Uvodno

1. Definisanje menadžmenta po H. Fayol: POKKK

Menadžment predstavlja proces Predvidjanja Organizovanja Komandovanja Koordinacije i Kontrole 2. Definisanje menadžmenta po Mery Parker Follet Menadžment predstavlja veštinu obavljanja poslova pomoću ljudi. 3. Definisanje menadžmenta po Daniel Waren i Dan Voich Definišu menadžment kao aktivnost kojom se vrše odredjene funkcije sa ciljem da se na efikasan način obezbede, rasporede i iskoriste ljudski napori i fizički resursi kako bi se postigao neki cilj. 4. Koje su osnovne definicije menadžmenta proistekle iz analize većeg broja radova o menadžmentu menadžment je upravljanje preduzećem menadžment je upravljanje organizacijom menadžment je upravljanje poslovanjem menadžment je upravljanje posl. Procesima men. je upravljačka struktura posl. Sistema menadžment je rukovodstvo preduzeća menadžment je strateško upravljanje menadžment je strateško odlučivanje menadžment je strateško planiranje menadžment je poslovna politika 5. Opšta definicija menadžmenta naučna disciplina usmerena na iznalaženje takvih mera i akcija kojima se poboljšava realizacija različitih aktivnosti i poduhvata i čini efikasnije funkcionisanje i razvoj raličitih privrednih i društvenih sistema. 6. Trojaka funkcija menadžmenta 1. Proces upravljanja poslovima, poduhvatima ili poslovnim sistemima 2. posebna grupa ljudi 3. naučna disciplina 7. Menadžment se može posmatrati kao Ekonomski resurs Sistem vlasti i sistem elite.

odlaze u penziju i slično 3. Prednost i nedostaci internih izvora pribavljanja kadrova Prednosti .konflikt i problemi usled zainteresovanosti većeg broja kandidata za to radno mesto 5. Izvori pribavljanja kadrova Interni i eksterni 4.bliskost radne sredine Nedostaci . Prednost i nedostaci eksternih izvora pribavljanja kadrova Prednosti . a) b) c) d) e) Faze procesa kadrovanja utvrđivanje potrebe za kadrovima pronalađenje kadrova odabir i prijem kadrova obuku kadrova ocenu rada i nagrađivanje kadrova napredovanje i razvoj kadrova Najčešći slučajevi kada nastaju potrebe za kadrovima formira se nova organizaciona jedinica OJ Povećava se obim poslovanja postojeće OJ Uvode se novi poslovi i zadaci u postojećim OJ Kadrovi napreduju ili prelaze na druga radna mesta RM Kadrovi odlaze’sele se u druga preduzeća.nepoznavanje radne sredine preduzeća . a) b) c) d) e) f) 2.poznavanje načina poslovanja . procesa i procedura .opasnost zatvaranja preduzeća u svoje uske okvire .otpor sredine i gubitag motivacije novoprimljenog radnika i slično 6.Kadrovanje 1.uži izbor kadrova .poznaju procedure i tehnike koje se koristež .želja za samodokazivanjem u novoj sredini Nedostaci .nova znanja .novi ljudi i nove ideje . Metode koje se koriste u izboru kadrova a) metod intervjua b) metod testiranje c) kvantitativne metode (ponderacija i višekriterijumske analize) . napreduju.nepoznavanje ljudi.

7. Šta predstavlja organizacija Organizacija preduzeća je rezultat organizovanja i predstavlja optimalnu kombinaciju i logičku strukturu svih potrebnih resursa. Šta predstavlja proces organizovanja Organizovanje predstavlja fazu formiranja organizacione strukture preduzeča u kojoj se odvija proces 1) podele rada 2) grupisanje i povezivanje pojedinih vrsta planova 3) delegiranje ovlašćenja i odgovornosti u obavljanju poslova 4) povezivanje svih struktura (resursa i organizacionih delova) u skladnu i funkcionalnu sredinu 2. informacionih i komunikacionih kanala i slično 3. autoriteta i odgovornosti radnih mesta i organizacionih celina. Procedura za ocenu rada radnika sadrži 3 osnovna elementa a) određivanje kriterijuma za ocenu b) praćenje obavljanja posla c) davanje ocene Organizovanje 1. poslova i zadataka. a) b) c) d) e) f) Principi organizovanja jedinstvo komandovanja jedinstvo ciljeva raspon komandovanja hijerarhija centralizacija autoritet 4. Metod ponderacije podrazumeva: a) izbor skupa zahteva ili kriterijuma b) izbor kandidata c) određivanje težinskih faktora za svaki kriterijum (zahtev) d) prikupljanje podataka e) obradu i analizu podataka f) određivanje sume težinskih faktora za svakog kandidata g) izbor najboljeg kandidata prema ukupnoj sumi težinskih faktora 8. Opšti principi organizovanja a) specijalizacija b) standardizacija c) kooperacija d) integracija e) centralizacija i decentralizacija .

ograničene vremenskim presekom i predstavlja proizvod planiranja.5. Šta je plan Plan je dokument u kome su zapisane planske akcije. Planiranje je kompleksan i dinamičan proces koji se sastoji od niza podprocesa. Osnovne karakteristike dugoročnog plana Dugoročni planovi odnose se na period od 10 i više godina i njima se definiše dugoročan razvoj preduzeća. Klasičan pristup formoranja organizacione strukture 1) linijska organizaciona struktura 2) funkcionalno-linijska 3) linijsko štabna 7. faza i aktivnosti 2. izražavaju bududuću orijentaciju preduzeća i sadrže neizvesnost koju donosi budućnost. što znači da svaka organizaciona jedinica i svaka funkcija unutar preduzeća vrši izradu svog plana radi dostizanja postavljenih ciljeva. a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) Načini organizovanja prema funkcijama prema proizvodima prema procesima prema teritoriji divizioni projektni matrični prema strateškim poslovnim jedinicama inovativna kontigencijska reinženjering Planiranje 1. 3. Šta predstavlja proces departmentalizacije Predstavlja proces dodeljivanja poslova određenoj organizacionoj jedinici 6. 4. Vrste planova po vremenskoj dimenziji 5. a time i ukupnih ciljevi preduzeća. . Opšteg su karaktera. Šta predstavlja planiranje početnu fazu upravljanja u kojoj se definišu ciljevi preduzeća i mere i akcije za dostizanje unapred postavljenih ciljeva. Šta se obuhvata planiranjem sve delove i sve funkcije preduzeća.

5. 9. a) naziv proizvoda ili usluge b) jedinicu mere c) planiranu količinu prodaje na domaćem i na ino tržištu d) dinamiku planirane prodaje e) planiranu prodajnu cenu f) planirane uslove prodaje g) ukupnu vrednost planirane prodaje h) potrebne mere za realizaciju planirane prodaje. Zasnivaju se na dugororočnoj orijentaciji razvoja preduzeća. Sadržaj plana prodaje Pruža podatke o predvidjenim mogućnostima prodaje proizvoda ili usluga na domaćem ili inostranom tržištu u narednom poslvnom periodu. Kao deo srednjoročnog plana. Vrste pojedinačnih planova plan prodaje plan proizvodnje plan nabavke materijalnih sredstava plan istraživačko-razvojnog rada IR plan investicija plan kadrova plan troškova plan sticanja i raspodele prihoda. 7. Mnogo su precizniji i detaljniji od dugoročnih planova razvoja preduzeća. 9. 10.6. 4. rashoda i dobiti plan pokazatelja rezultata poslovanja. 6. 3. 8. Osnovne karakteristike srednjeročnog plana Utvrdjuju se za period od 5 godina i predstavljaju osnovne planove razvoja preduzeća. Osnovne karakteristike kratkoročnog plana Imaju konkretne zadatke da obezbede poslovanje preduzeća u jednom kraćem vremenskom periodu. 2. 1. zadatak im je da obezbede realizaciju srednjoročnog plana u tekućoj godini 8. Sadržaj plana nabavke materijalnih sredstava a) naziv pojedinih vrsta sirovina i materijala b) jedinice mere c) planiranje ukupne potrebe sirovina po vrstama d) vremensku dinamiku potrebnih sirovina e) početne i minimalne zalihe f) kalkulacija planskih cena sirovina g) ukupna vrednost planskih sirovina h) ukupna vrednost planiranih nabavki i) mere koje treba preduzeti za realizaciju plana nabavki . 7.

6.11. f) vrednost proizvodnje g) planirano korišćenje kapaciteta h) potrebne mere za realizaciju plana proizvodnje 12. energije i dr. Sadržaj plana troškova Obuhvata utvrdjivanje ukupnih troškova koje će izazvati realizacija planirane proizvodnje. e) normative materijala. Sadržaj plana investicija a) podatke i naziv pojedinih vrsta investicija b) skup investicionih projekata koje treba preduzeti c) osnovne podatke o pojedinim investicijama d) planiranu dinamiku realizacije investicija e) ukupna finansijska sredstva za realizaciju investicija f) pregled sadašnjih kreditnih obaveza g) načine obezbedjenja sredstava h) obezbedjenje društvene i ekonomske opravdanosti realizacije investicija mere koje treba preduzeti za realizaciju investicija 15. Sadržaj plana proizvodnje a) daje naziv proizvoda ili usluge b) jedinicu mere c) planiranu količinu proizvodnje po vrstama proizvoda d) podatke o količinama proizvoda koje treba proizvesti u narednom periodu. 14. Sadržaj plana prodaje (pitanje 9) 13. 4. 5. 2. 3. . utvrdjivanje pojedinih vrsta materijalnih troškova visinu pojedinih vsta materijalnih troškova raspored indirektnih troškova na proizvode kalkulaciju troškova po jedinici proizvoda dinamiku planiranih troškovau toku planskog perioda amortizaciju po propisanim ili uvećanim stopama za pojedine vrste osnovnih sredstava amortizaciju po propisanim ili uvećanim stopama za pojedine organizacione jedinice. Sadrži 1. Sadržaj plana istraživačko razvojnog rada a) b) c) d) e) f) g) nazive IR projekata po oblastima planirane rokove realizacije nosioce i izvršioce IR prjekata preduzeća sa kojima će se realizovati projekti naučno-istraživačke i druge organizacije koje će ućestvovati u realizaciji projekata finansijska sredstva potrebna za realizaciju IR projekata načine za uspostavljanje veza sa naučno istraživačkim organizacijama koje učestvuju u realizaciji projkata h) mere za realizaciju plana IR rada. 7.

Sadržaj plana prihoda. Sadržaj plana kadrova a) proračun ukupno potrebnog radnog vremna za realizaciju proizvodnje b) utvrdjivanje potrebnog kadra po strukturi c) utvrdjivanje manjka (viška) potrebnog kadra po strukturi i dinamici realizacije potrebnog kadra d) utvrdjivanje načina pribavljanja potrebnog kadra e) utvrdjivanje potreba i načina prekvalifikacije postojećih kadrova f) utvrdjivanje potreba i načina obrazovanja i stručnog usavršavanja postojećih i budućih kadrova g) oblike i nosioce obrazovanja i stručnog usavršavanja h) potrebna sredstva za školovanje i stručno usavršavanjr 17. predstavlja funkciju istraživanja i razvoja. dopremanje proizvoda do kupca i na ostvarenje željenog profita za kompaniju. 4. . Funkcija istraživanja i razvoja (IR) 2. Obuhvata: a) direktne b) pripremne i c) pomoćne poslove na proizvodnji proizvoda i usluga. Osnovne funkcije preduzeća 1. Funkcija Proizvodnje 4. Funkcija proizvodnje Skup poslova vezanih za efikasnu i kvalitetnu proizvodnju proizvoda i usluga naziva se proizvodna funkcija. Funkcija istraživanja i razvoja (IR) Skup povezanih poslova i zadataka koji se odnose na istraživanje i razvoj jednog preduzeća. Funkcija marketinga Marketimg menadžment predstavlja funkcionalnu oblast menadžmenta usmerenu na organizovanje i vodjenje svih potrebnih poslova vezanih za pronalaženje želja i potreba kupaca. rasporedjivanje dobiti. plan rasporedjivanja dobiti. Kadrovska i druge 2. Finansijska funkcija 5. Funkcija marketinga 3. Osnovni zadatak ove funkcije jeste obezbeđenje efikasnog poslovanja koje će dovesti do povećanja produktivnosti i profita a smim tim i do razvoja preduzeća u celini. rashoda i dobiti Obuhvata sticanje prihoda koji se stvara po različitim osnovama. Sadrži 1. pretvaranje potreba kupaca u finalne proizvode. strukturu pojedinih vrsta rashoda 4. definisanje različitih vrsta rashoda. Funkcionalne oblasti preduzeća 1. plan rashoda po vrstama 3. planiran dobitak ili gubitak 6. iznos planiranih prihoda po vrstama 2. planirane zarade radnika 5. 3.16. utvrdjivanje dobitka ili gubitka.

Finasijska funkcija Zadatak finansijskog menadžmenta jeste upravljanje sticanjem i korišćenjem novčanih sredstava Osnovne funkcije menadžmenta: 1. finansijsku analizu potreba i mogućnosti 2. kadrovska i druge .Ključne funkcije upravljanja proizvodnjom su: a) Planiranje i kontrola proizvodnje b) Proizvodnja c) Inženjering proizvodnje d) Održavanje e) Nabavka f) Kontrola kvaliteta 5. 6. Prikupljanje novčanih sredstava 3. predvišanje potreba za kratkoročnim kreditima 3. Finansijsko predviđanje i planiranje potreba 2. Priprema i donošenje finansijskih odluka Finansijsko predviđanje i planiranje potrebnih finansijskih sredstava obuhvata: 1. predviđanje potreba za dugoroćnim kreditima.