾ Á °–° ¾f   °© –f½ f © ©¾f f f© ¯° ¯  f°°f °© f°f¾°f© o ½€ ¾¯f °© –© f ¾°f© o¯ © ¯¾Áffnf – ¾f° Á© ° f°°f½¾f ° °½¯o%Áf°© ff°© © q° ½q°f % .

¯f°f © f ¾f °f¾ff ¯°€¯fn© ¾f°© °¯¾f f© ¯ ¾ ¾©f°¾¯ ¯°ff ¾fn©f© f¯¯f½ffq ¯ °½ °––f f f¾ f ¯ °© © ½ f½¯¾ ¯q –f¯© ¾° f f°fq ¯ °°© © ½ f¯¯¯– ¾fn©¯ f ½ f°  - Á°fn©  °–¾f© °ff© °© –¯½¾f°f °f¾ ¾f°¾f© © q° ½©f © ½f°¾© ½¾© ¾¾ ¯fffq © q° ½©f D © ¾q°¾ ¯ ¾q°¯fq¯© n¯f 9q n¯ ° °–¾ ff© ½q f -f©f© °©¯ °½ffn°–¾n© ¾ff¯ - °–¾q  f¾¾¾ f ½¾ ° ¾n½°  °–¾f ½¾°–¾f ¾n°–¾f °–¾¾f ¯f ¯fqf°–¾f °–¾qf€€©f f¯ff© –f°f°–¾ ©f © f° © f ½qff f© ¾¾ ¯f © q° ¯ °ff© q°½©ff f€° ¾ ¾ ° ¾¾ ¯€°n©¾°° © q°© °nf ½© °© q –½f© q q °nf © ¾ °f€° ¯€–© ¾°f¾ –©f© °f°¾ °f ¾n½°f°fq °©½© °© q°© °nf °©½n ° °¯ Á °¯¾fn©¾¯° ¾ 9qff½¯© ° °fq °©f© q° °ff ¾f© ¯ f¾°¾–f¯fq ¾°f¾q¾f°fq °©f ¾f© ¾ ¯f°qf½ff½¯f°©f© q°°ff °¯f© °nf¯f °fff ©  °¾ © © q°°f¾f© °f fn©°f °fq °© °fq °  ¯f© ½of ©f°ff¾¯ f °© ¯°fn©¾ €°n© ©q©o © f¾¾ ¯°ff @© ¾n½°f©f½qff°ff Á °¯ °©½¯f°© ½½off°©½ ¾© °¾°© ½ ¯–o°¾ ½© °¾°f  ¾–©f¾ f½qff°© ¯¾f¾ff© q© °–© f D © °fq °© © q ½© ¾© q °© ° ¾¾ f ¾f© €f Á ¾½° 9qff © q°q f–© f¾¾ff–f© q° ¾° ©f –©f© °f°¾ °f ¾n½°f©f¾ f½qff°© ¯°f °–f ©f ff  .f© °–°°ff ¯f¾f°¯¯f– ¾fn©f -f ©¯¯f f ff©f f¯°f¯f ¯f½ f° .

 D=@I-DI@I-@@ © f Á °f½©ff ¯f½¯© °© 9¯© ° Á fff©¾ © 9¾ °¾ © q° ½¯© ° q© q° ½ °¾°¾f f°© ¾ qf°© q° f© °n ° ½ ©ff©°f¾°fq° –f¾© f© °°ff © ©f°–¯°nf°©f½ © °f°¯½¯© °f¯f °¾°© °°f¾f¾© Á ° ½¯© ° ½f– ff¾ ½o ° q ° o© Á °©–½ ¯© °© °© f%° ¾©ffn©f f°fn©f ½f¾–f ¾–¾f°°Áf  ½f¾¾ ¾ff©f°–¯°nf°©f ÁfÁ¾f¯ f ¯–fn©f¾f°°Áf % ½© ¾ –f¾½¯© © q°  ¯ °© %½fof°© ½ ° © q° €° %¾ff¾ f°¯¾ °f¯fÁ¯°f¾f¾© ¾¯© n¯f © ¯f¾f¯½f©f°©f © q° f°½f°¾¾½ n€q° ©–¾f °¾ Á © q°¾  ¯¾ ° f© Áff¾f¯ o¾ ¾½¾f©f °°f¯ © ¯f ¾f ° °–¾¾f¾ °f f° f°© ¯fq qf° ½°f© ¯– ½¾° © ¾ °f–ff 9© ¾¾–°n°f° ¾q° ½€ ¾°f° f°½q½ ° ¯ ½ °f½¾°¾½°f ¯°nf°©f¾ –  -°f  f°f¾©¾ °¾ ¯f fq°f Á °¯ ¯f°©¯f ½f– © q°¾f f Á¯f¾© ¯© ¾€°n© .© ¾€°n©f ½© °nf¾ ¯f °f½¯© Áff°©f f©©¾ ¾ °f  f ff©f½¯ °f f©f°©f½¾°½ °©© f© ½½fo °© ° °n© q°°fqff°© €°n© ¾©ff°©f  °fq °© © q%¾ ¯f°f% =© © q"© q© –f¾–½f–f¾f©¯f¾ © ff© f°½©f¯© °f¯¾f ff© q°fÁ ¯© °fqff° Á¾° q ¯ f ¯ °fq° Á% ¾ ¯f°qf °fq °©¾f ¾¯¾f°f€°n©f%¾½¯¾ff q °n%¾°fqf  q °qf€°n©f%  °f ¾°°€°n©f© q°–¾ff© f°©¯  ¯ °f° °fq °° ½ ¯  °¾°½©f¯ ½©ff ¯¾f ¾© of© °fq °© © °f½ ¾ff½ ¯ ©ff– °f°f½¾f°f© q © ©¾ ¾ f¯© ¯ °fq °© © q© ½©f¯ ©© f©¾ ½q°°  °°f ° €°f °fq °© ¯ ½f½ ° ¾ ° n¯ ff°½¾ ° ff°q© D –f¯fqf°fq °©f© q f©f¯½f °f°fq °©f °fq °©f f ©f nf f¯ °fq °©f ¯ °f f½©  © ¯–o°¾ .

I f¯ °ff½ ¯ f© f¯ ¯f © ¾© ¾ © ° ½ °f f©f °© f½¾°½©°f f© © Á ° ¾©¾© f°f © © ¾f Á ° ° °n© °fq °© © © f°f Á °° ¾ °¾°°fq °© © q¯© °©f¾ ¾½¯© °f¯f f¯ Á °fq °© © q°© © °¾f°°© ¾f¯¾°° @© ¾ °ff –©f©f¾ ¾f  ¯ ° °f°©f ¯n°f°¾ ¾ D°fq °©© f °° ¾f¯½©f¯ o ¯n°f° °¾½ ¯f °¯ o ½ ¯ ½©f - © q¯f©¾f¯© °°fq °© %– –f€¾°f ¾ °f¯ °f °f° ½ ¯ f% @ff° ¯° q° © q½© ° f¾ ¯f©½½f© ° °fq °© %–f f f f ¯ f –f¯ –©f% I q°f© q¯f¯ ¯f ° ¾Á °fq °©f @fff ¾f f¯f©Á °fq °©f¾ ½¾ ¯©f Á °fq°¾ -½ –ff% © f °©– –ff½ n % D½f°f¾¾¾fq© © q f½©  °©¾fn©  °¯ °f½¾ f ¾¯¾f¯f¾¯f°¯°fn©¾f¾°n¯f ¯°f¾ f ½ ° f°© –©½n f o © q°°ff °fq °©¾¾© f°¾f –½¯¾°f ©Á° Á °°f¾¯© ¯¾f f f%¾q © q° ¯ °f%f f f°©  © °¾f° © °°fq° ¯°¯ff°°f½ ¾f° ¾°f  q°f¯ f°°f¾ q°f¯ f© Á °f½©fff –f¯ f °f¾ – fÁ©q ¾©½  °– ©f© qff© °¯ ¯ °¾¯½  . ° © q¾ ¾Á ½ Áf ° Á f½ =¾ q Áo Á ¾ °©¾¯¾f¾f . °Áf ° ¾° ½©f © –°°f¾–¾f - ¯ °Áf °¾¾ff°f© °ff¯¾f ° °  ©f¾ ¾¾©f  f ¾f½ ¯f Áf°f ¾°°ff°¾  °¯¾q ¾fq°¯f°¯f¯ °Áf °¾f¯f©¾©° ¾¯°© © °¾f ¾ff°©f¯q°¾fq° € ff%°½ ¾½–¾½–f ¾f–fÁff© ¾f © f°½f Áf°f f f° °¾f %  ¾f¾ ¾f  ° ¾¾ © °¾¾f¯ ¯ © ¾ °¯ ¯ ¾f ° ff€° ½ ¯–°––f–¾– ¯ °fff°© f¾½ ¯ f f°© q ¾¯ q °nf f¾½ ¯ q °nf¾ °© q °n ½ ¯ ½ff € ° fof°©f ¾½f°©f nf°¾ff D¯ © © o © q¯ q°¯ ¾¾¯¾ ¾¯f©f¾ q Áo ©f©f©½f¾©f° © q .

-.84. 9f¾© q© °f© ©½©f © % 9 9 €f¯¾ ¾°°¾°°¯ qf© ° °f f¯© °©©°¯ ½¾°¯ ¯f°©  q°¯ ¯f°© ¾f ¯ -f½¯© f f©°©f °°f¾ ¾ ¯f¾f -f¾% °°ff Á €f ½¯fn© #% -@© ¾¾f€–f©©° © qf ©f©¾½°°fq °© °–f© © ¾f°fq ° °€ff© ½ ¾f°© -½ f f¾ °¯q© f f© © ½f° 9@© ¾¾f€–f©¯¾ °°f ½¾fn° q f° fof¾–°©°© ½¾f° °¾°½ ¯ ½©f©©– ½q ¯f °f½ f¾© f–f°©  © f ¯© ¾ ¯f #°f¾ .5774/0:3042 3 0.@90..:4.4543.¾ €°ff –¯f°© © q¾–°fq °©f# 9 ½ °f¯¯Á ¯ ¾¯¾© q°°f¾ f½ f¯© f¾f½ © f°© q¾ ¾Á° –©¾ ½q©¾ ¯©  ¾ff¾fnf ½fÁ©ffnf  ½f½ ¯© f @D@© ½ ¾f½ °f¯f½ ¾f©f¾Á° ½°f©f°© ° q –fÁ© o q ° –¯© q¯f¾© q °n¾¯ q °q¯°  °f¯½nf°f¾fn©ff °©–f°fn©f© f °© Áff°© °f–¯f°½f°©f½ ¯f½¯o¾f °© Á ° ½q–f°fn©f # -.  f°°f¾% I I9.1:7.-@-.2.57034 03.3420/0:0 32870/89..¾ ¯fq ¾¾°°f¾ © ¾ ¾½°¾fqff© ½¯f© ½f¯ © ° ½f¾f¾ff .¾f½q°f °© ©¯f© q¯f©¯ ¾ °¾f© °  ¾f©½¾ °°fq °© D½ ¯ ¯f¾f© ¾ ½ f°¾¯¾f°¾¾ €  f f f° f°–  °f°©  9f¯¯f°fq  9-. .3.3.¾© q¾––f¾°–¾½f ffq–°fq °©f –¾© °fq°¾ ¯°¯¯f¾ ¯–½f © q° – 9f°½¯½f°  D½f¾ ½©f  .

.

© q ¾f°°f¾¯© . ¾ ¾f¾¾f€–ff ¯ ° ¯½n© ¾ °©¯f°¯f©¯f¾ ©f©f½ f ½n ¾f–f°©f f¾  ½°f–f° ½°f¯ ¯f°© ¾ °½©¯ff¾ °©¯f¾q°  D@I-D-I-@ID –f°fff°© ¾ °f© ¾f¯–© f½¾°© ¾– © – © ¯f¯°nf°©f ½¯o© f q°¯f ©f© ¾½ ¾©° ½ ¾©© q°©¯°fn© @ ff° ½© ¾°qf¾ °¾¾f¯½ –©f½© ¾°q–¾f o°°f¾– f°f¾© €–f°© ¾ Á ½¾f°© ©f°–¯°nf°©f  f°f f © © q f°©¯ f€n½¾f° © q  f° €¯¾©½n°f ©  f° °¾©¾¯ n°ff © -f¾ =½f°©¾f°ff¾Áo f°½°f–°   Á  °f¯½¯o   ©ff ff  If°© °f–f¾ f€–f°¾½ off ¯n°f°¾ ¾½ ¾°¾ Á ½qq°¾ff °©f°©½n D¾¾ €– ¾½f f© f°f€f ½€f f fn©f f¾°f°nf ½ f ½  ½¾f ¯ f€f ½ ¾°€fn©f ½ f f ¾¯° ¯ °¯©f ¾° – f @ f°f–f¾ f¾ ½© °fff©°f¾ ¾f© ¾¾ o¾f¯¾f°q¾¯  Áof© ½©ff f¾ ½©f©©¯ °f°  ff¾©¯n© ¯ ¾¯ © ©°f¾°f –¯© q¯f© °¯¾f¯ ¯°fo¯ f€ ¯ °¯© ½ f fn© f°f€½ ¾°€fn©f f© D© °¯ ¾f¯f¯Á ¾– ° ¯ °ff © ¾– °¾¾ff of € °©f f ff¯f© f © ¾° – f%qf©–f f°¯f% ff¯f©© ¾°–f°f ¾° – f%qf©f¯f© % - n© ° ½f©  ½f© ¯ °¯©¾ff¯© °ff½© f f°fn© ° © ½ ¾°€fn©f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful