Lectorat cu p rin ii Clasa: a V-a coala: coala cu clasele I-VIII ÄNicolae Popoviciu´, Beiu Tema: Copiii înva ceea ce tr iesc

Diriginte: Tanasov Mirela Invitat: psiholog colar Grup int : p rin ii clasei Durata: 50 minute: Obiectiv fundamental: Con tientizarea p rin ilor în leg tur cu educa ia copilului prin propriul exemplu i prin contextul care i se ofer în familie. Obiective specifice activit ii: s în eleag vulnerabilitatea copiilor la ceea ce v d petrecându-se în jurul lor s con tientizeze faptul c sunt responsabili de bun starea nu doar material , ci i moral a copiilor s în eleag c au nevoie de perfec ionare pentru a fi p rin ii de care copiii lor au nevoie Metode de lucru: -conversa ia euristic ; -problematizarea; -exerci iul; -jocul de rol; Bibliografie:

1.Adriana B ban (coord.), Consilierea educa ional , ghid metodologic pentru orele de dirigen ie i consiliere, Editura ÄArdealul´, Cluj-Napoca, 2001; 2. Dorothy Law Nolte, Rachel Harris, Copiii înva ceea ce tr iesc, Ed. Humanitas, 2006

Dirigintele: explica ia prezen ei noastre aici este faptul c ne intereseaz s facem i s oferim ce este mai bun copiilor dumneavoastr . A a cum a i v zut poemul este structurat în dou p r i: una negativ pentru a vedea ce p rere au p rin ii despre actualitatea temei i despre necesitatea A vrea s ne ax m în primul rând pe cea pozitiv . ceea ce tr iesc´ i se porne te o scurt discu ie 2. binevoitori.ACTIVITATEA NR. adolescen a. Oamenii înva diverse meserii. Ar trebui s fim dispu i s înv m i s ne perfec ion m. Se lucreaz la destinderea atmosferei i crearea unui climat favorabil desf ur rii activit ii: fiecare p rinte este rugat s . Timp: 10 min . Sunt convins c dumneavoastr to i dori i s fi i iubitori. se mul ume te pentru prezen . iar p rin ii se vor angaja în activitate cu o atitudine pozitiv fa de copiii lor. prin vorbele i comportamentul nostru. trebuie s înv m. dar nu vom trece cu vederea pe cea negativ . insuflându-le valori corecte pe care s . înva foarte multe lucruri în via . în eleg tori. i una pozitiv . Astfel se realizeaz cunoa terea p rin ilor între ei i destinderea atmosferei.i poat construi copil ria. discu ii generale.1 1. one ti i corec i cu copiii pe care-i ave i.i fac un ecuson cu numele lui i ceva care s l fac mîndru de copilul lui. toleran i. Introducerea temei Se anun tema întâlnirii ÄCopiii înva particip rii lor la o astfel de întâlnire. pentu a vedea ce trebuie s oferim copiilor no ti i ce nu trebuie pentru o educ ie corect . s înv m s -i educ m corect. A educa un copil este pe departe cea mai mare i dificil provocare din via a unui p rinte. Problema este c dac vrem s fim buni în a face ceva. se ofer cafea sau ceai. via a în general. Debutul activit ii: Salutul.

Cina nu este gata. Deodat cana se r stoarn . A i avut o zi cât se poate de obositoare. frunze i flori. ÄAbby are 6 ani i st la masa din buc t rie aranjând într-o can din plastic plin cu ap florile culese de ea. Probabil ACTIVITATEA 3 (FEED-BACK) P rin ii sunt împ r i i în dou grupe. Fiecare exemplu este analizat de c tre p rin i. lini tit i apoi i se cerea s cure e.ACTIVITATEA NR. cred c era obi nuit cu astfel de reac ii violente i acuzatoare din partea mamei. ÄDac tr iesc în critic îns ne vom reg si în exemplu. Împreun decid ce sentiment i-a fost insuflat copilului de fiecare dat . preg tinduse pentru coal . inând cont de reac ia feti ei îns . iar grupa 2 trebuie s expun un comportament care ar trebui evitat. Li se expune o situa ie. umplând totul cu ap . La fel sunt parcurse i celelalte versuri i se discut pe marginea lor. i cic leal . Ce ar trebui s face i i c rui vers corespunde? Se lucreaz pe grupe iar apoi se discut rezultatele cu to i participan ii. Abbz st în mijlocul dezastrului i plânge în hohote. Ei vor ar ta ce au gre it p rin ii i cum ar fi trebuit s procedeze Exemplu: 1. care are 12 ani este în camer . Mama ei vine într -o clipit . Timp: 25 min. 2 P rin ilor le sunt distribuite fi ele cu textul poemului Cu ajutorul prezent rii ppt este parcurs fiecare vers. tr gând concluzii practice. Biscui ii se împr tie peste tot pe covor. So ul foarte obosit ajunge i el acas . . Grupa 1 trebuie s expun o solu ie corect pentru a rezolva situa ia. Când coboar în buc t rie Vlad love te din gre eal o m su pe care se afl o cutie cu biscui i. Vai de mine! Cum po i fi atât de neîndemânatic !´ P rin ii: Copilul trebuia corectat cu blânde e. copiii înva s condamne.´ Dirigintele: probabil majoritatea vom spune c versul acesta nu este pentru noi. în timp ce profesorul psiholog asigur un exemplu practic pentru fiecare idee. Vlad.

y În final li se distribuie p rin ilor ni te chestionare în vederea unor viitoare întâlniri pentru detalierea acestei teme. Timp: 15 min CONCLUZIE: . care sunt adunate de psiholog pentru a fi studiate. P rin ii completeaz chestionarele.

Considera i c este important perfec ionarea în Ämeseria´ de p rinte? _____________________________________________________________________ 3. Crede i c discu iile de ast zi au r spuns într-un fel anumitor nevoi ale dumneavoastr în leg tur cu educarea corect a copiilor? Explica i pe scurt. Care dintre urm toarele atitudini v este mai greu s le manifesta i fa dumneavoastr ? Nota i-le de la 1 la 10 în ordinea cre terii dificult ii.C OPIII ÎNVA CEEA CE TR IESC I AJUNG S TR IASC CEEA CE ÎNVA ! Dorothy Law Nolte 1. y y y y y y y y y y de copilul Încurajare Toleran Laud Acceptare Aprobare Recunoa tere Onestitate Corectitudine Prietenie Bun voin V mul umesc frumos! . _____________________________________________________________________ ___________________________________ __________________________________ _____________________________________________________________________ 2.