Malmö stad

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige

1 (12)

Protokoll
Sammanträdesdatum Klockan Paragrafer

2011-05-25 17.00 – 18.20 §§ 81 - 103 §S6 Ordförande My Gillberg (MP), förste vice ordförande Joakim Sandell (S), andre vice ordförande Tomas Petersson (M), Frida Andersson (S), Torbjörn Jonsson (S), Abdilwahab Hussein (S), Christel Ragger (S), Zandra Valencia (V) §§ 97 - 103, William Daghouz (M) §§ 87 - 103, Sondos Abu Hajar (M) §§ 87 - 103, Joel Laguna (FP) och Tonni Andersson (SD). Ersättare: Jolanta Payne (S), Fahd Askander (S), Åsa Westerberg (S), Andreas Johansson (S), Lena Björk (S), Cemal Ulusoy (MP), Jörgen Olsson (V) tjänstgörande §§ 81 - 96, Anne Nilsson (M) tjänstgörande §§ 81 - 86, Andreas Lampeitl (M) §§ 100 – 103, Ingrid Ludwig (M) tjänstgörande §§ 81 - 86, Ana Manojlovic (FP) tjänstgörande och Ortwin Lobbes (SD). Fackliga företrädare:Tjänstemän: förvaltningschef Anders Malmquist och sekreterare Christina Tunbjer. Torbjörn Tegnhammar (M) och Andrzej Luczak (M).

Beslutande (ledamöter)

Övriga deltagare

Anmälda förhinder

§ 81

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Christel Ragger och Joel Laguna. Protokollet justeras den 31 maj 2011.

SÖDRA INNERSTADEN STADSDELSFULLMÄKTIGE Bergsgatan 54 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 sodrainnerstaden@malmo.se www.malmo.se

. d/ Dnr SI-702/253-11 Från kommunstyrelsen har inkommit protokollsutdrag om Lokala rutiner för Lex Sarah. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna. 24 miljoner kr 2011. f/ Dnr SI-400/250-11 Från kommunstyrelsen har inkommit protokollsutdrag om Resursförstärkning till skolverksamheten. § 83 Anmälan av inkomna protokoll och minnesanteckningar Från Sociala utskottet har inkommit protokoll från sammanträde den 11 och 20 april 2011. e/ Dnr SI-200/252-11 Från kommunstyrelsen har inkommit protokollsutdrag om Uppräkning av fasta arvoden till förtroendevalda i Malmö kommun 2011. c/ Dnr SI-101/255-11 Från stadsbyggnadsnämnden har inkommit Lägesrapport i mars 2011 för årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen. b/Dnr SI-204/232-11 Från Sociala resursnämnden har inkommit protokollsutdrag om serveringstillstånd avseende Golden restaurang och pizzeria. Från Södra Innerstadens Ungdomsråd har inkommit protokoll från sammanträde den 28 mars 2011.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 82 Anmälan av inkomna skrivelser och meddelanden a/ Dnr SI-204/231-11 Från Sociala resursnämnden har inkommit protokollsutdrag om serveringstillstånd avseende Locus Medicus Malmoensis.

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Tonni Andersson anmäler skriftlig reservation med instämmande av Ortwin Lobbes. I handlingarna finns rapporten. Trots en stor minskning av utsläppen av kväveoxider från andra utsläppskällor. Revideringen sker då åtgärdsprogrammet.a.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 84 Rapport om Attitydundersökning om skolan hösten 2010 Dnr SI-602/166-11 Stadskontoret har genomfört en kommungemensam attitydundersökning med målgruppen elever i skolår 5. att lära sig i skolan och att behandlas bra av sin skolkamrater. beroende på vägtrafikens ökning. har kvävedioxidhalterna varit oförändrade bl. § 85 Anmälan av synpunkter på reviderat åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i utomhusluft i Malmö – remiss från stadskontoret SI-202/176-11 Stadskontoret har berett Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning tillfälle att lämna synpunkter på reviderat åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsnomen för kvävedioxid i utomhusluft i Malmö. vilket också ges ett högt betyg i undersökningen. 7 och 9. som fastställdes i juni 2007. I handlingarna finns remiss och förslag till yttrande. inte har resulterat i att miljökvalitetsnormen uppnåtts. Biltrafiken är den enskilt största källan till luftföroreningar i centrala Malmö. Det eleverna anser vara det viktigast är att hinna med sitt skolarbete. se bilaga. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna. .

Allt fler barnfamiljer väljer att bo i innerstaden och det är mycket angeläget att utveckla tryggare skolvägar och ta bort de fyrfiliga gatornas barriäreffekt. samt att överlämna Delårsrapporten till kommunstyrelsen.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 86 Anmälan av synpunkter på Fotgängarprogram Malmö stad 2011 – 2016 Dnr SI-101/159-11 Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning har getts tillfälle att lämna synpunkter på Fotgängarprogram för Malmö stad. Trottoarer ska kunna användas av alla även av människor med begränsad rörlighet. Ekonomichef Anita Eklund redogör för ärendet. . Tonni Andersson anmäler skriftlig reservation med instämmande av Ortwin Lobbes. skulle det kunna vara en god idé att anlägga motionsslingor i den byggda miljön och binda samman små grönområden och mötesplatser. My Gillberg yrkar avslag till yrkande från Tonni Andersson och bifall till framlagt förslag. Med tanke på den begränsade tillgången på naturområden i Malmö. § 87 Fastställande av Delårsrapport 1 år 2011 Dnr SI-400/298-11 Stadsdelsförvaltningen har sammanställt Delårsrapport 1 för år 2011 i enlighet med riktlinjer och anvisningar. Tonni Andersson yrkar avslag till framlagt förslag till beslut. se bilaga. Efter ordförandens proposition på framställda yrkanden beslutar Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige i enlighet med My Gillbergs yrkande att lägga anmälan till handlingarna. Det är därför viktigt att kommunen bevakar att fastighetsägare fullgör sina skyldigheter att snöröja och städa utanför sina fastigheter. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att fastställa Delårsrapport 1 för år 2011 enligt förslag i ärendet.

840 kr för det andra respektive 420 kr för familjens tredje barn. Tomas Petersson yrkar att yttrandet ska förorda avslag till progressiva avgifter på samma grunder som framförts i reservation i Barn. två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundade inkomst för det första. § 89 Progressiva avgifter i barnomsorgen – remiss från kommunstyrelsens Barnoch ungdomsberedning Dnr SI-601/172-11 Barn. Avgiften får dock inte överstiga 1.och ungdomsberedningen. I Malmö tillämpas maxtaxa vilket innebär att månadsavgiften är högst tre. Efter ordförandens proposition på framställda yrkanden beslutar Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige i enlighet med yrkande av Joakim Sandell att avge yttrande enligt förslag i ärendet. Tomas Petersson anmäler reservation till protokollet från Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna till förmån för reservation i Barn. . I ärendet föreslås det utökade kommunbidraget fördelas och periodiseras. Joakim Sandell yrkar avslag till Tomas Peterssons yrkande och bifall till framlagt förslag.och ungdomsberedningen. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att fördela och periodisera utökat kommunbidrag enligt förslag i ärendet.och ungdomsberedningen har remitterat förslag om progressiva avgifter i barnomsorgen. I handlingarna finns remiss och förslag till yttrande.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 88 Förslag till fördelning och periodisering av utökat kommunbidrag 2011 Dnr SI-401/257-11 Kommunfullmäktige har i april 2011 beslutat att utöka kommunbidraget med 962 tkr avseende Skolsatsning vårterminen 2011 samt med 500 tkr för Garagets stadsdelsbibliotek. Stadskontoret har i ärendet utrett två förslag.260 kr för det första. Antalet barn som hushållet har i förskoleverksamhet eller i skolbarnsomsorg påverkar den samlade avgiftens storlek. andra respektive tredje barnet i hushållet.

i Innerstaden i Malmö – remiss från Stadsbyggnadsnämnden Dnr SI-101/244-11 Stadsbyggnadsnämnden har berett stadsdelsfullmäktige möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingar till detaljplan för fastigheten Bohus 5 m.fl. I handlingarna finns remiss och förslag till yttrande. Lägenheterna kommer att upplåtas med hyresrätt. I handlingarna finns remiss. förslag till yttrande samt stadsdelsfullmäktiges beslut i april 2008 om beredning av medborgarförslag i Södra Innerstaden. I handlingarna finns medborgarförslaget samt presidiets förslag till ställningstagande. har lämnat medborgarförslag om läxhjälp och studieteknik. Syftet med planen är att göra det möjligt att förtäta med ett punkthus innehållande 14 våningar med c:a 50 lägenheter. Kommunfullmäktige beslutade i december 2009 att nämnderna ska överväga medborgardialog i ärenden som berör medborgarna. . § 92 Medborgarförslag rörande läxhjälp och studieteknik Dnr SI-200/200-11 Bo Adamsson. boende i Södra Innerstaden. Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning har bl. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att avge yttrande enligt förslag i ärendet.a.fl. tagit fram en guide till medborgardialog för att underlätta för tjänstemän att navigera i delaktighetsarbetet.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 90 Samråd inför detaljplan för fastigheten Bohus 5 m. Det föreslagna punkthuset föreslås få en högsta byggnadshöjd på 45 meter att jämföra med de övriga byggnadernas högsta höjd på 5 – 22 meter. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att avge yttrande enligt förslag i ärendet. § 91 Medborgardialog som del i styrningen – remiss från Styrgruppen för medborgardialog Dnr SI-202/235-11 Styrgruppen för medborgardialog har begärt upplysningar om förekomst av ”medborgardialog som del i styrningen” från Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att tacka för de framförda synpunkterna och medborgarförslaget.

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att tacka för de framförda synpunkterna och medborgarförslaget. I handlingarna finns medborgarförslaget samt presidiets förslag till ställningstagande. boende i Södra Innerstaden. § 94 Medborgarförslag rörande outnyttjade ytor Dnr SI-200/200-11 Sverre Dahlstedt Eriksson. har lämnat medborgarförslag rörande pedagogisk utveckling och studiestöd. I handlingarna finns medborgarförslaget samt presidiets förslag till ställningstagande. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att tacka för de framförda synpunkterna och medborgarförslaget. I handlingarna finns medborgarförslaget samt presidiets förslag till ställningstagande. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att tacka för de framförda synpunkterna och medborgarförslaget. boende i Södra Innerstaden. .Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 93 Medborgarförslag rörande pedagogisk utveckling och studiestöd Dnr SI-200/200-11 Bo Adamsson. har lämnat medborgarförslag om outnyttjade ytor. har lämnat medborgarförslag om direktkontakt med medborgare. boende i Södra Innerstaden. § 95 Medborgarförslag rörande direktkontakt med medborgare dnr SI-200/200-11 Thomas Gervad.

se bilaga. I handlingarna finns korrespondens samt presidiets förslag till ställningstagande. § 98 Inbjudan till kurs eller konferens Styrgruppen för medborgardialog bjuder in till information i Stadshuset om medborgardialog i Malmö stad. Skolkommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh och Stadskontoret bjuder in till dialogdag om skolan den 30 maj 2011 i Malmö.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 96 Medborgarförslag rörande utemiljön vid Södra Sommarstadens förskola Dnr SI-200/200-11 Medborgarförslag har lämnats rörande behovet av bullerplank vid Södra Sommarstadens förskola. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att tacka för de framförda synpunkterna och medborgarförslaget. § 97 Anmälan av delegerade beslut Från avdelning Barn och unga anmäls delegerade beslut under första kvartalet 2011. Stadsdelsförvaltningen har initierat ett ärende som fördelats till Strategiska avdelningen. . Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att de ledamöter som så önskar kan delta i informationen.

Finansiering av sommarverksamheten sker inom områdesprogrammet Seved. § 100 Yttrande till Skolinspektionen efter tillsyn Dnr SI-409/751-10 Skolinspektionen har genomfört tillsyn och lämnat rapport om åtgärder som måste vidtas. . Nils Daag och Peter Lindberg för ärendet. skolbarnsomsorg och grundskolan. Kostnaderna för områdesprogrammet balanseras mot medel avsatta under nämnden för satsningar och oförutsedda kostnader. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att ställa 250 tkr till förfogande ur stadsdelsfullmäktiges reserv för sommarverksamhet under 2011 enligt förslag i ärendet. Tillsynen omfattar förskoleverksamhet. Satsningen föll väl ut och intresset bland barn och unga på Seved var stort.och ungdomschef Ingegerd Ekström redogör tillsammans med rektorerna Karin Rosén. En utvärdering har gjorts av föregående års satsning och den bekräftar behovet av återkommande aktiviteter av detta slag. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att avge yttrande enligt förslag i ärendet. I handlingarna finns en sammanfattning av rapporten och förslag till yttrande. Förebyggarsektionen önskar därför genomföra en likartad insats under 2011 med förstärkt fokus på simundervisning. Rapporten presenterades i stadsdelsfullmäktige vid sammanträde i december 2010.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 99 Förslag till sommarverksamhet Dnr SI-323/258-11 Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige avsatte totalt 285 000 kr till riktad sommarverksamhet under 2010. Barn. I handlingarna finns ansökan.

MKB. Med denna skrivelse önskar stadsdelsfullmäktige fästa Fritidsnämndens uppmärksamhet på den stora betydelsen av barn. privata fastighetsägare och stiftelser för att öka tillgänglighet och trygghet i bostadsområden samt utveckla och etablera fler seniorboenden. Tomas Petersson anmäler särskilt yttrande från Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna. § 102 Framställan till Fritidsnämnden om medverkan i Områdesprogram Seved Dnr SI-323/311-11 Södra Innerstaden stadsdelsfullmäktige samordnar Malmö stads insatser för att utveckla den sociala hållbarheten i Seved. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att lägga anmälan till handlingarna.och ungdomsverksamheten vid Sofielunds Folkets hus. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att föreslå att Fritidsnämnden i största möjliga utsträckning prioriterar verksamheten vid Sofielunds Folkets hus som en insats för ökad social hållbarhet i Seved. MKB och stadsdelsförvaltningen i Södra Innerstaden tog fram förslag om ett tvåårigt projekt för Gemenskapen med mål att förstärka kvarboendet för äldre personer och skapa en plattform för möten mellan olika generationer.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 101 Anmälan av rapport om Gemenskapen – mötesplats i Östra Sorgenfri Dnr SI-808/254-11 Kommunstyrelsen beslutade i november 2007 att tillsätta en samverkansgrupp med representanter från kommunala förvaltningar. Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige anser att verksamheten vid Sofielunds Folkets hus är av avgörande betydelse för den sociala hållbarheten i Seved och andra närliggande områden. I handlingarna finns rapport om verksamhet 2010. se bilaga. .

. att förvaltningen fortsatt kämpar med utbyggnad av förskolor. - - - - - Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige beslutar att godkänna rapporten. Det händer mycket positivt i Seved samtidigt som det kvarstår allvarliga problem. Mötet var välbesökt och diskussionen spännande. att den nya sportarenan vid Södervärns vattentorn ska heta Söderhavet och invigas vid ett arrangemang denna vecka. Hyllie. 57 % av de tillfrågade svarade att de skulle använda en motionsslinga om en sådan fanns i närheten av bostaden.Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 § 103 Förvaltningschefen informerar Stadsdelschef Anders Malmquist rapporterar: att två nya LSS-boenden är på gång i Södra Innerstaden och kommer att presenteras för stadsdelsfullmäktige i början av hösten. En viss avmattning märks i efterfrågan. att Folkets park kommer att ha en omfattande verksamhet under sommaren och det pågår en översyn av den samlade gestaltningen av parken. tankar om en kulturförskola och medborgarcenter. att Malmö stad håller på att ta fram en ny värdegrund för alla anställda. att Malmöpanelen visat positivt intresse för motionsslinga. att förvaltningen deltar i ett samarbete om en eventuellt ny verksamhet i Mobilia tillsammans med fastighetsägaren Atrium Ljungberg. De kommer att placeras på Ahlmansgatan respektive Rolfsgatan.a. Fosie. att det genomförts ett stormöte av och för de boende i Seved inom ramen för Områdesprogrammet. Det finns bl. Under hösten beräknas ny förskola i kvarteret Leonard öppna och under vintern finns behov av ytterligare en förskola. Stadskontoret och Kulturförvaltningen.

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktige 2011-05-25 §S6 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § punkt 1 FB sekretessärende Ordförande My Gillberg Sekreterare Christina Tunbjer Justerande Christel Ragger Joel Laguna .