TOKSIČNOST METALA, INHIBITORSKA DEJSTVA I ELIMINACIJA IZ ORGANIZMA

Elementarni metali i njihova jedinjenja Unos teških metala u organizam: • • • inhalacijom putem hrane ili tečnosti apsorpcijom kroz kožu Oni su stabilni i bioakumulativni.

Dve vrste teških metala:
esencijalni (Mg, Zn, Cu, Fe i dr.) bez biološke uloge

Faktori koji utiču na toksičnost metala: • • • • • • interakcija sa esencijalnim metalima formiranje kompleksa metal-protein starost i stepen razvoja lične navike hemijski oblik metala imunološki status pojedinca .

Raspored toksičnih metala u periodnom sistemu PERIO DA GRUPE VIII II IV V VI / Ni Pd Pt I / (Cu) Ag Au II Be (Zn) Cd Hg III / / / Tl IV / / Sn Pb V / As Sb Pb VI / Se Te / .

-OH • formiranje nerastvornih soli u biološkim tečnostima • razgradnja biopolimera • oksidoredukcione reakcije u kojima nastaju slobodni radikali .Posledice toksičnosti: • vezivanje sa -SH. -NH2.

Utvđivanje koncentracije teških metala: biopsija u kosi krv urin .

01 0.03 1.54 .78 0.00 1.Posledice dugogodišnjeg rada u fabrici stakla ELEMENT I Sadržaj metala u zubima pacijenta(ppm) Sadržaj metala u kontrolnim yubima zubima(ppm) Talijum Bizmut Olovo Kadmijum 3.40 0.0 50.10 14.

Cd. Sr. Hg. Pb.Vatromet izvor oslobađanja teških metala Oslobađaju se: Ba. As. Cu. Zn i Cr .

elementarna Hg u neorganskom obliku u organskom obliku .ŽIVA Nema poznate funkcije u organizmu. ima visok napon pare. Jedini metal koji je tečan u elementarnom stanju.

Prirodni načini oslobađanja Hg su: vulkanske erupcije prodiranje Hg isparenja iz užarene utrobe zemlje prirodno razlaganje stena Koncentracija Hg u životnoj sredini se povećava. .

transport i obrada rude topljenje metalnih ruda sagorevanje fosilnih goriva Organski oblik Hg je toksičniji od neorganskog (bioakumulacija). .Oslobađanje Hg usled ljudskih aktivnosti: iskopavanje.

.Toksični efekti žive se ispoljavaju preko dva mehanizma: 1) živa katalizuje proizvodnju peroksida koji dalje utiču na stvaranje hidroksi radikala i lipidnih peroksida 2) živa smanjuje sposobnost tela da se bori sa jako reaktivnim derivatima kiseonika.

Živa može formirati jaku direktnu vezu sa selenom.Zbog svog afiniteta prema slobodnim sulfhidrilnim grupama živa se vezuje za glutation (GSH) i time inhibira enzime koji su uključeni u mehanizam GSH-a. čime onemogućava da selen vrši svoju ključnu ulogu kao konstituent glutation peroksidaze .

Dva druga bitna antioksidativna enzima koja su inhibirana živom su superoksid dismutaza (SOD) i katalaza. Posledica inhibicije ovih enzima se ogleda u povećanoj količini slobodnih radikala. kao i na centralni nervni sistem. koji posebno loše utiču na mitohondrijalne funkcije. .

Katjon RHg naročito toksičan oblik. koja se vrši pomoću supstanci koje sadrže grupu X-Co(II)-CH3. koja disosuje na sličan način: X-Co(II)-CH3 + H2O → X-Co(III)(OH)2 + CH3 . Nastaje karbanjonskom biometilacijom.

a kod obolelih od poremećaja nervnog sistema 95% ima plombe .Živine plombe 48-55% Hg 500 t u plombama kod Amerikanaca koncentracija Hg para 10 puta veća kod onih koji imaju plombe 78% ima plombe.

promene u strukturi ličnosti. pobačaji i oštečenje semene tečnosti. gluvoću. umori glavobolje -negativni efekti na reprodukciju. -oštećenje DNK i hromozoma -alergijske reakcije koje uzrokuju osipe. kao što su defekti pri rodjenju. gubitak kordinacije rada mišića i gubitak pamćenja.Živa ima brojne efekte na ljudski organizam ali oni se mogu sistematizovati i pojednostaviti u glavne efekte: -smetnje pri funkcionisanju nervnog sistema -oštećenje funkcija mozga. trzaje. koje mogu da uzrokuju smanjenje sposobnosti učenja. . promene u vidu.

D-penicilamin Mikrobiološki odbrambeni sistem • liaza RHgX + H + X → RH + HgX2 • katalaza HG(SR)2 + NADPH + H → Hg(0) + NADP + 2RSH .Detoksikacija BAL. DMSA.

.

BERILIJUM U prirodi u relativno maloj količini u: mineralnim stenama ugljevima tlu vulkanskoj prašini .

Čovek ga uvodi u životnu sredinu: produkcijom metala sagorevanjem uglja i ulja .

Dobro inhibira neke hidrolitičke enzime i Čvrsto se vezuje s nukleinskim kiselinama. Efekti: berluoza hronična berlijumova bolest (malaksalost. .U vodenim rastvorima je nerastvoran. pa dolazi do nagomilavanja. umor i disajni problemi) povećava mogućnost za razvitak raka i oštećenja DNK Sporo se eliminiše iz organizma.

ARSEN As(III) i As(V) Neorganska jedinjenja: • • • pesticidi u industrijskim procesima konzervansi Organski As manje štetna od neorganskog (lečenje tropskih bolesti) .

Toksični efekti potiču od As(III) Vezuje se za -SH Inhibira sintezu ATP-a ( sličnost sa P ) Zločinačka trovanja .

Izloženost As neorganskim jedinjenjima: Visoka izloženost neorganskim As jedinjenjima: iritacija stomaka smanjena proizvodnja crvenih i belih krvnih zrnaca iritacija pluća promene na koži i noktima neplodnost i pobačaje kod žena smetnje pri radu srca oštećenje mozga oštećenje DNK .

bešike i disajnih puteva) Detoksikacija BAL . limfoni.leukemija.Izloženost organskim As jedinjenjima može da izazove: povrede nerava bolove u stomaku Kancerogen (rak kože. rak bubrega.

nitrat.TALIJUM U životnoj sredini u maloj količini. a posebno njegove rastvorljive soli (karbonat. . I sam element .acetat) su jako toksične.sulfat.

Koristi se: kao pesticid u proizvodnji sočiva. lažnog nakita i boja u kozmetici kao sredstvo za depilaciju Najefikasniji otvor u borbi protiv štetočina ( glodara ) Može zameniti kalijum u mnogim fiziološkim reakcijama .

zna se da talijum ometa esencijalne korake u proizvodnji energije u glikolizi. Drugi efekti uključuju i inhibiciju natrijum-kalijumadenozin trifosfataze i vezivanje za sulfhidrilne grupe.Iako se tačan mehanizam dejstva toksičnosti ne zna. Krebsovom ciklusu i oksidativnoj fosforilaciji. .

Prvi tipični simptomi su: gastroentitis alopecija Simptomi ozbiljnijeg trovanja su: paraliza i smanjena moć opažanja promene u jetri nefritis pulmonarni edem degenerativne promene na nadbubrežnim žlezdama tahikardija i hipertenzija .

penicilamin KCl uz diurezu aktivni ugalj Berlinsko plavo tiosulfat NE NE .Detoksifikacija BAL.

KADMIJUM Koristi se u proizvodnji: • • • • • Ni-Cd baterija keramike boja tekstila plastičnih masa .

Pušenje je rizik.U životnu sredinu ulazi iz rudnika i topionica cinka i olova. Cd (95pm) sličnost sa Ca (100pm) i Zn (74pm) Poluživot može da bude i 30 godina.jednom cigaretom se unosi 1-2 μg ovog elementa. .

deluju bar na tri mesta: 1) vezuju se za -SH grupu enzima koji obavljaju transport elektrona 2) inhibiraju enzim koji učestvuje u sintezi ATP-a 3) inhibiraju ATP-azu koja oslobadja energiju potrebnu za aktivni transport vitalnih supstanci u ćeliji.Joni kadmijuma . vezujući se u ćelijama mitohondrija. gde je veliki broj enzima koji vrše procese metabolizma. .

pa čak neplodnost oštećenje CNS-a.Kompleks sa metalotioneinom Cd istiskuje Ca iz kostiju Trovanje kadmijumom izaziva: oštećenja bubrega oštećenje kostiju diareju stomačne tegobe probleme u reprodukciji. DNK i imunog sistema .

Kancerogen (rak pluća) Nema efektivne terapije DMSA za srečavanje dodatne apsorpcije .

Se(0) Se(II) Učestvuje u oksidoredukcionim reakcijama. . Se(IV).SELEN Esencijalnih metala sa potencijalnim toksičnim dejstvom Oblici: Se(VI).

peroralno i resorpcijom kroz kožu. Dejstvo žive inhibira tako što se vezuje za nju i time sprečava gubitak potrebnih metala bakra i cinka.Selen ulazi u sastav selenocisteina koji učestvuje u katalitičkim reakcijama glutation peroksidaze u ćelijama. što u stvari živa uzrokuje. Selen se u organizam može uneti inhalacijom. on sprečava toksično delovanje mnogih drugih metala kao što su živa. time štiteći lipide u membranama. . nukleinske kiseline i proteine od štetnih efekata slobodnih radikala i drugih oksidacionih molekula. kadmijum i olovo. Iako selen sam po sebi može biti toksičan.

Simptomi akutnog trovanja selenom su: nadražaj sluzokože kašalj i kijanje povraćanje vrtoglavica ponekad se oseća miris belog luka u izdahnutom vazduhu Simptomi trovanja kod hronično trovanja su slični kao oni kod akutnog. ali se javljaju i: mučnina nesanica razdražljivost malksalost metalan ukus u ustima .

EDTA i GSH.Sulfid selena je kancerogen. a ostala jedinjenja imaju antikarcinogene efekte. Terapija kiseonikom. . Terapija trovanja selenom se zasniva na podsticanju ekskrecije selena.

HROM Hrom se prirodno nalazi u: stenama tlu biljkama životinjama vulkanskoj prašini i gasovima .

Koristi se u: Najvažnija oksidaciona stanja • • industruji boja kožarskoj i drvnoj industriji proizvodnji nerđajućeg posuđa Cr(0) Cr(III) Cr(VI) • .

jer služi kao kofaktor za dejstvo insulina i pomaže održavanje normalnog nivoa glukoze u krvi. Cr(VI) toksičan oblik izaziva: osip kože čireve akutno oštećenje bubrega oslabljeni imuni sistem respiratorne probleme oštećenje jetre Cr(VI) je KANCEROGEN .Cr(III) je jedan od esencijalnih elemenata.

koji je najopasniji. Primena: u industriji boja u industriji plastike u poljoprivredi kao pesticid .KALAJ Kalaj se uglavnom koristi u organskom obliku.

centralni nervni sistem Akumulira se u periferni nervni sistem tkivu srca .Jedinjenja trietilkalaja su najopasnija za ljudsko zdravlje.

Simptomi akutnog trovanja su: iritacija kože i očiju glavobolja bolovi u stomaku mučnina vrtoglavica Simptomi hroničnog trovanja su: depresija oštećenje jetre oštećenje mozga oštećenje hromozoma manjak crvenih krvnih zrnaca .

BARIJUM Oblici: elementaran i u jedinjenjima sa S. više u zemljištu i hrani . C i O U prirodi mala zastupljenost.

Oslobađa se pri : Koristi se za pravljenje: boja cigli crepa stakla gume • vađenju rude • procesima rafinacije • proizvodnji njegovih jedinjenja .

Stabilna barijumova jedinjenja se zadržavaju na zemljištu. u sedimentnim stenama ili u vodi. udisanjem prašine U organizam se unosi putem hrane putem vode . Neka njegova jedinjrnja rastvorna su u vodi tako da se nalaze u jezerima i rekama.

slabost mišića i oštećenje bubrega i srca. nadražaj želuca. povećanje krvnog pritiska. .Nerastvorna jedinjenja su netoksična (BaSO4) Barijum je mišićni i srčani otrov Velike količine izazivaju: poteškoće pri disanju. promene srčanog ritma.

Zagađenost NaCl (tragedija u Kini) KIATING PARALIZA

Nije KANCEROGEN

Testiranje je veoma složeno.

BAKAR
Koristi se za proizvodnju: • • elektične opreme i metalnih legura sredstava protiv gljivica i korova potiče od vulkanskih erupcija oslobađa se: iz rudarskog otpada iz otpadnog materijala pri proizvodnji električnih vodova i cevovoda

Najtoksičniji oblik je dvovalentni bakar • Esencijalni metal ulazi u sastav enzima važan za iskorišćenje gvožđa potreban za normalne fiziološke procese

• Bakar i njegove soli predstavljaju emetična sredstva

Apsorpcija bakra preko pluća Deponuje se u jetri bubrezima slezini srcu plućima želucu kosi noktima gastrointestinalnog trakta kože .

Nasledne bolesti usled poremećenog metabolizma bakra Wilson-ova bolest Menke-ova bolest .

Sredstva za prečišćavanje vode sadrže aluminijum.ALUMINIJUM JEDAN OD NAJRASPROSTANJENIJIH ELEMENATA U PRIRODI Koristi se u mnogim granama industrije. Drugi izvori aluminijuma su: ALUMINIJUMSKO POSUĐE ALUMINIJUMSKE FOLIJE POMOĆNA LEKOVITA SREDSTVA NEKI PEKARSKI PRAŠKOVI RAFINISANA HRANA .

.

Resorpcija aluminijuma preko gastrointestinalnog trakta pluća Akumulira se u mozgu mišićima jetri plućima kostima bubrezima reproduktivnim organima želicu .

Toksičnost aluminijuma izaziva brojne kliničke simptome. Opšti simptomi su: velike glavobolje abnormalan rad srca depresija ukočenost ruku i stopala nejasan vid .

Smatra se da je aluminijum uzročnik: Alzhaimer-ove bolesti Parkinson-ove bolesti .

urin.Glavni uzrok za rak dojke je ANTI-PERSPIRANT Štetnost proizvoda koji sadže ALUMINIJUM-HLORHIDRAT Medicinski testovi za proveravanje koncentracije aluminijuma koriste: krv. stolicu. . kosu i nokte.

Detoksikanti koji se koriste za izbacivanje aluminijuma iz organizma: DEFEROKSAMIN EDTA .

Cu. Zn) Legure se koriste za pravljenje: • • • • • metalnog novca nakita posebnih vrsta čelika nikal-kadmijumovih akumulatora posuđa . Cr.NIKAL Koristi se u kombonaciji sa drugim metalima u legurama (Fe.

N a j v e ć i i z v o r i s u: dim cigareta izduvni gasovi motornih vozila đubrivo superfosfati prerađena hrana hidrogenizovana mast i ulja prašak za peciva testiranje nuklearnih uređaja sagorevanje tečnih goriva zubne plombe .

Male količine nikla su potrebne organizmu za proizvodnjuj crvenih krvnih zrnaca

Veliki količine nikla prouzrokuju : oštećenja srca oštećenja jetre smanjenje telesne težine iritaciju kože

Apsorpcija nikla preko:
pluća kože gastrointestinalnog trakta

Akumulira se u:
plućima

moždavom tkivu

Unošenje prvelike količine nikla u organizam izaziva: • • • • • • • • veću verovatnoću razvoja kancera pluća, sinusa, grla i prostate mučninu i vrtoglavicu posle udusanja dimova i para nikla plućnu emboliju otežano disanje urođene mane kod novorođenčadi astmu i hronični bronhitis alergijske reakcije kao što su osip kože, uglavnom od nakita oboljenja srca

trenunutno i odloženo glavobolja bronhopneumonija vrtoglavica edem pluća mučnina oštećenje centralnog povraćanje nervnog sistema Duže izlaganje uticaju Ni(CO)4 povećava rizik raka pluća i sinusa. Akutno trovanje nikal-korbonilom odvija se u dve faze. . Velika toksičnost nikal-karbonila.Nikal i njegova jedinjenja izazivaju opšta i lokalna oštećenja.

stolici i urinu.Merenje koncentracije nikla u: krvi. . Merenja se koriste za procenu izloženosti niklu.

OLOVO Nalazi se u malim količinama u zemljinoj kori Potiče od ljudske aktivnosti Trovanje olovom naziva se saturizam. Pb je jedan od četiri najštetnijih metala U organizam dospeva u obliku Pb(II). PbO i (C2H5)4Pb .

neispravno odlaganje otpadnog materijala i olovnih boja. sagorevanje fosilnih goriva. Osnovni izvor Pb u vodi za piće su vodovodne instalacije.Procesi pri kojima se oslobađa Pb: topljenje ruda. .

.Oksidi predstavljaju najveću opasnost. a među njima je najvažniji Pb3O4 Upotreba Pb3O4 crvena boja krastal.staklo gleđ Pb se iz vazduha i vode akumulira u poljiprivrednim proizvodima i životinjama na farmama.

Veliki izvori Pb su izduvni gasovi. ISTRAŽIVANJE Kod dece koja žive u velikim gradovima koncentracija Pb je 24 puta veća u poređenju sa istom kod dece koja žive u udaljenih predgrađima. .

.Olovo se resorbuje u: gastrointestinalnom traktu zavisi od starosti odrasli resorbuju 10% i zadržavaju 5% deca resorbuju 40% i zadržavaju 30% respiratornom sistemu Akumulira se u kostima (90%). bubrezima. plućima i slezini. aorti. jetri.

Može prouzrokovati: poremećaj biosinteze hemoglobina i anemiju povišenje krvnog pritiska oštećenje bubrega pobačaj poremećaj nervnog sistema oštećenje mozga poremećaje ponašanja kod dece smanjenje sposobnosti pamćenja kod dece .Pb nema esencijalnu ulogu u ljudskom organizmu.

Gradi komplekse sa ligandima koji sadrže S. . N ili O. Izaziva poremećaj u sintezi globinskog dela hemoglobina.Mehanizam toksičnosti Pb je višestruk. Pb i Ca koriste ista transportne mehanizme. perifernom i autonomnom nervnom sistemu. Neurotopno delovanje na centralnom. Izraziti afinitet Pb prema koštanom tkivu.

Simptomi akutnog trovanja su: metalni osećaj u ustima suho grlo povraćanje abdominalni bolova slabljenje pulsa paraliza Simptomi hroničnog trovanja su: jaka i stalna zamorenost gubljenje apetita glavoboja postepena anemija .

Toksičnost olova kod dece može izazvati: poremećaj kognitivnih funkcija mentalnu retardiranost poteškoće pri učenju smanjenu pažnju povećane probleme u ponašanju smanjenje fizičkog rasta . Deca su osetljivija.Toksični efekti Pb razlikuju se kod odraslih i dece.

Kod akutnih trovanja prva mera povraćanje ili ispiranje želuca.Ne postoje sigurni dokazi o kancerogenom dejstvu Pb na čoveka. Kod hroničnih trovanja postoji rizik od MOBILIZACIJE OLOVA .

dimerkaprol Ca2EDTA Detoksikacija penicilamin sukcimer .

KOBALT Koristi se za pravljenje: legura pigmenata kuhinjskog posuđa .

Prirodni izvori so prašina morska voda Oslobađa se: sagorevanje uglja i nafte iz izduvnih gasova motornih vozila .

ali se njegova jedinjenja rastvaraju. hrana i voda) . Svi smo izloženi štetnosti ovog metala (vazduh.Čist kobalt se ne rastvara u vodi.

Co je potencijalni kancerogeni metal . uključujući i astmu zapaljenje pluća 1960.Akutno trovanje praćeno je: oštećenjem pluća. neke pivare dodavale su kobalt pivu.

. Cinkove soli su jaka emetična sredstva.CINK Mnogo vrsta hrane sadrži Zn Voda takođe sadrži Zn Esencijalni element za organizam Zn spada u fiziološki aktivne i korisne oligoelemente.

U fabrikama pri toplenju ruda. naročito pri pravljenju mesinga. količine unete soli Toksičnost zavisi od količine koja ostaje u telu koncentracije rastvora . kod radnika se javlja CINKOVA GROZNICA. Latentnu dozu Zn soli je vrlo teško odrediti.

Simptomi trovanja cinkom su: bolovi u oblasti organa za varenje povraćanje proliv .

Toksičnost matala koji ulaze u sastav lekova U ovu grupu metala spadaju: Al Bi Li Pt Au (kao antacidi) (u lečenju gastroitestinalnog poremećaja) (u lečenju neuroloških poremećaja) (antitumorska dejstva) (u lečenju nekih oblika reumatizma) .

Najveća koncentracija u bubrezima. a nešto manja u jetri. u kozmetici i lečenju malarije. proizvodnji radiokontrastnih sredstava. Trovanja Bi su retka i isključivo medicinska .BIZMUT Koristi se u lečenju diareje i drugih gastrointestinalnih poremećaja.

Ne smatra se kancerogenim elementom Posle hronične izloženosti dolazi do: gubitka apetita opšte slabosti groznice reumatskih bolova gingivitisa i dermatitisa Detoksikacija BAL .

može da zamenu ćelijske katjone Li može da smanji aktivnost ATP-aze .LITIJUM Jedinjenja Li se koriste u lečenju psihijatrijskih bolesti.

Simptomi trovanja su: mučnina povraćanje aritmija grčevi ataksija psihosomatska retardiranost .

Cisplatina je mutageni reagens. Soli Pt mogu izazvati: promena DNK kancer alergijske reakcije oštećenje koštane srži Izaziva potencijalnu toksičnost (Se) .PLATINA Najveći toksikološki značaj ima cisplatina.

ZLATO Primenjuje se: za izradu nakita u industriji zbog dobre provodljivosti u medicini kod lečenja reumatodnog artritisa i kožne bolesti .

Najčešće toksične reakcije na Au su: dermatitis glomerulonefritis .Resorpcija – slaba u gastrointestinalnom traktu Eliminacija – putem urina ili fecesa Dugo se zadržava u organizmu.

Eliminacija toksičnih metala iz organizma Metode lečenja – terapija helatima + procesi dekontaminacije u medicini dekontaminacija prečišćavanje vode TH je hemijski proces .

Nastali kompleksni molekuli su: • • • • biološki neaktivni netoksični metabolički stabilni rastvorni u vodi .

Za lečenje trovanja teškim metalima koriste se ANTIDOTI: • • • • • • dimerkaptopropanol (BAL) CaNa2EDTA D-penicilamin deferoksamin DMSA DMPS .

.

.

BAL Neželjena dejstva su: apcesi na mestu davanja injekcije tahikardija povišenje krvnog pritiska glavobolja .

D-penicilamin HSC-(CH3)-CHNH2-COOH Lek izbora kod Wilson-ove bolesti Neželjena dejstva su: mučnina povraćanje Kontra indikacija je alergija na penicilin .

EDTA Uobičajana neželjena dejstva su: gastrointestinalna uznemirenost glavobolja Može da interaguje sa insulinom i lekovima za srce. .

DMSA Koristi se zajedno sa BAL-om ili kao njegova zamena. Ima blaga neželjena dejstva: osip kašalj mučnina diareja .

.Uz terapiju helatima simultano se koriste i procedure dekontaminacija: • lavaža creva • irigacija crevnog trakta • emetički efekat • purgativna sredstva (laksativ) • tretman aktivnim uglje Helirajuće karakteristike imaju mnoge lekovite trave i dodaci ishrani.

Posledice toksičnosti metala kreću se od jedva primetnih do ozbiljnih bolesti. Toksični metali mogu da izazovu ireverzibilna oštećenja. Toksičnost teških metala je često rezultat izloženosti malim koncentracijama metala tokom dužeg perioda. .