Monitor Polski Nr 45

— 2547 —

Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.13 20:40:25 +02'00'

Poz. 506

506
OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 maja 2011 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ogłasza się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Naro1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676. 2) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M. P. Nr 15, poz. 158).

1. Dowództwo Wojsk Lądowych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 2. Dowództwo Sił Powietrznych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Marynarki Wojennej w  Gdyni wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 4. Dowództwo Wojsk Specjalnych w Krakowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 5. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

ww

8. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i  jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej.

9. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 11. Szefostwo Inżynierii Wojskowej w Warszawie.

12. Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

w. rcl .go v.p l
w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych dowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.2) Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 maja 2011 r. (poz. 506)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. J e dnos t ki o rg an i zacyj n e p o d l eg łe

13. Szefostwo Obrony Przeciwlotniczej w Warszawie.

14. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

15. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 16. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie.

17. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

18. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 19. Wojskowy Dozór Techniczny w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 20. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

21. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi. 22. Jednostka Wojskowa Nr 3984. 23. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 24. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie. 25. Wojskowe Biuro Emerytalne w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Monitor Polski Nr 45

— 2548 —

Poz. 506

26. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie. 27. Delegatura Departamentu Kontroli w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. 28. Drukarnia Wydawnictw Specjalnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie.

49. Zespół Taktycznych Systemów Transmisji Danych i NAVSTAR GPS w Warszawie. 50. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, BELGIA. 51. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, USA. 52. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, BELGIA.

29. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie. 30. Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 31. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi w Warszawie. 32. Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie.

33. Resortowe Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Sieci i Usług Teleinformatycznych w Warszawie. 34. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie. 35. Centralny Węzeł Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

36. Regionalny Węzeł Łączności w Bydgoszczy, Krakowie, Legionowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. 37. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie, Bydgoszczy i Wrocławiu. 38. Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie.

39. Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

40. Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie i Toruniu. 41. Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

42. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

43. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej — Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego w Warszawie.

ww

44. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Budowy i Wdrażania Narodowego Centrum Wspomagania Operacji Powietrznych w Warszawie. 45. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej — Dyrektor Programu Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych i Przeciwpancernych Pocisków Kierowanych w Warszawie. 46. Zespół do Spraw Profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP w Warszawie. 47. Zespół do Spraw Służby w  Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie. 48. Zespół do Spraw Sytuacji Szczególnych w Warszawie.

w. rcl .go v.p l
53. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych Brunssum z  siedzibą w Brunssum, HOLANDIA. 54. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Powietrznych Ramstein z  siedzibą w Ramstein, NIEMCY. 55. Polski Zespół Łącznikowy przy Sojuszniczym Dowództwie Sił Heidelberg z siedzibą w Heidelbergu, NIEMCY. 56. Polski Zespół Łącznikowy przy Dowództwie Centralnym USA z siedzibą w Tampa, USA. 57. Polskie Biuro do Spraw Realizacji Programu CP5A0044 przy Agencji NC3A NATO z  siedzibą w Brukseli, BELGIA. II. J e dnost k i or ga niza cy jne A. Nadzorowane: 1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie wraz z podległymi oddziałami terenowymi. 2. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. 3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. 4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 5. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. 6. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. 7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie. 8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie. 9. Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu. 10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku. 11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce. 12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu.

Monitor Polski Nr 45

— 2549 —

Poz. 506

13. Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie. 14. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. 15. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie. B. Nadzorowane z tytułu pełnienia w nich służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych: 1. Naczelna Prokuratura Wojskowa w Warszawie.

2. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. w Warszawie. 3. Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce. 4. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie.

2. Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Poznaniu i Warszawie.

3. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy, Elblągu, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze.

4. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 5. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi. 6. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

C. Nadzorowane, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa:

1. Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o. o. w Poznaniu.

ww

w. rcl .go v.p l
5. Wojskowe Zakłady Kartograficzne sp. z o. o. w Warszawie. 6. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi, Nr 2 S.A. w Bydgoszczy i Nr 4 S.A. w Warszawie. 7. Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. w Zegrzu i Nr 2 S.A. w Czernicy. 8. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. w Poznaniu. 9. Wojskowe Zakłady Mechaniczne S.A. w Siemianowicach Śląskich. 10. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu. 11. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni w upadłości likwidacyjnej. 12. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 13. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. 14. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 15. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 16. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. 17. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.