PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ

Educatoare Hri c Cati, Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. Trotu

COMPETEN ELE PROFESIONALE ALE EDUCATOAREI

MOTTO: ³Educatoarea joac oarecum rolul cristalului care polarizeaz lumina difuz i o transform în raze, care se r spândesc într-un splendid curcubeu´. (S. Herbiniere-Lebert)

Realizarea sarcinilor i obiectivelor înv mântului pre colar depinde în mare m sur de calit ile i competen ele educatoarei prin tot ceea ce intreprinde, prin personalitatea sa educatoarea reprezint un model pentru copil, un sprijin pentru familie, un factor de cultur în comunitate. Este dificil de redat în câteva fraze care sunt tr s turile i capacit ile ce disting un bun educator . Cu toate acestea în activitatea la grup , oricine poate distinge un educator talentat, înzestrat cu m iestrie didactic , chiar dac nu are o vast experien in activitate. Modul de îmbinare în comportamentul didactic a unor însu iri de personalitate, a unor competen e dobândite prin formarea ini ial i continu , dobândirea experien ei, atitudinea i sentimentele fa de propria activitate i fa de pre colari, creativitatea, spontantaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastic a celor mici, d ruirea i pasiunea în munc la care se adaug calit i de lider sunt câteva din cerin ele unui bun educator. Chez ia îndeplinirii, în cele mai bune condi ii, a func iilor didactice i educative, culturale i sociale ce-i revin educatoarei o constituie personalitatea i competen a profesional a acesteia. Progresul în înv mântul pre colar, primar, ca de altfel în întregul sistem colar, depinde de preg tirea i aptitudinile cadrelor didactice i, în special, de calit ile lor umane, pedagogice, profesionale. În fa a educatoarei stau câteva sarcini ce conduc la modernizarea activit ii, la schimbarea mentalit ii despre educarea pre colarilor. Ce i se cere, prin urmare, unei educatoare pentru a- i putea îndeplini nobila sa misiune? Din punct de vedere profesional ea trebuie sa detina urmatoarele competente: I. Competen e de conumicare i rela ionare Competen e specifice:
1

 Exprimarea oral cursiv . Trotu Utilizarea conceptelor i teoriilor orizontal /vertical . în vederea eficientiz rii procesului instructiv-educativ. Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. comunicare : Manifestarea comportamentului empatic i a a orientarii helping´. a semnifica iilor mijlocite de limbajul scris. Aplicarea corect a metodicii pred rii activit ilor instructiv-educative în gr dini de copii în procesul de predare-înv are-evaluare. Proiectarea coninuturilor instructiv-educative în accord cu prevederile programei i cu nivelul grupei la care educatoarea î i desf oar activitatea. II. de psihologie i pedagogie pre colar în proiectarea i desf urarea activit ii didactice cu copii. Proiectarea. conducerea i realizarea procesului instructiv-educativ. Valorificarea metacomunicarii în optimizarea rela iilor între cadre didactice. Abordarea praxiologica a teoriilor cognitive moderne. Utilizarea optim a factorilor spatio-temporali. formarii si dezvoltarii capacitatilor de cunoastere ale copilului. în elegerea i uilizarea corect a semnifica iilor structurilor verbale/orale. in vederea stimularii. Proiectarea i utilizarea de strategii didactice eficiente în procesul de predareînv are-evaluare. Utilizarea creativa i expresiv a limbajului oral. 2 .PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ Educatoare Hri c Cati. Facilitarea comunic rii educatoare-copii-p rin i-alte cadre didactice. Competen e metodologice Competen e specifice: Utilizarea adecvat a cuno tin elor de didactic general . Realizarea unor proiecte de parteneriat gr dini -familie-comunicare de probleme educative (educa ie nonformala/informal ). complex . c act de comunicare. Accesarea diverselor surse de informare în scopul document rii. diversificat moderne de i specific .

parinti.PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ Educatoare Hri c Cati. Competente psiho-sociale Competente specifice: Aplicarea normelor general-valabile (de igiena. concursurilor. Asumarea rolului social pentru care a optat. in vederea transmiterii acestora persoanelor cu care intra in contact ( copii. Manifestarea unor conduite (auto)reflexive. Selectarea metodelor optime in vederea asigurarii formarii deprinderilor specifice. Formarea la copii a deprinderii pentru elaborarea unui plan de actiune eficienta in pregatirea examenelor. de estetica. etc. ecologice. Selectarea si aplicarea unor comportamente adecvate. VI. in contextual unei imagini de sine adecvate propiei personalitati. V. de adaptare eficienta si rapida la schimbarile de natura sociala. Manifestarea unei conduite metodologice flexibile si inovative in plan III. analizarea acestora si rezolvarea optima a conflictului. Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. de circulatie. 3 . college. Adoptarea de conduite eficiente pentru depasirea ³situatiilor de criza´. pro social. Competente tehnice si tehnologice Competente specifice:  Adoptarea unei conduite psihopedagogice inovatoare in plan profesional. alti membrii ai comunitatii ). Identificarea situatiilor conflictuale intr-o relatie. competitiilor. in vederea unei stimularii si facilitarii procesului de socializare a acestora.) de comportament civic. etc. Operarea cu metode si tehnici eficiente de cunoastere a naturii umane. Trotu profesional. Competente de management al carierei Competente specifice:  Utilizarea metodelor si tehnicilor de autocontrol psihocomportamental.

consecven . -Educatoarea trebuie s iubeasc profund i sincer copiii. Pe langa acestea o educatoare ar trebui sa posede: -O mare dragoste fa de copii i problemele acestora. spiritul de disciplin .în posibilitatea devenirii chiar i a recuper rii fiec rui copil. educative i social-culturale. Deschiderea fata de schimbarile care au loc in situatiile de competitie. -Preg tirea temeinic de specialitate în pedagogia general i pre colar . examen. metodicii de specialitate pentru fiecare domeniu grevate pe o bogat cultur general . -Cinste. în independen a i dârzenia cu care ap r opiniile sale pedagogice atunci când ele sunt juste i în promtitudinea hot rârilor pe care le ia în vederea bunului mers al activit ii sale didactice. nu poate desf ura o munc instructiv-educativ bun . din diferitele domenii ale tiin ei i tehnicii. Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. Fire te îns dragostea educatoarei fa de copii nu trebuie confundat cu sentimentalismul. s aibe cuno tin e bogate în literatur i art . s dovedeasc r bdare cu ei. perseveren . -Încredere în for ele proprii. exigen a de sine i n zuin a pentru a deveni un model moral al copiilor i al adul ilor din preajm . corectitudine. -Sentimentul de dragoste profund fa de patrie i poporul c reia îi apar ine. cu blânde ea lipsit de exigen . s poarte grija fiec rui copil. în domeniul psihologiei copilului. acela care este închis în sine. capacitate de st pânire. roluri cu implicatii docimologice Asumarea integrala a diferitelor (examinator/examinat/concurrent/supraveghetor). spirit de ini iativ . -Fermitate. dup puterile i ritmul s u. în elegerea i tratarea diferen iat a fiec rui copil. -Spirit de dreptate. energie. împletit cu o mare disponibilitate pentru cunoa terea. sentimentul demnit ii personale i con tiin a r spunderii. d ruire în tot ceea ce întreprinde. adev rata dragoste este o dragoste exigent . care ofer mult. dar i pretinde mult de la copil. apreciere obiectiv i nep rtinitoare cu privire la sârguin a la înv tur i purtarea disciplinar a copilului. Asemenea calit i de voin pot deveni tr s turi de caracter statornice. Munca de mare r spundere pe care o îndepline te cere educatoarei s dovedeasc un larg orizont cultural. dimpotriv .PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ Educatoare Hri c Cati. Trotu concurs etc. -Capacitatea de a insufla copiilor încrederea i curajul necesare dep irii obstacolelor i afirm rii calit ilor proprii. s 4 . modestie. pedant i distant în raporturile cu copiii. Dragostea fa de copii este una din tr s turile esen iale ale unui bun pedagog. -Capacitatea de apropiere i tratare impar ial a tuturor copiilor.Împletit cu o încredere nelimitat în posibilit ile copilului. sentimentul prieteniei cu alte popoare. ca i înalte sentimente morale ce întregesc profilul moral al educatoarei. s se apropie cu simplitate i sinceritate de ei.

cur enie). în perspective unor colabor ri. la cercurile i comisiile metodice. toleran în comunicarea cu copiii i p rin ii. -Calit i de colaborare cu alte institu ii i persoane din afara gr dini ei ( coala. -Disponibilitatea pentru cercetare. sponsori. dar i pl cut . creativitatea. încrederea în via i în puterile proprii. optimismul i entuziasmul în munc ostimuleaz pe educatoare. curaj i dinamism în activitatea sa. Educatoarea trebuie s st pâneasc temeinic metodicile speciale ale pred rii obiectelor de înv mânt specifice înv mântului pre colar. Cu cât sporesc exigen ele de calitate i eficien ale gr dini ei cu atât se solicit un profesionalism de o mai mare competen . dificil . În cursul activit ii practice. M iestria pedagogic poate fi i o expresie a unor aptitudini sau voca ii speciale pentru munca de instruire. îi dau energie. -Calm. reprezentan ii inspectoratului colar. s dea mai mult via i personalitate lec iilor sale. exigent i liber . 5 . pe capacit ile . prim rie). profesia de educatoare este complex i nobil . a tuturor acelor func ii care-i revin educatoarei. Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. f r dificult i func ia de director sau de membru în consiliul de administra ie. în care´a tii´nu înseamn nimic dac tiin a ta nu o împ rt e ti copiilor cu emo ie i for spiritual . De asemenea trebuie s st pâneasc bine teoria instruirii i a educa iei. cu maxim eficien . activit i extradidactice. ceea ce d posibilitatea educatoarei s le aplice promt. autoperfec ionare. al st pânirii unor variate metode i procedee de predare. pentru modernizarea metodologic i utilizarea noilor tehnologii ( calculator.pe calit ile i aptitudinile personale ale acesteia. r bdare. participarea la gradele didactice i perfec ion rile periodice. Ea trebuie s st pâneasc . bazat pe exercitarea. -Dragostea pentru profesiune. de perfec ionare. desf urate cu copiii. s posede serioase cuno tin e de psihologia copilului.inut vestimentar îngrijit i decent . al conducerii locale. Trotu cunoasc evenimentele vie ii social-politice. în mod temeinic. internet ) -Priceperea i deprinderea de împletire a teoriei pedagogice cu practica. legit ile procesului didactic. -Spontaneitatea. -Cunoa terea legisla iei. In concluzie.. Exercitarea în cele mai bune condi ii a numeroaselor func ii didactice i extradidactice cere mult competen profesional . -Competen a profesional didactic este centrat pe exercitarea func iilor. capacitatea de adaptare la situa ii neprev zute. Ea este rezultatul acumul rii unei bogate experien e didactice.PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ Educatoare Hri c Cati. capacit i i aptitudini care pot duce treptat la o adev rat m iestrie pedagogic . . adecvat i eficace în situa ii pedagogice noi pe care le întâmpin la un moment dat. pentru nou. -Capacit i de integrare activ în ac iunile metodice. Aceasta o va ajuta s stabileasc o mai just corela ie între diferitele obiecte de înv mânt. ob inerii de fonduri (pentru autodotare. se dezvolt variate priceperi i deprinderi. umil i mândr . numeroase i variate cuno tin e din domeniile pe care le pred i o înalt cultur pedagogic . a unor elemente de management pentru a îndeplini oricând.

Editura Arves. Scrisul Românesc. p.PROGRAM DE FORMARE-DEZVOLTARE CONTINU ´BACOV-IAµ Educatoare Hri c Cati..25.ro/doc/pedag_educ_def. 4.pdf 6 .Ed. D. ³Psihologie colar ´. Trotu Bibliografie: 1.´Metode interactive de grup´-Ghid Metodic. 1982. Stoica.. Stoica.ugal. Craiova..pagini-scolare. 3.ro/articol/Revista-Educatia-MileniuluiIII/COMPETENTELE-EDUCATOAREI. 2. http://www. Gr dini a cu Program Normal Tuta/ Tg. Ruiu. http://www. 2002.html. M. G.