UNANG TAON KASAYSAYAN AT PAMAHALAAN NG PILIPINAS Mga Pangkalahatan at tiyak na Kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas

na ito ng mataas na paarals, ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan. I. Ang Pag-aaral ng Kasayasayan 1. Napahahalagahan ang pag-aaral ng kasaysayan sa pagbuo at pag-unlad ng bansa. A. Kahalagahan ng Kasaysayan 1.1 Nakapagbibigay ng sariling kahulugan ng kasaysayan 1.2 Naiuugnay ang kasaysayan sa iba pang disiplihang panlipunan. 1.3 Naiuugnay ang kahulugan ng kasaysayan sa lipuna.n II. Ang Simula ng Bansa 2. Napapahalagahan ang kaugnayan ng heograpiya sa pagliang ng kabihasnang Pilipino. A. Heograpiya at kasaysayan 2.1 Nasusuri ang mga lakas at kahinaan ng iba¶t ibang teorya tungkol sa pinagmulan ng kapuluan. 2.2 Natutukoy sa mapa ang mga hangganan ng Pambansang Teritoryo ng Pilipinas ayon sa Saligang Batas 1987. 2.3 Nasusuri ang mga implikasyon ng mga probisyon ng Doktrinang Pangkapuluan (Archipelagic Doctrine) at ng Exclusive Economic Zone. 2.4 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa pagkilala sa karapatan sa mga lupaing ninuno (ancestral domain) 2.5 Nakapagbabalangkas ng mabisang paraan ng wastong paggamit at pangangalaga ng mga likas na yaman sa bansa. 2.6 Nasusuri ang mga layunin at dahilan ng rehiyonalisasyon ng Pilipinas. 2.7 Nasusuri ang epekto ng heograpiya sa mga pag-uugali at kamalayang pangkapaligiran. 2.8 Nakikilala ang teorya at ang katotohanan sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas. 2.9 Nasusuri ang implikasyon ng kasalukuyang balangkas ng populasyon sa bansa. B. Sinaunag Pamayanan 2.10 Nasusuri ang teorya tungkol sa pinagmulan ng mga unang tao sa Pilipinas. 2.11 Nailalarawan ang kultura ng mga sinaunang pamayanan at naging pag-unlad nito. 2.12 Naipagmamalaki ang kabihasnan ng mga sinaunag pamayanan. 2.14 Napahahalagahn ang mga naging impluwensya mula sa mga Asyano. III. Paglinang sa Kamalayang Pilipino

3. Napapahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino na malinang ang amalayang Pilipino. A. Kolonisasayin at Kritiyanisasyon 3.1 Nabibigyabg-puna ang paggamt ng krus at espada sa pananakop ng mga Espanyol sa mga Pilipino. 3.2 Nasisiyasat ang iba¶t ibang patakarang kolonyal ng Espanyol. 3.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng katutubong kultura bilang kasangkapan sa pananakop. 3.4 Nasusuri ang pamahalaang kolonyal at ang epekto nito sa pamumuhay ng mga Pilipino. 3.5 Nasisiyasat ang paraan ng pakikitungo ng mga Pilipino sa ma mananakop. 3.6 Naipapahayag ang damdamin sa kagitingan ng mga Muslim at ng mga katutubo sa bulubundukin ng Hilagang Luzon at iba pang pamayanan sa buong kapuluan. B. Pilipino Laban sa Ibang Dayuhan 3.7 Nabibigyang-puna ang reaksyon ng mga Pilipimo sa mga dayuhang nag-angkang manakop dito. IV. Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino 4. Napahahalagahan ang pagsibol at pag-unlas ng nasyonalismong Pilipino. A. Pagsilang ng Nasyonalismo 4.1 Nasusuri ang mga pagbabago sa ekonomiya at lipunan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo na nagbigay-daan sa pagbubukas ng Plipinas sa pandaigdigang kalakalan, pag-usbong ng mga illustrado atbp. B. Mga Kilusan Tungo sa Reorma 4.2 Nasusuri ang pagkakaiba at pagkakatulad ng Kilusang Propaganda at Katipunan. 4.3 Napahahalagahan ang pagsisikap at paninidigan ng mga propagandista at mga Katiounero sa pagtatamo ng reorma sa mapayapang pamamaraan. 4.4 Naipapahayag ang saloobin tungo sa pamamaraan ng paggamit ng pagbabago.

C. Himagsikang Pilipino 4.5 Napag-uugna-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganap sa Unang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipimno-Kastila. 4.6 Nahihinuha ang implikasyon ng kawalan ng pagkakaisa sa hmagsikan. 4.7 Nasusuri ang probisyon ng Kasunduan ng Biak-na-Bato. 4.8 Nabibigyabg-puna ang pagtatag bg pamahalaan ng mga Pilipino noong 1898. 4.9 Naipahahayag ang damdamin hingil sa proklamasyon ng kasarinlan ng Pilipinas.

5. 5. A. 4. partikular s pananakop sa Pilipinas .2 Naipapamalas ang matalinong pagsusuri sa mga pangyayaring sumupil sa nasyonalismong Pilipino. 4. 5. Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino 5.10 Naipapaliwanag ang kahalagahn ng Kongreso ng Malolos 4. 5. 5. Napahahalahagan ang pagsisikap ng mga Pilipino na makapagsarili sa kabili ng pagkakatatag ng pamahalaang Amerikano. 5.14 Napag-uugnay-ugnay ang mahahalagang pangyayaring naganp sa Ikalawang Yugto ng Himagsikang: Ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Mga Patakarang Pagsupil 5. panglipunan at pang-agrikultura na pinapairal ng mga Amerikano.6 Nasusuri ang kahalagahan ng pagkakatatag ng Asemblea Filipina.13 Nasusuri ang lipunan at pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng Hapon. 5. 5. Pagpupunyagi sa Kabila ng Pagsupil 54 Nasusuri ang mga patakaran at batas na may kinalaman sa pagsasarili ng mga Pilipino.12 Nabibigyang-halaga ang mga nagawa ng Unang Republika na itinatag sa Malolos.12 Naipagmamalaki ang ipinakitang kagalingan ng mga Pilipino upang mapalayang muli ang Pilipinas. 4.13 Nabibigyang-halaga ang pagtatag ng Iglesia Independiete ng Pilipinas. 5.15 Naipapaliwag na ang digmaan ay walang naidudulot na kabutihan at kapakipakinabang sa bansa. 5. B.7 Naipaliliwang ang bahaging ginagampanan ng mga Misyong Pangkalayaan tungo sa pagsasarili. 4.8 Nasusuri ang mga probisyon ng Batas Hare-Hawes-Cutting at Tydings-McDuffie ukol sa pagsasarili.4.3 Nasusuri ang patajarang pampulitika.5 Nasusuri ang mga nilalaman ng batas na gimawa ng Komisyon ng Pilipinas.11 Nabubuid ang mahahalagang probisyon ng Saligang-Batas ng Malolos. V. pang-ekonomiya.1 Nasusuri ang mga layunin ng panankop ng Estados Unidis sa Pilipinas.14 Nasusuri ang naging bunga ng Ikalaeang Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas.11 Nasisiyasat ang tunay at dihayag na layunin ng Hapon sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig.10 Nakapagbabahagi ng pansariling reaksyon tungkol sa: Bahaging ginagampanan sa Saligang Batas ng 1935 Naging tugon ng pamahalaan sa mga suliranin sa panahon ng Komonwelt Mga likhanh-kultural na adhikaing pagsasarili C. . Pagkabalam ng Kalayaan 5.9 Nabibigyang-puna ang mga liderato ngmga Pilipino s paghahanda sa pagsasarili 5.

mga katagngian at kahalagahan ng Saligang-Batas 7. Saligang-Batas 7. Ang Estado 7. 6. 6.6 Nasusuri ang liderato sa mga patakaran at pangangasiwa ng pamamahala mula kay Pangulong Aquino hanggang sa kasalukuyan.2 Nasusuri ang liderato sa ga patakaran at pangangasiwa sa pamahallas mula kay Pangulons Roxas hanggang sa unang yugti ng administrayon ni Pangulong Marcos.4 Natatalakay ang kahulugan. Pagtataguyod ng Kalayaan 6.1 Nasusuri ang mga suliraning kinakaharap ng malayang PIlipinas matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. mga bahagi. VII. element at kahalagahan ng People Power. A. Panunumbalik ng Demokrasya 6. Ang PIlipinas sa Ilalim ng Batas-Militar 6. Napahahalagan ang mga nagawa ng iba¶t ibang pangasiwaan mula nang makalaya ang bansa. C.2 Napaghahambing ang Nasyon sa Estado. B.3 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng Batas-Militar sa buhay at pananaw ng mga Pilipino. Kultura sa Pagtataguyod ng Demokrasya 6. A.1 Naipaliliwanag ang element mg isang Estado.4 Nailalahad ang proseso ng pagbabalangkas ng Saligang-Batas ng Pilipinas.VI.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng People Power I at II sa buhay at pananaw ng mga Pilipno at ng daigdig. B.7 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng sininig. Mga Hamon sa Kalayaan 6. 6. D. Napahahalagahan na ang pamamahala ay magkabalikat na panangutan ng pamahalaas at mamayanan. Ang Pamahalaan at ang Mamayanan 7.3 Nasusuri ang uri. 7. literature at midya sa lipunan sa pagpapanatili ng demokrasya. .

Ang Pamahalaan 7.18 Naipaliliwanag amg mga hakbang kung paano nagiging batas ang isang panukalang-batas. kababaihan at manggagawa. Mga Sangay ng Pamahalaang Nasyonal 7.13 Naiuugnay ang pag-unlad ng ekonimiya ng bansa sa pagkakaroon ng matatag at mabuting pamahalaan 7. 7. at iba pa.15 Napahahalagahan ang bahaging gigampanan ng mga sangay ng Pamahalaang Nasyonal at sa pagtatamo sa isang matatag at maunlad na bansa. 7. 7.9 Napapahalagan ang iba¶t ibang karapatan tulad ng kalusugang pangreproduktibo ng mga batas.11 Nasisiyasat na mapanri ang mga kakayahan at katangian ng isang lider. 7.19 Naioahahayag ang kahalagahan ng paggawa na kinakailangan at nararapat na batas para sa katatagan ng bansa. 7. D.16 Nasusri ang mga kwalipikasyon tungkulin at kapangyarihan ng mga sumusunod: Pangulo Pangalawang Pangulo Gabinete G.14 Naipapahayag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang matatag na pamahalaan. 7.5 Naihahambing ang mahahalagang probisyon ng iba¶t ibang Saligang-Batas. Sangay tagapagbatas 7. child abuse.10 Naipaliliwang ang kahalagahan ng pakikilahok ng mamayanan sa ibat¶ibang prosesong pampulitika 7. F.8 Nabibigyang-proteksyon ang mga batas ng kababaihan at manggagawa batay sa nga pangaabuso sa kanilang karaoatan tulad ng child ang drug trafficking. Pagkamamayan 7.12 Nasusuri ang tungkulin at gawain ng pamahalaan 7. 7. migrant workers.7 Nasusuri ang mga karapatan at tungkulin ng isang mamayan. C. Sangay Tanggapan 7.7.20 Natataya ang pagganap sa pagsasabatas ng mga kasapi mg Sangay Tagapagbatas. .17 Nasusuri ang katangian at pagganap sa tungkulin ng Kongreso. E.6 Naipaliliwang ang mga proseso sa pagtatamo at pagsasawalang-bisa ng pagkamamayanang Pilipino.

21 Nasusuri ang pagpapatupad ng mga batas sa pagtatamo ng pambansang kalayaan at kapayapaan.H.22 Nasusuri ang organisasyon. 7. 7. 7. Cilvil Service COA). 7.32 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pambansang badget. Komisyong Konstitusyonal 7. 7. 7. tungkulin at kapanyarihan ng pamahalaang lokal batay sa Lical Government Code tungkol sa pagkakaroon ng isang maunlad na bansa.30 Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaang lokal sa katatagan ng bansa.34 Nabibigyang-puna ang paraan ng paggugol ng pamahalaan.33 Nasusuri ang pinanggagalingan ng pondo at pinagkakagastusan ng pamahalaan.29 Nasusuri ang balangkas.26 Natataya ang oagganap na tungkulin ng mga bumubuo ng Sangay Tagapaghukom.35 Napahahalagahan ang pangangalaga sa pananalapi ng bayan sa pamaamagitan ng maayos na paggugol.37 Nasusuri ang mga suliraning panlabas na kasalukuyang hinaharap ng bansa. J.31 Natataya ang pagganap ng tungkulin ng pamahalaang likal. 7.28 Nakapagbibigay-reaksyon sa tunkulin ng Komisyong Konstitusyonal sa (COMELEC. 7. Badget 7. 7. Pamahalaamg Lokal 7.38 Nabibigyang-halaga ang mga paraang ginagamit sa suliraning panlabas tulad ng mga sumusunod: Dialogo (Dialogue) Tratado (Treaties) Protocol Convention . 7. I.35 Nasusuri ang mga patakarang panlabas ng bansa. tungkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga hukuman sa bansa.25 Naipahahayag ang kahalagahan na isang Malaya. Sangay Tagaphukom 7. K.23 Naipaliliwanag ang kahulugan at sakop ng bawat haligi ng karuningan (5 Pillars of the Philippine Justice Sysyem). makaturungan at matatag na sistema ng paghuhukom 7.27 Nassuri ang organisasyon. L. Pakikipag-ugnayang Panlabas 7. 7. tngkulin at saklaw na kapangyarihan ng mga Komisying Konstitusyonal sa pagkakaroon ng matatag at malinis na pamahalaan.

anyo. 1. Silangang Asya at Hilaga/Sentral na Asya. grassland.10 Nahihinuha ang (infer) ang implikasyon ng antas ng kabuhayan. 1. 1. mountain lands. dessert. Yamang-tao sa Asyano 1. hugis. uri ng paglilingkod na panlipunan at pangkabuhayan.7 Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya. Silangang Asya.2 Nailalarawan ang mga katangiang kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan. 1.11 Nasusuri ang kaugnayan ng yamaa tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay s ass: y y y Damit ng tao Komposisyon ayon sa gulang Inaasahang haba ng buhay . klima at vegetation cover/tundra.6 Naihahatag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohikal ng rehiyon. Naipamamalasang pang-unawa at pagpapahalaga sa kaugnayan ng mga tao sa bansang Asyano * Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit mg mapa at globo Katagngiang Pisikal 1. level ng teknolohiya at paglilingkod sa kabuuang pamumuhay ng mga Asyano.3 Natataya ang yamang likas ng mga rehiyon sa Asya. 1.9 Nasusuri ang antas ng kabuhayan ng mga bansang Asyanobatay s level ng teknolohiya. 1. Kanlurang Asya Asya.5 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng mga suliraning pangkapaligiran sa pamumuhay ng mga Asyano.IKALAWANG TAON MGA KASANAYAN I. 1. tuiga. tropika forest.8 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika at paghiubog ng kultura ng mga Asyao. 1.4 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng y y y y Agrikultura Ekonomiks Panahanan Kultura 1.1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Asya tungkol sa paghahating heograpiko ng Asya. sukat.

Confucianismo.y y y y y y y Kasarian Bilis ng paglaki Migrasyon Uri ng hanapbuhay Bilang ng hanapbuhay Kita ng bawat tao Bahagdan ng marunong bumasa at sumulat II.9 Nasusuri ang epekto (impact) ng sinaunang kabihasnan ng India. sining at kultura). Homo Sapiens). Zoroastrianismo. B. Islam. 2. pag-unlad/pagsuri (dev¶t) at kalikasan (nature) ng mga pamayanan at estado (communities & state) 2. Divine Origin. Ramaphitheues. Sikhism. lipunan. Shintoismo. 2. Mga Batayan sa Paghubog (formation).7 Nasusuri ang impluwensya ng Budismo. level at tradisyon ng mga kababaihan sa iba¶t ibang uri ng pamumuhay. .3 Naipaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Summer. sining at kultura ng mga Asyano.4 Nabubuo ang imlikasyon ng pag-unlad ng kabihasnan at pagtatag ng mga Imperyo sa Asya. Judaism.1 Nasusuri ang mga proseso at yugto ng ebolusyong bayolohikal ng mga sinaunang tao sa Asya (Primates. Sinaunang Kabihasnang sa Asya (bago ang ika-16 na siglo hanggang 16 na siglo) y Nasusuri ang paghubog (formation) at globo A. Jainism. Arianismo) sa kalagayang panlipunan. paniniwala. 2.2 Nasusur amg kabuhayan. pagpapahalaga. teknolohiya. Hinduismo. teknolohiya at pamumuhay ng mga sinaunang tao sa Asya. Homo Habillia.8 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga pananaw at paniniwalang relihiyon-pilosopiya at tradisyon sa paghubog ng kasaysayan ng mga Asyano. 2. 2. 2. kabuhayan. Theravada) sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan. 2. Sinaunang Pamumuhay ng mga Asyano 2.10 Nasusuri ang kalagayan. 2. Kristiyanismo. 2.12 Naihahayag ang paghanga at pagmamalaki sa kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnang Asyano sa sangkatauhan.6 Nasusuri ang mga mahahalagang pangyayaring naganap saasya mula sa pagkakatatag ng sinaunang kabihasnan hamggang ika-19 na siglo (pmahalaan. edukasyon. Indus. Tsina). 2.11 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng mga kababaihan pagtataguyod at pagpapanatili ng mga Asyanong pagpapahalaga.5 Napahahalagahan ang mga bagay at isipang pinagbatayan (Sinocentrism.

sosyalismo at komonismo) 3. 3. 3. 3.9 Naipaliliwanag ang ibat¶ibang manipestasyon ng nasyonalismo.11 Nasusuri ang matinding epekto ng Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagtatag ng sistemang mandato s kanlurang Asya. Nasyonalismo sa Asya 3.14 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahagong ginampanan ng nasyonalismo sa Asya tungo sa paglaya ng bansa.3 Naihahambing ang ikalawang yugto (ika-18 at 19 siglo) ng Imperyalismon at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa Asya sa unang yugto ayon sa dahilan at pamamaraan. 3. 3. Ang Asya at Kanluranin 3. .15 Nasusuri ang epekto (Impact) ng nasyonalismo at sigalo¶t etniko sa Asya katulad ng partisipasyon/paghahati ng India at Pakistan.12 Nasusuri ang kaugnayan ng ibat¶ibang ideolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalismo sa Asya (ideolohiya ng malayang demokrasya o liberal democracy. 3. B.13 Nausuri ang epekto ng samahang kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihan at ng mga kalagayang panlipunan sa buhay ng mga kababaihang Asyano tungo sa pagkakapantay-pantay pagkakataong ekonomikal at karapatang pulitikal.4 Natataya ang mga epekto ng Kolonyalismo sa rehiyong Asya.7 Nasusuri ang makabagong anyo ng Imperyalismo ng kanluranin sa kasalukuyang Asya.2 Nasusuri ang mga oangyayaring nagbigay daan sa unang yugto ng Imperyalismo sa Asya.5 Nasusuri ang transpormasyon ng mg pamayanan at estado ng Asya sa pagpasok ng mga kanluranin sa larangan ng: Pamamahala Teknolohiya Paniniwala Sining Kabuhayan LIpunan Pagpapahalaga Kultura 3.1 Nasusuri ang mga dahilan at pamamaraan ng Imperyalismo at Kolonyalismo ng mga kanluranin sa unang yugto(ika-16 at ika-17 siglo) ng pagdating nila sa Asya.16 Naipapahayag ang pagpapahalaga sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo. 3.8 Nasusuri ang ma salik (factors) at pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo sa iba¶t ibang rehiyon sa Asya.6 Nasusuri ang kakayahan ng ilang bansang Asyano na manatili ang kalagayang pulitikal laban sa mga bansang kanluranin at Asyano (Korea at Thailand). epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa pagbuo ng mga kilusan at hukbo sa Timog Silangang Asya na magsusulok sa kalayaan ng mga bansa dito.10 Nasusuri ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa pagtamo ng kalayaan mula sa kolonyalismong kanluranin. 3. 3.A. 3. 3. 3.

3. 4. 4.5 Naihahambing ang kalagayan ng kababaihan iba¶t ibang bahagi ng Asya 4.2 Napaninindigan ang karapatang magkaroon ng mabuting pamahalaan.11 Naibibigay ang kahulugan ng neokolonyalismo. 4. V. 4.7 Nasusuri ang kinalaman ng edukasyon sa pamumuhay ng mga Asyano KASANAYAN A.10. Nasusuri ang pagkakaiba ng antas ng pagsulong sa pag-unlad sa Asya. Ang Asya sa pangkasalukuyang Panahon 4 Naipapamalas ang pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pondong ideolohikal sa pamumuhay Asya sa kasalukuyang panahon.8.2 Natatalakay ang mga pamamaraan ginagamit upang sumulong at umunlad ang mga bansa sa Asya. kalagayang pulitikal.2 Naihahambing ang ekonomiya ng ibang bansa sa Asya noon at sa kasalukuyan.9. ANG ASYA SA PANGKASALUKUYANG LIPUNANG ASYANO A. Kultura at Lipunang Asyano 4.3 Naihahambing ang pagkakaiba-iba ng pag-unlad sa Asya.10. 4.9 Naiuugnay ang mga kasalukuyang pagbabago pang-ekonomiya na naganap sa kalagayan ng mga bansa sa Asya.4 Nasusuri ang palatuntunan na nagtataguyod sa karapatan ng mga bata.1 Naiisa-isa ang mga bansang kabilang sa Newly Industrialized Country.10.1 Natatalakay ang ginampanan ng mga rehiyon sa mga Asyano. sosyal at kultural.9.8.8 Natataya ang bahaging ginampanan ng rehiyon sa iba¶t ibang aspeto ng pamumuhay ng Asyano. 4. 4. kababaihan at manggagawa.1 Natatalakay ang ilang mga suliranin pang-ekonomiya sa Asya.3. 4.18 Naipagmamalaki ang pagka-Pilipino at pagka-Asyano. 4. Nasusuri kung paano nakatulong ang kalakalan sa pagbabagong ekonomikal at kultural ng mga .2 Nasasabi ang kahalagahan ng relihiyon sa pamumuhay ng mga Asyano.1 Nasusuri ang balangkas ng pamahalaan ng mga bansang Asyano.6 Nasusuri ang mga nalabag ng mga kababaihang Asyano.17 Nabubuod ang mga pangunahing katagian ng nasyonalisnmo sa Asya. 4. 4. Nasusuri ang anyo at tugon san g mga Asyano sa neokolonyalismo. Pamahalaan. 4. 4.3 Napapanindigan ang katatagan ng pamilyang Asyano bilang batayang yunit ng lipunan. 4. 4.

kahiraan.15. Nasusuri ang pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan at industrialisasyon.1 Naisasagawa amg mga kaisipan at aral sa pagiging matagumpay ng bansa.13.2 Nailalarawan ang kairapan at pagkasira ng kapaligiran sa Pilipinas.bansang Asyano..16. Nasusuri ang pagpapahalagang asyano at mga pamaraang ginamit ng ilang bansang Asyano (Timog Korea at Singapore) tungo sa pangkabuhayang pag-unlad. 4. Nasusuri ang pananatili ng kahirapan at paglaganap ng mga salot na sakit sa Asya sa gitna ng mataas na antas ng pag-aaral siyentipiko.17.18.19.20.1 Naiisa-isa ang klasipikasyon ng sakit na laganap sa Asya. 4.1 Naibibigay ang kahulugan ng kalakalan.2 Naipaliliwanag ang dahian ng kahirapan ng iang bansa sa Asya.2 Nakikilala ang mga namumuno sa mga bansang ito (South Kore at Singapore) nanagsulong ng kaumlaran. 4.1 Nakikilala ang ilan sa mga Asyano sa nakatanggap ng parangal para sa panitikan at pampalakasan. panitikan at palakasan).12. 4. 4. 4.3 Natutukoy ang mga karapatang pantao na naabuso. Nahihinuha ang pagkakakilanlan ng kultura sa asa at gawi ng mga Asyano.1 Naiisa-isa ang mga isyu na kinakaharap ng Pilipinas. 4.1 Naipaliliwanag ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. 4. Napapahalagahan ang mga isipan at mga gawaing Asyano na kapupulutan ng aral tungo sa tagumpay ng sambayanan.2 Napapahalagahan ang mga asal at gawi ng mga Asyano. . 4.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan at peligro ng kalakalan.12.14. Naasusuri ang kinalaman ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. 4.2 naiisa-isa ang mga kontribusyon ng mga Asyano na maipagmalaki sa buong daigdig. 4.1 Natatalakay ang mga pamaraang ginagamit ng South Korea at Singapore upang matamo ang kabuhayang pag-unlad. pang-aabuso sa karapatang pang-tao.19. 4.14. B.18. Mga Napapanahong isyu at pamamalasakit (Issues and Concerns) Naipililiwanag ang mga pangunahing isyu at pagmamalasakit (concerns) na kinakaharap ng Pilipinas dala ng kasalukuyang pagbabagong pulitika at sosyo ekonomiko sa Asya (terorismo.18. teknolohikal at medicinal.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansangasyano sa pandaigdigang kalakalan. pagkasira ng kapaligiran. paglaki ng populasyon at iba pa).16. 4.1 Natutukoy ang pagkakakilanlan ng kultura sa asal at gawi ng mga Asyano. 4. 4. 4.13. Naipagmamalaki sa daigdig ang mga kontribusyon ng mga Asyano sa larangan ng humanidades (humanities.

4. 4. 4.22.23.21.25.28. 4. kaugnayang panlipunan.4. 4.26.22.1 Naipagmamalaki ang ipinakitang pagkakaisa ng mga Asyano . Napapangatwiranan ang kaankupan ng isang natatanging hakbang sa paglutas ng saga lot.21. 4. Sri lanka at iba pa.1 Naipagmamalaki ang pagtutulungan ng mga Asyano Napapahalagahan ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ng mga pangunahing katangian ng mga Asya.2 Natatalakay ang layunin ng APEC at ASEAN 4. panrelihiyon at etniko at tulad ng sa Burma.1 Naiisa-isa ang epekto ng paglaki mg populasyon sa pag-unlad ng bansa.21. 4.2 Nailalarawan ang mga programang iniliunsad upang maiwasan ang paglaki ng populasyon.2 Naiisa-isa angepekto ng urbanisasyon sa lipunan at rehiyong etniko. Nasusuri amg dahilan at epekto migrasyon sa buhay Asyano sa loob at labas ng rehiyon. APEC.1 Natatalakay ang mga transnational crimes na nangyari sa Asya.2 Nabibigyang kalutasan amg mga sigalot panrelihiyon at etniko Naoaoahakagahan ang bahaging ginagampanan ng ASEAN. Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng konsepto ng kalayaan (freedom) pagkapantay-pantay. kaugnayng ng transnational crimes sa Asya. 4. 4.2 Natatalakay ang pag-unlad ng Japan matapos amg Ikalawamg Digmaang Pandaigdig.1 Naiisa-isa anag mga dahilan at epekto ng migrasyon sa mga Asyano Nasusuri ang epekto. Indonesia. 4.1 Naipagmamalaki amg ginagampanan ng konsepto ng kalayaan at katarungan sa mga Asyano. Nasusuri ang epekto impak ng organisasyon sa pamilya.28. 4.30.27.1 Natatalakay ang paglahok ng ilang bansang Asyano sa pandaigdigang kalakalan.20. 4.25. 4.2 Naipagmamalaki ang pagiging mabuting mamayanan ng mga Asyano.1 Natatalakay ang epekto ng urbanisasyon sa pamilya at antas ng pamumuhay.23.27.1 Natutukoy ang mga sigalot panrelihiton at etnikong ilang bansa sa Asya 4.2 Nailalarawan ang mga pagbabago sa pandaigdigang kalakalan.2 Naiisa-isa at naipapaliwanag ang mga halimbawa ng mga transnational crimes.24.1 Natutukoy ang mga organisasyon na tumutulong uoang mapaunlad ang ekonomiya ng mga bansa sa Asya. antas ng pamumuhay. 4. at iba pang mga samahang panrelihiyon sa Asya. Nasusuri ang ugnayang pansaigsigang kalakalan (globalizing trends) sa ekonomiya at kultura at tradisyonal sa Asya.26.29.3 Naipaliliwanag ang globalisasyion Naipaliliwanag ang kaugnayan ng paglaki ng popilasyon sa pangkabuhayan at panlipunang pagunlad ng mga rehiyong Asya. 4.28. katarungan at mabuting pagkamamamayan sa buhay ng asyano 4.3 Napahahalagahan ang tulng na ginaea ng ASEAN at APECsa mga Asyano Naitataguyod ang pagtutulungang panrelihiyon ng mga Asyano 4.

5 Nasusuri ang katangian ng bawat yugto ng pag-unlad ng kultura (paleolitiko at Neolitiko). . B. 1.bawat magaaral ay inaasahang makapagpapakita ng sumusunod na kakayahan: Ang simula ng kabihasnan 1. Mga Unang Kabihasnan 1. South-America (Aztec.IKATLONG TAON KASAYSAYAN NG DAIGDIG Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas sa antas na ito sa mataas na paaralan. 1. Africa. Heograpiya ng Daigdig 1.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng heograpiya sa kasaysayan.9 Napahahalagahan ang kontribusyon sa daigdig ng mga unang kabihasnan. Napahahalagahan ang magkakasabay na pag-unlad ng mga kabihasnan sa Asia.2 Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig bilang tirahan ng tao. 1.4 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng tao. SouthAmerika at Europe.6 Nasusuri ang mga kaganapan sa Rebolusyong Neolitiko (pasimula ng agrikultura) na naging batayan ng mga unang kabihasnan. Africa (Egypt). 1. Mga Unang Tao 1. 1. A. Maya at Inca). 1. Naipamamalas ang pag unawa sa kinalaman ng heograpiya sa pamumuhay ng mga sinaunang daigdig. C.7 Naiuugnay ang heograpiyang pisikal sa paglinang ng mga unang kabihasnan. Indus at China). Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon 2.1 Nasusuri ang mga teoryang siyentipiko at pahayag mula sa Bibliya tungkol sa pinagmulan ng daigdig. ll.8 Nasusuri ang pagsulong ng mga unang kabihasnan sa Asia (Sumer/Mesopotamia.

9 Nasusuri ang mga kaganapang nagbigay-daan sa pagkakabuo ng ³Holy Roman Empire´.1 Nasusuri ang mga elemento ng Kabihasnang Minoan at Mycenean 2.4 Nasusuri ang mga kaganapan sa mga klasikal na kabihasnan sa Africa (Mali at Songhai).14 Nasusuri ang pasimula at paglaganap ng mga bayan at lungsod. 2.5 Nasusuri ang mga kontribusyon ng ³Renaissance´ sa daigdig. 2. 2. 2.12 Nasusuri ang paglaganap ng piyudalismo at manoryalismo sa Europe.13 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga kaganapan tungo sa paglinang ng Kabihasnang Europe.2 Nasusuri ang pagsilang ng merkantilismo. 2. 3. 2. 3. B. C.7 Napahahalagahan ang mga dahilan at bunga ng Repormasyon. 3.A. naipamamalas ang mapanuring pag aaral sa mga kaganapan sa daigdig na humantong sa pagtatatag ng mga ³nation-states´. III.6 Napahahalagahan ang kontribusyon ng Africa at America sa pag unlad ng kabihasnan ng daigdig. 2.3 Nasusuri ang pagtatag ng ³national monarchy´.1 nasusuri ang paglakas ng mga ³bourgeoisie´. 3. 2.8 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa pagpasok ng Gitnang Panahon. 3. Kabihasnang Klasikal sa Asia at Europe 2.3 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng kabihasnang Islamik sa ugnayang Kanluran at Silangan. .2 Nasusuri ang mga kaganapan sa Kabihasnang Grecco ±Roman at Byzantine. A. 2.6 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng Simbahang Katoliko sa paglakas ng Europe. Kabihasnang Klasikal sa Africa at America 2. paglakas ng Europe 3.10 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng paglakas ng Simbahang Katoliko bilang isang institusyon sa Gitnang Panahon. Pag usbong ng Europe 2.7 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa paghina ng Imperyong Romano. 2.4 Nasusuri ang mga salik na nagbigay-daan sa ³Renaissance´.5 Nasusuri ang mga kaganapan sa pulo ng Pacific. 3. Pag-igting ng Ugnayang Pandaigdig at Pagtatatag ng mga ³Nation-States´ 3.11 Nasusuri ang mga dahilan at bunga ng mga krusada sa Gitnang Panahon.

3. 3.18 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Unang Digmaang Pandaigdig 3. D. 3.13 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng ikalawang yugto ng imperyalismo at kolonisayon.21 Nasusuri ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3. 3. 3. 3.8 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa Europe.17 Naipahahayag ang pagpapahalaga sa nasyonalismo sa iba`t ibang bahagi ng daigdig.B.12 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Industriyal C. Africa at mga kolonya.10 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Enlightment. Asia. 3.9 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Siyentipiko 3. 3. at materyalismo sa pananaw ng mga Estadong European ukol sa digmaan.23 Nasusuri ang mga epekto ng paniniwala sa siyensiya.19 Nasusuri ang mga epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig.22 Nasusuri ang papel na ginampanan ng mga pangunahing bansang sangkot sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 3.14 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Prances at Amerikano.15 Naihahambing ang nasyonalismong nalinang sa Europe at sa mga kolonya. IV.25 Nasusuri ang mga tagumpay at kabiguan ng United Nations.11 Nasusuri ang kaganapan at epekto ng Rebolusyong Pampulitika at Panlipunan sa Europe (Rebolusyong Prances) at Amerika. teknolohiya. 3. Pagkamulat 3. E. 3.20 Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig. Ikalawang Yugto ng Imperyalismo at Kolonisasyon 3.16 Naiuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa pag-unlad ng nasyonalismo sa mga bansang sakop. 3.24 Nasusuri ang epekto ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa. Tunggalian ng Interes 3. Ang Daigdig Ngayon at sa Hinaharap .

Panglobong Terorismo 4.4. paglilipat ng teknolohiya at iba pa. 4. D.5 Natataya ang epekto ng ³Cold War´ sa mga kaganapan noong ika-20 siglo. Pagpaparami ng Armas 4. 4. 4.) G. E. B Cold War at Neo-kolonyalismo 4. 4. Naipamamalas ang mapanuring pag-aaral sa mga isyu at suliraning pandaigdig sa kasalukuyan.1 Nasusuri ang tugon ng mga ideolohiyang pulitikal at ekonomik sa hamon ng establisadong institusyonn ng lipunan . Mga Karapatang Pantao . 4.13 Natatalakay ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pampopulasyon. 4.12 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pagpigil ng banta ng terorismo. 4. Kalusugan at Pag-unlad 4. 4. Teknolohiya at Kalagayang Ekolohikal 4. Populasyon.2 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng iba¶t ibang ideolohiyang pampulitika sa buhay ng tao.4 Napahahalagahan ang kahandaan ng mga bansa sa pagpili ng mga Ideolohiyang yayakapin. 4.7 Natataya ang mga epekto ng pagpaparami ng armas sa iba¶t ibang panig ng daigdig.15 nabibigyang-puna ang mga makabagong sakit na nagbabanta sa buhay ng mga tao. A. dahilan at bunga ng terorismo.3 Naiuugnay ang mga pwersang pangkabuhayan sa kalagayang pulitikal ng bansa. 4.14 Nabibigyang-halaga ang mga programang pampopulasyon sa daigdig. C. Mga Ideolohiyang Laganap 4. F.10 Nasusuri ang mga anyo.11 Napahahalagahan ang pagkakaisang hakbang ng mga bansa sa daigdig laban sa terorismo.16 Nasusuri ang mga isyu at suliraning may kinalaman sa paggamit ng teknolohiya (isyu at suliraning ekolohikal.9 Nasusuri ang mga isyung kaugnay ng mga suliraning pangkapayapaan at pangkatiwasayan.6 Nasusuri ang mga epekto ng neo-kolonyalismo sa pangkalahatang kalagayan ng papaunlad at di-maunlad na bansa.8 Nabibigyang-puna ang mga pulong at kasunduan tungkol sa mga sandatang nukleyar.

H.21 Naiuugnay ang pangkasalukuyang mga isyu na kinakaharap ng daigdig tungo sa pandaigdigang pagkakaisa kapayapaan at kaunlaran.3 Natataya ang kahalagahan ng wkonomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya at ng lipunan. Napapahalagahan na ang pag-nawa sa mga batayang kaisipan at pamamaraan sa ekonomiks ay may kaugnayan sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Ang Ekonomiks Bilang Isang Agham 1.17 Naipaliliwanag ang mga anyo ng paglabag sa mga karapatang pantao.1 Nailalapat ang kahulugan ng ekomiks sa pang-araw-araw na pamumuhay blang isang magaaral. B.20 Nasusuri ang mga dahilan at epekto na dulot World Trade Organisation at ng globalisasyon sa mga bansang may iba¶t ibang antas ng kabuhayan at pag-unlad. 1.18 Nasusuri ang mga epekto ng paglabag sa mga karapatang pantao. kasapi ng pamilya at lipuna. 1. ang bawat mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng sumusunos na kakayahan. 4. 4. Globalisasyon 4.2 Nasysuri ang ekonomiks bilang isang agham panlipunan. I. Mga Saligan ng Pag-aaral ng Ekonomiya 1. IKAAPAT NA TAON EKONOMIKS Mga Pangkalahatan at tiyak na kakayahan Pagkatapos ng isang taong pag-aaral sa antas na ito sa mataas na paaraln. Pinagkukunang Yaman . A.19 Nakapagmumungkahi ng mabisang pamamaraan sa pangangalaga ng karapatang pantao.4. 4.

14 Nasusuri ang kaibahan ng kagustuhan (wants) sa pangangailangan (needs) bilang batayan sa pagbuo ng matalinong desisiyon.6 Natatalakay ang bumubuo sa yamang tao ng Pilipinas. E. 1.6.2 Naiisa-isa ang pangangailangan ng populasyon ng Pilipinas.1.4 Nauuri ang pinagkukunang yaman ng Pilipinas. 1.8 Nakikilala ang mga palatandaan ng kakapusan bilang isang suliraning panlipunan. 1. 1. kapaligiran at likas kayang paggamit (sustainable use). 1.6.1.6. D.6. 1.1. Alokasyon 1.9 Nasusuri ang kaibahan ng kakapusan sa kakulangan bilang sa matalinong pagdedesisyon. 1.1 Naipapaliwanag ang kahalagahan ng balangkas ng populasyon ng Pilipinas sa ekonomiya ng bansa.3 Nagkakaroon ng pagnanais na mapaunlad ang sanlibutan sa paghahanda sa pagiging produktibo. 1.11 Naisasaalang-alang ang kapakanan ng iba sa pagbabahagi ng mga likas na yaman sa pamilya at lipunan.6. 1.15 Nakabubuo ng sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan batay sa mga teorya ng . Kakapusan 1.13 Naipahahayag ang damdamin tungkol sa mgahakbangin ng pamahalaan sa pagtugon sa mga pangagailangan ng mamayanang Pilipino. 1. dami.3 Nahihinuha ang implikasyon ng iba¶t ibang katangian ng balangkas ng populasyon. 1.7 Naitatangi ang mga wastong pagpapahalaga sa paggamit ng pinagkukunang yaman sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas sa konserbasyon. C. kalidad at kahalagahan ng lakas paggawa (labor force) sa pagkakaroon ng produjtibo at mataas na kalidad na antas ng produksyon.2 Natataya ang uri.10 Naipamamalas ang responsableng paggamit ng mga limitadong mga likas na yaman. 1.12 Nasisiyasat ng mapanuri ang mga pamamaraan at mekanismo ng alokasyon sa ilalim ng iba¶t ibang sistemang pang-ekonomiya sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. 1.5 Nasusuri ang mga datos tungkol sa mga yamang likas ng Pilipinans tungo sa matalinong paggamit nito. Kagustuhan at pangangailangan 1.

Pagsusuri ng Ekonomiya 2.mga pangangailangan.2 Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya.8 Nakapagpapasya nang matalino sa pagtugon sa amga pagbabago ng salik (factors) na nakakaapekto sa suplay.9 Nasusuri ang epekto ng presyo at non price sa suplay ng kalakal at paglilingkod.10 Nahihinuha na ang presyo ng bilihin ay may epekto sa suplay ng nagbibili.1 Nasusuri ang saklaw ng maykro-enomiks. A. 2.5 Nahihinuha na ang presyo ng bibilhin ay may epekto sa demand ng mga mamimii. 1.19 Naipamamalas ang talino sa pagkonsumo sa pamamagitan ng paggamit ng pamantayan sa pamimili. Produksyon 1.20 Naipagtatanggol ang mga karapatan at nagagampanan ang mga tungkulin bilang isan pamimili.16 Naipaliliwang ang konsepto ng pagkonsumo. 2.22 Nasusuri ang mga salik (factors) ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamit ng mga ito.21 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagiging mapagmasid at mapanuri ng mga mamimili laban sa mga tiwaling gawain ng mga nagbibili.7 Nasusuri ang mga salik ng produksyon na makaapekto sa suplay. II. F.17 Nasusuri ang mga epekto ng pagkonsumo. . Pagkonsumo 1. 2. 1. 2. 2. 1.3 Nasusuri ang mga salik na nakakaapekto sa demand. 2.18 Nasisiyat ang mapanuri ang mga anunsyo tungo sa matalinong pamimili. 2. 1. 2. Napahahagahan ang kaugnayan ng maykro-enomiks sa buhay ng bawat isa bilang kasapi ng lipunan. 2.4 Nakakapagpasya nang matalino sa pagtugon sa mgapagbabago ng salik (factors) na nakaapekto sa demand. Maykroenomiks 2.23 Naipahahayag ang gang tungkulin ng iba¶t ibang organisasyon ng negosyo sa ekonomiya at produksyon ayon sa pakikisapiat pananagutan sa pagkakaroon ng matatag na ekonmiya. 1.6 Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pang-araw-araw sa pamumuhay ng bawat pamilya. G. 1.

2.20. B. 2.13 Naipalilieanag ang interaksyon ng suplay at demand sa kalagayan ng presyo at pamilihan.24 Nasusuri ang mga paraan sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral.2 Nasusuri angang kahalagahan ng pagsukat ng pambansang kita sa ekonomiya.11 Nakapagkukuwenta ng elastisidad ng demand at suplay. 2.16 nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng pmilihan na tumutugon sa maraming pangangailangan ng tao. Makroekomiks 2.1 Nasusuri ang papel na ginagampanan at epekto ng sambahayan. 2. .26 Nakapagpapamalas ng wastong pagpapasya bilang isang mamimili at nagbibili kaugnay ng suliranin at Implasyon.underemployment) 2.19 Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan sa makroekomiks. pamahalaan at palabas na sektor sa mga sumusunod: -implikasyon -deplasyon -pamuhunan -pag-iimpok -empleyo (employment. 2.19.unemployment. 2. 2.12 Nauugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod. 2. 2.1 Nakikilala ang mga pamamaraan sa pagsukat ng pambansang produkto.21 Nailalahad ang mga salik na nakakaapekto sa pambansang kita at pat pambansang prokto (GNP).20 Nasusuri ang pambansang produkto (Gross National Product-Gross Domestric Product). 2.23 Natutukoy ang dahilan at epekto ng Implasyon. 2.17 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa pagtataksa ng presyo sa isang pampamilihang ekonomiya. bahay-kalakal.22 Nakikilala ang palatandaan ng implasyon gamit ang Consumer Page Index (CPI). Imlasyon 2.14 Nasusur ang mga epekto ng kakulungan at kalaban sa presyo at sammi ng kalakal at paglilingkod sa pamilihan.15 Namumungkahi ang paraan ng pagtugon/kalutasan sa mga suliraning dulot ng kakulangan at kalabisan. 2.2. 2.25 Nakikilahok ang aktibo sa paglutas ng mga suliranin kaugnay ng Implasyon bilang isang mag-aaral. C. 2.20.18 Naoaoangatwiranan ang pangangailangang pakikialam at regulasyon ng pamahallaan da mga gawaing pangkabuhayan sa iba¶t ibang anyo ng pamilihan. 2.

36. 2.9 Naipahahayag ang pagdang-ayon o pagtutol sa bahagimg ginagampanan ng mga mga pandaigdigang intitusyon ng pananalapi tulad ng internasyonal Monetary Fund at World Bank sa pananalapi ng Bansa« III. 2.1 Naipahahayag ang kahalagahan ng pag-iimpok at pamumuhunan bilang isang salik sa ekonomiya.5 Naipaliliwanag ang uri at gamit na salapi. 2.36 Naipaliliwag ang layunin ng patakarang panamalapi.36. 2.8 Naiuugnay ang pandaigdigang pananalapi sa pambansang sistema ng pananalapi.2 Nakikilala ang bumubuo ng sektor ng pananalapi .33 Nakakabalikat ng pananagutan bilang mamamayan sa wastong pagbabayad ng buwis.35 Nauunawaan ang kahulugan ng patakarang (monetary) pananalapi 2. Naipamamalas ang pagpapahalaga sa bahaging ginampan ng iba¶t ibang sektor ng ekonomiya para sa kapakanan ng pang lahat.27 Naipaliliwanag ang layunin ng patakarang pisika.31 Nakapaghahayag ng pagsang-ayon o pagtutol sa mga paggasta ng pamahalaan.32 Nakapagsasanay ng tamang pagkumpyut ng buwis. Patakarang Pisikal (Fiscal Policy) 2. 2.34 Nauugnay ang mga epekto ng patakarang pisikal sa kahulugan ng pambansang ekonomiya.30 Nasusuri ang badget at ang kalakaran ng paggasta ng pamahalaan.6 Nasusuri ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Mga Sektor ng Ekonomiya 2. 2. .36.36.36.4 Nasusuri ang bahaging/katungkulang ginagampanan ng intitusyon ng pananalapi sa ekonomiya. Patakarang Pananalapi (Monetary Policy) 2. 2.l 2. 2. 2.D.3 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng bawat sektor sa pananalapi -mga bangko -kooperatiba -pawnshop 2. 2. E. 2. 2.26.28 Napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng pamahalaan kaugnay ng mga patakarang pisikal na ipinatutupad nito. 2.36. 2.7 Nakapagsisiyasat nang mapanuri sa mga paraan at patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) upang mapatatag ang halaga ng salapi.36.29 Nasusuri ang mga pinagkukunan ng pananalapi ng pamahalaan.36.

3 Nabibigyang halaga ang mga halaga ng mga intitusyon at programang nakakatulong sa sektor ng aagrikutura (industriya ng agrikutura. 3. at paggubat). at panggubat) 3. 3.6 Nakakapaghahanda sa mga kasanayang pang-industriya ng Pilipinas.14 Naihahayag ang damdaming ukol sa pagpapanatili ng mataas na pamantayan ng sektor ng industriya at mga kalakal tungo sa matatag na ekonomiya. 3.7 Naipapahayag ang opinion tunkol sa mga sasyonalisasyon ng ilang korporasyon at pagsasapribado ng korporasyong pamahaan. 3. 3.9 Naimumungkahi ang mabisang pamamaraan sa pagmamay-ari at pamamahala ng mga korporasyon sa Pilipinas. Industriya 3. pangingisda. pangingisda at pangubat sa ekonomiya at sa bansa. 3. 3. at panggubat sa bawat Pilipino.12 Nasusuri ang mga institusyon at mga programng nakatutulong sa sektor ng insustriya at ng pangangalakal. Paglilingkod 3.2 Nasusuri ang mga dahilan at epekto ng suliranin ng sektor ng agrikultura.1 Nasusuri ang bahaging ginampanan ng agrikutura.10 Natataya ang kahandaan ng bansa sa paggamit sa makabagong teknolohiya tungo sa pagsulong ng ekonomiya. 3. 3. 3. Sektor ng Agikultura (agrikultura. C.4 Naitataguyod ang mga programang may kaugnayan sa sektor ng agrikultra (repormang pangsakahan).11 Nasusuri ang pagkakaugnay ng srktor agricultural at industriya tungo sa pag-unlas ng kabuhayan.15 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng paglilingkod. 3.5 Nasusuri ang bahaging ginagampanan ng sektor ng insdustriya tungo sa isang masiglang ekonomiya.13 Nasusuri ang pagpapatupad ng batas sa nasyonalisasyon kalakalang pagtitingi. 3. pangingisda.8 Naipaglilimbag ang papel na ginagampanan ng mga korporasyong multinastonal sa pamumuhay ng mga Pilipino at sa Pambansamg pangekonomiya. pangingisda.A. B.17 Naibabahagi ang damdaming ukol sa pagpapanatili na mataas na kalidad ng manggawang Pilipino sa sekor ng paglilingkod. 3.16 Nasusuri ang kahandaan at kalidad ng mga mamggawang Pilipino sa sektor ng pglilingkod sa bansa. 3. .

3. E.20 Nakapaglalahad ng saloobin ukol sa pamumuhay ng mha Pilipinong kabilang sa impormal na sektor ng ekonomiya.24 Napapahalagahan ang kontribusyon sa ekonomiya sng bansa ng mga padalang pera ng mga manggagawang Pilipino na nasa ibang bansa. Kalakalang Pamlabas 3.28 Napahahalagahan ang mga lokal na kalakal at paglilingkod. 3. . 3. Impormal na Sektor 3.21 Natataya ang ambag o papel ng impormal na sektor sa kabuoang ekonomiya.29 Natitimbang ang globalisasyon sa antas ng pamumuhay ng Pilipino batay sa patakata ng -liberisasyon -deregulasasyopn -pagsasapribado ng mga korporasyong pag-aari ng pamahalaan 3. 3.19 Nasusuri ang iba¶t ibang anyo ng impormal na sektor ng ekonomiya. 3.27 Nasusuri ang mga kabutihan at di-kabutihan ng kalakalang panlabas tungo sa isang masigla st maunlad na ekonomiya. D. 3.26 Nasusuri ang epekto sa kalakalang panlabas at sa ekonomiya ng pagbabago ng palitan ng piso laban sa mga dayuhang salapi.22 Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa.30 Napahahalagahan ang ugnayan ng mga bansa tulad ng world trade organization at Asia/pacific economic cooperation tungo sa patas na kapakinabangan ng mga mamamayan ng daigdig.3. 3.18 Nasusuri ang mga institusyon at mga programang nakatutulong sa sektor ng paglilingkod.23 Natitimbang ang epekto ng mga patakaran at programa sa kalakalang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming Pilipino.25 Nasusuri ang kaugnayan ng Exchange Rate sa kalakalang panlabas ng bansa. 3. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful