1

EDUCATION of ELAKSAMANA

TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIORIS
Teoriinimengutamakankemahiranberkaitanfizikal.Inikeranatokohtokohbehaviorisberpendapatbahawapembelajaranmerupakansuatuperubahandalamtingkahlakucarases eorangbertindakdalamsituasitertentu. Terdapatduaprinsip yang dikemukakandalamteoriiniiaituprinsippelazimanklasikdanprinsippelazimanoperan. PELAZIMAN KLASIK 1.Tokoh Ivan Pavlov (1849-1936) Kajian Pavlov terhadapprinsippelazimanklasikberfokuskepadapengeluaran air liuranjing.Beliaumenjalankaneksperimendenganmelatihanjingmengeluarkan air liurapabilakedengaranbunyiloceng (konseprangsangandangerakbalas).Hasilnya, Pavlov berpendapatpembelajaranbolehberlakuakibatkaitanantararangsangandengangerakbalas.Pavlov menambahlagi, pembelajaran yang berlakumelaluiperkaitaninidinamakanpelazimandanpembelajaran yang berlakuakibatduarangsanganinidikenalisebagaipelazimanklasik.MenurutNoriati, Boon danSharifahFakhriah(2009), pelazimanklasikmerupakansatubentukpembelajaranperkaitanmelibatkanrangsangan neutral berkaitdenganrangsangansemulajadidanmenghasilkangerakbalas yang serupa. Selainmengemukakankonseprangsangandangerakbalas, Pavlov jugamengemukakankonsepgeneralisasi, diskriminasidanpenghapusan yang bolehdiaplikasikandalam proses pengajarandanpembelajaran. 2.Tokoh J.B. Watson (1978-1958) Kajian Watson pula banyakdipengaruhiolehTeoriPelazimanKlasik Pavlov danberasaskantingkahlakuhaiwan.Eksperimenbeliaudikenalisebagai Model PelazimanKlasik Watson yang menggunakanseorangbayiberumur 9 bulanbernama Albert danseekortikusputih.Albert padamulanyatidakmenunjukkanperasaantakutpadatikusitutetapiapabilasatubunyi yang kuatdikeluarkanapabila Albert mendekatitikustersebut, diamulamenjaditakut.Situasiinidiulangibeberapa kali sehinggamenimbulkanperasaantakut Albert kepadatikustersebut.Hasilnya, Albert telahmempelajaritingkahlakutakutkepadasemuabendaputih yang berbulu. Menurut Watson, tingkahlakuadalahrefleksterlazimiaitusesuatugerakbalas yang dipelajarimelalui proses pelazimanklasik. Selaintingkahlaku, Watson turutmenjalankankajianterhadappembelajaranemosimanusia.Menurutbeliau, manusiamewarisitigajenisemosisemulajadiiaitutakut, marahdankasihsayang.Emosimanusiaatauperubahannyadipelajarimelalui proses pelaziman. PELAZIMAN OPERAN Dikenalisebagaipelaziman instrumental yang melibatkankesanakibattingkahlakuseterusnyadiulangi, danSharifahFakhriah, 2009). 1.Tokoh E.L. Thorndike (1874-1949) merupakansatubentukpembelajaran diteruskanataudihentikan (Noriati, yang Boon

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2011

2

EDUCATION of ELAKSAMANA

Kajiantentangtingkahlakuhaiwan.TeoriPelazimanOperan Thorndike turutdikenalisebagaiteoricubajaya.Melaluikajiannya, seekorkucingdimasukkankedalamsebuahsangkardenganmakanandiletakkan di luarnya, beliaumendapatikucingtersebuttelahmelakukanbeberapapercubaanuntukkeluardarisangkar.Pembelajar aninidikenalisebagaipembelajaran cubajaya .Melaluipembelajaranini, kucingtersebutmelakukanpelbagaireaksisehinggaterpijakselakpintudansangkarituterbuka.Kucingtersebu takankeluaruntukmendapatkanmakanan. Apabiladimasukkankedalamsangkarsemula, kucingtersebutmelakukanlagibeberapapercubaanuntukkeluardarisangkartersebut. Perhubunganantararangsangandengangerakbalasinimewakilikonseppembelajaran.Perhubunganiniberla kuberdasarkanbilangan kali latihan, keadaankesediaanindividudankeberkesananlatihan.Thorndike menyarankan, pembelajaranmanusiadikawalolehhukumtertentu, yang disebutsebagaihukumpembelajaran yang terbahagikepadatigaiaituhukumkesediaan, hukumlatihandanhukumkesan.Mook Soon Sang (2002) mentakrifkanHukumKesediaansebagaikeupayaanpersiapanindividu di dalamkendirinyauntukmemulakansesuatuaktivitipembelajaran. Menurutbeliau, HukumLatihanmenyatakanbahawasemakinbanyaklatihan yang tertentudijalankan, semakinkukuhikatanatauasosiasigerakbalas yang tertentudenganrangsangan yang berkaitan. 2.Tokoh B.F. Skinner (1904-1990) BeliaumengutarakanjugaTeoriPelazimanOperan.KajiandijalankanmenggunakanKotak Skinner.Seekortikus yang sedangmelompat-lompat di sekelilingkotaktiba-tibatertekanbutang yang akanmengeluarkanseketulmakanan. Tanpamembuangmasatikusituakanmengulangimenekanbutangtersebutuntukmendapatkanmakanan. Menurutpendapat Amir Awang (1986), mengikutPelazimanKlasik, muridakanmenjadipasifkeranaganjarandiberikankepadanyabukanatasusahanyamendapatkanganjarante rsebut. ManakalamengikutPelazimanOperan, pelajarbertindakaktifkeranaganjarandiperolehdengancaraberusahasendiri.Skinnermemperkenalkan lima jenis proses TeoriPelazimanOperaniaitupeneguhanpositif, peneguhannegatif, dendaan, prinsipPremackdanpelupusan. Menurutbeliau, dalamteoripelazimanoperan, gerakbalasbolehdiulangiataudihapuskanjikadiberikanpeneguhansejurusselepasgerakbalasditunjukkan. IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENGEJARAN Teoriinimenekankanperananpersekitarandalam proses pembelajaran. Matlamat yang spesifikperluditetapkandandinyatakandenganjelasoleh guru supayaiabolehdicapaidenganberkesan. Di dalamsetiappembelajaran, guru perlumenetapkanobjektifkhususbagisetiaplangkahpengajaranmereka. Guru jugabolehmenyusunaraskesukaransoalan-soalansupayamuridmuridberupayamenyelesaikannyadenganbetul (Lee ShokMee, 1994). Olehitu, merekaakanmenerimapengukuhanpositifmelaluisoalantersebut. Guru jugabolehmengaplikasikanhukumkesediaandenganmengaitkanpembelajaranbaharudenganpengetahuan sediaadapelajar.Hukumlatihanjugabolehdilakukandenganmemberibanyaklatihandanpengulangan.

Present by elaksamana@yahoo.com © All Right Reserved Presented 2011

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times