ශරීරයට සැප දීම දිවිෙය් අරුත

ෙසේ ගත් අයෙග් මනස
හඳුනාගනිමු! ඔවුන් ෙමන්
සසෙර් පරාජිතයන් ෙනොෙවමු!
ලිව්ෙව්: ධර්මචාරී පිරිස විසින් ජූනි 13, 2011 දී.

In: විඥාන ධාතු භාවනා | විදර්ශනා භාවනා කම
Comment!

අද ෙලෝකෙය් බහුතරයක් ෙදනා ශරීරයට සැප දීම දිවිෙය් අරුත ෙසේ ගත් අයෙග් තත්වෙය්
සිටින්ෙනෝය. එබැවින් ඔවුන්ෙග් මනස ෙත්රුම් ගැනීම කාටත් පෙයෝජනවත් වනු ඇත. මනස
යනු අති සංකීර්ණ ධර්මතාවයකි. ෙලොව්තුරා බුදු පියාණන් වහන්ෙසේ නමක් හැරුණු විට අන්
කිසිෙවකුට එය සම්පූර්ණෙයන් විස්තර කර පැහැදිලි කල ෙනොහැක. අති ඝාම්භීර අභිධර්මය
ෙමවන් අයෙග් සිත් ඉතා පැහැදිලිව විස්තර කර ඇත. පරම පූජනීය ෙර්රුකාෙන් චන්දවිමල
මාහිමි පානන් ෙනොවන්නට අපිට සරල සිංහෙලන් ෙමය ෙත්රුම් ගැනීමට ෙහෝ ඉදිරිපත් කිරීමට
ෙනොහැකි වන බව අපෙග් අවංක අදහසයි.
අපි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් එම උතුමාෙග් රසවත් ධර්ම ගන්ථයන් වන “අභිධර්ම මාර්ගය” හා
“අභිධර්මෙය් මූලික කරුණු” ෙපොත් වහන්ෙසේලා තුල අඬංගු කරුණු ඇසුෙරන් ඉතා සැෙකවින්
සකස්කල විස්තරයකි. වැඩි විස්තර ඔබට එම ෙපොත් වහන්ෙසේලා ඇසුරු කිරීෙමන් ලද හැකිය.
පරමාර්ථ ධර්ම වශෙයන් එකක් ෙලස සැලකුවද, අපෙග් සිත අකාර 89 කට ෙබදූ විට පමණක්
එය ෙත්රුම් ගත හැකි තත්වයකට පත්ෙව්.
අපෙග් සිත හා ඇමිෙණන ෛචතසික පරමාර්ථ ධර්ම 52 ක් ඇත. එයින් ඒකාන්ත අකුසල
ෛචතිසිකයක් වන විචිකිච්ඡාව යනු බුද්ධාදී අට තැනක් පිළිබඳ සැකය ෙලසද හැන්දින්විය හැක.
ඒවා 8 ෙමෙසේයි
1. බුදුන් වහන්ෙසේ පිළිබඳ සැක
2. ශී සද්ධර්මය පිළිබඳ සැක
3. ආර්ය සංඝ රත්නය පිළිබඳ සැක
4. ශීල, සමාධි, පඥා යන තී ශික්ෂාව පිළිබඳ සැක
5. ෙපර භවයන් ගැන පිළිබඳ සැක
6. පසු භවයන් ගැන පිළිබඳ සැක

7. ෙපර පසු භවයන් ෙදකම පිළිබඳ සැක
8. ෙදොෙලොස් පද පටිච්ඡ සමුප්පාදය පිළිබඳ සැක
මුලින්ම සඳහන් කල සිෙත් ෙබදීම් 89 අතරින් එකම එක සිතක් සමඟ පමණක් ඉහත විචිකිච්ඡා
ෛචතිසිකය ඇමිෙණ්. එබැවින් එය සෑම අතින්ම ෙත්රුම් ගැනීමට පහසුම ෛචතිසිකය ෙලස
සඳහන් කල හැක. සම්පෙයෝග වශෙයන් එකම සිතකට පමණක් ඇමිෙණන එකම ෛචතිසිකයද
එයයි. ඊලඟට අඩුම සිත් ගණනකට ඇමිෙණන්ෙන් ෙදෝස ෙහවත් ද්ෙව්ශ ෛචතිසිකයයි එය අපි
කලින් ලිපියක සවිස්තරව ෙපන්වා දුන් සිත් 2ක් පමණි. බලන්න
http://wp.me/p1el2b-58
එබැවින් ද්ෙව්ශ මූල අකුසල් වලක්වා ගැනීම ඔබ සිතන තරම් අපහසු ෙදයක් ෙනොෙව්, සිත් 2ක්
ඉපදීම වළක්වාගැනීෙමන්, අවම කිරීෙමන් ඔබට එක් අකුසල මූලයක් වන ද්ෙව්ශය
සම්පූර්ණෙයන් පාලනය කල හැක. එය ධර්මෙය් හැසිෙරන්නාට මහත්ම සහනයට කාරණයකි.
නැවත අපෙග් පධාන මාතෘකාවට පැමිෙණමු. විචිකිච්ඡා ෛචතිසිකය ඇමිෙණන්ෙන් ෙමෝහ
අකුසල් මූලයට සම්බන්ධ සිත් ෙදෙකන් එකකටය. බලන්න

වාසනාවකට ෙමෝහමූල සිත් දුබල බැවින් එවායින් ෙලෝභමූල ෙදෝසමූල සිත්වලින් ෙමන් සතර
අපා උප්පත්ති ආදී බරපතල විපාක ඇති ෙනොෙව්. එනමුත් විචිකිච්ඡාව ඇමුණුන සිත ඇති

තැනැත්තාෙග් සිත නැෙමන්ෙන් පස්කම් සැපයට පමණි. කුශලයට සිත ෙනොනැෙම්. එම සිත
සහිතව කුශල් කලද එය බලවත් කුශලයක් ෙනොවීම ෙමම පුද්ගලයන්ට සසෙර්දී වන මහත්ම
පාඩුවයි. ඔබට ෙමම ආකාරෙය් පුද්ගලයන් මුණ ගැසී ඇතුවාට සැක නැත. සමහරවිට ඔබම එම
ඝනෙය් පුද්ගලෙයක් විය හැක. එෙසේනම් ඉහත කරුණු 8 සම්බන්ධව ඔබෙග් ෙහෝ එම
පුද්ගලයන්ෙග් ආකල්ප ෙමොනවාදැයි ෙහොඳින් සිහි කර බලන්න. ධර්මෙය් ඇති නිරවද්‍ය බව ඔබට
අත්දැකීෙමන්ම, ඇස් පනාපිට දැක ගැනීමට හැකි වනවාට කිසිදු සැකයක් නැත.
ෙමහි සඳහන් සිත් හා ෛචතිසික පිළිබඳ තවත් විචිත විස්තර ඉහත ෙපොත් වහන්ෙසේලා තුලින්
ඔබට ෙසොයා ගත හැක.
ෙමෙසේ සැප ෙසවීම තුළින් එම පුද්ගලයන් උපදවා ගැනීමට තැත් කරන සිත් වර්ග පහ අපි කවුත්
දන්නා රූප දැකීම, ශබ්ද ඇසීම, ගන්ධ දැනීම, රස විඳීම, ස්පර්ශ විඳීම ආදියට අදාල සිත් පහ වන
1. චක්ෂු විඥාන සිත
2. ෙසෝත විඥාන සිත
3. ඝාණ විඥාන සිත
4. ජිව්හා විඥාන සිත
5. කාය විඥාන සිත
යන පහ ෙව්. ෙම්වා කිසිෙවකුත් කුසල් අකුසල් ඵල ෙගන දීමට අසමත් විපාක සිත් ෙලස
හැඳින්ෙවන අතර ෛචතිසික ඇමිණීම පැත්ෙතන් සැලකූ විට, අඩුම ෛචතිසික ගණනක් ෙහවත්
7 ක් පමණක් සම්බන්ධ වන ෙම්වා ෙබොෙහෝම බාල වර්ගෙය් සිත් පහක් පමණි. මදක් සිතා
බලන්න ෙලෝකයා ඕනෑම වියදමක් කර පංච කාම අරමුණු සපයාගැනීම තුලින් උපදවා ගැනීමට
ෙපළෙඹන සිත් කීපෙය් යථාර්තය ෙමයයි. අතිශයින් කණගාටුදායකයි ෙන්ද? ෙම්වා ඉපදීම
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙතෝරා ගැනීමක්ද ෙනොමැත, මන්ද රූපයක් ගැටුන සැනින් චක්ෂු විඥානය
යනාදී වශෙයන් ඉහත සියළු සිත් ඒ ඒ අදාල අරමුණ හමුෙව්ඉෙබ්ම ඉපෙදන බැවිනි.මීට අමතරව
ෙකලින්ම අපෙග් මෙනෝ ද්වාරෙය් ගැෙටන අරමුණු ෙවනුෙවන් මෙනෝ විඥානය පහල වීමද
සිදුෙව්. එවිට සියළු විඥාන ධාතු සංඛ්‍යාව 6 ක් ෙව්
අවාසනාවන්ත ෙලස පංච කාම සම්පත්තිෙයන් වල්මත් වූවන් ෙනොවීමට නම් අපි ෙමම සිත්
ෙත්රුම් ගැනීමට, එවාෙය් යථා ස්වරූපය විනිවිද දැකීමට සමත් විය යුතුය. ෙම් සඳහා අපිට
උපකාරී වන ඉතාම රසවත් භාවනා වාක්‍ය 6 ක් පූජනීය ෙතලිකඩ ධම්මිස්සර හිමිපානන්,
උන්වහන්ෙසේට අෙව්නික ගායනා ස්වරූපෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. මතකයට ඉතා පහසු වීම ෙමම
ගායනා ස්වරූපෙය් ඇති වාසියයි.

1. චක්ෂු විඥාන භාවනාව.mp3
http://www.mediafire.com/?7j1ob0r52kzpolp

2. ෙසෝත විඥාන භාවනාව.mp3
http://www.mediafire.com/?11aiqdb6hz6d5pu

3. ඝාණ විඥාන භාවනාව.mp3
http://www.mediafire.com/?c0q65khrajkc351

4. ජිව්හා විඥාන භාවනාව.mp3

http://www.mediafire.com/?bmbh7ebetvs4y32

5. කාය විඥාන භාවනාව.mp3
http://www.mediafire.com/?apic946aeopa3zh

6 මෙනෝ විඥාන භාවනාව.mp3
http://www.mediafire.com/?24f2az5988ay1mj

පරම පූජනීය ෙර්රුකාෙන් චන්දවිමල මාහිමි පානන් ෙග් අතිශය වටිනා ෙපොත් වහන්ෙසේ
ෙකෙනක් වන, “විදර්ශනා භාවනා කමය” නම් ෙපොෙත් ආරම්භක විදර්ශනා භාවනාවක් ෙලස
සපයා ඇත්ෙත්ද ෙමම භාවනා සමූහයමය. සවන්ෙදමින් පුරුදු ෙවන අතරම ෙබෞද්ධයන්
වශෙයන් ෙම්වා පුරුදු පුහුණු වීම ෙකතරම් වටින්ෙන්දැයි ෙත්රුම් ගැනීමට නම් ඔබ එම ෙපොත්
වහන්ෙසේ බැලිය යුතුමය.
ටැග: ෙමෝහ මූල සිත් ෙදක, විචිකිච්ඡා ෛචතිසිකය හා එහි සම්පෙයෝග
This Post:
http://wp.me/p1el2b-6x

Site:
http://dharmanidhaana.wordpress.com/