OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE

OBOJENI METALI - SVI METALI BEZ ŽELEZA. SVI METALI NISU NAŠLI MESTO U PRIMENI U TEHNICI. IAKO ČELIK I GVOŽĐE DOMINIRAJU U PRIMENI, IPAK VELIKI BROJ OBOJENIH METALA IMA PRIMENU U TEHNICI ZBOG SPECIFIČNIH Č OSOBINA: •PLASTIČNOST, •LIVLJIVOST, •LIVLJIVOST •MANJA GUSTINA, •ELEKTROPROVODLJIVOST, •OTPORNOST NA KOROZIJU, •ZAŠTITA DRUGIH METALA (TANAK SLOJ NA POVRŠINI), Š Š •SPAJANJE (LEMLJENJE), •ANTIFRIKCIONA SVOJSTVA ITD.

OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE
BAKAR I NJEGOVE LEGURE UPOTREBLJAVA SE KAO TEHNIČKI ČIST METAL. KISEONIK KAO PRIMESA U BAKRU SA VODONIKOM GRADI VODU „VODONIČNA BOLEST„ → PORE - KRTOST. Č KLASIFIKACIJA TEHNIČKOG BAKRA PREMA ČISTOĆI:

CRVENI METAL . PRIMENA: DELOVI IZLOŽENI DEJSTVU HEMIKALIJA I KLIZANJU. GNJEČENJE. .plast tičnost PRIMENA: LIMOVI.čvrstoća . KALAJNA BRONZA: VRLO SLOŽEN DIJAGRAM STANJA. UDEO KALAJA ZNAČAJNO MENJA OSOBINE.LEGURA BAKRA U KOJOJ JE CINK GLAVNI LEGIRAJUĆI ELEMNT LEGIRAJUĆ OBIČNI I SPECIJALNI MESING. OKOVI ARMATURE OKOVI.LEGURA SLIČNA KALAJNOJ BRONZI. ELEKTROINDUSTRIJU SPECIJALNI MESING: PORED Zn DODAJE SE Si. PUŽEVI PUŽNI TOČKOVI. ARMATURE I SL.OSNOVNI LEGIRAJUĆI ELEMENT. SISTEM Cu . LIVENI OBIČNI MESING: ODLIVCI SVETLIH POVRŠINA.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE BAKRA VEOMA RAZLIČITE NAMENE: LIVENJE. DELOVI ZA ELEKTROINDUSTRIJU.. KOROZIONU.LEGURA BAKRA U KOJOJ Zn NIJE GLAVNI LEGIRAJUĆI ELEMENT PODELA PREMA GLAVNOM LEGIRAJUĆEM ELEMENTU: KALAJNA. UDEO Zn ZNAČAJNO MENJA OSOBINE. Č OBIČAN MESING: Zn . ŽICA. ZA LEŽAJEVE. ALI JE NJIHOV UTICAJ MALI. KONSTRUKTIVNI DELOVI. VEOMA DOBRA OTPORNOST NA KOROZIJU I DOBRE OSOBINE ZA KLIZANJE. ELEMENT MOŽE BITI I DRUGIH ELEMENTA. ČVRSTOĆU KOROZIONU POSTOJANOST I LIVLJIVOST. KLIZNI LEŽAJEVI. PUŽEVI-PUŽNI VRETENA. ALUMIJUMSKA. Ni ITD.. ARMATURE. δ . Al. ČVRSTOĆU. OLOVNA. BIŽUTERIJA. CEVI. DEO KALAJA ZAMENJEN CINKOM. σM . NAVRTKE. MANGANOVA BRONZA.Zn IMA PET PERITEKTIČKIH REAKCIJA. DODAVANJE I SPAJANJE MESING . LIVLJIVOST OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE BAKRA BRONZA . Mn. OVI LEGIRAJUĆI ELEMENTI POVEĆAVAJU TVRDOĆU.

PRIMENA: ŠIPKE. OTPORNOST NA KOROZIJU. cevna armatura košiljica kliznog ležaja OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE BAKRA OLOVNA BRONZA: ODLIČAN MATERIJAL ZA KLIZNE LEŽAJEVE. CEVI. DOBRA PROVODLJIVOST TOPLOTE. DOBRE MEH. LIMOVI.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE BAKRA ALUMIJIMOVE BRONZE: UTICAJ ALUMINIJUMA NA MEHANIČKE OSOBINE zupčanici OSOBINE: OTPORNOST NA KOROZIJU.GRANICA RAZVLAČENJA. OSOBINE. NEMAGNETIČNA EL. ZADRŽAVA OSOBINE NA NISKIM TEMPERATURAMA NEMAGNETIČNA. BRONZI JEFTINIJA BERILIJUMOVA BRONZA: VISOKA ČVRSTOĆA. TRAKE. JEFTINIJA. LEŽAJEVI. DOBAR PROVODNIK TOPLOTE I EL STRUJE TEMPERATURAMA. OTPORNOST NA ZAMOR. SLICIJUMOVA BRONZA: SLIČNE OSOBINE KAO KOD NEKIH KALAJNIH BRONZI. PRIMENA: ŽICE. PRIMENA: KLIZNI LEŽAJEVI NA POVIŠENIM TEPERATURAMA TEPERATURAMA. CEVI. GRANICA ELASTIČNOSTI. VRATILA. ZUPČANICI.. LIMOVI. SPECIJALNE BRONZE: SPECIFIČNE NAMENE . OTPORNOST NA TRENJE..

ELEKTRIČNE OSOBINE.SLUŽI ZA ZAŠTITU DRUGIH METALA. METALA UGLAVNOM SE KORISTI KAO LEGIRAJUĆI ELEMENT. VEOMA PLASTIČNO. METAL.. AKUMULATORI. OSNOVNA OSOBINA . CEVI. TEHNIČKO OLOVO: ZAŠTITA DRUGIH METALA. NAJVIŠE SE KORISTI KAO LEGIRAJUĆI ELEMENT. „TEŠKI„ DELOVI AKUMULATORI TEŠKI DELOVI. KALAJ KORISTI SE KAO KOMPONENTA ZA LEŽAJNE LEGURE. LEGURE SA NISKOM TAČKOM TOPLJENJA I ZA LEMLJENJE..VEOMA DOBRA OTPORNOST NA KOROZIJU I DOBRE MEHANIČKE OSOBINE. ELASTIČNOST.. MAGNETNE OSOBINE. Š TERMIČKE OSOBINE.. ALUMEL. JEFTIN METAL.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE NIKL I NJEGOVE LEGURE TEHNIČKI NIKL: 99% Ni MONEL METAL MELHIOR NOVO SREBRO HROMEL. .. HROMEL. OLOVO OLOVO NE MOŽE DA OTVRDNE PLASTIČNOM DEFORMACIJOM. NIHROM.. MELHIOR. OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE CINKA POSTOJAN NA KOROZIJU . SREBRO. VELIKA GUSTINA. DEFORMACIJOM DOBRA OTPORNOST NA KOROZIJU. HROMEL KONSTANTAN. POSEBNE OSOBINE: POSTOJANOST OSOBINA NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA.

Re.OTPORNOST NA UDAR OLOVNI BELI METAL .90% Sn . ALATI ZA PRESOVANJE I IZVLAČENJE.Zr LEGIRANJE RADI POBOLJŠANJA. LEGURE ZA LEMLJENJE MEKO LEMLJENJE (220 . POSTOJANOST OSOBINA NA VISOKIM TEMPERATURAMA. NIOBIUMOM .280 °C) .JEFTINO (DO 60°C) JEFTINO. ELEKTRIČNIH I TERMIČKIH OSOBINA. MEDICINI ITD.Mo. POROZNE LEŽAJNE LEGURE. DOBIJA SE PRESOVANJEM I REKRISTALIZACIJOM. LEŽAJNA LEGURA NA BAZI OLOVA I KALCIJUMA ALUMINIJUMOVA LEŽAJNA LEGURA..Nb I CIRKONIJUMOM . . TVRDE „LEGURE„ NA BAZI WC (VOLFRAM-KARBID): VEOMA VISOKA TVRDOĆA.MESINZI I SL -IMA BOLJE MEHANIČKE OSOBINE LEGURE SA NISKOM TAČKOM TOPLJENJA PRIMENA U ELEKTROTEHNICI. ELEKTRONIKA LEGIRA SE SA RENIJUMOM . MOLIBDENOM ..900 °C) . UPOTREBA: ELEKTROTEHNIKA I ELEKTRONIKA.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE ZA LEŽAJEVE KALAJNI BELI METAL .OSNOVNO OLOVO . MEHANIČKIH. POSTUPAK DOBIJANJA: PRESOVANJE + PEČENJE.HERMETIČNOST TVRDO LEMLJENJE (800 . OTPORNOST NA HABANJE. Č NAMENA: REZNI ALAT. OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE METALI SA VEOMA VISOKOM TAČKOM TOPLJENJA VOLFRAM TEMPERATURA TOPLJENJA 3360°C (NAJVIŠA KOD METALA) DOBRE MEHANIČKE OSOBINE NA VISOKIM TEMPERATURAMA.

Al 99.8. PRIMESE JAKO UTIČU NA OSOBINE. B (Bor) i dr. Al 99. HEMIJSKA I PREHRAMBENA PROVODNICI INDUSTRIJA. TITAN I NJEGOVE LEGURE SE NAJVIŠE KORISTE KAO KONSTRUKCIONI MATERIJALI U RAKETNOJ TEHNICI I HEMIJSKOJ INDUSTRIJI.FOLIJE. NIOBIUM I TANTAL . ZRNO MODIFIKATORI RADI USITNJAVANJA ZRNA: Ti (Titan). VEOMA DOBAR PROVODNIK EL. Al 99.7. STRUJE. PROIZVODl SE: Al 99. Al . KORISTI SE KAO LEGIRAJUĆI ELEMENT. DOBRA OTPORNOST NA KOROZIJU I DOBRA PLASTIČNOST. .450 °C. MOLIBDEN TEMPERATURA TOPLJENJA 2622°C ZBOG VEOMA VISOKE CENE .5. E -Al. TOPLA OBRADA NA 350 .400 °C. PRIMENA: ELEKTRIČNI PROVODNICI.SPECIJALNE NAMENE Hrom-molibden legura OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE ALUMINIJUM I NJEGOVE LEGURE ALUMINIJUM SE LIJE NA 710 .MALA PRIMENA. Zr (Cirkonijum). C.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE METALI SA VEOMA VISOKOM TAČKOM TOPLJENJA TITAN TEMPERATURA TOPLJENJA 1725°C 1725°C.730 °C STRUKTURA IMA KRUPNO ZRNO. VEOMA MALA GUSTINA. ŽARENJE: 370 .

NAMENJENE ZA RAD NA POVIŠENIM TEMPERATURAMA (200 . Kućište vetilatora Meklaren PROIZVODE SE I LEGURE ALUMINIJUMA SA DRUGIM KOMBINACIJAMA LEGIRAJUĆIH ELEMENATA U CILJU DOBIJANJA POJEDINIH DOBRIH OSOBINA. MOTORA. SLABIJA LIVLJIVOST. MAGNEZIJUM MALA PRIMENA LEGURA MAGNEZIJUMA. UPOTREBA: ZA AVIONE I U GRAĐEVINARSTVU. O S J Č SE O UJU PROIZVODI: ŠIPKE.VELIKA ČVRSTOĆA.LEGURE ALUMINIJUMA ZA LIVENJE a)SILUMIN AI-Si IMA IH VIŠE VRSTA. b)AI-Mg-Si i AL-Mg-Si-Cu . a)AI-Cu-Mg . ) g g UPOTREBA ZA NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE. LEGIRAJUĆI ELEMENTI: Si. ZAKIVKE I ZA DEKORATIVNE SVRHE. ELEMENTI Si M M C LEGURE NAMENJENE ZA OBRADU DEFORMISANJEM I LEGURE NAMENJENE ZA LIVENJE.350°C) UPOTREBA ZA DELOVE MOTORA 350 C). OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE ALUMINIJUMA c)AI-Cu-Mg-Ni-Fe-Si .LEGURE ALUMINIJUMA NAMENJENE ZA DEFORMISANJE SA MOGUĆNOŠĆU TERMIČKE OBRADE: OBRADE LEGIRAJU SE SA C M Si i Z Cu. Zn. ZA DELOVE TANJIH ZIDOVA HEMIJSKI POSTOJANI I ZIDOVA. CEVI I SL. TROJNE I SLOŽENE. ŽICE. DOBAR KONSTRUKCIONI MATERIJAL OTPORAN NA KOROZIJU. Mn. MOGUĆA TERMIČKA OBRADA.DURALUMINIJUM.OBOJENI METALI I NJIHOVE LEGURE LEGURE ALUMINIJUMA DVOJNE. JAKO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE. . 2.LEGURE SA Mn i Mg NAMENJENE SU ZA OBRADU DEFORMISANJEM I TERMIČKI S NE OBRAĐUJU.AI-Mg . PODNOSE SREDNJA OPTEREĆENJA b)MAGNAL . 1 . SLUŽI KAO LEGIRAJUĆI ELEMENT. 3. . d)AI-Zn-Mg-Cu . VISOKA ČVRSTOĆA.AVIAL. UPOTREBA ZA JAKO NAPREGNUTE KONSTRUKCIJE I ZA ZAKIVKE. Mg i Cu. PROFILI. Mg.