BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên

Câu số
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Mã đề thi
126 C A D B A D B B D A D A D B C D A A D D A C C B B B C C C A D A C B C A C 250 A D D D D B B C C B A B C A B A C D D A A B C D A C A C D C B B D C A A B 381 A D C B A A B B B B A A B A C D C D D C C D D D A A C A B B C B D D C B D 485 D D A B A C D A A D B B C A C B D B C D A B A A A D C C B D C C D A B D C 497 A B A C C D C B C A C D B D C A A C D D D B D B B D D B B D A A A C A B C 582 A A B C D D D D A C B B D C C D B B D C B C B A A B A D A D C B A A D C A 639 B C B D C A D B C C A D B B A A D B D D C D C D C C A B A D A A B A C A B 691 A C B A B A C C C D C A B C C D A D B C D D B C A B C B A D A D A A D B D 759 B C C A A A D B A D A B C D A B C C B B D B A D C D A D A B B C C C B A C 804 A D D C A A D B B C B A D C A C B A B A A B C D B D B B C D C D B C D C D 936 B C C D A A B D A B C B D B B C A C A D B B A A C A D C A A D B D C D D D 941 A A B C C A D D D C A C C A B C B C A C B D A B D B B A C B D A D D B C A

Trang 1/2

Câu số
38. 39. 40.

Mã đề thi
126 B D B 250 C D B 381 C C A 485 C B B 497 C A B 582 C C B 639 C B D 691 B D B 759 D D D 804 A A C 936 C C B 941 D D B

Trang 2/2