Seminarski rad

Tema:Ciklicni transport Ucenik :Nemanja Cvetkovic Profesor:Dobrivoje Jovanovic
1

2 . kako u sferi materijalne proizvodnje. brz ina I sigurnost. Zna aj transporta vidi se i u sferi prometa.Kako su se razvijale proizvodne snage dru tva. tr i ta. i uklju ivanja zemalja u me unarodnu podelu rada. tako i u svakodnevnom ivotu.Transport ima veliku ulogu u istorijskom razvoju ljudskog dru tva. uporedo su se razvijala I transportna sredstva. ime uti e na dru tveno-ekonomskiprosperitet.. Godine po eo je da se razvija i vazdu ni saobra aj. Ova tri bitna elementa transporta osnovno su obele je i odre enih vrsta transportaza prevoz ljudi i dobara. Savremeni transport vezan je za industrijsku re v o luc iju k ad a do la zi d o na g lo g r azv o ja pro izv od n ih sn a ga. ljudi i vesti. tr g ov in e . transport je postao jedna od najzna ajnijih privrednih oblasti za koju se vezuje obavljnje vrlo va nih ekonomskih funkcija. nastankom eleznice 1825. u cilju zadovoljenja ljudskih potreba.CIKLICNI TRANSPORT POJAM I ZNA AJ TRANSPORTA Transport je samostalna privredna delatnost koja se bavi prenosom materijalnih dobara. godine elezni ki transport. tj.O s nov n i pre d us lov i z a r azv o j tr ans po rta s u n je g ov a e k on om i nos t.Na dana njem nivou razvoja dru tva. pre svega jedinstvenog tr i ta. Njegov razvoj vezujemo za po etke velike dru tvene podele rada. pa p re m a tom e I me unarodnog transporta. Intenzivan razvoj proizvodnih resursa uslovljava i visok stepen doma eg i me unarodnog transporta. Pojavom parobroda razvio se pomorski transport. a pojavom aviona 1897. povezivanje nedovoljnorazvijenih sa razvijenim regionima jedne zemlje i ire. pronalaskom motora sa unutra njim sagorevanjem naglo se razvija drumski saobra aj. sa jednog mesta na drugo.. povezivanje teritorijalne podele rada i razme taja proizvodnih snaga u svakoj zemlji. Jedne od najva nijih su: povezivanje sfere proizvodnje sa sferom potro nje.

VRSTE TRANSPORTA Transportna ponuda je ponuda prevoznih i infrastrukturnih kapaciteta. Ona je kapitalno intenzivna. uz tr i no prihvatljivu cenu. 2) KAMIONSKI TRANSPORT. Smatra se da se maksimiranjem efikasnosti transporta mogu smanjiti tro kovi prevoza od 10% do 30%. Proizvodja i i maloprodavci moraju stalno da ispituju produktivnost i efikasnost svog transporta. sa dugim rokovima izgradnje i zna ajno specijalizovana izmedju pojedinih vidova transporta. Postoje slede i vidovi transporta: 1) ELEZNI KI TRANSPORT. Svaki vid transporta ima prednosti u svojoj oblasti. 5) AVIO TRANSPORT i 6) OSTALI PRU AOCI TRANSPORTNIH USLUGA 3 . kao potencije za proizvodnju prevoznih usluga odredjenog kvaliteta. Prati je velika optere enost fiksnim tro kovima. 4) CEVOVODNI TRANSPORT. 3) VODENI TRANSPORT.

U tom periodu eleznica je vodila agresivnu kampanju radi pove anja efikasnosti transporta robe. Koristi se uglavnom za prevoz robe do udaljenijih mesta. Kori enje usluga eleznice opalo je od Drugog svetskog rata sa 70% na 38% koliko se danas njome prevozi. ali nije ekonomi an za transport robe u malim koli inama ili za prevoz robe na kra im relacijama.ELEZNI KI TRANSPORT elezni ki transport se koristi za prevoz te ke i kabaste r obe koja ima relativno nisku vrednost u odnosu na te inu. ukoliko je proizvodnja uz elezni ku prugu ili je trasa pruge dovedena do fabrike i ako je omogu ena alternativna energija za pogon lokomotive 4 . usluge eleznice su sporije i nefleksibilnije. To je vid saobra aja sa niskim tro kovima. U odnosu na auto transport. Ima zna ajne prednosti u odnosu na ostale vrste transporta.

te ina max 5.) 4. Ubrzane 3. Brzovozne (oro ene) 4. pakuju se u kalete i pakete. komadne.000 kg Vagonske po iljke ± obi no za te ine ve e od 5. Mo e da obavlja prevoz robe i putnika istovremeno 2.. Ekspresne Tarifa u u em smislu podrazumeva ³stavove za transportne usluge po jednoj transportnoj jedinici´ 5 .Prednosti: 1. Mo e da prevozi sve vrste robe (te ne.. Najbr i na in prevoza (ako je organizacija dobra) Po iljke eleznicom mogu biti den ane i vagonske Den ane po iljke ± transportuju se slu benim vagonima. Sporovozne (redovne) 2.000 kg (mogu e i za lak e po iljke ali zakupac pla a tarifu za pun vagon Podela po iljki prema na inu transporta: 1. rasute. Cene elezni kog transporta su ni e od ostalih 3.

predstavlja dokument koji dokazuje da izmenu prevoznika i naru ioca prevoza postoji ugovorni odnos Izdaje ga eleznica u vi e primeraka a popunjavaju ga obe strane Razli itih boja za svaku vrstu po iljke Strogo formalna pravila u popunjavanju i overi tovarnog lista Izdaje se u momentu predaje i prijema robe Prati robu u transportu i predaje se u ruke primaoca robe Na slici je kombinovani tovar u zeleznickom transport 6 .Tovarni list ± Je formalno pravni dokument sastavljen od klauzula koje su regulisanje posebnim propisima.

razlikujemo sledece tipove kola: G-as kola to su obicna zatvorena kola H-abis kola specijalna zatvorena kola T-aems kola specijalna kola sa pokretnim krovom R-es obicna cetvoroosovinska plato kola S-gss specijalna plato kola sa 4 ili 6 osovina 7 .razlikuje se i odabir teretnih kola.U zavisnosti od tereta koji se transportuje.

8 .