·i... ·.

Baøi 2: VIDEO SOÁ
Video soá laø phöông tieän bieåu dieãn daïng soùng video töông töï döôùi daïng moät doøng döõ
lieäu soá. Thieát bò laøm vieäc vôùi video soá coù caùc öu ñieåm sau ñaây:
3 Tín hieäu video soá khoâng bò meùo tuyeán tính, meùo phi tuyeán vaø khoâng bò nhieãu gaây
ra cho quaù trình bieán ñoåi ADC vaø DAC. Ñieàu naøy coù theå hoaøn toaøn thöïc hieän ñöôïc
baèng caùch xöû lyù vaø phaân phoái tín hieäu döôùi daïng soá.
3 Thieát bò video soá coù theå hoaït ñoäng moät caùch hieäu quaû vaø kinh teá hôn so vôùi thieát bò
video soá töông töï.
3 Tín hieäu video soá coù theå tieát kieäm boä löu tröõ thoâng tin nhôø neùn tín hieäu.
2.1 Soá hoùa tín hieäu video
™ Laáy maãu
Tín hieäu töông töï ñöôïc laáy maãu theo chu kyø T
S
, coù nghóa laø rôøi raïc hoùa truïc thôøi
gian thaønh n chu kyø T
S
vôùi taàn soá f
S
:
S
S
T
f
1
= (2.1)
Laáy maãu gioáng nhö ñieàu bieân tín hieäu coù taàn soá f
0
vôùi taûi coù taàn soá f
S
. Ñieàu bieân taïo ra
caùc bieân taàn thaáp vaø cao. Daïng soùng laáy maãu laø hình chöõ nhaät, taïo phoå caùc thaønh
phaàn taïi taàn soá laáy maãu vaø caùc haøi.
Hình 2.1: Laáy maãu tín hieäu sine
Quaù trình laáy maãu ñöôïc thöïc hieän theo lyù thuyeát Nyquist: Vôùi moät tín hieäu coù baêng
taàn f
b
thì taàn soá laáy maãu phaûi baèng hoaëc lôùn hôn hai laàn taàn soá f
b
( ). Neáu
thì seõ xuaát hieän hieän töôïng choàng phoå baêng taàn cô baûn treân hình 2.2.
b S
f f 2 ≥
b S
f f 2 ≤
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 15
·i... ·.
Hình 2.2: Hieän töôïng choàng phoå trong tröôøng hôïp taàn soá laáy maãu thaáp
Trong caùc heä thoáng thöïc teá, maïch loïc choáng hieän töôïng choàng phoå (aliasing) ñöôïc
duøng ñeå ñieàu khieån ñoä roäng baêng taàn cô baûn cuûa tín hieäu.
Hình 2.3: Phoå cuûa baêng taàn cô baûn ñaõ loïc

™ Löôïng töû hoùa
Löôïng töû hoùa laø bieán ñoåi bieân ñoä tín hieäu töông töï thaønh moät soá höõu haïn n möùc rôøi
raïc.
n
V
Q
2
= (2.2)
Trong ñoù
n: Soá bit/ maãu (Soá bit löôïng töû hoùa)
V: Ñieän aùp tín hieäu
2
n
: Soá möùc (böôùc) löôïng töû hoùa
Q: Khoaûng löôïng töû hoùa
Sai soá löôïng töû hoùa khoâng ñöôïc pheùp lôùn hôn Q 2 / 1 ± . Soá löôïng caùc böôùc löôïng töû hoùa
vaø sai soá löôïng töû hoùa phuï thuoäc vaøo soá bit löôïng töû hoùa.
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 16
·i... ·.

Hình 2.4: Quaù trình löôïng töû hoùa
Sai soá löôïng töû hoùa laø moät nguyeân nhaân laøm giaûm chaát löôïng heä thoáng soá. Neáu
löôïng töû hoùa tuyeán tính vaø giaû thuyeát laø meùo ñöôïc phaân boá ñeàu thì RMS (Root Mean
Square) cuûa baát kyø moät taäp sai soá löôïng töû naøo cuõng baèng:
12
Q
RMS = (2.3)
Tæ soá tín hieäu treân nhieãu löôïng töû hoùa cuûa moät hoäp ñen lyù töôûng coù giaù trò:
8 , 10 02 , 6
12
2
log 20 ) (
10
+ =
= n
Q
Q
dB
Q
S
n
RMS
(2.4)
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 17
·i... ·.
™ Chuyeån ñoåi soá sang töông töï (D/A conversion)
Hình 2.5: Daïng soùng ngoõ ra cuûa boä DAC
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 18
·i... ·.
2.2 Soá hoùa tín hieäu video toång hôïp
™ Tieâu chuaån 4f
SC
NTSC
Chuaån SMPTE 244M xaùc ñònh caùc tham soá cuûa tín hieäu video toång hôïp theo heä
NTSC 4f
SC
cuõng nhö tính chaát keát noái song song cuûa heä thoáng. Ñaëc ñieåm cuûa tieâu
chuaån naøy ñöôïc moâ taû trong baûng 2.1

Tín hieäu vaøo NTSC
Soá maãu / doøng video
Soá maãu / doøng video tích cöïc
Taàn soá laáy maãu
Caáu truùc laáy maãu
Laáy maãu töùc thôøi
Maõ hoùa
Ñoä phaân giaûi löôïng töû
910
768
4f
SC
=14,32818 MHz
Tröïc giao
+33
0
, +123
0
, +213
0
,+303
0
Löôïng töû hoùa ñeàu
8 hoaëc 10 bit / maãu
Baûng 2.1: Caùc thoâng soá maõ hoùa cuûa tín hieäu soá 4f
SC
NTSC

3 Caáu truùc laáy maãu

Hình 2.6: Khoaûng xoùa doøng soá 4f
SC
NTSC vaø caùc maãu quan troïng
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 19
·i... ·.
3 Thang löôïng töû vaø bieåu dieãn thang löôïng töû
Hình 2.7: Quan heä giöõa caùc möùc NTSC töông töï vaø caùc giaù trò maãu
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 20
·i... ·.
3 Caáu truùc maønh soá

Hình 2.8: Quan heä giöõa khoaûng xoùa maønh tín hieäu NTSC toång hôïp töông töï vaø khoaûng
xoùa maønh cuûa NTSC 4f
SC
soá.
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 21
·i... ·.
™ Tieâu chuaån 4f
SC
PAL
Tín hieäu töông töï PAL vaø NTSC coù nhieàu ñieåm töông ñoàng. Tín hieäu soá theo tieâu
chuaån 4f
SC
hai heä thoáng naøy raát khaùc nhau theå hieän baûng 2.2.

Tín hieäu vaøo PAL
Soá maãu / doøng video
Soá maãu / doøng video tích cöïc
Taàn soá laáy maãu
Caáu truùc laáy maãu
Laáy maãu töùc thôøi
Maû hoùa
Ñoä phaân giaûi löôïng töû
1135
948
4f
SC
=17,734475 MHz
Tröïc giao
+45
0
, +135
0
, +225
0
,+315
0
Löôïng töû hoùa ñeàu
8 hoaëc 10 bit / maãu
Baûng 2.2: Caùc thoâng soá maõ hoùa cuûa tín hieäu soá 4f
SC
PAL

3 Caáu truùc laáu maãu

Hình 2.9: Khoaûng xoaù doøng soá 4f
SC
PAL vaø caùc maãu quan troïng
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 22
·i... ·.
3 Thang löôïng töû

Hình 2.10: Quan heä giöõa caùc möùc PAL töông töï vaø caùc giaù trò maãu
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 23
·i... ·.
3 Caáu truùc maønh soá

Hình 2.11: Quan heä giöõa khoaûng xoùa maønh tín hieäu PAL toång hôïp töông töï vaø khoaûng
xoùa maønh cuûa PAL 4f
SC
soá.
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 24
·i... ·.
3 Phaân phoái tín hieäu soá 4f duøng bit song song
Hình 2.12: Sô ñoà cuûa hoäp ñen soá 4f
SC
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 25
·i... ·.
2.3 Soá hoùa tín hieäu video thaønh phaàn
™ Caùc chuaån laáy maãu
Coù nhieàu chuaån laáy maãu tín hieäu video thaønh phaàn, ñieåm khaùc nhau chuû yeáu ôû tyû leä
giöõa taàn soá laáy maãu vaø phöông phaùp laáy maãu tín hieäu choùi vaø caùc tín hieäu maøu, trong
ñoù bao goàm: Tieâu chuaån 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, 4:1:1. Caùc ñònh daïng soá coù neùn chæ laáy
maãu cho caùc doøng tích cöïc cuûa video.
3 Tieâu chuaån 4:4:4
Maãu tín hieäu chæ ñöôïc laáy ñoái vôùi phaàn töû tích cöïc cuûa tín hieäu video. Vôùi heä PAL,
maøn hình ñöôïc chia laøm 625 x 720 ñieåm (pixel). Caùc tín hieäu choùi (Y), tín hieäu hieäu
soá maøu (C
R
= R - Y) vaø (C
B
= B - Y) ñöôïc laáy maãu taïi taát caû caùc ñieåm laáy maãu treân
doøng tích cöïc cuûa tín hieäu video. Caáu truùc laáy maãu laø caáu truùc tröïc giao. Theo tieâu
chuaån 4:4:4 coù khaû naêng khoâi phuïc chaát löôïng hình toát, thuaän tieän cho vieäc xöû lyù tín
hieäu. Caùc toå chöùc tieâu chuaån quoác teá ñaõ thoáng nhaát chæ tieâu taàn soá laáy maãu cho truyeàn
hình soá vôùi teân goïi CCIR-601.
B
Tieâu chuaån 4:4:4 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +720 +720) x 567 x n x 25
Tieâu chuaån 4:2:2 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +360 +360) x 567 x n x 25
Tieâu chuaån 4:2:0 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +360 + 0) x 567 x n x 25
Tieâu chuaån 4:1:1 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +180 +180) x 567 x n x 25
Taàn soá laáy maãu tín hieäu choùi (f
sa
= 13,5 MHz). 13,5 MHz laø taàn soá duy nhaát trong
khoaûng 12 MHz ñeán 14 MHz coù giaù trò baèng soá nguyeân laàn taàn soá doøng cho caû hai tieâu
chuaån (525 vaø 625).
™ Laáy maãu tín hieäu video thaønh phaàn
Söï löïa choïn taàn soá laáy maãu tín hieäu video cho caùc heä truyeàn hình khoâng chæ thoûa
maõn tieâu chuaån Nyquist vaø caáu truùc laáy maãu. Taàn soá laáy maãu ngoaøi yeâu caàu laø boäi soá
cuûa taàn soá queùt doøng coøn phaûi ñaït ñieàu kieän laø taàn soá laáy maãu chung cho caû hai tieâu
chuaån truyeàn hình 525 vaø 625 doøng ñeå coù theå tieán tôùi moät tieâu chuaån video soá chung
cho toaøn theá giôùi. Giaù trò 13,5 MHz laø moät soá nguyeân laàn taàn soá doøng cho caû hai tieâu
chuaån 525 vaø 625 doøng.
13,5 MHz = 864f
H
(f
H
= 15625 Hz)
13,5 MHz = 858f
H
(f
H
= 15625 Hz)
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 26
·i... ·.
™ Thang löôïng töû vaø caùc möùc löôïng töû
Baûng 2.3 taäp hôïp caùc möùc thaønh phaàn töông töï cuûa tín hieäu caùc soïc maøu
100/0/100/0 vaø caùc giaù trò tín hieäu soá Y trong heä ñeám hexade cho ñoä phaân giaûi 8 vaø
10 bit.
'
Y
E

STT Teân 8 bit 10 bit
1
2
3
4
5
6
Caùc möùc baûo veä
Möùc löôïng töû hoùa cao nhaát
Möùc traéng ñænh
Möùc xoùa
Giaù trò löôïng töû hoùa nhoû nhaát
Caùc möùc baûo veä
FF
FE
EB
10
01
00
3FC, 3FD,3FE, 3FF
3FB
3AC
040
004
000, 001, 002, 003

Baûng 2.4 : Taäp hôïp caùc möùc thaønh phaàn hieäu soá maøu vaø cuûa tín hieäu caùc soïc
maøu 100/0/100/0 vaø caùc giaù trò tín hieäu soá C
'
CB
E
'
CR
E
B
vaø C
R
cho ñoä phaân giaûi 8 vaø 10 bit.

STT Teân 8 bit 10 bit
1
2
3
4
5
6
7
Caùc möùc baûo veä
Möùc löôïng töû hoùa cao nhaát
Möùc döông max
Möùc xoùa
Möùc aâm max
Giaù trò löôïng töû hoùa nhoû nhaát
Caùc möùc baûo veä
FF
FE
E0
80
10
01
00
3FC, 3FD,3FE, 3FF
3FB
3C0
200
040
004
000, 001, 002, 003
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 27
·i... ·.


Hình 2.13 : Quan heä giöõa caùc möùc tín hieäu töông töï cuûa thaønh phaàn Y vaø caùc giaù trò
laáy maãu soá 8 bit vaø 10 bit
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 28
·i... ·.

Hình 2.14 : Caùc möùc tín hieäu C
B
B
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 29
·i... ·.

Hình 2.15 : Caùc möùc tín hieäu C
R
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 30
·i... ·.
™ Caáu truùc laáy maãu
Laáy maãu tín hieäu video töông töï baèng boäi soá taàn soá queùt doøng, seõ cho caùc traïng thaùi
laáy maãu töùc thôøi treân cô sôû doøng – ñeán – doøng vaø maønh - ñeán – maønh (laáy maãu tröïc
giao)


Hình 2.16 : Chi tieát caáu truùc laáy maãu tröïc giao 4 :2 :2 vaø vò trí caùc maãu Y, C
B
, C
R
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 31
·i... ·.


Hình 2.17: Quan heä giöõa soá maãu video vaø xung ñoàng boä doøng trong tieâu chuaån soá
thaønh phaàn 4:2:2 cuûa 525/60
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 32
·i... ·.

Hình 2.18 : Quan heä giöõa soá maãu video vaø xung ñoàng boä doøng trong tieâu chuaån soá
thaønh phaàn 4 :2 :2 cuûa 625/50
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 33
·i... ·. ·i... ·.
Hình 2.19: Quan heä giöõa caùc maønh 4:2:2 soá vaø töông töï 525/60

L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 34 L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 34
·i... ·.
™ Gheùp döõ lieäu theo thôøi gian


Hình 2.2 MW/s) 0: Sô ñoà khoái cuûa boä maõ hoùa 4:2:2 vôùi ñaàu ra bit song song (27
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 35
·i... ·.
™ Tín hieäu tham chieáu thôøi gian
Hình 2.21: EAV vaø SAV trong khoaûng xoùa doøng 525/60
L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 36
·i... ·.

Hình 2.22: Vò trí tín hieäu tham chieáu thôøi gain trong 525/60


L.i .i.·. :.· :.: l\ 1¹(/1 /(!Jc : ·J!ec Trang 37

Video soá

Hình 2.2: Hieän töôïng choàng phoå trong tröôøng hôïp taàn soá laáy maãu thaáp Trong caùc heä thoáng thöïc teá, maïch loïc choáng hieän töôïng choàng phoå (aliasing) ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån ñoä roäng baêng taàn cô baûn cuûa tín hieäu.

Hình 2.3: Phoå cuûa baêng taàn cô baûn ñaõ loïc Löôïng töû hoùa Löôïng töû hoùa laø bieán ñoåi bieân ñoä tín hieäu töông töï thaønh moät soá höõu haïn n möùc rôøi raïc.
Q=

Trong ñoù n: Soá bit/ maãu (Soá bit löôïng töû hoùa) V: Ñieän aùp tín hieäu 2n: Soá möùc (böôùc) löôïng töû hoùa Q: Khoaûng löôïng töû hoùa Sai soá löôïng töû hoùa khoâng ñöôïc pheùp lôùn hôn ± 1 / 2Q . Soá löôïng caùc böôùc löôïng töû hoùa vaø sai soá löôïng töû hoùa phuï thuoäc vaøo soá bit löôïng töû hoùa.

V 2n

(2.2)

Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO

Trang 16

Neáu löôïng töû hoùa tuyeán tính vaø giaû thuyeát laø meùo ñöôïc phaân boá ñeàu thì RMS (Root Mean Square) cuûa baát kyø moät taäp sai soá löôïng töû naøo cuõng baèng: RMS = Q 12 (2.8 ⎜ Q ⎟ QRMS ⎜ ⎟ ⎝ 12 ⎠ (2.4: Quaù trình löôïng töû hoùa Sai soá löôïng töû hoùa laø moät nguyeân nhaân laøm giaûm chaát löôïng heä thoáng soá.3) Tæ soá tín hieäu treân nhieãu löôïng töû hoùa cuûa moät hoäp ñen lyù töôûng coù giaù trò: ⎛ ⎞ ⎜ n ⎟ S 2 Q⎟ (dB) = 20 log10 ⎜ = 6.4) Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 17 .02n + 10.Video soá Hình 2.

5: Daïng soùng ngoõ ra cuûa boä DAC Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 18 .Video soá Chuyeån ñoåi soá sang töông töï (D/A conversion) Hình 2.

+1230.6: Khoaûng xoùa doøng soá 4fSC NTSC vaø caùc maãu quan troïng Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 19 .+3030 Maõ hoùa Löôïng töû hoùa ñeàu Ñoä phaân giaûi löôïng töû 8 hoaëc 10 bit / maãu Baûng 2.1: Caùc thoâng soá maõ hoùa cuûa tín hieäu soá 4fSC NTSC Caáu truùc laáy maãu Hình 2.2 Soá hoùa tín hieäu video toång hôïp Tieâu chuaån 4fSC NTSC Chuaån SMPTE 244M xaùc ñònh caùc tham soá cuûa tín hieäu video toång hôïp theo heä NTSC 4fSC cuõng nhö tính chaát keát noái song song cuûa heä thoáng.32818 MHz Taàn soá laáy maãu Caáu truùc laáy maãu Tröïc giao Laáy maãu töùc thôøi +330.Video soá 2.1 Tín hieäu vaøo NTSC 910 Soá maãu / doøng video 768 Soá maãu / doøng video tích cöïc 4fSC =14. Ñaëc ñieåm cuûa tieâu chuaån naøy ñöôïc moâ taû trong baûng 2. +2130.

Video soá Thang löôïng töû vaø bieåu dieãn thang löôïng töû Hình 2.7: Quan heä giöõa caùc möùc NTSC töông töï vaø caùc giaù trò maãu Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 20 .

8: Quan heä giöõa khoaûng xoùa maønh tín hieäu NTSC toång hôïp töông töï vaø khoaûng xoùa maønh cuûa NTSC 4fSC soá.Video soá Caáu truùc maønh soá Hình 2. Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 21 .

+2250.+3150 Maû hoùa Löôïng töû hoùa ñeàu Ñoä phaân giaûi löôïng töû 8 hoaëc 10 bit / maãu Baûng 2.2: Caùc thoâng soá maõ hoùa cuûa tín hieäu soá 4fSC PAL Caáu truùc laáu maãu Hình 2. Tín hieäu vaøo PAL 1135 Soá maãu / doøng video 948 Soá maãu / doøng video tích cöïc 4fSC =17. Tín hieäu soá theo tieâu chuaån 4fSC hai heä thoáng naøy raát khaùc nhau theå hieän baûng 2. +1350.Video soá Tieâu chuaån 4fSC PAL Tín hieäu töông töï PAL vaø NTSC coù nhieàu ñieåm töông ñoàng.2.9: Khoaûng xoaù doøng soá 4fSC PAL vaø caùc maãu quan troïng Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 22 .734475 MHz Taàn soá laáy maãu Caáu truùc laáy maãu Tröïc giao Laáy maãu töùc thôøi +450.

Video soá Thang löôïng töû Hình 2.10: Quan heä giöõa caùc möùc PAL töông töï vaø caùc giaù trò maãu Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 23 .

Video soá Caáu truùc maønh soá Hình 2.11: Quan heä giöõa khoaûng xoùa maønh tín hieäu PAL toång hôïp töông töï vaø khoaûng xoùa maønh cuûa PAL 4fSC soá. Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 24 .

12: Sô ñoà cuûa hoäp ñen soá 4fSC Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 25 .Video soá Phaân phoái tín hieäu soá 4f duøng bit song song Hình 2.

5 MHz). 4:1:1. tín hieäu hieäu soá maøu (CR = R . Taàn soá laáy maãu ngoaøi yeâu caàu laø boäi soá cuûa taàn soá queùt doøng coøn phaûi ñaït ñieàu kieän laø taàn soá laáy maãu chung cho caû hai tieâu chuaån truyeàn hình 525 vaø 625 doøng ñeå coù theå tieán tôùi moät tieâu chuaån video soá chung cho toaøn theá giôùi. 13. Theo tieâu chuaån 4:4:4 coù khaû naêng khoâi phuïc chaát löôïng hình toát.Video soá 2.5 MHz laø moät soá nguyeân laàn taàn soá doøng cho caû hai tieâu chuaån 525 vaø 625 doøng.3 Soá hoùa tín hieäu video thaønh phaàn Caùc chuaån laáy maãu Coù nhieàu chuaån laáy maãu tín hieäu video thaønh phaàn. Caùc tín hieäu choùi (Y).5 MHz laø taàn soá duy nhaát trong khoaûng 12 MHz ñeán 14 MHz coù giaù trò baèng soá nguyeân laàn taàn soá doøng cho caû hai tieâu chuaån (525 vaø 625).Y) vaø (CB = B . trong ñoù bao goàm: Tieâu chuaån 4:4:4. Caùc ñònh daïng soá coù neùn chæ laáy maãu cho caùc doøng tích cöïc cuûa video. 4:2:0. thuaän tieän cho vieäc xöû lyù tín hieäu. Giaù trò 13. 13.5 MHz = 864fH (fH = 15625 Hz) 13. Caáu truùc laáy maãu laø caáu truùc tröïc giao.Y) ñöôïc laáy maãu taïi taát caû caùc ñieåm laáy maãu treân doøng tích cöïc cuûa tín hieäu video. maøn hình ñöôïc chia laøm 625 x 720 ñieåm (pixel). ñieåm khaùc nhau chuû yeáu ôû tyû leä giöõa taàn soá laáy maãu vaø phöông phaùp laáy maãu tín hieäu choùi vaø caùc tín hieäu maøu. Vôùi heä PAL. Caùc toå chöùc tieâu chuaån quoác teá ñaõ thoáng nhaát chæ tieâu taàn soá laáy maãu cho truyeàn hình soá vôùi teân goïi CCIR-601. Tieâu chuaån 4:4:4 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +720 +720) x 567 x n x 25 Tieâu chuaån 4:2:2 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +360 +360) x 567 x n x 25 Tieâu chuaån 4:2:0 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +360 + 0) x 567 x n x 25 Tieâu chuaån 4:1:1 toác ñoä doøng döõ lieäu: (720 +180 +180) x 567 x n x 25 Taàn soá laáy maãu tín hieäu choùi (fsa = 13. Tieâu chuaån 4:4:4 Maãu tín hieäu chæ ñöôïc laáy ñoái vôùi phaàn töû tích cöïc cuûa tín hieäu video. 4:2:2.5 MHz = 858fH (fH = 15625 Hz) B Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 26 . Laáy maãu tín hieäu video thaønh phaàn Söï löïa choïn taàn soá laáy maãu tín hieäu video cho caùc heä truyeàn hình khoâng chæ thoûa maõn tieâu chuaån Nyquist vaø caáu truùc laáy maãu.

001.Video soá Thang löôïng töû vaø caùc möùc löôïng töû Baûng 2. 3FD. STT 1 2 3 4 5 6 7 Teân Caùc möùc baûo veä Möùc löôïng töû hoùa cao nhaát Möùc döông max Möùc xoùa Möùc aâm max Giaù trò löôïng töû hoùa nhoû nhaát Caùc möùc baûo veä 8 bit FF FE E0 80 10 01 00 10 bit 3FC. 3FD. STT 1 2 3 4 5 6 Teân Caùc möùc baûo veä Möùc löôïng töû hoùa cao nhaát Möùc traéng ñænh Möùc xoùa Giaù trò löôïng töû hoùa nhoû nhaát Caùc möùc baûo veä 8 bit FF FE EB 10 01 00 10 bit 3FC.3 taäp hôïp caùc möùc thaønh phaàn töông töï EY' cuûa tín hieäu caùc soïc maøu 100/0/100/0 vaø caùc giaù trò tín hieäu soá Y trong heä ñeám hexade cho ñoä phaân giaûi 8 vaø 10 bit. 002. 3FF 3FB 3C0 200 040 004 000.3FE.4 : Taäp hôïp caùc möùc thaønh phaàn hieäu soá maøu E CB vaø E CR cuûa tín hieäu caùc soïc maøu 100/0/100/0 vaø caùc giaù trò tín hieäu soá CB vaø CR cho ñoä phaân giaûi 8 vaø 10 bit. 001.3FE. 003 ' ' Baûng 2. 003 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 27 . 002. 3FF 3FB 3AC 040 004 000.

Video soá Hình 2.13 : Quan heä giöõa caùc möùc tín hieäu töông töï cuûa thaønh phaàn Y vaø caùc giaù trò laáy maãu soá 8 bit vaø 10 bit Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 28 .

14 : Caùc möùc tín hieäu CB B Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 29 .Video soá Hình 2.

Video soá Hình 2.15 : Caùc möùc tín hieäu CR Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 30 .

CB.Video soá Caáu truùc laáy maãu Laáy maãu tín hieäu video töông töï baèng boäi soá taàn soá queùt doøng. CR Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 31 . seõ cho caùc traïng thaùi laáy maãu töùc thôøi treân cô sôû doøng – ñeán – doøng vaø maønh .ñeán – maønh (laáy maãu tröïc giao) Hình 2.16 : Chi tieát caáu truùc laáy maãu tröïc giao 4 :2 :2 vaø vò trí caùc maãu Y.

17: Quan heä giöõa soá maãu video vaø xung ñoàng boä doøng trong tieâu chuaån soá thaønh phaàn 4:2:2 cuûa 525/60 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 32 .Video soá Hình 2.

Video soá Hình 2.18 : Quan heä giöõa soá maãu video vaø xung ñoàng boä doøng trong tieâu chuaån soá thaønh phaàn 4 :2 :2 cuûa 625/50 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 33 .

Video soá Hình 2.19: Quan heä giöõa caùc maønh 4:2:2 soá vaø töông töï 525/60 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 34 .

20: Sô ñoà khoái cuûa boä maõ hoùa 4:2:2 vôùi ñaàu ra bit song song (27 MW/s) Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 35 .Video soá Gheùp döõ lieäu theo thôøi gian Hình 2.

Video soá Tín hieäu tham chieáu thôøi gian Hình 2.21: EAV vaø SAV trong khoaûng xoùa doøng 525/60 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 36 .

22: Vò trí tín hieäu tham chieáu thôøi gain trong 525/60 Baøi giaûng toùm taét KYÕ THUAÄT AUDIO & VIDEO Trang 37 .Video soá Hình 2.