COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

THAO TAÙC CHUAÅN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Giaùm Ñoác Phoøng Kinh doanh   Phoøng HCNS – Ban GDP Phoøng keá toaùn   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

THAO TAÙC CHUAÅN

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU :

Quy ñònh chung veà caùch thöùc thaønh laäp caùc Quy trình thao taùc chuaån ( SOP) bao goàm : Soan thaûo , kieåm tra , thaåm ñònh , ban haønh , phaân phaùt , thu hoài vaø löu tröõ . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Taát caû caùc boä phaän thuoäc Coâng Ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït . 3. ÑOÁI TÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN Taát caû caùn boä vaø nhaân vieân thuoäc Coâng ty TNHH DP Thaønh Ñaït . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1 Hình thöùc trình baøy : 4.1.1 Taát caû SOP phaûi ñöôïc soaïn thaûo theo moät maãu thoáng nhaát : Trang ñaàu laø phaàn giôùi thieäu , goàm caùc chi tieát :     Teân Coâng ty (in hoa) Teân SOP (in hoa) Soá trang/ toång soá trang Maõ soá vaø ngaøy ban haønh

 Hoï vaø teân cuøng chöùc vuï cuûa ngöôøi bieân soaïn  tra Hoï vaø teân cuøng chöùc vuï cuûa ngöôøi kieåm

 Hoï vaø teân cuøng chöùc vuï cuûa ngöôøi pheâ chuaån  Nôi nhaän ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )  Theo doõi tình traïng söûa ñoåi vaø boå sung

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

THAO TAÙC CHUAÅN
     Muïc ñích yeâu caàu Phaïm vi aùp duïng Ñoái töôïng thöïc hieän Noäi dung quy trình Hình thöùc löu tröõ

Trang 2 trôû ñi laø phaàn chính cuûa SOP , bao goàm caùc phaàn sau :

4.1.2 SOP phaûi ñöôïc trình baøy vôùi : - Meänh leänh caùch , vaên phong ngaèn goïn , chính xaùc vaø deã hieåu . 4.2 Heä thoáng ñaùnh soá : 4.2.1 Ñoái vôùi SOP môùi : Soá SOP = Ba kyù töï + Daõy 2 chöõ soá . Quy öôùc : DES SOP PL BM Thí duï : : Moâ taû coâng vieäc . : Quy trình thao taùc chuaån : Phuï luïc : Bieåu maãu SOP 001 laø quy trình soá 001 PL 001 – 1 : Laø phuï luïc soá 1 cuûa SOP 001 BM 001 – 1 : Laø bieåu maåu soá 1 cuûa SOP 001 4.2.2 Ñoái vôùi SOP ñöôïc söûa ñoåi hay boå sung : Tröôøng hôïp söûa ñoåi taøi lieäu phaûi söûa “Laàn ban haønh” ,01 laø laàn ñaàu chöa coù söûa ñoåi , 02 laø söûa ñoåi laàn 1 . Thí duï : Laàn ban haønh 02 laø quy trình soá 001 ñöôïc söûa ñoåi laàn 1 . 4.3 Kieåm tra vaø pheâ chuaån :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

THAO TAÙC CHUAÅN

4.3.1 Baûn thaûo cuûa SOP phaûi ñöôïc göûi ñeán caùc phoøng ban lieân quan ñeå ñöôïc ñoùng goùp yù kieán vaø hoaøn thieän thaønh SOP chính thöùc 4.3.2 Sau khi ñöôïc kieåm tra bôûi Tröôûng boä phaän ñaûm baûo chaát löôïng , SOP phaûi ñöôïc chính thöùc pheâ chuaån Giaùm ñoác . 4.3.3 Ngaøy pheâ chuaån cuõng laø ngaøy ban haønh , caàn ñöôïc ghi theo thöù töï ngaøy , thaùng vaø naêm . Thí duï : 29/06/2008 4.4 Phaân phaùt vaø löu tröõ : 4.4.1 Baûn goác cuûa moãi SOP phaûi ñöôïc löu taïi ban GDP 4.4.2 Moät soá baûn sao cuûa moãi SOP ñöôïc göûi ñeán nhöõng boä phaän lieân quan theo danh saùch nôi nhaän . 4.4.3 Khi caàn thieát , coù theå ñaët moät baûn sao cuûa SOP taïi moät nôi thuaän tieän cho nhaân vieân tham khaûo . 4.4.4 Sau khi ban haønh moät SOP môùi thì phaûi laäp töùc thu hoài SOP cuõ töông öùng ñeå löu tröõ trong moät thôøi gian theo quy ñònh 4.5 Söûa ñoåi vaø boå sung : 4.5.1 Moãi SOP phaûi ñöôïc söûa ñoåi hay boå sung ñeå caäp nhaät ( ñònh kyø thöôøng laø 02 naêm moät laàn ) , hoaëc khi nhaän thaáy caàn thieát phaûi söûa ñoåi hay boå sung . 4.5.2 Neáu khoâng caàn söûa ñoåi , Tröôûng boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng hay Giaùm ñoác phaûi ghi “ Khoâng caàn thay ñoåi “ leân baûn goác roài kyù teân vôùi ngaøy thaùng . 4.5.3 Khi coù söï söûa ñoåi vaø boå sung nhieàu hay ít , phaûi in laïi toaøn boä SOP ñeå ban haønh vôùi soá môùi ( Khoâng duøng SOP coù söï taåy söûa ) 4.5.4 Taát caû SOP ñöôïc söûa ñoåi hay boå sung ñeàu phaûi ñöôïc pheâ chuaån vaø ban haønh laïi moät caùch chính thöùc . 4.5.5 Quaù trình söûa ñoåi SOP phaûi ñöôïc ghi vaøo phaàn “ Söûa ñoåi vaø boå sung” bao goàm soá laàn söûa ñoåi , soá cuûa SOP ñöôïc söûa ñoåi , noäi dung söûa ñoåi , ngöôøi thöïc hieän vaø ngaøy ban haønh . 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

THAO TAÙC CHUAÅN

SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 001 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân : GDPTD/Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 001 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/4

THAO TAÙC CHUAÅN

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 002 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

QUY TRÌNH NHAÄN BIEÁT
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAØ KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 002 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

QUY TRÌNH NHAÄN BIEÁT
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAØ KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Ñaûm baûo taøi lieäu ñöôïc soaïn thaûo , löu tröõ vaø kieåm soaùt theo ñuùng quy ñònh Nhanh choùng truy tìm taøi lieäu

2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG :

AÙp duïng cho taát caû caùc taøi lieäu söû duïng taïi Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Taát caû caùc nhaân vieân coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Boä phaän ñaûm baûo chaát löôïng , phoøng haønh chính nhaân söï coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG : Xaây döïng vaø ban haønh caùc vaên baûn : Caùc vaên baûn phaûi ñaûm baûo caùc nguyeân taéc vaø tieâu chuaån khoa hoïc veà : Theå thöùc caùc loaïi vaên baûn Heä thoáng vaên baûn Thaåm quyeàn ban haønh Nguyeân taéc kyù teân , ñoùng daáu vaø ban haønh

Toå chöùc quaûn lyù vaø giaûi quyeát vaên baûn Nguyeân taéc : Taát caû caùc vaên baûn ñeán ñeàu phaûi thoâng qua Haønh Chính nhaân söï ñeå ñoå vaøo soå coâng vaên ñeán Khi nhaän coâng vaên ngöôøi nhaän phaûi kyù nhaän

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 002 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

QUY TRÌNH NHAÄN BIEÁT
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAØ KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU

Phaûi xöû lyù vaên baûn nhanh choùng vaø ñuùng trình töï quy ñònh . 4.2.1 Vaên baûn ñi : Caùc vaên baûn do coâng ty soaïn thaûo theo maãu thoáng nhaát Phaûi coù daáu hieäu nhaän bieát rieâng bao goàm teân vaø ñòa chæ Coâng Ty , coù theå coù logo , maõ soá vaên baûn … Raø soaùt vaên baûn tröôùc khi giöû Vaøo soå coâng vaên ñi Löu vaên baûn Chuyeån vaên baûn ñi Kyù nhaän vaên baûn Phaân loaïi vaên baûn Vaøo soå coâng vaên ñeán Chuyeån vaên baûn ñeán nôi nhaän Löu vaên baûn ñeán

i. Vaên baûn ñeán :

ii. Quaûn lyù vaên baûn : Taát caû caùc vaên baûn phaûi ñaùnh soá ñeå deã tra cöùu . Caùc phoøng ban , boä phaän coù traùch nhieäm quaûn lyù vaên baûn cuûa phoøng ban mình Nhaân vieân möôïn vaên baûn ôû ñaâu phaûi traû laïi ñuùng vò trí . iii. Löu tröõ vaên baûn : Vaên baûn phaûi ñöôïc baûo quaûn an toaøn . Löu tröõ theo thôøi gian quy ñònh

Caùc vaên baûn cuøng lónh vöïc ñöôïc löu chung trong töøng file
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 002 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/3

QUY TRÌNH NHAÄN BIEÁT
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAØ KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU

3. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 002 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 003 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 003 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

1. MUÏC ÑÍCH : Nhaèm tuyeân truyeàn , giaùo duïc , naâng cao tinh thaàn caûnh giaùc cuûa toaøn theå nhaân vieân trong vieäc phoøng choáng chaùy noå , xaây döïng yù thöùc thöôøng tröïc cho moïi ngöôøi veà hieåm hoïa cuûa naïn chaùy . Boài döôõng , oân luyeän cho nhaân vieân , löïc löôïng phoøng chaùy vaø chöõa chaùy taïi choã cuûa Coâng ty moät soá kieán thöùc cô baûn veà phoøng choáng chaùy noå , taùc chieán kyõ thuaät chöõa chaùy , thao taùc söû duïng caùc coâng cuï , phöông tieän chöõa chaùy , cöùu hoä ñöôïc trang bò vaø caùc bieän phaùp baûo ñaûm an toaøn phoøng chaùy chöõa chaùy trong baûo quaûn kho taøng , söû duïng ñieän … 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho vieäc phoøng chaùy chöõa chaùy taïi Coâng Ty 3. TRAÙCH NHIEÄM : Tröôûng Phoøng Haønh chính nhaân söï coù traùch nhieäm phoái hôïp toå chöùc chöông trình ñaøo taïo , vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän coâng taùc huaán luyeän phoøng chaùy chöõa chaùy trong toaøn Coâng ty , ñoàng thôøi baûo ñaûm tuyeät ñoái an toaøn trong quaù trình ñaøo taïo vaø thöïc taäp phöông aùn . Taát caû caùc nhaân vieân trong Coâng ty ñöôïc ñaøo taïo coù traùch nhieäm thöïc haønh vaø aùp duïng khi söï coá xaûy ra . Tröôûng caùc boä phaän chòu traùch nhieäm ñaûm baûo vieäc taäp huaán phoøng chaùy chöõa chaùy ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc trong töøng boä phaän . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 003 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

Coâng taùc phoøng chaùy Haøng ngaøy kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc tín hieäu baùo chaùy ( neáu coù ) Kieåm tra caùc phöông tieän chöõa chaùy coù ñaày ñuû vaø ñeå ñuùng nôi quy ñònh : Caùt , nöôùc , bình CO2
-

Luoân luoân taêng cöôøng coâng taùc phoøng chaùy chöõa chaùy . Ñeà cao caûnh giaùc vaø saün saøng öùng phoù vôùi moïi tình huoáng chaùy xaûy ra .
-

thieát . -

Kieåm tra ñieän , taét caùc thieát bò ñieän khoâng caàn Khoâng ñun naáu , huùt thuoác laù trong khu vöïc kho .

Coâng taùc chöõa chaùy : Khi phaùt hieän chaùy phaûi thaät bình tónh Baùo ñoäng chaùy vaø keøm theo hoâ to CHAÙY , CHAÙY , CHAÙY . Taét taát caû caùc nguoàn ñieän Goïi ñieän thoaïi ñeán soá 114 hoaëc 8649913 ( Trung taâm caûnh saùt PCCC khu vöïc 7 ) Tham gia chöõa chaùy vaø söû duïng ñuùng thieát bò chöõa chaùy theo phöông aùn ñaõ ñöôïc Sôû PC&CC duyeät . 5. BIEÅN MAÃU AÙP DUÏNG : Bieân baûn dieãn taäp PCCC : BM 003-01

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 003 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 003 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

BM 003-01

BIEÂN BAÛN DIEÃN TAÄP PCCC
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 003 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

Ngaøy , thaùng , naêm : Thôøi gian : Giaû thieát söï coá phaùt sinh :

Thaønh döï :

phaàn

tham

Ñoäi tröôûng : Ñoäi vieân :

Baám chuoâng , keûng baùo ñoäng :

Bình chöõa chaùy : Trình töï :

QUÙA TRÌNH DIEÃN TAÄP :

BGÑ …… naêm 20…..

P.HCNS

Ngaøy …… thaùng Ñoäi tröôûng

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 004 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 004 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh caùch saép xeáp haøng hoùa trong kho theo ñuùng Tieâu chuaån GSP , deã daøng kieåm tra , ñoái chieáu , theo doõi vaø thuaän tieän cho vieäc caáp phaùt baûo quaûn nguyeân taéc FIFO , FEFO . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng trong khi cuûa Coâng ty 3. TRAÙCH NHIEÄM : Nhaân vieân kho vaø nhöõng ngöôøi coù lieân quan coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : Thuoác thaønh phaåm vöøa nhaäp veà kho phaûi ñöôïc saép xeáp vaø baûo quaûn taïi khu vöïc HAØNG CHÔØ NHAÄP . Thuoác thaønh phaåm sau khi nhaäp veà ñaõ ñöôïc kieåm tra sô boä ñaït seõ ñöôïc thu xeáp vaø baûo quaûn taïi khu vöïc BAÛO QUAÛN . Thuoác thaønh phaåm khi xuaát seõ ñöôïc taäp keát taïi khu vöïc HAØNG CHÔØ XUAÁT . Thuoác thaønh phaåm keùm chaát löôïng , chôø xöû lyù ( Bao goàm : Haøng traû veà , thu hoài …. Phaûi ñöôïc saép xeáp vaø baûo quaûn trong khu vöïc HAØNG CHÔØ HUÛY . phaåm . Phaûi daùn nhaõn coù ñaày ñuû thoâng tin cuûa thaønh Thuû khi kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy .

Phaûi saép xeáp ñaûm baûo nguyeân taéc : Deã thaáy , deã laáy , deã kieåm tra . 

Nhaõn quay ra phía ngoaøi

Khoaûng caùch giöõa caùc daõy keä ñuû roäng ñeå vieäc saép xeáp vaø laáy haøng thuaän tieän  Saép xeáp theo töøng loâ haøng .
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 004 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

Thuoác thaønh phaåm ñöôïc saép xeáp treân pallet , giaù , keä vaø caùch töôøng , maët ñaát moät khoaûng vöøa ñuû . Ñaët theo ñuùng chieàu troïng löôïng , khoâng chaát quaù troïng löôïng cho pheùp Thuoác thaønh phaåm coù haïn coøn laâu nhaát thì ñöôïc xeáp ôû phía trong , coù haïn duøng coøn ít ngaøy nhaát thì xeáp beân ngoaøi cuøng , ôû vò trí deã laáy nhaát . Saép xeáp goïn gaøng , ngaên naép treân pallet , traùnh tröôøng hôïp moät phaàn thuøng haøng treân pallet phaàn coøn laïi ôû ngoaøi pallet. Khoaûng caùch saép xeáp : thuaän tieän cho coâng taùc veä sinh, kieåm tra , phoøng choáng moái moït , xuaát nhaäp haøng vaø baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng , haøng hoùa phaûi ñöôïc saép xeáp :
  

Caùch töôøng ≥ 0.1m Caùch neàn ≥ 0.2m Khoaûng caùch giöõa caùc keä ≥ 1m

Ñoái vôùi thuoác thaønh phaåm do khaùch haøng traû veà kho : Khi nhaän , thuû kho phaûi kieåm tra chaát löôïng cuûa thuoác traû veà Neáu thuoác bò hö hoûng , giaûm chaát löôïng , quaù haïn söû duïng : daùn nhaõn “loaïi boû” vaø xeáp vaøo khu vöïc HAØNG CHÔØ HUÛY .

 Neáu thuoác coøn nguyeân veïn bao bì , chaát löôïng ñaûm baûo : saép xeáp vaøo nôi ñaõ laáy ñi caáp phaùt luùc ñaàu 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 004 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 004 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SAÉP XEÁP HAØNG HOÙA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/3

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh caùc maãu nhaõn duøng trong quaù trình tieáp nhaän , baûo quaûn , caáp phaùt thaønh phaåm nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng saûn phaåm vaø choáng nhaàm laãn . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng taïi Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng : Caáp phaùt nhaõn “CHAÁP NHAÄN “ , nhaõn “ LOAÏI BOÛ” vaø quaûn lyù toaøn boä quaù trình daùn nhaõn , Boä phaän kho : Ghi cheùp caùc maãu nhaõn cuûa kho . Phoái hôïp vôùi Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng daùn nhaõn trong kho . Tröôûng caùc boä phaän coù traùch nhieäm kieåm tra vaø ñaûm baûo vieäc thöïc hieän theo ñuùng SOP naøy . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. Heä thoáng nhaõn söû duïng trong Coâng ty : 4.1.1 Quy öôùc maøu vaïch nhaõn : - Vaøng : Bieät tröõ - Xanh : Chaáp nhaän ( ñaït ) : Loaïi boû ( khoâng ñaït )

4.1.2 Heä thoáng nhaõn :  ÑOÁI TÖÔÏNG THAØNH Heä thoáng nhaõn tình traïng thaønh phaåm : MAØU SAÉC VAØNG DIEÃN GIAÛI Thaønh phaåm traû laïi , thu hoài ,

TÌNH TRAÏNG BIEÄT TRÖÕ

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

chôø kieåm nghieäm laïi . Thaønh phaåm nhaäp kho taïm , chôø kieåm tra Ñaït tieâu chuaån , ñöôïc pheùp caáp phaùt Khoâng ñaït tieâu chuaån , chôø huûy

PHAÅM

CHAÁP NHAÄN

XANH

-

LOAÏI BOÛ SD

4.2

Traùch nhieäm daùn nhaõn

ÑOÁI TÖÔÏNG

TÌNH TRAÏNG BIEÄT TRÖÕ CHAÁP NHAÄN

NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN Nhaân vieân kho Nhaân vieân Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng Nhaân vieân Phoøng

GHI CHUÙ

THAØNH PHAÅM

LOAÏI BOÛ

Baûo ñaûm chaát löôïng

5. PHUÏ LUÏC ÑÍNH KEØM : Maãu nhaõn tình traïng : PL 005 – 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG
-

Vaên baûn soá SOP 005 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

PL 005 – 1 MAÃU NHAÕN TÌNH TRAÏNG

Maøu Vaøng

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT THAØNH PHAÅM BIEÄT TRÖÕ Teân thaønh phaåm : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Maõ soá :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Soá loâ …………………………………………………………………………………………. duøng ……………………………………………………… Ngaøy saûn xuaát ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… : Haïn :

Ngaøy nhaäp kho : …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………… Ngöôøi laáy maãu : …………………………………………………………………….. Ngaøy : …………………………………………………………….

Maøu Xanh Luïc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT THAØNH PHAÅM BIEÄT TRÖÕ Teân thaønh phaåm : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Maõ soá : …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Soá loâ …………………………………………………………………………………………. : Haïn

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

duøng ……………………………………………………… Ngaøy saûn xuaát ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… :

Soá phieáu KN : ………………………………………………………………………….. Ngaøy : ………………………………………………………….. Baûo ñaûm chaát löôïng kyù teân : ……………………………………………… Ngaøy : ……………………………………………………………

Mau den

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

Teân thaønh phaåm : …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………… Maõ soá : …………………………………………………………………………………………Soá Loâ …………….……………………………………………… Soá loâ …………………………………………………………………………………………. duøng ………………………………….………………… Ngaøy saûn xuaát ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………… : Haïn :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 005 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 7/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

HEÄ THOÁNG NHAÕN TÌNH TRAÏNG

Soá phieáu KN : ………………………………………………………………………….. Ngaøy : ………………………………………………………….. Baûo ñaûm chaát löôïng kyù teân : ……………………………………………… Ngaøy : ……………………………………………………………

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/5

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/5

1. MUÏC ÑÍCH : Nhaèm ñaûm baùo caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng ñöôïc baùo cao kòp thôøi vaø ñöôïc giaûi quyeát thoûa ñaùng ñeå giuùp cho vieäc ñaùnh giaù caùc saûn phaåm khieám khuyeát vaø khôûi ñaàu cho vieäc thu hoài saûn phaåm neáu caàn . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Khieáu naïi cuûa khaùch haøng laø söï theå hieän vaên baûn hay baèng lôøi noùi phaûn aùnh ñieàu khoâng thoûa maõn veà vieäc nhaän daïng , chaát löôïng , tính oån ñònh , khaû naêng tin caäy , tính an toaøn , hieäu quaû cuûa saûn phaåm . Khieáu naïi coù theå töø beänh nhaân , ngöôøi söû duïng , caùc nhaân vieân y teá , ñaïi lyù baùn sæ , nhaø phaân phoái hoaëc töø moät coâng ty thöù ba … 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaûi quyeát nhöõng khieáu naïi cuûa khaùch haøng vaø ñaûm baûo söï tuaân thuû theo yeâu caàu cuûa SOP naøy . Baát kyø nhaân vieân naøo nhaän ñöôïc khieáu naïi ñeàu phaûi chuyeån khieáu naïi ñeán Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng Nhaø saûn xuaát vaø nhaø cung caáp coù traùch nhieäm cung caáp nhöõng thoâng tin nhaèm tìm ra nguyeân nhaân gaây khieám khuyeát cho saûn phaåm vaø thöïc hieän nhöõng söûa chöõa caàn thieát . Phoøng kinh doanh vaø Boä phaän kho coù traùch nhieäm cung caáp cho Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng nhöõng thoâng tin cuûa haøng traû veà . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : a. Caùch thöùc tieáp nhaän nguoàn khieáu naïi : Khieáu naïi coù theå do nhöõng loãi kyõ thuaät , caùc vaán ñeà veà hieäu quaû ñieàu trò hoaëc laø haøng traû veà . Khieáu naïi coù theå qua thö , ñieän thoaïi hoaëc caùc hình thöùc khaùc töø moïi khaùch haøng . Baát cöù nhaân vieân naøo nhaän khieáu naïi cuõng phaûi ñieàn vaøo :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/5

“Baùo caùo khieáu naïi veà kyõ thuaät” ( BM 006-1)

 “Baùo caùo caùc phaûn öùng coù haïi cuûa thuoác” (BM 006-1) . Khi coù nghi ngôø veà phaûn öùng coù haïi cuûa thuoác (ADR), caùc baùo caùo caàn moâ taû chi tieát vaø phaûi ñöôïc trình baøy roõ raøng , chính xaùc . 

Neáu coù theå , neân naèm ñöôïc caùc thoâng tin sau : Teân saûn phaåm , haøm löôïng , soá loâ . Nguoàn khieáu naïi ( beänh nhaân , beänh vieän , nhaø thuoác , thaày thuoác hoaëc nhöõng cô quan , coâng ty trong vaø ngoaøi ngaønh ..... )  Moâ taû khieáu naïi  Maãu khieáu naïi , toát nhaát laø coøn nguyeân bao bì ( neáu ñöôïc )

Tröôûng boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng seõ xaùc ñònh vaø phaân bieät khieáu naïi thuoäc veà kyõ thuaät hay veà y hoïc hoaëc do caû hai . Hay laø saûn phaåm traû veà do chaát löôïng . b. Ñaùnh giaù vaø xem xeùt giaûi quyeát :
- Döïa vaøo baùo caùo khieáu naïi nhaän ñöôïc , Tröôûng boä phaän

Baûo ñaûm chaát löôïng seõ xaùc ñònh xem coù phaûi khieáu naïi leân quan ñeán phaûn öùng coù haïi nghieâm troïng cuûa thuoác ( Khieáu naïi veà ñieàu trò laâm saøng ) hay moät loãi khieám khuyeát naøo ñoù ( veà kyõ thuaät ) maø coù theå daãn ñeán vieäc thu hoài saûn phaåm hay khoâng . - Moãi khieáu naïi ñeàu phaûi ñöôïc Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng ñaùnh giaù cho duø khieáu naïi veà kyõ thuaät hay ñieàu trò laâm saøng ñeå xaùc ñònh xem coù phaûi ñoù laø do khieám khuyeát veà chaát löôïng saûn phaåm hay khoâng . - Thöïc hieän caùc ñieàu tra ñaùnh gia thoâng qua kieåm tra caûm quan , phaân tích khuynh höôùng hoaëc phaân tích ñaày ñuû . Caùc keát quaû xem xeùt ñaùnh giaù naøy phaûi ñöôïc löu tröõ ñaày ñuû . Vieäc xem xeùt ñaùnh giaù neân ñöôïc môû roäng ñeán
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

nhöõng loâ khaùc cuûa cuøng saûn phaåm hoaëc ñeán baát kyø saûn phaåm naøo khaùc coù theå bò aûnh höôûng . c. Lieân heä vaøo thoâng baùo : - Ngöôøi nhaän ñöôïc khieáu naïi phaûi ñieàn vaøo baùo caùo töông öùng vaø thoâng baùo ñeán boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng trong voøng 24 giôø . Trong tröôøng hôïp coù khieám khuyeát nghieâm troïng nhö laãn loän saûn phaåm , daùn nhaõn nhaàm , haøng giaû maïo hoaëc saûn phaåm bò nhieãm vi sinh , caàn thoâng baùo ñeán boä phaän Ñaûm baûo chaát löôïng caøng sôùm caøng toát .
- Boä phaån Baûo ñaûm chaát löôïng seõ göûi nhöõng thoâng tin

thu nhaäp ñöôïc ñeán nhaø saûn xuaát hoaëc nhaø cung caáp ñeå phoái hoäi truy tìm nguyeân nhaân . Trong nhöõng tröôøng hôïp coù nhöõng khieám khuyeát traàm troïng veà chaát löôïng saûn phaåm , Boä phaän ñaûm chaát löôïng thöïc hieän ngay nhöõng bieän phaùp caàn thieát caøng sôùm caøng toát keå caû vieäc thu hoài saûn phaåm bò khieáu naïi . - Boä phaän ñaûm baûo chaát löôïng seõ giöõ baùo caùo veà phaûn öùng khieáu naïi cuûa thuoác ( ADR ) ñeán trung taâm ADR trong thôøi gian quy ñònh d. Löu tröõ hoà sô :

- Taát caû caùc khieáu naïi ñeàu phaûi löu hoà sô . Hoà sô phaûi bao goàm ngöôøi baùo caùo , keát quaû phaân tích vaø taát caû caùc hoà sô khaùc veà vieäc xem xeùt ñaùnh giaù . e. Bieân phaùp theo doõi : - Baát kyø moät bieän phaùp söûa ñoåi naøo duø laâu daøi hay ngaèn haïn ñeàu phaûi ñöôïc Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng löu hoà sô vaø theo doõi veà vieäc hoaøn taát vaø hieäu quaû cuûa caùc bieän phaùp naøy . - Keát luaän cuûa vieäc ñieàu tra xem xeùt phaûi ñöôïc Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng kòp thôøi göûi ñeán ngöôøi khieáu naïi
-

Phoøng Baûo ñaûm chaát löôïng seõ ñònh kyø xem xeùt hoà sô khieáu naïi cuõng nhö hoà sô saûn phaåm traû veà ñeå xaùc ñònh khuynh höôùng veà chaát löôïng vaø soá löôïng cuûa caùc maët

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/5

haøng coù theå bò aûnh höôûng nhö moät phaàn cuûa quaù trình xem xeùt chaát löôïng haøng naêm . 3. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : Baùo caùo khieáu naïi veà kyõ thuaät : BM 006-1 4. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 005 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD/Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/5

BM 006 – 1

BAÙO CAÙO KHIEÁU NAÏI VEÀ KYÕ THUAÄT
KHIEÁU NAÏI VEÀ KYÕ THUAÄT Ñôn vò khieáu naïi : Ñôn vò nhaän khieáu naïi : Coâng ty ------------------------------------------------------- Coâng Ty TNHH Döôïc phaåm Thaønh Ñaït Ñòa chæ : Ñòa chæ : 49 Bis Cöûu Long , Phöôøng 2 , Q.Taân -----------------------------------------------------Bình Ñieän thoaïi : Ñieän thoaïi : 08 – 2968455 -------------------------------------------------Fax : 08 – 2968450 Fax : ---------------------------------------------------------Thoâng tin veà saûn phaåm : Quy caùch ñoùng goùi : Teân saûn phaåm : Ñôn ñaët haøng soá : ( xin keøm theo baûn sao ) ---------------------------------------------Soá loâ / meû : -------------------------------------------------Haïn duøng : --------------------------------------------------Thoâng tin veà boä phaän khieáu naïi : (*) A : Doanh nghieäp , cô quan . Teân ngöôøi khieáu naïi : B : Caùn boä y teá , beänh nhaân . -------------------------------------C : Beänh vieän hieäu thuoác , nhaø ( Chæ ñieàn maãu töï thích hôïp )(*) thuoác , trung taâm baùn sæ , cöûa haøng giôùi Ñòa thieäu saûn phaåm. chæ :------------------------------------------------------Noäi dung khieáu naïi : (*) A : Caûm quan khoâng ñaït . ( Chæ ñieàn maãu töï thích hôïp )(*) B : Bao bì ñoùng goùi bò hö hoûng. Moâ taû chi tieát : C : Kieän haøng bò hö hoûng do vaän -------------------------------------------------------------------- chuyeån . -------------------------------------------------------------------D : Khoâng ñaït chaát löôïng theo TCCS -------------------------------------------------------------------E : Khoâng ñuùng soá loâ so vôùi hoøa -------------------------------------------------------------------- ñôn -------------------------------------------------------------------F : Nhaàm laãn vôùi saûn phaån khaùc -------------------------------G : Coù phaùt hieän ADRs H : Noäi dung khaùc ( Xin moâ taû roõ Theå thöùc giao nhaän saûn phaåm : Saûn phaåm ñöôïc phaân phoái trong Ñuùng º Khoâng º tình traïng nguyeân ñaïi , nguyeân
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 006 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ KHIEÁU NAÏI

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 7/5

-

kieän . Saûn phaåm ñaõ ñöôïc ra leû Döôïc sæ laø ngöôøi ñaàu tieân môû nieâm phong saûn phaåm Beänh nhaân laø ngöôøi ñaàu tieân môû nieâm phong saûn phaåm Haøng ñöôïc phaân phoái tôùi kho cuûa cöûa haøng hay nhaø / hieäu thuoác Sau khi phaùt hieän sai loãi , saûn phaåm ñaõ ñöôïc göûi tôùi : -----------------------------------

Ñuùng Ñuùng Ñuùng Ñuùng Ñuùng

º º º º º

Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng Khoâng

º º º º º

Xin xaùc ñònh ngaøy göûi :

YÙ kieán cuûa ngöôøi baùo caùo : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Caùch xöû lyù cuûa nhaø saûn xuaát hay nhaø YÙ kieán cuûa khaùch haøng ( ngöôøi khieáu naïi phaân phoái : ): -------------------------------------------------------------------- Thoûa ñaùng º Khoâng thoûa ñaùng º ---------------Ngaøy thaùng naêm : Chöõ kyù cuûa baùo caùo vieân :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

1. MUÏC ÑÍCH

Nhaèm ñaûm baûo thu hoài caùc saûn phaåm keùm chaát löôïng ñöôïc thöïc hieän moät caùch hieäu quaû vaø tuaân thuû caùc quy ñònh cuûa cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà y teá 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG AÙp duïng cho vieäc giaûi quyeát , thoâng tin vaø baùo caùo veà saûn phaåm keùm chaát löôïng do Coâng Ty phaân phoái 3. TRAÙCH NHIEÄM 3.1 Giaùm ñoác Coâng Ty : -

Ra quyeát ñònh thu hoài saûn phaåm keùm chaát löôïng Thoâng baùo vaø phoái hôïp vôùi nhaø saûn xuaát goác veà vieäc thu hoài saûn phaåm keùm chaát löôïng Hoä trôï Tröôûng Boä Phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng trong coâng vieäc ñaùnh giaù tình huoáng , chuaån bò vaø toå chöùc thu hoài Thoâng tin ñeán caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà y teá coù thaåm quyeàn trong caùc tröôøng hôïp nghieâm troïng Chæ ñònh ngöôøi thay theá trong tröôøng hôïp vaéng maët

3.2 Tröôûng Boä Phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng Thieát laäp vaø ñaûm baûo chaát löôïng vieäc thu hoài saûn phaåm tuaân thuû caùc yeâu caàu veà chính saùch chaát löôïng vaø caùc quy ñònh hieän haønh cuûa caùc cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà y teá Taäp hôïp taát caû caùc döõ lieäu veà saûn phaåm keùm chaát löôïng .

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

-

Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän vaø ban thu hoài ñeå kieåm tra caù tröôøng hôïp khieáu naïi nghieâm troïng hay saûn phaåm keùm chaát löôïng ñeå ñöa ra quyeát ñònh veà vieäc thu hoài saûn phaåm ñoù . Chuaån bò caùc böôùc caàn thieát cho vieäc thu hoài , keå caû vieäc hoaøn taát hoà sô Chæ ñònh ngöôøi thay theá trong tröôøng hôïp vaéng maët .

-

3.3 Phuï traùch kho vaø phoøng kinh doanh Cung caáp caùc döõ lieäu caàn thieát veà saûn phaåm keùm chaát löôïng vaø danh saùch khaùch haøng ñaõ mua nhöõng saûn phaåm naøy Ñaûm baûo caùc saûn phaåm thu hoài ñöôïc baûo ñaûm trong ñieàu kieän nghieâm ngaët vaø taùch vôùi caùc saûn phaåm khaùc ( khu bieät tröõ ) . Chæ ñònh ngöôøi thay theá trong tröôøng hôïp vaéng maët .

-

-

3.4 Phuï traùch caùc boä phaän coù lieân quan : Hoã trôï Boä Phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng ñeå ñöa ra nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp . Cöû caùc thaønh vieân tham gia ban thu hoài cuøng vôùi Boä phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng. Ñieàu ñoäng nhaân vieân hoã trôï hoaït ñoäng thu hoài . Chæ ñònh ngöôøi thay theá trong tröôøng hôïp vaéng maët .

4. QUY TAÉC THÖÏC HIEÄN 4.1 Tình huoáng thu hoài : Moät quyeát ñònh thu hoài coù theå xuaát phaùt töø : Caùc cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc veà y teá : Boä y teá ( Cuïc quaûn lyù döôïc ) , Sôû Y Teá

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/8 -

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

Keát quaû cuûa vieäc phaân tích , kieåm nghieäm laïi caùc khieáu naïi veà chaát löôïng cuûa saûn phaåm . Quyeát ñònh thu hoài moät saûn phaåm treân thò tröôøng cuûa nhaø saûn xuaát .

-

4.2 Ñaùnh giaù caáp ñoä cuûa caùc saûn phaåm keùm chaát löôïng : Möùc ñoä nguy hieåm cuûa caùc saûn phaåm keùm chaát löôïng phuï thuoäc möùc ñoä traàm troïng cuûa söï sai soùt vaø ñöôïc chia thaønh 03 caáp ñoä nhö sau : Caáp ñoä 1 : Thuoác keùm chaát löôïng coù theå giaûm ñeán phaûn öùng coù haïi ( ADR ) nghieâm troïng hoaëc gaây töû vong Caáp ñoä 2 : Vieäc söû duïng caùc thuoác naøy coù gaây aûnh höôûng ñeán söùc khoûe nhöng chöa ñeán möùc nghieâm troïng Caáp ñoä 3 : vieäc söû duïng caùc thuoác naøy haàu nhö khoâng aûnh höôûng ñeán söùc khoûe .

4.3 Möùc ñoä thu hoài : Coù 3 möùc ñoä thu hoài :
-

Möùc ñoä A : Thu hoài ñeán ngöôøi söû duïng : AÙp duïng cho thuoác keùm chaát löôïng thuoäc caáp ñoä 1 . Möùc ñoä B : Thu hoài ñeán taát caû caùc heä thoáng phaân phoái vaø ñeán caùc nhaø thuoác : AÙp duïng cho thuoác keùm chaát löôïng thuoäc caáp ñoä 2 . Möùc ñoä C : Thu hoài ñeán moät soá heä thoáng phaân phoái nhö heä thoáng phaân phoái suû hoaëc giôùi haïn ôû moät soá khu vöïc : AÙp duïng cho thuoác keùm chaát löôïng caáp ñoä 3 . 4.4 Thaønh vieân cuûa ban thu hoài :

-

-

Ban thu hoài goàm nhöõng ngöôøi ñöôïc chæ ñònh töø taát caû caùc boä phaän coù lieân quan nhö : Phoøng kinh doanh , boä phaän kho … do Tröôûng boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng thaønh laäp vaø chuû trì . Caùc
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

thaønh vieân naøy hoä trôï cho boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng trong vieäc ñaùnh giaù nhöõng tình huoáng nghieâm troïng daãn ñeán vieäc thu hoài moät saûn phaåm . Phaûi ñaûm baûo caùc thaønh vieân trong ban thu hoài coù theå lieân laïc ñöôïc baát cöù luùc naøo . 4.5 Tieàn trình thu hoài saûn phaåm :

4.5.1 Khi ñöôïc thoâng baùo moät trong caùc tình huoáng thu hoài , Tröôûng boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng phaûi thöïc hieän nhöõng vieäc sau : Chuaån bò caùc döõ lieäu caàn thieát veà saûn phaåm . Caùc döõ lieäu naøy ñöôïc taäp hôïp töø caùc boä phaän coù lieân quan .

 Teân saûn phaåm  Maõ soá saûn phaåm  Quy caùch ñoùng goùi  Soá loâ  Soá ñaêng kyù  Caùc loâ lieân quan  Heä thoáng cung caáp  Quaù trình phaân phoái  Ngaøy xuaát kho  Soá löôïng xuaát kho  Soá löôïng toàn kho

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

 Caùc saûn phaåm ñöôïc nhaäp , phaân phoái ñoàng thôøi ( neáu coù ). Ñeå ñaûm baûo coù ñieàu tra vaø nhaän daïng saûn phaåm ngay , Phoøng Kinh Doanh phaûi cung caáp caùc döõ lieäu veà saûn phaåm theo yeâu caàu trong voøng 24 giôø ( thí duï caùc chi tieát veà saûn phaåm nhö soá loâ/meû , ngaøy saûn xuaát , ngaøy nhaäp haøng , soá löôïng ñaõ phaân phoái , teân ñôn vò , caù nhaân ñöôïc phaân phoái , . . . ).
- Trieäu taäp cuoäc hoïp ban thu hoài , môøi Giaùm Ñoác ,

caùc sô quan quaûn lyù nhaø nöôùc lieân quan , nhaø saûn xuaát , . . . ñeå thoâng baùo keá hoaïch thu hoài saûn phaåm cuûa ñôn vò . 4.5.2 Noäi dung cuoäc hoïp cuûa Ban thu hoài :

Phaân tích tình hình thöïc teá . Coù theå môøi theâm caùc chuyeân gia veà phaùp lyù hoaëc y teá neáu caàn . Neáu laø saûn phaåm nhaäp khaåu thì phaûi môøi caû nhaø saûn xuaát hoaëc nhaø phaân phoái . Ñaùnh gía nguy cô cuûa cô phaåm keùm chaát löôïng

Ñöa ra ñeà nghò sau khi ñaõ thaûo luaän chi veà chi tieát veà toaøn boä tình huoáng vaø /hoaëc sau khi ñaõ tham khaûo yù kieán cuûa boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng . Neáu ñöa ra quyeát ñònh thu hoài , keá hoaïch thu hoài phaûi ñöôïc toå chöùc chaët cheõ vaø ñoàng boä . Keá hoaïch thu hoài phaûi bao goàm ñaày ñuû caùc noäi dung chi tieát phaûi thöïc hieän ( döïa treân möùc ñoä thu hoài ) , ngöôøi chòu traùch nhieäm töøng khaâu vaø thôøi gian baét ñaàu thöïc hieän vaø thôøi gian hoaøn thaønh .
-

4.5.3 Quyeát ñònh thu hoài phaûi do Giaùm Ñoác coâng ty ban haønh döôùi hình thöùc “ Thoâng baùo thu hoài” vaø ñöôïc giöõ ñeán nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm hay coù lieân quan .
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 7/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

4.5.4 Sau khi quyeát ñònh thu hoài ñöôïc ban haønh, taát caû caùc boä phaän coù lieân quan phaûi thöïc hieän ngay caùc hoaït ñoäng do ban thu hoài phaân coâng theo keá hoaïch thu hoài. 4.5.5 Thoâng tin ra beân ngoaøi : Thoâng tin ra beân ngoaøi phuï thuoäc vaøo möùc ñoä thu hoài. Möùc ñoä A :

 Boä Y teá  Cuïc quaûn lyù Döôïc  Sôû Y teá caùc tænh, thaønh nôi saûn phaåm ñöôïc phaân phoái.  Nhaø cung caáp hoaëc nhaø saûn xuaát  Caùc Beänh vieän, Trung taâm y teá, caùc Baùc só, Döôïc só lieân quan treân toaøn quoác  Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng Möùc ñoä B, C :  Boä Y teá  Cuïc quaûn lyù Döôïc  Sôû Y teá caùc tænh, thaønh nôi saûn phaåm ñöôïc phaân phoái  Nhaø cung caáp hoaëc nhaø saûn xuaát. 4.5.6 Baûo quaûn saûn phaåm thu hoài

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 8/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

Giaùm ñoác coâng ty phaûi ban haønh leänh caám xuaát kho caùc saûn phaåm naøy ñang coøn toàn kho trong Coâng ty. Thuû kho phaûi ñaûm baûo caùc saûn phaåm ñaõ thu hoài ñöôïc kieåm keâ vaø baûo quaûn trong ñieàu kieän an toaøn. Saûn phaåm naøy phaûi ñöôïc giöõ ôû khu bieät tröõ, coù khoùa vaø caùch bieät vôùi caùc haøng hoùa khaùc cho ñeán khi coù quyeát ñònh xöû lyù. 4.5.7 Bieän phaùp keát luaän : Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng phaûi baûm ñaûm thöïc hieän ñöôïc :  Kieåm soaùt ñöôc keát quaû cuûa vieäc thu hoài  Saûn phaåm thu hoài ñöôïc baûo quaûn ôû khu vöïc rieâng  Caân ñoái toàn kho cuûa haøng thu hoài Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng phaûi toång keát laïi caùc ñieàu tra, hoaït ñoäng vaø caùc quyeát ñònh veà vieäc thu hoài trong baùo caùo thu hoài. Caùc baùo caùo phaûi neâu roõ nguyeân nhaân xaûy ra söï coá, caùc bieän phaùp giaûi quyeát ñeå traùnh laëp laïi caùc söï coá naøy cuõng nhö caân ñoái giöõa soá löôïng saûn phaåm phaân phoái vaø soá löôïng saûn phaåm thu hoài.
-

Baùo caùo thu hoài phaûi göûi ñeán cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà y teá. 5. PHUÏ LUÏC ÑÍNH KEØM Caùc hoaït ñoäng phaûi thöïc hieän trong tieán trình thu hoài : PL 007-1 6. BIEÃU MAÃU AÙP DUÏNG Baùo caùo thu hoài saûn phaåm khoâng ñaït chaát löôïng : BM 007-1
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 9/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

7. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ SOP naøy ñöôïc löu trong: Vaên baûn soá SOP 007 trong taäp taøi lieäu GDP. Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 10/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

PL 007-1 CAÙC HOAÏT ÑOÄNG PHAÛI THÖÏC HIEÄN TRONG TIEÁN TRÌNH THU HOÀI

Coâng vieäc

Traùch nhieäm

Ra thoâng baùo thu hoài vaø leänh caám Giaùm ñoác coâng ty xuaát kho saûn phaåm toàn kho Xaùc ñònh nôi saûn phaåm ñöôïc phaân Phoøng Kinh doanh phoái Göûi thoâng baùo thu hoài ñeán nhöõng Boä phaän ngöôøi coù traùch nhieäm\ coù lieân quan chaát löôïng vaø ñeán nhöõng nôi saûn phaåm ñöôïc phaân phoái (thoâng tin noäi boä) Tieáp nhaän, baûo quaûn haøng thu hoài Baûo ñaûm

Phoøng Kinh doanh, Kho

Caân ñoái giöõa löôïng xuaát vaø löôïng Phoøng Kinh doanh, Kho thu hoài Quyeát ñònh böôùc keá tieáp : huûy Giaùm ñoác coâng ty, Boä hoaëc taùi xuaát phaän Baûo ñaûm chaát löôïng Tham gia huûy\taùi xuaát Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng, Phoøng Kinh

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 11/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

doanh, Kho Hoaøn taát hoà sô vaø baùo caùo Boä phaän chaát löôïng Baûo Baûo ñaûm ñaûm

Göûi baùo caùo ñeán cô quan quaûn lyù Boä phaän nhaø nöôùc veà y teá chaát löôïng

GIAÙM ÑOÁC ÑBCL

TRÖÔÛNG

BOÄ

PHAÄN

BM 007-1 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc TP. Hoà Chí Minh, ngaøy ……thaùng …….naêm 20…….

BAÙO CAÙO THU HOÀI SAÛN PHAÅM KHOÂNG ÑAÏT CHAÁT LÖÔÏNG
Kính göûi :............................................................................... Theo coâng vaên soá.................., ngaøy …..thaùng ……..naêm …….. cuûa ........................................... veà vieäc thu hoài thuoác: Teân saûn phaåm :........................... Noàng ñoä, haøm löôïng :.................

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 007 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 12/8

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THU HOÀI SAÛN PHAÅM

-

Nôi saûn xuaát : ............................... Soá loâ saûn xuaát : ........................ Ñôn vò ñaõ tieán haønh thu hoài nhö sau : Toång soá löôïng thuoác Baùn ra Thu hoài

St t

Nôi tieán haønh thu hoài

Döï kieán bieän phaùp xöû lyù

Ghi chuù

GIAÙM ÑOÁC

TRÖÔÛNG BOÄ PHAÄN ÑBCL

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh vieäc quaûn lyù vaø xöû lyù saûn phaåm traû veà theo ñuùng quy trình ñeå traùnh thaát thoaùt vaø gaây haïi cho moâi tröôøng 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Caùc saûn phaåm töø thò tröôøng traû veà kho cuûa Coâng ty do hö hoûng , khieáu naïi chaát löôïng , quaù haïn duøng , phaûn öùng phuï , phaân phoái sai hay caùc lyù do khaùc . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Phoøng kinh doanh / Kho thaønh phaåm , Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . - Phoù Giaùm Ñoác Chuyeân moân / Tröôûng Boä Phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH Tieáp nhaän vaø baûo quaûn : - Saûn phaåm chæ ñöôïc tieáp nhaän traû veà Kho khi coù phieáu xuaát kho töø caùc ñaïi lyù phaân phoái vaø coù söï ñoàng yù cuûa Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng vaø Tröôûng phoøng kinh doanh . - Tröôûng boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng thieát laäp phieáu ñeà nghò tieáp nhaän haøng traû veà göûi cho phoøng Kinh doanh vaø kho . - Caên cöù treân phieáu ñeà nghò tieáp nhaän haøng traû veà , kho nhaän vaø kieåm tra haøng traû veà theo caùc noäi dung : Teân saûn phaåm , soá loâ , haïn duøng , tình traïng chaát löôïng , tình traïng ñoùng goùi cuûa saûn phaåm , ghi phieáu nhaän saûn phaåm traû veà , daùn nhaõn “ BIEÄT TRÖÕ THAØNH PHAÅM” vaø ñeå ôû khu vöïc bieät tröõ trong khi chôø ñôïi haønh ñoäng xöû lyù tieáp theo . - Kho thaønh phaåm coù nhieäm vuï thieát laäp phieáu baùo caùo ñaùnh giaù vaø xöû lyù saûn phaåm traû veà göûi Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng xem xeùt vaø ñaùnh giaù sô boä veà tình traïng cuûa saûn phaåm traû veà . - Tuøy tröôøng hôïp cuï theå , Boä phaäm Ñaûm baûo chaát löôïng laáy maãu kieåm tra laïi moät soá hoaëc taát caû caùc chæ tieâu chaát löôïng thaønh phaåm ñeå coù höôùng xöû lyù tieáp theo - Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng tieán haønh laáy maãu ñoàng thôøi ghi nhaän caùc thoâng tin vaøo phieáu laáy maãu veà tình traïng ñoùng goùi , kieåm tra chaát löôïng caûm quan . Saûn phaåm traû veà khoâng ñöôïc pheùp ñoùng goùi laïi : - Laø saûn phaåm vaãn coøn trong haïn duøng , tình traïng chaát löôïng khoâng bò aûnh höôûng , bao bì tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi thuoác coøn nguyeân veïn , chæ coù moät soá hö hoûng ôû ngoaøi bao bì do vaän chuyeån . - Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng caên cöù treân tình traïng thöïc teá cuûa saûn phaåm , baûo nhaø cung caáp ( hoaëc nhaø saûn xuaát ) ñeå hoï mang veà xöû lyù , vì coâng ty khoâng coù chöùc naêng ñoùng goùi laïi saûn phaåm . Saûn phaåm traû veà phaûi huûy boû : - Caùc saûn phaåm traû veà khoâng theå laøm laïi , tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng ghi keát luaän huûy boû vaøo phieáu baùo caùo ñaùnh giaù vaø xöû lyù saûn phaåm traû veà , göûi veà baûo quaûn ôû kho bieät tröõ . - Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng thaûo coâng vaên trình Sôû y teá cho pheùp huûy saûn phaåm theo quy ñònh Khi laøm thuû tuïc huûy boû saûn phaåm phaûi xaùc ñònh ñaày ñuû thoâng tin saûn phaåm ( Teân saûn phaåm , soá loâ , haïn duøng , tình traïng chaát löôïng , tình traïng ñoùng goùi ) vaø tieán haønh huûy boû theo quy ñònh . Löu tröõ hoà sô : - Hoà sô haøng traû veà ñöôïc löu thaønh 3 boä : 1 boä taïi Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng , 1 boä taïi kho vaø 1 boä taïi Phoøng kinh doanh - Soá löôïng saûn phaåm traû veà hay huûy boû ñöôïc tröø / coäng vaøo theû kho 5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

-

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

- Phieáu ñeà nghò tieáp nhaän saûn phaåm traû veà : BM 008-1 - Phieáu nhaän saûn phaåm traû veà : BM 007-2 - Baùo caùo ñaùnh giaù vaø xöû lyù saûn phaåm traû veà : BM 008-3 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ ; SOP naøy ñöôïc löu trong : - Vaên baûn soá SOP 008 trong taäp taøi lieäu GDP - Taäp tin teân GDPTD/Quy trinh.DOC

BM 008-1

PHIEÁU ÑEÀ NGHÒ TIEÁP NHAÄN SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ
Teân khaùch haøng traû saûn phaåm : .............................................................. Ñòa chæ : ........................................................................................................... Ñieän thoaïi : ...................................................................................................... ST T Teân saûn phaåm Soá loâ Haïn duøng Ñôn vò tính Soá löôïng Lyù do Ghi chuù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 5/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

Toång coäng : ………………………………… khoaûn Ngaøy ……/……/……………………………… …… Phoøng kinh doanh caàu traû haøng . BM 008-2 Ngöôøi tieáp nhaän yeâu Ngaøy ……./……/

PHIEÁU NHAÄN SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ
Teân saûn phaåm : ................................Maõ saûn phaåm : ............................. Soá loâ : .................................................Haïn duøng : ...................................... Phaân lieàu : ..........................................Quy caùch ñoùng goùi : .................... Ñaùnh giaù theo caûm quan : ........................................................................... Chaát löôïng theo baûn kieåm nghieäm chaát löôïng ( neáu coù ) : ........................................................................................................................... Ngaøy nhaän : ........................................Nôi nhaän : ........................................ ST T Soá phieáu xuaát kho Traû veà bôûi Chaát löôïng khi traû veà Ñôn vò tính Soá löôïng

TOÅNG SOÁ :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 6/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

Tyû leä haøng traû veà = ( Toång haøng traû veà / Toång haøng ñaõ phaân phoái ) x 100% = % Ngaøy ……/……/……. Ñaïi dieän nôi tieáp nhaän veà Ngaøy ……/……/…… Ñaïi dieän nôi traû

BM 008 – 3

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ VAØ XÖÛ LYÙ SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ
1. MOÂ TAÛ SAÛN PHAÅM : Teân saûn phaåm : ………………………………………. Maõ soá : ………………………………………………………………………………………………. Soá loâ : ………………………………… Ngaøy saûn xuaát : ………………………………………. Haïn duøng : …………………………………….. Quy caùch ñoùng goùi : ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Ngaøy tieáp nhaän saûn phaåm : ………………… Soá löôïng …………………………………………………………………………………………… Lyù do traû veà cuûa saûn phaåm : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………….. 2. NHAÄN XEÙT SAÛN PHAÅM : Bao bì ñoùng goùi : • Coøn nguyeân veïn , toát :  • Coù hö hoûng :  Moâ taû cuï theå hö hoûng : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hình thöùc caûm quan : • Ñaït tieâu chuaån :  • Coù bieán chaát : 
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 008 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 7/6

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

SAÛN PHAÅM TRAÛ VEÀ

Moâ taû cuï theå bieán chaát : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nhaän xeùt veà quaù trình vaän chuyeån vaø baûo quaûn saûn phaåm cuûa khaùch haøng : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Caùc nhaän xeùt vaø ñeà nghò khaùc : ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ngaøy ……. Thaùng …… naêm …… Ngaøy ……. Thaùng …… naêm …… Ngöôøi kieåm tra Ngöôøi baùo caùo 3. YEÂU CAÀU KIEÅM TRA CHAÁT LÖÔÏNG : Yeâu caàu kieåm nghieäm laïi saûn phaåm : Keát quaû xeùt nghieäm : Ñaït ñaït  Coù   Khoâng

Ngaøy …… thaùng …… naêm ……. Tröôûng Boä Phaän Ñaûm baûo Chaát Löôïng

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 009

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/4

ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Tröôûng P.Kinh Doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 009

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/4

ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh moät caùch thöùc thoáng nhaát cho hoaït ñoäng ñaùnh giaù nhaø cung caáp nhaèm ñaûm baûo choïn nhaø cung caáp phuø hôïp yeâu caàu cuûa Coâng ty . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho caùc nhaø cung caáp cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Ban giaùm ñoác co traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy .

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH Caùc tieâu chí caàn ñöôïc ñaùnh giaù : Tieâu chí baét buoäc : Tö caùch phaùp nhaân : Uy tín ( khaû naêng taøi chính , keát quaû kinh doanh , saûn xuaát cuûa doanh nghieäp ) Chaát löôïng saûn phaåm Thôøi gian giao haøng . Giaù caû Phöông thöùc thanh toaùn Ñieàu kieän baûo quaûn Phöông tieän vaän chuyeån Thôøi gian giao haøng Cheá ñoä haäu maõi Caùc chính saùch khaùc .

Tieâu chí khoâng baét buoäc :

Thaønh phaàn Ban ñaùnh giaù nhaø cung caáp :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 009

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/4

ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP

-

Giaùm ñoác : Tröôûng ban PGÑ chuyeân moân : Phoù ban Tröôûng phoøng Kinh doanh : Thaønh vieân Keå toaùn tröôûng : Thaønh vieân Tröôûng kho : Thaønh vieân Tröôûng phoøng haønh chính nhaân söï hoaëc nhaân vieân Phoøng Baûo ñaûm chaát löôïng : Thö Kyù .

Moãi naêm ñaùng giaù vaø löïa choïn nhaø cung caáp 1 laàn vaøo thaùng 12 Phaân loaïi nhaø cung caáp : -

Nhaø cung caáp thoûa maõn caùc tieâu chí baét buoäc môùi ñöôïc ñaùnh giaù tieáp tuïc ñeå löïa choïn Moãi tieâu chí khoâng baét buoäc ñöôïc ñaùnh giaù vôùi thang ñieåm 5 Nhaø cung caáp haïng A : Toång ñieåm ñaùnh giaù ≥ 22 Nhaø cung caáp haïng B : Toång ñieåm ñaùnh giaù ≥ 18 Nhaø cung caáp haïng C : Toång ñieåm ñaùnh giaù ≥ 15 Nhaø cung caáp haïng D : Toång ñieåm ñaùnh giaù ≥ 15

Soá ñieåm ñaùnh giaù laø trung bình coäng cuûa caùc thaønh vieân trong toå ñaùnh giaù . Löïa choïn nhaø cung caáp : Chæ coù nhöõng nhaø cung caáp xeáp haïng C tôû leân môùi ñöôïc löïa choïn Öu tieân löïa choïn nhaø cung caáp theo thöù töï A , B , C Khi löïa choïn caàn öu tieân nhöõng nhaø cung caáp coù soá ñieãm cao trong caùc chæ tieâu khoâng baét buoäc xuaát hieän laàn ñaàu .

5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG : Baûng ñaùnh giaù nhaø cung caáp : BM 009-1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 009

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/4

ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP

SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 009 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD/Quy trinh.DOC

BM 009-1

BAÛNG ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP
Teân ngöôøi ñaùnh giaù : .......................................... Boä phaän : ................................................................ Teân nhaø cung caáp : ............................................... Ñòa chæ : ................................................................... Saûn phaåm ñaùnh giaù : ..........................................

A. TIEÂU CHÍ BAÉT BUOÄC : Tö caùch phaùp nhaân Uy tín Chaát löôïng saûn phaåm Ñaït Ñaït Ñaït º º º Khoâng Khoâng Khoâng º º º

B. TIEÂU CHÍ KHOÂNG BAÉT BUOÄC : ST T 1 2 3 Tieâu chí Ñieåm 5 Giaù caû Phöông thöùc thanh toaùn Phöông tieän vaän chuyeån
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

Ghi chuù 4 3 2 1

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 009

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 5/4

ÑAÙNH GIAÙ NHAØ CUNG CAÁP

4 5

Cheá ñoä haäu maõi Chính saùch khaùc Toång ñieåm C. XEÁP HAÏNG : ………………… Ngöôøi laäp Tröôûng ban

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng Kinh Doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

1. MUÏC ÑÍCH Quy ñònh moät caùch thöùc thoáng nhaát cho hoaït ñoäng mua haøng , ñaûm baûo raèng caùc saûn phaåm ñöôïc mua ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu cuûa coâng ty . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû caùc saûn phaåm mua töø beân ngoaøi phuïc vuï yeâu caàu kinh doanh cuûa Coâng ty 3. TRAÙCH NHIEÄM : Phoøng kinh doanh coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy Ban Giaùm ñoác coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : Xem xeùt nhu caàu kinh doanh : Keá hoaïch mua haøng naêm , quyù , thaùng . Keát quaû kinh doanh cuûa kyø tröôùc , löôïng toàn kho hieän taïi , caùc hôïp ñoàng mua ñaõ kyù . Ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng . Nhu caàu veà saûn phaåm môùi . Caùc nhu caàu ñoät xuaát ( haøng tham gia ñaáu thaàu , haøng chöông trình ) Caên cöù vaøo thöïc hieän keá hoaïch 2 naêm tröôùc Toàn khi ñaàu lyø naêm keá hoaïch Chæ tieâu keá hoaïch cuûa naêm thöïc hieän . Kieåm tra toàn khi toái thieåu , baèng phaàn meàm quaûn lyù haøng hoùa .

Xaây döïng möùc toàn kho toái thieåu : -

Trình töï kieåm tra toàn kho toái thieåu :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/9 -

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

Caùc caùn boä mua haøng coù traùch nhieäm thöôøng xuyeân theo doõi löôïng haøng toàn kho ñeå ñaûm baûo coù ñuû haøng cho khaùch Veà chi tieâu , soá löôïng mua haøng caàn döïa vaøo :

Laäp keá hoaïch mua haøng : Löôïng toàn kho toái thieåu , löôïng xuaát trong thaùng tröôùc . Ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng . Xem quy trình ñaùnh giaù nhaø cung caáp . Kyù hôïp ñoàng nguyeân taéc naêm : Caùn boä kinh doanh chuaån bò hôïp ñoàng . Hôïp ñoàng phaûi ñaûm baûo tính hôïp phaùp , tính khaû thi , phaûi mang laïi lôïi ích cho caû 2 phía Tröôûng phoøng kih doanh kieåm tra laïi hôïp ñoàng , trình laõnh ñaïo kyù . Nhaân vieân mua haøng ñöôïc uûy quyeàn giao dòch ñeå mua haøng vôùi caùc ñoái taùc baèng ñieän thoaïi , Fax … Noäi dung ñaøm phaùn aùp duïng cho taát caû caùc phöông thöùc mua ( kyù keát hôïp ñoàng , ñôn haøng , mua tröïc tieáp )  Teân haøng , noàng ñoä , haøm löôïng , quy caùch ñoùng goùi   Soá löôïng Giaù caû

Ñaùnh giaù vaø löïa choïn nhaø cung caáp :

Trao ñoåi mua haøng :
-

-

 Ñieàu kieän veà : Chaát löôïng haøng hoùa , haïn duøng , phieáu kieåm nghieäm   Ñieàu kieän vaø phöông thöùc thanh toaùn Thôøi gian vaø phöông thöùc thanh toaùn

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

-

Ñoái vôùi haøng hoùa caàn kyù keát hôïp ñoàng kinh teá : Ban giaùm ñoác , Phoøng Kinh doanh ñaøm phaùn ñeå thoáng nhaát caùc ñieàu khoaûn cuï theå . Tröôøng hôïp do phía Coâng ty laäp hôïp ñoàng : Caùn boä mua haøng soaïn thaûo hôïp ñoàng vaø caùc ñieàu kieän ñaõ giao dòch Neáu hôïp ñoàng do ñoái taùc soaïn thaûo : Khi nhaän ñöôïc baûn thaûo , caùn boä mua haøng kieåm tra noäi dung theo quy ñònh vaø caùc ñieàu kieän ñaõ ñöôïc giao dòch Hôïp ñoàng phaûi ñaûm baûo tính hôïp phaùp , coù tính khaû thi vaø ñöôïc chuyeån cho Tröôûng phoøng kinh doanh kieåm tra vaø trình laõnh ñaïo kyù Hôïp ñoàng sau ñöôïc 2 beân kyù seõ giao cho caùn boä mua haøng giöõ 01 baûn , göûi phoøng Keá toaùn 1 baûn , traû laïi beân baùn 2 baûn . Caùn boä theo doõi hôïp ñoàng ñònh kyø raø soaùt tình hình thöïc hieän hôïp ñoàng , baùo caùo cho Tröôûng phoøng kinh doanh ñeå ñoân ñoác thöïc hieän . Tröôøng hôïp caàn mua haøng ñoät xuaát vôùi soá löôïng nhoû maø chöa coù nhaø cung caáp ñöôïc pheâ duyeät thì phoøng Kinh doanh coù theå tieán haønh mua haøng maø khoâng caàn phaûi ñaùnh giaù nhaø cung caáp nhöng phaûi thoâng qua Giaùm Ñoác vaø phaûi coù quy öôùc vôùi nhaø cung caáp veà ñieàu khoaûn ñaûm baûo haøng ñaït tieâu chuaån chaát löôïng vaø ñöôïc pheùp löu haønh . Nhaân vieân mua haøng chuaån bò hoà sô lieân quan ñeå nhaän haøng . Lieân laïc vôùi nhaø cung caáp thöïc hieän caùc thuû tuïc nhaän haøng . Tröôøng hôïp nhaän haøng taïi kho cuûa nhaø cung caáp : nhaân vieân mua haøng tieán haønh laøm thuû tuïc nhaän haøng . Kieåm tra haøng hoùa , vaän chuyeån veà kho coâng ty , phoái hôïp vôùi Tröôûng kho kieåm tra vaø nhaäp haøng

Kyù hôïp ñoàng kinh teá : -

-

-

-

-

Toå chöùc nhaän haøng -

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

-

Tröôøng hôïp nhaø cung caáp giao haøng ñeán kho coâng ty : nhaân vieân mua haøng chuyeån caùc hoà sô lieân quan cho thuû kho vaø cuøng phoái hôïp kieåm tra haøng hoùa tröôùc khi nhaäp kho Sau khi nhaäp haøng , Tröôûng kho nhaäp hoà sô nhaäp haøng vaø chuyeån ñeán keá toaùn . Nhaân vieân mua haøng seõ chuyeån caùc hoà sô nhaäp haøng ñeán keá toaùn ñeå thöïc hieän thanh toaùn . 4.10.1 Tröôøng hôïp haøng coù daáu hieäu khoâng phuø hôïp Laäp hôïp ñoàng xöû lyù theo quy ñònh 4.10.2 Thanh toaùn , thanh lyù hôïp ñoàng :

-

Keát thuùc hôïp ñoàng , löu hoà sô :

Thanh toaùn : Döïa theo ñieàu kieän thanh toaùn trong hôïp doàng hoaëc thoûa thuaän trong quaù trình giao dòch , nhaân vieân mua haøng laøm thuû tuïc thanh toaùn , laäp ñeà nghò thanh toaùn .  Tröôøng hôïp thanh toaùn ngay khi nhaän haøng : nhaân vieân laøm phieáu ñeà nghò thanh toaùn vaø cuøng phoái hôïp vôùi nhaân vieân keá toaùn mang tieàn thanh toaùn cho nhaø cung caáp .  Tröôøng hôïp thanh toaùn sau khi nhaän haøng : nhaân vieân mua haøng laäp phieáu deà nghò thanh toaùn , chuyeån Tröôûng phoøng kinh doanh kyù xaùc nhaän tröôùc khi trình Giaùm Ñoác kyù duyeät . Phieáu ñeà nghò thanh toaùn ñöôïc ñính keøm hoà sô nhaäp kho chuyeån ñeán keá toaùn tieán haønh caùc thuû tuïc thanh toaùn vaø traû tieàn cho nhaân vieân giao haøng ( neáu thanh toaùn baèng tieàn maët ) hoaëc thanh toaùn chuyeån khoaûn cho nhaø cung caáp Thanh lyù hôïp ñoàng :
 Tröôøng hôïp trong hôïp ñoàng khoâng coù ñieàu khoaûn thanh lyù

( thanh toaùn theo hoùa ñôn ñoû ) thì khi keát thuùc hôïp ñoàng coi nhö thanh lyù xong

 Tröôøng hôïp ñoøi hoûi thanh lyù hôïp ñoàng , baûn thanh lyù ñöôïc laøm thaønh 04 baûn , 02 baûn traû beân baùn , 01 baûn löu taïi phoøng Kinh doanh , 01 baûn giao phoøng Keá toaùn löu 5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

-

Hôïp ñoàng kinh teá : BM 010 – 1 Giaáy ñeà nghò thanh toaùn : BM 010 – 2 Phieáu mua haøng : BM 010 – 3 SOP naøy ñöôïc löu trong :

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : Vaên baûn soá SOP 010 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD/Quy trinh.DOC

BM 010-1 Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ----------o0o----------HÔÏP ÑOÀNG KINH TEÁ Soá : ……. Caên cöù Boä Luaät Daân Söï cuûa nöôùc CHXHCNVN coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/2006 Caên cöù Luaät Thöông Maïi cuûa nöôùc CHXHCNVN coù hieäu löïc töø ngaøy 01/01/2006 Caên cöù vaøo khaû naêng vaø nhu caàu cuûa hai beân .

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 7/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

Hoâm nay , ngaøy Beân A Ñòa chæ

thaùng

naêm

, Chuùng toâi goàm coù :

: ............................................................................. : .............................................................................

Ñieän thoaïi .........................................: ................................Fax : Maõ soá thueá ........................................................................: Taøi khoaûn ............................................................................: Do OÂng/Baø...........................: ..............................................Chöùc vuï Laøm ñaïi dieän Beân B Ñòa chæ : ............................................................................. : .............................................................................

Ñieän thoaïi .........................................: ................................Fax : Maõ soá thueá ........................................................................: Taøi khoaûn ............................................................................: Do OÂng/Baø...........................: ..............................................Chöùc vuï Laøm ñaïi dieän Hai beân baøn baïc , thoûa thuaän kyù keát hôïp ñoàng theo caùc ñieàu khoaûn sau :

Ñieàu 1 : Beân B ñoàng yù baùn cho beân A caùc maët haøng sau : ST T Teân haøng hoùa , quy caùch , haøm löôïng Nôi SX ÑVT Ñôn giaù Thaønh tieàn

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 8/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

Coâng tieàn haøng..................................................................: Thueá VAT Toång coäng Baèng chöõ : ................................................................. : ................................................................. : .................................................................

Ñieàu 2 : Chaát löôïng haøng hoùa, maãu maõ saûn phaåm : Ñieàu 3 : Giaù caû vaø phöông thöùc thanh toaùn . Giaù caû Phöông thöùc thanh toaùn

Ñieàu 4 : Ñòa ñieåm , thôøi gian giao haøng , chi phí khaùc Ñieàu 5 : Cam keát chung Hai beân cam keát thöïc hieän nghieâm chænh nhöõng ñieàu khoaûn ñaõ neâu trong hôïp ñoàng naøy . Trong quaù trình thöïc hieän hôïp ñoàng neáu coù vaán ñeà phaùt sinh , hai beân phaûi cuøng baøn baïc giaûi quyeát . Moïi söï söûa ñoåi , boå sung ñeàu phaûi theå hieän baèng vaên baûn vôùi ñuû chöõ kyù cuûa hai beân môùi coù giaù trò thi haønh Tröôøng hôïp maâu thuaån phaùt sinh ma 2hai beân khoâng töï giaûi quyeát ñöôïc seõ ñöa ra Toøa aùn kinh teá thaønh phoá ( Tænh ) ñeå giaûi quyeát . Phaùn quyeát cuûa Toøa AÙn seõ laø cô sôû phaùp lyù cuoái cuøng ñeå hai beân thi haønh . Hôïp ñoàng naøy ñöôïc laäp thaønh 04 baûn , moãi beân giöõ 02 baûn coù giaù trò nhö nhau Tp.hcm , ngaøy …… thaùng …… naêm …… B Ñaïi Dieän Beân A Ñaïi Dieän Beân

BM 010-2

GIAÁY ÑEÀ NGHÒ THANH TOAÙN
Kính gôûi : Ban Giaùm Ñoác
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 9/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

Phoøng Keá toaùn Phoøng : …………………………………………….. ñeà nghò thanh toaùn cho : Ngöôøi baùn : .......................................................................................... Theo hôïp ñoàng soá : ............................................................................. Theo hoùa ñôn soá : ................................................................................ Trò giaù thanh toaùn : Baèng chöõ : ............................................................................................ Ghi chuù : ................................................................................................ Hôïp ñoàng uûy thaùc soá : .........................Cuûa ñôn vò : ..................... Ñaõ thanh toaùn ñuû .............................% Thôøi haïn yeâu caàu thanh toaùn : Hoà sô keøm theo : Hôïp ñoàng : …… baûn Hoùa ñôn : …… baûn Tôø khai haûi quan : …… baûn

TP.HCM , ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngöôøi ñeà nghò Giaùm Ñoác Phoøng Kinh Doanh Ban

BM 010-3 ÑÔN ÑAËT HAØNG Teân nhaø cung caáp : ..............

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 010 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 10/9

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAËT HAØNG MUA HAØNG

-

Ñòa chæ : .................................. Ngaøy ñaët haøng : ...................

NOÄI DUNG MUA HAØNG

STT

Teân haøng hoùa , quy caùch , haøm löôïng

Maõ soá

Nhaø saûn xuaát

ÑVT

Soá löôïng

Ghi chuù

Phöông thöùc thanh toaùn : .............................................................................................................................. Phöông thöùc giao nhaän : .............................................................................................................................. Hoà sô ñính keøm (*) : .............................................................................................................................. Caùc ñieàu kieän khaùc : .............................................................................................................................. …… naêm …… Giaùm ñoác Ngöôøi laäp phieáu GHI CHUÙ : (*) Phoøng Kinh doanh Ngaøy …… thaùng

Phieáu kieåm nghieäm ( kieåm tra chaát löôïng ) Catalog veà saûn phaåm

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

1. MUÏC ÑÍCH : Quy trình naøy nhaèm ñaûm baûo taát caû nhaân vieân ñeàu ñöôïc ñaøo taïo , huaán luyeän ñaày ñuû , coù kieán thöùc , kyõ naêng caàn thieát phuø hôïp vôùi coâng vieäc ñöôïc phaân coâng , ñoàng thôøi duy trì vaø phaùt trieån naêng löïc . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû nhaân vieân trong Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Phoøng Haønh chính nhaân söï , Tröôûng caùc Phoøng ban vaø caùc nhaân vieân coù traùch nhieäm thöïc hieän theo ñuùng SOP naøy . Tröôûng Phoøng Haønh chính nhaân söï coù traùch nhieäm theo doõi vaø baûo ñaûm vieäc tuaân thuû SOP naøy . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH 4.1. Ñaøo taïo nhaân vieân môùi : Tröôûng phoøng Haønh chính nhaân söï phoå bieán :  Noäi quy cuûa Coâng ty  Caùc quy taéc veà an toaøn lao ñoäng , veä sinh lao ñoäng , phoøng choáng chaùy noå   Sô ñoà toå chöùc nôi nhaân vieân laøm vieäc Moâ taû coâng vieäc nhaân vieân môùi

Tröôûng Phoøng ban , boä phaän :  Höôùng daãn nhaân vieân môùi tham gia nôi laøm vieäc vaø giôùi thieáu vôùi caáp treân tröïc tieáp ( neáu coù )  vieäc Ñaøo taïo nhaân vieân vaø caùc kyõ naêng laøm

 Ñaøo taïo cô baûn veà “Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác (GDP) 4.2. Ñaøo taïo laïi :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

4.3. -

Haøng naêm boä phaän ñaøo taïo leân chöông trình ñaøo taïo laïi nhaân vieân . Caùc phoøng ban boä phaän laäp danh saùch nhaân vieân seõ ñaøo taïo laïi . Chöông trình ñaïo taïo laïi seõ naâng cao vaø phuø hôïp vôùi nguyeân taéc “Thöïc haønh phaân phoái thuoác toát “ Caàn thieát phaûi môøi chuyeân gia beân ngoaøi veà ñaøo taïo hoaëc göûi nhaân vieân ñi ñaøo taïo beân ngoaøi . Hoà sô ñaøo taïo : Taát caû nhaân vieân sau khi ñöôïc ñaøo taïo ñeàu phaûi ñöôïc kieåm tra ñaùnh giaù . Hoà sô ñaøo taïo phaûi ñöôïc theo doõi vaø löu laïi . Hoà sô huaán luyeän thöïc haønh toát phaân phoái thuoác : BM 011-1 Danh saùch tham gia huaán luyeän vaø keát quaû : BM 011-2

5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG :

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 011 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTP\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

BM 011-1

HOÀ SÔ HUAÁN LUYEÄN THÖÏC HAØNH TOÁT PHAÂN PHOÁI THUOÁC
Phoøng ban , boä phaän :..................................................................................
STT HOÏ VAØ TEÂN MAÕ SOÁ CHÖÔNG TRÌNH HUAÁN LUYEÄN 1 2 3 4 5 6 GHI CHUÙ

TT NO 1 2 3

CHÖÔNG TRÌNH HUAÁN LUYEÄN TRAINING PROGRAMS Noäi quy coâng ty Caùc quy taéc veà an toaøn lao ñoäng , veä sinh lao ñoäng , phoøng choáng chaùy noå Sô ñoà toå chöùc nhaân vieân laøm vieäc

Ngöôøi huaán luyeän kyù Trainer’s Signature

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/5 4 5 6 Ñaøo taïo nhaân vieân veà caùc kyõ naêng laøm vieäc . Moâ taû coâng vieäc nhaân vieân môùi . Höôùng daãn nhaân vieân môùi tham quan nôi laøm vieäc vaø giôùi thieäu vôùi caáp treân tröïc tieáp ( neáu coù ) Ñaøo taïo cô baûn veà “Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác” (GDP) `

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

BM 011 - 2

DANH SAÙCH THAM GIA HUAÁN LUYEÄN VAØ KEÁT QUAÛ HUAÁN LUYEÄN
Noäi dung : ........................................................................................................ Ñòa ñieåm : ....................................................................................................... Thôøi gian : ........................................................................................................ Ngöôøi huaán luyeän : ....................................................................................... Chöông trình huaán luyeän : ............................................................................. CHÖÙC VUÏ PHOØNG BAN , BOÄ PHAÄN KYÙ TEÂN KEÁT QUAÛ ÑAÏ T Khoâng Ñaït

STT

HOÏ VAØ TEÂN

Toång keát :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 011 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/5
Soá löôïng tham gia : Keát quaû ñaït : Keát quaû khoâng ñaït : Soá löôïng khoâng tham gia :

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

ÑAØO TAÏO NHAÂN VIEÂN

Giaùm ñoác luyeän

Ngöôøi huaán

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 012 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 012 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA

1. MUÏC ÑÍCH : Quy trình naøy nhaèm quy ñònh thôøi gian ñònh kyø vaø caùch thöùc kieåm keâ taát caû caùc loaïi haøng hoùa hieän ñang ñöôïc baûo quaûn ( toàn tröõ ) taïi kho . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Heä thoáng caùc kho taïi Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Taát caû caùc nhaân vieân kho , nhaân vieân caùc boä phaän lieân quan coù traùch nhieäm kieåm keâ phaûi tuaân thuû theo ñuùng SOP naøy . Tröôûng kho , Tröôûng caùc boä phaän lieân quan coù traùch nhieäm ñaûm baûo vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän theo SOP naøy . Ñònh kyø kieåm keâ :

-

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH 4.1. Vieäc kieåm keâ thöïc teá soá löôïng haøng hoùa coøn toàn tröõ trong khi phaûi ñöôïc tieán haønh ñònh kyø 1 thaùng kieåm keâ moät laàn vaø toång kieåm keâ vaøo ngaøy 31 thaùng 12 moãi naêm . Kho seõ töï kieåm keâ khi ñeán ñònh kyø , rieâng vieäc toång kieåm keâ vaøo thaùng 1 seõ ñöôïc tieán haønh cuøng vôùi ñaïi dieän caùc phoøng ban khaùc trong coâng ty ( Phoøng keá toaùn , Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng , Phoøng Kinh doanh ) vaø boä phaän kieåm toaùn ôû beân ngoaøi coâng ty ( neáu caàn ) 4.1.1. Ñònh kyø 1 thaùng kieåm keâ moät laàn : Taát caû caùc maët haøng thaønh phaåm . Theo danh muïc thaønh phaåm ñöôïc caäp nhaät môùi nhaát 4.1.2. Ñònh kyø kieåm keâ cuoái naêm : Cuoái thaùng 12 haøng naêm taát caû caùc maët haøng coøn toàn tröõ trong kho phaûi ñöôïc kieåm keâ thöïc teá . 4.2. Caùch thöùc kieåm keâ :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 012 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA

Vaøo caùc ngaøy cuoái thaùng Tröôûng kho seõ leân lòch kieåm keâ caùc maët haøng theo ñuùng quy ñònh ( Choïn ngaøy ít xuaát nhaäp haøng ñeå thuaän tieän cho vieäc kieåm keâ ) 4.2.1. Kieåm keâ thöïc teá : Tröôûng kho cuøng vôùi nhaân vieân vaän chuyeån seõ laàn löôït chuyeån caùc maët haøng caàn kieåm tra töø caùc taàng keä xuoáng ñeå ñeám soá löôïng thöïc teá haøng hoùa hieän coøn toàn kho theo töøng ngaên , keä . Caùc soá lieäu naøy phaûi ñöôïc ghi cheùp caån thaän , ñaày ñuû vaø chính xaùc . 4.2.2. Ñoái chieáu soå saùch : Thuû kho vaø caùc boä phaän lieân quan khi kieåm keâ haøng hoùa . phaûi ñoái chieáu giöõa soá löôïng treân hoà sô ( theû kho ) vaø soá löôïng thöïc teá kieåm ñöôïc , neáu thaáy cheânh leäch phaûi tìm nguyeân nhaân . Taát caû soá lieäu naøy phaûi ñöôïc ghi ñaày ñuû vaøo Phieáu kieåm keâ haøng hoùa baûo quaûn taïi kho . Döïa vaøo Phieáu kieåm keâ naøy thuû kho seõ ñieàu chænh khi thaáy maët haøng naøo coù söï cheânh leäch giöõa toàn kho vaø soá lieäu treân hoà sô soå saùch . Moïi söï ñieàu chænh veà soá löôïng toàn kho phaûi ñöôïc söï pheâ duyeät cuûa Giaùm ñoác . Löu tröõ hoà sô :

-

4.3.

Sau moãi ñôït kieåm keâ , taát caû caùc giaáy tôø lieân quan ñeán coâng taùc kieåm keâ ñeàu phaûi ñöôïc löu tröõ trong 5 naêm . 5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : Phieáu kieåm keâ haøng hoùa : BM 012 – 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 012 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 012 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA

BM 012 – 1

PHIEÁU KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA
(Thaùng ……. )*
Soá phieáu : Ngaøy , giôø kieåm keâ : Noäi dung : Soá trang Ñòa ñieåm :

THAØNH PHAÀN THAM DÖÏ Hoï & teân Chöùc danh/ Boä phaän Chöõ kyù

NOÄI DUNG Stt Teân Quy Ñôn Soá Soá Cheânh leäch Lyù do

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 012 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

KIEÅM KEÂ HAØNG HOÙA

maët haøng

caùch

löôïng löôïng soå thöïc teá saùch

Thöøa

Thieáu

GHI CHUÙ : ...................................................................................... (*)Maãu : thaùng vaø naêm duøng chung

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 013 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

AN TOAØN LAO ÑOÄNG

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 013 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

AN TOAØN LAO ÑOÄNG

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh noäi quy ñeå baûo ñaûm an toaøn lao ñoäng : 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Khu vöïc taïi kho cuûa coâng ty : 3. TRAÙCH NHIEÄM : Tröôûng kho vaø taát caû nhaân vieân laøm vieäc trong kho coù traùch nhieäm thöïc hieän noäi dung naøy . Phoøng haønh chaùnh nhaân söï coù traùch nhieäm daûm baûo vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän noäi dung naøy . Phaûi thöïc hieän ñuùng noäi quy “Veä sinh caù nhaân” vaø “Veä sinh kho” Khoâng chaát haøng hoùa vaät duïng ôû caùc haønh lang , loái ñi . Khoâng laøm vieäc voäi vaõ , haáp taáp Phaûi xeáp haøng goïn gaøng treân ñuùng vò trí . Khoâng laøm veä sinh thieát bò khi chöa ngaét ñieän. Khoâng laøm aåm öôùt caùc oå caám ñieän , coâng taéc , motor ñieän ,. . . Toå chöùc huaán luyeän cho nhaân vieân veà sô caáp cöùu hay xöû lyù caùc tình huoáng khi xaûy ra söï coá. SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 013 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

4. NOÄI DUNG : -

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 013 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

AN TOAØN LAO ÑOÄNG

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 014 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NOÄI QUY KHO

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 014 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NOÄI QUY KHO

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh caùc nguyeân taéc ñeå ñaûm baûo an toaøn phoøng choáng chaùy noå taïi kho 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng khu vöïc kho cuûa coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Taát caû caùc nhaân vieân laøm vieäc trong kho coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Tröôûng kho , Phoøng haønh chaùnh nhaân söï coù traùch nhieäm kieåm tra vaø baûo ñaûm vieäc thöïc hieän SOP naøy . Khoâng huùt thuoác , ñun naáu , ñaùnh dieâm , baät löûa trong khu vöïc kho . Saép xeáp kho goïn gaøng , ngaên naép vaø laøm veä sinh thöôøng xuyeân . Chuù yù kieåm tra heä thoáng ñeøn , quaït , maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän khaùc trong kho . Neáu thieát bò hö hoûng hoaëc phaùt hieän coù ñieàu baát thöôøng trong quaù trình vaän haønh m phaûi taét thieát bò vaø baùo cho Tröôûng kho ñeå xin söûa chöõa . Tröôùc kho ra veà phaûi kieåm tra vaø taét taát caû caùc thieát bò ñieän , ñeøn trong kho , ngoaïi tröø caùc heä thoáng ñieàu hoùa nhieät ñoä vaø chieáu saùng caàn thieát cho coâng taùc baûo quaûn vaø baûo veä an ninh theo quy ñònh . Kho phaûi ñöôïc trang trò ñaày ñuû phöông tieän chöõa chaùy . Caùc phöông tieän naøy phaûi ñöôïc kieåm tra ñònh kyø theo quy ñònh . Nhaân vieân laøm vieäc taïi kho phaûi ñöôïc ñaøo taïo veà phoøng chaùy chöõa chaùy . Khi ra veà , Tröôûng kho phaûi giao chìa khoùa kho cho boä phaän baûo veä caát ñuùng nôi quy ñònh cuûa Coâng ty , ñeå coù theå môû kho nhanh choùng neáu coù söï coá chaùy xaûy ra .

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : -

-

-

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 014 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/2

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NOÄI QUY KHO

SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 014 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 015

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

HÔÏP ÑOÀNG VAÄN CHUYEÅN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 015

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

HÔÏP ÑOÀNG VAÄN CHUYEÅN

1. MUÏC ÑÍCH : Nhaèm ñaûm baûo vieäc vaän chuyeån haøng hoùa ñi ñeán caùc nôi kinh doanh phaân phoái , caùc nhaø thuoác ñöôïc ñaûm baûo chaát löôïng , soá löôïng . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Cho taát caû caùc haøng hoùa khi ñöôïc vaän chuyeån : 3. ÑOÁI TÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN : Tröôûng kho , nhaân vieân kho , caùc xe haøng hôïp ñoàng vaän chuyeån coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Tröôûng Phoøng kinh doanh , Tröôûng phoøng Haønh chaùnh nhaân söï coù traùch nhieäm kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy Ñoái vôùi haøng hoùa vaän chuyeån beân ngoaøi : Phoøng Kinh doanh xaây döïng hôïp ñoàng vôùi caùc nhaø vaän chuyeån coù xe taûi vaän chuyeån haøng hoùa töø coâng ty ñeán caùc chi nhanh khu vöïc phaûi thoûa maõn caùc quy ñònh sau theå hieän trong hôïp ñoàng :  Chaát löôïng : bao bì coøn nguyeân veïn.  Soá löôïng : coøn ñuùng, ñuû.  Ñieàu kieän vaän chuyeån : an toaøn, traùnh möa, naéng, aåm öôùt, beå vôõ,…
 Ñieàu kieän baûo quaûn : thoûa maõn nhieät ñoä, ñoä aåm theo

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. -

qui ñònh (t0: <300C, Rh: <70% hoaëc theo ñuùng ñieàu kieän ghi treân nhaõn).  Soá chöùng töø keøm theo  Teân nhaø vaän chuyeån: phaùp nhaân hôïp phaùp.  Soá ngaøy ñi, ñeán : Tuøy theo khoaûng caùch töø nôi giao ñeán nôi nhaän maø qui ñònh roõ trong hôïp ñoàng giöõa hai beân. Tröôùc khi xuaát phaùt Tröôûng kho nôi ñi caäp nhaät giôø vaøo soå ñeå theo doõi chuyeán haøng ñi, höôùng daãn laùi xe hoaëc nhaân

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 015

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

HÔÏP ÑOÀNG VAÄN CHUYEÅN

vieân giao haøng theo doõi vaø ghi cheùp ño nhieät ñoä, ñoä aåm trong suoát haønh trình.
-

Khi ñeán nôi Tröôûng kho nôi ñeán hoaëc ngöôøi nhaän haøng ghi giôø nhaän vaø nhaän phieáu theo doõi nhieät ñoä, ñoä aåm trong suoát haønh trình vaø ghi nhaän nhieät ñoä, ñoä aåm hieän taïi. Laùi xe hoaëc nhaân vieân giao haøng nhaän laïi phieáu theo doõi naøy göûi veà cho Boä phaän Ñaûm baûo chaát löôïng ñeå löu hoà sô cuõng nhö coù bieän phaùp xöû lyù neáu vi phaïm ñieàu kieän baûo quaûn. Ñònh kyø haøng naêm Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng thöïc hieän hieäu chuaån thieát bò ño nhieät ñoä, ñoä aåm treân phöông tieän vaän chuyeån. Xöû lyù söï coá  Tröôøng hôïp phaùt hieän haøng hoùa vaän chuyeån treân ñöôøng coù söï coá veà thaát thoaùt, hö hao, hoûng hoùc, Tröôûng kho nôi nhaän cuøng vôùi laùi xe laäp bieân baûn vaø göûi veà cho caùc caáp quaûn lyù tröïc tieáp kòp thôøi xöû lyù.  Tröôøng hôïp phaùt hieän ñieàu kieän baûo quaûn vöôït quaù xa giôùi haïn quy ñònh lieân tuïc trong 03 giôø, thuû kho nôi nhaän haøng tröïc tieáp xem xeùt veà caûm quan bao goùi beân trong tieáp xuùc saûn phaåm coù daáu hieäu baát thöôøng khoâng vaø phaûi baùo ngay hieän traïng veà cho Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng ñeå coù höôùng xöû lyù .

-

-

4.2. Ñoái vôùi haøng hoùa vaän chuyeån theo phöông tieän cuûa Coâng ty : Taát caû caùc laùi xe phaûi tuaân thuû thöïc hieän theo doõi ñieàu kieän baûo quaûn vaø vaän chuyeån haøng hoùa khi löu thoâng treân ñöôøng . Tröôùc khi xuaát phaùt Tröôûng khi nôi ñi caäp nhaät giôø vaøo soå ñeå theo doõi chuyeán haøng ñi , cuõng nhö ghi nhieät ñoä , ñoä aåm vaø höôùng daãn laùi xe theo doõi vaø ghi nhaän nhieät ñoä , ñoä aåm trong suoát haønh trình .

-

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ SOP naøy ñöôïc löu trong :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 015

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/3

HÔÏP ÑOÀNG VAÄN CHUYEÅN

-

Vaên baûn soá SOP 015 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 016 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VEÄ SINH CAÙ NHAÂN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 016 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VEÄ SINH CAÙ NHAÂN

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh veà vieäc giöõ veä sinh caù nhaân cuûa nhaân vieân laøm vieäc trong khu vöïc kho 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Khu vöïc kho thuoäc Coâng ty 3. TRAÙCH NHIEÄM : Taát caû caùc nhaân vieân laøm vieäc trong khu vöïc kho coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy Tröôûng kho coù traùch nhieäm kieåm tra vaø baûo ñaûm vieäc thöïc hieän SOP naøy . Yeâu caàu veà söùc khoûe : Nhaân vieân laøm vieäc taïi khu vöïc kho phaûi ñöôïc kieåm tra söùc khoûe tröôùc khi tuyeån duïng vaø ñònh kyø 1 laàn / naêm Nhaân vieân coù traùch nhieäm baùo caùo vôùi ngöôøi phuï traùch veà caùc beänh truyeàn nhieãm maéc phaûi , caùc veát thöông hôû . Caùc nhaân vieân coù beänh truyeàn nhieãm hay veát thöông hoû khoâng ñöôïc boá trí laøm vieäc trong caùc khu vöïc baûo quaûn vaø caáp phaùt cuûa kho Yeâu caàu veà veä sinh : Trong khu vöïc kho khoâng :     AÊn uoáng , huùt thuoác . Caát giöõ ñoà aên thöùc uoáng Vaät duïng caù nhaân Chaûi toùc , naèm nghæ trong kho .

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. -

4.2. -

Phaûi röûa tay ngay sau khi ñi veä sinh Luoân chaêm soùc nôi laøm vieäc :  Laáy ra töø choã naøo thì traû ñuùng laïi choã aáy .

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 016 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VEÄ SINH CAÙ NHAÂN

  4.3. -

Laøm xong ñeán ñaâu thì doïn saùch ñeán aáy Lau saïch ngay khi coù veát baån

Yeâu caàu veà trang phuïc : Nhaân vieân laøm vieäc trong khi phaûi maëc aùo blouse Luoân giöõ gìn trang phuïc saïch seõ .

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP Naøy ñöôïc löu trong : vaên baûn soá SOP 016 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTP\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 016 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VEÄ SINH CAÙ NHAÂN

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 017 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

CAÁP PHAÙT HAØNG HOÙA

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 017 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

CAÁP PHAÙT HAØNG HOÙA

1. MUÏC ÑÍCH Quy ñònh thoáng nhaát trong vieäc caáp phaùt haøng hoùa nhaèm baûo ñaûm chaát löôïng vaø soá löôïng haøng hoùa caáp phaùt ñöôïc chính xaùc . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng taïi khu vöïc kho cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : -

Tröôûng kho , nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaûm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . Quy ñònh chung : Haøng chæ ñöôïc caáp phaùt haøng khi coù ñaày ñuû chöùng töø nhö hoùa ñôn , phieáu xuaát kho noäi boä . Chæ ñöôïc pheùp caáp phaùt haøng ñöôïc pheùp löu haønh , coù phieáu kieåm nghieäm ñaït tieâu chuaån , ñöôïc baûo quaûn ñuùng quy ñònh vaø coøn haïn söû duïng . Vieäc caáp phaùt thaønh phaåm phaûi theo nguyeân taéc quay voøng kho : heát haïn tröôùc xuaát tröôùc (FEFO) hoaëc nhaäp tröôùc xuaát tröôùc (FIFO) . Öu tieân FEFO hôn FIFO Caùc böôùc thöïc hieän caáp phaùt : 4.2.1. Khi nhaän ñöôïc phieáu xuaát kho , kho thöïc hieän caùc böôùc sau :

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH 4.1. -

-

4.2.

-

Kieåm tra hoùa ñôn baùn haøng coù ñuû chöû kyù : Giaùm ñoác hay ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn Kieåm tra vaø ñoái chieáu caùc thoâng tin cuûa saûn phaåm ñang ñöôïc caáp phaùt so vôùi thoâng tin ghi treân hoùa ñôn hoaëc phieáu xuaát kho :  Teân thaønh phaåm , maõ soá

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 017 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

CAÁP PHAÙT HAØNG HOÙA

     

Daïng thuoác , haïm löôïng Quy caùch ñoùng goùi Soá loâ Haïn duøng Ngaøy saûn xuaát Soá löôïng phaûi xuaát .  Xaùc ñònh soá loâ vaø vò trí loâ döï ñònh caáp phaùt ñöa döïa treân sô ñoà kho .  Chuyeån soá löôïng thaønh phaåm caàn caáp phaùt ra khu vöïc caáp phaùt .

4.2.2. -

Kieåm tra laïi :

Kieåm tra caûm quan : xaùc ñònh thaønh phaåm coøn nguyeân veïn bao bì ñoùng goùi , khoâng bò bieán ñoåi maøu saéc Kieåm tra soá löôïng caáp phaùt cuøng vôùi nhaân vieân giao haøng hay khaùch nhaän haøng Ñoùng thuøng ( neáu caàn ) 4.2.3. Tröôûng kho yù teân vaøo phieáu xuaát kho , yeâu caàu nôi nhaän haøng hoaëc boä phaän giao nhaän kyù teân vaø ghi roõ hoï teân vaøo phieáu xuaát kho ( phaàn ngöôøi nhaän ) 4.2.4. Kho löu laïi 1 phieáu , giao 1 phieáu cho ngöôøi giao haøng , 1 phieáu cho Phoøng keá toaùn

4.3. -

Ghi cheùp soå saùch vaø löu tröõ hoà sô : Sau khi caáp phaùt . Tröôûng kho phaûi caäp nhaät ngay vaøo :   Theû kho Phieáu theo doõi xuaát nhaäp thaønh phaåm .

-

Hoà sô veà caáp phaùt thaønh phaåm phaûi ñöôïc löu tröõ ít nhaát 1 naêm sau ngaøy thuoác heát haïn duøng .

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 017 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

CAÁP PHAÙT HAØNG HOÙA

-

Vaên baûn soá SOP 017 trong taäp hoà sô “SOP” Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

1. MUÏC ÑÍCH : Ñöa ra quy trình thoáng nhaát veà caùch nhaäp haøng nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng vaø soá löôïng haøng nhaäp vaøo kho chính xaùc . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho caùc maët haøng nhaäp vaøo kho Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Tröôûng kho , nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Tröôûng boä phaän Baûo Ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm traû vieäc thöïc hieän SOP naøy . Nguyeân taéc : Khoâng ñeå haøng hoùa nhaäp veà ôû beân ngoaøi kho quaù 30 phuùt . Haøng phaûi ñöôïc kieåm nhaän taïi khu vöïc tieáp nhaän haøng . Thôøi gian toái ña baùo cao keát quaû kieåm haøng keå ngaøy nhaän hoùa ñôn laø 15 ngaøy . Haøng ñöôïc nhaän theo hoùa ñôn taøi chính hay phieáu xuaát kho noäi boä . Caùch thöïc hieän : Kieåm tra vaø ñoái chieáu haøng vôùi hoùa ñôn Ñieàn caùc chi tieát kieåm haøng vaø kyù teân vaøo phieáu nhaän haøng goàm :  Teân haøng hoùa , haøm löôïng , quy caùch.  Soá löôïng  Soá loâ  Haïn duøng  Ngaøy nhaän haøng
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. 4.2. -

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

 Ñôn vò giao haøng Kieåm baêng keo daùn treân maët vaø \hoaëc döôùi ñaáy thuøng Nhaân vieân nhaän haøng kieåm tra soá löôïng beân trong thuøng theo xaùc suaát . Soá löôïng caàn kieåm trong töøng thuøng phuø hôïp vôùi töøng loaïi maët haøng , toång soá löôïng thuøng haøng ñöôïc nhaän veà trong töøng ñôït .  Kieåm 100% ñoái vôùi thuøng haøng leû , haøng maát daáu nieâm phong  Kieåm 10% ñoái vôùi thuøng haøng coøn nguyeân veïn. Nhöõng tieâu chí kieåm nhaän haøng hoùa bao goàm kieåm treân thuøng hoäp , hoaëc væ , loï , chai , . . . caùc tieâu chí sau :  Teân haøng hoùa , haøm löôïng , quy caùch  Soá loâ  Soá ñaêng kyù hoaëc soá giaáy pheùp nhaäp khaåu  Haïn duøng  Teân nhaø saûn xuaát Kieåm tra chaát löôïng vaø ñieàn vaøo phieáu theo doõi chaát löôïng haøng hoùa Haøng ñaõ kieåm tra ñaït chaát löôïng vaø ñaày ñuû thoâng tin chuyeån vaøo khu baûo quaûn . Haøng coù chaát löôïng khoâng ñaït hay khoâng ñuû thoâng tin nhö thieáu toa tieáng vieät , giaáy pheùp nhaäp khaåu , soá ñaêng kyù thì daùn nhaõn maøu vaøng , chuyeån khu bieät tröõ . Thoâng baùo cho Tröôûng kho vaø Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng xöû lyù Ñieàn vaøo bieân baûn nhaän haøng ngay sau khi phaùt hieän haøng nhaäp veà bò thöøa , thieáu , hö hoûng . Bieân baûn sau khi coù ñaày ñuû chöõ kyù seõ ñöôïc Phoøng kinh doanh göûi ñeán nhaø cung caáp Ñieàn vaøo phieáu nhaäp kho theo maãu Phoøng keá toaùn kyù xaùc nhaän vaø chuyeån cho keá toaøn kho ñeå nhaäp haøng vaøo maùy vi tính

-

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : Phieáu nhaäp kho : BM 018 – 1 Bieân baûn nhaäp haøng : BM 017 – 2

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trongg : Vaên baûn soá SOP 018 trong taäp taøi lieàu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

BM 017 – 1

PHIEÁU NHAÄP KHO
Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Soá hôïp ñoàng : .............................. Nhaø saûn xuaát : ............................

Hoï teân ngöôøi giao : ................................. ..................................................................... Giao töø kho : .............................................. Nhaäp vaøo kho : ........................................ Ngaøy nhaän haøng ................................... Teân haøng St Q.Caù hoùa , haøm t ch löôïng Soá löôïng hôïp ñoàng Baùn K.maïi Laáy maãu

Maõ soá

Soá löôïng thöïc nhaän Baùn K.maïi Laáy maãu

Soá loâ

Ngaøy Haïn SX duøng

Ghi chuù

Ngaøy Ngaøy

Ngaøy

Ngaøy

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

Ngöôøi giao haøng Tröôûng kho BM 017 – 2

Ngöôøi kieåm nhaän

Phuï traùch beân giao

Soá hoùa ñôn : .............................................. Soá hôïp ñoàng : .............................................. Nôi nhaän : .............................................. Ngaøy ( giôø nhaän ).............................................: Ngaøy ( giôø kieåm )..............................................: Keát quaû kieåm : ..............................................

BIEÂN BAÛN NHAÄP HAØNG

Teân haøng hoùa , haøm löôïng

Quy caùch

Soá loâ

Khoái löôïng HD Treân thuøng Thöïc teá

Soá thuø ng

Soá löôïng Hoùa ñôn Thöïc teá

Cheânh leäch Thöø a Thieá u Hö hoûng

Tình traïng

Ghi chuù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 018 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

NHAÄP KHO HAØNG HOÙA

Ngöôøi duyeät kieåm haøng

Keá toaùn

Tröôûng kho

Ngöôøi

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 019 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THEÛ KHO

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 019 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THEÛ KHO

1. MUÏC ÑÍCH : Höôùng daãn vaø quy ñònh caùch thöùc ghi cheùp treân theû kho nhaèm : Quaûn lyù vaø theo doõi toàn kho chaët cheõ . Deã daøng truy caäp caùc thoâng tin khi caàn thieát . Aùp duïng ñoái vôùi heä thoáng kho cuûa coâng ty 3. TRAÙCH NHIEÄM : Thuû kho / Nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . Nguyeân taéc chung: Moãi maët haøng phaûi coù moät theû kho rieâng . Theû kho phaûi coù teân haøng , maõ soá thaønh phaåm , soá loâ, haïn duøng , qui caùch ñoùng goùi , ñôn vò tính , soá löôïng nhaäp vaøo , soá löôïng xuaát ra , soá löôïng toàn , ñôn vò xuaát nhaäp , . Thieát laäp vaø ghi cheùp theû kho: ngay sau khi nhaän haøng kho , thuû kho phaûi taïo theû kho cho maët haøng ñoù , vaøo luùc saûn phaåm chính thöùc ñöôïc nhaäp kho . Theû kho phaûi ñöôïc vieát lieân tuïc , tuyeät ñoái khoâng coù doøng troáng . Khoâng söû duïng buùt xoùa treân theû kho , baát kyø söï nhaàm laãn phaûi ñöôïc gaïch ñeø vaø vieát beân caïnh keøm theo chöõ kyù cuûa ngöôøi thöïc hieän . Khi qua trang môùi , soá löôïng toàn kho phaûi ñöôïc vieát laïi vaø phaûi ghi “ chuyeån trang” .

2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG:

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. -

4.2. -

-

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 019 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THEÛ KHO

4.3. -

Tröôûng kho coù theå chæ ñònh nhaân vieân kho thay theá laøm vieäc treân theû kho trong caùc tröôøng hôïp caàn thieát . Caân ñoái theû kho : Tröôûng kho phaûi tröø toaøn boä soá löôïng haøng xuaát baùn hoaëc xuaát noäi boä Vaøo cuoái moãi thaùng , Tröôûng kho phaûi kieåm tra soá löôïng lyù thuyeát treân theû kho , so saùnh vôùi soá löôïng treân maùy tính vaø thöïc teá trong kho , ñoàng thôøi phaûi ñoái chieáu toàn kho vôùi keá toaùn kho . Moïi sai leäch phaûi tìm roõ nguyeân nhaân vaø giaûi quyeát . Löu tröõ theû kho : Theû kho phaûi ñöôïc giöõ bôûi Tröôûng kho vaø tuyeät ñoái khoâng ñöôïc mang ra khoûi Coâng ty . Thôøi haïn löu tröõ : 1 naêm keå töø ngaøy saûn phaåm heát haïn söû duïng .

4.4. -

5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : Theû kho : BM 019 – 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 019 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 019 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THEÛ KHO

BM 019 – 1 Kho : Tôø soá : THEÛ KHO Teân saûn phaåm : .................... Maõ soá : .................................... Nguoàn goác : ............................
Nga øy Dieãn giaûi xuaát nhaäp Soá chöùng töø Soá loâ Haïn duøng

Quy caùch ñoùng goùi : ..... Ñôn vò tính : ......................
Soá löôïng Nhaäp Xuaát Toàn Ghi chuù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 019 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

THEÛ KHO

Tröôûng kho

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 020 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
KIEÅM SOAÙT COÂNG TRUØNG MOÁI MOÏT VAØ CHUOÄT BOÏ

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän Kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 020 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
KIEÅM SOAÙT COÂNG TRUØNG MOÁI MOÏT VAØ CHUOÄT BOÏ

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh phoøng vaø dieät coâng truøng , moái moït vaø chuoät boï maø khoâng laøm oâ nhieãm moâi tröôøng kho 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng trong kho thaønh phaåm cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Tröôûng kho , Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . Yeâu caàu veà thieát keá :

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. Neàn vaø töôøng phaûi phaúng , nhaün ñeå deã laøm veä sinh vaø thanh truøng khi caàn . Neàn vaø töôøng khoâng coù khe hôõ , veát nöùt , choã beã vôõ laø nôi tích tuï buïi vaø truù aån cuûa moái moït , coân truøng , chuoät boï . Neàn phaûi ñuû cao vaø ñöôïc xöû lyù thích hôïp ñeå choáng aåm , choáng thaám . 4.2. Caùc quy ñònh cuï theå : Haøng hoùa trong kho phaûi ñöôïc chaát leân giaù keä , pallet ñeå luoân kieåm soaùt ñöôïc neàn kho vaø choáng aåm . Khoâng xeáp haøng hoùa saùt vaøo töôøng kho , haøng hoùa boá trí trong kho phaûi ñaûm baûo ñöôïc thoâng thoaùng vaø coù chöøa loái ñi ñeå kieåm tra . Vieäc thöïc hieän veä sinh kho phaûi ñaûm baûo saïch vaø khoâ . Cöûa kho chæ môû khi caàn thieát ( xuaát nhaäp , kieåm tra … ) ñeå traùnh buïi baëm vaø söï xaâm nhaäp cuûa coân truøng , chuoät boï 4.3. Nguyeân lieäu , hoùa chaát söû duïng : Thuoác dieät coân truøng Chæ söû duïng nhöõng hoùa chaát naèm trong danh muïc cho pheùp .

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 020 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
KIEÅM SOAÙT COÂNG TRUØNG MOÁI MOÏT VAØ CHUOÄT BOÏ

4.4.

Thuoäc dieät moái cuûa Coâng ty tröø moái . Phöông phaùp tieán haønh : Haøng ngaøy : Khu vöïc kho : 4.4.1.

-

Nhaân vieân khi kieåm tra neáu thaáy coù coâng truøng , chuoät boï laø tieâu dieät ngay . Chæ ñöôïc xòt kho taát caû haøng hoùa ôû tình traïng “kín” Khi xòt chuù yù traùnh nhieãm thuoác vaøo haøng hoùa . 4.4.2. Haøng tuaàn : Vaøo ngaøy cuoái cuøng cuûa tuaàn laøm vieäc , phun thuoác dieät tröø vaøo nhöõng nôi khoâng coù saûn phaåm , xung quanh nhaø xöôûng vaø caùc khu phuï caän , ôû cöûa ra vaøo ñeå dieät tröø vaø ngaên chaën söï xaâm nhaäp cuûa coân truøng . moái moït . Ñaët baãy chuoät ôû nhöõng nôi phaùt hieän thaáy coù chuoät boï . Ngaøy ñaàu tieân cuûa tuaàn , thu gom xaùc coân truøng vaø moái moït , xaùc chuoät boï ( neáu coù ) vaø tieán haønh veä sinh tröôùc khi laøm vieäc . Caùc bieän phaùp ñeà phoøng : Caùc cöûa kho haøng phaûi kín Coù ñeøn choáng coân truøng Xeáp haøng hoùa treân nhöõng pallet rôøi , caùch töôøng , caùch traàn ñeå traùnh moái moït . Ñònh kyø hoaëc khi phaùt hieän coù moái moït môøi Coâng ty dieät moái ñeán xöû lyù . Hoà sô theo doõi : Taát caû hoaït ñoäng theo doõi söï coù maët cuûa coân truøng ñeàu phaûi ñöôïc ghi cheùp laïi vaø löu hoà sô . Moãi phaùt hieän vaø phun thuoác dieät coân truøng phaûi ghi cheùp theo maãu “ Baùo caùo dieät tröø moái moït , coân truøng , chuoät boï “

-

4.5. 4.6. -

5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG:
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 020 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
KIEÅM SOAÙT COÂNG TRUØNG MOÁI MOÏT VAØ CHUOÄT BOÏ

Baûng theo doõi dieät coân truøng , moái moït , chuoät boï : BM 020 – 1
6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :

SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 020 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

BM 020 – 1

BAÛNG THEO DOÕI DIEÄT COÂN TRUØNG , MOÁI MOÏT , CHUOÄT BOÏ
Ngaø y Thôøi gian baét ñaàu Thôøi gian keát thuùc Khu vöïc phun Hoùa chaát Keát quaû Ngöôøi thöïc hieän Ngöôøi kieåm tra Ghi chuù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 020 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
KIEÅM SOAÙT COÂNG TRUØNG MOÁI MOÏT VAØ CHUOÄT BOÏ

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SÔ CAÁP CÖÙU

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/3

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng HCNS

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SÔ CAÁP CÖÙU

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/3

1. MUÏC ÑÍCH : Nhaèm trang bò nhöõng kieán thöùc chung veà caáp cöùu sô boä kho bò thöông , ñieän giaät vaø bong gaân … Ñaûm baûo an toaøn veà söùc khoûe cho nhaân vieân trong coâng ty .
2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG :

AÙp duïng cho moïi hoaït ñoäng taïi Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Phoøng haønh chính nhaân söï coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Giaùm ñoác Coâng ty coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. 4.2. -

Tuû thuoác caáp cöùu Boâng baêng , goøn , gaïc . Baêng keo caù nhaân Thuoác khaùng sinh vaø nhöõng loaïi thuoác thoâng duïng . Oxy giaø , daàu gioù . Noäi dung : Bò thöông Khoâng sôø tay vaøo veát thöông , khoâng röûa baèng nöôùc. Laáy boâng taåm coàn 70% (Oxy giaø ) lau quanh veát thöông vaø boâi coàn iod 5% Duøng khaên khöû truøng ñeå baêng veát thöông . Khi veát thöông ôû tay hay chaân bò chaûy maùu nhieàu thì duøng baêng buoäc tay /chaân leân cao hôn so vôùi veát thöông ( thaét garo , khoâng buoäc thaét tröïc tieáp vaøo da). Khi veát thöông ôû chaân bò chaûy maùu, duøng baêng cuoän ñeå chaën veát thöông laïi. Chuyeån naïn nhaân ñeán cô sôû y teá.

4.2.1.

-

4.2.2.

Ñieän giaät

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH SÔ CAÁP CÖÙU

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/3

Ngaét doøng ñieän baèng moät trong nhöõng caùch sau ñaây : Ngaét nguoàn cung caáp ñieän. Taùch daây ñieän ra khoûi ngöôøi naïn nhaân (duøng gaäy khoâ hay daây thöøng). Keùo naïn nhaân ra khoûi daây ñieän (naém choã khoâ cuûa quaàn aùo naïn nhaân hoaëc duøng daây thöøng khoâ). Taùch ngöôøi bò naïn ra khoûi maët ñaát. Hoâ haáp nhaân taïo. EÙp tim ngoaøi loàng ngöïc. Chuyeån naïn nhaân ñeán cô sôû y teá.

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ SOP naøy ñöôïc löu trong : -

Vaên baûn soá SOP 021 trong taäp taøi lieäu GDP. Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

GIAO HAØNG VAØ GÖÛI HAØNG

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng P. Kinh doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

GIAO HAØNG VAØ GÖÛI HAØNG

1. MUÏC ÑÍCH : Ñaûm baûo vieäc giao haøng vaø göûi haøng ñuùng quy ñònh vaø traùnh thaát thoaùt , hö hoûng haøng hoùa . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho caùc tröôøng hôïp giao haøng vaø göûi haøng laïi Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Nhaân vieân giao haøng , toå giao haøng coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy Chuaån bò haøng : Caên cöù hoùa ñôn baùn haøng . Tröôûng kho seõ tieán haøng kieåm tra caùc thoâng tin :       4.2. 4.3. Teân haøng Haøm löôïng Quy caùch Nhaø saûn xuaát Soá loâ Haïn duøng

4. QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN : 4.1. -

Soaïn haøng theo thoâng tin chi tieát ñaõ kieåm tra treân hoùa ñôn baùn haøng , tuaân thuû nguyeân taéc FEFP , FIFO Ñoùng goùi haøng : Sau khi chuaån bò haøng xong , Tröôûng kho thoâng baùo nhaân vieân giao haøng vaø cuøng kieåm tra haøng hoùa . Nhaân vieân giao haøng tieán haønh ñoùng goùi haøng hoùa , ñieàn thoâng tin khaùch haøng treân bao bì Giao haøng :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

GIAO HAØNG VAØ GÖÛI HAØNG

4.3.1. Giao hangf cho khaùch haøng thoâng qua boä phaän giao haøng cuûa coâng ty :  Keá toaùn laäp hoùa ñôn – chuyeån hoùa ñôn baùn haøng cho kho thaønh phaåm .  Kho baùo cho boä phaän giao haøng nhaän haøng taïi kho.  Nhaân vieân giao haøng kieåm tra ñoái chieáu haøng nhaän vôùi hoùa ñôn . Neáu ñoái chieáu truøng khôùp thì kyù nhaän vaøo soå nhaän haøng .  Nhaân vieân giao haøng tieán haønh giao haøng ñuùng ñòa chæ.
4.4. Giao haøng coù baûn chaát ñaëc bieät :

Khi nhaän giao haøng thuoác ñoäc , nhaân vieân giao nhaän phaûi chuù yù ñeå loaïi haøng ñaëc bieät naøy vaøo nôi rieâng bieät , traùnh nhaàm laãn . 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP ngaøy ñöôïc löu trong ; Vaên baûn soá SOP 022 trong taäp taøi lieäu GDP . Taäp tin treân GDPTD/Quy trinh.DOC.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 022 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/3

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

GIAO HAØNG VAØ GÖÛI HAØNG

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/5

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Phoøng P. Kinh doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/5

1. MUÏC ÑÍCH : Ñaûm baûo vieäc baùn haøng thöïc hieän ñuùng quy cheá. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp baùn haøng taïi coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Phoøng kinh doanh vaø Phoøng Keá Toaùn , nhaân vieân giao haøng , coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Giaùm ñoác coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy .

4. QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN : 4.1. Tieáp nhaän ñôn ñaët haøng – Kieåm tra thoâng tin – Laäp phieáu ñaët haøng :
-

Thoâng tin ñaët haàng ñöôïc tieáp nhaän töø nhaân vieân kinh doanh , trình döôïc vieân , nhaân vieân tröïc ñieän thoaïi , fax . . . Phoøng Kinh doanh tieáp nhaän ñôn ñaët haøng vaø tieán haønh kieåm tra thoâng tin veà khaùch haøng :  Tö caùch phaùp nhaân .  Phaân loaïi khaùch haøng ( loaïi hình , ñòa baøn kinh doanh ).  Coâng nôï .

-

4.2.
-

Laäp phieáu ñaët haøng , tính toaùn giaù , trình Tröôûng phoøng kinh doanh xem xeùt , trình Giaùm ñoác duyeät . Laäp chöùng töø baùn haøng : Phieáu ñaët haøng sau khi ñöôïc pheâ duyeät seõ ñöôïc chuyeån ñeán phoøng keá toaùn laäp hoùa ñôn vaø trình Giaùm ñoác duyeät ( hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn ) Chuyeån nhaân vieân ñoùng daáu hoùa ñôn . Chuaån bò haøng : Hoùa ñôn baùn haøng ñöôïc chuyeån ñeán Tröôûng kho Coâng ty .

4.3. -

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/5

-

Tröôûng kho kieåm tra thoâng tin chi tieát haøn hoùa , soaïn haøng vaø giao haøng cho nhaân vieân giao haøng tröïc hieän vieäc giao haøng . Giao haøng : Nhaân vieân giao haøng tieáp nhaän hoùa ñôn baùn haøng töø Tröôûng kho , kieåm tra haøng hoùa Ñoùng goùi haøng hoùa , ghi chuù thoâng tin khaùch haøng treân bao bì . Kyù xaùc nhaän giao haøng vôùi Tröôûng kho . Giao haøng cho khaùch haøng ñeán ñòa chæ theo yeâu caàu . Kieåm tra haøng hoùa vôùi khaùch haøng , yeâu caàu khaùch haøng ( hoaëc ngöôøi vaän chuyeån ) kyù xaùc nhaän ñaõ nhaän haøng . Sau ñoù , chuyeån chöùng töø veà Phoøng keá toaùn .

4.4. -

5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG : Ñôn ñaët haøng : BM 023 – 1 Phieáu xuaát haøng : BM 023 – 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn SOP 023 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD/Quy trinh.DOC .

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/5

BM 023 – 1 COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT 49 Bis Cöûu Long , Phöôøng 2 , Quaän Taân Bình Ñieän thoaïi : 296 8452 Fax : 296 8450 ÑÔN ÑAËT HAØNG Quyeån : …………… Soá : …………… Ngaøy …… thaùng ………. naêm ………. 1. THOÂNG TIN KHAÙCH HAØNG : Teân khaùch haøng : ............................. TDV , CTV : ................................ Ñòa chæ : ..............................................Ñieän thoaïi : .............................. Ngöôøi lieân heä :....................................................................................... HTTT :.....................................................PS Khaùc : .................................. 2. THOÂNG TIN SAÛN PHAÅM :
St t Teân saûn phaåm , haøm löôïng Qui caùch So á loâ Haïn duø ng ÑVT Soá löôïn g Ñôn giaù Thaønh tieàn Ghi chu ù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/5

Toång coäng

(Baèng chöõ :.............................................................................................)
3. HÌNH THÖÙC THANH TOAÙN :........................................................... PHOØNG KINH DOANH VIEÂN KHAÙCH HAØNG TRÌNH DÖÔÏC

BM 023 – 2 COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT 49 Bis Cöûu Long , Phöôøng 2 , Quaän Taân Bình Ñieän thoaïi : 296 8452 Fax : 296 8450

PHIEÁU XUAÁT KHO
Ngaøy ……… thaùng ……… naêm ……….. Soá :………………. Teân khaùch haøng :................................... Ñòa chæ :.................................................... Xuaát taïi kho :............................................ St t Teân haøng hoùa Lo â Haïn SD ÑV T Soá löôï ng Ñôn giaù Thaønh tieàn KM

Chi tieát KM : .......................
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 023 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH BAÙN HAØNG

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/5

................................................ ................................................ Toång coäng thanh toaùn : ................................ Ngöôøi laäp Ngöôøi kieåm soaùt Ngöôøi nhaän haøng Tröôûng kho

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/12

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/12

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU ; Quy ñònh noäi dung vaø trình töï tieán haøng coâng taùc thanh tra nhaèm : -

Ñaùnh giaù söï phuø hôïp caùc heä thoáng chaát löôïng coâng ty vôùi caùc nguyeân taéc “ Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác” ( GDP ) Phaùt hieän nhöõng thieáu soùt trong thöïc hieän GDP Ñeà ra caùc bieän phaùp khaéc phuïc thích hôïp ñoái vôùi nhöõng thieáu soùt AÙp duïng trong coâng taùc töï thanh tra taïi coâng ty Giaùm ñoác , Tröôûng boä phaän ñaûm baûo chaát löôïng , Ban GDP coâng ty coù traùch nhieäm chæ ñaïo coâng taùc töï thanh tra trong Coâng ty . Caùc thaønh vieân trong Ban töï thanh tra coù nhieäm vuï toå chöùc thöïc hieän coâng taùc töï thanh tra . Tröôûng caùc boä phaän coù traùch nhieäm hoã trôï trong quaù trình töï thanh tra taïi boä phaän mình . Noäi dung töï thanh tra :

-

2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG 3. ÑOÁI TÖÔÏNG THÖÏC HIEÄN :

-

4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. Vieäc töï thanh tra ñöôïc aùp duïng cho toaøn boä caùc yeâu toá lieân quan ñeán chaát löôïng baét ñaàu töø khaâu cung öùng , toàn tröõ baûo quaûn , phaân phoái saûn phaåm vaø theo doõi saûn phaåm treân thò tröôøng . Caùc noäi dung cô baûn ( Nhöng khoâng giôùi haïn ) bao goàm : 4.1.1. Toå chöùc nhaân söï : Soá löôïng , trình ñoä nhaân söï Moâ taû coâng vieäc

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/12

4.2.

Ñaøo taïo huaán luyeän Trình traïng söùc khoûe . 4.1.2. Cô sôû vaät chaát Heä thoáng cung ñieän , nöôùc Heä thoáng kho 4.1.3. Maùy moùc thieát bò : Danh muïc , ñaëc tính kyõ thuaät caùc thieát bò baûo quaûn vaù caùc thieát bò khaùc . Caùc chöùng nhaän hieäu chænh thieát bò . 4.1.4. Veä sinh Caùc SOP veä sinh Vaät lieäu , phöông tieän veä sinh Hoà sô ghi cheùp 4.1.5. Cung öùng , phaân phoái , toàn tröõ Ñaùnh giaù nhaø cung caáp . Heä thoáng tieáp nhaän , baûo quaûn , phaân phoái : caùc SOP , phöông tieän vaø ñieàu kieän baûo quaûn saûn phaåm . Bieåu maãu , soå saùch quaûn lyù . 4.1.6. Caùc coâng taùc quaûn lyù chaát löôïng : Caùc SOP : bieân soaïn , quaûn lyù , phaân phoái , thu hoài . Heä thoáng kieåm soaùt trong quaù trình Ñaøo taïo , huaán luyeän. Töï thanh tra . 4.1.7. Caùc noäi dung khaùc : An toaøn lao ñoäng Phoøng chaùy chöõa chaùy Quy trình tieán haøng töï thanh tra : Laäp keá hoaïch töï thanh tra : 4.2.1.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/12

-

Nguyeân taéc chung : Moïi yeáu toá kieåm soaùt chaát löôïng phaûi ñöôïc ñaùnh giaù theo keá hoaïch ñaõ ñònh . Chu kyø ñaùnh giaù moãi boä phaän tuøy thuoäc vaøo tình hình aùp duïng heä thoáng chaát löôïng taïi coâng ty nhöng khoâng ñöôïc chu kyø quaù 12 thaùng. PGÑ Phuï traùch chuyeân moân , Ban GDP coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch töï thanh tra naêm . Caên cöù treân baûn keá hoaïch töï thanh tra naêm , phoøng haønh chaùnh nhaân söï laäp thoâng baùo keá hoaïch töï thanh tra boä phaän . Ngoaøi nhöõng cuoäc töï thanh tra ñinh kyø , coù theå töï thanh tra ñoät xuaát . Phaïm vi vaø taàn soá töï thanh tra cuûa coâng ty tieán haøng theo baûn sau : Muïc ñích Nhaèm naâng cao heä thoáng chaát löôïng cuûa coâng ty . Thaønh phaàn tham döï

-

Taàn soá

Moãi naêm

Ñeå xaùc ñònh nguoàn goác cuûa nhöõng sai soùt vaø ñeø ra nhöøng bieän phaùp khaéc phuïc/ caûi taïo kòp thôøi . Xaùc ñònh caùc yeâu caàu cuûa coâng vieäc ñaõ ñöôïc ñaùp öùng hay chöa Sau khi coù moät vaøi söï coá baát ngôø trong moät thôøi gian ngaén , töï thanh tra ñeå xaùc ñònh ngay laäp töùc nguoàn goác cuûa nhöõng söï coá ñoàng thôøi khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà coù tính laäp laïi taêng daàn ñeå ñaït yeâu caàu cuûa coâng vieäc Thaønh laäp ban töï thanh tra:

Ban töï thanh tra cuûa coâng ty

Ñoät xuaát

Ban thanh tra cuûa coâng ty vaø cô quan beân ngoaøi ( neáu caàn )

4.2.2.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/12

-

Sau khi keá hoaïch töï thanh tra ñöôïc Giaùm ñoác pheâ chuaån , Tröôûng boä phaän ñaûm baûo chaát löôïng ñeà xuaát ñeå Giaùm ñoác ra quyeát ñònh thaønh laäp ban töï thanh tra . Nhieäm vuï ban töï thanh tra chæ giôùi haïn trong coâng vieäc töï thanh tra moät ñôït cuûa moät boä phaän . Ban töï thanh tra giaûi taùn khi ñôït thanh tra keát thuùc . Thaønh phaàn ban töï thanh tra thay ñoåi tuøy theo muïc ñích vaø boä phaän ñöôïc thanh tra . Caùc thaønh vieân thoâng thöôøng bao goàm :  Tröôûng ban : DS Chuyeân moân  Caùc öùng vieân khaùc : Tröôûng phoøng ban lieân quan  Coù theå môøi coá vaán beân ngoaøi neáu caàn

-

-

-

Tröø nhöõng tröôøng hôïp töï thanh tra ñoät xuaát , caùc tröôøng hôïp töï thanh tra theo keá hoaïch ñöôïc Tröôûng ban töï thanh tra thoâng baùo baèng vaên baûn tröôùc ít nhaát 01 tuaàn cho boä phaän ñöôïc thanh tra . 4.2.3. Phaân coâng thanh tra vieân vaø thieát laäp danh muïc töï kieåm tra :

-

Tröôûng ban töï thanh tra phaân coâng thanh tra vieân trong töøng lónh vöïc thanh tra Tröôûng ban töï thanh tra soaïn moät dnah muïc töï tham gia boä phaän ( Checklist neáu caàn ) .Danh muïc naøy bao goàm nhöõng vaán ñeà caàn chuù yù veà GDP , ñoái vôùi lónh vöïc ñang tieán haønh töï kieåm tra . Tröôûng ban töï thanh tra sao baûn Checklist ( neáu coù ) giöû cho caùc thaønh vieân trong ban töï kieåm ñeå laøm caên cöù tieán haønh . 4.2.4. Tieán haønh töï kieåm tra : Giöû thoâng baùo cho boä phaän ñöôïc thanh tra : Tröôûng ban Töï thanh tra göûi thoâng baùo cho phuï traùch boä phaän ñöôïc thanh tra veà phaïm vi vaø caùc noäi dung thanh tra , phöông phaùp ñaùng

-

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 6/12

giaù , neâu nhöõng yeâu caàu caàn thieát ñeå phuï traùch boä phaän taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho quaù trình töï thanh tra . Hôïp môû ñaàu : Tröôûng ban Töï thanh tra toå chöùc hoïp môû ñaàu Phöông thöùc tieán haønh thanh tra :  Caùc thaønh vieân trong ban Töï thanh tra theo söï phaân coâng tieán haønh kieåm tra vaø ñaùnh giaù .  Quaù trình kieåm tra vaø ñaùnh giaù thöïc hieän theo nhöõng phöông thöùc sau :  Xem xeùt söï phuø hôïp cuûa caùc taøi lieäu vaên baûn vôùi caùc nguyeân taéc GDP  Xem xeùt caùc baùo caùo ñaùnh giaù tröôùc ñaây ñeå theo doõi vieäc xöû lyù , khaéc phuïc .  Kieåm tra , xaùc nhaän vieäc aùp duïng ñuùng caùc GDP , caùc höôùng daãn coâng vieäc .  Xem xeùt caùc döõ lieäu , hoà sô , caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán chaát löôïng .  Hoûi tröïc tieáp ngöôøi thöïc hieän ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc SOP vaø höôùng daãn coâng vieäc lieân quan .  Quan saùt thao taùc cuûa nhaân vieân ñeå kieåm tra vieäc thöïc hieän nghieâm tuùc caùc SOP vaø höôùng daãn coâng vieäc .  Ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm ñoái vôùi yeâu caàu GDP , baèng caùch choïn moät soá saûn phaåm ñaïi dieän , kieåm tra vieäc thöïc hieän qua hoà sô ñeå xem boä phaän thöïc hieän coù theo ñuùng caùc quy ñònh hay chöa . Ghi nhaän keát quaû : Khi quan saùt thaáy coù söï khoâng phuø hôïp , thaønh vieân ban Töï thanh tra phaûi ghi nhaän laïi . Hoïp keát thuùc :  tra Tröôûng ban toå chöùc hoïp keát thuùc ñôït thanh

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 7/12

 Tröôûng ban coâng boá nhaän xeùt cuûa moãi thanh tra vieân vaø phaân coâng ngöôøi laäp baùo caùo cuoái cuøng . Tröôûng ban Töï thanh tra trao ñoåi vôùi tröôûng boä phaän ñöôïc thanh tra ñeå thoáng nhaát veà tinh chaát khoâng phuø hôïp vaø bieän phaùp khaéc phuïc .

4.2.5. -

Baùo caùo Töï thanh tra :

Tröôûng ban Töï thanh tra / ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn caên cöù treân baùo caùo keát quaû töï thanh tra cuûa caùc thanh tra vieân ñeå laäp Bieân baûn töï thanh tra boä phaän Baùo caùo phaûi ñöôïc Giaùm ñoác pheâ duyeät vaø ñöôïc sao göûi boä phaän ñöôïc thanh tra ñeå tieán haønh bieän phaùp khaéc phuïc vaø ban Töï thanh tra löu moät baûn ñeå theo doõi giaùm saùt vieäc tieán haønh bieän phaùp khaéc phuïc . 4.2.6. Haønh ñoäng khaéc phuïc : Thöïc hieän khaéc phuïc : Boä phaän ñöôïc thanh tra thöïc hieän vieäc khaéc phuïc theo thôøi gian ñaõ ghi trong bieân baûn vaø göûi baùo caùo veà vieäc khaéc phuïc caùc ñieåm chöa phuø hôïp ñeán Tröôûng ban Töï thanh tra . Haønh ñoäng khaéc phuïc phaûi thích hôïp vaø hieäu quaû .    Phaûi coù tính ngaên ngöøa söï laëp laïi Phaûi ñöôïc hoaøn thaønh nhanh choùng Phaûi ñöôïc laäp thaønh hoà sô vaø ñöôïc löu tröõ

-

-

-

-

Kieåm tra khaéc phuïc : Tröôûng ban Töï thanh tra / Ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn kieåm tra vieäc khaéc phuïc vaø ghi nhaän vaøo baùo caùo .Tröôøng hôïp boä phaän ñöôïc kieåm tra chöa thöïc hieän theo quy ñònh , Tröôûng ban Töï thanh tra seõ trình Giaùm ñoác xem xeùt . 4.2.7. Löu hoà sô : Hoà sô taøi lieäu sau moãi ñôït tö thanh tra ñöôïc nhaân vieân Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng löu laïi . Boä hoà sô naøy goàm coù :

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 8/12

 Giaùm ñoác     coù ) -

Quyeát ñònh thaønh laäp Ban töï thanh tra cuûa Keá hoaïch töï thanh tra haøng naêm Caùc noäi dung töï thanh tra Baùo caùo toång hôïp cuoái cuøng Keá hoaïch khaéc phuïc caùc thieáu soùt ( neáu

Phuï traùch boä phaän ñöôïc thanh tra löu baûn sao hoà sô töï thanh tra cuûa boä phaän ñeå laøm cô sôû cho haønh ñoäng khaéc phuïc vaø vieäc laäp keá hoaïch thanh tra tieáp theo Keá hoaïch töï thanh tra : BM 024 – 1 Thoâng baùo keá hoaïch töï thanh tra : BM 024 – 2 Quyeát ñònh thaønh laäp Ban Töï Thanh Tra : BM 024 – 3 Bieân baûn töï thanh tra : BM 024 – 4 Baùo caùo töï thanh tra : BM 024 – 5

5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG : -

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong :
-

Vaên baûn soá SOP 024 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 8/12

BM 024 – 1

KEÁ HOAÏCH TÖÏ THANH TRA
Stt Noäi dung töï thanh tra Boä phaän ñöôïc thanh tra Chu kyø thanh tra / naêm Thôøi gian döï kieán Ghi chuù

Ngaøy …… thaùng …… naêm …… …… thaùng …… naêm ……

Ngaøy …… thaùng …… naêm ……

Ngaøy

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 9/12

Ngöôøi laäp keá hoaïch ñoác

DS chuyeân moân

Giaùm

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 9/12

BM 024 – 2 THOÂNG BAÙO KEÁ HOAÏCH TÖÏ THANH TRA 1. Boä phaän ñöôïc thanh tra : 2. Thôøi gian döï kieán thöïc hieän 3. Muïc ñích : 4. Caùc noäi dung : 4.1. 4.2.

Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngöôøi laäp keá hoaïch Giaùm ñoác DS chuyeân moân

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 10/12

BM 024 – 3 Tp.Hoà Chí Minh , ngaøy …… thaùng …… naêm ……

QUYEÁT ÑÒNH THAØNH LAÄP BAN TÖÏ THANH TRA
Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Döôïc phaåm THAØNH ÑAÏT Caên cöù vaøo Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá : ………………………………….. do Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö TP.HCM caáp ngaøy 25/01/2000 Caên cöù quyeát ñònh soá 12/2007/QÑ – BYT ngaøy 24/01/2007 cuûa Boä Tröôûng Boä Y Teá veà vieäc ban haønh Nguyeân taéc “ Thöïc haønh toát phaân phoái thuoác” Caên cöù chöùc naêng , quyeàn haïn , nhieäm vuï cuûa Giaùm ñoác Coâng ty TNHH Döôïc phaåm Thaønh Ñaït . Theo Ñeà nghò cuûa Tröôûng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng .

QUYEÁT ÑÒNH
Ñieàu 1 : Thaønh laäp Ban töï Thanh Tra boä phaän : ................................................ Ñieàu 2 : Thaønh laäp Ban töï Thanh Tra goàm : 1. OÂng/ Baø : ............................................... Chöùc vuï : ........Tröôûng ban 2. OÂng/ Baø : ............................................... Chöùc vuï : .......Thaønh vieân 3. OÂng/ Baø : ............................................... Chöùc vuï : .................Thö kyù Ñieàu 3 : Nhieäm vuï cuûa Ban Töï Thanh Tra bao goàm : 1. Thanh tra boä phaän : …………………… theo keá hoaïch töï thanh tra soá : .............................................................……………………………………… ban haønh ngaøy : ………………………. 2. Ñöa ra caùc nhaän xeùt veà tình hình thöïc teá cuûa Boä phaän ñöôïc thanh tra . 3. Theo doõi vieäc khaéc phuïc theo baûn baùo caùo caùc ñieåm chöa phuø hôïp . Ñieàu 4 : Quyeát ñònh naøy heát hieäu löïc khi ñôït töï thanh tra keát thuùc ( thôøi gian caên cöù treân bieân baûn töï thanh tra ) Ñieàu 5 : Caùc oâng baø coù teân taïi Ñieàu 2 vaø Boä phaän ñöôïc thanh tra coù traùch nhieäm thi haønh Quyeát ñònh naøy keå töø kyù . Giaùm ñoác
Nôi nhaän : Nhö ñieàu 2 Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 11/12

-

Phoøng Haønh chính nhaân söï (löu) BP baûo ñaûm chaát löôïng (löu) Boä phaän ñöôïc thanh tra (löu)

BM 024 – 4 BOÄ PHAÄN : .............................................. Ngaøy tieán haønh thanh tra : Ngaøy …… thaùng ……

BIEÂN BAÛN TÖÏ THANH TRA

naêm ……

1. BAN TÖÏ THANH TRA : Stt Hoï vaø teân Chöùc vuï Kyù teân

2. KEÁT QUAÛ TÖÏ THANH TRA : Tình hình thöïc teá ( Ñieåm ñaõ thöïc hieän ñöôïc / Ñieåm khoâng phuø hôïp ) Bieän phaùp khaéc phuïc / Thôøi gian thöïc hieän

Stt

Noäi dung söï vieäc

Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngaøy …… thaùng …… naêm …… Ngaøy …… thaùng …… naêm ……
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 12/12

Tröôûng boä phaän Giaùm ñoác

DS chuyeân moân

BM 024 – 5

BAÙO CAÙO TÖÏ THANH TRA
1. Boä phaän ñöôïc thanh tra : ......................................................................... 2. Ngaøy tieán haønh töï thanh tra : Ngaøy …… thaùng …… naêm ….. 3. Ngaøy nhaän bieân baûn töï thanh tra : Ngaøy …… thaùng …… naêm …… 4. Boä phaän töï ñaùnh giaù : ........................................................................... 4.1............................................................ Öu ñieåm :

4.2............................................................Toàn taïi :

4.3............................................................Ñeà nghò :

4.4............................................................Boä phaän :

Keát luaän : ................................................. Ngaøy ….. thaùng ….. naêm …… thaùng ….. naêm …… Tröôûng boä phaän Thanh Tra Ngaøy ….. Ñaïi dieän Ban Töï

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 024 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH TÖÏ THANH TRA

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 13/12

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän Kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Höôùng daãn nhaân vieân caùch thöùc veä sinh khu vöïc nhaø kho ñeå loaïi tröø caùc nguoàn oâ nhieãm ñaûm baûo kho luoân saïch seõ vaø ngaên naép . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng taïi kho cuûa Coâng ty 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân kho vaø nhaân vieân veä sinh coù traùch nhieäm thöùc hieän ñuùng SOP naøy . Tröôûng kho coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Quy ñònh chung :

4. QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN : 4.1. Vieäc veä sinh kho phaûi thöïc hieän ñeàu ñaën vaø ñöôïc kieåm traû ñaày ñuû . Caùc thao taùc phaûi thöïc hieän goïn gaøng , khoâng ñöôïc ñeå nöôùc baån leân haøng hoùa . Giaët khaên lau vaø thay nöôùc xaû trong suoát quaù trình veä sinh Veä sinh ñoät xuaát : Khi coù söï coá ñoã vôõ hoaëc trong quaù trình xuaát nhaäp coù phaùt sinh raùc , buïi , veát baån …. Phaûi thu doïn vaø laøm veä sinh ngay. Tuøy tröôøng hôïp cuï theå Thuû kho ñieàu ñoäng nhaân vieân thöùc hieän coâng taùc veä sinh thích hôïp . 4.2. 4.3. Vaät lieäu : Chaát taåy röûa Maùy huùt buïi . Choåi , xoâ , caây lau …. Tieán haønh : Haøng ngaøy : 4.3.1.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

-

Thu gom raùc vaø bao bì loaïi boû ñeå ñuùng nôi quy ñònh sau moãi laàn caáp phaùt hoaëc nhaän haøng . Lau saøn nhaø :  Duøng choåi queùt saïch saøn nhaø .  Duøng caâu lau nhaø ñaõ giaët saïch baèng chaát taåy röûa quy ñònh ñeå lau saïch saøn nhaø .  röûa .  Giaët laïi choåi baèng nöôùc ñeán heát chaát taåy Lau laïi saøn nhaø . Haøng tuaàn ( ngaøy cuoái tuaàn )

-

Xung quanh kho : Queùt saïch xung quanh kho . 4.3.2. Thu gom raùc vaø bao bì loaïi boû ñeå ñuùng nôi quy ñònh sau moãi laàn caáp phaùt hoaëc nhaän haøng . Phaùt traàn vaø lau hoác cöûa :  traàn .  töôøng baån . Duøng caây lau caùn daøi lau saïch traàn vaø Duøng caây phaát traàn phaát heát buïi treân

-

 Duøng gieû aåm lau caùc hoác cöûa . Lau saøn nhaø :  Duøng choåi queùt saïch saøn nhaø .  Duøng caây lau nhaø lau chaân töôøng , saøn nhaø .  Duøng caây lau nhaø ñaõ giaët saïch baèng chaát taåy röûa quy ñònh ñeå lau saïch saøn nhaø .  Duøng gieû giaët baèng chaát taåy röõa ñeå lau saïch chaân töôøng .  Giaët laïi choåi baèng nöôùc ñeán heát chaát taåy röûa .  Lau laïi saøn nhaø .  Lau laïi baèng gieû khoâ Xung quanh kho : Queùt saïch xung quanh kho .

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

4.4.

Hoà sô veä sinh :

Sau khi thöïc hieän veä sinh kho , ngöôøi thöïc hieän kyù vaøo “Soå theo doõi veä sinh kho” sau ñoù ngöôøi kieåm tra ( kieåm soaùt vieân kho ) xaùc nhaän tình traïng veä sinh ñaït chaát löôïng . 5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : Soå theo doõi veä sinh kho : BM 025- 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 025 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

BM 025 – 1

SOÅ THEO DOÕI VEÄ SINH KHO
Thaùng …… naêm ….. St t 1 2 3 4 5 6 Coâng vieäc Doïn raùc Lau saøn VS traàn , töôøng Lau cöûa lau baøn VS thieát bò VS ngoaøi kho Ngaøy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1

Ngöôøi thöïc hieän Ngöôøi kieåm
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 025 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH VEÄ SINH KHO

07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

tra

GHI CHUÙ : Ñaùnh daáu cheùo vaøo muïc coù thöïc hieän

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän BÑ chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh caùch thöùc baûo quaûn vaø theo doõi chaát löôïng thaønh phaåm trong kho 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Taát caû caùc saûn phaåm trong kho cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : - Phoøng kinh doanh , Tröôûng kho coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . - Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. QUY TRÌNH THÖÏC HIEÄN : 4.1. Baûo quaûn thaønh phaåm : - Thaønh phaåm ñöôïc chuyeån vaøo khu vöïc baûo quaûn quy ñònh cho töøng loaïi saûn phaåm . - Tröôûng kho :  Gaén baûng nhaän daïng vaøo töøng loâ haøng môùi nhaän .  Ghi nhaän vò trí haøng môùi vaøo sô ñoà kho .  Saép xeáp caùc saûn phaåm trong kho sau cho deã thaáy , deã laáy , deã kieåm tra va theo nguyeân taùc :  FIFO : Nhaäp tröôùc – Xuaát tröôùc .  FEFO : Heát haïn tröôùc – Xuaát tröôùc .  Öu tieân FEFO hôn FIFO .  Kieåm tra ñieàu kieän baûo quaûn . 4.2. Theo doõi chaát löôïng : - Boä phaän kho thöôøng xuyeân kieåm tra :  Bao bì ngoaøi thuoác  Thoâng tin nhaõn  Chaát löôïng haøng hoùa beân trong - Ghi keát quaû theo doõi chaát löôïng trong hoà sô 5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG : - Phieáu theo doõi xuaát nhaäp thaønh phaåm : BM 026 – 1 - Phieáu theo doõi chaát löôïng thaønh phaåm : BM 026 – 2 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

SOP naøy ñöôïc löu trong : - Vaên baûn soá SOP 026 trong taäp taøi lieäu GDP - Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

BM 026 – 1

PHIEÁU THEO DOÕI XUAÁT NHAÄP HAØNG
Naêm : …………
Teân haøng : ......................................... Maõ soá : .............................................. Quy caùch : ............................. Ñôn vò tính : ............................

Soá löôïng Ngaøy thaùng Soá Chöùng töø Dieån giaûi Nhaäp Xuaát Toàn

Soá löôïng toàn töøng loâ Loâ/HD Loâ/HD Loâ/HD Loâ/HD / / / / Soá Soá Soá Soá löôïng löôïng löôïng löôïng

Kyù teân

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

BM 026 – 2

PHIEÁU KIEÅM NGHIEÄM
Naêm : …………
Teân haøng : ......................................... Maõ soá : ..............................................
Ngaøy thaùn g Soá phieáu nhaäp Soá phieáu KN

Quy caùch : ............................. Ñôn vò tính : ............................
Nhaän xeùt chaát löôïng Phaân loaïi chaát löôïng Dieãn bieán chaát löôïng (Ngaøy kieåm , tình traïng chaát löôïng )

Soá loâ

Haïn duøng

Soá löôïng

Ghi chuù

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 026 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

BAÛO QUAÛN VAØ THEO DOÕI CHAÁT LÖÔÏNG THAØNH PHAÅM

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 027 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ BAÛO QUAÛN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Boä phaän Kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 027 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ BAÛO QUAÛN

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng cheá ñoä baûo trì thieát bò baûo quaûn ñeå thieát bò hoaït ñoäng toát cuõng nhö sôùm phaùt hieän hö hoûng ñeå leân keá hoaïch söûa chöõa . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû thieát bò baûo quaûn taïi kho cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân kho , ñôn vò baûo trì (thueâ ngoaøi) coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG : 4.1. Maùy ñieàu hoøa khoâng khí : 4.1.1. Ñònh kyø haøng thaùng : Thöïc hieän caùc coâng vieäc cuûa baûo trì nhö sau : - Kieåm tra , veä sinh taém phin loïc khoâng khí . - Veä sinh saïch beân ngoaøi thaân maùy . - Kieåm tra hoaït ñoäng caùc ñieän trôû . - Kieåm tra tình traïng caùc moái noái , ñai oác , vít 4.1.2. Ñònh kyø haøng 6 thaùng : Thöïc hieän caùc coâng vieäc cuûa baûo trì haøng thaùng vaø theâm caùc vieäc sau : - Veä sinh tieáp ñieåm relay trong maùy - Kieåm tra sieát chaët caùc tieáp ñieåm ñieän treân maùy . - Kieån tra löôïng gaz vaø ñoä aåm cuûa gaz - Kieåm tra söï roø ræ cuûa moâi chaát laïnh - Kieåm tra ap suaát ñaàu huùt , ñaàu ñaåy cuûa maùy neùn . Ño ñieän trôû caùch ñieän cuûa caùc ñoäng cô , ñaûm baûo phaûi ≥ 2M - Kieåm tra toång quaùt , laäp döï truø söûa chöûa ( neáu caàn ) 4.2. Nhieät aåm keá :
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 027 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ BAÛO QUAÛN

Phaûi coù keá hoaïch hieäu chuaån thieát bò ño haøng naêm , taát caû coâng vieäc hieäu chuaån ñeàu phaûi löu vaøo hoà sô hieäu chuaån maùy cuûa coâng ty . Chæ ñöôïc pheùp vaän haønh thieát bò ñaõ coù daùn nhaõn hieäu chuaån ñaït vaø nhaõn coøn hieäu löïc Dung sai cho pheùp : ±2oC giaù trò ño - Chu kyø hieäu chuaån : 12 thaùng . 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : - Vaên baûn soá SOP 027 trong taäp taøi lieäu GDP - Taäp tin tin GDPTD\Quy trinh.DOC

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 027 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ BAÛO QUAÛN

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Tröôûng P.Kinh doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Thieát laäp baèng vaên baûn quy trình vaän chuyeån nhaèm ñaûm baûo chaát löôïng vaø an toaøn lao ñoäng . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng trong caùc tröôøng hôïp vaän chuyeån haøng hoùa taïi Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân vaän chuyeå/ nhaân vieân giao haøng coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy Phoøng kinh doanh coù traùch nhieäm vieäc giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . Nguyeân taéc : Ñieåm giao haøng xa , chaát haøng leân tröôùc . Ñieåm giao haøng gaán , chaát haøng leân sau . Chaát haøng theo ñuùng kyù hieäu höôùng daãn treân thuøng haøng . Haøng hoùa chaát leân phöông tieän vaän chuyeån phaûi tuaân thuû nguyeân taéc traùnh nhieãm baån , nhieãm cheùo . ( neáu coù ) Ñoái vôùi haøng leû giao cuøng chuyeán , phaûi ñöôïc ñoùng vaøo bao nhöïa coù daùn nhaõn ñeå rieâng , traùnh tröôøng hôïp thuøng haøng ñeø leân khi vaän chuyeån . Haøng hoùa phaûi ñöôïc kieåm tra kyõ tröôùc khi chaát leân phöông tieän vaän chuyeån , traùnh giao nhaàm haøng hoaëc giao dö , thieáu . Tröôøng hôïp vaän chuyeån baèng xe maùy ( ít haøng , trong noäi thaønh ) : Phaûi ñaùp öùng yeâu caàu vaø nguyeân taéc nhö trong vaän chuyeån baèng oto . Ngoaøi ra , haøng hoùa vaän chuyeån phaûi ñöôïc ñeå trong thuøng chôû haøng .

4. NOÄI DUNG : 4.1. -

-

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

4.2. -

Quy trình thöïc hieän : Tieáp nhaän thoâng tin – Kieåm tra haøng hoùa : Tröôûng kho tieáp nhaän phieáu xuaát kho töø phoøng Kinh doanh . Tieáp nhaän thoâng tin haøng hoùa seõ giao : Teân haøng , haøm löôïng , haïn duøng , soá loâ , soá löôïng , ñoùng goùi , nhaø saûn xuaát , khaùch haøng . Caên cöù treân soá löôïng haøng hoùa vaø ñòa ñieåm giao haøng , phoøng Kinh doanh seõ thoâng baùo cho Boä phaän giao haøng vaø choïn phöông tieän vaän chuyeån thích hôïp ( xe gaén maùy , xe oâ toâ )

4.2.1.

-

4.2.2. 

Kieåm tra phöông tieän vaän chuyeån :

Ñoái vôùi vaän chuyeån baèng oâ toâ ( xe Coâng ty hoaëc xe thueâ : Tieán haønh kieåm tra thuøng xe phaûi saïch seõ , ñaûm baûo ñoä chaéc chaén , ñoä kín , baûo veä haøng haøng khoâng bò aûnh höôûng bôûi moâi tröôøng : Nöôùc möa , buïi , aùnh saùng , nhieät ñoä , ñoä aåm Tieán haønh kieåm tra nhieät ñoä , ñoä aåm baèng nhieät keá , aåm keá , ghi nhaän soá lieäu vaøo phieáu giao haøng . Kieåm tra ñoä ñoàng ñeàu veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm taïi ít nhaát 3 vò trí trong thuøng xe .  chaén Kieåm tra giaù + thuøng chôû haøng phaûi chaéc

-

Ñoái vôùi vaän chuyeån baèng xe gaén maùy :

 Phaûi coù duïng cuï hoå trôï vaän chuyeån : daây buoäc , vaûi nhöïa che möa  Luoân baûo quaûn thuøng chöùa thuoác vaø theo doõi nhieät ñoä – ñoä aåm tröôùc khi vaän chuyeån thuoác , neáu nhieät ñoä khoâng ñuû laïnh thì khaéc phuïc ngay ( coù theå ñaët theo ñaù khoâ vaøo thuøng ñeå taêng ñoä laïnh tröôùc khi vaän chuyeån thuoác . 4.2.3. Chuyeån haøng :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

Sau khi kieåm tra phöông tieän vaän chuyeån , caùc thuøng haøng ñöôïc chuyeån ra phöông tieän vaän chuyeån . 4.2.4. Giao haøng : Taïi ñòa chæ ngöôøi mua haøng theo thoâng tin treân hoùa ñôn baùn haøng , nhaân vieân giao haøng tieán haønh laáy haøng ra khoûi phöông tieän vaän chuyeån vaø giao haøng . Nhaân vieân giao haøng kieåm tra thoâng tin haøng hoùa cuøng vôùi ngöôøi nhaän haøng vaø yeâu caàu kyù teân xaùc nhaän treân phieáu xuaát kho . Ñoái vôùi giao haøng thoâng qua ngöôøi vaän chuyeån trung gian , nhaân vieân giao haøng cuøng vôùi ngöôøi ñaïi dieän ngöôøi vaän chuyeån trung gian tieán haønh kieåm tra kieän haøng nguyeân ñai nguyeân kieän , thoâng tin veà ngöôøi mua haøng . , ñòa chæ …. Yeâu caàu kyù teân xaùc nhaän tình traïng haøng hoùa treân phieáu giao haøng . 4.2.5. Xöû lyù tình huoáng phaùt sinh : Trong tröôøng hôïp kieåm tra nôi giao haøng coù phaùt hieän haøng thieáu , haøng ñoùng goùi nhaàm , voû hoäp bao bò moùp aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán thuoác beân trong , bao bì beân ngoaøi bò raùch trong quaù trình chaát haøng , chuyeån haøng , nhaân vieân giao nhaän cuøng vôùi ngöôøi mua haøng laäp bieân baûn ghi nhaän . 4.2.6.
-

-

-

Xöû lyù thuoác ñoå , thuoác traøn .

Tröôøng hôïp vaän chuyeån baèng xe hôi . Trong quaù trình vaän chuyeån neáu coù söï coá thuoác ñoå traøn do baát kyø lyù do gì , taøi xeá phaûi boû caùc hoäp thuoác bò söï coá ñoù vaøo bao soáp – ñaët caån thaän vaøo thuøng trong khu vöïc caùch ly cuûa xe hôi . Khi mang veà cty taøi xeá phaûi baùo caùo cho boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng vaø caùc boä phaän lieân quan ñeå xöû lyù Tröôøng hôïp vaän chuyeån baèng xe hon da , Nhaân vieân giao haøng phaûi boû caùc hoäp thuoác bò söï coá ñoù vaøo bao soáp – coät mieäng bao laïi caån thaän , khoâng ñeå chung trong thuøng chôû haøng . Khi mang veà cty nhaân vieân giao haøng baùo caùo cho Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng vaø caùc boä phaän lieân quan ñeå xöû lyù .

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 5/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

4.2.7. -

Baûo quaûn haøng hoùa traû veà ;

Taát caû haøng hoùa traû veà bao goàm haøng hoùa giao nhaàm , haøng hoùa traû laïi , haøng thu hoài , haøng heát haïn söû duïng phaûi ñöôïc ñeå trong thuøng carton daùn kín . Beân ngoaøi thuøng carton daùn nhaõn haøng traû veà . Baûo quaûn haøng traû veà nhö haøng hoùa bình thöôøng . Giao Tröôûng kho khi haøng veà ñeán coâng ty . Baùo caùo cho boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng vaø caùc boä phaän lieân quan ñeå xöû lyù . Hoùa ñôn , phieáu theo doõi nhieät ñoä , Baûng ñaùnh giaù ñoä ñoàng ñeàu , B/C söï coá …. Baùo caùo söï coá trong quaù trònh vaän chuyeån : BM 028 - 1

-

5. TAØI LIEÄU MANG THEO TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN : -

6. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : 7. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 028 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

BM 028 – 1

BAÙO CAÙO SÖÏ COÁ TRONG QUAÙ TRÌNH VAÄN CHUYEÅN :
Ngöôøi baùo caùo : ........................................................................................... Ngaøy xaûy ra söï coá : ..................................................................................... Loaïi xe : ............................................................................................................
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 028 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 6/5

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

VAÄN CHUYEÅN HAØNG HOÙA

Noäi dung söï coá : ............................................................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Giaûi phaùp taïm thôøi : .................................................................................. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Giaûi quyeát söï coá : ........................................................................................ ........................................................................................................................... ...........................................................................................................................

NGÖÔØI BAÙO CAÙO

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 029 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/2

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ THUOÁC GIAÛ

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn Tröôûng P.Kinh doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 029 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/2

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ THUOÁC GIAÛ

1. MUÏC ÑÍCH : Ñaûm baûo vieäc choáng laïi tình traïng thuoác giaû treân thò tröôøng 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû caùc thuoác ñöôïc kinh doanh cuûa Coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM : Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm thöïc hieän ñuùng SOP naøy . Taát caû nhaân vieân phaûi coù traùch nhieäm thoâng baùo kòp thôøi leân Ban giaùm ñoác khi bieát coù thuoác giaû hay thuoác ñöôïc nghi ngôø laø thuoác giaû . Caàn phaûi coù caùc heä thoáng ñeå coù theå ñieàu tra töùc thôøi vaø baùo caùo veà caùc thuoác khi phaùt hieän laø thuoác giaû hoaëc nghi ngôø laø thuoác giaû cho nhaø cung caáp ( hoaëc nhaø saûn xuaát ) vaø cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà y teá . Thoâng baùo ñaày ñuû veà söï xuaát hieän cuûa haøng giaû phaûi ñöôïc ñöa ra kòp thôøi ñeå coù theå ñaùnh giaù thích ñaùng nhöõng nguy cô ñoái vôùi khaùch haøng vaø vôùi thò tröôøng Caàn phaûi coá gaèng laáy ñöôïc maãu vaät nguyeân veïn cuûa haøng giaû hoaëc haøng ñöôïc nghi laø haøng giaû veà thöû nghieäm hoaëc ñeå xuùc tieán thuû tuïc khieáu kieän thích ñaùng . Caùc maãu vaät göûi khieáu kieän caàn phaûi ñöôïc laáy vaø baûo quaûn toát ñeå giuùp cho coâng vieäc cuûng coá chöùng cöù khi kieän . Haøng giaû hoaëc haøng nghi laø haøng giaû phaûi ñöôïc taùch rieâng vaø daùn nhaõn roõ raøng ñeå tranh ñöa laàm vaøo heä thoáng phaân phoái . Caùc bieän phaùp choáng haøng giaû phaûi ñöôïc ñeà ra ñoái vôùi caùc saûn phaåm .

4. NOÄI DUNG : -

-

-

-

-

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 029 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/2

QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ THUOÁC GIAÛ

-

Neân coù caùc kyù hieäu chuyeân bieät ñeå phaân bieät ñöôïc haøng thaät vôùi haøng giaû . Vieäc phaùt hieän thuoác giaû phaûi ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaøo hoà sô , trình Giaùm ñoác ra quyeát ñònh huûy boû . Vieäc huûy boû cuõng ñöôïc ghi cheùp vaø cho vaøo boä hoà sô löu “ Thuoác huûy boû” SOP naøy ñöôïc lö u trong :

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : Vaên baûn soá SOP 029 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTP\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH

Maõ soá : SOP 030 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

TRUY TÌM VAØ NHAÄN
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BIEÁT NGUOÀN GOÁC SAÛN PHAÅM

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn P.Kinh doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH

Maõ soá : SOP 030 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

TRUY TÌM VAØ NHAÄN
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BIEÁT NGUOÀN GOÁC SAÛN PHAÅM

1. MUÏC ÑÍCH : Quy ñònh thoáng nhaát phöông phaùp nhaän bieát vaø truy tìm nguoàn goác saûn phaåm trong caùc ngaøy mua vaøo , kieåm nhaäp , löu kho vaø baùn ra cuûa coâng ty . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : Nhaän bieát va truy tìm saûn phaåm ñoái vôùi taát caû caùc maët haøng 3. TRAÙCH NHIEÄM : 4. NOÄI DUNG QUY TRÌNH : 4.1. Nhaän bieát saûn phaåm mua vaøo : Moïi saûn phaåm mua vaøo phaûi coù chöùng töø vôùi caùc thoâng tin sau : Teân nhaø cung öùng Ngöôøi mua Soá hoùa ñôn , soá hôïp ñoàng Teân saûn phaåm , quy caùch , chuûng loaïi noáng ñoä , haøm löôïng Soá saûn xuaát ( soá kieåm soaùt ) , ngaøy saûn xuaát , haïn duøng . Ñöôïc kieåm nghieäm saûn phaåm Soá ñaêng kyù hoaëc soá giaáy pheùp ñöôïc löu haønh . Saûn phaåm ñöôïc nhaän bieát baèn teân vaø kyù maõ hieäu ( neáu coù ) ñöôïc gaén chaéc chaén treân saûn phaåm hoaëc treân nhaõn maùc haøng hoùa . Teân haøng , chuûng loaïi , haøm löôïng , noàng ñoä , loâ , haïn duøng , nhaø saûn xuaát , quy caùch phaûi duøng nhö trong chöùng töø mua haøng . Neáu daáu hieäu nhaän bieát bò môø hoaëc maát maùt , Töôûng kho vaø phaûi ñeå rieâng ñeå xaùc ñònh laïi . Nhaän bieát saûn phaåm chôø nhaäp :

4.2.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH

Maõ soá : SOP 030 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

TRUY TÌM VAØ NHAÄN
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BIEÁT NGUOÀN GOÁC SAÛN PHAÅM

Taát caû haøng chôø nhaäp ñöôïc ñeå rieâng töøng loaïi taïi khu vöïc ñeå haøng chôø nhaäp 4.3. 4.4.

Nhaän bieát saûn phaåm ñaõ kieåm : Caùc loâ haøng sau khi kie63mxong , neáu ñaït yeâu caàu ñöôïc chuyeån vaøo khu vöïc baûo quaûn vaø nhaäp kho . Haøng nhaäp khaåu phaûi daùn nhaõn tình traïng phuø hôïp vôùi ñaày ñuû noäi dung theo ñuùng quy ñònh Nhaän bieát saûn phaåm trong quaù trình löu kho : Nhaän bieát saûn phaåm baùn ra Truy tìm nguoàn goác saûn phaåm : Truy tìm nguoàn goác saûn phaåm : Chæ tieán haønh khi coù yeâu caàu . Trong tröôøng hôïp coù khieáu naïi hoaëc bò phaùt hieän söï khoâng phuø hôïp cuûa saûn phaåm ( thuoác bò ñình chæ löu haønh )

Döïa vaøo sô ñoà kho , caùch boá trí saép xeáp trong kho 4.5. 4.6. Taát caû haøng baùn ra ñeàu coù hoùa ñôn baøn haøng 4.6.1.

4.6.2.

Caùch thöùc truy tìm :

Khi coù yeâu caàu truy tìm nguoàn goác saûn phaåm , Boä phaån Baûo ñaûm chaát löôïng thoâng baùo cho phoøng kinh doanh tieán haønh truy tìm theo trình töï sau : Böôùc 1 : Xaùc ñònh phaïm vi truy tìm :  Xaùc ñònh nguoàn goác , traùch nhieäm ñoái vôùi saûn phaåm caàn truy tìm , nhaø cung öùng , nhaø saûn xuaát , ngaøy nhaäp , chöùng töø nhaäp , ngöôøi nhaäp , ngöôøi kieåm nhaän .  tìm :  löôïng Xaùc ñònh ñöôïc vò trí , soá löôïng haøng caàn truy Haøng toàn trong kho : Loâ saûn xuaát , soá

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH

Maõ soá : SOP 030 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

TRUY TÌM VAØ NHAÄN
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BIEÁT NGUOÀN GOÁC SAÛN PHAÅM

 Haøng ñaõ xuaát : Teân khaùch haøng , ñòa chæ khaùch haøng , soá löôïng mua cuûa töøng khaùch haøng/ loâ saûn xuaát .  Tröôûng phoøng kinh doanh ghi phieáu truy tìm nguoàn goác saûn phaåm . Böôùc 2 : Thu thaäp thoâng tin – Kieåm tra hoà sô löu Caên cöù teân haøng , noàng ñoä , haøm löôïng vaø caùc thoâng tin , yeâu caàu ghi treân phieáu , ngöôøi ñöôïc phaân coâng tieán haønh truy tìm , tìm kieám caùc thoâng tin baèng caùc kieåm tra laïi hoà sô löu  Trong theû kho : Xaùc ñònh ngöôøi mua + thôøi gian xuaát haøng + soá hoa ñôn + soá löôïng  Trong soå kieåm nhaäp haøng : Xaùc ñònh ngaøy haøng veà , soá hoùa ñôn / chöùng töø mua haøng , tôø khai haûi quan , teân haøng , quy caùch , loâ saûn xuaát , nhaø saûn xuaát , nhaø cung öùng , tình traïng chaát löôïng luùc haøng veà , ngöôøi kieåm .  Ngöôøi truy tìm coù theå truy caäp moät soá trong soá caùc hoà sô treân ñeå tìm caùc thoâng tin töông öùng . Böôùc 3 : Toång hôïp keát quaû truy tìm  Laäp danh saùch vaø ñòa chæ cuûa khaùch haøng ñaõ mua loâ haøng caàn truy tìm .  Thoâng baùo traû lôøi khaùch haøng hoaëc nôi yeâu caàu truy tìm . 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 030 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH

Maõ soá : SOP 030 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

TRUY TÌM VAØ NHAÄN
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

BIEÁT NGUOÀN GOÁC SAÛN PHAÅM

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi 4.3 Taàn soá thöc hieän 5 Bieåu maåu aùp duïng Bieåu maåu – Phieáu theo doõi nhieät ñoä vaø ñoä BM 031 – 1 aåm BM 031 – 2 BM 031 – 3
Bieåu maåu – Baûng ñaùng giaù ñoä ñoàng ñeàu nhieät ñoä vaø ñoä aåm kho Bieåu maåu – Baûng ñaùng giaù ñoä ñoàng ñeàu nhieät ñoä vaø ñoä aåm xe

Bieân soaïn Boä phaän kho

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM
moân

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Nhaèm kieåm soaùt nhieät ñoä vaø ñoä aåm trong kho vaø treân phöông tieän vaän chuyeån , ñaûm baûo nhieät ñoä vaø ñoä aåm luoân naèm trong giôùi haïn cho pheùp . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû kho vaø phöông tieän vaän chuyeån cuûa Coâng ty ( thueâ ngoaøi ) 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÙC HIEÄN :
-

Nhaân vieân ñöôïc phaân coâng theo doõi ghi cheùp nhieät ñoä , ñoä aåm coù traùch hieäm thöïc hieän SOP naøy . Tröôûng phoøng kinh doanh ,Tröôûng kho coù traùch nhieäm kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . Nguyeân taéc : Caùc soá lieäu veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm phaûi ñöôïc ghi cheùp , theo doõi Khi khoâng naèm trong giôùi haïn cho pheùp thì phaûi ñieàu chænh kòp thôøi theo quy ñònh . 

-

4. NOÄI DUNG : 4.1. -

Ñoä aåm : Khoâng quaù 70% Nhieät ñoä : Khoâng cao hôn 30oC

4.2. -

Caùch thöïc hieän : Caùc thieát bò ghi nhaän nhieät ñoä aåm phaûi ñöôïc boá trí ñeàu trong kho , ñaûm baûo caùc chæ soá ghi nhaän ñöôïc theå hieän chính xaùc nhaän tình hình chung cuûa kho . Caùc thieát bò ghi nhaän phaûi ñöôïc kieåm tra ñònh kyø vaø hieäu chænh theo quy trình Baûo trì thieát bò baûo quaûn SOP 027 ñaûm baûo tính chính xaùc cuûa soá lieäu ghi nhaän .

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM

-

Vaøo thôøi gian quy ñònh trong ngaøy : Nhaân vieân kho phaûi ghi laïi soá lieäu nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa taïi phoøng kho vaøo soå theo doõi ñaõ quy ñònh . Khi phaùt hieän nhieät ñoä vaø ñoä aåm khoâng ñuùng quy ñònh , nhaân vieân kho phaûi :  Kieåm soaùt moïi hoaït ñoäng cuûa thieát bò ño löôøng . Tính ñoàng ñeàu cuûa chæ soá ghi nhaän giöõa caùc khu vöïc khaùc trong kho .  Kieåm tra caùc yeáu toá coù theå aûnh höôûng ñeán söï thay ñoåi nhieät ñoä , ñoä aåm , kòp thôøi ngaên chaën ( Ñieàu chænh laïi maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä . Sau khi ñieàu chính phaûi ghi laïi keát quaû ñaõ ñieàu chænh vaøo coät ghi chuù )  Baùo ngay cho Tröôûng boä phaän ñeå xöû lyù kòp thôøi theo quy trình xöû lyù caùc vaán ñeà phaùt sinh SOP 036

-

-

Moïi thoâng soá ghi nhaän phaûi ñöôïc caäp nhaät vaøo bieåu maãu BM 031 – 1 phieáu theo doõi nhieät ñoä vaø ñoä aåm Haøng tuaàn , haøng thaùng , Tröôûng boä phaän kho phaûi laøm baùo caùo vôùi BP Baûo ñaûm chaát löôïng veà tình hình theo doõi nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa kho haøng . Caùc hoà sô ghi nhaän , baùo caùo phaûi ñöôïc löu tröõ vaø baûo quaûn trong quaù trình Nhaän bieát vaø kieåm soaùt taøi lieäu SOP 002 Taàn soá thöïc hieän : Ñoái vôùi kho : Vieäc ñoïc nhieät ñoä , ñoä aåm vaø ghi keát quaû ñöôïc thöïc hieän 2 laàn/ngaøy . 4.3.1.

-

4.3.

-

Laàn 1 : Trong khoaûng thôøi gian töø 9 giôø ñeán 9 giôøi 30 phuùt . Laàn 2 : Trong khoaûng thôøi gian töø 14 giôø ñeán 14 giôø 30 phuùt . Tieán haønh kieåm tra – ñaùnh giaù nhieät ñoä , ñoä aåm baèng nhieät keá , aåm keá m ghi nhaän soá lieäu vaøo phieáu giao

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM

haøng . Kieåm tra ñoä ñoàng ñeàu veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa ít nhaát 3 vò trí trong kho . 4.3.2. Ñoái vôùi xe oâ toâ : Vieäc ñoïc nhieät ñoä , ñoä aåm vaø ghi keát quaû ñöôïc thöïc hieän 2 laàn/ ngaøy Tieán haønh kieåm tra – ñaùnh giaù nhieät ñoä , ñoä aåm baèng nhieät keá , aåm keá m ghi nhaän soá lieäu vaøo phieáu giao haøng . Kieåm tra ñoä ñoàng ñeàu veà nhieät ñoä vaø ñoä aåm cuûa ít nhaát 3 vò trí trong xe 4.3.3. Ñoái vôùi xe gaén maùy . Nhöõng haøng hoùa vaän chuyeån baèng xe gaén maùy phaûi ñöôïc chöùa trong thuøng nhöïa ñöôïc caùch nhieät baèng xoáp ñeå giöõ nhieät theo quy ñònh . Vieäc ñoïc nhieät ñoä , ñoä aåm vaø ghi keát quaû ñöôïc thöïc hieän nhö sau : Neáu thôøi gian vaän chuyeån ít hôn 1 giôø thì ñoïc nhieät ñoä , ñoä aåm ngay sau khi vaän chuyeån haøng veà . Neáu thôøi gian vaän chuyeån treân 1 giôø thì ñoïc nhieät ñoä , ñoä aåm 2 laàn , moät laàn vaøo giöõa thôøi gian vaän chuyeån vaø 1 laàn ngay sau khi keát thuùc vaän chuyeån . Caùch thöùc ghi cheùp : 4.4.1. Ghi nhieät ñoä , ñoä aåm hieän thò treân thieát bò vaøo phieáu theo doõi nhieät ñoä vaø ñoä aåm 4.4.2. Tröôøng hôïp nhieät ñoä , ñoä aåm vöôït ra ngoaøi giôùi haïn quy ñònh hoaëc cheânh leänh nhieät ñoä , ñoä aåm cuûa caùc boä nhieät , aåm keá quaù giôùi haïn cho pheùp nhaân vieân theo doõi nhieät ñoä , ñoâ aåm phaûi baùo cho Thuû kho ñeå coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp . 5. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG : Phieáu theo doõi nhieät ñoä vaø ñoä aåm : BM 031 – 1 Baûng ñaùnh giaù ñoä ñoàng ñeàu nhieät ñoä vaø ñoä aåm kho : BM 031 – 2

-

4.4.

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 5/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM

-

Baûng ñaùng giaù ñoä ñoàng ñeàu nhieät ñoä vaø ñoä aåm kho : BM 031 – 3

6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 031 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTP\Quy trinh.DOC

BM 031 – 1 Vò trí :......................... keå : Maõ soá nhieät aåm

PHIEÁU THEO DOÕI NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM
Thaùng …… naêm …… Nga øy
1 2
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

Nhieät ñoä (oC) …h… …h…

Ñoä aåm (%) …h… …h…

Kyù teân Ngöôøi thöïc hieän Ngöôøi kieåm tra

Ghi chuù

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 6/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BM 031 – 2 º Kho thuoác phöôøng º Kho thuoác ñoäc A – B

BAÛNG ÑAÙNG GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM Thaùng …… naêm ……
Ngaø y Nhieät ñoä (oC) 9h 14h Ñoä aåm (%) 9h 14h Kyù teân Ngöôøi thöïc Ngöôøi Vò trí

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 7/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM
hieän

kieåm tra

Keát luaän : ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tröôûng kho BM 031 – 3 Xe oâ toâ chôû thuoác

BAÛNG ÑAÙNG GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM Thaùng …… naêm ……
Ngaø y Nhieät ñoä (oC) Ñoä aåm (%) Kyù teân Vò trí

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 031

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 8/7

THEO DOÕI VA ÑAÙNH GIAÙ ÑOÄ ÑOÀNG ÑEÀU NHIEÄT ÑOÄ VAØ ÑOÄ AÅM
Ngöôøi thöïc hieän

9h

14h

9h

14h

Ngöôøi kieåm tra

Keát luaän : ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... Tröôûng kho

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 032 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/2

XÖÛ LYÙ VI PHAÏM ÑIEÀU KIEÄN BAÛO QUAÛN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn
Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 032 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/2

XÖÛ LYÙ VI PHAÏM ÑIEÀU KIEÄN BAÛO QUAÛN

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Nhaèm ñaûm baûo haøng hoùa ñöôïc baûo quaûn trong ñieàu kieän quy ñònh cuõng nhö coù bieän phaùp xöû lyù thích hôïp neáu ñieàu kieän baùo quaûn khoâng ñöôïc tuaân thuû , 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû haøng hoùa ñöôïc baûo quaûn taïi Coâng ty cuõng nhö trong quaù trình vaän chuyeån . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân kho , nhaân vieân giao haøng coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . Nguyeân taéc : Baát kyø tröôøng hôïp vi phaïm ñieàu kieän baûo quaûn cuõng ñöôïc xöû lyù . Nhöõng haøng hoùa bò bieån ñoåi veà maët caûm quan cho duø tuaân thuû ñieàu kieän baûo quaûn cuõng khoâng ñöôïc pheùp söû duïng Haøng hoùa khoâng ñöôïc pheùp söû duïng seõ ñöôïc ñöa vaøo khu vöïc “ HAØNG CHÔØ XÖÛ LYÙ “ Quy trình thöïc hieän Haøng ngaøy nhaân vieân kho ghi cheùp ñieàu kieän baûo quaûn . Khi giao haøng , nhaân vieân giao haøng ghi cheùp ñieàu kieän baûo quaûn . Caùc tröôøng hôïp nghieâm troïng phaûi baùo cho Tröôûng Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng xöû lyù . Boä phaän baûo ñaûm chaát löôïng laáy maãu göûi kieåm tra chaát löôïng Caùch ly haøng hoùa trong thôøi gian kieåm tra chaát löôïng

4. NOÄI DUNG : 4.1. -

4.2. -

-

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 032 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/2

XÖÛ LYÙ VI PHAÏM ÑIEÀU KIEÄN BAÛO QUAÛN

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 032 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 033 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
XÖÛ LYÙ BAO BÌ

16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/2

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn
Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 033 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
XÖÛ LYÙ BAO BÌ

16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/2

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Ñaûm baûo bao bì ñöôïc xöû lyù ñuùng quy cheá cuõng nhö traùnh vieäc taøi söû duïng bao bì nhaèm muïc ñích giaû maïo . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû bao bì baûo quaûn haøng hoùa taïi coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . Taát caû haøng hoùa ñöôïc nhaäp vaøo kho phæa ñaày ñuû bao bì , nhaõn veà maët soá löôïng vaø noäi dung. Trong quaù trình löu kho , phaân phoái , haøng hoùa hö hoûng bao bì seõ ñöôïc traû laïi cho nhaø saûn xuaát ñeå ñoùng goùi laïi . Caùc bao bì hö hoûng , bao bì boû ra seõ ñöôïc caét nhoû tröôùc khi hoaëc laøm bieán daïng tröôùc khi boû . Bao bì seõ ñöôïc xöû lyù ñuùng quy ñònh nhaèm traùnh oâ nhieãm moâi tröôøng . Moãi quyù Tröôûng kho cuøng vôùi nhaân vieân kho cho kieåm tra 50% bao bì trong kho Cuoái quyù 4 cuûa naêm seõ kieåm tra 100% bao bì trong kho Sau khi kieåm tra Tröôûng kho phaûi baùo caùo cho Tröôûng boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng veà tình hình bao bì trong kho . SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên baûn soá SOP 033 trong taäp taøi lieäu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

4. NOÄI DUNG :
-

-

QUY ÑÒNH THÔØI HAÏN KIEÅM TRA BAO BÌ : -

5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 033 Ngaøy BH : Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

QUY TRÌNH
XÖÛ LYÙ BAO BÌ

16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/2

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 034 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/2

XÖÛ LYÙ THUOÁC KHOÂNG ÑAÏT CHAÁT LÖÔÏNG

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi

Bieân soaïn
Boä phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 034 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/2

XÖÛ LYÙ THUOÁC KHOÂNG ÑAÏT CHAÁT LÖÔÏNG

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Baûo ñaûm thuoác khoâng ñaït chaát löôïng ñöôïc xöû lyù ñuùng quy ñònh , traùnh gaây oâ nhieãm moâi tröôøng cuõng nhö traùnh taøi söû duïng . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû caùc thuoác khoâng ñaït chaát löôïng taïi coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : - Nhaân vieân kho coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy . - Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng coù traùch nhieäm giaùm saùt vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG : 4.1. Nguyeân taéc : Caùc thuoác khoâng ñaït chaát löôïng bao goàm : - Thuoác hö hoûng - Thuoác keøm chaát löôïng - Thuoác heát haïn söû duïng 4.2. Noäi dung quy trình : - Caùc thuoác khoâng ñaït chaát löôïng phaûi ñöôïc caùch ly ngay laäp töùc . - Phaûi ñöïng trong bao bì kín vaø baûo quaûn trong khu vöïc “HAØNG CHÔØ XÖÛ LYÙ” - Ñieàu kieän baûo quaûn nhö thuoác ñaït chaát löôïng . - Haøng thaùng Boä phaän Baûo ñaûm chaát löôïng toång keát soá löôïng vaø baùo caùo Ban Giaùm ñoác . - Coâng ty döï thaûo coâng vaên xin yù kieán cuûa Sôû Y Teá , Sôû taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà höôùng xöû lyù thuoác khoâng ñaït chaát löôïng . - Khi coù yù kieán chæ ñaïo cuûa Sôû Y Teá , Sôû Taøi Nguyeân vaø Moâi tröôøng , Coâng ty hôïp ñoàng vôùi ñôn vò coù chöùc naêng ñeå thöïc hieän huûy thuoác . - Laäp bieân baûn vaø baùo caùo Sôû Y Teá , Sôû Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc huûy thuoác
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 034 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/2

XÖÛ LYÙ THUOÁC KHOÂNG ÑAÏT CHAÁT LÖÔÏNG

- Löu hoà sô theo quy ñònh 5. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : - Vaên baûn soá SOP 034 trong taäp taøi lieäu GDP
Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 035 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 1/4

VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi Baûng theo doõi veä sinh phöông tieän vaän 4 BM 035 – 1 chuyeån

Bieân soaïn
Tröôûng P.Kinh Doanh

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 035 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 2/4

VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : Ñaûm baûo phöông tieän vaän chuyeån luoân saïch seõ , saõn saøng cho coâng vieäc , goùp phaàn baûo veä haøng hoùa traùnh oâ nhieãm , taïp nhieãm , nhieãm cheùo . 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho taát caû caùc phöông tieän vaän chuyeån taïi Coâng ty , keå caû phöông tieän thueâ . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : Nhaân vieân vaän chuyeån coù traùch nhieäm thöïc hieän SOP naøy , Phoøng Kinh doanh coù traùch nhieäm giaùm sat vieäc thöïc hieän SOP naøy .

4. NOÄI DUNG :
4.1. Ñoái vôùi xe gaén maùy :

-

Veä sinh thuøng chöùa thuoác tröôùc vaø sau khi vaän chuyeån baèng caùch :  Duøng khaên aåm lau saïch thuøng chöùa thuoác .  Ñeå thuøng chöùa thuoác khoâ töï nhieân hoaëc laøm khoâ baèng khaên khoâ .  Luoân baûo quaûn ñieàu kieän thaåm ñònh thuøng chöùa thuoác vaø theo doõi ñoä laïnh tröôùc khi vaän chuyeån thuoác , neáu nhieät ñoä khoâng ñuû laïnh thì khaéc phuïc ngay ( coù theå ñaët cuïc ñaù khoâ vaøo thuøng ñeå taêng ñoä laïnh tröôùc khi vaän chuyeån thuoác )

-

Veä sinh xe :  Ñònh kyø haøng tuaàn , haøng thaùng hoaëc ngay khi xe bò dô phaûi ñöôïc mang ra garage ñeå röûa saïch .

4.2.

Ñoái vôùi oâ toâ :

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 035 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 3/4

VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN

-

Veä sinh thuøng xe tröôùc vaø sau khi vaän chuyeån thuoác baèng caùch :  thuøng xe  aåm Duøng dung dòch xaø phoøng ñeå laøm saïch Laøm saïch dung dòch xaø phoøng baèng khaên

 Ñeå thuøng chöùa thuoác khoâ töï nhieân hoaëc laøm khoâ baèng khaên khoâ  Veä sinh beân ngoaøi xe Ñònh kyø haøng tuaàn , haøng thaùng hoaëc ngay sau khi xe bò dô phaûi ñöôïc mang ra garage ñeå röûa saïch . Baûng theo doõi veä sinh phöông tieän vaän chuyeån : BM 035 – 1

5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : Vaên aûn soá SOP 035 trong taäp taøi lieàu GDP Taäp tin teân GDPTD\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 035 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 4/4

VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN

BM 035 – 1

BAÛNG THEO DOÕI VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN
LOAÏI XE NGAØ Y COÂNG VIEÄC THÖÏC HIEÄN NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NGÖÔØI KIEÅM SOAÙT GHI CHUÙ

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

Maõ soá : SOP 035 Ngaøy BH : 16/07/2008 Laàn ban haønh : 02 Toång soá trang : 5/4

VEÄ SINH PHÖÔNG TIEÄN VAÄN CHUYEÅN

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 1/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

1. Ngöôøi coù lieân quan phaûi nghieân cöùu vaø thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa quy ñònh naøy . 2. Phaùt haønh moãi phoøng ban , boä phaän chöùc naêng 01 baûn ( coù ñoùng daáu kieåm soaùt ) NÔI NHAÄN ( Ghi roõ nôi nhaän roài ñaùnh daáu X oâ beân caïnh )   Ban Ñoác Phoøng doanh Giaùm Kinh   Phoøng GDP Phoøng keá toaùn HCNS – Ban   Boä phaän ÑB chaát löôïng Boä phaän kho

THEO DOÕI TÌNH TRAÏNG SÖÛA ÑOÅI , BOÅ SUNG ( Tình traïng so vôùi baûn tröôùc ñoù ) Haïng muïc Trang Toùm taét noäi dung haïng muïc söûa ñoåi Söûa ñoåi Baûng theo doõi veä sinh phöông tieän vaän 4 BM 035 – 1 chuyeån

Bieân soaïn
Boä Phaän ÑB chaát löôïng

Xem xeùt PGÑ – Phuï traùch chuyeân moân

Pheâ duyeät Giaùm ñoác

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 2/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

1. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU Nhaèm ñaûm baûo nhaän bieát , kieåm soaùt vaø xöû lí caùc vaán ñeà phaùt sinh khoâng phuø hôïp vôùi quy trình ñaõ coù 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : AÙp duïng cho boä phaän lieân quan ñeán vieäc mua haøng vaø baùn haøng caû coâng ty . 3. TRAÙCH NHIEÄM THÖÏC HIEÄN : - Toaøn theå caùn boä coâng nhaân vieân trong Coâng ty . - Giaùm ñoác coù traùch nhieäm kieåm tra vieäc thöïc hieän SOP naøy . 4. NOÄI DUNG : Trong quaù trình thöïc hieän caùc quy trình thöôøng xaûy ra caùc tình huoáng sau : - Caùc thao taùc coù daáu hieäu chöa phuø hôïp vôùi quy trình höôùng daãn coù khaû naêng aûnh höôûng ñeán yeâu caàu ñaûm baûo chaát löôïng - Caùc dòch vuï coù daáu hieäu khoâng phuø hôïp vôùi yeâu caàu ñaûm baûo chaát löôïng thuoác . - Ñieàu kieän moâi tröôøng khaùch quan coù daáu hieäu aûnh höôûng ñeán yeâu caàu ñaûm baûo chaát löôïng thuoác , - Vaø caùc vaán ñeà phaùt sinh khaùc . - Quy trình xöû lyù caùc vaán ñeà phaùt sinh , hoã trôï caùc boä phaän chuû ñoäng, moät maët coù theå giaûi quyeát vaø quaûn lyù caùc vaán ñeà baát thöôøng xaûy ra moät maët vaãn ñaûm baûo yeâu caàu vaän haønh lieâu tuïc cuûa heä thoáng . - Trong suoát quy trình  Neáu phaùt sinh caùc baùo caùo , bieân baûn … thì phaûi löu tröõ hoà sô theo SOP0.22 nhaän bieát vaø kieåm soaùt taøi lieäu .
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

Neáu nhaän thaáy taøi lieäu caàn söûa ñoåi , caäp nhaät … thì phaûi thöïc hieän SOP.001 Thao taùc chuaån . 5. BIEÅU MAÅU AÙP DUÏNG : - Phieáu ghi nhaän caùc vaán ñeà phaùt sinh : BM 036 – 1 - Bieân baûn xöû lyù caùc vaán ñeà phaùt sinh : BM 036 – 1 6. HÌNH THÖÙC LÖU TRÖÕ : SOP naøy ñöôïc löu trong : - Vaên baûn soá SOP 036 trong taäp taøi lieäu GDP - Taäp tin teân GDPAT\Quy trinh.DOC

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 3/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

BM 036 – 1

SOÅ THEO DOÕI CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH
STT ( Soá bieân baûn ) Ngaøy …… thaùng …… Noäi dung phaùt sinh Bieän phaùp xöû lyù Ngaøy hoaøn thaønh xöû lyù

Ngaøy …… thaùng …… naêm 20…. Ngöôøi laäp
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 4/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

BM 036 – 2

BIEÂN BAÛN XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH
Ngaøy : Boä phaän : …… STT Vaán ñeà phaùt sinh Soá löôïng Moâ taû Nguyeân nhaân Bieän phaùp xöû lyù Soá : YÙ kieán cuûa laõnh ñaïo

Keát quaû xöû lyù : Ngöôøi laäp
Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc

COÂNG TY TNHH DÖÔÏC PHAÅM THAØNH ÑAÏT Maõ soá : SOP 036 Ngaøy BH : 07/04/2008 Laàn ban haønh : 01 Toång soá trang : 5/4

QUY TRÌNH
Söùc khoûe ñeå thaønh ñaït

XÖÛ LYÙ CAÙC VAÁN ÑEÀ PHAÙT SINH

( Kyù vaø ghi roõ hoï teân )

Taøi lieäu naøy thuoäc baûn quyeàn cuûa Coâng ty TNHH Döôïc Phaåm Thaønh Ñaït – Caám sao cheùp döôùi moïi hình thöùc