Inwestorzy maj do wyboru dwie metody prognozowania przysz ych ruchów cenowych: analiz fundamentaln , która jest popularna

na rynkach akcyjnych i analiz techniczn , która jest popularna zarówno w ród inwestorów akcyjnych jak i walutowych/towarowych. W ród inwestorów panuje ci g a dyskusja, która z metod przynosi lepsze efekty. Bardzo ciekawym rozwi zaniem tego problemu jest stosowanie dwóch metod jako wzajemnie uzupe niaj cych si sposobów prognozowania kierunku zmian cen. Analiza fundamentalna na rynku akcji opiera si o wska niki fundamentalne i wyceny, które s wyznaczane na podstawie sprawozda finansowych generowanych przez spó ki. Problem w tym, e przedsi biorstwo b dzie si stara o wykaza jak najlepsze wyniki finansowe natomiast akcjonariusz b dzie stara si doszuka wszelkich manipulacji w sprawozdaniach. Dodatkowo inwestor stosuj cy metod fundamentaln musi po wi ci nieco wi cej czasu na zebranie danych, wyliczeniu wska ników, czytanie raportów. Inwestor stosuj cy analiz techniczn takich bada nie przeprowadza. Czy istniej analiza fundamentalna na rynku walutowym? Tak, cho ma ona nieco inny charakter. Inwestor fundamentalny na rynku walutowym obserwuje wska niki nie spó ki a danego kraju ± interesuje si zatem makroekonomi danego rynku i polityk banku centralnego. Codziennie publikowane s dane makroekonomiczne, które maj mniejszy b d wi kszy wp yw na dany rynek. Wska niki makroekonomiczne, które nale y uwa a za najwa niejsze dla ka dego z rynków zosta y przedstawione w tabeli.
Faza cyklu koniunkturalnego Faza cyklu koniunkturalnego (rozkwit) Wzrost dynamiki Wzrost dynamiki Spada Wzrasta Wzrost dynamiki Wzrost dynamiki Wzrost dynamiki Wzrasta Wzrasta (kryzys) Spadek dynamiki Spadek dynamiki Wzrasta Spada Spadek dynamiki Spadek dynamiki Spadek dynamiki Spada Spada Przewa nie ujemne (deficyt)

Typ wska nika Dynamika PKB Inflacja Bezrobocie Poziom zatrudnienia Produkcja przemys owa Sprzeda detaliczna Inwestycje Stopa procentowa Popyt wewn trzny (konsumpcja)

Saldo bilansu handlowego Przewa nie dodatnie

1

Dynamika PKB w uj ciu rocznym w Wielkiej Brytanii 2 . wytworzonych przez obywateli danego kraju i firmy tego samego kraju w okre lonym czasie. która jest sum warto ci rynkowej dóbr i us ug finalnych. Pokazuje bowiem warto wszystkich towarów i us ug wytworzonych w danym okresie w gospodarce niezale nie od tego czy s one wyprodukowane przez podmioty krajowe czy zagraniczne.Dynamika PKB PKB (GDP ± Gross Domestic Product) jest jednym z najcz ciej i najpowszechniej u ywanych wska ników makroekonomicznych. Je li polska firma wytwarza swoje produkty za granic wlicza si warto tej produkcji do PNB Polski ale nie s one ju cz ci PKB. produkt narodowy brutto (GNP ± Gross National Product). Istnieje jednak druga miara wzrostu gospodarczego.

Cena po yczki. czy ludzie wydaj pieni dze na konsumpcj . 3 . przez co ro nie import i spada eksport. jego wysoko podawana jest jako procent po yczonej kwoty. O atwym pieni dzu mówimy. To od nich w znacznym stopniu zale y. Aprecjacja waluty krajowej >> Wzrost kosztów eksportu >> Spadek dynamiki eksportu >> Spadek kosztów importu >> Wzrost dynamiki importu >> Spadek dynamiki PKB Deprecjacja waluty >> Spadek kosztów eksportu >> Wzrost dynamiki eksportu >> Wzrost kosztów importu >> Spadek dynamiki importu >> Wzrost dynamiki PKB Stopa procentowa banku centralnego Stopy procentowe to jeden z najwa niejszych wska ników ekonomicznych. one maj wp yw na plany inwestycyjne przedsi biorstw. wtedy mamy do czynienia z trudnym pieni dzem. e sp ata nast pi ma za rok. tak jak w przypadku innych towarów. gdy z powodu obfito ci na rynku jego cena jest niska. Aby u atwi porównania. Udzielaj cy po yczki oczekuje wynagrodzenia za cierpliwo . przy za o eniu. jak musi wykaza . W ostateczno ci powoduje to spadek dynamiki PKB. zale y od poda y i popytu rodków finansowych. a je li ju to na wysoki procent. je li nie atwo znale ch tnych do udzielenia po yczki. czy inwestorzy kupuj akcje.Wzrost dynamiki PKB >> Aprecjacja waluty krajowej Spadek dynamiki PKB >> Deprecjacja waluty krajowej Zbyt silne umocnienie waluty krajowej mo e jednak poci gn za sob coraz wy sze koszty eksportu. One decyduj . rezygnuj c na jaki czas z korzystania z posiadanych zasobów finansowych. Stopa procentowa to koszt pieni dza. I odwrotnie. czy te decyduj si oszcz dza . czy obligacje.

mówimy o deflacji. e pewien poziom inflacji jest korzystny dla gospodarki. Konsumenci nie czekaj wtedy na dokonanie zakupów. wiedz c. Konsumenci wstrzymuj si wtedy z 4 . e ich produkt w przysz o ci b dzie dro szy. Wspó czesne teorie ekonomiczne twierdz .Stopa procentowa w Wielkiej Brytanii Wzrost stopy procentowej >> Wzrost popytu na walut krajow >> Aprecjacja waluty krajowej Spadek stopy procentowej >> Spadek popytu na walut krajow >> Deprecjacja waluty krajowej Dynamika inflacji CPI (inflacja konsumentów) Kiedy ceny dóbr i us ug rosn mówimy o inflacji. Kiedy ceny produktów i us ug spadaj .

zakupami. Zarówna wysoka inflacja jak i deflacja s niekorzystne dla gospodarki. bowiem w klasycznej teorii ekonomii 5 . licz c e kupi towar po ni szych cenach. Dynamika inicjacji CPI w Wielkiej Brytanii Wzrost dynamiki inflacji >> Wzrost stopy procentowej >> Aprecjacja waluty krajowej Spadek dynamiki inflacji >> Spadek stopy procentowej >> Deprecjacja waluty krajowej Powy sza zale no wspomina si o: Wzrost dynamiki inflacji >> Wzrost dynamiki importu >> Deprecjacja waluty krajowej Spadek dynamiki inflacji >> Wzrost dynamiki eksportu >> Aprecjacja waluty krajowej mo e jednak nie mie miejsca.

· dodatkowe obci enia finansowe ponoszone przez pa stwo takie jak zasi ki dla bezrobotnych. pomoc socjalna dla osób najubo szych dotkni tych bezrobociem wi .Stopa bezrobocia Aby atwiej porównywa sytuacj na rynku pracy pomi dzy ró nymi krajami oblicza si wska nik zwany stop bezrobocia. co w d u szej perspektywie oznacza ni szy ni potencjalny produkt gospodarczy i tym samym ni szy dobrobyt spo eczny. wzrostem opodatkowania w gospodarce lub narastaniem zad u enia pa stwa. Zjawisko bezrobocia nale y do najbardziej pal cych problemów spo eczno ekonomicznych w gospodarce. Wysokie bezrobocie wp ywa niekorzystnie na szereg czynników ekonomicznych. Jest to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. · zmniejszone przychody bud etowe z powodu spadku wp ywów z podatku od osób fizycznych (PIT) i ni szej konsumpcji (VAT. gdy rodzi wiele dalekosi nych skutków. · powoduje niepe ne wykorzystanie jednego z czynników produkcji. akcyza). Poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii si ze 6 .

Kiedy import jest wi kszy ni eksport. Je li eksport jest wi kszy ni import towarów. Powoduje to wzrost popytu i zapotrzebowania na walut krajow i jej umocnienie. mówimy o deficycie w bilansie handlowym. oznacza to nadwy k w bilansie handlowym. Wtedy to eksporterzy sprzedaj wi cej walut obcych ni importerzy potrzebuj kupowa . 7 . W kraju istnieje du y popyt na waluty obce przy jednoczesnej du ej poda y waluty krajowej. Powoduje to os abienie si waluty krajowej wzgl dem walut zagranicznych.Spadek stopy bezrobocia >> Wzrost dynamiki eksportu >> Wzrost popytu na walut krajow >> Aprecjacja waluty krajowej Wzrost stopy bezrobocia >> Wzrost dynamiki importu >> Wzrost popytu na walut obc >> Deprecjacja waluty krajowej Bilans handlowy Cz bilansu p atniczego zwana bilansem handlowym ma istotny wp yw na si waluty krajowej.

Bilans handlowy Wielkiej Brytanii Nadwy ka w handlu zagranicznym >> Wzrost popytu na walut krajow >> Aprecjacja waluty krajowej Deficyt w handlu zagranicznym >> Wzrost popytu na waluty obce >> Deprecjacja waluty krajowej Prognozowanie na podstawie fundamentów rynkowych mo e tak e ogranicza si do wykorzystania teorii kursów walutowych. · teori parytetu stóp procentowych. 8 . W ród najbardziej popularnych teorii nale y wymienia : · teori parytetu si y nabywczej pieni dza (PPP ± Power Purchasing Parity).

· koncepcja overshootingu Dornbuscha.· efekt Belassy ± Samulesona. 9 . · model Mundella ± Fleminga.