BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN
Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục trung học phổ thông

Câu số
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Mã đề thi
137
C A C C D C B B D D A C A A A C D A D D B B B C A D B A C D B D D C B C B

146
B A B D D C C B D A D B B C C C A D D A B B A D C A C D D A C B D C B A A

209
D B D A B A D A C D C D D D B C A C B A A A D C C C C A B B C A A D B A C

293
D D A A D D B D C C B A C C D B D D C C A A B A C C A D A D C B C A C D A

354
B A A A B C A A B D D D B A B C C D A D B C D C C C B C B D D B A D C B A

381
B B D B A D B D D B A A C C C A A C C B B C B D A B C D D A B A D C C B D

479
A A A C D B D A C D A C C A B B D C D D A C D B D B D C A C C B B B B A D

586
D B C C B A A B A C B D D D B B A D B A D B B C D D C C C A D B D A A C B

628
A B D B A C A D C A B C C B B D D B C A C D C A A D B C D C C A C D A D B

756
B A D C C B A A A B B D B D C A C B C C C D A C C D D B B B D D C C A A D

840
C D B B C D A B A C B B C A D D A C A A C D D D C C B C A B A A A B D D B

935
D B B A A D C B C B A A D B C D B A B B D D D C D C C A C A D C C A B D C

Trang 1/2

Câu số
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Mã đề thi
137
B B A A A B D D C C A

146
C B A B C D D A C B A

209
B B C A B B D D C B D

293
B B A B B A B D B C B

354
B D C A D A D C B C A

381
A D C A C B A C D D A

479
A D A C A C B C B D B

586
A B C C C C D D A A A

628
B D A D B B A A D C B

756
A A D C B D B A D A B

840
D B A A C C B D C B D

935
D B C A D C B A A A B

Trang 2/2