Unang Markahan

Paksa: Bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

Bilang ng Araw /Sesyon: 40

ANTAS 1) Resulta/Inaasahang Bunga Pamantayang Pangnilalaman (Content Standard): Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Kakailanganing Pag-unawa (Essential Understanding): Ang ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya ay nagbigay -daan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino na pinaunlad ng mga karanasan ng nakaraan na nagpasalin-salin at naging bahagi ng kasaysayan Nauunawaan ng mag-aaral ang : • Pinagmulan ng Kapuluan, Lokasyon, Laki, Hugis, Klima ng Pilipinas , Rehiyonalisasyon at mga Pangkat-Etnolinggwistiko ng Pilipnas at Likas na Yaman ng bansa Sinaunang kabihasnang Pilipino (aspetong pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkultural kabilang ang Pagdating at Paglagananp ng Islam) Kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Pamantayan sa Pagganap (Performance Standard): Ang mag-aaral ay nakapaguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Mahahalagang Tanong (Essential Question): Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino?

Ang mag-aaral ay:
nakapagpapaliwanag ng iba’t ibang teorya ng pinagmulan ng kapuluan nakapaglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa nakapagpapaliwanag ng mga katangian ng mga pangkat-etnolinggwistiko ng Pilipinas nakapagbabalangkas ng wastong gamit at pangangalaga ng mga yamang likas ng bansa nakapagsusuri ng naging ugnayan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino naipagmamalaki ang pagkakaroon ng sariling kultura natatalakay ang mga isyung pangkapaligiran at kultural naipaliliwanag ang kahalagang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino

1

Batay sa pananaliksik tulad ng paggamit ng citation at bibliograpiya B.ANTAS 2 Pagtataya Inaasahang Pagganap (Product/ Performance): Ang mag-aaral ay nakapag-uugnay ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pagunlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa (At the level of understanding): Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa pamamagitan ng: Pagpapaliwanag (Explanation) Ipaliwanag ang ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Kraytirya: Katanggap-tanggap. Kalidad ng impormasyon Interpretasyon (Interpretation) Bigyang-kahulugan ang naging tugon ng sinaunang tao sa kanilang kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Kraytirya: Kaangkupan. Kaalaman sa kontekstong pangkasaysayan C. malalim kalidad ng impormasyon Sa Antas ng Pagganap (At the level of performance): Pagtataya sa lalim ng paguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino batay sa mga sumusunod na kraytirya: A. makatotohanan 2 .

Kraytirya: katnggap-tanggap. naglalahad ng sariling pananaw.Paglalapat Magmungkahi ng mga gawaing pangkapaligiran na tutugon sa pagpapanatili at patuloy na pagpapaunlad ng kabihasnang Pilipino. kaangkupan ng mensahe 3 . Kraytirya: Makatotohanan. napapanahon Perspektibo (Perspective) Bigyang-katwiran ang pananaw na ang sinaunang kabihasnang Pilipino ay nabuo at umunlad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa heograpiya.

Ipahayag ang naging damdamin nila sa kanilang nabuong kabihasnan Kraytirya: Makatotohanan. may katapatan Pagkilala sa Sarili (Self-Knowledge) Magnilay sa kahalagahang pangkasaysayan ng pagkabuo at pagunlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Kraytirya: May katapatan.Empatiya (Empathy) Ilagay ang sarili sa katayuan ng sinaunang Pilipino. naglalahad ng kahinaan at kalakasan 4 .

antas ng pag-unawa at kasanayan ng mag-aaral tungkol sa pag-aaral ng bahaging ginampanan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Inaasahan din na magsasagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan.ANTAS 3 Plano sa Pagkatuto Gabay sa Pagtuturo-Pagkatuto ng Aralin (Teaching Guide): A. Iminumungkahi din sa guro na magbigay ng pang-unang pagsusulit (pre-test) gamit ang iba’t ibang paraan tulad ng paper and pencil. Pagtuklas (Explore) Sa bahaging ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Paano nabuo at umunlad ang sinaunang kabihasnang Pilipino? Iminumungkahi na tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong din sa mag-aaral kung ano ang nais nilang matutunan. lilinangin ng guro ang dating kaalaman. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspeto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat 5 . oral test at iba pa upang mataya ang stock/background knowledge at magsilbing gabay sa guro sa pagbibigay ng angkop na gawain sa bawat mag-aaral. mga kraytirya kung paano sila tatayain at pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas. karanasan.

Ikuwento Mo Magpapakita ang guro ng mga larawan at hayaang gumawa ng kwento ang mga mag-aaral sa kung saan sa palagay nila nagmula ang bansang Pilipinas • Magsine Tayo Magpakita ng video clips o mga larawan ng pagkabuo ng Pilipinas • Tanong Ko Sagot Mo Ipasagot sa mga mag-aaral. Naniniwala ba kayo na lahat ng bagay ay may pinagmulan? Magbigay ng halimbawa tulad ng pinagmulan ng kanilang pangalan. palayaw. tawag sa kanilang bayan o lugar at iba pa. Sang-ayon ka bang likas sa tao ang mapagtanong ng mga pinagmulan ng bagay-bagay? Sa kaso ng ating bansa ano ang nais ninyong itanong? Hikayatin ang mag-aaral na bumuo ng sariling tanong na may kaugnayan sa aralin tulad ng mga sumusunod: Paano nabuo ang kapuluang Pilipinas? Saang lugar unang nanirahan ang mga sinaunang pamayanang Pilipino? 6 .Ang mag-aaral ay: nakapagpapaliwanag ng iba’t ibang teorya ng pinagmulan ng kapuluan nakapaglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa Mga Mungkahing Gawain • • Magpakita ng graphic organizer the THEN and NOW Ipakita Ko.

Paglinang (Firm-up) Sa bahaging ito ipapaskil ang mapa ng Pilipinas / power point presentation/magpapakita ng video tungkol sa katangiang pisikal ng bansa. itanong at ipasuri kung saan nauugnay ang mga bagay na nakita sa graphic organizer. Tanungin ang mag-aaral ng kanilang nalalaman ukol dito upang masuri/mataya kung ang nabuong Kakailanganing Pagunawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Ang mag-aaral ay: nakapaglalarawan ng katangiang pisikal ng bansa nakapagpapaliwanag ng mga katangian ng mga pangkat-etnolinggwistiko ng Pilipinas nakapagbabalangkas ng wastong gamit at pangangalaga ng mga yamang likas ng bansa 7 .• Pagkatapos na maisagawa ang gawain. inaasahang naitama na kung mayroon mang mali/di katanggap-tanggap na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makabuluhan at mapanghamong gawain. • Magsagawa ng dyad o pangkatin sa lima ang mag-aaral at hayaang magbigay ng sariling pananaw ang bawat isa. B. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. mga pangkat-etnolinggwistiko at mga yamang likas ng bansa .mga larawan at video clips . Inaasahang matutukoy ng mag-aaral ang mga proseso at iba’t ibang teorya sa pagsisimula at pinagmulan ng kapuluan • • Magsagawa ng malayang talakayan ang mga mag-aaral Iminumungkahi na isulat sa pisara ang mga kasagutan ng mag-aaral. Sa bahaging ito.

Mga Mungkahing Gawain Buzzsession Magbahagi ng kanilang opinyon tungkol sa mga teorya. Papiliin ang mag-aaral ng teoryang kanyang pinaniniwalaan na nagpapaliwanag ng tunay na pinagmulan ng Pilipinas. Tulad ng nasa ibaba. Gagamit ang mag-aaral ng tsart sa pagsusuri ng mga teorya. Ipabahagi ang kasagutan Teorya Ang Teorya ng Continental Drift Paglalarawan/Pagpapaliwanag kalakasan Kahinaan Puna Ang Teoryang Pasipiko Ang Teoryang Asyatiko Ang Teorya ng Tulay na Lupa 8 . Itanong din sa mga mag-aaral kung may kaugnayan ba ito sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan.

Saan matatagpuan ang mga pamayanan/pangkat na ito? 2. Paano sila naiimpluwensya ang kanilang kapaligiran? 5. Paano sila nakipag-ugnayan sa ibang pamayan/pangkat? 9 . Iyong Hanapin Bigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na magsaliksik sa silid-aklatan.Alamin Mo Ipaskil ang mapa ng Pilipinas. Itanong sa mag-aaral: Ano ang makikita sa mapa? Ano ang istruktura ng ating bansa? Bakit ito tinawag na isang kapuluan? Paano mo ilalarawan ang katangiang pisikal ng bansa? Sinu-sino ang naninirahan sa ating kapuluan? Paano sila nabubuhay? Paano nakakaapekto sa kanila ang kapaligiran? Magsagawa ng malayang talakayan. Maari ring gawin ito sa power point. internet o magsagawa ng pakikipanayam tungkol sa mga sinaunang pamayanan o pangkat-etnolinggwistiko at paano ang heograpiya ay nakaapekto sa pagbuo at pag-unlad ng mga nasabing pamayanan o pangkat. Pamprosesong Tanong: 1. Anu-ano ang kanilang pagkakatulad at pagkakaiba? 4. Paano sila nakibagay sa kanilang kapaligiran? 6. Paano sila namumuhay? 3.

etnolinggwistiko tulad ng nasa ibaba: Tatlong Pangunahing Pangkat-etnolinggwistiko Pangkat. Paano mo maiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang pamayanang Pilipino sa mga halimbawang ito? (Balikan ang Kakailanganing Tanong) Magsagawa ng malayang talakayan. Maaring isagawa ito sa iba’t ibang paraan tulad ng round table discussion. brainstorming.7.ng mga Kristiyano Pangkat ng mga Muslim Mga Katutubong Pamayanang Kultural Ivatan Ilocano Ibanag Pampango Bicolano Cebuano Waray Pangasinense Tausog Yakan Badjao Maranao Samal Lumad Ibaloy Bontoc Gaddang Ifugao Isneg 10 . Kaya Mo Ito Magpagawa ng graphic organizer sa mag-aaral upang maipakita ang tatlong pangunahing pangkat. tri-question at iba pa. panel discussion.

re-use. Pag-usapan din kung paano nakaapekto ang lugar kung saan sila nakatira sa uri ng kanilang pamumuhay.Pagkatapos nito ay ipabahagi sa mag-aaral ang kanilang sariling pamayanan sa kasalukuyan. recycle) Bigyan ng formative test ang mag-aaral. Waste Management. Hayaan ang mag-aaral na magtanong tungkol sa nakita. Magpagawa ng isang komitment o programa tungkol sa tamang paggamit at pangangalaga ng mga yamang likas ng bansa.A. Magsagawa ng talakayan sa mga pangunahing isyung may kinalaman sa paksa tulad ng: R. Bigyang diin ang paggamit ng 3R (reduce.at iba pa ) Paksa: Mga Batas Tungkol sa Likas Yaman Magsagawa ng malayang talakayan.) WOW Philippines Ipakita ang video ng WOW Phillipines o mga larawan ng mga magagandang tanawin sa bansa Ipasuri ang nakita sa video o larawan. Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Paksa: Layunin at Batayan ng Rehiyonalisasyon Paksa: Ang Likas na Yaman Paksa: Mga Pangunahing Usaping Pangkapaligiran (Climate Change. 8371o The Indigenous People’s Rights Act of 1997 at ang tungkol sa ancestral land. No. Bigyan ang bawat team ng kanilang paksa. Pagawain ang bawat team ng gabay na tanong. Bumuo ng apat Learning Teams. (Dapat makintal sa kanilang isipan ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat pamayanan at mapahalagahan ang bahaging ginanmpanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnan. 11 .

Pangkatin ang mga mag-aaral at magsagawa ng case study ng isang piling pangkat ng pamayanan na matatagpuan sa kanilang rehiyon. ang kanyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtututurong kailangan/angkop sa kanya. muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Pagpapalalim (Deepening) Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mapanghamong tanong/gawain upang sila’y magnilay. Ihahanda ng guro ang magaaral upang mailapat ang kanyang natutunan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. 12 . Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan Ang mag-aaral ay: nakapagsusuri ng naging ugnayan ng tao at heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino naipagmamalaki ang pagkakaroon ng sariling kultura natatalakay ang mga isyung pangkapaligiran at kultural naipaliliwanag ang kahalagang pangkasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino Mga Mungkahing Gawain Pagsasagawa ng Case Study.C. muling balikan ang mga natutuhan na. Dito isasagawa ang malalim na talakayan tungkol sa kahalagahan ng heograpiya sa paglinang ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Sa nakalap na impormasyon dapat silang makabuo ng teorya ukol sa kung paano nagsimula at napaunlad ang paraan ng pamumuhay ng napiling pangkat na pinag-aaralan. Ang pananaliksik ay dapat nakasentro sa paraan ng kanilang pamumuhay at ang kaugnayan ng heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng kanilang kultura at ang mga posibleng panganib o banta sa pagpapanatili nito.

Ang mag-aaral ay: nakapaguugnay-ugnay ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino 13 . Muli. Ipadama/ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kanyang sarili/sariling lugar o rehiyon upang patuloy na mapakinabangan ang likas na yaman ng bansa ng mga susunod pang henerasyon at madama ang kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. Bigyan ng summative test ang mag-aaral. Paglalapat (Transfer) Sa bahaging ito. aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na nauunawaan niya ang aralin. Maari ding magsagawa ng debate at iba pang pangkatang gawain upang maipakita ang iba’tibang pagtugon ng mga sinaunang tao sa kanilang kapaligiran sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino.Ipabahagi sa klase ang isinagawang case study. Ipabuo ang Kakailanganing Pag-unawa. balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. D. Pasulatin ng reflection/journal ang bawat mag-aaral ng kahalagahang pangkasaysayan ng pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino .

wowphilippines. Mga Kakailanganing Kagamitan: Video clips Graphic Organizer Mapa ng Pilipinas Papel. pangkat-etnolinggwistiko at iba pa Babasahin tungkol sa pasimula ng bansang Pilipinas Mga Kraytirya sa Pagtataya Internet.com. Pangwakas: Napakahalaga ang naging ugnayan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. 14 . www.Ating Gawin Magsagawa ng gawaing magpapamalas sa ugnayan ng bahaging ginampanan ng heograpiya at tao sa pagbuo at pag-unlad ng sinaunang kabihasnang Pilipino. pentel pen at iba’t ibang larawan yamang likas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful