Ray Moynihan i Alan Cassels

PRODAVANJE BOLESTI
Kako nas farmaceutska u industrija pretvara pacijente

SADRŽAJ

P r e d g o v o r : Prodavanje bolesti

9

1. P r o d a v a n j e s v i m a Visoka razina kolesterola u krvi 2. U š t i p c i za liječnike Depresija 3. Suradnja sa slavnim osobama Menopauza 4. P a r t n e r s t v o s pacijentima Poremećaj deficita pozornosti 5. P r e t v a r a n j e rizika u m e d i c i n s k a stanja Visok krvni tlak 6. R e k l a m i r a n j e bolesti Predmenstrualni disforični poremećaj 7. O b l i k o v a n j e j a v n o g mnijenja Socijalna anksioznost 8. Ispitivanje tržišta Osteoporoza 9. O b u z d a v a n j e p a s a č u v a r a Sindrom iritabilnog crijeva 10. P o d r i v a n j e p r o d a j e Ženska seksualna disfunkcija 183 165 149 131 113 97 77 57 39 19

P o g o v o r : Što možemo učiniti? Bilješke Kratice Zahvale Kazalo •

203 207 207 245 249

Za Marian, Lyndu, Morgana i Chasea

u o b i č a j e n e t e g o b e p r e t v o r e n e su u zastrašujuća stanja. kao što je na W a l l Streetu dobro poznato. a predmenstrualna napetost postaje mentalna bolest nazvana predmenstrualni disforični 9 . zdravije i vitalnije no što su živjeli naši preci. a sve se više običnih ljudi pretvara u pacijente. agresivni predsjednik uprave M e r c k a . 1 Tri desetljeća kasnije san pokojnoga Henryja G a d s d e n a je ostvaren. U vrijeme kad mnogi od nas žive duže. 500 milijardi dolara vrijedna farmaceutska industrija doslovce mijenja z n a č e n j e ljudskosti.Blaži problemi prikazuju se kao ozbiljne bolesti pa tako stidljivost postaje znak socijalne anksioznosti.. svjetski farmaceutski divovi više nisu zadovoljni p r o d a j o m lijekova s a m o bolesnima. Marketinške strategije najvećih svjetskih farmaceutskih tvrtki u današnje su vrijeme agresivno u p u ć e n e i zdravima. vrlo je unosno uvjeravati zdrave ljude da su bolesni. Jer.Predgovor Prodavanje bolesti Prije trideset godina prvi čovjek j e d n e od najpoznatijih farmaceutskih tvrtki na svijetu d a o je nekoliko vrlo iskrenih izjava. D a o je naslutiti kako bi mu bilo draže da je M e r c k više nalik na proizvođača žvakaćih guma W r i g l e y ' s te rekao kako o d a v n o sanja o proizvodnji lijekova za z d r a v e ljude. tada bi M e r c k m o g a o 'prodavati svima'. propadanja i bolesti. nedugo prije umirovljenja rekao je novinaru časopisa Fortune koliko je ogorčen jer je potencijalno tržište njegove tvrtke ograničeno na bolesne ljude. P r i m j e r e n o nagrađeni za spašavanje života i ublažavanje patnje. Usponi i padovi s v a k o d n e v n o g života postali su mentalni p o r e m e ć a j i . intenzivne i lukave reklamne kampanje "podizanja svijesti" usredotočenost na zdravlje pretvaraju u zabrinutost z b o g bolesti. Jer. H e n r y G a d s d e n . P u t e m promotivnih kampanja u kojima iskorištava n a š e najdublje strahove od smrti.

piše da m o g u ć n o s t 'stvaranja tržišta novih II h o r m o n a nazvana menopauza. 10 Cilj je povezivanje medicinskoga stanja i vašega lijeka. pa im medicinska dijagnoza i jaki lijekovi mogu donijeti veliku dobrobit. cilj je kupcima lijekova diljem svijeta ponuditi "nov način razmišljanja". p a zdrave sredovječne ž e n e d a n a s boluju od prikrivene bolesti kostiju z v a n e osteoporoza. ali je upućenima u svijet industrije itekako d o b r o poznata. gurui s Avenije M a d i s o n . 3 N o . adultni poremećaj deficita pozornosti i predmenstrualni disforični p o r e m e ć a j . Parry m e đ u njima izdvaja erektilnu disfunkciju. kako bi se njegova prodaja povećala koliko je god moguće. N o . unatoč t o m e . d a k a k o . V i n c e Parry radi u svojemu njujorškom uredu na M a n h a t t a n u i predstavlja prvu crtu globalnog marketinga. Iznenađujuće iskren Parry n a d o d a j e kako farmaceutske tvrtke.koji je toliko prijeporan da neki istraživači poriču njegovo postojanje. U n e d a v n o objavljenom izvješću agencije Reuters Business Insight. relativno zdravim ljudima dijagnoza i lijek mogu donijeti velike teškoće. S a m rizik o b o l i j e v a n j a o d o d r e đ e n e bolesti postao j e p u n o p r a v n a "bolest". Žarište t e p r o d a j e su. v e ć i zbog toga što ih liječnici jednostavno propisuju sve više. namijenjenom direktorima farmaceutskih tvrtki. U o b i č a j e n e seksualne teškoće shvaćaju se kao seksualne disfunkcije. katkad se koja stara bolest redefinira i p r e i m e n u j e . sve je jasnije da se previše lijekova uzima zbog nezdravih utjecaja obmanjujućeg marketinga. S j e d i n j e n e A m e r i č k e D r ž a v e . a katkad se stvori posve nova disfunkcija. U z a p a n j u j u ć e m članku s n a s l o v o m " U m i j e ć e k o m e r c i j a l i z i r a l a bolesti" Parry j e n e d a v n o otkrio kako tvrtke 'podržavaju stvaranje' medicinskih poremećaja. povećavši se za gotovo 100% u samo šest godina . Radeći p o d vodstvom farmaceutskih tvrtki. Z a m i s a o da farmaceutske tvrtke sudjeluju u stvaranju novih bolesti. u Sjedinjenim Državama astronomski je poraslo pa se iznos potrošen na te lijekove udvostručio za manje od pet godina. a zdravi sredovječni muškarci doživotno boluju od visokog kolesterola. sjedište mnogih najvećih farmaceutskih tvrtki na svijetu u kojemu se odvija najveći dio aktivnosti opisanih u ovoj knjizi. a rastreseni službenici d a n a s imaju adultni p o r e m e ć a j deficita p o z o r n o s t i . M l a d i su Australci 2 0 0 0 . godine. trošenje u S j e d i n j e n i m D r ž a v a m a i dalje raste brže no igdje na svijetu. kao što su lijekovi za srce ili antidepresivi." K a t k a d se nekoj slabo poznatoj bolesti posveti nova pozornost. 9 Prema njegovim riječima. Postoje ljudi koji doista boluju ili su izloženi vrlo visokom riziku obolijevanja. u današnje vrijeme uistinu globalne.' Kanadska potrošnja novih lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi u sličnom je 10 1 . Marketinške su strategije. godine uzimali deset puta više antidepresiva no što su ih uzimali 1990. N o . prirodna životna p r o m j e n a je bolest p o m a n j k a n j a v r e m e n s k o m razdoblju porasla za nevjerojatnih 3 0 0 % . kreću u smjeru komercijalizacije uvjeta koji stvaraju tržište za te tablete. goleme troškove i vrlo stvarnu opasnost od katkad smrtonosnih nuspojava. S j e d i n j e n e A m e r i č k e D r ž a v e v e ć č i n e gotovo 5 0 % svjetskog tržišta receptnih lijekova. Uz manje od 5 % svjetskog stanovništva. poput Parryja. a ne zbog istinske potrebe. 7 Mnogi od tih lijekova poboljšali su kvalitetu života ili su ga produljili.poremećaj. uz komercijalizaciju svojih bestselera poput Prozaca i Viagre.najvažnija meta promotivnih kampanja u koje farmaceutske tvrtke ulažu milijarde dolara. kao i farmaceutske tvrtke. 5 M n o g e druge države također bilježe trend porasta. s medicinskim stručnjacima surađuju u 'stvaranju novih shvaćanja bolesti i medicinskih stanja'.ne samo zbog velikog povećanja cijene lijekova. To je golemo područje postalo novo globalno tržište potencijalnih pacijenata .desetaka milijuna ljudi ." Propisivanje lijekova za najintenzivnije reklamirane kategorije. Reklamni stručnjak Parry specijalizirao se za najlukaviji oblik prodaje lijekova: farmaceutskim tvrtkama p o m a ž e stvoriti n o v e bolesti. mnogima od nas može zvučati neobično.

1"1 Zataškavanje nepovoljnih rezultata istraživanja utjecaja antidepresiva na d j e c u . političari i urednici medicinskih časopisa pokušavaju onemogućiti utjecaj industrije na znanstvena istraživanja i liječničke navike propisivanja lijekova. M a r k e t i n š k i stručnjaci n e ć e d o s l o v c e sjesti i ispisati pravila dijagnosticiranja bolesti. N o v č a n a isplata ne mora nužno kupovati utjecaj. neki medicinski stručnjaci koji pišu pravila istodobno 12 . gotovo 5 0 % žena o p t e r e ć e n o je seksualnom disfunkcijom z v a n o m F S D ." 13 Nezdrav utjecaj farmaceutske industrije postao je globalni skandal. G r a n i c e koje razdvajaju "normalno" i "abnormalno" često su vrlo elastične.d a n a s s m a t r a j u "dostojnima 1 primaju n o v a c od farmaceutskih tvrtki koje će zarađivati milijarde. mogu se znatno razlikovati od zemlje do zemlje te se s v r e m e n o m mijenjati. Što šire postavite granice koje definiraju bolest. kvari medicinsku praksu i narušava povjerenje javnosti u liječnike. znanstvenici." P r e m a t o m izvješću. u izvješću se izražava optimističan stav o financijskoj budućnosti farmaceutske industrije. P r e m a njihovom mišljenju. kao i tržište onih koji proizvode lijekove. uzroci tih navodnih epidemija prikazuju se što je uže moguće. K a o što ć e m o vidjeti. D a n a s j e u o b i č a j e n o d a industrija sponzorira v a ž n e m e d i c i n s k e skupove na kojima se definicije bolesti razmatraju i prepravljaju. Z b o g toga mnogi liječnici. 9 0 % starijih osoba u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a živi u m e d i c i n s k o m stanju z v a n o m visok krvni tlak. Ljude je potrebno "uvjeriti" da se "problemi koje su do tada možda prihvaćali tek kao n e u g o d n o s t i " . ali mnogi promatrači smatraju da su se liječnici jednostavno previše zbližili s farmaceutskim tvrtkama. ovisno o t o m e kako će pravila biti napisana. koji odlučuju o t o m e h o ć e li vaše seksualne teškoće biti definirane kao seksualne disfunkcije. nalaze se na platnim popisima tvrtki koje v a m žele prodali lijekove. ozbiljno i. ali sve više sponzoriraju o n e koji to č i n e . Alternativni načini shvaćanja i rješavanja zdravstvenih problema te niže procjene broja osoba pogođenih takvim problemima često se zanemaruju u marketinškoj mahnitosti farmaceutskih tvrtki.bolesti' donosi n e b r o j e n e milijarde prihoda o d porasta p r o d a j e lijekova. Sprečavanje lomova kuka m e đ u starijim osobama postaje usko 13 medicinske intervencije"."' Vrijeme je da shvatimo kako se njezin utjecaj u današnje vrijeme proteže sve do samih definicija bolesti. izlječivo p o m o ć u lijekova. izboranosti i seksualnih t e š k o ć a . p o p u t s r č a n e bolesti. 1 7 Uz malu p o m o ć medija gladnih senzacija potonje se stanje rutinski prikazuje kao rašireno. a više od 40 milijuna Amerikanaca trebalo bi uzimati lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi. 1 ' 3 G o l e m i porast potrošnje lijekova utjecao je na dvoznamenkasti postotak povećanja iznosa premija z d r a v s t v e n o g osiguranja. D o k se granice definiranja bolesti sve više šire. dodatno raspirujući o p ć i gnjev prema toj industriji. Velik zdravstveni problem. ^ V e l i č a j u ć i razvoj u n o s n o g n o v o g tržišta bolesti kao što je "ženska seksualna disfunkcija". to je područje potencijalnih pacijenata v e ć e . M n o g i specijalisti.p o p u t ćelavosti. Stručnjaci u današnje vrijeme te granice prečesto crtaju olovkama farmaceutskih tvrtki. nuspojava lijekova protiv artritisa i podmićivanja liječnika u Italiji i Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama najnovije su u nizu sramota. članovi skupina za zaštitu prava pacijenata. u svijetu farmaceutskog marketinga katkad može biti sveden na usko žarište razine kolesterola u krvi ili krvnoga tlaka. nadasve. jedna od glavnih strategija prodaje jest promjena načina na koji ljudi razmišljaju o svojim uobičajenim boljkama kako bi se "prirodni procesi" pretvorili u medicinska stanja. "U nadolazećim ć e m o godinama sve više svjedočiti stvaranju bolesti p o d pokroviteljstvom industrije. M n o g o je medicinskih stanja u kojima je vrlo neizvjesno gdje valja povući crtu koja zdravlje razdvaja od bolesti. osobito u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama. h o ć e li v a š e ž e l u č a n e tegobe biti s h v a ć e n e kao ozbiljna medicinska stanja i h o ć e li v a m svakodnevni rizici biti prikazani kao smrtonosne bolesti. on iz temelja izopačuje medicinsku znanost. sve šire i šire.

službeni državni z a k o n o d a v c i u t o m su slučaju. U prodaji bolesti primjenjuje se mnogo različitih strategija. U drugim dijelovima svijeta industrija se nepokolebljivo bori za slično ublažavanje zakona. v e ć p u k o m promidžbom: neobjektivnim prikazivanjem uzroka ljudskih bolesti i iskrivljavanjem našega znanja o lijekovima. 15 . N o . J e d a n od najstrašnijih slučajeva odnosi se na lijek koji se prodavao kao p o m o ć pri crijevnim tegobama. O p a ž a j u se i vrijedni primjeri industrijski sponzoriranih nastojanja da se s o d r e đ e n o g zdravstvenog problema ukloni stigma ili da se pokrene i te kako potrebna aktivnost. D o i s t a b o l e s n i ljudi u s m j e r e n i su p r e m a o g r a n i č e n o m rasponu najskupljih farmaceutskih rješenja. naše shvaćanje bolesti oblikuje se p o d dalekosežnim utjecajem svjetskih farmaceutskih divova. Posrijedi nije mračna zavjera v e ć obična. D u g o r o č n a nadomjesna hormonska terapija p o v e ć a v a rizik od srčanog udara u žena. " Farmaceutska industrija i njezini pobornici brane svoje 1 marketinške kampanje tumačeći ih kao nastojanje podizanja svijesti o pogrešno s h v a ć e n i m bolestima te pružanje korisnih informacija 0 najnovijim lijekovima. O s o b n a tjeskoba u velikoj se mjeri shvaća kao posljedica kemijske neravnoteže serotonina u mozgu. Kao i gotovo sve što se danas događa na području zdravstvene skrbi. bjelodana pljačka. ironično je da razvikani lijekovi katkad izazovu upravo o n o stanje koje bi trebali spriječiti. ali je nekim ljudima izazvao toliko jak zatvor da su j e d n o s t a v n o umrli. koji danas v i d e deset ili više takvih reklama d n e v n o . N o . B a r e m je jedan od najprodavanijih lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi povučen s tržišta zbog sumnje da uzrokuje smrt. Ublažavanje američkih zakona o reklamiranju potkraj devedesetih g o d i n a d v a d e s e t o g stoljeća d o v e l o j e d o . a napadaju je oni koji se žele okoristiti našim strahom. kao što se dogodilo s H I V .o m i A I D S . Direktori tvrtki t v r d e da reklamiranjem potrošačima pružaju m o ć . koje se t r e n u t a č n o ulažu u skupe lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi zdravih osoba zabrinutih za zdravlje. a deseci milijuna zdravih ljudi strahuju da su njihova tijela slaba. kao i u 14 mnogim drugim slučajevima.o m . odnosno veličanjem dobrobiti lijekova i omalovažavanjem njihove škodljivosti i cijene. bili više zainteresirani za zaštitu prihoda farmaceutske industrije nego za javno zdravlje. Gledatelji na N o v o m Z e l a n d u također su izloženi takvoj promidžbi. manjkava ili u stanju raspadanja. a njihove plaćene slavne osobe navodno educiraju javnost o zdravstvenim pitanjima putem luksuznih časopisa 1 televizijskih intervjua. d o t a d n e v i đ e n o g . Razmotrimo jednostavan primjer: kad bi poboljšanje ljudskoga zdravlja bilo naš primarni cilj. o p a ž a m o i k a m p a n j e koje se nipošto ne mogu smatrati edukacijom. katkad na veliku štetu pojedinca. Strah od prijevremene smrti koristi se za prodaju zamisli da je visoka razina kolesterola stanje koje automatski iziskuje ispisivanje recepta. mogao bi se korisnije uložiti u bolje k a m p a n j e za suzbijanje pušenja te za povećanje tjelesne aktivnosti i poboljšanje prehrane. dio milijardi dolara. Strah od samoubojstva m e d u mladima koristi se da bi se roditeljima prodala zamisao da je i blagu depresiju nužno liječiti jakim lijekovima. Strah od srčanog udara nekoć se koristio kako bi se ž e n a m a prodala zamisao da je m e n o p a u z a stanje koje iziskuje hormonske nadomjestke. a kritičari smatraju da se bolest na taj način postavlja u središte ljudskoga života. Pa ipak. agresivnog reklamiranja lijekova namijenjenih običnim ljudima. ali im je zajednički nazivnik marketing straha.ograničena opsjednutost gustoćom kostiju u zdravih sredovječnih ž e n a . disfunkcionalna. a to je shvaćanje usko koliko je i zastarjelo. sužavanje žarišta o n e m o g u ć u j e n a m širi uvid u zdravlje i bolest. Pa ipak. Takvo trgovanje bolešću zapravo je n a p a d na našu kolektivnu dušu. a katkad na štetu zajednice. dok antidepresivi vjerojatno povećavaju rizik od suicidalnog razmišljanja u mladih. Pobornici takav marketing shvaćaju kao vrijednu uslugu.

c r n u magiju marketinga bolesti p o č e t ć e t e opažati posvuda. '' Kritizirao je m e d i c i n s k i sustav "koji p r e u z i m a n a d l e ž n o s t n a d ljudima koji još nisu bolesni. liječnicima. prodaja bolesti vjerojatno će se približiti žarištu takvih rasprava. Kad upoznate formulu i p o č n e t e prepoznavati trikove toga zanata. svi dolarski iznosi navedeni u ovoj knjizi odnose se na američke dolare. 17 . kao i mnogi drugi marljivi medicinski znanstvenici. Cilj knjige Prodavanje bolesti nije daljnje su njezina djela postala vrlo važna jer je marketinška rika industrije postala glasnija. n a d ljudima koji ne m o g u realno o č e k i v a t i o z d r a v l j e n j e i n a d ljudima za koje liječnici n e m a j u djelotvornijih terapija od o n i h koje bi im mogli ponuditi njihovi ujaci ili ujne". Iz tehnike u tehniku. N e k e od promidžbenih strategija možda su v a m v e ć poznate. Cilj nije ni ocrnjivanje mnogih čestitih i dosljednih ljudi koji rade u tim divovskim korporacijama te su. zdravstvenim dužnosnicima i izabranim političkim predstavnicima: rasprave koja propituje industrijski sponzoriranu prodaju bolesti te istražuje n o v e n a č i n e definiranja i shvaćanja bolesti. Ta bi se konverzacija znatno unaprijedila pritjecanjem energije i entuzijazma p o s v e n o v e globalne suradnje neovisnih istraživača i pobornika zdravlja s primarnim ciljem poticanja razboritije i potkrepljenije javne rasprave o ljudskom zdravlju. formula za promjenu našega s h v a ć a n j a bolesti s ciljem proširenja tržišta za lijekove.Knjiga Prodavanje bolesti razotkriva najnovije marketinške tehnike višeslojnih kampanja farmaceutske industrije. a utjecaj na zdravstvenu skrb m n o g o jači. tijekom n e d a v n i h pregovora o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a . umjesto prodavanja straha u svrhu prodaje lijekova. K a d javnost dozna više o utjecaju industrije na definicije poremećaja i disfunkcija te o njezinim m e t o d a m a stvaranja "novih tržišta bolesti". Kao plod vrsne znanstvene istrage. bez obzira na to je li posrijedi država ili osiguravajuće kuće. diskreditiranje i te kako ozloglašene farmaceutske industrije niti mnogih njezinih vrijednih proizvoda. kolegama. Ne čudi što je nezdrav utjecaj industrije postao t e m o m političkih rasprava u m n o g i m zemljama. 2 0 Medicinska novinarka Lynn Payer prije deset godina opisala je proces koji je nazvala "trgovanjem bolestima": liječnici i farmaceutske tvrtke n e p o t r e b n o p o m i č u granice bolesti kako bi imali više pacijenata te prodavali više lijekova. koje su se razbuktale u Australiji. o v o se novinarsko djelo nudi kao dio rasprave koju ćete nastaviti sa svojim prijateljima. Neovisni je mislilac Ivan lllich prije više od tri desetljeća izazvao zabrinutost tvrdeći da rastući medicinski establišment "medikalizira" s a m život tako što p o t k o p a v a ljudsku s p o s o b n o s t p r i h v a ć a n j a stvarnosti patnje i smrti te previše običnih ljudi pretvara u pacijente. motivirani iznaći i razviti neškodljive i djelotvorne nove terapije. Namjera n a m je razotkriti način na koji promidžbena mašinerija industrije preveliki dio uobičajenoga života pretvara u bolest kako bi proširila tržište za lijekove. ali će prljavi trikovi i potajni postupci vjerojatno šokirati i razbjesniti mnoge čitatelje. najuvjerljivijim i najnovijim primjerima kojima raspolažemo. iz stanja u stanje. Bolesti razmotrene u ovoj knjizi nisu jedine koje se pretjerano prodaju. 22 Ali. članovima obitelji. negativna strana povelike dobiti za dioničare jest neizdrživi porast troškova za o n e koji financiraju zdravstveni sustav. pojavljuje se obrazac. drugim zdravstvenim djelatnicima. 2 1 U m e đ u v r e m e n u 16 1 * Napomena: Ako nije drugačije naznačeno. Rastuća prodaja tijekom proteklog desetljeća učinila je farmaceutske tvrtke najprofitabilnijim korporacijama na svijetu. ali su m e đ u najdramatičnijim.

britanskošvedsku A s t r a Z e n e c u i američki Pfizer. O p ć e p r i h v a ć e n o jest d a j e visoki kolesterol s a m o j e d a n o d mnogih čimbenika koji utječu na izglede za nastanak srčane bolesti. 3 S u p r o t n o r a š i r e n o m v j e r o v a n j u s a m kolesterol nije smrtni neprijatelj. Promidžba toga straha i te kako se isplatila onima koji prodaju tablete: brojne države u proteklih su nekoliko godina na lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi potrošile više nego na bilo koju drugu kategoriju receptnih lijekova.1. rastući troškovi za tu skupinu lijekova mogu sami po sebi zaprijetiti bankrotom cijeloga zdravstvenog sustava. uključujući n j e m a č k i Bayer. v e ć bitna sastavnica tjelesnoga ustrojstva te presudno važna za život. poglavlje Prodavanje svima Visoka razina kolesterola u krvi S l a b o poznat kao zdravstveni p r o b l e m u v r i j e m e d o k je H e n r y G a d s d e n prije trideset godina upravljao M e r c k o m . 2 U manje bogatim zemljama. Znanstveni dokazi otkrivaju da je povišena razina kolesterola u krvi u mnogim slučajevima p o v e z a n a s p o v e ć a n i m rizikom srčanih i moždanih udara u budućnosti. Ali. uključujući n e k e d r ž a v e i s t o č n e E u r o p e . u slučaju zdravih ljudi nije izvjesno u kolikoj mjeri povišeni kolesterol povećava rizik od srčane bolesti te za koliko bi ljudi to doista mogao biti problem. u n a t o č t o m e privlači g o l e m u pozornost zato jer je na njega 19 . strah od stanja n a z v a n o g "visoki kolesterol" ubrzo je zavladao zdravstvenim razmišljanjima desetaka milijuna ljudi diljem svijeta. N o . 1 D a n a s ti lijekovi proizvođačima donose prihode koji nadmašuju 25 milijardi dolara godišnje. a m e đ u njima su najveća imena svjetske industrije.

Te veze nisu spomenute u objavljenoj inačici smjernica. definicija "visokog kolesterola" redovito se mijenja te se širi kako bi se sve više zdravih ljudi proglasilo bolesnima. E b r a h i m je j e d a n od mnogih istraživača koji smatraju da je uska usredotočenost na kolesterol potencijalno opasna jer odvraća pozornost od istinske prevencije.m o g u ć e utjecati lijekovima . sigurniji i djelotvorniji načini održavanja zdravlja. jedna se vrsta istaknula i d a n a s drži gotovo p o l o v i c u u k u p n o g tržišta . Crestor tvrtke A s t r a Z e n e c a . V i j e ć e sastavljeno o d novih stručnjaka p o n o v n o j e izmijenilo t e smjernice te ustvrdilo da bi 40 milijuna A m e r i k a n a c a . savjetnika ili istraživača. što je značilo da ga se može nuditi i propisivati zdravim ljudima . novi je tim stručnjaka izmijenio te smjernice te broj kandidata za terapiju statinima povisio na 36 milijuna. S p r o d a j o m koja n a d m a š u j e 10 milijardi dolara godišnje. bilo na platnom popisu najvećih svjetskih farmaceutskih tvrtki . proširene definicije.zvani slatini . za v e ć i n u zdravih ljudi postoje jeftiniji. u svojstvu promotora. Lipitor je najprodavaniji receptni lijek u povijesti. Od tada je o d o b r e n o još nekoliko konkurenata. a razmjeri sukoba interesa javnosti nisu bili poznati sve dok ih medijske organizacije nisu otkrile. 4 Najnoviji statin. Bayerov B a y c o l . 5 kolesterol". t a k o đ e r j e predmet zahtjeva za povlačenjem s tržišta zbog vrlo rijetkih. 10 Sukobi interesa tada su postali još izraženiji. pet od četrnaest autora te nove. 1 2 Postojanje takvih veza ne bi smjelo podrazumijevati da bi ijedan od 21 Z o r a novoga d o b a kolesterola svanula je 1987. ali teških nuspojava slabljenja mišića i zatajenja bubrega. j e d a n od slatina. S glavnim sjedištem na M a n h a t t a n u i tržišnom vrijednošću procijenjenom na 2 0 0 milijardi dolara.potencijalno golemom tržištu. kao što je britanski istraživač profesor S h a h Ebrahim. uz dobrobiti od p r o m j e n e načina života." Većina autora bila je u vezi s najmanje četiri n a v e d e n e tvrtke. uključujući predsjednika Vijeća. bilo je u financijskim vezama s proizvođačima statina.lijekovima koji se u današnje vrijeme p o n o s e p r o m i d ž b e n i m budžetima ravnima budžetima nekih vrsta piva ili sokova. Abbotta. M e r c k a . a područja potencijalnih pacijenata n e p r e s t a n o se proširuju. A s t r a Z e n e c e i GlaxoSmithKlinea. Prodaja tih lijekova u proteklom je desetljeću znatno porasla zato jer je znatno porastao i broj ljudi kojima je dijagnosticiran "visoki 20 . P o v e ć a n j e je katkad naglo i dramatično.1' G o d i n e 2004. moglo imati koristi od uzimanja statina. G r a n i c e koje definiraju medicinska stanja s v r e m e n o m se polako p o m i č u . novi lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi . v e ć je p o v u č e n iz prodaje jer je bio povezan s nekoliko slučajeva smrti. Novartisa. koje je d e v e d e s e t i h godina objavio Državni institut za zdravstvo. više tjelesne aktivnosti i prestanak pušenja logične su i d o b r o poznate strategije. J e d a n je "stručnjak" primao naknadu od deset tvrtki. B a y e r a .č i n e korisnu terapiju za osobe koje v e ć boluju od o d r e đ e n o g oblika srčane bolesti. izazvavši veliko u z b u đ e n j e n a m e d i c i n s k o m tržištu. Pfizer je jedna od najvećih korporacija na svijetu što uvelike može zahvaliti široko rasprostranjenom strahu od visokog kolesterola. Bristol-Myers S q u i b b a . ujedno je. Vijeće američkih stručnjaka za kolesterol prije nekoliko je godina promijenilo definiciju spustivši vrijednost razine kolesterola koja iziskuje liječenje (među ostalim promjenama) te milijune zdravih ljudi proglasilo bolesnima i doslovce preko noći utrostručilo broj onih kojima bi mogla biti potrebna terapija lijekovima. što je podsjetilo na san H e n r y j a G a d s d e n a o prodaji svima. O s a m od d e v e t stručnjaka koji su donijeli najnovije smjernice po pitanju kolesterola. N o . 7 P r e m a službenim smjernicama za pitanja kolesterola. G o d i n e 2 0 0 1 . Za stručnjake na p o d r u č j u prevencije. trinaest milijuna A m e r i k a n a c a trebalo bi se podvrgnuti terapiji statinima. izazvavši silnu polemiku.Pfizera. N o . 6 N j e g o v p r o i z v o đ a č Pfizer n a j v e ć a je farmaceutska tvrtka na svijetu. K a o i za mnoga druga m e d i c i n s k a stanja.Lipitor. g o d i n e k a d je M e r c k u prodaju pustio prvi statin M e v a c o r . 8 N o . Poboljšavanje prehrane. a promidžba lijekova uhvatila je mahniti t e m p o . P o t v r đ e n o j e d a M e v a c o r snižava razinu kolesterola u krvi.

Procjenjuje se da se 6 0 % b i o m e d i c i n s k i h istraživanja i djelatnosti u S j e d i n j e n i m Američkim Državama danas financira iz privatnih izvora. -' Liječnike se "educira" o uzimanju lijekova i o t o m e koliko bi ih ljudi trebalo uzimati. educiraju svoje kolege u sklopu sponzoriranih konferencija i objavljuju radove u medicinskim Povezanost autora smjernica i industrije s a m o je d i o g o l e m e mreže povezanosti liječnika i farmaceutskih tvrtki. a gotovo polovica toga iznosa p o t j e č e izravno od farmaceutske industrije. 14 U n e k i m područjima. G o t o v o sva klinička istraživanja novih antidepresiva financirali su njihovi proizvođači. tijesna povezanost liječnika i farmaceutske industrije postala je "način života". dočekuje ih vojska od 80 0 0 0 predstavnika farmaceutskih tvrtki . viši dužnosnik u D r ž a v n o m institutu za zdravstvo ( N I H ) .v o d e koji oblikuju medicinsko mnijenje . D C . kao što je ispitivanje M e đ u t i m . 2 2 Na vrhu te hijerarhije nalaze se takozvani "idejni v o đ e " . Edukaciji prethodi z n a n s t v e n o istraživanje. U sklopu pripreme za uvođenje na tržište najnovijeg statina. a edukaciju sponzoriraju proizvođači lijekova. Problem je i sve jasnije opažanje pristranosti. Sve pojedinosti o tim financijskim vezama naknadno su objavljene na vveb-stranicama američke vlade pa ih i sami možete razmotriti. Procjenjuje se da je gotovo 9 0 % autora ovih smjernica u sukobu interesa zbog financijskih veza s farmaceutskom industrijom. a sjedište mu je u Bethesdi. 21 razlikuje se od mnogih drugih uobičajenih stanja.stariji liječnici koji pišu smjernice. takav pristup kolesterolu ne lijekova protiv depresije. koje također primaju financijsku potporu farmaceutskih tvrtki. medicinsku izobrazbu i znanstvena istraživanja iznimno je rasprostranjen i prijeporan jer ne utječe samo na liječničko propisivanje lijekova v e ć i na samu definiciju te edukaciju o stanjima kao što je "visoki kolesterol". K a o što je j e d a n istraživač iskreno rekao. U Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a to je d a n a s p o s a o vrijedan 22 . ta se brojka bliži udjelu od 100%.autora oblikovao smjernice tako da pogoduju njegovim farmaceutskim sponzorima. nedaleko od Washingtona. takvi veliki sukobi interesa postali su p o s v e u o b i č a j e n i u svijetu m e d i c i n e . Crestora tvrtke A s t r a Z e n e c a . to su temelji doživotnog prijateljstva farmaceutske industrije i medicinske profesije. 2 3 Njegovo je izlaganje prihvaćeno kao v a ž n o i utjecajno. N o . nekoliko toplih uštipaka i dozu prijateljskih savjeta o najnovijim lijekovima i bolestima. Utjecaj industrije na liječničku praksu. J e d a n od idejnih vođa na području kolesterola je dr. a ne javni ili neprofitni izvori. kao neškodljiv i djelotvoran. koji opstaju zahvaljujući r e k l a m a m a f a r m a c e u t s k e industrije. kao savjetnici i promotori. liječnici pohađaju t e č a j e v e ponavljanja koje su katkad i službeno obvezni pohađati. Prema tvrdnjama onih koji proučavaju te o d n o s e .' 3 milijarde dolara. 15 Rezultati tih istraživanja godišnje se razmatraju i objavljuju u sklopu više od 3 0 0 0 0 0 znanstvenih skupova i konferencija p o d pokroviteljstvom industrije. uglavnom farmaceutskih tvrtki.ili trgovačkih putnika . Bryan Brewer. p r e d v o d e sponzorirana istraživanja. dr. koji financira država. 1 7 K a d američki liječnici napuste bolničke o d j e l e i z a p o č n u s vlastitom p r a k s o m . M n o g i idejni v o d e č l a n o v i s u uglednih a k a d e m s k i h ustanova te se istodobno nalaze na platnom popisu farmaceutskih tvrtki.koji uvijek imaju spreman osmijeh. očito se potvrđuje da su autori definicija visokog kolesterola i preporuka o uzimanju lijekova ujedno plaćeni za promicanje tvrtki koje proizvode te lijekove. a naknadno je objavljeno u p o s e b n o m d o d a t k u 23 Potom slijedi daljnje medicinsko usavršavanje. 16 Povezivanje započinje s besplatnim pizzama za marljive bolničke specijalizante i stažiste te se nastavlja u n e d o g l e d . 18 č a s o p i s i m a . a organizatori su često medicinske udruge poput Američke udruge za bolesti srca. B r e w e r je na seminaru A m e r i č k e udruge za bolesti srca taj prijeporan lijek predstavio u vrlo pozitivnom svjetlu.0 1 Koliko god se n e u p u ć e n i m a mogu doimati n e o b i č n o .

plati im sudjelovanje na skupu. prilično različita i m n o g o bolje 25 farmaceutskih tvrtki u posljednjih su nekoliko godina privukli mnogo publiciteta. jedan je od onih liječnika koji tvrde da propisivanje statina zdravim muškarcima i ž e n a m a izloženim relativno niskom riziku od srčane bolesti. N o . smjesti ih u gol f-od ma ral ište. 2 7 I u t o m e je najveća opasnost takve povezanosti: liječnici." 3 2 A b r a m s o n izričito p o d u p i r e primjenu tih lijekova u slučaju visokog rizika od srčane bolesti. Trenutak nije mogao biti povoljniji za proizvođača jer se objavljivanje članka vremenski poklopilo s izlaskom Crestora na golemo američko tržište. zdravstvenih istraživača i znanstvenika potpisalo je pismo u p u ć e n o direktoru N I H . j e d a n je glasnogovornik industrije gorljivo zagovarao "scenarij g o l f . sa sjedištem u W a s h i n g t o n u . uključujući farmaceutske tvrtke. na drugom mjestu u Sjedinjenim Američkim D r ž a v a m a o t p o č e l a je druga. Johna Abramsona. "Mislim da su otišli predaleko. 25 N e k e neovisne skupine za zaštitu prava pacijenata smatraju da su stručnjaci za kolesterol.o d m a r a l i š t a " k a o p o s v e p r i m j e r e n način kojim farmaceutske tvrtke p o d u č a v a j u veliki broj promotora koji su im potrebni kao podrška njihovim "komunikacijskim nastojanjima". postaju sudionici marketinških kampanja za te iste lijekove. namijenjenog liječnicima koji A m e r i k a n a c a proglasila bolesnima te potencijalnim kandidatima za terapiju lijekovima. koji je povezan s A s t r a Z e n e c o m te s još osam drugih farmaceutskih tvrtki. zabrinutost je postala toliko velika da su njegovi djelatnici otpočeli javnu kampanju traženja neovisnog razmatranja službenih smjernica o problemu kolesterola. Dr.U . a može ih suočiti s opasnostima. Bryan Brewer. B r e w e r je također primao naknadu tvrtke. te je istodobno bio voditelj odsjeka LI N I H . dr.Američkog kardiološkog 24 glasnika. a osobito u slučajevima osoba koje su v e ć pretrpjele srčani udar. S e m i n a r A m e r i č k e udruge za bolesti srca i p o s e b a n d o d a t a k časopisu sponzorirala je A s t r a Z e n e c a .a kojim su istaknuli da Pokušaji raščišćavanja tih z a m r š e n i h odnosa liječnika i n a v e d e n e smjernice te proširene p r e p o r u k e za terapiju lijekovima nisu potkrijepljene znanstvenim dokazima. A b r a m s o n . 3 1 "To je izopačenje znanosti". prema neslužbenom kodeksu industrije. vezani uz farmaceutske tvrtke. D C . 29 Više od trideset liječnika. B r e w e r primio je oko 2 0 0 0 0 0 dolara od vanjskih privatnih zainteresiranih izvora. U to je vrijeme bio plaćeni savjetnik tvrtke te jedan od njezinih plaćenih promotora. koja p o v e ć a v a tržište za te lijekove. M e d u članovima stručnog vijeća koje je donijelo tu definiciju bio je i dr. "educira" ih o svojem najnovijem lijeku. a potom ih u v e d e u redove svojih plaćenih promotora. A b r a m s o n tvrdi da je V i j e ć e donositelja smjernica stvorilo pretjerano pozitivnu p r e d o d ž b u znanstvenih spoznaja o rizicima i dobrobitima lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi te da je u konačnici o b m a n u l o liječnike i javnost. 28 propisuju lijekove. U Centru za znanost u interesu javnosti. Prema izvješćima s kasnijih javnih saslušanja u američkom Kongresu. Tako je definicija visokog kolesterola više od 40 milijuna 24 . te ne s a m o što p o m a ž u prodaji lijekova (iako neovisni) v e ć p o m a ž u i promicanju o d r e đ e n e definicije bolesti. Dr. koji se financira iz državnog proračuna. još uvijek je prihvatljivo da farmaceutska tvrtka plati zrakoplovnu kartu za tri stotine navodno neovisnih liječnika. kaže dr. 3 3 K a d je pokrenuta kampanja za neovisno razmatranje smjernica o problemu kolesterola. ljudi od kojih s povjerenjem o č e k u j e m o pouzdane savjete o jakim lijekovima. u tom slučaju pretjerali proširivši granice bolesti i svojom mrežom obuhvatili previše zdravih ljudi. ne mora donijeti istinske dobrobiti. ali su često bili tek nešto više od snalažljivog dotjerivanja javne predodžbe. iako ta veza nije otkrivena u njegovu članku. a N I H je te argumente glatko o d b a c i o . 20 Štoviše. Primjerice. 3 0 Ta je neovisna kampanja dijelom potaknuta ogorčenom kritikom kliničkog asistenta Sveučilišta Harvard i pisca dr.

financirana kampanja. ta skupina ističe presudnu važnost liječničkih pregleda i redovitih pretraga razine kolesterola u krvi. postao član te n e o b i č n e n o v e koalicije slavnih. Za razliku od lažne neovisne inicijative zvjezdane koalicije. kao što je C e n t a r za korisnike medicinskih usluga sa sjedištem na M a n h a t t a n u . program skupine ne odražava prijepore u definiranju toga stanja i kriterija za terapiju. S c h w a r t z pokušava uvjeriti svoje pacijente da visoki kolesterol nije toliko stanje. Tijesna financijska 38 povezanost farmaceutske industrije i U reklami se pojavio slavni medicinske profesije ubrzano se razvija i na području potrošnje putem osnivanja skupina nalik Koaliciji B o o m e r p o d pokroviteljstvom Pfizera. nazvana Koalicija B o o m e r . "i m n o g o njih dolazi na pretragu razine kolesterola u krvi. 36 Početna stranica ukrašena je zgodnim slikama kampanja za građanska prava i mirovnih prosvjeda iz šezdesetih godina. potiču nešto zdraviji skepticizam prema 26 . P r e m a p o d a c i m a objavljenim u Wall Street Journalu. a za njom slijedi Pfizer. Sponzoriranje skupina za zaštitu prava p a c i j e n a t a . Njezin suprug dr. S t e v e W o l o s h i n nailazi na jednaku zabrinutost svojih pacijenata i slaže se 27 3 H e n r y Winkler. koje aludiraju na pokret emancipacije i pobune. na svjetskoj se sceni pojavila r e k l a m o m e m i t i r a n o m tijekom televizijskog prijenosa d o d j e l e O s c a r a 2 0 0 4 . procjenjuje se da se dvije t r e ć i n e svih skupina za zaštitu prava pacijenata i dobrotvornih zdravstvenih ustanova oslanja na pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki ili proizvođača pomagala. n e d v o j b e n o doprinosi p o v e ć a n j u p r o d a j e lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi.proizvođač Lipitora. P r e m a podacima jednoga britanskog istraživanja na svjetskoj razini. 37 lako se poticaji na podvrgavanje pretragama mogu doimati kao dobrobit za javnost. " k a o što nosite v o z a č k u d o z v o l u " . 35 Uz savjete o prestanku pušenja i intenzivnijoj tjelesnoj aktivnosti. Tom je reklamom započela kampanja kojom je srčana bolest trebala postati "bolest o kojoj se najviše govori" m e d u a m e r i č k i m pripadnicima b a b y boom naraštaja. najvelikodušniji pokrovitelj je tvrtka Johnson & Johnson. istinske skupine za neovisnu inicijativu. a financira je Pfizer .ističe da je kolesterol samo jedan od mnogih čimbenika rizika te da su dobrobiti od lijekova često znatno preuveličane. godine. lako Koalicija B o o m e r nekima može izgledati kao p o m o d a n novi pokret. koliko j e d a n od č i m b e n i k a koji mogu p o v e ć a t i rizik s r č a n e bolesti ili m o ž d a n o g udara. smještenom m e đ u šumovitim planinama Vermonta na sjeveroistoku Sjedinjenih Američkih Država. koji je. P r e m a rezultatima toga istraživanja. "Pacijenti su v e o m a zabrinuti zbog kolesterola". 4 0 U W h i t e River Junctionu. pripadnicima zrelijih naraštaja diljem svijeta poznatiji kao pametnjaković Fonz iz humoristične serije. kaže. U široj zdravstvenoj zajednici očito vladaju različita viđenja definicije visoke razine kolesterola u krvi te primjerenosti lijekova. prodavanje straha od visokog kolesterola p o č i n j e smetati liječnicima p o p u t dr. '' Takvo pokroviteljstvo ostavlja d o j a m velikodušnosti pa i pokrovitelju i primatelju m o ž e donijeti velike dobrobiti. Ta skupina .koju ne financira industrija . uz superženu Lyndu Carter i nekadašnje srcolomce Jamesa Coburna i Errola Flynna. Lise S c h w a r t z .'" 1 promicanju visoke razine kolesterola u krvi kao zastrašujućeg stanja. koje odašilju j e d n o s t a v n u poruku i održavaju usredotočenost na strah od visokog kolesterola. lijeka za snižavanje razine kolesterola u krvi . Na svojoj vveb-stranici upućuju vas da biste u svakom trenutku trebali "znati svoje brojeve" i uvijek ih nositi sa s o b o m . Svakako je važno istaknuti da su skupine za zaštitu prava pacijenata sjajan način za oblikovanje javnoga mnijenja o bolestima č i j e m su liječenju vaši proizvodi namijenjeni. program te Koalicije osmislila je j e d n a nizozemska agencija za o d n o s e s javnošću." 4 1 Dr. N o v a skupina za zaštitu prava pacijenata.s početnim ulaganjem procijenjenim na manje od 10 milijuna dolara. zapravo je posrijedi tek nešto više od najnovijeg pokušaja lažne neovisne inicijative: stručnjaci za o d n o s e s javnošću iz velikih korporacija p o k r e ć u lažne n e o v i s n e k a m p a n j e .

p o d u p i r u terapiju lijekovima za snižavanje razine kolesterola u krvi u slučaju pacijenata koji v e ć boluju od srčane bolesti i osoba iz skupine visokog rizika. koje su bile uredno poslagane na pijesku. Nakon izobrazbe na pretrpanim odjelima njujorških bolnica taj se medicinski dvojac preselio u V e r m o n t kako bi prihvatili akademska radna mjesta na uglednom M e d i c i n s k o m fakultetu Dartmouth. K a o liječnici zaposleni u državnoj bolnici ne primaju predstavnike farmaceutskih kuća i odbijaju p o n u d e za industrijski sponzoriranu p r o m i d ž b u .važno je jeste li snizili svoj rizik od srčane bolesti. kaže Schwartzova. "I taj je trend globalan". Kolesterol je za njih najbolji primjer trenda koji smatraju rastućim. ali misle da bi dugoročno uzimanje statina zdravim ljudima iz skupine niskog rizika moglo donijeti malo dobrobiti te ih izložiti nepoznatim opasnostima. lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi mogli činiti d o b r o . nepotrebna opsjednutost razinom kolesterola u krvi kod mnogih može izazvati tjeskobu koja im nimalo ne p o m a ž e . vjerojatno je najvažnije da prestanete pušiti. donosi dojmljivu snimku sredovječne surferice na savršenim valovima." Dr. u koje se s a m o u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a godišnje uloži više od 3 milijarde dolara . Ljudi misle da im je cilj sniziti brojke koje govore o vrijednosti kolesterola. gdje su danas oboje izvanredni profesori. N o . Schwartz i dr. d o d a j e Schwartzova. "a lijekovi n u d e lak način njegova rješavanja. W o l o s h i n i Schwartzova procjenjuju da ih trenutačno uzima više od 10 milijuna Amerikanaca. " N o . ako pušite. kao da je kolesterol sam po sebi problem. zaposleni u Veteranskom medicinskom c e n t r u u W h i t e River J u n c t i o n u . N j i h o v o razmatranje smjernica o kolesterolu dio je opsežnijeg razmatranja načina na koji se definicije mnogih uobičajenih stanja proširuju te se posljedično p o v e ć a v a i broj potencijalnih pacijenata kojima se mogu propisati lijekovi i terapije. M a r k e t i n š k o m čarolijom nezgoda s daskama odnosi se na previsoku razinu kolesterola u njezinoj krvi." 29 M e đ u više od 30 milijuna "neliječenih" m n o g o je onih kojima bi. O b o j e redovito objavljuju članke u najuglednijim svjetskim medicinskim časopisima. O s i m toga. v e ć čimbenik rizika. ali. m n o g o je i onih koji bi rizik od srčanog ili m o ž d a n o g udara 28 . P r o m i č e se zamisao "sve je u brojkama". opušteno ozračje prekida se kad surferica stigne do obale i nehotice sruši red dasaka za surfanje. J e d n a od novijih. lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi bili blagotvorni za 40 milijuna Amerikanaca. a u tom slučaju može p o m o ć i reklamirani statin. p u t e m drugih načina kao što je prestanak pušenja. a svojim inteligentnim i duhovitim nastupom uspijevaju nasmijati i dvoranu punu prekaljenih istraživača. prema mišljenju o v o g para. B u d u ć i da je kolesterol postao stanje. zapravo nije . 42 mogli j e d n a k o lako smanjiti i bez lijekova. uspjeh terapije možete definirati kao snižavanje razine kolesterola u krvi. umjesto da se bavimo liječenjem velikoga broja ljudi iz skupine niskog rizika". brojke otkrivaju i visoku razinu nedovoljnog liječenja". "lako smo zabrinuti zbog pretjeranog liječenja. Woloshin. J e d a n od njihovih novijih projekata kritički je osvrt na službene smjernice o kolesterolu. kaže S c h w a r t z o v a . d o d a j e W o l o s h i n . prema tim smjernicama. Za razliku od većine onih koji stvaraju najnovije definicije visoke razine kolesterola. "Nastojim ga smjestiti u kontekst drugih č i m b e n i k a rizika s kojima su ljudi s u o č e n i " nadodaje. J e d a n od najvažnijih načina uvjeravanja zdravih ljudi da su bolesni predstavljaju reklamne kampanje lijekova i bolesti u p u ć e n e izravno potrošačima. kaže W o l o s h i n . S v e s m o "strahom natjerali u to stanje". njih d v o j e nisu u financijskim v e z a m a s f a r m a c e u t s k o m industrijom. N o .da kolesterol nije medicinsko stanje.oko 10 milijuna dolara dnevno. učestalo emitiranih reklama u Sjedinjenim Američkim Državama. trebali bismo se usredotočiti na ljude kojima lijekovi doista mogu p o m o ć i . te istodobno rade u Veteranskom medicinskom centru. "To je nastojanje da se sve ljude pretvori u bolesnike". lako bi. "Primjerice.

visok krvni tlak.Problem je pronalaženje djelotvornih načina smanjivanja Pa ipak. potrošača i liječnika diljem svijeta. n e u r a v n o t e ž e n u p r e h r a n u .v e ć su sijanjem straha nastojale proširiti tržište za lijekove . Prema strogoj i neovisnoj analizi svih kliničkih istraživanja statina. tvrdnja prema kojoj uzimanje lijekova za snižavanja razine kolesterola u krvi smanjuje vjerojatnost prijevremene smrti. koja je prikazivala truplo u mrtvačnici. ne postoje uvjerljivi dokazi da ti lijekovi donose dobrobit zdravim ženama u kojih se srčana bolest još nije pojavila . objavljenom u novinama i časopisima. vjerojatnost smrti smanjili s okvirno 15 na 13%. Za muškarce je situacija nešto drugačija. pa neki znanstvenici govore o velikim dobrobitima. objavili u Lancetu. ta je reklama bila neprihvatljiva zato što je. a uz sliku je pisalo: " J e d n o s t a v n a pretraga razine kolesterola u krvi mogla je spriječiti ovakav ishod. tvrde kako n e m a dokaza da ti lijekovi značajnije smanjuju rizik srčane bolesti ili smrti. usredotočenost promidžbe na kolesterol odvraća pozornost od drugih djelotvornih i korisnih načina produljivanja života i poboljšavanja zdravlja. nepotreban trošak i čak škodljivo. dijabetes i visoku razinu kolesterola u krvi. dobrobiti nisu toliko jasne. čak i u zemljama u kojima je izravno reklamiranje lijekova još uvijek zabranjeno. Drugo. ne postoje uvjerljivi dokazi da lijekovi mogu smanjiti vjerojatnost prijevremene smrti žena. a vjerojatnost ponovnih srčanih ili moždanih udara s 25 na 2 0 % 5 ' Za v e ć i n u muškaraca koji još nisu razvili ni j e d a n oblik srčane bolesti. za mnoge inače zdrave muškarce i ž e n e nema jasnog dokaza da ti lijekovi mogu značajno pridonijeti sprečavanju prijevremene smrti.47 Stručnjaci Svjetske zdravstvene organizacije bili su osobito zgroženi r e k l a m o m . jedna je od glavnih poruka koje se promiču na sve strane. moždanog udara i prijevremene smrti. lijekovi m o g u smanjiti vjerojatnost razvoja bolesti i p r i j e v r e m e n e smrti. godine toliko su zabrinule nekoliko dužnosnika Svjetske zdravstvene organizacije da su pismeno osudili tu promidžbu te svoju osudu. Iskorištavanje straha od smrti u svrhu prodaje statina izazvalo je bijes neovisnih znanstvenika. P r v o . 46 Dakle. Rezultati o p s e ž n o g istraživanja zaštite srca. od svih drugih poznatih čimbenika rizika. Snižavanje razine kolesterola p o m o ć u lijekova nekima nedvojbeno može p o m o ć i . N e d a v n o razmatranje dokaza navelo je na zaključak da su lijekovi. Tumačenja znanstvenih podataka za tu skupinu se razlikuju.ženama poput naizgled zdrave surferice iz reklame. "istaknula samo kolesterol". a masovni marketing preuzima oblik "podizanja svijesti o bolestima". kao pismo. 43 U slučaju žena kod kojih se v e ć pojavio određeni oblik srčane bolesti. pretilost.rasprostranjenom zdravstvenom problemu v e z a n o m uz mnoge čimbenike rizika. učestalosti srčane bolesti. Njihova je zabrinutost dvojaka. Pfizerove aktivnosti "podizanja svijesti" 2003. P r e m a mišljenju dužnosnika Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju onih koji v e ć imaju o d r e đ e n i oblik s r č a n e bolesti te drugih pripadnika skupine visokog rizika. uključujući pušenje. 44 M e đ u t i m . otkrili su da su srčani bolesnici koji su statin uzimali pet godina. reklame nisu izravno promicale o d r e đ e n i lijek . N a v e d e n a je reklama trebala povećati svijest javnosti o srčanoj bolesti . odnosno smanjiti njihovu vjerojatnost s 18 na 14% u razdoblju od otprilike pet godina. poput A b r a m s o n a s H a r v a r d a ." K a o i veliki dio s u v r e m e n e farmaceutske promidžbe. dok drugi. sjedilački način života. objavljeni u britanskom č a s o p i s u Lancet. donijeli "neznatno te klinički gotovo nevažno poboljšanje". lijekovi mogu pružiti blago smanjenje rizika od budućih problema sa srcem. još važnije. 30 31 . za v e ć i n u zdravih ljudi kojima je taj marketing u p u ć e n . u slučaju ljudi koji ne boluju od srčane bolesti u bilo kojem obliku.te su iznosile p o g r e š n e i izvrnute informacije o zdravlju i bolesti. dok za druge može biti uzaludno. a ne snižavanje razine kolesterola. n e m a uvjerljivih dokaza da statini mogu smanjiti vjerojatnost prijevremene smrti.

Slično postupa i britanska Državna zdravstvena služba. koji se financira iz državnog proračuna. kojima će opovrgnuli njezine poruke. f a r m a c e u t s k a promidžba izopačuje cijelu zamisao prevencije. N o . državno p o d u p r t i h s m j e r n i c a p r e m a kojima b i g o t o v o j e d a n o d četiri A m e r i k a n a c a trebao uzimati statine. pretile osobe i oni koji žive sjedilačkim načinom života mogu bez opasnosti nastaviti pušiti.čini se da su ljudi sposobni poricati realnost smrti sve do posljednjeg trenutka. svoje liječnike poput W o l o s h i n a i Schwartzove službeno ocjenjuje prema t o m e koliko savjesno kontroliraju i liječe rizični čimbenik visokog kolesterola. "To je čvrsto p o v e z a n o s p o h l e p o m bogatih zemalja i strahom od smrti . što ograničava njihovu sposobnost kreativne i d j e l o t v o r n e b o r b e protiv s r č a n e bolesti.trebali bi redovito kontrolirati razinu kolesterola u krvi. 49 Kao i Lisa S c h w a r t z te Steve W o l o s h i n s druge strane Atlantskog o c e a n a . sve je više zabrinuta z b o g pretjerane usredotočenosti s u v r e m e n e zdravstvene skrbi na "zdrave bogataše" te nedovoljne usredotočenosti na "bolesne siromahe". kao u slučaju službenih. l o n e H e a t h iz L o n d o n a . Američki sustav skrbi za veterane. H e a t h o v a tvrdi da se slično izvrtanje prioriteta događa u cijelom svijetu jer se milijarde troše na neznatno smanjivanje rizika srčane bolesti m e đ u bogatim i zdravim ljudima. manjkavost takva sustava jest u t o m e što s e . Takve su p r o m i d ž b e n e k a m p a n j e m n o g o opasnije. " p o t r e b e bolesnih marginaliziraju". djeluju i kao snažni poticaji na propisivanje brzih rješenja .lijekova za snižavanje razine kolesterola u krvi. svi ljudi stariji od dvadeset godina . jednostavno je sramotno. etički pristup m e d i c i n i te je m n o g o pisala o povezanosti siromaštva i slabog zdravlja.njih otprilike 200 milijuna . a lijekove za snižavanje razine kolesterola u krvi kao ključno rješenje. P r e m a mišljenju dr. osobito u ljudi koji v e ć boluju od srčane bolesti. Štoviše. utječu i na o n e koji obavljaju z a d a ć u zaštite i poboljšanja javnog zdravlja. K a o što su i drugi primijetili. Ali. po njezinom mišljenju. 5 2 Takvi sustavi p r o c j e n e rada liječnika d o n o s e o d r e đ e n e dobrobiti. agresivne reklamne k a m p a n j e koje kolesterol ističu kao velik zdravstveni problem. kaže H e a l h o v a . p r o b l e m ne predstavlja s a m o informacija koja navodi na pogrešan zaključak te potreba za boljom informiranošću. Ali. ostati pretili ili se malo kretati ukoliko uzimaju lijek za snižavanje razine kolesterola u krvi. Ta liječnica o p ć e prakse i dugogodišnja djelatnica Kraljevskog koledža o p ć e medicine Dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije u pismu tvrde da Pfizerova kampanja nije bila "točna. n a v o d i l a je na p o g r e š a n z a k l j u č a k i v j e r o j a t n o na izražava o d l u č a n . N o . provjeravajući ozbiljnost pristupa srčanoj bolesti. 4 8 Z b o g kulturalne opsjednutosti "snižavanjem brojki" mnogi su službeni donositelji odluka usko u s r e d o t o č e n i na mali d i o c j e l o k u p n e p r e d o d ž b e . Pismo završava naglašavanjem p o t r e b e da autoriteti na p o d r u č j u zdravstva energičnije pristupe reguliranju f a r m a c e u t s k e p r o m i d ž b e te objavljivanju neovisnih i uravnoteženih informacija o zdravlju.Iz toga iščitavamo da pušači. britanski liječnici poput lone H e a t h u današnje su vrijeme suzdržani u procjeni uspješnosti snižavanja rizika od srčane bolesti u svojih pacijenata. 5 0 D r u g e države još nisu donijele tako sveobuhvatne preporuke.a . z b o g tolike usredotočenosti na smanjivanje rizika za zdrave. porasta troškova i n e p o t r e b n i h opasnosti koje m o g u proizaći iz nepotrebnog liječenja zdravih ljudi. informativna ni uravnotežena". 51 " n e o p r a v d a n o uzimanje lijekova". K a o i mnogi njezini kolege. dijelom zbog mogućeg 32 33 . P r e m a istim smjernicama." 5 3 Nezdrava opsjednutost kolesterolom zahvatila je i najviše razine donositelja odluka diljem svijeta. snižavanje razine kolesterola na zapadu te istodobno propuštanje liječenja onih koji u afričkim državama umiru od A I D S .

a njezine o d l u k e mogu utjecati na odluke mnogih drugih država. jednako kao i liječnici. 50 Uprava tvrtke smatra da je statin prodavala odgovorno. 57 Proizvođač najnovijega statina Crestora bio je prisiljen odbijati z a h t j e v e s k u p i n e za zaštitu prava p o t r o š a č a P u b l i c Citizen za p o v l a č e n j e m toga lijeka s tržišta. Svi lijekovi imaju i negativne utjecaje. a ljudi ih mogu godinama uzimati. a b u d u ć i da su uslijedile tisuće tužbi. kaže inače blag Ebrahim. udruge pacijenata i profesionalne udruge.te su nuspojave još važnije. 34 . lone H e a t h o izopačenosti prevencije dijeli profesor S h a h Ebrahim sa Sveučilišta Bristol. N o v sustav naplaćivanja usluge korisnicima. 5 5 "To je jednostavno skandalozno". 50 lako A s t r a Z e n e c a priznaje da su rijetki slučajevi propadanja mišića i zatajenja bubrega povezani s Crestorom. M e đ u t i m . N e d a v n i m razmatranjem svih kliničkih istraživanja statina otkriveno je da je s a m o trećina tih istraživanja iznjedrila i temeljita izvješća 0 nuspojavama. Profesor Ebrahim vjeruje u korisnost statina za o s o b e koje su v e ć pretrpjele srčani udar. 35 o d r e đ e n e bolesti . Bayer je do sada riješio 3000 parnica. N o . stručnjak za starenje i srčanu bolest. u slučaju uzimanja s drugim lijekom. iako iznimno rijetke nuspojave: teško stanje propadanja mišića zvano rabdomioliza i oštećenja jetre. budući da milijuni ljudi diljem svijeta uzimaju statine. a ne samo smanjiti učestalost srčane bolesti. i dalje tvrdi da je njezin lijek jednako siguran kao i drugi statini te optužuje organizaciju Public Citizen za izazivanje " n e p o t r e b n e zabrinutosti". godine izvijestila zakonodavce o smrti jednoga pacijenta. iznimno zabrinut zbog toliko velikog propusta u znanstvenim dokazima. tvrtka i njezini osiguravatelji morali su odvojiti milijarde dolara za sudske parnice ili nagodbe.Stavove dr. državno tijelo zaduženo za procjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova. uključujući Australiju. unatoč t o m e što su lijekovi iz te kategorije najprodavaniji u povijesti. a pred njim je još njih 8 0 0 0 . pa svaku tužbu odbacuje u pojedinačnim parničnim postupcima. vjerojatno povezanoj s lijekom. Veliku Britaniju i K a n a d u .zdravih sredovječnih muškaraca. M e đ u t i m . P r e m a njegovu mišljenju. Postojeća izvješća o nuspojavama otkrivaju najmanje dvije vrlo važne. "gotovo nevjerojatno". znači da više od p o l o v i c e rada na procjeni lijeka financira izravno farmaceutska industrija. d u g o r o č n e su nuspojave slabo p r o u č e n e . ljudima osiguravati više mogućnosti za redovitu tjelesnu aktivnost i omogućiti im v e ć u dostupnost prodavaonica u kojima se prodaje svježe v o ć e i povrće. tvrtka je početkom 2005. sve te dalekosežnije p r o m j e n e mogu donijeti mnogo više zdravstvenih dobrobiti. F D A je d o b r o poznata diljem svijeta. sudeći po znanstvenim dokazima.i plaća njihovih kolega .k a o što je slučaj s v e ć i n o m lijekova n a m i j e n j e n i h prevenciji prije nekoliko su godina dovela do njegova dobrovoljnog povlačenja s tržišta. 6 0 Zahtjev za povlačenjem Crestora s tržišta razmatrali su ljudi koji znaju da dio njihove plaće . A k o se lijek propisuje zdravoj osobi . N o . F D A se također djelomično oslanja na financijsku potporu farmaceutskih tvrtki čije proizvode procjenjuje. čak 1 rijetke nuspojave dosegnu p o v e ć e brojke. pa tako i lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi. a bilježe se sve brojniji slučajevi p r o p a d a n j a mišića. ali dobrobit za v e ć i n u drugih ljudi smatra toliko neznatnom da ne opravdava "pretvaranje u pacijente ljudi p o p u t m e n e " . pa č a k i zatajenja bubrega u osoba koje su uzimale taj lijek. Ne priznajući krivnju. njihove nuspojave u vrlo rijetkim slučajevima mogu biti p o g u b n e . trebao manje vremena posvećivati propisivanju statina zdravima te se više posvetiti suzbijanju pušenja. a slično je u mnogim drugim državama.dolazi iz blagajne A s t r a Z e n e c e te drugih farmaceutskih divova. u v e d e n d e v e d e s e t i h godina. K a ž e da bi zdravstveni sustav. lako n e m a sumnje da statini mnogim ljudima mogu p o m o ć i . 5 9 O d l u k e o povlačenju lijekova poput Crestora s tržišta u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a donosi S a v e z n a uprava za hranu i lijekove (FDA). Izvješća o katkad smrtonosnom propadanju mišića povezanim s Bayerovim slatinom B a y c o l o m .

neočekivano je svim 36 znanstvenim članovima zabranio sve financijske v e z e s privatnim tvrtkama. D r ž a v n o m institutu za zdravstvo ( N I H ) . gotovo d v a metra visok intelektualac i pijanist. od s a m o g p o č e t k a kolesterolske manije osamdesetih godina. N o v i n a r i i drugi istraživači u proteklih su nekoliko godina otkrili m n o g e s u k o b e interesa te naposljetku potaknuli Kongres na provođenje istraga.s proizvođačima lijekova. tvrtki pokojnoga Henryja G a d s d e n a . članovi povjerenstva izrazili su razočaranje slučajem istraživača iz N I H . što je sukob interesa svojstven mnogim savjetodavnim tijelima te nadzorne službe. 6 1 Direktor N I H . 6 5 lako je N I H u početku branio neke od tih veza. srčanoj bolesti i drugim zdravstvenim problemima vjerojatno je povezanost velikog broja ljudi od kojih tražimo savjete o takvim pitanjima . 67 U paradoksalnom nastavku prijepora o k o d r ž a v n i h smjernica o kolesterolu.a odgovorio mu je izrazivši žaljenje zbog toga što financijske veze dr. W o l f e se p i s m o m obratio direktoru N I H .naših liječnika . W o l f e i njegovi kolege kao primjer sukoba interesa istaknuli su jednoga višeg dužnosnika u drugoj državnoj ustanovi.a . d v a autora tih smjernica napustila su svoje položaje i prešla u farmaceutsku industriju. koju financira industrija. sve se više sumnja u prodaju visokog kolesterola i vrijednost lijekova za njegovo snižavanje. a jedan se od njih pridružio M e r c k u . 37 . kad su otkrili razmjere dvostruke uloge dr.a koji je od industrije primio 430 0 0 0 dolara. n e o č e k i v a n o odlučila temeljito istražiti sigurnost C r e s t o r a pa je u tu svrhu okupila povjerenstvo svojih savjetnika. vijeće koje će vjerojatno obuhvaćati liječnike u čvrstim financijskim vezama s proizvođačima statina. N a j v e ć a prepreka razboritijoj raspravi o kolesterolu. ali je n a p o m e n u o da je višim državnim istraživačima u slobodno vrijeme dopušteno raditi za farmaceutske tvrtke. kao i m n o g i m utjecajnim tijelima koja d o n o s e odluke na području zdravstvene skrbi. W o l f e . 66 Č a k je i F D A . S i d n e y W o l f e . lako je v e ć desetljećima u t o m poslu. potkraj 2004. a katkad tek nekoliko toplih uštipaka. i dalje ga užasavaju nezdravi sukobi interesa. Brewera s proizvođačem lijeka nisu otkrivene. koji čak dopire do samih temelja nadzornih državnih tijela kao što je F D A . Bryana Brewera kao državnog dužnosnika i plaćenog promotora Crestora tvrtke A s t r a Z e n e c a . Te v e z e katkad o b u h v a ć a j u nekoliko stotina tisuća dolara godišnje. Štoviše. j e d a n je od najupućenijih. D C . voditelj skupine za istraživanja na p o d r u č j u zdravstva organizacije Public Citizen. 68 Kakva god bila budućnost Crestora i drugih statina te kakvi god bili izgledi za neovisniju regulativu lijekova i objektivnije smjernice. 64 U sklopu jednoga saslušanja u zgradi Kongresa u W a s h i n g t o n u . 6 3 O n n e d v o j b e n o nije jedini viši istraživač N I H a u tijesnoj vezi s f a r m a c e u t s k o m industrijom. kritičari poput novinara i zdravstvenog istraživača T h o m a s a M o o r e a razotkrivali su slabosti a r g u m e n a t a onih koji bi očito pozdravili d o d a v a n j e statina i u v o d u za p i ć e . najagresivnijih i najutjecajnijih b o r a c a za prava pacijenata na svijetu. postavio pitanja o B r e w e r o v i m v e z a m a s t o m t v r t k o m i n a p o m e n u o da te v e z e nisu o t k r i v e n e u njegovu u t j e c a j n o m novinskom članku u kojemu je podržao Crestor.a svoje javno izlaganje o Crestoru obranio kao "nepristrano". B r e w e r je o d b i o poziv na razgovor o toj t e m i iako je u pismu direktoru N I H . 6 9 Istraživači poput Lise S c h w a r t z i Stevea W o l o s h i n a te njihovih kolega iz D a r t m o u t h a postali su svjetski poznati po promicanju upućenijeg i skeptičnijeg pristupa rizicima i dobrobiti svih terapija te isticanju zabrinutosti da bi nas sve šire definicije bolesti mogle n e p o t r e b n o pretvoriti u pacijente. globalni problem medicinskog establišmenta.K a m p a n j u protiv Crestora v o d i o je dr. te drugoga istraživača koji je imao dionice vrijedne gotovo dva milijuna dolara. koji svakoga jutra pješaci do svog ureda u W a s h i n g t o n u . 6 2 Dr.

O l d a n i je s v a k o d n e v n o odlazio u p o h o d e na bojište liječničkih ordinacija.tople uštipke. a najbolje ju je liječiti suvremenom skupinom lijekova zvanih selektivni inhibitori p o n o v n e p o h r a n e serotonina ( S S R I ) . O l d a n i je jutro z a p o č e o noseći neodoljive darove ." O l d a n i i tisuće njemu sličnih v e ć gotovo dva desetljeća usađuju i utvrđuju uvjerenje da je depresija rasprostranjena psihička bolest najvjerojatnije prouzročena kemijskom n e r a v n o t e ž o m u mozgu. a u Velikoj Britaniji prodaje se pod nazivom Seroxat. Zoloft je u Velikoj Britaniji Lustral. Primjerice. iz njega se širi miris svježeg p e c i v a . vitlajući farmaceutskim o r u ž j e m masovnog zavođenja: hranom. 2 Njegov osnovni cilj bilo je p o v e ć a v a n j e prodaje antidepresiva njegove tvrtke. 1 Obdaren kosom crnom poput ugljena i tajanstvenom talijanskom naočitošću. K a o j e d a n od 80 0 0 0 trgovačkih predstavnika farmaceutskih tvrtki u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a . a m e đ u njima su * Napomena: lijekovi spomenuti u ovom poglavlju u nekim državama imaju drugačije nazive. dodvoravanjem i prijateljskim stavom . ali je ključna strategija u njegovu ostvarenju bila prodaja o d r e đ e n i h shvaćanja depresije. Paxil je u Australiji Aropax. 39 . poglavlje Uštipci za liječnike Depresija Kad M i c h a e l O l d a n i i z a đ e iz svojega a u t o m o b i l a i p o đ e otvoriti prtljažnik. P o d i ž e kutiju besplatnih uzoraka lijekova i stavlja je na druge dvije kutije. ukrašene naljepnicama s nazivom p o p u l a r n o g antidepresiva.2.te velikim količinama besplatnih uzoraka.

najprodavaniji antidepresiv na svijetu.koja su m a h o m financirali proizvođači .prednosti antidepresiva u odnosu na placebo pripravke u najboljem su slučaju skromne. 12 Troškovi za trgovačke predstavnike i njihove besplatne uzorke najveća su stavka u iznosu od otprilike 25 milijardi dolara. a liječnici to najbolje mogu učiniti ispisivanjem recepata za p r o i z v o d e koje predstavnici zastupaju. uz takvu konkurenciju uspijevaju s a m o p r e d s t a v n i c i koji su "vrsni u uspostavljanju p o v j e r e n j a . Pfizera. a rizici m n o g o ozbiljniji no što promidžba tvrdi v e ć deset godina. I nikada se ne p r o d a j e s a m o lijek. ali jeftinije inačice. 13 završava raskošnim primanjima za idejne v o d e u luksuznim hotelima. U kongresnom 41 . a "poslovne se transakcije nikada ne o b a v e ." Istraživači su čak pretpostavili mogućnost povezanosti doze i reakcije: odnosno. tu teoriju na životu održava opsežna marketinška mašinerija koja započinje jutarnjim posjetima trgovačkih predstavnika farmaceutskih tvrtki. ozbiljne apstinencijske reakcije i z a m j e t n o p o v e ć a n j e suicidalnosti m e đ u mladima. . kojim pokušava shvatiti m e đ u o d n o s trgovačkih predstavnika farmaceutskih tvrtki i liječnika. v e ć i vrlo jasno d e f i n i r a n o viđenje bolesti. te čine temelj globalne financijske mreže farmaceutske industrije i medicinske profesije. 1 5 P r e m d a mnogi liječnici i istraživači vjeruju da ti lijekovi u nekim s l u č a j e v i m a doista s p r e č a v a j u s a m o u b o j s t v o . raspoloživi dokazi upućuju na zaključak da u d j e c e i adolescenata povećavaju vjerojatnost suicidalnog razmišljanja i ponašanja. tisuće psihijatara d o l a z e u v e l e b a n kongresni centar kako bi se u sklopu godišnjeg kongresa A m e r i č k e psihijatrijske udruge (APA) upoznali s najnovijim znanstvenim spoznajama. pa su antidepresivi postali jedna od najprodavanijih kategorija lijekova. 7 N o . koliko se u Sjedinjenim Američkim Državama godišnje izdvaja za promidžbu. 10 Istraživanja navode na zaključak da su liječnici izloženi utjecaju predstavnika farmaceutskih tvrtki skloniji lijekovima n e g o t e r a p i j a m a koje ne o b u h v a ć a j u lijekove.' Njihov se rad poprilično isplatio: broj recepata za te tablete u nekim se zemljama tijekom devedesetih godina i više nego utrostručio. koji proizvodi Zoloft. to se više priklanjaju "komercijalnim" porukama u odnosu na "znanstvena" stajališta o vrijednosti proizvoda. nitko ih ne vidi".Prozac. 1 4 Pomalo je ironično da je marketing tih novih antidepresiva upravo nastojao izazvati strah od samoubojstva kao m o g u ć e posljedice propuštanja liječenja depresije u mladih osoba. što su liječnici č e š ć e u kontaktu s predstavnicima farmaceutskih tvrtki. 4 mnogi liječnici tvrde da nisu p o d utjecajem. ali njihove nuspojave o b u h v a ć a j u seksualne t e š k o ć e . d o n o s e ć i svojim p r o i z v o đ a č i m a prodaju koja premašuje 20 milijuna dolara." Ljudska su bića prirodno sklona uzvratiti ljubaznost. P u t e m nisu mogli ne uočiti goleme reklame koje najavljuju taj događaj.a uz to još i pojednostavljeno te zastarjelo. iznimno su unosni za o n e koji ih financiraju. te da će propisati skupe lijekove u slučajevima kad su im na raspolaganju jednako djelotvorne. jaz između komercijalnih poruka i znanstvenog viđenja postao je zastrašujuće velik jer je dobrobit od tih lijekova m n o g o skromnija. . Prema njegovu mišljenju. lako su takvi prisni kontakti u velikoj mjeri skriveni od očiju javnosti.'' Ti dvosmjerni odnosi za Oldanija postaju vrlo osobni. iako 40 6 P r e m a zaključcima neovisne analize kliničkih istraživanja . U slučaju novih antidepresiva. Kontakti predstavnika f a r m a c e u t s k i h tvrtki i liječnika mogu dovesti do smanjenja objektivnosti u ispisivanju r e c e p a t a . 5 O n o što z a p o č i n j e uštipcima za liječnike. D o k oblaci i magla ranoga svibanjskog jutra obavijaju krovove M a n h a t t a n a . Paxil i Zoloft. sklapanju saveza i postizanju vjernosti p o d u č a v a n j e m i d a v a n j e m sebe". N a k o n velike p r o m j e n e stava i karijere. a na njima i naziv jednoga od najvažnijih sponzora kongresa. Stručnjaci za m e n t a l n e bolesti podsjećaju nas da je o d r e đ e n j e depresije kao posljedice pomanjkanja m o ž d a n e tvari serotonina tek j e d n o od mnogih znanstvenih stajališta . M i c h a e l O l d a n i d a n a s radi na doktoratu iz antropologije na P r i n c e t o n u .

N a k o n gotovo tri desetljeća članstva u Američkoj psihijatrijskoj udruzi. zahvaljujući Pfizeru. ljubazno kaže jedan od njih. Dr. Prisan o d n o s psihijatrije s farmaceutskom industrijom došao je na zao glas. M o s h e r je izjavio da se psihijatrija. psihijatar s harvardskom d i p l o m o m . rekao je da više ne može gledati kako njegova profesija o d o b r a v a "rasprostranjenu uporabu i zlouporabu toksičnih kemijskih tvari". po njegovu mišljenju. 2 5 D o d a o je da Američka psihijatrijska udruga i druge slične skupine diljem svijeta n a n o s e ozbiljnu štetu zdravstvenoj skrbi te ih potaknuo da "ozbiljno pristupe novcu. z b o g čega psihijatri gube sposobnost "razumijevanja cijelosti ljudskoga bića u njegovu socijalnom kontekstu".parku. a petodnevna je konferencija tek otvorena. godine platile oko 2000 dolara za svaki kvadrat prostora u golemoj izložbenoj dvorani. 24 23 Dobrodošli u suvremeni svijet medicinske N e k i psihijatri nisu ostali u kolu brze i n e p o š t e n e z a r a d e . ali je uzbuđenje ipak veliko. lako je rano nedjeljno jutro. "gotovo potpuno prodala farmaceutskim tvrtkama" te da on ne želi biti "pijun farmaceutske tvrtke". pod pokroviteljskom tvrtke G S K . psihijatar sa Sveučilišta W a l e s . odnosno. koji se ne svodi samo na tehničku ulogu usklađivanja pacijentovih neurotransmitera (uključujući serotonin). savjesni su liječnici slušali o rasprostranjenom anksioznom poremećaju. 20 Pokroviteljstvo sudionicima o m o g u ć u j e kulinarske orgije jer se industrijski sponzorirani simpoziji uvijek nekako poklope s obrocima. l<J Ali. v e ć su sponzorirale i više od 50 znanstvenih izlaganja tijekom petodnevnog kongresa." L o r e n a M o s h e r a nije razljutila ta sablažnjiva veza s a m a po sebi. Nazovite stvari pravim i m e n o m . proizvođač Prozaca. Prvi štand u dvorani je Pfizerov. tvrtke nisu platile samo prostor za svoje štandove. a gomilu o b r a đ u j e d e s e t a k ljubaznih i s p o s o b n i h prodavača. Cirkuska predstava je z a p o č e l a . . " V e o m a mi je drago da sam vas upoznao". D a v i d Healy. . fino odjeveni kolovođe. B u d u ć i da je u psihijatriji nalazio m n o g o plemenitiji cilj. znanosti. N a j e d n o m s e š t a n d u kao nagrada nudi o b i č a n laserski pokazivač. ispunjavaju o b r a s c e i prijavljuju se za n a g r a d n u igru u nadi da će osvojiti pokoju sitnicu. 21 Za ručkom u G r a n d Hyattu. 1 8 Farmaceutske su tvrtke 2004. 17 U sklopu toga njujorškog kongresa psihijatri su novosti s područja bipolarnog p o r e m e ć a j a doznali za d o r u č k o m koji im je u hotelu Marriott M a r q u i s organizirala tvrtka Lilly. politici i znanosti. 42 . Kad je nekadašnja urednica časopisa New England Journal of Medicine objavila svoj glasoviti uvodnik s naslovom " J e li medicina na prodaju?" upravo je tu skupinu specijalista odabrala za ilustraciju svoje tvrdnje. stotine liječnika v e ć stoje oko štandova poput oduševljene d j e c e u luna .centru nalik na katedralu najprije dolaze na prvu postaju za brojne posjetitelje . ali se govori o desecima tisuća dolara po izlaganju. Loren M o s h e r . budite pošteni. M o s h e r o v istup nipošto nije jedina kritika tih tijesnih veza s industrijom i uske usredotočenosti na kemijske uzroke i kemijska rješenja. 22 U sklopu v e č e r n j e g skupa u velikoj plesnoj dvorani hotela Roosevelt. delegati su stjecali saznanja o poslijeporođajnoj depresiji. Dr. prije nekoliko je godina "uznemirio d u h o v e " kad je s g a đ e n j e m napustio svoju strukovnu udrugu. A m e r i č k a psihijatrijska udruga ne želi potvrditi koliko joj tvrtke plaćaju za povlasticu sponzoriranja simpozija.u izložbenu d v o r a n u koja nudi nestvarno putovanje u zamršeni svijet psihijatrije financirane iz blagajni farmaceutskih tvrtki. v e ć njezin poguban utjecaj na psihijatrijsku praksu. proizvođača Paxila. Zgrozilo ga je sužavanje žarišta na terapije lijekovima. stručnjak 43 Napisala je kako je osoblje časopisa naišlo na velike p o t e š k o ć e tražeći iskusnog i n e o v i s n o g psihijatra koji bi napisao osvrt na antidepresive jer tek "nekoliko njih" u cijelim Sjedinjenim Američkim Državama nije bilo financijski povezano s proizvođačima lijekova. Godišnji psihijatrijski kongresi p o d pokroviteljstvom industrije također su postali legendarni.

. koje su istraživači svrstali u skupinu " m e n t a l n o g p o r e m e ć a j a " . 3 3 Drugim riječima. odnosno da boluje od depresije ili kojeg drugog psihičkog poremećaja. Tijekom proteklog desetljeća ponavljali su n a m kako vjerojatno trećina stanovništva pati od mentalne bolesti. j e d a n od načina da to postignete jest šokiranje ljudi velikim brojkama". Ustanovili su da mnogi ljudi. 2 < J lako s e t a brojka m o ž e doimati smiješno visokom. Prenaglašena je jer. H e a l y tvrdi da je uloga serotonina prenaglašena zbog povećanja prodaje selektivnih inhibitora p o n o v n e pohrane serotonina. poput M i c h a e l a Oldanija. 27 K a d je N a r r o w p o č e o razdvajati o n e koji su imali "klinički z n a č a j a n " p o r e m e ć a j od onih koji nisu. T i m e j e izravno "Posrijedi je nešto što liječnik o p ć e prakse može upotrijebiti kako bi pacijenta uvjerio u potrebu za uzimanjem tableta. Naširoko citirane p r o c j e n e znatno su srezane. I. nagađajući zašto su autori toga istraživanja odlučili objaviti toliko nevjerojatno velike 45 P r e m d a industrijski marketing m o ž e sudjelovati u sužavanju žarišta na kemijske uzroke i kemijska rješenja. z a p r a v o nisu imali "klinički značajan" p o r e m e ć a j . u to vrijeme zaposlen u američkom D r ž a v n o m institutu za zdravstvo. N a r r o w i njegovi kolege zaključili su da je. što je još važnije. jer stavljam tablete u vaša usta. te je utjecala na stvaranje dojma o nebrojenim milijunima nedijagnosticiranih i neliječenih ljudi. klinički liječnik koji svojim povremeni savjetnik drugim kontekstima. zbog problema i ograničenja metoda istraživanja. navodi se diljem svijeta u marketingu i u 44 ."' M e đ u onima koji su tu brojku smatrali previsokom.. 3 2 Č i t a n j e i z m e đ u uglađenih redova a k a d e m s k o g jezika toga rada otkriva temeljito i p o t p u n o osporavanje prvotnih zaključaka istraživanja. uključujući Prozac. u prvotne p r o c j e n e uključeno je mnogo ljudi s blagim problemima zbog čega su rezultati bili jako "napuhani". tvrtke uviđaju da čini "sjajnu marketinšku gradu". i uslijedit će prodaja njihovih proizvoda. lako uvažava ulogu bioloških uzroka. pacijentima. Najvažniji temelj takve procjene bilo je američko istraživanje p r o v e d e n o p o č e t k o m d e v e d e s e t i h godina kojim j e n a v o d n o ustanovljeno d a svake g o d i n e 3 0 % ljudi obolijeva o d o d r e đ e n o g m e n t a l n o g p o r e m e ć a j a . O m j e r onih koji navodno boluju od teške depresije u izmijenjenim je p r o c j e n a m a p r e p o l o v l j e n s 10 na m a n j e od 5 % . 31 propisuje antidepresive te nekoliko farmaceutskih tvrtki. knjigama i medijskim nastupima u posljednjih nekoliko godina istaknuo se kao v o d e ć i kritičar oblikovanja našega viđenja bolesti p o d u t j e c a j e m farmaceutskog marketinga. N a r r o w i njegovi kolege objavili su znanstveni rad " I z m i j e n j e n e p r o c j e n e prevalencije mentalnih p o r e m e ć a j a u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a " . Brojnim člancima. bio je psihijatar dr. 20 H e a l y smatra d a p r v e teorije n e r a v n o t e ž e s e r o t o n i n a k a o uzroka depresije još nisu potvrđene naknadnim istraživanjima. Ja sam potrošač. G o d i n e 2 0 0 2 . Paxil i Zoloft." 28 osporeno uvjerenje da je trećina ljudi mentalno bolesna. Drugim riječima." To je u j e d n o i obrazloženje kojim predstavnici farmaceutskih tvrtki. W i l l i a m Narrow.je za povijest psihijatrijskih pacijentima lijekova. "Ako se želite istaknuti. Sa svojim je kolegama p o č e o pomnije promatrati kako se zapravo dolazi do rezultata istraživanja. financiranom iz državnog proračuna. kaže Healy. kaže Healy. vrlo vjerojatno nisu imali poremećaj koji bi zahtijevao liječenje. on sudjeluje i u p r o m i c a n j u širokih p r o c j e n a broja ljudi pogođenih mentalnim p o r e m e ć a j i m a kao što je depresija. pojavila se posve drugačija slika. m o g u nagovoriti liječnike na korištenje svojih proizvoda. istinska stopa poremećaja vjerojatno još m n o g o niža. "Pokušavaju nas navesti na određeni način razmišljanja". a u k u p a n broj o s o b a koje godišnje boluju od bilo kojeg mentalnog poremećaja sveden je s 30 na 20%. "Pokušavaju nas liječnike uvjeriti u postojanje bolesti koje ć e m o p o t o m opaziti na v a m a . kaže N a r r o w . a vi ć e t e trpjeti posljedice ako situacija p o đ e po zlu.

nemojte. profesor zdravstvene zaštite na H a r v a r d u . U n a t o č kritikama to je m e đ u n a r o d n o istraživanje potvrdilo da 2 6 % stanovništva Sjedinjenih Američkih Država. razlike i z m e đ u z e m a l j a . istim je m e đ u n a r o d n i m istraživanjem ustanovljeno da terapija vjerojatno nije potrebna najmanje polovici ljudi podvrgnutih liječenju.n e d a v n o od tvrtki Lilly. U S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a blaži su slučajevi činili više od trećine ukupnog broja. N a z o v i m o ih rizicima. N o . a u Italiji 8%. 47 nazvati p o r e m e ć a j i m a . što znači da blaži poremećaji vjerojatno i ne zahtijevaju liječenje . ako tako želite. D r u g i m riječima. liječenih ljudi u svakoj zemlji č i n e nepostojeći ili blagi slučajevi". lako ne radi kao plaćeni savjetnik ili promotor . tvrtke mu se danas redovito dodvoravaju. Ron Kessler. G S K i Pfizer. m o r a m o ih liječiti. uvrštavajući milijune ljudi s blagim p r o b l e m i m a u svoje procjene mentalne bolesti. N a r r o w ističe kako je j e d a n od njegovih najvažnijih motiva osiguravanje p o m o ć i o n i m a kojima je p o t r e b n a . Kessler. mnogi su zapravo imali "blage" p o r e m e ć a j e . p r e m a definicijama koje su koristili Kessler i njegovi kolege. kao što je depresija.zamisao koju liječnici i farmaceutske tvrtke neprestano promiču kao opravdanje za agresivan marketing lijekova . zadovoljava kriterije za dijagnosticiranje m e n t a l n o g p o r e m e ć a j a . 30 pogrešne zaključke. U izvješću o t o m istraživanju. s u o č e n i s v e ć i m rizikom samoubojstva u o d n o s u na druge te da bi ih stoga trebalo liječiti . premda je njegovo prvotno istraživanje financirano iz državnog proračuna. N o . O s o b n o radije govorim o poremećaju zato što nam tada ostaje u vidu kao nešto na č e m u m o r a m o nastaviti raditi. R e c i m o da blaži p o r e m e ć a j i nisu p o r e m e ć a j i . 3 9 Globalna opsjednutost "nezadovoljenom p o t r e b o m " . provedenih između 2 0 0 1 . ali. 35 "Ako blage probleme ne želite zapanjujuće." 30 Dakako. odgovorio j e : "Suzdržat ću se od izražavanja suda o tome. i 2003. uključujući Lilly. G S K i Pfizer .primio je sredstva nekoliko tvrtki kao potporu svojim daljnjim istraživanjima . bio je to d o k a z nedostatnog liječenja. Taj opsežan projekt financirale su mnoge državne i privatne organizacije. 34 Na pitanje smatra li da su p r v o t n e brojke navodile na godine. ali ostaje pri svojim zaključcima te izmjene VVilliama N a r r o w a j e d n o s t a v n o o d b a c u j e kao pogrešne. voditelj p r v o t n o g a istraživanja. bilo koje d o b i . Najnovije Kesslerovo istraživanje također je ponudilo kako j e teško p o v j e r o v a t i d a 3 0 % ljudi b o l u j e o d m e n t a l n o g p o r e m e ć a j a . M o r a m o ih zadržati na svojim radarskim zaslonima jer je posrijedi područje ljudske patnje koje ne smijemo zanemariti.nije u financijskim vezama koje mnogi drugi viši istraživači oduševljeno prihvaćaju .dakako. kako god ih nazvali. priznaje N a l a z i otkrivaju z a p a n j u j u ć e N a r r o w a i drugih. mogli izgubiti potporu javnosti za liječenje onih koji doista pate od poremećaja. koje su Kessler i njegovi kolege objavili u Glasniku Američke medicinske udruge.proizvođača tri najprodavanija antidepresiva na svijetu. kaže kako je istinska opasnost u t o m e što biste. u Kini i J a p a n u 9%.kako god ih nazvali. 3 7 J e d n o od Kesslerovih novijih istraživanja obuhvatilo je izvješća o istraživanjima iz četrnaest država. 4 1 Liječnicima ° p ć e prakse koji su pohađali "kontinuiranu medicinsku edukaciju". ili gotovo većinu.brojke. U s t a n o v l j e n o je da otprilike polovica osoba uvrštenih u skupinu ozbiljnih poremećaja ne prima potrebno medicinsko liječenje. tvrdi da su č a k i oni s blagim oblicima mentalnih p o r e m e ć a j a .vrlo vjerojatno p o m a ž e nastanku neobične nove pojave: "zadovoljene ne-potre b e " . nove uvide u o n o što se često naziva " n e z a d o v o l j e n o m p o t r e b o m " . 4 0 U Australiji se devedesetih godina provodio edukacijski program koji je snažno isticao zamisao "nezadovoljene potrebe". Dr. pisalo je da "većinu. N o ." K a o psihijatar koji radi s pacijentima. 46 . U M e k s i k u taj udio iznosi 12%. ovisno o t o m e slušate li VVilliama Narrowa ili Rona Kesslera. iako su se istraživanja obavljala p o d a l j e o d s p o n z o r a . od osoba uvrštenih u skupinu mentalnih p o r e m e ć a j a . iako pomalo proturječne. Kesslerove su procjene glazba za uši proizvođača lijekova i.

d o 2 0 0 0 . bez obzira na to h o ć e li ih se podvrgnuti psihološkoj terapiji ili lijekovima. t o s e o p r a v d a n o m o ž e smatrati p o t e n c i j a l n o m štetom. Paxila i Zolofta mogu izazvati ozbiljne seksualne teškoće. N o . proizvođača antidepresiva Serzonea. objektivnim se promatračima te brojke mogu doimati kao besmisleno n a p u h a n e procjene koje bi o d m a h trebale izazvati sumnju u kvalitetu tesla. velikodušno financiran iz blagajne proizvođača drugih antidepresiva. 4 7 O p ć e p o z n a t o je da lijekovi p o p u t Prozaca. 4 3 Propisivanje antidepresiva m l a d i m ljudima. U financiranju su sudjelovale 1 državna te savezna vlada. v e ć i n a ljudi kojima je prema testu dijagnosticiran mentalni poremećaj. 4 5 lako je to nedvojbeno dobra vijest za Bristol-Myers S q u i b b i druge proizvođače lijekova. u dobi od 15 do 24 godine. opasnosti su očite . Kao i veliki dio medicinske edukacije. budući da proizvođači antidepresiva d i j e l o m financiraju p r o g r a m e e d u k a c i j e liječnika I doista. vrlo vjerojatno u o p ć e nije imala mentalni poremećaj. taj s e p r o g r a m o s t v a r i v a o p o d pokroviteljstvom f a r m a c e u t s k e tvrtke.upitnik . g o d i n e . najviše zabrinutosti izazvalo je otkriće da ti lijekovi vjerojatno povećavaju rizik suicidalnog ponašanja i razmišljanja djece i adolescenata.zatražile uvid u sva industrijski financirana ispitivanja. taj je test bio toliko o p ć e n i t da je 4 9 % ljudi svrstano u kategoriju "mentalno p o r e m e ć e n i h " . povećalo se deset puta. odgovarano je kako je svima u interesu povećati broj liječenih.namijenjen dijagnosticiranju mentalnih p o r e m e ć a j a .M y e r s S q u i b b . N o .p o d pritiskom boraca za prava potrošača i drugih . proglasi "vjerojatno d e p r e s i v n i m a " .ne s a m o neprimjereno žigosanje v e ć i mogućnost izlaganja relativno zdravih ljudi nuspojavama jakih lijekova. 41 0 depresiji. v e ć z b o g komercijalnih razloga. N o .pa su ih potaknuli na v e ć u agresivnost u otkrivanju i liječenju depresije. a otprilike polovica od tih 4 9 % svrstana je u kategoriju p o r e m e ć a j a " p r v e razine". 48 Intenzivno reklamirani antidepresivi imaju ozbiljne nuspojave. Broj propisanih antidepresiva u Australiji se utrostručio u razdoblju o d 1990. Prema njihovim proračunima. kojim su liječnici trebali testirati svoje pacijente. dok je druga polovica svrstana u kategoriju manje ozbiljnog poremećaja "druge razine". nailazi na teškoće u odvikavanju. 4 8 Paxil izaziva zabrinjavajuće apstinencijske simptome pa vjerojatno č a k 2 5 % osoba kojima je propisan. 42 Ti su edukacijski seminari zapravo bili dio m n o g o opsežnijeg projekta podizanja svijesti australskih liječnika i javnosti o depresiji. Stoga je taj projekt bio tek j e d a n od mnogih sličnih programa "edukacije" liječnika tijekom devedesetih. uključujući probleme u postizanju orgazma. p o d d j e l o m i č n i m pokroviteljstvom tvrtke B r i s t o l .r e č e n o je da trećina ljudi koja u d e u njihove o r d i n a c i j e boluje od m e n t a l n e bolesti . 4 4 J e d n a o d ključnih s a s t a v n i c a e d u k a c i j s k o g p r o g r a m a p o d pokroviteljstvom tvrtke Bristol-Myers S q u i b b bio je j e d n o s t a v a n test probiranja . istraživači iz Medicinskog centra M o n a s h u M e l b o u r n e u naknadno su podrobno razmotrili test te istaknuli njegove manjkavosti. Takvi su programi privatnim pokroviteljima donijeli veliku dobrobit. od kojih su neka bila skrivena duboko u arhivima farmaceutskih tvrtki. Na pitanja o očitom sukobu interesa. što je otkriveno tek kad su zdravstvene vlasti . A k o se veliki broj ljudi. 4 9 Ta su se otkrića pojavila u vrijeme dok je propisivanje antidepresiva djeci bilo u z n a t n o m 49 . ' A k o dobronamjerni liječnici koriste testove kojima se ljude može pogrešno proglasiti bolesnima. M a n j k a v u dijagnostiku nipošto ne b i s m o smjeli zamijeniti p r e t j e r a n o m dijagnostikom jer ni j e d n o ni d r u g o nije d o b r o za pacijenta. koji nisu u depresiji. Nuspojave p o v e z a n e s Bristol-Myers S q u i b b o v i m antidepresivom S e r z o n e o m ocijenjene su toliko ozbiljnima da je lijek p o v u č e n sa svjetskog tržišta kad su ga dokazi povezali s hepatitisom i u nekih pacijenata čak sa zatajenjem jetre. Tu su opasnost istaknuli i istraživači iz M o n a s h a . tvrtka je izjavila da lijek s tržišta nije p o v u č e n z b o g škodljivosti.

" U m j e s t o da se veselimo posjećujući je u školi.više od deset godina nakon što su se ti lijekovi pojavili na tržištu. 50 G o d i n e 2002. Povrh toga. 5 5 G o d i n u d a n a kasnije a m e r i č k e su vlasti zatražile od tvrtki uvođenje "upozorenja u c r n o m okviru" na deklaracije antidepresiva . posjećujemo njezin grob. suicidalno razmišljanje ili ponašanje zabilježeno je u 2% osoba koje su uzimale placebo pripravak. kao ni o potencijalnoj ulozi lijeka. a razvajanje bilo koje uzročne bolesti od učinaka lijeka vrlo je težak zadatak. a ta djeca nisu bila vrlo. 5 6 Uvjerljivo izraženo upozorenje u c r n o m okviru pojavljuje se na svim u p u t a m a za propisivanje lijekova i predstavlja najstroži oblik upozorenja o škodljivosti. njezina je priča bila jedna od mnogih koje su iznesene na c j e l o d n e v n o m saslušanju u Bethesdi i koje su d o p r i n i j e l e skretanju pozornosti z a k o n o d a v a c a na p o t e n c i j a l n u škodljivost naširoko propisivanih a n t i d e p r e s i v a . U skupini koja je uzimala antidepresive. izjavio je W o o d w a r d glasom p u n i m tuge i gnjeva. uključujući neobjavljene rezultate. Nekoliko tjedana nakon završnih školskih ispita i nakon pojavljivanja problema koje su njezini roditelji opisali kao normalne tinejdžerske nevolje. ali su im propisani lijekovi sa strahovitim posljedicama. Julie je dijagnosticirana depresija i propisan joj je Zoloft. 5 7 Za T o m a W o o d w a r d a kćerina smrt naglašava o n o što smatra g o l e m i m propustom zakonodavstva i što je d o d a t n o pogoršano činjenicom da se F D A u ispitivanju lijekova uvelike oslanja na financiranje iz 50 51 .. Drugim riječima. Britanske vlasti pokrenule su se potkraj 2003. mnogi ljudi koji su jutros govorili. Prvo od dva povijesna javna zasjedanja održano je u veljači 2004. O g o r č e n o s t javnosti z b o g p r o b l e m a suicidalnosti bila je toliko silovita da je č a k i industriji naklonjena F D A bila prisiljena sazvati sastanak svojih savjetnika kako bi se problem istražio. lako su Julieini roditelji imali čvrst stav o uzroku njezina samoubojstva. profesor M a r k H u d a k s floridskog Sveučilišta potaknuo je F D A na djelovanje kako bi se djecu s blažim zdravstvenim problemima zaštitilo od terapije jakim lijekovima. nitko im nije rekao za potencijalni rizik od suicidalnog ponašanja. Nadzorno tijelo obavit će analizu svih industrijskih ispitivanja na djeci i adolescentima. Koliko god bila stroga. a na kvalifikacijskom ispitu postigla je 1300 b o d o v a " rekao je T o m W o o d w a r d savjetnicima F D A nedugo nakon početka saslušanja. supruga i ja morali smo joj odabrati grobno mjesto". S a ž i m a j u ć i sve j a č u nelagodu m e đ u stručnim savjetnicima koji su slušali Julieine i mnoge druge roditelje. do trenutka pisanja o v e knjige nije provedena istraga o njezinu zdravstvenom stanju prije smrti." Uzroci svakoga pojedinog slučaja samoubojstva gotovo su uvijek iznimno složeni. 5 2 "Umjesto da biramo koledž za svoju kćer. potrebno je učiniti sve što je moguće. " N a š a se kći veselila odlasku na koledž. godine u hotelu Holiday Inn u B e t h e s d i . samo je u Sjedinjenim Američkim Državama 51 Ako je očito da su vrlo bolesna. N o .porastu. U vrijeme dok je taj par iz srednjeg društvenog sloja razmišljao o terapiji za e m o c i o n a l n e t e š k o ć e s v o j e kćeri. nije bilo dokaza izvedenih iz kliničkih istraživanja kod d j e c e da je antidepresiv u ublažavanju depresije djelotvorniji od placebo pripravka. u predgrađu W a s h i n g t o n a . godine te pokušale zaustaviti propisivanje tih lijekova d j e c i . opisali su nam svoju djecu ili osobe koje su poznavali. vrlo bolesna. suicidalno razmišljanje i ponašanje zabilježeno je u 4% slučajeva/" 1 Istraživanjem nije ustanovljeno povećanje broja slučajeva počinjenih samoubojstava. D C . prema sažetku rezultata istraživanja. N a k o n tjedan dana uzimanja lijeka Julie je otišla u obiteljsku garažu i objesila se. za Toma i Kathy W o o d w a r d upozorenja su jednostavno došla prekasno. za gotovo nijedan lijek osim Prozaca. 53 više od 10 milijuna r e c e p a t a za tri najprodavanija antidepresiva ispisano o s o b a m a mlađim od osamnaest godina. već su imala relativno blage probleme.. kojom će naposljetku otkriti da su lijekovi u prosjeku povećali rizik suicidalnog razmišljanja ili ponašanja za 2 do 4%. Ali.

a posljedice su zastrašujuće. prema njezinu mišljenju. postavljaju im se pitanja na koja bi većina nas mogla odgovoriti potvrdno. 60 Dr. neka ih koriste. 61 M n o g i ljudi svim silama nastoje pronaći smisao u svojoj patnji i mnogi razvijaju sposobnost da izađu nakraj s njom.industrijske blagajne." Dugogodišnji republikanac W o o d w a r d postao je aktivist koji otkriva nezdravi utjecaj farmaceutske industrije na američki Kongres i Bijelu k u ć u te se bori za strožu i neovisniju zakonsku regulativu lijekova. u takvo što ulazite otvorenih očiju. Ali. nezadovoljno ili shrvano . od kojih mnogi. uključujući ljude koji proživljavaju d u b o k u patnju. Ističe da su mnogi slučajevi depresije relativno blagi te da prolaze za nekoliko mjeseci. ili sumorno. iznijeti svoju priču i pokušati proširiti poruku. 52 . To mi je silno smetalo. A k o zaključe da su ti lijekovi korisni. a u 27 godina liječničkog staža n i j e d n o m nije primio predstavnika farmaceutske k u ć e . Jer. pretrpano i opasno ozračje u d o m u . O s o b i t o je ispripovijedaju priču o svojoj patnji i boli. poseže u vrlo široko područje rješenja. koja obuhvaćaju lijekove i psihoterapiju.. O n a . N a s m i j e se kad pomisli na svoje kolege "izgubljene i b e z n a d n o z a t o č e n e u svijetu farmaceutskog blebetanja. svoj kontakt s pacijentom shvaća kao dio m n o g o složenijeg o d n o s a . " "Pokušat ć e m o doprijeti do što više ljudi. odnos s partnerom koji ih zlostavlja. upućeni ljudi ne uspijevaju izvući iz tog mora farmaceutskih logotipa". a čiju djelotvornost potvrđuju valjani dokazi. Č a k se ni inteligentni. ne žele da se njihove teškoće svedu na jednostavan problem razine serotonina u mozgu. nepovoljni učinci mogu biti golemi. U n j e g o v u u r e d u n e m a logotipa. svjesni nepovoljnih učinaka. 65 53 zabrinjavaju jednostavni dijagnostički testovi i upitnici u kojima se ljude pita osjećaju li se tužno. iako ih liječnici poput dr. Istraživanja provedena u nekoliko država otkrivaju da oko 8 0 % liječnika još uvijek redovito prima predstavnike farmaceutskih kuća. " D u b o k o me vrijeđalo što ljudi nisu ljubazni prema meni zbog onoga tko sam. potišteno. "Ti se lijekovi propisuju kao da su b o m b o n i " . "Čini se da se d a n a s propisuju za gotovo sve." 59 5 H e a t h o v a . umjesto toga. kako bi ljudi mogli donositi u p u ć e n e odluke.o d n o s n o . Mislim da je to bio moj prvi kontakt s ljudima koji su me shvaćali kao politički entitet. p r e k i n u o je sve v e z e s m a r k e t i n g o m f a r m a c e u t s k e industrije. A ako se pokaže potreba za liječenjem. Cilj joj je postići obostrano slaganje o mjeri u kojoj osoba svoje teškoće želi shvatiti kao medicinski problem koji bi mogao zahtijevati liječenje. lone H e a t h i Kanađanina dr. gubitak voljene o s o b e . ne prihvaća obrazac "tableta za svaku boljku" p r e m a kojem se pacijentova boljka shvaća kao "kvar" koji će liječnik "popraviti". U s v a k o d n e v n o m se radu susreće s mnogim izvorima e m o c i o n a l n e boli. londonska liječnica o p ć e prakse dr. kaže W o o d w a r d . v e ć zbog uloge koju igram u društvu. suradnica Kraljevskog koledža o p ć e m e d i c i n e i Britanskog medicinskog glasnika." 6 4 Č i m je z a p o č e o sa svojom p r a k s o m . ugroženost radnog mjesta. unatoč l o m e . 6 3 Bell je obiteljski liječnik u malom ruralnom gradiću u unutrašnjosti Britanske Kolumbije.. P r e m d a je v a ž n o da liječnici dijagnosticiraju i liječe istinske m e n t a l n e bolesti. no. a ne kao o s o b u . H e a t h kaže kako je v a ž n o da liječnici p r o n a đ u v r e m e n a i saslušaju svoje pacijente. 62 Ljudima katkad savjetuje da ispisu ili Kao i Tom W o o d w a r d . a u n e k i m slučajevima p r e p o r u č u j e č a k i plesni tečaj ili p o v e ć a n u tjelesnu aktivnost strategije koje se ne promiču onoliko intenzivno koliko predstavnici farmaceutskih kuća promiču biokemijski pristup. a lice mu se grči u grimasu dok govori kako su mu se predstavnici farmaceutskih kuća ulagivali i dodvoravali dok je bio mlad stažist. Iona H e a t h zabrinuta je zato što se prevelikom broju ljudi s uobičajenim životnim iskustvima p r e b r z o nudi dijagnoza i lijek. W a r r e n a Bella ne primaju. n e k e procjene govore da se antidepresivi milijunima ljudi propisuju po nekoliko godina ili čak duže. H e a t h o v a naglašava da su takvi upitnici toliko općeniti da bi prečesto mogli zdrave ljude proglasiti bolesnima.

a mnogi s ozbiljnim problemima ne primaju potrebnu terapiju. 70 reklamnih sitnica farmaceutskim tvrtkama. jedan od razloga zbog kojeg su liječnici diljem svijeta tako spremno prihvaćali selektivne inhibitore p o n o v n e pohrane serotonina bila je činjenica da je trud predstavnika poput Oldanija bio poduprt uvjerljivošću idejnih v o đ a s područja psihijatrije. Predstavnik može izdvojiti perspektivne potencijalne idejne v o đ e . Njujorška skupina N o F r e e L u n c h v e ć n e k o v r i j e m e provodi globalnu k a m p a n j u u t o m smjeru ističući slogan " S a m o reci ne predstavnicima farmacije" i glasovitu "amnestiju kemijskih olovaka" poticanje liječnika na vraćanje kemijskih olovaka i ostalih 60 može očekivati od takva oblika p r o m i d ž b e . 69 Uspješnost idejnoga v o đ e m o ž e se pratiti tajnim m j e r e n j e m utjecaja njegovih poruka na o b r a s c e propisivanja lijekova onih koje o d r e đ e n i idejni v o đ a "educira". M n o g i m a se znatno može p o m o ć i lijekovima.doista su znali "obraditi" gomilu ljudi i "prodati bez prodavanja". a p o t o m im povjeriti kakav mali govornički zadatak kako bi ih iskušao. O s i m toga. bez obzira je li riječ o depresiji ili bilo kojem drugom stanju. ista mreža financijskih veza postoji u kandidate kao gotovo cijelom medicinskom svijetu. idejni se v o đ e s v r e m e n o m mogu naći na popisu promotora n e k e farmaceutske tvrtke te dobivati tisuće dolara za odlaske na važne skupove (kao što je kongres A m e r i č k e psihijatrijske udruge u N e w Yorku) na kojima svoje m e đ u n a r o d n e kolege izvješćuju o najnovijoj bolesti.Bell i Heathova nisu jedini liječnici na koje ne utječe farmaceutski marketing. U educiranju liječnika p o m o ć u uštipaka malo je specijalnosti izostavljeno. A m e r i č k a udruga studenata m e d i c i n e koja broji 50 tisuća članova. kako ih naziva industrija . prije nekoliko je godina pokrenula vlastitu kampanju "oslobađanja od predstavnika farmacije". A k o se pokažu sposobnima. Ta je aktivistička skupina v e ć ostvarila poveliki uspjeh. U slučaju stanja kao što je d e p r e s i j a . Kad se znanstvene činjenice o skromnoj dobrobiti tih lijekova te njihovi ozbiljni škodljivi utjecaji u s p o r e d e s o d u š e v l j e n i m marketinškim porukama koje se p r o m i č u više od deset godina. v e ć mogu odražavati zajednički profesionalni interes. pokušaj odvajanja Vratimo se njujorškom kongresu A m e r i č k e psihijatrijske udruge. u sklopu dnevnih vizita. Uz malo sreće. 67 Prema objektivnoj analizi.ili "zagovornici proizvoda".koji nikada nisu otvoreno zagovarali određeni lijek. mnogi psihijatri danas moraju osjećati stid. koji su ujedno bili na platnom popisu proizvođača lijekova. O l d a n i se iz v r e m e n a p r o v e d e n o g u f a r m a c e u t s k o j industriji sjeća da su najbolji promotori bili oni koji su ostavljali dojam uravnotežene poruke . mogli bi biti plaćeni za redovito držanje govora u malim. Večeras bi psihijatri u raskošnoj plesnoj dvorani hotela Sheraton trebali slušati idejnoga v o đ u koji će im govoriti o anksioznim p o r e m e ć a j i m a . Najuspješniji idejni v o đ e . V e z e s idejnim v o đ a m a toliko su v a ž n e da n e k e marketinške tvrtke čak računaju na "povrat ulaganja" koja farmaceutska tvrtka 54 marketinga od znanosti nije uvijek bio lak zadatak jer mnogi ljudi doista pate od istinskih mentalnih poremećaja. Kvaliteta te ergele znatno ovisi o terenskom poslu što ga obavljaju predstavnici p o p u t M i c h a e l a Oldanija. a njihove v e z e s industrijom ne moraju biti n e p r i m j e r e n o komercijalne. koji često procjenjuju koliko je mladi liječnik sposoban utjecati na svoje kolege u izravnim kontaktima. iznimno su motivirani postupati onako kako je najbolje za pacijente. pozivajući na iskorjenjivanje svih oblika podmićivanja. Situaciju još složenijom čini rasprava o t o m e što 55 . Premda je njihova specijalnost vjerojatno zamršenija od v e ć i n e drugih. D j e l o m i č n o nadahnuta skupinom N o F r e e L u n c h . na koju skupina No Free L u n c h još nije osobito utjecala. 6 8 O d r ž a v a n j e ergele idejnih v o đ a v a ž n a je sastavnica industrijskih marketinških strategija. lokalnim okružjima te promicati najnoviji lijek u pripremi. mnogi liječnici koji tijesno surađuju s farmaceutskim tvrtkama. Sudionici takvih edukacijskih ili znanstvenih seansi u o p ć e nisu bili svjesni da im se nešto prodaje.

n a d o m j e s n u h o r m o n s k u terapiju. 56 57 . godine donijelo je d o b r u i lošu vijest. prezaposlenoj voditeljici službe za o d n o s e s javnošću u f a r m a c e u t s k o j tvrtki W y e t h i ž e n i koja p r o m i č e j e d n u o d najprodavanijih terapija svih v r e m e n a . Henryjeva je utirala put industriji te. "slavnim osobama davala ulogu glasnogovornika u inovativnom komunikacijskom nastojanju usredotočenom na rezultate". a i svrstana je m e d u 25 najboljih marketinških stručnjaka te g o d i n e . ljeto 2002. A katkad marketing postaje još moćniji i djelotvorniji zahvaljujući neopisivoj čaroliji slavnih osoba u ulozi "prodavača". 2 M e đ u W y e t h o v i m najvećim uspjesima bila je suradnja sa s u p e r m o d e l o m Lauren H u t t o n radi podizanja svijesti javnosti o "zdravstvenom stanju" p o z n a t o m kao m e n o p a u z a .razdoblju u kojemu žena gubi mjesečnicu i plodnost. katkad se najprirodniji i posve normalni životni procesi "prodaju" kao medicinska stanja koja valja liječiti lijekovima. K a o direktorica komunikacija u W y e t h o v o m O d j e l u za zdravstvenu skrb žena. Loša vijest bilo je znanstveno otkriće prema kojem dugoročna primjena nadomjesne hormonske terapije ženama donosi više štete nego koristi. Prva je uvidjela utjecaj nost slavnih osoba na "educiranje p o t r o š a č a " o zdravstvenim stanjima i odgovarajućim lijekovima. poglavlje Suradnja sa slavnim osobama Menopauza Lesi H e n r y . M e đ u t i m . prema mišljenju žirija koji joj je dodijelio nagradu. 3.su "nezaclovoljena potreba" i "zadovoljena ne-potreba" u odnosu na depresiju i druge mentalne bolesti. Slavno lice Lauren Hutton predvodilo je opsežnu marketinšku k a m p a n j u koja je promicala "opasnosti" menopauze i " o b e ć a n j e " W y e t h o v i h hormonskih tableta.1 U svijetu farmaceutskog marketinga Lesa H e n r y iz W y e t h a na glasu je kao pionirka. D o b r a vijest bila je nagrada marketinške industrije za njezinu suradnju sa slavnim osobama s ciljem promicanja lijekova.

ispadanje zuba. lomovi kostiju i ostalo. ali se to ograničenje ne odnosi na njihovu plaćenu zvijezdu. A tada je uslijedio najvažniji d i o njezine poruke." N e k o l i k o stranica iza r e k l a m e nalazio se članak " Z v i j e z d e otkrivaju svoje tajne". tjednog magazina koji se u m e ć e u n o v i n e d i l j e m S j e d i n j e n i h A m e r i č k i h D r ž a v a . Glasnogovornik W y e t h a je u osvrtu na nagrade rekao da je tvrtka zadovoljna kad njezini zaposlenici prime priznanja za svoja profesionalna postignuća. Najprije je veličala blagotvorna svojstva jabuke. usredotočene na posljedice "gubitka estrogena" u menopauzi. 0 59 Fotografirana s još dvije n a s m i j e š e n e s l a v n e o s o b e . tjestenine i joge. N o . ali se ne spominju velike naknade koje zvijezde primaju iza scene. Kao što je industrijski časopis DTC Perspectives d o b r o primijetio proglasivši Lesu H e n r y j e d n o m o d najuspješnijih marketinških Procjenjuje se da ga svake nedjelje prelista 70 milijuna Amerikanaca pa je vjerojatno jedan od najčitanijih časopisa na svijetu. izabrala bih estrogen. 4 hormona polaže temelje prodaji obećanja hormonskih nadomjestaka. "jer. G o d i n e 2000. K a d bih i z m e đ u svih svojih krema i šminke morala izabrati o n o z b o g čega ću se osjećati i izgledati dobro. " D o b a r je za raspoloženje i za kožu. srčani udari." Propisi a m e r i č k e S a v e z n e uprave za hranu i lijekove W y e t h o v i m čelnicima nisu dopuštali iznositi tako jednostrane tvrdnje u reklamama njihovih hormonskih lijekova. siva mrena. 7 W y e t h o d l u č n o o p r a v d a v a s u r a d n j u s a slavnim o s o b a m a t v r d e ć i da te ž e n e u edukacijskim p r o g r a m i m a sudjeluju z b o g vlastita iskustva te z b o g želje da ta iskustva p o d i j e l e s drugim ž e n a m a . Na njihovu platnom popisu bile su i soul diva Patti L a B e l l e te glumica C h e r y l Ladd. 5 stručnjakinja godine: suradnja sa slavnim osobama donosi rezultate. n o ć n o 58 . bez spominjanja nuspojava. rekla je. nakon p o m n o g proučavanja ustanovljeno j e d a nadomjesna hormonska terapija z a p r a v o izaziva n e k e od zdravstvenih p r o b l e m a koje bi trebala spriječiti. vaginalna s u h o ć a . a članak na njegovoj naslovnici san je svakog marketinškog stručnjaka. J e d n a od najciničnijih kampanja bio je W y e t h o v pokušaj raspirivanja straha od m e n o p a u z e u v r i j e m e z n a n s t v e n o g p o t r đ i v a n j a opasnosti njihovih lijekova namijenjenih ž e n a m a u m e n o p a u z i . Zvijezdama se za njihov trud plaća od 20 0 0 0 do 2 milijuna dolara. "Razgovarajte sa svojim liječnikom". W y e t h o v a r e k l a m a o b u h v a ć a l a j e zastrašujući p o p i s svega što ž e n e n a v o d n o č e k a n a k o n m e n o p a u z e : Alzheimerova bolest.Slavne su osobe postale nositelji farmaceutskih kampanja kako bi promijenile naše stavove o uobičajenim životnim boljkama. Zvijezde bejzbola p o m a ž u pretvoriti strahove o seksualnoj sposobnosti u tablete za seksualnu disfunkciju. a u njemu je pedesetpetogodišnji supermodel i aktivistica za promicanje zdravlja iznijela svoje savjete za d o b r o zdravlje i sjajan izgled. ribe. poticala je utješna slika H u t t o n o v e . O s i m toga. krajnje ironično. "Prodaja" menopauze kao z a s t r a š u j u ć e g razdoblja gubitka sudionike vrijednih nastojanja "podizanja svijesti". rak debelog crijeva. važan događaj u kampanji "edukacije" potrošača o menopauzi bio je članak na naslovnici Paradea. bolje i mudrije: ovogodišnji neizostavan vodič za sve nas". iako se iznos tih naknada drži u strogoj tajnosti. to ć e t e aktivnije sudjelovati u održavanju svojega zdravlja. v e ć je u istome broju njezina slika bila središnji dio W y e t h o v e reklame. što više znate o menopauzi i posljedičnom gubitku estrogena. te se slavne o s o b e u m n o g i m televizijskim intervjuima i t a b l o i d i m a prikazuje kao 3 znojenje. A Lauren H u t t o n nije jedina zvijezda u W y e t h o v o j ergeli. " M o j a najvažnija tajna je estrogen". a istaknuti ragbijaši danas p o m a ž u "prodati" stidljivost kao simptom m e n t a l n e bolesti. Zamagljujući granicu između novinarstva i marketinga. Huttonova se nije pojavila samo na naslovnici časopisa i u njegovu glavnom članku. seksipilna Lauren Hutton ukrašavala je naslovnicu Paradea s naslovom "Živite d u ž e . 6 Nije č u d n o da je Lesa H e n r y sljedeće godine p o n o v n o osvojila istu nagradu.

"zato jer im vjeruju. godine počeli su pristizati preliminarni rezultati o p s e ž n o g istraživanja d u g o r o č n e p r i m j e n e tih lijekova. bez obzira na d o b . depresiji i socijalnoj anksioznosti. pisalo je u u v o d u . " U m j e s t o da ste u svojim najboljim godinama o s u đ e n e promatrati smrt vlastite ženskosti. Robert Wilson je sredinom šezdesetih godina dvadesetog stoljeća objavio prijelomno djelo Zauvijek žena. "Estrogenska terapija zaustavlja njezino ubrzano tjelesno p r o p a d a n j e u g o d i n a m a nakon m e n o p a u z e " . Radeći u svojemu uredu u N e w jerseyju. Izvaci su objavljeni u časopisima Look i Vogue. . bile slavne o s o b e na platnim popisima farmaceutskih tvrtki. kaže Schachtelova.. v e ć p o m o ć u promicanju o d r e đ e n o g stava o tom stanju. 1 2 Knjiga je postala bestseler. kao i drugih slavnih o s o b a . kombinirani oblik nadomjesne hormonske terapije .do kraja života". v e ć stanje "gubitka estrogena" koje povećava rizik smrtonosnih i zastrašujućih bolesti te iziskuje posjet liječniku. kaže.jedna od najviše propisivanih terapija u povijesti . s country kantautoricom N a o m i J u d d i s televizijskom megazvijezdom Cybill S h e p h e r d ."Takve kampanje iznimno uspješno dopiru do potrošača" kaže posrednica A m y D o n e r Schachtel. može cijeli život bez opasnosti uživati u neograničenoj spolnosti"." U l o g a L a u r e n H u t t o n . Surađivala je sa srcolomcem R o b o m L o w e o m iz serije Zapadno krilo. W y e l h o v a reklama s Lauren H u t t o n trebala je uvjeriti ž e n e da m e n o p a u z a nije tek prirodan d i o života. a naklada od 100 0 0 0 primjeraka prodala se za nekoliko mjeseci. jer se javnost sve više upoznavala s opasnostima njihovih hormonskih tableta.. 1966. baš kao i danas.koja se gotovo četrdeset godina kasnije ponavlja u marketinški osmišljenoj poruci Lauren Hutton . f i n a n c i r a n o g iz d r ž a v n o g p r o r a č u n a . Do objavljivanja članka na naslovnici Paradea 2000. ali je W y e t h u posljednjih nekoliko godina imao više razloga za njezino promicanje. lako je bilo očito da tablete 61 ." W i l s o n o v e tvrdnje o čudesnim svojstvima estrogena poduprli su mnogi autori znanstvenih članaka. zadržat će je u cijelosti . Zauvijek žena. K a o što ć e m o uskoro svi doznati. Posrijedi je deficitarna bolest koju valja liječiti hormonskim tabletama. Središnja tvrdnja knjige Zauvijek žena . ta privlačna bivša stručnjakinja za o d n o s e s j a v n o š ć u u farmaceutskoj tvrtki izbila je na prvu crtu medicinskog marketinga. U središtu zbivanja su.. "Njezino tijelo zadržava relativnu mladolikost jednako kao i muško tijelo.. " S a m o jedan segment u d r ž a v n o m televizijskom intervjuu ili j e d a n članak u važnijim Naslovnica knjige novinama mogu znatno utjecati na pacijentovu odluku o t o m e da zatraži terapiju". m e n o p a u z a j e bolest p o m a n j k a n j a h o r m o n a . N e p r e s t a n o ističe kako je cilj industrijskih kampanja sa slavnim nositeljima p o t a k n u t i pacijente na o d l a z a k liječniku i traženje terapije.tjelesno i e m o c i o n a l n o .' 1 dobrobiti korisnicama diljem svijeta: blago je povećavao rizik srčanog i moždanog udara. "Ljudi će se ugledati na slavne osobe".ukazuje da je menopauza stanje koje iziskuje medicinsku p o m o ć . stvaranja krvnih ugrušaka i raka dojke. Predstavljanje prirodne promjene u ženskom 10 tijelu kao m e d i c i n s k o g stanja "gubitka estrogena" seže n a j m a n j e nekoliko desetljeća u prošlost.donio je više štete nego GO objavila je revolucionarno postignuće: "otkriće da je m e n o p a u z a bolest pomanjkanja h o r m o n a koju je m o g u ć e izliječiti i p o t p u n o spriječiti" znači da "svaka žena. nije bilo stvaranje o d r e đ e n o g stanja. 11 Katkad o d j e d n o m razgovara na dva telefona te povezuje istaknule slavne osobe i velika farmaceutska imena koja žarko žele educirati javnost o uobičajenim zdravstvenim stanjima. koju j e m o g u ć e izliječiti i p o t p u n o spriječiti. a W i l s o n je postao slavan liječnik. Takva p r e d o d ž b a m e n o p a u z e nipošto nije nova. Schachtelova je sudjelovala u traženju slavnih osoba koje će podizati svijest o sindromu iritabilnog crijeva. zapisao je W i l s o n . Njujorški ginekolog dr.

j e d a n od prvih sintetičkih oblika ženskog hormona estrogena. " 1 5 Ta mreža sa sjedištem u W a s h i n g t o n u . shvaćanje m e n o p a u z e kao medicinskog stanja ženama je donijelo o d r e đ e n u dobrobit: pritužbe na valove vrućine. W i l s o n a nisu znale da je njegovu promotivnu turneju i znanstveni rad na ispitivanju estrogena dijelom financirala farmaceutska tvrtka Ayerst Laboratories. Bellova smatra da je negativna strana medikalizacije m e n o p a u z e daleko nadmašila njezinu d o b r o b i t . k a o i kod drugih stanja. koja je proizvodila h o r m o n e te s v r e m e n o m postala W y e t h . Toj. a u nekim slučajevima ih je i ublažavala terapijama. znojenje i druge simptome postale su opravdane. K a o što se ispostavlja da je suvremena nadomjesna hormonska terapija toksična i škodljiva. predstavnici tih dviju skupina također tijesno surađivali. o dugoročnim rizicima i dobrobiti nije se znalo ništa. jedna je od malobrojnih istaknutih skupina u Sjedinjenim Američkim Državama koje su ostale p o t p u n o neovisne o financiranju i potpori farmaceutske industrije. P r e m a Bellovoj. K a d je m e n o p a u z a definirana kao deficitarna bolest. t o č n i m informacijama o o d r ž a v a n j u zdravlja. koja ž e n e p o t i č e da se aktivno zauzmu za svoje zdravlje. izjavljuju. Zastupničke organizacije poput Državne ženske zdravstvene mreže. M n o g e čitateljice bestselera pokojnoga dr.n u d e kratkoročnu d o b r o b i t u obliku ublažavanja s i m p t o m a ." 16 Sociologinja S u s a n B e l l j e p o č e t k e medikalizacije m e n o p a u z e vremenski smjestila mnogo prije objavljivanja knjige Zauvijek žena . kad je mala skupina istaknutih 62 skupina liječnika istraživala novi lijek nazvan D E S . s v r e m e n o m pokazao kao opasan karcinogen povezan s prirođenim m a n a m a u ženske djece čije su majke uzimale taj lijek. 1 *' Savršeni primjer vjerojatno je knjiga Zauvijek žena koja je naraštajima ž e n a pomogla prodati zamisao da svoju deficitarnu bolest mogu liječiti hormonskim nadomjestkom. Skupina priznaje p o t r e b u za djelotvornim lijekovima za s i m p t o m e m e n o p a u z e te za valjanim. D C . Ponavljajući W i l s o n o v e argumente. "Takav pristup ne koristi ž e n a m a . kritiziraju liječnike koji probleme žena u srednjoj životnoj dobi o d b a c u j u kao " o b i č n u " m e n o p a u z u .napose seksualnom oslobađanju. v e ć prirodna tjelesna funkcija pa je nije automatski potrebno liječiti. neki autori u p o r n o tvrde (>>> . " M e n o p a u z a nije bolest. 13 medicinskih specijalista počela žensku životnu promjenu definirati kao medicinski problem i nazivati je deficitarnom bolešću. S l i č n e optužbe u p u ć e n e medicinskoj profesiji redovito pristižu iz ženskog pokreta. 2 0 lako se savez dijelova medicinske profesije i farmaceutskih tvrtki katkad naziva "industrijom m e n o p a u z e " .u tridesete godine dvadesetog stoljeća. liječenje estrogenom nije bilo s a m o opravdano v e ć je postalo o b v e z n o . N o . M n o g i su čitatelji v e ć opazili još j e d n u p o v e z n i c u . umjesto da ih o d b a c i kao ženske izmišljotine.a to uvjerenje i d a n a s o p a ž a m o u promidžbi L a u r e n H u t t o n . medicinskoj profesiji prigovorio je to što m e n o p a u z u nije shvatila kao "ozbiljan tjelesni i mentalni sindrom". ali se oštro protivi viđenju te normalne životne p r o m j e n e kao deficitarne bolesti. baš kao i W i l s o n . " M e n o p a u z a je medikalizirana". 17 Ista je U ozračju novoga ženskog pokreta šezdesetih godina te njegove emancipacijske retorike W i l s o n je u svojoj knjizi ustvrdio da je njegovo r e v o l u c i o n a r n o v i đ e n j e m e n o p a u z e i njezina liječenja d o p r i n o s oslobađanju žena .1" I liječnicima i tvrtkama u interesu je da se m e n o p a u z a shvaća kao stanje koje iziskuje liječenje pa s u . lijek iz tridesetih godina. 1 ' 1 Ta ženska skupina istodobno žestoko kritizira slavnu knjigu Zauvijek žena i W i l s o n o v u tvrdnju da je m e n o p a u z a bolest. medicinska znanost ih je objasnila. tako se i D E S .tvrtka koja je gotovo četiri d e s e t l j e ć a poslije financirala prodaju slave Lauren H u t t o n . ta feministička skupina p o t i č e liječnike da budu osjetljiviji za neugodne promjene koje mnoge žene proživljavaju u menopauzi i pokušaju im pomoći. Uvažavajući katkad teške patnje svojih pacijentica u menopauzi. v e ć i n o m muškoj. W i l s o n je odlučno stao na stranu žena i o d v a ž n o se suprotstavio "ravnodušnosti" muških liječnika koji su ženske patnje odbacivali kao puki stav.

D o k s Allinom gledate te reklame u njezinu uredu u središtu grada. Potkraj osamdesetih te p o č e t k o m d e v e d e s e t i h godina milijuni žena diljem svijeta p o č e l i su uzimati kombiniranu n a d o m j e s n u hormonsku terapiju . uključujući međunarodni kongres o m e n o p a u z i . 2 4 Prema njezinim riječima. takva terapija mogla dugoročno smanjiti rizik od lomova kostiju.oštra kritičarka marketinga menopauze. radi A m y Allina. ženskost i seksualnost. Ta reklama uvjerava liječnike: "Liječiti je P r e m a r i n o m " i "Držati je na Premarinu". ne znate biste li se nasmijali ili zaplakali.zagovaraju shvaćanje m e n o p a u z e kao prirodnog procesa te i s t o d o b n o razotkrivaju marketinške k a m p a n j e koje p r o m i č u zamisao deficitarne bolesti ili gubitka. 21 ć e postati j e d a n o d najprodavanijih lijekova svih v r e m e n a . V e ć i n a tih d o k a z a o d s a m o g a j e p o č e t k a bila z n a n s t v e n o neuvjerljiva.ili H R T .č i m e se ljudima u velikoj mjeri oduzima m o ć . p o k r e t a n a d u b o k o ukorijenjenim i rasprostranjenim strahovima vezanim uz starenje. W y e t h o v a kampanja s Lauren Hutton "iskorištava obožavanje slavnih osoba u ovoj zemlji". koje joj vrlo dobro posluže kad god javno govori o t o m e kako se menopauza prodavala ženama i kako im se još uvijek prodaje. Štoviše. izjavljuje sredovječna žena na reklami iz jednoga medicinskog časopisa iz sedamdesetih godina. D o k su farmaceutske reklame poticale liječnike na "držanje na Premarinu". a uz njega i o b e ć a n j e da je sigurniji od s a m o g estrogena. uključujući pojavljivanje Lauren H u t t o n u Paradeu. uključujući W y e t h . N o . kaže. estrogenu je d o d a n drugi lijek zvan progestogen (ili progestin) i tako je d o b i v e n kombinirani oblik n a d o m j e s n e h o r m o n s k e terapije koji W y e t h prodaje kao popularni Prempro. k o j e m u je slavna luka u S y d n e y j u bila d o m a ć i n j e d n o g a proljeća s r e d i n o m d e v e d e s e t i h g o d i n a . " R e k l a m e koristimo da bismo p o k a z a l e kako farmaceutske tvrtke proširuju tržište za nadomjesnu hormonsku terapiju".da proces preobrazbe ženske životne promjene u medicinsko stanje nije dio kakve mračne komercijalne zavjere. a mnoga će se o b e ć a n j a pokazati krajnje lažnima.21 Voditeljica programa i politike te skupine je harvardska diplomantica A m y Allina . srčane bolesti i slabljenja kognitivnih sposobnosti. mogle financirati gotovo polovicu znanstvenih izlaganja. 2 5 Nadomjesna hormonska terapija zapravo je trebala biti eliksir života. Istraživačice Susan Ferguson i C a r l a Parry n e d a v n o su izjavile da je p o t r e b n o n e o d g o d i v o "demedikalizirati jezik i iskustvo m e n o p a u z e " te je opisati i shvatiti kao prirodan i zdrav proces. a ispod slike ističu se riječi otisnute debljim slovima: " P o m a n j k a n j e estrogena". uključujući W y e t h o v o 65 Č a k i ako zavjera ne postoji." "To nije bila p r o m j e n a . 22 Skupine poput D r ž a v n e ženske zdravstvene mreže smatraju da č i n e upravo to .razvijenu na temelju dokaza koji su ukazivali da bi. W y e t h o v o m lijeku koji 64 . " S v e te reklame p r o m i č u zamisao da sa ženskim tijelima nešto nije u r e d u . da starenje nije d o b r o i da će vas lijekovi popraviti. N a k o n tih prvih spoznaja o raku. Allina se ponosi iznimnom zbirkom reklama za lijekove. 2 0 N e samo što je industrija u velikoj mjeri financirala kongres v e ć su i p o j e d i n a č n e tvrtke. Druga reklama d o n o s i krupni kadar n e v e s e l a lica vrlo potištene žene. između društva i svijeta m e d i c i n e odvija se složena razmjena p r e d o d ž b i i zamisli. Javna ogorčenost z b o g primjene hormona bila je sve veća te je zapravo potaknula stvaranje mreže u kojoj danas. kritičari i dalje traže da se stane na kraj o n o m e što shvaćaju kao p r e d u b o k o zadiranje m e d i c i n e u svakodnevni život . četvrt stoljeća kasnije. prva su istraživanja v e ć navodila na zaključak da uzimanje tih lijekova povećava rizik od raka endometrija. kao što je proizvođač antidepresiva sudjelovao u financiranju psihijatrijskog skupa u N e w Yorku. v e ć katastrofa". Svakog poslijepodneva. zabludu o nadomjesnoj hormonskoj terapiji kao univerzalnom lijeku utvrđivalo se na industrijski financiranim medicinskim skupovima i znanstvenim konferencijama diljem svijeta. tijekom č e t v e r o d n e v n e konferencije sva su izlaganja bila financirana iz industrijskih blagajni. osim ublažavanja simptoma.

" U sklopu H E R S ispitivanja gotovo tri tisuće starijih žena s određenim oblikom srčane bolesti n a s u m c e je razvrstano u dvije skupine. pozornost javnosti nije se usredotočila na nove i v a ž n e z n a n s t v e n e spoznaje o nedjelotvornosti d u g o r o č n e n a d o m j e s n e hormonske terapije. d v a su britanska liječnika u j e d n o m medicinskom časopisu objavila pismo kojim su uvjerljivo izrazila sumnju u smanjenje rizika od srčane bolesti n a d o m j e s n o m h o r m o n s k o m terapijom K a o m n o g o sigurnije mogućnosti naveli su intenzivniju tjelesnu aktivnost. zvana kontrolna skupina. Istraživači su n a k o n četiri g o d i n e ustanovili da stanje ž e n a koje su uzimale lijek nije bilo bolje od stanja žena koje su uzimale placebo pripravak. Istraživanje su vodili istraživači s kalifornijskog Sveučilišta u San Franciscu. slavnoj znamenitosti S y d n e y j a .izlaganje o funkcijama mozga i nadomjesnoj hormonskoj terapiji. Rezultati su bili zapanjujući. drugi su iznosili m n o g o ozbiljnije procjene postojećih d o k a z a . zdraviju prehranu i prestanak pušenja. s a m o nekoliko mjeseci prije objavljivanja rezultata H E R S istraživanja. 3 2 Štoviše. godine strogim i vrhunskim istraživanjem n a z v a n i m H E R S . a W y e t h je iste godine. randomizirano kontrolirano ispitivanje relativno je jednostavan. a financirao ga je W y e t h . a taj se oblik d a n a s u znanosti smatra zlatnim standardom za procjenu djelotvornosti terapije. Po završetku kongresa sudionici su mogli obići prašumu. o t p o č e o sa svjetskom k a m p a n j o m p o d s j e ć a n j a žena i njihovih liječnika na opasnosti "gubitka estrogena" u menopauzi. "a ne bolest. Lijek nije spriječio ni j e d a n srčani udar . Sudionici se n a s u m c e podijele u dvije skupine. 3 2 umjesto pouzdanijih randomiziranih kontroliranih istraživanja. a druga skupina. J o š v e ć u zabrinutost izaziva podatak da je u prvoj godini istraživanja nešto veći broj srčanih udara zabilježen u skupini žena koje su primale nadomjesnu hormonsku terapiju.suprotno o n o m e u što se ž e n e uvjeravalo d e s e t ili više godina. D o k su neki idejni v o đ e tom prilikom u luci pjevali hvalospjeve nadomjesnoj hormonskoj terapiji za m e n o p a u z u te organizirali ili nazočili konferencijama p o d pokroviteljstvom proizvođača lijekova. ' Ali. lako možda zvuči kao nespretan znanstveni izraz. te r o m a n t i č n e p l o v i d b e l u k o m . ali taj d o p i s nije s a d r ž a v a o u p o z o r e n j e o sve v e ć o j zabrinutosti z b o g n a d o m j e s n e h o r m o n s k e terapije.te nimalo zvjezdane promidžbe." 2 7 U vrijeme skupa u Sydneyju kombinirana nadomjesna hormonska terapija naširoko se koristila još od o s a m d e s e t i h godina. dok je druga kontrolna skupina primala placebo pripravak. prima placebo 66 . od kojih je jedna primala kombiniranu terapiju estrogena i progestina ( H R T ) . J e d n a skupina prima lijek. Iste godine kad je održana ova konferencija. 3 0 Istraživanja s ciljem dokazivanja djelotvornosti lijekova u smanjivanju vjerojatnosti srčanog udara do tada su uglavnom bila opservacijska istraživanja. z a m a m n a p o n u d a društvenih događanja u Sydneyju obuhvatila je posjet O p e r i . unatoč tom zastrašujućem n o v o m dokazu o popularnom lijeku. Veliki koraljni greben i Uluru. " M e n o p a u z a je normalno fiziološko stanje". ali vrlo učinkovit način ispitivanja lijekova i drugih terapija. nekontroliranom pokusu. H E R S istraživanje bilo je osobito važna prekretnica jer je bilo među prvim randomiziranim kontroliranim ispitivanjima hormonskih pripravak. ali su dugoročni rizici i d o b r o b i t procijenjeni tek 1998. D o tada s u lijekove uzimale ž e n e koje su zapravo nesvjesno sudjelovale u g o l e m o m . Da bi se m e đ u n a r o d n i m delegatima olakšalo shvaćanje najnovijih znanstvenih spoznaja o m e n o p a u z i . Po završetku ispitivanja usporedi se zdravstveno stanje skupina. Raspirivanje strahova od te bolesti poslužit ć e kao protumjera o č e k i v a n o m j a č a n j u strahova z b o g lijekova. W y e t h je poslao dopis liječnicima diljem Sjedinjenih Američkih D r ž a v a . do kojeg se došlo vrhunskim istraživanjem. napisali su. H E R S studija privukla je nevjerojatno malo pozornosti javnosti . v e ć savjete o novoj kampanji edukacije pacijenata s primarnim ciljem "edukacije 67 lijekova.

Knjižica. njegova uloga u osmišljavanju i distribuciji knjižice te organizaciji cjelokupne kampanje "podizanja svijesti" nije otkrivena. T j e d a n d a n a po primitku faksa n o v i n e su objavljivale obavijesti i poticale ž e n e na pohađanje seminara na kojima će medicinski stručnjaci u gradovima i mjestima diljem zemlje govoriti o "gubitku estrogena" te savjetovati što valja učiniti.. nalazio uz sliku supermodela Lauren Hutton. U privitku dopisa nalazio se izvadak iz edukacijskog materijala namijenjenog pacijenticama. koja ž e n e potiče na posjet liječniku zbog prirodnog stanja koje će sve doživjeti. a sadržavao je obavijest o novoj državnoj kampanji podizanja svijesti o menopauzi. a u njemu crtež gole žene. godine. gotovo isti popis koji se u reklami u Paradeu. g o d i n e .ž e n a o svim p o s l j e d i c a m a gubitka estrogena u m e n o p a u z i te o njegovim različitim i katkad ozbiljnim utjecajima na njihovo tijelo". W y e t h o v novi promidžbeni val bio je globalan pa je s v r e m e n o m stigao do obala daleke Australije. taj je pristigao iz j e d n e globalne tvrtke za o d n o s e s javnošću nudeći novinarima važnu n o v u vijest s područja zdravlja. u dva sata i dvije minute. drugi cilj kampanje bilo je poticanje žena na posjet liječniku "kako bi doznale više o menopauzi i.p r e u z e t a je izravno iz W y e t h o v e reklame koja se u to vrijeme objavljivala u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a .točnije. crtež gole ž e n e . podijeljena Australkama p o d pokroviteljstvom industrije 2000. 3 6 N a j m a n j e jedna slika iz n a v o d n o neovisne edukacijske knjižice .što je nekoliko mjeseci kasnije priznao predsjednik Društva. novinske reklame nosile su naziv i logotip Australazijskog društva za menopauzu. u sklopu globalnog marketinškog nastojanja p o v e ć a n j a p r o d a j e n a d o m j e s n e h o r m o n s k e terapije.. koju je "osmislila skupina stručnjaka" iz Australazijskog društva za m e n o p a u z u . K a o i mnoge suvremene marketinške kampanje. v e ć i zato jer rasvjetljuje zajedničke interese liječnika i farmaceutskih tvrtki. J e d n o g a poslijepodneva sredinom srpnja 2 0 0 0 . isticala je m n o g e n a v o d n e "opasnosti" m e n o p a u z e . Ta australska k a m p a n j a nije bila s k r o m n a . a p r e m d a je W y e t h o v o pokroviteljstvo sitnim slovima o t k r i v e n o na posljednjoj stranici. u informativnu redakciju utjecajnih državnih novina stigao je faks. 3 4 Kao i deseci faksova koliko ih s v a k o d n e v n o stiže u svjetske novinske redakcije. O b i l n o financirana k a m p a n j a "podizanja svijesti". okružene zastrašujućim nizom prijetnji njezinu zdravlju povezanih s "gubitkom estrogena": Alzheimerova bolest. australski stručnjaci iz D r u š t v a za m e n o p a u z u nisu sastavili "edukacijski materijal" namijenjen javnoj distribuciji. kao i farmaceutskih tvrtki. 33 stručnjaci u sklopu kampanje sastavili besplatnu edukativnu knjižicu za pacijentice te da će u cijeloj državi uskoro biti održan niz seminara za potrošače. itd. nedvojbeno pogoduje poslovanju liječnika. Na naslovnici knjižice nalazili su se naziv i logotip Australazijskog društva za m e n o p a u z u . srčani udar. o gubitku estrogena". Australski marketing m e n o p a u z e na početku novoga tisućljeća postat će udžbenički primjer prodavanja bolesti. sa sjedištem na M a n h a t t a n u . 35 P r e m a dopisu iz W y e t h a . Pisalo je da su australski 68 Kao i priopćenje za javnost. te tvrtke Hill & K n o w l t o n . Uz njega su također bile n a v e d e n e d a n a s v e ć poznate zdravstvene prijetnje ž e n a m a u m e n o p a u z i : Alzheimerova bolest. Poslala ga je tvrtka Hill & Knowlton.. S u p r o t n o tvrdnjama iz priopćenja za javnost tvrtke Hill & K n o w l t o n . koju će uskoro pogoditi uragan loših vijesti. a australski su ih stručnjaci n a k n a d n o pregledali i potpisali . otprilike u vrijeme kad je Lauren H u t t o n krasila naslovnicu časopisa Parade. Materijal i edukacijsku knjižicu za pacijentice sastavili su djelatnici W y e t h a i njihova tima za o d n o s e s javnošću. srčani udar i slično. W y e t h o v d o p i s liječnicima nije v a ž a n s a m o zato jer otkriva sve v e ć u komercijalnu potrebu za utvrđivanjem javnih strahova od m e n o p a u z e . ni faks ni novinske reklame nisu otkrivale da tu australsku kampanju financira američki W y e t h .. N o . 69 .

g o d i n e . u skladu s ustrojstvom istraživanja. To je istraživanje nazvano 70 . a tablete je osiguravao W y e t h . g o d i n e . Za sudionice istraživanja to je zacijelo bila zabrinjavajuća vijest. A m e r i č k i Državni institut za zdravstvo p o k r e n u o ga je p o č e t k o m devedesetih godina. osobito z b o g toga što. istraživanje H E R S . pa su se njegovi rezultati odnosili na širok raspon žena. d u g o r o č n o istraživanje utjecaja hormonskih lijekova na zdrave ž e n e . mreža industrijskog pokroviteljstva bila je prikrivena 1 u nekim kontaktima nositelja k a m p a n j e s medijima i javnošću. a nitko od autoriteta na p o d r u č j u zdravstva nije nikoga pozvao na odgovornost. N o . godine. 71 neuravnotežene marketinške materijale potpisali takozvani australski stručnjaci. A rezultati H E R S istraživanja tada su bili poznati v e ć dvije godine. unatoč t o m e što su javnosti izložene o č i t o n e t o č n e informacije o j e d n o m od najprodavanijih lijekova svih vremena. istraživači koji su radili na o p s e ž n o m istraživanju Ž e n s k a zdravstvena inicijativa. P o v e ć a n j e je bilo vrlo malo p a s e o č e k i v a l o d a ć e s v r e m e n o m nestati. uslijed pritiska ženskih udruga poput D r ž a v n e ženske z d r a v s t v e n e m r e ž e . m n o g o v e ć e g i važnijeg istraživanja. S r e d i n o m 2 0 0 0 . a njegovi će rezultati ustaljenu medicinsku teoriju okrenuti naopačke. ipak j e izazvalo zabrinutost jer lijekovi nisu trebali povećati rizike v e ć ih smanjiti. Bilo je mnogo opsežnije jer je o b u h v a ć a l o više od 16 0 0 0 žena. Marketing se još j e d n o m sakrio p o d maskom edukacije. U odlomku o dobrobiti nadomjesne hormonske terapije pisalo je kako opservacijska istraživanja navode na zaključak da ti lijekovi smanjuju vjerojatnost s r č a n e bolesti. prije n o što j e W y e t h z a p o č e o s australskom k a m p a n j o m . a p o t o m su predstavljeni kao neovisne informacije za pacijente. A l i . d o k j e W y e l h o v marketinški val preplavljivao svijet. Istraživanje j e z a d v i j e g o d i n e p r e k i n u t o prije v r e m e n a jer j e ustanovljeno da nadomjesna hormonska terapija čini više štete nego koristi. što je vjerojatno najvažnije. P o č e t k o m 2 0 0 0 . A. plaćenu zvijezdu Lauren Hutton d o v e o na naslovnicu Paradea te Australiju zasipao navodno neovisnim materijalima.ali nije s p o m e n u l a najnovije d o k a z e o opasnostima W y e t h o v e nadomjesne hormonske terapije. Prvi rezultati Ž e n s k e zdravstvene inicijative sredinom 2002. u knjižici nije s p o m e n u t a ni informacija 0 d o k a z a n o m riziku stvaranja krvnih ugrušaka p o v e z a n i h s tim lijekovima. Financirali su ga američki porezni obveznici. doslovce nitko iz medicinskih krugova nije ni prstom m a k n u o . počeli su pristizati prvi zastrašujući rezultati opsežnog randomiziranog kontroliranog istraživanja koje je američka savezna vlada započela gotovo deset godina ranije. čiji su rezultati objavljeni 1998. U ovom su slučaju pristrane i istraživanje. do tada v e ć uputili na opasnost n a d o m j e s n e h o r m o n s k e terapije. V r i j e m e je u t o m slučaju presudno važno. 37 Ž e n s k a zdravstvena inicijativa. što je još gore. P o v e ć a n i rizici povezani s lijekovima s v r e m e n o m nisu nestali." 1 To je v a ž n o otkriće potvrdilo rezultate koje je dvije godine prije iznjedrilo istraživanje H E R S te je naizgled bilo u suprotnosti s medicinskim uvjerenjima. N o . Obavijestili su ih da se u sudionica istraživanja koje uzimaju kombiniranu inačicu nadomjesne hormonske terapije. provedeno je na ž e n a m a koje su v e ć imale o d r e đ e n i oblik srčane bolesti. Ž e n s k a zdravstvena inicijativa predstavljala je prvo opsežno. nisu ni znale uzimaju li prave lijekove ili placebo pripravak. Također. k o j e s u z a h t i j e v a l e t a k v o strogo B i o j e t o još j e d a n primjer lažno n e o v i s n e inicijative p o d pokroviteljstvom industrije. Istraživanje H E R S . napisali su izvanredan dopis te ga poslali tisućama sudionica. bilježi nešto više slučajeva "srčanih i moždanih udara te stvaranja krvnih ugrušaka" n e g o u ž e n a koje uzimaju placebo pripravke. Pogrešnost k a m p a n j e bila je još v e ć a z b o g toga što su prvi rezultati. nije o t k r i v e n o d a j e d n o o d prvih vrhunskih randomiziranih kontroliranih istraživanja. I. nije iznjedrilo dokaze o takvoj dobrobiti.

M e đ u t i m . Izuzev blagog smanjenja slučajeva lomova i raka d e b e l o g crijeva. pokazalo se potpuno lažnim. d o i m a l o se da su lijekovi p o v e ć a l i njezinu učestalost. 42 Umjesto da spriječe Alzheimerovu bolest. lijekovi su prouzročili jedan ozbiljan problem . |odine. stopa propisivanja nadomjesne hormonske terapije dramatično se smanjila nakon 2002. vitalnost. mnogi su istraživači kritizirali rezultate Ž e n s k e z d r a v s t v e n e inicijative k a o manjkave. utjecajni Američki koledž porodništva i ginekologije ženama je i dalje preporučivao nadomjesnu hormonsku terapiju s ciljem "smanjivanja opasnosti od kardiovaskularnih bolesti". 4 6 73 kampanja. m a l o će nepristranih promatrača osporiti tvrdnju da j e o d d r ž a v e financirana Ž e n s k a zdravstvena inicijativa j e d n o o d najopsežnijih i najboljih istraživanja p r o v e d e n i h na t o m području. " V a ž n o je spomenuti da mnogi valjani dokazi potvrđuju djelotvornost tih lijekova u smanjenju učestalosti i intenziteta valova vrućine u mnogih žena. 59 Ti neočekivani rezultati izazvali su šok i nevjericu te M a l u dobrobit u su m n o g i liječnici prisilno shvatili da su njihova uvjerenja o obliku smanjenog rizika od prijeloma i raka debelog crijeva daleko je nadmašilo povećanje rizika od srčanog i moždanog udara.godine objavljeni su u Glasniku Američke medicinske udruge pojavivši se na novinskim naslovnicama diljem svijeta. O b e ć a n j e nadoknađivanja gubitka hormona hormonskim nadomjestkom. unatoč tome. kojim nije ustanovljena kardiološka dobrobit nadomjesne hormonske terapije. M e d u starijim sudionicama istraživanja lijekovi su nakon pet godina udvostručili rizik "vjerojatne d e m e n c i j e " s okvirno I na 2%. P u n e dvije godine nakon objavljivanja rezultata prijelomnog H E R S istraživanja 1998.' 15 Na svakih stotinu žena koje su uzimale kombiniranu nadomjesnu hormonsku terapiju. sam temelj Wyethovih nagrađenih zvjezdanih Slično t o m e . d u g o r o č n a z d r a v s t v e n a d o b r o b i t tih lijekova j e d n o s t a v n o nije zabilježena. Ali." 1 dugoročnoj zdravstvenoj dobrobiti nadomjesne hormonske terapije utemeljena na manjkavom znanstvenom pristupu te da su njihovu održavanju p o m a g a l e zvjezdane k a m p a n j e podizanja svijesti p o d pokroviteljstvom proizvođača lijekova. n e k e medicinske skupine p o d pokroviteljstvom industrije osobito su sporo prihvaćale tu novu znanstvenu stvarnost. N a k o n tri godine istraživanja nisu opazili "značajniju dobrobit u smislu kvalitete života". nakon objavljivanja daljnjih rezultata istog istraživanja. koje su imale umjerene do teške simptome. " U m j e s t o da s p r i j e č e srčanu bolest. Povrh toga. Allina ističe da medicinske skupine p o d pokroviteljstvom industrije nastoje umanjiti važnost rezultata Ž e n s k e zdravstvene inicijative. osobito za m l a đ e ž e n e . te da je v a ž n o rezultate tih najnovijih istraživanja smjestiti u kontekst svih relevantnih p o d a t a k a . g o d i n e . s o d r e đ e n o m d o z o m s u m n j e u z i m a j u se i t v r d n j e da lijekovi ublažavaju mnoge simptome povezane s m e n o p a u z o m . Razmatrali su njezine učinke na o p ć e zdravlje. kao 1 sva znanstvena shvaćanja. U j e d n o izražava zabrinutost z b o g p o n o v n o g marketinškog potkopavanja valjane znanosti. u podskupini mladih žena u dobi od 50 do 54 godine. M e đ u t i m . lijekovi su je prouzročili.razlog zbog kojega su mnoge žene z a p o č e l e s terapijom.'-' 72 . Ž e n s k o m zdravstvenom inicijativom istraživači su istražili u kojoj mjeri nadomjesna hormonska terapija poboljšava kvalitetu života. U n a t o č kritikama toga istraživanja te daljnjem zagovaranju lijekova od s t r a n e njihovih dugogodišnjih p o b o r n i k a . mentalno zdravlje i seksualno zadovoljstvo. N e d v o j b e n o je da se naše znanje 0 rizicima i dobrobiti n a d o m j e s n e h o r m o n s k e terapije razvija. stvaranja ugrušaka i raka dojke. unatoč njezinoj preciznosti i golemim razmjerima. lijekovi su d o n e k l e ublažavali valove v r u ć i n e i poteškoće sa s p a v a n j e m . Promatrači poput A m y Alline vjeruju da su provedene združene kampanje kojima se nastojao ublažiti utjecaj ta d v a važna istraživanja i na javnost i na liječnike koji ispisuju r e c e p t e .uključujući s r č a n e i m o ž d a n e u d a r e .

a učestalost njezina propisivanja se smanjila . a složenost znanosti i dalje će biti zasjenjena njihovim zvjezdanim sjajem. M n o g i promatrači smatraju da je iskorištavanje ženske životne p r o m j e n e savršena ilustracija d r a m a t i č n e preobrazbe normalnoga ljudskog iskustva u m e d i c i n s k o stanje koje je m o g u ć e liječiti.'' 0 U članku nije s p o m e n u t o ni to da tu zvijezdu plaća tvrtka koja proizvodi estrogen. N o . 47 kampanje i dalje će obmanjivati potrošače diljem svijeta. nedavno je izjavila jedna viša marketinška rukovoditeljica n u d e ć i savjete svojim kolegama u farmaceutskoj industriji. slavne o s o b e na platnom popisu farmaceutskih tvrtki nisu zakonski o b v e z n e otkriti t o č n e informacije o stanju ili terapiji koju p r o m i č u . kao što ć e m o se uvjeriti. Z a š l o ? Z b o g "velike prednosti u o d n o s u na reklamiranje. ta postava o b u h v a ć a i n e k e od najpoznatijih svjetskih skupina za zaštitu prava pacijenata. jer je medijski prostor u emisiji gotovo besplatan. N o . zvjezdane marketinške 74 75 . kaže Allina. "Posrijedi je besramno zaobilaženje j a v n e zdravstvene zaštite". 5 1 S v e dok se nadzorna tijela iz područja zdravstva ne probude iz drijemeža. 4 9 U d a n a s neslavnom promicanju estrogena u članku objavljenom u časopisu Parade nisu spomenute nuspojave toga lijeka. 40 Tako je s a v j e t o v a l a pojavljivanje slavne osobe u televizijskim ili drugim intervjuima umjesto izravnog reklamiranja. vjerojatno z b o g toga što poštena ravnoteža nije bila važna. P o s r e d n i c a A m y D o n e r S c h a c h t e l u j e d n o m je slučaju australskom p r o i z v o đ a č u p o p u l a r n o g sojinog d o d a t k a p r e h r a n i pomogla u angažiranju Cybill S h e p h e r d s ciljem podizanja svijesti o menopauzi. unatoč t o m e što bi javnost mogla pogrešno zaključiti da je zvijezda neovisna. " P o v e z a n o s t slavne o s o b e i o d r e đ e n o g proizvoda posjeduje neobjašnjivu čarobnu moć".u n a t o č o d l u č n o j k a m p a n j i o b r a n e lijeka . koje u javnosti prodaju o d r e đ e n u bolest ili lijek ne otkrivajući svoje veze s p r o i z v o đ a č e m .Kad se javnost počela bolje upoznavati s opasnostima nadomjesne h o r m o n s k e terapije. J e d n a k o tako nisu zakonski obvezne razotkriti vezu s proizvođačem lijeka. a i ne morate brinuti o poštenoj ravnoteži". Tvrdi da plaćene slavne osobe. zapravo "doslovce obmanjuju" ljude.drugi p r o i z v o đ a č i drugačijih lijekova ili alternativnih terapija pokušali su se ugurati na "tržište m e n o p a u z e " i u t o m e su također često koristili p o m o ć zvijezda. Zvjezdana postava te d r a m e d a n a s o b u h v a ć a najistaknutije slavne osobe tijesno povezane s farmaceutskim tvrtkama. kao ni mediji u kojima se pojavljuju.

' U drugim dijelovima svijeta. kao i okolna raskoš. U nekim školama susjedne države čak 20% bijelih dječaka zbog p o r e m e ć a j a deficita pozornosti danas uzima stimulanse nalik speeđu.a . Udaljeno dobrih sat v r e m e n a vožnje od sirena i stresa središta VVashingtona. Svibanj je.4. što je kratica naziva Djeca i odrasli s p o r e m e ć a j e m deficita pozornosti i hiperaktivnosti. to p o m n o održavano igralište za golf nalazi se m e d u bogatim predgrađima M a r y l a n d a . D C . Tišina je zapanjujuća. ali se smatraju i žarištima epidemije poremećaja deficita pozornosti. a toga ponedjeljka poslijepodne i tihi zvukovi sredovječnih igrača golfa na početku godišnjega dobrotvornog golf turnira u organizaciji C H A D D . a posrijedi je energična skupina za zaštitu prava pacijenata koja se danas ponosi brojkama od 15 0 0 0 članova i 200 podružnica diljem Sjedinjenih Američkih Država. kao što je Perth na zapadnoj obali Australije. pa tišinu s vremena na vrijeme prekida ptičji pjev. Bijela predgrađa poput onih oko ladanjskog kluba m e d u najzdravijim su i najbogatijim mjestima na svijetu. Prizor takva spokojstva m o g a o bi se d o i m a t i n e s p o j i v i m s dobrotvornim događajem vezanim uz poremećaj deficita pozornosti ( A D D ) . S v e veća svjetska zabrinutost zbog prirode i razmjera poremećaja deficita pozornosti nije usporila ubrzani porast korištenja lijekova 77 . ali je okružje zapravo savršeno. brzorastuća stopa korištenja lijekova također izaziva veliku zabrinutost. poglavlje Partnerstvo s pacijentima Poremećaj deficita pozornosti Valovita z e l e n a tratina ladanjskog kluba N o r b e c k svjetluca na dobrodošlim sunčevim zrakama znatno zakašnjela proljeća.

a u M a r y l a n d u bio je J o h n n y Holliday. a ne samo lijekova. koji joj je dijagnosticiran u o s m o m razredu. ali tom poremećaju ujedno pridružuju ljudska lica. s a m o u vrijeme nastave. proizvodnja lijeka Ritalina od 1990. u n a t o č sve v e ć o j zabrinutosti. N o . D e ž u r n a zvijezda na d o b r o t v o r n o m golf turniru u organizaciji C H A D D . P r e m a stručnjacima koji p r o u č a v a j u t u p o j a v u . Z b o g nejasnoća i neslaganja o k o prirode toga poremećaja najčešće procjene broja d j e c e p o g o đ e n e A D D . rastresenosti ili impulzivnosti. g o d i n e konzumirali 8 0 % svjetske p r o i z v o d n j e stimulansa. kojoj m e d i c i n s k a dijagnoza.a . i svojim industrijskim pokroviteljima istodobno pružaju vrijednu uslugu. poznat po izvještavanju s Olimpijskih igara. dječja konzumacija lijekova ne jenjava jer f a r m a c e u t s k e tvrtke agresivno p r o m i č u n o v e lijekove kao konkurenciju sve popularnijem Ritalinu.od manje od 1% pa sve do j e d n o g djeteta na desetero d j e c e .o m znatno se razlikuju . znanost ne nudi jasne odgovore na pitanje jesu li te teškoće uglavnom izazvane biološkim i kemijskim poremećajima u mozgu. ' Lijekove je uzimala p o v r e m e n o . ugledan američki radijski i televizijski sportski novinar. iako je u mnogim slučajevima teško doznati koliko točno primaju. skrb i lijekovi mogu znatno p o m o ć i . 3 2 ovom slučaju. industrijski financirane skupine potrošača svojim pokroviteljima uzvraćaju uslugu tako što sudjeluju u stvaranju predodžbe nedovoljno dijagnosticiranog zdravstvenog p o r e m e ć a j a koji je najbolje liječiti lijekovima. p o m a ž u promidžbu i utvrđivanje o d r e đ e n o g a stava prema tom prijepornom p o r e m e ć a j u . godine porasla je za gotovo 800%. Objasnivši da živi u blizini. rekao je prije no što je uskočio u vozilo za golf te s očinskim p o n o s o m d o d a o da je upravo diplomirala s odličnim uspjehom. ali su do 2 0 0 0 . 7 K a o i u slučaju depresije. Iste je godine vodeći svjetski znanstveni časopis otkrio d r a m a t i č n o p o v e ć a n j e propisivanja tih lijekova djeci mladoj od tri godine. 5 Nesumnjivo je da C H A D D i slične skupine mogu imati važnu ulogu u pružanju potpore tisućama svojih članova i njihovim obiteljima. nešto veći prijepor izazivaju pitanja kako najbolje opisati ili prevladati teškoće d j e c e koja nisu sposobna mirno sjediti ili na nastavi nisu usredotočena. "Poznate su mi muke koje je proživjela i koje su proživjeli njezini roditelji".izjavio je Holliday. U slučaju A D D . socijalnih. ali su t u m a č e n j a tih rezultata oštro suprotstavljena.a . a tko može bolje p o m o ć i takvom "podizanju svijesti" nego skupine za zaštitu prava pacijenata p o d pokroviteljstvom industrije. N o . G o d i š n j e prima gotovo 700 0 0 0 dolara. U p o k u š a j u p r o n a l a ž e n j a o d g o v o r a na ta pitanja objavljeni su rezultati m n o š t v a z n a n s t v e n i h istraživanja. do 2 0 0 0 . kulturalnih i gospodarskih čimbenika. U ladanjski klub d o š a o je odigrati partiju golfa te voditi večernji program. Holliday nije tražio n a k n a d u za svoj doprinos t o m događaju jer je njegova kći bolovala od A D D . Amerikanci čine manje od 5% svjetskog stanovništva. rekao je novinaru Britanskog medicinskog glasnika. N e k i znanstvenici t v r d e da je postignuta o p ć a suglasnost . N e o s p o r n o je da postoje djeca s teškim i iscrpljujućim simptomima hiperaktivnosti. ili su posljedica složenog m e đ u o d n o s a tjelesnih. K a o i u slučaju mnogih drugih stanja.a .da je p o r e m e ć a j deficita pozornosti rasprostranjen i d o k a z a n o biološki p o r e m e ć a j te da je ta rasprava 79 1 Ali. nešto m a n j e o d petine ukupnog prihoda od otprilike 3 milijuna dolara. U 78 4 . kao i drugih stanja. veliki dio marketinga čini promidžba s a m e bolesti. C H A D D p o š t e n o i o t v o r e n o otkriva koliko t o č n o prima od farmaceutskih tvrtki. Z a razliku o d mnogih drugih skupina diljem svijeta. uglavnom radi lakšeg pisanja testova. "I doista su joj pomogli". Na temelju rezultata j e d n o g a britanskog istraživanja procjenjuje se da dvije trećine svjetskih d o b r o t v o r n i h zdravstvenih organizacija i skupina za zaštitu prava pacijenata u d a n a š n j e v r i j e m e prima p o t p o r u proizvođača lijekova ili pomagala.protiv A D D . Partnerstvo sa skupinama za zaštitu prava pacijenata postalo je ključan element marketinških strategija za svako važnije medicinsko stanje te u gotovo svakoj v e ć o j farmaceutskoj tvrtki.

idejnih v o đ a . Najširi sloj na dnu piramide činili su pacijenti na koje je tvrtka Shire namjeravala utjecati izravnim oglašavanjem. 0 Drugi u istim znanstvenim časopisima objavljuju članke dobrovoljno voditi program. koji se šalje tisućama pacijenata. 12 u kojima tvrde da je ta rasprava i dalje vrlo živa. i C H A D D i njezini farmaceutski partneri promiču takvo stanje kao u o b i č a j e n "neurobiološki" p o r e m e ć a j koji valja ponajprije liječiti lijekovima.a kao biokemijskog p o r e m e ć a j a z n a t n o p o g o d u j e t v r t k a m a koje p r o d a j u . 1 5 M n o g o prije no što se Shireov lijek Adderall pojavio na tržištu. U n a t o č o p ć o j znanstvenoj neizvjesnosti i o p r a v d a n o m nastavljanju rasprave o A D D . koja svoj istaknuti položaj n e d v o j b e n o zahvaljuje dugogodišnjoj financijskoj potpori industrije.a bila farmaceutska tvrtka Shire. v e ć i njezinu godišnju konferenciju. Drugi grafikon s istoga izlaganja bio je piramidalni prikaz tržišta. uprava tvrtke nadala se da će prodaja u n a d o l a z e ć i m g o d i n a m a e k s p o n e n c i j a l n o rasti." V r a ć a m o se u ladanjski klub. kako bi ih se pojačalo i p o v e ć a l o njihovu uvjerljivost. m o ć a n oblik toga utjecaja proizlazi izravno iz partnerstva sa skupinama za zaštitu prava pacijenata kao što je C H A D D . obitelji i liječnika. C H A D D je na Floridi utemeljila mala skupina obitelji i psihologa. lijekove za to stanje. jedna od najvećih ustanova za biomedicinska istraživanja na svijetu. D v a gornja sloja činila je mala elitna skupina medicinskih donositelja odluka . gdje će J o h n n y H o l l i d a y 80 . Ali. Piramida je bila podijeljena na slojeve koji su predstavljali kategorije ljudi na koje je ta farmaceutska tvrtka željela utjecati. p o k a z a o grafikon koji je prikazivao porast prodaje Adderalla s 10 milijuna dolara 1996.a ? N e m a rasprave. 81 O č i t o j e d a shvaćanje A D D . kakav je stav tvrtke Shire o prirodi i razmjeru A D D . zaključuje da se o uzrocima toga stanja može s a m o nagađati te da još n e m a dovoljno dokaza koji bi potvrdili da je A D D moždani poremećaj. godine na gotovo 520 milijuna dolara šest godina kasnije. J a s n o je da prihvaćanje pokroviteljstva ne znači narušavanje vjerodostojnosti skupine niti njezinu očitu podređenost. a ponosi se uredima u L o n d o n u i Philadelphiji te godišnjom prodajom amfetamina zvanog Adderall u vrijednosti od pola milijarde dolara. Prema izlaganju koje je njezin glavni menadžer M a t t h e w E m m e n s nekoliko m j e s e c i ranije o d r ž a o p r e d p o t e n c i j a l n i m u l a g a č i m a . K a o što ć e m o se uvjeriti. 1 6 D v a desetljeća kasnije izrasla je u j e d n u od najistaknutijih skupina za zaštitu prava pacijenata u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a . prijepora ni sumnje: posrijedi je "neurobiološki p o r e m e ć a j " 1 4 koji pogađa između "3 i 7% d j e c e školske dobi". n a v o d n o d j e l o t v o r n e . jasno je i da su farmaceutske tvrtke sklone financirati skupine za zaštitu prava pacijenata čiji su javni stavovi u skladu s njihovim marketinškim p o r u k a m a . Ti istraživači t v r d e sasvim suprotno . S h i r e ne financira s a m o d o g a đ a n j a u organizaciji s k u p i n e C H A D D .u . N e š t o m a n j e očito je da farmaceutske tvrtke primjenjuju m n o š t v o marketinških taktika kojima utječu na o p ć u javnu raspravu kako bi osigurale prevladavanje o d r e đ e n o g stava.da nipošto nije izvjesno kako bi valjalo definirati taj p o r e m e ć a j . S a m o taj amfetaminski proizvod čini više od 4 0 % ukupnog prihoda tvrtke. kako su ga vidjeli čelnici tvrtke Shire. Sloj u sredini piramide predstavljao je "Medicinska društva" i "Skupine za zaštitu prava pacijenata". da ne postoji pouzdan medicinski test te da nema uvjerljivog znanstvenog dokaza biološke uvjetovanosti ovog poremećaja.završena. Dakle. u kojemu je glavni pokrovitelj dobrotvornog golf turnira u organizaciji C H A D D . 10 1 E m m e n s je. čije je i m e toga s u n č a n o g svibanjskog ponedjeljka istaknuto na nekoliko strateški postavljenih natpisa u klubu. Globalna tvrtka Shire relativno je nova članica farmaceutske industrije. na sastanku j e d n e poslovne banke u N e w Yorku. kao što je golf turnir.s kojima je Shire surađivao putem sponzorirane edukacije i drugih strategija. a p o d u p i r e i objavljivanje njihova časopisa Attention™. te na g o l e m o m natpisu u banketnoj dvorani. ' Č a k i američki Državni institut za zdravstvo.

22 C H A D D je n e d v o j b e n o n a d a h n u o okupljanje mnogih sličnih skupina u Australiji i u svijetu. 18 Smatraju da je u liječenju v a ž n o kombinirati različite pristupe. a ne nespretno ulagivanje tvrtke bezazlenoj skupini marljivih aktivista.G e i g y . njezini odnosi s industrijom t e m e l j e se na nizu "etičkih n a č e l a " iznesenih na njihovoj web-stranici. 2 0 Organizacija C H A D D od samoga je početka stvarala taj društveni pokret uz p o m o ć proizvođača lijekova i njihova novca. potencijalni su ulagači itekako svjesni da su djeca u dječjoj dobi samo desetak godina te da bi odrasle osobe lijek mogle uzimati mnogo duže. a gotovo polovicu čine članarine i državna potpora. n a z v a n o g adultni A D H D . predstavnik Shirea procijenio je da je u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama 8 milijuna potencijalnih odraslih pacijenata. lako u CHADD-u priznaju određenu mjeru znanstvene Na toj stranici otkrivamo i da prihodi organizacije potječu iz mnogih izvora. Na opsežnoj web-stranici te organizacije piše kako je posrijedi "uspješan projekt nadahnut željom brojnih roditelja za uspjehom njihove d j e c e p o g o đ e n e p o r e m e ć a j e m deficita pozornosti ili hiperaktivnosti". bila je o t v a r a n j e novoga " a d u l t n o g tržišta" koje će dugo osiguravati zdrav porast p r o d a j e lijekova. Vjerojatno j e d a n od najboljih primjera takve p r e o b r a z b e događa se upravo u o v o m trenutku. uključujući terapiju razgovorom. a o s p o s o b l j e n o s t se p o t v r đ u j e certifikatom.a možda i u svijetu.a za promicanje uporabe Ritalina. Problem je u t o m e što javnost najčešće nije svjesna kako takva posebna partnerstva mijenjaju javno shvaćanje bolesti i poremećaja. Štoviše.a s f a r m a c e u t s k i m pokroviteljima. Kao i financijski odnos farmaceutskih tvrtki i liječnika. smatraju da p o r e m e ć a j "ima vrlo snažan neurološki temelj". D i r e k t o r o r g a n i z a c i j e dr. ali terapiju lijekovima smatraju "najboljim temeljem liječenja". U p o s l o v n o m svijetu receptnih lijekova." 2 1 Slično t o m e . proizvođača Ritalina. Posrijedi je često zajednički interes koji u javnoj raspravi čini snažnu silu. 83 neizvjesnosti u definiranju uzroka. Velika godišnja konferencija te organizacije danas započinje posebnim d v o d n e v n i m radionicama koje roditelje p o d u č a v a j u pružanju p o t p o r e . Partnerstvo je č e s t o savez istomišljenika. veza tvrtki i skupina za zaštitu prava pacijenata može funkcionirati na suptilne i složene n a č i n e . organizacija je očito osjetljiva na sumnje u sukob interesa pa javno otkriva točne iznose farmaceutskog pokroviteljstva. U njihovu časopisu Attention n e d a v n o je objavljen niz članaka p o d naslovom " A D H D : stvaranje društvenog pokreta". koji ostvaruju z a r a d u od 5 0 0 milijardi dolara. m a n j e od bijednog milijuna može z v u č a t i kao sitnica. J e d n o m je prilikom upozorila: "Veza tvrtke C i b a . M e đ u t i m . J e d n a o d najvažnijih p o r u k a koju j e čelnik Shirea u p u t i o potencijalnim ulagačima na sastanku poslovnih bankara u N e w Yorku. A m e r i č k a U p r a v a za suzbijanje droga u to je v r i j e m e pratila brzorastuću uporabu Ritalina i drugih lijekova protiv A D D . N o .G e i g y i organizacije C H A D D n a m e ć e pitanja o motivima C H A D D . kao velikog o p ć e g zdravstvenog problema. vrijednost t a k v a ulaganja poznata je svima koji su ikada pokušali voditi skupinu za zaštitu prava pacijenata. lako grafikoni to nisu predočili. a osobito mladu organizaciju koja tek pokušava stati na noge. Clark Ross o d b i o je z a h t j e v e za r a s p r a v o m o vezi C H A D D . Poznato je da je početkom devedesetih primila tri četvrt milijuna dolara od tvrtke C i b a .a pa se osobito zainteresirala za rad te skupine. a trenutačno se liječi s a m o mali dio njih.' ' C H A D D nije samo skupina za zastupanje prava pacijenata v e ć više nalikuje na gorljivu političku ili vjersku organizaciju. pred našim o č i m a : promicanje novoga stanja. 17 zabrinutost z b o g sve v e ć e potrošnje lijekova izazvala je sumnju u očiti sukob interesa svojstven takvom pokroviteljstvu. 2 3 Pokazavši grafikon s naslovom "Adultni A D H D " . 82 1 .

Strattera tvrtke Lilly nije amfetamin ili stimulans. a specijalizirao se za p o m a g a n j e f a r m a c e u t s k i m t v r t k a m a u Tvrtka Shire je. staro vjerojatno pet godina. kaže.a .U m j e s e c u u kojemu je Shire o d r ž a o izlaganje i pretpostavio m o g u ć n o s t 8 milijuna p o t e n c i j a l n i h odraslih korisnika lijeka. S h i r e je na v e l i k o m e kongresu A m e r i č k e psihijatrijske udruge u N e w Yorku objavio rezultate istraživanja s p o s e b n i m naglaskom na n a v o d n o razorne e m o c i o n a l n e teškoće s kojima su suočeni milijuni odraslih osoba s A D D . Izdvaja primjer A D D . organizacija C H A D D također ističe d a A D D m o ž e biti doživotni p o r e m e ć a j . kao što se komercijalizirala žvakaća guma. a njezin marketing.o m " . V i n c e Parry je reklamni stručnjak s u r e d o m na M a n h a t t a n u . 25 U v r i j e m e tih marketinških aktivnosti tvrtka S h i r e još nije imala ni zakonsko dopuštenje za n u đ e n j e toga lijeka odraslim o s o b a m a . iako su ga. Strattera.unatoč t o m e što je o d o b r e n s a m o za d j e c u . k o n f e r e n c i j e . Reklama tvrtke S h i r e u programu konferencije C H A D D a nije bila osobito suptilna u obraćanju odraslima: "Tata. "Svojim okupljanjem održavaju suglasnost o stanju.a i p o d pokroviteljstvom Shirea. v e ć Lilly. Stoga se u posljednje vrijeme 84 85 .a 2 0 0 4 . usavršavanju i kornercijalizaciji novih stanja. o njegovoj važnosti i o najboljim m o g u ć i m pristupima. u prvih šest mjeseci 2003.o m . ukusno ukrašen palmama u loncima i svježim bijelim cvijećem." 29 Reklama tvrtke Lilly u časopisu US News & World Report "komercijaliziranju" medicinskih stanja. a natpis ispod slike glasi: " S a d a cijela obitelj ima v r e m e n a naučiti više o A D H D . što znači da su propisi vezani uz njegovo reklamiranje nešto blaži. u industrijski sponzoriranom časopisu Attention organizacije C H A D D objavljen je članak "Tate s A D H D . mnogi liječnici v e ć propisivali odraslima neovisno o preporukama . ". Parry kaže da farmaceutske tvrtke često okupljaju najvažnije "igrače". G o d i š n j a konferencija C H A D D . stanja koje se smatralo gotovo isključivo ograničenim na d j e c u .u ! " 3 2 S v e te r e k l a m e .koje se agresivno natječu za udio u t o m rastućem i d a n a s v e ć razvijenom tržištu. pa je u izložbenom prostoru imala veliki štand. ' Ispostavilo se da su m e d u glavnim farmaceutskim pokroviteljima k o n f e r e n c i j e bile tvrtke 3 1 Shire. nije bila Shire. G o v o r e ć i o o n o m e što naziva "umijećem komercijalizacije stanja". ali toga uopće nisu svjesne. 24 Kako se industrijski marketing A D D . čiji se lijek protiv A D D . Lilly. "U posljednje se vrijeme mnogo radilo na spoznaji da to stanje pogađa i odrasle". istraživanja i d o b r o t v o r n i golf turnir č i n e o n o što neki u industriji nazivaju "komercijaliziranjem" stanja. ljudi na radnom mjestu nailaze na iste probleme na koje su kao djeca nailazili u školi. jednako kao i Shire. baš kao i Shireov. Otprilike u v r i j e m e k a d su odrasli igrači golfa udarali loptice na d o b r o t v o r n o m e turniru u organizaciji C H A D D . lokalne liječnike i skupine za zaštitu prava pacijenata.a . Lilly i Novartis (tvrtka koja d a n a s proizvodi Ritalin) .. M e đ u njegovim klijentima je tvrtka Lilly.. 2 7 Za razliku od Ritalina i Adderalla. financira C H A D D . idejne v o đ e . p o m a ž e prodaju novih shvaćanja poremećaja i lijeka.a . Zašto? Zato jer se simptomi često poistovjete sa stresnim životom. 2 0 Ali. 2 6 Prva farmaceutska tvrtka koja je dobila dopuštenje za izlazak na tržište adultnog A D D . kako bi doprinijeli definiranju. dakako.o m " . p r e m a p o d a c i m a iz teksta ispisanog sitnim slovima što ga je direktor Shirea podijelio ulagačima.a o k r e ć e prema odraslim o s o b a m a . " Planirano je č a k i izlaganje s t e m o m "Lijekovi za o d r a s l e s A D H D ." 1 1 Parryjev cilj u marketinškom radu s farmaceutskim tvrtkama jest "naglašavanje važnosti nepoznatoga stanja". godine bila je usredotočena na uvjeravanje javnosti kako je posrijedi "doživotni" p o r e m e ć a j . ali unutar zakonskih ograničenja. "Rastreseni ste? Smeteni? Frustrirani? Suvremeni život ili aclultni A D D ? Mnoge odrasle osobe žive s adultnim poremećajem deficita pozornosti (aclultni ADD). bila m e d u pokroviteljima toga psihijatrijskog kongresa. godine p r o d a o uz više od milijun r e c e p a t a . v e ć sam napisao z a d a ć u ! " kaže dražesno dijete s bejzbolskom k a p o m .

stručnjacima i pacijentima. U drugim slučajevima posrijedi je opća rasprava o marketinškim potrebama određenog proizvoda. crtice o neugodnostima iz života "stvarnih" ljudi. zdravlja i stanja od kojih n a v o d n o patimo. Sto više slušate toga stručnjaka upoznatog s industrijskim svijetom.. uz vijest da je u prvoj godini dosegnuo prodaju u vrijednosti D v a su načina kojima nam proizvođači farmaceutskih i medicinskih proizvoda pristupaju u poslu komercijalizacije.a tvrtke Lilly. pojednostavili stvar. Torontu ili S y d n c y j u zapravo primaju n a k n a d u za t e m e l j n o mijenjanje naših shvaćanja vlastitih tijela. neprocjenjivo su vrijedni jer su te strategije često skrivene od očiju javnosti. po kojemu je taj časopis zasluženo poznat. P r e m a mišljenju jednoga spomenutog stručnjaka. A D H D i mi smo otkrili novi oblik toga stanja pa bismo željeli da nam pomognete u odnosima s javnošću. s natpisom koji je neodoljivo podsjećao na naslovnicu časopisa: "Rastreseni ste? S m e t e n i ? Frustrirani? S u v r e m e n i život ili adultni A D D ? " Poput mnogih novinskih članaka o zdravstvenim stanjima. P r e m a t o m č l a n k u . a čak ni jedna od četiri žrtve nije svjesna da boluje od njega. kao što Parry objašnjava. Nekoliko stranica dalje nalazila se reklama za Stratteru. A u mnogim takvim aktivnostima "podizanja svijesti" sudjeluju skupine za zaštitu prava pacijenata financirane od industrije. S a m o nekoliko tjedana nakon Parryjeve izjave. zapravo usmjerene promjeni shvaćanja koja. Strattera. dječje i adultno stanje. mogu nas angažirati na dva načina. spomenut je na početku članka. a p o t o m ih se zamaskira u k a m p a n j e "podizanja svijesti" te ih se proširi na sve strane reklamnim k a m p a n j a m a i sponzoriranom medicinskom edukacijom. to više uviđate da su aktivnosti.o m . koje novinarstvo č i n e živim i zanimljivim. naslovnica je čitateljima ponudila uvid u najnovije z n a n s t v e n e s p o z n a j e s p o d r u č j a m e d i c i n e : " Ž i v o t s adultnim A D D . primjerice. K a o i u 87 .mnogo govori o n o v o m pristupu tom stanju te možda njegovoj podjeli n a . u gotovo svim oblicima života".. marketing i o d n o s e s javnošću iz otmjenih ureda na M a n h a t t a n u . Jeste li razmišljali o komercijalizaciji toga stanja tako što ćete mu nadjenuti prepoznatljivo ime?" Dakle. koje tvrtke nazivaju nastojanjima "podizanja svijesti"." 34 "Mi mislimo da bi bilo dobro kad bismo. A on bi to t r e b a o znati jer surađuje s njima. Mogli bi izravno reći . članak iz časopisa US News & World Report o b u h v a ć a o je potresne o s o b n e priče onih koji pate od A D D . prevladava teorija prema kojoj p o r e m e ć a j uzrokuje "pogrešna biokemijska komunikacija u mozgu". A mi bismo tada mogli reći: 86 od 370 milijuna dolara. . jedan od vodećih američkih časopisa US News & World Report na naslovnici je 30 objavio dramatičnu priču p o d naslovom "Adultni A D D " .postoji određeno stanje kao što je. Posrijedi je podizanje svijesti o n e č e m u čega nismo ni svjesni sve d o k se dublje ne usredotočimo na to. Muškarci i ž e n e poput njega. 35 Uvidi V i n c e a Parryja u način na koji farmaceutske tvrtke oblikuju javno shvaćanje zdravstvenog stanja. terapija lijekovima doima se toliko važnom da je "potrebna neprestano.a . N a d a l j e piše kako od log poremećaja pati 4% odraslih osoba. stručnjaci za oglašavanje. Parry nimalo ne sumnja da farmaceutske tvrtke imaju glavnu ulogu u o n o m e što naziva "komercijalizacijom" zdravstvenih stanja. U tim se uredima oblikuju poruke poticanja na uzimanje lijekova.a pa je više nalikovao na oduševljenu industrijsku promidžbu velikog novog tržišta nego na ozbiljno istraživačko novinarstvo. . u L o n d o n u . N o v a n a d a za p r e v l a d a v a n j e rastresenosti i uznemirenosti. odnosno našim potrebama. služe marketinškim potrebama njihovih najnovijih proizvoda." Članak od o s a m stranica nije m n o g o pozornosti posvetio o p ć e m znanstvenom prijeporu o prirodi i liječenju A D D . č i m e se privlači znatna pozornost medija. novi lijek protiv A D D . kako bismo iznašli ime koje doista odgovara tom stanju. umjesto cijeloga složenog procesa. Uz sliku lijepe bjelkinje plavih očiju.

u objavljenoj inačici članka nije s p o m e n u t o da je ta odrasla osoba ujedno i odgovorna za javnu politiku C H A D D . P r e m a p o d a c i m a d o b i v e n i m britanskim globalnim istraživanjem zdravstvenih dobrotvornih organizacija. P r i h v a ć a n j e industrijskog pokroviteljstva primatelja gotovo uvijek uvlači u marketinšku mašineriju pokrovitelja. uključujući C H A D D . 30 P a r r y nije jedini poznavatelj svijeta industrije koji o t v o r e n o govori o t o m e koliko industriji koriste takvi odnosi sa skupinama za zaštitu prava pacijenata. m o g u imati koristi od "ugledne t r e ć e strane . Pomislite li na A D D . Na o v o m je mjestu potrebno istaknuti da su borci za prava pacijenata opisani kao članovi "marketinškog" tima farmaceutske tvrtke. medicinsku e d u k a c i j u i k a m p a n j e podizanja svijesti.' . mnoge u suradnji s industrijom koriste m e d i j e za p r o m i c a n j e p o t r e b e za v e ć i m u v a ž a v a n j e m njihova stanja te sredstava za liječenje. svidjelo se to njemu ili ne. automatski ć e t e pomisliti na lijek. Ali. koji je objavio posebno izvješće stručnjakinje za o d n o s e s javnošću Teri Cox naslovljeno "Sklapanje saveza: partnerstvo s interesnim organizacijama". želi se stvoriti neraskidiva veza i z m e đ u stanja i lijeka. kao ni citirani glasnogovornici. "Prošla su vremena kad su tvrtke organizacijama jednostavno uručivale č e k o v e na velike iznose. savezi farmaceutskih tvrtki i skupina za zaštitu prava pacijenata imaju još j e d n u svrhu. kao što je amsterdamska Health A c t i o n International. kojima su na taj način na raspolaganju stvarni ljudi. pa novinari uz njihovu p o m o ć osmišljavaju priče koje ć e e m o c i o n a l n o utjecati n a čitatelje. Kratak kontakt s u r e d o m za o d n o s e s medijima te organizacije otkrio je da je C H A D D doista p o n u d i o b a r e m jednoga odraslog pacijenta čija je priča uključena u članak objavljen u časopisu US News & World Report. televizijskih priloga ili radijskih intervjua".o m z a p o t r e b e novinskih članaka. I to funkcionira.m n o g i m drugim novinskim č l a n c i m a te su o s o b n e priče potvrdile argument da je još j e d n o ozbiljno stanje nedovoljno dijagnosticirano i liječeno. zanimljivo je da organizacija nije s p o m e n u t a .(J Coxova u svojemu članku opisuje i zanimljivu promjenu u prirodi tih saveza u posljednjih nekoliko godina citirajući višeg stručnjaka za odnose s javnošću iz j e d n e globalne farmaceutske tvrtke. Financiranje organizacije C H A D D i z blagajni f a r m a c e u t s k i h tvrtki te njezini o d n o s i s m e d i j i m a u o d r e đ e n o m su smislu normalni u s p o r e d e li se s o n i m e što čini većina drugih skupina. iako drugi znanstvenici i istraživači diljem svijeta e n e r g i č n o o p o v r g a v a j u t a k v o s h v a ć a n j e .pripadnika interesnih organizacija kao č l a n o v a farmaceutskog marketinškog tima". J o š j e d a n u v i d dolazi iz industrijskog časopisa Pharmaceutical Executive. p o m a ž u ublažiti argumente kritičara industrije nudeći pozitivne poruke o farmaceutskim tvrtkama i čak utječu na odluke tvoraca politike te zakonodavaca. U n a t o č t o m e što se najvažniji argumenti članka i organizacije C H A D D p o d u d a r a j u . C H A D D o t v o r e n o priznaje da svoju ulogu vidi i u osiguravanju "medicinskih stručnjaka t e obitelji p o g o đ e n i h A D H D . Slično tome." Ali. " S a d a težimo suradnji koja n e ć e p o m o ć i s a m o 89 . b a r e m za tvrtke: promijeniti shvaćanja zdravstvenih stanja s ciljem 88 p o v e ć a v a n j a p r o d a j e lijekova. odnosno odaslana je poruka koju su energično promicale f a r m a c e u t s k e tvrtke te s p o n z o r i r a n e s k u p i n e za zaštitu prava pacijenata. I upravo zbog toga neovisne skupine potrošača. skupine za zaštitu prava pacijenata tvrtkama p o m a ž u pronalaziti pacijente za njihove članke. C o x o v a ističe da sve aktivnosti tvrtke. smatraju da bi skupine za zaštitu prava pacijenata trebale ograničiti ili č a k raskinuti svoje financijske v e z e s farmaceutskih korporacijama. 3 9 P r e m a Coxovoj. P r e m a njegovim riječima. oko dvije trećine organizacija prima financijsku potporu industrije.a . izjavio je taj stručnjak za o d n o s e s javnošću. kao što marketinški stručnjak Parry jasno daje do znanja. uključujući raskošna lansiranja proizvoda. bez naknadnih rasprava". J e d n a od v a ž n i h uloga skupina za zaštitu prava p a c i j e n a t a jest povezivanje pacijenata s medijima.

u o v o m slučaju s roditeljima. ali je zabrinutost zbog medikalizacije opravdanija 90 . nije prouzročilo temeljne p r o m j e n e smjera organizacije. promidžbena taktika tvrtke Ciba-Geigy. u vrijeme kad se v e ć pojavila zabrinutost z b o g sve v e ć e u p o r a b e lijekova. proizvođača Ritalina. obuhvaćala je prezentacije pred udrugama roditelja i učitelja te drugim skupinama. s ciljem "obuzdavanja nemira ili nepažljivosti na nastavi". koji je ujedno i klinički d o c e n t na kalifornijskom Sveučilištu u San Franciscu. L a w r e n c e Diller. 4 " Diller. U s p o r e đ u j u ć i stopu u p o r a b e stimulansa u različitim gradovima. postala bolest". izjavili da C H A D D financiraju zbog osjećaja obveze. Profesor je ustvrdio kako je to još j e d a n primjer medikalizacije ljudskih problema. njezin je službeni stav u cijelosti "previše usredotočen na lijekove i utemeljen na mozgu". proizvođača lijekova protiv A D D . Diller pretpostavlja da bi " A D H D epidemija u p o r a b e Ritalina mogla biti u velikoj mjeri usredotočena na bjelački srednji gornji sloj". 44 S r e d i n o m sedamdesetih godina." 45 Takva retorika nekima može zvučati pomalo zastarjelo. 4 9 Diller.a : d j e c u s blažim problemima i poremećajima. Teri C o x zaključuje da je takva sveobuhvatna strategija potrebna za jačanje saveza sa skupinama za zaštitu prava pacijenata u vrijeme kad je "farmaceutskoj industriji potrebno što više prijatelja"." P r e m d a kaže da C H A D D o b u h v a ć a različita mišljenja o t o m p o r e m e ć a j u i da na lokalnoj razini može biti korisna. 46 lako su čelnici tvrtke Shire. financirani. 47 " P o č e o sam se pitati je li d j e č a č k a d o b . 42 N e k e farmaceutske tvrtke p o č e l e su vrlo organizirano bilježiti i analizirati suradnju sa skupinama za zaštitu prava pacijenata. ali je d e v e d e s e t i h godina p o č e o opažati posve drugačije kandidate za dijagnozu A D H D .a . ne o d b a c u j e ulogu bioloških uzroka teških slučajeva hiperaktivnosti ili impulzivnosti. koji je m n o g o pisao o toj t e m i .s k u p i n a m a u ostvarenju njihovih ciljeva v e ć će i n a m a p o m o ć i unaprijediti posao. koja su često bila dobri učenici. jer su u desetljećima nakon tog opažanja znatno porasli i uporaba receptnih lijekova i utjecaj industrije na medicinu. " S v e v e ć a sklonost definiranju neugodnih ljudskih osjećaja i problematičnog ponašanja kao 'bolesti' koju valja ispraviti lijekovima može utjecati na (1) prestanak traženja istinskih uzroka problema korisnika lijekova i na (2) individualizaciju te depolitizaciju složenih socijalnih problema. ' Suradnja sa skupinama pacijenata. U osvrtu na a r g u m e n t e koje je organizacija C H A D D iznijela tvrdeći da može primati financijsku potporu i ostati neovisna." 41 no ikada. b a r e m u mojoj sredini. jedan profesor sociologije zabilježio je da su službeni krugovi u n e k i m državama zabrinuti jer i z m e đ u 5 i 10% osnovnoškolaca uzima propisane amfetamine. M e đ u sudionicima te rasprave je i dr. pedijatar s p r a k s o m u b o g a t o m predgrađu S a n Francisca. ali tvrdi da gospodarski. Bilo bi naivno vjerovati da n o v a c n e m a utjecaja. uključujući Ritalin. unatoč utjecajnosti. iako su savezi n e d v o j b e n o postali složeniji i bolje 4 Diller je hiperaktivnim dječacima godinama propisivao stimulanse. uključujući bilješke o svakoj "transakciji. s ciljem širenja marketinških poruka nije novost za farmaceutsku industriju. interakciji i aktivnosti". ali istraživanja pokazuju da n o v a c utječe na istraživanja. očito je da su posrijedi i motivi koji su nešto više usredotočeni na vlastite interese. Š t o v i š e . Prije osnutka organizacije C H A D D . prisjeća se. svake mogućnosti pokroviteljstva i svake o s o b e za kontakt u svim " s a v e z n i č k i m " skupinama za zaštitu prava pacijenata. Jedna je čak osmislila vveb-alate za praćenje svih događaja. Diller kaže: " J e d n a k o tako liječnici i medicinski istraživači tvrde da su neovisni. dugogodišnji promatrač djelovanja organizacije C H A D D koji se sastajao sa članovima njezina odbora. Složeni uzroci epidemije A D D . socijalni i kulturalni č i m b e n i c i z n a t n o p r i d o n o s e s u v r e m e n o j e p i d e m i j i . ali jednostavno nisu ostvarivala svoje potencijale. v j e r u j e d a j e taj n o v a c organizaciji o m o g u ć i o "postati djelotvornijim o r u đ e m lobiranja za industriju". smatra da pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki.a t e m a su mnogih knjiga i članaka te j a v n e rasprave.

S k r e ć e pozornost na s v e jači edukacijski pritisak na d j e c u t e . što potiče usredotočenost na brza rješenja. 5 2 N e k i su istraživači čak obavili istraživanja u sklopu kojih su usporedili definicije želeći ustanoviti broj d j e c e kojoj će se dijagnosticirati poremećaj.u . Kakav god zadatak bio pred vama.a u N I H .a to je otkriće izdržalo kušnju vremena pa se i danas citira u znanstvenoj literaturi. Promatrajući popis simptoma navedenih u priručniku. 5 6 Ta s a m o u t v r d u j u ć a . Rezultati toga istraživanja su zapanjujući. a liječnici pacijentima posvećuju sve manje vremena.a dobilo 5 0 % više djece. tvrtke Shire.'" P o s l j e d n j i ključni č i m b e n i k j e . u o v o j priči nije m o g u ć e z a n e m a r i t i č i n j e n i c u da amfetamini p o p u t Ritalina m o g u imati pozitivno d j e l o v a n j e na pozornost i u s r e d o t o č e n o s t ne s a m o d j e c e i odraslih. 5 1 I dok se sve to događalo. sve raširenije shvaćanje da su m n o g e životne teškoće p r o u z r o č e n e kemijskim p o r e m e ć a j i m a u mozgu. U p r a v o je o n a prije više od d v a d e s e t godina obavila prijelomna istraživanja koja su dokazala da amfetamin djeluje i na normalnu d j e c u i na hiperaktivnu d j e c u .a u prve tri godine ovoga stoljeća porasla za 5 0 % . taj argument opovrgavaju dokazi koji govore da stimulansi prilično d o b r o p o m a ž u svima. U prvoj godini dvadeset i prvog stoljeća stimulansi za liječenje A D D a bili su u kategoriji lijekova čija je prodaja najbrže rasla. Kao i mnogi znanstvenici iz državnih ustanova. Razredi su istodobno sve veći." 5 5 To da stimulansi p o m a ž u d j e c i . "Ti lijekovi jednako djeluju na zdravu djecu i na djecu s A D H D . upotrijebili kao potvrdu valjanosti i ispravnosti takve dijagnoze. u slučaju odraslih osoba. p r e m a Dillerovu mišljenju. godine s definicijom objavljenom 1987.o m .ali katkad lažna potvrda može biti još jedno objašnjenje za nastavak ubrzanog porasta broja ljudi kojima se postavlja takva dijagnoza i propisuju lijekovi. i 1994.a m o ž e dovesti d o pružanja p o s e b n e p o m o ć i u školama. Judith Rapoport. a prema novijoj je definiciji dijagnozu A D D . viša istraživačica A D D . v e ć doslovce svih (čak i konja). N j e m a č k i m istraživanjem u s p o r e đ e n a je definicija iz 1980."' 92 . S a m o nekoliko mjeseci nakon objavljivanja na naslovnici časopisa US News & World Report. u eri nakon Prozaca. godine. kojima je dijagnosticiran taj p o r e m e ć a j . odobren je za adultni A D D . psihijatri su polako širili definiciju A D D a iz svojega Priručnika o dijagnostici i statistici mentalnih poremećaja obuhvaćajući njome sve više d j e c e i odraslih osoba te povećavajući tržište za lijekove. "često se doima da ne sluša". a j e d a n 93 iznimno v a ž a n : promjena saveznih zakona o tjelesnim i mentalnim ograničenjima u Sjedinjenim Američkim Državama. "često je z a b o r a v a n " . 5 7 Dječja je potrošnja lijekova protiv A D D . 5 8 A uz marketing adultnog A D D . obavit ćete ga bolje. prema kojima bi dijete s dijagnozom A D D . m n o g i su p o b o r n i c i teorije prema kojoj je A D D rasprostranjen i težak neurobiološki poremećaj. J e d n i m a m e r i č k i m istraživanjem u s p o r e đ e n a je definicija iz psihijatrijskog priručnika iz 1980.a ta će stopa još znatno porasti.a porastao je za više od 60%. Ali.lako je shvatiti zabrinutost da bi mnoga djeca mogla dobiti medicinsku dijagnozu. što p o v e ć a v a opterećenje učitelja. nova definicija. 5 4 Kampanja je doista o d m a h započela. a u današnje vrijeme. Organizacija C H A D D pridaje veliku pozornost činjenici da dijagnoza A D D . tvrdi dr. g o d i n e . prema kojoj ih je mnogo više svrstano u kategoriju p o r e m e ć a j a . D o i m a se da amfetamini u svakom slučaju poboljšavaju pozornost. R a p o p o r t o v a je uvjerena da je A D D neurobiološki poremećaj. koji se p o k l a p a j u s vrlo u o b i č a j e n i m p o n a š a n j e m uključujući značajke poput "često previše govori". a broj d j e c e s dijagnosticiranim p o r e m e ć a j e m A D D . 5 3 Ista djeca. a tvrtka je o d u š e v l j e n o objavila da je njezina marketinška kampanja spremna. i na radnim mjestima. a trenutačno sudjeluje u dugoročnom istraživanju razvoja mozga u osoba kojima je dijagnosticiran taj p o r e m e ć a j .a zahtijevalo posebnu edukacijsku uslugu u školi. Ragbijaši i trkaći konji to v e ć dugo znaju. bez obzira na to postoji li p r o b l e m . D a k a k o . Adderall.

koju osmišljavaju V i n c e Parry i njegovi kolege s M a n h a t t a n a . Slično t o m e .a bio je plaćeni savjetnik Shirea. U vrijeme globalne krize A I D 5 a. nije sasvim jasno kakvu bi d u g o r o č n u dobrobit ti lijekovi mogli donijeti onima koji ih uzimaju. O m n o g o konkretnijoj "bolesti" kao što je visok krvni tlak. B e z optuživanja i osuđivanja ikoga. razborita procjena n e ć e pretpostaviti da je epidemija prouzročena j e d n o s t a v n o m m a n j k a v o š ć u b i o k e m i j e . Postavlja se i pitanje dijagnosticiranja te skupog liječenja prevelikog broja ljudi s obzirom da bi izostavljanje i dijagnoze i lijeka za neke od njih. kao što tvrde industrijski sponzorirane skupine za zaštitu prava pacijenata p o p u t C H A D D . M o ž e m o li u d a n a š n j e vrijeme globalizacije zamisliti da ć e m o u b o g a t o m . njihova će rastuća prodaja još dugo veseliti dioničare Shirea. Na vrhu popisa tema. 6 0 A k o se promidžba adultnog A D D . v e ć m n o g o složenijom mješavinom mnogih čimbenika .s adultnim A D D . M n o g a klinička istraživanja bila su relativno kratkoročna i loše obavljena.o m i lijekovima kao glavnom t e m o m . kao i za državnu blagajnu. M o ć n a A m e r i č k a m e d i c i n s k a udruga objavljuje n e k e od v o d e ć i h svjetskih medicinskih časopisa. 95 94 . bilo mnogo blagotvornije. A D D nedvojbeno nije ozbiljan problem javnoga zdravstva.uključujući velikodušno financiranu "komercijalizaciju zdravstvenog stanja". kakvi god bili njihovi rezultati. te unatoč važnosti pružanja skrbi djeci i odraslima s teškim i iscrpljujućim problemima. koji je radio za još pet drugih farmaceutskih tvrtki. bio je A D D .a . u obavijesti odaslanoj e-poštom. nerijetko radi boljeg uspjeha u školi.se njen dio razvio u zanimljivom smjeru. 0 1 Ali. doima se da je na djelu još j e d n o temeljno izvrtanje naših zdravstvenih prioriteta. A D D nije jedino prijeporno stanje na koje vjerojatno rasipamo milijarde dolara radi medikalizacije i liječenja simptoma normalnoga života. D v a tjedna nakon odobrenja A m e r i č k a medicinska udruga zasula je medicinske novinare nizom upozorenja u obliku e-pošte savjetujući im prisutnost na važnim tiskovnim konferencijama. n a v o d n o organizirana radi obavještavanja novinara o današnjim "najurgentnijim medicinskim pitanjima". iako se trenutačno provodi nekoliko dobrih dugoročnih istraživanja. t e n e d v o j b e n o nije j e d n o o d "najurgentnijih medicinskih pitanja". N o . Pa ipak. Prva tiskovna konferencija A m e r i č k e medicinske udruge bila je usredotočena na A D D .a nastavi tako agresivno kao što je započela i ako doista potakne doživotno uzimanje lijekova. razvijenom dijelu svijeta nastaviti svake godine trošiti milijarde dolara za dijagnosticiranje i liječenje d j e c e čiji simptomi uključuju često nemirne ruke ili stopala te za doživotno propisivanje speeda odraslima koji bubnjaju prstima ° . a za mnoge je novinare iznimno cijenjen izvor vijesti. dok će svake godine milijuni 2 djece i odraslih s o n u stranu naših granica prijevremeno umrijeti od životno opasnih bolesti koje je m o g u ć e spriječiti i liječiti? To bi zaista bilo previše besramno. kako je pisalo u obavijestima o industrijski sponzoriranim konferencijama A m e r i č k e medicinske udruge.a milijunima obitelji o d P e r t h a d o P r o v i d e n c e a o m o g u ć i l a sigurnu dozu speeda djeci. može se reći da je epidemija A D D . Drugi događaj bila je konferencija znanstvenih novinara A m e r i č k e medicinske udruge. Pokrovitelj te konferencije A m e r i č k e medicinske udruge bila je tvrtka Shire. v o d e se vrlo žive rasprave o t o m e je li posrijedi doista stanje ili tek čimbenik rizika b u d u ć e bolesti. Glavni govornik o temi A D D . koja je Udruzi za taj događaj omogućila "neograničena sredstva za edukaciju".

ali dvoranu punu starijih građana o č e k u j e poslastica. Rangno i M c C o r m a c k došli su iz V a n c o u v e r a . otkriva da visok krvni tlak. dr. poglavlje Pretvaranje rizika u medicinska stanja Visok krvni tlak Parkiralište gradske vijećnice u W h i t e R o c k u .' Večerašnje predavanje obraduje zastrašujuću temu srčane bolesti. smješten između prelijepih planina i o c e a n a . W h i t e Rock je gradić u koji stariji Kanađani dolaze proživjeti umirovljeničke dane. v e ć s ciljem boljeg informiranja. koji mnogi imaju. Viši i mlađi je J a m e s M c C o r m a c k . M c C o r m a c k se šali na račun svojega partnera. D o k o v e blage večeri posljednji umirovljenici sjedaju na svoja mjesta. blizu je i snijegu i morskim valovima. skupine koja educira liječnike. gdje su članovi Terapeutske inicijative na Sveučilištu Britanske Kolumbije. doktor farmacije. v e ć čimbenik koji može povećati rizik od 97 . J e d n a od prvih informacija koju primaju. ljekarnike . m a l e n o m o b a l n o m umirovljeničkom gradiću južno o d V a n c o u v e r a . doktora medicine specijaliziranog za lijekove.i katkad javnost . umirovljeni pripadnici baby boom naraštaja u W h i t e Rocku hvale se da žive u j e d n o m od malobrojnih mjesta u zemlji u kojima se ujutro mogu skijati na padinama. p r e p u n o je.5. sam po sebi nije bolest. o v o izlaganje nije osmišljeno s ciljem raspirivanja strahova. B o b a Rangna. Za razliku od većine onoga što inače slušaju. dvojica veselo čavrljaju postavljajući grafoskop. D o k većina Kanadana na istoku c v o k o ć e zubima tijekom ledenih zima.o najboljim načinima korištenja receptnih lijekova. Dr. a poslijepodne pecati losose.

više o d 4 0 milijuna A m e r i k a n a c a svrstano j e u kategoriju "visokog krvnog tlaka". a odrednica "visokoga" s v r e m e n o m se spušta. "U redu. " N a temelju istraživanja B i C ? " O k o 20% ljudi u publici podiže ruke. i liječnike svaki put preveslamo na taj način..to je vaša odluka. a procjenjuje se da će 9 0 % osoba starijih od 55 godina imati visok krvni tlak. Smanjio vjerojatnost srčanog udara za 33%? B. N e k i umirovljenici kolutaju o č i m a u nevjerici. prema očekivanjima industrije. Vidite. hipertenzija . do toga trenutka izlaganja mnogi su v e ć nestrpljivi.. zar n e ? " U publici se često još ponetko mršti. J a m e s M c C o r m a c k svoje izlaganje uvijek z a p o č i n j e na sljedeći način : "Zamislite da v a m je liječnik upravo rekao da imate neki 'čimbenik rizika' kardiovaskularne bolesti. K a o i kolesterol. K a o što B o b kaže J a m e s u u trenucima zagrijavanja publike: "Svojim pacijentima uvijek govorim da je visok krvni tlak bolji od nikakvoga. Spriječio srčani udar u jedne od stotinu osoba. K a o što čak i matematički prikraćeni ljudi poput J a m e s a znaju. umjesto o riziku od srčanog udara p o k u š a j m o govoriti o kupnji haljine. Ti stariji Kanađani. ako je vaš početni rizik srčanog udara 3 % . iako se unaprijed ne može znati tko će ta osoba biti? 5 "Dakle.ili. Iznenađenje i gnjev u sljedećih će nekoliko sati više puta preplaviti dvoranu jer će mnogi umirovljenici po prvi put shvatiti u kojoj mjeri njihov visok krvni tlak doista povećava vjerojatnost srčane bolesti te u kojoj mjeri lijekovi mogu smanjiti tu vjerojatnost. "Postavimo to na drugi način. to je i razlika od 1 % . uskoro ostvarivati prodaju od 40 milijardi dolara. B o b preuzima mikrofon od J a m e s a .nije bauk. e v o u č e m u je kvaka." J a m e s u t o m trenutku na grafoskop stavlja sljedeći tekst: Biste li pet godina svakodnevno uzimali lijek koji bi. medicinskim rječnikom. Smanjio vjerojatnost srčanog udara s 3 na 2%. na 2%. koliko bi vas uzimalo lijek na temelju rezultata istraživanja A ? " pita J a m e s . Ali. 2 Kao i za druga stanja. " S a žaljenjem v a m m o r a m reći da ste preveslani jer smo v a m upravo iznijeli rezultate istoga istraživanja formulirane na tri različita načina. Svi žele čuti više. Ruke najčešće podigne između 80 i 9 0 % starijih osoba u publici.? A. te drugi stariji ljudi diljem svijeta č i n e globalno tržište lijekova za regulaciju krvnog tlaka koje ć e . N e m a ispravnog odgovora . Iznijet 98 4 3 ću v a m rezultate tri različita istraživanja i pitati vas biste li. J a m e s i B o b zastaju kako bi se publika umirila prije no što iznesu poantu. imaju g o t o v o svi. prema današnjim d e f i n i c i j a m a . ako ga v e ć nema. Mi i m a m o lijek koji liječi taj čimbenik rizika. ne izaziva nuspojave i pokriven je zdravstvenim osiguranjem. M n o g i će u noć izaći s o s j e ć a j e m da visok krvni tlak . N e k i su ljutiti ili zbunjeni. Uz niže vrijednosti tlaka koji se smatra "visokim" mnogi inače z d r a v i ljudi d o b i v a j u dijagnozu "hipertenzije". J a m e s nastavlja. definicija visokoga krvnog tlaka redovito se mijenja. ako imate 3% i spustite se na 2%.srčanih i moždanih udara. kao što su do tada vjerovali. svrstavaju se u kategoriju "rizika" od srčane bolesti i preporučuju im se lijekovi. P r e m a najnovijim s m j e r n i c a m a a m e r i č k e v l a d e . krvni tlak privlači mnogo pozornosti zato jer je na njega lako utjecati lijekovima. na temelju tih rezultata. nemojte se ljutiti. pripadnici baby boom naraštaja. ali. A. m o ž d a visok krvni tlak ili visoku razinu kolesterola u krvi. čineći razliku od jednog postotka? C. bili spremni sljedećih pet godina svakodnevno uzimati lijek. mogao bih v a m dati tabletu koja će ga smanjiti za 33%. Jednostavno. Prvi dio M c C o r m a c k o v o g i Rangnovog često ponavljanog govora trebao bi objasniti osnovne statističke trikove koji se koriste kako bi se lijekovi prodali zdravim ljudima." Iz publike često d o p r e kolektivno " H a ? " . razlika je 1 % . Shvaćate? D v a je 33% manje od tri." Zanimanje za hipertenziju izraženo je m e đ u starijima jer je. R e c i m o da je 99 .

iako neki promatrači kao rezultat opažaju povećanje korištenja lijekova. Ali. i n a č e zdravih ljudi. ali je inače mlada. relativno gledano. mnogi će ljudi prema tim novim smjernicama morati uzimati više lijekova da bi krvni tlak sveli na te ciljane vrijednosti. dr. " J a o . procjenjuje se da se broj osoba svrstanih u kategoriju medicinskog stanja p o v e ć a o za 50 milijuna. objavljenoj 2003. reklame namijenjene liječnicima i pacijentima poručuju da određeni lijek smanjuje rizik srčane bolesti za 3 3 % izostavljajući činjenicu da ćete lijek možda morati uzimati pet godina kako biste rizik od 3% smanjili na 2 % . K a o i u slučaju smjernica o kolesterolu. zar n e ? " B o b i J a m e s u tom trenutku promatraju more sijedih glava pred s o b o m i najčešće opažaju da publika počinje shvaćali. zdrava i u kategoriji niskog rizika. 101 P r o m i d ž b a tih lijekova na o d r e đ e n i n a č i n m o r a prenaglasiti njihovu dobrobit zato što je često upućena općenito zdravim ljudima koji vjerojatno osjećaju da je s njima sve u redu. kolika je razina kolesterola u krvi i tako dalje. sve osobe s vrijednošću sistoličkog tlaka između 120 i 139 ili s vrijednošću dijastoličkog tlaka i z m e đ u 80 i 89 "valja svrstati u kategoriju predhipertenzije". To je otkriće toliko v a ž n o zato što se lijekovi često promiču p o m o ć u toga statističkog trika kojim se prenaglašava dobrobit. u stvarnosti je posrijedi smanjenje od 1 % ." 100 7 . a izostavljaju se brojke koje bi pružile bolji uvid u stvarno stanje. neki specijalisti u tom području nisu osobito oduševljeni agresivnim pritiskom na s m a n j i v a n j e svih brojki. N o v e službene smjernice američke vlade uvele su novu kategoriju bolesti nazvanu "predhipertenzija". smijući se. koliko je tjelesno aktivna." S nešto šireg stajališta. Žalosno je da se u mnogim medijskim izvješćima o lijekovima također č e š ć e koriste prenaglašene inačice. te da je na rasprodaji snižena za 3 3 % . Nitko ne kaže da su te veze utjecale na autore i uvjetovale sadržaj smjernica. M e đ u t i m .redovna cijena haljine 3 0 0 dolara. koja iziskuje promjene načina života . "Točno. K a o što B o b i J a m e s objasne u sklopu svakog predavanja. te da je potrebno razmotriti ukupnost rizika za osobu. d o d a j e da će liječnici "prema n o v i m smjernicama. N e d a v n o je povećan broj potencijalnih pacijenata. D e v e t od jedanaest autora najnovijih smjernica primalo je n a k n a d e za p r o m i c a n j e . godine. jedan čimbenik rizika. a potom je snižena za 33%. to. doista jest smanjenje od 3 3 % . dovikuje nekoliko ljudi iz publike. smjernice o v i s o k o m e k r v n o m tlaku sastavilo j e v i j e ć e o p t e r e ć e n o znatnim sukobima interesa. C u r t F u r b e r g . istraživanja ili savjetovanje od mnogih farmaceutskih tvrtki ili je posjedovalo njihove dionice. profesor sa Sveučilišta W a k e Forest i odlučan pobornik lijekova. Furberg tvrdi da nije uputno liječiti osobu čija vrijednost krvnog tlaka iznosi 160. A budući da su poželjne vrijednosti krvnog tlaka danas toliko niske. Primjerice. a da je cijena haljine bila s a m o 3 dolara. s 3 na 2 % . S prizvukom ogorčenosti u glasu kaže da su nove smjernice "otišle predaleko". koliko ćete platiti?" "Dvije stotine dolara". Ali. čime se ujedno potencijalno povećalo tržište lijekova za regulaciju krvnog tlaka. 10 9 Govoreći o razini koju smatra o d r e d n i c o m "bolesti". Furberg strahuje da medicina postaje previše segmentirana . shvatili ste brže nego liječnici kojima s m o to d a n a s objašnjavali!" dodaje B o b . Taj ugledan kardiolog smatra da je vrijednost k r v n o g tlaka s a m o jedna mjera. koliko biste platili? D v a dolara. sve je više zabrinut zbog snižavanja vrijednosti koje definiraju "visok" krvni tlak i proglašavanja milijuna zdravih ljudi bolesnima. odnosno "puši li.i previše usredotočena na brojke koje govore o krvnom tlaku ili o kolesterolu. što odvraća pozornost od cjelovitosti osobe. biti obvezni liječiti osobu s vrijednošću tlaka 160". Prema tim smjernicama. 6 Prema najnovijoj inačici tih smjernica. 1 .J e d a n od njih priznao je financijske veze s dvadeset i j e d n o m tvrtkom. i tek tada zaključiti je li joj potrebno liječenje". Nekoliko istraživanja pokazalo je da su ljudi manje skloni uzimati lijek ako im se izlože stvarne brojke.

ne biste li trebali znati koliki je zapravo vaš 'rizik'?" " P a . Tada započinje interakcija koju je J a m e s izveo v e ć m n o g o puta. K a d je s još nekoliko istraživača Državnom institutu za zdravstvo uputio zahtjev za o b v e z i v a n j e m članova na otkrivanje veza s farmaceutskim tvrtkama. B r u n d t l a n d o v a je odgovorila da "u n a š e m partnerstvu s p r i v a t n o m industrijom ne bi trebalo biti sukoba interesa". ustanovimo koliki bi mogao biti". to n e d a v n o otkrivanje ne seže dovoljno daleko. gdje su B o b Rangno i J a m e s M c C o r m a c k upravo objasnili da bi hipotetski lijek za srce mogao smanjiti rizik od srčanog udara s 3 na 2%. A k o v a m liječnik kaže da biste trebali uzimati lijek kako biste smanjili rizik. "Ali. Ali za Furberga. zar n e ? " "To je vrlo d o b r o pitanje". uz visoke troškove. kao i moguće b u d u ć e veze o kojima se pregovara. koji je od švedskog Sveučilišta. ali ako imate visok krvni tlak ili kolesterol. o d n o s n o p o d utjecajem idejnih v o đ a koji. ali malu dobrobit".""' Štoviše. k a ž e Furberg. smatra da bi istraživači trebali o b v e z n o razotkriti i svoje financijske veze iz prošlosti. cijela je rasprava o visokom krvnom tlaku. rizik srčanog udara je zasigurno veći od 3 % . 17 Kritičari su tvrdili da ciljane vrijednosti krvnog tlaka.Problem je u opažanju. taj je zahtjev odbijen. iskrivljena p o d utjecajem onih koje naziva "hipertenzijskom mafijom"." Prijepor o k o definicije visokog krvnog tlaka nije novost za toga vitkog. Kaže kako je opasnost u mogućnosti da se preporuke p o č n u temeljiti na mišljenjima i vjerovanjima umjesto na znanstvenim spoznajama. jer je uz sljedeću inačicu smjernica objavljen i d u g popis priznatih veza. gospodine. možda stariji gospodin koji ustaje* i pita: " G o v o r i t e o vrlo malim brojkama. godine. odgovara B o b . To nije prvi put da je krvni tlak i z a z v a o prijepor. G r o Harlem Brundtland. P r e m a njihovim prigovorima. Nadalje. prema Furbergovu mišljenju. "Štoviše. u t o m e ne vidim osobit problem". biste li n a m rekli koliko v a m je godina?" "Šezdeset i pet. N a j č e š ć e ih prekine netko iz publike. "Ako netko uzima 1500 dolara od nekoliko tvrtki. n e d a v n o primio nagradu za "odvažna nastojanja u promicanju čestitosti i ispravnosti u istraživanjima". On i njegovi kolege odbili su raditi u tom Vijeću. p r e m a smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. koji također p o v r e m e n o preuzima ulogu p l a ć e n o g savjetnika ili promotora za industriju. neprestano snižavaju poželjne vrijednosti krvnog tlaka. na riječima škrtog Amerikanca švedskog podrijetla. 15 i više od o s a m stotina zabrinutih liječnika uputili ogorčena pisma generalnoj direktorici Svjetske zdravstvene organizacije ( W H O ) . "Oprostite. na kojemu je studirao. Svjetska zdravstvena organizacija podržala je preporuke kojima će se "poticati p o v e ć a n o korištenje lijekova za regulaciju k r v n o g tlaka." "Jeste li imali srčani udar?" "Nisam. nije nagovješten čak ni red veličine iznosa koje ti istraživači primaju. da su preniske i da je Svjetska zdravstvena organizacija podbacila u svojoj odgovornosti jer se previše oslonila na istraživanje j e d n e farmaceutske tvrtke. iako i dalje postoje razlozi za zabrinutost z b o g načina na koji Svjetska zdravstvena organizacija donosi smjernice. kad su međunarodna organizacija za zaštitu prava potrošača H e a l t h A c t i o n International 102 .' 4 Z a u z i m a n j e tako principijelnog stava vjerojatno je utjecalo na cijeli proces. N a j v i š e publiciteta privukao je slučaj iz 1999." "Pušite li?" "Ne. Sredinom d e v e d e s e t i h bio je p o z v a n sudjelovati u radu V i j e ć a koje je pisalo šestu inačicu smjernica. o n o m e tko primi 100 0 0 0 dolara godišnje u o p ć e ne vjerujem. a smjernice su objavljene bez otkrivanja veza. nisu u t e m e l j e n e na tadašnjim najboljim raspoloživim d o k a z i m a . prema njegovim riječima. Vratimo se u W h i t e R o c k u Britanskoj Kolumbiji." 103 lako su priznate financijske veze toliko brojne da zauzimaju trećinu stranice. to je najvažnije pitanje za osobu kojoj je p r e p o r u č e n o uzimati lijek. kaže J a m e s .

dvojac na šaljiv način iznosi brojke d o b i v e n e kliničkim istraživanjima te odgovara na pitanja nazočnih o njihovim stvarnim rizicima te u kojoj mjeri lijekovi koje v e ć uzimaju m o g u smanjiti le rizike. 2 0 0 1 . godine zabilježeno je više od 17 milijuna posjet. v e ć i m n o g i d r u g i . ali ga nikada n e ć e m o svesti na nulu ili na razinu dragoga brata blizanca. morale se upitati: želim li svakodnevno uzimati ovaj lijek." Z a v r š a v a j u ć i taj dio p r e d a v a n j a . kolika je vjerojatnost da će taj čovjek u sljedećih pet godina doživjeti srčani udar?" P o t o m ih upita: "Podignite ruku ako smatrate da je ta vjerojatnost manja od 10%. " D i j e t o m ili lijekovima m o ž e m o ga smanjiti i približiti riziku brata blizanca. 104 " U p r a v o toliko". " I z m e đ u 20 i 30%? 30 i 4 0 % ? . a neki od njih otkrili su da taj "veliki" čimbenik rizika . a B o b o v iznosi 3 do 4% jer mu tlak nije visok. isto čini i m n o g o jači stroj marketinga visokog krvnog tlaka. čak i ne z n a m što je to. " Većina ljudi u publici podiže ruku tek kad J a m e s upita za vjerojatnost od 40 do 50%. rekao bih da većina smatra da je "visoki" rizik negdje između 40 i 50%. "I B o b ima 'normalan' tlak." "Šalite se? S a m o toliko?" pila netko. između 10 i 2 0 % ? " S a m o nekoliko ruku. . Drugim riječima. od kojega ne žive s a m o f a r m a c e u t s k e t v r t k e . dok taj dvojac sa Sveučilišta Britanske Kolumbije sa svojom p r e d s t a v o m obilazi m a l e d v o r a n e po provinciji. dijagnoza "hipertenzije" liječniku može stvoriti doživotnog pacijenta. zapravo i nije toliko velik. bolujete od dijabetesa i tako dalje. p o p u t o v o g gospodina.č a k i liječnici griješe u t o m e . R e c i m o ." Ni jedna ruka se ne podiže. moj rizik u razdoblju od pet godina iznosi 5 do 6% zato jer mi je tlak visok. A. nastavlja J a m e s . M n o g i od njih otkrili su i da dobrobit dugoročnih lijekova koje uzimaju i nije velika kao što su do tada mislili." D a b i d o d a t n o p o j a s n i o . isti genetski materijal". Štoviše. Postavljanje tlakomjera i mjerenje pacijentova k r v n o g tlaka savršen je klinički susret za p r e z a p o s l e n e liječnike: izvodi se brzo i lako. kad ustanovite svoj rizik i kad doznate u kojoj ga mjeri lijek može smanjiti. to je n o r m a l n o .. " N e daj Bože". to je kratko. U K a n a d i ."Pektoralnu anginu?" " N e ." Ljudi kimaju. " R e c i m o da smo B o b i ja identični blizanci. Liječnici to vole raditi. propisivanja i p o n o v n o g provjeravanja vaših brojki. zemlji s o k o 30 milijuna stanovnika.od kojega su strahovali. dobro plaćeno vrijeme. pacijenti to očekuju pa stoga stopa učestalosti postupka u b r z a n o raste. N o ." " U r e d u " . bit će viši ako pušite. " u z m i m o p r o s j e č n o g šezdesetp e t o g o d i š n j e g muškarca. k a ž e J a m e s publici. o k o 160/90. . Po završetku predavanja ljudi izlaze iz d v o r a n e . moj 'visoki' krvni tlak povećava moj rizik od srčanog udara za otprilike 2 do 3% u odnosu na Bobov. P r i m j e r i c e .ali vaša je procjena gotovo deset puta v e ć a od stvarnog rizika. Jer. a ja i m a m 'visoki' tlak". nikada nije imao srčani udar ni pektoralnu anginu. J a m e s tada pribjegava p r i m j e r u "identičnog blizanca" kojim pokazuje kako povišen krvni tlak može utjecati na vjerojatnost srčanog udara. primjerice.i liječničkim 105 . " D a k l e ." " B o b i J a m e s show" nastavlja se u n o ć . A k o mu liječnik kaže da je suočen s visokim rizikom. kaže J a m e s . liječnici obavljaju najveći d i o posla provjeravanja. dakako. " P a . "U redu. N e puši. k a ž e J a m e s . B o b p r e d l a ž e : " D a k l e . uzdiše B o b . znate. N o . rizik da će šezdesetpetogodišnji n e p u š a č s povišenim krvnim tlakom u sljedećih pet godina doživjeti prvi srčani udar iznosi 5 do 6%. " D a k l e ..visok krvni tlak . ali su mu rekli da ima "visok" krvni tlak. vaš bi liječnik trebao znati procijeniti vaš rizik s obzirom na vašu situaciju. svaki mjesec odlaziti u ljekarnu i možda trpjeti neugodne nuspojave? To se morate pitati. plaćati ga. pa imaju poveliki u l o g u liječenju toga stanja.

ako su lijekovi ipak potrebni. mogla stajati do 2 0 0 puta više. što dokazi kažu o njihovu izboru? U traženju odgovora na to pitanje. K a n a đ a n i su procijenili da bi desetogodišnje svakodnevno uzimanje diuretika moglo stajali s a m o 40 kanadskih dolara. Ljudi se uznemire u prisutnosti autoriteta (liječnika) i tlak im poraste. M n o g i će se istraživači složiti da je za mnoge inače zdrave ljude.više tjelesne aktivnosti. može p o m o ć i vrlo opsežno i dugoročno znanstveno istraživanje kojim je uspoređeno nekoliko lijekova. i to je istraživanje najvećim dijelom financirala američka vlada. s r e ć o m . 2 1 " K a d sam to pročitao. O s n o v n o pitanje istraživanja bilo je: "Jesu li skuplji lijekovi vredniji?"' 1 . stariji su lijekovi glatko pobijedili jer nisu patentirani pa su na raspolaganju kao generički lijekovi. poput N o r v a s c a . a terapija takvim lijekovima krajnje je jeftina. 2 0 Kendrick se osobito zaprepastio kad je pročitao važeću službenu američku preporuku za o p ć e mjerenje tlaka djeci. ' 2 1 N o .slabi cliuretici (ili tiazidi) . " N a č i n mjerenja t a k o đ e r je p r e d m e t velikog prijepora iako ljudi kojima se mjeri tlak nisu toga p o t p u n o svjesni.u smanjivanju vjerojatnosti srčanog i moždanog udara nisu bili samo jednako djelotvorni v e ć su se pokazali boljima jer su nešto uspješnije sprečavali zatajenje srca. Najstariji i najjeftiniji lijekovi . C u r t Furberg.uključujući najstarije i najjeftinije te najnovije i najskuplje. Krajnje je ironično da su upravo liječnici često uzrok povišenja pacijentova krvnog tlaka. N e k i su istraživači n e d a v n o čak izjavili da liječnici ne bi trebali mjeriti krvni tlak. najbolji prvi korak pokušaj promjene načina života . a m e d u njima je dr. a v o d i o ga je dr. M a l c o l m Kendrick. gotovo besplatna. " 22 K a o s u v r e m e n i J o n a t h a n S w i f t n a p o d r u č j u m e d i c i n e .što predstavlja povećanje od 3 0 % za s a m o četiri godine. ne uspijevajući artikulirati osjećaje. s ciljem otkrivanja hipertenzije. 2 0 107 lako mnogi liječnici čvrsto vjeruju u vrijednost redovitog mjerenja i agresivnog liječenja visokog krvnog tlaka. gradića n e d a l e k o od M a n c h e s t e r a u Engleskoj. ima i onih "krivovjernih". te da bi taj posao bolje obavljali educirani i nadzirani p o m o ć n i c i ili automatski uređaji. " 1 106 . jer ga malokad t o č n o izmjere. neškodljivosti i isplativosti. Kendrick nudi "skroman prijedlog": " Z a š t o bismo mjerenje krvnog tlaka odgađali do treće godine te djecu trideset i šest mjeseci izlagali n e p o t r e b n o m zdravstvenom riziku?" Što predlaže? " Z a p o č n i m o v e ć u trenutku presijecanja p u p č a n e v r p c e .ordinacijama radi mjerenja krvnog tlaka . Istraživanje je nazvano A L L H A T . počevši od treće godine. P o p u t o p s e ž n e Ž e n s k e z d r a v s t v e n e inicijative koja je ispitala nadomjesnu hormonsku terapiju."hipertenzija bijelog ogrtača". intenzivnije reklamiranim lijekovima. dr. stariji su ljudi doista suočeni s v e ć i m rizikom srčanih i moždanih udara pa je uputno "poduzeti nešto" s ciljem snižavanja krvnog tlaka. 19 1 lako je zamisao mjerenja tlaka trogodišnjacima lako ismijavati kao pretjeranu. K o n a č a n je rezultat bila vrlo loša vijest za farmaceutsku industriju. 2 5 T i m važnim istraživanjem uspoređene su četiri vrste lijekova . a ta je pojava u medicinskoj zajednici toliko poznata da č a k ima i i m e . prestanak pušenja i promjena prehrane. ali dobra za gotovo sve ostale. uz djelomičnu potporu farmaceutske industrije. obuhvatilo je više od 40 0 0 0 sudionika. M o ž d a sam si u t o m trenutku trebao izmjeriti tlak. Dr. te samozvani skeptik koji medicinskim istraživanjima pristupa s u s r e d o t o č e n o š ć u na d o k a z e i sa sklonošću parodiji. uhvatio sam se za prsa i p o č e o dahtati. uvjeren s a m da bih o č i t a o vrijednost koja bi m o j mozak dovela u opasnost da se rasprsne poput zrele rajčice udarene golemim č e k i ć e m . Hrabro izjavljuje da je "gotovo sva literatura o liječenju krvnog tlaka pogrešna". 2 7 K a d je riječ o cijeni. prema dokazima. K e n d r i c k je liječnik o p ć e prakse iz Macclesfielcla. Lijekovi su uspoređeni u smislu djelotvornosti ublažavanja srčane bolesti. dok bi terapija novijim.

intenzivnije reklamiranih lijekova. 29 gotovo četvrtina toga novca mogla bi se uštedjeti kad bi se liječnici usredotočili na jeftinije t e r a p i j e . objavila je priopćenje za javnost u k o j e m u je. a d o i m a se da je to i učinila. nekim bi ljudima ipak najviše mogao pomoći neki od novijih lijekova ili kombinacija lijekova.P r e m a rezultatima istraživanja A L L H A T . koja ga je učinila najprodavanijim lijekom za regulaciju krvnog tlaka i četvrtim najunosnijim lijekom na svijetu.n a v o d e da su m n o g i m ljudima s " n e k o m p l i c i r a n i m " v i s o k i m 109 U 2003. ali b u d u ć i da je djelotvornošću bio gotovo j e d n a k starijim lijekovima. proizvođač Norvasca. N a k o n kratkotrajnog publiciteta." 1 Tvrtki Pfizer je. prema Furbergovu mišljenju. p o l u č e n i istraživanjima p o p u t A L L H A T . ali jednako djelotvorne lijekove. Tvrtka je. financijski. Z a š l o ? Na liječnike koji ispisuju recepte. kad je osoblje tvrtke Pfizer. sudeći po tadašnjim izvješćima. od predstavnika farmaceutskih kuća do televizijskih reklama za lijekove. kaže Furberg. "jeftiniji". valjana znanost ne utječe toliko snažno koliko rika p r o m i d ž b e n e mašinerije. P r e m a članku objavljenom u Britanskom medicinskom glasniku. ali su stariji diuretici jednako djelotvorni u snižavanju krvnog tlaka. " D o b r a je vijest što su najvažnije liječnike vrlo domišljato poslali u obilazak grada. skuplje tablete. j e d a n od v o d e ć i h istraživača u t o m istraživanju. "poduzelo je korake kojima se nastojala održati ta n e u p u ć e n o s t " . organizirali su obilazak grada za gostujuće m e đ u n a r o d n e kardiologe kako bi ih odvratili od njegova izlaganja. " A kad su predstavnici Pfizera čuli da će C u r i Furberg na znanstvenoj konferenciji u S a n Franciscu izložiti prve podatke koje je A L L H A T iznjedrio o j e d n o m od lijekova te tvrtke. 3 5 Č a k i službene a m e r i č k e smjernice . iznjedrilo je nešto opreznije procjene: U j e d i n j e n o Kraljevstvo moglo bi uštedjeti više od 100 milijuna dolara. i te kako u interesu z a n e m a r i v a t i ili 108 . zahvaljujući jednoj istraživačkoj agenciji.unatoč o p s e ž n i m sukobima interesa m e đ u autorima . Tako b a r e m vjeruje C u r i Furberg. "zanemarila" n e k e od najvažnijih zaključaka istraživanja. objavljivanje rezultata toga v a ž n o g istraživanja gotovo da i nije utjecalo na broj recepata za novije. doznalo cla su liječnici slabo upoznati s preliminarnim rezultatima A L L H A T istraživanja. tvrtka Pfizer ostvarila je prodaju N o r v a s c a u vrijednosti od gotovo 5 milijardi dolara. objavljenom u Glasniku Američke medicinske udruge. godine. procijenjeno je da bi porezni obveznici mogli uštedjeti do 100 milijuna australskih dolara godišnje kad bi uzimali starije. nakon objavljivanja rezultata A L L H A T istraživanja. j a s n o d a j u d o znanja d a svijet trati milijarde dolara na najskuplje lijekove za regulaciju k r v n o g tlaka. N e d u g o nakon objavljivanja rezultata istraživanja. u v r i j e m e objavljivanja rezultata u Glasniku Američke medicinske udruge potkraj 2002. prašina se uskoro slegnula i postalo je jasno da će marketing još j e d n o m nadvladati znanost. N o . izjavila da je njezin lijek jednako d o b a r kao i stari diuretici. Zaključci toga v a ž n o g istraživanja objavljeni su u Glasniku Američke medicinske udruge (JAMA): diuretici su bili "bolji" u sprečavanju jednoga ili više oblika srčane bolesti te omalovažavati najvažnije zaključke toga istraživanja. da ne bi slušali kako Curt Furberg p o n o v n o blati Pfizer!" 3 2 N e o s p o r n i znanstveni d o k a z i . tvrtka Pfizer. a Sjedinjene A m e r i č k e D r ž a v e između 5 0 0 milijuna i milijardu dolara godišnje. Dioničari vjerojatno ne bi očekivali ništa drugo. m a n j e škodljivi i m n o g o jeftiniji. no skuplji od njih. P r e m a d r u g o m istraživanju. f i n a n c i r a n o iz d r ž a v n e blagajne.a . godini. 3 3 S l i č n o istraživanje n o r v e š k i h istraživača. P r o v o đ e n j e tih zaključaka u praksi m o g l o bi zdravstvenim sustavima diljem svijeta uštedjeti doslovce milijarde dolara jer su liječnici u v r i j e m e objavljivanja rezultata istraživanja v e ć razvili naviku propisivanja novijih. "ne m o ž e se smatrati jednako dobrim". O s o b l j e je unutarnjim d o p i s o m t v r t k e čestitalo svojim k o l e g a m a n a t o m snalažljivom potezu. 3 4 P r e m a rezultatima j e d n o g a australskog istraživanja.

. Smjernice o k r v n o m tlaku za njega su primjer mnogo v e ć e g problema . a ti su presudno važni znanstveni p o d a c i počeli skupljati prašinu. P r e m d a p o t p o r a f a r m a c e u t s k e industrije č e s t o d o p r i n o s i provođenju edukacijskih programa. 1 Kenđricku riječi B o b a Rangnoa ". Curt Furberg i mnogi drugi doista su se nadali promjeni. koja je katkad toliko drska da promiče bolesti koje možda u o p ć e i ne postoje.tako da "sve više ljudi prelazi iz kategorije zdravih u kategoriju bolesnih". Furberg je o g o r č e n o napustio projekt. N o . N a m j e r a v a l i su pokrenuti o p s e ž n u p r o m i d ž b e n u k a m p a n j u pod p o k r o v i t e l j s t v o m d r ž a v e k a k o bi se suprotstavili industrijskoj promidžbi te educirali liječnike o vrijednosti starijih.ups. Pojedinosti poput 111 110 . 3 7 N e k e crkve toga dana p o d r u m e svojih svetišta pretvaraju u mini-klinike te svoje pacijente . O d m e t n i k dr. vjernike . izmjerili krvni tlak i primili savjete o prehrani.. U razdoblju n e p o s r e d n o nakon objavljivanja rezultata A L L H A T istraživanja. visok krvni tlak bolji je od nikakvoga" z v u č e mnogo istinitije nego strogo pravovjerje. "sami ili u kombinaciji" s lijekovima iz drugih kategorija.krvnim tlakom primjereniji jeftini cliuretici. O č i t a opasnost skriva se u mogućnosti da se u vjerskom žaru izgube znanstvene pojedinosti. Njihove su se n a d e rasplinule za s a m o dvije godine. Razlika je u t o m e što Furberg i istraživači sa Sveučilišta Britanske Kolumbije ne propovijedaju strah i ne promiču lijekove. 3 . a manje prema promidžbi. 30 onih koje B o b R a n g n o i J a m e s M c C o r m a c k otkrivaju svojoj publici dokazujući da je rizik od srčane bolesti. mnogo manji no što pretpostavljaju. A m e r i č k i Državni institut za zdravstvo sponzorira mnoge programe edukacije javnosti te p r e p o r u č u j e da c r k v e n e aktivnosti podizanja svijesti o visokom krvnom tlaku p r e d v o d e duhovnici koji gorljivo podupiru tu aktivnost. Pojedinosti poput 500 i više milijuna dolara koliko bi se u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a godišnje uštedjelo kad bi se liječnici u propisivanju lijekova više ravnali prema znanstvenim dokazima. t a utješna p o r u k a p o t p u n a j e suprotnost farmaceutskoj promidžbi m e t o d o m zastrašivanja. Propaganda se u m e đ u v r e m e n u nastavlja jer je d e m o n visokog k r v n o g tlaka o s u đ e n č a k i s p r o p o v j e d a o n i c a .sve užeg definiranja "normalnoga" . v e ć javnost nastoje bolje informirati o rizicima te kako im je najbolje pristupiti. kako bi. državne zdravstvene ustanove t a k o đ e r žarko ž e l e "ući u igru" visokog k r v n o g tlaka. Smatra da službene smjernice u kategoriju bolesti svrstavaju velike nove skupine zdravih ljudi na način koji bi trebao biti poziv na buđenje društva. koja m o ž e biti m n o g o skromnija no što govore televizijske reklame ili nemarni novinari. Pojedinosti poput stvarne ili apsolutne dobrobiti d u g o r o č n e terapije lijekovima. U S j e d i n j e n i m Američkim Državama prva nedjelja u s v i b n j u p r o g l a š e n a je "crkvenom nedjeljom visokog krvnog tlaka". protukampanja se nije ostvarila o n a k o kako je zamišljena. č a k i uz "visoki" tlak.pozivaju da nakon propovijedi siđu u p o d r u m . M a l c o l m Kendrick tvrdi kako je v r i j e m e da se ortodoksno vjerovanje u snižavanje krvnog tlaka temeljito preispita. jeftinijih lijekova. a vjerske je organizacije koriste kao priliku za p r o p o v i j e d a n j e o ozbiljnosti stanja. uz čaj n a k o n bogoslužja.

Profesorica Paula C a p l a n sa Sveučilišta B r o w n tvrdi da je to stanje zapravo izmišljeno te da ne postoje uvjerljivi dokazi kojima bi ga se razlučilo od normalnih predmenstrualnih tegoba. Ali. ljudi u tvrtki Lilly znaju da to nije točno. smireno odvoji jedna i laganim korakom krene dalje. Frustrirana je i ljuta. Televizijska reklama tvrtke Lilly J e a n Endicott. J o š se više razbjesni kad druga žena priđe redu kolica. mogli bismo zaključiti da žena proživljava tek malo jaču napetost ili stres. Gledajući tu televizijsku reklamu. pa bi moglo prikriti dublje uzroke njihove patnje. kaže da je P M D D psihički p o r e m e ć a j od kojega pati do 7% žena. Toj je ženi vjerojatno potreban jak antidepresiv jer pati od teškog oblika mentalne bolesti nazvane predmenstrualni disforični p o r e m e ć a j ( P M D D ) . Mislite da je to PMS? Možda je P M D D . profesorica na Sveučilištu C o l u m b i a . Američka Savezna uprava za hranu i lijekove potvrdila je stanje predmenstrualnog disforičnog p o r e m e ć a j a te za njegovo liječenje 113 . C a p l a n o v a smatra kako je još gore što se medicinsko o d r e đ e n j e koristi kao objašnjenje jake tjeskobe koju neke žene proživljavaju prije menstruacije.6. Reklamiranje bolesti Predmenstrualni disforični poremećaj Anonimna žena pred robnom k u ć o m u predgrađu pokušava izvući kolica iz zapletenoga niza.novoga stanja koje je u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a p o t v r đ e n o tek nekoliko mjeseci prije početka objavljivanja spomenute reklame.

S j e d i n j e n e A m e r i č k e D r ž a v e i N o v i Z e l a n d j e d i n e su zemlje razvijenog svijeta koje dopuštaju neograničeno reklamiranje lijekova potrošačima. DSM-u. j e d a n od vođa svjetski poznate organizacije Healthy Skepticism sa 115 Farmaceutska industrija u Sjedinjenim Američkim Državama troši više od 3 milijarde dolara godišnje na reklamiranje u p u ć e n o izravno potrošaču i za promicanje svojih najunosnijih proizvoda.koji je sponzorirala tvrtka Lilly i u njegovu su radu sudjelovali predstavnici tvrtke . Vijesti u najgledanijem terminu p r e p u n e su reklama za lijekove. ta znanstvena proturječja nisu vidljiva u lavini televizijskog i novinskog oglašavanja P M D D . u mnogim se zemljama raspravlja o strožem zakonskom reguliranju svih tih marketinških aktivnosti. 5 M e đ u t i m . danas je u velikoj mjeri usmjerena i javnosti. M e đ u t i m . pa stoga službeno nije uvršten u kategoriju bolesti. Proračun 114 .a s kolicima pred robnom kućom d i o je novoga oblika televizijskog reklamiranja kojim se milijune ljudi nastoji upoznati s bolestima za koje još nisu čuli. U Kanadi. a vlada N o v o g Z e l a n d a nekoliko je puta pokušala donijeti nešto strože propise o reklamiranju lijekova i bolesti." 4 namijenjen promidžbi.ali o bolestima doslovce svatko može reći što god želi. gledajući te reklame. koje o b u h v a ć a j u oglašavanje i pozornost drugih medija. 3 Susretljiva i marljiva znanstvenica J e a n Endicott radi u malom u r e d u u p o d r u m u psihijatrijske b o l n i c e u N e w Yorku. sve je više reklama koje ne prodaju samo lijekove. K a n a d u i Veliku Britaniju . "žene se počinju osjećati mentalno bolesnima". U Velikoj Britaniji tim se pitanjima pristupa toliko ozbiljno da je pokrenuta opsežna parlamentarna istraga. kao što je otvoren u Sjedinjenim Američkim Državama. i otvaranja medijskog prostora. Suprotno C a p l a n o v o j .žene u plodnoj d o b i .uključujući Australiju. tvrtke Lilly i drugih. iako takvo stanje u drugim dijelovima svijeta nije priznato kao bolest.kojim su stvoreni uvjeti za dva najvažnija događaja u životu toga mladog poremećaja: dobivanje potvrde S a v e z n e uprave za hranu i lijekove i o d o b r e n j e za njegovo liječenje antidepresivom tvrtke Lilly. Peter Mansfield.a u Sjedinjenim Američkim Državama.t v r t k a m a d o p u š t a j u sponzoriranje k a m p a n j a " p o d i z a n j a svijesti" o b o l e s t i m a . Australiji i diljem E u r o p e državne su vlade razapete između sve v e ć e zabrinutosti potrošača zbog takvoga masovnog marketinga i pritiska farmaceutske industrije.iako vrlo blagoj . Farmaceutska industrija sa zaradom od 500 milijardi dolara otkrila je još jedno novo megatržište .a svijet marketinga zahtijeva jednostavne. koja je nekoć bila usmjerena isključivo na uštipke i besplatne uzorke za liječnike te na educirane idejne v o đ e . Stoga pozdravlja nastojanja farmaceutske tvrtke da se to stanje shvati ozbiljnije. Reklama P M D D . P M D D je č a k i u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a tek d j e l o m i č n o s p o m e n u t u psihijatrijskom priručniku. Endicottova čvrsto vjeruje u primjerenost farmaceutskog televizijskog oglašavanja takvih poremećaja. B u d u ć i da troškovi za lijekove koji se izdaju na recept znatno rastu u mnogim državama. 2 N o . Tvrdnje o dobrobiti i rizicima lijekova podliježu zakonskoj regulativi .odobrila Prozac tvrtke Lilly i još nekoliko sličnih antidepresiva. jasne poruke. U M e đ u n a r o d n o j klasifikaciji bolesti Svjetske zdravstvene organizacije nije n a v e d e n o kao zasebni poremećaj. Emocionalni usponi i padovi prije mjesečnice više nisu dio normalnog života . a katkad i dijela medijske industrije. U p r a v o je ona predvodila prijelomni znanstveni skup . "Mislim da se ljude tako educira. a sve je izraženije i shvaćanje da su kampanje "podizanja svijesti" o bolestima zapravo s a m o prikriveno reklamiranje lijekova. Endicottova tvrdi d a j e P M D D istinski p o r e m e ć a j koji m o ž e "znatno onemogućiti normalne aktivnosti" te često nije p r i m j e r e n o dijagnosticiran ili liječen. uglavnom u p u ć e n o g ž e n a m a . v e ć i bolesti koje idu uz njih. J e d a n od najpoznatijih i najupućenijih kritičara industrijskog reklamiranja jest australski liječnik o p ć e prakse dr. 1 U n a t o č trudu Endicottove. K a o što kaže C a p l a n o v a .sada su to očiti znakovi da možda bolujete od psihijatrijskog p o r e m e ć a j a . m n o g e d r ž a v e .

Prema mišljenju nepokolebljivog Mansfielda. Antidepresivi p o p u t P r o z a c a . Ustanovili su da je gotovo polovica tih reklama poticala potrošače na pripisivanje uobičajenih iskustava medicinskim u z r o c i m a te LI v e ć i n i s l u č a j e v a na s a v j e t o v a n j e s liječnikom. Štoviše. "U d o s a d neviđenoj mjeri šalju edukacijsku poruku tablete za svaku boljku . U slučaju o s o b e koja je vrlo b o l e s n a . izazivaju m n o g e nuspojave. objavljenih u deset popularnih 7 američkih časopisa. a direktori se ne pozivaju na odgovornost. farmaceutskim t v r t k a m a č e s t o šalje d o p i s e kojima ih upozorava da su njihove r e k l a m e previše o b m a n j u j u ć e te da su možda prekršile zakon.' 116 . potrošački pokušaj pronalaženja valjane zdravstvene informacije nalikuje na traženje igle u plastu sijena. tvrtke se ne kažnjavaju novčanim kaznama. u analizi marketinga farmaceutske industrije u posljednje se v r i j e m e pojavila nova tema. Istraživači ustanovljuju da sve više reklama prodaje zamisao o s v a k o d n e v n i m ljudskim iskustvima kao simptomima medicinskih stanja koja je p o t r e b n o liječiti lijekovima. što nije n e o b i č n o b u d u ć i da m n o g e reklame prenaglašavaju dobrobit te umanjuju važnost nuspojava. izgledi za veliko poboljšanje m o g u lako prevagnuti n a d rizicima od pojavljivanja nuspojava lijeka. kako se to inače čini.te ih prikazale kao d i o o d r e đ e n o g medicinskog stanja. Ispostavlja se da je reklama tvrtke Lilly. v e ć i zdravstvena stanja te. 1 ' N o . Najveći je dio 6 Analizirane r e k l a m e govorile su o u o b i č a j e n i m p o j a v a m a p o p u t kihanja. agresivnog lijeka reklamiranog u časopisima namijenjenim čitateljima tinejdžerske dobi te u televizijskim reklamama. 1 4 Takvi su rizici prihvatljivi za osobu koja je 117 obmanjivanje javnosti u vezi rizika i dobrobiti od novih lijekova. a u tinejdžera o č i t o p o v e ć a n j e rizika od suicidalnog ponašanja. doprinose medikalizaciji života." Naposljetku je F D A ljubazno zamolila tvrtku Lilly. Farmaceutski marketing " s a m o p o v e ć a v a taj plast".a . Steve W o l o s h i n i dr. Savezna uprava za hranu i lijekove. sa svojim su kolegama n e d a v n o analizirali sedamdeset r e k l a m a f a r m a c e u t s k i h tvrtki. bila jedna od onih koje su privukle takav dopis. Te t r e n d o v e p o m n o prati kanadska istraživačica dr. F D A je navela da reklami "nedostaje poštena ravnoteža" jer su informacije o n u s p o j a v a m a s v e d e n e na najmanju m o g u ć u mjeru. kaže M a n s f i e l d smiješeći se svojim tipičnim osmijehom." 1 2 M i n t z e s o v u je osobito zgrozila promidžba P M D D . D v o j a c s Medicinskog Fakulteta Dartmouth. da p o v u č e protuzakonitu reklamu. Ustanovila je da m n o g e reklame u d a n a š n j e vrijeme ne p r o m i č u samo lijekove.]] Posrijedi je zaokret s promicanja lijeka o d o b r e n o g za liječenje doista bolesnih ljudi prema zamisli da je za prevladavanje normalnih životnih situacija dovoljno jednostavno uzeti o d r e đ e n u tabletu. brine je što takve reklame stvaraju plitku predodžbu o t o m e što znači biti mlada žena. " M l a d e se ž e n e na taj način agresivno potiče da budu o n o što nisu. Lisa Schwartz.koje bi većina ljudi nedvojbeno mogla riješiti i b e z liječnika . Smatra da se takvim marketingom mladim ženama nastoji usaditi vjerovanje da su normalne emocionalne fluktuacije prije menstruacije znak poremećaja. ispadanja kose ili pretilosti . lako industrija učestalo krši z a k o n e pa su d e s e c i milijuna A m e r i k a n a c a redovito izloženi obmanjujućim informacijama o rizicima i dobrobiti često propisivanih lijekova. koja regulira reklamiranje lijekova u Sjedinjenim Američkim D r ž a v a m a . uključujući ozbiljne s e k s u a l n e t e š k o ć e . dr.sjedištem u A đ e l a i d e u . Svojim je doktoratom na Sveučilištu Britanske Kolumbije u V a n c o u v e r u obuhvatila istraživanje farmaceutskog marketinga. Istraživači su zaključili da r e k l a m e sve više medikaliziraju uobičajeno životno iskustvo te previše pomiču granice kritike sve d o n e d a v n o bio usmjeren na medicinskog utjecaja. lako priznaje da taj problem za neke ž e n e može biti ozbiljan."1-1 Svaka terapija obuhvaća ravnotežu između dobrobiti i škodljivih utjecaja. prema njezinim riječima. sa ž e n o m p r e d r o b n o m k u ć o m .a . B a r b a r a Mintzes.te sve više i poruku boljke za svaku tabletu. koji se propisuju protiv P M D D .

19 M e đ u t i m . ali su izostavljena istraživanja koja dokazuju pretjerano liječenje. . prema kojima reklamiranje d o v o d i do neprimjerenog propisivanja lijekova ili štetnih posljedica: "neutemeljeni strahovi" z b o g reklamiranja ograničavaju pravo ljudi na "stjecanje svih informacija koje su im p o t r e b n e da bi donijeli najbolju o d l u k u o svojoj zdravstvenoj skrbi. a u j e d n o i ljudi kojima je potrebna terapija. N o . osobito siromašni slojevi bogatih zemalja 119 J e a n bndicott. ni j e d n o istraživanje o pretjeranom liječenju. m e đ u kojima su visoka razina kolesterola u krvi. a s p o m e n u t a su s a m o istraživanja usredotočena na nedovoljno liječenje. dva su talijanska istraživača analizirala izvješće. koji govore u prilog shvaćanju M i n t z e s o v e i drugih. s a s t a v l j e n o m za e u r o p s k u farmaceutsku industriju kao d i o nastojanja da se ublaže propisi o reklamiranju. opsežnih." Nesumnjivo je da mnogi ljudi s istinskom p o t r e b o m ne primaju medicinsku p o m o ć ili lijek. Ž e n e ne jure na sve strane i ne govore: 'Dajte n a m tablete za svaku tegobu'. p r o f e s o r i c a i z N e w Yorka. temeljitih istraživanja kojima se nastojalo ustanoviti d o v o d i li reklamiranje. ako i toliko. uključujući s r č a n u bolest. provedeno je tek nekoliko.a nemaju m n o g o smisla ako to stanje zapravo ne postoji. A k o su p r o c j e n e broja ljudi p o g o đ e n i h t a k v i m stanjima. ali zar i za mladu ženu koja se svađa s d e č k o m ili su je razljutila kolica pred robnom kućom? "Ako zdravoj osobi d a j e t e lijek." 15 Britanskog medicinskog glasnika p o s v e ć e n o m temi medikalizacije te naslovljenom "Previše lijekova?" dva viša dužnosnika iz farmaceutske tvrtke M e r c k napisala su da je u Europi p o t r e b n o ublažiti propise 0 reklamiranju lijekova jer bi to p o m o g l o rješavanju p r o b l e m a n e d o v o l j n o g liječenja. P M D D . "Uvredljivo je pretpostaviti da bi ž e n e s blažim simptomima u o p ć e tražile terapiju. narušavate njezinu ravnotežu". Isto tako neki liječnici propisuju reklamirane lijekove čak i ako sumnjaju u njihovu primjerenost u rješavanju o d r e đ e n o g problema. piše kako postoje uvjerljivi dokazi nedovoljnog liječenja mnogih stanja. posve je jasno da reklame poboljšavaju prodaju lijekova. k a o n a j č v r š ć i a r g u m e n t za reklamiranje u p u ć e n o izravno potrošaču. depresiju i rak. pretjerane. Njezino je istraživanje potvrdilo postojeće dokaze prema kojima takve reklame mnoge ljude doista p o t i č u na posjet liječniku. što. u p u ć e n o izravno potrošaču. "Nije n a v e d e n o . vjerojatnost dobrobiti je mnogo. kaže Mintzesova. a tu je i z a b r i n j a v a j u ć a č i n j e n i c a da terapijom lijekovima na razini o p ć e populacije nanosimo m n o g o više štete nego koristi. 17 N o . A l z h e i m e r o v u bolest. škodljivog propisivanja lijekova. " U p o s e b n o m izdanju 118 . Barbara Mintzes vjeruje da agresivna promidžba stanja kao što je P M D D u mnogih zdravih žena stvara uvjerenje da su bolesne i p o t i č e ih na terapiju lijekovima koji im mogu donijeti mnogo više štete nego koristi. primjerice. depresija i.a kao primjera medikalizacije uobičajenog života. U v a ž n o m izvješću o lijekovima. glatko o d b a c u j e zabrinjavajuću m o g u ć n o s t P M D D . visok krvni tlak. valjane znanstvene dokaze koji bi pomogli izgladiti taj spor. m n o g o m a n j a . o d n o s n o . tvrdnje o o p ć e m n e d o v o l j n o m liječenju valja uzeti s osobito velikom dozom opreza i skepticizma. Napisali su da je m a l o valjanih d o k a z a . vjerojatno." J e d n a od slabosti toga argumenta jest nepriznavanje prijepora i neizvjesnosti u definiranju u o b i č a j e n i h stanja koja su n a v o d n o n e d o v o l j n o dijagnosticirana. odnosno spomenuta su istraživanja koja govore o nedovoljnom liječenju. otvoreno pobila tvrdnje i izjavila da su znanstveni dokazi u t o m industrijskom izvješću selektivno navedeni. . do nepotrebnih medicinskih dijagnoza ili do n e p r i m j e r e n o g .""' Nije lako pronaći neosporne. Dr. Industrijski č e l n i c i . n a v o d e d o k a z e o n e d o v o l j n o m dijagnosticiranju i liječenju o s o b a s ozbiljnim 1 zdravstvenim problemima. Tvrdnje o nedovoljnom dijagnosticiranju i liječenju u slučaju P M D D . "Ako ste zdravi.teško iscrpljena kroničnom kliničkom depresijom. neki promatrači ističu u slučaju visokog kolesterola 1 depresije.

zapisale s u . . s p o m e n u t ć e m o da su europske zdravstvene vlasti naposljetku zaustavile promidžbu I ' I O A K .24 Pri svakoj reviziji DSM-a d o d a j u se novi p o r e m e ć a j i . educiranja i poticanja v e ć e s l o b o d e izbora. Do šezdesetih godina medicinska je zajednica opisivala "predmenstrualni sindrom" ( P M S ) iznoseći u o b i č a j e n e s i m p t o m e poput zadržavanja tekućine. izbrojile su gotovo 150 simptoma navodno povezanih s tim stanjem. Nedovoljno je liječenje č e š ć e posljedica siromaštva ili nedostupnosti nego neupućenosti.a na televiziji i u ženskim časopisima najbolji način ispravljanja toga p r o b l e m a . Skupinu je okupio dojmljivi dr. a njihov se broj u posljednjih nekoliko desetljeća znatno p o v e ć a o . koji je u to vrijeme radio na reviziji psihijatrijske biblije . istraživačice i feministice J o a n Chrisler i Paula C a p l a n pronašle su toliko mnogo različitih definicija da g o t o v o nije bilo m o g u ć e izvesti j e d n u sveobuhvatnu definiciju.u o v o m slučaju antidepresiva.a . Da biste shvatili u kojoj je mjeri taj p o r e m e ć a j prijeporan.sam je ciklus postao medicinski problem koji iziskuje rješavanje. lako žene u cijelom svijetu osjećaju napetost. priznaju kako m n o g e ž e n e mogu misliti da se njihovi problemi n e ć e shvatiti ozbiljno ako im se ne pruži medicinsko objašnjenje. začetke suvremene teorije P M D D .Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (DSM). 2 2 Kao i u slučaju teorije prema kojoj je menopauza bolest pomanjkanja estrogena. razdražljivost ili zadržavanje v o d e prije menstruacije.a toliko je n e o d r e đ e n i rastezljiv da gotovo svaka žena u njemu m o ž e pronaći o n o što je sama doživjela". ali je u nekih žena dovoljno težak da im o n e m o g u ć u j e normalan život te zahtijeva liječenje. lako o t v o r e n o kritiziraju o n o što s h v a ć a j u kao očit primjer nepotrebne medikalizacije.u mnogi mogu doživjeti kao naklonjenu ženama te kritizirati o n e koji odbacuju zamisao medicinskog određenja proglašavajući ih neosjetljivima i neobazrivima. Robert Spitzer. Pomnije razmatranje njegove povijesti nudi zanimljive uvide u predstavljanje toga novog stanja javnosti te otkriva različite igrače koji su ga razvijali godinama prije njegova izlaska na svjetsku s c e n u u televizijskim r e k l a m a m a raskošne p r o d u k c i j e .te stanovnici zemalja u razvoju. mnoge to ne smatraju nenormalnim i ne osjećaju potrebu za stručnom intervencijom. Sjevernoj A m e r i c i i Australiji. Autorice tvrde da je rasprostranjena uporaba izraza " P M S " dugo prije stvaranja P M D D ." 21 Razmatrajući mišljenja o PMS-u u popularnoj kulturi i medicinskoj literaturi. I tvrtke Lilly za P M D D zato jei "ta b o l e s t nije ustaljeng pojava u Europi". D r u m m o n d R e n n i e ne slaže se s tvrdnjom da je reklamiranje najbolji način informiranja. " P o j a m P M S . Chrislerova i C a p l a n o v a ustanovile su da je posrijedi vrlo z a p a d n j a č k o shvaćanje b u d u ć i da je najveći d i o istraživanja p r o v e d e n u Europi. U ozračju neizvjesnosti te rasprave o samoj definiciji i N e d a v n a povijest prijepornoga n o v o g p o r e m e ć a j a P M D D . "Reklamiranje u p u ć e n o izravno potrošačima nije ni u kakvoj vezi s educiranjem javnosti.a v e ć medikalizirala ženski menstrualni ciklus . N a m j e r a v a l i su razdvojiti normalne predmenstrualne tegobe od ozbiljnog oblika poremećaja raspoloženja koji se svaki mjesec pojavljuje i prolazi.a znanstvenici nalaze u tridesetim godinama dvadesetog stoljeća. razdražljivosti i ćudljivosti. ali se u m e đ u v r e m e n u pretvorila u golemu knjižurinu. s r e d i n o m o s a m d e s e t i h godina sastala s e mala skupina psihijatara i drugih članova A m e r i č k e psihijatrijske udruge kako bi pokušali definirati n o v o stanje. Jednako tako tvrde da medicinsku raspravu o P M S . Knjiga je isprva bila tanak svezak. . 2 1 z n a č e n j u P M S . ali je u tijesnoj vezi s .a također je u tijesnoj vezi s p o t i c a n j e m prodaje . kad se prvi put pojavio izraz "predmenstrualna napetost".a . Zamjenik urednika Glasnika Američke medicinske udruge dr. Krajnje je upitno je li ulaganje milijardi dolara u reklamiranje stanja poput P M D D . Pišući o povijesti P M S . Štoviše. poticanjem prodaje. P o d u t j e c a j e m R o b e r t a Spitzera (koji je kolega J e a n Endicott na D r ž a v n o m institutu za psihijatriju u N e w Yorku) broj novih 121 120 .

Spitzerovo prvotno P M D D bio je jedan od najspornijih dodanih povjerenstvo preporučilo je da se u DSM uvrsti stanje tada poznato kao L L P D D . a zdravstveni su ih osiguravatelji mogli obuhvatiti svojim programom financiranja. Spitzer kaže kako čak ni članovi njegova povjerenstva nisu bili suglasni h o ć e li taj navodni novi mentalni p o r e m e ć a j uvrstiti u DSM. u t o m su se razdoblju pretvorile u velik sukob mišljenja. N o . paradoksalno je da je upravo nedostatak znanja postao jedan od uvjerljivih razloga za stvaranje toga novog stanja jer su zagovornici tvrdili da će njegovo uvođenje u DSM olakšati daljnja istraživanja njegovih uzroka i načina liječenja. taj je potez imao komercijalnu važnost jer je P M D D . Spitzer i njegovi pristaše odgovorili su da se slični argumenti mogu iznijeti za m n o g e d o k a z a n e m e n t a l n e p o r e m e ć a j e . U n a t o č n e p r e s t a n i m s u m n j a m a i neslaganjima u p o v j e r e n s t v u . U v a ž a v a j u ć i i tu pritužbu. drugo je povjerenstvo. Prisjećajući se tadašnjih gorljivih rasprava. N o . izdavači Priručnika povukli s u n e u o b i č a j e n potez t e klasificirali P M D D kao legitiman depresivni p o r e m e ć a j i naveli ga u g l a v n o m sadržaju DSM-a. postaje definicija 122 . Ta je preporuka izazvala brojne kritike ženskih skupina i strukovnih udruga. ali samo u d o d a t a k Priručniku.stanja u v e d e n i h u DSM silno je porastao. Kompromisno rješenje predstavljalo je uvrštavanje n o v e bolesti. Primjerice. D a n a s vremešni Spitzer priznaje kako je priručniku toliko revno d o d a v a o nove bolesti da su ga mlađi kolege zadirkivali govoreći kako još nije naišao na poremećaj koji mu se nije svidio. godine raspravljalo o njemu. kao uvjetno. ali će u d o d a t k u DSM-u ostati n a v e d e n kao poremećaj koji iziskuje daljnja istraživanja. bio poznat pod vrlo nespretnim nazivom "disforičnog poremećaja kasne lutealne faze" ( L L P D D ) .u pridružio važan registarski broj. 2 6 Drugi važan problem.a Spitzer i njegovi kolege su tu primjedbu uvažili. Naziv "disforični p o r e m e ć a j kasne lutealne faze" u to je vrijeme zamijenjen nazivom "predmenstrualni disforični p o r e m e ć a j " . iako je istodobno ostao n a v e d e n u d o d a t k u . n e s l u ž b e n o stanje koje iziskuje daljnja istraživanja. lako bi strogi kriteriji za dijagnosticiranje teškog p o r e m e ć a j a n a p a p i r u p r e d s k u p i n o m psihijatara mogli izgledati razborito. 25 novoga poremećaja s kojom se na taj način upoznaju deseci milijuna Amerikanaca. usredotočene na preuranjenost toga postupka. b u d u ć i da sve ž e n e u o d r e đ e n o j mjeri doživljavaju p r e d m e n s t r u a l n e s i m p t o m e . Spitzer je isticao p o t r e b u za vrlo opreznim pristupom t a k v i m p o r e m e ć a j i m a te definiranju granice između normalnoga i bolesnoga. 2 8 Nesuglasice znanstvenika koji su raspravljali o tom n o v o m stanju. Z n a n s t v e n i c i su se i dalje sporili o t o m e postoji li kao z a s e b a n mentalni p o r e m e ć a j pa je bilo p o t r e b n o obaviti daljnja istraživanja kako bi se to pitanje razriješilo. članovi povjerenstva zaključili su da je još uvijek vrlo neizvjesno kako bi trebalo definirati P M D D . 27 poremećaja. u s t v a r n o m svijetu f a r m a c e u t s k e p r o m i d ž b e ponašanje ž e n e s kolicima p r e d r o b n o m k u ć o m . godine objavljena sljedeća inačica Priručnika. u to se v r i j e m e d o g o d i l o još nešto vrlo v a ž n o . Stoga nije bio č a k ni službena kategorija kaci je 1987. Profesorica 123 p o v j e r e n s t v a isticali o d s a m o g p o č e t k a . koji su neki članovi Spitzerova Šest godina poslije. kao p o r e m e ć a j a koji iziskuje daljnja istraživanja. bila j e o p a s n o s t d a psihijatri p o č n u u o b i č a j e n e životne pojave tumačiti kao m e n t a l n e p o r e m e ć a j e . koji je liječnicima omogućio propisivati lijekove za njegovo liječenje. Ali. P r e m d a se doimao pomalo proturječnim. ponovilo istu raspravu. P r o b l e m je bio i u t o m e što se o uzrocima i liječenju toga p o r e m e ć a j a znalo vrlo malo . u sklopu p r i p r e m e za sljedeću reviziju DSM-a. kad je Spitzerovo povjerenstvo u ljeto 1985. U n a t o č t o m e što su razmotrili stotine istraživanja. rekli su kako je depresija tek e k s t r e m a n oblik tuge. nije objasnio kako bi te granice trebale odoljeti vrtlogu masovnog marketinga namijenjenog upravo njihovu prikrivanju. Unatoč prigovorima dvaju članova. a isprva je.

P o t o m se d o g o d i l o nešto što je doprinijelo da neistraženo. nije opravdavao status zasebnog mentalnog poremećaja.a .Endicottova je jednostavno odgovorila: "Takav je život. izjavila j e ." 32 Kritičari poput Paule C a p l a n tvrde da se od početka devedesetih nisu pojavili važniji znanstveni dokazi koji bi potvrdili da je posrijedi zasebno stanje pa P M D D ni u vrijeme Okruglog stola. N i s u objasnili kako skup p o d pokroviteljstvom farmaceutske tvrtke može imati toliko v a ž n u ulogu u regulacijskom prihvaćanju novoga p o r e m e ć a j a i i s t o d o b n o m o d o b r a v a n j u lijeka toga pokrovitelja. zahvaljujući tvrtki Lilly. tvrtka Lilly nije željela odgovoriti na jedno od najvažnijih pitanja: kakvu je ulogu odigrala u pretvaranju zapisnika O k r u g l o g stola u članak za medicinski časopis koji je o m o g u ć i o stvaranje znanstvenog temelja za o d o b r a v a n j e njihova antidepresiva u liječenju toga prijepornog poremećaja? Industrijski sponzorirano pisanje članaka za znanstvene časopise raširena je pojava u medicinskim krugovima. održanog 1998. kojem je potkraj d e v e d e s e t i h godina t r e b a o isteći patent. njegovo je objavljivanje učinilo vjerodostojnim tvrdnje da je posrijedi stvaran poremećaj te je utjecalo na Saveznu upravu za hranu i lijekove. p o d dojmljivim nazivom "Okrugli stol"." 2<J lako je članak objavljen u časopisu vrlo slabog utjecaja. je li P M D D stanje koje doista postoji? "To je dobro pitanje".u s k l o p u kojih se raspravlja o s a m o m postojanju novih poremećaja . a nazočila joj je skupina zaposlenika S a v e z n e uprave za hranu i lijekove te najmanje četiri predstavnika tvrtke Lilly. 3 0 124 . Tvrtka Lilly je potkraj 1998. ta odluka nije bila utemeljena na podacima koje smo razmatrali. sada je na svojoj strani imala golemu farmaceutsku tvrtku. D C .k a ž e da se nije složila sa svojim kolegama Spitzerom i Endicottovom. Predsjedala mu je J e a n Endicott sa Sveučilišta Columbia. N o ." Dakle. J e a n Endicott se ne slaže te 125 P r e m a njezinu mišljenju. S k u p j e o d r ž a n p o d u t j e c a j e m s a m o j e d n e tvrtke . 31 Na pitanje o industrijskom financiranju presudno v a ž n i h z n a n s t v e n i h aktivnosti .članica povjerenstva koje je pokušavalo definirati P M D D . koja je za s a m o nekoliko mjeseci odobrila lijek tvrtke Lilly za liječenje P M D D . "Ako se m e n e pita. rekla je i nasmijala se. Financirala ga je s a m o jedna tvrtka i nazočili su joj predstavnici s a m o j e d n e tvrtke. Zapisnik s " O k r u g l o g stola" za dvanaest je mjeseci objavljen u j e d n o m m e d i c i n s k o m časopisu s objašnjenjem da su znanstvenici postigli suglasnost i složili se da je P M D D "zasebna klinička pojava". Rasprava s a m o šesnaest najistaknutijih stručnjaka održana je u W a s h i n g t o n u . godine. lako je svrha Okruglog stola očito bila postizanje regulacijskog odobrenja za novu namjenu Prozaca. " O d l u k a o uvrštavanju toga stanja m e đ u depresivne p o r e m e ć a j e više je utemeljena na politici nego na znanosti. "Znanstveni podaci nisu potvrđivali P M D D kao valjanu dijagnozu".u . koja se do tada v e ć više od deset godina zalagala za potvrđivanje toga poremećaja. ni predstavnici tvrtke Lilly ni dužnosnici S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove nisu željeli j a v n o govoriti o O k r u g l o m stolu. koji su se okupili kako bi raspravljali o P M D D . Odbijajući o p e t o v a n e zahtjeve za intervjuima. n e s l u ž b e n o i za n e k e n e p o s t o j e ć e stanje s posljednjih stranica psihijatrijskog priručnika stigne u luksuzne časopise i na televizijske ekrane.Lilly. godine sudjelovala u financiranju maloga skupa istraživača. S tim se slaže i psihijatrica Sally Severino. a osobito u svijetu psihijatrije. njime su ujedno željelo stati na kraj neizvjesnosti v e z a n o j uz postojanje P M D D a. Dobivanje odobrenja za lijek protiv nove bolesti moglo je oživjeti prodaju te popularne kemijske tvari. a z b o g p o j a v e jeftinijih generičkih inačica tvrtka Lilly bila je suočena s mogućnošću gubitka stotina milijuna dolara. Ispostavilo se da je skup s a m o naglasio daljnju neizvjesnost i prijepor. najpoznatijoj po popularnom anticlepresivu P r o z a c u (kemijski naziv mu je fluoksetin). U n a t o č zahtjevima. p r e d o č a v a n j e toga stanja kao legitimne m e n t a l n e bolesti otvorilo je mogućnost istraživanja zahvaljujući o b i l n o m financiranju iz blagajni farmaceutskih tvrtki.psihijatrije Sally Severino .

a mogla upotrijebiti za prikrivanje stvarnih uzroka patnje i 127 .a . g o d i n e savjetnici S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove tajnim su glasovanjem odobrili fluoksetin tvrtke Lilly za liječenje P M D D . Pa ipak. koje su svjesne da se takvog stanja ne moraju stidjeti . iako ih n e m a m n o g o .a p o m a l o j e p o g r e š n o s h v a ć e n a .tvrdi da postoje važni novi d o k a z i . . 3 5 126 N o .a . a većina nazočnih zaključila je kako postoje dovoljni dokazi za odobravanje njegova liječenja antidepresivima poput Prozaca. M e đ u t i m . unatoč malom broju novih dokaza na koje Endicottova upućuje. kritiziranjem reklame potvrdila je zabrinutost onih koji su ukazivali na pretvaranje normalnog života u medicinsko stanje. R e k l a m e su prikazivale s a m o p o u z d a n e i samouvjerene ž e n e koje se ne ustručavaju tražiti p o m o ć . te P r o z a c odlučila prebojiti p r i v l a č n i m ljubičastim i ružičastim nijansama i preimenovati ga u Sarafem. koje čine liječnici i potencijalni p a c i j e n t i . 3 4 Parry je radio za tvrtku Lilly na toj kampanji. "Većina nazočnih uvjerena je (možda na različite načine) da je P M D D zaseban poremećaj.u . a tvrtka Lilly je započela s projektom. čak ni ž e n e u reklamama za taj proizvod nisu bile od onih sablasnih koje ostavljaju d o j a m depresije.a pa je stoga pretjerano "proširila" definiciju P M D D a. u n e o č e k i v a n o m obratu situacije. "Promijenivši i m e Prozaca u Sarafem . iznimno povoljna za pokrovitelja: navodno je postignuta suglasnost o postojanju poremećaja.. čak je i iz objavljenog članka jasno da još postoji golema neizvjesnost u određivanju navodnog p o r e m e ć a j a . koju opisuje kao poticaj "razvijanja svijesti i o bolesti i o lijeku". osobnost S a r a f e m a i P M D D . u n a t o č t r u d u Parryja i tvrtke Lilly.a i P M D D . " 3 7 U dopisu je pisalo da reklama nije jasno istaknula razliku između P M S . lijek nije lansiran p o d nazivom Prozac.te obojivši pilulu ljubičastom bojom i promičući je predodžbama suncokreta i pametnih žena.." Ali. Za stručnjake s područja farmaceutskog marketinga kao što je V i n c e Parry. d i j e l o m z b o g snažnih negativnih reakcija na reklamu s kolicima ispred r o b n e k u ć e ." 36 Zaključak J e a n Endicott na završetku Okruglog stola obuhvatio je izjavu koja je otkrivala preostale sumnje. istraživala tržište nastojeći iznaći najbolji način komercijalizacije lijeka i stanja. . Do B o ž i ć a 1999. Istraživačica lijekova Barbara M i n t z e s kaže: " T e r e k l a m e doista prodaju čarobno rješenje koje će vas poštedjeti onoga što je normalan dio života. Reagirala je čak i industriji naklonjena Savezna uprava za hranu i lijekove tvrdeći da je ta televizijska reklama trivijalizirala ozbiljnost toga navodnog novog mentalnog poremećaja povezujući ga s u o b i č a j e n i m p r e d m e n s t r u a l n i m p r o b l e m i m a . u slučaju Sarafema i P M D D a. o d n o s n o iznaći jezik koji je ž e n a m a najprihvatljiviji." 3 " Psihologinja Paula C a p l a n kaže: "Ukratko. Kaže kako je tvrtka cijelu stvar pokrenula sponzoriranjem "pripremne inicijative" za podizanje svijesti o P M D D .u i Sarafemu sjajan je primjer kako tvrtka "podržava stvaranje bolesti i njezino prilagođavanje proizvodu". 3J Parry objašnjava kako je tvrtka Lilly.čak i m e đ u malom skupinom odabranih stručnjaka koji su nazočili skupu. Kaže kako P M D D "ima osobnost u kojoj ž e n e pronalaze s e b e . koja je prikazana diljem Amerike. priča o P M D D . Savezna uprava za hranu i lijekove uskoro je tvrtki Lilly izdala službeno dopuštenje za prodaju lijeka protiv P M D D .a . lako je Savezna uprava za hranu i lijekove nedvojbeno prihvatila postojanje P M D D . Tvrtka Lilly obavila je složeno istraživanje tržišta. O n a smatra da bi se psihijatrijska dijagnoza P M D D . tvrtka Lilly stvorila je proizvod savršeno usklađen s prirodom stanja kojemu je namijenjen". S v e je to osmišljeno u suradnji s pacijentima kako bi rezultat bio savršen. U dopisu u p u ć e n o m tvrtki Lilly Savezna uprava za hranu i lijekove osobito je kritizirala prateću spretno sročenu poruku: "Mislite da je to P M S ? Možda je P M D D . taj je skup p o d pokroviteljstvom tvrtke Lilly iznjedrio dva važna zaključka." 3 '' Stajalište iz kojega proizlazi zabrinutost P a u l e C a p l a n z b o g trivijalizacije ozbiljnih p r o b l e m a razlikuje se od stajališta S a v e z n e uprave za hranu i lijekove. uobičajeno iskustvo pretvaraju u mentalni poremećaj. unatoč sumnjama i nesuglasju.

tjeskobe n e k i h žena u v r i j e m e menstruacije. Takvi uzroci mogu biti prošla iskustva nasilja u o d n o s i m a , stresne životne okolnosti, siromaštvo ili zlostavljanje - problemi koje očito nije m o g u č e riješiti tabletom.
40

najmanje vjerovalo u postojanje d o k a z a koji bi opravdali u p o r a b u Prozaca tvrtke Lilly za liječenje P M D D - a . Paula C a p l a n pozdravila je taj potez. "Mislim da je to sjajna odluka", rekla je. "Takvo propitivanje znanosti ili nedostatka znanosti u istraživanju lijekova vrlo je rijetko i za svaku pohvalu." Jean Endicott nije bila oduševljena i izjavila je kako odluka šteti ž e n a m a . Tvrtka Lilly bila je prisiljena dopisima obavijestiti europske liječnike da je nadzorno tijelo odlučilo zabraniti propisivanje Prozaca za liječenje P M D D - a , a njezin je glasnogovornik odluku opisao kao "žalosnu".
42

U n a t o č zabrinutosti, marketing novoga stanja i antidepresiva za njegovo liječenje u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a nastavlja se ubrzanim t e m p o m . N o , u Europi je promidžba Sarafema/Prozaca (fluoksetina) za P M D D naglo zaustavljena. S r e d i n o m 2003. godine, nakon rasprava o standardizaciji deklariranja proizvoda u Europi, središnje tijelo za kontrolu lijekova objavilo je frapantnu izjavu kojom je postavilo ozbiljna pitanja o postojanju toga poremećaja. U j e d n o je žestoko kritiziralo kvalitetu kliničkih istraživanja koja je tvrtka provela te njima n a v o d n o dokazala dobrobit lijeka. V i j e ć e europske Agencije za ocjenu medicinskih proizvoda n a p o m e n u l o j e d a " P M D D nije ustaljena pojava u Europi. Nije n a v e d e n a u M e đ u n a r o d n o j klasifikaciji bolesti i o s t a j e s a m o istraživačka dijagnoza u DSM-u IV". Ali, njihov sljedeći zaključak bio j e najjači razlog obustavljanja p r o m i d ž b e Prozaca z a P M D D , a o d r a ž a v a o je i p o z n a t e a r g u m e n t e kritičarki iz feminističkih redova. "Izražena je velika zabrinutost zbog mogućnosti pogrešnog dijagnosticiranja P M D D - a ž e n a m a s b l a ž i m p r e d m e n s t r u a l n i m s i m p t o m i m a , što b i d o v e l o d o r a s p r o s t r a n j e n e n e p r i m j e r e n e kratkoročne i dugoročne uporabe fluoksetina." 4 1 Članovi nadzornog tijela p o t o m su strogo kritizirali dva najvažnija istraživanja koja je tvrtka Lilly provela kako bi ustanovila djelotvornost Prozaca/fluoksetina u slučaju P M D D - a , ističući velike nedostatke. Istraživanja su bila prekratka, pacijentice nisu predstavljale primjeren uzorak skupine kojoj je lijek namijenjen i, što je najgore od svega, nije bilo sasvim jasno što se istraživanjima zapravo mjerilo pa je vrijednost rezultata ionako upitna. Prigovori Vijeća bili su u oštrom kontrastu s a z a k l j u č c i m a O k r u g l o g stola a m e r i č k i h stručnjaka p o d pokroviteljstvom tvrtke Lilly: europsko nadzorno tijelo nije ni 128

lako je Savezna uprava za hranu i lijekove kritizirala prvu reklamu tvrtke Lilly, kao američko nadzorno tijelo

odobrila je

nekoliko drugih

sličnih antidepresiva za liječenje P M D D - a , uključujući Pfizerov Zoloft i G S K - o v Paxil. A ta su odobrenja, kao i mnoga druga o d o b r e n j a lijekova u današnje vrijeme, p r a ć e n a o p s e ž n i m , industrijski

financiranim "podizanjem svijesti" o poremećajima kojima su lijekovi namijenjeni. Pfizerov marketing P M D D - a čak koristi izraze i zamisli koje je upotrijebila tvrtka Lilly.

Propadaju li vam dani zbog onoga što smatrale PMS-om? Tada je možda posrijedi PMDD. Reklama za Zoloft
N a d z o r n a tijela vjerojatno nisu razmotrila novije reklame tako temeljito kako su 2 0 0 0 . g o d i n e razmotrila p r v u reklamu t v r t k e Lilly. N e d u g o n a k o n što je te g o d i n e došla na vlast, B u s h o v a je administracija za službenog savjetnika S a v e z n e uprave za hranu i lijekove imenovala odvjetnika koji je u prošlosti bio pravni savjetnik tvrtki suprotstavljenih Saveznoj upravi za hranu i lijekove. N o v i je savjetnik uveo nova pravila pa su tako sva upozorenja farmaceutskim tvrtkama najprije morala biti o d o b r e n a u njegovu uredu, u kojemu je neizbježno nastalo "usko grlo". U j e d n a č e n a struja upozorenja tvrtkama svela se na k a p a n j e , pa su upozorenja katkad poslana 129

toliko kasno da su u u r e d e tvrtki stizala d u g o n a k o n završetka protuzakonitih kampanja.
43

7. poglavlje

Reklame za Paxil tvrtke G S K još očitije nastoje zamagliti granice između uobičajenog života i mentalne bolesti. Oduvijek sam mislila da je to samo P M S . Sada znam da nije. Mrzovoljni ste? Preosjetljivi? Razdražljivi? Možda je posrijedi PMDD."

Oblikovanje javnog mnijenja
Socijalna anksioznost
Deborah Olguin je za p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti prvi put čula gledajući televizijsku reklamu. U to je vrijeme bila nezaposlena, a razgovori za posao predstavljali su joj povelik problem. D o i m a l o se da svaki razgovor prolazi gore od prethodnoga pa je D e b o r a h bila sve napetija i uzrujanija. A tada je vidjela reklamu za nov poremećaj nazvan "socijalna anksioznost" i za lijek Paxil. "Pomislila sam da bi mi mogao p o m o ć i u razgovorima", kaže, osvrćući se na to vrijeme nekoliko godina kasnije. " M o g l o bi se reći da s a m si sama postavila dijagnozu.'" D e b o r a h , stanovnica maloga naselja stambenih prikolica na jugu Kalifornije, posjetila je svojega lokalnog liječnika. "Rekla sam mu što mi se događa, spomenula televizijsku reklamu u upitala ga bi li mi napisao recept. Napisao mi ga je i počela sam uzimati Paxil." 2 D v a mjeseca kasnije tjeskoba je popustila, a D e b o r a h je dobila posao u prodaji nekretnina, koji je obavljala sljedeće četiri godine. "Mislim da mi je lijek pomogao opušteno raditi s ljudima." Uspješno postavivši dijagnozu socijalne anksioznosti, D e b o r a h se našla na prvoj crti medicinske znanosti - njezino je stanje tek bilo promaknuto iz sjene neistraženoga u žarište j a v n e pozornosti, a jak antidepresiv Paxil upravo je postao prvi lijek odobren za njegovo liječenje. Tvrtka G S K , p r o i z v o đ a č Paxila, u nešto više od godinu d a n a izdvojila je slabo poznat psihički p o r e m e ć a j , koji se nekoć smatrao rijetkim, i pretvorila ga u veliku e p i d e m i j u p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti - za koji je u j e d n o m trenutku tvrdila da p o g a đ a

B u d u ć i da su takve reklamne kampanje očito u p u ć e n e relativno normalnim i zdravim ž e n a m a s uobičajenim problemima, problem nuspojava postaje još važniji. S p o m e n u t a tri lijeka izazivaju ozbiljne seksualne t e š k o ć e kao učestalu nuspojavu. A, kao što je javnost doznala godinama nakon njegova odobrenja, nuspojave Paxila mogu biti osobito zabrinjavajuće, uključujući probleme odvikavanja, koji su u nekim slučajevima vrlo teški. 4 5 Ali, p r o b l e m a t i č n o o d v i k a v a n j e s a m o j e j e d a n o d mnogih nedostataka popularnog Paxila - poznatog i p o d nazivima Seroxat i Aropax. Kao jedan od najprodavanijih antidepresiva na svijetu, taj je lijek bio m e d u najunosnijim proizvodima g o l e m e angloameričke farmaceutske tvrtke G S K . Veliki dio iznimnog uspjeha Paxila proizlazi iz njegova odobrenja za liječenje više stanja za razliku od bilo kojeg drugog konkurentskog antidepresiva. M e đ u t i m , najsporniji od tih stanja naposljetku nije bio P M D D , v e ć drugi manje poznat psihijatrijski p o r e m e ć a j koji je taj farmaceutski div d o v e o u žarište pozornosti tvrdeći da pogađa jednoga od osam ljudi. Tvrtka G S K se za p o m o ć u lansiranju novog poremećaja obratila jednoj od najvećih svjetskih tvrtki za odnose s javnošću. Ta će tvrtka pokrenuti nagrađenu p r o m i d ž b e n u kampanju i iznjedriti povijesni primjer prodaje bolesti.

130

131

jednoga o d o s a m A m e r i k a n a c a . ' T a ć e preobrazba s v r e m e n o m povećati prodaju Paxila na 3 milijarde dolara godišnje te ga učiniti najprodavanijim antidepresivom na svijetu. Reklame koje je Deborah vidjela na televiziji, činile su tek vrh l e d e n e sante, najvidljiviji dio višeslojne k a m p a n j e s c i l j e m korjenitog p r e o b l i k o v a n j a o p ć e g poimanja stiđljivosti i nelagode u socijalnim situacijama. Da bi to uspješno izveo, farmaceutski se div obratio tvrtki VVPP, jednoj od najvećih svjetskih korporacija za o d n o s e s j a v n o š ć u , te njezinoj podružnici C o h n & W o l f e . " N i s m o samo posegnuli u najnovije trendove v e ć smo ih odredili", hvalili su se članovi tima tvrtke C o h n & Wolfe." Ta tvrtka sa sjedištem na njujorškoj Aveniji M a d i s o n jedna je od istaknutijih tvrtki za odnose s javnošću specijaliziranih za nekonvencionalne načine reklamiranja farmaceutskih proizvoda. Tvrtka je utemeljena sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, a svjetsku je slavu stekla promidžbenim radom za C o c a - C o l u i njezino pokroviteljstvo Olimpijskih igara. Na popisu njezinih klijenata d a n a s se nalaze poznati proizvođači brze hrane, nafte i lijekova - Taco Bell, C h e v r o n Texaco i G S K . B u d u ć i da ima odjel p o s v e ć e n isključivo zdravstvenoj skrbi i farmaceutskim proizvodima, tvrtka C o h n & W o l f e razvila je vrlo osobite vještine. Uz marketing lijekova, farmaceutskim tvrtkama p o m a ž e i u složenom procesu dobivanja odobrenja S a v e z n e uprave za hranu i lijekove. " N o , priprema tržišta prije traženja odobrenja često odražava istinsku m o ć naših promidžbenih nastojanja", piše na njihovoj web-stranici.'' Tu je m o ć tvrtka G S K primijenila kako bi svijetu prodala slabo poznat poremećaj. U n a t o č s n a ž n o m utjecaju d i l j e m svijeta, tvrtke za o d n o s e s javnošću u velikoj su mjeri nevidljive onima čija stajališta mijenjaju. C o h n & W o l f e je ionako samo ime, budući da je podružnica goleme W P P grupe, globalnog konglomerata koji prodaje marketing, odnose s j a v n o š ć u , komercijalizaciju i d r u g e usluge m n o g i m n a j v e ć i m 132

svjetskim korporacijama (uključujući duhansku tvrtku Philip Morris) ostvarujući godišnje prihode v e ć e od 6 milijardi dolara. Prema viđenju je angažirala tvrtku
6

industrije o d n o s a s j a v n o š ć u , tvrtka G S K Cohn & Wolfe u p r a v o z b o g predstavljanja
7

p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti kao ozbiljnog stanja.

To je

učinjeno prije no što je Paxil o d o b r e n za liječenje toga stanja, kako bi tvrtka C o h n & W o l f e stigla "pripremiti tržište"." Kampanja je imala dva jasna cilja. Prvi cilj bilo je usmjeravanje intenzivnog medijskog publiciteta p o r e m e ć a j u s o c i j a l n e anksioznosti, u z n e i z o s t a v n o povezivanje stanja i lijeka. Drugi i mnogo važniji cilj bio je prodajom Paxila nadmašiti prodaju Zolofta - popularnog antidepresiva koji je u to vrijeme bio prvi iza svjetskog bestselera Prozaca. ' Drugim riječima, javnost je bilo potrebno educirali o n o v o m slanju putem kampanje s osnovnim ciljem maksimalnog povećanja prodaje lijeka. Držeći korak sa suvremenim promidžbenim tehnikama, tvrtka za odnose s javnošću pomogla je organizirati naoko neovisnu inicijativu s ciljem podizanja svijesti o tom z a n e m a r e n o m poremećaju. Kampanja podizanja svijesti temeljila se na sloganu "Zamislite da ste alergični na ljude". Diljem Amerike pojavili su se plakati sa slikom tužnog čovjeka i popisom uobičajenih simptoma. "Crvenite se, znojile, drhtite - i čak teško dišete. Tako se osjeća osoba p o g o đ e n a p o r e m e ć a j e m socijalne anksioznosti." Plakate je n a v o d n o potpisalo nekoliko medicinskih udruga i skupina za zaštitu prava pacijenata okupljenih u Koaliciju protiv p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti, a sve tri članice Koalicije znatno su se oslanjale na pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki. Pozive medija u p u ć e n e Koaliciji primala je tvrtka C o h n & W o l f e . 1 0 K a o što s m o se uvjerili u slučaju promidžbe A D D - a i drugih stanja, skupine za zaštitu prava pacijenata d i o pokroviteljskih sredstava zarađuju osiguravajući pacijente za razgovor s novinarima osjetljivima na rokove. I upravo se to dogodilo u o v o m slučaju: tvrtka za o d n o s e s javnošću organizirala je telekonferencije s oboljelima. Nastojanje koje tvrtka C o h n & W o l f e opisuje kao "agresivno obraćanje medijima", 133
1

a tu je sastavnicu u o v o m slučaju osigurao psihijatar dr. Činjenica da je izazvala m n o g o laskave medijske pozornosti m o ž e opravdati nagradu i o d u š e v l j e n j e na Aveniji M a d i s o n . O b r a ć a n j e medijima očito je učinilo č u d a : reportaže su se pojavile posvuda. od luksuznog časopisa Vogue do vrlo gledane emisije G o o d Morning America. 11 Kaliforniji.stanja u k o j e m u je o s o b a svladana s t r a h o m od društvenih situacija u kojima bi je drugi mogli ispitivati i procjenjivati.'-' U priopćenju za javnost objašnjeno je da to stanje "nije samo stidljivost". Nisu je obavijestili ni o dokazima prema kojima j e Paxil p o v e z a n s p o v e ć a n i m rizikom o d s u i c i d a l n o g razmišljanja i ponašanja u djece i adolescenata . potrošače i liječnike "educirala" o n o v o m e poremećaju .1 milijardu medijskih napisa" u samo jednoj godini. N a k o n toga marketinška se kampanja zahuktala. ta je tvrtka uspješno angažirala stručnjake s područja psihijatrije. Nisu joj rekli da će poremećaj socijalne anksioznosti učiniti Paxil jednim od najunosnijih proizvoda tvrtke G S K . godine tvrtki G S K dala "zeleno svjetlo" odobrivši Paxil za liječenje toga novog poremećaja. a m e đ u njima i D e b o r a h Olguin.što je u toj industriji veliko postignuće. u izvedbi tvrtke C o h n & W o l f e . 1 4 Medijske reportaže o poremećaju socijalne anksioznosti isprva su tek kapale.' 5 Nijedna kampanja podizanja svijesti nije potpuna bez medicinskih stručnjaka. Tvrtka C o h n & W o l f e sljedeće je g o d i n e primila priznanje za inovativan rad na kampanji za p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti te osvojila nagradu A m e r i č k o g udruženja stručnjaka za o d n o s e s javnošću.obuhvaćalo je i distribuciju video priopćenja za javnost. 1 3 Prema zadnjim podacima. poput onoga kojim se promicao P M D D . Stein je posljednjih godina. ali je uskoro potekla prava struja. Nagradu je osobito zaslužila zbog toga što je "povišena svijest javnosti o Paxilu i p o r e m e ć a j u socijalne anksioznosti" potaknula prodaju u tolikoj mjeri da je Paxil nadmašio Zoloft te se privremeno izjednačio s P r o z a c o m . upoznala je cijeli naraštaj s p o r e m e ć a j e m za koji do tada nisu čuli. kaže S t e i n . uključujući Paxil. predstavnike treće strane i pacijente te novinare. v e ć mnogo teži poremećaj koji ometa n o r m a l a n život. gledali su uznemirujuće reklame koje su prikazivale ljude svladane jakim strahom od socijalnih situacija. od uglednog New York Timesa do intelektualno nezahtjevne emisije Howard Stern Show. m e d u ostalima. Bujica oglašavanja u p u ć e n o g izravno potrošačima. laskavo pohvalio Paxil.u sklopu programa pripreme tvrtke C o h n & W o l f e . " P o r e m e ć a j socijalne anksioznosti na o d r e đ e n i se način m o ž e shvatiti kao krajnja stidljivost". Groteskna je izmišljotina prikazati promidžbenu kampanju tvrtke G S K . Savezna uprava za hranu i lijekove je početkom 1999. za neke ljude mogu biti blagotvorni i č a k im spasiti život. Stein j e . Tržište je bilo temeljito i obilno natopljeno . k a o edukaciju. ali je ujedno i pravodobna optužba beskičmenjaštva velikoga dijela medicinskog izvješćivanja.dokazima zbog kojih su. uz posao na sveučilištu. jesu li ljudi poput D e b o r a h Olguin i milijuna drugih gledatelja doista bili educirani! N j u n e d v o j b e n o nisu upozorili da će Paxil uzimati i pet godina poslije z b o g mučnih simptoma odvikavanja koje je trpjela kad god je pokušala prestati uzimati lijek. za ljude p o p u t 135 . Prema službenoj pohvali. D e s e c i milijuna A m e r i k a n a c a . u tvrtkinom p r v o t n o m priopćenju za javnost o p o r e m e ć a j u socijalne anksioznosti .postignuvši "1. Ali. i plaćeni savjetnik za ni manje ni više nego sedamnaest farmaceutskih tvrtki. britanske zdravstvene vlasti zabranile njegovo propisivanje mladima. te da će o n a zbog preskupe mjesečne doze lijekova morati redovito satima putovati u M e k s i k o kako bi o n d j e nabavila jeftinije tablete. koji je s u d j e l o v a o u tvrtkinim istraživanjima djelotvornosti lijeka za taj poremećaj te je nakon toga ostao u vezi s njegovim proizvođačem. uključujući G S K . 1 0 Nesumnjivo je da anlidepresivi. kad su n a p o k o n dospjeli u javnost. M u r r a y Stein s kalifornijskog Sveučilišta. materijale za novinare i okupljanje mreže glasnogovornika. nezaposlena stanarka naselja stambenih prikolica u 134 Ali.

a u p r a t e ć e m vodiču u o p ć e s e n e spominje p o d nazivom " p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti".' 8 lako se još uvijek raspravlja o t o m e koliko ljudi doživljava poteškoće u odvikavanju (moguće je da pogađaju jednoga od četiri korisnika). ne žele odgovoriti na to pitanje. naposljetku su prisilile na priznavanje problema odvikavanja od Paxila. čak i ako samo malen postotak doživljava ozbiljne teškoće. deset dana nakon prestanka uzimanja lijeka. U s u v r e m e n o d o b a prvi su je opisali 136 . Socijalna se fobija o d a v n o smatra rijetkim psihijatrijskim stanjem koje kod vrlo malog broja ljudi izaziva izbjegavanje socijalnih situacija. U o p ć e nisam funkcionirala. To je bilo strašno. "U j e d n o m trenutku. d o i m a se izvjesnim da su marketinški elementi imali udjela u postupku odabira naziva. kao i mnogi njegovi kolege. koje je tvrtka G S K u p o č e t k u opovrgavala. koji je radio na industrijski financiranim istraživanjima antidepresiva. simptomi mogu biti toliko teški da onemogućuju prestanak uzimanja lijeka. naglašava da pacijent mora izbjegavati situacije koje u n j e m u izazivaju strah da bi mu se to stanje moglo 137 p r o m i d ž b e n o m materijalu tvrtke za o d n o s e s javnošću izostavljene su i v a ž n e informacije o s a m o m stanju. J e d a n od najistaknutijih boraca bio je britanski aktivist Charles M e d a w a r . ali je. Definicija socijalne fobije. 21 U bibliji a m e r i č k e psihijatrije spominje se s a m o u zagradama. 19 B u d u ć i da Paxil uzimaju milijuni ljudi diljem svijeta. Nije lako ustanoviti kako je tvrtka G S K izabrala naziv "poremećaj socijalne anksioznosti" kojim je polučila onih 1. to je prilično velik broj ljudi. nakon službenog naziva . pomislila je da je upravo lijek uzrok problema. i dalje mnogo skloniji izrazu "socijalna fobija". industrija je mogla stvoriti d o j a m da taj p o r e m e ć a j iziskuje terapiju lijekovima".socijalna fobija (poremećaj socijalne anksioznosti). jednostavno strašno. P r e m a mišljenju psihijatara specijaliziranih za to područje.1 milijardu "napisa" u medijima jer ni tvrtka C o h n & W o l f e . su pak terapije P o r e m e ć a j u n a z v a n o m fobija "Odabravši izraz 22 D u g o r o č n e kampanje potrošačkih aktivista.D e b o r a h Olguin farmaceutski m e d e n i mjesec ubrzo završava. 20 U mnogim današnjim u d ž b e n i c i m a psihijatrije n e ć e t e p r o n a ć i " p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti". Liječnici su joj j e d n o s t a v n o savjetovali p o n o v n o uzimanje lijeka. J e d n o s t a v n i m riječima. O p ć e p r i h v a ć e n i naziv zapravo nije p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti v e ć socijalna fobija. B u d u ć i da se isto ponovilo kad sljedeći put nekoliko dana nije bila u mogućnosti nabaviti lijek. N a g r a đ e n a k a m p a n j a tvrtke C o h n & W o l f e nije izostavila s a m o o p s e ž n e i p r e c i z n e p o d a t k e o n u s p o j a v a m a lijeka. N e k o l i k o d a n a kasnije p o č e l a je osjećati tjeskobu i napetost te doživljavati č u d n e osjete koje je opisala kao elektrošokove u mozgu. smatra se da je p o r e m e ć a j anksioznosti podložniji farmakološkoj terapiji. čija je web-stranica Social Audit odigrala važnu ulogu u podizanju svijesti javnosti. a zdravstvene vlasti ignorirale. " N e želim da itko ikada proživi o n o što sam ja proživjela s tim lijekom". simptomi su nestali. o d n o s n o iznesen je s a m o dio priče." 17 francuski istraživači potkraj d e v e t n a e s t o g stoljeća. U m e đ u n a r o d n o m priručniku mentalnih bolesti t a k o đ e r nije n a v e d e n " p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti". ni tvrtka G S K . ali je ona odlučila prestati. Paradoksalno je da su njezini problemi započeli kad je lijek prestala uzimati jer nije uspjela otići k liječniku po recept. u nekih. Službeni popis simptoma toga stanja u a m e r i č k o m psihijatrijskom priručniku još uvijek se nalazi p o d n a s l o v o m "socijalna fobija" . U primjerenije razgovorom. objašnjava britanski psihijatar dr. David B a l d w i n . 'poremećaj socijalne anksioznosti'. M e đ u t i m . poput D e b o r a h . izjavila je j e . koja još uvijek ima težinu izvan Sjeverne Amerike. 23 Druga važna razlika jest u t o m e što se u kategoriju bolesnih može uvrstiti mnogo više ljudi ako definiciju fobije zamijenite definicijom anksioznog poremećaja. dva različita naziva toga stanja govore o dva posve različita viđenja temeljnog problema te najboljeg načina njegova rješavanja. više nisam bila sposobna funkcionirati. Kad je n a p o k o n dobila recept.

" 2 0 D o i m a se da svi m o r a m o shvatiti da smo bolesni prije no što ozdravimo. To se nazivalo stidljivošću ili e k s t r e m n o m stidljivošću.pa se dijagnoza donosi p r e m a popisu simptoma."" B e z obzira na to naziva li se stanje s o c i j a l n o m f o b i j o m ili p o r e m e ć a j e m socijalne anksioznosti. U j e d n o m od tipičnih priopćenja za javnost pisalo je da milijun Australaca pati od slabo poznatog. ali je ipak smatra d o b r i m primjerom komercijalizacije stanja. 2 7 Parry. Štoviše. prag dijagnoze niži je u slučaju anksioznog poremećaja. kaže Nađjarian. osoba ne mora nužno izbjegavati socijalne situacije da bi dobila takvu dijagnozu. 24 Nisu svi pokušaji komercijalizacije stanja uspješni kao kampanja tvrtke C o h n & W o l f e . gdje je manje iskusna tvrtka za odnose s javnošću dobila zadatak pripreme tržišta za socijalnu fobiju. 29 P r e m a definiciji poremećaja socijalne anksioznosti. p r o c j e n e broja ljudi doista pogođenih njime kreću s e u rasponu o d m a n j e o d 1 % d o 16%. K a d je druga farmaceutska tvrtka nekoliko godina ranije pokušala p r o m a k n u t i socijalnu fobiju. bez osjećaja da nešto nije u r e d u s njima." Ali.dijagnosticirati i da bi ga se moglo svrstati u kategoriju bolesnih. a broj potencijalnih pacijenata mnogo je v e ć i . istraživača osobno ili farmaceutske tvrtke. a poslodavac je bio švicarski div R o c h e . "Ako se ljudi mogu poistovjetiti s pojedincima pogođenima takvim stanjem i u njima vidjeti s e b e . "ali. Z n a j u da mogu zatražiti i dobiti p o m o ć . "Ljudi iz marketinga uvijek ih preuveličaju. glavni direktor R o c h e a u Australiji te čovjek koji govori o t v o r e n o i bez uvijanja. tremu i nesposobnost opuštanja u velikim skupinama ljudi. koji zarađuje p o m a ž u ć i farmaceutskim tvrtkama u dizajniranju i promicanju novih ili dotjerivanju starih p o r e m e ć a j a . M a r k e t i n š k i guru V i n c e P a r r y nije radio na kampanji tvrtke G S K . doživjela je potpuni n e u s p j e h . " R e k a o bih da je p o d r u č j e anksioznih p o r e m e ć a j a i p o r e m e ć a j a raspoloženja bilo najspremnije za komercijalizaciju o d r e đ e n o g stanja". 2 ( ' U prošlosti smo imali "napetost. koja će im omogućiti da krenu u ostvarenje svojih poslovnih snova ili odnosa. danas imamo mentalno stanje n a z v a n o " p o r e m e ć a j socijalne tjeskobe. 1 0 Ispostavilo se da tvrtka R o c h e nije uspjela pronaći č a k ni mali broj pacijenata sa socijalnom fobijom koji bi sudjelovali u kliničkim ispitivanjima njezina lijeka. koja se promiče u Sjedinjenim Američkim Državama." Upozoravajući da iza svakog statističkog pokazatelja stoje o d r e đ e n i interesi . što je najvjerojatnije također bilo pretjerano. V a ž n o je istaknuti da Parryjev n e o d r e đ e n opis simptoma loga novog stanja (koje pogađa pripadnike svih slojeva društva) potvrđuje argumente kritičara prema kojima se zamagljuju granice i z m e đ u n o r m a l n o g života i izlječive bolesti. J 2 K a o 138 . "Mislio sam da bi to tržište moglo biti veliko". 25 Drugim riječima. D i o aktivnosti o d v i j a o se u Australiji. kasnije će izjaviti da su ga "zavarale" p r o c j e n e njegova marketinškog osoblja o rasprostranjenosti toga stanja. više si n e ć e suditi strogo kao ranije.strukovne udruge. Nađjarian je istaknuo da n a m je općenito potrebno malo više zdravog skepticizma. kad smo pokušali okupiti pacijente za potrebe ispitivanja. kaže Parry objašnjavajući da kod tih poremećaja ne postoje pretrage krvi kojima bi se osoba mogla podvrgnuti . to nam jednostavno nije polazilo za rukom. takvo zamagljivanje granica ne smatra nezdravim. v e ć je dovoljno da se plaši te da strah u njoj izaziva tjeskobu i uznemirenost. tvrtka koja je u to vrijeme žarko željela reklamirati svoj antidepresiv Aurorix. Fred Nađjarian. Tadašnje službene vladine p r o c j e n e govorile su o trećini od toga broja. rekao je.socijalne fobije. Ali. pa je neumjesna p r o m i d ž b e n a kampanja obustavljena b e z prevelike buke." Riječ je zapravo o " o p ć e m osjećaju nelagode m e đ u drugim ljudima koji bi m o g a o ograničiti sposobnost sudjelovanja". ali d u š e v n o razornog psihičkog poremećaja . " P r o c j e n e učestalosti mnogih bolesti napuhane su preko svake mjere". veselim tonom dodaje da ljudi zbog toga imaju bolje mišljenje o sebi. ta je ključna "činjenica" bila krajnje klimav temelj za kampanju jer u populaciji od otprilike 18 milijuna ljudi nije moguće da ih milijun pati od toga poremećaja.

p r e m a procjeni iz p r o m i d ž b e n o g materijala j e d n e farmaceutske tvrtke.a . 1 '" Na osnovu znanstvene % literature vidljivo je da neki v o d e ć i psihijatri smatraju da od socijalne fobije zapravo pati manje o d 1 % stanovništva. Dobra vijest je da je taj poremećaj izlječiv. ili posve zdravim ljudima. to je farmaceutskim tvrtkama lakše govoriti o m a s o v n o m nedovoljnom dijagnosticiranju te o milijunima koji u tišini pate bez potrebne terapije. Harvardski profesor R o n Kessler proveo je veliko istraživanje utemeljeno na tim proširenim definicijama te procijenio da 13. U Europi su p r o c j e n e oboljelih često niže nego u Sjedinjenim Američkim Državama. u Sjedinjenim Američkim Državama na raspolaganju je raznoliko mnoštvo procjena . uključujući socijalnu fobiju/poremećaj socijalne anksioznosti. najveće smanjenje zapazili su u slučaju socijalne fobije (u njihovu istraživanju nije korišten izraz " p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti"). K a o i kod drugih stanja. Stariji su američki psihijatri prije s a m o dva desetljeća citirali d o k a z e prema kojima bi socijalna fobija u bilo kojem šestomjesečnom razdoblju mogla pogoditi okvirno 2% stanovništva. 14 "Poremećaj socijalne anksioznosti mnogo je učestaliji no što mislite. n e k e televizijske reklame za Paxil točno opisale jak strah ljudi paraliziranih u socijalnim situacijama. umjesto 30 ili više milijuna. Ta se tvrdnja također koristi kao glavno opravdanje za opsežne promidžbene k a m p a n j e poput o n e koju je vodila tvrtka Cohn & Wolfe. što je pretpostavljena prevalencija v e ć a .. nove. a u j e d n o su i uklonile strogi kriterij p o t r e b e za izbjegavanjem tih situacija. Kao u slučaju pokušaja predočavanja menopauze kao stanja pomanjkanja hormona 141 . N o . govori da možda boluju od ozbiljnog psihičkog poremećaja. 3 7 Na pitanje o prodaji poremećaja socijalne anksioznosti. ali je izrazio zabrinutost z b o g agresivne marketinške k a m p a n j e koja bi mogla o b i č n u stidljivost pretvoriti u m e n t a l n u bolest. popis simptoma koji određuju socijalnu fobiju (poremećaj socijalne anksioznosti) proširivao se sa svakom revizijom psihijatrijskog priručnika. taj je broj u bilo kojoj godini manji od 4 > . Jedan od osam Amerikanaca pati od poremećaja socijalne anksioznosti. N a r r o w j e o d g o v o r i o d a su.i u slučaju mnogih drugih stanja. poput A D D . Treće. DSM-a. Amerikanaca bilo je p o g o đ e n o p o r e m e ć a j e m socijalne anksioznosti. pa je tako i u o v o m slučaju.. prema njegovu mišljenju. revizije DSM-a u novije su vrijeme proširile definiciju te povećale broj socijalnih situacija od kojih osoba m o ž e strahovati da bi joj se dijagnosticirao p o r e m e ć a j .a možda još i mnogo manji.a ta je 140 1 procjena temelj tvrdnje proizvođača Paxila prema kojoj poremećaj socijalne anksioznosti pogađa jednoga od osam ljudi. ' Do 1998." Brošura za pacijente 15 K a d su istraživači predvođeni dr. pa neke reklame govore da poremećaj pogađa više od 10 milijuna ljudi. Dakle. a time se u j e d n o p o v e ć a v a o broj osoba uvrštenih U kategoriju bolesnih.a te su se p r o c j e n e u novije v r i j e m e naglo promijenile. izdvojila je najviše procjene i upotrijebila ih u svojoj opsežnoj promidžbenoj kampanji." 1 Od tada tvrtka u promidžbi koristi niže procjene. d o i m a se kao j e d a n od onih slučajeva u kojima se ljudima pogođenim blagom bolešću. Williamom Narrowom razmotrili te n a p u h a n e procjene i sveli ih na manju mjeru. godine otprilike 13%. R e k a o j e kako iznošenje o m j e r a p o p u t " j e d a n o d o s a m " ima nepovoljan učinak jer " n e r e a l n e brojke zapravo trivijaliziraju poremećaj".3% ljudi u o d r e đ e n o m razdoblju života pati od tog poremećaja .Drugo. proširene definicije upotrijebljene su u istraživanjima koja su iznjedrila dramatično više procjene broja ljudi p o g o đ e n i h ozbiljnim m e n t a l n i m p o r e m e ć a j i m a . farmaceutska tvrtka koja pokušava promaknuti svoj proizvod. ili jedan od osam. P r e m a N a r r o w o v i m korigiranim procjenama. što se dogodilo? Prvo. Kampanja kojom je tvrtka G S K promicala p o r e m e ć a j socijalne anksioznosti. koliko bi podrazumijevao omjer "jedan od osam".

nastoji temeljito izmijeniti naše viđenje izlječivih bolesti te istodobno usmjeriti ljude prema najnovijem lijeku. U n a t o č uspjesima na igralištu. N j e g o v i medijski nastupi nisu bili p l o d inteligentnog novinarstva. tisuće drugih ljudi." N e k i su mediji otkrili. lako je glasnogovornik tvrtke G S K rekao da ragbijaška zvijezda "nije angažirana za p r o d a j u njihova proizvoda". primjerice liječenje Paxilom C R .koje iziskuje liječenje. Tu optužbu odlučno o d b a c u j e . rječito pohvalio lijek. 142 . j e d n o m od najtraženijih medijskih prostora. odnosno s američkim ragbijaškim f e n o m e n o m . 4 3 lako nije bio angažiran s ciljem prodaje toga proizvoda. godine uz veliki je publicitet otkriveno da Williams. nakratko nadmašio Prozac i Zoloft te postao najprodavaniji antidepresiv na svijetu. trgovačka se strategija i u o v o m slučaju zasnivala na proračunatoj suradnji sa slavnim osobama." D o d a o je da se stidljivost znatno razlikuje od p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti. koji je opisao kao nedovoljno dijagnosticirano 1 n e d o v o l j n o liječeno stanje. Ta je sportska zvijezda na državnoj televizijskoj mreži N B C izjavila: " O d u v i j e k sam bio stidljiv. Paxil je iste godine također postao velika zvijezda. rumenilo lica ili ubrzano kucanje srca. glasnogovornik tvrtke G S K je rekao: "To je važna primjedba. 143 U ljeto 2002.što je u o v o m slučaju uglađeni e u f e m i z a m za kupnju Paxila. prerušena u edukaciju ili podizanje svijesti. D a n nakon W i l l i a m s o v o g televizijskog intervjua na N B C . a vjerojatno i zbog suradnje s tvrtkom G S K . W i l l i a m s je n a v o d n o vrlo stidljiv. Ali problem odvikavanja nije jedini koji opterećuje Paxil i tvrtku G S K . r ' lako tvrtka G S K priznaje da neki ljudi nailaze na teškoće ako naglo prestanu uzimati lijek." 4 4 D o k je zvijezda Ricky W i l l i a m s sretan z b o g svojega Paxila. N j e g o v a je poruka važna. Rickyjem VVilliamsom. v e o m a sam sretan jer su d a n a s na raspolaganju n o v e mogućnosti liječenja. Visoka.u . svoje mentalne bolesti postao je svjestan tek kad je vidio televizijsku reklamu. a drugi su propustili spomenuti da je tvrtka G S K u to vrijeme plaćala W i l l i a m s a za p o m o ć u podizanju svijesti javnosti 0 p o r e m e ć a j u socijalne anksioznosti. ista je mreža emitirala prilog najavljen kao niz savjeta za stidljive ljude." Na pitanje jesu li W i l l i a m s o v e izjave o vlastitoj stidljivosli bile d i o proračunatog pokušaja medikalizacije stidljivosti. porast prodaje Paxila vjerojatno nije bio p o s v e n e o č e k i v a n a posljedica Williamsovih medijskih nastupa i daljnjeg medijskog zanimanja koje je izazvao. boluje od poremećaja socijalne anksioznosti. " P o č e o sam uzimati lijek. v e ć j e d n o s t a v n o posljednji val tada v e ć trogodišnje p r o m i d ž b e n e k a m p a n j e s ciljem p r o m j e n e shvaćanja toga stanja. preplanula i uporna Karen Barth M e n z i e s iz losangeleske odvjetničke tvrtke B a u m H e d l u n d glavna je odvjetnica za koordinaciju tih sudskih postupaka. Štoviše. Č l a n c i o t o m e objavljeni su u New York Timesu i u Los Angeles Timesu. o p o v r g a v a da Paxil izaziva ovisnost. 4 0 Također je i uzimao Paxil. ali mislim da nije bilo tako. nisam imao pojma da izaziva ovisnost i sada sam ovisan o njemu. nedvojbeno je da će mnogo ljudi "zatražiti terapiju" . Stručnjak je velikom gledateljstvu rekao da "terapija lijekovima može pomoći u slučaju poremećaja socijalne anksioznosti ili čak straha od javnih nastupa". zanimljivo je da je s a m o godinu dana kasnije. K a o i D e b o r a h Olguin iz naselja stambenih prikolica u Kaliforniji." ." 4 2 B u d u ć i da simptomi obuhvaćaju znojenje. igrač M i a m i Doplhinsa. "Vrlo s m o zadovoljni s u r a d n j o m s R i c k y j e m . rekla je. a njegova priča nadahnjuje ljude sa simptomima p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti da zatraže terapiju. u tvrtkinom priopćenju za javnost o novoj formulaciji Paxila. 39 Nipošto ne želimo omalovažiti istinsku patnju onih koji ekstremno strahuju od javnog nastupa i drugih socijalnih situacija. " B u d u ć i da sam patio od poremećaja socijalne anksioznosti. a prilog o t o m e objavljen je u emisiji Oprah show. cilj nam je razotkriti kako promidžba lijekova. p o k r e ć u sudske postupke protiv tvrtke tvrdeći da ih se nije upozorilo na mogućnost ovisnosti o lijeku i na poteškoće pri odvikavanju. poput D e b o r a h O l g u i n . " D o sada nam se zbog istog razloga obratilo 10 0 0 0 osoba". kako bi se pomoglo ljudima s tim stanjem.

Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a i drugdje na pokretanje istrage o sigurnosti cijeloga niza novih antidepresiva. Elliot Spitzer. opazile su slične opasnosti. smatra korisnima. Taj će potez vjerojatno smanjiti stopu propisivanja antidepresiva u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama i u svijetu. R a d e ć i na pravnim p r e d m e t i m a . 46 pripravak. brak ili karijeru. " K a d su vlasti proširile istragu te razmotrile još nekoliko sličnih antidepresiva. izričito im se nalaže 145 H e a l y j a je u p r o t e k l o m d e s e t l j e ć u sve više ljutio raskorak između promidžbe antidepresiva i znanstvene stvarnosti . o s o b a m a m l a d i m o d o s a m n a e s t godina. H e a l y j e v a su otkrića izazvala globalnu zabrinutost te pojačala nastojanja potrošačkih i medijskih aktivista. o d l u č i l o se istražiti i navodnu 4 dobrobit antidepresiva. britanske su se vlasti 2 0 0 3 . a ja v a m propišem lijek poput Paxila. izložit ću vas v e ć e m riziku ako vas pretvorim u psihijatrijskog pacijenta i propišem v a m lijek. "Mijenjamo sam doživljaj ljudskog života". godine u Sjedinjenim Američkim Državama F D A je napokon donijela propis o o b v e z n o m upozorenju u " c r n o m okviru" na deklaracijama svih antidepresiva. nadzorna tijela u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama napokon su otkrila da je potencijalno v a ž n o ponašanje u tim istraživanjima pogrešno definirano kao "emocionalna labilnost".J e d a n od najvažnijih stručnih savjetnika te losangeleske odvjetničke tvrtke je ugledni psihijatar profesor D a v i d Healy sa Sveučilišta W a l e s . g o d i n e poslala svojim predstavnicima. v e ć vrlo blag problem. možda ću v a m spasiti život. u internom dopisu koji je tvrtka G S K 2 0 0 3 . lako je o p t u ž b e odbacila kao n e o s n o v a n e . Uz rasplamsavanje skandala i tvrdnji o t e m e l j n o j manjkavosti zakonskih propisa o lijekovima. Izjavio je da je tvrtka zataškala podatke o nuspojavama Paxila i o nedostatku dokaza o njegovoj dobrobiti za djecu u depresiji. Ali. Nadalje kaže da su ispitivanja Paxila u liječenju dječje depresije otkrila da je taj lijek izazvao blago p o v e ć a n j e rizika od suicidalnog razmišljanja i p o n a š a n j a . kako tvrdi. tvrtka je izjavila da Paxil nije bio službeno o d o b r e n za propisivanje djeci (liječnici su ga propisivali neovisno o indikacijama). H e a l y je d o b i o p o s e b a n pristup arhivi tvrtke G S K . pa je stoga o b m a n u l a i liječnike i javnost. pronašao dokaze za probleme odvikavanja od Paxila. glavni odvjetnik države N e w York. U žaru predsjedničke kampanje 2004. javno je optužujući za prevaru. sredinom 2004. propisivanje antidepresiva mladima nezaustavljivo je raslo. koja su naposljetku prisilila zdravstvene vlasti u Velikoj Britaniji. pristala je platiti 2. tvrtka G S K izvijestila je da je u d j e c e koja su uzimala Paxil doista zabilježena v e ć a incidencija suicidalnog razmišljanja i pokušaja. Prisiljena p o n o v n o razmotriti rezultate vlastitih istraživanja. godine sam je p o k r e n u o sudski postupak protiv tvrtke G S K . rekao je. 5 2 Tvrtka G S K taj je slučaj riješila n a g o d b o m u roku od tri mjeseca. N a k o n p o d r o b n o g ispitivanja Paxila na djeci i adolescentima s depresijom. Uz r a z m a t r a n j e n u s p o j a v a . u kojoj j e . 5 4 Pa ipak. 5 3 P r e m a sudskim spisima. zaprepastio ih je podatak prema kojem je djelotvornost antidepresiva neznatno veća od djelotvornosti placebo pripravaka. g o d i n e izjasnile protiv propisivanja tih lijekova djeci. nego u skupini djece koja su uzimala placebo 144 .5 milijuna dolara kako bi izbjegla troškove dugotrajnog sudskog postupka s državom N e w York. koja je provela tvrtka G S K . uključujući Paxil. godišnje s e ispisivalo 5 milijuna recepata za Zoloft i Paxil. pa im je stoga bilo z a k o n o m z a b r a n j e n o objaviti sve rezultate kliničkih ispitivanja." 47 S a m o u Sjedinjenim A m e r i č k i m 51 D r ž a v a m a . '' N o . nego da sam izostavio liječenje. 50 4 "Ako imate vrlo ozbiljan p r o b l e m . Izuzevši Prozac. uključujući Prozac. H e a l y tvrdi da se preveliki dio uobičajenog života pretvara u medicinsku b o l e s t . vlasti su n a p o k o n reagirale. lako antidepresive.osobito u slučaju suicidalnog ponašanja. Kad su pregledali sva industrijski financirana istraživanja p r o v e d e n a na d j e c i s d e p r e s i j o m . prema novinskim izvješćima.t e da je promidžba poremećaja socijalne anksioznosti klasičan primjer toga problema. ako nemate takav problem.

u oglasu n e d a v n o u p u ć e n o m direktorima farmaceutskih tvrtki kaže: plodonosnija analiza njezinih uzroka " n e ć e z a p o č e t i s razlozima stiđljivosti ili anksioznosti pojedinaca. polučila milijardu medijskih napisa. znatno povećala prodaju Paxila i za svoj trud dobila nagradu svoje struke. 58 Otprilike u vrijeme kad je njujorški glavni odvjetnik iznio optužbe tvrtka G S K najavila je sastavljanje novoga registra svojih istraživanja. a ne samo 146 147 . koji propisuju lijekove. koji će sudjelovati u stvaranju stanja kakva V i n c e Parry još nije ni zamislio. bez obzira na to jesu li povoljni ili nisu. Ne mijenjamo samo shvaćanja. spretno je provela kampanju tvrtke G S K s ciljem promicanja p o r e m e ć a j a socijalne anksioznosti. podružnica goleme W P P grupe."57 zdravstvenih problema. Tvrtka C o h n & W o l f e . takve su pretpostavke preuranjene. Sastavljanje j a v n o g registra istraživanja otežat će prikrivanje rezultata istraživanja nepovoljnih za tvrtke ili istraživače. o n o služi kao uvjerljiv primjer m n o g o šireg p r o b l e m a . A k o se zakonski uvjeti ne p r o m i j e n e . j e d a n od konkurenata. ne raspravljaju o mogućoj povezanosti sa suicidalnim ponašanjem. N o . kojom su obuhvaćeni radovi raznih istraživača sa svih strana svijeta. S v e je više znanstvenih d o k a z a koji potvrđuju da na zdravlje pojedinaca i stanovništva utječe mnogo više čimbenika.a ne istraživanje kemijske neravnoteže u mozgu. P o r u k e farmaceutske p r o m i d ž b e nastoje održati usredotočenost javnosti na uskom rasponu kemijskih rješenja "U tvrtki M S & L imamo nov i viši cilj. primijenila bi posve drugačiji pristup. k o j o m bi se. jer shvaćanja mogu biti prolazna. Mi doista. tvrde kako je prvi korak prema razumijevanju pitanje: "Kakvo je to društvo koje u svojim članovima stvara rasprostranjenu socijalnu nelagodu?" Prema mišljenju urednika. mijenjamo svjetonazor. ali neće utjecati na promidžbene kampanje s ciljem promjene našega viđenja medicinskih stanja. Tvrdnja da je "uzrok" toga stanja u p o j e d i n c u s a m o m i da je proizašao iz bioloških ili psiholoških razloga. Razboritija javna rasprava o uzrocima socijalne n e l a g o d e . u svakom smislu. a vrlo vjerojatno i njezini konkurenti. tvrtka C o h n & W o l f e će ga ponoviti. to pitanje potiče razmatranje i istraživanje kulturalnih pojava kao što su n a d m e t a n j e . dio kampanje "podizanja svijesti" o poremećaju socijalne anksioznosti bio je usmjeren ograničenom prikazivanju toga stanja kao posljedice "kemijske neravnoteže" u mozgu. lako to stanje nije jedini takav slučaj. jednako je apsurdna koliko i pogrešna. 56 Tvrdnja tvrtke p r e m a kojoj j e d n a od o s a m o s o b a ima psihički p o r e m e ć a j koji "može biti p o v e z a n s kemijskom neravnotežom".bez obzira na to h o ć e m o li je definirati kao mentalni poremećaj. v e ć s razmatranjem kulturalnih utjecaja na obrasce društvene interakcije". 55 Kao što smo se uvjerili u slučaju depresije. koju je moguće ispraviti kemijskim rješenjima poput Paxila. Registar tvrtke G S K dio je svjetskog nastojanja sastavljanja globalnog registra svih istraživanja . definicija uspjeha i promjenjivi o b r a s c i naših o d n o s a . U novijem priručniku o socijalnoj anksioznosti piše da lako se neki p r o m a t r a č i nadaju da ti p o m a c i nagoviještaju novo d o b a otvorenosti i pouzdanosti farmaceutske industrije.da s liječnicima.inicijativa koju reformatori zagovaraju v e ć desetljećima i koja bi u industrijski financiranu medicinsku znanost mogla uvesti d o b r a n o zakašnjelu transparentnost. tvrtka M a n n i n g Selvage a n d L e e ( M S & L ) sa sjedištem na M a n h a t t a n u . sve nas n e d v o j b e n o odvraća od šireg razumijevanja složenog izvora socijalne anksioznosti . 5 9 Urednici knjige. marketinški će svijet biti o h r a b r e n tim uspješnim p r i m j e r o m . umjesto poticanja prodaje. podržavaju i usredotočenost na uzak raspon uzroka. kako bi javnosti omogućila bolji uvid u rezultate istraživanja. doista nastojalo educirati ljude.

dovraga. d o g a đ a ? " Govorila je o n e č e m u što je čula na radiju. Popularni spiker sportskog programa lokalne radiopostaje zastrašivao je svoje slušatelje kao da najavljuje hokejašku utakmicu. J e d a n od najboljih primjera takvoga ograničavanja j a v n e rasprave vjerojatno je trenutačna opsjednutost mjerenjem gustoće kostiju s ciljem sprečavanja prijeloma. jeste li zabrinuti z b o g strašne bolesti n a z v a n e 'osteoporoza'. Još nije bilo tragova ptičjih nožica na vrhovima zapuha pa se svijet d o i m a o vrlo glatkim. B a r e m j e tako mislila W e n d y A r m s t r o n g . Z v u č a l o je kao reklama. Z b o g usmjeravanja pozornosti javnosti i donositelja odluka u vladi prema toliko usko definiranim kemijskim uzrocima i farmaceutskim rješenjima mogli bismo. Kampanju su revno podupirale farmaceutske tvrtke. okružje. 00 Čimbenici kao što su obrazovanje. lijepim i j e d n o s t a v n i m . ali nije bila sigurna. danas pođite u Saint Mike's i izmjerite gustoću svojih kostiju. Alberta Health će čak platiti pretragu. Primjenjujući m n o g e sofisticirane p r o m i d ž b e n e tehnike. k a o zajednica. gospodarstvo i neravnopravnost imaju jak utjecaj na zdravlje. glavnom gradu kanadske provincije Alberte. Ž e n a iz Edmontona zabrinutim je glasom upitala: " Š t o se. poglavlje Ispitivanje tržišta Osteoporoza Bilo je v e d r o zimsko jutro u E d m o n t o n u . previdjeti m n o g o sigurnije. koje zarađuju prodajući lijekove za osteoporozu. gledajući kroz kuhinjski prozor. taj je neslužbeni savez pokušao cijeli naraštaj zdravih žena uvjeriti da u svakom trenutku 148 149 . podizala telefonsku slušalicu. Na telefonskoj sekretarici U d r u g e potrošača Alberte tijekom noći ostavljena je samo jedna poruka. "Čujte. koja hara zemljom? A k o jeste. jeftinije i djelotvornije načine olakšavanja tereta istinske bolesti te liječenja i usrećivanja većega broja ljudi. Tlo je bilo prekriveno novim slojem snijega koji je napadao preko noći. nekadašnja medicinska sestra koja je postala b o r a c za prava pacijenata.razina serotonina i količina konzumiranih lijekova. koji zarađuju obavljajući pretrage. 8." 1 To zastrašivanje od strane lokalnog sportskog novinara bilo je tek početak globalne desetogodišnje kampanje kojom se ž e n e nastojalo potaknuti na mjerenje gustoće kostiju. i specijalisti radiolozi. dok je.

n o r m a l a n proces. p a d o v i su. Kad je skupina neovisnih kanadskih istraživača i liječnika na Sveučilištu Britanske Kolumbije prije nekoliko godina razmotrila sve znanstvene podatke o osteoporozi. m a h o m su je o d b a c i v a l i k a o nešto što pogađa pogrbljene starice. Štoviše. osim u vrlo rijetkim slučajevima. zaključila je da je rasprostranjena promidžba mjerenja gustoće kostiju žena klasičan primjer "marketinga straha". 1 Prijelom kuka može biti vrlo težak za pojedinca i skup za zdravstveni sustavi N a j č e š ć e se događa tek u starosti i često se povezuje sa završnim poglavljem života. 4 150 . tvrtka M e r c k financirala je distribuciju aparata za mjerenje gustoće kostiju kako bi žene dobile dijagnozu za koju će im biti propisan lijek tvrtke M e r c k . p o č e t k o m d e v e d e s e t i h malo j e ljudi u o p ć e č u l o z a osteoporozu. 2 Prijelomi kuka uslijed p a d a velik su p r o b l e m javnoga zdravstva koji godišnje pogađa milijune starijih ljudi diljem svijeta. godine na tržište uvela lijek z v a n Fosamax.iako je vrlo vjerojatno da je država potrošila tek mali dio toga iznosa na k a m p a n j e podizanja svijesti kojima bi se spriječili padovi starijih ljudi. Poput leda prekrivenog snježnim z a p u h o m . farmaceutskim i biotehnološkim tvrtkama u promidžbi. poput promjene načina života. W h i t e o v a objašnjava: " S v e su tvrtke. koje je otkrilo velik problem za farmaceutsku industriju: prosječan čovjek nije bio osobito zabrinut zbog osteoporoze. godine potrošili 1. da je osteoporoza p r o b l e m o kojemu valja razmišljati u tim godinama. U t o m je nastojanju bilo presudno izazvati strah koji će ljude potaknuti da se podvrgnu pretragama i p o t o m z a p o č n u s terapijom. K y m W h i t e prisjeća se prvoga istraživanja tržišta v e z a n o g za osteoporozu. M n o g o je načina prevencije prijeloma kuka i drugih kostiju. Promidžbene kampanje u pravilu p r o p u š t a j u napomenuti B u d u ć i da se osteoporoza ne očituje simptomima. stručnjakinja za o d n o s e s javnošću zaposlena u newyorskom uredu tvrtke O g i l v y P u b l i c Relations. da je dobrobit od lijekova često vrlo skromna. ali je u novije vrijeme došlo do sužavanja žarišta na m j e r e n j e gustoće kostiju. uključujući uspješno p r o v o đ e n j e kampanja "podizanja svijesti o bolestima". I prije no što je lijek stigao na američko tržište. Amerikanci su 2003.a ta je briljantna strategija tvrtki donijela pohvale za poslovnu pronicljivost.Fosamax . koje se p o d u d a r a s p o j a v o m novih popularnih lijekova za usporavanje gubitka koštane mase. farmaceutske su se tvrtke morale doista potruditi kako bi uvjerile ž e n e u ozbiljno shvaćanje stanja. trebale uvjeriti ž e n e koje se približavaju pedesetoj. V a ž n u ulogu u industrijskim k a m p a n j a m a odigrali su marketinški stručnjaci poput Kym W h i t e .7 milijardi dolara na samo jedan lijek za usporavanje gubitka koštane mase . kao j e d a n o d glavnih uzroka prijeloma kuka.m o g u doživjeti prijelom i da su im životi u opasnosti jer na njih neprestano vreba "tihi kradljivac" . ali je samo j e d a n u nizu čimbenika . S a m o p o u z d a n a Kym W h i t e ." 5 J e d n a od tvrtki zainteresiranih za osteoporozu bila je tvrtka M e r c k . gotovo d v a d e s e t godina p o m a ž e najvećim svjetskim zdravstvenim. M a r k e t i n š k i je svijet zaključio da je osteoporozu potrebno vratiti u život. a nuspojave ozbiljne. jer u pedesetim i šezdesetim godinama moraju poduzeti nešto kako ne bi završile poput o n e starice koju su vidjele na ulici. koja je 1995. zainteresirane za osteoporozu. Smanjenje gustoće kostiju s g o d i n a m a se d o g a đ a m n o g i m ljudima . prehrane i rasporeda namještaja u d o m u . ostali skriveni p o d silnim e n t u z i j a z m o m onih koji promiču pretragu i uzimanje lijekova.p o p u t skliskih prostirki u v a š e m d o m u ili možda p o t r e b e za boljim n a o č a l a m a . a o n i koji su čuli za nju.'' J e d a n j e analitičar primijetio: " Š t o više liječnika ima mogućnost 151 činjenicu da je vrijednost mjerenja gustoće kostiju vrlo prijeporna.posrijedi je prirodan. O s o b i t o niska gustoća kostiju doista p o v e ć a v a vjerojatnost prijeloma. prvu "zvijezdu" novoga naraštaja lijekova protiv osteoporoze.osteoporoza. te da još nije izvjesno je li to u o p ć e bolest.

gdje je W e n d y Armstrong svjedočila kako je cijela mašinerija osteoporoze uzimala maha u vrijeme onih zastrašujućih radijskih poruka. razne skupine p o p u t a m e r i č k e D r ž a v n e z a k l a d e z a osteoporozu tvrde da je "ta teška bolest velika prijetnja za javno zdravstvo. Za neovisne zdravstvene istraživače. riječ je o "prodavanju bolesti".' 0 Stjecajem okolnosti. o d n o s n o za 44 milijuna Amerikanaca". Brojka od 44 milijuna o b u h v a ć a 10 152 . I upravo je to učinila tvrtka M e r c k . s a m o otprilike godinu d a n a prije uvođenja Fosamaxa na tržište." 7 milijuna onih kojima se m o ž e dijagnosticirati "bolest osteoporoza" te 34 milijuna ljudi za koje se procjenjuje da imaju nisku gustoću kostiju ili osteopeniju te se nalaze u skupini "rizika" od osteoporoze. koji je smatraju još j e d n i m primjerom pretvaranja u o b i č a j e n o g životnog stanja u medicinsko stanje. Kritici pridonosi i činjenica da su dvije druge farmaceutske tvrtke financirale vijećanje istraživačkih skupina Svjetske zdravstvene organizacije te sponzorirale najvažniji sastanak na kojemu je definicija napokon formulirana. Na temelju definicije Svjetske zdravstvene organizacije." lako s p o m e n u t e brojke. od Alberte do N o v o g Južnog W a l e s a . ta se brojka povećala više nego peterostruko. provinciji s gotovo 3 milijuna stanovnika. K a d se osteoporoza definira kao " b o l e s t " koju je p o t r e b n o liječiti umjesto da se prijelomi primarno shvate kao problem javnog zdravstva čijem rješavanju mogu pridonijeti p r o m j e n e n a č i n a života i p r e h r a n e . U Alberti. 8 K a o i m n o g e d r u g e prividno n e o v i s n e skupine.č i m e je gustoća kostiju mnogo starije ž e n e postala "abnormalna". 12 V r a ć a m o se u E d m o n t o n . godine obavljeno je tek nešto više od 2500 pretraga gustoće kostiju. na s e d a m najvažnijih tržišta. Korištenje brojki kao što je "44 milijuna" izaziva strah umjesto razumijevanja i pozitivnog djelovanja. " Porast broja pretraga gustoće kostiju znatno je doprinio p o v e ć a n j u prodaje lijekova protiv osteoporoze 1 '' stvorivši 153 Ta je skupina odlučila " n o r m a l n o m " proglasiti gustoću kostiju mlade ž e n e (tridesetogodišnjakinje) . poput australskog profesora Davida Henryja. lako je ta definicija d a n a s o p ć e p r i h v a ć e n a u medicinskim krugovima. ima dijagnozu i prima terapiju". U dopisima dioničarima naglasila je nedovoljno liječenje tvrdeći da " m a n j e od 2 5 % žena s osteoporozom. vjerojatno će biti ispisano više recepata za Fosamax. 9 Uz dopuštenje Svjetske zdravstvene organizacije tom se definicijom utemeljio međunarodni standard koji je potom iznjedrio glavne mjere dijagnosticiranja i liječenja osteoporoze u cijelom svijetu. izazvala je oštre kritike ljudi poput skupine neovisnih istraživača s kanadskog Sveučilišta Britanske Kolumbije. K a d je M e r c k o v Fosamax dvije godine kasnije stigao na kanadsko tržište. H e n r y je zgrožen pokušajem pretvaranja mnoštva zdravih žena u pacijentice. M a n j i gubitak koštane srži u odnosu na mladu ženu smatrat će se "predosteoporozom" ili osteopenijom. mogu izazvati oštru kritiku. takav je industrijski sponzoriran pristup razumijevanju problema gubitka koštane m a s e i prijeloma posve pogrešan. premašivši 13 0 0 0 . farmaceutskoj industriji n e d v o j b e n o p o m a ž u jer ukazuju da je "bolest" nedovoljno dijagnosticirana i nedovoljno liječena. i ta je Z a k l a d a za osteoporozu primila potporu farmaceutskih tvrtki. 1994. n a p u h a n e preko svake mjere. ili za više od p o l o v i c e stanovništva starijeg od p e d e s e t godina.donijela je n o v u definiciju osteoporoze. skupina istraživača koja djeluje pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Prema tim pravilima. dijagnosticirat će joj se "bolest" nazvana osteoporoza.pouzdanog dijagnosticiranja osteoporoze. rendgenskim će se snimanjem ustanovljavati gustoća kostiju. p r e m a H e n r y j e v u neuvijeno izraženom mišljenju. Autori su u n e u o b i č a j e n o m trenutku iskrenosti priznali d a j e o d l u k a o t o m e gdje ć e p o v u ć i granicu o s t e o p o r o z e " p o m a l o proizvoljna". Kad žena izgubi još malo koštanog tkiva. K a o voditelj multidisciplinarnog tima istraživača i liječnika s područja j a v n o g zdravstva na Sveučilištu N e w c a s t l e u Australiji. P o t o m su napisali definiciju prema kojoj je 3 0 % žena nakon m e n o p a u z e automatski svrstano u kategoriju bolesti.

globalno tržište za farmaceutsku industriju koje trenutačno godišnje donosi 5 milijardi američkih dolara, ali postoje predviđanja da će za nekoliko godina premašiti 10 milijardi.'
5

što je sprečavanje padova starijih ljudi. Najviše zabrinjavaju dokazi koji ukazuju da bi n e k e druge p r o m j e n e na kostima, v e z a n e uz njihovu građu više nego uz gustoću, mogle imati mnogo veći utjecaj na vjerojatnost prijeloma. Zaključio je da od o p ć e g mjerenja gustoće kostiju n e m a nikakve koristi te da lijekovi imaju o d r e đ e n u ulogu u sprečavanju prijeloma, ali njihova dobrobit može biti jednako velika ako ih ž e n e počnu uzimati m n o g o kasnije no što ih mnoge d a n a s uzimaju - drugim riječima, kad b u d u bliže dobi kad se vjerojatnost prijeloma povećava. Profesor Richard Eastell, sa Sveučilišta Sheffield u kratkoj je kritici W i l k i n o v a članka izjavio da je "razborito" mjeriti gustoću kostiju radi procjenjivanja rizika od prijeloma te donošenja odluke o t o m e je li potrebno preporučiti terapiju lijekovima. N o , njegova potpora o p ć e m mjerenju bila j e , najblaže r e č e n o , mlaka, o d n o s n o priznao je da uska usredotočenost na gustoću kostiju "zanemaruje važnost drugih č i m b e n i k a koji o d r e đ u j u snagu kostiju te č i m b e n i k a koji povećavaju rizik od padova" - uključujući tjelesnu težinu i pušenje, lako Eastellove veze s farmaceutskom industrijom nisu otkrivene u Britanskom medicinskom glasniku, u to su vrijeme otkrivene na drugom mjestu: bio je savjetnik četiriju farmaceutskih tvrtki. 19 Pa ipak, unatoč neizvjesnosti i raspravi o t o m e koliko je mjerenje gustoće kostiju pouzdan pokazatelj h o ć e li osoba doživjeti prijelom, učestalost mjerenja i dalje je nezaustavljivo rasla. U V a n c o u v e r u u Britanskoj Kolumbiji, u Z d r a v s t v e n o m c e n t r u za ž e n e i d j e c u , dr. Brian Lentle, jedan od prvih kanadskih pobornika mjerenja, v o d i bolnički program mjerenja gustoće kostiju. Kao radiolog imao je vrlo d o b a r uvid u golem rast industrije pretraga u kanadskoj provinciji u kojoj su izražene n e k e od najstrožih znanstvenih osuda njihove primjene. Lentle odlučno osporava zaključke prijelomnog izvješća

lako su pretrage n e d v o j b e n o pridonijele prodaji lijekova, neki su znanstvenici p o č e l i sumnjati u strategiju u s r e d o t o č e n o s t i na pretrage i lijekove za p o j e d i n c e i z a j e d n i c e k a o najboljeg načina s p r e č a v a n j a prijeloma. Izvješće U r e d a za kontrolu z d r a v s t v e n e tehnologije Britanske Kolumbije sa sjedištem u V a n c o u v e r u , iz 1997. g o d i n e , otkrilo je rezultate razmatranja svih d o k a z a o mjerenju gustoće kostiju kako bi se otkrilo na što ukazuju znanstveni podaci. Autori, v e ć s p o m e n u t i neovisni istraživači sa Sveučilišta Britanske Kolumbije, zaključili su: "Rezultati istraživanja ne podupiru o p ć e ili selektivno mjerenje gustoće kostiju zdravih žena neposredno prije ili u menopauzi kao način predviđanja prijeloma.""' Taj je zaključak potpuna suprotnost marketinškim porukama koje potiču na s v e o p ć e mjerenje gustoće kostiju, a čvrsto ga potvrđuju drugi znanstveni dokazi i slični zaključci istraživača diljem svijeta. O p s e ž n o nizozemsko istraživanje, čiji su rezultati iste godine objavljeni u Britanskom medicinskom glasniku, otkrilo je da gubitak koštane

mase čini otprilike samo jednu šestinu sveukupnog rizika od prijeloma kuka, te da važan utjecaj ima nekoliko drugih čimbenika kao što su mišićna snaga i vjerojatnost pada.' 7 Drugim riječima, gustoća kostiju relativno je neznatna sastavnica vjerojatnosti prijeloma. Nizozemski istraživači zaključili su da usporavanje gubitka koštane mase p o m o ć u lijekova može smanjiti rizik od prijeloma kuka, ali je posrijedi samo jedan čimbenik koji daje "ograničeni doprinos". Godine 1999., također u Britanskom medicinskom glasniku,

profesor Terence W i l k i n sa Sveučilišta Plymouth odlučno je ustvrdio da, na temelju iščitavanja znanstvenih dokaza, naširoko primjenjivane pretrage nisu dobri pokazatelji budućih prijeloma." 1 W i l k i n je u svojem članku izrazio mišljenje da umjesto da se osteoporozi pristupa na temelju brojki potrebno je više se usredotočiti na druge strategije kao 154

istraživača sa Sveučilišta Britanske Kolumbije iz 1997. godine i tvrdi da je m j e r e n j e gustoće kostiju v a ž n a usluga koja ljudima m o r a 155

biti na raspolaganju jer o m o g u ć u j e dijagnosticiranje osteoporoze. Ali, d o d a j e da je entuzijazam p r o m i d ž b e pretrage tijekom godina otišao predaleko te da " m n o g e obavljene pretrage ne bi trebale biti obavljene".
20

tvrtkama te privatnim radiološkim laboratorijima i klinikama za ž e n e u m e n o p a u z i , nastavili sijati strah na sve strane. N e k e od strategija spomenute kampanje temeljile su se na suradnji sa stručnjacima za promjenu javnog mnijenja, kao što je stručnjakinja za odnose s javnošću Kym W h i t e . W h i t e o v a objašnjava važnost posla obavljenog na razini najšireg sloja, koji se često obavljao uz p o m o ć agencija za odnose s javnošću. Te aktivnosti na "razini najšireg sloja" obuhvaćaju osiguravanje govorničke aparature ženskim zdravstvenim skupinama, promicanje potpisivanja knjiga u p r o d a v a o n i c a m a kao što je Barnes & N o b l e te edukacijske skupove podizanja svijesti o vrijednostima mjerenja gustoće kostiju, lako industrijsko sponzorstvo često ima ulogu u takvim aktivnostima, W h i t e o v a ističe da tvrtke također imaju "zajednički interes" s drugim sudionicima, vezan uz glavne poruke koje je potrebno prenijeti. N o , neovisne skupine za zaštitu prava pacijenata kao što je Udruga potrošača Alberte te neovisni istraživači poput onih sa Sveučilišta Britanske Kolumbije, ne dijele taj "interes" i ne slažu se s W h i t e o v o m o sadržaju "glavnih poruka". Važno je spomenuti da su tvrtke za odnose s javnošću pomogle i u organiziranju "građanskih" skupina koje će utjecati na vlade i zalagati se da ženama bude na raspolaganju povoljno mjerenje gustoće kostiju. Angažiranje n a v o d n o neovisnih "građanskih" skupina razrađena je promidžbena tehnika kojom se industrijske poruke stavljaju u druga usta. " Z a k o n s k a sastavnica" tih kampanja ciljala je na donositelje odluka u vladi te na ustanove koje o d r e đ u j u uvjete zdravstvenog osiguranja i koje je bilo potrebno nagovoriti na financiranje mjerenja gustoće kostiju. A r g u m e n t j e , p r e m a Kym W h i t e , bio jednostavan: "Ako se pretraga ne pokrije zdravstvenim osiguranjem, mnoge joj se ž e n e n e ć e podvrgnuti unatoč osviještenosti." 2 5 J e d n o od sredstava kojim se mjerenju gustoće kostiju nastojalo dati v e ć u v a ž n o s t u o d r e đ i v a n j u regulativa diljem svijeta, bio je "Osteobus", koji su financirale farmaceutske tvrtke i lokalne udruge za osteoporozu. Ti su autobusi za mjerenje gustoće kostiju u proteklih 157

Dr. Ken Bassett, liječnik, istraživač, antropolog i jedan od autora izvješća iz 1997. godine, prisjeća se silnih rasprava koje je njegovo objavljivanje izazvalo u K a n a d i , lako su njega i njegove kolege napadali u medicinskim i p o p u l a r n i m tiskovinama, uglavnom oni koji su imali interes u promicanju mjerenja gustoće kostiju i terapiji lijekovima protiv osteoporoze, znanstveni p o d a c i u temelju njihova izvješća nikada nisu osporeni, lako mnoge industrijski sponzorirane vveb-stranice potiču ž e n e na m j e r e n j e gustoće kostiju, k a d god znanstvenici razmotre d o k a z e o pozadini pretraga, uglavnom dolaze do istog zaključka: pretraga nije p o u z d a n pokazatelj vjerojatnosti prijeloma.
21

Č a k s e d a m godina kasnije autori novih kanadskih smjernica o osteoporozi zaključili su da " n e postoje izravni [u izvorniku] dokazi da pretrage utječu na smanjenje broja prijeloma", v e ć samo posredni dokazi prema kojima se m j e r e n j e m mogu identificirati ž e n e s lim stanjem te se liječenjem može smanjiti rizik od prijeloma. 2 2 Autori najnovijih smjernica su na temelju iščitavanja dokaza preporučili da se s rutinskim pretragama ne započinje prije šezdeset i pete godine. 2 3 N e k e s l u ž b e j a v n o g zdravstva u kanadskim provincijama

pokušale su zaustaviti bujicu aparata za mjerenje gustoće kostiju. S l i č n o t o m e , n e k e s u u p o č e t k u o k l i j e v a l e pokrivati troškove rendgenskog snimanja iz državne blagajne upravo zbog nedostatka dokaza o dobrobiti pretrage, kao što je istaknuto u izvješću U r e d a za kontrolu zdravstvene tehnologije Britanske Kolumbije iz 1997. godine i u drugim izvješćima. 2 4 N o , to ipak nije zaustavilo ubrzano širenje postupka mjerenja gustoće kostiju: pobornici nisu obraćali pozornost na neizvjesnost i prijepor koje p o b u đ u j u dokazi te su, u suradnji sa skupinama za zaštitu prava pacijenata, farmaceutskim 156

desetak godina proputovali Europu, Sjevernu Ameriku i Bliski istok, šireći " s v e o b u h v a t n e informacije o osteoporozi" i "potičući ljude na preuzimanje odgovornosti za vlastito zdravlje".
26

Čini se da se promidžbena kampanja u nastavku usredotočila na mlađe žene. Na naslovnici nedavnog izdanja časopisa Health pojavio se naslov: "Krhke kosti u tridesetoj: m o ž e se dogoditi i v a m a . " U članku je opisana skupina žena koje su otkrile da je "tihi kradljivac" već poharao njihova tijela pa su zahvalne jer su upoznate s rizikom od prijeloma. Tipično za takve medijske napise, članak je bio popraćen kratkim upitnikom. Koji su p o t v r d n o odgovorili na najmanje d v a pitanja, bili su upućeni posavjetovati se s liječnikom. U istom izdanju, na tri stranice časopisa, objavljena je reklama za M e r c k o v Fosamax, dostupan u novoj formuli koja se uzima j e d n o m tjedno, a marketing lijeka temeljio se na marketingu pretrage: " U p i t a j t e liječnika je li mjerenje gustoće kostiju potrebno i

Autobusi su

bili opremljeni vicleotehnologijom, ukrašeni plakatima, i njima su putovali medicinski stručnjaci zaduženi za odgovaranje na "pitanja! a posjećivali su zajednice koje možda nisu ni čule za osteoporozu te njezinim pripadnicima nudili sponzorovu inačicu bolesti. Autobus se u nekim slučajevima nametnuo donositeljima političkih odluka tako što se zaustavljao doslovce na njihovim parkiralištima. O s t e o b u s je stao pred izraelskim Knessetom, sjedištem izraelskog p a r l a m e n t a , parkirao se preko puta sjedišta Svjetske zdravstvene organizacije u Ž e n e v i , posjetio sjedište Europskog parlamenta u Bruxellesu i e d u c i r a o č l a n o v e Z a k o n o d a v n e skupštine Ontarija, n a j v e ć e kanadske provincije. P r i d o b i v a n j e političara na stranu mjerenja gustoće kostiju nije s a m o jedinstven način prodaje dobrobiti tehnologije, v e ć je pretrazi d a o v e ć u važnost u o č i m a najvažnijih donositelja odluka na području zdravstva. U Poljskoj je O s t e o b u s dobio važnu nagradu M e đ u n a r o d n e udruge za odnose s javnošću. 2 7 W h i t e o v a tvrdi da su se sve te p r o m i d ž b e n e aktivnosti doista isplatile: "Mislim da s m o osteoporozi uspjeli dati v e ć u važnost, u svakom slučaju u d r ž a v n o m e financiranju." Štoviše, dali su joj toliko veliku važnost da je broj pretraga gustoće kostiju u provinciji Alberti 1996. iznosio 13 0 0 0 , a 2 0 0 0 . godine premašio 90 0 0 0 . 2 a lako to dramatično povećanje može biti uzrok zabrinutosti boraca za prava pacijenata kao što je W e n d y Armstrong iz Udruge potrošača Alberte ( d o b r o je upoznata sa z n a n s t v e n o m neizvjesnošću v e z a n o m uz vrijednost pretrage), čini se da tu mašineriju nije m o g u ć e zaustaviti.

vama."29

Takve reklame potiču nas da se upitamo koliko su lijekovi zapravo djelotvorni? Koliko p r e v e n c i j e sadrže t a k v e tablete n a m i j e n j e n e ženama kojima je r e č e n o da gustoća njihovih kostiju nije idealna? Ispostavlja se da su i stvaran rizik od teškog prijeloma kuka i dobrobit lijekova mnogo manji no što biste zaključili slušajući sve te zastrašujuće statistike. Kao i u drugim stanjima poput visokog kolesterola, lijekovi za smanjenje rizika mogu najviše p o m o ć i onima u skupini vrlo visokog rizika. D u g o r o č n o uzimanje jakog lijeka relativno zdravim ljudima suočenim s niskim rizikom može donijeti više štete nego koristi. J e d n o o d najvažnijih ispitivanja F o s a m a x a , koje j e u v r i j e m e izlaska lijeka na tržište izazvalo mnogo pozornosti, bilo je M e r c k o v o istraživanje n a z v a n o Interventno istraživanje fraktura.'" Lijek se u razdoblju od četiri godine uspoređivao s placebo pripravkom. P r e m a m n o g i m r e k l a m a m a , čitanim novinskim r e p o r t a ž a m a i g l e d a n i m televizijskim emisijama, to je istraživanje otkrilo da je lijek smanjio vjerojatnost prijeloma kuka za 5 0 % - iznimno dojmljiva brojka za ž e n e , njihove liječnike i M e r c k o v e p o t e n c i j a l n e ulagače. Ali,

Ako se smatrate zdravim, očito niste obavili dovoljno pretraga. Dr. Bob Rangno

p o d r o b n i j e razmatranje toga istraživanja otkriva p o s v e drugačiju sliku. Prije svega, objavljenom studijom o b u h v a ć e n e su s a m o ž e n e iz skupine "visokog rizika" prijeloma - drugim riječima, o b u h v a ć e n e 159

158

3 1 lako je Fosamax u tom istraživanju ispitan s a m o na ženama iz skupine "visokog rizika". ž e n a m a se kao panaceja za sprečavanje osteoporoze i prijeloma prodavala nadomjesna hormonska terapija. prijelom kuka zabilježen je u 1 % .. D o i m a se da su najuspješniji programi kojima se pokušava spriječiti traumatičan događaj koji u pravilu prethodi prijelomu kuka: pad. P a d o v i se nastoje spriječiti programima prevencije p a d o v a . punih godinu d a n a od pojavljivanja Fosamaxa na tržištu. u stvarnosti je posrijedi smanjenje od 1 % . prijelom kuka je tijekom sedmogodišnjeg istraživanja zabilježen okvirno kod dvanaest od tisuću žena. N o . G o d i n e 2 0 0 2 . . ljudi kojima je r e č e n o da su im kosti bolesne i krhke. neznatna za v e ć i n u zdravih žena. ali ipak m o g u biti vrlo p r o b l e m a t i č n e . dijagnosticiranje i liječenje čimbenika "rizika" nekim ž e n a m a m o g a o donijeti više problema no što bi ih riješio. 3 6 Z b o g zabrinjavajuće m a s o v n e p r o m i d ž b e pretrage i lijekova m o g u ć e j e d a dijagnosticiranje o s t e o p o r o z e z a p r a v o i z a z o v e odustajanje od preventivnih mjera koje m o g u smanjiti rizik od prijeloma. Razmatranje petogodišnjeg medijskog izvještavanja o Fosamaxu otkrilo je da je više od 8 0 % novinskih i televizijskih izvješća o statističkim podacima o lijekovima iznijelo samo dojmljive relativne brojke . 34 M e r c k je tada d n e v n u tabletu Fosamaxa preformulirao u tabletu koja se uzima j e d n o m tjedno . Prije Fosamaxa."lijek je smanjio rizik za 50%". rezultati m n o g o opsežnijeg državnog istraživanja pokazuju da je dobrobit d u g o r o č n e terapije. M n o g a od tih važnih pitanja ostat će bez odgovora sve dok se ne o b a v e opsežna. troškovi i rizici od konzumiranja lijekova postaju mnogo važniji. o d n o s n o 2%. Stoga bi poticaj na mjerenje. stvarne brojke. osip. glavobolja i bol u mišićima. M e d u ž e n a m a koje su uzimale lijek. u smislu smanjenja rizika od prijeloma kuka. nekoliko je načina sprečavanja prijeloma u starijih ljudi sigurnije o d d u g o r o č n o g uzimanja potencijalno p r o b l e m a t i č n i h tableta. Relativno gledano. M e d u ženama koje su uzimale placebo pripravak. doima se da se nefarmaceutski pristupi ne mogu mjeriti s entuzijazmom koji i dalje prati mjerenje gustoće kostiju i terapiju 161 . M e d i j s k o izvještavanje najčešće izostavlja te m a n j e dojmljive. čini dojmljivo smanjenje od 33%. mogli bi prestati vježbati z b o g straha od prijeloma. flatulencija. stvaranja krvnih ugrušaka i raka dojke. f i n a n c i r a n a iz d r ž a v n e blagajne.navodno zbog "praktičnosti". Nadomjesna hormonska terapija smanjila je taj rizik s dvanaest na tisuću na otprilike osam na tisuću.4%. iako je d o k a z a n o da tjelesna aktivnost p o m a ž e razvoju mišića i ravnoteže te čini najvažniju mjeru prevencije p a d o v a i prijeloma kuka. prilagođavanjem staza i putova te poboljšavanjem dioplrijskih pomagala. Z b o g potencijalnog svojstva nagrizanja. M e d u drugim poznatim nuspojavama su proljev. Nuspojave Fosamaxa nisu toliko ozbiljne. odvikavanjem starijih osoba od uzimanja više lijekova. Primjerice. američkoj je vladi prijavljeno više od 6 0 0 0 nepovoljnih reakcija na lijek. iznjedrila rezultate v e z a n e uz n a d o m j e s n u hormonsku terapiju. k a d j e o p s e ž n a Ž e n s k a z d r a v s t v e n a inicijativa. slomilo je kuk tijekom istraživanja. N o . što. ne otkrivajući ni najmanju naznaku o t o m e koliko je dobrobit mala u apsolutnom kontekstu. lijek je smanjio rizik prijeloma kuka za 5 0 % . ali je u stvarnosti posrijedi smanjenje od samo 0. Z n a m o da je nadomjesnu hormonsku 160 terapiju pratio rizik od p o v e ć a n j a učestalosti srčanih i moždanih udara. povezan je s teškim oštećenjima jednjaka i želuca. Toliko nepovoljnih reakcija te g o d i n e nije izazvao nijedan drugi lijek. M e d u ž e n a m a iz skupine koja je uzimala p l a c e b o pripravak. dvije od stotinu. stvarna je dobrobit d u g o r o č n e nadomjesne hormonske terapije napokon pružena na uvid cijelom svijetu. 33 G o d i n e 1996. dugoročna istraživanja mjerenja gustoće kostiju i osteoporoze.su starije ž e n e koje su za s o b o m imale barem jedan prijelom. 35 S r e ć o m . relativno gledano. Ta je skupina mnogo manja od desetaka milijuna zdravih žena kojima je namijenjena promidžba mjerenja gustoće kostiju.s dva na j e d a n . 3 2 Uz tako skromnu dobrobit.

v e ć je izrazila zabrinutost zbog pripremanja biotehnološke i farmaceutske industrije za promidžbu rasprostranjenog genetičkog testiranja na uobičajene bolesti "jer im to o m o g u ć u j e proširiti tržište za genetičko testiranje i za preventivne terapije". Čekanja ne bi bilo kad bi javni sustav i liječnici više vremena i novca trošili na ono što je potrebno učiniti te kad bi dragocjeno vrijeme stručnjaka prestali tratiti na obavljanje pretraga i postupaka na pogrešnim osobama. k a d ste upoznati sa z n a n s t v e n i m d o k a z i m a o gustoći kostiju i prijelomima. Č a k i Brian Lentle.42 Članica skupine za zaštitu prava pacijenata W e n d y Armstrong slaže se s Bassettom da se previše zdravih ljudi proglašava pacijentima. a izlazak svakoga od njih na tržište vjerojatno će biti praćen novim promidžbenim nastojanjem da se što više ljudi potakne na p o d v r g a v a n j e pretrazi. 41 Britanska skupina za zaštitu prava pacijenata. na pogrešnom mjestu i iz pogrešnih razloga. kakvu s m o opazili u slučaju osteoporoze.9 163 . u pogrešno vrijeme. svrstavamo ih u rizičnu skupinu. a ne iz potrebe pacijenata za novim dijagnozama i terapijama". automatski pretpostavljajući da čine više koristi nego štete". Z n a m da će to u najvećem broju slučajeva dovesti do pogrešnog kategoriziranja o s o b e . zdravih muškaraca i žena. prema njegovu mišljenju. Njezin gnjev jača d o k govori da je j e d i n o u što može biti sigurna. te mjerenja gustoće kostiju. u pripremi je još m n o g o p r o i z v o d a z a s p r e č a v a n j e o s t e o p o r o z e t e još m n o g o pretraga kojima će se ljudima prodavati zamisao da su dovoljno bolesni za korištenje tih proizvoda. G e n e W a t c h . koji kao društvo ne uspijevamo riješiti. mnogo vremena trošiti na razuvjeravanje pacijenata koji zahtijevaju tu. to da "većina (nipošto svi) zahtjeva za n o v i m m e d i c i n s k i m t e h n o l o g i j a m a proizlazi iz nastojanja oportunističkih ulagača koji traže nove proizvode i profit. jest dr. o d b a c u j e kao "suvremeni urbani mit". objašnjava koliko je u medicinskoj praksi zamorno. nakon petnaest godina istraživanja i pisanja izvješća o utjecaju medicinskih tehnologija na potrošače. 162 . JU O d a k l e g o d proizlazila ta potreba. Neovisni znanstvenik koji i dalje propituje vrijednost pretraga i mjerenja. prema njegovu mišljenju. Na Bassettovu se licu pojavljuju d u b o k e bore mrštenja d o k govori da kao liječnik mnogo energije troši na "pokušaje odupiranja pritisku rutinskih pretraga kolesterola u krvi mladih. m n o g a bi d j e c a mogla uzimati n e p o t r e b n e lijekove". kao pristupa stanju poput osteoporoze. koliko je prošlo otkako je o n o g a snježnog jutra primila zabrinuti poziv. m i j e n j a m o njihovo p o n a š a n j e te ograničena društvena sredstva koristimo za lijekove. danas predsjednik Društva radiologa Sjeverne Amerike i predstavnik stručnjaka koji su se znatno okoristili velikim interesom za pretragu. krajnje beskorisnu pretragu. upravo u tome što zdrave ljude p o d v r g a v a m o pretragama. Ken Bassett. U pripremi su čak četiri nova lijeka protiv osteoporoze. " B u d u ć i da je prognostička vrijednost većine genetičkih testova vrlo niska. ali argument prema kojem su potrošači krivi za p o v e ć a n u primjenu lijekova i pretraga sumnjive vrijednosti. piše u izvješću. K a o liječnik. Ta je skupina zabrinuta z b o g mogućnosti d a m a s o v n o genetičko testiranje otvori p o s v e n o v u razinu n e p r i m j e r e n e medikalizacije.lijekovima. pred nama je posve nov svijet pretraga. Danas tvrdi da rasipanje novca na nepotrebne pretrage i terapije zapravo m o ž e ugroziti budućnost zdravstvenih sustava financiranih iz društvenog fonda. V r a ć a m o s e W e n d y A r m s t r o n g u kanadskoj A l b e r t i . v j e r u j e da n e k i liječnici previše predano provode pretrage koje bi. čija j e zabrinutost zbog mjerenja gustoće kostiju s a m o porasla u proteklih desetak godina. valjalo provoditi samo na ženama iz skupine visokog rizika. 40 A s p o j a v o m genetičke tehnologije i mogućnosti pretraga n o v o r o đ e n č a d i na sve b u d u ć e bolesti. ' 7 Mislim da je p r o b l e m .

s kojim su suočeni oni koji žele otpočeti nešto razboritiju raspravu o lijekovima protiv osteoporoze. u časopisu The Lancet. 9. N j e z i n o osoblje o d l u č u j e koji će lijekovi biti o d o b r e n i . 1 N e k o l i k o mjeseci ranije u L o n d o n u . za prodaju na golemom američkom tržištu. objavljeni su pozitivni rezultati ispitivanja Lotronexa. što je utjecalo na o d o b r e n j e američke Savezne uprave za hranu i lijekove. Skupina znanstvenika u tom je članku napisala da je Lotronex neškodljiv i 164 165 . Stolley se tom nadzornom tijelu pridružio s besprijekornim životopisom. proizlazi iz toga što su neke važne javne zdravstvene službe p o d utjecajem farmaceutskih tvrtki. rado je prihvatio novi izazov.D i o problema. Z b o g toga njezine odluke. ali i najžalosniji. kad je Paul Stolley preuzeo dužnost višeg savjetnika u američkoj Saveznoj upravi za hranu i lijekove ( F D A ) . U v e l e b n o m sivom k o m p l e k s u od b e t o n a i stakla z a d a ć a S a v e z n e uprave za hranu i lijekove jest provjeravanje sigurnosti i djelotvornosti lijekova za gotovo 3 0 0 milijuna A m e r i k a n a c a . D C . Kao ugledan profesor m e d i c i n e na nekoliko v o d e ć i h sveučilišta te član D r ž a v n e a k a d e m i j e znanosti. ili bilo kojega drugog stanja. K a o stručnjak s dugogodišnjim iskustvom na području sigurnosti lijekova o d m a h je prihvatio z a d a t a k : analiza novoga lijeka koji se upravo bio pojavio na tržištu. a utječe i na odluke nadzornih tijela o lijekovima te zdravstvenih nadzornih tijela diljem svijeta. ali neki danas smatraju da u donošenju odluka nalikuje na krotko štene. primjer jest američka Savezna uprava za hranu i lijekove koja se nekoć smatrala neustrašivim "psom čuvarom". n e d a v n o o d o b r e n za ž e n e sa s i n d r o m o m iritabilnog crijeva ( I B S ) . slabije poznatog stanja koje karakteriziraju bol u želucu i teškoće sa zatvorom te proljevom. Vjerojatno najbolji. d o n e s e n e iza zatvorenih vrata. poglavlje Obuzdavanje pasa čuvara Sindrom iritabilnog crijeva Sparno ljetno vrijeme tek je stiglo u W a s h i n g t o n . smještenoj nedaleko od prijestolnice. snažno utječu na poslovanje nekih od najuspješnijih korporacija na svijetu. a koji n e . Posrijedi je bio Lotronex. Dr.

Objavljivanje pozitivnih rezultata u časopisu The Lancet u svijetu medicinske znanosti vrijedi zlata.' Druga nuspojava. samo šest mjeseci nakon puštanja lijeka u prodaju.gotovo 45 milijuna ljudi samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Situacija je slična u mnogim europskim državama. rekavši svojemu b i v š e m poslodavcu: " O v a j pas ne želi loviti.' 1 Paul Stolley je v e ć prije kraja svoje p r v e g o d i n e p r o v e d e n e u F D A n a d r e đ e n i m a savjetovao p o v l a č e n j e n o v o g lijeka s tržišta z b o g ozbiljnih sumnji u njegovu neškodljivost. 167 7 Čelnici tvrtke vjerovali su da imaju još jedan sjajan proizvod koji će im donijeti milijarde dolara jer je sindrom iritabilnog crijeva.djelotvoran lijek za sindrom iritabilnog crijeva. Stolley j e d o š a o d o u z n e m i r u j u ć e g zaključka: dobrobit lijeka u prosjeku nije postojala ili je. iako preko userpays sustava. navodno p o g a đ a o j e d n o g a od pet ljudi u z a p a d n o m svijetu . iako nedovoljno istražen. bila skromna. te opisuju komplikacije koje doživljavaju korisnici. zabrinjavajuća izvješća pristizala su u sve v e ć e m broju. kritičari sa svih strana postavljaju pitanja o t o m temeljnom sukobu interesa u s a m o m središtu regulacije zdravstvene skrbi. tvrtku G S K . Čitajući izvješća koja su pristizala u Saveznu upravu za hranu i lijekove te p o m n o provjeravajući sve znanstvene podatke dobivene p r v o t n i m ispitivanjem lijeka. u S a v e z n u upravu za hranu i lijekove pristižu iz farmaceutskih tvrtki ili iz liječničkih ordinacija. "psima čuvarima". U Kanadi je bivša službenica nadzornog tijela sažela sve izraženiji stav o n a d z o r n i m tijelima. dok su nuspojave u rijetkim slučajevima bile 166 1 . u koja krv jednostavno prestaje pritjecati. Do početka jeseni 2000. Katkad se taj problem riješi s a m od sebe. Ali. Kad se promidžba lijeka zahuktala pa su ga liječnici sve više propisivali. K a o što će Stolley uskoro s užasom doznati. u Saveznu upravu za hranu i lijekove stigla su prva izvješća o smrtima prouzročenim Lotronexom. tijekom kongresnih saslušanja. D a v i d G r a h a m . godine. Stolley je z n a o da sindrom iritabilnog crijeva u m a l o m broju slučajeva može bili vrlo težak i iscrpljujući. 3 2 potencijalno smrtonosne. Izvješća o teškim nuspojavama p o č e l a su pristizati i prije njegova dolaska." 0 P o v e z a n o s t a m e r i č k e S a v e z n e u p r a v e za h r a n u i lijekove s farmaceutskom industrijom naći će se u žarištu javne rasprave četiri godine kasnije. iz dana u d a n . Doznat će i da je nekoliko godina prije njegova dolaska promijenjen izvor financiranja toga n a d z o r n o g tijela. V i š e od 5 0 % rada na provjeri sigurnosti i neškodljivosti lijekova plaćale su tvrtke čiji su se proizvodi ispitivali. a u rijetkim slučajevima čak uzrokuju smrt. ali njegovi su simptomi za većinu ljudi blagi i privremeni. Stolleyjeva je nelagoda naglo jačala i bilo je sve jasnije da je taj lijek za neke ljude mnogo gori od s a m e bolesti.'' U korisnika kod kojih se po uzimanju lijeka pojavio jak zatvor. O b j e su bile potencijalno smrtonosne. nalikuje na srčani udar koji se događa u crijevima. a svoje su opažanje opisali kao "važno". a u rijetkim slučajevima dolazi i do smrti. K a o i drugi stručnjaci u Saveznoj upravi za hranu i lijekove. Tvrtke u Australiji u cijelosti plaćaju troškove državnih nadzornih tijela. u najboljem slučaju. zaključio je da su po život o p a s n e nuspojave u nekih korisnika lijeka mnogo gore od simptoma koje bi lijek trebao liječiti." U n a t o č predanosti i savjesnosti članova osoblja poput Stolleyja. Dr. došlo je do jake fekalne impakcije u crijevima koja je dovela do perforacije stijenke crijeva i potencijalno smrtonosnih infekcija u tijelu. što je bila dobra vijest za proizvođača lijeka. ali je naknadno ustanovljeno da izazivaju ozbiljne probleme. budući da je F D A službeno odobrila prodaju lijeka. K a o dugogodišnji liječnik koji je p r i m a o pacijente i radio na znanstvenim istraživanjima. Lotronex je bio tek posljednji u nizu intenzivno reklamiranih "popularnih" lijekova koje je F D A odobrila. katkad tkivo crijeva odumre. Kategorizirana kao "izvješća o n e p o v o l j n i m pojavama". ishemični kolitis. U slučaju Lotronexa dvije su se nuspojave istaknule kao najozbiljnije: jak zatvor i "ishemični kolitis". tvrtke su ga mogle agresivno reklamirati i nuditi milijunima zapravo zdravih ljudi.

Ispostavilo se da su ti podaci u suprotnosti s pohvalnim prikazom objavljenim u Lancetu. kao i Stolley. s l u š a m o njihova izvrnuta i m a n j k a v a izlaganja i ne p o d u z i m a m o ništa. nisu dovoljni da zaustave porast broja žrtava. te naposljetku prerasti u veliku krizu vjerodostojnosti jednoga od najistaknutijih zdravstvenih nadzornih tijela na svijetu. ." 1 1 M e d u višim dužnosnicima na tom sastanku bila je i dr. " 10 raspravljali o t o m lijeku.11 Istaknuli su i da se pet od šest autora toga u t j e c a j n o g rada nalazilo na p l a t n o m popisu farmaceutskih tvrtki. što je bilo o t k r i v e n o u č l a n k u . " U p r a v a je željela utvrditi daljnji put. N a sastanku o d r ž a n o m d v a tjedna kasnije čelnici tvrtke G S K agresivno su osudili dopis. I ostali istraživači Lotronexa. a ne raspravljati o pojedinostima". nije s p o s o b n a zaštititi A m e r i k u . tvrtka je nakon toga m u č n o g sastanka u s t u d e n o m odlučila dobrovoljno povući lijek s američkog tržišta. pritisak na odlučnije djelovanje bio je sve jači. izvan S a v e z n e uprave za hranu i lijekove. godine dolazili su do sličnih zaključaka kao i Paul Stolley. Smatra da j e n a t o m sastanku poslana p o r u k a : " M i s e n e suprotstavljamo f a r m a c e u t s k i m t v r t k a m a . izjavila j e . Bilo je očito da rizik prijeti svima koji ga uzimaju te da ga je stoga potrebno o d m a h povući s tržišta. Pregledavši i n t e r n e spise S a v e z n e uprave za hranu i lijekove. Sastavili su uvjerljiv interni dopis u kojemu su napisali da liječnici. Tri dana kasnije Stolley i trojica njegovih kolega zaključili su kako je vrijeme da zauzmu ozbiljan stav. još nisu vidjeli takav rastući broj smrti. hospitalizacija i komplikacija. na t o m sastanku nisu mogli iznijeti svoje podatke. a broj prijavljenih smrti se p o v e ć a v a o . Ali. N o . kod nekih je izazvao strašne nuspojave. " S u o č e n a sa sve v e ć i m brojem dokaza o opasnim nuspojavama. ne ustajući u o b r a n u rada svojega osoblja. o d l u č i o je iznijeti istinu pa je z a p a n j e n o m svijetu rekao: "Savezna uprava za hranu i lijekove. financirala 5 0 % troškova njezina rada na analizi lijekova. Znanstvenici su istaknuli kako ne postoji način da se ustanovi kome prijeti rizik od smrtonosnih komplikacija uslijed uzimanja lijeka. V a ž n o je istaknuti da znanstvenici. kako je trenutno ustrojena. zahtijevala da ga Savezna uprava za hranu i lijekove o d m a h p o v u č e iz prodaje. Stolley je do tada v e ć zaključio da nadzorno tijelo oklijeva poduzeti nešto protiv Lotronexa zato jer neki viši dužnosnici U p r a v e nisu željeli uvrijediti farmaceutsku industriju. negativnim napisima u tisku i očitom nesposobnošću nadzornog tijela u "utvrđivanju daljnjeg puta". koja je izravno odbacila S t o l l e y j e v o v i đ e n j e . naposljetku. Liječnici iz nepokolebljivo neovisne a m e r i č k e u d r u g e za zaštitu prava potrošača Public Citizen iskoristili su zakon o j a v n o m informiranju da bi dobili pristup internim spisima S a v e z n e uprave za hranu i lijekove o prvotnim znanstvenim istraživanjima. 2 0 0 0 . studenog 2000. koji su pratili izvješća o nuspojavama Lotronexa. Stoga je ova skupina. Janet W o o d c o c k . brošuru kojom se korisnike željelo obavijestiti o rizicima. skupina je zaključila da je lijek u ublažavanju simptoma tek n e z n a t n o djelotvorniji od p l a c e b o pripravka. . ali je njezin utjecaj na tržište bio slab. M e đ u t i m . navodno zbog vremenskog ograničenja. Čelnici tvrtke G S K su se 13. pa je tim udruge Public Citizen zaključio da je u članku preuveličana dobrobit lijeka. koji liječe sindrom iritabilnog crijeva.'Pisalo je i da poduzete mjere obavještavanja ljudi te rješenja koja je tvrtka predložila. 169 Stav toga n a d z o r n o g tijela tijekom skandala s Lotronexom pridonijet će sve većoj zabrinutosti u njegovim redovima i izvan njih. godine sastali s osobljem Savezne uprave za hranu i lijekove kako bi 168 .dugogodišnji stručnjak za sigurnost u S a v e z n o j upravi za hranu i lijekove. Zahtjev za povlačenjem iz prodaje Uprava je odbacila kao previše drastičan te se umjesto toga odlučila za kozmetičke promjene p r o m i d ž b e lijeka i objavila edukacijski "vodič za uporabu lijeka". kako je zabrinutost zbog Lotronexa rasla. koja je. a viši dužnosnici Savezne uprave za hranu i lijekove šutke su sjedili i slušali. Stolley smatra da je taj sastanak bio jasna poruka mladim znanstvenicima iz U p r a v e te simptom m n o g o opsežnijeg p o r e m e ć a j a .

koje su nakon n e k o g v r e m e n a izašle u javnost. od kojih je najmanje jedna djelovala p o d pokroviteljstvom tvrtke G S K . Savjetodavni odbori presudno su važni u procesu regulacije lijekova. z a č u d o . "Savezna uprava za hranu i lijekove mora surađivati s tvrtkom kako bi se omogućila dostupnost lijeka". tu su višu dužnosnicu ukorili jer je kolege "zastrašivala" m o g u ć i m rizicima od uzimanja lijeka. Šest tjedana kasnije Savezna uprava za hranu i lijekove objavila je p o n o v n o odobrenje Lotronexa. U siječnju. koji je U p r a v a prihvatila. uključujući V V o o d c o c k o v u . sve dok ga VVoodcockova nije pozvala k sebi. komercijalno povoljan. J e d n o m e od najviših stručnjaka za sigurnost lijekova .također zabrinutom zbog očitih opasnosti. m o g u ć e je da je u skupini između 2000 i 20 0 0 0 žena bilo onih ozbiljno bolesnih. raspravljaju o dokazima i naposljetku d o n o s e p r e p o r u k e koje u p u ć u j u U p r a v i . uz uvjet strogih ograničenja u njegovu propisivanju. koje su znanstvenici iz U p r a v e smatrali povezanima s lijekom. žarište pozornosti svih ključnih igrača u s r e d o t o č e n o je na predstojeći sastanak savjetodavnog odbora S a v e z n e uprave za hranu i lijekove. 1 '' U m e đ u v r e m e n u su skupine za zaštitu prava pacijenata. ali je. To je izazvalo bijes nekoliko članova savjetodavnog o d b o r a . Najvažniji uvjet za preporuku odobrenja bilo je edukacija i ovlašćivanje liječnika za propisivanje lijeka. VVoodcockova mu je umjesto toga održala "predavanje": Lotronex je dobar lijek i Uprava bi se trebala potruditi da ga vrati na tržište. g o d i n e n a p o k o n sastao kako bi vijećao o budućnosti Lotronexa. U p r a v a n a j č e š ć e prihvaća njihove savjete. a takvih je vrlo. Dužnosnici tvrtke istodobno su ostali u tijesnoj vezi s osobljem nadzornog tijela. odbacila preporuku savjetodavnog odbora o strožim ograničenjima te se odlučila za blaži prijedlog tvrtke. N o . samo dva mjeseca nakon prvoga povlačenja s tržišta. Štoviše. vrlo malo. 17 S a v j e t o d a v n i o d b o r se u p r o l j e ć e 2 0 0 2 . a m n o g e su možda č a k i umrle z b o g komplikacija prouzročenih lijekom u čiju su dobrobit znanstvenici ozbiljno sumnjali. Stolley je smatrao da su ga isključili iz rasprave o budućnosti lijeka. rekla je VVoodcockova. unatoč skromnoj dobrobiti i potencijalno smrtonosnim nuspojavama." 5 Ali. osim ako se uporaba lijeka ne ograniči na o n e kojima je doista potreban i kojima bi mogao p o m o ć i . savjetodavni je o d b o r izglasao p o n o v n o odobrenje Lotronexa. Članovi odbora otvoreno su odbili blaži prijedlog tvrtke prema kojem bi se liječnicima dopustilo da jednostavno sami j a m č e za svoje sposobnosti.koje su i tvrtka i nadzorno tijelo odlučno odbacili. z a p r i m l j e n o je više od dvije stotine izvješća o teškim komplikacijama te s e d a m izvješća o smrti. umjesto da ih se prisiljava na edukaciju i dobivanje ovlaštenja. ali nije povoljan za javno zdravlje. lako je lijek bio na tržištu otprilike godinu d a n a . Isprva je pomislio da su se čelnici U p r a v e predomislili. " O m j e r rizika i dobrobiti nije povoljan.Lotronex će osam mjeseci kasnije. nadređeni su otvoreno zabranili rad na Lotronexu. p o n o v n o dobiti dopuštenje za prodaju. a od njegova je povlačenja s tržišta prošlo o s a m n a e s t m j e s e c i . B u d u ć i da se Saveznoj upravi za hranu i lijekove prijavljuje samo mali dio ozbiljnih komplikacija. O s o b l j u U p r a v e poslana je jasna p o r u k a : p o m o g n i t e u vraćanju lijeka na tržište. Č i n e ih vanjski istraživači koji se najčešće sastaju zbog razmatranja vrijednosti puštanja o d r e đ e n o g lijeka na tržište te zbog p o t r e b e za upozorenjima ili ograničenjima u propisivanju lijeka. Interne e l e k t r o n i č k e p o r u k e 170 U p r a v e . n a v o d e na zaključak da su čelnici tvrtke G S K tijesno surađivali s osobljem U p r a v e kako bi prethodno osigurali preporuke savjetodavnog odbora koji će odgovarati tvrtki i višem osoblju Uprave. izazivajući kritike o nezdravoj prirodi njihova odnosa . J e d a n od njih rekao je da prijedlog tvrtke. U sklopu javnih saslušanja savjetnici slušaju različite izlagače. poput Lazara uskrslog iz mrtvih." 1 9 171 . nakon javnog saslušanja uglavnom pacijenata koji su hvalili lijek te n a k o n p r o c j e n e rizika i dobrobiti. U p r a v i slale zahtjeve za p o n o v n i m o d o b r e n j e m lijeka. 1 6 Kad se kampanja za povratak lijeka na tržište zahuktala.

lako rezultati istraživanja otkrivaju dobrobit koja je u najboljem slučaju skromna. novinar David W i l l m a n je 2 0 0 0 . U članku se usredotočio na sedam lijekova. z a p o č e t a n e t o m nakon povlačenja lijeka s tržišta.Drugi je član o d b o r a t a k o đ e r i m a o primjedbe. m o ž d a je v r i j e m e za iznalaženje novih regulacijskih m e h a n i z a m a kojima će se utjecati na propisivanje lijekova u liječničkim ordinacijama. jake lijekove. o d o b r a v a n j e lijekova koji će vjerojatno nauditi m n o g i m zdravim ljudima. desetljeće kasnije i m a m o situaciju u kojoj farmaceutske tvrtke osiguravaju više od polovice sredstava za o c j e n u lijekova u Saveznoj upravi za hranu i lijekove. O p i s a o je kako U p r a v a prebrzo i previše p r e d a n o odobrava nove. Farmaceutske su tvrtke u Sjedinjenim Američkim Državama od 1992. s njezinom bliskosti s farmaceutskim tvrtkama." Lijek se bez previše buke vratio na američko tržište prije Božića 2002. B u d u ć i da se m n o g e države bore sa znatnim porastom uzimanja lijekova i troškova farmaceutskih terapija. koja odobravaju lijekove u Sjedinjenim Američkim Državama i drugdje u svijetu. Pa ipak. godine obvezne plaćati n a k n a d e za procjenu svojih lijekova. ali su je viši dužnosnici U p r a v e odbacili te odabrali blaži prijedlog tvrtke. N a k o n poduže istrage Los Angeles limesa. Članak je objavljen pod naslovom "Kako je nova politika iznjedrila sedam smrtonosnih lijekova". Drugi viši dužnosnici medicinskog establišmenta diljem svijeta shvatit će postupak Savezne uprave za hranu i lijekove u slučaju Lotronexa kao primjer novoga obrasca utjecaja industrije koji ozbiljno potkopava neovisnost javnih nadzornih tijela. svjedočanstva pacijenata u nekim slučajevima p o t v r đ u j u m o g u ć n o s t ublažavanja teških s i m p t o m a 172 .koja je u o v o m slučaju dokazana interakcijom tvrtke G S K i Savezne uprave za hranu i lijekove. godine. nisu u stanju ili ne žele imati jači utjecaj na propisivanje lijekova u liječničkim ordinacijama zbog g o l e m e političke m o ć i medicinske struke te njezina neprestano potvrđivanog prava na kliničku slobodu. To je bio temelj strategije koju su savjetnici predložili Saveznoj upravi za hranu i lijekove. lako je Savezna uprava za hranu i lijekove o d l u č n o opovrgnula nezdrave utjecaje 173 K a d su J a n e t W o o d c o c k upitali zašto je U p r a v a načinila n e u o b i č a j e n korak i o d b a c i l a preporuke savjetodavnog odbora. odgovorila je: "Pitanje rizika morali smo riješiti ne opterećujući nikoga bez potrebe. 21 P o n o v n o odobrenje Lotronexa za kritičare je bilo znak sve v e ć e krize vjerodostojnosti S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove uslijed ovisnosti o financiranju iz blagajni industrije. 2 2 Nije lako ustanoviti kako bi valjalo postupiti u slučaju lijeka kao što je Lotronex. uključujući Lotronex. primjerena za ostvarivanje te n o v e uloge. očita plahost S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove ne proizlazi samo iz njezine bliskosti s industrijom. 20 jakog sindroma iritabilnog crijeva. Nadzorna tijela. Zauzvrat brže dobivaju ocjenu i v e ć u mogućnost komunikacije s nadzornim tijelom . g o d i n e napisao prijelomni č l a n a k u k o j e m u je opisao šokantni utjecaj industrije na S a v e z n u upravu za hranu i lijekove. ali je pohvalio osoblje U p r a v e za uspješnu regulaciju lijeka tvrdeči da su preporuke odbora vjerojatno bile previše idealističke. Slučaj Lotronex nedvojbeno nije jedini primjer takve bliske veze. jasno dokazala vrijednost lijeka te da je njegovo p o n o v n o o d o b r e n j e bilo pobjeda boraca za prava pacijenata. Ali. također nije nimalo poželjno. Z d r a v s t v e n e vlasti s u o č e n e su s p r o b l e m o m osiguravanja lijeka o n i m a kod kojih će d o b r o b i t nadmašiti rizike . B u d u ć i da javni fond nije uspijevao držati korak s proširenim odgovornostima U p r a v e . ovisno o stajalištu onih koji ih iznose. n e d v o j b e n o s e n e d o i m a p r i v l a č n i m .bez dovođenja velikoga broja u osnovi zdravih ljudi u opasnost od ozbiljnih problema. Zabranjivanje lijekova koji bi mogli pomoći malobrojnim doista bolesnim osobama. Krajnje je upitno jesu li postojeća nadzorna tijela p o p u t S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove. Istinski razlozi zbog kojih je Saveznoj upravi za hranu i lijekove bilo toliko v a ž n o vratiti lijek na tržište nisu jasni. a iznesena su vrlo različita objašnjenja. koje je naposljetku bilo p o t r e b n o povući s tržišta jer je ustanovljeno da su opasni. J a n e t W o o d c o c k tvrdi da je k a m p a n j a lobiranja pacijenata.

Prvu je anketu organizacija PublicCitizen provela izvan U p r a v e te otkrila da se od mnogih dužnosnika očekivalo o d o b r a v a n j e novih lijekova. 3 0 Trećina njih izjavila je da nisu mogli slobodno izraziti drugačije znanstveno mišljenje. neslužbene komunikacije s tvrtkom kako bi se lijek lakše vratio na tržište. kao i W o o d c o c k o v a . radili na ocjeni lijekova. " O p i s a o je "pogubno srozavanje čestitosti" Uprave i optužio je za ograničavanje vlastitih znanstvenika te održavanje privatne. osjećali pritisak da "željama pokrovitelja daju prednost pred znanošću i javnim zdravljem". M e đ u najboljim izvorima informacija o Lotronexu nalazi se i tisuću stranica zapisnika triju sastanaka savjetodavnog vijeća koja je Uprava sazvala s ciljem p r o c j e n e sigurnosti i djelotvornosti lijeka. na naslovnici Britanskog medicinskog glasnika 2 Tvrtka G S K . Potpuni 175 i opširan članak o skandalu s Lotronexom te prvi opširan intervju s P a u l o m Stolleyjem. 23 znanstveno se suprotstavljanje ne dopušta. o d l u č n o o d b a c u j e tvrdnje o n a v o d n o m tajnom sporazumu tvrtke i nadzornog tijela tvrdeći da je Lotronex p o n o v n o pušten na tržište zbog brojnih zahtjeva pacijenata. Do tada je v e ć napustio U p r a v u zgrožen svime što se dogodilo te se pridružio organizaciji Public Citizen. Kakvi god bili prigovori z b o g utjecaja industrije i slobode izražavanja. podbacila u svojem zadatku zaštite javnog zdravlja. Analiza odgovora više od 130 zaposlenika otkrila je da su zaposlenici koji su objavljena je fotografija sjedišta toga nadzornog tijela. Časopis The Lancet i druge tiskovine objavili su optužujuće interne elektroničke poruke u kojima su otkrivene neke pojedinosti te komunikacije. Dodala je kako se slaže s čelnikom tvrtke da je to "veliki problem". velika je vrlina Savezne uprave za hranu i lijekove što veliki dio svoje građe daje na uvid javnosti. U prikazu rezultata ankete p r e p o r u č e n o je poticati v e ć u "slobodu U istom izdanju Britanskog medicinskog glasnika objavljen je izražavanja znanstvenog mišljenja". W o o d c o c k o v a se dvije g o d i n e poslije našla na p o s e b n o m kongresnom saslušanju o Saveznoj upravi za hranu i lijekove. R e k a o je da je U p r a v a "izgubljena i uplašena" jer prima novac od industrije pa se prečesto plaši uvrijediti pokrovitelje. 2 0 Ali.pojedinih lijekova. taj je članak nagrađen Pulitzerovom nagradom. pred senatorima koji su joj postavljali teška pitanja o n a v o d n o m utjecaju farmaceutske tvrtke na U p r a v u . ali je Stolleyjev slučaj komentirala s a m o riječima: " O b v e z n i s m o biti nepristrani i suzdržavati se od e m o c i o n a l n o obojenih stavova." Ali. 2 0 Tko je vlasnik Savezne uprave za hranu i lijekove? Industrija ili narod? Britanski medicinski glasnik. a 174 . S a v e z n u upravu za hranu i lijekove opisao je kao ustanovu u kojoj se zastrašuje i isključuje sve koji misle drugačije. U jednoj je poruci o predstojećem sastanku savjetodavnog odbora Janet W o o d c o c k kolegi objasnila da je tvrtka "zabrinuta" zbog planiranog sastanka jer bi "savjetnici mogli odbaciti o n o što smo dogovorili i vratiti nas na početak". 27 Urednik časopisa The Lancet je 2 0 0 1 . koji je odlučio javno i otvoreno progovoriti o svojim iskustvima. J a n e t W o o d c o c k odbacila je njegove tvrdnje o utjecaju industrije. naslovnica. O č i t o povrijeđen n a č i n o m na koji se postupalo p r e m a n j e m u . 2 5 Godine 2002. a ispod nje je pisalo: "Tko je vlasnik Savezne uprave za hranu i lijekove? Industrija ili n a r o d ? " U uvodniku je pisalo da je Savezna uprava za hranu i lijekove. 29 Drugu je anketu u samoj Upravi provelo njezino osoblje. 2002. Stolleyjevo je mišljenje bilo u skladu s nalazima dvije ankete provedene m e đ u osobljem Uprave. dopustivši prodaju Lotronexa. j e d n o m od nagrada koje američki novinari najviše priželjkuju. godine u oštro sročenom uvodniku napisao da je Savezna uprava za hranu i lijekove postala u s t a n o v a u kojoj se ne d o p u š t a j u suprotstavljena z n a n s t v e n a mišljenja. te "sluškinja industrije". da su primali neprimjerene telefonske pozive iz farmaceutskih tvrtki te da su viši dužnosnici U p r a v e prečesto stali na stranu tvrtke i zagovarali odobravanje lijeka.

prima velike iznose. 3 Tvrtke su u početku željele najpoznatija imena. druge procjene govore da manje od 5% stanovništva ima simptome koji odgovaraju standardnoj klasifikaciji. o t o m e kako zainteresirane strane katkad mogu izvrnuti znanstvene dokaze i o plahosti ukroćenog psa čuvara koji je katkad očito previše spreman udovoljiti svojim pokroviteljima. K a d je Kelsey Grammer. a pogađa č a k 2 0 % stanovništva. kao i zapisnici drugih sastanaka odbora. " Drugim riječima.zapisnici dostupni su na internetu. Ali. U vrijeme njezinih izlaganja prihodi od industrije iznosili su oko 6 0 0 0 0 0 dolara godišnje. 3 6 N o . kao što smo se uvjerili u slučaju mnogih drugih poremećaja i bolesti. Zapisnici nude niz vrijednih spoznaja o suvremenom procesu regulacije lijekova. U o v o m se slučaju osobito ističe n e p o d u d a r n o s t nepobitnih znanstvenih podataka o lijeku i tvrdnji koje su glasnogovornici tvrtke G S K iznosili na sastancima savjetodavnog odbora. 31 Zapisnici otkrivaju i kako su tvrtka G S K te skupine za zaštitu prava pacijenata prikazali stanje poznato kao sindrom iritabilnog crijeva. nastupio u emisijama poput The Today Show i isticao taj slabo poznati sindrom. S druge strane. navodno je to činio u i m e Z a k l a d e N a n c y N o r t o n . suradnja sa z v i j e z d o m Frasiera organizirana je uz p o m o ć iznimno tražene agentice A m y D o n e r Schachtel. ne može se reći da 20% ljudi boluje od "važne bolesti" . čiji simptomi odgovaraju klasifikaciji za sindrom iritabilnog crijeva. Ista brojka n a v e d e n a je u marketinškim materijalima drugih tvrtki koje su također promicale lijekove za to stanje. osoblje Uprave isticalo je da može koristiti samo malom broju pacijentica te da mnogim ženama n e ć e nimalo pomoći.38 177 . ali je izjavila da je na sastancima u Upravi nisu izričito pitali o t o m e te da su podaci o tim financijskim v e z a m a izneseni na vveb-stranici njezine Z a k l a d e . koje je o p i s a n o u njegovu najtežem obliku. a prema zapisnicima. D o k su predstavnici tvrtke G S K tvrdili da je lijek "visoko" djelotvoran. 3 5 Nortonova je odbila razgovarati o t o m propustu. ali su u osvrtima na tvrdnje tvrtke gotovo uvijek bili smjerni i puni poštovanja. Danas traže najpogodnije slavne osobe . tu je zvjezdanu kampanju financirala tvrtka G S K (s ciljem postizanja pozitivnog javnog mnijenja prema svojemu prijepornom lijeku). ali će ih izložiti ozbiljnom riziku. P r e m a sada v e ć p o z n a t o m o b r a s c u . iza s c e n e i daleko od očiju velikog dijela javnosti. n a v e d e n e su najviše p r o c j e n e broja ljudi p o g o đ e n i h tim stanjem. najveće zvijezde. sa suprugom. 33 S a v e z n a uprava za hranu i lijekove n a p o m e n u l a je da s a m o mali dio pacijenata. Predstavnici su tvrtke na sva tri sastanka dosljedno preuveličavali dobrobit lijeka te umanjivali važnost njegovih potencijalno smrtonosnih nuspojava. Schachtelova i njezina tvrtka Premier Entertainment povezuju farmaceutske tvrtke sa slavnim osobama. nijednom nije otkrila da njezina Z a k l a d a od farmaceutskih tvrtki. 3 7 Stjecajem okolnosti. a o rizicima je govorilo otvorenije.nekoga tko i sam pati od određene bolesti ili od nje pati član njegove obitelji ili prijatelj. Njezina predsjednica N a n c y N o r t o n govorila je na sva tri sastanka savjetodavnog odbora u Saveznoj upravi za hranu i lijekove. pati od teškog oblika bolesti te da velika većina 176 ima blage simptome.sindroma iritabilnog crijeva. osoblje U p r a v e na tim je sastancima iznijelo mnogo objektivnije procjene dobrobiti. uključujući tvrtku G S K . idejni v o đ e i skupine za zaštitu prava potrošača. 3 2 lako je n e d v o j b e n o da sindrom iritabilnog crijeva u nekih ljudi može biti težak i iscrpljujući problem. P r e d o d ž b u teške. slavne osobe. zvijezda humoristične serije Frasier. Čelnici tvrtke nazvali su sindrom iritabilnog crijeva "važnom bolešću koja znatno opterećuje pacijenta". činjenice su relativno nevažne: v a ž n e su marketinške poruke koje prožimaju slojevite p r o m i d ž b e n e k a m p a n j e u kojima sudjeluju sponzorirane medicinske ustanove. rasprostranjene bolesti snažno podupire jedna od vodećih skupina za zaštitu prava pacijenata M e đ u n a r o d n a zaklada za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje.

U s m j e r e n o je prije svega oblikovanju najpovoljnijeg viđenja najnovijih i najskupljih proizvoda. Slično strategiji "pripreme tržišta" tvrtke C o h n & W o l f e . a u n e k i m a su se pojavile privlačne m l a d e ž e n e golih trbuha. Industrijsko je pokroviteljstvo strateško. I. ljekarnicima. N o . koristi se i za maksimalno povećavanje tržišta svojih proizvoda pa se stanja poput sindroma iritabilnog crijeva prikazuju kao rasprostranjena. lako je masovni marketing Lotronexa naposljetku obustavljen. proizvođač lijeka Z e l n o r m . p a c i j e n t e j e potrebno "uvjeriti" da je sindrom iritabilnog crijeva učestao i priznat zdravstveni p o r e m e ć a j . i pacijentima. koje se u spisu naziva "ključnim idejnim v o đ a m a " i koji će biti angažirani kako bi utjecali na mišljenje svojih kolega i drugih liječnika. koji su naknadno odobreni za liječenje sindroma iritabilnog crijeva. kampanje podizanja svijesti. najvažnije. Liječnici. Utjecaj na pojedince i organizacije industrija ne kupuje otvoreno. reklame. M a l a marketinška tvrtka radila je na trogodišnjem "eđukacijskom programu". U toj prvoj inačici plana 178 . A tko bi trebao neustrašivo regulirati taj kaos? Državna tijela koja se i sama u velikoj mjeri financijski oslanjaju upravo na tu industriju. a bit će osmišljen i poseban glasnik koji će pripremiti tržište za proizvod. Taj je tajni spis. Švicarska tvrtka Novartis. slavne o s o b e . medicinska edukacija. R e k l a m e su objavljene u najčitanijim a m e r i č k i m časopisima i e m i t i r a n e u najgledanijem televizijskom terminu. a osoblje S a v e z n e uprave za hranu i lijekove smatralo je da je u rijetkim slučajevima imao udjela u smrtnim ishodima.U v r i j e m e kad su glumci iz humorističnih serija u Sjedinjenim A m e r i č k i m Državama educirali javnost o sindromu iritabilnog crijeva. "Reklamni uvodnici" bit će pisani za objavljivanje u novinama i časopisima. m e t o d i č n o i sustavno. konferencije. skupine za zaštitu prava pacijenata. predstavnici farmaceutskih tvrtki. idejni v o đ e i čak savjetnici nadzornih tijela . spis koji je "procurio" u javnost pruža sjajan uvid u način organizacije industrijski financirane "edukacije". U izmaštanoj zemlji marketinga prerušenog u edukaciju taj je lijek bio " d o k a z a n " i "djelotvoran". lijek koji "dokazano" poboljšava kvalitetu ž i v o t a . v e ć svoju velikodušnost iskazuje onima za koje smatra da će joj u komercijalnom smislu najviše p o m o ć i . U stvarnom svijetu m e d i c i n e za mnoge korisnike jedva da je imalo djelovao.novac farmaceutskih tvrtki na svim tim razinama p o d m a z u j e o n o što mnogi smatraju nezdravim utjecajem. čija je prva inačica "procurila" u m e d i j e . 4 2 179 P r e m a istom spisu. drugim lijekovima. u proteklih je nekoliko godina vodila agresivnu p r o m i d ž b e n u k a m p a n j u lijeka i stanja. nisu nametnuta takva ograničenja. Trogodišnja kampanja trebala je biti u p u ć e n a specijalistima. 4 1 K a o što se u kampanji tvrtke G S K pojavljivao Kelsey G r a m m e r s a svojom suprugom. liječnicima o p ć e prakse. a u tom je slučaju potrebno posjetiti liječnika. teška i nadasve izlječiva lijekovima. smjernice. 39 bilo je istaknuto da će marketinški odjel tvrtke G S K pregledati i odobriti sav edukacijski materijal. proizvođač Lotronexa je u suradnji s j e d n o m marketinškom tvrtkom sastavljao plan edukacije australskih liječnika i njihovih pacijenata. što je vrlo v a ž n o . lako navedeni edukacijski program nije proveden u tom obliku. a p r e p o r u č e n a je doza prepolovljena prije p o n o v n o g odobrenja. medicinskim sestrama t e . zvijezda reklama tvrtke Novartis bila je televizijska superžena Lynda Carter koja je odašiljala poruku da bi u o b i č a j e n e želučane tegobe mogle biti "stvarno medicinsko stanje" nazvano sindrom iritabilnog crijeva. pisan nametljivim stilom katkad na granici komičnoga. U t o m se p r o c e s u najvažnijima smatraju viši medicinski specijalisti. potrebno je uvjeriti i liječnike i pacijente da je Lotronex djelotvoran lijek protiv sindroma iritabilnog crijeva. isticao da sindrom iritabilnog crijeva "valja utvrditi u u m o v i m a liječnika" kao važno bolesno stanje. prijedlog je opisivao razdoblje "prije lansiranja" kao v a ž n o razdoblje z b o g "stvaranja tržišta" za pokroviteljev lijek. 40 Razmjeri utjecaja farmaceutske industrije na zdravstveni sustav jednostavno su orvelovski.

43 prirodom toga stanja i vrijednosti lijekova koji ih n a v o d n o liječe. ali pas ne grize. a svoje p r o i z v o d e prikazati u najboljem m o g u ć e m svjetlu . ponovno smo zapanjeni golemom razlikom između promidžbenih poruka i znanstvenih činjenica. Tvrtka je o p t u ž e n a z a z n a t n o p r e u v e l i č a v a n j e s k r o m n e d o b r o b i t i lijeka. objavljena u New York Times Magazineu. " M a n j u dobrobit za nekolicinu korisnika p o t r e b n o je usporediti s nuspojavama lijeka te s loše definiranom p r i r o d o m sindroma iritabilnog crijeva. dopise Savezne uprave za hranu i 180 * Napomena: U vrijeme tiskanja ove knjige bit će objavljena izvješća o istrazi koju je američki Kongres proveo u Saveznoj upravi za hranu i lijekove. ali je za dvanaest mjeseci tvrtki Novartis poslala dopis u kojemu je najistaknutije reklame opisala kao izrazito o b m a n j u j u ć e te zamolila tvrtku da ih obustavi. Ili možda tragediji. pojavljuje se iz drugih izvora.osobito ako se u obzir uzmu procjene da bi globalno tržište lijekova protiv sindroma iritabilnog crijeva uskoro moglo biti vrijedno 10 milijardi dolara. kazne nije bilo iako je U p r a v a ustanovila kršenje propisa o promidžbi. izneseni su zahtjevi za osnivanjem novoga američkog tijela koje će nadzirati sigurnost." O d b i v š i zahtjev. m a n j e je razumljivo kako su nadzorna tijela tako temeljito i istinski ukroćena. vveb-stranice. U o v o m slučaju. stanja koje nije o p a s n o po život". a razmjeri te o b m a n e jednostavno su nepojmljivi. N a d a l j e . koja je prikazivala par u b a z e n u . lijekove. 2002. 45 Čitajući peticije organizacije Public Citizen v e z a n e uz opasnosti toga najnovijeg farmaceutskog hita. kao i u m n o g i m drugima. To je bilo iznimno važno jer je lijek izazivao "ozbiljne nuspojave koje predstavljaju velik rizik za j a v n o zdravlje i sigurnost" . Z a č u j e se lavež. Z b o g raširena mišljenja ela je Uprava podbacila u obavljanju svoje zadaće. Savezna uprava za hranu i lijekove odobrila je Z e l n o r m . Reklama tvrtke Novartis. 46 N o . Milijune ljudi diljem svijeta obmanjuje se Prema mišljenju onih koji su je podrobnije razmotrili. Ali. bez istinskog sadržaja. reklame koje zauzimaju cijele stranice i primamljive. proširivanje raspona ljudi kojima bi n a v o d n o trebao p o m o ć i te za izostavljanje informacija o nuspojavama. Posrijedi je privid nadzora. potpisnici su tvrdili da je d o b r o b i t Z e l n o r m a "vrlo upitna".a ta primjedba p o t j e č e upravo od agencije koja je i odobrila lijek. Organizacija Public Citizen je i prije odobrenja lijeka u Sjedinjenim A m e r i č k i m D r ž a v a m a Saveznoj upravi za hranu i lijekove uputila peticiju od deset stranica. optužili su tvrtku za "manipuliranje p o d a c i m a " s ciljem preuveličavanja dobrobiti opaženih u istraživanjima. 181 . Jaz između njih često je zastrašujuće velik. 4 7 O z b i l j n o suprotstavljanje prodaji bolesti n e ć e uskoro proizaći iz sivoga betonsko-staklenog sjedišta S a v e z n e u p r a v e za hranu i lijekove kao ni iz drugih nadzornih tijela koja ovise o industrijskom financiranju. pisalo je u peticiji te organizacije za zaštitu prava potrošača. Razumljivo je da tvrtke žele maksimalno proširiti svoja tržište. promidžba Z e l n o r m a stvara o b m a n j u j u ć u p r e d o d ž b u i o stanju i o lijeku. Na temelju vlastite procjene. što je očito bio Z e l n o r m . 4 4 U dopisu je kritizirana reklama. O š t r e kritike koje je Savezna uprava za hranu i lijekove d o p i s o m uputila farmaceutskoj tvrtki više bi odgovarale farsi. ali je opisan kao "Novartis terapija" za sindrom iritabilnog crijeva. J e d a n od najkreativnijih oblika suprotstavljanja proizašao je iz najnovijeg i najjasnijeg primjera industrijski s p o n z o r i r a n o g kreiranja b o l e s t i : ž e n s k e s e k s u a l n e disfunkcije.Nelagoda ili bol u trbuhu? Nadutost? Zatvor? Vrijeme je da sa svojim liječnikom porazgovarate o sindromu iritabilnog crijeva. koja je o b u h v a ć a l a i temeljitu analizu rezultata znanstvenih ispitivanja lijeka. Lijek nije s p o m e n u t . industrijski financirane. te da lijek izaziva ozbiljne n u s p o j a v e . iako blag.

domjenaka i izvrsne francuske kuhinje. premda su farmaceutski pokrovitelji skupa u Parizu bili vrlo uzbuđeni zbog veličine potencijalnog n o v o g tržišta. bio je gotovo isključivo u s r e d o t o č e n na erektilnu disfunkciju u muškaraca. poglavlje Podrivanje prodaje Ženska seksualna disfunkcija Pariz je brujao u p r i p r e m a m a za veliku utrku. neki su istraživači odbacivali i s a m o postojanje stanja koje bi se moglo odrediti tim nazivom pa su provodili kampanju razotkrivanja udjela farmaceutskih tvrtki u njegovu stvaranju. znanstvenici sudionici skupa nisu bili sasvim sigurni kako bi definirali žensku seksualnu disfunkciju. U s k o r o su trebale početi vožnje na kronometar za Tour de France. 2 N o .10. Trećega d a n a održavanja skupa stotine delegata ispunile su "Plavu d v o r a n u " kongresnog centra kako bi pratile vrlo neuobičajeno 183 . Štoviše. Ali. u v e l e b n o m k o n g r e s n o m c e n t r u Palais d e s C o n g r e s . Taj je golemi m e đ u n a r o d n i skup o seksualnim disfunkcijama privukao stotine v o d e ć i h istraživača. psihoterapeuta i liječnika sa svih strana svijeta. Pred njima su četiri dana znanstvenih izlaganja. pogađa 4 3 % žena. stanje koje. održan nekoliko godina ranije u Parizu." Sličan skup. odvijalo se drugačije n a d m e t a n j e : utrka p r e m a definiranju nove bolesti koja bi proizvođačima lijekova mogla otvoriti tržište vrijedno milijarde dolara. sada se na tržištu pojavio nov p o r e m e ć a j : ženska seksualna disfunkcija ili F S D . što je pojačavalo uzbuđenje stranih gostiju u toj slavnoj prijestolnici. Ali. prema tvrdnjama izlagača. s dojmljivim p o g l e d o m na Eiffelov toranj.

koja se u to vrijeme još nadala da bi Viagra mogla postati popularna m e đ u ženama kao što je bila i m e đ u muškarcima. Tieferova je predstavila rad naslovljen " N e v e č e r a s . u Parizu nije sjedio na pozornici i službeno raspravljao o toj temi. Goldstein prihvaća industrijsko financiranje znanstvenih aktivnosti. što je razljutilo m n o g e istraživače i b o r c e za prava pacijenata te utjecalo na razvoj alternativnog viđenja koje u medicinskim krugovima ubrzano stječe vjerodostojnost. sasvim je jasno kako situaciju vide oni koji p o m n o promatraju industriju. Na suprotnoj strani rasprave o ženskoj seksualnoj disfunkciji nalazi se šarmantni dr. pisanju i izlaganjima o ženskoj seksualnoj disfunkciji. Njezina živopisna kampanja mogla bi poslužiti kao primjer d r u g i m a koji ž e l e razotkriti i spriječiti industrijske pokušaje neprimjerenog širenja granica ljudske bolesti. Povezujući duhovitost stand-up k o m i č a r k e i strogost znanstvenice. v e ć s a m o stajaćih mjesta.ženske seksualne disfunkcije. d u h o m je doista bio na strani negacijskog tima. 4 N a p o č e t k u j e precizno d o k u m e n t i r a l a činjenicu da su farmaceutske tvrtke izravno financirale gotovo sve v a ž n e skupove na kojima se definirala nova bolest. globalnu raspravu o definiranju ženskih seksualnih teškoća te o ulozi farmaceutskih tvrtki u donošenju definicije. Prvi izlagač afirmacijskog stava . izazvali snažno suprotstavljanje. L e o n o r e Tiefer. izvanredna klinička profesorica na M e d i c i n s k o m fakultetu n e w y o r s k o g Sveučilišta i p o k r e t a č i c a globalne kampanje protiv t r e n u t a č n e m e d i k a l i z a c i j e ženskih specijaliziranim p o d r u č j i m a taj je liječnik načinio zaokret od muške erektilne disfunkcije prema istraživanju. koja se o d a v n o povezuje s bolestima urinarnog trakta. D a n a s je profesor urologije i ginekologije na Medicinskom fakultetu bostonskog Sveučilišta. organizator pariških skupova i glavni t v o r a c te. a time i strogi kritičar njezinih stavova. bila je psihologinja dr. posve n o v e discipline seksualne medicine. lako toga ponedjeljka. pas mi je p o j e o testosteronski flaster". karizmatični U svojim Ta pariška rasprava odražava m n o g o širu. piše u informativnom sažetku 185 seksualnih teškoća. u j e d n o bila glavni pokrovitelj rasprave te cijeloga skupa u Parizu. " S p o s o b n o s t stvaranja novih tržišta bolesti. Irwin Goldstein. u vrijeme ručka. ali su. Delegati su došli čuti raspravu na t e m u : " J e li ženska seksualna disfunkcija marketinška tvorevina farmaceutske industrije?" Na pozornici su se nalazila dva izlagača iz afirmacijskog i dva iz negacijskog tima te i z m e đ u njih moderator. kako i dolikuje. Goldstein svesrdno nastoji p o m o ć i p o s v e novoj kategoriji pacijenata jer "uspješno liječenje tih ljudi donosi silnu radost". o n a se sjajno zabavlja igrajući igru. O n i koji su isticali udio od 4 3 % . prema njegovu mišljenju. P o m a l o je ironično da su dva izlagača iz negacijskog tima te moderator rasprave radili kao plaćeni savjetnici tvrtke Pfizer. K a o savjetnik i izlagač gotovo svih farmaceutskih tvrtki. a sa svojim je kolegama potaknula mali pokret. G o l d s t e i n se bavio strojarstvom. naprotiv. Tvrtka Pfizer je. Tieferova o d m a h prelazi na o n o što opisuje kao industrijski financirano kreiranje bolesti. ali je sve poznatija po bavljenju muškim seksualnim teškoćama.izlaganje. 3 kad je od svojih kolega primila važno znanstveno priznanje.tvrdnje da farmaceutske tvrtke sudjeluju u stvaranju novoga stanja . ali gorljivo o d b a c u j e tvrdnje da promidžbene strategije farmaceutskih tvrtki doprinose osmišljavanju i stvaranju novog poremećaja. 5 lako G o l d s t e i n tvrdi da farmaceutska industrija n e m a ulogu u stvaranju novoga stanja. 184 . On je glavna meta kritike dr. N i j e bilo s j e d e ć i h . lako nije izvjesno je li njezin tim u prednosti. u sljedeća će d v a desetljeća dovesti do p o s t u p n o g širenja o p ć e g tržišta kvalitete života". Leonore Tiefer. dragi. ali je rano u karijeri prešao na m e d i c i n u i specijalizirao urologiju. vjerojatno su se nadali glatkom uspjehu. koja se trenutačno očituje na p o d r u č j u ženske seksualne disfunkcije. Na konferenciji n e d a v n o održanoj na Floridi. Tvrtke su podupirale tvrdnju da gotovo polovica žena pati od medicinskog p o r e m e ć a j a n a z v a n o g ženska seksualna disfunkcija.

liječnici i istraživači. za koje priznaje da su rasprostranjene.u kliničkim istraživanjima. istraživači i p r e d s t a v n i c i farmaceutske tvrtke trebali su se okupiti na d v o d n e v n o m e skupu u C a p e C o d u . Kardiolog dr. odbacila tvrdnju da je ženska seksualna disfunkcija tvorevina farmaceutske promidžbe. U njegovim se poglavljima razmatra nekoliko medicinskih stanja u vezi s kojima se o č e k u j e golemi porast prodaje lijekova za "poboljšanje kvalitete života": depresija. postojalo je i prije no što su se na tržištu pojavili lijekovi p o p u t Pfizerove Viagre. koji v o d e vrlo utjecajne p r o m i d ž b e n e k a m p a n j e . 186 ženske seksualne disfunkcije. na znanstvenim skupovima. Tim dr. F a r m a c e u t s k e tvrtke o p s e ž n i m analizama neiskorištenih tržišnih m o g u ć n o s t i traže n o v e p o r e m e ć a j e (koji su v e ć priznati ili će tek biti promaknuti). kao ni dostupnosti seksualnih pomagala. i s p a d a n j e kose. "kako b i 187 . G r a h a m Jackson izjavio je kako je besmisleno tvrditi da ženska seksualna disfunkcija ne postoji ili da ju je izmislila farmaceutska industrija. uključujući testosteronski flaster. u medicinskoj edukaciji. Ne protivi se razvoju i p r i m j e r e n o j promidžbi provjerenih lijekova za ž e n e kojima su doista potrebni.n e d a v n o g izvješća koje je za Reuters business Insight sastavio iskusni analitičar farmaceutskog tržišta. Procijenjeno je da bi tržište za lijekove protiv ženske seksualne disfunkcije. d o v o d i d o n e z d r a v o g sužavanja žarišta rasprave 0 s e k s u a l n i m t e š k o ć a m a . "Medikalizacija mnogih prirodnih procesa zapravo je stvaranje tržišta lijekova za poboljšanje kvalitete života. nedaleko o d Bostona. U p r o l j e ć e 1997. n a obali N o v e Engleske. g o d i n e liječnici. Premda pobjednik nije službeno proglašen. u marketinškom vrtlogu promicanja stanja 1 lijekova te u posljedičnoj plimi dijagnosticiranja i propisivanja . 11 n a d o l a z e ć i m ć e m o g o d i n a m a sve više svjedočiti stvaranju bolesti p o d pokroviteljstvom industrije. Potom se posve o t v o r e n o opisuje prodaja te bolesti: analitičar prikazuje kako tvrtke " p o v e ć a v a j u broj pacijenata" p r o m i d ž b e n i m k a m p a n j a m a kojima mijenjaju javno mnijenje o o n o m e što se nekoć smatralo sastavnim dijelom života. starenje kože. podizanjem ruku. namijenjenih onima koji žele 'optimalnu kvalitetu života'. sudionici rasprave u Parizu drugačije su mislili. S više od dvije stotine stranica. do 2 0 0 8 .. te za potencijalne ulagače koji ih žele poduprijeti. godine moglo dosegnuti zaradu od milijardu dolara. javnost je potrebno upoznati s nevjerojatnim razmjerima utjecaja farmaceutske industrije na skupove na kojima su se donosile definicije nove "bolesti" lako bi se ž e n s k u seksualnu disfunkciju u t o m p o s l o v n o m izvješću moglo opisati kao klasičan primjer "stvaranja bolesti p o d pokroviteljstvom industrije". Tieferova smatra da neprestana prisutnost bogate industrije . nisu sposobni neovisno razmišljati. prestanak pušenja." 7 Suprotno tome. sposobni za neovisno razmišljanje. izvješće nije bilo u p u ć e n o javnosti. Istaknuo je da je stanje poznato v e ć godinama. 1 1 lijekova. koji su tvrdili da medicinska dijagnoza i terapija p o m a ž u mnogim ženama koje pate od seksualnih teškoća. Sastavljeno je ponajprije za direktore farmaceutskih tvrtki.' 1 Posrijedi je izvješće o takozvanim lijekovima za " p o b o l j š a n j e kvalitete ž i v o t a " i liječenje ozbiljnih bolesti. O s i m toga. u liječničkim ordinacijama i u medijskim r e k l a m a m a . što objašnjava iskreno otkrivanje "stvaranja" novih tržišta. L e o n o r e Tiefer poražen je udruženim snagama rječitog engleskog kardiologa i gorljivog talijanskog liječnika. pretilost.. Izvješće agencije Reuters Business Insight zapravo je procjena upućenih. 0 L e o n o r e Tiefer i njezin partner u raspravi su doživjeli poraz jer je publika. Zabrinjava je mogućnost zanemarivanja složenosti ženskih seksualnih teškoća. uvredljivo je tvrdili da znanstvenici koji sudjeluju u radu industrijski financiranih skupova. oralna kontracepcija i seksualna disfunkcija. lako je vrlo vjerojatno da su liječnici koji nazočuju skupovima p o d pokroviteljstvom industrije.

" Ta elektronička poruka jasno daje do znanja da pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki nije tek tiha sila. Industrija zauzima sličan stav. V a ž n o j e d a j e skup. Razmatrajući prijašnje d e f i n i c i j e . stariji stručnjaci ni 1997." S k u p u C a p e C o d u financiralo je devet farmaceutskih tvrtki. Pozvani su s a m o istraživači koji imaju iskustvo ili nalaze interes u suradnji s farmaceutskom industrijom. Drugim riječima. orgazma i boli. Planiralo se donijeti novu definiciju toga stanja. v o d e ć a stručnjakinja na tom području. Zapisali su da ženska seksualna disfunkcija pogađa i z m e đ u 20 i 5 0 % žena. supredsjedatelj joj je napisao: "Skup u potpunosti financiraju farmaceutske tvrtke. Složenost ženske seksualnosti pokazala se kao teži izazov. i 2 0 0 1 . Sljedeće je godine šesnaest tvrtki financiralo još jednu konferenciju 0 ženskoj seksualnoj disfunkciji. Leonore Tiefer. v e ć su se vijećanja održavala "iza zatvorenih vrata". a otprilike p o l o v i c u uzvanika činit će njihovi predstavnici. p o n o v n o o d r ž a n u u B o s t o n u . voditelj urološkog tima u tvrtki Pfizer.raspravljali o b u d u ć e m smjeru kliničkih istraživanja" na tom području. iako je zamisao o stanju n a z v a n o m "ženska seksualna disfunkcija" postojala v e ć nekoliko godina. g o d i n e nisu znali kako bi ga t o č n o definirali. kako je tvrtka mogla kliničkim ispitivanjima dokazati da njezin lijek p o m a ž e u ispravljanju takve disfunkcije? U slučaju erektilnih problema u muškaraca bilo je relativno lako dokazati da lijek potiče učestalije i/ili jače erekcije. U intervjuu o stalnom pokroviteljstvu važnih medicinskih skupova na kojima se definira ženska seksualna disfunkcija. svjetskog ugleda. kao i mnoge slične medicinske organizacije. godine održao godišnje konferencije. K a o i u svijetu političkih donacija. s tvrtkom Pfizer kao glavnim pokroviteljem. 10 uključujući definiciju iz psihijatrijskog priručnika DSM-a. a njihova će se nova definicija koristiti na području "medicine i duševnog zdravlja". 188 skupova bio je dr. Ta se organizacija. n o v a c kupuje pristup. uzbuđenja. Odgovarajući na pitanje L e o n o r e Tiefer. devetnaest izabranih sudionika toga bostonskog skupa donijelo je novu definiciju i klasifikaciju ženske seksualne disfunkcije obuhvativši njome p o d p o r e m e ć a j e seksualne želje.nije mu nazočila. znatno oslanja na pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki. ali bez veza s farmaceutskom industrijom . koje j e poslala O s a m n a e s t mjeseci kasnije u B o s t o n u je održana takozvana prva " m e đ u n a r o d n a " konsenzus konferencija o ženskoj seksualnoj disfunkciji. U poruci slijedi: "Cilj je poticati aktivnu i pozitivnu suradnju tih dviju skupina. Predsjedatelj većine industrijski sponzoriranih bostonskih elektroničkom poštom prije skupa u C a p e C o d u . Taj je skup financiralo osam farmaceutskih tvrtki. Irwin Goldstein. Novoosnovani je Forum za žensku seksualnu disfunkciju 2000. iako skup nije bio javan. 189 . nemeza L e o n o r e Tiefer. organiziran U v r i j e m e s v e o p ć e g p r i j e p o r a u d e f i n i r a n j u ž e n s k e seksualne disfunkcije. Skupina iz Američke zaklade za urološke bolesti izabrala je sudionike na temelju njihove stručnosti i uloge idejnih v o đ a na tom području. P r e m d a je neslaganje medicinskih stručnjaka u dijagnosticiranju i liječenju možda stvorilo prepreke ženama koje su patile od teških p r o b l e m a i tražile p o m o ć . U l o g u industrije u istraživanju novoga stanja dr. stvorilo ih je i farmaceutskim tvrtkama koje su žarko željele iskušati svoje proizvode. Goldstein smatra "presudno v a ž n o m " i o d b a c u j e tvrdnje o neprimjerenosti tijesne suradnje tvrtki 1 istraživača. A k o nije bilo suglasnosti u definiranju i mjerenju seksualne disfunkcije. a na j e d n o m je izlaganju p o d i z a n j e m ruku ustanovljeno da je pola sudionika povezano s farmaceutskom industrijom. p r e m a riječima organizatora. O s a m n a e s t od devetnaest autora n o v e definicije bilo je u financijskim ili drugim v e z a m a s ukupno dvadeset i dvije farmaceutske tvrtke. koje je financiralo više od dvadeset tvrtki. S k u p u C a p e C o d u bit će p r e s u d n o važan u razvoju definicije i m e t o d a mjerenja ženske seksualne disfunkcije i vjerojatno će još dugo utjecati na stav znanosti i svijeta prema ženskoj seksualnoj disfunkciji.

S p o m e n u o je pokuse koju su izvedeni na životinjama kako bi se doznalo više o utjecaju slabog dotoka krvi u ženske genitalije i o drugim fiziološkim p r o b l e m i m a . u sklopu izlaganja o muškoj e r e k t i l n o j disfunkciji. hladno se otresao dok su mu postavljali pitanja. svaku v e č e r uzimajte po četvrtinu tablete". Tvrtka Pfizer nije s a m o " p a s i v n o " p o d u p i r a l a z n a n s t v e n e konferencije v e ć je i sponzorirala d i o kontinuirane medicinske edukacije liječnika o najnovijim seksualnim poremećajima. n e t o m prije Božića 2002. U j e d n o m trenutku. o d b a c i o j e svaku m o g u ć n o s t neprimjerenog utjecaja i objasnio da je na istom medicinskom skupu l<)() . na to je rekao da nije naišao na podatke koji bi potvrdili preporuku svakodnevnog uzimanja V i a g r e t e d a j e G o l d s t e i n p o z n a t kao j e d a n o d "najpredanijih" pripadnika svoje specijalnosti. morati usredotočiti na "zaokret s p o v r e m e n o g na stalno uzimanje lijeka" ako žele zadržati svoj udio u tržištu i zaštititi svoje franšize. dugoročnom uzimanju. G d j e se taj m e d i c i n s k i skup o d r ž a o ? U Pfizerovoj zakladnoj dvorani za humanost u medicini. N a temelju istraživanja p r o v e d e n o g n a z e č e v i m a . i o njegovu p r o m i c a n j u njihovih p r o i z v o d a . na Medicinskom fakultetu newyorskog Sveučilišta. iz tvrtke Pfizer. uključujući Pfizer. na zahtjev liječnika. Govoreći o ženskoj seksualnoj disfunkciji. žele dijagnosticirati žensku seksualnu disfunkciju. B u d e li sve išlo po planu. rekao je zapanjenoj publici. visok krvni tlak i osteoporoza. tvrtke će morati potaknuti ljude na zaokret s p o v r e m e n o g uzimanja lijeka prema redovitom. Goldstein je polaznicima programa medicinske e d u k a c i j e u N e w Yorku. U N e w Yorku je održana medicinska edukacija o muškoj i ženskoj seksualnoj disfunkciji. rekao da su znanstvene spoznaje o t o m p o r e m e ć a j u skromnije no spoznaje o muškoj seksualnoj disfunkciji. te uz to obavljaju rutinske tjelesne preglede i psihološke procjene. godine mogla stvoriti g o l e m o tržište erektilne disfunkcije vrijedno 5 milijardi dolara. Sudjelovalo je oko dvije stotine liječnika. godine. na temelju tog istraživanja. S w e e n e y . " R a s p o l a ž e m o podacima koji pokazuju da se na taj način olakšavaju i produljuju n o ć n e erekcije. 191 da " d u b o k o v j e r u j e " u s v a k o d n e v n o u z i m a n j e V i a g r e s ciljem "sprečavanja impotencije". K a d su Goldsteina upitali o njegovim financijskim vezama s pokroviteljima. G o l d s t e i n je izjavio iznio i nekoliko negativnih primjedbi o Viagri. tijekom "edukacijskog" skupa. u izvješću se procjenjuje da bi industrija do 2 0 0 8 . a šarm se u trenu rasplinuo. Liječnici koji danas. G o l d s t e i n i njegovi kolege razvili su teoriju o stanjima koja su opisali kao "nedostatan dotok krvi u vaginu i nedostatnu erektilnu funkciju klitorisa". Dr. M i c h a e l S w e e n e y . Goldsteina prema redovitijem uzimanju lijekova protiv erektilne disfunkcije. z b o g p o j a v e nekoliko konkurenata Viagri. a d o i m a se da je čak i djelatnike tvrtke Pfizer zatekla nespremne. kao i u slučaju drugih intenzivno promicanih stanja kao što su visoka razina kolesterola u krvi. rekao je da je tvrtka imala tek pasivnu ulogu sponzoriranja niza rasprava o t o m p o r e m e ć a j u te j e . glavni pokrovitelj bila je tvrtka Pfizer." Istodobno je izvješće agencije Reuters Business Insight o tržištu "lijekova za poboljšanje kvalitete života" odražavalo entuzijazam dr. " I m a m pravo reći što god želim". a zvijezde predstave bili su Pfizeru naklonjeni izlagači.dr." N j e g o v a n e o č e k i v a n a p r e p o r u k a o s v a k o d n e v n o m uzimanju Viagre izazvala je zabrinutost drugih istraživača zbog mogućnosti škodljivog djelovanja. jednostavno pružala neograničena sredstva. a ta velika promjena trenutačnog načina uzimanja Viagre n e d v o j b e n o će znatno povećati tržište za tvrtku Pfizer. U izvješću piše da će se tvrtke aktivne na tržištu muške seksualne disfunkcije. mnogo se raspravljalo o njezinu lijeku Viagri. mjere cijeli niz fizioloških pokazatelja uključujući d o t o k krvi u klitoris i vaginu. vaginalnu pH vrijednost (kiselost) i razine različitih hormona." "Ako želite biti seksualno aktivni za pet g o d i n a . uključujući G o l d s t e i n a . "Nitko mi ne govori što ću reći. 13 1 D r u g i m riječima.

ali u seksu to nije moguće. lako medicinska struka i lijekovi mogu pomoći nekim ženama. Tieferova i njezini kolege tvrde da je njihova definicija više "usredotočena na žene".ali u seksu to nije moguće. Priznajući da još n e m a d o v o l j n o dokaza koji bi poduprli rasprostranjeno uzimanje Viagre m e đ u ž e n a m a . koja u suradnji s divom P r o c t o r & G a m b l e razvija testosteronski flaster. proizvod koji bi u S j e d i n j e n i m A m e r i č k i m D r ž a v a m a m o g a o biti j e d a n od prvih farmaceutskih pripravaka odobrenih za liječenje "ženske seksualne disfunkcije". "Ako plešući slomite gležanj. K a o što i inače čini na takvim skupovima. kaže Tieferova. liječnika. istraživača i aktivista to je v i đ e n j e još od 192 dotok krvi u klitoris ili vaginu kod svake ž e n e koja d o đ e na kliniku. koja nudi alternativno viđenje ženskih seksualnih teškoća. postoje i vrlo v a ž n e razlike. godine promicala u knjigama i člancima te na konferencijama i u m e d i j i m a . kao što su Tekst letka također je u p u ć i v a o na k a m p a n j u N o v o g viđenja. ali ističe da u većini slučajeva na ž e n e utječe još niz drugih čimbenika. zagovornici toga alternativnog viđenja tvrde da je doista o p a s n o seksualne teškoće primarno shvatiti kao medicinski problem čije rješavanje valja prepustiti liječnicima. medicinsko stanje. N o . poći ćete liječniku. skupinu hormonalnih steroicla koja o b u h v a ć a testosteron. a što bolesno . o b j e ističu da su ženske seksualne teškoće v i š e d i m e n z i o n a l n e te da o b u h v a ć a j u biološke. "Seks je sličan plesu". Ali. Skupina a k a d e m i k a . dijelom zbog toga što. Za razliku od industrijski financiranih s k u p o v a i konferencija. ta se kampanja provodi s vrlo skromnim sredstvima. Letak Novog viđenja"' medicine rado određuje "norme". životnim stresovima i kulturalnim očekivanjima nego dotokom krvi u klitoris ili razinom testosterona. tjelesnim ili relacijskim oblikom seksualnog iskustva". Tieferova je tijekom stanke za kavu nazočnima podijelila šarene letke u kojima je prikazana povezanost i z m e đ u najnovijih istraživanja ženske seksualne disfunkcije i promidžbenih strategija farmaceutskih tvrtki. koji je iz "prve ruke" učio zanat. najvažnije. G o l d s t e i n ipak čvrsto p o d u p i r e ulogu lijekova u liječenju ženske seksualne disfunkcije. prema njezinim tvrdnjama.primjerice. što o b u h v a ć a "nezadovoljstvo bilo kojim emocionalnim. Svijet Ženske seksualne teškoće i zadovoljstvo u većoj su mjeri uvjetovani teškoćama u odnosu. kampanja N o v o g viđenja sklonija je o seksualnim " t e š k o ć a m a " razmišljati šire. liječnik n e ć e uzeti vašu plesnu a n a m n e z u i n e ć e v a m reći je li vaš ples normalan. 17 I." Tieferova osobito kritizira usredotočenost na mjerenje svih fizioloških pokazatelja. U tekstu letka kritizirala je usku usredotočenost rasprava o ženskoj seksualnosti na genitalije te istaknula p r o b l e m nuspojava izazvanih terapijama kao što je terapija testosteronom. u zadnjem redu Pfizerove zakladne d v o r a n e za humanost u medicini sjedila je Leonore Tiefer s jednim od svojih akademskih štićenika. 14 2000. ali je vjerojatno imala znatan utjecaj na javnu raspravu. preporučuje iskušati androgene. 15 D o k je Irwin Goldstein bio na pozornici. Ne dopustite da vas zavede promidžba farmaceutskih tvrtki prerušena u znanost ili edukaciju. U m j e s t o d a sve s e k s u a l n e t e š k o ć e s v e d e n a j e d n o Ispostavilo se da je j e d a n od pokrovitelja toga edukacijskog skupa bila tvrtka W a t s o n . psihološke i interpersonalne e l e m e n t e . osobito na publicitet. " N o v o v i đ e n j e " nudi definiciju koja ne o d r e đ u j e normalno seksualno funkcioniranje.lako naglašava da su ta istraživanja usredotočena na ž e n e još na s a m o m p o č e t k u te da je cjelovit pristup u m u i tijelu neizostavan.'" 193 . i marljivo bilježila. " N o v o viđenje" priznaje da uzrok seksualnih teškoća u mnogih žena m o ž e biti tjelesne prirode. ili disfunkciju. M e d i c i n a određuje što je zdravo. ne postoje valjani znanstveni podaci koji bi odredili normalan dotok krvi. Ta se definicija u o d r e đ e n o j mjeri p o d u d a r a s d e f i n i c i j o m r a z r a đ e n o m na s k u p o v i m a p o d pokroviteljstvom industrije .

kaže Goldstein. Ali. vlaženja ili testosterona. I. Mislim da su liječnici nadležni za to". o d B a n c r o f t o v a bivšeg radnog mjesta. što je još važnije. Ti nisi dovoljno dobra. Goldstein također tvrdi kako je motiviran s n a ž n o m željom da p o m o g n e ž e n a m a koje istinski p a t e . da bi seksualni terapeut razumio uzroke seksualnih teškoća određene žene. takva neugodna pitanja nisu pokvarila otvorenje klinike na kojem su novi seksualni poduzetnici hrabro izjavili kako ž e n e Chicaga žele učiniti "seksualno najzdravijim u zemlji". član multidisciplinarnog tima koji obuhvaća psihologe i medicinske sestre. uz proizvode". vjeruje da sam izraz "ženska seksualna disfunkcija" n a v o d i na p o g r e š a n z a k l j u č a k . kaže s mješavinom humora. klinika se ponosi "najnovijom i najboljom" medicinskom tehnologijom te sjajnim aparatima koji će mjeriti sve . Tieferova i njezini kolege iz k a m p a n j e nisu jedini istraživači koji nastoje obuzdati trenutačna nastojanja medikalizacije ženskih seksualnih p r o b l e m a . O s i m toga. ž e n e bi se moglo uvjeriti da su žrtve poremećaja. Prva i najvažnija kategorija jest kulturalna/ ekonomska/politička. Preostale tri kategorije su kategorija odnosa te psihološka i medicinska kategorija. 4 3 % žena n a v o d n o pati od ženske seksualne disfunkcije . "Prikazivanje seksualnih teškoća kao disfunkcije opasno je zbog toga što liječnike može potaknuti na propisivanje lijekova sa svrhom p r o m j e n e seksualne funkcije . Dr. K a o dugogodišnji istraživač specijaliziran za seksualne teškoće i p o v r e m e n i suradnik farmaceutskih tvrtki. J o h n B a n c r o f t . D u b o k o vjeruje da su Irwin Goldstein. ali g n j e v n o o d b a c u j e t v r d n j e p r e m a kojima liječnici nisu dovoljno osposobljeni za rješavanje seksualnih teškoća. "možda ćeš biti dovoljno dobra. mora poznavati povijest seksualnosti njezine kulture te kulturu o p ć e n i t o . jedinstvenu prošlost u kontekstu o d n o s a i zajednice. B e r m a n je p r i g o d o m otvaranja perspektivne klinike u Chicagu okupljenim novinarima objasnila da će lijekovi i hormoni ženama biti ponuđeni uz seksualnu terapiju i jogu: takav će pristup liječiti "cijelu ženu". sjedište prvoga državnog lanca klinika za ž e n e sa seksualnim t e š k o ć a m a koje predvodi dr. u m o r o m ili p r i j e t e ć i m o b r a s c i m a p o n a š a n j a njihovih 194 . koliko će često ž e n a m a biti neprimjereno dijagnosticirana abnormalnost da bi im se prodalo medicinsko ili farmaceutsko rješenje? Ali. "Tvoje tijelo nije dovoljno dobro. rad objavljen u Glasniku 195 K a o i zagovornici N o v o g viđenja.' 1 ' Strahuje da će lijekovi o d o b r e n i za liječenje ženske seksualne disfunkcije p o č e t i mijenjati shvaćanja ljudi o pripremi za seksualnost. 2 1 P r e m a riječima dr. B e r m a n . njegov medicinski o b r a z a c i p r o m i d ž b e n e strategije farmaceutskih tvrtki u krivu te da cijelo područje v o d e u pogrešnom smjeru. č i m e s e t a k o đ e r razlikuje o d farmaceutski sponzoriranog viđenja. Ali. Laura B e r m a n . Bancroft tvrdi da je inhibicija seksualne želje u mnogim situacijama zdrav i koristan odgovor za ž e n e opterećene s t r e s o m . O z r a č j e je bilo prožeto poduzetničkim oduševljenjem jer. nalazi se C h i c a g o . Prema mišljenju Leonore Tiefer.j e d n a od dvije lijepe sestre B e r m a n . "Tko je najbolje osposobljen za to? Stručnjaci za hortikulturu? To je oblik medicine.od dotoka krvi u genitalije do razine testosterona.Alternativna definicija određuje i četiri zasebne kategorije uzroka seksualnih teškoća." N e k o l i k o sati vožnje p r e m a sjeveru.a kliničko je osoblje na d a n otvaranja u intervjuima mnogo puta iznijelo tu brojku." 20 partnera. godine objavio članak u Glasniku Američke medicinske udrugeP Ta se brojka neprestano spominjala u promidžbenim materijalima i medijskim reportažama te pokazala da gotovo polovica žena pati od "disfunkcije" ili bolesti nazvane "ženska seksualna disfunkcija". koje imaju i svoju televizijsku emisiju. naposljetku. 2 2 Slučajno je upravo profesor sociologije sa Sveučilišta u Chicagu prvi proslavio brojku od 4 3 % k a d je 1999. još nije jasno je li klinika ispravno odredila što je normalna razina dotoka krvi. gnjeva i tuge.iako je pozornost potrebno posvetiti drugim aspektima ženina života. N o . bivši direktor Instituta Kinsey na Sveučilištu Indiana. kao i njezinu o s o b n u . iako nisu.

a obuhvatio 197 . nisu zaključili da 4 3 % žena boluje od stanja nazvanog "ženska seksualna disfunkcija". Priopćenje je reklamiralo nov 2 1 proizvod nazvan Alista. novinarku nijezaintrigirala samo brojka od 4 3 % . dokazujući tijesnu p o v e z a n o s t m e d i c i n e i tržišta. ali je ta brojka ipak mnogo puta upotrijebljena u tom kontekstu. jer je čula da vodi svojevrsnu aktivističku kampanju. U sklopu toga istraživanja. P r i o p ć e n j e je u njezin u r e d . Brojka od 4 3 % vjerojatno će biti u p a m ć e n a kao najviše zlorabljen medicinski statistički podatak našega vremena. Članak objavljen u Britanskom medicinskom glasniku u velikoj se mjeri temeljio na istraživanjima Leonore Tiefer. ali se slaže da su m n o g e ž e n e unutar tih 4 3 % "savršeno normalne". "Govore im kako je to za njih veliko i važno otkriće. Drugim riječima. uvrštena je u skupinu žena sa seksualnom disfunkcijom. lako neka izvješća jednostavno ponavljaju procjene n a v e d e n e u priopćenjima za javnost farmaceutskih tvrtki. ali je istodobno p o n u đ e n a i kao sredstvo za svaku ženu: sa svrhom "korjenitog poboljšavanja ženskog seksualnog zdravlja". koja ženama nudi novu nadu "seksualnog ozdravljenja". objavljen u Britanskom medicinskom glasniku. N e d v o j b e n o je besmisleno tvrditi da žena koja ne osjeća želju za seksom. eksperimentalnu kremu za utrljavanje u genitalije. S o c i o l o g Ed L a u m a n n i njegovi kolege do te su brojke došli p o n o v n o analizirajući rezultate o p s e ž n o g istraživanja p r o v e d e n o g nekoliko godina ranije. ' N o . malo bi ih smatralo da probleme koje povjeravaju svojim prijateljicama. uključujući onaj koji je. doima se da m e đ u novinarima jača zdravi skepticizam prema tako napuhanim brojkama. privukao svjetsku pozornost. U njihovu članku jasno piše da se njihovi nalazi " n e mogu shvatiti kao klinička dijagnoza". bila je L e o n o r e Tiefer na drugoj strani kontinenta u N e w Yorku. ali je članak J o h n s o n o v e na naslovnoj stranici bio još j e d a n znak da Tieferova uspijeva potaknuti raspravu o ulozi farmaceutskih tvrtki u definiranju novoga poremećaja. M e d u ljudima koje je Carla J o h n s o n nazvala. A k o je žena odgovorila da je iskusila samo jedan od sedam problema. tjeskobe zbog seksualne izvedbe ili teškoće s vlaženjem. Johnsonova je pretpostavila da autori priopćenja pokušavaju lukavo zamagliti granice i z m e đ u medicinskog stanja i n o r m a l n o g života. poslala jedna investicijska tvrtka iz N e w Yorka. kad biste nakratko porazgovarali sa ženama. Ta je farmaceutska krema predstavljena kao potencijalno djelotvorna terapija za ž e n e s ozbiljnim medicinskim p r o b l e m o m . Ali. o d m a h je posumnjala na o b m a n u . u kojoj se "bolesti" shvaćaju kao investicijske mogućnosti. Z l o u p o r a b a brojke od 4 3 % mogla bi se osvetiti o n i m a koji je promiču zbog vlastitih komercijalnih ili profesionalnih ciljeva. mogu riješiti kremom kojom je potrebno namazati genitalije neposredno prije seksualnog odnosa? Nasmijale bi se tome. Ispostavilo se da je članak C a r l e J o h n s o n n a d a h n u o autore drugih članaka. I slaže se da m n o g e njihove teškoće i nezadovoljstva "proizlaze iz posve prikladnih reakcija ljudskog organizma na probleme i stres".Američke medicinske udruge nije obuhvatio taj podatak. u redakciji 196 časopisa Spokesman-Review u S p o k a n e u u državi W a s h i n g t o n . A Ed Laumann i njegovi kolege doista nisu ni namjeravali izvesti takav zaključak. " Ž e n a m a se prodaje bolest za koju farmaceutske tvrtke imaju terapiju"." 2 5 Č a s o p i s Spokesman-Review ne izlazi u o g r o m n o j nakladi. Taj će članak uskoro biti istaknut na naslovnici njezina časopisa. K a d je medicinska novinarka C a r l a J o h n s o n faksom primila p r i o p ć e n j e za javnost u k o j e m u je pisalo da 4 3 % žena boluje od novoga stanja nazvanog "ženska seksualna disfunkcija". Laumann o d b a c u j e kritiku pogrešne u p o r a b e izraza "disfunkcija". otprilike 1500 žena odgovorilo je na pitanje jesu li u protekloj godini nekoliko mjeseci ili dulje patile od n e k o g od s e d a m najčešćih p r o b l e m a poput nedostatka želje za seksom. boluje od "ženske seksualne disfunkcije". rekla je Tieferova Johnsonovoj.

"Znam da su takve tvrdnje izazvale ogorčenost mnogih potpornih organizacija pa smatramo da je važno osporiti ih i službeno izraziti još jedno mišljenje. Čini se da su te tajnovite. tek neznatno poboljšao seksualni život žena. ali će i Pfizer i druge farmaceutske tvrtke vjerojatno biti još odlučnije u nastojanju iskorištavanja još jednoga. Kad su čelnike toga farmaceutskog diva upitali o 198 flaster. objavljenog u Britanskom medicinskom glasniku. Zanima me biste li vi. ali je kasnije priznala da je poslala povjerljivu poruku skupinama za zaštitu prava u Kanadi i Australiji. M i c h e l l e Lerner. ali taj put sa svojim prijateljem. N e d u g o nakon njezina odlučnog uskraćivanja informacije. Flaster bi doista mogao pomoći malobrojnim ženama kojima istinski 199 . u to je vrijeme još uvijek ispitivala Viagru na ženama. 27 Tvrtka Pfizer medicinskom glasniku slabo poznata londonska tvrtka za o d n o s e s javnošču H C C D e Facto diskretno j e poslala elektroničke poruke ženskim skupinama diljem svijeta tražeći njihovu p o m o ć u kampanji "opovrgavanja" članka o ženskoj seksualnoj disfunkciji. ali nespretne aktivnosti samo pojačale utjecaj kampanje L e o n o r e Tiefer. Suradnja bi podrazumijevala razgovore s odabranim novinarima o ženskoj seksualnoj disfunkciji te o njezinim uzrocima i liječenju. glasnogovornik tvrtke Pfizer opisao je njihove aktivnosti kao "uobičajene i nimalo osobite". mogla bi u prvoj godini u promidžbenu kampanju uložiti 100 milijuna dolara ." 26 N o . G l a v n a šefica računovodstva te tvrtke za o d n o s e s javnošću u poruci je napisala da članak n a m e ć e pitanje postojanja toga stanja. ili netko iz vaše organizacije. i pozitivne i negativne. 2 9 Testosteronski flaster mogao bi biti savršeni primjer izopačenog utjecaja pretjerane i doslovce n e o b u z d a n e farmaceutske promidžbe. marketinškim d i r e k t o r o m . Rasprava o t o m stanju tada je dosegnula razmjere m e đ u n a r o d n o g prijepora. G o d i n u dana poslije I i eterova na ulicama N e w Yorka sudjeluje u još jednoj gorljivoj raspravi o nezdravoj prodaji ženske seksualne disfunkcije. Edom L a u m a n n o m i J o h n o m B a n c r o f t o m . iako kampanja N o v o g viđenja napreduje.je intervjue s Irwinom G o l d s t e i n o m . taj p o d a t a k nije željela otkriti. Laurom B e r m a n . napreduje i prodaja farmaceutskih proizvoda. Te su aktivnosti jednostavno bile dio plana "stvaranja pogodnih temelja za podizanje svijesti pacijenata i pridobivanje osoba koje će sudjelovati u istraživanju". tvrtka Proctor & G a m b l e i dalje traži odobrenje. bili spremni surađivati s nama na objavljivanju članaka. pitali za p o r u k u . S a m o d v a tjedna nakon objavljivanja č l a n k a u Britanskom tajnovitim globalnim nastojanjima njihove tvrtke za odnose s javnošću s ciljem "osporavanja" članka objavljenog u Britanskom medicinskom glasniku. na poslovnim stranicama tiskovina objavljivani su članci o novoj temi . Taj je članak na web-stranici Britanskog medicinskog glasnika izazvao silne reakcije. unatoč opetovanim pitanjima o t o m e koja farmaceutska tvrtka stoji iza k a m p a n j e .. kanadski su novinari otkrili da su Lernerova i njezina tvrtka za odnose s javnošću zapravo radili za tvrtku Pfizer. Pfizer je možda odustao od pokušaja da Viagru namijeni liječenju ženske seksualne disfunkcije jer je taj lijek. u početku je poricala sudjelovanje u bilo kojoj kampanji protiv članka objavljenog u Britanskom medicinskom glasniku. u usporedbi s placebo pripravkom. izazvao je trenutačnu reakciju još j e d n e skupine.. N o .tvrtka koja razvija testosteronski Kad su autoricu p o r u k e . N o . s kojim volontira u prihvatilištima za beskućnike u Ulici East 35th. kojima bismo opovrgnuli tvrdnje iznesene u Britanskom medicinskom glasniku. D o k je Tieferova propovijedala. za njih velikog tržišta.kampanja će "bolest" vjerojatno promicati jednako intenzivno kao i lijek. šire zdravstvene zajednice i medija nekoliko država. 28 lako savjetodavni odbor Savezne uprave za hranu i lijekove potkraj 2 0 0 4 . Tieferova ne propušta prigodu za širenje poruke pa u lokalnoj crkvi u središtu grada čak drži propovijed na temu "Biotehnologija i težnja seksualnom zadovoljstvu". godine nije o d o b r i o testosteronski flaster z b o g potencijalnih dugoročnih nuspojava.

disfunkcionalna ili da pali od n e č e g a n a z v a n o g "ženska seksualna disfunkcija". pas m i j e p o j e o testosteronski flaster". L e o n o r e Tiefer je u O r l a n d u na Floridi. opasnost je u t o m e što bi. 11 K a o što je upozorio J o h n B a n c r o f t . Ali. Z b o g toga se promidžbene strategije skrivaju iza paravana medicinskog stanja. Milijarde dolara ili eura vjerojatno će biti p o t r o š e n e na pokušaje liječenja seksualnih teškoća koje nije m o g u ć e riješiti testosteronom ili bilo kojim drugim lijekom. iako je reklamiranje započelo i prije no što su rezultati odlučujućih istraživanja recenzirani i objavljeni u stručnim časopisima te prije pojavljivanja neovisne o c j e n e stvarnih rizika i dobrobiti lijeka. od svojih akademskih kolega u p r a v o primila prestižnu nagradu za "iznimno znanstveno p o s t i g n u ć e " .kao što smo se uvjerili u slučaju promidžbe Viagre namijenjene muškarcima. trebale bi činiti upravo to . m n o g e ž e n e m o g l e pogrešno shvatiti svoje seksualne teškoće. čišćenje v o d e . j e d n o s t a v n o je perverzno smiješan. Iz toga proizlazi i zabrinjavajuća mogućnost da lijek možda n e ć e uzimati ljudi kojima je doista potreban zato što ih financijeri toga sustava ne žele plaćati z b o g straha od neizdrživog porasta troškova. N o . dragi. P r e t h o d n e večeri nalazila se u m a l o m lokalnom kazalištu u kojemu su njezini kolege organizirali prikupljanje sredstava za predstojeću konferenciju N o v o g v i đ e n j a u K a n a d i .fiziološki problemi izazivaju teškoće u seksualnom funkcioniranju. 10 ž e n e . financiranje prihvatilišta za 200 201 . bilo vrlo teško nagovoriti zdravstvene osiguravatelje na pokrivanje troškova za te proizvode. A te bi milijarde nedvojbeno bile bolje uložene u sprečavanje ili liječenje mnoštva istinskih bolesti. 3 2 Problematičnost te situacije sada nam je v e ć poznata. A k o farmaceutske tvrtke žele promicati svoje proizvode kao seksualna pomagala za poboljšavanje kvalitete života zdravih ljudi. uvelike svojstvenom s u v r e m e n o m farmaceutskom marketingu. Uvjerena da je nepovjerenje prema prodaji ženske seksualne disfunkcije s v r e m e n o m znatno ojačalo. izgradnju biciklističkih ili pješačkih staza. p o n o s n o ć e objaviti p o b j e d u . 13 Pitanje načina ostvarenja korjenite promjene prioriteta u određivanju troškova zdravstvene skrbi iziskuje još mnogo pozornosti. ako se flaster naposljetku odobri. seksualnu edukaciju adolescenata ili poticanje zapošljavanja u nerazvijenim z a j e d n i c a m a . dakako. pokušaj oslanjanja na izmišljotinu da je polovica ženske populacije bolesna. gdje Tieferova namjerava završiti petogodišnju kampanju. n e d v o j b e n o je da će promidžba uskoro načiniti zaokret od male skupine doista bolesnih žena prema m n o g o v e ć e m tržištu nezadovoljnih zdravih žena .iako bi tada. " P o v o d o m primanja n a g r a d e održala je svoj slavni govor " N e v e č e r a s . v e ć a opasnost vjerojatno leži u v e ć p o z n a t o m zamagljivanju granica. U svakom slučaju. z b o g intenzivne p r o m i d ž b e toga m e d i c i n s k o g stanja. što se dogodilo u Australiji kad je državni sustav o d b i o subvencionirati Viagru.

Boreći se protiv p o s t o j e ć e g stanja. Borba protiv postojećeg stanja prvi je korak za sve koji su zabrinuti zbog prodavanja bolesti. odupirući se utjecajima farmaceutskih tvrtki i promičući objektivnije medicinske informacije. N e ć e objavljivati ni rezultate industrijski financiranih istraživanja koja se smatraju p r o m i d ž b o m p r e r u š e n o m u znanost. 2 Izdavač toga n o v o g časopisa je neprofitna J a v n a znanstvena biblioteka sa sjedištem u S a n Franciscu. O s i m toga.Pogovor Što možemo učiniti? K o l o d v o r U n i o n u W a s h i n g t o n u . gotovo jedinstven m e đ u današnjim vodećim medicinskim časopisima na svijetu.' P/oS medicine. bio j e savršeno mjesto z a p r o m o c i j u prvoga. godine 1908. n e ć e objavljivati r e k l a m e farmaceutskih tvrtki. a uredništvo se ponosi nekim od najvećih imena svjetske zdravstvene skrbi. Nije lako ustanoviti gdje se nalazi granica između zdravlja i bolesti. časopis sudjeluje u utiranju puta za sve nas. godine. n o v o g . također njeguje velike n a d e jer se namjerava "boriti protiv p o s t o j e ć e g stanja" o m o g u ć a v a j u ć i s l o b o d n i internetski pristup svim svojim znanstvenim člancima. L a g a n o m š e t n j o m nizbrdo o d a m e r i č k o g Kongresa stižemo do kolodvora. taj časopis. taj je kolodvor bio jedan od najvećih na svijetu. čija veličanstvena arhitektura i tihe. v a ž n o g m e d i c i n s k o g časopisa n a k o n s e d a m d e s e t g o d i n a .. časopis koji je o n d j e promoviran u jesen 2 0 0 4 . prostrane d v o r a n e podsjećaju na slavnu povijest i velike n a d e . a uvjerili smo se da ih snažne promidžbene 203 . D C . U r e d n i c i su izjavili kako im je cilj prekinuti "ciklus ovisnosti" koji se razvio i z m e đ u medicinskih časopisa i farmaceutske industrije. U vrijeme izgradnje.

sile nastoje zamagliti. Za mnoga se stanja, kao što su visoka razina kolesterola u krvi ili A D D , te granice n e p r e s t a n o p o m i č u . Kad liječnik u današnje vrijeme dijagnosticira o d r e đ e n o stanje i pridruži mu medicinsko o d r e đ e n j e , ta se dijagnoza možda više n e ć e moći prihvatiti s p o v j e r e n j e m , lako se d o i m a s a m o po sebi razumljivo, vrlo koristan može biti razgovor s članovima obitelji i prijateljima o primjerenosti o d r e đ e n e medicinske dijagnoze te rasprava o t o m e je li problem doista znak bolesti ili tek dio uspona i padova normalnog života. K a t k a d su bolesti, d a k a k o , s t v a r n e , b o l n e i s m r t o n o s n e , a liječenje najnovijim i najskupljim lijekom, medicinskom tehnologijom ili p o s t u p k o m iznimno poželjno. N o , u m n o g i m su slučajevima zdravstveni problemi toliko blagi ili privremeni da je najbolje ne poduzimati ništa. Primjerice, sindrom iritabilnog crijeva u teškom i iscrpljujućem obliku pogađa s a m o mali dio onih 2 0 % populacije koji navodno boluje od njega. Vrijednost zdravog skepticizma prema reklamiranju najnovijih poremećaja te postocima ljudi koje navodno pogađaju, nije m o g u ć e prenaglasiti. Očiti problem, s kojim smo svi danas suočeni, jest pronalaženje dobrih izvora informacija o ljudskim bolestima, odnosno pronalaženje izvora informacija na koje doista ne utječu farmaceutske tvrtke. M n o g i liječnici i dalje primaju predstavnike farmaceutskih tvrtki, mnoge skupine za zaštitu prava pacijenata i medicinske udruge i dalje prihvaćaju velikodušne iznose, a većina medicinskih časopisa i dalje se znatno oslanja na reklamiranje industrije i njezina sponzorirana istraživanja. S v e je lakše pronaći kvalitetne izvore informacija o rizicima i dobrobiti lijekova te drugih terapija 1 , ali je još uvijek gotovo n e m o g u ć e pronaći dobre, dostupne, najnovije i neovisne informacije o bolestima. H i t n o su nam potrebni novi načini definiranja bolesti i

v o đ a koje plaća industrija te na e d u k a c i j u u obliku industrijski financirane promidžbe. Veliko obnavljanje našega shvaćanja bolesti iziskuje n o v e zamisli i radikalne pokuse, ali su n a m na raspolaganju i postojeći obrasci koji bi mogli biti korisni. M n o g e javne i n e k e privatne ustanove diljem svijeta pronašle su načine stroge provjere svih dostupnih znanstvenih istraživanja pojedinih terapija te su izvele o b j e k t i v n e zaključke o njihovoj djelotvornosti." Britanski Državni institut za kliničku izvrsnost, koji se financira državnim sredstvima, obavlja takve provjere, kao i mnoge skupine u Sjedinjenim Američkim Državama, uključujući inovativnu privatnu organizaciju E C R I . Kratki sažeci tih dokaza katkad se preko interneta daju na uvid liječnicima i javnosti, poput onih koje pruža međunarodna organizacija C o c h r a n e Collaboration. ' Jamstvo temeljite provjere i skupljanja dokaza o terapijama jest činjenica da ih obavljaju organizacije i pojedinci koji nemaju koristi od p r o d a j e tih terapija. V r i j e m e je za sličnu provjeru d o k a z a o bolestima i poremećajima koja će uroditi objektivnim i razumljivim informacijama za laike. U m j e s t o pojednostavljenih promidžbenih poruka koje nastoje izazvati strah i koriste pretjerano n a p u h a n e brojke kako bi ljude strahom natjerali na terapiju lijekovima, takve će informacije jasno otkrivati neizvjesnosti i prijepore u definiranju mnogih bolesti. B e z takvih potpunih informacija o prednostima i nedostacima prihvaćanja medicinskog određenja gotovo nije moguće donijeti u p u ć e n u odluku. M e đ u t i m , nova tijela koja će sudjelovati u određivanju granice i z m e đ u zdravlja i bolesti, n e ć e s a m o morati biti neovisna v e ć će morati biti i temeljitija od trenutačnih vijeća, jer u mnogima od njih prevladavaju liječnici. Stara izreka kaže da kad n e k o m e daš čekić, taj posvuda vidi čavle. Katkad č a v a o i čekićanje p o m a ž u izgraditi kuću. U drugim će slučajevima biti p o t r e b n o više od tesarske vještine. P r o m j e n e urbanističkih planova s ciljem poticanja tjelesne aktivnosti mogu u sprečavanju bolesti biti korisnije od propisivanja sve većih 205
1 5

educiranja javnosti o m o g u ć i m pristupima liječenju. O p a s n o je i prilično besmisleno i dalje se oslanjati na definicije iz pera idejnih 204

doza lijekova. U definiranje bolesti i poremećaja potrebno je uključiti mnogo širu skupinu ljudi, i laika i stručnjaka, te pružiti objektivne informacije o rizicima i dobrobiti različitih mogućnosti liječenja i p r e v e n c i j e . Najpogodnije okružje za pokretanje takvih aktivnosti jesu skupine za zaštitu prava pacijenata, sveučilišni odsjeci i javne ustanove poznate po neovisnosti. V e ć i n i ljudi u m e đ u v r e m e n u ne preostaje m n o g o više od "savjetovanja s liječnikom", na što nas neprestano upućuju lukave reklame i d o b r o plaćene slavne osobe. Ali, kao što s m o se uvjerili, mnogi liječnici, koliko god predani i marljivi, lijekove i dalje propisuju p o d utjecajem promidžbenih kampanja koje n a m nastoje prodati bolest, kako bi n a m se mogle prodati tablete. M e đ u t i m , moguće je da je na pomolu korjenita promjena. Američka udruga studenata medicine, sa svojih 50 0 0 0 članova, d o s l o v c e je o l i č e n j e liječnika b u d u ć n o s t i . U skladu sa svojim

Bilješke
Kratice
A C O G American College of Obstetricians and Gynecologists; A DA A Anxiety Disorders Association of A m e r i c a ; A F R Australian Financial Review; A P A A m e r i c a n Psychiatric Association; B M J British Medical Journal; B M S Bristol-Myers Squibb; C D E R Center for D r u g Evaluation and Research; CMAJ Canadian Medical Association Journal; C S P I C e n t e r for S c i e n c e in the Public Interest; D E A D r u g Enforcement Administration; F D A F o o d a n d D r u g Administration; FFF F r e e d o m From Fear; H R G Health Research G r o u p ; I B S Irritable Bowel American Syndrome; I J C P International Journal of Clinical Practice; I M S I n t e r c o n t i n e n t a l M a r k e t i n g S e r v i c e s ; J A M A Journal of the Medical Association; MM&M Medical Marketing and

statutom, ta U d r u g a ne prima financijsku p o t p o r u farmaceutske industrije. Njezina kampanja, "Slobodni od farmaceutske industrije", studente medicine potiče na odbijanje besplatnih ručkova, darova, plaćenih govorničkih angažmana i u n o s n e savjetodavne suradnje. Brian Palmer, predsjednik U d r u g e , n a z o č i o j e važnoj promociji novoga medicinskog časopisa, slobodnog od utjecaja farmaceutske industrije, održanoj na kolodvoru U n i o n u prijestolnici Sjedinjenih Američkih Država, te se sa širokim osmijehom na licu šalio s bistrim mladim urednicima časopisa, također nasmiješenima i nepokolebljivo usredotočenima na budućnost u kojoj će se zdravlje promicati više nego bolest.

M e d i a ; N I H National Institutes o f H e a l t h ; S P C S u m m a r y o f Product Characteristics; T G A Therapeutic G o o d s Administration; W H I W o m e n ' s Health Initiative; W H O W o r l d Health Organization.

Predgovor
1. W. Robertson, Fortune, ožujak 1976. Svi iznosi u ovoj knjizi izraženi su u američkim dolarima, ako nije drugačije naznačeno. 2. "Worried well into worried sick" posuđeni je izraz, iako nije izvjesno tko ga je izmislio. 3. Podatke o udjelu Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom tržištu pronaći ćetenahttp://open.imshealth.com/webshop2/IMSinclude/i_article_200403l7. asp (pristup 15. siječnja 2005.). 4. Selling Sickness, dokumentarni film, Paradigm Pictures, 2004. 5. http://www.nihcm.org/FinalText3.PDF str. 3 (pristup 18. studenog 2004.). 6. W. Hall, A. Mant, P. Mitchell, V. Rendle, I. Hickie i P. M c M a n u s , "Association b e t w e e n antidepressant prescribing and suicide in Australia, 1991-2000: trend analysis", BMJ, svezak 326., str. 1008.

206

207

7. http://www.irrishealthcanada.corn/htmen/3_1_40.htm 2005.).

(pristup

13.

siječnja

!.

ibid. Tvrtka D a t a m o n i t o r ima stranicu s o s n o v n i m pojedinostima o v o d e ć i m svjetskim farmaceutskim t v r t k a m a : http://www.datamonitor. com/~50701d9bc1647b99cd554262295c427~/companies/lists/list/ ?listid=288ED715-62DE-417A-9787-A59D711272A5 (pristup 15. siječnja 2005.).

8. V. Parry, "The art of branding a condition", MM&M, svibanj 2003., str. 43-49, 9. Intervju Cathy Scott s V i n c e o m Parryjem za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness, Paradigm Pictures, 2004. 10. V. Parry, "The art of branding a condition", op. cit. 11. J. Coe, "Healthcare: The lifestyle drugs outlook to 2008, unlocking new value in well-being", Reuters Business Insight, Dalamonilor, P I C , 2003. 12. ). C o e , "The lifestyle drugs outlook to 2008", op. cit., str. 43. 13. ibid. 14. Vidi J. Abramson, Overdosed America, HarperColins, N e w York, 2004.; vidi i R. Horton, "The dawn of McScience", The New York Review of Books, svezak LI, 11. ožujka 2004., str. 7-9.; vidi i R. Moynihan, " W h o pays for the pizza: Redefining the relationship b e t w e e n doctors and drug companies. Part I, Entanglement and Part 2, Disentanglement", BMj, svezak 326., 2003., sir. 1189-1196. 15. Informacije o skandalima vezanim uz antidepresive pronaći ćete u drugom i sedmom poglavlju, a o navodnom podmićivanju talijanskih liječnika vidi F. Turone, "Italian police investigate G S K Italy for bribery", BM), svezak 326., 2003., str. 413.; o navodnom podmićivanju američkih liječnika vidi R. Moynihan, "Bribes to prescribe", G o o d Weekend, Sydney Morning Herald 31. svibnja 2003., članak na naslovnici; informacije o lijekovima protiv artritisa pronaći ćete u spisu F D A na http://www.fda.gov/fdac/features/2004/604_ vioxx.html (pristup 15. siječnja 2005.). 16. R. Moynihan, " W h o pays for the pizza", op. cit. 17. Vidi prvo, peto i deseto poglavlje. 18. O nadomjesnoj hormonskoj terapiji vidi treće poglavlje, o anlklepresivima drugo, o lijekovima za snižavanje razine kolesterola prvo, a o sindromu iritabilnog crijeva deveto poglavlje. 19. I. Illich, Limits to Medicine, Penguin, London, 1976. 20. ibid., str. 127. 2 1 . L. Payer, Disease-Mongers: How Doctors, Drug Companies, and Insurers are Making You Feel Sick, W i l e y & Sons, 1992. 22. D. Henry i J. Lexchin, "The pharmaceutical industry as a medicines provider", The Lancet, svezak 360., 2002., str. 1590-1595. 11. t. }.

N. Freemanlle i S. Hill, "Medicalisation, limits to medicine, or never enough money to go round", BM), svezak 324., 2002., str. 864-865. Vidjeti FDA podatke o Baycolu (ccrivastatin) i smrtima na http://www.fda. gov/cder/reports/rtn/2001/rtn2001-3.htm#Wilhdrawals (pristup 6. siječnja 2005.).

5. http://www.citizen.org/pressroom/release.cfm?ID=1737 (pristup 6. siječnja 2005.). Generički naziv Crestora je rosuvastatin. Generički naziv Mevacora je lovastatin. 6. http://open.imshealth.com/webshop2/IMSinclude/i_arlicle_20040317.asp (pristup 16. studenog 2004.). Generički naziv Lipitora je atorvastatin. 7. Smjernice iz 2001. godine na http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/ atp3xsum.pdf (pristup 16. studenog 2004.). Vidi i poglavlje o smjernicama u pristupu kolesterolu u : J. Abramson, Overdosed America, HarperCollins, N e w York, 2004. 8. "Expert Panel on D e t e c t i o n , Evaluation, and Treatment of High B l o o d Cholesterol in Adults. Executive Summary of the Third Report of The National Cholesterol Education Program (Adult Treatment Panel III)", JAMA, svezak 285., 2001., str. 2486-2497. 9. ibid. 10. http://www.detnews.com/2004/health/0407/19health-214907.htm (U članku se navodi izjava Jamesa Cleemana, koji je rekao da će obnovljene smjernice iz 2004. godine dodati 7 milijuna brojki od 36 milijuna onih koje se već potaknulo na uzimanje lijekova. http://www.nhlbi.nih.gov/guiclelines/cholesterol1/atp3upd04_disclose.htm (pristup 16. studenog 2004.). 12. D. Ricks i R. Rabin, "Cholesterol guidelines, drug panelists' links under fire", Newsday. 15. srpnja 2004., str. A06. 13. http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/ati) 5upd04_disclose.htm (pristup 16. studenog 2004.). 14. Američko državno tijelo odgovorno za smjernice u pristupu kolesterolu odbacilo je javnu zabrinutost zbog posebnih veza osam od devet stručnjaka s industrijom, tvrdeći da industrija nastoji angažirati istaknute stručnjake. Vidi http://www.nhlbi.nih.gov/new/press/04-07-29.htm (pristup 6. siječnja 2005.). Predsjedatelj vijeća iz 2004. godine je preko N I H - o v o g ureda za odnose s medijima odbio molbu za davanje intervjua za potrebe pisanja ove knjige.

P r v o poglavlje
1.

Prodaja svima

http://open.imshealth.com/webshop2/IMSinclude/i_article_20040317.asp (pristup 16. studenog 2004.).

208

209

boomercoalition.com/journal/vol362/iss9385/full/ llan. svezak 360. Woloshin. 2002.a upućen C S P I . str. studenog 2004. Dr. Choudhry. "Fundraising and the growth of industry involvement". 2003. Trivedi e t al.citizen. Overdosed America. Moynihan. R. d. 23. 29. ibid. I. op. J.). Abramson.). http://www..).9385. 2002.1 (pristup 16. J. Intervjui Raya Moynihana s Lisom Schwartz i Steveom Woloshinom. Entanglement and Part 2. op. W h i t e . Svaki je slučaj jedinstven. 2 1 . Vidi šesto poglavlje. 22. op.org/publications/release.. studenog 2004. International Journal of Clinical Pharmacology & Therapeutics. cit. ožujka 2004.bmjjournals. N e w York. Svi daljnji navodi u kojima se ne upućuje na drugo djelo. 46.. 2003. ibid. M o y n i h a n . Moynihan. na htlp://ncbi. N e w York. "Behind the 'Boomer Coalition'.boomercoalition. R. Brewer odbio je molbu za davanje intervjua za potrebe pisanja ove knjige. 7-22. J . HarperCollins.correspondence. 4 1 .gov/books/bv. whose responsibility?". 43. ako promjene načina života nisu dovoljne za smanjenje vašega rizika od kardiovaskularne bolesti. cit. 40. Stelfox i A. Drinovec i A. Pignone. 28. R. 25. Svezak. http://www. 1189-1196. 567-577. str... 24. Štoviše.nhlbi. 747. 2004. 2003.. 16.).org/pages/cholesterol_skeptics. American Journal of Cardiology.84528 (pristup 16. " W h o pays for the pizza". " U s e of statins in primary and secondary prevention of coronary heart disease and ischemic stroke. liječnik vam može propisati lijek kako bio vam pomogao. " W h o pays for the pizza". studenog 2004. L.htm (pristup 16. 47. nije moguće otkriti izvan liječničke ordinacije. rujna 2004. (Ref: HIF174... JAMA. W e l c h . 27. Mrhar. 17. 9385. Disentanglement". Moynihan. http://cspinet. 33.nih. number 7)".thelancet.pclf (pristup 16. svezak 92. op. str.ht. Part 1. R..medicalconsumers.gov/guidelines/cholesterol/atp3upd04_disclose. L. 2003. cit. Heart Protection Study Collaborative C r o u p .26978.boomercoalition. 34..chapter. Na stranici Koalicije piše da je Pfizer jedan od osnivača: http://www. str.. studenog 2004.nih. 30.asp (pristup 14. 39. "Drug company sponsorship of education could be replaced at a fraction of its cost". 3 1 . 2003. a mnoge simptome kardiovaskularne bolesti. S. J. 42.). " W h o pays for the pizza". E.).com/cgi/reprint/326/7400/1189. Schwartz. http://www. B.. 26. Williams. nlm. no. ). "Drug treatment of hyperlipidemia in women". "Relationships between authors of clinical practice guidelines and the pharmaceutical industry". JAMA. "Using C-reative protein to guide lipid treatment decisions". Walsh i M.com (pristup 16. Overdosed America. 4 1 . 32. 19. studenog 2004.cfm?ID=7320 (pristup 6. (osobni razgovor s Merrillom Gooznerom iz CSPI). R. de Joncheere. 5. studenog 2004. Delsky. " M R C / B H F heart protection study of cholesterol lowering with simvastatin in 20. op. w w w . M. proizlaze iz tih intervjua. str. str. Moynihan. ožujak 1999. "Treatment o f depression: newer pharmacotherapies (evidence report/technology assessment. sir..020). siječnja 2005. a heart message from Pfizer". S. Reggi i K.). N. 45. listopada 2004. Turk. 2004. 10. Wall Street Journal (Eastern Edition). "Benefit-risk assessment of Rosuvastatin 10-40 milligrams". svezak 287.. 44. studenog 2004. org/bc3/campaign. 37..362.). u izdanju Patient View. Part i: hllp:// l)mj.org/new/pdf/finalnihltr. dokaz koji je u pravilu pouzdaniji od rezultata pojedinačnih istraživanja. kao što je visok krvni tlak. direktora N I H . Intervju Raya Moynihana s Johnom Abramsonom. Quick.org/bc3/campaign. The Lancet.. . Zastupnički dom Kongresa. " W h o pays for t h e pizza: Redefining the relationship b e t w e e n doctors and drug companies. M . 23K-29K.ml (pristup 16. B B r e w e r . 35. C . 612-617. BMJ. Vrecer. 36.. br. Journal of General Internal Medicine (članak u tisku). 2 2 . svezak 326. 18.. p. K. meta­ analysis of randomized trials". 2243-2252. Na stranici B o o m e r koalicije piše: "Borba protiv kardiovaskularne bolesti započinje u liječnikovoj ordinaciji. H.15. Pari 2: htlp://bmj. 2004. (4B).. http://www. R. ibid. H. 20. http://www. H. Moynihan. Rago..com/cgi/reprint/326/7400/1193.asp (pristup 16. Health and Social Campaigner's News. org/bc3/visit_doctor. svezak 326. Mulrow.asp (pristup 16. cit.). D o p i s v.).536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial". svezak 291.. cit.). studenog 2004. Hogerzeil. Agency for Health Care Policy and Research. Iz dokaza iznesenih pred O d b o r o m za energiju i trgovinu. "Ensuring ethical drug promotion.pdf." Na http://www. V. 2004. patient-view.. " W h o pays for the pizza". Kerin. 38. ). ibid. 210 211 . The Lancet. broj 6. BMJ.pdf (pristup 16. G. 1163. Abramson. bmjjournals. Ovaj je rad sustavna revizija svih kliničkih istraživanja. Tvrtka Pfizer odbila je odgovoriti na pitanja za potrebe pisanja ove knjige. str. studenog 2004.fcgi?rid=hstatl. M. svezak 326. travanj 2004.

op. 5. 3.. 2585-2590. J a m e s Lorimer & C o m p a n y Ltd. A b r a h a m . http://www. 2003. str. 56. 62. 1989. N. Marmor (urednici). Iz dokaza iznesenih pred O d b o r o m za energiju i trgovinu. str. siječnja 2005. Toronto.). nedjelja. Merz. svezak 18.. I M S podaci govore o globalnoj prodaji oko 20 milijardi američkih dolara. Caplan i J. 9.. siječnja 2005. 39-46. 2003. prosinca 2003.pdf (pristup 6. 17. 10. 1991-2000: trend analysis". Intervjui Raya Moynihana i Alana Casselsa s dr. 7. Rudnička.00. 8. 2004.cfm?story=20040614 (pristup 6. D. Prema smjernicama iz 2 0 0 1 . 4.. 6. Vidi d e v e t o poglavlje. 29. cit. 14-22.). str.nhlbi.). 50..guardian. BMJ.ims-global. siječnja 2005. 1994. Medical Anthropology Quarter. A. "All gifts large and small". Evans. JAMA. http://www. 67. svezak 326. Wall Street journal. N e w York. 59. cspinet. "Thick prescriptions: toward an interpretation of pharmaceutical sales practices". Let Them Eat Prozac. 63. str. "Cholesterol guidelines b e c o m e morality play about conflict of interest in medicine". Generički naziv Paxila je paroksetin. W a l d i A. 9. B 3 . op. http://www. C . 60. American Journal of Bioethics. D .smartmoney.fda. 58. str. Izjavu: "U četrdeset i osam od 164 istraživanja statina i L D L kolesterola zabilježeni su slučajevi jednoga ili više simptoma najvjerojatnije prouzročenih lijekom" vidi u: M. K o p p .nsf/Content/investinggp~AnnexA siječnja 2005. ožujka 2004.1387498. cil. e t al.. A..pdf (pristup 6. srpnja 2004. 2. Heart failure. 2004. Hall." Drugo poglavlje Uštipci za liječnike 1. Vidi i J . ishaemic heart dise. Zerhouniju. 69.48. 68. Why Are Some People Healthy and Others Not?. Vidi i zabilješku Savezne uprave za hranu i lijekove o Baycolu i smrtima na http://www. Katz. srpnja 2004.cfmc1D=1737 (pristup 6. A. Generički naziv Prozaca je fluoksetin. siječnja 2005. 1164-1169.com/insight/news_story/0403/news_ story_040316.. R a n d o m H o u s e . 2004.org/pressroom/release. Elektronička komunikacija iz Bayera upućena Rayu Moynihanu.htm (pristup 6. siječnja 2005.)..org (pristup 10. M a n t . siječnja 2005. 13. 2004.. Mitchell. "Stealth merger: drug companies and government medical research". str. Generički naziv Zolofta je sertralin. Marchione. Vidi i D.gov/ guidelines/choleslerol/atp3xsum. i m s h e a l t h . (pristup 8. Los Angeles Times. Elektronička komunikacija iz A s t r a Z e n e c e upućena Rayu M o y n i h a n u . Staffa i D. Pact is reached with insurers on covering Baycol litigation". M o o r e .citizen. siječnja 2005. D. 57. R. Priča započinje riječima: "Statini bi vjerojatno trebali biti u vodi za piće. Wolfeu. Pismo dr. http://www. "Association b e t w e e n antidepressant prescribing and suicide in Australia. svi stariji od dvadeset godina trebali bi se svakih pet godina podvrgnuti pretrazi.). Generički naziv Paxila je paroksetin.).). Vidi i web-stranicu Thomasa M o o r e a na http://www. M.com (pristup 6. ibid. studenog 2004.pdf (pristup 16. Caplan i J. M.. Bardelay. 2003. Katz. siječnja 2005. Vidjeti i web-stranicu Centra za znanost u interesu javnosti w w w . D. 1423.ik 326.org.. Utemeljeno na intervjuima Raya Moynihana i Alana Casselsa s dr. "All gifts large and small: toward an understanding of the ethics of pharmaceutical industry gift-giving". siječnja 2005. et al. 325-356.. Intervju Raya Moynihana sa Shahom Ebrahimom. 55. nedjelja. svc/. svezak 292. 2003. M. AP. Shatin et al. P. Vidi T. D. BMJ.com/barrons/indeks. 6 1 . Law. 5 1 . G r a h a m . Effective Medical Education. D C . 7. 49.).cfm^lD=7320 (pristup 6.ise.uk/ap. 53. "Incidence of hospitalized rhabdomyolysis in patients treated with lipid-lowering drugs". Brewera dr. W.citizen. and stroke: systematic review and meta-analysis". godine.com/nbt/journal/v22/n11/ pdf/nbt1104-1331. Oldani. svezak 3.htm#Withdrawals (pristup 6.nature. Practical Guide # 6 .html (pristup 12. Ionom Heath. M i c h a e l O l d a n i nije želio imenovati svojega bivšeg poslodavca. Merz. Healy.thomasjmoore. listopada 2004..uk/medicine/ story/0. Sjedište organizacije je u Washingtonu. svezak 325. 2002. W i l l m a n . sir. D o b a r članak o odnosima liječnika i farmaceutskih tvrtki pročitat ćete u posebnom dodatku časopisa Pharmaceutical marketing. 212 213 .nih. 65. "Making regulation responsive to commercial interests: stramlining industry watchdogs". h t t p : / / w w w . Vijesti o smrtima potražite na http://www.. J.gov/cder/reports/rtn/2001/rtn20013..11381. i http://www. Zastupnički dom Kongresa. Dopis dr.). http://www. Hawthorne. Zerhounija dr.org/publicalions/release. Novosti o loj odluci potražite na http://www. siječnja 2005. Ionom Heath. 66. Barer i T. e o m / v g n / i m a g e s / p o r t a l / c i t : 4 0 0 0 0 8 7 3/ 40054155RHMod-PressRoom-Spending%20Hits%20Wall-Sept2002. 1008. "Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol. 64.co.). str.bma. BMJ. Organizacija Public Citizen trenutačno za objavljivanje priprema izvješće o savjetodavnim odborima Savezne uprave za hranu i lijekove te sukobima interesa. 54. 52. Aldine De Gruyter.).). str.

15." 13. 115-123. posebnog dodatka časopisa between doctors and drug companies. u sklopu 26. 2003. siječnja 2005.3.html (pristup 6. symposiums sponsored by pharmaceutical c o m p a n i e s trouble some psychiatrists".psych. Sengupta. Taj izraz koristi William Narrow. izlaganje 214 215 . Potpora tvrtke Bristol-Myers Squibb projektu otisnuta je sitnim slovima na kraju "Sphere: A national depression project". 38. Let Them Eat Prozac. 24. 1189-1196. 14. siječnja 2005. svezak 5 1 .) i http://www. A.: "Povećanje troškova propisivanja lijekova vjerojatno će bili daljnja posljedica kontakta s predstavnicima.. siječnja 2005.. 4 1 . str. sv. ibid. P. S.. BMJ.html (pristup 6. http://www. "Prevalence. C. 219-245. JAMA. 2000. svezak 60.. S. D.). Intervju Raya Moynihana s Williamom Narrowom.in-cites.. svezak 342.. " W h o pays for t h e pizza: Redefining the relationship 21. 12. R.org/edu/ann_mtgs/am/04/programbk/p1sat03242004. 2000.. W. Postoji dokaz da je SRI bio sigurniji nego stariji antidepresivi. "Reasons for not seeing drug representatives". Healy.10. Intervju Raya Moynihana s Ronom Kesslerom. travnja . 37. "Is academic medicine for sale?". Griffith. Zhao et al. Robins et al. 2004. siječnja 2005. Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina samo su jedan primjer kako je promidžba farmaceutskih tvrtki povećala prodaju mnogo više no što je nepromidžbena literatura privukla pozornost. com (pristup 6. svezak 328. 1117-1122. Archives of General Psychiatry. 32.. Vidi članke Toma Moorea o antidepresivima na http://www. J. op.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410. 16.. 40. Stranica obuhvaća jednostavan pretraživač. M.htm (pristup 6.R psychiatric disorders in the United States. ibid. P.com/resig. B C . Merikangas. 34. K.. . W. B. 36. V e d a n t a m . T. Jureidini.. svezak 19. K.gov/bbs/topics/news/2004/NEW0124. str. 373-80. Na temelju intervjua s D a v i d o m Healyjem za dokumentarni film Selling Sickness. 18.fda. Glasnogovornik Američke psihijatrijske udruge odbio je komentirati te optužbe. 39. Narrow.psych. International journal of Health Services. 30. New England Journal of Medicine.. 23. 34. S. Results from the National Comorbidity Survey". ibid. S. Informacije o lijekovima spomenutim u ovoj knjizi pronaći ćete na S P C na http://emc. Social Studies of Science. 26. 22. 33. and unmet n e e d for the treatment of mental disorders in the W o r l d Health Organization world health mental surveys".com (pristup 6. W a z a n a . Lexchin. P. Entanglement and Part 2.. siječnja 2005. BMJ. BMj.fda.htm (pristup 6. Intervju Raya M o y n i h a n a s W i l l i a m o m N a r r o w o m . Kessler.fda. Rae. http://www.. 19. op. 26.html (pristup 6.I I I . T h e W H O Mental Health Survey Consortium. )AMA. siječnja 2005.. McGonagle. 2004. 879-883. 35. 8-19.medicines. Part 1. R. D o e c k e . 663-679.).moshersoteria. 1999.. tada u Američkoj psihijatrijskoj udruzi. Berglund et al. str. Archives of General Psychiatry.gov/cder/drug/ antidepressants/SSRIPHA200410.. http://www. 25. "Mild disorders should not be eliminated from D S M . 1516-1518.uk/ (pristup 6. M a n s f i e l d et al. 2002.fda. Paradigm Pictures. 1989. "Industry role in medical meeting d e c r i e d . 2. Vidi i D.). J. G o o d m a n . Narrow et al. svezak 319. "Efficacy a n d safety of antidepressants lor children and adolescents". listopada 2004. str. R.pdf (pristup 15. "Violations of exhibiting rules at the 2002 American Psychiatric Association annual meeting".). str. 30. siječnja 2005. "Revised Prevalence estimates of mental disorders in the United States". cit.com/papers/DrRonaldKessler.org. T i p i č n o industrijsko financiranje edukacijskih aktivnosti ostvaruje se "neograničenim edukacijskim dotacijama".V " . 29. http://www.. 31. "Lifetime and 12-month prevalence of D S M . "Doctors and detailers: therapeutic education or pharmaceutical promotion?".. br. str. Healy.). D. Wolf.. Lurie. thomasjmoore. siječnja 2005. "Shaping the influence of everyday nerves".org/edu/ann_mtgs/am/04/programbk/p4tues03252004.. severity.).). str. 69-70. str. str. 11.pdf (pristup 15. Archives of General Psychiatry. http://www. D. svibnja 2003. Vancouver. 2004. listopada 2004. Angell. str. studenog 2004. L. svezak 59. 2581-2590. R. svezak 283. svezak 326. Kessler. Disentanglement". 20. cit..) 17. Tran.thomasjmoore. ibid.. 2003. svibnja 2002. 27.).gov/bbs/topics/news/2004/ NEW01124. M o y n i h a n . "Physicians and the pharmaceutical industry: is a gift ever just a gift?".) i http://www. siječanj 1994. 28. str.html (pristup 19. Vidi i članke Toma M o o r e a o antidepresivima na http://www.. svezak 291. 2004. C. godišnjeg skupa Društva za opću internu medicinu.. Intervju Raya Moynihana s Ronom Kesslerom. Washington Post. Upozorenja FDA o antidepresivima pronaći ćete na: http://www.

. 2003. Stranica obuhvaća jednostavan pretraživač. M. i http://www.net.. http://www. dokumentarni film. 325-356.fda.fda. siječnja 2005.org. Moynihan. 66.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410.gov. 69. 46..). Mitchell et al. special report". Davenport.. W. siječnja 2005. 47.). 436-440.). Psychotherapy and Psychosomatics. Podaci o učincima samog estrogena potječu od The W o m e n ' s Health Initiative Steering 216 217 ..org/edu/ann_mtgs/am/04/programbk/p5Wed042204.abc. Zapisnici na http://www. G.. "Raising questions about antidepressants".. "Medical use of antidepressant drugs in children and adults. T. 45. 23-27. "Evaluate return on investment of promotional events using patient-centric dana". R.. ibid.net.). "Psychotherapy versus medication for depression: challenging the conventional wisdom data".. kolovoz 2002. Podaci o kombiniranom obliku nadomjesne hormonske terapije potječu od Writing Group for the W o m e n ' s Health Initiative Investigators. Medical Anthropology Quarter.htm (pristup 6. 55. 2004. 59.a pronaći ćete na http://my. 61. W. 42.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01124. . Danton. Informacije o svim lijekovima pronaći ćete na S P C : http://emc. DeNelsky et al. srpnja 2001.html1#Psychopha rmacologicDrugs (pristup 6. " W h o pays for the pizza".. svezak 26. D. Hickie. cit. dodatak. siječnja 2005. str. op... op. svezak 18. Hadzi-Pavlovic. već povećanje rizika od suicidalnog ponašanja i razmišljanja.. Objašnjenje B M S . 67.org/risks/usSSRIuse0604. et al. Antonuccio. "Commentary: there must be limits to the medicalisation of human distress".abc. 314. str. siječnja 2005. 62.).). svezak 1 . W. cit.au/science/slab/medicine/trans2.druginjurylaw. drug safety research. siječnja 2005. Selling Sickness. 64. cit. str.au/science/slab/medicine/trans2. 6. 54.). http://www. str.html (pristup 6. str. Denarie i B. JAMA. 49. 57. siječnja 2005. http://www. 6.gov/cder/drug/antidepressants/SSRIPHA200410. str. www. str.).Medical Journal of Australia. 303. siječnja 2005. 574-585. Medical Journal of Australia.mca.org (pristup 6. 65.html(pristup6. T r e ć e poglavlje Suradnja sa slavnim osobama O v o poglavlje napisano je uz p o m o ć Ženske zdravstvene mreže Sjedinjenih Američkih Država te osobito uz pomoć Amy Alline i Cindy Pearson. cit. DeNelsky. 2004. 43.webmd. 44. 50. "Development of a simple screening tool for c o m m o n mental disorders in general practice".. S10-S17. svezak 288. T. 5 1 . Vidjeti i D. 70. siječnja 2005. siječnja 2005. ljeto 2002. "Association between antidepressant prescribing and suicide in Australia". godine iznesen kao dokaz u sklopu saslušanja o savjetodavnom odboru FDA. http://www. Heath.).pdf (pristup 6. 60. siječnja 2005. Taj je materijal u veljači 2004. 20.. prelisnuto iz Product Management Today. Danton i G.fda. M.htm (pristup 6. DTC Perspectives. Upozorenja EDA pronaći ćete na http://www. 236-239. D.fda.com/serzone-canada. siječnja 2005. Važno je da istraživanja ne otkrivaju povećanje rizika od samoubojstva. svezak 37. svezak 175.gov/cder/drug/antidepressants/ SSRIPHA200410..). svezak 328. Clarke i D. BMJ.medicines. ibid. vidi http://www. M o y n i h a n . ibid.gOv/ohrms/dockets/ac/cder04. 1. BMJ. http://www. siječnja 2005. 48.). Intervju Alana Casselsa s Warrenom Bellom. Burk. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 1995. I. "An examination of the efficiency of the 12item S P H E R E questionnaire as a screening instrument for c o m m o n mental disorders in primary care". M a n t i P.siječnja 2005. Moynihan.htm (pristup 6.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01124.. siječnja 2005.psych. Generički naziv Serzonea je nefazodon. I.pdf (pristup article/87/99492. svezak 68. Hall. "Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy menopausal women". Podaci o korištenju lijekova na http://www.ahrp. 52. M c K e n z i e .htm (pristup 6. 2001.9. http://fda.). svezak 318. 53. D. 321-333. str. R. Pojedinosti o nagradi potječu iz "The top 25 marketers of the year". Oldani. siječnja 2005. 1999. 16. uk/ (pristup 6. 1999. A..pdf (pristup 16.fda. str. ibid. op. "Thick prescriptions: toward an interpretation of pharmaceutical sales practices". siječnja 2004. 26. " F D A advisory panel calls for suicide warnings over new antidepressants".. cit. 58.com/content/ 56. i http://ww. o p . R.htm (pristup 6.). M o o r e .htm (pristup 6.1.). " W h o pays for the pizza". str.uk (pristup 6. Antonuccio. svezak 175. Komentari objavljeni u dokumentarnom filmu Selling Sickness. op.. Professional Psychology Research Practice. 68.Nofreelunch. Program je vođen neovisno.

asp?id=127 (pristup 6. 17. U apsolutnom kontekstu. Bell.srčani ili moždani udar na stotinu žena koje su uzimale nadomjesnu hormonsku terapiju.. Paradigm Pictures. " T h e social construction of menopause as risk".. 29. 8. op. 1998.. 10. E.htm (pristup 6. 28. 30. Ali.Committee. Izjava Wyetha upućena Rayu Moynihanu. 27. str. B. 2 1 . str. http://www-roymorgan. 1301. T. California. 25. 19..." 3. op. 3 1 . Feminine Forever. svezak 312. "Randomized trial of estrogen plus progestin for secondary prevention of coronary heart disease in postmenopausal women".. stranici knjige R. 2004. ožujka 2000. 18.. 1701-1712. 16.. studenog 1996. 2. cit. 9. Drugi istraživači nalaze još raniju povijest. ibid. 1966. 20. 1997. 4. stranici iste knjige.. Ferguson i C. "Changing ideas: the medicalization of menopause". . bez datuma. zastupnica prava pacijentica. 2004. svezak 2 9 1 . Katkad se u kontrolnim skupinama ne koristi placebo. Taking Hormones and Women's Health: Choices. Navod "kao ozbiljnu.. cit. 13. rezultati petogodišnjeg istraživanja otkrivaju još jedan negativan događaj . a često se uspoređuje više od dviju skupina. Hulley.). ibid. Sydney. "Hormone replacement therapy for peri. sudjelovala je u općoj promidžbi menopauze i hormonske terapije te u edukaciji javnosti pod pokroviteljstvom tvrtke W y e t h kako bi educirala žene o menopauzi i hormonskoj terapiji te ih potaknula da se o menopauzi i ublažavanju njezinih simptoma posavjetuju sa svojim liječnicima. Poglavlje se uglavnom bavi kombiniranim oblikom čiji škodljivi utjecaji izazivaju veliku zabrinutost. u sklopu opservacijskog ispitivanja nadomjesne hormonske terapije opaženo je da je broj srčanih udara bio manji u skupini žena koje su uzimale terapiju u usporedbi sa ženama koje je nisu uzimale. svezak 24. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. cit. "The social construction of menopause as risk". str. 26. 3. 13. knjižica za zdravstvene stručnjake. The Truth About Hormone Replacement Therapy. " W o m e n need to be fully informed about risks of hormone replacement therapy" (pismo). " T h e top 25 marketers of the year" na http://dtcnational. Little. str. Hulley. cit. 1996. Evans and C o m p a n y Inc. nedjelja 19. 23.and post­ menopausal women". W y e t h je gospođi Hutton platio rad na edukaciji javnosti o menopauzi i mogućnostima ublažavanja simptoma.. Palmlund. "Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal w o m e n with hysterectomy". pa su znanstvenici s velikom sigurnošću pretpostavili da nadomjesna hormonska terapija donekle štiti od srčane bolesti.com/indeks. S. BMJ. Parry.. D. TI. 14. ibid. Bush et al. str. 7. 20-22. National W o m e n ' s Health Network. Jednostavno rečeno. S. D C . " nalazi se na 5 1 . D. Social Science and medicine. Intervju nije uvršten u konačnu. v e ć se "promatraju".. Sudionici opservacijskog istraživanja ne razvrstavaju se u dvije ili više skupina kako bi se podvrgnuli pokusu.nih. Knjižica je utemeljena na konzultacijama iz 1995. Parade. međunarodni kongres o menopauzi. godine. Prima Publishing. siječnja 2005. 12. Washington. godine. N e w York (distribucija u suradnji s j. 1995. W i l s o n . op. cit. str. Intervju s Amy Doner Schachtel za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. G o s p o d a H u t t o n je u programu e d u k a c i j e o menopauzi i mogućnostima ublažavanja njezinih simptoma sudjelovala od 1999. siječnja 2005. emitiranu inačicu. 1987.com/latestnews.. Trenutačno nije u ugovornom odnosu s tvrtkom Wyeth. 535-542.. Bush et al. 2004. Writing G r o u p for the W o m e n ' s Health Initiative". svezak 18. "Rewriting menopause: challenging the medical paradigm to reflect menopausal women's experiences". 5. T. str. JAMA. Grady.. do 7.. Wilsona Feminine Forever.moguće je da je neka druga razlika između tih dviju 218 219 . 15. ibid. I. glasnogovornik W y e t h a je o d n o s tvrtke s Lauren Hutton opisao sljedećim riječima: "Gospoda Hutton. JAMA. Lippincott).. 9. Frontiers. National Health and M e d i c a l Research Council (Australija). http://cis. Grady. Price i H. Intervju s A m y Doner Schachtel za potrebe dokumentarnog filma 5e///ng Sickness. 6. Paradigm Pictures. Osobna komunikacija W y e t h a upućena Rayu Moynihanu.cfm?0A32A818-50BA-IDC3-650D-E180 0B48F772&modulelD=100000020&morganPoll=100000183&docType=3& page=1 (pristup 6. U odgovoru na pitanje Raya M o y n i h a n a .). Australia. svezak 19. N a v o d "estrogenska terapija. siječnja 2005. Posrijedi je jednostavan opis. Allina je koautorica knjige The Truth About Hormone Replacement Therapy. 22. naslovnica. 24. u odnosu na žene koje su uzimale placebo pripravak. 605-613.gov/fact/3_4. op. Risks and Benefits. do 2003. National W o m e n ' s Health Network. "The top 25 marketers of the year". S.. R. svezak 280. 1998. " i "ravnodušnost" nalazi se na 17.nci. op. I. Palmlund..). 8. Roseville. S. 87-94. M. 2002.. takve su pretpostavke u slučaju opservacijskih istraživanja često nesigurne . ibid. str.

ibid. 35. generičkim nazivom metilfenidat... R. J. patient-view.. 14... Razmatrani rezultati odnose se na dio W H I koji je ispitivao kombinaciju estrogena i progestina u usporedbi s placebom. 1999. 24. Grady. Priopćenje s naslovom " W H I H R T Update". Brojke iz ove i prethodne rečenice potječu iz članka Lawrencea Dillera. uvijek su pružale informacije o rizicima i dobrobiti u skladu s politikom tvrtke W y e t h i propisima Savezne uprave za hranu i lijekove. 36. G.. "The intangible magic of celebrity marketing". "National use of postmenopausal hormone therapy: annual trends and response to recent evidence". New England Journal of Medicine.." 33. "The extent of drug therapy for attention deficit-hyperactivity disorder among children in public schools". S. "Postmenopausal hormones . naizmjence koriste izrazi A D D i A D H D . 40. "Estrogen plus progestin and the incidence of dementia and mild cognitive impairment in postmenopausal women". H e r s h . svezak 355. Schumaker. vidi hltp://www. cit. 46. studenog 2004. A.. str. "Effects of estrogen plus progestin on health-related quality of life". R. svezak 288.com (pristup 16. LeFever. "Fundraising and the growth of industry involvement".. Hemminki i K.. S.. veljače 2000. Wyeth-Ayerst. ". cit.. "Trends in the prescribing of psychotropic medications to preschoolers". Ray Moynihan: "Jesu li slavne osobe s platnog popisa tvrtke W y e t h angažirane radi promicanja rezultata H E R S istraživanja ili W H I podataka? Molim vas da iznesete što više primjera takve promidžbe.. 49. Hays.. generičkim imenom amfetamin-dekstro-amfetamin. American Journal of Public Health.. 2003.. 48. svezak 2. zbog jednostavnosti. 37. 1025-1030. 2003.. "Risks and benefits of estrogen plus progestin. JAMA. Moynihan. Safer. 23.. 32. "Celebrity public relations: an alternative to DTC". svezak 1 . w w w . 566-569..skupina prouzročila manji broj srčanih udara u jednoj skupini. dosReis et al..). broj. siječnja 2005.. Dawson i A. svezak 348. 1839-1854. 1835-1837. Netom prije te preporuke A C O G . Writing G r o u p for the W o m e n ' s Health Initiative Investigators. AFR. DTC Perspectives.com/focus_article. uključujući one u kojima su angažirane slavne osobe. svezak 291. svezak 283.plosjournals. "Celebrity selling".. Iz elektroničke prepiske Raya Moynihana i tvrtke W y e t h . svezak 324..). neovisni istraživači u The Lancetu objavili su pregled svih postojećih istraživanja o tim lijekovima zaključivši da ne nude dobrobit u slučaju srčane bolesti (E. "Value of drug licensing documents in studying the effect of postmenopausal hormone therapy on cardiovascular disease".a . (pristup 30. Rapp et al.asp?f=children&b=healthology&c =adhd_controversy (pristup 6. generičkim imenom atomoksetin H C I . 50. J. Colditz. 4. The Lancet. str. Vidi The W o m e n ' s H e a l t h Initiative Steering C o m m i t t e e . str. ". srpnja 2000. Moynihan. 2651-2662. Morrow. str. 34. srpnja 2000. 4 1 . 2002. I tvrtka W y e t h je u to vrijeme bila zabrinuta zbog drugih vrsta lijekova koji su se pojavljivali na tržištu nadomjesne hormonske terapije. Health and Social Campaigner's News u izdanju Patient View. str. 2. op. op. 1." Tvrtka W y e t h je odgovorila: "Svi programi edukacije o menopauzi i sve reklame nadomjesne hormonske terapije tvrtke W y e t h . travanj 2004. travanj 1998.. 39. i Strattera. O c k e n e . str. R. A C O G priopćenje za javnost. J. Benshoshan. Adderall. McPherson. S. 47-53. 38. BMJ. M. Pismo Philipa J. "Failure of estrogen plus progestin therapy for prevention". Brunner et al. PloS Medicine. D. str. 25. Moynihan. str.1371/journal. Dio golemog W H I istraživanja kojim se uspoređivao estrogen s placebom nije iznjedrio podatke samo o općenitoj dobrobiti već informacije o povećanju broja moždanih udara i smanjenju broja prijeloma kuka.0010042 2004. 5 1 . svezak 89. studenog Četvrto poglavlje Partnerstvo s pacijentima U o v o m se poglavlju. Izraz A D H D korišten je na mjestima na kojima se u lom obliku pojavljuje u navedenim materijalima. JAMA. 2000. New England Journal of Medicine. R. 6.org/perlserv/?request=getdocument&doi=10. 25.therapy for symptoms only". Hill & Knowlton.. 44. Stafford. " N e w doubts over hormone drugs". 2004. "Understanding M e n o p a u s e " . 47. 3. 42. bez datuma. 2003. na http://medicine. Reklama u časopisu Sunday Telegraph. JAMA. priopćenje za javnost. str.pmed. Leagault.. ibid. 2004. Stefanick i R. 366-368. 1342. str.... W o m e n ' s Health Initiative (2000. 2000. 43.healthology. . Lijekovi spomenuti u o v o m poglavlju su Ritalin. 220 221 .). JAMA. D. 1359-1364. 45. S druge strane randomizirana kontrolirana istraživanja u pravilu daju pouzdanije rezultate nego opservacijska istraživanja jer se uspoređuju dvije što sličnije skupine. K. Fletcher i G. C. svezak 348. S. 2003. de Vanea. "Effects of Conjugated Equine Estrogen. 2002. Zito. O. siječnja 2001.. svezak 289.). T h e Australasian M e n o p a u s e Society.

US News&Wodd Report. Tvrtka je odbila intervju za potrebe ove knjige. ibid. slajd 10. 37. siječnja 2005. Lijek je selektivni inhibitor ponovne pohrane norepinefrina. siječnja 2005. "Forging alliances.org/webpage. Vidi www. ožujka 2005. Timimi.). 1999. Moncrieff. svibnja 2004. 222 223 . objavljeno na http://www.shire. "Forgingalliances. službenik C H A D D . siječnja 2005. Cox. cit. 27.).pdf (pristup 2. J e d n a od posljedica financiranja skupina pacijenata sredstvima farmaceutske industrije jest činjenica da se novinare uglavnom upućuje pacijentima koji su imali pozitivna iskustva s lijekom pokrovitelja.org/en/aboul/causes (pristup 6. svezak 5. svibnja 2004. Cox.). ibid.a . Priopćenje za javnost tvrtke Shire o istraživanju s datumom 6. str.chadd. 9. 6.org/en/ treatment/medical (pristup 6. 18. 32. veljače 2004.cfm?cat_id=7&subcat_id=38 (pristup 3 1 .org/webpage. Vidi i S.).. J. 6. travnja 2004.).html (pristup 6. svibnja 2004. 8. ibid. 59-63..nih. 26. http://www. na http://www. "Forging alliances.). ibid. str.5. 4 1 . Clinical Child and Family Psychology Review. Reklama tvrtke Lilly za Stratteru. 8. 23. Basingstoke. 2 1 . naslovnica časopisa US News & World Report. svezak 7. http://www. R.freeuk. cit. 30. Kings College. 40. 2004. ožujka 2005.chadd. Clinical Child and Family Psychology Review.pdf (pristup 6.pbs. "Regulatory approval r e c e i v e d for A D D E R A L L X R ™ i n Canada. 25.. a d v o c a c y partners". 13.chadd.com/ Acritiqueofconsensus. ibid. 20.).help4adhd. Posjet Raya Moynihana kongresu APA-e. P o v i j e s t tvrtke Shire na http://www. http://www.).cspinet.).shire.biospace. siječnja 2005. Priopćenje za javnost tvrtke Shire o istraživanju. http://www. 33. UK". 28. siječnja 2005. 26.cfm?cat_id=2&subcat_id='l (pristup 6. Paradigm Pictures.). N a v e d e n a tvrdnja o lijeku nalazi se na http://www. Tvrtka je odbila zahtjev za davanje intervjua za potrebe ove knjige. Intervju Raya Moynihana s Johnnyjem Hollidayom za BMJ. 11. Intervju Vincea Parryja s Cathy Scott za potrebe dokumentarnog filma Se///'ng Sickness.cfm?StorylD=16058620&full=1 (pristup 6.. 24.html (pristup 6. Vidi 12. 10. Moncrieff i J. " T h e ties that bind". bilješku. 2004. Jureidini.. Moncrieff i J. siječnja 2005.chadcl.). str.. travnja 2004.org/wgbh/pages/frontline/shows/medicating/interviews/ antosson.org/ integrity/corp_funding. 42. 44. 7. Stephen Spector. Tvrtka Shire svoj altruizam objašnjava u intervjuu na http://www. rujan 2002. P r i o p ć e n j e za javnost tvrtke Shire.. str.cfm?StorylD=16058620&full= I (pristup 6.pbs. dodatak časopisu Pharmaceutical Executive. 4.org (pristup 2. Maudsley dokumenti za raspravu. Prezentacija tvrtke Shire na http://www. slajd 11.htm (pristup 6. 29. "Living with Adult A D D " . http://www. Jureidini. 38..com/l_5_news/pr072203. "Methylphenidate" (temeljni dokument). http://wwwxhadd.".. 26. siječnja 2005. "A critique of the international consensus statement on A D H D " . 34. siječnja 2005.org/pdfs/preliminary_program_2004. siječnja 2005." 12. http://www. istraživanje je pokazalo da A D / H D ima vrlo jak biološki temelj. 13.).html (pristup 2. "The ties that bind". Barkley et al. 17. listopad 1995. 39. siječnja 2005. 19.gOv/cons/110/110:statement.). http://consensus. 65 (dvije stranice iza članka).strattera. Najnovija događanja vezana uz Stratteru pronaći ćete na http://fda. na htlp:// www. 36.. London. Vidjeti J. "Is psychiatry for sale?".a piše: "lako još nema konačnih odgovora. siječnja 2005. cit. 2002..pdf (pristup 6. http://www.haiweb.). Predsjedateljica konferencije u završnoj je riječi naglasila reklamnu poruku da je A D H D doživotni poremećaj. 2004.com/news_story. "A critique of the international consensus statement on A D H D " .. cit. Teri P.critpsynet. Cox. op. 16. 35.gov/bbs/ topics/ANSWERS/2004/ANS01335. op. 14. seminarsko izvješće.org/pdfs/chactdincomesources2003.pdf.html (pristup 6."..com/shirepharma/ Corporatelnformation/history.org/pdfs/chaddincomesources2003. op.). 43. 15. "International consensus statement on A D H D " . 3 1 .). 89-111. siječnja 2005. Institute of Psychiatry.. Vidi bilješku 12. a ne pacijentima s negativnim iskustvima... op. Health Action International.). racl br. Teri P. S. D E A . lipnja 2004.org/ wgbh/pages/frontline/shows/medicating/interviews/antosson.com/shirepharma/uploads/presentations/ MLConf_030204. 3. J.com/news_story.biospace. preuzeto s web-stranice Centra za znanost u interesu javnosti. 2004.pdf (pristup 6.pdf (pristup 6. S.. Teri P. str. Timimi. siječnja 2005. 22.help4adhd.jsp (pristup 6. siječnja 2005.). Na web-stranici C H A D D . http://www.

Intervju Alana Casselsa s Curtom Furbergom. American Psychiatric Association. 2000. 11.com/focus_article. "Drugs and the medicalization of human problems". raspolaganju posebne edukacijske usluge ili smještaj u uobičajenoj učionici... G. svezak 350. Sveučilište U m e a c . Psaty. C... 1237-1245. Detection. svezak 342. Elo. safety of treatment. Dillerom. str.healthology. C. "Drugs in the news: an analysis of Canadian newspaper coverage of new prescription drugs".". G.asp?f=childr en&b=kealthology&c=adhcl_controversy (pristup 6. Chobanian. str. C.).. u skladu sa Zakonom o osobama s invaliditetom. JAMA. M.ims-global. 54.meclicalconsumers. Boomers".. journal of Drug Education.. H. siječnja 2005. Heikki Frick. siječnja 2005. Ross-Degnan et al. 12.nihcm. and Treatment of High Blood Pressure: the J N C report". godišnja konferencija za znanstvene novinare.healthology. Stockwatch kolumna u Smart Money.). Science. Furberg i B. 58. 46.asp?f=children&b=kealthology&c =adhd_controversy (pristup 6. ".smartmoney.a piše: "Djeci s A D / H D . Cassels. Vidi i H.ti. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry. "Attention-deficit hyperactivity disorder. na 224 225 . changes in risk factors. "Coverage by the news media of the benefits and risks of medications". L. 2560-2572. Wolraich i M. 48.. 2000. 7. 1978. " T h e ' B o o m ' of the Baby story/0101/news_story_010123. svezak 288. "Attention-deficit hyperactivity disorder. 629-638. A. op. http://www. 1977.. Black et al. 2. cit. Alan Cassels nazočio je mnogima od tih izlaganja te često razgovarao s Jamesom McCorrnackom i Bobom Rangnom.).healthology. Black et al.. A M A . J. Chobanian. journal of Clinical Psychology in Medical Settings. R a p o p o r t . G.. New England Journal of Medicine.ubc. 15.. počasni doktorat.org/pages/Prehypertension. 5. Slijedi opis uobičajenog izlaganja. www. 560-563.thiazide diuretics are the preferred initial therapy for hypertension" (uvodnik). Slajd se temelji na podacima iz sljedećeg istraživanja: M. 1645-1650. 5 1 . Appel.org/spending2001. "Attention-deficit hyperactivity disorder: the medicalisation of misbehaviour". str. Vidi I M S Health. 2002. Canadian Medical Association journal. i 14. Searight i A. Haapa et al. Dietrich. Hills. 56. 1997. 2004. Chobanian. A.. 1998.. 1995. T . op. "90%" potječe od A. str. JAMA. 6 1 . "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention. Stacey L. po potrebi. H. "The verdict from A L L H A T . 55. str. cit. 78. op. siječnja 2005. cit. K. H.html 9. " D e x t r o ­ amphetamine: its cognitive and behavioral effects in normal prepubertal boys". 53.. kolovoza 2004.. Evaluation.htm (pristup 24. " J N C VI: timing is everything". Searight i A. c o m / s h i r e p h a r m a / N e w s A n d M e d i a / P r e s s T e l e a s e s / showShirePress. ". siječnja 2005. 2003. cit... "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention. u kolovozu 2003. siječnja 2005. t h e l e d g e r . Intervju Raya Moynihana s Judith Rapoport. na http://www. Bakris. 6." 52. Baumgaertel. Cole et al.). M c L a r e n . M. 4. 4. h t t p : / / w w w . Intervju Raya Moynihana s dr. 45. M c L a r e n . listopada 2004. izdanje (DSM-IV-TR). Jedan od njezinih najvažnijih članaka bio j e J . 467-495. svezak 34. Iz Dillerova članka na http://www. Osobna poruka Brucea Psatyja Rayu Moynihanu.asp?f=children&b=kealthology&c =adhd_controversy (pristup 6. and incidence of coronary heart disease". Švedska. http://yahoo. www. Bakris.com/focus_article. http://www. S. 47. "Comparison of diagnostic criteria for attention deficit disorders in a G e r m a n elementary school sample". sir.). svezak 317. 1133-1137.. 23. str. Intervjui Alana Casselsa i Raya Moynihana s Curtom Furbergom. ožujka 2002. R.).. svezak 289. M . a odrasli s A D / H D . H. ibid. str.pclf (pristup 6. "Is psychiatry for sale?" op.). siječnja 2005. 317-322. 10. A. 50. 59. h t t p : / / w w w . O. Black et al..com/insight/news_ cfm?story=20020328 (pristup 4. ibid. D. J. Searight i A. Moncrieff.. c o m / a p p s / p b c s . D. 13. http://www. ". vodećim stručnjakom za hipertenziju. 2003. 3039-3042. str. 8.jsp?ref=343 (pristup 6. svezak 199. Hughes. str. http://www... Peto poglavlje P r e t v a r a n j e rizika u m e d i c i n s k a s t a n j a 1.o m danas su. svezak 168. siječnja 2005. New England Journal of Medicine.).ca (pristup 7.docdiller. Izraz "bubnjaju" potječe iz Guidebook for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 62.). 57. d l l / a r t i c l e ? A I D =720040517/ NEWS/405170381/1039 (pristup 6.. Bakris i H. 14... svezak 5. cit. "Hearty stock"..1987. 13. s h i r e . kolovoza 2004.com/stockwatch/indeks. 60. 3. Washington. B u s c h b a u m .com/focus_article. "The Seventh Report of the Joint National Committe on Prevention. Moynihan. ibid.o m mogu ostvariti prilagođene uvjete. svezak 7. Intervju M a r y a n n e Napoli iz Centra udruge potrošača lijekova s doktorom Michaelom Aldermanom. op. "Helsinki Heart Study: primary prevention trial with gemfibrozil in middle-aged men with dyslipidemia. The Lancet. Vidjeti i A. Z a h n e t al.com (pristup 6. Na web-stranici C H A D D .).. Bradford. Bero. siječnja 2005. 1413. McLaren.. 49..Hills.

nhlbi. E. "Vidio sam. 24. Generički naziv Norvasca je amplodipin. 16. 1850-1856. jutros ovdje u A C C . cit. 18. 2002. http://www. svibnja 2004. u sklopu izlaganja ALLHAT-a. 2001. Bakris. Ha. 36.a . Archives of Internal Medicine..nih. ". educirati timove dobrovoljaca u župama.gov/Health/prof/heart/other/church. Vodič se temelji na poukama crkvenih demonstracijskih programa provođenih uz potporu N H L B .. provodili djelotvorne programe prevencije kardiovaskularnih bolesti. Peeters. stupid! W h y almost everything written about treating blood pressure is wrong". Medical Journal of Australia. JAMA. Materson. Annals of Internal Medicine. Angel et al.).americanheart. siječnja 2005. 18. Vidi pismo na http://www. siječnja 2005. prosinca 2002. Fretheim. D..fcgi?artid=201005 (pristup 7. 47. M..O R G A N I Z A C I J S K E P R O M J E N E .ims-global.eom/insight/news_story/0403/news_story:040316.). http://www. Xin i J. http://www. Intervju Alana Casselsa s Curtom Furbergom. 2004.gov/articlerender.no/isf/letter/reply. 170. 26.nih. M c N e i l ... B. A. ]. " D o e s evidence-based medicine suggest that physicians should not be measuring blood pressure in the hypertensive patient?".. A. Chiquette.. " P B S / R P B S cost implications of trends and guideline recommendations in the pharmacological management of hypertension in Australia. 565-568.16. 17.E U R O P A . str. 1993. J.. svezak 17. X. 17. Kendrick. "Economic implications of evidence-based prescribing for hypertension: can better care cost less?".php (sljedeći navod potječe iz istog izvora). Bruntlandov odgovor je na http:// www.com/htmen/3_1_5. L.. 28. cit. O x m a n .php (pristup stranici ograničen). 35.. 3 1 . Lenzer. na http://www... siječnja 2005.u . M. Kendrick. rad s datumom 2 1 ..). 1998. T h e Treatment of M i l d Hypertension Research Group. M. Graves i S.). 16. http://www. Sadrži informacije o tome kako stupiti u kontakt s vjernicima i privući ih.. str.). 25.nih. Reda. ibid. controlled trials".htm (pristup 7. The A L L H A T Officers and Coordinators for t h e A L L H A T Collaborative Research G r o u p . "Marketing: Spin doctors soft pedal dana on antihypertensives". "The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention.). 914-921. placebo-controlled trial of a nutritional-hygienic regimen along with various drug monotherapies".htm (pristup 7. New England Journal of Medicine. str.. Cochrane Review From The Cochrane Library. "Release of the results of the antihypertensive and lipid-lovering treatment to prevent heart attack trial: what makes A L L H A T special?". svezak 151.htm (pristup 7. Dobra vijest jest to što su najvažnije liječnike vrlo domišljato poslali u obilazak grada da ne bi slušali kako Curi Furberg ponovno blati Pfizer!" 33. od 32 stranice brošure "Working with religious congregations: a guide for health professionals".. 29. BMJ.ca/ pages/letter47.uib. Vidi C. pubmedcentral. održavati započete aktivnosti 226 227 . U K . (pristup 7. JAMA. 2004. 354-360.imshealthcanada. A. 2002. 1413-1423. Glasnik Terapeutske inicijative br. siječanj-ožujak 2003. Avorn. siječnja 2005. M. 19. siječnja 2003. 2003. op. svezak 328. Fischer i J. ožujka 2000. 1991. siječnja 2005.pdf. 30.. htm (pristup 7. http://www.. not a disease. Curt Furberg. siječnja 2005. svezak 291. H. Black et al. napomene na tiskovnoj konferenciji. str.nhlbi. "Suffer the little children".. Cushman et al.gov/health/allhal/furberg. svibnja 2004. "High blood pressure: it's a symptom. J.. 2 1 . broj. Tvrtka Pfizer odbila je zahtjev za davanje intervjua za potrebe ove knjige. str. Vidi 18. 2003. 34. 4. "Effect of aerobic exercise on blood pressure: a meta-analysis of randomized. siječnja 2005. Chichester.. Elektronički dopis tvrtke Pfizer..com/kendrick/2003_jan16. Mulrow. "Single-drug therapy for hypertension in m e n : a comparison of six •intihypertensive agents with placebo". str.redflagsweekly.uib. et al. "Dieting to reduce body weight for controlling hypertension in adults".. svezak 136.. op. W.htm (pristup 7. "The potential savings of using thiazides as the first c h o i c e antihypertensive drug: cost-minimisation analysis". na http://www. svezak 174. American Journal of Hypertension.ti.. str. svezak 326.. Nelson. 2 1 . svezak 2888. 22. S Whelton. 23.com/kendrick/2004_may21. 1994-1998". Intervjui Alana Casselsa i Raya Moynihana s Curtom Furbergom.). str.). 37. Subject: R: PRIOPĆENJE LIJEČNICIMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE . " M a j o r o u t c o m e s in high-risk hypertensive patients randomized to angiotensin-converting enzyme inhibitor or calcium channel blocker vs diuretic". 2981-2997.. Uvjeren sam da će vas obavijestiti o rezultatima izlaganja.redflagsweekly. 32. A.. A. G. Chobanian. "The treatment of mild hypertension study: a randomized. National Heart..ubc.. s naslovom: "The answer: thiazides first line for hypertension". dostupno na http://www. Sheps. Aaserud i A. Lung and Blood Institute ( N H L B I ) na http://www.org/presenter. B M C Health Serv Res. svezak 3. istraživač ALLHAT-a.jhtmRidentifier=5609 siječnja 2005. 20. 27 T h e A L L H A T Officers and Coordinators for the A L L H A T Collaborative Research Group. Chin.no/isf/letter/ (pristup 7. 493-503.

. Intervju Cathy Scott s Barbarom Mintzes za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness.. American Journal of Psychiatry. Chrisler i P. S p o m e n u t o u europskoj odluci na http://www. S. Tremmel i G.pdf (pristup 7. Health Action International E u r o p e 2002. 10. Parry. svezak 358. Intervju Cathy Scott s Barbarom Mintzes. 25. W e l c h . 2001. 2002. Vidi i R. str. BMJ.. 6. 1141-1146. svibnja 2003. Generički naziv Zolofta je sertralin. S. poremećaj socijalne anksioznosti).emea. Vidi w w w . Intervju Raya Moynihana s Barbarom Mintzes. M o y n i h a n . Paxil je u Australiji Aropax. str. 19. svezak 346. J. R. J. BMJ. 16. svezak 324. 2 1 . cit. G e n e r i č k i naziv Prozaca je fluoksetin. 3.nhlbi." Iz R. Villiams i B... članovi savjetodavnog odbora. M... Mintzes. Vidjeti i http://hin. P M D D je naveden kao dijagnoza koja iziskuje daljnje istraživanje.gov/cder/warn/nov2000/dd9523. op. str. S. S p o m e n u t o u europskoj odluci na hllp://www. J. što je očito u porastu broja istraživanja afektivnih bolesti nakon uspostavljanja dijagnostičkih kriterija za afektivne poremećaje [odnosno. 910-911. 1. BMJ. 2002.. Savezna uprava za hranu i lijekove katkad zahtijeva objavljivanje ispravke. ". N I H broj izdanja: 97-405«.htm#hypertens2 (pristup 7.)..). "Controversial disease d r o p p e d from Prozac product information". Ukoliko je obmanjujuća informacija iznimno pretjerana. Sturchio.. 5. str. 23.nih.eu. Schoffski. cit. 30. siječnja 2005.. 11.. 2004. 22. Severino. "Direct-to-consumer advertising-education or emotion promotion"... 12. Intervju Raya Moynihana s Jean Endicott. 13.. Barer. Vidi i J. cit. 1989. "Late Luteal phase dysphoric disorder and D S M . na http://www. 324. Magrini. Kravitz et al. za depresiju. o r g / c a m p a i g n / DTCA/2002_symposium_report.. 28.htm (pristup 13. 2003. Parry. mahom aktivni istraživači na tom području. L. 17.. New England journal of medicine.gm. svezak.org/ Malcolm. Caplan. R. "Providing prescription medicine information to consumers: Is there a role for direct-to-consumer promotion?".eu. svezak 326.). Liberati i N. 14. Schwartz. "The new hypertension guidelines: now we are ail to be officialy ill" (kratka rasprava). 29. str. str.gov/nhbpep_kit/hpbs. 892-897. 7. 2002.wiso.emea. 524-526. E. "Information from drug companies and opinion leaders". J e a n Endicott rekla je Rayu M o y n i h a n u da je tvrtka Lilly sudjelovala u financiranju toga skupa. "Direct to consumer advertising is medicalising normal human experience". svezak 328. sir.int/pdfs/human/ referral/326303en. Vidi drugo poglavlje. 18. J.). 20.pdf (pristup 7. svezak 13. ali tvrtka je odbila odgovoriti na pitanja o tome. cit.pdf (pristup 7. B. "Direct to consumer advertising is medicalising normal human experience (for)". op.te pratiti i ocjenjivati programe LI župama. "The strange case of Dr Jekyll and Ms H y d e : how P M S b e c a m e a cultural phenomenon and a psychiatric disorder".inl/pdfs/human/ referral/326303en. 146. 12. a u Ujedinjenom Kraljevstvu Seroxat. 24. Endicott. 2002.).de/ (pristup 7.. svezak 324. "Direct to consumer advertising. h a i w e b .unierlangen. Eriksson e t a l . Spitzer. B. Z b o g svih tih razloga. BMJ. Williams i B. 8. Primjerice. bili su oduševljeni zbog ustanovljavanja dijagnostičkih kriterija za L L P D D . 2. 38. Naziv Sarafem u ovom se poglavlju koristi naizmjence s nazivom Prozac. 1156-1157.).).. sir. siječnja 2005. 2004. S. "Direct to consumer advertisements for prescription drugs: what are Americans being sold?". intervju Raya Moynihana s Jean Endicott. "Late luteal phase dysphoric disorder. "Diffusion of medicines in Europe" na http://www.. Odlomak je utemeljen na intervjuima Raya Moynihana sa Sally Severino. Paradigm Pictures. 2004. G e n e r i č k i naziv Paxila je paroksetin. siječnja 2005.. O. Severino. 228 229 . Intervju Raya Moynihana s R. sv.thincs. 365. Spitzer. siječnja 2005. 15. izvješće sa simpozija. A. ibid.. 2002. siječnja 2005. "Influence of direct to consumer pharmaceutical advertising and patients' requests on prescribing decisions: t w o site cross sectional survey". ". S. 2 1 . M. siječnja 2005. 4. Spitzerom. http://www. 278-279. ibid. Woloshin. siječnja 2005. The Lancet. J. 26.pdf (pristup 13. op. 2004. . Intervju Cathy Scott s Paulom Caplan za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. Amsterdam. Malcolm Kendrick. 908-911. 27. B. Wolfe. str. Bonaccorso i J. Osobna poruka Alanu Casselsu. "Is Premenstrual Dysphoric Šesto poglavlje Reklamiranje bolesti Lijekovi razmatrani u ovom poglavlju u nekim se zemljama prodaju pod drugačijim nazivom.I I I . str. Mintzes. koji će biti objavljeni u D S M lll-R. 274-306.fda. Mintzes. jer su posrijedi različita tržišna imena istoga lijeka fluoksetina.R " . Annua/ Review of Sex Research.. 9. op. Spitzer je zapisao da je mogućnost takvoga istraživanja bila najvažniji motiv za stvaranje novoga mentalnog poremećaja: "Dijagnostički kriteriji potiču istraživanje. BMJ.

fda. cit. vrlo privlačnom ženama.). 6.). Paradigm Pictures. broj izdanja GAO-03-177 (Washington G A O . op. postat će dio tvrtke G S K . D. 43-49. znojenje. 1999." Vidi navod na http://www. U pisanju ovoga poglavlja mnogo nam je pomoglo djelo B.). Intervju Cathy Scott s Vinceom Parryjem za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. tremor. različite boje. cit. ibid. Brojka "jedan od osam" potječe iz brošure objavljene u prosincu 1998. naziv stanja. već i nomenklaturu koja ide uz njega ili jezik koji ga podupire.. U Australiji je nadzorno tijelo izdalo prva upozorenja protiv korištenja Aropaxa u toj skupini.). I ne samo naziv. "Prescription drugs: FDA oversight of direct-toconsumer advertising has limitations". "Is Premenstrual Dysphoric Disorder a distinct clinical entity?". Koerner. svibnja 2004.com/ pmdđ/important_safety_info.). oslabljen nesani< a. ibid. primjerice. Dio intervjua neposredno prije navoda u tekstu. proljev. a to je ono što su tražile.com 5. svezak 8.. ozljede. dok je tableta obojena ljubičastom bojom. 2002. 37. abnormalne snove. još nekoliko drugih tvrtki za odnose s javnošću specijaliziranih za zdravstvenu skrb. US General Accounting Office. 3 1 . cit.paxilcr. 2. 663-679. Željeli su terapiju s vlastitim identitetom.eu. Healy. M e d u drugim nuspojavama su infekcija. 39. cit.html (pristup 26.gov/cder/warn/nov2000/dd9523. 28. Intervju Cathy Scott s Deborah Olguin za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness.". James Lorimer & Company Ltd. 33. Endicott. Caplan. uz tvrtku Cohn & W o l f e . U vrijeme pisanja ove knjige W P P grupa obuhvaćala je. naziv s kojim se poistovjećuju i zašto se poistovjećuju s njime.int/pdfs/human/referral/326303en. poremećaji vida i pospanost. Takvo što ima osobnost u kojoj oni vide sebe. op. "Controversial disease dropped from Prozac. Intervju Cathy Scott s Paulom Caplan za potrebe dokumentarnog filma Se///'ng Sickness.paxil. "Perspective. S e d m o poglavlje Oblikovanje j a v n o g mnijenja O p ć a napomena za ovo poglavlje: od svih antidepresiva iz skupine selektivnih inhibitors ponovne pohrane serotonina u Sjedinjenim Američkim Državama samo je Prozac odobren za djecu. siječnja 2005. ibid. U v e d e m o ih u žarišnu skupinu.. Ogilvy i Burson-Marsteller.emea. op.a i rekli su nam da žele terapiju koja će razlučiti P M D D od depresije.org/cgi/reprint/hlthaff. siječnja 2005. Također J.. na http://content. hllp://cohnwolfe. A kad sve to razmotrite s pacijentom. 1.pdf (pristup 7. Amsterdam.. godine naslovljene "Social Anxiety Disorder: it's more than just shyness".com/Content.). tu su smatrale posebnom i zaključile da je upravo za njih. glasi: "Kako se povezujemo s pacijentima? Načinimo profil identificiranih pacijenata i uvedemo ih u istraživačke situacije. zijevanje. "The art of branding a condition".aspx?Nodeld=12 (pristup 7. otprilike u vrijeme uvođenja Sarafema na tržište. op. Toronto. op.Disorder a distinct clinical entity?". Eriksson e t al. 38. različita pakiranja. J . Stoga samo pakiranje i naziv Sarafem djeluju fino. health affairs".). travnja 2004. osjetilne p o r e m e ć a j e (uključujući osjete električnih šokova). seksualne teškoće. siječnja 2005.com/misleading-medicine. 4. 45. tjeskobu. E . 2004. J . Intervju Cathy Scott s Barbarom Mintzes za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. str.. uključujući Hill & Knowlton. suha usta. •II. "Pitali smo žene i liječnike o liječenju P M D D . zatvor. astenija. baš kao što je Parry objasnio. Chrisler i P. http://www. http://cohnwolfe. Parry. 7..). http://www." O s i m toga. Cijeli odlomak potječe iz R.htm (pristup 7. uznemirenost.com/pmdd/PMDD_Medication. Moynihan. marketinški suradnik tvrtke Lilly rekao je novinarima da je tvrtka obavila svoju zadaću..html (pristup 26.antidepressantsfacts. Intervju Raya Moynihana s Jean Endicott. "The strange case of Dr Jekyll and Ms Hyde". 35.com (pristup 7. siječnja 2005.256v1 . siječnja 2005. Godine 2000. koja obuhvaća možda desetak vrsta osobnosti. svibanj 2003. ženstveno.. 3.w4. mučnina. Sitno otisnuta informacija na službenom pakiranju Paxila danas upozorava da "prestanak uzimanja lijeka može izazvati nuspojave: vrtoglavicu. Tvrtka se u to vrijeme zvala SmithKlineBeecham. http://www. MM&M. Journal of Women's Health and Gender Based Medicine. mučninu i znojenje". http://www.wpp.pdf (pristup 7. 36. Vidi i H. http://www.cr. apetit) vrtoglavica.). str. Smiruje i tješi. 2003. "Disorders made to order: pharmaceutical companies have come up with a new strategy 230 231 . siječnja 2005. 40. Let Them Eat Prozac. 42. Od svih boja koje su im pokazali.heallhaffairs. W a x m a n . cit.pdf (pristup 7. cit. u izdanju tvrtke SmithKlineBeecham. te im iznesemo različite koncepte. V. 43. niz različitih poruka našega pristupa. 34. op. 44. svibnja 2004. različite nazive. kažu vam što im najbolje odgovara. 32.

str. 5 1 . ICD-10. 2002. 30. Ciljevi i postignuća kampanje objavljeni su na w e b u ..).com/dg/fcl072. 232 233 . svezak 42. 8-19. koaliciju su činile Američka psihijatrijska udruga (APA).first go out and find a new mental illness.. 2000.. da A D A A ima savjetodavni odbor koji obuhvaća predstavnike tvrtke i da se konferencije A P A . http://www.). Heath i D. then push the pills to cure it". godine. Generički naziv Aurorixa je moklobemid. Osobna poruka Murrayja Steina Rayu Moynihanu. 7. American Psychiatric Association. 33. review of a neglected anxiety disorder". Koerner. 37." op. "Health Academy". Archives of General Psychiatry. javnost je doznala što je ta priprema obuhvaćala. Moynihan. David Healy procjenjuje da je posrijedi manje od 1 > Brojka od 16% %. 1985. Stein. 2003. 25. 205. "Social anxiety disorder". siječnja 2005. u Anxiety Disorders.socialaudit. McGonagle. Intervju Cathy Scott s Vinceom Parryjem za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. M. revizija 24. New Republic. Rae. 7. stranici D S M . A. "Disorders made to order. 34. 16. Svjetska zdravstvena organizacija. 2 1 . Vidi i R. siječnja 2005. 40. Zhao et al... 22. To je Ricky rekao Oprah.). M o y n i h a n . "Social Anxiety Disorder. svezak 325. op. R.).com/partnersinwellness/icl23. 2097. navedena je u P. Henry. op. Vidi http://healthacaclemy. ibid. AO'l. cit.. BMJ.htm (pristup 7. Prema Koernerovu članku." 26.org. 115-123. du Toit i D.I V . Kessler. "Drug firms hype disease as sales ploy...T R . op. ". 27. 32.fortunecity. 13. 18. 39. Fyer i D. Massachusetts.pdf (pristup 7. 36. Ballenger. 9. du Toit i D. cit.R psychiatric disorders in the United States: results from the National Comorbidity Survey".. Asksant. 8. 2002. 20.. kolovoza 1999. 1998. 28. "Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering".. "Disorders made to order. Intervju Raya Moynihana s Williamom Narrowom. Intervju Cathy Scott s Deborah Olguin za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. Washington Post. iz prosinca 1998.prsa.. Medicine Out of Control. 107. 11. 2004.to market their drugs . 4.htm (pristup siječnja 2005. u izdanju Health Action International. Vedantam. str. fortunecity. (eds) D. cit. "Lifetime and 12-month prevalence of D S M . str.). M a i d e n . Cottle. siječnja 2005. srpnja 2001. Blackwell Publishers. str. Procjena Davida Healyja. . M e đ u n a r o d n i katalog mentalnih poremećaja u izdanju Svjetske zdravstvene organizacije. http://members. BMJ. Archives of General Psychiatry. brošura. BMJ.pslgroup. "Revised prevalence estimates of mental disorders in the United States". Archives of General Psychiatry. D. R. cit. http://members.. cit. 12.I I I . 1992.. svezak 324. Intervju Cathy Scott s Vinceom Parryjem za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. svezak 324. str. 286. industry chief claims". ibid. piše: "Osoba izbjegava društvene situacije ili nastupe od kojih strahuje ili ih podnosi s jakom tjeskobom i uznemirenošću. Koerner. cit. M o y n i h a n . Ovaj odlomak u cijelosti potječe iz B. Na 456. Nutt i J. cit. 3 1 . Vidjeti Charles M e d a w a r i Anita Harclon. www. teksta (DSM-IV-TR). siječnja 2005. "Selling shyness".. op. Stein. cit. 14. Zahvaljujući marljivom radu nekoliko istraživačkih novinara. R.. piše da poremećaj socijalne anksioznosti ne podrazumijeva izbjegavanje. "Making medical journalism healthier". op. ICD-10. E-News 2001 (Public Relations Society of America).. str. op. str.org/images/Jan%202001%20eNews. izdanje.. siječanj 1994. R.). na http://members. Mintzes. 867. cit. The Lancet. 29. 361. str. 19. J.". 15. 17. svezak. I. 23. Amsterdam. U brošuri "Social Anxiety Disorder". Američka udruga za anksiozne poremećaje (ADAA) i skupina za zaštitu prava pacijenata F r e e d o m From Fear ( F F F ) . 886-891.. 38. 16. cit.. op. str. M.htm (pristup 7. "Blurring the boundaries".. već "strah". Mother Jones. Intervju Cathy Scott s Murrayjem Steinom za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. L. str... 2. 35.com/partnersinwellness/id23. P.e oslanjaju na industrijsko pokroviteljstvo. "Drug ads hyping anxiety make some uneasy". Glasnogovornik skupine FFF je u intervjuu za dokumentarni film Selling Sickness rekao da se skupina oslanjala na pokroviteljstvo tvrtke. Intervju Raya Moynihana s Davidom Baldwinom. G o r m a n . svezak 59. Narrow.uk (pristup 7.. Moynihan. op. 2003. U ICD-u jasno piše da se socijalna fobija dijagnosticira ako je "izbjegavanje situacije koja izaziva fobiju istaknuta značajka".htm (pristup siječnja 2005. 2004. M e d u najvažnijim člancima su: B. 2002.forlunecity. op.com/partnersinwellness/id23. 10. "Social phobia.. 2002. S. Ž e n e v a . cit. 2002. "Celebrity selling 2". svezak 27. i S. 729-736. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.. Vidi važnu knjižicu B. "Social anxiety disorder". Robins i D. Liebowitz. Klein.. W. op. Rieger. svezak. ponedjeljak. K.

godišnjem skupu Američke sociološke udruge. op.us/press/2004/aug/aug26a_04_attach1. možete pokušati nazvati osobu za kontakt. srijeda. 234 235 . England. 49.com/mddi/archive/95/11/004. 44.gOv/mmwr//preview/ mmwrhtml/rr4902a2. 46.pdf (pristup 7. K. dopis Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi.. Barer i T. 51. M o o r e .com/insighl/news_story/0302/news_story_030228. Rennie. 58.. Navod se oslanja na Wenclyne riječi. Materijal je u veljači 2004. op. http://www. aging bodies. 55. svezak 290.cdc. 50. 1994. National Center for Injury Prevention and Control Division of Unintentional Injury Prevention na http://www. godine. http://quickstart. Vidi priopćenja za javnost. International Handbook of Social Anxiety. Intervju Cathy Scott s Davidom Healyjem za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness.). M. cit. Why Are Some People Health and Others Not?. Generički naziv Fosamaxa je alendronat. 29. R. Intervju je održan u njujorškom uredu tvrtke Ogilvy Public Relations u studenom 2002. "Celebrity selling 2". godine. Izvješće istraživačke skupine Svjetske zdravstvene organizacije. Laughren.. Basselt. 843. Freiherr. 48. cit. i 11. sir. A. Ako želite dogovoriti intervju s Rickyjem Williamsom. 53. 57. ibid.us/press/2004/aug/aug26a_04_attach1 . op.pdf (pristup 7 siječnja 2005. održanom u San Franciscu od 2 1 . "Registering clinical trials". veljače 2003. 54.oag. cit. Intervju Cathy Scott s Karen Barth Menzies za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness.html (pristup 8..clari. Alden (urednici). op. 2003. 60. dodatak časopisu Pharmaceutical Executive. Silverman.htm (pristup 8. R. 59. ". siječnja 2005. 1994. 6. siječnja 2004. " B a c k g r o u n d c o m m e n t s for February 2.com (pristup 7. 212 798-9521. do 25. ". 26. JAMA. 43. W. OBAVIJEST O REVIDIRANIM MEDICINSKIM I N F O R M A C I J A M A V E Z A N I M UZ U P O R A B U PAXILA U PEDIJATRIJSKIH PACIJENATA. "FDA advisory panel calls for suicide warnings. 2. Green i K. Savezne uprave za hranu i lijekove te Centra za ocjenu i ispitivanje lijekova.. ibid. 56. pa je stoga približan. marketing of fear: bone mineral density screening of well women". 4. C.). V i d i i T. kolovoza 1998. 47.). ibid. T.www.oag. kolovoza 2004. cit. 26. Intervju Alana Casselsa s W e n d y Armstrong. Wiley. http://www. siječnja 2005.. Crozier i L. 4. Rujan 2002. Hawthorne. htm (pristup 7.). godine iznesen kao dokaz u sklopu saslušanja pred savjetodavnim odborom Savezne uprave za hranu i lijekove. 3. Drug safety Research".net/qs_se/webnews/wed/by/W058797. Drug maker memo cited risks to youth".html (pristup 8. 7. British Columbia Office of Health Technology Assessment..ny. siječnja 2005.state. str. 52. svezak 328. "Medical Use of Antidepressant Drugs in Children and Adults. 2004 meeting of Psychopharmacological Drugs Advisory Committee ( P D A C ) and Pediatric Subcommittee of the Anti-Infective Drugs Advisory Committee ( P E D S AC)". Tvrtka C o h n & W o l f e nije odgovorila na zahtjeve za davanje intervjua za potrebe ove knjige. Marmor (urednici). siječnja 2005. 2004. Ženeva. "Normal bone mass. Medical Device & Diagnostic Industry. htlp://www.com/top200sales. G. ibid. Intervju Alana Casselsa za emisiju Manufacturing patients emitiranu na C B C I D E A S 4. cit. Autor rada došao je do internog dopisa tvrtke GlaxoSmithKline. Vidjeti J. navedenu na dnu priopćenja za javnost. Chichester..). Moynihan. "Sales reps told not to divulge Paxil dana.RY5t_DOH. ibid. studeni 1995. Dickersin i D. N e w York.ny.). 42.state. Kazanjian. "Strategic alliances: product promotion strategy links drugs and devices". 303. R.). Predstavnicima se savjetuje da ne razgovaraju s liječnicima o riziku od samoubojstva povezanom s Paxilom/Seroxalom. E.drugs. Moynihan. siječnja 2005. Stevens i S. www. brošura. http://www.gsk. "Assessment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis".. " F D A advisory panel calls for suicide warnings over n e w antidepressants". str.devicelink. stručno izvješće Svjetske zdravstvene organizacije br. BMJ. M o y n i h a n . 516-523. NJ Star Ledger. University of British Columbia. siječnja 2005. 2001. 8. "Social Anxiety Disorder. Posrijedi je jedna od mnogih publikacija o prevenciji padova. 45.ims-global. Evans. Inlernelski pristup na http://www. 5. op. "Reducing falls and resulting hip fractures among older w o m e n " .). upućenog trgovačkim predstavnicima. html (pristup 7. tvrtke C o h n & W o l f e u N e w Yorku. studenog 2004.41. izlaganje na 93. posebno izvješće. Olson. R. kolovoza 2004. Aldine De Cruyter. Tema dopisa: O s m o poglavlje I s p i t i v a n j e tržišta 1.. 9. i intervjui Raya Moynihana s Davidom Healyjem.

ožujka 2005.. svezak 318. siječnja 2005.leaddiscovery.10. Kazanjian i D. "Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy menopausal women". A. U K . Intervju Alana Casselsa s Kym W h i t e . Friedlander..Org/cgi/contenl/full/342/8/586 (pristup 8. str. svezak 342. "Seeking clarification of osteoporosis guidelines". 1997.. BMJ. L.medicines. K..). 170. članak "Osteoporosis: R & D inovations to drive growth in osteoporosis market".. " B o n e mineral density testing: does the evidence support its selective use in well women?". D. U t e m e l j e n o na intervjuima Raya M o y n i h a n a s D a v i d o m Healyjem i na materijalu iz R. " R a n d o m i z e d trial of effect of alendronate on risk of fracture in w o m e n with existing vertebral fractures".nejm.rnerck.org/osteoporosis/diseasefacts. Moynihan. Kazanjian. u vezi s člankom objavljenim 1998. str. Burger. G r e e n . Surveillance and Dana Processing Branch Division of Pharmacovigilance and Epidemiology.. svezak 164.osteofound.). 321-333. S. 1535-1541. C.com/finance_ annualreporl/ar2003/driving_growth/ (pristup 27. 862-865. 4. listopada 1997. str.html (pristup 27. 1997. A. Too Much Medicine?.nof.. Osobna komunikacija W e n d y Armstrong s Alanom Casselsom..co. 23.. 221-225. Vidjeti http://www. Feightner. dr.pdf (pristup 13. The Lancet. M. 2 1 . Novartis i SmithKline Beecham Pharmaceuticals. kolovoza 2004..). Sveučilište Britanske Kolumbije. " O n trying to stop the measurement of bone density to sell drugs: tribute to a friend".B o r d P R " osvojila je nagradu za p r o v o đ e n j e k a m p a n j e " O s t e o p o r o z a . International Journal of Technology Assessment in Health Care. 22. str. Black.ca/cgi/content/ full/171/9/1022-b?etoc (pristup 8.). 97:2T. C. broj. 315. "Prevention of osteoporosis and o s t e o p o r o t i c fractures in p o s t m e n o p a u s a l w o m e n : r e c o m m e n d a t i o n statement from the Canadian Task Force on Preventive Health Care".. str.upoznajte svoju neprijateljicu" u ruralnoj Poljskoj. 1022-1023. advising. svibnja 2004.pdf (pristup 8.. str. svezak 318. B. CMAJ. 2004. na http://www. 777-781.uk/ (arget-discovery/abstracts/TU%20Osleoporosis%20%R&D%20innovations%2 ()to%20drive%20growth%20in%20osteoporosis%20market. 16. Ross-Degnan el al. 2003. 35. 88-90. CMAJ. G e n a n l .uk/ (pristup 8. 30.. Lead Discovery.. Poseban članak u New England Journal of Medicine o neotkrivenim podacima na http://content. C. Al. 18. "A two-year program of aerobics and weight 236 237 . siječnja 2005. 1999. Fitt. Bassett. kolovoza 2004. str. 29.National Osteoporosis Foundation na http://www. R.. siječnja 2005. Green. Vancouver. Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. Brianom Lentleom. JAMA.). D. 2000. 4. Moynihan. Tvrtka " O n . The Cochrane Library. str. Sydney. De Laet. van Hout.php?id=61 (pristup 8. Feig. D. 1999. godinu.ca/misc/12thHPconf. Ltd. svezak. http://emc... 2004. svezak 348. Hofman i H. CMAJ. svezak 20. 26. 34. H. 20. siječnja 2005.. Gillespie. 27. "Influence of bone densitometry results on the treatment of osteoporosis". str. BMJ. Alabama. BMJ. 13. "Interventions for preventing falls in elderly people". 12.htm (pristup 3. Podaci dobiveni od W e n d y Armstrong. Gillespie. "Informing. Capral et al. A B C Books.. A.. Procter & Gamble. Chichester. Intervju Alana Casselsa s dr. Bero. T. "Changing perceptions in osteoporosis".chspr.. "Coverage by the news media of the benefits and risks of medications". Podatak potječe iz izvješća tvrtke Merck za 2003.). British Columbia O f f i c e of Health Technology Assessment. Bassett. 156-166. S. "Poslmarket adverse drug experiences: top 10 suspect drugs 1996 ( U S dana)". 3 1 . M e đ u općim referentnim djelima s ovoga područja su : L. C h e u n g i J. S. http://www.. 24. Brojke potječu s web-stranice Fast Faci . str. 1996. 33. Helmer. svezak. A. str. 865. Kanada. Robertson et al. Karpf et al. lipanj 2003.. John W i l e y & Sons. U članku piše da je. A.. N. C h e u n g . V. 1998. H. godine u N e w England Journal of Medicine. Pols.). Cummings. 30. Cranney et al.org. Vidi i prateći kritički osvrt na taj članak: R. svezak 288. Ujedinjeno Kraljevstvo. 11. Izvješće G o l d e n W o r l d A w a r d s na http://www. " B o n e density can be used to assess fracture risk". W.ubc. Office of Epidemiology and Biostatics Center for Drug Evaluation and Research Food and Drug Administration. Njemačka i Španjolska. Health. na http://cmaj. 19. 1665-1667. Francuska. Osobna komunikacija glasnogovornika Mercka i Alana Casselsa.. Wilkin.. ali dostupan u cijelom svijetu.). The Cochrane Database of Systematic Reviews. 15. svezak 171. siječnja 2005. J. Italija. 2001. Foerster i A.org/member_societies/society. Tih sedam tržišta bila su: Sjedinjene Američke Države.ipra. " B o n e density and risk of hip fracture in men and w o m e n : cross sectional analysis". D. objavljen u Birminghamu. K. Eastell. Sadowsky et al.org/services/gala/ 0154%20GWA%20v1. M. 28. 25. Vidi http://www. or persuading? An assessment of bone mineral density testing information from consumer health websites". 1645-1650. 36. New England Journal of Medicine. 32. 14. izvješće br. 17. siječnja 2004. Eastell primio naknade i služio kao savjetnik tvrtkama Eli Lilly.).. Mitchell.

"Making regulation responsive to commercial interests: streamlining industry watchdogs". R... K.. ". Ottawa. 2004. Seeley et al.. "Physical activity and osteoporotic fracture risk in older women".. Abraham. Los Angeles Times. "Weight-bearing exercise training on multiple risk factors for osteoporotic fractures" JAMA. agency director works with manufacturer to bring back Lotronex despite fatalities". str.training enhances bone mineral density of young W o m e n " . cit. Kong et al. Gregg. op. 12. Informacije o Lotronexu iz " D e a r I B S patient" pisma. Navod se nastavlja ". "Lotronex and the F D A .eom/news/datamonitor:63. cit. Lurie i S. The Lancet. farmaceutska tvrtka G S K upravo je nastajala spajanjem. str. 9.org/Publications/Briefs/brief27.. priopćenje za javnost s datumom 7. G e n e W a t c h U K . Moynihan... studenog 2002.. "Memorandum from Food and Drug Administration. " F D A moving to revive deadly drug. op. op. 37. 16.htm (pristup 8. 38. 561. Moynihan.". 7. .. pismo. ( P I D broj # D 0 0 0 6 7 4 ) . str. ibid. G. The Lancet.. 592-595. ". "Alosteron. 2 1 . S.. "Lotronex and the FDA: a fatal erosion of integrity". Li. bilješke za predavanje "Early assessment of health technology: do the risks justify the benefits?" Tim je izlaganjem predstavljala Udrugu potrošača Kanade na simpoziju Kanadskog koordinacijskog ureda za ocjenu zdravstvene tehnologije ( C C O H T A ) . cit. svibnja 2 0 0 1 . "Alosteron: a case study in regulatory capture.). str. " H o w a new policy led to seven deadly drugs".shtml (pristup 3. D. "Alosteron.... " F D A advisers warn. svezak 355. The Lancet. kolovoza 2004.. D. Brojka "45 milijuna" potječe iz Međunarodne zaklade za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje. 5. na http://www. Moynihan. što se odnosi na trenutačni skandal zbog rizika od uzimanja COX-II lijekova protiv artritisa. "Alosteron. siječnja 2005. 1909-1914. A. ". Centar za ocjenu lijekova Savezne uprave za hranu i lijekove. str. ". 2002. 2009. 27. izvješće br. 11. Bardelay... 2000..cbsnews. 1995. op. Za podatke o rizicima vidi K. Z. Moynihan. 1994.. Z..genewatch. Michelle Brill-Edwards. 17. 3. 1164-1169. 129. 13. op. 6. P. cit. ". . W o l f e . 2. Moynihan. D e v e t o poglavlje Obuzdavanje pasa čuvara Veliki dio ovoga poglavlja temelji se na R. cit..com/stories/2004/12/07/health/main659529. 23. koja je petnaest godina radila za Health Canada. Dalsky. Willman. Pismo govori o "smrtonosnim" nuspojavama. http://www.. studenog 2000. "Alosetron.). siječnja 2004. 39.. 1. op. cit. http://www.gov/bbs/topics/NEWS/2002/NEW00814.. str. svezak 356. Moynihan. 24. A. 1035-1040. or a victory for patients' rights?" BMJ.. "Efficacy and safety of alosetron in women with irritable bowel syndrome: a randomised.). 2002.. i R... cit. Službenica Savezne uprave za hranu i lijekove u jednoj elektroničkoj poruci piše o svojemu razgovoru s jednim direktorom tvrtke G S K o predstojećem sastanku savjetodavnog povjerenstva. 81-88. svezak 272. 42. " M e m o r a n d u m from Food & Drug Administration. str. R. siječnja 2005. "Alosetron for Irritable Bowel Syndrome". 20. godine i s potpisom Nancy Norton. O s o b n a poruka glasnogovornika T G A R a y u M o y n i h a n u . 4. listopad 2000. svezak 325... Moynihan. 2001. Northcutt. i R.bioportfolio. C. str. Brojka "jedan od pet" potječe iz http://www. Stocke. prosinca 2000. 20. Horton. ".... op. op. Vidi http://www-fda. 40. J. (alosetron) safety & risk management summary". Koop. ibid. Stolley. D. U h i . svezak 357. cit. Willman.. Mackey i P. 22. Annals of Internal Medicine. cit. Cauley. "Alosteron. Moynihan: " F D A advisers warn of more deaths if drug is relaunched".. Intervju Alana Casselsa s W e n d y Armstrong. op. Vidjeti i R. A. E. R. Ehsani et al. ibid.. op. " H o w a new policy.. W e n d y Armstrong. str. ".. Willman. "Barcode babies: good for health".). et al. svezak 325. 14. U h i ." Navod potječe iz D. BMJ.. svezak 10. Li. 1544-1545. ". svezak 325.htm (pristup 8. Drugi navodi Stolleya i W o o d c o c k o v e u ovom poglavlju potječu iz istoga članka objavljenog u BMJ i R. "Alosetron. D. Podatke o ostalim državama potražite u J.. ožujka 2005. 4 1 . cit. "Rekla sam mu da ć e m o surađivati s njima na sastavljanju plana i pitanja. cit.html (pristup 8. 15.. 574-5 85. "Alosteron. op. ibid. journal of Bone Mineral Research. Generički naziv Lotronexa je alosetron..prdomain..com/companies/ n/novartis/news_releases/200203mar/pr20030304. 16. 23.). Camilleri. Godine 2000. 2000. ". A.. 30. 2002. gdje piše da se manje od 5% slučajeva sindroma iritabilnog crijeva smatra teškim.PDF (pristup 24. R. kolovoz 2004. Moynihan. ".. R. Moynihan. Los Angeles Times. svezak. BMJ.. S u b j e c t : N D A 21-107: Lotronex 238 239 . M a c k e y i P. K. Stolley. E. M. Intervju Alana Casselsa s Kenom Bassettom. Komentari dr. placebo-controlled trial". R. 1998. 19.protiv još jednog Vioxxa". siječnja 2002. Vidi i R. 8. Horton. 10. Barbehenn.. 18...

Tema rasprave bila je " J e li ženska seksualna disfunkcija marketinška tvorevina farmaceutske industrije?" Rasprava je. 35. Drugo međunarodno savjetovanje o erektilnoj i seksualnim disfunkcijama. srpnja 2003... str. J." jw 26. siječnja 2005. nalazi se na http:// fda. 44. 4. siječnja 2005. op. 555-556. Henry. da pa se će tvrtke Glaxo). svezak 358. čini se da ograničenja propisivanja lijekova. pitanja: medijski smo 40. 46. New York Times. op.. 24. 1. svezak 324. 33. Reuters Business Insight..). 2003. H R G Publication. 2002.. ibid. 43.25. siječnja 2005.com/040315/241/eomg5. Moynihan. C o e . da će to usporiti cijeli proces. Lievre. 148. da s tim možemo izaći na kraj te da je možda bolje učiniti tako nego jednostavno objaviti.html 8. Prvi skup održan je u Parizu 1999. 5.). izloženima na tom sastanku 2004. BMJ. održana u ponedjeljak. Informacija o Lotronexu.. 32.cfm?!D=7104 (pristup 10. "Expanding the patient pool" je na str. 23. Svi navodi i činjenice bez napomena odnose se na taj članak kao izvor. lipnja do 1. "The lifestyle drugs outlook to 2008. Moynihan.. Moynihan. http:///fda.). svezak 352.. "Alosteron. 38. BMJ. M o y n i h a n . op.. 54. The Lancet (pismo)..).com/2004-09-10-members-congress-blastFDA. Doimao se da mu sastanak odgovara.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/2004-4040BI_20_FDA-Tab-5. 47. 886-891. srpnja 2002. ". 30.). glasio je: "Upravo sam su razgovarala o s Tachijem Yamadom (viši službenik Zabrinjava 2. ". cit. 30. ali je malo zabrinut. Healthcare. 29.pdf (pristup 8.(pristup 3. "The making of a disease. "Alosetron for irritable bowel syndrome".html (pristup 8. 1561. 12. Priopćenje za javnost tvrtke Novartis o Zelnormu. siječnja 2005. siječnja 2005. siječnja 2005. i 3.. str. R. cit. Brzi odgovor tvrtke G S K na članak o Stolleyju objavljen u BMJ na http:// bmjjournals. "The making of a disease. godine. iznesena na posljednjem sastanku savjetodavnog odbora Savezne uprave za hranu i lijekove 2004.antidepressantsfacts. ". Reklama tvrtke Novartis. http://www.gov/bbs/ topics/NEWS/2002/NEW0814. 3 1 .. M o y n i h a n . ".pdf.. 34. 7.eom/cgi/eletters/352/7364/592#26347 (pristup 15. Tvrtka Novartis nije odgovorila na pitanja o pismu organizacije Public Citizen. 1 naviknuli i da je to u redu. 39. 45. svezak 326. Horton. svezak 129. BMJ. Zamolio nas je da razmislimo o njihovim zabrinutostima te da ga nazovemo ako se i dalje želimo sastati.. mogu biti djelotvorna u smislu svođenja opasnosti na najmanju mjeru. cit. 22. (pristup D e s e t o poglavlje Podrivanje prodaje O v o se poglavlje u velikoj mjeri temelji na R.. Moynihan. prosinca 2002. Rekla sam mu da smo na br. 240 241 . str.aboutibs. 27. "Celebrity selling"... Želio je nastaviti razgovor koji smo vodili neki dan. 28.jsp?checked=y.. Pariz. kolovoz 2001.gov/cder/warn/2003/11577.).). zahvaljujući neograničenoj edukacijskoj dotaciji tvrtke Pfizer. svezak 324. koja je Savezna uprava za hranu i lijekove donijela 2002. 4 1 . BMJ. toga izvješća. siječnja 2005. Datamonitor. kolovoza 2001. R. str. možda n e ć e složiti dogovorili nas vratiti na početak. 2002.. 42. www. unlocking n e w value in wellbeing". 3.htm (pristup 8. Raspon procjena potječe iz zapisnika. http://www. G e n e r i č k i naziv Z e l n o r m a je tegaserod maleat.zelnorm.yahoo.). br. R. US News and Worid Report. ali prema dokazima kojima raspolaže Savezna uprava za hranu i lijekove. godine. Duži izvadak iz elektroničke poruke objavljene u The Lancetu. "Selling sickness: the pharmaceutical industry and disease mongering". još uvijek je prerano za procjene.. 2 istinski problem te da moramo oclvagnuti slabe točke i dobrobit. 4.citizen. Za br. J. Sva tri sastanka savjetodavnog odbora spomenuta su u R.fsd-alert. P L C . ožujka 2001. Rekla sam mu da se slažem kako je br. R. http://uk. ožujka 2005. 2002. ibid. "Letter to the FDA urging thet it not approve tegaserod.org/Publications/Zelnormtestimony2000. a brojka od 5% teških slučajeva potječe iz članka Savezne uprave za hranu i lijekove na http://www. A15..biz. "Alosteron..org (pristup 16. siječnja 2005. "The making of a disease: female sexual dysfunction". 28. S v e n a v e d e n o preuzeto je iz otkrivenog dokumenta o "edukacijskom" programu.fda. godine. Heath i D. "A pill turned bitter: h o w a quest for a blockbuster drug went fatally wrong". cirkus. I. 36. 6. 3 sam rekla da se možemo požuriti. lipnja 2003. reklame o želučanim tegobama su na http://www.org/publications/release. da će s savjetodavnog to biti o n i m e što odbora. Moynihan.com/indeks.). 2002. Ukratko. R. ". cit. Palais des Congres. a mogući su i nedostaci u sustavu. R. op. Shapiro. 2003. u Plavoj dvorani. 37. Public Citizen. Razgovarali ih nekoliko savjetnici sastanku I.. godine. 45-47.html (pristup 8. str. 2.. http://www.. 1342. svezak 358. ibid. M... str. Pariz. str.

.cochrane. svezak 330. O inovativnim nemedicinskim pristupima poboljšavanju zdravlja. 192-194.. ožujka 2005. 13. ožujka 2005... 17. 3 1 . http://www. 242 243 . http://www.. Intervju nije objavljen u emitiranoj inačici. "The marketing of a disease: female sexual dysfunction". 9. social exclusion and the neighbourhood renewal: can place-based renewal improve the health of disadvantaged communities". Rosen. PloS Medicine. A.forbescom/prnewswire/feeds/prnewswire/2004/06/29/ p r n e w s w w i r e 2 0 0 4 0 6 2 9 1 0 3 0 P R _ N E W S _ B _ N E T P H _ P H T U 0 1 8 . 2004. Laumann. 2004. 25. Moynihan. str.afud. Moynihan. 22. ibid. svezak 326. te o projektu Neighbourhood R e n e w a l u Victoriji u Australiji vidi H. //CP.. "Sexual dysfunction in the United States. str. 26. BMJ. Klein. nakon članka "The Making of a disease: female sexual dysfunction" u "Letters".org/aboutus/sponsorship.org (pristup 3. 20. svezak 1. svezak 326. 6.Fsd-alert. ibid. Moynihan.). 120. "Urologist recommends daily Viagra to prevent impotence". 658. ožujka 2005. Uredništvo časopisa je nedugo potom moralo objaviti manji ispravak vezan uz taj članak. 1. upućena Rayu M o y n i h a n u . "Prescription for a healthy journal" (uvodnik). Intervjui Raya Moynihana s Leonore Tiefer. html (pristup 3. "The lifestyle drugs outlook to 2008.. 33. 18. Bilješke sa sastanka Raya Moynihana. ibid... Loe.. U r e d n i c i časopisa PloS Medicine. http://www. str. "Company launches campaign to 'counter' BMJ claims".). C. N e w York.).).. 2 1 .. Paik i R. siječnja 2005. cit.. " H e a l t h inequality. svezak 329. str.. siječnja 2005. Pogovor 1. Informacije utemeljene na dokazima pružaju mnogi centri diljem svijeta vidi R...asp (pristup 12. 1999.. 110-119. Jackson. The Rise of Viagra... "Female sexual dysfunction: the B M J fails to educate and fails to debate". op. Paradigm Pictures. BMJ. 2.0. 3. BMJ.html (pristup 12. Generički naziv Viagre je sildenafil. 2004. prevalence and predictors". 4. Cijeli je sadržaj u pismima BMJ. 14. str. otkrivši da su dva autora bila u financijskim vezama s tvrtkom Pfizer. ". str. C o e .V/www. R. svezak 281. 9. R. 15.). "Evaluating health services: a reporter covers the science of research synthesis". Letak za skup u subotu. posebno izvješće.. 2003. h t m l (pristup 12. "Alista . 29. navodi tvrtku Watson kao jednoga od pokrovitelja..). 1174. 28. Iz G. Society for the Scientific Study of Sexuality. str. cit. 5. R. R. J. siječnja 2005. http. Plavi letak kampanje " N o v o v i đ e n j e " na www. svezak 10. The Spokesman-Review. 12. svezak 281. M. 24..cptech.). 2004. 11. 16. 537-544. 2004. N e w York University Press. R. ibid. str. 34. cit.com/cdinformation/history. Više o Viagri u Australiji pronaći ćete na http://www. na http://www. 32. 2003. Vidi objavljeni ispravak u JAMA. Intervju Cathy Scott s Leonore Tiefer za potrebe dokumentarnog filma Selling Sickness. koji obuhvaćaju druga područja ekonomije i društva. Moynihan. str. "The making of a disease. 1999... 7 prosinca 2002. http://www.asp (pristup 3.new hope for sexual healing in women". op. op. N e w York.org (pristup 12. 23. str. "Fix for low sex drive puts reporters in a bad patch". 19. BMJ.ecri. listopada 2002. Elektronička poruka iz tvrtke Pfizer. 2005.org/reports/2004 Moynihan/040330Moynihan. 9.milbank.". Moynihan. Transkripti intervjua za dokumentarni film Selling Sickness. priopćenje za javnost iz The Investor Relations Group. Australian Journal of Primary Care. E. Johnson. 2004.). ožujka 2005.unionstationdc.. Milbank Memorial Fund. 42-43. svezak 57. siječnja 2005.org/ip/health/ firm/Pfizer./AMA. ibid. 27. 2003.. e22. kolovoza 2002.org (pristup 3. 13. 30. 2003. 10. M o y n i h a n .. svezak 326. str. . BMJ. 1294. 3. "Female disorder disputed".

D e b Ireland 1 H e a t h e r . silno strpljivoj urednici kakvu bi svaki pisac poželio. jedna od najboljih zdravstvenih knjižničarki. v e ć m e v i š e o d d e s e t g o d i n a nadahnjuje i potiče izvornošću svojega načina razmišljanja te silnim žarom da se zdravstvena politika spašava znanošću. Ken Bassett. u odrasloj d o b i osjetiti zanimanje za o v u knjigu pa će je pročitati kao arhaičan i pretpotopni dokaz o pretpovijesnom svijetu u kojemu je harala nerazboritost. M a l c o l m M a c l u r e . Njegova knjiga The Real Pushers upoznala me je s vrlim n o v i m svijetom farmacije. Dr. čiji se svjetovi još uvijek razvijaju. J e a n n e Lenzer. N a d a m se da će M o r g a n i C h a s e . K e r r y P a t r i a r c h e uvijek r a s p o l a ž e strpljivošću i konstruktivnim savjetima. profesor na Fakultetu medicinske informatike S v e u č i l i š t a V i c t o r i a . J a m e s M c C o r m a c k . ožujak 2005. vi znate tko ste. N e m o r a m vas spominjati p o i m e n c e . Barbara Mintzes. Zahvaljujem i dr.A n n Laird. pa s a m bio v e o m a polaskan kad mi je p o n u d i o suradnju na ovoj knjizi. Još je mnogo onih koji su mi pružili savjete. Ray M o y n i h a n me je svojom pionirskom analizom farmaceutskog izvješćivanja u Sjedinjenim Američkim Državama potaknuo da isto učinim u Kanadi. B o b Rangno. • 245 . Zajednici "Biojesters" u Kanadi i diljem svijeta zahvaljujem n a s v a k o d n e v n o m n a d a h n u ć u . a m e đ u njima su Jim Wright. Victoria.Zahvale Alan: M n o g i su mi pružili veliku potporu i p o m o ć u ostvarenju ovoga projekta. zahvaljujem svojoj supruzi Lyndi. Joelu Lexchinu. koji nikada ne propusti prenijeti svoje duboko znanje 0 temi s kojom je tako dobro upoznat. Britanska Kolumbija. I naposljetku. potporu i p o m o ć . Alan Cassels. Alicia Priest.

Ponajviše zahvaljujem M a r i a n W i l k i n s o n za njezino oduševljeno p o t i c a n j e tijekom ostvarenja ovoga projekta. Krajnje s a m razmažen.Ray: Velika povlastica novinarskog zanimanja jest pristup nekima od najboljih talenata u tom poslu. G l e n n u B u r g e u . O s o b i t o zahvaljujem Richardu Smithu. O s o b i t o zahvaljujem D a v i d u H e n r y j u . zamislima i entuzijazmu prema iznošenju neugodnih istina. kao i o n i m a koji su potaknuli analizu. O v a knjiga ne bi bila zamišljena. Prema Pat Fiske i Cathy Scott. sjajnom dvojcu s kojim sam radio na televizijskom d o k u m e n t a r n o m filmu Selling Sickness. R o w a n u M e a d o w s u zahvaljujem na p o m o ć i u buđenju duboke radoznalosti prema svijetu zdravstva i m e d i c i n e . T o m a M o o r e a . Knjiga Disease-Mongers Lynn P a y e r pionirsko je djelo na o v o m području te bi ga. n e u m o r n o m i p o t i c a j n o m o d m e t n i k u u s a m o m središtu k o n v e n c i o n a l n e m e d i c i n e . s p r o c e s o m koji sam. K a m r a n u A b b a s i j u . za m n o g e zamisli i p o v r a t n e informacije o ostatku rukopisa te za energiju i humor. 246 247 . Davida H e a l y j a . A m y Allinu. J o Ellins. M n o g i su ljudi u redakcijama medicinskih te drugih časopisa i novina diljem svijeta pružili potporu istraživanjima i istragama koji su stvorili temelj o v e knjige. Taddyju Dickersinu. P r i h v a ć a m punu odgovornost za nehotične pogreške ili propuste i nadam se da ć e t e o t o m e obavijestiti izdavača u vašoj zemlji kako bi se ispravila sljedeća izdanja. Sydney/Washington DC. D a n u Foxu i Fenelli Seuter. unatoč ograničenjima. Zahvaljujem svojoj obitelji i prijateljima koji su mi opraštali duge sate provjeravanja činjenica. za neustrašivost te za odlučnu p o m o ć u rješavanju nekih važnih zavrzlama na krovu Du Ponta. katkad nehotice. D o k u m e n t i o duhanskoj industriji promijenili su naše viđenje te industrije. kao i za djelotvoran te zabavan pristup. kao i J a n e S m i t h . Leonore Tiefer. C u r t a Furberga. potpore. Dokumenti o farmaceutskoj industriji će prije ili kasnije imati jednak utjecaj na tu industriju. Ne mogu se oteti naklonosti prema n e i m e n o v a n i m izvorima iz svijeta farmaceutske promidžbe koji su me od sredine devedesetih. v a ž n o m "igraču" u ostvarenju o v e knjige. B r u c e a Psatyja. Liz Canner. Ray Moynihan. osjećam d u b o k u naklonost. Chrisu Hiltonu i M e r e d i t h C u r n o w zahvaljujem za početni entuzijazam. N e t k o od njih jednoga će dana možda napustiti svoj dobro plaćeni posao ili odustati od savjetničkih usluga te sa sobom ponijeti nekoliko kutija d o k u m e n a t a . Petera M a n s f i e l d a . A n n a b e l Ferriman. p e t o g i o s m o g poglavlja. Lisi Schwartz i Lisi Bero na njihovu v r e m e n u . Svima navedenima u filmu Selling Sickness zahvaljujem na doprinosima. Sida W o l f e a i Petera Lurieja. a M a r i e B a i r d . uključujući A n n e D e l a n e y . C o l l e e n R y a n . S t e p h a n i e W h i t e l o c k i drugima zahvaljujem za njihov rad na prodaji i promociji o v e knjige diljem svijeta. za obazrivu kritiku prvih koncepata. v e s e l o m . A n d y j u O x m a n u . A n d r e w a Holtza. Steveu Woloshinu. napisana i dovršena bez njezine iznimne ljubavi. iznijeli zamisli ili pružili mišljenje o prvim konceptima. T i m u tvrtki Allen & U n w i n u Sidneyju bio je vrhunski . smisla za humor i britke inteligencije. kao i mnogi drugi. ožujak 2005. J u d i t h H o a r e . trebali pročitati svi studenti m e d i c i n e i zdravstvene skrbi koji drže do sebe. O d srca zahvaljujem i suautoru A l a n u Casselsu z a k o n c e p t d r u g o g . upoznavali s mračnim svijetom prodaje bolesti. shvatio kao prijetnju ljudskom zdravlju. Zahvalnost i divljenje u p u ć u j e m B r u c e u D o n a l d u .od srca zahvaljujem R e b e c c i Kaiser za uvjerljivo i neprestano poticanje te povratne informacije.

126 Armstrong. 208 ispitivanja lijekova. 219 Alista. 114. 208. 183 B o o m e r koalicija. 25. 137 Bancroft. Amy. K e n . 126. 194. Ritalin Angell. 125. 30. 139. 54 B e r m a n . 109. 44 prodaja. 122. J o h n . 64. 58. 209. 23. 26. 19. 179 C e n t a r za korisnike medicinskih usluga. Paxil. J o h n . 27 Brewer. 163. 54. 34 Bayer. 2 2 1 . 93. 42. 120. 53. 144 marketinške kampanje. 69. 204 glasnik 47. 21 Abramson. 8 1 . 144 opasnosti i rizici. 144 A L L H A T .135. 124. 120. 129 Carter. 36 Bristol-Myers Squibb. 119 Američka medicinska udruga. M a r c i a . vidi Paxil A s t r a Z e n e c a . 58 amfetamini. 73. 235 Aropax. 162. 242 Alzheimerova bolest. 94. 20. 68. 62. 14. 35. 23. 227 Allina. vidi i Državni institut za zdravstvo Američki koledž porodništva i ginekologije. 143 Baycol. 195 Američka psihijatrijska udruga. 43. 123. 63 Bell. 72. vidi i Aclderall. 158. 108. Zoloft za P M D D . David. T I . 74. 84. 200 Basset. W e n d y . Laura. 69 Ayerst Laboratories. 107. 24. W a r r e n . 20. 214 antidepresivi 214. Paula. 206 Američka udruga za bolesti srca. 113. 195. 153. 63 B B a l d w i n . 156. 68. 48. 40 vidi i depresija. Susan. 222 adolescenti 51 na antidepresivima. 197. 2 1 .162 B a u m . 23 Američki Državni institut za zdravstvo. 225. 52. 117. 24. 4 2 . 36 Aurorix. 49. 20. 2 1 . 110. Prozac. 207 c Caplan. 26 C H A D D (Djeca i odrasli s p o r e m e ć a j e m deficita 249 . 232 Američka udruga studenata medicine. 108. 233 Australazijsko društvo za menopauzu. 5 1 . Bryan. Lynda. 34. 210 Adclerall.198 bolesti stvaranje novih. 35 Bell.Kazalo A Abbott. H e d l u n d .

161 Furberg. 203 250 251 .126. 52 Henry. 177 G S K . Lauren. 80. 60. 10. 187 utjecaj na zdravstveni sustav. 144. 146 sponzoriranje konferencija i istraživanja. 39-56 kao pomanjkanje serotonina. Henry. 82. 58. J o a n . 187 financiranje skupina za zaštitu prava pacijenata. 60. 57. 32 ženska seksualna disfunkcija. 39 "nezadovoljena potreba". 46. 19-37 krvni tlak. 59 H E R S istraživanje. 7 1 . M a l c o l m . 185. 58. 140. 139. 138. 124. 106. 111 114. 26. 25. 63. 185. 186 nadomjesna hormonska terapija. antidepresivi. 132. 53. 126. 20. Irwin. 24. 205 Emmens. 185. vidi i nazive pojedinačnih tvrtki. 52 lijekovi protiv osteoporoze. 124. 194. 28. L a w r e n c e . 110 visoka razina kolesterola u krvi. Lesa. 109. 123 diuretici. vidi i Alzheimerova bolest depresija. Kelsey. 2 1 . E Eastell. Ivan. 32. E d . R o n . 189 Fosamax. 2 2 . 73. 9. 27 Johnson. 178 Cox. 43. smjernice. 23 stvaranje novih bolesti. 198 H e a l t h Action International. 160 lijekovi za regulaciju krvnog tlaka. 81 ) Jackson. Richard. 149-159 L Laumann. 191. 141. 140. 136. 47.169. 15. 151. 107. 150. 155. 53. 198. 86.191 142. 73 Hill & Knowlton. 133. 139. 9. 8 1 . 70 I lllich. 122. 189 Diller. M i c h e l e . 152. 102 Healy. 80 H u d a k . J e a n . 80. 92 Disforični poremećaj kasne lutealne faze. K kampanje podizanja svijesti. 79. 70 Lentle. 114. 67. 159. lona. 192. 89. 1 1 0 . 93 poremećaj socijalne anksioznosti. 145 ispitivanje gustoće kostiju. farmaceutska industrija Ferguson. 128 Forum za žensku seksualnu disfunkciju. 199 Kendrick. 196 lažiranje neovisnih inicijativa. 184. 7 1 . 205 C o h n & W o l f e . 52. 144 H e a t h . 63 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (DSM).157. 64. D a v i d . 66. 136. 134. 175 promidžba poremećaja socijalne anksioznosti. Johnny. 62 kao pokrovitelj medicinske edukacije. 198 G r a h a m . 118. 68. 73 osteoporoza. 77-94 Chrisler.pozornosti i hiperaktivnosti). 69.160. 25. 107. 116 priprema idejnih voda. 107. G r a h a m . 111 Kessler. 43. 133. 47. 143. 49. 121. 1 8 7 kao pokrovitelj medicinskih istraživanja. 162 Lerner. Brian. 203 marketinške strategije. 115. 23. 172 visok krvni tlak. 132. 53 farmaceutske tvrtke. 37 lijekovi vidi i reklamiranje lijekova. 167. 90 Crestor. 129 erektilna disfunkcija. 16. 33. 23. 187 C r a m m e r . 1 3 0 . 128. 16 ispitivanja lijekova 23. lijekovi za snižavanje razine kolesterola G G a d s d e n . 68. 151. 2 1 .159 poremećaj deficita pozornosti. 114. 26. 50 Hutton. 16. 166. 64 Fluoksetin. D a v i d . 37 GlaxoSmithKline 21 i Lotronex. 1 3 1 . vidi i visok krvni tlak D demencija. 64. 12. vidi Dijagnostički i statistički priručnik za (DSM) duševne poremećaje H H C C D e Facto.108. 155 Ebrahim.151. 35. 70. 189. 89. Teri. 24. 198 lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi 19-37 djelotvornost smanjivanja vjerojatnosti srčane bolesti. vidi i visok krvni tlak Holliday. 36 Endicott. 115. 15. 120 Ciba-Geigy. 58. 136. 187 Javna znanstvena biblioteka. 90 C o c h r a n e Collaboration. 24. 141 sindrom iritabilnog crijeva. 137. M a t t h e w . 134. 66 visoki kolesterol. vidi i GlaxoSmithKline Johnson & Johnson. Carla. 20. 69 hipertenzija. Shah. 5 1 . 46. 144.108. 179 utjecaj na liječnike. 6 1 . 40. Susan. 27. 197 F farmaceutska industrija 9. 102. 171. 7 1 . 101. 196. 149-164 Državni institut za kliničku izvrsnost. 187 utjecaj na psihijatriju. 198 Državni institut za zdravstvo. 177 sudski postupci protiv. M a r k . 110 DSM. 146. 56 vidi i anlidepresivi D E S . 89. 34 E C R I . C u r i . 72. 34. 23. 146. 135. 68. 19. 140 kolesterol. 16. 110 Državna zaklada za osteoporozu. 26. 134. 159. 145 Goldstein. 59. 9 1 . 171. 153 Henry. 66 anticlepresivi. 135. 22. 113. 35. David.

84. 58. 203 P o r e m e ć a j deficita pozornosti ( A D D ) . 61 kao prirodan proces. 136.124 povijest i podrijetlo. 117. 90. V i n c e . 120. 65 Prempro. 120. 64. 1 7 5 . 152. 85. 70 Rangno. 19. 92. 114 Lipitor. Fred. 95. 136 Medicinski centar M o n a s h . 97. 49 medikalizacija. 1 1 .111 M e d a war. 113. 113-130 kampanje podizanja svijesti. W i l l i a m . 130. 180 nadomjesne hormonske terapije. 80. 145. 141. 108. 35. 47.193. 124. 140. vidi i Savezna uprava za hranu i lijekove (FDA) reklamiranje. 43. 84. 141 nedovoljno liječenje. 90. 150 Proctor & G a m b l e . 153 nedovoljno liječenje. 143 M e r c k . 131. 26. 129. Peter 115. 16 Pfizer. 91 vidi i Aderall. 161 P Parade 58. 46.116. 82. 122. 132.179. 4 1 . nuspojave lijekova. 114. 151 O l d a n i . vidi i Zoloft M o o r e . 186 M e đ u n a r o d n a zaklada za funkcionalne gastrointestinalne poremećaje. 44. 121. 192. Lauren. 60. 42. 3 1 . 14. 54 N o r t o n . 147. 149. 124 Strattera. 152 prevencija.137. 87 m e đ u odraslima. 119 u p u ć e n o izravno potrošačima. 126. 113. 93 R o c h e . 1 8 0 N Nađjarian. C H A D D . 45.109. 85. 153 252 253 . 149-164 definiranje. 189. Lynn. 131-136. nadomjesna hormonska terapija. 135. 120 Ritalin. 129. 142. 123 Predmenstrualni sindrom. 59. 9. 85. 37 Mosher.126.117. 129 Prozac. 91 lijekovi i medikalizacija. 44. 160. 117. 66. i P M D D . B o b . 93 regulacija lijekova. 199 PloS Medicine. 82. 20. 63. 124. 192. 119. 136. 115 obmanjujuće. 117 lijekova protiv osteoporoze. 64. 135. 153 procjene prevalencije. 2 1 . 138. 33. 84. 133. 113. 65 prijelomi kuka ispitivanje lijekova. marketinške strategije Rennie. 78. 31 vidi i k a m p a n j e podizanja svijesti M c C o r m a c k . 19. 125. 143 Osteobus. 118. 157. lijekova 9-17 Australija. 117. 142. 14. 153 nezadovoljena potreba. 98. 2 1 . 126. 43.199 Prozac. 142. vidi i erektilna disfunkcija kampanje podizanja svijesti. 153. 153. 20. 8 1 . 146 Mansfield. 49. 150 lijekovi protiv. 64 Parry. 43 muška seksualna disfunkcija. Karen Barth. 190. 3 6 . prijelomi kuka neodgovarajuća ispitivanja lijeka. 47. 184. 90. 39-44. 11. 145 Psihijatrija 43 vidi i Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje (DSM) Public Citizen. Judith. 116 marketinške strategije 9 iskorištavanje straha. J a m e s . 131-148 definiranje stanja. 148 Predmenstrualni disforični poremećaj ( P M D D ) . 119.138 promidžba stanja. 68 Parry. Strattera Poremećaj socijalne anksioznosti. 114. 167. 115 navodno nedovoljno liječenje. 128. 87 uzroci i priroda. 62 vidi i nadomjesna hormonska terapija M e n z i e s . 60. 71 procjena djelotvornosti. Barbara. 85. 9 1 . nazivi specifičnih lijekova Lilly 113. 115. 129. 26 Lotronex. 80. 20. M i c h a e l . 49. ispitivanja lijekova. 114 vidi i k a m p a n j e podizanja svijesti. 165-179 Lustral. 37. 128. 19. 127 randomizirana kontrolirana istraživanja. 84. 111. 142. 62 medikalizacija. 194 nuspojave lijekova antidepresiva. 198. 113. 146 Paxil. 60.151. 40. N a n c y . 136.155 uzroci. 134. 57-75 k a o gubitak estrogena. 168. 17.141 uzroci. Charles. 125. 130. 20 Mintzes. 55 Olguin. 177 Norvasc. 29. 29. 1 6 8 . D e b o r a h . 131. 128.120. 159 M e v a c o r . 39. 67. 54. 103. 27. 8 5 .158 Rapoport. 114. 119 M M a n n i n g Selvage and Lee ( M S & L ) . 139 o Ogilvy Public Realtions.u krvi. 142-143. 56 No Free Lunch. 143. 20. 77-95 kao epidemija. 49. 177 menopauza. 147 Payer. 166. 27. D r u m m o n d . 120 primjena antidepresiva. 2 1 . 133. 103. Thomas. Carla. 84. 150 lijekova protiv sindroma iritabilnog crijeva. 120 Premarin. 129. 107. 46. 3 1 . 192. 74. Ritalin. 139 nadomjesna hormonska terapija (HRT) opasnosti i rizici. 219 Narrow. 118 službena potvrda. 158 osteoporoza. 108 Novartis. 151 vidi i ispitivanje gustoće kostiju. 5 1 . 180 N o v o viđenje. 151. 15.

27-29. 125 S h e p h e r d . Leonore. 201 upozorenja o mogućoj škodljivosti. 100 kampanja B o o m e r koalicije. 174. 179 skupine za zaštitu prava pacijenata aktivnosti podizanja svijesti. A m y Doner. 6 1 . 154. 197. 170. 5 1 . 58. 160 terapeutska inicijativa (Sveučilište Britanske Kolumbije). 166-174 kampanje podizanja svijesti. 157 W i l k i n . 37. 136 socijalna fobija. 36 W o l o s h i n . 103 kampanja podizanja svijesti.4 1 . 111 mjerenje. 180 Zoloft. 143 W i l l m a n .110 kritika službenih smjernica. ženska seksualna disfunkcija selektivni inhibitori p o n o v n e pohrane serotonina. 132. M i c h a e l . 51 obmanjujuće reklame. 116 Schachtel. 174. vidi i erektilna disfunkcija. Henry. Janet. 60. 214 vidi i antidepresivi Seroxat. 179. 103. 133. Steve.106. 51 V Viagra. 60. 74 Shire. 142. 44. 81-85. K y m . 167 Svjetska zdravstvena organizacija ( W H O ) . 71-73. 129. Paul. 183. 1 0 1 .167 odobravanje Lotronexa. 15. 105 W P P grupa. 136. 48. 14. D a v i d . 142. 175 Strattera. 199. Murray. 26. 3 9 . Robert. 172. 2 1 . 177 S c h w a r t z . 188 ženska zdravstvena inicijativa. 179. 60.s Sarafem. 170 slavne osobe u farmaceutskom marketingu. 180-181 P M D D . 146 Wyeth marketing nadomjesne hormonske terapije. 26. 57-60 Premarin i Prempro. 61-63 Winkler. 74. 5 2 z ženska seksualna disfunkcija. 33. 49. 177. 124. 80-83 pokroviteljstvo farmaceutskih tvrtki. 109. 49. 166-174 odobravanje Zelnorma. vidi i Paxil Serzone. 165. 2 5 . 135. 103 S w e e n e y . 33. 1 9 9 tiazidi. Ricky. Elliot. 134 Stolley. 116 seksualne disfunkcije. 4 1 . 104. 62.192-194. 27 S S R I . 48-49 Severino. odobrenje Lotronexa. 183201 kao marketinška tvorevina. 80-85. 50. 27 B o o m e r koalicija. 146 sukob interesa. 107 Tiefer. Lisa. 185. 1 0 1 . Terence. 178. 50. 184. 144. 87 suicidalno ponašanje. 177. 50. 117. 1 9 2 . 140 Spitzer. 99. 137. 97 testosteronski flasteri. 170. 44. 27-29. vidi i lijekovi za snižavanje razine kolesterola u krvi Stein. 107 statini. 155 Williams. Sally. 135. 184 254 . 145 Spitzer. 169. 26 W o l f e .184. 116 W o o d c o c k . 75. 121 srčana bolest edukacijski programi. Cybill. 145 v w W h i t e . 123. T o m . 186 priroda i definicija. 35-37. 97-111 istraživanja procjene lijekova. 183. 39. 93. 2 0 6 Social Audit. 175 W o o d w a r d . 151. 37. 63 Z e l n o r m . 173 W i l s o n .169. 83. 190 visok krvni tlak. 37. Sidney. 126-128 Savezna uprava za hranu i lijekove (FDA) financiranje iz blagajni farmaceutskih tvrtki i utjecaj. 1 0 0 . Robert. 84. 1 8 6 . 116. 109. vidi i selektivni inhibitori p o n o v n e pohrane serotonina visok krvni tlak kao čimbenik rizika. 51. 22. 36. 94 sindrom iritabilnog crijeva. 74. 64-65 z Zauvijek žena. 12. 98. 27 C H A D D . 184-189. 165-181 F D A .