FI A POSTULUI Inregistrata sub nr. .. / .

1. Denumirea postului: Barman 2. Nume, prenume (angajat): .

3. Cerin ele postului: a) studii medii; domeniul de activitate: restaurant, bar, club; b) vechimea în specialitate: min. 1 an, cu recomand ri de la cel pu in un loc de munc anterior; c) alte cerin e specifice: - limbi str ine (nivel) Englez (mediu), Francez (mediu); - abilit i de comunicare foarte bune, flexibilitate, amabilitate, dorin a de a fi pe placul clientului. 4. Rela ii: a) ierarhice: - subordonat: manager terasa, manager general; b) func ionale: - cu personal de deservire,manageri, chelnerii, ceilal i barmani, angaja i contabilitate. 5. Sarcinile postului: - deservire b uturi alcoolice i nealcoolice conform re etarului propriu al unit ii; - polite e i profesionalism în servirea clien ilor; - p strarea igienei i a cur eniei la locul de munc ; - dozarea judicioas a b uturilor servite în conformitate cu re etarul aprobat; - admninistrarea corect a stocului de b uturi; - înregistrarea vânz rilor; - întocmirea listei de vânzare de peste zi; - întocmirea inventarului ori de câte ori este nevoie în conformitate cu legisla ia în vigoare. 6. În func ie de activitatea curent a unit ii, salariatul va contribui la îndeplinirea oric ror alte

... Semn tura.. . .. Data comunic rii: .salariu motivant..sarcini dispuse de c tre conducere... Prezentul document se constituie în anex la contractul individual de munc i a fost întocmit în 2 exemplare originale.. .. corespunz tor competen elor sale profesionale.. 9.. .... 8.cursuri de ini iere în preg tirea b uturilor din re etarul unit ii.. unul pentru dosarul s u de personal..... Deplas ri: nu e cazul..condi ii de munc moderne..... Data comunic rii: . unul pentru salariat.. Program de lucru: 12 ore....posibilit i de dezvoltare profesional . Am luat la cuno tin . 7....... Salariat Manager Resurse Umane Semn tura.... la cele mai bune standarde actuale.. Drepturi cuvenite: .....