Barbarzy stwo w r kawiczkach? Czy z pychy totalna g upota?

Pod no nym has em uw aszczenia Polaków grupa 85 pos ów PiS [w tym 3 z PjN] z pos ank Gabriel Mas owsk na czele wnios a w dniu 6 sierpnia 2010 r. ± tj. w dniu obj cia prezydentury przez Bronis awa Komorowskiego projekt ustawy przekszta caj cej [jak leci] decyzj administracyjn prawo u ytkowania wieczystego gruntu w prawo w asno ci nieruchomo ci [DRUK nr 3859] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/35FC3FA28DA49710C125782D003704A6/$file/3859 .pdf W zwi zku z tym projektem powsta artyku ÄUstawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!!´, [ca o artyku u w formacie PDF]

http://grypa666.files.wordpress.com/2011/06/ustawa-o-ostatecznymwywlaszczeniu-narodu-polskiego.pdf
a którego tutaj mamy krótkie omówienie. Ów projekt pos ów i pos anek PiS w dniu 4 marca 2011 r. wszed do porz dku obrad Sejmu RP ± odby o si pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Klub PiS w ca ej rozci g o ci popar ten projekt ustawy. Pozosta e wszystkie kluby te by y projektowi przychylne i ów projekt bez g osowania [poprzez aklamacj ] zosta przekazany do dalszych prac w komisjach ± tj. w tryby machiny legislacyjnej. Zamierzeniem wnioskodawców z PiS - i samego PiS ± jest, aby ten projekt zosta bardzo szybko przez Sejm RP uchwalony i aby wszed w ycie jako obowi zuj ca ju ustawa od dnia 9 sierpnia 2011 r. [czyli jeszcze w tym roku przed wyborami do parlamentu] ± o co si g o no dopomina a w Sejmie RP pos anka Gabriela Mas owska podczas prezentowania tego projektu ustawy pos om bior cym udzia w posiedzeniu Sejmu RP. Powiadaj , e najciemniej jest pod latarni - i tutaj mamy tego dowodny przyk ad, bo zapisy tego projektu ustawy PiS w konsekwencji [niezale nie od intencji] przynosz takie oto skutki: 1. Ustawowe zalegalizowanie z odziejskiej prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych prowadzonej od 1991 r. wsz dzie tam, gdzie grunty pod tymi przedsi biorstwami s aktualnie w u ytkowaniu wieczystym nabywców tych przedsi biorstw pa stwowych [w a cicielem gruntu jest Skarb Pa stwa lub jednoski samorz du terytorialnego], a takie rozwi zanie co do gruntów by o powszechnie stosowane z uwagi na du op acalno takiego rozwi zania. Teraz wg tego projektu grunt ten przejdzie za psi grosz na wy czn w asno tych, którzy wcze niej za psi grosz nabyli budynki i ca reszt przedsi biorstwa na w asno . Zasada prawna jest taka, e przeniesienie prawa w asno ci gruntu ze Skarbu Pa stwa [lub kogokolwiek innego] na aktualnego u ytkownika wieczystego poci ga z mocy samego prawa prawo w asno ci wszystkiego tego co na tym gruncie si znajduje [budynki, budowle, itd.]. W tym przypadku niejako drugi raz ± niezale nie od tego, czy i jakie oraz za ile zosta y one nabyte [w skrajnym wypadku nic nie nabyte]. Jedyn podstaw prawa w asno ci gruntu i tego wszystkiego co z tym gruntem jest zwi zane b dzie wpisana do ksi g wieczystych decyzja administracyjna przekszta caj ca prawo u ytkowania gruntu w prawo w asno ci nieruchomo ci. Wszelkie inne papiery b d mog y z czasem swobodnie znikn ze zbioru dokumentów przy ksi dze wieczystej.

Takie rozwi zanie projektodawców w tym zakresie pozwala mie Äz g owy´ powracanie do z odziejskiej prywatyzacji polskiego maj tku narodowego. No i uniemo liwia wykorzystanie w przysz o ci [bo na tych co obecnie s w parlamencie, jak wida , nie ma co liczy ± oboj tnie z jakiej oni s partii] odzyskanie tego maj tku na rzecz Skarbu Pa stwa dost pnymi, legalnymi, rodkami prawnymi stoj cymi do dyspozycji ju w chwili obecnej. Zagadnienie prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych w zwi zku z tym pomys em [projektem] PiS zosta o do szeroko i bardzo wymownie opisane w ÄUstawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!! cz. 2´ http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=3217 a i w stosownych fragmentach w cz ci pierwszej tego artyku u tu: ÄUstawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!! cz. 1´ http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3218 2. UWAGA rolnicy, którzy oddali swe pola w dzier aw pod wiatraki!!! Wiem z ca pewno ci , e podpisywali cie z firmami umowy dzier awy swych pól pod budow wiatraków pr dotwórczych, z których to umów wynikaj waszym zdaniem same dla was korzy ci niemal za przys owiowe friko. Je eli w tych podpisanych przez was umowach dzier awy macie wpisane nr dzia ki, nr ksi gi wieczystej tej dzia ki, okres dzier awy 40 lat [a nawet krótszy, bo tak mo e by to interpretowane] i macie jeszcze gdzie w umowie wpisane, e µwyra am zgod na dzier aw na warunkach u ytkowania wieczystego¶ lub inne sformu owania, gdzie pada okre lenie [termin] Äu ytkowanie wieczyste´ - to projekt tej ustawy forsowany przez PiS [popierany przez pozosta e wszystkie partie, bo w przeciwnym razie powinien ten projekt by od razu odrzucony przez Sejm RP w pierwszym czytaniu ± a przecie nikt z pos ów nie postawi wniosku o odrzucenie tego projektu] ± je li sta by si obowi zuj cym prawem ± powoduje z mocy prawa tej ustawy utrat raz na zawsze waszym pól oddanych w dzier aw pod te wiatraki. Wójt, albo kto tam inny jeszcze, b dzie musia [czy mu si to podoba, czy nie] na mocy zapisów tego ± póki co projektu ± wyda decyzj administracyjn , e do tej pory wasze pola od tej chwili wej cia w ycie ustawy s w asno ci tych co mieli na tych polach budowa wiatraki. Guzik im wówczas zrobicie ± chyba, e macie du o kasy na wieloletnie si procesowanie z niewidomym skutkiem. Sprawd cie sobie kochani sami te podpisane przez was umowy pod te wiatraki, bo boicie si je innym osobom pokaza - bo pono macie w tych umowach zakaz udost pniania osobom trzecim tre ci tych podpisanych przez was umów. A czytaj cych ten artyku i maj cy rodziny lub znajomych na polskiej wsi prosz o przekazanie im tej informacji [tego artyku u], eby mogli na czas sprawdzi co maj wpisane w tych umowach ± no i eby mogli szybko i stosownie na to zareagowa ± je li takie okoliczno ci j.w. maj miejsce póki to tylko projekt ustawy, a nie ju ustawa. Na jakiekolwiek media prosz raczej nie liczy ± chyba, e komu si uda inteligentnie przemyci informacj o tym artykule pod nieuwag prowadz cego. 3. Wystawienie wszystkich u ytkowników wieczystych gruntów [gruntów, które aktualnie s w asno ci Skarbu Pa stwa lub jednostek samorz du terytorialnego] na procesy roszczeniowe o zwrot mienia wytaczane przez Niemców, ydów i sam Bóg wie kogo jeszcze. W aktualnym stanie, to nie u ytkowników wieczystych trzeba ci ga po s dach, a Skarb Pa stwa i wy ej wymienionych, bo oni s w a cicielami gruntu, a jak przegraj proces, to b d musieli wyp aci wysokie odszkodowania [za wszystko utracone z tym zwi zane i liczone w aktualnych cenach rynkowych] za zerwane umowy u ytkowania wieczystego lub ich nie przed u enie na nast pne 99 lat [lub lat

40]. A przed u enie umowy u ytkowania wieczystego jest obecnie prawem zapewnione ± chyba, e nast pi wyj tkowe okoliczno ci, np.przegrany proces przez Skarb Pa stwa o zwrot mienie. No to teraz, gdyby ten projekt ustawy PiS sta si cia em, to Skarb Pa stwa uwalnia si z tej wielkiej aby, a ab , czy raczej pot n wini podk ada si pod u ytkownika wieczystego gruntu i to czy mu si to podoba [znaczy si u ytkownikowi wieczystemu], czy te nie podoba, bo wg tego projektu nic nie ma do tu gadania u ytkownik wieczysty [z drobnym ma ym wyj tkiem, e mo e on sam sobie wzi t wini na w asne yczenie]. Jak u ywaj argumentu, e zapisy w ksi gach wieczystych co do w asno ci s wi te i zapewniaj 100% bezpiecze stwa, to nale y im odpowiada , e takie bezpiecze stwo z zapisów tych ksi g ma Skarb Pa stwa [i inni ju wy ej wymienieni] jako w a ciciel tego gruntu ± wi c po co si robi tacy dobrzy? Trzeba jedynie dopilnowa , aby takie ksi gi wieczyste na grunty obj te u ytkowaniem wieczystym by y pozak adane ze wskazaniem, e w a cicielem gruntu jest Skarb Pa stwa [lub odpowiednio j.w.], a u ytkownikiem wieczystym tego gruntu jest Iksi ski. Natomiast co do reszty, co na tym gruncie stoi ± aby by o jak wó wpisane w tej ksi dze wieczystej, e to w asno Iksi skiego. Wówczas nie b dzie tak atwo z tymi obcymi roszczeniami i wysiudania na bruk u ytkowników wieczystych gruntów, bo ci u ytkownicy, to nie ci sami [nie te same warunki] co zdobyli przedsi biorstwa pa stwowe Polaków. Obszerniej na ten temat i do szczegó owo w ÄUstawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!!cz. 1´ http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3218 4. Wyw aszczenie z mienia samorz dów terytorialnych. No, ale mo e tutaj si liczy na to, e nie b dzie w tym wzgl dzie wi kszego oporu, bo zastosuje si tutaj dyscyplin partyjn ± no bo przecie b d nast pne wybory samorz dowe [te partyjne] i b dzie si chcia o utrzyma na stanowiskach i w radach, a wiadomo jak jest z prac , a zw aszcza z t dobrze p atn . S dzia S du Najwy szego w stanie spoczynku Stanis aw Rudnicki w swej opinii z dnia 12.05.2001 http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/916BB3C7A964A44AC12578730038EACE/$file/i93 1-11A.rtf do tego projektu PiS ostrzega przed tym wszystkim ± oczywi cie w j zyku prawniczym. Wskazuje przy tym na podawane nieprawdy przy uzasadnianiu tego projektu. Warto t opini przeczyta ± jest ona krótka i nader wymowna. No, ale jak pokazuje ycie bardzo wielu jest takich co lepiej przecie wiedz chocia nie maj ku temu jakichkolwiek podstaw. Nale y jednak pami ta , e Sejm RP stanowi prawo, które potem s dy musz przestrzega w trakcie orzekania ± bo inaczej wyrok si nie ostoi ± i je li s dziom zwi e si r ce takim prawem, jak ten z tego projektu, to nawet najbardziej sprawiedliwy s dzia nic tu nie pomo e. Przegrywaj cy procesy roszczeniowe b d wówczas przeklina s dy i s dziów zamiast tych co takie prawo ustanowili, zamiast na tych co ich popierali ± no i zamiast na samych siebie, bo w por czyta si nie chcia o i wszystko si bagatelizowa o, a i na wiar wszystko si przyjmowa o ± bo kto tam mówi w mediach i pisa w gazecie, e to wietny interesy i dla dobra « . Jak teraz temu wszystkiemu zaradzi , aby to wszystko nie sta o si faktem. Wyborem mniejszego z a w postaci PiS ± który wniós i popar w ca o ci ten projekt? Wyborem PO, SLD, PSL i reszty z Sejmu RP ± którzy te s za tym projektem?

A mo e wszyscy ± niektórzy mo e kln c w niebog osy - zawróc przeczytaniu tego artyku u? Czy przyjdzie w por opami tanie?

z tej drogi po

ALE TERAZ TRZEBA NAM BI NA ALARM, gdzie tylko si da i jak si tylko da. Trzeba nam i bardzo szybko do ludzi z t informacj ± nie ogl daj c si na innych, e mo e oni to za mnie zrobi . Trzeba nam dawa t informacj ka demu ± bez wzgl du na takie, czy inne jego sympatie polityczne. Omawiany artyku w postaci ród owej, ale nie w formacie .pdf, jest te dost pny na blogu Sursu Corda: Ustawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!!cz. 1 http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3218 Ustawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!!cz. 2 cz. 2 - http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=3217 Ca o tego artyku u [ cznie cz 1 i cz 2] w formacie .PDF dost pna jest tu: http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/35FC3FA28DA49710C125782D003704A6/$file/3859 .pdf Boguchwa a, A.D. 12 czerwca 2011 r. ± mgr in . Józef Bizo kontakt: boguchwala@go2.pl Józef Bizo

Ustawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!! cz. 1
UWAGA - Ci g dalszy w cz. 2
http://www.propolonia.pl/blog-read.php?bid=142&pid=3217

Po ród burzy smole skiej, przepychanek w Warszawie o krzy na Krakowskim Przedmie ciu, wrzasków i krzyków dnia 6 sierpnia 2010 r. - w dniu obj cia prezydentury RP przez Bronis awa Komorowskiego -pos anka PiS Mas owska Gabriela z o y a w imieniu 85 pos ów - 82 pos ów z PiS, 3 pos ów z PjN [Polska jest Najwa niejsza] - doGrzegorza SchetynyMarsza ka Sejmu RP projektÄustawy o zmianie ustawy o przekszta ceniu prawa wieczystego u ytkowania w prawo w asno ci nieruchomo ci oraz niektórych innych ustaw" - DRUK 3859. Po dwudniowej [23 -24.02.2011] wizycie premiera Tuska ze sw wit w Izraelu i wspólnym posiedzeniu rz dów Izraela i Polski [podpisaniu tam nieznanych nam wspólnych porozumie ] sprawa projektu ustawy ruszy a z kopyta.4 marca 2011 r. w pkt 22 porz dku obrad wszed ów projekt ustawy do pierwszego czytania i zosta on przez Sejm przekazany do komisji sejmowych celem dalszych nad nim prac.

Je li dojdzie do uchwalenia przez Sejm tej ustawy i ustawa wejdzie w ycie [a takie s zakusy ze wskazaniem daty jej obowi zywania od 9.08.2011 r. - tj. aby na niej jeszcze zbi kapita polityczny w nadchodz cych wyborach parlamentarnych], to problem z odziejskiej tzw. prywatyzacji maj tku narodowego Polaków zostanie raz na zawsze rozwi zany w tym sensie, e zalegalizuje ona i dodatkowo na wieki wieków zabezpieczy nabywców polskiego maj tku narodowego daj c im prawo w asno ci ca o ci nieruchomo ci w oparciu jedynie o to, e posiadaj prawo u ytkowania wieczystego gruntu - przy czym nie jest istotnym to, czy i co na tym gruncie by o pobudowane: np. czy by o tam przedsi biorstwo pa stwowe, którego budynki i budowle zosta y wcze niej za psie pieni dze sprzedane nabywcy na w asno , a grunty zaj te przez to przedsi biorstwo oddane nabywcy przedsi biorstwa w u ytkowanie wieczyste eby by o jeszcze taniej.

Po wej ciu w ycie tej ustawy nikt ju wi cej nie b dzie zawraca sobie, ani te i innym, g owy z odziejsk prywatyzacj z przesz o ci - bo nawet nie b dzie adnej takiej skutecznej mo liwo ci. Prokuratori Generaln Skarbu Pa stwa [odpowiedzialn za kontrol i nadzór procesów tzw. prywatyzacyjnych] b dzie mo na tym sposobem radykalnie i bardzo szybko odci y [a rz d przy tej okazji pochwali si oszcz dno ciami grosza publicznego] i docelowo w bardzo krótkim czasie ca kowicie j zlikwidowa - straci ona przecie racj swego istnienia, bo nie b dzie ju co sprzedawa , ani te czegokolwiek kontrolowa . Sk din d sama likwidacja tej prokuratorii nie by aby mo e taka g upia, bo tak naprawd od chwili jej powo ania do mizernie wygl da to jej dbanie o interesy Skarby Pa stwa RP.

Jest i te w tej ustawie Ädobrodziejstwo" dla osób fizycznych - przys owiowych Kowalskich. Prawem w asno ci gruntu [a i ca ej nieruchomo ci] ma by obdarzony ów Kowalski [po dobroci lub z przymusu ustawowego], na który to grunt Kowalski obecnie posiada prawo u ytkowania wieczystego. Obecnie prawo w asno ci tego gruntu posiada Skarb Pa stwa, a ów Kowalski nie ma zielonego poj cia czyj by wcze niej ten grunt i kto teraz - w tych czasach mocno niepewnych - mo e wyci gn po ten grunt ap , a takich dobrze zorganizowanych [z kas i uk adami] wida ju dobrze, a jeszcze inni nagle te si mog objawi . Teraz Kowalski posiadaj c prawo u ytkowania wieczystego gruntu - mo e spa spokojnie, bo w razie czego ci znani i nieznani dobrze zorganizowani [z kas i uk adami] musz sk ada pozwy przeciwko Skarbowi Pa stwa o zwrot Äich" mienia, a nie przeciwko Kowalskiemu - który prawa w asno ci gruntu nie posiada [grunt nie jest jego - on ma tylko prawo u ytkowania wieczystego tego gruntu]. Je li Skarb Pa stwa proces przegra, tak - czy siak, Kowalskiemu b dzie nale a o si odszkodowanie [liczone w cenach rynkowych] od Skarbu Pa stwa lub nowego-starego w a ciciela gruntu, je eli nie zostanie przed u ona mu umowa u ytkowania wieczystego na nast pne 99 lat lub zostanie zerwana z nim takowa obowi zuj ca umowa

[co nie jest rzecz tak prost ]. Z chwil , gdy Kowalski stanie si w a cicielem gruntu - po dobroci [tzn. na w asny wniosek] lub z ustawowego przymusu bez jego wniosku - to do s du o zwrot gruntu zostanie zaci gni ty Kowalski, a nie Skarb Pa stwa. Marne wówczas widoki rysuj si przed Kowalskim, a tym marniejsze, gdy z w asnej inicjatywy z o y wniosek o przekszta cenie prawa u ytkowania wieczystego gruntu na prawo w asno ci - na w asne yczenie pozbywaj c si ten sposób prawa do jakichkolwiek odszkodowa . Pój cie Kowalskiego na dziady jest murowane. W sytuacji, gdy Kowalskiego zrobi z przymusu w a cicielem gruntu [nieruchomo ci], to pewnie i jakie tam szanse na odszkodowania by by y, o ile b dzie on mia rodki finansowe i si y na wieloletnie si procesowanie.

Pisa em o tym swego czasu wiosn 2003 r. w artykule ÄOby uw aszczenie nie by o dla pozoru?" - http://www.rodzinapolska.pl/dok.php?art=tematm/archiwum/2003/189_1.htm Przypomn , e jak zwykle - maj c jedynie na wzgl dzie dobro Polaków, no i ojczyzny rozp tano kampani tzw. uw aszczeniow , a prym w tym wiód prof. Adam Biela[wówczas LPR, a obecnie Prawica Rzeczypospolitej] ochoczo wspierany przez toru skie media O. Tadeusza Rydzyka - no i przez ÄNasz Dziennik". Obecnie nad spraw czuwa i j pilotuje pos anka Gabriela Mas owska z PiS, gdy prof. Adam Biela na obecn chwil nie zasiada w polskim parlamencie.

Od tamtego czasu zmieni o si tylko tyle, e Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 17.12.1996 r. w sprawie okre lenia wysoko ci wpisów w sprawach cywilnych(kolejno modyfikowane) [Dz.U. 1996 nr 154 poz. 753] zamieniono na Ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych [Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20051671398+2006%2403%2402&type=3 - tj. na twór bardziej stabilny [pewny w razie czego], no i otwieraj cy drog do komercjalizacji polskiego s downictwa.

A tak przy tej okazji warto te zauwa y , e inni w tym czasie gard owali, e chodzi o uporz dkowanie ró nego rodzaju op at s dowych w sprawach cywilnych rozsianych w ró nych aktach prawnych, lecz ani s owa przy tym, e pod tym pretekstem chodzi o komercjalizacj polskiego s downictwa. Warto te przyjrze si g osowaniu nad Ustaw z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s dowych w sprawach cywilnych, któr przyj to pod os on rozpoczynaj cej si burzy kampanii wyborczej 2005 r., gdy PiS szed po w adz .

Przebieg procesu legislacyjnego tej ustawy http://orka.sejm.gov.pl/proc4.nsf/opisy/2582.htm G osowanie Sejmu w III czytaniu nad ustaw - pos. nr 107 dn. 08-07-2005 wynik g osowania: 327 za, 29 przeciw, 1 wstrzyma si (g os. nr 204) PiS [m.in.: J.Kaczy ski, Z. Ziobro, Z. Wasserman, M. Kami ski, A. Szczyg o, Jurek Marek, M. Pi ka], PO, SLD, PSL, SDPL - wszyscy w ca o ci za komercjalizacj polskiego s downictwa. No i mamy tutaj te do kompletu: - Ann Sobeck [bohaterk artyku u ÄJudasza w cieniu Smole ska"], - Gabriel Mas owsk [bohaterk niniejszego artyku u i promotora ustawowej zamiany prawa wieczystego u ytkowania na prawo w asno ci], jedyne dwie osoby zLPR, które wespó i zespó - razem z jedynie s usznymi - za t ustaw g osowa y.

W ten to oto sposób wspólnymi si ami niepostrze enie skomercjalizowano polskie s downictwo - no i mamy Äpa stwo prawa", gdzie 90% ludno ci wyj tych jest spod prawa, bo mo na nimi pomiata , gdy ich nie sta na obron swych µjakich tam praw' na drodze s dowej - o jako ci tej drogi s dowej ju nie wspominaj c. No i obecnie np. w ramach s awetnej ju walki ze spó dzielniami mieszkaniowymi trzeba zap aci 200 z . od uchylenia jej uchwa y[art. 27 pkt 8 ustawy], zamiast 80 z . jak wcze niej by o [§12 ust. 1 pkt 4 Rozporz dzenia]. Przewidziano wprawdzie dla finansowych dziadów zwolnienia [w tym uznaniowo przez s dy] od kosztów s dowych, ale jednocze nie zadbano o stosown zwy k zwrotu kosztów procesu przez stron przegrywaj c proces na rzecz wygrywaj cego proces - a ju przecie wróble na dachu wierkaj jak to jest z tymi wyrokami. Rozporz dzenie w sprawie op at za czynno ci adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Pa stwa kosztów nieop aconej pomocy prawnej udzielonej z urz du z dnia 28 wrze nia 2002 [Dz.U. z 2002r.Nr 163, poz. 1348] http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=1765&lang=&adate=20110602 http://www.polskieustawy.com/act_index.php?logic=&dzur=2002&dzup=1348&SearchExp=&S earchExp2=

Nie mo na si zatem dziwi , e w tych opisanych wy ej warunkach po 4 marca 2011 r., po przekazaniu przez Sejm projektu ustawy - której Äskutek podobny do wyw aszczenia" w ocenie Stanis awa Rudnickiego S dziego S du Najwy szego w st.sp. do tego projektu - do dalszych prac w komisjach i po uzyskaniu zgodnych opinii, co do celowo ci dalszych prac nad tym projektem, od: Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa z dn. 29.04.2011, Rady Ministrów RP z dn. 5.05.2011 - bardzo mocno o ywi a si na nowo Przewodnicz ca niemieckiego Zwi zku Wyp dzonych (BdV),Erika Steinbach, która 22 maja 2011 r. przyby a z wizyt na Pomorze. http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,102433,9642846,Erika_Steinbach_przyjezdza_na_Pomorze__PiS _ostrzega.html

Zrozumia e staje si te w czenie si rz du Izraela w proces odzyskiwania maj tków ydowskich na ziemiach polskich. ÄGrupa Zadaniowa d/s Restytucji Maj tku z Okresu Holocaustu (HEART), któr powo ano w Izraelu, zgromadzi a juz w swoich archiwach dane dotycz ce ponad 650 tysi cy obiektów nale cych kiedy do ydów mieszkaj cych na terenach pa stw by ego obozu komunistycznego, jednak w wi kszo ci na terenie Polski." http://piotrbein.wordpress.com/2011/06/04/sprawdz-czy-zyd-zapuka-do-twoich-drzwi-po%E2%80%9Cswoje%E2%80%9D/

Prawo wieczystego u ytkowania gruntówreguluj dwa g ówne akty prawne: - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny [Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pó n. zm.] PDF -http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&type=3 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami [Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó n. zm.]. W Kodeksie cywilnym prawo to reguluj przepisy od art. 232 do 243. Na podstawie art. 236 Kodeksu Cywilnego u ytkowanie wieczyste [prawo rzeczowe] przyznawane jest osobie fizycznej lub prawnej i ustanawiane jest na okres 99 lat, a w wyj tkowych przypadkach na okres krótszy, ale nie mniej ni 40 lat. §2 gwarantowane jest przed u anie umowy na nast pne okresy czasu [ma to bardzo istotne znaczenie], jednak e mo na odmówi przed u enia umowy u ytkowania wieczystego z uwagi na wa ny interes spo eczny. Takim wa nym interesem spo ecznym do skorzystania z klauzuli odmowy przed u enia umowy jest niew tpliwie przeprowadzana od 1991 r. z odziejska prywatyzacja maj tku

narodowego Polaków. Z chwil wyga ni cia prawa u ytkowania wieczystego gruntu ca o maj tku zlokalizowanego na tym gruncie wraca do prawowitego w a ciciela [Skarbu Pa stwa lub innych osób prawnych wymienionych w przywo anych przepisach tej ustawy]. Skorzystaniu z tej klauzuli sprzyjaj równie przepisy ÄUstawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzy ci uzyskanych nies usznie kosztem Skarbu Pa stwa lub innych pa stwowych osób prawnych" [Dz.U. z 1990 r. Nr 44 poz. 255].

Do dyspozycji staje te art. 223 Kodeksu cywilnego, który mówi, e roszczenia dotycz ce nieruchomo cinie ulegaj przedawnieniu.Ponadto art. 58 Kodeksu cywilnego podaje okoliczno ci, po spe nieniu których jakakolwiek dokonana czynno prawna jest niewa na od samego pocz tku z mocy samego prawa - a trzeba wiedzie , e mo liwo ci zastosowania w tym przypadku tego przepisu mog okaza si ogromne, gdy niemal powszechn praktyk przy tzw. prywatyzacji - by o nie przejmowania si przepisami obowi zuj cego prawa, w my l zasady: co tam prawo - my na lewo. Wreszcie w ko cu - daj Bóg - polski Sejm, gdyby taki si trafi z woli Opatrzno ci, móg by znowelizowa przepisy ze skutkiem wstecznym tak, aby z uwagi na dokonany rozbój na maj tku narodowym Polaków mo liwe by o rozwi zanie umowy [a tym samym jej wyga ni cie] w dowolnym czasie przed up ywem terminu, na który zosta a zawarta umowa u ytkowania wieczystego gruntu.

To w a nie w tym tutaj - pokazanym wy ej miejscu - le y klucz do odzyskania maj tku narodowego Polaków, które to jednocze nie miejsce wskazywane jest przez projektodawców projektu ustawy na druku 3859 jako g ówna wada, któr bezwzgl dnie nale y wyeliminowa z obiegu prawnego - jakoby reliktu komunistycznej przesz o ci.

Projekt Pani Mas owskiej [oraz jej 84 projektodawczych wspieraj cych] k adzie ostateczny kres tym wy ej wymienionym mo liwo ciom odzyskania rozkradzionego maj tku narodowego Polaków. Czy pani pose Gabriela Mas owska - wraz z pozosta ymi pos ami w liczbie 84 - zdaje sobie z tego spraw ??? Czy zdaj sobie z tego spraw : Nasz Dziennik, Ojcowie z Radia Maryja, TV TRWAM - a w szczególno ci czy zdaje sobie z tego spraw O. Dyr. Tadeusz Rydzyk???

Wykaz 85 pos ów RP [w tym: 82 PiS, 3 PjN] - okr gami wyborczymi -

podpisanych pod projektem ustawy o ostatecznym wyw aszczenia Narodu Polskiego [DRUK nr 3859 z dnia 6 sierpnia 2010 r.]:

1 - Legnica: 2 - Wa brzych: 3 - Wroc aw: 4 - Bydgoszcz: 5 - Toru : 6 - Lublin:

Macha ek Marzena [PiS]; Witek El bieta [PiS] Wi zowski Waldemar [PiS]; Zalewska Anna [PiS] (-) Latos Tomasz [PiS] Drab Marzena [PiS]; Gi y ski Zbigniew [PiS] Mas owska Gabriela [PiS]; Micha kiewicz Krzysztof[PiS];

Sadurska Ma gorzata [PiS] 7 - Che m: Wojciech ukowski [PiS]; Zawi lak S awomir [PiS]

8 - Zielona Góra: Ast Marek [PiS]; Rafalska El bieta[PiS] 9 - ód : (-)

10 - Piotrków Trybunalski: Seliga Dariusz [PiS]; Telus Robert[PiS] 11 - Sieradz: Grabicka Krystyna [PiS]; Matuszewski Marek[PiS]; Polak Piotr [PiS]; Wo niak Tadeusz [PiS]; Zarzycki Wojciech Szcz sny [PiS] 12 - Chrzanów: 13 - Kraków: Hajda Kazimierz [PjN]; atas Marek [PiS]; Polak Marek [PiS] Adamczyk Andrzej[PiS]; Osuch Jacek [PiS, 13];

Owczarski Zbys aw [PjN]; Terlecki Ryszard [PiS] 14 - Nowy S cz: Bartu Barbara [PiS]; Paluch Anna [PiS] 15 - Tarnów: Czesak Edward [PiS]; Marianowska Barbara [PiS];

Pilch Jacek [PjN]; Rojek Józef [PiS]; Wojtkiewicz Micha [PiS] 16 - P ock: (-)

17 - Radom: B k Dariusz [PiS]; So ta Krzysztof [PiS] 18 - Siedlce: Kowalski Bogus aw [PiS]

19 - Warszawa I: Górski Artur [PiS]

20 - Warszawa II: (-) 21 - Opole: K osowski S awomir [PiS]; Religa Jan [PiS]

22 - Krosno: Babinetz Piotr [PiS]; Bury Jan s. Antoniego [PiS]; Golba Mieczys aw[PiS]; nie ek Adam[PiS] 23 - Rzeszów: B dek Antoni [PiS]; Chmielowiec Zbigniew [PiS]; Go ojuch Kazimierz [PiS]; Moskal Kazimierz [PiS]; O óg Stanis aw [PiS]; Popio ek Krzysztof [PiS]; Szlachta Andrzej [PiS]; Warzecha Jan [PiS] 24 - Bia ystok: Gwiazdowski Kazimierz [PiS]; To wi ski Krzysztof [PiS]; Zieli ski Jaros aw [PiS] 25 - Gda sk: Chrapkiewicz Daniela [PiS]; Jaworski Andrzej [PiS];

Smoli ski Kazimierz [PiS] 26 - Gdynia: (-)

27 - Bielsko Bia a: Matuszny Kazimierz [PiS]; Szwed Stanis aw [PiS] 28 - Cz stochowa: Gi y ski Szymon Stanis aw [PiS]; Wi niewska Jadwiga [PiS] 29 - Gliwice: 30 - Rybnik: 31 - Katowice: Ch opek Aleksander [PiS]; Wita Tadeusz [PiS] Janik Grzegorz [PiS]; Kloc Izabela [PiS] Nowak Maria [PiS]

32 - Sosnowiec: Andzel Waldemar [PiS] 33 - Kielce: B tkowski Andrzej[PiS]; Dorywalski Bart omiej[PiS];

Kwitek Marek [PiS]; Lipiec Krzysztof[PiS]; Rusiecki Jaros aw [PiS]; Wrona Waldemar [PiS]; Zuba Maria [PiS] 34 - Elbl g: 35 - Olsztyn: 36 - Kalisz: 37 - Konin: Babalski Zbigniew [PiS]; Krasulski Leonard [PiS] Arent Iwona [PiS]; Gosiewski Jerzy [PiS]; Kossakowski Wojciech [PiS] Rogacki Adam [PiS] Czarnecki Witold [PiS]; Dolata Zbigniew [PiS]

38 - Pi a: (-) 39 - Pozna : (-)

40 - Koszalin: Strza kowski Stefan [PiS] 41 - Szczecin: (-)

Wizualizacja wyników wyborów w 2007 r:tu dla PiS; tu dla PO; tu dla SLD; tu dla PSL

W imieniu grupy pos ów [autorów projektu ustawy] uzasadnienie celowo ci przyj cia takiej ustawy wy o y a Gabriela Mas owska [PiS] - patrz:Sprawozdanie stenograficzne z 86 posiedzenia Sejmu w dniu 4.03.2011[str. 241 i dalsze] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/28318F7ADF601CB2C125784D0032E089/$file/86_c _ksiazka.pdf Kto i jak g osowa za przekazaniem tego projektu ustawy do komisji sejmowych celem dalszych nad nim prac, to tego si nie dowiemy, bo prowadz cy obrady Wicemarsza ek Sejmu Jerzy Wenderlich [SLD] w porozumieniu z Prezydium Sejmu wpad na genialny pomys , e proponuje on przekazanie projektu ustawy do dalszych prac w komisjach i je li nie us yszy w tej mierze sprzeciwu, to Sejm tak postanowi . Nikt sprzeciwu nie z o y , to i Sejm tak postanowi [str. 253 - 254 stenogramu]. Tu wcze niej Pos ankaGabriela Mas owska tak ko czy a wówczas w Sejmie swe p omienne przemówienie: ÄProsz pa stwa, bardzo dzi kuj za to, e pa stwo wykazujecie ch dalszej pracy w komisjach. Panu ministrowi sprawiedliwo ci równie dzi kuj za propozycj , informacj , e pa stwo b dziecie sk onni towarzyszy nam w trakcie prac w komisji z nami wspó pracowa dla dobra Polski, dla dobra Polaków. Bardzo dzi kuj ."- [str. 253 stenogramu].

Przyjrzyjmy si jednak bli ej - bez frazeologii stosowanej - g ównym zapisom projektu tej ustawy [DRUK 3859] - no i co z nich faktycznie wynika w kontek cie istniej cych ju stanów prawnych i istniej cego stanu rzeczywistego nieruchomo ci, które maj by t ustaw obj te. W projekcie zapisano:

ÄArt. 1. Z dniem wej cia w ycie ustawy prawo wieczystego u ytkowania przekszta ca si z mocy prawa w prawo w asno ci nieruchomo ci, w rozumieniu Kodeksu cywilnego." ÄArt. 3. 1. Podstaw wpisu w asno ci na rzecz dotychczasowego u ytkownika wieczystego, jest decyzja: 1) starosty wykonuj cego zadania z zakresu administracji rz dowej - w przypadku nieruchomo ci stanowi cych w asno Skarbu Pa stwa, w tym równie nieruchomo ci, w

stosunku do których prawo w asno ci Skarbu Pa stwa wykonuj inne pa stwowe osoby prawne; 2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarz du powiatu albo zarz du województwa odpowiednio w przypadku nieruchomo ci stanowi cych w asno jednostek samorz du terytorialnego. ..... ; 2. Decyzj , o której mowa w ust. 1 wydaje si z urz du lub na wniosek zainteresowanego. ... "

W projekcie ustawy przewidziano zast pienie decyzjami administracyjnymi starostów umów notarialnych prawa wieczystego u ytkowania gruntów - zawartych ze Skarbem Pa stwa - w prawo w asno ci nieruchomo ci. Poniewa w Polsce jest 379 starostw, to sprawnie i szybko - poza instytucjami Skarbu Pa stwa, Prokuratori Generaln - w pierwszej kolejno ci nast pi oby uw aszczenie tych, co z ró nych racji tego najpilniej wymagaj oczywi cie maj c na wzgl dzie nie zapchanie w s dach wydzia ów ksi g wieczystych, chocia i takiego zapchania by nie musi przy dobrej organizacji ca ego przedsi wzi cia. Gminy, których w Polsce jest 2479, mog przecie troch poczeka i za atwi si je w drugim rzucie. Ostatecznie wnioski o wpis prawa w asno ci nieruchomo ci na podstawie decyzji administracyjnych mog równolegle sk ada wszyscy tym sposobem uw aszczeni, bo i tak skutek prawny wpisu do ksi gi wieczystej liczy si z dat z o enia takiego wniosku, a wydzia y ksi g wieczystych s dów posegreguj sobie takie wnioski do obróbki wedle stosownego priorytetu. aden starosta, czy kto inny uprawniony, nie b dzie patrzy na to czy zawarto jak umow w asno ci budynków [a tym bardziej za jak cen ], bo b dzie mia o znaczenie jedynie to, czy kto posiada prawo u ytkowania wieczystego, a je li tak, to reszt wykona µautomatycznie'. Po takim manewrze jedyn podstaw prawn - wy cznym dowodem prawnym - prawa w asno ci nieruchomo ci [czyli gruntu i wszystkiego tego, co si na tym gruncie i w gruncie znajduje] b dzie decyzja administracyjna - co zauwa y w swej opinii S dzia S du Najwy szego w st.sp. Stanis aw Rudnicki. Dzieje si tak dlatego, e z mocy samego prawa nabycie prawa w asno ci gruntu poci ga za sob automatycznie nabycie wszystkiego tego, co w tym gruncie i na gruncie jest zlokalizowane [w tym pobudowane]. Z chwil wydania takiej decyzji administracyjnej i jej wpisu w ÄDzia II-W asno " ksi gi wieczystej jako podstawy prawnej nabycia prawa w asno ci ca ej nieruchomo ci - przestaj mie jakiekolwiek znaczenie jakie tam wcze niejsze sprzed lat umowy notarialne na nabycie za bezcen prawa w asno ci budynków [to tak jakby tych umów nigdy nie by o]. No i mo e si z czasem okaza , e skoro umowy te nie stanowi podstawy wpisu do ksi gi wieczystej, to i znikn one z akt ksi gi wieczystej nie pozostawiaj c tam po sobie jakiegokolwiek ladu. Z chwil te wpisu prawa w asno ci nieruchomo ci w oparciu o tak decyzj administracyjn b dzie mo na powo a si na r kojmie wiary publicznej ksi g wieczystych [patrz: Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece/art. 5 - art. 9/] no i na trybuna y, bo po to one przecie istniej . Mo na te b dzie wówczas z du ym zyskiem szybko zby skutecznie nieruchomo nowemu nabywcy - a ten posi dzie j w sposób trwa y na w asno powo uj c si na t r kojmi . Wszelka naprawa zaistnia ego stanu rzeczy po wprowadzeniu w ycie takiego projektu ustawy i po wydaniu decyzji administracyjnej b dzie praktycznie niemo liwa! Z decyzj administracyjn zwi zany jest jeszcze jeden bardzo wa y aspekt prawny.

Sprawy z zakresu wydawania decyzji administracyjnych reguluj przepisyKodeksu post powania administracyjnego[K.p.a.].Wed ug tre ci art. 156 §2 K.p.a. ju po up ywie 10 lat - licz c od chwili dor czenia lub og oszenia decyzji administracyjnej - nie mo na stwierdzi niewa no ci decyzji i to nawet wówczas, gdy: dotyczy sprawy ju rozstrzygni tej inn decyzj ; zosta a skierowana do osoby nie b d cej stron w sprawie; zawiera wad powoduj c jej niewa no z mocy prawa. Nie mo na tak e stwierdzi niewa no ci decyzji administracyjnej, gdy decyzja wywo a a nieodwracalne skutki prawne - i to niezale nie od up ywu jakiegokolwiek okresu czasu. Ci g dalszy tego artyku u w cz. 2
Boguchwa a, A.D. 8 czerwca 2011 r. ± mgr in . Józef Bizo

kontakt: boguchwala@go2.pl UWAGA! Ca o tego artyku u [ dost pna jest tu: cznie cz 1 i cz 2] w formacie .PDF

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/35FC3FA28DA49710C125782D0037 04A6/$file/3859.pdf Wst p ± streszczenie ca o ci artyku u tu: Barbarzy stwo w r kawiczkach?Czy z pychy totalna g upota?
http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3226

Józef Bizo

Ustawa o ostatecznym wyw aszczeniu Narodu Polskiego !!! cz. 2
UWAGAPocz tek artyku u w cz. 1 http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3218 Wst p - streszczenie ca o ci artyku u tu:

Barbarzy stwo w r kawiczkach?Czy z pychy totalna g upota? http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=3226

To co si od razu rzuca w oczy w przemówieniach pos ów w imieniu klubów parlamentarnych [patrz - sprawozdanie stenograficzne], to zadziwiaj ca wr cz zgodno stanowisk, e ogólnie to bardzo s uszny kierunek projektu ustawy. Wszyscy wskazuj na potrzeb takiej regulacji prawnej, a tak e na jej dobrodziejstwa dla osób fizycznych, w a cicieli lokali, cz onków spó dzielni mieszkaniowych, co tam dobrego dla samorz dów terytorialnych. S owem - sam miód.Poprawi si projekt tu i ówdzie i b dzie mo na bardzo szybko zaklepa ustaw .Dlatego te Stefan Strza kowski w imieniu klubu PiS mówi: ÄKlub parlamentarny PiS w ca ej rozci g o ci popiera projekt ustawy", a przemawiaj cy w imieniu klubów: PO, SLD, PSL - mówi , e nie w ca ej rozci g o ci, ale s za i s za dalszymi pracami nad projektem tej ustawy.

Z dat 12 maja 2011 r. sporz dzona zostaje opinia prawna przez Stanis awa Rudnickiego S dziego S du Najwy szego w st. sp. do projektu ustawy [do druku 3859]. http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/0/916BB3C7A964A44AC12578730038EACE/$file/i93 1-11A.rtf Opinia ta [krótka - 6 stron] zas uguje na szczególn uwag , gdy dotyczy ona spraw fundamentalnych projektu ustawy i pozbawiona jest ona politycznego i lobbistycznego koniunkturalizmu.Idzie ona w kierunku obrony interesów Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego, a tak e w obronie interesów innych osób prawnych, a co bardzo wa ne - idzie w obronie interesów osób fizycznych.

Opinia wskazuje na ra ce podawanie nieprawdy zawarte w uzasadnieniu projektu ustawy [dla celu, które mo na si domy la ]:

ÄTrzeba przy tym pami ta , e prawo wieczystego u ytkowania podlega - wbrew b dnemu przekonaniu autorów projektowanej ustawy - takiej jak w asno ochronie konstytucyjnej na równi z w asno ci i innymi prawami maj tkowymi (art. 64 Konstytucji).Dlatego uwa am, e zamiana wieczystego u ytkowania na prawo w asno ci powinna nast powa tak, jak jest dotychczas - na wniosek, a w ka dym razie u ytkownik wieczysty powinien mie mo liwo wyra enia sprzeciwu."- [str. 4 opinii].

... ÄWbrew argumentom przytoczonym w uzasadnieniu projektu Trybuna Konstytucyjny stwierdzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 kwietnia 2000 r. K. 8/98 OTK ZU 3/00, poz. 87, e Ä...ewolucja rozwi za normatywnych doprowadzi a do tego, e dzi prawo to, oczyszczone z elementów administracyjnego nacisku, jest sprawnym narz dziem gospodarki rynkowej, ..." [str. 4 opinii]. ... ÄNie przekonuje tak e przytoczony w uzasadnieniu projektowanej ustawy argument, e wady konstrukcyjne i legislacyjne przejawiaj ce si rzekomo Ä...w rozszczepieniu regulacji tej instytucji (u ytkowania wieczystego) mi dzy Kodeks cywilny a ustaw o gospodarce nieruchomo ciami..." uzasadniaj eliminacj u ytkowania wieczystego z porz dku prawnego.Praktyka s dowa i administracyjna bynajmniej nie odnotowuje jakichkolwiek powa niejszych trudno ci wyk adni i stosowania przepisów dotycz cych prawa u ytkowania wieczystego.Powo ywanie si autorów projektu na stanowisko Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w sprawie losu u ytkowania wieczystego w przysz ym kodeksie cywilnym jest zatem chybione, Komisja bowiem popiera likwidacj wieczystego u ytkowania ale - jednocze nie postuluje wprowadzenie prawa zabudowy cudzej (nie tylko skarbowej lub samorz dowej) nieruchomo ci."- [str. 3 opinii]. Opinia potwierdza ca kowite oderwanie op aty za prawo w asno ci nieruchomo ci od rzeczywistej warto ci tej nieruchomo ci [str. 5 pkt 2 opinii].

Wreszcie w tej opinii prawnej sporz dzonej z dat 12 maja 2011 r. przez Stanis awa Rudnickiego S dziego S du Najwy szego w st. sp. do projektu ustawy [do druku 3859]stwierdzono:

ÄTrzeba bowiem pami ta , e uzyskaniu przez dotychczasowych wieczystych u ytkowników prawa w asno ci towarzyszy jego utrata przez dotychczasowych w a cicieli - nast puje wi c skutek podobny do wyw aszczenia."- [str. 3 opinii].

Odnosi si nieodparte wra enie, wynikaj ce z dotychczasowych do wiadcze a i wiadomo ci z lat ubieg ych przy okazji powo ywania ró nych komisji, e faktycznym ród em tej zadziwiaj cej zgodno ci wszystkich [PiS, PO, SLD, PSL] jest fakt, e projektem tej ustawy obj te s grunty Skarbu Pa stwa oddane w u ytkowanie wieczyste wraz ze z odziejsk prywatyzacj przedsi biorstw pa stwowych, w której to takiej prywatyzacji maj umaczane - na przeró ne sposoby, bro Bo e nie mówi , e kradli - swe paluszki wszyscy tutaj tak wielce zgodni: PiS, PO, SLD, PSL. No, bo tak - jeden co nie zauwa y , drugi co tam nie doczyta , inny nie wiedzia za czym g osowa , a jeszcze inny nie wiedzia co podpisa , bo nie mia czasu tego przeczyta . Przecie fur te czasu zabiera czesanie w osów, mizdrzenie si do kamery, bieganie tu i ówdzie - trzeba to przecie zrozumie i by

wyrozumia ym. No i tak to sobie jako to wszystko samo sz o i sz o .....a w ko cu wszystko samo si zrobi o.

No to teraz tych wszystkich cudotwórców od samego przez si robienia trzeba wszystkich wybra ponownie do parlamentu. I tak: z PiS - bo wi ci i przygotowali projekt ostatecznego wyw aszczenia Polaków, no i za katastrof smole sk [o katastrofie Polski, to ni mru, mru]; z PO - bo podobno s przeciw PiS, a i te s wi ci tylko troch inaczej [KEP ostatnio da przecie wyk adni w tym wzgl dzie - ró nie mo na rozumie dobro, a nawet przeciwstawnie]; z SLD bo si przecie nawrócili [w ko cio ach w pierwszych awkach przecie si ich widuje], no i kto tam z nich musi robi za bab jag co by innych postraszy , bo inaczej nudno by by o; z PSL bo pono ywi i broni [mniejsza z tym, e w obu przypadkach tylko samych siebie i z kim tylko popadnie]; no i z PjN te trzeba koniecznie wybra - bo to taka adna spinka pomi dzy PiS i PO [a tak ogólnie, bo Polska dla nich jest najwa niejsza - no bo przecie Polska da im za friko niez e koryto na nast pne 4 lata]; no jeszcze tak kogo te by trzeba by o wybra - ale wpierw trzeba by by o jednak poda go badaniu KanalioZatorem, aby si nadawa na to wielce szczytne stanowiska.

O skali ilo ci takiego gruntu [zwi zanego z tzw. prywatyzacj i obj tego prawem u ytkowania wieczystego] dowiadujemy si mimochodem z przemówienia Gabrieli Mas owskiej, e wchodzi tu w gr 300 000 hektarów Skarbu Pa stwai cz z 85 000 hektarów gruntów samorz dów terytorialnych [tyle podano w stenogramie - str. 242, a ile tych gruntów jest faktycznie!???] w tym i grunty obj te u ytkowaniem wieczystym przez podmioty zagraniczne pod potrzeby lub pozory budowy elektrowni wiatrowych. A czy s po ród tych gruntów tereny stoczni, hut, stalowni ect., a i tereny niedawno oddane w u ytkowanie wieczyste pod warunkiem, e b d czym tam zabudowane - a zabudowane jeszcze nie zosta y? Jednak e o tych gruntach po by ych przedsi biorstwa pa stwowych pose Gabriela Mas owska nie wspomina ani s owem w swym przemówieniu sejmowym - nie wspomina te o nich w popieraj cych j mediach toru skich O. T. Rydzyka - gdzie wyst powa a z opowie ciami na temat tego projektu ustawy. Spraw nag o ni te Nasz (czyj?) Dziennik [Sobota-Niedziela, 5-6 marca 2011, Nr 53 (3984) - U ytkownik zostanie w a cicielem?] - a tak epowtórzono to samo w Radio Maryja - chyba nie przypadkowo cytuj c z uzasadnienia G. Mas owskiej Äu ytkowanie wieczyste jest wytworem epoki realnego socjalizmu, dostosowanym w swych zasadniczych rozwi zaniach do za o e ówczesnego ustroju, z prymatem w asno ci pa stwowej (socjalistycznej)" - czy by w ND i RM chciano w ten sposób nam powiedzie , e w ten sposób - i s usznie - pozb dziemy si problemu powracania do z odziejskiej prywatyzacji?

Drog do rozkradania polskiego maj tku narodowego otworzy a ÄUstawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsi biorstw pa stwowych" [Dz. U. z dnia 1.08.1990 r. Nr 51 poz. 298] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19900510298&type=2 Ustaw skonstruowano wedle zasadny: dla ka dego - co mi ego. W art. 5 do art. 36 ustawy - przewidywa a bezpo rednie przekszta cenie przedsi biorstwa pa stwowego w spó k - wówczas na starcie powstawa a nowa forma prawna przedsi biorstwa, czyli spó ka z akcjami, w której Skarb Pa stwa - jako posiadaj cy 100% akcji - by sobie sterem, eglarzem i okr tem. W art. 37 do 43 ustawy - przewidziano stosowne obdzielenie si maj tkiem Skarbu Pa stwa - czyli naszym, Narodu Polskiego - w drodze likwidacji [papierowej, bro Bo e fizycznej] przedsi biorstw pa stwowych. Wszystko wedle dalszych ju potrzeb, zapatrywa , upodoba , no i aby kogo tam nie skrzywdzi z beneficjentów. W art. 37 ust.1 ustawy mamy do wyboru kilka mo liwo ci likwidacji przedsi biorstwa pa stwowego: 1) w celu jego sprzeda y na pniu; 2) w celu wniesienia go do innej spó ki; 3) w celu oddania go do odp atnego korzystania [w leasing] na czas okre lony z mo liwo ci nabycia przedsi biorstwa po zako czeniu leasingu. Z tej formy najcz ciej korzysta a biedniejsza nomenklatura do uw aszczenia si [ale i nie tylko ona] z wykorzystaniem za óg pracowniczych. W ust. 2 mamy: ÄDecyzj o likwidacji podejmuje organ za o ycielski z w asnej inicjatywy b d na wniosek rady pracowniczej przedsi biorstwa." No i z tymi decyzjami, to te ró nie bywa o. Wydano te szereg nowych aktów prawnych towarzysz cych tej ustawie, a inne wcze niejsze znowelizowano. I tak wymieniaj c tylko niektóre z nich: - ÄUchwa a Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie podstawowych kierunków prywatyzacji w roku 1990" [M.P. 1990 Nr 43 poz. 333 http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19900430333&type=2 ] - ÄZarz dzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1990 r. w sprawie zasad ustalania nale no ci za korzystanie z mienia Skarbu Pa stwa" [M.P. 1990 nr 43 poz. 334] http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WMP19900430334&type=2 - ÄRozporz dzenie Ministra Przekszta ce W asno ciowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie sposobu przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsi biorstwa spó ki ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonuj cych analiz." [Dz.U. 1991 nr 2 poz. 10]

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19910020010&type=2] W oparciu o to rozporz dzenie mno si jak grzyby po deszczu jedynie s uszne o rodki dokonuj ce analiz i stosownej wyceny przedsi biorstw pa stwowych [z oczekiwaniem: jak najtaniej - najlepiej za bezcen]. Zamówienia na takie wyceny mog te sk ada dyrekcje przedsi biorstw pa stwowych tworz c z czasem przeró ne kombinacje spó kowe najcz ciej nomenklaturowe. - Wprowadzane s te kolejne zmiany do ÄUstawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsi biorstwach pa stwowych- ÄUstawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsi biorstwach pa stwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw" [Dz.U. 1991 nr 2 poz. 6] Stosowne przygotowawcze zmiany prawne rozpocz y si ju za Rakowskiego - co wida chocia by tu: ÄRozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wykonania ustawy o przedsi biorstwach pa stwowych." - [Dz.U. 1988 nr 6 poz. 51] http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19880060051&min=1

Równolegle z tym od 1988 roku [wedle tego co teraz da si jako oficjalnie ustali ] trwa y zakulisowe tajne prace z o rodkami zagranicznymi nad uk adem Europejskim z 16 grudnia 1991 r.,o którym to uk adzie niby nic nie wiedzia mecenas i premier Jan Olszewski,a i dzisiaj wszyscy omijaj ten Uk ad Europejski jak morowe powietrze - no i trudno im si dziwi skoro po uszy - w taki lub inny sposób - s w nim upaprani lub te czerpi z niego profity.

Te przygotowania po polskiej stronie - w postaci uchwalanych ustaw i wydawanych rozporz dze - do wielkiego skoku na maj tek narodowy Polaków by y komplementarn niezb dn cz ci Uk adu Europejskiego otwieraj cego na o cie drzwi do ograbienia Polaków ze wszystkiego co tylko jest mo liwym. Przeprowadzenie z nag a przez Sejm RP tego Uk adu Europejskiego przypad o na rz dy Jana Olszewskiego i zosta o uwie czone sukcesem pod os on burzy lustracyjnej [patrz: Nocna zmiana - czy nocna zdrada:cz_1, cz_2], gdzie przy okazji do paczki kanciastego sto u -który si teraz zaczyna sypa , a i jest propozycja jego uratowaniaza apa si ze swym PSL-em Waldemar Pawlak, jako premier figurant na czas niezb dny. Przy tej te okazji wytworzono mity, którymi karmiono Polaków [i nadal si karmi] dla wykreowania PiS-u jako zbawcy Narodu Polskiego. Kto musia by przecie na takiego wykreowany dla szczelnego obstawienia Polaków, bo trudno przecie by o - z oczywistych wzgl dów - wykreowa na takiego zbawc SLD, PSL ... czy PO. Dobrodziejstwa tego uk adu wychwalali te bracia Kaczy scy - oczywi cie nie wprost - lecz ustami pos a Marcina Przyby owicza w imieniu ówczesnego PC [cz_2]. Jako wówczas braciom Kaczy skim nie przyszed pomys do g owy, aby poinformowa o tym uk adzie polskie

spo ecze stwo i za da referendum w tej sprawie - o co wnosi wówczas pose Wojciech Mojzesowicz [cz_1]

Dopiero teraz, po stworzeniu ju kompletu jedynie s usznych aktów prawnych, mog a ruszy w 1992 r. z kopyta tzw.prywatyzacja. Niech si nikt nie powo uje na to, e za rz dów Jana Olszewskiego tak niewiele maj tku narodowego opchni to, bo nie o to wówczas chodzi o. Wówczas g ównym zadaniem by o przepchni cie znienacka przez Sejm RP strategicznego do dalszego dzia ania Uk adu Europejskiego z 16.12.1991 r. By to czas udanego przygotowania do wielkiego skoku na maj tek narodowy Polaków.

Ka da z tych zgodnych dzisiaj si politycznych [PO, PiS, SLD, PSL] mia a swoich przedstawicieli - w tzw.procesach prywatyzacyjnych - do zawierania takich umów w imieniu Skarbu Pa stwa z ch tnymi na maj tek narodowy Polaków. PC[Porozumienie Centrum braci Kaczy skich] - a obecnie PiS - te takowego swego przedstawiciela mia o w osobieStanis awa Padyku y[z Mielca], który dziwnym trafem zgin 12 lipca 2001 r. w Wenezueli w katastrofie lotniczej samolotu Skytruck [wyprodukowanym w WSK Mielec] podczas pokazowego lotu tego samolotu, a potem Wenezuelska komisja ustali a, e katastrof spowodowa b d za ogi samolotu. -donosi a Gazeta 24.01.2002 r.- no i o to jako krzyku nie by o, a przecie Samolot by polski, podsekretarz stanu - i do tego od prywatyzacji - te Polski, a tu raptem tylko wenezuelska komisja.

Otó przedsi biorstwa pa stwowe gospodarowa y jedynie na mieniu Skarbu Pa stwa. W a cicielem tego mienia by Skarb Pa stwa. W prowadzonych ksi gach wieczystych dla tego mienia przedsi biorstwo pa stwowe by o jedynie u ytkownikiem wieczystym tego mienia - a w szczególno ci, co jest bardzo istotnym, by o u ytkownikiem wieczystym z regu y na 99 lat - gruntu, na którym zlokalizowane by o to przedsi biorstwo. Dlatego te z chwil prawnej likwidacji przedsi biorstwa pa stwowego [wykre lenia go z s dowego rejestru przedsi biorstw pa stwowych, bo fizycznie przedsi biorstwo dalej istnia o] ca o jego maj tku [razem z gruntem] przechodzi o na Skarb Pa stwa.

Sam grunt [z konieczno ci uzbrojony - a wi c obiektywnie bardzo drogi] oddawano nabywcom przedsi biorstw pa stwowych w wieczyste u ytkowanie na 99 lat. Przy czym wyceniano ten grunt tak, aby by y jak najni sze op aty roczne z tytu u jego u ytkowania. Do tego znano tre art. 68Uk adu Europejskiego z dn. 16.12.1991 r., z którego jasno wynika o, e z czasem zlikwiduje si prawo wieczystego u ytkowania

gruntów - bo w UE takowe prawo nie istnieje, do tego, e to relikt socjalizmu przekszta caj c go w prawo w asno ci gruntu. Nie by o wi c sensu dokonywa rzetelnej wyceny gruntu, a tym bardziej kupowa go na w asno , bo w ostatecznym rozrachunku pod szumnymi sztandarami uw aszczenia Polaków, znaczy si w istocie ich wyw aszczenia grunt ten wpadnie w apki praktycznie za darmo - czemu naprzeciw wychodzi niniejszy projekt ustawy [DRUK 3859].

Prawo wieczystego u ytkowania jest prawem zbywalnym [mo na to prawo sprzeda ]. Aby by o mo liwym posiadanie na w asno budynków [z prawem w asno ci do nich], to koniecznym jest posiadanie prawa w asno ci gruntów lub prawa u ytkowania gruntów, na których te budynki s posadowione. Nie jest mo liwym nabycie praw tylko do samych budynków bez praw [prawa w asno ci lub prawa u ykowania wieczystego] do gruntów na których s one posadowione.

Otó w tym procederze okradania Narodu Polskiego nagminnym by o zawieranie umów notarialnych, którymi przenoszono za bezcen prawo w asno ci budynków [wraz z ich ca ym wyposa eniem] by ych przedsi biorstw pa stwowych [a wi c w asno Skarbu Pa stwa] na rzecz nowych w a cicieli - tudzie najcz ciej ostatecznie zagranicznych w drodze pó niejszych dalszych sprzeda y tych budynków [w ramach ju ró nych nowych form w asno ci firm, zak adów]. Za na grunt, na którym posadowione by y te budynki ustanawiane by o prawo u ytkowania wieczystego, które to prawo by o zbywane w dalszej w drówce mienia Skarbu Pa stwa [po by ych przedsi biorstwach pa stwowych] do w a ciwej stacji docelowej. Z kolei uzbrojony pod potrzeby przemys owe grunt [si rzeczy powinien by bardzo drogi] wyceniano na miesznie niskie kwoty dla potrzeby jak najni szych op at: jednorazowej, a potem rocznych za jego prawo u ytkowania wieczystego. Nabywca tego prawa wnosi bowiem pierwsz op at (jednorazowo lub w oprocentowanych ratach) na rzecz Skarbu Pa stwa lub gminy, a nast pnie uiszcza op aty roczne. Op aty z tytu u u ytkowania wieczystego ustalane s wed ug stawki procentowej od ceny nieruchomo ci. Stawka procentowa pierwszej op aty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomo ci gruntowej, a stawki op at rocznych ustalane s od 0,3 do 3% tej ceny.

To, e wycen gruntu pod by ymi przedsi biorstwami pa stwowymi dokonywano z wielkim przymru eniem okapotwierdza sam rz d Donalda Tuska w swej opinii z dnia 5 maja 2011 r. do projektu ustawy http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F5922DF0729BC898C125788D003EDE3F/$file/3859s.pdf

- drugi i trzeci akapit str. 2 i 3, drugi akapit str. 4. Rz d te potwierdza, e projekt ustawy dotyczy równie przedsi biorstw - w tym zagranicznych.

Ca o

opinii rz du Donalda Tuska z dn. 5 maja 2011 r.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/F5922DF0729BC898C125788D003EDE3F/$file/3859s.pdf do projektu ustaw idzie w kierunku wskazania niedogodno ci i ich obej cia - tak by w konkluzji opinii stwierdzi : ÄZ zastrze eniem przedstawionych uwag, Rada Ministrów opowiada si za skierowaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przekszta ceniu prawa wieczystego u ytkowania w prawo w asno ci nieruchomo ci oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3859) do dalszych prac legislacyjnych." W tym samym duchu zosta a wcze niej sporz dzona opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa z dn. 29 kwietnia 2011 r.[przekazana do Sejmu 04.05.2011] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/7F61FA9602CA9405C125788D004BE363/$file/3859001.pdf - ÄAd. 2. Na wst pie wskaza nale y, e samo za o enie ustawy o likwidacji w prawie polskim instytucji u ytkowania wieczystego, jest w d u szej perspektywie czasowej w a ciwe."

I w tym miejscu powró my do Uk adu Europejskiego z dnia 16 grudnia 1991 r., który art. 68 ma zapewni zabetonowanie z odziejskiej prywatyzacji i da z odziejom pewn pe ni praw posiadania rozgrabionego maj tku narodowego Polaków. Artyku 68 [Uk adu Europejskiego] - ÄStrony uznaj , e istotnym warunkiem wst pnym integracji gospodarczej Polski ze Wspólnot jest zbli anie istniej cego i przysz ego ustawodawstwa Polski do ustawodawstwa istniej cego we Wspólnocie. Polska podejmie wszelkie starania w celuzapewnienia zgodno ci jej przysz ego ustawodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty." Jak to wszystko bli ej wygl da - w ramach tej zgodno ci ustawodawstwa - i jak wygl daj pobudowane na tym mechanizmy mo na zobaczy w opracowaniu [PDF] ÄMechanizmy w adzy kolonialnej nad Polsk http://grypa666.files.wordpress.com/2010/05/mechanizmy-wladzy-kolonialnej-nadpolska.pdf

dost pnym równie z poziomu: ÄUNIJNY MATRIX - BLOK POBRA MATERIA ÓW - CO, SK D i JAK POBRA " - http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=2669 sk d te mo na zapozna si z ca o ci nadal obowi zuj cego Uk adu Europejskiego z 16.12.1991 r. stanowi cego fundament wszelkich przekr tów i tkwienia Polski i Narodu Polskiego w miertelnym u cisku UE - gdzie Traktat Lizbo ski jest tylko jego bardzo wa nym zwie czeniem, ale zwie czeniem.

Teraz - jak zwykle wypróbowan ju metod - projekt ustawy grupy pos ów z PiS [z pos ank Gabriel Mas owsk na jej czele] wszed w dniu 4.03.2011 pod obrady Sejmu pod os on wrzawy smole skiej i na tym tle rozpocz tej wrzawy kampanijnej PiS. Sejm nada temu projektowi bieg legislacyjny - patrz ÄStrona Sejmowa z informacj przebiegu prac legislacyjnych" - http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3859.htm

Na koniec zwró my uwag , e projekt ostatecznego wyw aszczenia Narodu Polskiego [DRUK 3859] z o ono do Sejmu RP w dniu 6 sierpnia 2010 r. Prace nad tym projektem musia y by si rzeczy prowadzone du o wcze niej - warto by ustali kiedy si one rozpocz y. atwo sobie mo na wyobrazi sytuacje, w których [po pozyskaniu wiedzy odno nie tego projektu] zawierano umowy u ytkowania wieczystego na niezabudowane grunty wskazuj c przy tym na przysz e maj ce by na nich zlokalizowane inwestycje, jako warunku otrzymania przez przysz ego inwestora prawa u ytkowania wieczystego tych gruntów [wymóg art. 239 Kodeksu Cywilnego]. Mo e si przecie zdarzy i w wcale w tej sytuacji nie tak rzadko, e adnych poczynionych inwestycji na tych gruntach nie b dzie i w chwili wej cia w ycie takiego projektu ustawy grunt przejdzie na w asno u ytkownika wieczystego. Wówczas te u ytkownik wieczysty [a teraz w a ciciel] b dzie móg zapomnie o swych wcze niejszych zobowi zania inwestycyjnych na tym gruncie i teraz zrobi z tym gruntem [jako jego w a ciciel] co mu si ywnie podoba.

Jak teraz temu wszystkiemu zaradzi , aby to wszystko nie sta o si faktem. Wyborem mniejszego z a w postaci PiS - który wniós i popar w ca o ci ten projekt? Wyborem PO, SLD, PSL i reszty z Sejmu - którzy te s za tym projektem?

A mo e wszyscy - niektórzy mo e kln c w niebog osy - zawróc z tej drogi po przeczytaniu tego artyku u? Czy przyjdzie w por opami tanie?

ALE TERAZ TRZEBA NAMBI NA ALARM, gdzie tylko si da i jak si tylko da. Trzeba nam i bardzo szybko do ludzi z t informacj - nie ogl daj c si na innych, e mo e oni to za mnie zrobi . Trzeba nam dawa t informacj ka demu - bez wzgl du na takie, czy inne jego sympatie polityczne.

Przeczytaj te to: Polski trójk t bermudzki: PO-PiS-SLD CZ I - NARODZINY

http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=2899 Polski trójk t bermudzki: PO-PiS-SLD CZ II - POJMANIE POLSKI

http://www.propolonia.pl/blog-read2.php?bid=142&pid=2937

Boguchwa a, A.D. 8 czerwca 2011 r. - mgr in . Józef Bizo kontakt: boguchwala@go2.pl UWAGA! Na yczenie prze l ca o artyku u w jednej cz ci [stron 12] w formacie PDF

UWAGA! Ca o tego artyku u [ dost pna jest tu: cznie cz 1 i cz 2] w formacie .PDF

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/35FC3FA28DA49710C125782D0037 04A6/$file/3859.pdf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful