Persoana desemnata sa se ocupe de activitatea SSM trebuie sa aibe un curs in acest sens. Potrivit dispozițiilor art.

77 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala; b) instruirea la locul de munca; c) instruirea periodica. In raport de fiecare faza sunt desemnate prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea 319/2006 anumite persoane care sa efectueze instruirea lucratorilor, verificiarea instruirii si semnarea fiselor individuale de instruire ale acestora. Astfel, conform dispozițiilor art. 85 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor in Legea 319/2006, instruirea introductiv-generala se face de catre: a)angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau b)lucratorul desemnat; sau c)un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau d)serviciul extern de prevenire si protectie. Potrivit art. 89 din acelasi act normativ: ”(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste. (2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire. (3) Lucratorii prevazuti la art. 83 lit. a) si d) nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea introductiv-generala.” Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de maximum 20 de persoane, in conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) din normele metodologice. Inceperea efectiva a activitatii la postul de lucru de catre lucratorul instruit se face numai dupa verificarea cunostintelor de catre seful ierarhic superior celui care a facut instruirea si se consemneaza in fisa de instruire individuala (art. 94 din normele metodologice). In ceea ce priveste instruirea periodica, potrivit art. 96 alin. (1) din aceleasi norme, aceasta se efectueaza de catre conducatorul locului de munca, iar conform alin. (4) din acelasi articol, verificarea instruirii periodice se face de catre seful ierarhic al celui care efectueaza instruirea si prin sondaj de catre angajator/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciile externe de prevenire si protectie, care vor semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

319/2006.23 alin..3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.Începând cu data de 1 iulie 2011. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996.raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor. NGPM/2002. 61). art. art. art. 5. 31 lit. 76/2001 republicata).personalul cu atributii in domeniul SSM (L 90/1996 republicata.componenta serviciului de SSM (NGPM/2002. serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă întreagă încheiat cu angajatorul .Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente (O.conducatorii locurilor de munca. L 90/1996 republicata. 7 . . art. art. art. b). ). f) . L 90/1996. 11.raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca ( NGPM/2002. Documente uzuale ce pot fi solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor (cu nominalizarea reglementarilor care impun verificarea acestora) 1. 47). d). ( NGPM/2002. 44). republicata. 42). art. . 8.art. . Evaluarea riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca (NGPM/2002. 28) . 18(1). lit. art. manipulare depozitare recipiente cu oxigen.Fisa de aptitudini (NGPM/2002. 476 – La cererea Inspectoratului Teritorial de Munca si Directiei de Sanatate Publica medicul de medicina a muncii trebuie sa furnizeze copii ale dosarului medical. Ordinul MMPS nr. Decizii interne pentru: . art. NGPM/2002.programul de activitate al serviciului de SSM (NGPM/2002. (NGPM/2002.decizia de infiintare. 2. . 6. art. alin.U. 4. deservire instalatii aer comprimat) etc. a). Dosarul medical individual (anexa 6.G. 2. 11 lit. . . NM 7. art. art. lit. 1). republicata ). 3.planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar (anexa 2. NGPM/2002. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM): . 187/1998.personalul cu responsabilitati conform NSSM ( ex. 9 al.

16 lit. 13. 7. 149. 91. art. 119). 17. 22. 25. Fise de magazie pentru dotarea cu EIP. 91 al.Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii. 13). Fisele individuale de instructaj de protectia muncii (NGPM/2002. art. lit. art. al. art. art. 105). 23. Inscrierea in fisa de instructaj „Apt pentru lucru la inaltime” (NSSM 12. 14. Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune (L 90/1996. Foaia de parcurs (NSSM 23 art. 24. Nota de comanda reparatii. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii (NGPM/2002. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire (NGPM/2002. evacuare si prim ajutor (NGPM/2002. republicata ). 45). 21. art. 19. 15. potrivit legii (NM 3. republicata. art. 10. 20.8. 1).Certificate de conformitate pentru EIP si EIL (NGPM/2002. p). Procese verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic (NGPM/2002. interventie. republicata. d). art. Masuri tehnico-organizatorice de prevenire alarmare. Programe de instruire. . lit. art. 11 lit. art. 41 al. art. la timpul de munca. Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) si de lucru (EIL). 9. e). 11. art. 3). 7). L 90/1996. 11). L 90/1996. Foaie de prezenta. 16. testare pe meserii sau activitati (NGPM/2002. NM 2. L 90/1996. 109). 18. munca in schimburi si intensitatea acesteia) (L 90/1996. republicata). 12. regimul pauzelor. Raport de sedinta siguranta circulatiei. e si NSSM 23 art. 99. Tematici de instruire (NGPM/2002. corespunzator riscurilor activitatii (NGPM/2002. art. 137. republicata. Documentele care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sunt certificate de organismele competente.

29. 11. 30. f). 394). y). republicata. g).Permis gass free. republicata. art.Permisul de lucru cu foc (anexa 7. art.Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie (NGPM/2002. art. 11 lit. republicata). 41(4) lit. 8 al. p. art. NDPSI in industria chimica si petrochimica). republicata.Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca ( daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor) (L 90/1996. art. art. b).Certificate medicale cu diagnostic “accident” (art. art.Buletine de verificare metrologica a AMC–urilor din dotare (NGPM/2002. 1). lit.Verificarile ISCIR (NGPM/2002 art. 40.Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare. 32. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern (L 90/1996. 11 lit.Determinarile de noxe. L 90/1996. 31. 41(4) lit. e). 18 (1) lit. 33. 41. republicata. 267). 27. 18 (1) lit. art. 39. 18 (1) lit. art. republicata. grele si periculoase (art. in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de . art.26. in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii) (L 90/1996. 34. 37. 36.Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate (NGPM/2002. 41(4) lit. republicata). art. 38.Implementare noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca (NGPM/2002. republicata. 33 NM 6.Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca (L 90/1996. b). j).Fisa postului (NGPM/2002. 238).Buletine de verificari PRAM (STAS 12604/5/1990). e din L 90/1996. L 90/1996.Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta (L 90/1996. 35. 28.

(5) lit.Registre de evidenta a accidentatilor in munca (L 90/1996. lit. pct. 48. 1). republicata. 267). art. 18 (1) lit. republicata).Registrul de evidenta a materialelor explozive ( L 126/1995. al (1) din NM 6). 56. art. al. art. 54. al (1) din NM 6).Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice). 43. 46. e). art. dupa caz (PT R 142002). 38. 41. 42 din NM 6). republicata. art. 55.Autorizatie de lucru in zone Ex (conform prescriptiilor din standardele de securitate specifice). 41. 38. 38. 45.Plan de evacuare in caz de urgenta (NSPPMMCSMB/97 PT-C 01. art.Registrul de serviciu la bordul navelor (L 90/1996. art. 50. republicata. 44. 58. 53. 61 din NM 6). art.Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive ( L 126/1995. al (7) lit. a).Registrul pentru substante toxice (Decretul 466/1979 anexa I pct.Registre de evidenta a accidentelor usoare (L 90/1996. 8 lit. art. 18 (1).Raportare semestriala a accidentelor de munca (L 90/1996. 1. .explozie (L 90/1996. republicata. republicata. 51. 46. republicata.Registre de evidenta a incidentelor periculoase (L 90/1996.Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor. 42.Programul de revizii si reparatii a ET din dotare (L 90/1996. 49. republicata). republicata. compresoare) (L 90/1996. art. 6). 52. republicata. republicata.Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale (L 90/1996. 57. c). c). art. 1.Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. art. 47.Plan tehnic de exploatare (NSPMMCSLB nr. al (1) din NM 6). art. g).Documentul privind protectia la explozie (NGPM/2002.

60. art. 34. 72. 63. pentru domeniile specifice (minier. 446). al activitatii cu explozivi si alte activitati specifice) se cer documente proprii acestor sectoare de activitate. 66. Citeste mai mult: http://www. forestier. republicata. lit. 14(2). republicata. gg). al producerii si distributiei energiei electrice. 69. NOTA: Distinct de documentele uzuale solicitate de inspectorii de munca in timpul controalelor. 5 al. NM 6. republicata. 1). 18 (1) lit.Proces verbal de punere in functiune a schelei (NGPM/2002. (2)).Modul de acordare a materialelor igienico sanitare (NGPM/2002. lit k). art. 65. 64. 18.Proiectele de executie a constructiilor. 70. 34. republicata. (6). c).Conventiile de lucru (L 90/1996. sectiunea 3). NGPM/2002. 11. 150-157). 21 (1). 61. art.ro/content/forum %7CdisplayTopicPage/topicID_195705/Activitate-de-SSM. republicata. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM (L 90/1996. Registrul unic de control (L 252/2003). lit. art. cap VII.Cartea tehnica a utilajului (L 90/1996. 68. art. al extractiei petroliere. 24). 73. art. art. NM 3). a). 11. Evidente nominale ale angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani (NGPM/2002. 71. art. art. art.avocatnet. f). a caror prezentare formeaza obiectul unor reglementari separate.59. 67. art. lit.Materiale necesare informarii si educarii angajatilor (NGPM/2002. al.html#ixzz1OzpiOVV7 . republicata. republicata.Contractele de lucrari (L 90/1996. 62. ii). republicata.Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice (NGPM/2002. NM 6. NM 6.Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator (L 90/1996. 18. 11. ET (L 90/1996. al chimiei si petrochimiei. 5 al.Instructiuni de lucru (L 90/1996.Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii (L 90/1996. art. al 2). art.Fisa de expunere la riscuri profesionale (NGPM/2002. agricol. lit.

ssm Decizie conducator loc munca .S. conform prevederilor Hotararii Guvernului nr.ssm Decizie instructaj periodic protectia muncii Tematica instructaj general protectia muncii Tematica instructaj periodic protectia muncii Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru intreaga unitate. Planul tematic anual de instruire in Protectia Muncii Instructiuni proprii prim ajutor Aplicarea marcajelor specifice de Protectia Muncii. 1. Medicina muncii Asistenta periodica de Protectia Muncii . Instructiuni specifice de Protectia Muncii pentru fiecare loc de munca.R. impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca . conform standardelor in vigoare Plan de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale Evaluare de riscuri Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.Documentatie Protectia Muncii Documentatia pentru Protectia Muncii se intocmeste o singura data. Documentatia este intocmita conform Legii 319/2006 si H.ssm Regulament de ordine interioara. Verificare I. fara nici un cost suplimentar. la inceputul colaborarii.G.I.M.C. si este reactualizata ori de cate ori este cazul.ssm Decizie instructaj general . Aceasta cuprinde: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Fisa postului pentru fiecare functie. impreuna cu anexa privind obligatiile angajatului in raport cu securitatea si sanatatea in munca .048/2006 Masuri de prim ajutor personalizate pentru riscul fiecarui post de lucru Legea 319/2006 si legislatia de Protectia Muncii specifica activitatii Normele metodologice de aplicare ale legii 319/2006 HG 1091 – Cerinte minime de Protectia Muncii la locul de munca Verificare P. 1425/2006 fiind realizata dupa cerintele ITM (Protectia Muncii).A.R.

U.G. Norme generale P.I.I.S.S. pentru fiecare loc de munca cu risc de incendiu Instructiuni de folosire a stingatoarelor si hidrantilor Planul tematic anual de instruire P.S.S. Aplicarea marcajelor specifice P.) Instructiuni specifice P.S. 2006 Documentatie Protectie Civila (document obligatoriu I.S.I. Plan de evacuare la nivelul societatii Plan de interventie la nivelul societatii Plan de evacuare si depozitare substante periculoase Fisa obiectivului Marcaje specifice P.S. (document obligatoriu I..U. Documentatia pentru P.G. Aceasta cuprinde: • • • • • • • • • • • • • • • • • Decizii numire cadru tehnic cu atributii P.U. conform standardelor in vigoare Masuri de prim ajutor in functie de riscurile societatii Legea 307/2006 . fara nici un cost suplimentar.U.G.Documentie P.I. si este reactualizata ori de cate ori este cazul.S.S. se intocmeste o singura data.S. la inceputul colaborarii.) Decizii foc deschis pentru intreaga societate (document obligatoriu I.G.S.I.S.I.) Legislatie Evaluare Risc de Incendiu .) Decizie pentru loc de fumat (document obligatoriu I.I.I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful