..

Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ω Ν Τ Α Ο Ν Ο Μ Α Τ Α Τ Ω Ν Ε Κ Τ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Σ
Κ Α Τ Α Γ Ό Μ Ε Ν Ω Ν Κ Α Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ θ Ε Ν Τ Ω Ν Υ Π Ε Ρ Τ Η Σ Α Ν Ε Ξ Α Ρ
Τ Η Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ ε θ Ν Ο Υ Σ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν Η Τ Ο Ι Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν γ Π Α Ξ Ι Α Τ ι Κ Ω Ν Σ Τ Ρ Α Τ ι Ω Τ Ω Ν
Κ Λ Π Ό Σ Ω Ν Τ Α Ο Ν Ό Μ Α Τ Α Δ Ι Ε Σ Ω θ Η Σ Α Ν
Κ Α Ι Π Ε Ρ Ε Λ Η Φ θ Η Σ Α Ν Ε Ι Σ Τ Ο Μ Η
Ί Ρ Ω Ο Ν Π Ο Λ Ε Υ Ι Σ Τ Ω Ι Ι Τ Ο Υ Α Ρ
Χ Ε Ι Ο Υ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν Τ Η Σ
Ε θ Ν Κ Η Σ Β Β Λ Ι Ο θ Η Κ Η Σ
Κ Α Λ Α Μ Α
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ι
ι ω ν ι ι ν ς Κ ω σ τ σ ν τ ν ο ς Ύ Π ρ έ η σ ε π ο λ ι ω ς κ α ί ώ ς ε ό
χ Ι ο τ ι χ ο Ι Κ Σ μ ε π ο λ λ α ς χ ρ τ ι μ ι χ τ ι χ α ς ο ε ι σ Ψ Ο Ρ ι ς κ λ π
BeQydnovAoI: Κ ω ά ν ς
Γ ι α π ο ν ι ο ς Κ ω ν ο Υ τ Ι ν ο ς
ι Π α ...
ω τ η ι τ ώ ν ι ο ς Έ κ ώ ν Δ μ ο γ ε Ρ ν ω ν "1;'11' Μ ε σ ο Ι Κ θ
δ λ ο ... τ ο ν ι Χ τ ω ν α ό π η Ρ Ι Τ σ ε τ η Υ π ι χ τ ρ ί δ α π ο λ ι κ ι υ κ α ι σ τ ρ α
τ ι ω τ ι κ ω
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Σ Β Ο Η θ Η Σ Α Ν Τ Ε Σ Τ Ο Ν Γ Ω Ν Α
ο
ν κ ά κ ι Ζ Π ω Υ
Κ ο ν μ ά τ ο Μ ι χ α ή λ
Κ ι ι ι ς Ά ι ι ά σ ι ς
ί Ί ω ά ς .
Mnd'l"aa, Ά τ ώ ι ο ς
Hnova"c Β ω σ α Υ Τ ο ς
ι '.d. α ά Ο ι ο ς
Τ ι ι ά π ο ο ς Κ ω ν σ α ο ς
Χ α τ ζ η θ ο δ ώ Ι Ι
Ψ ά λ η ς Ν ι κ ό λ α
Ι Ω ί Λ
Λ λ ε β Ι ζ ο ι Ί ω ά ν .. η ς Ε ι ω λ έ ι σ ,.;3. 11
τ ό ν i -:f;,Y:!:
Ά λ ε ς ά Η Ι Ά λ ξ η Μ έ Ι φ χ Υ ι . ι ε έ φ Μ ι θ
λ ι τ ό ν Χ ι ί ι α
Ά Υ τ ω ..ό π ο υ λ ο ς Π α ..α γ ι ώ η ι E:tt ε α λ ι ρ Τ ι ύ Π Υ ι ρ έ τ
Υ α θ τ ο ν Ύ ί ι ν α
ι Ά α ώ σ τ η ς Υ π χ ι λ ι ψ χ τ ω Ί Ι
ι
ρ έ τ τ
ι
Ο Ι
X:tB' ε λ ν τ ο ν Υ ω Υ α ώ ς ξ ω μ ι χ τ ι ό ς
Γ ι ι λ α .. ο π ο υ ι ο ς f) Λ ο ν τ ι ι τ η ς Α ν α γ ν ώ σ τ η ς α α τ ψ
Ι Π ρ ί Τ σ ι χ ι ι θ δ λ Υ τ ο ν ί ί Υ ε ι ι Α ι ς σ τ ρ σ τ ω τ ώ ν
Τ ι ω ρ α α ι Π ο ϋ λ ο ς Τ ι Σ ξ ί ι χ ρ χ ι τ φ 11'! 2;), π η ρ ί τ η σ ε κ α θ δ Α ν τ ό ν
γ ί ι α
Γ ι ω ρ ο ν ό ο ς η Α ι ι ι ί Ό δ τ ι 1''' '1 σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν έ π λ ί •
ε κ α θ δ λ ο ... τ ο ω Υ α τ ο ν έ χ θ ρ δ ν
Γ ι τ ο ι α ς Χ α ά λ π ο ς γ Π ί ρ ί Τ Υ σ ε κ ι θ δ λ ι ι τ ό ν Χ Ί α ν α ώ ι
ς ι ω μ α τ ι ι 1
Γ ι ι φ ι Κ α μ α ρ ι Χ ι λ ί α ρ χ ο ι τ ψ Ι α ρ ε ρ ί θ ε Ι ι π λ λ ι ι ι α ί :
δ ι α ψ ρ υ μ χ ι ι )( d'l"d: τ ό ι γ
ώ ν ι
Ι
Ao.yet r;. Α α ι ί ι α ι Ο δ η γ ό ι Ρ ι ω ώ T Jf'l'jpi 'tTjae κ τ τ δ ν Ο ό
γ ω ν α Έ ψ ν ε ύ θ η ι ι 'tY) v λ ω σ ι ν t'f), Τ ρ ι λ ι τ ζ ς ""
Α ι κ ι ι ι α ς 'A IJ. Ι α iJ Φ λ έ σ σ α ι ι ξ Ι ι χ ι τ ι ι 1823. Π α ρ ι υ ρ Ι θ η
ε Ι ι δ Ι Σ φ ρ υ ι μ χ α ι κ α ί Ι π λ Τ ι Ύ ώ θ Υ
Δ α ϊ Ό ς Ί ω ά η ι Ό π λ Ι Χ Ρ Χ Υ Ύ ό ι τ ή Φ ι λ γ Ι Ί η ρ ί Υ Ι χ ι χ θ
δ λ ο 't ov σ γ ί ι ι
ι ι α μ ά τ ο ι Ε π ί κ ε φ ι ι λ ι ι ρ ι ι τ ι ν ύ Π Ρ η σ ε κ α τ ι τ
δ ι σ Υ μ ι χ τ ο υ γ α ν ο ι
θ ο δ ώ ο Π α ρ ε υ ρ έ θ Υ ε Ι .. π λ λ ι .. μ ι χ α ς κ α τ τ ό ι Ύ ί ι
'IOJ(l6novAot;" Ν Ι α ο ι Έ Κ ι Σ τ ό ι χ ρ χ ο 'tijJ 1824, ι τ
ι ε Ι ι δ ι ι ι φ ό ρ ο υ ι χ α ι χ ι ι τ ι τ ό ν ι ί γ ώ ν ι Σ
Κ σ η ι Π α Υ Φ Ζ Π ι ι ρ ι ρ Ι θ Υ ώ ι δ δ Υ γ ό ς Ρ ι Ζ τ ι ω ώ ν ε Ι ς &.ok
φ ρ ι ι ς μ ι χ ι χ ι χ ι ί Ι π η Υ ώ θ Υ ε Ι ι Κ ο ρ ώ ν ψ
α ι ε α ά ι η ι ω ι ς T Jt1Jpt'Tjae χ θ 61.0 1:6ν ά Υ ω Υ α L"l χ
φ λ ι σ τ ρ α τ ι ω Τ ώ ν
Κ α π η α ι ι κ η ς α ι ι α Υ ώ ι η ς Χ "'- r' /
ι ρ ι ι Ι ε
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ Ι Ι Χ ρ ή σ τ ο ς χ τ ....
τ ά ν Ί ώ ι ' Ea-;; ψ ι -
κ ο α ξ ό ι ι λ ο ς Γ α ... ι ι ά ί ς κ α θ t j-:; ...
Υ ώ α
Κ ο ν μ ώ τ Γ ε ώ ι ο ς ι ι τ α ρ χ ... ( ψ Ι ι Τ Π ί ρ έ Τ Υ Ι Ο κ α θ
λ ο i ywva. λ α ω ο ι ί ρ ο ς ε π ο ι λ λ ς μ χ α
Κ ο ι ι ι σ ο ι α ι ι .. Π Ο λ ο ς Ι ω ά ... ι ι η ς Ω δ Υ ί γ ο ς σ τ χ τ ι ω τ α ν κ ι χ δ λ ι ν τ ο ν
ι ι α
KV et aHOV Ά Ο α ι ι ά σ ι ο ς Ί π ι λ α ρ χ .. τ ψ Ι Π ρ έ Τ σ κ α
δ λ ο ν τ ό ι χ Ύ ώ ν α
Λ Ι β α ς Π α α ι ι τ η ς κ α τ ι α ρ χ ... τ ι l R24 Π Ι ι Ρ ε υ ρ ί θ η ε Ι
ρ ... υ μ χ χ α
λ Ο Υ ο Η τ η ς ,Ι ω ά η ς π η ί Τ σ ε .,.,«1; ' λ ... ν τ ο ν Ύ ω ν ι ώ ά ς ω μ α τ ι Κ ι .
Α ν Ν ο ι ι ρ ζ ο ς Ή Α ι α ς TJt1Jpi t '1'jat ι έ χ ρ ι τ έ λ ο υ τ σ ϋ ά Ύ ω ν ο
Μ α α ι ι Ι ι η ς Ν ι κ ό λ α ο ς Ε π ί xtq:«i.i
j
, σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ύ π η ρ ί Τ Τ ι σ ε κ α θ
l), ov τ ο ν Ι Ι Ύ ω ν α .
Μ σ ι ι έ α ς Ι ω ά ... ν η ς Ε π ί κ ε ι λ ι ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ύ π η ρ έ τ η σ ε χ α θ δ λ ο
τ ο ν ω ν α
MaUelKO' Π α υ λ ο ς Π Ρ η σ κ τ ά τ ο δ ι ά σ τ η μ α . "u ά γ ω ν ι
Μ ε τ π ο λ ο ς Μ χ α ή λ Έ κ α τ ... τ α ρ χ ι τ ω 1823 Π ρ Ε Τ σ ε ώ ι ι ς ι
ω μ τ ι κ ό ι κ α θ δ λ ν τ ο ν ι ι ί ι ι
α Π ρ ι η ς Ί ω ι ν ι ι Ι ρ κ ι ι θ ε λ ο τ ό ν :i ..... ώ ν ι ι
: ι δ χ α ς Α λ Ν ι κ ό λ α ο ς ι λ ι ι χ Υ τ ι ρ έ τ η σ ε "A(l..<i τ ο ν ι γ ω ι ι μ ε
π ο λ λ ο ί Ι ι ι π ό τ η ν δ Ο η Ύ ί α ν Ί Ι ο τ ρ ι ι ι τ ι ι ι α ρ Ρ ε θ ι ί ς ε Ι ι π ο λ
λ ά ι μ χ α ι
π ν ά η ς ω σ α ϊ ι ι ς Ι Ι ε ν τ κ ο σ ί ρ χ ι χ ι ι τ ά 'to Γ π η
ρ τ η σ ε κ α θ δ Α ν τ ο ν Χ Ύ ω ν ι ι ώ ι ξ ω μ ι ι τ ι Κ ό
ι Γ ε ώ ρ ς Υ Π ρ ί τ η σ ε κ ι ι τ χ τ ο γ ώ ν α π ρ ο σ ε ν ε γ κ ώ ν
Χ α Ι Χ Ρ μ α ι κ ά ι θ υ σ Ι α ς
ι κ λ ι ν Κ ω ..α α ι ι ι ο ς Π ρ έ τ η σ xa't& τ ο ν Χ Ύ ω ν ι ι Ι π ί κ ε Ι Ι
λ ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Ρ Ι Ρ λ ό ο λ ο ς Ν χ λ α ο ς λ ι ί ι ι ρ χ ι τ ι ι 1824 Ί τ η Ρ Ι Τ Υ σ ι χ ι ι τ α τ ο ν
Ύ ω ν ι ι
Ι ο μ π ο ν λ ο ς ε ώ ι π ο ς Υ Ρ ί Τ σ ε Λ α τ ι Χ τ ό ... ά γ ω ... ι ι μ Ι χ ρ ι τ ο ϋ
1827 δ τ ε ijxpoa Aw'tCo&Yj.
Ι Η ο μ ό ο ι ι λ α ρ ά ...τ ο ι ' } π ι ι Ι ι
ι '::G δ σ μ ι ,,:,: v χ γ ώ ν
Π α Υ α Υ ο υ λ γ α μ β ρ ο ς Σ Ι δ ω fj Κ φ Α ς \ , -': <' 7 ':;
1 ί Ί ί έ σ Ι θ λ ... τ ο ::t YL. . J:
Ι π α β α ι λ ο Ά α Υ ν ώ σ ς α Υ τ Ι ν ε ι - Ο Π λ Ρ Χ Τ Ο π ι ι
l b2 1 2:3 Ε π ο Η μ η σ ε α τ ο ν Υ ώ χ χ ω ν ι έ ρ ς ς Μ λ λ α
κ α Ι σ δ ι χ μ Χ χ ι χ
Π α π α δ π ι λ Ί μ μ ι ν ν ή λ Ί α ξ Ι α ρ χ ο ι ψ 1824 Ύ Π ί ρ έ τ τ ι σ ι ι χ χ θ
δ Α τ δ ν ά Υ ω ι ι
Π α ρ Ι κ ο ς Ν Ι Η η Η Ι π χ ι λ Ι α ρ χ ο ι τ φ l l:S:![).
Ώ ε ω ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι Ε π ι ι ξ ι α λ η σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ύ π η ρ ί τ η σ ι ι κ α τ σ
τ ό ν Υ ω ν χ ε ω ι "tou Β δ τ ε δ Ο Α ο ψ ο ν ή β
ι ο μ α ι τ η ς Α ο ν ώ .. ο Τ α ξ Ι α ρ χ ο τ ι μ 1';'; 2fJ ι κ α θ
δ λ ο ν τ δ ν ά γ α ν α
2IIJ.CPOVtI4N7J' Μ χ α ή λ Χ ι λ Ι α ρ χ ο ι τ ί 18 t 4 ι π η ρ έ τ η σ ε κ α τ ά τ δ ν .J
ν έ π κ ψ Χ λ τ ι ς σ τ ρ α Ι ι ω τ ω ν '1
Σ
ι ι ι ν ρ π ο υ ι ο ς
Α ι α ά σ ο ι Ο δ τ ι γ ό ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν Ο α τ ά Τ Ο Υ γ ω Υ α j
2tavqtlno1JAor; Α ν α Υ ν Φ σ τ η ι Έ π ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ύ π η ρ έ η σ ι j
κ ι θ δ λ ο ν τ ο ν ι γ ώ ν α λ α Ι τ ι 182 ..1,. Ι
Ί ω ν Σ Τ Ρ ι Τ η γ τ ω 182;, Τ π η ρ Ι τ η σ ε μ έ τ έ λ ο υ
'tQU ν
α ύ μ ι α Ο α Υ ι ώ η Π Χ λ ί α ρ χ ο ς τ φ 1825. π η ρ έ τ η ο κ α θ
δ λ ν τ δ Υ i ywva ί π Ι κ ε φ ι ι λ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Τ ζ α μ α λ η ς Α ι ι α ι Ο Ι Π α ρ ε ρ Ι θ η ε Ι ς ο ι α Ο Ρ μ χ ι ι Ι π ί κ ε ψ ι λ
σ ψ ι χ τ ι ω τ ω Υ ώ ς ά ξ ι ω μ α τ ι ι ό ι α π ι χ ι -';;QU ά ι ν ς
Τ ζ ό ο ν ε Ά δ Ω Ω Ω Υ ώ τ Τ Π Υ Ρ Ι Τ η ο ε κ ι χ θ QA Q\I δ ν i ywva. ώ ι ά ξ ι ω
μ α τ ι χ ό ι
ω π ο λ α ς α ν ώ η ι llctprupt e1j ε Ι ς ι μ χ ι χ ς ...
π ο λ έ μ ο υ κ α τ τ ό ν Υ ι ί ν Ι π Ι Χ ι φ λ σ τ ρ ι χ τ ι ω τ α ν
Ί σ σ ρ ώ η ι Λ α Υ ώ σ η ς Τ ι Ι Τ η ε Ι π ί κ ε φ ι χ λ η ς σ τ ρ α τ ι ω τ Ι Κ α
τ ο ν ι γ ν α
Φ σ σ α ς Δ η μ ή τ ρ ι α Τ π η ρ έ η ο ε κ θ 131.0 τ ο ν ι ί ώ ι ά ς ι ω μ ι
κ ό Έ Κ τ ά ν τ ρ χ ο ι τ φ Ι
ι ό λ α α Π ι χ ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι ς π ο λ λ ς Voixa; Ι π ι κ € λ ι
τ ι ω τ ω ν
Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο Ι ω ..ν η Έ Χ ι χ τ ό Υ Τ ρ χ ο ι τ ω 1824. Π Τ Ι Ρ Ι τ η σ ε ι ι Σ
τ ό ν α γ ω ι
:! .) ,
φ .... ι T:i '; Η
ι σ Ι Ι Κ ω ... σ τ α τ ... ,:, ..
Κ Ι ι Π 1>
Κ ο ι μ π Ι ι
Κ Ο ι ο ο ι ο ε ι ο ι
Κ ο μ ι Nt)(6AocoJ; Β
Κ Ο Ο μ Υ Ο Ι σ λ ε ι ι ι ι J>
Κ ο υ τ σ ϊ ... ou Ί ω Χ Ψ ς » τ
Κ α ρ ί σ σ Δ ι κ α ο ι "
Κ ρ ι α κ ι Α θ α ν ά σ ι ο ς » Λ
Κ ω ν σ α ι τ ι ο Ί ω ά Υ Υ η ,. Β
Λ ί ι ι ,. >'
α λ ι ι ι Α Ο Ι Υ σ ι ς !f> λ .
Ι α ν δ λ ί Ρ η ς ω Υ Υ ς ,. .,
)Ho7j C ω Υ Υ η ς _ Β ".
ι χ π υ λ .. tjE6owpQI; ,. »
Ι ω ά ν ν η ς ,.
ο γ κ ό Γ ώ ρ γ Ι ζ » "
π ι κ ι λ π υ λ ι Κ ω ν σ τ ε ν τ » »
έ ω Υ η ι » »
Ι π ι τ ζ ν Κ ω ν σ τ α ... ν ς »
Μ ι Δ μ Ύ τ Ρ Ι Ο Ι » »
π ι ς Λ α ρ ζ ν Κ ω Υ » Α
Ι π υ Ι Π ι ν ι γ ι ώ τ η ς " Β
Ο Ι κ ο ν ό μ ο υ Κ α λ λ ί ν ι κ ο » ,.
Π α λ α μ Ρ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς » Α
ι Χ ν α γ ι ώ τ ο υ Ι ι κ λ ι ι ο ς »»
Π ι ι π ο η μ τ ρ ό π ο υ Α Ο Σ ω τ .• Β
Π ι χ π ι ι δ έ ι Ι ω Υ ν τ ι » ,.
Π ι ι π Ι Χ δ π ο υ λ ο Δ μ ή τ ρ ι ο ς » ,.
Ι Ι ι ι π ι ι δ π ο υ λ ο ι Ν ι κ λ Ι Ι ς » »
Π ί ζ Υ ί Ι Κ ω ν ο τ ι Υ τ Ι ν ο ι J> Α
11,",,", Π γ Β
Ι Η τ ε ρ ο ι Π ι ι ν Ύ ς ι Α Ι
Ι λ π τ τ ι Κ υ ρ ι Χ ι ,. Β
Π Ρ ι Χ γ μ ι ι τ τ ή ι ν ι ι ώ τ ι ..
κ κ Ι Σ ι ι ρ ,. ..
"Α
11 '.
Α
Β
Α
Β
.'1. ' ,
Β
Α
Β
\ '

"

"
Α ι ι ι ... τ 11
Η ι ε
Α λ :tt;;" j;' \ Ύ ω Υ ι
Κ ω σ Τ Χ Υ ϊ Ο
δ ρ π υ λ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Α Υ ι χ κ ο λ Δ η μ ή τ ρ Ι
Α ι τ ω ν π ο λ ι Γ ι ώ Ρ Ύ Ι Ο
•Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο α ν ι γ ι ώ τ 1)
, Α π ο ο τ λ κ σ ς Ν ι κ ό λ α ο ο
Β ι ι ο ι λ χ ο Α ν ι γ ν ώ ο Ι
ι ι λ ε Ι ω ν η
Β ε ρ γ δ π ω λ Γ ι χ ν ν χ κ Υ Ι
Β λ ι ι μ Χ κ η ς Γ ί ώ Ύ ς
Β Ο Ρ χ κ η ς Κ ω ν ο τ ι χ τ ί ν Ο ζ
Γ λ κ Ι Ι Υ ώ τ " Β
Γ ι λ ι ν π υ Δ η μ ή τ ρ ι ο
Γ ε ω ρ γ π υ λ ο ι ν σ τ ί σ "
Γ ε ω Ρ Ί π ο υ λ ο ς Α ν τ ώ ν ι ο ))
Γ ε ω ί γ π ο υ λ ς 'I W&.VY'r) ' *
ε ω ι η Π λ ζ Κ ω ν σ ι Χ Ι Ι Τ »
α μ ι ν ό ζ Ι Ι α Υ Ι Χ Υ Ι Ι Τ ς "
Δ ι μ η ψ ι κ π υ λ ς Ά μ η ι »
Δ η μ Ψ Χ Κ Π α Ι Ι Χ Υ ι ώ Τ
Δ ι ι μ ι τ π υ λ ι Δ μ "
Δ υ κ ι κ η ι χ ν Υ Ο '
Δ ο υ κ ά κ η ω τ Ύ ι »
Ζ ψ π ϊ ι Ρ Ο Ά θ χ σ ι ο »
Ζ έ ρ ο θ δ ω Ρ
,. Η λ ι ό π ο υ λ ο Σ τ υ ρ ο Α Ό
α τ ί ι ι ρ ι λ α μ π »
Κ ι ι ς Ι ω Υ γ η ς
Κ ι ι λ ι ι μ ι ι ρ ά ι ι Σ '"
ι Κ ι ι λ ι ι μ Ι Ι Τ Ι Ι Ι Υ ς ι κ λ ι ι ς »
Κ ι ι ρ Ι ι Χ Υ ν π ο υ λ ο ι Ξ ο υ ρ ι ί ι Χ ς Τ α υ
φ Ε ι σ ι Τ ξ ι ι Β
Σ έ Yj Ι ω γ ρ ά φ ς r . »
Κ Ρ ψ Ε λ Γ ε Ρ ε ί ι ς Ι ι »
'"
,
,
"
,
Ί :, i .... ... :

,
"
Α
"
Ι
ι ε
ω τ Β

,
..l 1,;J. Y,
,
Φ ε ρ ι τ τ ,
\ . ....
"
.\
Φ ν λ έ ξ

"

..l f , μ r,

h' :t ;:;. oc ·: t&. .... ί Η μ
h: Χ Ρ ι χ ν ι Ι
, d . Ι ι σ ι ι ι
Κ ί .. ω Χ ι Ί ω ί ς
Η ί
Ι Τ Ι
1\G- ",'Io: 'I1'j i; κ ω ν Τ Χ
λ Μ ι χ α Τ ι λ
λ ι δ ι ς Κ ω Ο ι Σ ί ς
Κ ρ μ π ι ι λ ι μ ι Ρ Ι
μ ι κ δ λ α ι ί ε Ρ Ε ς
τ ζ έ α ι ι κ λ α ς
Κ μ σ ι ι τ λ Ύ η ρ
Κ Ρ μ π έ λ
ι
Ι ι χ η λ
Κ υ ρ μ π έ ι ι X I'Y.?i,(L:;;
Κ Ρ θ ί Ι υ Χ Υ ί ι ς
ι υ τ ό τ ι ι Ka. A'S-tYj fo:; ;
Λ ι Χ κ ο υ ρ π υ λ Η ί α ο ι
Λ Ι ι Σ φ ς Η λ ί ς
ι ν ι ι Δ μ ή ψ ι ι
Λ Ι Χ Υ ό ι Η λ ί α ..
Ι Ι Ι Υ ό ι Θ ε ω ρ ι
Λ ι 'l W&'\lYTj';
A tSa.:;; •Α ι ι ι Ι Ι Ο Τ Ι
Λ α ω ν ν Ι
Ma:y.p'1j:;; Χ ρ τ σ τ .,oo:. UA:;.;
ν έ ι χ ι Σ τ Ρ Ι
χ ύ η ι Β χ σ ί λ ε ι
Μ Ι Ρ σ Ι Ι ij Χ ε ι μ ρ ι χ ι
,
J
ι Ι Γ ω ο
ί Ι Χ ι Ι Ρ Ι ω
Μ ι χ κ Τ
Ξ Έ ά Ύ
Μ ε λ ο ι Χ ν ν μ
λ Φ ώ τ η ς
Μ Ι λ ε τ σ α Χ ρ ι σ τ δ ο ι ι Α ι
Μ ο ν έ δ α Γ ώ Ρ Ύ ι ο ς
Μ ο ό ζ α ρ ο Ν ι κ ό λ ς
Μ ο υ λ ι α Δ μ ή τ ρ ι ο
ο τ ζ ώ Τ Ά θ ν ι σ ι
ί ι α κ υ α ι Ι Ι α ν α γ ι ώ τ η .
ι υ λ υ ι ν ς n txvi yo:;
Μ π ο υ ρ ν ι ά Ν ι κ ό λ α ο ς
ω ι Ν ι κ ό λ α ο
Ν ο σ η Ε ί ι σ τ ά Ι
μ Κ Ι Ι σ τ ι χ ι
Ν ι Ρ ί ε λ Υ Ι ω ι ν η ι
Ο Ι χ ο ν ο μ α κ ο ι Ν ι κ ό λ α ο ο
; : Π ι ι π Ι Χ δ η μ η τ ρ π ο υ λ ο ι Ά θ α ν ι σ ι ι
.":-,, -
• Π Π Ι Χ δ μ Ρ π ο λ ο ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
._ ι χ π Ο τ Ι Ι έ τ ρ ο ι
ι Ή ι χ π Μ π ... λ ο •Α ρ γ ύ ρ η ι
. ι χ π Ι Χ δ π ο υ λ Γ ε ώ ρ γ ι ο
Π ι Σ ο ό π υ λ ο ι Ι ω Χ Υ Υ η
ω ν ο σ ί λ ε ι ς
QluXP'Jv6rtouAo.; ' JtuetyV1'j:;
\oU07jC; Δ η μ ή τ ρ ι ο
.. ρ ό π υ λ ς Ι Π έ τ ρ α
τ η AEoY:i po'J';
χ ι τ Γ ε ώ ρ γ ι ο
.'1( a:, Σ τ ι χ ί φ ο
, Ι ι χ δ π ο υ λ ο , Σ τ Ι Χ ί ι Ρ ς
. χ ο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
ι δ ε ι ι ί Τ τ 0<;
':: ci x : :i pr : Ι ,-;-:-;-
Π ί η Η ι
Ί λ Ι Ι Χ ρ ι σ τ υ λ ο ς
π υ ι ι μ Ύ Τ π υ σ 11 Χ Υ Χ γ ι ι τ Ύ
μ α ε λ ι
Σ τ α μ τ έ λ ι τ τ <::> ι
τ α σ ι ά κ Κ ω ν σ τ α ν τ τ ν φ ε
τ υ λ ι ι ν π υ λ ι ε ρ γ ι Ο
τ ι ι λ ι ι ν ό π υ λ Ό Ι Ε μ μ .. Χ Υ U TJ A
Σ τ υ λ ι ι χ ν Π ι Ι λ σ ι ί ω Υ Ύ Ι ς
Σ υ ν τ ό χ α ι Π ι ι ν Ύ ι ά τ η ζ
Τ ζ ά θ α Ι ι χ γ ι ι τ ι
Τ ζ ά λ τ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι
ζ λ τ .. Η ν γ ι ώ Τ η ς
Ί ζ φ α ό λ ι α ι Χ ρ λ α ι τ ς
ζ θ ύ ι Ν ι κ λ ι
ζ λ κ α ι ζ ι κ λ η Π ι χ ι Χ Ύ Ο ζ
Τ ζ Ρ θ ι σ ι ι
τ ώ ρ τ ζ ι ι Γ ε ώ Ρ Ύ ο ς
Τ ο υ ρ ν Κ ι χ λ ρ σ ι
Τ ρ ι μ Ι Χ Υ τ λ Α ν α γ Υ ώ σ Τ Ύ
Τ σ σ η θ ε ό δ ω ρ ο
Τ σ υ κ α λ θ ι ο ό δ ω ρ ο
Φ ι τ λ α κ ο ί ι τ η Π α ν ι γ ι ώ σ YJ ο ι
Φ ί λ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο
Φ ι τ ρ ά κ Ι , θ ι ν ά σ ι ι
Χ ι τ τ ζ μ ώ λ Ι θ ε δ ι ς
Χ ι χ τ ζ ό π ο υ λ ο ι ώ σ τ ι
ν δ ρ ι ν ι ς Δ μ ή τ ρ ι ς
Χ ρ ι σ ι ό π ο υ λ ο ι θ ε δ ω
Χ ρ ι σ τ ό π ο υ λ ο ς Σ π η λ τ ώ τ Ύ
Ψ ύ χ α ο λ ο Γ ε ώ Ρ Ύ Ι Ο
ι ι χ ο γ ι ό .. Δ μ τ ρ ι ι
ν ω ... α ν ε Ι ς
ό π τ ω ν Τ ο ό Ρ Κ α Υ
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ω Σ Β Ο Η Θ Η Σ Α Ν Τ Ε Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α
Β ε Ο Υ ι ι π ο λ ο ς ε ώ ο
Κ α ι ι ε λ λ π ο ι ι λ ο ς Δ η μ ο ς
έ λ α •Α δ ά μ
ω ρ ι η Σ ι έ φ α ι ι ο ς
Ο Κ Ι Ι Υ ο μ η ς Χ η σ ι ο ς
Ε α Η ε λ λ ά Ρ Ι Ο ί
Η ι ι ι ι λ ά Κ Ι Γ ε ώ γ ι ο ς
AZIQMATIKOI
Α μ ο υ λ ο Ά ώ ο ς Υ π η ρ έ Ο XIX t i
ύ ρ ι Κ ψ ώ η ς κ Χ ί Ι Υ ί π λ ι ο ρ κ υ μ ι ν
Δ μ η ί Ο Υ α γ ι ώ ι η ς Τ ξ Ι α ρ χ .. τ ψ 1823
Π Ο Ι Τ Ι Κ Ο Ι
Γ α λ ό π ο υ λ ο Ά α ν ώ σ Ι λ ι J r;)Jp E"', 'H x'%t! δ Α τ δ ν α ... ώ ν
ώ Ύ ε ν ι κ δ Ι ψ ο ρ ς κ ρ ο ν ι σ τ Υ ι τ ι ϊ ι ν σ τ ρ α τ ε υ μ έ ι ω ν ς ι κ α
σ τ ρ ο ν Έ φ ψ μ ί α π λ ε ξ ι σ ω ν ε ν •Α σ τ ρ ε ι Υ ί • Α Ι
γ ε ι Σ ν λ ε ύ σ ε ω χ λ π .
Δ ε δ ό π υ λ Γ ε ώ Ι ο ι ι λ ' r Jt"l) pt 't '1jOt π λ ι ι ω δ ί δ ε Ρ
σ ι μ η τ τ ο φ ν ε ι ε Ι ο τ ι Χ ο Ι Κ τ ί ι Π λ Ψ Κ Ο μ ν ο τ ό τ ε Μ ι
σ ο λ ο γ γ ο Σ σ έ φ ε ρ ε λ κ λ ρ ν τ η ν π ε σ ί α ν τ ο υ ί τ ο ύ

ά γ ω ν ο
ι ι Ή λ Ι α ς Π ρ ό κ ρ ι τ ο Τ ι ς Ι π ρ χ ί α τ ο υ Τ π η ρ έ Τ σ ε ι Ι
τ ο ν ι Χ γ ώ ν ι ι ώ ι I' , poucr L(t G'tij o; τ Υ ι Ι ε λ ο π ι ι ν ν η σ ι ι κ Υ ι ι Ι ε ρ ο υ σ ί α ι κ α Ι
ώ ι υ ε ι τ η ι Π ρ ο σ έ φ ε ρ ε VoI 'tQ; τ ω ν χ ο ε λ Υ ι ο ν τ ο υ μ ε γ ά λ α .. Ι
τ ι κ α ι α ι
ι ά Τ Ι Ι Ι ι θ α ς Ε κ τ ω ν Π Α ο σ ω τ χ τ ω ν ε μ π ρ ω ι Σ υ ν ε ι ο έ ψ ε ρ ι
μ ε τ ι λ ω ι ο ι ι ί η ν τ ρ σ φ α τ φ ι ι τ ω ν ι τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ι ι Ι
ύ π η ρ Ι τ φ ε κ α ί ώ ι π λ ρ ε ς Ι Η ο ι α ι κ λ π ,
Μ λ ω Ά Υ γ ε λ η ς
ν μ δ η ω ι ί η ς Ε κ τ ώ ν Η ρ α χ ρ ί τ ω ν τ ι .. ε λ Π ή Ο Ι Ι Υ π Τ ι ο
ρ έ η σ ε χ α θ n 'J'" τ ο ν ά γ ω ι α Β ι ι λ ε η ς κ α π λ η ρ ε ξ ύ σ ι ο ι Α
χ η γ Ο .. ω ν δ π λ ω τ η .. τ ο υ κ α Χ Ρ μ α ι ι

Χ ω ι κ λ π ε
ά η Ή λ Ι α
Κ α ο ά Η η κ χ ι ι ι ω π ι Ρ Ι Ι Ι Ρ κ χ
δ Λ ν τ δ ν ι ι ι ι φ μ ι μ Χ Υ ς Ι
Ν Ι ν η ς Γ ώ Υ ι ο ς ι τ ν Τ ι ϊ 1Κ Π υ Ρ .. Ι λ
p-;,u; μ ά χ ι XcX( π μ Η χ μ χ Λ ω Ι Ο ί ι π δ τ ω Υ Α Ι γ π τ Ι ω Υ
Ρ ε μ π έ λ η ς Δ α Υ σ ι ο ' Aπ i 8c:r: vf Ι ν τ ο ι υ υ ρ ώ ς κ χ τ ά
ή ν π ο λ ι ρ κ ι χ ν c:r:utQu.
IOqilOt; Ά σ ι ο ς (ff?fuc) . jIIuAla:,. ϊ ι λ α γ δ ι τ ψ δ
Ψ ά λ ι η ς ω ν ι ι τ α ν Ι ς ε ρ ι ί ί ι Ω Ι ι ρ ε ί σ υ ν ε τ λ ε σ ε ε Ι τ δ ν Υ ώ ....α
σ π υ χ ί ω ς κ α ί ώ ι σ τ Ρ Χ τ ι ω τ ι χ ό ι π Χ ρ ι υ ρ έ θ η ε ς δ ψ Ρ ο υ ι χ ι ι ς
Υ Ι Ι Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι

»
»
Α
"

»

»
,
,


Τ ξ ι ς Α
S'
Α
Β
Ι ί ί τ ι ι Α Υ Υ ε λ η »
Ι π ι ρ δ ο μ ο ί ί τ Ι Γ ί Ύ Ι ι J
Ι Ι π ι ρ μ π ι ρ π ο υ Α ο ι Φ ώ τ ι ι •
Μ π ι ρ μ π ι υ ξ η ι χ ρ η σ τ ο ι » Α
Μ π ρ μ π ι λ η Ά » Β
Ο Ι κ ο ν μ υ Γ ε ώ ρ γ ι ο ε ρ ο φ J>
Ο Ι κ ο ν μ ο υ Ι ω ά ν ν Ι » J> Α
Π γ α ν τ ι ι Δ ρ ά κ ο ς J> Β
Π λ π Α rr., ,,A,/, » Α
Π Χ σ π χ λ ι ά ρ ψ Κ ω ν σ Τ ι Χ ν τ Ζ ν ο ς » Β
Δ η μ ή τ ρ ι ο ι » '"
Π Ι Α ς Π ι Χ ν ι χ γ ι ώ τ η ι » •
π ε σ ι μ χ χ μ ε ν ο ι ε ί τ ό ν ι Χ π α Υ λ ε ι
σ μ ό ν τ Κ Ρ ώ ν ι
Π λ ί η ι Γ ώ ρ γ ι α ι
Π λ υ χ ρ ν ό π υ λ σ ι Π ι ι γ »
Π υ κ ν ό ι Σ π ί ί ρ ο ς
Σ ι ρ ι χ τ σ ι ώ τ •Α Υ ο ρ Ι ι ι ς
Σ ρ λ Ο ς Ί ω ι ν η ς
Σ Π ι Χ ν ό ς θ ε ο ω ρ ς
Σ τ Ρ χ Ύ ι ς Ν ι χ ι ι ι
Τ ι χ μ Π Χ Κ Υ ι ς Γ ε ώ ρ γ ι ς
Τ ζ ι ρ ι yJJt 1j' Ε μ μ ι χ ν ο υ Υ ι λ
Τ Ρ ι ι τ π ο ι Τ ρ ι Υ τ η ς
Τ σ Χ χ ω Υ Ι Ι Ι Γ ι ώ ρ γ ι ι
Φ ι ε σ λ ι ι μ ι ο ι
Α λ χ θ σ η Φ ώ τ Β
Ι Ι Ρ γ Ι Ι Α ι Λ ώ τ η Κ ω ν σ τ • »
ι ι κ Π Ο Α σ ς Χ ι κ λ Χ α ς »
ι Δ ι ι ι ό σ ι ο ς Λ
r. wpy6nouA", Γ ε ώ ρ γ ι ο »
ι Ν ι κ λ ι χ ο ς » Β
Ε π ι σ ι μ ι χ ό μ Ι ν ς Κ χ Τ τ ό 1Η
ε Ι Σ χ η
Γ χ ρ ν τ ζ α λ η Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Τ ά ξ ι ς Α
Δ Ρ Ι Υ Ι Ι Χ Ι Μ ι χ α ή λ Φ ώ τ ι ς • Β
Κ Ρ α γ ι Χ ι η Κ ω Υ Ο Τ Υ τ ί Υ ο ς ..
Κ ι χ ρ ι θ Ι Χ ί σ ι ν α σ τ σ ι α ι ""
Κ χ χ ι ι ι ι ώ τ ς Π α ν ε λ ή J) Α
Κ ο ό π ι Ι Ι Ι Ζ κ ο ς Η
Ε π τ σ ε μ ι χ μ ε ν ι ε Ι ς τ ή ν μ χ Ψ
"'CTj.; Ο ί Ρ Ύ Ι Χ Ι

μ π π υ λ Ι ω Ζ ν ι ι η Τ Χ ξ Β
. ρ υ μ π ι ρ π ο υ Α α ι Ή λ Ι "
Μ ά ν τ η ι KwllatcXvttYQt;: » JI>
π ι σ ε μ ι χ χ μ ε ι ι ο ς xc:r:td: τ η ν ξ ο
δ ο ν Κ 'tQUΦ Ρ ρ ί ι Κ ο ρ ώ Υ ς
, :U «pa.Y1: 0t;: Ι ω Ζ ν ν τ ι Τ ά ξ ι ο Β
f. ι ι ι ρ γ έ λ θ ε ο ω ί Δ κ η ς J) »
f Μ Ι Ζ Ρ π ο υ λ ι Ά θ Χ Υ ά σ ι ο » Α
α
Ρ
χ π ο λ ο Γ ι ώ ρ γ Ι ς »
ρ κ ό π υ λ Γ ι ώ ρ ι ι ο ς Β
ί α ElpfJlly/ »
Σ Η Α Τ Ι Ω Τ ϊ
δ .... π υ λ
δ ι π υ 'J : h: (1: ;. ι
ι σ σ
Β Ι Α ς Α ν σ σ τ α σ ι σ τ
Γ ε ω Ρ Ύ Ι ο υ ι ι τ ε λ Υ
ι

Ι Ι Ψ ι ι σ τ η ς
Γ ι ι ρ ς Δ η μ ι ψ ι
Ι ι ι ι ρ ς Χ ρ ή σ τ
Γ κ ι ώ ι ι η Χ ρ ό ν η ς
Η λ ι ό π υ λ ο ς Κ ο λ γ ε ρ ς
Κ ι ι ζ ι ι χ ό π ο υ λ ο ς Κ ω τ Χ ι ι τ ς
Κ ι ι Α Ύ ε ρ π ο λ Γ ε ώ Ρ ι ι ς
KIX1tlx6fC'Jul o, Ά ι ι τ ώ ι ι ι
υ τ ξ Ί ς Δ μ ι τ ρ ι
Κ Ρ κ ό π ο λ ο ι Ι ω Χ ο Ι η ς
ι Κ ω ι ι σ τ ι ι ι ι τ ι ι
Λ ι ι μ Ι Ψ Π λ ο η μ Υ ι τ Ρ Ι
μ Π Ρ Π λ ο Κ ω ν Ι
μ π ρ π ο Α ς Χ Ρ Υ Ι Ο Τ Ο
Μ Ο Ρ Χ τ ι ώ ς Δ Τ ι μ ς
ι ι ψ σ Χ Κ ω σ Χ
\ f -" J": ; ' : : . \ ι ι
Ι μ λ ί 11 α ν η ώ
π μ π ο υ σ Υ
ι
Xpijot ?,
ι π ε Υ Ι Ρ Ο Τ
ι
Η Ι Ι ι ώ Τ ς
) 1π ο ρ δ ο χ ο τ ι ς
π ί ι τ ζ ς Α ν τ ι ν ι ι ι
Μ ι ι λ ω ι ι χ ς Ί ω ν Ι
:\ ά α ι ' Atti:LiI:iato,
ο χ ι ι ς X(x a..;;
τ ρ έ λ Xtx6llXoi;
χ ν χ γ ι ω π λ ο Ί ω ά Υ Υ Ψ
ι χ ν τ ι λ π ο λ Ι
Σ ι χ ρ τ ζ ι ώ τ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο
Σ χ ι ν χ ς Κ ω ν σ α ν τ Ι
Τ ζ ώ Ι ό δ ω ρ ι
Τ σ ά λ τ α Χ Ρ σ τ ς
Φ ι ρ χ ρ ά Χ ι ς Γ ι ώ ρ γ η
Χ ά ι κ ο ι Ι ω ά ν η ς
Κ Ι Ί Ι Α Ρ Ι Σ Σ Ι Α
Π Ο λ Ι Τ Ι Κ
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ι Λ α ν ά Ε κ τ ω ν Π ρ ω φ ί τ ω ν τ Υ ι ι ε Π ι ή α υ
τ ι δ λ ... τ ο Ύ ω ν Χ σ Τ Ρ ι Χ τ ι ω τ ι κ ι ι xGtt π λ ι τ ι κ ω ι
υ ι σ έ ε ε ι π έ ρ τ η ς Χ Ε ξ σ φ ι Χ ζ 1;?0 Ι λ κ Α Υ Ι Ο τ
χ ι ν τ η κ α ί κ ί ν ί ι π ε ρ ι υ α ι Χ α τ
Κ Ο ι Ι κ η ς Ι ω ά ν ν η ς
ι ...ovao, Ο Α ν α σ τ ά σ ο .1
Π Ο ρ π ο λ ο Ν κ λ α ο ι Π ρ έ τ η σ κ ι χ θ ε λ ι τ ό ν χ γ Ι Υ ι Χ α τ τ ι
τ ι ι ω ς κ ι π λ Ι Τ Ι ω ς δ ι χ τ ε λ έ σ α ι π λ ε ι α Τ Χ Κ Ι ζ ύ Π ι υ ι
Τ ο μ ά ς Ι ω ά ν ν η ς Ι ρ κ ρ ι τ ς τ Υ ς έ π α ρ χ ί Χ ι τ σ υ α ε δ θ η t xou: .
α ί ω ς μ ψ ς ε Ι ς τ ο Ι Ι ς έ ν Τ ρ ι π λ ε ι Ο θ ω μ α ν ς Μ ϊ Τ τ α ϋ τ α ύ π η
ρ έ τ φ τ ι ... π α τ ρ δ Ο ι κ ρ ι θ ε Ξ ς ώ λ Ι ς κ λ π

""
Α Ω Ι ι κ


Λ ν α Υ Ι ω ι ό π ο υ λ ο ς Λ τ ω ι ο ς φ ε Ε ε
ι γ Χ χ χ ι ί ι χ ρ ω ε θ ι ε ι Γ ' .. .... i x<X.;
Γ ι α ό ο λ ο ς Ή λ Ι α ς ι Τ Ι ί ρ έ Υ ί ο ε σ Τ λ δ ω ·... :t9 δ λ Ι τ ο ν Α α
Γ ε ω γ Ο Ν ό π ο λ ο ς Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Π α ε , pi !t-r, Ι τ κ ε ι λ Τ ι σ τ ο τ τ ι ω τ ω ν
ε Ι δ ι α Ρ ς μ χ α ς κ α τ τ ό Υ Χ ώ Υ Ι Ι
Ι μ Λ Ο ο α ν ά α ι ο ς Ε Κ Σ τ ό Υ α ρ χ ο τ φ Ι ι Ω α ε μ έ Ρ ς ε ς δ α
φ ό ρ ο υ ς μ ί χ α ς π ό τ φ ώ ξ ι ω μ α τ ι ς
λ ι ι ι ζ ι ς Α ν Ι Ι Υ ν ώ σ ι ς Ε π ί κ ι α λ η σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν Π έ Τ ο ε
κ α δ λ ν ι ο ν Ύ ώ ν
Μ η ό π ο λ ο ς Γ ε ώ ο ς Τ α ς α Ρ Χ Ο ψ Ί Π Ρ Τ ο ε Υ α θ ε λ
τ ό ν Ύ ϊ α
Μ π ά λ ... α ς Π α ν α ι ώ ς Ο δ η Υ ό ς σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν Ι π λ μ η ι ω ς ι ξ ι ω μ ι χ
τ ι κ ό κ α θ δ λ Ο Υ τ ό ν Ύ ν α
Π ο η ό ο λ ο ς Ν Ι Η ό ι α ο ς ι λ ί α τ φ 1823,- Π ρ τ σ ι ι κ α ί
δ λ Ο Υ τ ο ν Υ ω ν α
Ρ ω μ ο ν ό ς Γ ι ώ γ ι ο ι ε ρ ο μ ν α χ ο Τ Π Ρ ί Τ σ ε ο τ ρ α τ ι ω τ ι χ ω κ α ί
χ ρ η μ α τ ι χ ω Ι Ο ή φ ι α tA"JV ';0 δ ι Ο Τ μ α τ Ι i ycn\l"J',
φ ο ..... ζ ς λ μ Ρ ό σ ι ο ς Π Ρ ω Τ ο ύ π ε ο ι Ι τ η ρ ί Τ σ ε κ α θ λ τ ό ν
Ύ ί ι α λ Ύ Ψ τ ε Υ α Ι Ι Ύ Ψ .
.rgt1t1OHiJ, Κ α Ι λ λ ο ς Ό Ο Τ ί ί ό ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν χ α θ δ Υ τ ό ν α γ ώ ν α
Έ ν ε ό θ η ε Ι ι Σ
Π Ξ Ω ι ι κ ο τ
1'<6"", Ά α σ ",.", ξ Α
η γ Ρ δ ώ ρ • Α
Μ Ι ώ Ρ Ί ' Β
Μ ι ν ω λ δ υ λ Ι μ Ι Α
Ι α χ α λ Ι Ι χ ρ Ι Β
α υ Ο Υ ι ι ν ν Ι α ν Α
Σ Λ Ω
λ ε ε π υ λ ι Κ ο μ
·r xfIJ. η Η λ α
Κ α ρ α χ λ Κ ω ν σ τ α ν ν
δ μ ι τ η Ε ί ι σ τ ί θ Ι ί ς
Κ Τ Ο Ύ ι α ν ν ό π ο λ η Μ τ Ρ ό π
r
Ρ ι π ι ο ι ώ τ η ι Σ τ ς τ ξ ι Α
Σ Σ μ π ο ώ Ε ί ι σ τ θ Ι

Α
Σ τ α θ Π υ λ ς Η λ ί ι ι

Β
Τ ζ ι μ π ο υ ζ η η μ ι τ ι ι

Β
Γ υ Λ χ λ η Γ ε ώ ρ γ ι ο ι

Β
λ ο Ν ι κ ό λ α
ι χ α λ υ λ ι Κ ω ν σ τ α ν τ ί ί
Ι π ε ν έ α Π χ ι α Ύ ώ τ τ
Κ τ α ώ ι η ς Δ ό σ ι ς
Σ χ ρ ο ί τ ζ Π χ ν α Υ ι ώ τ Υ ι
Ί Ο Λ Τ Ι Κ Ο Ι
B, v Hl eo, Γ ε ώ ο ς Ε ο ώ r. ,.':IJ ' :lu. -:ij; ι ....... Τ ι α υ
Ι Ι Ι Ψ ι λ ί ο • •• , ί ... ... ." iy.:.... ...
'; ':1 . Γ ν έ Υ Ι ι ί .... 2 ώ J". J:: ι ί Ό Ε ξ ι
λ ί γ η λ ε ς .... .;. π
Π λ Ι α ... ι σ Ζ ι ω ι κ ώ ν Ι Ι Χ ί ι ί ς ι ί ς ή ... Μ
λ ι ρ ι _ij; ι ι θ ώ Π λ ι ι ι ώ ί ι Π Τ ι ρ Ι Ο τ π ι τ ρ ι ι ε χ λ ε
ι ί π λ ρ ι ξ ί ι ι τ ρ Ι ώ ... ι ι ν ε λ ι Ι σ ε ω ν Ο ω Ι ξ ι ι ν ,
n " rjerH α ν α Υ ώ ς λ ι Ι λ ι κ Ύ ι ι Έ τ ρ ι ι ι τ Τ Ι ι π ... _
ν η σ Ι Κ Ι ι ρ ι Π λ ρ ι ζ σ ό σ ι ι ι Χ ι υ τ ι ι 'ttjt;: Ε θ ν ι κ ι
Σ η ι λ ι ό σ ι ω ι χ ι Β ι λ ο υ ... ')'.:1.1. η μ ι ί ί ι
....
Σ α λ τ Τ ξ ι
Σ κ ρ ι ν ζ ι ώ Τ ς ..
ν Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ
Δ ι ν π υ λ nGt"t:t y. τ ά ξ ι ι n'
Ι Ρ ι ς Ί ω ι ... Ι Ρ Α
Ι Ω Ι
ε Φ Δ ό π σ σ ς Γ ε ώ σ .. . λ ι Π φ ί ε ... . α -:6... ι ί ι ώ Υ ο
rQllydQIa!> Ε Π Ο Η α ι ο ι Μ ι ώ ν η ς π η ι έ ι η σ ε π ρ σ Ι Ι Υ κ ώ ... μ ε ι
λ ι Χ Ι Ι κ δ ι ι λ ι ό σ ι ι ι ο
rQlPa.. Δ μ ή τ ο ς ι α Ι ι Ι ε ρ ε ύ ς υ ο ι 'tTJ ; Φ ι ι χ ι
Έ τ ι ι ρ ι Ι ι ς Ί Π Ρ Τ σ ι κ α θ δ λ ο τ ό ι ι ά ι ί ... ι π λ ι ώ ς κ ι Ι ρ α
ι ω τ ι ί ι π ρ ε ι ι ρ ε θ Ι π ί ε φ ι λ η ς ι Ι Ι χ ω ρ ί ω ν τ σ υ ε Ι ι π ι
ρ χ ι ς ]
Oarit:a, Χ ή σ ο ς Έ ι ι τ ... τ ρ χ σ ι φ Ι 82-1 ο .
Φ ι γ ο ύ Α α ς Έ λ ε ι ο ς τ ι μ 182;-1,
Χ α Ι β α σ ι ώ ς ω ά ν Υ . Π τ κ ό Ι Ι Ρ χ ς τ φ Ι Π Ρ η ο
ι ι ό λ ο τ ό ν Ι
X" lI, at:6novAoo; lJ MOVD"'CdHat; Α α Υ ν ώ ι ' )OJttjpt t Yj ot ώ Ζ ε ι
μ τ ι κ ό ς ε Ι ς 'ti Σ σ ώ μ ι Τ Χ ι Ζ θ "). r;... ... ώ ι Λ
Υ ό ς τ φ 1840.
Σ Τ Ρ Τ Ι Ω Τ ι
Δ μ η Ρ κ π ς Ά Υ ι Χ γ ν ώ ο τ
Κ ο δ Α ε Ρ ς ό λ ι ς
ι η μ Υ ι τ ρ ι ..
Ι ς ω ...... 1)'
Μ ι ι ι Ε σ θ ι ι
ι ι ι Ί ω ά ... ... ι
ι Ή λ Ι ι Ζ Ι
\ 0 r __ ' ! ο
ι ;I ! r.. uJ
Γ ε ω Ρ Υ ό ο υ λ ο ς Β λ Ι α ς
Δ α ι ι ώ ι η ς Γ ε ώ Ι Ι Ο o Υ \. ", :,, ''hov; -
ρ έ τ η σ ε μ ε τ ω ν Ο ξ ί ώ '7 ': ( ':< - Χ χ α π ι ι κ ι Α χ ε Ι Ι Υ
χ Σ Ι ι ε θ μ ",;: " j ; ι
Λ α ι ώ η ς μ μ ν Ο ή λ , :;###BOT_TEXT###quot; ";" :')',1 ). Ε ε τ ω • Ι ρ ω Υ 'tt; , α χ ί ο ι ι τ ο υ
γ Χ θ λ ν 'tQY γ ί Ι Ι ω τ έ Ρ κ σ ε Ι ο ι α ρ ι
i ;;':t, τ λ ι ι ι ρ σ ι
α α μ σ ι ώ ι η ς Λ η μ ή ι ρ ι ο Ε κ τ ώ ν ψ χ ρ ω T'1j.; έ τ τ σ ρ
χ ί Μ έ λ Φ ι λ ι κ ι Ε σ φ ε έ τ τ ι .. π ρ ώ Τ Ύ έ ν Ε π ι
δ α ρ φ Έ θ Υ ι γ Υ ι Σ Υ ε ε σ ε ι Ά ρ χ η γ ό τ ω Υ ε π λ ω Υ τ η ς π α τ ρ Ι δ
't ') 1) 'It:t PEupi eYj ε Ι τ η ... Π Ι Ρ Ι Ι Χ Ι tij.... λ ω σ ι ν τ ή ζ Τ ρ π λ ε ω ι
Κ α λ α μ ρ ι ώ ι η Π α γ ι ώ η ς ( \ Ε κ τ ω Υ π ρ ι ά ν τ ω ψ τ η ι
"E " _,Jx :a; τ ο υ Τ π η ρ έ τ η σ ε κ ι Ε ι λ ν τ ό ν ι λ Ί ω ν α π λ ι τ ι κ ω ι κ α ί
σ τ ρ α ι ω τ ι κ ω ι Δ ι ε τ έ λ ε σ ε ε κ α Ι π λ η ρ ε ξ υ σ ι Ε κ α μ δ
ipy.t : i.; au vna r ')pi c; κ .. ;; .
α μ ι α λ ι ο ο ι ο λ ό ο λ ο ς Λ ο ν α γ ... ώ σ Ζ ο η ς η σ ν
Μ χ α λ ό ι ι ο υ λ ο ς Ί ω ά ν ...η ς Χ φ η Ε κ τ ω ν π ρ ο ε σ τ ώ τ ω ν τ Ύ ι ι π α τ ρ
δ τ ο υ Τ π φ έ η ε Π Α ι κ ι ί ι ζ Ο Υ η ν ε Ύ κ ω Υ κ α ι χ ρ η ι χ τ ι κ ω ι κ λ π .
.;. Χ Ρ Η Ι Α Τ Κ Ω Σ Β Ο Η θ Η Λ Ι Ε Σ Τ Ο Ν Α Γ Ω Λ
Β ο υ ι ό π ο υ λ ο ς ύ σ ι ά ι ο ς Χ φ Υ
α σ ι δ γ ι α η ι Γ ι α ά κ η ς
Μ ά Ζ ο α Π α ν α ι ώ η ς
novn:ovAai: Π α λ σ ς
π α Υ ο ς Π α α ι ι ώ η ς
λ Ω Μ Α Ί Ί Κ Ο Ι
Ά ν α π α σ ό π σ υ ι σ ς Ά λ Ι ξ ι ο ς 'YnYi pit 'Jjas κ α θ δ Α ..ν τ ο ν :i YIo va; ώ
ξ ω μ α τ κ
gax6novAo!> Ε ύ ο ι ά δ ι ο ς Γ π η ρ έ τ η σ ε Ι π ί κ ε α Α ι ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν κ α θ
λ Υ τ ο ν :iywva Α ι χ ώ ν μ Ι ρ ε Ι ς δ Ι Χ ς μ χ ι χ ι κ ί ε Ι τ Υ ι ν π
λ ι ρ χ ι χ ν τ ou Ν ι κ σ ρ
ω σ η φ Ε π Ι ι ι κ ο π ο ς Μ ε σ σ ή η ς π η ρ έ τ η σ ε π ρ σ ε ν ε Ύ κ ώ ν μ ε γ λ α
Ι κ δ ο λ ε ύ ο ι ι κ α ι τ ο ν γ ω ν ι χ
Κ λ α ι ώ η ς Κ ω ι ι τ α Ζ ο ς Τ π η ρ έ Τ σ ε ώ ι π λ ρ χ η γ δ Κ τ ά
Ο ν ι ι λ ι ρ τ ψ 18 23.
Τ Τ ι σ ι μ ε ε υ ";>;, .. ι ι
Κ α Ο ο Ι ώ ι ς Π α ν α ώ τ η ς Ι \ ", \ 1 - Σ Η ':,1 -:. .. τ ο ν
iyr" va.
ι ο σ μ γ ο ι Μ ι χ α ή λ t i' Yj O: I. • • Ι l,,)J - Ι τ ι ρ έ η ρ ι
κ θ δ Υ τ ώ ν i j fu\loz
Κ ο υ ι α ο Ο κ ο Γ ε ώ Ο Έ π Χ Ι ι σ τ ρ α τ ω τ ώ ν π η ρ ε τ σ ε α ι
δ λ σ Υ τ Ο Χ Υ ω ν α
KQo" "fI Q" ,. ν α σ τ ά σ Τ ξ Ι α Ρ Χ ψ 1824
ε ι Κ ω σ τ α ν ι Ι ο ς Ι ε ι η ο λ τ ι ό Π Ρ σ ε ρ τ ι ω ι Χ ώ ς
α τ ά τ ι ν Χ Ύ ώ ι ι Σ
ι Γ ε ώ Ι Ο Ι Ν φ ί Έ χ χ τ ν τ ρ χ ι 1:-, 25. - Ό δ τ γ ό ..
σ ρ Σ τ ι ω τ ν Ύ ω Ι σ θ η ε Ι ς ι λ ε ί σ ι ς μ
Mn oOQo, Κ ω ... σ Ο α η ϊ ... ο Σ ρ α τ η γ ψ Ι - Ε π τ σ ε ε Ι .. 't1j '>' μ ί
χ η ν τ ω ν Τ ρ ι χ
n i"fQopa, ή ρ ι XtAlapx", τ ψ 1823 Ρ Ι Χ Τ Υ ι ι ο ς ψ Ι δ Τ π τ
pi't 1Jat χ α θ λ ο ... δ ν ι γ ω ν ι ι ,i
Υ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι ..
Ά γ ο ι ι λ ι α ι Ά ... ι χ γ ώ σ η .. ξ ι ι Β
Ι έ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ξ ι ι Β
ο Α δ α μ ό π ο υ λ σ ι Δ η μ

Β Τ Ι ο ί ρ α ι Ι ι

Β
α ... ι π α ... α γ

Β
Κ α λ α μ π ι ... ό ς Α θ α ... ι ί σ ι ο ι

Β
Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς Ζ

Α
λ ό γ η ς Ι ω Γ ε ώ ρ τ ι ο ς

Β
ο Α Μ ψ Ι ρ Ι Δ ι α μ ι χ τ

Β Κ ι ι μ π ι Α π λ Ι Α
Α ι Ο Ρ ο ζ ο ι Δ μ ο ς

Β
Κ ι ι μ π ό μ π α σ ς Δ ι ι μ

Β
ο Α ι τ ω ι ό π ο υ λ ο ς Β ι τ ρ σ ι Α ι ι ν ι ι Ε ό σ τ θ ο .. Β
' Apr updn oul"JI; Σ ρ ρ ι

Β
Κ α ν ζ λ τ ι ι Α ν ί σ ..

Γ λ ν τ ι ς ο Ρ ό ι Ι

Β Κ ι ι α ν ρ ό ι θ ε δ ω ρ ς

fa.).:ivYj ,
Γ ε ώ ι σ ς

Β γ Κ ω ...σ τ ε ...τ τ ...ο ς

Γ ε ω Ρ Υ ό π ο υ λ σ ς Π ν ι γ ι

Β Κ ι α ι ς Γ Ι Σ ... χ ς

•Α ρ ό Ρ Ι

Β Κ ι ι τ σ ά Ρ Ι Π ι ι ν γ ι ώ τ η ι

ζ η Δ ι ι ι μ ι ι ι

Α Κ α ο ι μ π α ρ ό π ο λ ς Π α ν
,
Σ μ Σ Ι ω ...ν η ι

Β
Κ τ σ λ η ι Ί ω ν ... τ ι ς
,
Δ ρ Κ π ο υ λ ο ι ο Α θ ι ι ν σ ο ς

Β
Κ ι υ χ Ι ί κ η ι Δ η μ ή τ ρ Ι Ι

Δ ε λ π ι ι ν ν Ι fll,1VlXj Ot;

Β Κ ό ν τ ι ι Ν ι ό λ ι ο ι

Δ Ρ Χ Π Ο Α Ο Ι •Α θ α ν χ σ ι ι

Η
Κ σ ο χ σ ι Δ μ ι ρ

Δ ρ χ ο ι ω ν Τ Σ ν τ Τ ν
,
Α ρ ι α π υ λ ι Γ ε ω ρ γ

Ι α λ μ ϊ Ι χ ι ι ή λ

Β Λ ι χ μ π ρ ό π υ λ ο ς Β α σ

Γ Ι ν ι ι Γ ε ώ η ι ς
Γ ε ω Ρ Ί κ Π Α ς ·.H i I!
Γ ε ω Ρ Ύ ι ι κ π λ ς . ω ί ν ν ι
f fWPYdx61t':luA-:;; KctA6LYJfI 'J';
Γ ι ι ν κ π Α μ ή τ ρ ι ς
Γ ι ι ν ν α it Qu), oc;: Π ι ι ν ι ι Ύ ι ώ Τ ς Ι ί u:;: )
Γ ο ο ο π Ρ η ι λ α
φ Ύ Ι ε ώ ρ γ ι ι ι ς
Δ υ α ς Ί ω ί ς
Δ ρ ϊ ι ώ Ι Α Α ι ι χ σ ί σ ι
Λ ρ κ ι ι ς Κ ω α Ι Ι Υ τ ν ο
Ι ω ί '.::
Ι ι ι !",,;, 7;::;. ;1: ;
Μ ι ... Υ ι μ χ χ Υ ι
Ά λ »
Ι Χ δ Ό Λ λ ι ,.,
Μ χ ι λ Π θ ε δ ω ρ •
Μ υ ν Ι ί ι λ α ς Ί ω χ ν ν Υ ι •
π φ Ο λ ζ Φ ώ τ ι ...;
l \ivy'Yj ; •
111 π ι ω π λ . Α ν τ , •
π ί τ ς Ι ι Υ Χ γ •
ε ν Τ ό σ ι ι ι ω ρ γ ί κ •
Ξ ό η ς ε ώ γ »
Ξ Ι Π Α Υ ρ Ι Κ λ τ Ι ϊ Ρ "
Ο ί Μ ν μ ί δ η ι Α ν α σ τ . •
Ο Ι κ ν ι ι Π λ ς Α α Υ »
Ο Ι ι ψ π λ ς Κ ω ν σ τ
Π ν γ ι ω τ π υ λ ο ς Κ ω Υ »
Π π α η μ ς Τ ί α ι •
Π ι ι π α ο γ ι α ν ν τ ι θ ε δ •
ι Γ ι ώ ρ »
Π π α δ π υ λ ς ω χ
Π π α Μ π υ λ ο ς , λ •
;:_ ι ι ι π α δ ό π υ λ ι ι ς Λ μ π ρ ι ι ι ..
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ι Ι Τ Α Ι
Α θ α ι α σ Μ ι ι λ ι ι ι Γ ώ ι ι
• ι Α θ ι ι ν α σ π ι ι Α ς η μ ή τ ρ ς
Ά θ ι ι ν Ο π ο υ λ ι ν γ ι ώ ς
Α Ι Ι σ τ ι σ π ο Α B::r.alAl I,,<;
Ά ι ι τ ω Υ π υ λ ο ι Λ Τ ι μ ή Τ Ρ ς
ι σ ι λ μ π Ρ Α ν σ σ ι ι
λ ν ό π υ Α ο ι θ δ ι η ι
Κ ω σ τ α ν τ Ι
Ι Υ ό π Α ς Χ ι χ λ ο ι
Π Ι Κ ω Τ Ι Υ Υ
Ρ Ι Ι Χ Υ ό ι Ι Ι ι ι Ύ ι ώ τ ι
Ι π χ ε Ξ
Β '1.;, .." , -" - ; , 7' ..,
Η :" , ; ,-
Η Ι Ι Ι ι λ Υ ω •
Β •
Β τ ρ π ς Ό Υ Ι l'
Β ό 'Iwi"r" '
Η Ι Ι λ ι σ σ ς Υ ι ώ Τ
Α Ι Ι λ τ Ε μ μ ν ο λ ..
Α Ι Β τ ι ι μ ή ψ ι ς ..
Β Ι Ι ί π ι ι λ Ι Ί ω ν Υ ι ι
Β Ι λ Π Ύ ώ •
Β σ σ Ά ώ '
jj' ώ Δ μ Ι κ ο '
Β Σ Κ ω •
Β ρ ό ς Α θ ν ί σ ι ς •
Β Σ ι ι υ λ ι ώ τ Ι τ ρ ο .,
Π ι ι θ π ι ι λ μ ή ρ ι »
Β Σ θ ι π λ 1>
Β τ Ά θ ι ι ν σ ι »
Α Ά θ Ι Ι Υ σ ι »
Β Τ σ ι μ π λ Τ Ι ς Ή λ ι ι ς »
Β Φ ώ τ τ μ ή ρ ι •
Β Φ ω π ο λ Ί ω '
:,
ί
Α
jJ '
jJ '
jJ '
Β
Β
Α
Β
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Β
Β
λ
Β
jJ '
λ
λ
Ρ α ;.;
ι ι χ α π ι π σ τ λ
Η λ Ι Ο Π λ Κ (1.; ι
η Ι • ι ώ
Π Ι Ι Λ !Ι (tpaOXilI i :
θ ι Ο σ ι π γ
ω ρ π υ λ Υ ί 11 α ι ι Χ γ ο ι ώ ι ι .....
ι ι α μ α ρ ι δ Χ μ Υ ι
δ έ
Κ ο Α ο γ ι ρ ί κ Υ ι Ι Έ ώ Ρ Ι Ι
Κ ι ι λ ι ώ Τ ς Χ ρ σ τ ο ς
Κ χ ι ι τ λ Ι Χ ι χ λ α ο
Κ ι ι ι τ ο λ Υ ι Ι Ι Κ μ ι χ ς
Κ π τ ι μ ή ψ ι ο ι
Κ ρ α ι ι π ι ι τ Ι ι ς Δ η μ ι Ρ Ι
Κ ά Ρ Υ θ ι ι ι ί σ ι ο ς
KipY4C Χ ι κ ή τ ι ι
Κ ι ι ρ ν χ ι ι ς Δ ι ρ
ι Α π ο σ τ λ ']..
Κ ι τ ς Χ ρ σ τ
Κ ι τ ι Π Α ς Ι α Η Ί ώ
Κ λ τ ο μ Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Κ λ ι Ρ Α θ κ ..
Κ Ο Υ δ η έ ψ ..
ι υ έ λ ς Γ ι Υ Υ ά χ η
Κ ό σ ι β α ς Γ ε ώ Ύ Ι
Κ ό τ ι ρ ι ι 'I roi vy1'jc
Κ λ τ ζ ι ι ώ τ Ι 'IwiyvTj <;
Κ ο υ π υ λ ς l\iIlnp?,
Κ ρ ι ι χ κ λ ς Xf-'ij o,o.;
Κ ω Ο ι ι ι ι τ ρ ι χ ς Ή λ ί ι
λ Ι Χ Ί ε ώ Ρ γ ι ς
ι Χ δ ί τ η η Ά τ ι ο σ ο λ ό π ω λ ο ι
Γ ι ψ γ ι ι
)1 ι ι τ ύ ι η ι Δ η μ ή τ Ρ Ι Ο
ι φ κ π ο υ λ ς Κ Ι Ι ο ί ι λ α ς
Ι Ζ ρ ι ώ τ Γ ε ω Ρ Υ Κ ς
Maupo! toi'j" ε ώ ρ Ι Ι
μ ο ύ σ Κ λ ό τ η ρ ο ς
Μ o,) C' '1i iO h.QA;' ί Ρ
Ι υ σ ... ι - ι
τ ι Iwlvv1
I
';
Μ π ι ι ρ δ Τ Ι ι υ λ ο Π ι ι ν Χ
)} Π Ρ Κ ύ ' .-\ O\tν :i.:>.,;,
λ α
Μ π έ 11 Ι
)!MU'::XX'Jc Δ η ή ζ
Ι π Ο τ ο ς Ί ω ν ν ψ
υ λ ω ν ό π υ λ ς Ή
ι ι ά ν Γ ι Χ ν ν ς
ι λ ι ι ι Σ τ ε ώ ρ ι ς
J" ι ι τ ο σ ς . Α δ ί μ '1') ,
Ν ο υ σ η Ν Π ι ι α ι ώ τ η ς α ι ε
Έ Ο Ρ Ι Χ μ ή ρ ι
Π Υ ι γ ι ω τ π υ Α μ Υ ι τ ρ
Ι Ι α ν Υ ι ω ό π υ Α Κ σ τ Ι ι ι ο ι
α ι α γ ό Π λ ο ς Κ ω ο Ι Ι τ ς
Π ι ι π α δ η μ ψ ί ε ώ Ρ Υ ι ς
Π α π ι χ Ο ό π ο Δ μ ψ ι ς
Π α Υ ο υ σ ι ι π ο υ Α ι Ι Ι α Υ ί ι ώ ι ς
Π α π ο ο • ι σ τ ι ς
Π ι ρ ι σ κ ε υ π υ ι Α ν δ ρ Ι ι χ
Π ε τ ρ Μ υ λ ο ς Ι ι ι χ γ ι ώ Ι
n oAuXPOVcir.?uAO<; ι
Π ο λ χ ο ό π ο λ ς Ν ι κ ό λ ι χ ο
Ι ρ α σ σ Ι Ι ι Π Ν ι κ ό λ ο
ι ζ ι ς Α θ ι χ ν ί ο ι
Ρ ι ζ Δ μ ή Ρ Ι Ι
Σ κ λ ι Ρ Δ η μ Τ Ρ Ι ι ς
Σ κ λ Υ ι ς Ν ι κ ό λ α ς
Τ σ Ι Χ Υ κ ί ρ Τ ι Ι Π ν Ι Χ Ί ι ώ τ ψ
Σ ο ι μ α τ ό π ο λ ο Ι
Σ τ ο ι μ α τ ό π ο Ι Π έ τ ρ ο ι
Σ υ ι ι Π έ ρ ι
Τ σ α μ α δ δ ι Γ ε ώ η ι ο ι
Χ Ρ Ο Υ ό π ο υ λ ο ι Ι Ι έ ψ ο ι
Χ ρ υ σ ι κ ό ι Α ι ι σ τ σ ι ς
ϊ
i;'L'
-
110.\I Tl K01
J1gOd t1d o;: Λ η μ ο ς ι ι ι Ι ι .....
Π Ι Κ -:11". Ι ι τ ί ε τ ί λ ε σ ι κ α π ε ξ
Φ ί λ ο ς Κ ω σ τ α ν ϊ ο π η Ρ η σ ε κ θ λ ,,: 6',1 :1: " 6' .... 0; κ •.:;:,;
"/. GLl ί λ τ ι λ α δ ω ν ι ι ι ί Τ Ο Υ β μ '; <;, ':1 χ λ Ρ Χ Δ ι τ έ λ ε σ ε
;t). ί ε ξ ι ι σ 't YJ ' έ π ρ χ ί α ι Α ν δ ρ Ι Ι σ σ τ ς
Φ ρ α γ κ σ ι ι ι ς Σ π ν ρ ο ό (' A llQp-:.Ucr Ga).
λ Τ Ω Σ Β Ο Η θ Η Σ Α τ Σ Γ Ω
Γ ο ϋ ο Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Δ ο υ β ό Υ ι α ν ν η ς Κ ω ν σ τ α τ ϊ ο ς
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ
α ι ι ι λ ί ς Γ ε ώ Υ ι ο ς λ Ι ι ρ ι ς ψ Τ Π Υ ι ρ ί τ φ ε κ α θ 8),(;',1
ο ν iyGJy a .
δ α ι λ ι ς Π α ν α Υ ι ώ ψ Χ Ι Ι Ρ χ ζ τ ψ Ι τ π η ρ έ Τ σ ε κ α θ l:SAQY
":G'I γ ω ν ι ι
Β ι α χ ά Η η ς Λ α ά σ ι ο ς Π ε τ η κ τ α χ τ ι ρ Τ Π Ρ έ Τ Ύ ε κ α θ
λ ν τ ο ν γ ω ν ι ι
Δ α η ι έ ι Κ ω ν σ τ α η Τ ν ο ς π η ρ έ Τ σ ε Ι π ί κ ε ι Τ Ι ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν κ θ
Ο ν ό ... ι κ α θ ε ν κ ι π η Υ ώ θ
Δ ι ι λ ι ι μ ά γ Η ς Ε ύ ά γ γ ε λ ο ς Κ α α Υ ι ά ν η ς Α ν α Υ ν ώ σ τ η ς Ρ ε ν ι ά α ς
Δ ή μ ο ς Φ α Υ κ κ ο ς Γ ε ώ Υ ι ο ς π η Ρ Ε σ Ι Χ τ ε ι σ δ α ω ι ώ ι
δ π λ Ι Χ Ρ Ύ Τ Ι Υ ί κ ι χ θ ε λ ο ν Ο ν Χ Υ ώ ν ι χ
Δ ι χ ι ι ί Ό ς Κ ω ν σ τ α ί ν ο ς Ε π Ι Ε φ α λ ι η ι σ τ ι τ ι ω τ ώ ν Π Υ ι ρ έ τ η σ ε κ α θ
ε λ τ ό ν irw",a. .
Ζ ε λ μ α ς Μ ι χ α ή Π ε ρ ω ρ δ θ η ε Ι ς δ ι ι χ φ ό ρ υ ι μ ι Ι π Ι κ ε φ λ ς ά ρ κ ε
τ ω ν ο τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Κ ι χ π ε τ α ά κ ς Γ ι ά ν ν ο ς Π ρ έ τ η ο ε ώ ς Χ ξ ι ω μ σ τ ι Χ ό ς κ α θ δ λ ν τ ό ν
ι
Κ α π ε τ α ν ά κ η ς Μ ι ι α ή λ Ύ Π ρ έ Ο ε ώ ς χ ξ ι ω μ σ ο ι χ ό ς κ α θ ε λ ο ν ό ν
ώ ν ι
Κ ι ι π ε τ α ά κ η ς Η Π α ν α Υ ι ώ ι ς ι λ Ι ι Χ τ φ 1824. Υ π η ρ έ τ η σ ε
κ α ο θ ο λ ο ν τ ό ν Χ Υ ώ ν α ο Μ έ λ ο ς τ ο υ τ α ξ ι α ο Ρ Χ Ι Κ Ό υ σ ώ μ α τ η ι τ ξ ε ω ς
τ ο ϋ Κ υ ε ρ ν ή τ ο υ
Κ ε φ ά Ι α Δ η μ ή τ ο ς ι ν τ ι σ τ Ρ Τ ς τ ψ ] 824. Π Υ Ρ Τ ο ε Κ ι θ δ λ
τ ό ν Χ Ύ ω Υ α
Κ ο μ η ν ό ς ι ς π τ ι ρ έ Τ Υ ι ο ε Ι π Ι χ ε α λ σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν κ α τ Χ τ ό Υ
γ ώ ν α
ο ι η ρ ε Τ . .... . α
ο Ι ε ι Ι )t!y, ε Ι τ
ι
tLi 'X. ,,:


Ko pUn d f Ή λ ι ο ο ι
ϊ ρ τ τ ,
ι ι υ
Ί ω ... η ς ι ι τ ψ Τ Ι έ ο Ι
':G'I' τ ώ ι ψ Ι ι ώ Υ μ ι λ ι ς Ι δ λ ε σ Ι
Λ ι ι ι Ί ω ά ς ,:: 'i' Ι ί Ο Κ χ λ __ .. ...

ι ϊ

Φ ώ Η ι ς Ί Ί χ ι λ ί Ρ Χ Ο τ φ Π Τ ι Ρ Ι Τ Τ ι Ο Ι μ έ χ ρ ι
. i A?U,; τ τ ϋ Σ Ύ ώ ν ι
α Α ι ώ Ο ς n«pe: upi e1j Ι ι δ ι Ρ Ι μ ά χ α ι i rt' ipXfj.;
τ ο ϊ ι ω ι ι μ 't?v 1825. 1St' Ι Υ ι ύ θ η Ι μ ι χ
ί ς Ί ω ά η ς Έ ι Σ ό ν α Ρ Χ ό τ φ Ι Π ι ρ ρ ί θ ι Ι ι δ ι α τ ό
ρ ο υ ι μ ώ ι ξ ι ω μ ι χ ό
ι α α φ ε Ι α ς Ί Π ρ ί Ο Ι Ι π ί Κ Ι α λ σ τ ρ ι ω Τ ν )1.«.6' δ λ ο ...
τ .. γ α Ι ύ π ό τ ό ν θ Κ ο Α ο χ ο ψ ώ ν τ ι ν ,
Δ ι π Ο ι ς ω ... ι α .. ι ι Σ ξ Ι α ρ χ ι τ ψ π ι χ ι λ Ι α χ τ ί 1830.
ι Σ π ϊ ι ρ ο Ό δ Υ ι Υ Ι Ι σ ρ Ι ω ν ι ώ Ι ι ω μ α χ ς
κ α θ λ ν ό ν ι ώ ι ι
ί Ι Π ν α γ ι ώ Ι Υ Π Ι ρ ί Ο ε Ι π ί "t;:aAfj.; σ ι Ρ ι ω ν Ι α
δ λ ο ι ι δ ν 1ijGJv:t.
Ο Ι ο ν ο μ π ο ν Ι ο ι ν α ν ώ ι Ι π η Ρ Ι σ ε κ ι ι θ δ λ α ι ς ό ν Χ Υ ω ... ι ι
ι μ ί ρ θ η ι Ι ς Ά λ ι ξ ν ο ρ ε ι α ν δ κ ι ι υ π Ι ι ι ν ι ...
ι ι ι λ χ ι ι ι
Π ι α δ α ω ά ..",,, . π α λ ι χ ι ό "Cfj.; Φ ι ι ι ι l JU"CtIlo.; "CcjI 1849.
Τ Π Ρ ί σ ι ο ρ ι ω ι χ ω ι
Ω Ι Ω ι ώ ι ι ι Π Ρ Ι η σ ι ι υ δ ι ω ι "(2.1:11; δ ν Υ ... ι ι
σ Ω α ι ι Ι ω ά ν ω ι ι ό π λ ι φ χ ι ό ι "Cij , Ι α ρ χ Ι ι ι ι τ η ρ Ι
η σ ι σ ι ι δ α Ι ω ι χ α ι ό ν ί τ ω ν α
Hh qoPa, ώ ι ο ς ί ι ι τ ό ι G'tC"%'ttw'twy, σ ι ι ι θ δ λ ι ι
τ ω ν ι
fJ ι 4'11' . Ζ μ η Π α ρ ι υ ρ Ι β Υ ι ώ ι ξ ι ω μ α ι χ ό ς Ι Ι
π λ Ι Ι Ο α ι μ χ ι ι ι
Π σ β α ς Ι ο ς Π ι ι ρ ι υ ρ ί β η ε Ι ι μ ά χ α
Π ο ν Α π ο Α ο ι θ ε Ι Ο T ttYJpi't TJoa χ ι ι θ δ λ ο ... "CtIv i jwva ,
Ρ ι Ύ Ο φ 1823.
Π ο ν ι π ο ι ι λ σ ι tJ N''HagfI' Φ σ ι Τ α ξ ί α ρ χ α ι φ
α θ δ λ α ... "CtIv ι Χ τ ώ ι Σ
ι ι Δ ή μ ο 'OO1jyb.; α τ ρ α ι ω τ ώ Υ τ Σ "Cb... ι ί ι ....s.
", ,.
Π α σ σ α ς θ ε ό δ ω ς Ι ί ε . " " ,j v;x "
r:,,;' I't t x ti,; Ξ : 2· '
Σ τ α ι ι τ ο π ο υ λ ο ς ι :, .\ ;. ,1 ι . " Χ ': ••
σ ι Ί ι ν
Σ ο ύ φ η ς Ά ν α Υ Υ ώ ο τ η ς ε ί ι ι ," ", li>y :% .
Τ ο ά η ι Δ ο ν ύ ο ι ο ι ' 0 0"1) "[ ';; α ι ω ν • Τ ξ ,, :t tJ ν ό ν
iyCiIva .
Χ ρ ι ο ι ό φ ι λ ο ς ( Ka:1:"XP:;U) Ί Π Τ ι ρ έ Υ ί σ ε Π χ ω
κ α α τ δ ν ι
Φ ό Υ τ ζ η ς ε ώ Ι Ο Ι Ε α Υ Τ Ι Χ Ρ Χ ι ι Ι Ι Υ Π ρ έ Τ σ ε κ α θ
τ ο ν ι
"
"
"
R'

" "
" Α
" Β
" "
" "
"
" "
" "
Ι Ι
\ '
" "
" Α
"
ξ ι ς
ί ι Ι λ ι ι ς
Ι λ έ ω ν Α θ ι ν σ ι ς
Μ Ί ν ι ο ς ι
ί α λ τ ς κ λ ι ς
π λ Μ υ λ Μ ω ρ " Α
ι Δ η μ ή τ ρ ι ς
).J π ύ ρ ι ι ς •Α θ ι ν ι ι ι
Ι π ύ ς Ι α ν α Ύ ι ώ τ α ρ ι
π ύ ρ α ς Φ ώ τ ι
Ο Ι Χ Κ Α ν δ ρ έ α
π τ ι ί Π έ τ Ρ ς
ε ώ ί ι ς
Ν Π λ ς Δ Ι Τ Ρ
Ο Ι Κ μ π ι ς Α θ α σ ι ?
Π ο χ π α δ γ ι ν ν ω τ ι ς
Ι π α ν ι κ λ ι ..λ ι ι
Ι Ι α Ρ Ι ι Π α ν α
ι ι ί Τ ι Ι
ι ί Ρ κ ς
Ι κ λ Ι ζ ' Iwi v\l7j;
Π ρ ω π ι π ' ,--\e:r.v:ia \?;
Ι λ ς Ι Ί ι
κ λ ijf''Yj ; Φ ώ τ η
"
Β
Β
Α
Β
"
"
"

"
λ
"
"
"
"
"
"
"
»
γ Π Ξ ι ω Ι Λ Τ Ι Κ Ο Ι
•Α λ ε ξ ν Ο Ρ λ η μ ή
ρ ι ο ς τ χ ξ
ι λ ε ξ π υ λ ι Ι Δ λ ο χ ς ,.
Α λ δ ψ Ι Χ Π ν χ γ ι »
Α ν α '( YW3" ,: Q;::') uA",.. λ Τ ί μ ή
ι
Α ν χ σ τ σ ό π λ ς μ ς
λ π σ τ λ π υ λ ς Π υ η
Γ ι ι ι ν ν κ π λ ι ι ς Α ν α γ ν ώ
σ Τ ς
Γ ί τ Α θ ι ι σ ι ι
Κ α μ ι ψ ι ν ό ι •Α θ ι ι σ ι ι
Κ ι ι π ε ρ ν Κ ζ Τ ι μ ή ί Λ
Κ ι χ π ε Ρ κ ς r . Ί ω ί ν Υ Υ ι ς
Κ Ι Ι Ρ Ι Ι ώ ι ι ι Ν ι κ λ α ς
Κ ο κ κ ι έ ι ι κ λ ι
,
Κ ο ρ μ χ ι Ku>yot a v't! V?O;
Κ υ ρ ο ύ σ ι ς ω ν ς
κ ι τ μ ν ς Β ι σ ί λ ε ι
ί Κ Ρ Ι ι σ ι δ ς Χ ι κ λ α ς
Κ ω ν σ τ α ν τ Τ Ι λ Π α ν α
"
, ι ώ ζ
α μ Π Ρ ι λ ς ι τ
'"'
ι ι ά ο κ α Ρ ζ ι ι τ
μ π ε Ρ π ι ι λ ς Ε σ τ θ ι ς .,


,
,

Ι
j
1
,
ι Γ Ι φ Υ Ι Ο ς
ι ι ι ν ί ι ώ
η
Σ ψ ο υ μ π •Λ ι ι μ ο
ζ ι Κ ω ν σ Τ Ι Ι Υ Τ Ψ Ι "
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Α Ι
Ά δ ψ ό π ο λ α ι θ ε ό δ ω ρ σ ι
Α δ ι ι μ π ο υ λ ι ο ι Κ ω Ί Ι τ ι ι ν τ Τ ν ι ο ι
, Λ δ ρ ν ό Π α γ ι ώ τ Ι Ι
Α θ ι ι ν ι ι σ ό π ι ο υ λ ο ι ' I wcivv1j;
Ά ό π υ λ ι Κ ο σ μ Ι ν η ι
λ ε ι ζ ό Π ι υ λ Ι Δ μ ή τ Ρ Ι
Α λ ε ί ζ ο ι θ ι ω ρ ο ι
•Α Ι ε ξ ν ο ρ ό π σ υ λ σ ι Α η ε λ Υ ι ι
Α Ι ξ Ο ρ ό π λ σ ι Η λ ι ι ι ι
•Α ν ι Ύ ν ω σ τ π ο υ λ ο ι Π Ι Ι ι Ζ ι ώ τ η ς
•Α ν ι σ ι χ σ σ σ μ ι χ η ι
, Σ τ ι ι ι χ σ ι
Α ν δ ρ ο υ τ ο α ι Ί ω ί Ι
Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ι ω Ι
γ υ π σ υ λ ι λ ξ ι σ ι
, Α Ρ γ υ ρ ό π α υ λ ο ι Μ η φ ο ι
•Α μ π ο ι ώ Ι Σ ω ι ή ρ ι ι
Β ζ ό π ο υ λ ο ι Ε τ θ ι σ ι
Β α ι λ ό π α υ λ ο ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
Δ ε λ γ ι ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
Δ η μ ά κ η ι Α Ί ι ι χ σ τ ι ι ο ι
Δ η ό π ο υ λ ο ι Α ε λ η ι
Δ η μ ό π ο υ λ ο ι Γ ώ ρ γ ι ο ι
Δ ι α μ ό π ο λ ο ι Π Ι Χ Υ Ι Ι Υ ι ώ η ς
Δ ρ Ι Ι ω ι ν Ί η ι
Γ Ι •Α Ρ Υ ό ρ ι ο ι
{'aAa;v6It oul or; Ι ω ν Υ ϊ Ι
Γ α Η Μ υ λ ο ι Π ί τ ρ ο ι
I' alIItyoUAta;r; Β σ ί λ ε ι ο ι
λ ι ώ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι
Γ ε ω Ρ γ ι ι ι Χ ό π ο υ λ ο Ι ι ι γ ι ώ ι ψ
[-< '
Φ Ι Α Ο Ή ε δ ω ί Ο Ι τ ι ξ ι Α
Φ Ρ χ Ι κ ο ι ε ω ρ γ ι ι ,. ,.
Xa. ; ρ ο π ο λ ο ι Κ ε λ λ
ρ ι ο Ι ε ρ ε ί ι ι
Ψ υ ρ ρ α μ Α ώ σ
Γ ε ω Ρ Ύ α κ π υ λ ι ω ι ν Ί Ύ Ι
Ι ε Ψ Ύ ο ς α Ύ ι ώ Τ Ι
Ι ε ω ρ γ ο ζ ι τ ζ ο ι Σ ω τ ή ο ι
Γ ε ω ρ γ ο υ λ ό π λ ο ι Κ ω Υ σ Τ ν τ ί Υ Ο ό
ι α λ μ ς θ ε ό δ ω ρ ο ι
ι α λ ε μ η ι Ά α ά σ ς
ι ο υ Ρ Κ ι Ι Α ι ι ά σ Ι Ο ζ
Γ κ ε λ τ η ι θ α Ί ι σ ι ι
Γ κ ε λ τ ι Δ μ ή φ Ι Ι
Ζ ι ι ε φ Λ Ι Κ ω σ τ ι ι ν Τ Τ Υ Ο
θ ε ο δ ω ρ χ ό π ο υ λ ο ι XpGSY1jt;
e f ooftJ pGS nOUAG, Ι ω ν Ι
α Κ Λ ι ι β ς Π ι ώ τ η
Κ Ι Χ Χ Ο Ύ ρ α μ μ Ι ν ο ι Ά Ι ο τ ί σ Ι
ι Ι Ύ ι ώ Τ Ι
Κ Υ ε λ λ ό π ο υ λ ο ι Α λ ε ζ ι
Κ ι ι λ ι Ζ Κ Ι Π ι ι ι ώ Ι
Κ π μ π ι ι σ η ι Ι ω ά ν Ι
Κ π π ο υ λ ο ι Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Κ ι χ λ ο γ ε ρ π ο υ λ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
ι π ρ ι λ Δ ι ή τ ρ ι
Κ ι χ ρ ι τ ζ Μ η τ ρ ο ι
Κ ι χ ρ τ ζ η ι ω Ι
Κ ρ ι χ ω τ ι ι ι ι σ τ ι θ ι ι
α φ ω τ ι ι Α θ ι ι ν ά σ ι ο ι
Κ Ρ δ Ρ Ι ι ι
Κ α Ρ ρ ι Δ μ ή τ ρ ι ο
Κ λ ε μ ό π ο υ λ ο ι θ ε ό δ ω ρ σ ι
Κ ι ι ρ ε μ π Π λ σ ι Δ ι μ ή τ ρ ι ο
Κ ι χ ρ τ έ λ Ι Χ ι Δ η ή τ ρ ι ο ι
Κ ι χ ρ τ ζ η ι Ι Ι Υ ι ι γ ι ώ Τ Υ ι ς
1\ ι τ ε λ ι ά ι τ Ί ι Χ Υ
Κ Χ ά ς Α σ τ ψ
Κ %'f' p:i ι ι μ
Ζ τ σ ώ ρ τ ι ι [fwPi:XX1j;
Ι ε χ γ ι ά ς I wiV"Ij;
Κ φ Χ Ι λ ς 'Iw:1YY1j'
Κ φ κ λ ι Ν ι κ ό λ ι ι ο ς
Κ λ Ι Π Ι Ο ι ά Υ Υ Ψ Ι Έ ώ Ρ Ύ
ό ζ ι Τ ι Σ ω τ η ρ π ο Α ο ς ι ώ Ρ Υ Ι Ο Ι
'I WXYY1J';
Κ τ ρ ζ ο ι Ι ω ά ν ν η ς
τ ο ρ ι 'AectyiotoI:
Κ ο Ι μ ί ι τ η ι Α θ Ι Ι Υ ι Χ σ ι ο ι
Κ ο τ σ ο μ ύ τ η Δ η μ ψ ι ι ι ι
ο Α ι ώ τ Ι Δ μ ή ψ ι
Κ ι ί ι χ ο ς Χ Ρ ι ο τ δ λ ο ι
Κ ο υ ρ ν δ ς θ ε ό δ ω ρ ο
Κ ο υ ρ ο ύ ο η Π α ν Ι Τ Ύ ι ώ τ η ς
K'JupxQuAij , Π α ι ι γ ι ώ η ς
Κ υ τ ό ρ Κ ω ν σ ι ι ν Τ Ι Υ ο ς
Κ ο υ τ σ ο ί κ ο ι κ λ ι
Κ ρ ψ π ό λ α ι Π ι ι ν α ι ώ τ η ς
Κ η γ ο ς Γ ε ώ Ρ ί Ι Ο Ι
ι .. θ ι ι
Κ ω ν σ ι τ ό π ο υ λ ο ι Ν ι κ λ ι ι ο ι
Κ ω ν σ τ ν τ ό π ο λ ο ι Σ τ ι ί ι ι
! Κ ω α τ ό π ο υ ο Ά θ α ν σ ι ο ..
j Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ι ' I w,i vv1J"
i: Λ ι ό Π ....ι ι Υ ι ώ τ ι
Λ μ π ρ ό π ο υ λ ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο
Λ ο κ ψ η ι Ι Έ ώ Ρ Ύ Ι Ο Ι
1" Λ ι σ κ ι ρ η ς Κ ι κ ό λ σ ο ς
Ail)tGI: •Α θ α Υ ά σ ι ο ς
t- Λ ρ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
.... ι 'l w<iV\l1J I:
r ο ι Χ Υ η μ ι Υ η ι Ί ω Τ Υ Υ η ι
ι :!d«YCI uodx'r) '; Π Υ ι Χ γ ι ώ ι ι
Ι lI «pixa.o;; Δ η μ Υ ι ψ ι ο
κ ι ι Η ι δ δ ω ι
ω τ ', "
}[ipM U Π Ο Μ Ι
Μ α Ρ μ α ρ j, 7jp.ή τ ρ ι
ι ρ μ α ρ ι IwiYYTJ';
Μ Ρ π ο λ ς Π ι ι η ι ώ Ι
Μ η ρ ο ψ ο υ ο η ι Ι ω Ρ Ύ χ η
Μ ο ύ Χ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι
Μ π λ ι ώ η ι Ά δ Τ ζ
Μ π ι ρ ε δ η μ ο ο Ά θ Γ ι ώ Ρ Ύ ι ο ς
π ε ε δ η μ ι ς EUQt;detQt;
Μ Ί ω ν ν η ς
Μ Π ι ώ Ι Α ώ ν ω ι
Μ π ζ ί λ ι Ά θ α ν ι σ ι ς
Μ Jt?Uyt;o; Ή λ Ι ο
MTt "uY't ?ux.a.; Γ ε ώ Ρ Ύ ι ι ι ς
Μ π ο υ ρ Ι κ η ι Ι ω ά ν ν η ς
Μ π σ υ Ρ Υ Ι Α σ η μ ι κ Ι
Μ π υ ρ ο υ σ η ς Ka.A6I 1Jfo l'J ':;
Μ π ο σ κ ο ζ ι ' A",lXot;ioto.:
Μ π ι Τ α σ ο ύ λ σ ς
1t1 π ρ τ λ Τ Ι ς Α Π ν γ ι ώ ι η ι
Ι χ ζ Λ ι λ Τ ι ζ
ί κ ι Ή λ Ι ι Χ Ι
Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Γ ι ι κ η ς
Ι ι λ π υ λ ι ι ι •Α ν α σ τ ί σ ι ο
Ν Ι Χ Ο λ ό π α υ λ ο ι λ
Ν ι τ ο ο η ι ι
Ν τ ο υ π Χ ο φ Ι κ Υ ι Ι θ ι ό δ ω ρ ο ς
κ τ ρ ο υ λ ι α ς Δ η μ ή ψ ι ο
Ν Ρ ο ζ ι ι ς ι
Ξ ε ρ ι Χ ό ς ν σ σ ι σ ι ς
Ξ ι ι ι θ ε ό δ ω Ρ Ο ς
Ο Ι κ Ο Υ ο μ π λ ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ή Ο Ι ο
ν ο μ ά Χ ο ς
Π ι ι ν σ γ ι ω κ ό π ο λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο
ι ν σ γ ι ω α κ π υ ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
ι ι ι γ π υ ς Κ υ ρ ι ά ο ς
σ r,cz- v, i n ,'::
11 Σ Ι ••
Ι ι π γ α ",, :,Π λ ( Ι Ι ι " ', . , : '.•
Ι Γ ν Ύ
ι τ λ ι
Ι Ι Π ι δ π ,;u;..,;: Ι ε ψ ι
ι π σ κ λ ι ι Σ τ σ Ρ
σ π ι ι λ ε ι ς Α θ α ι
Π ι π σ δ ρ ε τ ι Α ο Σ π δ ω
Ι Ι ι π χ ν ι ι λ ό π ο υ λ ι Γ ε ώ ρ ρ ο σ
ι τ ο ε ρ ι ν ο ς Ι ί τ Ρ
JI«\JAbtt"vA", ώ ρ γ ι ο
ι ι λ ι τ ο λ ο ι Κ ω ν σ τ α ν τ τ ν ο ...
Π ε ρ δ ι ι θ ε δ ω ί
Ι Ι ε ι κ λ Δ ι ο ν ό σ ι ο
Ι έ ψ σ ς Α Π Ί λ Ά ι ι σ σ τ χ σ ι ο ι
ι κ υ λ ι ς Α ν ι Χ Ύ ν ώ α η
Π Ι Μ υ λ σ ς ί ι Τ Ο Ι
Π ο λ υ χ ρ ν η ι Β σ α ι ι
Ι ο υ τ ί χ ι χ ς Λ μ ς
λ ό π υ λ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο
Ο π ο λ ο ς Ila.vi:: o:. c
ι ς Κ ω ι ι σ Τ ι Χ Υ τ ί ν ο
Ρ ι κ ν η ς Κ ω α σ ν τ ν
Κ υ μ ε λ ι ώ η ς ή Δ ι α μ ν ο λ ό
Χ ρ ό η ς
Σ Χ ί Π Ι •Α θ ι ι σ Ι Ι
ι η ι Χ ρ ι σ τ ι λ ς
Υ ε λ λ Ύ ι ω ρ ο ς Δ ι ν σ Ι
α ρ α ν τ π υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ι ι ν τ ό π υ λ ι Ka A6·(1J p"..
Σ ο ρ ι ν τ π ο Α Γ ι TPGtYoAd; Σ π ο ρ ι
Σ ι Χ Ρ Ψ σ σ ί ε € ς
Σ ι Κ Ρ ι Π τ ν ι γ ι ώ τ τ ι
Σ κ λ Τ Ι τ ι ς Κ ι ψ σ ρ ι ν ό ς
Κ σ γ κ ς 'J w:ivv1j..
ε ν σ έ ς ι κ λ ο
κ ο υ ν τ ζ ή ς 'I w:iVV1jiO
Σ ι ρ ε π ε ά ς Κ ω ν σ τ ν ί ς
, ώ Υ
Σ ι \ '; '-'-:,
ι Π
ι μ α Ι Α ι Δ Υ ι μ Γ ι
Σ ι μ α -:: Α π α τ ι ς
Σ μ α Π λ Υ ι γ ώ Γ ι
α Ρ π ι ο Θ ε δ ω ρ
τ υ ρ π υ λ Κ μ Ι Ρ Ι Υ ο ς
Σ ύ ρ ι κ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ω Ρ π ι λ ο ' A It6ot ?A;;c
ι π λ ι Κ ώ σ τ α ς
Τ Κ Χ τ Χ κ α Μ η τ ρ ς
Ί Ρ Ι ς Α θ χ σ ι ς
Τ σ α τ ο ι lla. v:X·; ;;;
Ί σ η ρ ο ς Ί ι τ ρ ς
Τ σ η ρ ς Η ι ώ
Τ σ ι ε τ σ ι κ ς Ή λ Ι ι ς
Τ σ ί ρ μ π ο υ Ι ω Χ ν
Τ σ ο μ η ς μ ι τ ρ ι
Τ σ ά τ σ ο ς Α ν Ι Ο ο ι ς
Ta ouxp'iJ.; Χ ρ σ τ ό
Τ σ ώ Υ Υ ς Μ σ ρ γ ρ ί 't1jiO
υ ρ κ ψ ί ... ι Ι σ ν γ ι ώ η ς
Φ λ ω Ι Ι α ν α γ ι ώ τ
Φ ό ν τ σ Υ ς Π α ν ί γ
Φ ψ λ έ γ κ α ς Ά θ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Φ ο ρ λ έ γ ι α Δ η μ ή ψ ι ς
Ψ ρ λ έ γ κ ς Ι Κ α ς
α ι δ ι κ η ς Κ α μ χ ρ ι ν ό ς
Χ ρ ι σ τ π ο υ λ Ο ζ Α ε λ η ς
Xpto: 6Jt,:lUA'jC•Α ν τ ώ ν η ς
Χ Ρ Ι Π λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ς
Χ ρ ι σ π ο υ λ ο ς Ε ό σ θ ι ό
Χ ρ ι σ τ π υ λ Κ Η λ ί α ς
ς Κ ω ν ι ν σ ς
Χ ρ υ σ π υ λ ς Χ ρ ή ο τ ς
Ι 'a.p6n?uAo .:; Γ ε ώ ρ γ ι ι ς
Ι Ι ρ γ ι Ι Δ η μ ή ψ ο ς
. '
' ..'
ι
.\ 1 Ι Ι
Ι Ι Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ό Ι
Υ ω ι ο σ ι ι λ ο Π α α Υ ι ώ ι ( ..
,.I ap:'t ";:.:. , , Ι κ τ Ι π ο η μ ω
ά ώ ι τ ο ώ ο Υ ι φ ι κ δ -: , γ ώ ο σ ί ζ ε ι
π η ρ ε σ χ ς π τ ι χ ι κ α ι σ Ρ ι Χ ι ω τ ι χ ι
ζ ι έ ι Γ α ... ά η ς ι Τ ι ρ ί η σ ε α ε λ ι ν --; "11 ι Ύ ώ ν α ε δ
ρ ς ί ρ ι ο α ή Ι Ο μ η έ ρ ω χ α ί
ί λ λ α ι ι τ
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
Ά α ν ά ι ο ς π η ρ έ Τ Ο Ι Ο σ Ψ ι Σ τ ι ι τ ι κ ω ς Χ ι Χ θ δ λ Τ Ο Υ
Υ ώ
ς Κ Μ ..τ ο ς Ι ί φ τ σ α Π Ι Τ α Ι α θ δ λ Ι ι ό ν ά Υ ω ν ι Σ
ω ό ο ι ο ς Χ η τ ο ς π σ χ ι λ ρ χ ο ς τ φ Υ Π Υ Ι ρ Ι τ η ο ε Κ ι Σ θ
Ι λ ν τ ό ν χ γ ω ν α α μ α τ ι σ θ ε ί ς π ο λ λ Ι Ι
ω ι ο ν ι ο ς Ά σ Υ ώ σ Τ ς ." Χ η ι τ ο ο ς ι τ η Ρ η σ ι ο κ α θ
δ ν τ ό ν irItlva. ώ ι ξ ι ω μ ι κ ι λ ι ώ ν i v! py6v μ Ι ρ ο Ι ι σ π ο υ
δ ι ι α ,""cixao; π ι τ σ ε δ α χ ρ ι θ ι ί ς
ρ ι φ Ο λ ο ς Κ ω Ι Ι Ι Ι ο ς iJ Φ σ μ ά Η η ς Ά ν δ ρ τ σ ι ι ν α •Λ Ύ ω
ν ι σ θ ε ι ι κ α τ ά τ ν Υ ω ν α ι ώ ι ι ξ ι ω μ ι χ
Z,I,Q.dnovlo,. Β ι ι α ι λ ε ι ο ς Ί π ο ι χ ι λ ί ι ρ χ σ Υ π η ρ έ τ η σ ε χ α θ δ λ ο τ ό
ι γ ώ ν
Ι α Ι ό π ο λ ο ς Ω α ν α γ ι ώ Ι ς Ό Ο Ύ Ο σ τ Ρ χ ι ω ώ ν un'Jjpi>:7jOI! Κ ι Ζ θ
δ λ .... ό ν Α τ ώ ν α
lla.iuaQ'It; Α λ έ ξ ι ο ς Τ π η ρ έ η σ ε σ τ Ρ ι χ ω τ ι κ ω ι χ α τ _tv ι
ε λ λ ι π ν λ ς ι 'OO'IJ'{ GIO; σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ι Κ ι Σ τ δ ν
iyw,I%.
α ι α μ η Ι Ο Ι ω ά .. .. ς Λ χ λ α π η έ ι σ ι κ χ θ δ λ ο ν .6'11 ι Ύ α Ι
Ι π Χ Ι ι ι ί ι σ τ α τ ω τ ω ν
- A " n a Q(OO." ,. μ ή Η ο ς ι σ Τ ι ι ξ Ι Χ Ρ Υ ς φ ό π ι ρ έ
η ι ε Χ ι τ τ ό ι γ ώ ν α
μ ε ι ο λ ο Π α α γ ι ώ ι ς ι σ τ ι ω τ ω Κ δ λ ο ν τ ό ν
ι , :irwyCJ: Α χ ι τ ί Β ξ ε ω ς τ φ Ι 830
aV(Jovd6novAo,. α ι ά λ α μ π ς Τ π η ρ Τ σ ε χ χ θ δ Α Ι Ι τ .... ά Υ ω Υ ι Ζ
υ π ό ι ς δ ι η γ Τ θ Κ ί Κ τ Ρ ώ ν η ί Ι λ ο ύ τ ι χ Π ι Ζ
;u". PI!U?eBt ', ε Ι ς Ο Ι Ι Ρ μ Σ α ι ω ς μ π λ ξ ς Χ α Ι χ μ ι ι ι λ ω τ ι σ θ ε Ι ι
Π Ρ τ ώ ν 'A?i?t,) \I τ φ ι Ρ ο ί
Μ ο Ι ά χ ς Α δ ο ν ά σ ι ο λ ί Ι Ψ ϊ ς τ ψ η ρ έ Τ ε ι δ Α Ι Ι
. : ν Υ ώ Υ α ε ώ ι μ ί ρ Ι ς π ί λ μ α ς
Μ ο σ Ζ ο υ λ α ι Ν Ι ό α ο ς Ι π η ρ έ τ η σ ε σ τ Ρ ι χ ι ω Τ Ι ώ ς χ ο Α Ι Ι τ Ι ν
i ywva .
ο ν .. Ο η ς Δ μ ή ι ι Ι ς Έ κ α τ ν τ ρ χ ο ι τ φ Ι Μ π α ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι
δ ψ ς μ ι ς γ ώ ν ε π κ ι φ ι ι λ η ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Ι

Γ ι ω ρ τ ό π σ υ Α 81i \lo,
Γ ι ο ν ν π ο υ ο ς ι ν ι χ η ς
Γ τ σ ι λ δ μ η
Γ χ τ η ς Α ν α σ τ χ σ ι
Γ κ ι ι τ ζ Ι λ η .. Δ μ
Σ Γ ε ώ Ρ ί Ι Ο
Γ ι ι υ ρ ά ς ι κ λ
Ι Η ο ο μ ο λ ο ς Δ ι ώ .' ;;:1 , ;Ltl , ζ Υ
α Ύ ω
Ο Ι Η ο ν ο μ ό π ο υ λ ο ς ω ν ι α ν τ ι ... ό ς Τ ι Ί Ο σ τ ρ ε τ ι ω τ ώ ν , λ ι ι μ έ
ι Ι μ ι ί Υ α χ ι ι θ Χ Υ ω ι α
σ Υ ι ω ό π ο λ ο ς Δ ν τ ώ ... ο ς ί Ι Ο Υ τ ί ρ , Ί π α π ρ α χ ί ι Ι
ε Ι Τ Ο Υ χ θ μ Υ τ ο α α ψ Τ ι ι ρ Ι τ η σ ε 'I(J;e ' δ Α ... Ο Υ α γ Ι ι
Ο Υ ι ί ν η ς Β λ ι ί ο ς Χ ι Α ί ρ χ ψ 1824. Ι π η ρ Ι τ η σ ι θ δ λ
ό ν ά γ ω ν α
Π ο α σ ο υ Ή Η λ ή ς π η τ η ε κ α θ δ λ ι ι τ ο ν Ι ω Υ α ε Ι ι
ι ι υ σ Ρ ι τ ι ω ι ι Ι π ο λ ι τ ι Χ β ί σ Η
Π ι ι λ ξ ο ι ι Ι ο ι ι α ά ς π η ρ Ι τ η σ ι ι Κ Ι ι ι λ ι σ τ ρ α τ ι ω
ώ ν ι θ δ λ ο ν ό ν γ Σ
π ι ι ι λ π ι ι Ώ ι ι ι '1J Σ σ Η λ λ ά Ι Ο Π ί ρ ί σ Ι Ι π ι Ι Ψ Σ λ ι
σ τ ρ α α τ Φ ν
n,n,lff, ώ Υ ι ο ς Ε ι α τ ό ν Τ χ σ τ φ 1823.
Π ι ι Κ ι ή ι Ο δ η γ ό σ ψ α Τ Ι α Ι ο π η Ρ Ι Τ σ ι χ ι ι θ δ λ Ο Υ τ ό ν
ι ί ω ν ι
π Π σ σ μ ή τ ο ι ο Υ Π ρ ί η σ ι σ τ ρ χ ι ω Τ Ι Ι ι ι θ δ λ ο
τ ό ν <ij Ii)\IIX-.
Ρ ο δ Ι ι Ι Α ί Ο ι ι ο Τ η Ρ Ι η σ ι σ τ ρ α ι ω τ ι χ ω κ ι ι ι τ ό ν
T.. α Ι ι ι ι ι σ α ι ε Τ ι Δ Ο Υ ι ώ ll cZp&upiB'fj ε Ι ς ι
ι ό ν ά γ ω Υ ο Ζ
σ β Ι Η σ μ ι ι Ό δ η τ ό σ Ψ ι τ ι ύ τ ω ν α ε λ τ ό ν α τ α ν ο Ζ
Ά ω μ α ι ό Β Ζ Ξ ε ω τ φ 18 31 .
• ι σ μ ο ι ι Π σ ι ι Υ ι ώ '1J Τ ο π ο ν λ ο Ζ ρ α τ Τ ξ Ι ρ
χ ι ι ς τ ι μ 1824. Ε λ β ι μ Ι ρ σ ς ι Ι ι ι τ ι ρ υ Κ ι τ Σ ό ν ά τ Φ ν μ χ ι ς
ώ ι ύ μ Ι ι
ω π ο λ ο •λ δ ν Ι Ο π η ρ η σ ι ρ ι τ ι ω τ ι ς
ά ώ
Ο ι π ο ν ς Ζ ι ι φ Ό δ η γ δ ς σ τ ρ τ ι ω τ ω ν δ π ό α ι φ Ρ Ο θ
!1au, ύ η ρ Ι ψ ι μ Ι χ ι χ τ Ι λ σ υ ,,:ou ι τ ω ν σ
Χ ι Ο ι ο ο Τ σ Σ Τ Ρ τ η Ύ ό τ φ lB25,' In1JpltYj ae θ δ λ ο
'tbv Τ
Υ Π λ Ξ Ι Ο Μ λ Τ Ι Κ Ο Ι
Α ν α γ ν ω σ π λ ο ς Δ ι
YUat?IO: ξ Α
Π ι τ λ ό π υ λ Ε λ υ
θ έ ρ ι ο ς Β
r••;. Κ ο λ ο • Α
Γ ω ί Ι ι Ά ν ο ρ Ι • Β
Γ ω Ύ Α σ λ ξ α ν ε • Α
Ι
Τ ξ ι ι Β


Β
Α
Β

Α
Β
Α
Β
Α
Β
Βι
Β χ α ι λ ι ι ο ι
ι ι ι Ι Έ ω Ρ Υ ί χ Τ ι Ι
Κ χ ύ λ ι θ ε δ ω ρ ο ι
Ι π τ ν Ι ί Γ Π α ... ι ι Υ η ι
Α Ι π ι ι ι μ π λ τ ι χ Α ι ι μ π
λ ι σ δ ι λ η Ν ι χ Α ι ι ο ι
Ι θ ι ι ι Α Ι α ς α ι ο
Μ Ι θ ι ε ώ Ρ Υ ι σ ι
Α θ ι Σ ... α ι ο ι
π υ τ π υ λ Σ
Μ π σ υ ι ι ι Ή λ Ι ι ι
Κ λ ι ι ι
Λ μ Ι ρ
Nti ... η Ά λ Ι ξ ι ο ι
ρ α ο τ ι Υ Ι ω ... ι η
χ ο υ ... τ ζ Ι Α λ ι ε ι ο
ν Ι Ι Υ ο τ μ ε ο ι θ
δ ω Ρ ο Ι
Π ... τ ι ι ζ π ο υ λ ο Δ ι ν α ι ι
Π ι ι ι ι φ ω τ Ι ν σ τ
ο ο ι
Ι τ ρ π ο υ λ ο ι Γ ι ν ν ι
lltn: tA1j; Τ ι ι ν Ι ο ι
Π ο λ υ δ ώ ρ η ι Π ρ θ Ι
ν ι ο Ή Υ ο ό μ ε ... ο
Σ Χ Τ ι θ ι ό δ ω ρ ο ι
Σ κ η Α ι ώ ς η ι θ ι δ ι Ι
Σ Π ι ώ ς η ι Ί ω Υ Υ η ι
Σ τ ι Τ ι Ι ω ί ν ... τ
Τ ζ ι ρ β ν ί Ι ι
φ ρ Τ χ ν τ ώ ...Τ ι Α Σ τ
ο
φ ρ Σ τ ... ..ώ ι η ι
Φ Σ Σ ν τ ώ ν η ι
ό ι Κ ώ σ ό Ι
.Α μ ι Ύ τ ό Π υ λ ι θ ι ν α ι
Α ι Π ι ι Ύ Ι
Α ν ω ν ό π ο υ Α ο Α ν Σ α τ α ο ι
ι ... ι ι ι Ζ Ι 1.,-:. f'
r;:;.7i 'X1'j' Α ν ι ν ώ ϊ $
μ Τ Ρ Χ Ί ω ι ..
μ π σ ς θ ω ι ..
ι Ι ,. ..
Ή χ λ ό ο λ ι ι Χ Ι ό ,. ..
θ ι ι ι α ό π υ λ ι Μ Ι χ ι ς ,.
Θ ι ι ι σ ύ λ ι ι ς Φ ώ Τ ς .. Α
ι ν ι ι σ υ λ ι π α υ ι μ ι ,. Β
θ ι ν ό π υ Α α ι Γ ι Α ί ς .. Α
Κ ρ ό ι Γ ι ώ ρ ι α ι ,. Β
Κ Ι Ρ α ι Ι ι Kwllo-c:a. yt CII ?IO .. ..
ρ ί μ π λ α ι Τ ι ί η ι " "
Κ ι σ τ ύ ρ σ ι ς Xptjo ,,: ?, .. ..
Κ Η ν τ ς 'Aesv::i Oto.; .. Α
i\.,,, . tV'rj' ε σ τ θ ι ο ς ..
κ Χ Ι ν ι el?X:ip1'j ' ..
K 6x'IUy"( Γ ώ τ ι ..
Κ λ α ν τ ζ ι Ά η μ η ι ..
Κ υ δ Ι ρ ι r t:Z'I'II1J' .. Β
μ .. Ά θ ι σ ι ι ς .. ..
κ ρ n.,;y' , • Α
ι ν τ τ ϋ ι α ι α ν α ι Υ ι ώ η ι .. ..
μ π υ ι ί ν ν .. Β
Κ υ μ π ο ύ λ η ι Ά ν Υ ν ω σ τ η ι .. ..
Κ ο υ τ σ ι ι ν δ ρ έ α ι Ά ν σ τ ι ι ι ..
ι ι Β σ Ι ι Ο .. ..
Λ ι ν δ ι ο ο ι Χ ρ λ ι μ ι ο ς ..
τ ι ι ι ν Ι ώ ρ τ ι ο ι .. ..
ν η Ν ι χ λ ....
τ Π ι ι ν ι • •
)Ht:;oc Γ ι ι ν ν Χ Ι • •
ι ι ο ο χ ρ ν η ι Φ ι η ι • Α
Ζ Ρ Τ λ Τ Ι Ω Τ λ Ι
Α rrtldn:OUAO, ' I w«vv1jfO
Α δ ι μ ο Α Ι ε ώ ρ α ι
δ μ υ λ ι Γ ι ι η ι
Ά δ Σ Σ
_ _ ο . _. ", •• Λ Ι ι ω Ύ ς θ Σ ... τ ι ο ς ι λ ς
Ά π σ λ ι ι λ 'I HI i ν θ Ι δ ω Ρ π ο λ ς Δ τ ι μ ή τ ι ..
Ά Ρ Υ ρ ό π λ ς , Α ο η μ ί χ η ς θ ι ο δ ω ρ τ ο ι ι σ ι θ ω μ α ς
α η μ σ π υ λ ς θ ι δ ω ρ ο θ ι ο δ ώ Ρ ' ν τ ώ ν ς
ω ί η ι ς Κ ω ..σ ι ν ι ζ ι . Α θ ι ι ν ο ι ι ς
rci,;o, Γ ώ Ρ Υ Ι Ι Ι Κ ζ δ θ ι δ ι
Ι Γ ν ι ι ς Κ ι ι ζ ι ρ ό π ο ι ι Α ο ς Γ ι ώ Ρ Ύ Ι Ο Ι
ω Λ υ μ π Ι ρ η Κ ι ι Α ι ι ο ό ς Κ ω ν σ ι ι ν τ ν ο
ι ς Ω ι ν ι ι Κ ι Ζ λ π ο λ ο ς • ι ι σ τ ι σ ι
ι ω ρ Υ ό π σ ο ζ ί ν τ ι ς ρ ι υ Κ π λ ν η ' AneAi'j,
ι α ι ν ν χ ό π ο ο 'A yyaAfj, ι π λ ί ν η rfI,ly6pta,
ι ι χ ό π ο λ ο ι Ε ά θ ι ο ς Κ ι ο ρ π ι ι υ ο ι η •Α Ρ Ύ υ ρ ό π ι ι υ ο ς
ι , ι ι ν ί ι Ν ι χ ι ι α
ν π υ ι Δ η μ Υ ι τ ρ ι ι ι ι Κ ο λ ο π λ ι ι ι Ν ι ό λ ι ι ο
r,"au),fjo; ι α ι λ ι ι ι Κ ι Ζ ο ι ρ η ι Σ π ή λ ι ο
χ ό η Γ ώ ι τ ι ι Κ ι Ζ ο ρ ι ι ι Π Ι Υ
ι ι τ Ο η Ζ ο χ σ ς . Κ ο Ι ρ α ι Φ ω ι ι ν δ ς
Κ Ο ο π ο λ ο Ν ι χ ό α ι ι ι θ ι ο φ η ι
α ι η μ ή Τ Ι Ο Κ ο α ι ρ δ η ι Γ ώ Ρ Υ Ι ο ς
ν α ι ρ ι κ ο τ ς ο Ι ftiliprIo,
ρ ι ι μ μ ι ι Ι Χ ό ι Φ ώ Τ ς ι Δ η μ ή Ρ Ι Ο
Δ η μ ι ι ό π υ λ Λ υ μ π ρ η ι ι Ή λ Ι ι
Δ η μ η τ ρ ι ι χ π υ λ Α ν τ ώ ν η ς ι Π α ι ν Ι Ι Υ ι ώ ς η ι
Δ η μ η τ ρ ο χ π ο υ λ ο ι Γ ι ώ ρ γ ι ο ι ό φ ο ι
Δ η μ ρ α χ π ο υ λ ο θ δ ω ρ ο ρ ι α ι ι Ν ι χ χ ο
Δ η μ η ρ Ι ο υ ί ... Y1j, Ι β Ή λ Ι σ
Δ η μ η ρ ό π ο λ ο Π α ι ν ι Υ Γ Κ ρ ι ν ζ Ι λ η Α ν ι Υ ν ώ σ Τ
Δ η μ ι Τ Ρ ό π ο ς Μ π ο ρ λ Π ν ι Υ ς Κ ω ν α ι ν τ ό π ο υ ο ς Δ ι ο ν ύ ο ι ο ι
Δ ή μ Ί ω Ζ ν ν Κ ω Υ Ο α ι ν π ο υ ο ι Φ ώ ο
Δ ό ξ α ι ω ν ν η ι Κ ω ο π λ Ο Δ η μ ή ρ ι ο ι
Δ ρ α Ι Ο ί ι α ι ι ν π ο υ λ ο ι Δ η μ ή ρ ι ο ς Λ σ μ π ρ ό λ ι Ε ό ο θ ι ο ς
Δ ρ α Μ π λ ι ι Γ ώ ρ γ ι ι ς Λ ι ι ν τ ο ρ η ς Κ ι ν ι τ ι ι Ι ν ο ς
Δ ρ α χ π ο υ λ ο ς Ν ι χ ό λ ι ι ι Ι Ι Ι α ρ ι λ ι μ π
ι φ ι ι ρ ά Κ η ι Δ η μ ή ρ ι ο ι Λ ι ι Κ π ι ι •Avtili\itoC
Σ ι φ π υ ς Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς Λ Υ χ ο Π α ι ν ι ι
ι δ ι Ί ω Α ν τ ώ ν ι ο ς Λ υ μ π ι ρ π υ ο ι ι
Ζ ω Ί ρ ά φ ο Ά ν σ τ σ ι ι ι λ Σ π ή λ ι ο ι
θ ν σ ο ι ί λ ς ω ν σ ι ι ν Ι Μ ζ ο ρ λ ι Ά ι χ ν ά σ ι ο ι
.,
Τ Ρ Ι Φ Ι Ά Λ Ι λ
λ Ψ ι λ ι υ Τ χ '.;
Μ ι ι ι ρ ι ι δ ς J" «v... κ
Μ Τ Ρ ι ι Ι ι Hl ::z :
Μ Ρ Π Ι n:zV%r f,;
Μ ψ Π Ι Ι Ο Π λ χ γ
ι Ά ώ
ί ι λ π υ ς ι ν ι
Μ Ι Χ ι Ζ χ ό π υ Α ο ι Π Ι Ι
Μ ο ρ ώ Π Ι τ ώ τ τ Ι
., Π 2,v.i.. ?;
ι Ρ α τ ώ Ρ Τ Τ Ι θ ι ω ι
Ι π ι ω δ η ι •AIIIlG't:i Jla.;:
)lJt&loyliVIIYj, ι
Μ π ί θ α ι •Α θ Σ ν ι ί σ ι
Μ π Ι θ 'AII XG'tOiO
π ό μ Ι r tsvltlxoc
π υ λ ι ι Ι Γ ι ώ ρ τ ι ο
NI'ltol6JtouAoc Δ Ι Ι μ Ι Υ Τ ι
NI)to),dn:oulot; ς
Ν τ ι ι μ Χ τ χ ι ι ι •Α ... ι σ ι ι σ ι
ι ι μ ι ι Σ ς Κ ω ...ο ... τ τ ...ο ς
ι Δ τ ι μ ή Ρ
Ν ι λ τ ι γ ι ω ρ τ α λ ς Ν ι Χ δ λ ι ι ο
Ν τ ....'t.' ι ώ Ρ Ύ Ι Ο
ι α Φ ώ τ ι ο ς
μ π ι ς • θ ν ι ι
. Π ι ...α τ ι ω τ ό π υ λ Δ τ ι μ ή φ ς
ι Xp1v"Ij'
ι ι ν ι ι ό Τ Ι Α Ο •Α η ι λ
π ι ι δ τ ι μ Τ Ι ό π υ ς Γ ι ώ ρ γ ι ς
δ μ τ ι Μ Δ ι ν ό σ ι
π ι Ι π ς Γ α λ ι ί ν ς
&1ta.a:SKoul o, ώ Ρ Τ Ι Ο
..
Ι π ι δ π λ ς
ί Η Π Ι Υ λ ι ι ο
II c"p:i ,, "i' :\ 1)(.6111."
Ο λ χ π Ι Ι Ι Ι η ς
n ol uxpoYi 1tj ul r:>iO Κ ω ... ο ι τ ι
Π ο λ υ χ ρ ο ν π ο υ λ ο ς Λ υ μ rti p'TJ t;
Ρ π π ο υ ο Π ι ι τ τ ι ώ ς
ή τ ι ς Κ ώ ο
Ρ η Τ Ο Ύ Ι Υ Υ Τ ι ω ν η ς
P YJT61t t)ulo, •Α ν δ ρ ς
PYJT1rtw A/), •Α ν ώ
PTjT61t ou),r:>t; Κ ω ι ν ο ς
Ρ ο υ Π χ η Π ι ί ν
I 2.Hpfj, Κ ω ν ο ι τ ν ι ο
Σ ι λ ι ι ρ ό π ι Γ ι ώ Ρ τ ι ο
Σ χ ι ι ι λ ο ς ι
...ί ς ι ν ν ι χ η
Σ ρ τ ι ς Π ι τ ώ ς
Σ ι ι ς ό π υ λ Κ ω ν σ ν ο
Σ ι ώ ρ η
Σ χ Ι π ι ι ι Π τ ώ τ
Σ Ο Ρ Ο Υ ι Ι Ι μ ς
μ δ ι ρ Δ ς μ Τ Ι Ρ ι Ο
Σ μ ρ λ ς ι ώ ρ τ ι ο ς
Σ π η λ Ι Ο ό π ο υ λ ο ς Π ι ι ν τ ι ώ τ
Σ θ π ο ο ι Τ ι Ι Ι ι λ λ η τ ώ η ι
Σ θ ι π ο λ ο ι Χ ρ ό ν η ς
Σ τ ο ι ο ο Ν τ ν
Σ τ χ ο Π ε .....τ ι ώ η
Τ ι Ζ μ π ρ ό ι λ Σ
Τ Ι Ι μ τ ι ς ι δ Δ η μ ή τ ρ ι ο
τ ι τ .... , Δ μ ή ρ ο ο ι
Φ ι ι ν Π Κ λ ο ι μ
:::'6ar, Ι ε Ι Υ 1)",'1ι τ ν τ ο , ι ε ο ν
χ ώ ι τ ι κ ώ Κ σ τ ρ α τ ι ω τ Υ ϊ j, υ ι η κ α ί
ι λ η ρ ε ί ι ι
.1.. ,,,,, 0:1 Iovl o.;: Ά λ ι ξ ο ς ι π η ρ ί τ σ ι ι τ ό ν ι Ι ι ρ θ ε ί
Π α ι ι ι ι σ μ φ Σ υ ... ε σ έ φ ι ε π ι t T;'I χ λ σ χ α ... ... σ υ π ε ρ ι
υ ο ί ι ι ν ι π ρ Τ Ο ι i yWYo.;. ι ε τ έ λ ε σ ε Α ι ε η ς λ
Π α σ χ σ λ Υ Ι Ο Γ η γ Ρ ο
λ Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ
Α Υ Ο Ι Ι τ λ ς 1) Α Υ α η ν ο ς σ ο ς Ύ Π Υ ί ρ έ τ η σ ε χ ι ι θ δ λ λ ... ... 0...
ι ω ... ι έ χ ω ν υ π ό "'t 1JII δ ι ί ι ι Τ ι 50 σ τ ρ σ τ ι ω τ σ
λ ν α γ ι ω α ι π ο υ ι ο ς λ ά ς Σ λ ψ Ύ π ο χ ι λ ί α ρ χ ο τ φ 11323. Π
ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι π ο λ λ ά μ χ ι χ δ δ Υ ώ ... σ τ ρ χ τ ι ω τ α χ α τ -:0... ί
' A vaa'fo0"6n ov .lo, Μ ή ο ς Χ ι λ ί φ χ σ τ ψ 1822. - Σ Τ Ρ Χ Τ Υ Ο τ φ
1824. Υ π η ρ έ τ η σ ε ι ι θ λ ... τ δ ν i "(wy'L ". J: : π ε ω ε σ υ ... τ α
μ ι ι τ ά ρ χ η ι
ν τ ω ν α π υ λ ς Λ μ ή τ ο ι π χ ι λ ί ρ χ τ ψ Ι Υ π η ρ έ τ η σ
χ Ο δ λ ... ο ν ι ι ν α
Α ..τ ω ν Ι ο υ Γ ε ω γ ά χ η ς Υ Π Ί ρ ί τ η σ ε Χ θ λ ... τ ο Χ Ύ ώ ν ο Χ El,,_aoL.
π ί ν τ ι ι ρ χ τ φ 1832.
ι ς Κ ν ε α τ ί ο ς Έ τ ν τ ρ τ ι μ 1823. Π ρ Ι τ Τ Ο ε 'l(a:&'
δ λ ο ν τ ο ν ι ω ν
Ι Ι Υ α ι η ς Ί φ ά ν Υ η ς λ ί Ρ ι ς τ φ 1823. Π Ι Υ Τ χ ο ο ί ρ χ ο Ι π Ζ
υ ε ή τ Ύ Π Ρ έ τ Ι κ α θ λ τ ο ... ι
Ι ν ι ζ α Δ κ ή ί α ς Π ρ Τ χ α θ Β λ ν τ ο ... Χ γ ώ ν ε π ί κ ε φ ι ι
η ο ψ τ ι ω ω Υ π λ α χ α Υ Ο ψ 183 1.
Γ η Υ Ο δ η ς λ δ Δ ν ά σ α ς Τ Π ρ Τ ο σ π υ δ ω ς Λ α θ δ λ α ν τ ό ν
dyw... lX. .
Γ α Α η ψ ο υ ι ο ς Κ ω ν ο τ α ί ο ς Α Ρ Χ ο ς τ ί ι χ ω ρ ί ο υ τ σ υ ή Υ ω ν ί ο η 1
χ ι ι θ ο ν τ ο ν ι
Γ υ φ ι ά χ η ς ' .ADa trd a, o, Κ ν τ ... ι α n a.peufJ i Q1') ε Ι δ ι ι φ ό ρ
ι ι ι χ ι ι ς π ά ρ χ Ύ ι ς τ ί ι χ γ ώ Υ ς δ δ γ σ τ ρ α τ ι ώ τ α χ α έ ε σ ι μ :
χ ό μ ... ι ε Ι 't1JV Ι ν Μ α ν ι χ ψ μ Ι ί χ ψ •
Λ ι η Ι α κ ο α ς Δ μ Π Ι ς Π χ ι Α Ι α Ρ χ τ ψ 182;!. τ ι ρ Ι η
χ χ θ δ λ Υ ν ι ώ ν α .
Κ ι α μ χ η ς ω ά ς Χ ι α ρ χ ι ι ς τ φ 18 23. Υ π η ρ έ τ η ο ι xa:Q' δ
τ Ο ν ω α
Κ α π α ι ς Ά ι ώ ι ο ς Μ ί λ α 'tij.;: Φ Ι Α ι κ ς Έ τ ε ρ ε Ι α Π ρ Ι τ φ
κ θ δ λ ό ... :xrWYIX π λ τ κ ω π ρ ς ε μ έ λ ο δ λ ω ν τ ω υ
κ ι ι ί Σ υ ν ε λ ε ύ Ι α ν Έ θ η Λ Ι ω ς δ μ ς ε Ι τ ί ο ν ρ π
Ό θ ω μ ύ ς Ύ Π ρ έ τ η ο ε xe:ti ο τ ρ τ ω τ ι χ ω ς κ ι ι τ σ τ ι ... ι
τ ζ ί ς Ρ ή γ α ς Ο δ η γ ο ς σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν ω ν τ ο ν Ύ ω Υ Ι Ι λ
μ έ ρ ο ι Ι π α λ Η ς μ χ α π κ ε λ η ς ο υ γ χ ω ρ Ι ω ν τ τ υ •


1J '
Β
Β
Β
Α
Η ρ γ π ο υ λ ι Δ η μ
Β λ ι χ σ τ ό ς Α ν τ ώ Υ Ι Ι
Γ ι α ν ... π ο υ λ ο ι Λ υ μ π έ ρ
Γ ι ο υ ρ ο ί ι Υ τ ζ τ ι Γ τ ώ ρ
Γ κ τ ζ Τ ι Ι ω ί ν ν η
Β
Α
Β
Β
Β

Ζ γ ι ϊ Υ Ι Ι
M t l l Lo.; Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι Ύ ι έ
ι
t ;:. ,.. .::;.... , " :;- ο α ω τ • F :7o:;' '),
τ α ν Ζ Ύ ι ύ Υ ο Χ
έ λ λ ι Ν ι κ ό δ μ ο Ο Ι ι μ ς 1 Jtl',FEn ,'Jt χ ι ι λ ... τ ό ν η ώ
Μ π ο υ χ ο ν ς Κ ώ ο ς Π α ρ ε υ ρ ί θ η ε Ι ς δ τ ο μ χ ι ι ς 0:7 Ι Ι Υ Τ "::o;J :
Ύ ώ δ δ η Ύ ώ Υ σ τ ρ α τ ώ τ α ς Υ α ι Ι π ε σ ε μ α χ μ ε Υ ο ς ε Ι 'trJv t l Μ α
ν ι ι ι χ ι μ ι η ν
Ν τ ο φ ς Π α ν α Υ ι ώ Ι π η ρ έ η σ ε κ α θ ν Ύ ώ έ π ί κ ε ψ Ι
λ η ς σ τ ρ α τ τ ω τ ώ ν ,
Ο Ι Κ Ο ο μ ό ο υ ο ς Γ ι ώ ι π ο χ ι λ ί α ρ χ ο τ ψ Ρ Ι Τ σ ι ι θ
ISAOV τ ο ν ι Χ Ύ ω ν ο Χ
Ο κ ο ο μ ο λ ο Ί α ι ά ν η ι π ο χ ι λ ί Ρ Υ ο ς τ ψ 1823. Τ π η ρ έ η σ ε
χ α θ δ λ ο ν τ ο ν ι Χ Ύ ω ... α ω ς ι ξ ι ω μ α τ ι κ ς
Ο ι κ ο ό μ ο ς Π Ρ τ η σ ι ώ ς π λ Ι Ι Ρ Χ Ι Ύ ο ς Χ θ δ λ ο ν τ ο ν
Ύ Ι ύ ν ι
Π ν α ι ώ τ α ι Ζ ο ς Γ ι ώ ι Ζ ι ο ς ι ζ ί ι ι χ ι Τ ψ 1822 Ι χ λ ί α ρ χ ι ι τ ψ
1824. Ρ έ τ η σ ι Ι λ ο ν τ ο ν ι Ύ ω ν α
Π α ι ώ Τ ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ψ ά ρ ι Τ ξ ι ι Ρ χ ο ς τ ί 'OB'Yj j o; σ τ ρ α
τ ι ω τ ω ν ι π η ρ έ η ι σ ε κ α θ Α ο ι ι ο ν ι Ύ ώ ν α
Ω α π α δ η μ η Τ ι Ζ ό π ο ο ς Μ ή τ ρ ο ς Ι ε ρ ε ύ ς Π η Ρ τ η σ ε Ι π ί κ ε φ α λ Τ ι ι
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν χ ι l tfovl!ue7j ί ν ν φ φ ρ ο υ ρ ί φ Μ ε θ ώ ν η ι
Π α π α θ ε ο ώ ι ι ο l) Ζ ι δ η ι ι ο κ α σ ι ι Ι τ η ς α λ Ύ Ύ Ι Σ Ι Ο ρ ό χ α σ τ ρ Ι Ι
Έ κ Χ τ Υ τ φ χ ο ς ψ 1824, Π Τ ι ρ Ι Τ σ ε κ α θ ε λ Ο Υ τ δ ν ι γ ώ ... α
Π ι ι λ η ς Γ ε ώ ι ι ι ο ς Υ π η ρ έ τ η σ ε π α ρ ε υ ρ ε θ ι Ι ι ε Ι ι π λ ε Ι σ τ α ι ι ι ι χ α ς
Π ο λ χ ι ι ο ν ό ο λ ο ς Δ μ ή τ ι ι ι ο ι Γ ρ μ μ ι τ ε τ Ι r . Α Κ λ Κ Ο τ Ρ ώ ν
μ τ ό ν α θ μ ό ν τ ο ο Λ ο χ ι χ γ ο Ο ύ Π Τ ι ρ Ι τ φ ε κ ι ι θ tSA'JV τ ι ν ι Υ ώ ν α
ρ ο υ φ ο ς Γ ε ώ ι ι ι ο ι Σ ύ ρ τ ο ι Π ε ν τ η κ ν τ ι χ ρ χ ο τ ψ 1824 Η χ ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι ..
ο ι ι χ ψ ρ ο υ μ ά χ α ς
Ζ υ ι ι α κ ο Ο λ ν τ ώ ι ο ς π Ρ έ τ η σ ε ι Ι ι δ ι α Ρ υ ς μ χ χ α ι ώ ι δ π λ α ρ χ η .
Ύ Έ π λ η γ ώ θ η ε Ι ς μ ψ ο τ έ Ρ Ι τ ς χ Ι Ι ι ι ι τ ο ν Ι ι ι σ δ ι π ό
6'JAi'jt; x«vovt'JO ε Ι ς ή ν Ι ν Ν α υ α ρ ϊ ν φ μ χ χ ψ δ π ο υ ί η χ μ χ λ ω
τ Ι σ θ η λ ι υ θ ε ρ ω θ ι ί ι χ α τ σ τ ή ν π υ ρ π λ ι ν -:;"0 T'JUp'j(.') · Γ α λ λ ι κ ί
Τ ζ ο χ α ν τ ά η Ά α Υ ν ώ α η ς Ί Ί ι ο χ ι λ Ι α ρ χ ο ι ψ 1823, η χ μ α λ ω
τ ί σ θ η ι τ ο ϋ Ί μ β ρ ή μ n a a<i κ α Ι ά π Ι θ ι Χ Υ Ι Ι Ι Ι ν ι ι χ μ α λ ω σ
Τ ζ ο χ α ι ά η ς ' Avo y'J' . ς Γ π η ρ έ τ η σ ε ί π χ ε φ α ή σ ψ ι ι ω τ ω ν
κ α τ ι Χ τ ο ν ι ί Ύ ώ ν ι Σ υ ν ε λ ή φ θ ι ι χ μ λ ω τ ο ι π ο τ ω ν έ χ θ ρ ώ ν κ α ι ι Χ
τ η Υ μ ά χ η ν τ σ ϋ τ μ ε τ τ ο ϋ π ι ι ψ τ ο υ Η λ ω θ ε ρ ώ θ η
χ α ί ξ χ λ ο θ Ο Ι τ ό ν ώ ν α
γ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
, Α δ σ μ π ο υ λ ο ς Τ Χ Υ Ι ς ξ ι
δ μ π υ ζ Tiaa1J'
θ ι ν σ π υ λ ι Ί ω ά ν
Ά ν α σ ι ι χ σ π ο υ λ α ι Α ρ γ
Α Ρ Τ ι Ι ρ ό π ο υ λ ι Κ ω ν
=
.
J
Ί Τ Ι

::1( ' :
Β
:-.; ν τ ι ... -;. ,;
1

" r
. ';':. ....;;;'J:n ·,.;: l :n .
• Β
Π ..
Ι ι ι .
Β
ι ι θ ι δ ώ ρ ....
' ,
".4. ...
• Β
Χ Ρ Ι λ
• Α

Η ε ι . A\jcn:i ot"

Α
n r-:F0'J,;; tj; μ ι
• Α
σ ι
Γ ε ώ Ρ
• Β
ι σ t•.;
ι
μ ... ;
• Β
Σ ε ι ... I , Κ ω ... σ ι ι ς

Α
λ σ ε
Γ ε ώ Ρ ί
Ι

Β
Σ χ
'AIt 'jot ; A1j;

Α
Τ ι π υ λ ' ω ...... r;;

Α
r ;a",:;: :jA1j ; ι

Α
Τ Ι Ρ π ο λ Κ ω ... .

Β
μ ι τ ι υ Σ π ί Ι γ Β


ι Ι ω

Β
ύ γ τ Γ ι ώ Ρ Ι
ι Tjt p6n01) AO; Ι Ι Σ ώ
Χ τ ί ... τ ε μ Τ ι τ ρ ι
Σ π υ ρ Ι δ ω ν
ll :i... ,u ' Α ι ι ... Ι
O:i.,. ou f EIdpr ,"';
Π ι ι π ε ω Ρ γ ο 'AQz.... iot a;
Π ι Π Σ Ύ ε ω ρ ί Δ μ η τ ρ ι ο ς •
σ Π Σ ν Σ τ ι ω τ ί
Π Ι Τ Ρ Π Ο ε ώ ι ο ς
Κ ω ν σ τ α ι ι τ τ
ν α
Ρ ι ύ α α σ α ε ι
Σ Ρ ζ Δ μ ι Ρ ι
Σ ι ρ ζ Γ ι θ ε δ ω ρ ι
Σ π έ τ υ ι ι λ ι Σ Υ ι μ
ε ώ ρ Υ ι
Σ ι ι θ Α ς Γ ι ι ν Ι Ι ι
Σ ι ι ο ι μ ... ώ Ι •Α ν ι ο ι Ι ί ι σ
Τ Σ μ ς Χ ι ι ρ α μ
ο
ς
ι Δ η μ ή τ ρ ι
Ί ω ν Ι Ι
φ ι ω ι ι Γ ι ώ τ ι ς
'Va",II'5M U).!;1' ί μ
"
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Β
ι ρ ί ι r,;. h: ,,:'.
ί ι ...
, , -
.\ ... ::.,..
ψ ς Γ ι ω ι
f", A pi Tt 'f, '.
Σ ζ ι ι ... τ ς Κ ω
Κ ι τ Σ ί Η μ
Κ ι ι Ι ς τ ι μ ή
Κ 61: :;'; }\ ό λ ι ι ι ς
ω ... σ ι π υ Α ν
ι Χ ρ σ ο
ι ι μ π ρ π λ ι
Μ ι τ τ λ Ι Ι Υ Ύ
Yijt pou Κ ι Ο ι ι ι ν ,
Μ σ φ λ Τ ι Γ ώ ρ ι ο
Μ ο Ρ Κ ω ... σ τ α ν
π ί λ ν ι ι ι λ Σ Ι
11π ι ν ί ρ δ .1 μ τ ρ ς
Υ π ... ,",::, ; Ι ω χ ... ... Τ ι ι
11ι ψ μ ' Α
Σ Τ Ρ Α Τ ι Ω Τ Α
•Α δ ι ι μ π λ ι
Ά δ ι μ π σ Κ ω ν σ τ ι ι ν ί ν ι
.Α λ ε Α Ι Χ ι λ ι ι μ
Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ς η Μ η Ρ π λ ι ι Ά
λ ι ς ..,
:Α λ ξ π ι λ Κ ο σ μ
τ Xp t jOt ?;
α ς ι ι σ υ •Α ι ι ι Σ Ι τ σ ι ι Ι
Ρ Τ Ρ Ι ς XptfOtQC
Υ χ ι ι Π ι ι π Υ ι ω η σ υ ι Α θ ι ι ο
ι ι Ρ ν ι T:ioYjC
ω Υ ά χ η ς Υ ι χ 'tapijc Α ν δ Ρ Ι Ι Ι ό
ι ω Ρ Υ λ π ι Α μ π ρ
ι ι ι ν
π
λ Σ τ ί
κ ο μ ι ι μ ή τ ρ
ι μ ς Π Σ ι ώ τ τ ι
υ λ ι ι ι ι ώ Ρ Ι ι
τ η ώ ρ ι
ύ σ τ Σ θ
ς
κ ... ο ι θ ω ς
Ι Ι Ι otI:oU'. =. c• .1'JIl τ ρ ι ο
\
fJI..
o
Σ • ξ ι ί
. ι .. Ά ... . σ
" ι σ


Ko pUn d f Ή λ ι ο ο ι
ϊ ρ τ τ ,
ι ι υ
Ί ω ... η ς ι ι τ ψ Τ Ι έ ο Ι
':G'I' τ ώ ι ψ Ι ι ώ Υ μ ι λ ι ς Ι δ λ ε σ Ι
Λ ι ι ι Ί ω ά ς ,:: 'i' Ι ί Ο Κ χ λ __ .. ...

ι ϊ

Φ ώ Η ι ς Ί Ί χ ι λ ί Ρ Χ Ο τ φ Π Τ ι Ρ Ι Τ Τ ι Ο Ι μ έ χ ρ ι
. i A?U,; τ τ ϋ Σ Ύ ώ ν ι
α Α ι ώ Ο ς n«pe: upi e1j Ι ι δ ι Ρ Ι μ ά χ α ι i rt' ipXfj.;
τ ο ϊ ι ω ι ι μ 't?v 1825. 1St' Ι Υ ι ύ θ η Ι μ ι χ
ί ς Ί ω ά η ς Έ ι Σ ό ν α Ρ Χ ό τ φ Ι Π ι ρ ρ ί θ ι Ι ι δ ι α τ ό
ρ ο υ ι μ ώ ι ξ ι ω μ ι χ ό
ι α α φ ε Ι α ς Ί Π ρ ί Ο Ι Ι π ί Κ Ι α λ σ τ ρ ι ω Τ ν )1.«.6' δ λ ο ...
τ .. γ α Ι ύ π ό τ ό ν θ Κ ο Α ο χ ο ψ ώ ν τ ι ν ,
Δ ι π Ο ι ς ω ... ι α .. ι ι Σ ξ Ι α ρ χ ι τ ψ π ι χ ι λ Ι α χ τ ί 1830.
ι Σ π ϊ ι ρ ο Ό δ Υ ι Υ Ι Ι σ ρ Ι ω ν ι ώ Ι ι ω μ α χ ς
κ α θ λ ν ό ν ι ώ ι ι
ί Ι Π ν α γ ι ώ Ι Υ Π Ι ρ ί Ο ε Ι π ί "t;:aAfj.; σ ι Ρ ι ω ν Ι α
δ λ ο ι ι δ ν 1ijGJv:t.
Ο Ι ο ν ο μ π ο ν Ι ο ι ν α ν ώ ι Ι π η Ρ Ι σ ε κ ι ι θ δ λ α ι ς ό ν Χ Υ ω ... ι ι
ι μ ί ρ θ η ι Ι ς Ά λ ι ξ ν ο ρ ε ι α ν δ κ ι ι υ π Ι ι ι ν ι ...
ι ι ι λ χ ι ι ι
Π ι α δ α ω ά ..",,, . π α λ ι χ ι ό "Cfj.; Φ ι ι ι ι l JU"CtIlo.; "CcjI 1849.
Τ Π Ρ ί σ ι ο ρ ι ω ι χ ω ι
Ω Ι Ω ι ώ ι ι ι Π Ρ Ι η σ ι ι υ δ ι ω ι "(2.1:11; δ ν Υ ... ι ι
σ Ω α ι ι Ι ω ά ν ω ι ι ό π λ ι φ χ ι ό ι "Cij , Ι α ρ χ Ι ι ι ι τ η ρ Ι
η σ ι σ ι ι δ α Ι ω ι χ α ι ό ν ί τ ω ν α
Hh qoPa, ώ ι ο ς ί ι ι τ ό ι G'tC"%'ttw'twy, σ ι ι ι θ δ λ ι ι
τ ω ν ι
fJ ι 4'11' . Ζ μ η Π α ρ ι υ ρ Ι β Υ ι ώ ι ξ ι ω μ α ι χ ό ς Ι Ι
π λ Ι Ι Ο α ι μ χ ι ι ι
Π σ β α ς Ι ο ς Π ι ι ρ ι υ ρ ί β η ε Ι ι μ ά χ α
Π ο ν Α π ο Α ο ι θ ε Ι Ο T ttYJpi't TJoa χ ι ι θ δ λ ο ... "CtIv i jwva ,
Ρ ι Ύ Ο φ 1823.
Π ο ν ι π ο ι ι λ σ ι tJ N''HagfI' Φ σ ι Τ α ξ ί α ρ χ α ι φ
α θ δ λ α ... "CtIv ι Χ τ ώ ι Σ
ι ι Δ ή μ ο 'OO1jyb.; α τ ρ α ι ω τ ώ Υ τ Σ "Cb... ι ί ι ....s.
", ,.
Π α σ σ α ς θ ε ό δ ω ς Ι ί ε . " " ,j v;x "
r:,,;' I't t x ti,; Ξ : 2· '
Σ τ α ι ι τ ο π ο υ λ ο ς ι :, .\ ;. ,1 ι . " Χ ': ••
σ ι Ί ι ν
Σ ο ύ φ η ς Ά ν α Υ Υ ώ ο τ η ς ε ί ι ι ," ", li>y :% .
Τ ο ά η ι Δ ο ν ύ ο ι ο ι ' 0 0"1) "[ ';; α ι ω ν • Τ ξ ,, :t tJ ν ό ν
iyCiIva .
Χ ρ ι ο ι ό φ ι λ ο ς ( Ka:1:"XP:;U) Ί Π Τ ι ρ έ Υ ί σ ε Π χ ω
κ α α τ δ ν ι
Φ ό Υ τ ζ η ς ε ώ Ι Ο Ι Ε α Υ Τ Ι Χ Ρ Χ ι ι Ι Ι Υ Π ρ έ Τ σ ε κ α θ
τ ο ν ι
"
"
"
R'

" "
" Α
" Β
" "
" "
"
" "
" "
Ι Ι
\ '
" "
" Α
"
ξ ι ς
ί ι Ι λ ι ι ς
Ι λ έ ω ν Α θ ι ν σ ι ς
Μ Ί ν ι ο ς ι
ί α λ τ ς κ λ ι ς
π λ Μ υ λ Μ ω ρ " Α
ι Δ η μ ή τ ρ ι ς
).J π ύ ρ ι ι ς •Α θ ι ν ι ι ι
Ι π ύ ς Ι α ν α Ύ ι ώ τ α ρ ι
π ύ ρ α ς Φ ώ τ ι
Ο Ι Χ Κ Α ν δ ρ έ α
π τ ι ί Π έ τ Ρ ς
ε ώ ί ι ς
Ν Π λ ς Δ Ι Τ Ρ
Ο Ι Κ μ π ι ς Α θ α σ ι ?
Π ο χ π α δ γ ι ν ν ω τ ι ς
Ι π α ν ι κ λ ι ..λ ι ι
Ι Ι α Ρ Ι ι Π α ν α
ι ι ί Τ ι Ι
ι ί Ρ κ ς
Ι κ λ Ι ζ ' Iwi v\l7j;
Π ρ ω π ι π ' ,--\e:r.v:ia \?;
Ι λ ς Ι Ί ι
κ λ ijf''Yj ; Φ ώ τ η
"
Β
Β
Α
Β
"
"
"

"
λ
"
"
"
"
"
"
"
»
γ Π Ξ ι ω Ι Λ Τ Ι Κ Ο Ι
•Α λ ε ξ ν Ο Ρ λ η μ ή
ρ ι ο ς τ χ ξ
ι λ ε ξ π υ λ ι Ι Δ λ ο χ ς ,.
Α λ δ ψ Ι Χ Π ν χ γ ι »
Α ν α '( YW3" ,: Q;::') uA",.. λ Τ ί μ ή
ι
Α ν χ σ τ σ ό π λ ς μ ς
λ π σ τ λ π υ λ ς Π υ η
Γ ι ι ι ν ν κ π λ ι ι ς Α ν α γ ν ώ
σ Τ ς
Γ ί τ Α θ ι ι σ ι ι
Κ α μ ι ψ ι ν ό ι •Α θ ι ι σ ι ι
Κ ι ι π ε ρ ν Κ ζ Τ ι μ ή ί Λ
Κ ι χ π ε Ρ κ ς r . Ί ω ί ν Υ Υ ι ς
Κ Ι Ι Ρ Ι Ι ώ ι ι ι Ν ι κ λ α ς
Κ ο κ κ ι έ ι ι κ λ ι
,
Κ ο ρ μ χ ι Ku>yot a v't! V?O;
Κ υ ρ ο ύ σ ι ς ω ν ς
κ ι τ μ ν ς Β ι σ ί λ ε ι
ί Κ Ρ Ι ι σ ι δ ς Χ ι κ λ α ς
Κ ω ν σ τ α ν τ Τ Ι λ Π α ν α
"
, ι ώ ζ
α μ Π Ρ ι λ ς ι τ
'"'
ι ι ά ο κ α Ρ ζ ι ι τ
μ π ε Ρ π ι ι λ ς Ε σ τ θ ι ς .,


,
,

Ι
j
1
,
ι Γ Ι φ Υ Ι Ο ς
ι ι ι ν ί ι ώ
η
Σ ψ ο υ μ π •Λ ι ι μ ο
ζ ι Κ ω ν σ Τ Ι Ι Υ Τ Ψ Ι "
Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Α Ι
Ά δ ψ ό π ο λ α ι θ ε ό δ ω ρ σ ι
Α δ ι ι μ π ο υ λ ι ο ι Κ ω Ί Ι τ ι ι ν τ Τ ν ι ο ι
, Λ δ ρ ν ό Π α γ ι ώ τ Ι Ι
Α θ ι ι ν ι ι σ ό π ι ο υ λ ο ι ' I wcivv1j;
Ά ό π υ λ ι Κ ο σ μ Ι ν η ι
λ ε ι ζ ό Π ι υ λ Ι Δ μ ή τ Ρ Ι
Α λ ε ί ζ ο ι θ ι ω ρ ο ι
•Α Ι ε ξ ν ο ρ ό π σ υ λ σ ι Α η ε λ Υ ι ι
Α Ι ξ Ο ρ ό π λ σ ι Η λ ι ι ι ι
•Α ν ι Ύ ν ω σ τ π ο υ λ ο ι Π Ι Ι ι Ζ ι ώ τ η ς
•Α ν ι σ ι χ σ σ σ μ ι χ η ι
, Σ τ ι ι ι χ σ ι
Α ν δ ρ ο υ τ ο α ι Ί ω ί Ι
Α ν τ ω ν ό π ο υ λ ο ι ω Ι
γ υ π σ υ λ ι λ ξ ι σ ι
, Α Ρ γ υ ρ ό π α υ λ ο ι Μ η φ ο ι
•Α μ π ο ι ώ Ι Σ ω ι ή ρ ι ι
Β ζ ό π ο υ λ ο ι Ε τ θ ι σ ι
Β α ι λ ό π α υ λ ο ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
Δ ε λ γ ι ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
Δ η μ ά κ η ι Α Ί ι ι χ σ τ ι ι ο ι
Δ η ό π ο υ λ ο ι Α ε λ η ι
Δ η μ ό π ο υ λ ο ι Γ ώ ρ γ ι ο ι
Δ ι α μ ό π ο λ ο ι Π Ι Χ Υ Ι Ι Υ ι ώ η ς
Δ ρ Ι Ι ω ι ν Ί η ι
Γ Ι •Α Ρ Υ ό ρ ι ο ι
{'aAa;v6It oul or; Ι ω ν Υ ϊ Ι
Γ α Η Μ υ λ ο ι Π ί τ ρ ο ι
I' alIItyoUAta;r; Β σ ί λ ε ι ο ι
λ ι ώ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι
Γ ε ω Ρ γ ι ι ι Χ ό π ο υ λ ο Ι ι ι γ ι ώ ι ψ
[-< '
Φ Ι Α Ο Ή ε δ ω ί Ο Ι τ ι ξ ι Α
Φ Ρ χ Ι κ ο ι ε ω ρ γ ι ι ,. ,.
Xa. ; ρ ο π ο λ ο ι Κ ε λ λ
ρ ι ο Ι ε ρ ε ί ι ι
Ψ υ ρ ρ α μ Α ώ σ
Γ ε ω Ρ Ύ α κ π υ λ ι ω ι ν Ί Ύ Ι
Ι ε Ψ Ύ ο ς α Ύ ι ώ Τ Ι
Ι ε ω ρ γ ο ζ ι τ ζ ο ι Σ ω τ ή ο ι
Γ ε ω ρ γ ο υ λ ό π λ ο ι Κ ω Υ σ Τ ν τ ί Υ Ο ό
ι α λ μ ς θ ε ό δ ω ρ ο ι
ι α λ ε μ η ι Ά α ά σ ς
ι ο υ Ρ Κ ι Ι Α ι ι ά σ Ι Ο ζ
Γ κ ε λ τ η ι θ α Ί ι σ ι ι
Γ κ ε λ τ ι Δ μ ή φ Ι Ι
Ζ ι ι ε φ Λ Ι Κ ω σ τ ι ι ν Τ Τ Υ Ο
θ ε ο δ ω ρ χ ό π ο υ λ ο ι XpGSY1jt;
e f ooftJ pGS nOUAG, Ι ω ν Ι
α Κ Λ ι ι β ς Π ι ώ τ η
Κ Ι Χ Χ Ο Ύ ρ α μ μ Ι ν ο ι Ά Ι ο τ ί σ Ι
ι Ι Ύ ι ώ Τ Ι
Κ Υ ε λ λ ό π ο υ λ ο ι Α λ ε ζ ι
Κ ι ι λ ι Ζ Κ Ι Π ι ι ι ώ Ι
Κ π μ π ι ι σ η ι Ι ω ά ν Ι
Κ π π ο υ λ ο ι Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Κ ι χ λ ο γ ε ρ π ο υ λ ο ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
ι π ρ ι λ Δ ι ή τ ρ ι
Κ ι χ ρ ι τ ζ Μ η τ ρ ο ι
Κ ι χ ρ τ ζ η ι ω Ι
Κ ρ ι χ ω τ ι ι ι ι σ τ ι θ ι ι
α φ ω τ ι ι Α θ ι ι ν ά σ ι ο ι
Κ Ρ δ Ρ Ι ι ι
Κ α Ρ ρ ι Δ μ ή τ ρ ι ο
Κ λ ε μ ό π ο υ λ ο ι θ ε ό δ ω ρ σ ι
Κ ι ι ρ ε μ π Π λ σ ι Δ ι μ ή τ ρ ι ο
Κ ι χ ρ τ έ λ Ι Χ ι Δ η ή τ ρ ι ο ι
Κ ι χ ρ τ ζ η ι Ι Ι Υ ι ι γ ι ώ Τ Υ ι ς
1\ ι τ ε λ ι ά ι τ Ί ι Χ Υ
Κ Χ ά ς Α σ τ ψ
Κ %'f' p:i ι ι μ
Ζ τ σ ώ ρ τ ι ι [fwPi:XX1j;
Ι ε χ γ ι ά ς I wiV"Ij;
Κ φ Χ Ι λ ς 'Iw:1YY1j'
Κ φ κ λ ι Ν ι κ ό λ ι ι ο ς
Κ λ Ι Π Ι Ο ι ά Υ Υ Ψ Ι Έ ώ Ρ Ύ
ό ζ ι Τ ι Σ ω τ η ρ π ο Α ο ς ι ώ Ρ Υ Ι Ο Ι
'I WXYY1J';
Κ τ ρ ζ ο ι Ι ω ά ν ν η ς
τ ο ρ ι 'AectyiotoI:
Κ ο Ι μ ί ι τ η ι Α θ Ι Ι Υ ι Χ σ ι ο ι
Κ ο τ σ ο μ ύ τ η Δ η μ ψ ι ι ι ι
ο Α ι ώ τ Ι Δ μ ή ψ ι
Κ ι ί ι χ ο ς Χ Ρ ι ο τ δ λ ο ι
Κ ο υ ρ ν δ ς θ ε ό δ ω ρ ο
Κ ο υ ρ ο ύ ο η Π α ν Ι Τ Ύ ι ώ τ η ς
K'JupxQuAij , Π α ι ι γ ι ώ η ς
Κ υ τ ό ρ Κ ω ν σ ι ι ν Τ Ι Υ ο ς
Κ ο υ τ σ ο ί κ ο ι κ λ ι
Κ ρ ψ π ό λ α ι Π ι ι ν α ι ώ τ η ς
Κ η γ ο ς Γ ε ώ Ρ ί Ι Ο Ι
ι .. θ ι ι
Κ ω ν σ ι τ ό π ο υ λ ο ι Ν ι κ λ ι ι ο ι
Κ ω ν σ τ ν τ ό π ο λ ο ι Σ τ ι ί ι ι
! Κ ω α τ ό π ο υ ο Ά θ α ν σ ι ο ..
j Κ ω σ τ ό π ο υ λ ο ι ' I w,i vv1J"
i: Λ ι ό Π ....ι ι Υ ι ώ τ ι
Λ μ π ρ ό π ο υ λ ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο
Λ ο κ ψ η ι Ι Έ ώ Ρ Ύ Ι Ο Ι
1" Λ ι σ κ ι ρ η ς Κ ι κ ό λ σ ο ς
Ail)tGI: •Α θ α Υ ά σ ι ο ς
t- Λ ρ η ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
.... ι 'l w<iV\l1J I:
r ο ι Χ Υ η μ ι Υ η ι Ί ω Τ Υ Υ η ι
ι :!d«YCI uodx'r) '; Π Υ ι Χ γ ι ώ ι ι
Ι lI «pixa.o;; Δ η μ Υ ι ψ ι ο
κ ι ι Η ι δ δ ω ι
ω τ ', "
}[ipM U Π Ο Μ Ι
Μ α Ρ μ α ρ j, 7jp.ή τ ρ ι
ι ρ μ α ρ ι IwiYYTJ';
Μ Ρ π ο λ ς Π ι ι η ι ώ Ι
Μ η ρ ο ψ ο υ ο η ι Ι ω Ρ Ύ χ η
Μ ο ύ Χ α ι Γ ε ώ ρ γ ι ο ι
Μ π λ ι ώ η ι Ά δ Τ ζ
Μ π ι ρ ε δ η μ ο ο Ά θ Γ ι ώ Ρ Ύ ι ο ς
π ε ε δ η μ ι ς EUQt;detQt;
Μ Ί ω ν ν η ς
Μ Π ι ώ Ι Α ώ ν ω ι
Μ π ζ ί λ ι Ά θ α ν ι σ ι ς
Μ Jt?Uyt;o; Ή λ Ι ο
MTt "uY't ?ux.a.; Γ ε ώ Ρ Ύ ι ι ι ς
Μ π ο υ ρ Ι κ η ι Ι ω ά ν ν η ς
Μ π σ υ Ρ Υ Ι Α σ η μ ι κ Ι
Μ π υ ρ ο υ σ η ς Ka.A6I 1Jfo l'J ':;
Μ π ο σ κ ο ζ ι ' A",lXot;ioto.:
Μ π ι Τ α σ ο ύ λ σ ς
1t1 π ρ τ λ Τ Ι ς Α Π ν γ ι ώ ι η ι
Ι χ ζ Λ ι λ Τ ι ζ
ί κ ι Ή λ Ι ι Χ Ι
Ν ι κ η φ ό ρ ο ς Γ ι ι κ η ς
Ι ι λ π υ λ ι ι ι •Α ν α σ τ ί σ ι ο
Ν Ι Χ Ο λ ό π α υ λ ο ι λ
Ν ι τ ο ο η ι ι
Ν τ ο υ π Χ ο φ Ι κ Υ ι Ι θ ι ό δ ω ρ ο ς
κ τ ρ ο υ λ ι α ς Δ η μ ή ψ ι ο
Ν Ρ ο ζ ι ι ς ι
Ξ ε ρ ι Χ ό ς ν σ σ ι σ ι ς
Ξ ι ι ι θ ε ό δ ω Ρ Ο ς
Ο Ι κ Ο Υ ο μ π λ ο ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς ή Ο Ι ο
ν ο μ ά Χ ο ς
Π ι ι ν σ γ ι ω κ ό π ο λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ο
ι ν σ γ ι ω α κ π υ ι Δ η μ ή τ ρ ι ο ι
ι ι ι γ π υ ς Κ υ ρ ι ά ο ς
σ r,cz- v, i n ,'::
11 Σ Ι ••
Ι ι π γ α ",, :,Π λ ( Ι Ι ι " ', . , : '.•
Ι Γ ν Ύ
ι τ λ ι
Ι Ι Π ι δ π ,;u;..,;: Ι ε ψ ι
ι π σ κ λ ι ι Σ τ σ Ρ
σ π ι ι λ ε ι ς Α θ α ι
Π ι π σ δ ρ ε τ ι Α ο Σ π δ ω
Ι Ι ι π χ ν ι ι λ ό π ο υ λ ι Γ ε ώ ρ ρ ο σ
ι τ ο ε ρ ι ν ο ς Ι ί τ Ρ
JI«\JAbtt"vA", ώ ρ γ ι ο
ι ι λ ι τ ο λ ο ι Κ ω ν σ τ α ν τ τ ν ο ...
Π ε ρ δ ι ι θ ε δ ω ί
Ι Ι ε ι κ λ Δ ι ο ν ό σ ι ο
Ι έ ψ σ ς Α Π Ί λ Ά ι ι σ σ τ χ σ ι ο ι
ι κ υ λ ι ς Α ν ι Χ Ύ ν ώ α η
Π Ι Μ υ λ σ ς ί ι Τ Ο Ι
Π ο λ υ χ ρ ν η ι Β σ α ι ι
Ι ο υ τ ί χ ι χ ς Λ μ ς
λ ό π υ λ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο
Ο π ο λ ο ς Ila.vi:: o:. c
ι ς Κ ω ι ι σ Τ ι Χ Υ τ ί ν ο
Ρ ι κ ν η ς Κ ω α σ ν τ ν
Κ υ μ ε λ ι ώ η ς ή Δ ι α μ ν ο λ ό
Χ ρ ό η ς
Σ Χ ί Π Ι •Α θ ι ι σ Ι Ι
ι η ι Χ ρ ι σ τ ι λ ς
Υ ε λ λ Ύ ι ω ρ ο ς Δ ι ν σ Ι
α ρ α ν τ π υ ς Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ι ι ν τ ό π υ λ ι Ka A6·(1J p"..
Σ ο ρ ι ν τ π ο Α Γ ι TPGtYoAd; Σ π ο ρ ι
Σ ι Χ Ρ Ψ σ σ ί ε € ς
Σ ι Κ Ρ ι Π τ ν ι γ ι ώ τ τ ι
Σ κ λ Τ Ι τ ι ς Κ ι ψ σ ρ ι ν ό ς
Κ σ γ κ ς 'J w:ivv1j..
ε ν σ έ ς ι κ λ ο
κ ο υ ν τ ζ ή ς 'I w:iVV1jiO
Σ ι ρ ε π ε ά ς Κ ω ν σ τ ν ί ς
, ώ Υ
Σ ι \ '; '-'-:,
ι Π
ι μ α Ι Α ι Δ Υ ι μ Γ ι
Σ ι μ α -:: Α π α τ ι ς
Σ μ α Π λ Υ ι γ ώ Γ ι
α Ρ π ι ο Θ ε δ ω ρ
τ υ ρ π υ λ Κ μ Ι Ρ Ι Υ ο ς
Σ ύ ρ ι κ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ω Ρ π ι λ ο ' A It6ot ?A;;c
ι π λ ι Κ ώ σ τ α ς
Τ Κ Χ τ Χ κ α Μ η τ ρ ς
Ί Ρ Ι ς Α θ χ σ ι ς
Τ σ α τ ο ι lla. v:X·; ;;;
Ί σ η ρ ο ς Ί ι τ ρ ς
Τ σ η ρ ς Η ι ώ
Τ σ ι ε τ σ ι κ ς Ή λ Ι ι ς
Τ σ ί ρ μ π ο υ Ι ω Χ ν
Τ σ ο μ η ς μ ι τ ρ ι
Τ σ ά τ σ ο ς Α ν Ι Ο ο ι ς
Ta ouxp'iJ.; Χ ρ σ τ ό
Τ σ ώ Υ Υ ς Μ σ ρ γ ρ ί 't1jiO
υ ρ κ ψ ί ... ι Ι σ ν γ ι ώ η ς
Φ λ ω Ι Ι α ν α γ ι ώ τ
Φ ό ν τ σ Υ ς Π α ν ί γ
Φ ψ λ έ γ κ α ς Ά θ Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Φ ο ρ λ έ γ ι α Δ η μ ή ψ ι ς
Ψ ρ λ έ γ κ ς Ι Κ α ς
α ι δ ι κ η ς Κ α μ χ ρ ι ν ό ς
Χ ρ ι σ τ π ο υ λ Ο ζ Α ε λ η ς
Xpto: 6Jt,:lUA'jC•Α ν τ ώ ν η ς
Χ Ρ Ι Π λ ο ς Γ ε ώ ρ γ ι ς
Χ ρ ι σ π ο υ λ ο ς Ε ό σ θ ι ό
Χ ρ ι σ τ π υ λ Κ Η λ ί α ς
ς Κ ω ν ι ν σ ς
Χ ρ υ σ π υ λ ς Χ ρ ή ο τ ς
Ι 'a.p6n?uAo .:; Γ ε ώ ρ γ ι ι ς
Ι Ι ρ γ ι Ι Δ η μ ή ψ ο ς
. '
' ..'
ι
.\ 1 Ι Ι
Ι Ι Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ό Ι
Υ ω ι ο σ ι ι λ ο Π α α Υ ι ώ ι ( ..","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/57789982","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=57789982&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590,352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aKhQg9gW9RvN1gkyTkclAUBjmjY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Μεσσήνιοι αγωνιστές του 1821 . Ένας κατάλογος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aSO+q48vLO/2GsI1fcHg5Gokg3U=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":"More From Γιάννης Π. Πλατάρος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"M/2fCvDswctZ3toMSGTsNmAqFP0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"101456965":{"type":"document","id":101456965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101456965/149x198/ca7606867f/1343766256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101456965/298x396/23bc686ea1/1343766256?v=1","title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","short_title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":101456965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLofuzNQmQTzF9j1qn5Nj17lIz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/101456965/Αθανασίου-Γρηγοριάδου-Επίσημο-μητρώο-αγωνιστών-1821-Μεσσηνίας-μετά-Ολυμπίας","top_badge":null},"110459590":{"type":"document","id":110459590,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/149x198/7b44d049b4/1413757744?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/298x396/9d285ae3a2/1413757744?v=1","title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","short_title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","author":"torento13","tracking":{"object_type":"document","object_id":110459590,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OZ/t1Lf1AEEF5cshIUMNnrHB6l4="},"url":"https://www.scribd.com/document/110459590/Συνεδριο-Οικονομικής-και-Κοινωνικής-Ιστορίας","top_badge":null},"144512601":{"type":"document","id":144512601,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144512601/149x198/fba7e66952/1538457708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144512601/298x396/9420696a30/1538457708?v=1","title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","short_title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","author":"efi2008","tracking":{"object_type":"document","object_id":144512601,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmuAaXVnctqXPt+vGIwVoRkXSv0="},"url":"https://www.scribd.com/document/144512601/Πληθυσμοι-και-οικισμοι-του-ελληνικου-χωρου-Ιστορικα-μελετηματα","top_badge":null},"163250290":{"type":"document","id":163250290,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163250290/149x198/8a1112a82f/1470205047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163250290/298x396/dac540332a/1470205047?v=1","title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","short_title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","author":"Tim Flessas","tracking":{"object_type":"document","object_id":163250290,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jws1KLX9j63SV5xyju/AiATDOFY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/163250290/History-and-Genealogy-of-the-Flessas-family-and-Papaflessas","top_badge":null},"296654323":{"type":"document","id":296654323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296654323/149x198/4b8d3c33b2/1537019226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296654323/298x396/695b28eb26/1537019226?v=1","title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","short_title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","author":"Renovatious Outlander","tracking":{"object_type":"document","object_id":296654323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2zHanCCnLMcIo27VRL2S79UALFg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296654323/Δ-ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","top_badge":null},"330835757":{"type":"document","id":330835757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330835757/149x198/79d2e3999e/1479195256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330835757/298x396/f19a13e2cb/1479195256?v=1","title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","short_title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330835757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LzVJWDRt6jTuHkEuHKuU+p4v4Ho="},"url":"https://www.scribd.com/document/330835757/Θέματα-ΘΑΛΗ-και-Λύσεις-2016","top_badge":null},"330836433":{"type":"document","id":330836433,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/149x198/f45765300c/1493926887?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/298x396/708454f6b8/1493926887?v=1","title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","short_title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330836433,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FXrZfPMAB8VJ2XbjO1v3igJYR0s="},"url":"https://www.scribd.com/document/330836433/Άθροισμα-γωνιών-πολυγώνου-με-δυναμική-Γεωμετρία-Sketchpad","top_badge":null},"331399620":{"type":"document","id":331399620,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331399620/149x198/6a3f0ff84a/1479384278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331399620/298x396/af28cebbd9/1479384278?v=1","title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","short_title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":331399620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l4lBt4EqVR3Kk3peQwTR31uqogU="},"url":"https://www.scribd.com/document/331399620/Δελτίο-Τύπου-για-διαγωνισμό-ΘΑΛΗ-του-Παραρτήματος-της-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-2016","top_badge":null},"334790423":{"type":"document","id":334790423,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/149x198/8a1a4bbd2c/1482336788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/298x396/04f61b6414/1482336788?v=1","title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","short_title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334790423,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PxpKq36Y6RxK3afHkwni3cSc1k8="},"url":"https://www.scribd.com/document/334790423/Εργασία-Έρευνα-Για-Τα-Συστήματα-Αξιολόγησης-Διευθυντών","top_badge":null},"334993020":{"type":"document","id":334993020,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/149x198/6e094dff08/1482612451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/298x396/b91cf32495/1482612451?v=1","title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","short_title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334993020,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xhNJBk8/PkOhrvqA1abnQs4vYCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/334993020/Νέα-Της-ΕΜΕ-Σεπτ-Δεκ-2016","top_badge":null},"335241549":{"type":"document","id":335241549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335241549/149x198/8ea6ea3516/1482964429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335241549/298x396/35854dd391/1482964429?v=1","title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","short_title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":335241549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6t4UvDqMSe7gE0Z65H6cVypVQP4="},"url":"https://www.scribd.com/document/335241549/Σάρωσε-η-Κυπαρισσία-Στον-Διαγωνισμό-ΘΑΛΗΣ-2016","top_badge":null},"337765920":{"type":"document","id":337765920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337765920/149x198/196b042d8f/1490604471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337765920/298x396/716649762b/1490604471?v=1","title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","short_title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":337765920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lDKYCPuxhjG0sBsPL30AHRfZtgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/337765920/Θέματα-και-λύσεις-ΕΥΚΛΕΙΔΗ-2017","top_badge":null},"338420436":{"type":"document","id":338420436,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/149x198/7b8fbff697/1486242808?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/298x396/88302ef27c/1486242808?v=1","title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","short_title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338420436,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k7Bdrk8D54ZpwbEbkYdsFoiAYlw="},"url":"https://www.scribd.com/document/338420436/Εκπαιδευτικός-Και-Αναλυτικό-Πρόγραμμα","top_badge":null},"338956889":{"type":"document","id":338956889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/338956889/149x198/e07d4bd6ea/1486740890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338956889/298x396/ac1b418d09/1486740890?v=1","title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","short_title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338956889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eeHy0FvTR74r+tHl2Iz2NiTkQBQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/338956889/Εκλογές-ΕΜΕ-2017","top_badge":null},"340048730":{"type":"document","id":340048730,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/149x198/07dcf049ac/1487800798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/298x396/0f169db901/1487800798?v=1","title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","short_title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":340048730,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvT1vowrWR+OOpen1tSNoxaxnTs="},"url":"https://www.scribd.com/document/340048730/Επιτυχόντες-Ευκλείδη-2017-Μεσσηνίας","top_badge":null},"342903970":{"type":"document","id":342903970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/149x198/7475328a3d/1490591060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/298x396/5f13d7d921/1490591060?v=1","title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","short_title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":342903970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B4/LvARwgCCB9zGB47fjXQKMGAg="},"url":"https://www.scribd.com/document/342903970/84-Άμεσης-Ανάσυρσης-Παραδείγματα-Και-Αντιπαραδείγματα-Στην-Διδασκαλία-Των-Μαθηματικών-Στην-Μέση-Εκπαίδευση","top_badge":null},"343218497":{"type":"document","id":343218497,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343218497/149x198/b201dae24c/1490655105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/343218497/298x396/089011b91c/1490655105?v=1","title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","short_title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":343218497,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q4wgLLj35UOsZ/CHT3Er5DY4POo="},"url":"https://www.scribd.com/document/343218497/Συνέδριο-Νέος-Παιδαγωγός-1-2-Απριλίου-2017","top_badge":null},"345371340":{"type":"document","id":345371340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345371340/149x198/54455d1ac3/1492428384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345371340/298x396/f992ac89ad/1492428384?v=1","title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","short_title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":345371340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"On7MSohqnBl3s2ngJmeI0/EdFZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/345371340/85-Διαφάνεια-για-επιλογές-επιμορφούμενων-στο-Β-επίπεδο-και-Κ-Σ-Ε","top_badge":null},"346594526":{"type":"document","id":346594526,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346594526/149x198/a645d9a7b9/1493330489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346594526/298x396/bdf27be92e/1493330489?v=1","title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","short_title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346594526,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ODzKb+b2et0A1JF/Fprw3ypSKcE="},"url":"https://www.scribd.com/document/346594526/2017-04-25-ΑΝΑΦΟΡΑ","top_badge":null},"346596397":{"type":"document","id":346596397,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/149x198/263ca88396/1493329425?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/298x396/be385aa252/1493329425?v=1","title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","short_title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596397,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9zSUbuMcxw5IPXI8FWsp2n9vADc="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596397/11ο-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-mail100","top_badge":null},"346596398":{"type":"document","id":346596398,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/149x198/e1bc6731d5/1493329429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/298x396/06876beeca/1493329429?v=1","title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","short_title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596398,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uStiub3d7p1DFMkpNiOa7y2s4UI="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596398/AITHSH-11KMS-2017-doc","top_badge":null},"347682119":{"type":"document","id":347682119,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/149x198/f169a7011a/1494329966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/298x396/e52da28cc1/1494329966?v=1","title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","short_title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":347682119,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cLuWwmE1XyudkjnRs/j2ULgpIls="},"url":"https://www.scribd.com/document/347682119/Απόφαση-711-2017-Σ-τ-Ε-Για-την-επιλογή-Διευθυντών-με-τον-νόμο-Κουράκη-Μπαλτά-Ολομέλεια-Συμβουλίου-της-επικρατείας","top_badge":null},"348146948":{"type":"document","id":348146948,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/149x198/ff1480788f/1497281891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/298x396/7c1b865cdd/1497281891?v=1","title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","short_title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":348146948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aBc/E81JHpq4F8xFhwtfrH9ytH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/348146948/Το-Καψώνι-Που-Μου-Έκανε-ο-Σκλαβενίτης","top_badge":null},"350670977":{"type":"document","id":350670977,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/149x198/14dd2fe939/1498201159?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/298x396/803c0d57a1/1498201159?v=1","title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","short_title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350670977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mfE3NKk3zHWtDmHvWYiQeUcjXfs="},"url":"https://www.scribd.com/document/350670977/120-Μελέτες-περίπτωσης-για-ημιδομημένη-Συνέντευξη-υποψηφίων-Διευθυντών-2011","top_badge":null},"350980944":{"type":"document","id":350980944,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350980944/149x198/d5d1207598/1497291016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350980944/298x396/af21a8dee7/1497291016?v=1","title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","short_title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350980944,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KjGOWHZKn56gLjBEFNpseYmQof8="},"url":"https://www.scribd.com/document/350980944/Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας-Ν-2690-1999-ΦΕΚ-Α-45-9-3-1999","top_badge":null},"352097998":{"type":"document","id":352097998,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352097998/149x198/d3ec98cae2/1499503097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352097998/298x396/518ff66790/1499503097?v=1","title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","short_title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":352097998,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tCCTXexNwweW1MDV5b5S42/VxS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352097998/Βοήθημα-Για-Ερωτήσεις-Σε-Συνέντευξη-Χρήστος-Σαΐτης-καθ-ΕΚΠΑ","top_badge":null},"358090848":{"type":"document","id":358090848,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/149x198/ea9ecfc529/1504631521?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/298x396/1d4e1ce296/1504631521?v=1","title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","short_title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":358090848,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LncvQV0yKZZMymyO7EV26c8k20M="},"url":"https://www.scribd.com/document/358090848/Ιστορία-Παραρτήματος-Μεσσηνίας-ΕΜΕ","top_badge":null},"360304426":{"type":"document","id":360304426,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360304426/149x198/f9f04b547c/1507077106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360304426/298x396/38ad699f84/1507077106?v=1","title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","short_title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360304426,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N8QIet5NQ6vRT6ewNg680zfgfRE="},"url":"https://www.scribd.com/document/360304426/2011-Παράρτημα-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-Απονομή-Επαίνων","top_badge":null},"360305556":{"type":"document","id":360305556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305556/149x198/a7425c9bca/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360305556/298x396/3572469206/1507077120?v=1","title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","short_title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYvAiP7Bft59SGrKXNGsJBM1dyA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305556/Χαιρετισμός-Του-Προέδρου-Της-Τοπικής-Οργανωτικής-Επιτροπής-Του-29ου-Συνεδρίου","top_badge":null},"360305558":{"type":"document","id":360305558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/149x198/2d136612b2/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/298x396/9f31c7f67b/1507077120?v=1","title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","short_title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GYpL6KtnwKPUX5SHXZ7rO6xLe10="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305558/Απολογισμός-29ου-Συνεδρίου-ΕΜΕ-Σε-Καλαμάτα-Και-Μεσσήνη-2012","top_badge":null},"360305573":{"type":"document","id":360305573,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/149x198/f9332a3b16/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/298x396/d73e975142/1507077120?v=1","title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","short_title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yGMkcCH3FCg5IZVyibEE+i5O6Tg="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305573/Ρεπορτάζ-Εφημερίδας-ΦΩΝΗ-Μεσσηνίας-Για-Το-29ο-Συνέδριο-Της-ΕΜΕ","top_badge":null},"360768128":{"type":"document","id":360768128,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/149x198/c545b1bde6/1507207052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/298x396/87c4e66422/1507207052?v=1","title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","short_title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360768128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lePd16KPSiTckswfcD51fFp33ek="},"url":"https://www.scribd.com/document/360768128/Λογοτεχνικά-Ι-Γιάννης-Πλατάρος","top_badge":null},"361094408":{"type":"document","id":361094408,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/149x198/4b80a1bf9f/1507550570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/298x396/9b06c856f3/1507550570?v=1","title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","short_title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":361094408,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tsxmW2VWDoyKZRxbJg691eS2ERE="},"url":"https://www.scribd.com/document/361094408/Μαθητικός-Διαγωνισμός-Ο-ΘΑΛΗΣ","top_badge":null},"362404191":{"type":"document","id":362404191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362404191/149x198/0c2bb71e30/1508791514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362404191/298x396/6e663bd497/1508791514?v=1","title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","short_title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":362404191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fD8JISFkjH05IcM65mvMQ9/vPbg="},"url":"https://www.scribd.com/document/362404191/34ο-Συνέδριο-ΕΜΕ-Λευκάδας-3-4-5-Νοεμβρίου-2017","top_badge":null},"371539606":{"type":"document","id":371539606,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/149x198/8e1d5cd87b/1518646366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/298x396/35b043315f/1518646366?v=1","title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","short_title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":371539606,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iKVYEZv0zJSODX2vEoCMevSsaUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/371539606/Ιστορία-Καρναβαλιού-Μεσσήνης-Ηλία-Μπιτσάνη","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/57789982","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=EqFqKqeUfc1OtW%2F5uClkjPHY%2F80%3D&authenticity_token=hrLEud78f4AOvZ9oKZ%2BdvJK4sT0I2xIa%2FPPF4kJMbzP6adGKiDs0xFeRR6oy%2BaD4w%2FqKzwpTk2LIDkOC546ugg%3D%3D&expires=1540423443&wordDocumentId=57789982&wordUploadId=60656031"},"renewal_nag_props":null}-->
,.I ap:'t ";:.:. , , Ι κ τ Ι π ο η μ ω
ά ώ ι τ ο ώ ο Υ ι φ ι κ δ -: , γ ώ ο σ ί ζ ε ι
π η ρ ε σ χ ς π τ ι χ ι κ α ι σ Ρ ι Χ ι ω τ ι χ ι
ζ ι έ ι Γ α ... ά η ς ι Τ ι ρ ί η σ ε α ε λ ι ν --; "11 ι Ύ ώ ν α ε δ
ρ ς ί ρ ι ο α ή Ι Ο μ η έ ρ ω χ α ί
ί λ λ α ι ι τ
Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
Ά α ν ά ι ο ς π η ρ έ Τ Ο Ι Ο σ Ψ ι Σ τ ι ι τ ι κ ω ς Χ ι Χ θ δ λ Τ Ο Υ
Υ ώ
ς Κ Μ ..τ ο ς Ι ί φ τ σ α Π Ι Τ α Ι α θ δ λ Ι ι ό ν ά Υ ω ν ι Σ
ω ό ο ι ο ς Χ η τ ο ς π σ χ ι λ ρ χ ο ς τ φ Υ Π Υ Ι ρ Ι τ η ο ε Κ ι Σ θ
Ι λ ν τ ό ν χ γ ω ν α α μ α τ ι σ θ ε ί ς π ο λ λ Ι Ι
ω ι ο ν ι ο ς Ά σ Υ ώ σ Τ ς ." Χ η ι τ ο ο ς ι τ η Ρ η σ ι ο κ α θ
δ ν τ ό ν irItlva. ώ ι ξ ι ω μ ι κ ι λ ι ώ ν i v! py6v μ Ι ρ ο Ι ι σ π ο υ
δ ι ι α ,""cixao; π ι τ σ ε δ α χ ρ ι θ ι ί ς
ρ ι φ Ο λ ο ς Κ ω Ι Ι Ι Ι ο ς iJ Φ σ μ ά Η η ς Ά ν δ ρ τ σ ι ι ν α •Λ Ύ ω
ν ι σ θ ε ι ι κ α τ ά τ ν Υ ω ν α ι ώ ι ι ξ ι ω μ ι χ
Z,I,Q.dnovlo,. Β ι ι α ι λ ε ι ο ς Ί π ο ι χ ι λ ί ι ρ χ σ Υ π η ρ έ τ η σ ε χ α θ δ λ ο τ ό
ι γ ώ ν
Ι α Ι ό π ο λ ο ς Ω α ν α γ ι ώ Ι ς Ό Ο Ύ Ο σ τ Ρ χ ι ω ώ ν un'Jjpi>:7jOI! Κ ι Ζ θ
δ λ .... ό ν Α τ ώ ν α
lla.iuaQ'It; Α λ έ ξ ι ο ς Τ π η ρ έ η σ ε σ τ Ρ ι χ ω τ ι κ ω ι χ α τ _tv ι
ε λ λ ι π ν λ ς ι 'OO'IJ'{ GIO; σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν ι Κ ι Σ τ δ ν
iyw,I%.
α ι α μ η Ι Ο Ι ω ά .. .. ς Λ χ λ α π η έ ι σ ι κ χ θ δ λ ο ν .6'11 ι Ύ α Ι
Ι π Χ Ι ι ι ί ι σ τ α τ ω τ ω ν
- A " n a Q(OO." ,. μ ή Η ο ς ι σ Τ ι ι ξ Ι Χ Ρ Υ ς φ ό π ι ρ έ
η ι ε Χ ι τ τ ό ι γ ώ ν α
μ ε ι ο λ ο Π α α γ ι ώ ι ς ι σ τ ι ω τ ω Κ δ λ ο ν τ ό ν
ι , :irwyCJ: Α χ ι τ ί Β ξ ε ω ς τ φ Ι 830
aV(Jovd6novAo,. α ι ά λ α μ π ς Τ π η ρ Τ σ ε χ χ θ δ Α Ι Ι τ .... ά Υ ω Υ ι Ζ
υ π ό ι ς δ ι η γ Τ θ Κ ί Κ τ Ρ ώ ν η ί Ι λ ο ύ τ ι χ Π ι Ζ
;u". PI!U?eBt ', ε Ι ς Ο Ι Ι Ρ μ Σ α ι ω ς μ π λ ξ ς Χ α Ι χ μ ι ι ι λ ω τ ι σ θ ε Ι ι
Π Ρ τ ώ ν 'A?i?t,) \I τ φ ι Ρ ο ί
Μ ο Ι ά χ ς Α δ ο ν ά σ ι ο λ ί Ι Ψ ϊ ς τ ψ η ρ έ Τ ε ι δ Α Ι Ι
. : ν Υ ώ Υ α ε ώ ι μ ί ρ Ι ς π ί λ μ α ς
Μ ο σ Ζ ο υ λ α ι Ν Ι ό α ο ς Ι π η ρ έ τ η σ ε σ τ Ρ ι χ ι ω Τ Ι ώ ς χ ο Α Ι Ι τ Ι ν
i ywva .
ο ν .. Ο η ς Δ μ ή ι ι Ι ς Έ κ α τ ν τ ρ χ ο ι τ φ Ι Μ π α ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι
δ ψ ς μ ι ς γ ώ ν ε π κ ι φ ι ι λ η ι σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν
Ι

Γ ι ω ρ τ ό π σ υ Α 81i \lo,
Γ ι ο ν ν π ο υ ο ς ι ν ι χ η ς
Γ τ σ ι λ δ μ η
Γ χ τ η ς Α ν α σ τ χ σ ι
Γ κ ι ι τ ζ Ι λ η .. Δ μ
Σ Γ ε ώ Ρ ί Ι Ο
Γ ι ι υ ρ ά ς ι κ λ
Ι Η ο ο μ ο λ ο ς Δ ι ώ .' ;;:1 , ;Ltl , ζ Υ
α Ύ ω
Ο Ι Η ο ν ο μ ό π ο υ λ ο ς ω ν ι α ν τ ι ... ό ς Τ ι Ί Ο σ τ ρ ε τ ι ω τ ώ ν , λ ι ι μ έ
ι Ι μ ι ί Υ α χ ι ι θ Χ Υ ω ι α
σ Υ ι ω ό π ο λ ο ς Δ ν τ ώ ... ο ς ί Ι Ο Υ τ ί ρ , Ί π α π ρ α χ ί ι Ι
ε Ι Τ Ο Υ χ θ μ Υ τ ο α α ψ Τ ι ι ρ Ι τ η σ ε 'I(J;e ' δ Α ... Ο Υ α γ Ι ι
Ο Υ ι ί ν η ς Β λ ι ί ο ς Χ ι Α ί ρ χ ψ 1824. Ι π η ρ Ι τ η σ ι θ δ λ
ό ν ά γ ω ν α
Π ο α σ ο υ Ή Η λ ή ς π η τ η ε κ α θ δ λ ι ι τ ο ν Ι ω Υ α ε Ι ι
ι ι υ σ Ρ ι τ ι ω ι ι Ι π ο λ ι τ ι Χ β ί σ Η
Π ι ι λ ξ ο ι ι Ι ο ι ι α ά ς π η ρ Ι τ η σ ι ι Κ Ι ι ι λ ι σ τ ρ α τ ι ω
ώ ν ι θ δ λ ο ν ό ν γ Σ
π ι ι ι λ π ι ι Ώ ι ι ι '1J Σ σ Η λ λ ά Ι Ο Π ί ρ ί σ Ι Ι π ι Ι Ψ Σ λ ι
σ τ ρ α α τ Φ ν
n,n,lff, ώ Υ ι ο ς Ε ι α τ ό ν Τ χ σ τ φ 1823.
Π ι ι Κ ι ή ι Ο δ η γ ό σ ψ α Τ Ι α Ι ο π η Ρ Ι Τ σ ι χ ι ι θ δ λ Ο Υ τ ό ν
ι ί ω ν ι
π Π σ σ μ ή τ ο ι ο Υ Π ρ ί η σ ι σ τ ρ χ ι ω Τ Ι Ι ι ι θ δ λ ο
τ ό ν <ij Ii)\IIX-.
Ρ ο δ Ι ι Ι Α ί Ο ι ι ο Τ η Ρ Ι η σ ι σ τ ρ α ι ω τ ι χ ω κ ι ι ι τ ό ν
T.. α Ι ι ι ι ι σ α ι ε Τ ι Δ Ο Υ ι ώ ll cZp&upiB'fj ε Ι ς ι
ι ό ν ά γ ω Υ ο Ζ
σ β Ι Η σ μ ι ι Ό δ η τ ό σ Ψ ι τ ι ύ τ ω ν α ε λ τ ό ν α τ α ν ο Ζ
Ά ω μ α ι ό Β Ζ Ξ ε ω τ φ 18 31 .
• ι σ μ ο ι ι Π σ ι ι Υ ι ώ '1J Τ ο π ο ν λ ο Ζ ρ α τ Τ ξ Ι ρ
χ ι ι ς τ ι μ 1824. Ε λ β ι μ Ι ρ σ ς ι Ι ι ι τ ι ρ υ Κ ι τ Σ ό ν ά τ Φ ν μ χ ι ς
ώ ι ύ μ Ι ι
ω π ο λ ο •λ δ ν Ι Ο π η ρ η σ ι ρ ι τ ι ω τ ι ς
ά ώ
Ο ι π ο ν ς Ζ ι ι φ Ό δ η γ δ ς σ τ ρ τ ι ω τ ω ν δ π ό α ι φ Ρ Ο θ
!1au, ύ η ρ Ι ψ ι μ Ι χ ι χ τ Ι λ σ υ ,,:ou ι τ ω ν σ
Χ ι Ο ι ο ο Τ σ Σ Τ Ρ τ η Ύ ό τ φ lB25,' In1JpltYj ae θ δ λ ο
'tbv Τ
Υ Π λ Ξ Ι Ο Μ λ Τ Ι Κ Ο Ι
Α ν α γ ν ω σ π λ ο ς Δ ι
YUat?IO: ξ Α
Π ι τ λ ό π υ λ Ε λ υ
θ έ ρ ι ο ς Β
r••;. Κ ο λ ο • Α
Γ ω ί Ι ι Ά ν ο ρ Ι • Β
Γ ω Ύ Α σ λ ξ α ν ε • Α
Ι
Τ ξ ι ι Β


Β
Α
Β

Α
Β
Α
Β
Α
Β
Βι
Β χ α ι λ ι ι ο ι
ι ι ι Ι Έ ω Ρ Υ ί χ Τ ι Ι
Κ χ ύ λ ι θ ε δ ω ρ ο ι
Ι π τ ν Ι ί Γ Π α ... ι ι Υ η ι
Α Ι π ι ι ι μ π λ τ ι χ Α ι ι μ π
λ ι σ δ ι λ η Ν ι χ Α ι ι ο ι
Ι θ ι ι ι Α Ι α ς α ι ο
Μ Ι θ ι ε ώ Ρ Υ ι σ ι
Α θ ι Σ ... α ι ο ι
π υ τ π υ λ Σ
Μ π σ υ ι ι ι Ή λ Ι ι ι
Κ λ ι ι ι
Λ μ Ι ρ
Nti ... η Ά λ Ι ξ ι ο ι
ρ α ο τ ι Υ Ι ω ... ι η
χ ο υ ... τ ζ Ι Α λ ι ε ι ο
ν Ι Ι Υ ο τ μ ε ο ι θ
δ ω Ρ ο Ι
Π ... τ ι ι ζ π ο υ λ ο Δ ι ν α ι ι
Π ι ι ι ι φ ω τ Ι ν σ τ
ο ο ι
Ι τ ρ π ο υ λ ο ι Γ ι ν ν ι
lltn: tA1j; Τ ι ι ν Ι ο ι
Π ο λ υ δ ώ ρ η ι Π ρ θ Ι
ν ι ο Ή Υ ο ό μ ε ... ο
Σ Χ Τ ι θ ι ό δ ω ρ ο ι
Σ κ η Α ι ώ ς η ι θ ι δ ι Ι
Σ Π ι ώ ς η ι Ί ω Υ Υ η ι
Σ τ ι Τ ι Ι ω ί ν ... τ
Τ ζ ι ρ β ν ί Ι ι
φ ρ Τ χ ν τ ώ ...Τ ι Α Σ τ
ο
φ ρ Σ τ ... ..ώ ι η ι
Φ Σ Σ ν τ ώ ν η ι
ό ι Κ ώ σ ό Ι
.Α μ ι Ύ τ ό Π υ λ ι θ ι ν α ι
Α ι Π ι ι Ύ Ι
Α ν ω ν ό π ο υ Α ο Α ν Σ α τ α ο ι
ι ... ι ι ι Ζ Ι 1.,-:. f'
r;:;.7i 'X1'j' Α ν ι ν ώ ϊ $
μ Τ Ρ Χ Ί ω ι ..
μ π σ ς θ ω ι ..
ι Ι ,. ..
Ή χ λ ό ο λ ι ι Χ Ι ό ,. ..
θ ι ι ι α ό π υ λ ι Μ Ι χ ι ς ,.
Θ ι ι ι σ ύ λ ι ι ς Φ ώ Τ ς .. Α
ι ν ι ι σ υ λ ι π α υ ι μ ι ,. Β
θ ι ν ό π υ Α α ι Γ ι Α ί ς .. Α
Κ ρ ό ι Γ ι ώ ρ ι α ι ,. Β
Κ Ι Ρ α ι Ι ι Kwllo-c:a. yt CII ?IO .. ..
ρ ί μ π λ α ι Τ ι ί η ι " "
Κ ι σ τ ύ ρ σ ι ς Xptjo ,,: ?, .. ..
Κ Η ν τ ς 'Aesv::i Oto.; .. Α
i\.,,, . tV'rj' ε σ τ θ ι ο ς ..
κ Χ Ι ν ι el?X:ip1'j ' ..
K 6x'IUy"( Γ ώ τ ι ..
Κ λ α ν τ ζ ι Ά η μ η ι ..
Κ υ δ Ι ρ ι r t:Z'I'II1J' .. Β
μ .. Ά θ ι σ ι ι ς .. ..
κ ρ n.,;y' , • Α
ι ν τ τ ϋ ι α ι α ν α ι Υ ι ώ η ι .. ..
μ π υ ι ί ν ν .. Β
Κ υ μ π ο ύ λ η ι Ά ν Υ ν ω σ τ η ι .. ..
Κ ο υ τ σ ι ι ν δ ρ έ α ι Ά ν σ τ ι ι ι ..
ι ι Β σ Ι ι Ο .. ..
Λ ι ν δ ι ο ο ι Χ ρ λ ι μ ι ο ς ..
τ ι ι ι ν Ι ώ ρ τ ι ο ι .. ..
ν η Ν ι χ λ ....
τ Π ι ι ν ι • •
)Ht:;oc Γ ι ι ν ν Χ Ι • •
ι ι ο ο χ ρ ν η ι Φ ι η ι • Α
Ζ Ρ Τ λ Τ Ι Ω Τ λ Ι
Α rrtldn:OUAO, ' I w«vv1jfO
Α δ ι μ ο Α Ι ε ώ ρ α ι
δ μ υ λ ι Γ ι ι η ι
Ά δ Σ Σ
_ _ ο . _. ", •• Λ Ι ι ω Ύ ς θ Σ ... τ ι ο ς ι λ ς
Ά π σ λ ι ι λ 'I HI i ν θ Ι δ ω Ρ π ο λ ς Δ τ ι μ ή τ ι ..
Ά Ρ Υ ρ ό π λ ς , Α ο η μ ί χ η ς θ ι ο δ ω ρ τ ο ι ι σ ι θ ω μ α ς
α η μ σ π υ λ ς θ ι δ ω ρ ο θ ι ο δ ώ Ρ ' ν τ ώ ν ς
ω ί η ι ς Κ ω ..σ ι ν ι ζ ι . Α θ ι ι ν ο ι ι ς
rci,;o, Γ ώ Ρ Υ Ι Ι Ι Κ ζ δ θ ι δ ι
Ι Γ ν ι ι ς Κ ι ι ζ ι ρ ό π ο ι ι Α ο ς Γ ι ώ Ρ Ύ Ι Ο Ι
ω Λ υ μ π Ι ρ η Κ ι ι Α ι ι ο ό ς Κ ω ν σ ι ι ν τ ν ο
ι ς Ω ι ν ι ι Κ ι Ζ λ π ο λ ο ς • ι ι σ τ ι σ ι
ι ω ρ Υ ό π σ ο ζ ί ν τ ι ς ρ ι υ Κ π λ ν η ' AneAi'j,
ι α ι ν ν χ ό π ο ο 'A yyaAfj, ι π λ ί ν η rfI,ly6pta,
ι ι χ ό π ο λ ο ι Ε ά θ ι ο ς Κ ι ο ρ π ι ι υ ο ι η •Α Ρ Ύ υ ρ ό π ι ι υ ο ς
ι , ι ι ν ί ι Ν ι χ ι ι α
ν π υ ι Δ η μ Υ ι τ ρ ι ι ι ι Κ ο λ ο π λ ι ι ι Ν ι ό λ ι ι ο
r,"au),fjo; ι α ι λ ι ι ι Κ ι Ζ ο ι ρ η ι Σ π ή λ ι ο
χ ό η Γ ώ ι τ ι ι Κ ι Ζ ο ρ ι ι ι Π Ι Υ
ι ι τ Ο η Ζ ο χ σ ς . Κ ο Ι ρ α ι Φ ω ι ι ν δ ς
Κ Ο ο π ο λ ο Ν ι χ ό α ι ι ι θ ι ο φ η ι
α ι η μ ή Τ Ι Ο Κ ο α ι ρ δ η ι Γ ώ Ρ Υ Ι ο ς
ν α ι ρ ι κ ο τ ς ο Ι ftiliprIo,
ρ ι ι μ μ ι ι Ι Χ ό ι Φ ώ Τ ς ι Δ η μ ή Ρ Ι Ο
Δ η μ ι ι ό π υ λ Λ υ μ π ρ η ι ι Ή λ Ι ι
Δ η μ η τ ρ ι ι χ π υ λ Α ν τ ώ ν η ς ι Π α ι ν Ι Ι Υ ι ώ ς η ι
Δ η μ η τ ρ ο χ π ο υ λ ο ι Γ ι ώ ρ γ ι ο ι ό φ ο ι
Δ η μ ρ α χ π ο υ λ ο θ δ ω ρ ο ρ ι α ι ι Ν ι χ χ ο
Δ η μ η ρ Ι ο υ ί ... Y1j, Ι β Ή λ Ι σ
Δ η μ η ρ ό π ο λ ο Π α ι ν ι Υ Γ Κ ρ ι ν ζ Ι λ η Α ν ι Υ ν ώ σ Τ
Δ η μ ι Τ Ρ ό π ο ς Μ π ο ρ λ Π ν ι Υ ς Κ ω ν α ι ν τ ό π ο υ ο ς Δ ι ο ν ύ ο ι ο ι
Δ ή μ Ί ω Ζ ν ν Κ ω Υ Ο α ι ν π ο υ ο ι Φ ώ ο
Δ ό ξ α ι ω ν ν η ι Κ ω ο π λ Ο Δ η μ ή ρ ι ο ι
Δ ρ α Ι Ο ί ι α ι ι ν π ο υ λ ο ι Δ η μ ή ρ ι ο ς Λ σ μ π ρ ό λ ι Ε ό ο θ ι ο ς
Δ ρ α Μ π λ ι ι Γ ώ ρ γ ι ι ς Λ ι ι ν τ ο ρ η ς Κ ι ν ι τ ι ι Ι ν ο ς
Δ ρ α χ π ο υ λ ο ς Ν ι χ ό λ ι ι ι Ι Ι Ι α ρ ι λ ι μ π
ι φ ι ι ρ ά Κ η ι Δ η μ ή ρ ι ο ι Λ ι ι Κ π ι ι •Avtili\itoC
Σ ι φ π υ ς Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ς Λ Υ χ ο Π α ι ν ι ι
ι δ ι Ί ω Α ν τ ώ ν ι ο ς Λ υ μ π ι ρ π υ ο ι ι
Ζ ω Ί ρ ά φ ο Ά ν σ τ σ ι ι ι λ Σ π ή λ ι ο ι
θ ν σ ο ι ί λ ς ω ν σ ι ι ν Ι Μ ζ ο ρ λ ι Ά ι χ ν ά σ ι ο ι
.,
Τ Ρ Ι Φ Ι Ά Λ Ι λ
λ Ψ ι λ ι υ Τ χ '.;
Μ ι ι ι ρ ι ι δ ς J" «v... κ
Μ Τ Ρ ι ι Ι ι Hl ::z :
Μ Ρ Π Ι n:zV%r f,;
Μ ψ Π Ι Ι Ο Π λ χ γ
ι Ά ώ
ί ι λ π υ ς ι ν ι
Μ Ι Χ ι Ζ χ ό π υ Α ο ι Π Ι Ι
Μ ο ρ ώ Π Ι τ ώ τ τ Ι
., Π 2,v.i.. ?;
ι Ρ α τ ώ Ρ Τ Τ Ι θ ι ω ι
Ι π ι ω δ η ι •AIIIlG't:i Jla.;:
)lJt&loyliVIIYj, ι
Μ π ί θ α ι •Α θ Σ ν ι ί σ ι
Μ π Ι θ 'AII XG'tOiO
π ό μ Ι r tsvltlxoc
π υ λ ι ι Ι Γ ι ώ ρ τ ι ο
NI'ltol6JtouAoc Δ Ι Ι μ Ι Υ Τ ι
NI)to),dn:oulot; ς
Ν τ ι ι μ Χ τ χ ι ι ι •Α ... ι σ ι ι σ ι
ι ι μ ι ι Σ ς Κ ω ...ο ... τ τ ...ο ς
ι Δ τ ι μ ή Ρ
Ν ι λ τ ι γ ι ω ρ τ α λ ς Ν ι Χ δ λ ι ι ο
Ν τ ....'t.' ι ώ Ρ Ύ Ι Ο
ι α Φ ώ τ ι ο ς
μ π ι ς • θ ν ι ι
. Π ι ...α τ ι ω τ ό π υ λ Δ τ ι μ ή φ ς
ι Xp1v"Ij'
ι ι ν ι ι ό Τ Ι Α Ο •Α η ι λ
π ι ι δ τ ι μ Τ Ι ό π υ ς Γ ι ώ ρ γ ι ς
δ μ τ ι Μ Δ ι ν ό σ ι
π ι Ι π ς Γ α λ ι ί ν ς
&1ta.a:SKoul o, ώ Ρ Τ Ι Ο
..
Ι π ι δ π λ ς
ί Η Π Ι Υ λ ι ι ο
II c"p:i ,, "i' :\ 1)(.6111."
Ο λ χ π Ι Ι Ι Ι η ς
n ol uxpoYi 1tj ul r:>iO Κ ω ... ο ι τ ι
Π ο λ υ χ ρ ο ν π ο υ λ ο ς Λ υ μ rti p'TJ t;
Ρ π π ο υ ο Π ι ι τ τ ι ώ ς
ή τ ι ς Κ ώ ο
Ρ η Τ Ο Ύ Ι Υ Υ Τ ι ω ν η ς
P YJT61t t)ulo, •Α ν δ ρ ς
PYJT1rtw A/), •Α ν ώ
PTjT61t ou),r:>t; Κ ω ι ν ο ς
Ρ ο υ Π χ η Π ι ί ν
I 2.Hpfj, Κ ω ν ο ι τ ν ι ο
Σ ι λ ι ι ρ ό π ι Γ ι ώ Ρ τ ι ο
Σ χ ι ι ι λ ο ς ι
...ί ς ι ν ν ι χ η
Σ ρ τ ι ς Π ι τ ώ ς
Σ ι ι ς ό π υ λ Κ ω ν σ ν ο
Σ ι ώ ρ η
Σ χ Ι π ι ι ι Π τ ώ τ
Σ Ο Ρ Ο Υ ι Ι Ι μ ς
μ δ ι ρ Δ ς μ Τ Ι Ρ ι Ο
Σ μ ρ λ ς ι ώ ρ τ ι ο ς
Σ π η λ Ι Ο ό π ο υ λ ο ς Π ι ι ν τ ι ώ τ
Σ θ π ο ο ι Τ ι Ι Ι ι λ λ η τ ώ η ι
Σ θ ι π ο λ ο ι Χ ρ ό ν η ς
Σ τ ο ι ο ο Ν τ ν
Σ τ χ ο Π ε .....τ ι ώ η
Τ ι Ζ μ π ρ ό ι λ Σ
Τ Ι Ι μ τ ι ς ι δ Δ η μ ή τ ρ ι ο
τ ι τ .... , Δ μ ή ρ ο ο ι
Φ ι ι ν Π Κ λ ο ι μ
:::'6ar, Ι ε Ι Υ 1)",'1ι τ ν τ ο , ι ε ο ν
χ ώ ι τ ι κ ώ Κ σ τ ρ α τ ι ω τ Υ ϊ j, υ ι η κ α ί
ι λ η ρ ε ί ι ι
.1.. ,,,,, 0:1 Iovl o.;: Ά λ ι ξ ο ς ι π η ρ ί τ σ ι ι τ ό ν ι Ι ι ρ θ ε ί
Π α ι ι ι ι σ μ φ Σ υ ... ε σ έ φ ι ε π ι t T;'I χ λ σ χ α ... ... σ υ π ε ρ ι
υ ο ί ι ι ν ι π ρ Τ Ο ι i yWYo.;. ι ε τ έ λ ε σ ε Α ι ε η ς λ
Π α σ χ σ λ Υ Ι Ο Γ η γ Ρ ο
λ Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ
Α Υ Ο Ι Ι τ λ ς 1) Α Υ α η ν ο ς σ ο ς Ύ Π Υ ί ρ έ τ η σ ε χ ι ι θ δ λ λ ... ... 0...
ι ω ... ι έ χ ω ν υ π ό "'t 1JII δ ι ί ι ι Τ ι 50 σ τ ρ σ τ ι ω τ σ
λ ν α γ ι ω α ι π ο υ ι ο ς λ ά ς Σ λ ψ Ύ π ο χ ι λ ί α ρ χ ο τ φ 11323. Π
ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι π ο λ λ ά μ χ ι χ δ δ Υ ώ ... σ τ ρ χ τ ι ω τ α χ α τ -:0... ί
' A vaa'fo0"6n ov .lo, Μ ή ο ς Χ ι λ ί φ χ σ τ ψ 1822. - Σ Τ Ρ Χ Τ Υ Ο τ φ
1824. Υ π η ρ έ τ η σ ε ι ι θ λ ... τ δ ν i "(wy'L ". J: : π ε ω ε σ υ ... τ α
μ ι ι τ ά ρ χ η ι
ν τ ω ν α π υ λ ς Λ μ ή τ ο ι π χ ι λ ί ρ χ τ ψ Ι Υ π η ρ έ τ η σ
χ Ο δ λ ... ο ν ι ι ν α
Α ..τ ω ν Ι ο υ Γ ε ω γ ά χ η ς Υ Π Ί ρ ί τ η σ ε Χ θ λ ... τ ο Χ Ύ ώ ν ο Χ El,,_aoL.
π ί ν τ ι ι ρ χ τ φ 1832.
ι ς Κ ν ε α τ ί ο ς Έ τ ν τ ρ τ ι μ 1823. Π ρ Ι τ Τ Ο ε 'l(a:&'
δ λ ο ν τ ο ν ι ω ν
Ι Ι Υ α ι η ς Ί φ ά ν Υ η ς λ ί Ρ ι ς τ φ 1823. Π Ι Υ Τ χ ο ο ί ρ χ ο Ι π Ζ
υ ε ή τ Ύ Π Ρ έ τ Ι κ α θ λ τ ο ... ι
Ι ν ι ζ α Δ κ ή ί α ς Π ρ Τ χ α θ Β λ ν τ ο ... Χ γ ώ ν ε π ί κ ε φ ι ι
η ο ψ τ ι ω ω Υ π λ α χ α Υ Ο ψ 183 1.
Γ η Υ Ο δ η ς λ δ Δ ν ά σ α ς Τ Π ρ Τ ο σ π υ δ ω ς Λ α θ δ λ α ν τ ό ν
dyw... lX. .
Γ α Α η ψ ο υ ι ο ς Κ ω ν ο τ α ί ο ς Α Ρ Χ ο ς τ ί ι χ ω ρ ί ο υ τ σ υ ή Υ ω ν ί ο η 1
χ ι ι θ ο ν τ ο ν ι
Γ υ φ ι ά χ η ς ' .ADa trd a, o, Κ ν τ ... ι α n a.peufJ i Q1') ε Ι δ ι ι φ ό ρ
ι ι ι χ ι ι ς π ά ρ χ Ύ ι ς τ ί ι χ γ ώ Υ ς δ δ γ σ τ ρ α τ ι ώ τ α χ α έ ε σ ι μ :
χ ό μ ... ι ε Ι 't1JV Ι ν Μ α ν ι χ ψ μ Ι ί χ ψ •
Λ ι η Ι α κ ο α ς Δ μ Π Ι ς Π χ ι Α Ι α Ρ χ τ ψ 182;!. τ ι ρ Ι η
χ χ θ δ λ Υ ν ι ώ ν α .
Κ ι α μ χ η ς ω ά ς Χ ι α ρ χ ι ι ς τ φ 18 23. Υ π η ρ έ τ η ο ι xa:Q' δ
τ Ο ν ω α
Κ α π α ι ς Ά ι ώ ι ο ς Μ ί λ α 'tij.;: Φ Ι Α ι κ ς Έ τ ε ρ ε Ι α Π ρ Ι τ φ
κ θ δ λ ό ... :xrWYIX π λ τ κ ω π ρ ς ε μ έ λ ο δ λ ω ν τ ω υ
κ ι ι ί Σ υ ν ε λ ε ύ Ι α ν Έ θ η Λ Ι ω ς δ μ ς ε Ι τ ί ο ν ρ π
Ό θ ω μ ύ ς Ύ Π ρ έ τ η ο ε xe:ti ο τ ρ τ ω τ ι χ ω ς κ ι ι τ σ τ ι ... ι
τ ζ ί ς Ρ ή γ α ς Ο δ η γ ο ς σ τ ρ α τ ι ω τ ω ν ω ν τ ο ν Ύ ω Υ Ι Ι λ
μ έ ρ ο ι Ι π α λ Η ς μ χ α π κ ε λ η ς ο υ γ χ ω ρ Ι ω ν τ τ υ •


1J '
Β
Β
Β
Α
Η ρ γ π ο υ λ ι Δ η μ
Β λ ι χ σ τ ό ς Α ν τ ώ Υ Ι Ι
Γ ι α ν ... π ο υ λ ο ι Λ υ μ π έ ρ
Γ ι ο υ ρ ο ί ι Υ τ ζ τ ι Γ τ ώ ρ
Γ κ τ ζ Τ ι Ι ω ί ν ν η
Β
Α
Β
Β
Β

Ζ γ ι ϊ Υ Ι Ι
M t l l Lo.; Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ι Ύ ι έ
ι
t ;:. ,.. .::;.... , " :;- ο α ω τ • F :7o:;' '),
τ α ν Ζ Ύ ι ύ Υ ο Χ
έ λ λ ι Ν ι κ ό δ μ ο Ο Ι ι μ ς 1 Jtl',FEn ,'Jt χ ι ι λ ... τ ό ν η ώ
Μ π ο υ χ ο ν ς Κ ώ ο ς Π α ρ ε υ ρ ί θ η ε Ι ς δ τ ο μ χ ι ι ς 0:7 Ι Ι Υ Τ "::o;J :
Ύ ώ δ δ η Ύ ώ Υ σ τ ρ α τ ώ τ α ς Υ α ι Ι π ε σ ε μ α χ μ ε Υ ο ς ε Ι 'trJv t l Μ α
ν ι ι ι χ ι μ ι η ν
Ν τ ο φ ς Π α ν α Υ ι ώ Ι π η ρ έ η σ ε κ α θ ν Ύ ώ έ π ί κ ε ψ Ι
λ η ς σ τ ρ α τ τ ω τ ώ ν ,
Ο Ι Κ Ο ο μ ό ο υ ο ς Γ ι ώ ι π ο χ ι λ ί α ρ χ ο τ ψ Ρ Ι Τ σ ι ι θ
ISAOV τ ο ν ι Χ Ύ ω ν ο Χ
Ο κ ο ο μ ο λ ο Ί α ι ά ν η ι π ο χ ι λ ί Ρ Υ ο ς τ ψ 1823. Τ π η ρ έ η σ ε
χ α θ δ λ ο ν τ ο ν ι Χ Ύ ω ... α ω ς ι ξ ι ω μ α τ ι κ ς
Ο ι κ ο ό μ ο ς Π Ρ τ η σ ι ώ ς π λ Ι Ι Ρ Χ Ι Ύ ο ς Χ θ δ λ ο ν τ ο ν
Ύ Ι ύ ν ι
Π ν α ι ώ τ α ι Ζ ο ς Γ ι ώ ι Ζ ι ο ς ι ζ ί ι ι χ ι Τ ψ 1822 Ι χ λ ί α ρ χ ι ι τ ψ
1824. Ρ έ τ η σ ι Ι λ ο ν τ ο ν ι Ύ ω ν α
Π α ι ώ Τ ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς Ψ ά ρ ι Τ ξ ι ι Ρ χ ο ς τ ί 'OB'Yj j o; σ τ ρ α
τ ι ω τ ω ν ι π η ρ έ η ι σ ε κ α θ Α ο ι ι ο ν ι Ύ ώ ν α
Ω α π α δ η μ η Τ ι Ζ ό π ο ο ς Μ ή τ ρ ο ς Ι ε ρ ε ύ ς Π η Ρ τ η σ ε Ι π ί κ ε φ α λ Τ ι ι
σ τ ρ α τ ι ω τ ώ ν χ ι l tfovl!ue7j ί ν ν φ φ ρ ο υ ρ ί φ Μ ε θ ώ ν η ι
Π α π α θ ε ο ώ ι ι ο l) Ζ ι δ η ι ι ο κ α σ ι ι Ι τ η ς α λ Ύ Ύ Ι Σ Ι Ο ρ ό χ α σ τ ρ Ι Ι
Έ κ Χ τ Υ τ φ χ ο ς ψ 1824, Π Τ ι ρ Ι Τ σ ε κ α θ ε λ Ο Υ τ δ ν ι γ ώ ... α
Π ι ι λ η ς Γ ε ώ ι ι ι ο ς Υ π η ρ έ τ η σ ε π α ρ ε υ ρ ε θ ι Ι ι ε Ι ι π λ ε Ι σ τ α ι ι ι ι χ α ς
Π ο λ χ ι ι ο ν ό ο λ ο ς Δ μ ή τ ι ι ι ο ι Γ ρ μ μ ι τ ε τ Ι r . Α Κ λ Κ Ο τ Ρ ώ ν
μ τ ό ν α θ μ ό ν τ ο ο Λ ο χ ι χ γ ο Ο ύ Π Τ ι ρ Ι τ φ ε κ ι ι θ tSA'JV τ ι ν ι Υ ώ ν α
ρ ο υ φ ο ς Γ ε ώ ι ι ι ο ι Σ ύ ρ τ ο ι Π ε ν τ η κ ν τ ι χ ρ χ ο τ ψ 1824 Η χ ρ ε υ ρ έ θ η ε Ι ..
ο ι ι χ ψ ρ ο υ μ ά χ α ς
Ζ υ ι ι α κ ο Ο λ ν τ ώ ι ο ς π Ρ έ τ η σ ε ι Ι ι δ ι α Ρ υ ς μ χ χ α ι ώ ι δ π λ α ρ χ η .
Ύ Έ π λ η γ ώ θ η ε Ι ς μ ψ ο τ έ Ρ Ι τ ς χ Ι Ι ι ι ι τ ο ν Ι ι ι σ δ ι π ό
6'JAi'jt; x«vovt'JO ε Ι ς ή ν Ι ν Ν α υ α ρ ϊ ν φ μ χ χ ψ δ π ο υ ί η χ μ χ λ ω
τ Ι σ θ η λ ι υ θ ε ρ ω θ ι ί ι χ α τ σ τ ή ν π υ ρ π λ ι ν -:;"0 T'JUp'j(.') · Γ α λ λ ι κ ί
Τ ζ ο χ α ν τ ά η Ά α Υ ν ώ α η ς Ί Ί ι ο χ ι λ Ι α ρ χ ο ι ψ 1823, η χ μ α λ ω
τ ί σ θ η ι τ ο ϋ Ί μ β ρ ή μ n a a<i κ α Ι ά π Ι θ ι Χ Υ Ι Ι Ι Ι ν ι ι χ μ α λ ω σ
Τ ζ ο χ α ι ά η ς ' Avo y'J' . ς Γ π η ρ έ τ η σ ε ί π χ ε φ α ή σ ψ ι ι ω τ ω ν
κ α τ ι Χ τ ο ν ι ί Ύ ώ ν ι Σ υ ν ε λ ή φ θ ι ι χ μ λ ω τ ο ι π ο τ ω ν έ χ θ ρ ώ ν κ α ι ι Χ
τ η Υ μ ά χ η ν τ σ ϋ τ μ ε τ τ ο ϋ π ι ι ψ τ ο υ Η λ ω θ ε ρ ώ θ η
χ α ί ξ χ λ ο θ Ο Ι τ ό ν ώ ν α
γ Π Α Ξ Ι Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι
, Α δ σ μ π ο υ λ ο ς Τ Χ Υ Ι ς ξ ι
δ μ π υ ζ Tiaa1J'
θ ι ν σ π υ λ ι Ί ω ά ν
Ά ν α σ ι ι χ σ π ο υ λ α ι Α ρ γ
Α Ρ Τ ι Ι ρ ό π ο υ λ ι Κ ω ν
=
.
J
Ί Τ Ι

::1( ' :
Β
:-.; ν τ ι ... -;. ,;
1","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/57789982","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=57789982&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590,352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aKhQg9gW9RvN1gkyTkclAUBjmjY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Μεσσήνιοι αγωνιστές του 1821 . Ένας κατάλογος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aSO+q48vLO/2GsI1fcHg5Gokg3U=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":"More From Γιάννης Π. Πλατάρος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"M/2fCvDswctZ3toMSGTsNmAqFP0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"101456965":{"type":"document","id":101456965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101456965/149x198/ca7606867f/1343766256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101456965/298x396/23bc686ea1/1343766256?v=1","title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","short_title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":101456965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLofuzNQmQTzF9j1qn5Nj17lIz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/101456965/Αθανασίου-Γρηγοριάδου-Επίσημο-μητρώο-αγωνιστών-1821-Μεσσηνίας-μετά-Ολυμπίας","top_badge":null},"110459590":{"type":"document","id":110459590,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/149x198/7b44d049b4/1413757744?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/298x396/9d285ae3a2/1413757744?v=1","title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","short_title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","author":"torento13","tracking":{"object_type":"document","object_id":110459590,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OZ/t1Lf1AEEF5cshIUMNnrHB6l4="},"url":"https://www.scribd.com/document/110459590/Συνεδριο-Οικονομικής-και-Κοινωνικής-Ιστορίας","top_badge":null},"144512601":{"type":"document","id":144512601,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144512601/149x198/fba7e66952/1538457708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144512601/298x396/9420696a30/1538457708?v=1","title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","short_title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","author":"efi2008","tracking":{"object_type":"document","object_id":144512601,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmuAaXVnctqXPt+vGIwVoRkXSv0="},"url":"https://www.scribd.com/document/144512601/Πληθυσμοι-και-οικισμοι-του-ελληνικου-χωρου-Ιστορικα-μελετηματα","top_badge":null},"163250290":{"type":"document","id":163250290,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163250290/149x198/8a1112a82f/1470205047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163250290/298x396/dac540332a/1470205047?v=1","title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","short_title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","author":"Tim Flessas","tracking":{"object_type":"document","object_id":163250290,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jws1KLX9j63SV5xyju/AiATDOFY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/163250290/History-and-Genealogy-of-the-Flessas-family-and-Papaflessas","top_badge":null},"296654323":{"type":"document","id":296654323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296654323/149x198/4b8d3c33b2/1537019226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296654323/298x396/695b28eb26/1537019226?v=1","title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","short_title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","author":"Renovatious Outlander","tracking":{"object_type":"document","object_id":296654323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2zHanCCnLMcIo27VRL2S79UALFg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296654323/Δ-ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","top_badge":null},"330835757":{"type":"document","id":330835757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330835757/149x198/79d2e3999e/1479195256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330835757/298x396/f19a13e2cb/1479195256?v=1","title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","short_title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330835757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LzVJWDRt6jTuHkEuHKuU+p4v4Ho="},"url":"https://www.scribd.com/document/330835757/Θέματα-ΘΑΛΗ-και-Λύσεις-2016","top_badge":null},"330836433":{"type":"document","id":330836433,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/149x198/f45765300c/1493926887?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/298x396/708454f6b8/1493926887?v=1","title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","short_title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330836433,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FXrZfPMAB8VJ2XbjO1v3igJYR0s="},"url":"https://www.scribd.com/document/330836433/Άθροισμα-γωνιών-πολυγώνου-με-δυναμική-Γεωμετρία-Sketchpad","top_badge":null},"331399620":{"type":"document","id":331399620,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331399620/149x198/6a3f0ff84a/1479384278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331399620/298x396/af28cebbd9/1479384278?v=1","title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","short_title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":331399620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l4lBt4EqVR3Kk3peQwTR31uqogU="},"url":"https://www.scribd.com/document/331399620/Δελτίο-Τύπου-για-διαγωνισμό-ΘΑΛΗ-του-Παραρτήματος-της-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-2016","top_badge":null},"334790423":{"type":"document","id":334790423,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/149x198/8a1a4bbd2c/1482336788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/298x396/04f61b6414/1482336788?v=1","title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","short_title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334790423,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PxpKq36Y6RxK3afHkwni3cSc1k8="},"url":"https://www.scribd.com/document/334790423/Εργασία-Έρευνα-Για-Τα-Συστήματα-Αξιολόγησης-Διευθυντών","top_badge":null},"334993020":{"type":"document","id":334993020,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/149x198/6e094dff08/1482612451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/298x396/b91cf32495/1482612451?v=1","title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","short_title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334993020,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xhNJBk8/PkOhrvqA1abnQs4vYCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/334993020/Νέα-Της-ΕΜΕ-Σεπτ-Δεκ-2016","top_badge":null},"335241549":{"type":"document","id":335241549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335241549/149x198/8ea6ea3516/1482964429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335241549/298x396/35854dd391/1482964429?v=1","title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","short_title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":335241549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6t4UvDqMSe7gE0Z65H6cVypVQP4="},"url":"https://www.scribd.com/document/335241549/Σάρωσε-η-Κυπαρισσία-Στον-Διαγωνισμό-ΘΑΛΗΣ-2016","top_badge":null},"337765920":{"type":"document","id":337765920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337765920/149x198/196b042d8f/1490604471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337765920/298x396/716649762b/1490604471?v=1","title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","short_title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":337765920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lDKYCPuxhjG0sBsPL30AHRfZtgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/337765920/Θέματα-και-λύσεις-ΕΥΚΛΕΙΔΗ-2017","top_badge":null},"338420436":{"type":"document","id":338420436,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/149x198/7b8fbff697/1486242808?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/298x396/88302ef27c/1486242808?v=1","title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","short_title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338420436,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k7Bdrk8D54ZpwbEbkYdsFoiAYlw="},"url":"https://www.scribd.com/document/338420436/Εκπαιδευτικός-Και-Αναλυτικό-Πρόγραμμα","top_badge":null},"338956889":{"type":"document","id":338956889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/338956889/149x198/e07d4bd6ea/1486740890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338956889/298x396/ac1b418d09/1486740890?v=1","title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","short_title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338956889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eeHy0FvTR74r+tHl2Iz2NiTkQBQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/338956889/Εκλογές-ΕΜΕ-2017","top_badge":null},"340048730":{"type":"document","id":340048730,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/149x198/07dcf049ac/1487800798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/298x396/0f169db901/1487800798?v=1","title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","short_title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":340048730,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvT1vowrWR+OOpen1tSNoxaxnTs="},"url":"https://www.scribd.com/document/340048730/Επιτυχόντες-Ευκλείδη-2017-Μεσσηνίας","top_badge":null},"342903970":{"type":"document","id":342903970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/149x198/7475328a3d/1490591060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/298x396/5f13d7d921/1490591060?v=1","title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","short_title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":342903970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B4/LvARwgCCB9zGB47fjXQKMGAg="},"url":"https://www.scribd.com/document/342903970/84-Άμεσης-Ανάσυρσης-Παραδείγματα-Και-Αντιπαραδείγματα-Στην-Διδασκαλία-Των-Μαθηματικών-Στην-Μέση-Εκπαίδευση","top_badge":null},"343218497":{"type":"document","id":343218497,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343218497/149x198/b201dae24c/1490655105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/343218497/298x396/089011b91c/1490655105?v=1","title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","short_title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":343218497,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q4wgLLj35UOsZ/CHT3Er5DY4POo="},"url":"https://www.scribd.com/document/343218497/Συνέδριο-Νέος-Παιδαγωγός-1-2-Απριλίου-2017","top_badge":null},"345371340":{"type":"document","id":345371340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345371340/149x198/54455d1ac3/1492428384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345371340/298x396/f992ac89ad/1492428384?v=1","title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","short_title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":345371340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"On7MSohqnBl3s2ngJmeI0/EdFZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/345371340/85-Διαφάνεια-για-επιλογές-επιμορφούμενων-στο-Β-επίπεδο-και-Κ-Σ-Ε","top_badge":null},"346594526":{"type":"document","id":346594526,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346594526/149x198/a645d9a7b9/1493330489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346594526/298x396/bdf27be92e/1493330489?v=1","title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","short_title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346594526,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ODzKb+b2et0A1JF/Fprw3ypSKcE="},"url":"https://www.scribd.com/document/346594526/2017-04-25-ΑΝΑΦΟΡΑ","top_badge":null},"346596397":{"type":"document","id":346596397,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/149x198/263ca88396/1493329425?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/298x396/be385aa252/1493329425?v=1","title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","short_title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596397,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9zSUbuMcxw5IPXI8FWsp2n9vADc="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596397/11ο-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-mail100","top_badge":null},"346596398":{"type":"document","id":346596398,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/149x198/e1bc6731d5/1493329429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/298x396/06876beeca/1493329429?v=1","title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","short_title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596398,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uStiub3d7p1DFMkpNiOa7y2s4UI="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596398/AITHSH-11KMS-2017-doc","top_badge":null},"347682119":{"type":"document","id":347682119,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/149x198/f169a7011a/1494329966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/298x396/e52da28cc1/1494329966?v=1","title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","short_title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":347682119,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cLuWwmE1XyudkjnRs/j2ULgpIls="},"url":"https://www.scribd.com/document/347682119/Απόφαση-711-2017-Σ-τ-Ε-Για-την-επιλογή-Διευθυντών-με-τον-νόμο-Κουράκη-Μπαλτά-Ολομέλεια-Συμβουλίου-της-επικρατείας","top_badge":null},"348146948":{"type":"document","id":348146948,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/149x198/ff1480788f/1497281891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/298x396/7c1b865cdd/1497281891?v=1","title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","short_title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":348146948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aBc/E81JHpq4F8xFhwtfrH9ytH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/348146948/Το-Καψώνι-Που-Μου-Έκανε-ο-Σκλαβενίτης","top_badge":null},"350670977":{"type":"document","id":350670977,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/149x198/14dd2fe939/1498201159?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/298x396/803c0d57a1/1498201159?v=1","title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","short_title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350670977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mfE3NKk3zHWtDmHvWYiQeUcjXfs="},"url":"https://www.scribd.com/document/350670977/120-Μελέτες-περίπτωσης-για-ημιδομημένη-Συνέντευξη-υποψηφίων-Διευθυντών-2011","top_badge":null},"350980944":{"type":"document","id":350980944,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350980944/149x198/d5d1207598/1497291016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350980944/298x396/af21a8dee7/1497291016?v=1","title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","short_title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350980944,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KjGOWHZKn56gLjBEFNpseYmQof8="},"url":"https://www.scribd.com/document/350980944/Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας-Ν-2690-1999-ΦΕΚ-Α-45-9-3-1999","top_badge":null},"352097998":{"type":"document","id":352097998,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352097998/149x198/d3ec98cae2/1499503097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352097998/298x396/518ff66790/1499503097?v=1","title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","short_title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":352097998,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tCCTXexNwweW1MDV5b5S42/VxS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352097998/Βοήθημα-Για-Ερωτήσεις-Σε-Συνέντευξη-Χρήστος-Σαΐτης-καθ-ΕΚΠΑ","top_badge":null},"358090848":{"type":"document","id":358090848,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/149x198/ea9ecfc529/1504631521?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/298x396/1d4e1ce296/1504631521?v=1","title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","short_title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":358090848,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LncvQV0yKZZMymyO7EV26c8k20M="},"url":"https://www.scribd.com/document/358090848/Ιστορία-Παραρτήματος-Μεσσηνίας-ΕΜΕ","top_badge":null},"360304426":{"type":"document","id":360304426,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360304426/149x198/f9f04b547c/1507077106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360304426/298x396/38ad699f84/1507077106?v=1","title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","short_title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360304426,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N8QIet5NQ6vRT6ewNg680zfgfRE="},"url":"https://www.scribd.com/document/360304426/2011-Παράρτημα-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-Απονομή-Επαίνων","top_badge":null},"360305556":{"type":"document","id":360305556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305556/149x198/a7425c9bca/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360305556/298x396/3572469206/1507077120?v=1","title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","short_title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYvAiP7Bft59SGrKXNGsJBM1dyA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305556/Χαιρετισμός-Του-Προέδρου-Της-Τοπικής-Οργανωτικής-Επιτροπής-Του-29ου-Συνεδρίου","top_badge":null},"360305558":{"type":"document","id":360305558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/149x198/2d136612b2/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/298x396/9f31c7f67b/1507077120?v=1","title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","short_title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GYpL6KtnwKPUX5SHXZ7rO6xLe10="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305558/Απολογισμός-29ου-Συνεδρίου-ΕΜΕ-Σε-Καλαμάτα-Και-Μεσσήνη-2012","top_badge":null},"360305573":{"type":"document","id":360305573,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/149x198/f9332a3b16/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/298x396/d73e975142/1507077120?v=1","title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","short_title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yGMkcCH3FCg5IZVyibEE+i5O6Tg="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305573/Ρεπορτάζ-Εφημερίδας-ΦΩΝΗ-Μεσσηνίας-Για-Το-29ο-Συνέδριο-Της-ΕΜΕ","top_badge":null},"360768128":{"type":"document","id":360768128,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/149x198/c545b1bde6/1507207052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/298x396/87c4e66422/1507207052?v=1","title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","short_title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360768128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lePd16KPSiTckswfcD51fFp33ek="},"url":"https://www.scribd.com/document/360768128/Λογοτεχνικά-Ι-Γιάννης-Πλατάρος","top_badge":null},"361094408":{"type":"document","id":361094408,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/149x198/4b80a1bf9f/1507550570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/298x396/9b06c856f3/1507550570?v=1","title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","short_title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":361094408,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tsxmW2VWDoyKZRxbJg691eS2ERE="},"url":"https://www.scribd.com/document/361094408/Μαθητικός-Διαγωνισμός-Ο-ΘΑΛΗΣ","top_badge":null},"362404191":{"type":"document","id":362404191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362404191/149x198/0c2bb71e30/1508791514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362404191/298x396/6e663bd497/1508791514?v=1","title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","short_title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":362404191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fD8JISFkjH05IcM65mvMQ9/vPbg="},"url":"https://www.scribd.com/document/362404191/34ο-Συνέδριο-ΕΜΕ-Λευκάδας-3-4-5-Νοεμβρίου-2017","top_badge":null},"371539606":{"type":"document","id":371539606,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/149x198/8e1d5cd87b/1518646366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/298x396/35b043315f/1518646366?v=1","title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","short_title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":371539606,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iKVYEZv0zJSODX2vEoCMevSsaUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/371539606/Ιστορία-Καρναβαλιού-Μεσσήνης-Ηλία-Μπιτσάνη","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/57789982","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=EqFqKqeUfc1OtW%2F5uClkjPHY%2F80%3D&authenticity_token=hrLEud78f4AOvZ9oKZ%2BdvJK4sT0I2xIa%2FPPF4kJMbzP6adGKiDs0xFeRR6oy%2BaD4w%2FqKzwpTk2LIDkOC546ugg%3D%3D&expires=1540423443&wordDocumentId=57789982&wordUploadId=60656031"},"renewal_nag_props":null}-->

" r
. ';':. ....;;;'J:n ·,.;: l :n .
• Β
Π ..
Ι ι ι .
Β
ι ι θ ι δ ώ ρ ....
' ,
".4. ...
• Β
Χ Ρ Ι λ
• Α

Η ε ι . A\jcn:i ot"

Α
n r-:F0'J,;; tj; μ ι
• Α
σ ι
Γ ε ώ Ρ
• Β
ι σ t•.;
ι
μ ... ;
• Β
Σ ε ι ... I , Κ ω ... σ ι ι ς

Α
λ σ ε
Γ ε ώ Ρ ί
Ι

Β
Σ χ
'AIt 'jot ; A1j;

Α
Τ ι π υ λ ' ω ...... r;;

Α
r ;a",:;: :jA1j ; ι

Α
Τ Ι Ρ π ο λ Κ ω ... .

Β
μ ι τ ι υ Σ π ί Ι γ Β


ι Ι ω

Β
ύ γ τ Γ ι ώ Ρ Ι
ι Tjt p6n01) AO; Ι Ι Σ ώ
Χ τ ί ... τ ε μ Τ ι τ ρ ι
Σ π υ ρ Ι δ ω ν
ll :i... ,u ' Α ι ι ... Ι
O:i.,. ou f EIdpr ,"';
Π ι ι π ε ω Ρ γ ο 'AQz.... iot a;
Π ι Π Σ Ύ ε ω ρ ί Δ μ η τ ρ ι ο ς •
σ Π Σ ν Σ τ ι ω τ ί
Π Ι Τ Ρ Π Ο ε ώ ι ο ς
Κ ω ν σ τ α ι ι τ τ
ν α
Ρ ι ύ α α σ α ε ι
Σ Ρ ζ Δ μ ι Ρ ι
Σ ι ρ ζ Γ ι θ ε δ ω ρ ι
Σ π έ τ υ ι ι λ ι Σ Υ ι μ
ε ώ ρ Υ ι
Σ ι ι θ Α ς Γ ι ι ν Ι Ι ι
Σ ι ι ο ι μ ... ώ Ι •Α ν ι ο ι Ι ί ι σ
Τ Σ μ ς Χ ι ι ρ α μ
ο
ς
ι Δ η μ ή τ ρ ι
Ί ω ν Ι Ι
φ ι ω ι ι Γ ι ώ τ ι ς
'Va",II'5M U).!;1' ί μ
"
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Α
Α
Α
Α
Α
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Β
Β
ι ρ ί ι r,;. h: ,,:'.
ί ι ...
, , -
.\ ... ::.,..
ψ ς Γ ι ω ι
f", A pi Tt 'f, '.
Σ ζ ι ι ... τ ς Κ ω
Κ ι τ Σ ί Η μ
Κ ι ι Ι ς τ ι μ ή
Κ 61: :;'; }\ ό λ ι ι ι ς
ω ... σ ι π υ Α ν
ι Χ ρ σ ο
ι ι μ π ρ π λ ι
Μ ι τ τ λ Ι Ι Υ Ύ
Yijt pou Κ ι Ο ι ι ι ν ,
Μ σ φ λ Τ ι Γ ώ ρ ι ο
Μ ο Ρ Κ ω ... σ τ α ν
π ί λ ν ι ι ι λ Σ Ι
11π ι ν ί ρ δ .1 μ τ ρ ς
Υ π ... ,",::, ; Ι ω χ ... ... Τ ι ι
11ι ψ μ ' Α
Σ Τ Ρ Α Τ ι Ω Τ Α
•Α δ ι ι μ π λ ι
Ά δ ι μ π σ Κ ω ν σ τ ι ι ν ί ν ι
.Α λ ε Α Ι Χ ι λ ι ι μ
Ά λ ε ξ ό π ο υ λ ς η Μ η Ρ π λ ι ι Ά
λ ι ς ..,
:Α λ ξ π ι λ Κ ο σ μ
τ Xp t jOt ?;
α ς ι ι σ υ •Α ι ι ι Σ Ι τ σ ι ι Ι
Ρ Τ Ρ Ι ς XptfOtQC
Υ χ ι ι Π ι ι π Υ ι ω η σ υ ι Α θ ι ι ο
ι ι Ρ ν ι T:ioYjC
ω Υ ά χ η ς Υ ι χ 'tapijc Α ν δ Ρ Ι Ι Ι ό
ι ω Ρ Υ λ π ι Α μ π ρ
ι ι ι ν
π
λ Σ τ ί
κ ο μ ι ι μ ή τ ρ
ι μ ς Π Σ ι ώ τ τ ι
υ λ ι ι ι ι ώ Ρ Ι ι
τ η ώ ρ ι
ύ σ τ Σ θ
ς
κ ... ο ι θ ω ς
Ι Ι Ι otI:oU'. =. c• .1'JIl τ ρ ι ο
\
fJI..
o
Σ • ξ ι ί
. ι .. Ά ... . σ
" ι σ

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/57789982","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=57789982&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590,352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aKhQg9gW9RvN1gkyTkclAUBjmjY=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[101456965,296654323,163250290,144512601,110459590],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Μεσσήνιοι αγωνιστές του 1821 . Ένας κατάλογος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"aSO+q48vLO/2GsI1fcHg5Gokg3U=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[352097998,362404191,358090848,361094408,360305558,371539606,350670977,360304426,350980944,360305556,348146948,347682119,360768128,360305573,346596397,334993020,346594526,334790423,340048730,342903970,335241549,337765920,346596398,330835757,331399620,343218497,338420436,338956889,345371340,330836433],"title_link":null,"title":"More From Γιάννης Π. Πλατάρος","track_opts":{"compilation_id":"WKY8jMs5/Xu7PR8OFjTNlolGdE8=","module_id":"M/2fCvDswctZ3toMSGTsNmAqFP0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"101456965":{"type":"document","id":101456965,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/101456965/149x198/ca7606867f/1343766256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/101456965/298x396/23bc686ea1/1343766256?v=1","title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","short_title":"Αθανασίου Γρηγοριάδου Επίσημο μητρώο αγωνιστών 1821 Μεσσηνίας μετά Ολυμπίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":101456965,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PLofuzNQmQTzF9j1qn5Nj17lIz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/101456965/Αθανασίου-Γρηγοριάδου-Επίσημο-μητρώο-αγωνιστών-1821-Μεσσηνίας-μετά-Ολυμπίας","top_badge":null},"110459590":{"type":"document","id":110459590,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/149x198/7b44d049b4/1413757744?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/110459590/298x396/9d285ae3a2/1413757744?v=1","title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","short_title":"Συνεδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας","author":"torento13","tracking":{"object_type":"document","object_id":110459590,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OZ/t1Lf1AEEF5cshIUMNnrHB6l4="},"url":"https://www.scribd.com/document/110459590/Συνεδριο-Οικονομικής-και-Κοινωνικής-Ιστορίας","top_badge":null},"144512601":{"type":"document","id":144512601,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/144512601/149x198/fba7e66952/1538457708?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/144512601/298x396/9420696a30/1538457708?v=1","title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","short_title":"Πληθυσμοι και οικισμοι του ελληνικου χωρου_Ιστορικα μελετηματα","author":"efi2008","tracking":{"object_type":"document","object_id":144512601,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dmuAaXVnctqXPt+vGIwVoRkXSv0="},"url":"https://www.scribd.com/document/144512601/Πληθυσμοι-και-οικισμοι-του-ελληνικου-χωρου-Ιστορικα-μελετηματα","top_badge":null},"163250290":{"type":"document","id":163250290,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/163250290/149x198/8a1112a82f/1470205047?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/163250290/298x396/dac540332a/1470205047?v=1","title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","short_title":"History and Genealogy of the Flessas family and Papaflessas","author":"Tim Flessas","tracking":{"object_type":"document","object_id":163250290,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Jws1KLX9j63SV5xyju/AiATDOFY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/163250290/History-and-Genealogy-of-the-Flessas-family-and-Papaflessas","top_badge":null},"296654323":{"type":"document","id":296654323,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/296654323/149x198/4b8d3c33b2/1537019226?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/296654323/298x396/695b28eb26/1537019226?v=1","title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","short_title":"Δ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","author":"Renovatious Outlander","tracking":{"object_type":"document","object_id":296654323,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2zHanCCnLMcIo27VRL2S79UALFg="},"url":"https://www.scribd.com/doc/296654323/Δ-ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ","top_badge":null},"330835757":{"type":"document","id":330835757,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/330835757/149x198/79d2e3999e/1479195256?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330835757/298x396/f19a13e2cb/1479195256?v=1","title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","short_title":"Θέματα ΘΑΛΗ και Λύσεις 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330835757,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LzVJWDRt6jTuHkEuHKuU+p4v4Ho="},"url":"https://www.scribd.com/document/330835757/Θέματα-ΘΑΛΗ-και-Λύσεις-2016","top_badge":null},"330836433":{"type":"document","id":330836433,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/149x198/f45765300c/1493926887?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/330836433/298x396/708454f6b8/1493926887?v=1","title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","short_title":"Άθροισμα γωνιών πολυγώνου με δυναμική Γεωμετρία (Sketchpad) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":330836433,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FXrZfPMAB8VJ2XbjO1v3igJYR0s="},"url":"https://www.scribd.com/document/330836433/Άθροισμα-γωνιών-πολυγώνου-με-δυναμική-Γεωμετρία-Sketchpad","top_badge":null},"331399620":{"type":"document","id":331399620,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/331399620/149x198/6a3f0ff84a/1479384278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/331399620/298x396/af28cebbd9/1479384278?v=1","title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","short_title":"Δελτίο Τύπου για διαγωνισμό ΘΑΛΗ του Παραρτήματος της ΕΜΕ Μεσσηνίας 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":331399620,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"l4lBt4EqVR3Kk3peQwTR31uqogU="},"url":"https://www.scribd.com/document/331399620/Δελτίο-Τύπου-για-διαγωνισμό-ΘΑΛΗ-του-Παραρτήματος-της-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-2016","top_badge":null},"334790423":{"type":"document","id":334790423,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/149x198/8a1a4bbd2c/1482336788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334790423/298x396/04f61b6414/1482336788?v=1","title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","short_title":"Εργασία. Έρευνα Για Τα Συστήματα Αξιολόγησης Διευθυντών.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334790423,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PxpKq36Y6RxK3afHkwni3cSc1k8="},"url":"https://www.scribd.com/document/334790423/Εργασία-Έρευνα-Για-Τα-Συστήματα-Αξιολόγησης-Διευθυντών","top_badge":null},"334993020":{"type":"document","id":334993020,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/149x198/6e094dff08/1482612451?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/334993020/298x396/b91cf32495/1482612451?v=1","title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","short_title":"Νέα Της ΕΜΕ Σεπτ.Δεκ.2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":334993020,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xhNJBk8/PkOhrvqA1abnQs4vYCQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/334993020/Νέα-Της-ΕΜΕ-Σεπτ-Δεκ-2016","top_badge":null},"335241549":{"type":"document","id":335241549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/335241549/149x198/8ea6ea3516/1482964429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/335241549/298x396/35854dd391/1482964429?v=1","title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","short_title":"Σάρωσε η Κυπαρισσία Στον Διαγωνισμό ΘΑΛΗΣ 2016","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":335241549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6t4UvDqMSe7gE0Z65H6cVypVQP4="},"url":"https://www.scribd.com/document/335241549/Σάρωσε-η-Κυπαρισσία-Στον-Διαγωνισμό-ΘΑΛΗΣ-2016","top_badge":null},"337765920":{"type":"document","id":337765920,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337765920/149x198/196b042d8f/1490604471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/337765920/298x396/716649762b/1490604471?v=1","title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","short_title":"Θέματα και λύσεις ΕΥΚΛΕΙΔΗ 2017 ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":337765920,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lDKYCPuxhjG0sBsPL30AHRfZtgw="},"url":"https://www.scribd.com/document/337765920/Θέματα-και-λύσεις-ΕΥΚΛΕΙΔΗ-2017","top_badge":null},"338420436":{"type":"document","id":338420436,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/149x198/7b8fbff697/1486242808?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338420436/298x396/88302ef27c/1486242808?v=1","title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","short_title":"Εκπαιδευτικός Και Αναλυτικό Πρόγραμμα","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338420436,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"k7Bdrk8D54ZpwbEbkYdsFoiAYlw="},"url":"https://www.scribd.com/document/338420436/Εκπαιδευτικός-Και-Αναλυτικό-Πρόγραμμα","top_badge":null},"338956889":{"type":"document","id":338956889,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/338956889/149x198/e07d4bd6ea/1486740890?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/338956889/298x396/ac1b418d09/1486740890?v=1","title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","short_title":"Εκλογές ΕΜΕ 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":338956889,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eeHy0FvTR74r+tHl2Iz2NiTkQBQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/338956889/Εκλογές-ΕΜΕ-2017","top_badge":null},"340048730":{"type":"document","id":340048730,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/149x198/07dcf049ac/1487800798?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/340048730/298x396/0f169db901/1487800798?v=1","title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","short_title":"Επιτυχόντες Ευκλείδη 2017 Μεσσηνίας.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":340048730,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JvT1vowrWR+OOpen1tSNoxaxnTs="},"url":"https://www.scribd.com/document/340048730/Επιτυχόντες-Ευκλείδη-2017-Μεσσηνίας","top_badge":null},"342903970":{"type":"document","id":342903970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/149x198/7475328a3d/1490591060?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/342903970/298x396/5f13d7d921/1490591060?v=1","title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","short_title":"84. Άμεσης Ανάσυρσης Παραδείγματα Και Αντιπαραδείγματα Στην Διδασκαλία Των Μαθηματικών Στην Μέση Εκπαίδευση.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":342903970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B4/LvARwgCCB9zGB47fjXQKMGAg="},"url":"https://www.scribd.com/document/342903970/84-Άμεσης-Ανάσυρσης-Παραδείγματα-Και-Αντιπαραδείγματα-Στην-Διδασκαλία-Των-Μαθηματικών-Στην-Μέση-Εκπαίδευση","top_badge":null},"343218497":{"type":"document","id":343218497,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/343218497/149x198/b201dae24c/1490655105?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/343218497/298x396/089011b91c/1490655105?v=1","title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","short_title":"Συνέδριο Νέος Παιδαγωγός 1-2 Απριλίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":343218497,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"q4wgLLj35UOsZ/CHT3Er5DY4POo="},"url":"https://www.scribd.com/document/343218497/Συνέδριο-Νέος-Παιδαγωγός-1-2-Απριλίου-2017","top_badge":null},"345371340":{"type":"document","id":345371340,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345371340/149x198/54455d1ac3/1492428384?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345371340/298x396/f992ac89ad/1492428384?v=1","title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","short_title":"85. Διαφάνεια για επιλογές επιμορφούμενων στο Β΄ επίπεδο και Κ.Σ.Ε.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":345371340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"On7MSohqnBl3s2ngJmeI0/EdFZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/345371340/85-Διαφάνεια-για-επιλογές-επιμορφούμενων-στο-Β-επίπεδο-και-Κ-Σ-Ε","top_badge":null},"346594526":{"type":"document","id":346594526,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346594526/149x198/a645d9a7b9/1493330489?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346594526/298x396/bdf27be92e/1493330489?v=1","title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","short_title":"2017.04.25 ΑΝΑΦΟΡΑ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346594526,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ODzKb+b2et0A1JF/Fprw3ypSKcE="},"url":"https://www.scribd.com/document/346594526/2017-04-25-ΑΝΑΦΟΡΑ","top_badge":null},"346596397":{"type":"document","id":346596397,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/149x198/263ca88396/1493329425?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/346596397/298x396/be385aa252/1493329425?v=1","title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","short_title":"11ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_mail100","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596397,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9zSUbuMcxw5IPXI8FWsp2n9vADc="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596397/11ο-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ-mail100","top_badge":null},"346596398":{"type":"document","id":346596398,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/149x198/e1bc6731d5/1493329429?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/346596398/298x396/06876beeca/1493329429?v=1","title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","short_title":"AITHSH_11KMS_2017.doc","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":346596398,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uStiub3d7p1DFMkpNiOa7y2s4UI="},"url":"https://www.scribd.com/document/346596398/AITHSH-11KMS-2017-doc","top_badge":null},"347682119":{"type":"document","id":347682119,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/149x198/f169a7011a/1494329966?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/347682119/298x396/e52da28cc1/1494329966?v=1","title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","short_title":"Απόφαση 711 /2017 Σ.τ.Ε. Για την επιλογή Διευθυντών με τον νόμο Κουράκη -Μπαλτά (Ολομέλεια Συμβουλίου της επικρατείας) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":347682119,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cLuWwmE1XyudkjnRs/j2ULgpIls="},"url":"https://www.scribd.com/document/347682119/Απόφαση-711-2017-Σ-τ-Ε-Για-την-επιλογή-Διευθυντών-με-τον-νόμο-Κουράκη-Μπαλτά-Ολομέλεια-Συμβουλίου-της-επικρατείας","top_badge":null},"348146948":{"type":"document","id":348146948,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/149x198/ff1480788f/1497281891?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/348146948/298x396/7c1b865cdd/1497281891?v=1","title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","short_title":"Το Καψώνι Που Μου Έκανε ο Σκλαβενίτης!","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":348146948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aBc/E81JHpq4F8xFhwtfrH9ytH8="},"url":"https://www.scribd.com/document/348146948/Το-Καψώνι-Που-Μου-Έκανε-ο-Σκλαβενίτης","top_badge":null},"350670977":{"type":"document","id":350670977,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/149x198/14dd2fe939/1498201159?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350670977/298x396/803c0d57a1/1498201159?v=1","title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","short_title":"120 Μελέτες περίπτωσης για ημιδομημένη Συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών. (2011)","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350670977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mfE3NKk3zHWtDmHvWYiQeUcjXfs="},"url":"https://www.scribd.com/document/350670977/120-Μελέτες-περίπτωσης-για-ημιδομημένη-Συνέντευξη-υποψηφίων-Διευθυντών-2011","top_badge":null},"350980944":{"type":"document","id":350980944,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/350980944/149x198/d5d1207598/1497291016?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/350980944/298x396/af21a8dee7/1497291016?v=1","title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","short_title":"Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":350980944,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KjGOWHZKn56gLjBEFNpseYmQof8="},"url":"https://www.scribd.com/document/350980944/Κώδικας-Διοικητικής-Διαδικασίας-Ν-2690-1999-ΦΕΚ-Α-45-9-3-1999","top_badge":null},"352097998":{"type":"document","id":352097998,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352097998/149x198/d3ec98cae2/1499503097?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352097998/298x396/518ff66790/1499503097?v=1","title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","short_title":"Βοήθημα Για Ερωτήσεις Σε Συνέντευξη. (Χρήστος Σαΐτης καθ. ΕΚΠΑ) ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":352097998,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tCCTXexNwweW1MDV5b5S42/VxS4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352097998/Βοήθημα-Για-Ερωτήσεις-Σε-Συνέντευξη-Χρήστος-Σαΐτης-καθ-ΕΚΠΑ","top_badge":null},"358090848":{"type":"document","id":358090848,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/149x198/ea9ecfc529/1504631521?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358090848/298x396/1d4e1ce296/1504631521?v=1","title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","short_title":"Ιστορία Παραρτήματος Μεσσηνίας ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":358090848,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LncvQV0yKZZMymyO7EV26c8k20M="},"url":"https://www.scribd.com/document/358090848/Ιστορία-Παραρτήματος-Μεσσηνίας-ΕΜΕ","top_badge":null},"360304426":{"type":"document","id":360304426,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360304426/149x198/f9f04b547c/1507077106?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360304426/298x396/38ad699f84/1507077106?v=1","title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","short_title":"2011 Παράρτημα ΕΜΕ Μεσσηνίας Απονομή Επαίνων.","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360304426,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N8QIet5NQ6vRT6ewNg680zfgfRE="},"url":"https://www.scribd.com/document/360304426/2011-Παράρτημα-ΕΜΕ-Μεσσηνίας-Απονομή-Επαίνων","top_badge":null},"360305556":{"type":"document","id":360305556,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305556/149x198/a7425c9bca/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360305556/298x396/3572469206/1507077120?v=1","title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","short_title":"Χαιρετισμός Του Προέδρου Της Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής Του 29ου Συνεδρίου","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305556,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FYvAiP7Bft59SGrKXNGsJBM1dyA="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305556/Χαιρετισμός-Του-Προέδρου-Της-Τοπικής-Οργανωτικής-Επιτροπής-Του-29ου-Συνεδρίου","top_badge":null},"360305558":{"type":"document","id":360305558,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/149x198/2d136612b2/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305558/298x396/9f31c7f67b/1507077120?v=1","title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","short_title":"Απολογισμός 29ου Συνεδρίου ΕΜΕ Σε Καλαμάτα Και Μεσσήνη 2012","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305558,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"GYpL6KtnwKPUX5SHXZ7rO6xLe10="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305558/Απολογισμός-29ου-Συνεδρίου-ΕΜΕ-Σε-Καλαμάτα-Και-Μεσσήνη-2012","top_badge":null},"360305573":{"type":"document","id":360305573,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/149x198/f9332a3b16/1507077120?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360305573/298x396/d73e975142/1507077120?v=1","title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","short_title":"Ρεπορτάζ Εφημερίδας ΦΩΝΗ Μεσσηνίας Για Το 29ο Συνέδριο Της ΕΜΕ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360305573,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yGMkcCH3FCg5IZVyibEE+i5O6Tg="},"url":"https://www.scribd.com/document/360305573/Ρεπορτάζ-Εφημερίδας-ΦΩΝΗ-Μεσσηνίας-Για-Το-29ο-Συνέδριο-Της-ΕΜΕ","top_badge":null},"360768128":{"type":"document","id":360768128,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/149x198/c545b1bde6/1507207052?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360768128/298x396/87c4e66422/1507207052?v=1","title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","short_title":"Λογοτεχνικά Ι Γιάννης Πλατάρος","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":360768128,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lePd16KPSiTckswfcD51fFp33ek="},"url":"https://www.scribd.com/document/360768128/Λογοτεχνικά-Ι-Γιάννης-Πλατάρος","top_badge":null},"361094408":{"type":"document","id":361094408,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/149x198/4b80a1bf9f/1507550570?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361094408/298x396/9b06c856f3/1507550570?v=1","title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","short_title":"Μαθητικός Διαγωνισμός Ο ΘΑΛΗΣ","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":361094408,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tsxmW2VWDoyKZRxbJg691eS2ERE="},"url":"https://www.scribd.com/document/361094408/Μαθητικός-Διαγωνισμός-Ο-ΘΑΛΗΣ","top_badge":null},"362404191":{"type":"document","id":362404191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362404191/149x198/0c2bb71e30/1508791514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362404191/298x396/6e663bd497/1508791514?v=1","title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","short_title":"34ο Συνέδριο ΕΜΕ Λευκάδας 3-4-5 Νοεμβρίου 2017","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":362404191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fD8JISFkjH05IcM65mvMQ9/vPbg="},"url":"https://www.scribd.com/document/362404191/34ο-Συνέδριο-ΕΜΕ-Λευκάδας-3-4-5-Νοεμβρίου-2017","top_badge":null},"371539606":{"type":"document","id":371539606,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/149x198/8e1d5cd87b/1518646366?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371539606/298x396/35b043315f/1518646366?v=1","title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","short_title":"Ιστορία Καρναβαλιού Μεσσήνης - Ηλία Μπιτσάνη","author":"Γιάννης Π. Πλατάρος","tracking":{"object_type":"document","object_id":371539606,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"iKVYEZv0zJSODX2vEoCMevSsaUg="},"url":"https://www.scribd.com/document/371539606/Ιστορία-Καρναβαλιού-Μεσσήνης-Ηλία-Μπιτσάνη","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/57789982","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=EqFqKqeUfc1OtW%2F5uClkjPHY%2F80%3D&authenticity_token=hrLEud78f4AOvZ9oKZ%2BdvJK4sT0I2xIa%2FPPF4kJMbzP6adGKiDs0xFeRR6oy%2BaD4w%2FqKzwpTk2LIDkOC546ugg%3D%3D&expires=1540423443&wordDocumentId=57789982&wordUploadId=60656031"},"renewal_nag_props":null}-->