บทที ่ 4

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรือ
่ ง

การศึกษาความเครียดของกำาลังพล

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กลุ่มตัวอยุาง

จำานวน

แบบสอบถามกลับคืนมา

ผู้วิจัยไดูแจกแบบสอบถามไปยัง

400 ฉบับ

และไดูรับ

จำานวน 306 ฉบับ คิดเป็ นรูอย

ละ 76.50 และนำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใชูโปรแกรม
สำาเร็จร้ปเพือ
่ การวิจัยทางสังคมศาสตร์

ผู้วจ
ิ ัยนำาเสนอ

ผลการวิเคราะห์ขูอม้ลดังนี ้
1. ปั จจัยสุวนบ่คคลและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วขูอง
2.

ระดับความเครียดของกำาลังพลกรม

วิทยาศาสตร์ทหารบก
3.

รายไดูประจำา

แยูงในหนุวยงาน

ปั ญหาครอบครัว

ความขัด

และลักษณะงานกันระดับความเครียด

4.การจัดการลดระดับความเครียดของกำาลังพลกรม
วิทยาศาสตร์ทหารบก
5.การตรวจสอบสมมติฐาน

64

1. ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข้อง
ตารางที ่ 4.1 ลักษณะทัว
่ ไปของกลุ่มตัวอยุางทีศ
่ ึกษา
ปั จจัยสุวนบ่คคล

จำาน รูอย
วน

1. เพศ

ละ

208 68.6

ชาย
หญิง

95

31.4

ตำ่ากวุา 20 ปี

2

0.7

58

19.0

93

30.4

2. อาย่

21 - 30 ปี
31 - 40

ปี

28

9.2

125 40.8

41 - 50 ปี
51 - 60 ปี

ตารางที ่ 4.1 (ตุอ)
ปั จจัยสุวนบ่คคล

จำาน รูอย
วน

้ ยศ
3ชัน

ละ

นายทหารสัญญาบัตร

.

พ.อ.(พ)
พ.อ.
พ.ท.
พ.ต.
ร.อ.
ร.ท.
ร.ต.
นายทหารประทวน
จ.ส.อ.(พ)
จ.ส.อ.
จ.ส.ท.
จ.ส.ต.
ส.อ.
ส.ท.
ส.ต.
ล้กจูางประจำา

.

4

พนักงานราชการ
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
แยกกันอยุ้
หมูาย

(60)
3
8

16
15
5
7
6

(87)
9

45
3
1

15
4

10

150
9

62

205
6

10
23

65
(19.
6)

1.0
2.6
5.2
4.9
1.6
2.3
2.0

(28.
5)

2.9

14.7
1.0
0.3
4.9
1.3
3.3

49.0
2.9

20.3
67.0

66

หยุา

2.0
3.3
7.5

ตารางที ่ 4.1 (ตุอ)
ปั จจัยสุวนบ่คคล
5.

จำาน รูอย
วน

ละ

1 - 10

46

15.9

21- 30

119 41.2

อาย่ราชการ

80

11 - 20

44

31 - 40
จากตารางที ่ 4.1 พบวุา

27.7
15.2

กลุ่มตัวอยุางมี

เพศชายรูอยละ 68.6 เพศหญิงรูอยละ 31.4 ในกลุ่มตัวอยุาง
จึงมีเพศหญิงอยุ้ถึง 1 ใน 3 ของทัง้ หมดมีอาย่อยุ้ในชุวง 4150 ปี มากทีส
่ ่ด ถึงรูอยละ 40.8

รองลงมาคือ อาย่ชุวง

51-60 ปี รูอยละ 30.4 นูอยทีส
่ ่ดคือ อาย่ตำ่ากวุา 20 ปี รูอย
ละ 0.7 กลุ่มตัวอยุางจึงเป็ นกลุ่มทีค
่ อ
ุ นมีผู้ส้งอาย่เกินครึง่
กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุเป็ นล้กจูางประจำามีถึงรูอยละ 49.0

รองลงมาคือนายทหารชัน
้ ประทวนรูอยละ 28.5 นูอยทีส
่ ่ด
คือพนักงานราชการรูอยละ

67

2.9 มีสถานภาพสมรส

แบบสมรสมากทีส
่ ่ดรูอยละ 67.0 รองลงมาคือโสดรูอย
ละ 20.3 นูอยทีส
่ ่ดคือแยกกันอยุร
้ ูอยละ 2.0 และ
มีอาย่ราชการในชุวง 21-30 ปี มากทีส
่ ่ดรูอยละ 41.2 นูอย
ทีส
่ ่ดคือ อาย่ราชการชุวง 31- 40 ปี รูอยละ 15.2
ตารางที ่ 4.2

ลักษณะกลุ่มงานของกำาลังพลกรม

วิทยาศาสตร์ทหารบก
ลักษณะกลุ่มงาน
บังคับบัญชาและบริหาร
การอำานวยการและแผนงาน
การศึกษา
การผลิต การสุงกำาลัง และซุอมบำาร่ง
วิทยาการและการวิจัยพัฒนา
บริการสนับสน่นทัว
่ ไป
การสนับสน่นการรบทาง นชค.

จำาน รูอย
วน

ละ

15

4.9

35

11.5

74

24.2

83

27.2

29
44
25

9.5

14.4
8.2

จากตารางที ่ 4.2 กลุ่มตัวอยุางในแตุละกลุ่ม
งานไดูตอบแบบสอบถามและสุงกลับคืนมากลุ่มงานบริการ
สนับสน่นทัว
่ ไปสุงแบบสอบถามคืนมากทีส
่ ่ด รูอยละ 27.2

68

รองลงมาเป็ นกลุ่มงานการผลิต การสุงกำาลังและซุอม
บำาร่งรูอยละ

24.2 และนูอยทีส
่ ่ดคือ กลุ่มงานบังคับ

บัญชาและบริหารรูอยละ 4.9
ตารางที ่ 4.3 รายไดูประจำาเดือนของกำาลังพล
รายไดูประจำาเดือน

(บาท)

1 - 10000

10001 - 20000

จำาน รูอย
วน

ละ

70

22.9

37

12.1

5

1.6

187 61.1

20001 - 30000

30001 - 40000

7

40001 - 50000

2.3

จากตารางที ่ 4.3 รายไดูประจำาเดือนของกำาลังพล
สุวนใหญุอยุ้ในชุวง

10001-20000 บาท

รูอยละ 61.1

และรองลงมาคือ 10000 บาทและตำ่ากวุารูอยละ 22.9 นูอย
ทีส
่ ่ดคือชุวง 40001-50000 บาท
รายไดูประจำา

รูอยละ 1.6 กำาลังพลทีม
่ ี

20000 บาทลงมา จึงมีมากเกินครึง่ คือรูอย

ละ 84.0
ตารางที ่ 4.4 รายไดูประจำาเดือนของครอบครัวกำาลังพล
รายไดูประจำาเดือน

(บาท)

จำาน รูอย

วน

69
ละ

1 - 10000

41

13.4

63

20.7

24

7.9

10001 - 20000

142 46.6

30001 - 40000

20

20001 - 30000

40001 - 50000
50001

ขึน
้ ไป

15

6.6
4.9

จากตารางที ่ 4.4 รายไดูประจำาเดือนของ
ครอบครัวกำาลังพลสุวนใหญุอยุ้ในชุวง
รูอยละ 46.6

10001-20000 บาท

นูอยทีส
่ ่ดคือชุวง 50001 บาทขึน
้ ไป รูอยละ

4.9 รายไดูครอบครัว 20000 บาทลงไปจึงมีเกินครึง่ คือรูอย
ละ 60.0 สอดคลูองกับรายไดูประจำาของกำาลังพลในตาราง
ที ่ 4.3

ตารางที ่ 4.5 สถานภาพทางการเงิน
สถานภาพทางการเงิน

จำาน รูอย
วน

ละ

พอใชูและไมุมีหนีส
้ ิน

70

95
68

พอใชูและมีเงินเก็บ

39

พอใชูแตุมีหนีส
้ ิน

89

ไมุพอใชูและมีหนีส
้ ิน

9

ไมุพอใชูตูองพึง่ พาผู้อืน

31.7
22.6
13.0
29.7
3.0

จากตารางที ่ 4.5 กำาลังพลสุวนใหญุมี
สถานภาพทางการเงินในลักษณะพอใชู

และไมุมีหนีส
้ ิน

รูอยละ 31.7 รองลงมาคือ ไมุพอใชูและมีหนีส
้ ินรูอยละ 29.7
นูอยทีส
่ ่ดคือ ไมุพอใชูตูองพึง่ พาผู้อืน
่ รูอยละ 3.0 จะเห็นวุา
กำาลังพลทีส
่ ถานภาพการเงินไมุมีภาระหนีส
้ ินมีถึงรูอยละ
54.3 สุวนทีม
่ ีภาระหนีส
้ ินมี รูอยละ 45.7
ตารางที ่ 4.6 จำานวนสมาชิกในครอบครัว
จำานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)

จำานวน

รูอยละ

1

25

3

91

2
4
5
6
7
8
9

10

71

30

8.9

10.6

79

32.3

40

28.0

10

14.2

4

3.5

2

1.4

0

0.7

1

0.0
0.4

จากตารางที ่ 4.6 แสดงจำานวนสมาชิกใน
ครอบครัวของกำาลังพลทีเ่ ป็ นภาระตูองรับผิดชอบ จำานวน
สมาชิกในครอบครัว 3 คนพบมากทีส
่ ่ดรูอยละ 32.3 รองลง
มาคือ 4 คน รูอยละ 28.0 จำานวนสมาชิกในครอบครัว 10
คน พบนูอยทีส
่ ่ดรูอยละ 0.4 จะเห็นไดูวุากำาลังพลสุวนใหญุ
มีสมาชิกในครอบครัวไมุเกิน 5 คน มีรอ
ู ยละ

94

ตารางที ่ 4.7 สถานภาพการมีบูานเป็ นของตนเอง
สถานภาพการมีบูานเป็ นของตนเอง

จำานวน

รูอยละ

มี

165

54.3

ไมุมี

139

45.7

จากตารางที ่ 4.7 แสดงวุากำาลังพลทีม
่ ีที ่

72

อยุอ
้ าศัยเป็ นของตนเองมีถึงรูอยละ 54.3 สุวนกำาลังพลที ่
ยังไมุมีทีอ
่ ยุ้อาศัยเป็ นของตนเองมี รูอยละ 45.7 นับวุามาก
เกือบครึง่

หมายถึงในอนาคตกุอนเกษียณราชการกำาลังพล

สุวนนีม
้ ีภาระทางการเงินอยุางหนักในการจัดหาทีอ
่ ยุ้อาศัย
ตารางที ่ 4.8 สถานภาพการมีทีด
่ ินทำากินเป็ นของตนเอง
สถานภาพการมีทีด
่ ินทำากินเป็ นของ

จำานวน

รูอยละ

154

50.7

ตนเอง
มี
ไมุมี

150

49.3
จากตาราง

ที ่ 4.8 กำาลังทีม
่ ีทีด
่ ินทำากินซึง่ เป็ นกำาลังหน่นทางเศรษฐกิจ
ของตนเองมีรูอยละ
รูอยละ

50.7 กำาลังพลทีย
่ ังไมุมีทีด
่ ินทำากินมี

49.3 ถือไดูวุามีจำานวนมากถึงกึง่ หนึง่

ตารางที ่ 4.9 ความสัมพันธ์ในครอบครัวใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

จำานวน

รูอย
ละ

ดีมาก
ดี

50
92

16.7
30.8

รักใครุกลมเกลียว

73

49

หุวงใยชุวยเหลือกัน
ตุางคนตุางอยุ้

90
12
2

เย็นชาตุอกัน

16.4
30.1

4

ขัดแยูงทะเลาะกัน

4.0

0.7
1.3

จากตารางที ่ 4.9 แสดงวุาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของกลุ่มตัวอยุางใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมาอยุ้
ในระดับดีรูอยละ 30.8 มากทีส
่ ่ดของกลุ่มตัวอยุางรองลงมา
คือหุวงใยชุวยเหลือกัน รูอยละ 30.1 และที ่
พบนูอยทีส
่ ่ดคือเย็นชาตุอกันรูอยละ 0.7 จากตารางที ่ 4.9
พบวุาความสัมพันธ์ในทางบวกคือ ดีมาก ดี รักใครุกลม
เกลียว และหุวงใยชุวยเหลือกันรวมกันมีรูอยละ 94.0 ความ
สัมพันธ์ในทางลบคือ ตุางคน
ตุางอยุ้

เย็นชาตุอกันและขัดแยูงทะเลาะกัน รวมกันมีรอ
ู ย

ละ 6.0 ความสัมพันธ์ในครอบครัวจึงไมุนุาสุงผลตุอ
ความเครียดของกำาลังพลไดูอยุางมีนัยสำาคัญ จากตารางที ่
4.9 ความสัมพันธ์ในระดับตุางๆ มีความหมายดังนี ้
ดีมาก หมายถึง มีความรักความหุวงใย ความ
อบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมีความ
ขัดแยูง

เย็นชา

หรือตุางคนตุางอยุ้

ดี

74

หมายถึง มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือเกือบตลอดเวลา
และไมุมีความขัดแยูง

เย็นชา

หรือตุางคนตุางอยุ้

อาจมี

อารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ ครัง้
หุวงใยชุวยเหลือกัน หมายถึง
ความหุวงใย

ความอบอุ่น

ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือ

เกือบตลอดเวลาและไมุมีความขัดแยูง
คนตุางอยุ้

มีความรัก

เย็นชา

หรือตุาง

อาจมีอารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางในบาง ครัง้

แตุ

ก็กลับมาเขูาใจกันไดูเร็ว
ตุางคนตุางอยุ้

หมายถึง ครอบครัว

เดียวกัน อาศัยอยุ้บูานเดียวกัน

พบกันก็พ้ดค่ยกันดูวยดี

แตุไมุสนใจความเป็ นไปของคนอืน
่ ๆ

ไมุมีเรือ
่ งทะเลาะขัด

แยูงกับคนอืน
่ ๆในครอบครัว
เย็นชาตุอกัน

หมายถึง

ครอบครัวเดียวกัน

อาศัยอยุ้บูานเดียวกัน แตุอาจมีเรือ
่ งไมุพอใจสมาชิกใน
ครอบครัวคนอืน
่ ๆทีเ่ ก็บไวูในใจยังไมุถึงขัน
้ ทะเลาะขัดแยูงกัน
เวลาพบหนูากันไมุยอมพ้ดกันตีหนูาตายไมุยิม
้ แยูม
ทะเลาะขัดแยูงกัน หมายถึง

ครอบครัว

เดียวกันอาศัยอยุ้บูานเดียวกัน แตุมีเรือ
่ งทีไ่ มุพอใจกันทีไ่ มุ
สามรถปรับความเขูาใจกันไดู

และทัง้ สองฝุ ายไมุยอมกัน

และกัน จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน
ตารางที ่

4.10 ความรู้สึกของกำาลังพลตุอภรรยา/สามี

75
จำานวน

ระดับความรู้สก
ึ ตุอภรรยา/สามี
ดีมาก

รูอยละ

48

21.7

64

29.0

63

ดี
เ ห มื อ น เ ป็

น เ พื่ อ น

37
1

28.5
16.7

2

อบอุ่น

6

เขูมงวด

0.5
0.9
2.7

ขัดแยูงกัน
หุางเหิน
จากตารางที ่ 4.10 กลุ่มตัวอยุางมีความรู้สก
ึ ตุอ
ภรรยา/สามีในแบบเหมือนเป็ นเพือ
่ นมาก
ทีส
่ ่ดรูอยละ 29.0 รองลงมาคือระดับดี รูอยละ 28.5 นูอย
ทีส
่ ่ดคือเขูมงวดรูอยละ 0.5 จากตารางที ่ 4.10 พบวุาระดับ
ความรู้สึกในทางบวกคือ ดีมาก
และอบอุ่น รวมกันรูอยละ 95.9
ลบคือเขูมงวด

ขัดแยูง

ดี

เหมือนเป็ นเพือ
่ น
ระดับความรู้สึกในทาง

และหุางเหินรวมกันรูอยละ 4.1

ความรู้สึกตุอภรรยา/สามีจึงไมุนุาสุงผลตุอความเครียดอยุาง
มีนัยสำาคัญ
ตุางๆ

จากตารางที ่ 4.10 ความสัมพันธ์ในระดับ

มีความหมายดังนี ้

76

ดีมาก
หมายถึง

มีความรักความหุวงใย ความอบอุ่น ความ

เอือ
้ อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมีความขัดแยูง

เย็น

ชา หรือตุางคนตุางอยุ้
ดี

หมายถึง มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือเกือบตลอดเวลาและ
ไมุมีความขัดแยูง

เย็นชา

หรือตุางคนตุางอยุ้

อาจมี

อารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ ครัง้
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

หมายถึง

ความสนิทสนมความอบอุ่นเหมือนเป็ นเพือ
่ น

ใหูความรัก
ใหูความ

เกรงใจเชุนเดียวกับเพือ
่ น
อบอุ่น หมายถึง คอยด้แลท่กเรือ
่ ง และใหู
คำาแนะนำา

เป็ นผู้ปลอบประโลมและใหูกำาลังใจ
เขูมงวด

หมายถึง

ชอบวาง กฎเกณฑ์

และชอบทีจ
่ ะบังคับหรือโนูมนูาวใหูท่กคนในครอบครัวปฏิบัติ
ตามกฎนัน

ขัดแยูงกัน หมายถึง

คุ้สามีภรรยา มีเรือ
่ ง

ไมุพอใจกันไมุสามรถปรับความเขูาใจหากันไดูและทัง้ สอง
ฝุ ายไมุยอมกันและกัน จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน
หุางเหิน

หมายถึง

คุ้สามีภรรยาทีอ
่ ยุ้ใน

ครอบครัวเดียวกัน แตุทำาตัวเหมือนอยุ้ไกลกัน
รุวมกันนูอย

มีกิจกรรม

77

ตารางที ่ 4.11 พฤติกรรมของภรรยา/สามี
พฤติกรรมของภรรยา/สามี
ติดส่รา
สรูางหนีส
้ ินใหูกับครอบครัว
คบชาย/หญิงอืน

ไมุมีพฤติกรรมดังกลุาว

จำานวน รูอยละ
5

2.4

2

0.9

4
201

1.9
94.8

จากตารางที ่ 4.11 แสดงวุา ภรรยา/
สามีของกลุ่มตัวอยุางเกือบทัง้ หมดคือ รูอยละ 94.8 มีความ
ประพฤติดี

ทีเ่ หลือรูอยละ 3.2 มีพฤติกรรมติดส่รา

หนีส
้ ิน หรือคบชาย/หญิงอืน
่ รวมกัน

สรูาง

ดังนัน
้ พฤติกรรม

ของภรรยา/สามีจึงไมุนุาสุงผลตุอความเครียดของกลุ่ม
ตัวอยุางอยุางมีนัยสำาคัญ
ตารางที ่ 4.12 ความรู้สึกตุอบ่ตร
ความรู้สึกตุอบ่ตร

จำานวน

รูอย
ละ

ดีมาก
ดี
เหมือนเป็ นเพือ
่ น
อบอุ่น
เขูมงวด

72

32.6

35

15.8

62
44
5

28.1
19.9
2.3

ขัดแยูงกัน

78

3

1.4
จากตารางที ่ 4.12 แสดงวุาความรู้สก
ึ ตุอ
บ่ตรของกลุ่มตัวอยุางพบมากทีส
่ ่ดอยุ้ในระดับ
ดีมากรูอยละ 32.6 ความรู้สึกทีพ
่ บนูอยทีส
่ ่ดอยุ้ในระดับขัด
แยูงกันรูอยละ 1.4 ความรู้สึกตุอบ่ตรในทางบวกคือ
ดี

ดีมาก

เหมือนเป็ นเพือ
่ น และอบอุ่นรวมกัน รูอยละ 96.3

ความรู้สึกในทางลบคือ

เขูมงวดและขัดแยูงรวมกันรูอยละ

3.7 ดังนัน
้ ความร้สึกตุอบ่ตรจึงไมุนุาสุงผลตุอความเครียด
ของกลุ่มตัวอยุางไดูอยุางมีนัยสำาคัญ จากตารางที ่ 4.12
ความรู้สึกในระดับตุางๆ
ดีมาก

มีความหมายดังนี ้

หมายถึง

มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมี
ความขัดแยูง

เย็นชา
ดี

หรือตุางคนตุางอยุ้

หมายถึง

มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือเกือบตลอด
เวลาและไมุมีความขัดแยูง

เย็นชา

หรือตุางคนตุางอยุ้

อาจมีอารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ ครัง้
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

หมายถึง

รักความสนิทสนมความอบอุ่นเหมือนเป็ นเพือ
่ น
พ้ดแบบเดียวกัน ฟั งเพลงย่คเดียวกัน

ใหูความ
ใชูภาษา

อบอุ่น หมายถึง
ใหูคำาแนะนำา

คอยด้แลท่กเรือ
่ งและ 79

เป็ นผู้ปลอบประโลมและใหูกำาลังใจ
เขูมงวด

หมายถึง

ชอบวาง กฎเกณฑ์

และชอบทีจ
่ ะบังคับหรือโนูมนูาวใหูท่กคนในครอบครัวปฏิบัติ
ตามกฎนัน

ขัดแยูงกัน หมายถึง

มีเรือ
่ งไมุพอใจกันไมุ

สามรถปรับความเขูาใจหากันไดูและทัง้ สองฝุ ายไมุยอมกัน
และกัน จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน

ตารางที ่ 4.13 พฤติกรรมบ่ตร
พฤติกรรมบ่ตร

จำานวน

รูอย
ละ

ไมุตัง้ ใจเรียนหนังสือ
ติดบ่หรี ่
ติดสารเสพติด
ติดเลุนเกม
มีแฟนจนเสียการเรียน
ไมุมีพฤติกรรมดังกลุาว

17

7.8

1

0.5

5

17
1

177

2.3
7.8
0.5

81.2

80
จาก
ตารางที ่ 4.13 แสดงวุาบ่ตรของกลุ่มตัวอยุางมีความประพฤติ
ดีไมุกุอปั ญหารูอยละ 81.2

ทีเ่ หลือเป็ นกลุ่มทีม
่ ีพฤติกรรมนุา

เป็ นหุวงคือ ไมุตัง้ ใจเรียนหนังสือ

ติดบ่หรี ่ ติดสารเสพติด

และติด
เลุนเกม รวมกันรูอยละ 19.8 ดังนัน
้ พฤติกรรมบ่ตรจึงไมุนุาสุง
ผลใหูกับความเครียดไดูอยุางมีนัยสำาคัญ
ตารางที ่ 4. 14 ความรู้สึกตุอผู้บงั คับบัญชา
ความรู้สึกตุอผู้บงั คับบัญชา
ดีมาก
ดี
เหมือนเป็ นเพือ
่ น
อบอุ่น
เขูมงวด
ขัดแยูงกัน
เย็นชา
หุางเหิน

จำานว

รูอย

ละ

63

20.8

10

3.3

69

55.8

35

11.6

6

2.0

4

12
4

1.3

4.0

1.3

จากตารางที ่ 4.14 ความรู้สึกตุอผู้

81

บังคับบัญชาทีพ
่ บมากทีส
่ ่ดอยุ้ในระดับดี รูอยละ 55.8
สุวนความรู้สก
ึ ทีพ
่ บนูอยทีส
่ ่ดคือ เขูมงวด และหุางเหิน พบ
มีเทุากันคือ รูอยละ 1.3 ทัง้ สองกรณี ความ
รูล
้ ึกในทางบวกคือ ดีมาก ดี เหมือนเป็ น เพือ
่ น และอบอุ่น
รวมกันรูอยละ 91.4 ความรู้สึกในทางลบ
คือเขูมงวด ขัดแยูง เย็นชาและหุางเหิน รวมกันรูอยละ 8.6
จากตารางที ่ 4.14 ความรู้สึกในระดับตุางๆ

ความหมาย

ดังนี ้
ดีมาก
หมายถึง

มีความรักความหุวงใย ความอบอุ่น ความเอือ

อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมีความขัดแยูง

เย็นชา

หรือตุางคนตุางอยุ้
ดี

หมาย

ถึง มีความรักความหุวงใย ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทร
ชุวยเหลือเกือบตลอดเวลาและไมุมีความขัดแยูง
หรือตุางคนตุางอยุ้

เย็นชา

อาจมีอารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ

ครัง้
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

หมายถึง

ความสนิทสนมความอบอุ่นเหมือนเป็ นเพือ
่ น
แบบเดียวกัน ฟั งเพลงย่คเดียวกัน

ใหูความรัก
ใชูภาษาพ้ด

อบอุ่น หมายถึง คอยด้แลท่กเรือ
่ ง และ 82
ใหูคำาแนะนำา

เป็ นผู้ปลอบประโลมและใหูกำาลังใจ
เขูมงวด

หมายถึง

ชอบวาง กฎเกณฑ์

และชอบทีจ
่ ะบังคับหรือโนูมนูาวใหูท่กคนในหนุวยปฏิบัติ
ตามกฎนัน

ขัดแยูงกัน หมายถึง

มีเรือ
่ งไมุพอใจกันไมุ

สามรถปรับความเขูาใจหากันไดูและทัง้ สองฝุ ายไมุยอมกัน
และกัน จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน
ตารางที ่ 4.15

ความรู้สึกตุอผู้ใตูบังคับบัญชา

ความรู้สึกตุอผู้ใตูบังคับบัญชา
ดีมาก
ดี
เหมือนเป็ นเพือ
่ น
อบอุ่น
เขูมงวด
ขัดแยูงกัน
เย็นชา
หุางเหิน

จำานว

รูอย

ละ

50

17.4

61

21.3

133
28
2
6
4
3

46.3
9.8
0.7
2.1

1.4

1.0

จากตารางที ่ 4.15 ความรู้สึกตุอผู้ใตูบังคับ
บัญชาทีพ
่ บมากทีส
่ ่ดอยุ้ในระดับดี รูอยละ 46.3
ความรู้สึกทีพ
่ บนูอยทีส
่ ่ดคือ เขูมงวด
รูล
้ ึกในทางบวกคือ ดีมาก

ดี

83

สุวน

รูอยละ 0.7

ความ

เหมือนเป็ น เพือ
่ น และ

อบอุ่น รวมกัน รูอยละ 94.8 ความรู้สึกในทางลบคือ
เขูมงวด

ขัดแยูง

เย็นชา

และหุางเหิน รวมกัน รูอยละ

5.2 จากตารางที ่ 4.15 ความรู้สึกในระดับตุางๆมีความ
หมายดังนี ้
ดีมาก

หมายถึง

มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมี
ความขัดแยูง

เย็นชา
ดี

ปฏิบัติตามคำาสัง่ และภารกิจดีมาก

หมายถึง มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือเกือบตลอดเวลาและ
ไมุมีความขัดแยูง

เย็นชา

ปฏิบัติตามคำาสัง่ และภารกิจดี

อาจมีอารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ ครัง้
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

หมายถึง

ใหูความรัก

ความสนิทสนมความอบอุ่นเหมือนเป็ นเพือ
่ น

ใชูภาษาพ้ด

แบบเดียวกัน ฟั งเพลงย่คเดียวกัน
อบอุ่น หมายถึง คอยด้แลท่กเรือ
่ ง และใหู
คำาแนะนำา

เป็ นผู้ปลอบประโลมและใหูกำาลังใจ
เขูมงวด

หมายถึง

ชอบวาง กฎเกณฑ์

และชอบทีจ
่ ะบังคับหรือโนูมนูาวใหูท่กคนในหนุวยปฏิบัติ
ตามกฎนัน

ขัดแยูงกัน หมายถึง

84

มีเรือ
่ งไมุพอใจ

กันไมุสามรถปรับความเขูาใจหากันไดูและทัง้ สองฝุ ายไมุ
ยอมกันและกัน

จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน

ตารางที ่ 4.16 ความรู้สึกตุอเพือ
่ นรุวมงาน
ความรู้สึกตุอเพือ
่ นรุวมงาน

จำานว

รูอยละ


ดีมาก

56

18.4

71

23.4

151

ดี
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

49.7

21

อบอุ่น
ขัดแยูงกัน

6.9

3

1.0

1

0.3

1

เย็นชา
หุางเหิน
จากตารางที ่ 4.16

0.3

ความรู้สึกตุอเพือ
่ น

รุวมงานทีพ
่ บมากทีส
่ ่ดอยุ้ในระดับดี รูอยละ 49.7

สุวน

ความรู้สึกทีพ
่ บนูอยทีส
่ ่ดคือ เย็นชาและหุางเหิน เทุาๆกัน
คือ

รูอยละ 0.3 ความรู้ลึกในทางบวกคือ ดีมาก

ดี

เหมือนเป็ น เพือ
่ น และอบอุ่น รวมกัน รูอยละ 98.4
ความรู้สึกในทางลบคือ

ขัดแยูง

เย็นชา

และหุาง

เหินรวมกัน รูอยละ 1.6 จากตารางที ่ 4.16 ความรู้สึก

85

ในระดับตุางๆมีความหมายดังนี ้
ดีมาก

หมายถึง

มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือตลอดเวลาและไมุมี
ความขัดแยูง

เย็นชา

ใหูความรุวมมือเมือ
่ ประสานทาง

ขูางดีมาก
ดี

หมายถึง มีความรักความหุวงใย

ความอบอุ่น ความเอือ
้ อาทรชุวยเหลือเกือบตลอดเวลาและ
ไมุมีความขัดแยูง
ขูางดี

เย็นชา ใหูความรุวมมือเมือ
่ ประสานทาง

อาจมีอารมณ์ไมุดีใหูเห็นบูางนานๆ ครัง้
เหมือนเป็ นเพือ
่ น

หมายถึง

ความสนิทสนมความอบอุ่นเหมือนเป็ นเพือ
่ น

ใหูความรัก
ใชูภาษาพ้ด

แบบเดียวกัน ฟั งเพลงย่คเดียวกัน
อบอุ่น หมายถึง
คำาแนะนำา

คอยด้แลท่กเรือ
่ ง และใหู

เป็ นผู้ปลอบประโลมและใหูกำาลังใจ
เขูมงวด

หมายถึง

ชอบวาง กฎเกณฑ์

และชอบทีจ
่ ะบังคับหรือโนูมนูาวใหูท่กคนในหนุวยปฏิบัติ
ตามกฎนัน

ขัดแยูงกัน หมายถึง

มีเรือ
่ งไมุพอใจกัน

ไมุสามรถปรับความเขูาใจหากันไดูและทัง้ สองฝุ ายไมุยอม
กันและกัน

จึงเกิดการทะเลาะขัดแยูงกัน

ตารางที ่ 4.17 การคิดฆุาตัวตาย

86
การคิดฆุาตัวตาย

ไมุเคย

รูอย

278

90.8

4

1.3

24

เคย
เคย

จำานว

ทำาแลูวไมุสำาเร็จและไมุคิดจะทำาอีก

ละ
7.8

จากตารางที ่ 4.17 กลุ่มตัวอยุางทีค
่ ิด
ฆุาตัวตายและลงมือทำาแลูวแตุไมุสำาเร็จมีรูอยละ 1.3 พวกที ่
เพียงแคุคิดยังไมุเคยลงมือทำามี รูอยละ 7.8 ทีเ่ หลือสุวน
ใหญุไมุมีความคิดฆุาตัวตายมีรูอยละ 90.8

จากตาราง

4.17 แสดงวุาจะตูองมีบ่คคลทีม
่ ีความเครียดในขัน
้ ร่นแรง
รวมอยุ้ในกลุ่มตัวอยุางดูวย
ตารางที ่ 4.18 การคิดฆุาผู้อืน

การคิดฆุาผู้อืน

ไมุเคย
เคย
เคย ทำาแลูวไมุสำาเร็จและไมุคิดจะทำาอีก

จำานว

รูอย

ละ

271

89.1

4

1.3

29

9.5

จากตารางที ่ 4.18 กลุ่มตัวอยุางทีค
่ ิดฆุาผู้

87

อืน
่ และลงมือทำาแลูวแตุไมุสำาเร็จมีรูอยละ 1.3 พวกที ่
เพียงแคุคิดยังไมุเคยลงมือทำามี รูอยละ 9.5 ทีเ่ หลือสุวน
ใหญุไมุมีความคิดฆุาผู้อืน
่ มีรูอยละ 89.1

จากตาราง 4.18

แสดงวุาจะตูองมีบ่คคลทีม
่ ีความเครียดในขัน
้ ร่นแรงรวมอยุ้
ในกลุ่มตัวอยุางดูวย
ตารางที ่ 4.19

การเจ็บปุ วยทีต
่ ูองไปพบแพทย์ใน 1 ปี ที ่

ผุานมา
การเจ็บปุ วย
ปุ วย

จำานวน

รูอยละ

116

38.2

188

ไมุปุวย

61.8
จากตาราง

ที ่ 4.19 กลุ่มตัวอยุางมีการเจ็บปุ วย รูอยละ 38.2 ที ่
เหลือสุวนใหญุมีส่ขภาพดี
ตารางที ่

รูอยละ 61.8

4.20 โรคทีก
่ ำาลังพลปุ วย
โรค

เบาหวาน
ความดันโลหิตส้ง
หลอดเลือด

จำานวน รูอยละ
12

10.7

7

6.3

33

29.5

ภ้มิแพู

88

18
42

อืน
่ ๆ

16.1
37.5

จากตารางที ่ 4.20 พบวุาในกลุ่มทีป
่ ุ วยสุวน
ใหญุเป็ นโรคเล็กๆ นูอยๆ อืน

37.5 โรครูายแรงเรือ
้ รังทีพ
่ บ

มากทีส
่ ่ดคือ ความดันโลหิตส้ง รูอยละ 29.5 รองลงมาเป็ น
ภ้มิแพู รูอยละ 16.1 เบาหวาน รูอยละ 10.7 นูอยทีส
่ ่ดคือ
โรคหลอดเลือด รูอยละ 6.3
ตารางที ่ 4.21 ความกังวลตุอความเจ็บปุ วย
ความกังวล
มาก

จำานวน รูอยละ
5

ปานกลาง

45

27.3

77

46.7

38

นูอย
ไมุกังวล

3.0

23.0

จากตาราง
ที ่ 4.21 แสดงวุากลุ่มตัวอยุางทีไ่ มกังวลตุอการเจ็บปุ วยของ
ตนเองมีรอ
ู ยละ

46.7

กลุ่มตัวอยุางทีเ่ หลืออีก รูอย

ละ 53.3 มีความกังวลตุออาการเจ็บปุ วยของตนโดยมีความ

89

กังวลระดับปานกลางมากทีส
่ ่ด รูอยละ 27.3 รองลงมา
กังวลนูอย รูอยละ 23.0 พวกทีก
่ ังวลมากมีเพียง รูอยละ
3.0
ตารางที ่ 4. 22 อาการทางกายใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา
อาการ
มีผืน
่ คันขึน
้ ตามตัว
หง่ดหงิด

จำานว

รูอย

ละ

25

8.2

79

26.0

17

5.6

36

โมโหงุาย
ความตูองการทางเพศลดลง
รอบเดือนมาไมุเป็ นปกติ
ไมุมีอาการผิดปกติใดๆ

10

137

11.8
3.3

45.1

จากตาราง
ที ่ 4.22 แสดงอาการปรากฏทางกายซึง่ เป็ นอาการบุงชี ้
ความเครียด

พบผู้ไมุมีอาการปรากฏ รูอยละ 45.1 สุวนที ่

เหลืออีกรูอยละ 44.9 มีอาการปรากฏทางกาย มากทีส
่ ่ดมี
อาการหง่ดหงิด รูอยละ 26.0 นูอยทีส
่ ่ดคือมีผืน
่ ขึน
้ ตามตัว
รูอยละ 8.2

90

ตารางที ่ 4.23 เหค่การณ์เกีย
่ วกับครอบครัวใน 1 ปี ที ่
ผุานมา
เหต่การณ์
แตุงงาน
แยกทางกับสามี/ภรรยา
หยุารูาง
ล้กไปเรียนจังหวัด/ตุางประเทศ
ล้กไปทำางานตุางจังหวัด/ตุางประเทศ
ปกติส่ข

จำานว

รูอย

ละ

264

3.3

8

1.0

6
3
9

10

3.0
2.7
2.0

88.0

จากตาราง
ที ่ 4.23 แสดงเหต่การณ์เกีย
่ วกับครอบครัวในรอบ 1 ปี ที ่
ผุานมา กลุ่มตัวอยุางมีชว
ี ิตปกติส่ขมากทีส
่ ่ด รูอยละ 88.0
และมีการหยุารูาง นูอยทีส
่ ่ด รูอยละ 1.0
ตารางที ่ 4.24 เหค่การณ์เกีย
่ วกับสมาชิกในครอบครัวใน 1
ปี ทีผ
่ ุานมา
เหต่การณ์
ญาติพีน
่ ูองในครอบครัวเจ็บปุ วย
ญาติในครอบครัวมีปัญหาเดือดรูอน

จำานว

รูอย

ละ

60

19.8

25

8.3

บ่คคลในครอบครัวเสียชีวิต

91

15

203

สมาชิกในครอบครัวยังคงอยุ้เป็ นปกติส่ข

5.0

67.0
จากตาราง
ที ่ 4.24 สมาชิกในครอบครัวกลุ่มตัวอยุางมีชีวิตปกติส่ข
มากทีส
่ ่ด รูอยละ 67.0 ทีเ่ หลือมีเหต่การณ์มีเขูามากระทบ
อารมณ์ คือ

สมาชิกในครอบครัวเจ็บปุ วย รูอยละ 19.8

มีปัญหาเดือดรูอน รูอยละ 8.3 และ เสียชีวิต รูอยละ 5.0
ตารางที ่ 4.25 เหค่การณ์เกีย
่ วกับบ่คคลแวดลูอมใน
สำานักงานใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา
เหต่การณ์

จำานวน

รูอย
ละ

ขัดแยูงกับผู้บงั คับบัญชา
ขัดแยูงกับเพือ
่ นรุวมงาน
ขัดแยูงกับผู้ใตูบังคับบัญชา
ไมุมีปัญหา

19

6.4

8

2.7

28

9.5

240

81.4

จากตาราง
ที ่ 4.25 แสดงวุาใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุ
รูอยละ 81.4 ไมุมีปัญหากับบ่คคลแวดลูอมในสำานักงาน ที ่

92

เหลืออีกรูอยละ 18.6 ขัดแยูงกับเพือ
่ นรุวมงาน รูอยละ
9.5 ขัดแยูงกับผู้บังคับบัญชา รูอยละ 9.5 และขัดแยูงกับ
ผู้ใตูบังคับบัญชา รูอยละ 2.7

ตารางที ่ 4. 26 เหค่การณ์เกีย
่ วกับบ่คคลอืน
่ ใน 1 ปี ทีผ
่ ุาน
มา
เหต่การณ์
มีเรือ
่ งทะเลาะกับผู้อืน
่ อยุางร่นแรง
ตัดความสัมพันธ์กับคนสนิทคู่นเคย
ไมุมีปัญหา

จำานวน รูอยละ
9

36

244

3.3

12.5
84.4

จากตาราง
ที ่ 4.26 แสดงวุาใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุ
รูอยละ 84.4 ไมุมีปัญหากับบ่คคลอืน
่ ทีเ่ หลืออีกรูอยละ
15.6 มีเหต่การณ์ตัดสัมพันธ์กับคนสนิทคู่นเคย รูอยละ 12.5
ทะเลาะกับผู้อืน
่ อยุางร่นแรง รูอยละ 3.3
ตารางที ่

4.27 เหค่การณ์เกีย
่ วกับการเงินใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา
เหต่การณ์

จำานว รูอยละ

มีคดี ฟูองรูองเรือ
่ งหนีส
้ ิน
กูย
้ ืม หรือเป็ นหนีธ
้ นาคาร,สหกรณ์ออม

7

133

2.3

44.6

ทรัพย์

93

25

กูย
้ ืม หรือเป็ นหนีน
้ ายท่นนอกระบบ

133

ไมุมีปัญหา

8.4

44.6
จากตาราง

ที ่ 4.27 แสดงวุาใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมา กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุ
รูอยละ 44.6 ไมุมีเหต่การณ์เกีย
่ วกับการเงิน

ทีเ่ หลืออีก

รูอยละ 55.4 กู้ยืมหรือเป็ นหนีส
้ ถาบันการเงิน รูอยละ 44.6
เป็ นหนีน
้ ายท่นนอกระบบ รูอยละ 8.4 และมีคดีถ้กฟูองรูอง
เรือ
่ งหนีส
้ ิน รูอยละ 2.3
ตารางที ่ 4. 28 ความดันโลหิตของกลุ่มตัวอยุาง
ความดันโลหิต

จำานว รูอยละ

ตำ่า (100/69 ลงมา)
ปกติ (101/70 - 139/89)
ส้ง (140/90 ขึน
้ ไป)

17

255
33

5.6

83.6
10.8

จากตาราง
ที ่ 4.28 สภาพกลุ่มตัวอยุางมีความดันโลหิตปกติ รูอยละ
83.6 ความดันโลหิตตำ่ารูอยละ 5.6 ความดันโลหิตส้ง รูอย

ละ 10.8 แสดงวุากลุ่มตัวอยุางไมุมีปัญหาส่ขภาพเขูามาร

94

บกวน

ตารางที ่ 4.29

อัตราชีพจรของกลุ่มตัวอยุาง
อัตราชีพจร

ตำ่า (46 – 80 ครัง้ /นาที)
ปกติ (81 - 99 ครัง้ /นาที)
ส้ง ( 100 ครัง้ /นาที ขึน
้ ไป)

จำานว

รูอย

ละ

179

58.7

17

5.6

109

35.7

จากตาราง
ที ่ 4.29 สภาพกลุ่มตัวอยุางมีอัตรากาเตูนของชีพจรปกติ
รูอยละ 35.7 มีอัตราการเตูนชีพจรตำ่ารูอยละ 58.7 อัตรา
การเตูนชีพจรส้ง รูอยละ 5.6 การทีก
่ ลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุ
มีอัตราการเตูนชีพจรตำ่าเนือ
่ งจากประชากรกรม
วิทยาศาสตร์ทหารบก . เลุนกีฬาและออกกำาลังอยุาง
สมำ่าเสมอทัง้ ในการทำางานและกิจกรรมของหนุวย ดังนัน

กลุ่มตัวอยุางไมุมีปัญหาส่ขภาพเขูามารบกวน

95

2. ระดับความเครียดของกำาลังพลกรม
วิทยาศาสตร์ทหารบก

ตารางที ่ 4.30 ความไวหรือความเปราะบางตุอ
ความเครียด

พฤติกรรม

Me S.D
an

ระดับความไวตุอ
ความเครียด
ตำ่า ปาน

(%)
ส้ง

กลาง
ความไวตุอ
ความเครียด

2.1 0.7 22. 35.5
6

1

4

ร่นแ
รง

27.3

4.8

1

จากตาราง
ที ่ 4.30 พบวุากลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุมีความไวตุอ
ความเครียดปานกลางมากทีส
่ ่ด รูอยละ 35.5 มีความไวตุอ
ความเครียดระดับร่นแรงนูอยทีส
่ ่ดรูอยละ 14.8 กลุ่ม
ตัวอยุางมีความไวตุอความเครียดปานกลางลงมามี รูอยละ
57.9 ความไวตุอความเครียดส้งและร่นแรง รูอยละ
33.1 หมายถึงกำาลังพล กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกเกิด
ความเครียดงุายเมือ
่ มีสิง่ มากระทบอารมณ์

96

ตารางที ่ 4.31 ความเครียดจากชีวิตประจำาวัน
แหลุง
ความเครียด

Mea S.D.
n

ระดับความเครียด (%)
ตำ่า

ปาน

ส้ง

ร่นแรง

กลาง
1. การงาน
2. สุวนตัว
3. ครอบครัว
4. สังคม
5. สิง่ แวดลูอม
6. การเงิน
สร่ปรวมทัง้

1.96 0.75

61.1

31.4

7.3

0.3

1.74 0.79

-

59.8

33.2

7.0

45.5

42.9

10.3

19.1

1.6

1.67 0.65

56.4

1.68 0.78

1.7

2.16 1.03

22.7

1.88 0.63

39.8

1.95 0.83

1.3

35.3
80.2
48.7
39.5

7.6

15.8
20.0

0.7
2.3
8.7

ระบบ
จากตารางที ่ 4.31 แสดงความเครียดจากชีวิตประจำา
วันจากแหลุงตุางๆ

พบวุา

97

ความเครียดทางดูานการงาน กลุ่ม
ตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึง
ตำ่ารวมกัน รูอยละ 92.5 ถือไดูวุาเครียดอยุ้ในระดับปกติ

ความเครียด
ทางดูานสุวนตัว

กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ใน

ระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 91.7

ถือไดูวุาเครียด

อยุ้ในระดับปกติ
ความเครียดทางดูานครอบครัว

กลุ่ม

ตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางรูอยละ
59.8 ถือวุาเครียดปกติ
ถึงร่นแรงมีรวมกัน

กลุ่มทีม
่ ีความเครียดอยุ้ในระดับส้ง

รูอยละ 40.2 เกือบครึง่ กลุ่มนีน
้ ุาจะมี

ความกังวลเพราะรักครอบครัวมากเกินไป
ทางครอบครัวจากตารางที ่ 4.9

4.10 4.11

เนือ
่ งจากปั จจัย
4.12

4.13

4.23 และ 4.24 ลูวนเป็ นปั จจัยบวกทัง้ สิน

ความเครียด
ทางดูานสังคม

กลุ่มตัวอยุางมีความเครียดอยุ้ในระดับปาน

กลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 81.9 ถือไดูวุาปกติ

แตุสุวนทีม
่ ี

ความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 18.1 อาจเกิดจาก
อิทธิพลธรรมชาติของเพศหญิงซึง่ มีจำานวนมากถึงรูอย
ละ 31.4 ตามตารางที ่ 4.1 ทีช
่ อบแขุงขันกัน
ความเครียด
ทางสิง่ แวดลูอม กลุ่มตัวอยุางมีความเครียดอยุ้ในระดับปาน
กลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 46.8 แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้ง

98

ถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 53.2 เกินกวุากึง่ หนึง่ อาจเกิด
จากปั ญหาสิง่ แวดลูอมในสำานักงานและทีพ
่ ักอาศัย
เพราะทัง้ สำานักงานและทีพ
่ ักตัง้ อยุ้ใกลูกับคลังเก็บสารเคมี

ซึง่ มีเป็ นจำานวนมากและหูองปฏิบัติการทางเคมี -ชีวะ และ
ฟิ สิกส์
ความเครียด
ทางการเงิน

กลุ่มตัวอยุางมีความเครียดอยุ้ในระดับปาน

กลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 71.4 แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้ง
ถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 29.6 สอดคลูองกับปั จจัยดูานการ
เงินในตารางที ่ 4.5 และ 4.26 ทีม
่ ีปัจจัยเป็ นบวก
สร่ปรวมทัง้ ระบบ

กลุ่มตัวอยุางมี

ความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 79.3
แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 20.7
ตารางที ่ 4.32 อาการเครียดในรุางกายและจิตใจ

แหลุงความเครียด

Mean S.D.

ระดับความเครียด (%
ตำ่า

ปาน
กลาง

ส้ง

ร่นแ
รง

1. ทางกลูามเนือ

2. ทางประสาท
อัตโนมัติ PNS

2.12

0.94 23.2

1.83

0.89

1.62
1.91

3. ทางประสาท

1.96

อัตโนมัติ SNS

1.72

4. ทางอารมณ์

1.68

5. ทางความคิด

6.6

12.3

41.4

45.3

0.74

-

47.6

0.86

7.4

66.2

0.80

-

0.81
0.83

-

7.1
-

99

44.8
24.4

65.9

23.3

29.6

4.0
7.6

13.3
2.0

56.7

15.9

70.3

6. ทางตุอมไรูทอ

3.7

13.7
13.8

7. ทางระบบ
ภ้มิคู่มกัน
สร่ปรวมทัง้ ระบบ

1.85

0.69

6.9

47.7

29.3 16.1

จากตารางที ่ 4.32 แสดงอาการ
เครียดในรุางกายและจิตใจพบวุา
อาการเครียดทางกลูามเนือ

กลุ่ม

ตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่า
รวมกัน รูอยละ 83.8 นอกนัน
้ มีความเครียดส้งถึงร่นแรง
รวมกันรูอยละ 16.3
อาการเครียดทางระบบประสาท
อัตโนมัติPNS กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ใน
ระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 47.6 นอกนัน
้ มี
ความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกันรูอยละ 52.4 เกินกึง่ หนึง่

100

อาการเครียดทางระบบประสาท
อัตโนมัติSNS กลุ่มตัวอยุางสุวนใหญุมีความเครียดอยุ้ใน
ระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 41.4 กลุ่มทีม
่ ี
ความเครียดอยุ้ในระดับส้งถึงร่นแรงมีรวมกัน

รูอยละ 58.6

เกินกึง่ หนึง่
อาการเครียดทางอารมณ์

กลุ่มตัวอยุางมี

ความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 73.6
แตุสุวนทีม
่ ีความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 26.4
อาการเครียดทางความคิด

กลุ่มตัวอยุางมี

ความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 73.0
แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 27.0
อาการเครียดทางระบบตุอมไรูทุอ

กลุ่ม

ตัวอยุางมีความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน
รูอยละ 29.6 แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน
รูอยละ 70.4 เกินกึง่ หนึง่
อาการ
เครียดทางระบบภ้มิคู่มกัน

กลุ่มตัวอยุางมีความเครียดอยุ้

ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 15.9 แตุกลุ่มทีม
่ ี
ความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 84.1 เกินกึง่ หนึง่
สร่ปรวมทัง้ ระบบ กลุ่มตัวอยุางมี
ความเครียดอยุ้ในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 54.6
แตุกลุ่มทีม
่ ีความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 45.4

3. รายได้ประจำา

ปั ญหาครอบครัว

ความขัด

101

แย้งในหน่วยงานและลักษณะงานกันระดับ
ความเครียด

3.1 รายได้ประจำากับความเครียด
3.1.1

เปรียบเทียบความไวตุอ

ความเครียดระหวุางกลุ่มรายไดูตำ่ากับกลุ่มรายไดูส้ง
ตารางที ่ 4.33 รายไดูประจำากับความไวหรือความเปราะ
บางตุอความเครียด

ระดับความไวตุอความเครียด

รายไดูประจำาเดือน
ของกำาลังพล
กลุ่มรายไดู

กลุ่ม

ตำ่า

รายไดู

รวม

ส้ง
1. ตำ่า

55

จำานวน

13

68

21.6

26.5

22.4

90

18

108

รูอย
ละ
2. ปานกลาง

จำานวน
รูอย

ละ

35.3

36.7

35.5

3. ส้ง

74

19.0

จำานวน

18.4

รูอย
36

จำานวน

83

27.3

ละ
4. ร่นแรง

102

9

9

45

14.1

18.4

14.8

255

49

304

รูอย
ละ
รวม

100.0

จำานวน

100.0

100.

รูอย

0

ละ
เกณฑ์แบุง
รายไดูส้งกับรายไดูตำ่าคือเงินเดือน ป 3 ชัน
้ ส่ดทูาย หรือ น
1 ชัน
้ ส่ดทูาย 21,600 บาท แตุเพือ
่ ความสะดวกในการ
วิเคราะห์

จึงใชูเงิน 20,000 บาท เป็ นเกณฑ์แบุง
จากตาราง

4.33 กลุ่มรายไดูตำ่ามีระดับความไวตุอความเครียดไมุตุาง
จากกลุ่มมีรายไดูส้ง

3.1.2

103

เปรียบเทียบความเครียดจากการดำารงชีวิต
ประจำาวันระหวุางกลุ่มรายไดูส้งกับกลุ่มรายไดูตำ่า
ตารางที ่ 4.34 รายไดูประจำากับความเครียดจากเรือ
่ งการ
เงิน

ระดับความเครียด

รายไดูประจำาเดือน
ของกำาลังพล
กลุ่มราย

กลุ่ม

ไดูตำ่า

รายไดู

รวม

ส้ง
1. ตำ่า

49

จำานวน

19

68

19.4

40.4

22.7

125

21

146

รูอย
ละ
2. ปานกลาง

จำานวน
รูอย

49.4

44.7

48.7

55

5

60

ละ
3. ส้ง

21.7

จำานวน
รูอย
ละ

10.6

20.0

4. ร่นแรง

24

9.5

จำานวน

4.3

รูอย
253

100.0

จำานวน

26

8.7

ละ
รวม

104

2

47

100.0

300

100.0

รูอย
ละ
จากตารางที ่ 4.34 พบวุากลุ่มมีรายไดูตำ่ามี
ความเครียดระดับส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 31.2 ขณะที ่
กลุ่มรายไดูส้ง มีรวมกันเพียง รูอยละ 14.9

กลุ่มรายไดู

ตำ่าทีม
่ ีความเครียดระดับตำ่าถึงปานกลางมีรวมกันรูอยละ
68.8

ขณะทีก
่ ลุ่มรายไดูส้งมีรวมกันถึงรูอยละ

85.1 ดัง

นัน
้ กลุ่มมีรายไดูตำ่าจึงมีความเครียดส้งกวุากลุ่มมีรายไดูส้ง

105

ตารางที ่ 4.35 รายไดูประจำากับความเครียดทีม
่ าจาก
แหลุงตุางๆเป็ นสุวนรวมทัง้ ระบบ
รายไดูประจำาเดือน

ระดับความเครียด

ของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มราย

กลุ่มราย

ไดูตำ่า

ไดูสง้

94

27

รวม

121

36.9

55.1

39.8

103

17

120

รูอ
ยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

40.4

34.7

39.5

53

5

58

รูอ
ยละ
3. ส้ง
จำานวน

20.8

10.2

19.8

5

0

5

รูอ
ยละ
4. ร่นแรง

2.0

จำานวน
รูอ
ยละ

0.0

1.6

รวม

255

100.0

จำานวน

106

49

100.0

304

รูอ

100.0

ยละ

จากตาราง
ที ่ 4.35 กลุ่มมีรายไดูตำ่ามีความเครียดตำ่าถึงส้งรวมกัน รูอย
ละ 98 ขณะทีก
่ ลุ่มมีรายไดูส้งมีรวมกันรูอยละ 100
ความเครียดของทัง้ 2 กลุ่มจึงไมุตุางกัน
3.1.3 เปรียบเทียบความเครียดที ่
แสดงออกทางกายและจิตระหวุาง กลุ่มรายไดูส้งกับกลุ่ม
รายไดูตำ่า

ตารางที ่ 4.36 รายไดูประจำากับอาการเครียดรวม

107

ทัง้ หมด
รายไดูประจำาเดือน

ระดับความเครียด

ของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มราย

กลุ่มราย

ไดูตำ่า

ไดูสง้

20

1

รวม

21

7.8

2.0

6.9

113

32

145

รูอ
ยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

44.3

65.3

47.7

77

12

89

รูอ
ยละ
3. ส้ง
จำานวน

30.3

24.5

29.3

45

4

49

รูอ
ยละ
4. ร่นแรง

17.6

จำานวน
รูอ
ยละ

8.2

16.1

รวม

255

100.0

จำานวน

108

49

100.0

รูอ

304

100.0

ยละ

จากตารางที ่
4.36 กลุ่มรายไดูตำ่ามีความเครียดระดับตำ่าและระดับปาน
กลางรวมกัน

รูอยละ 52.1 ขณะทีก
่ ลุ่มรายไดูส้งมีรวมกัน

รูอยละ 67.3 กลุ่มรายไดูตำ่าทีม
่ ีความเครียดระดับส้งและ
ร่นแรงรวมกัน รูอยละ 47.9 ขณะทีก
่ ลุ่มรายไดูส้งมีรวมกัน
รูอยละ 32.7 กลุ่มมีรายไดูตำ่าจึงมีความเครียดส้งกวุากลุ่มมี
ราบไดูส้ง
ปั ญหาครอบครัวกับความเครียด

3.2
3.2.1

เปรียบเทียบความไวตุอความเครียดระหวุางกลุ่มมี
ปั ญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

109

ตารางที ่ 4.37

ปั ญหาครอบครัวกับความไวตุอ

ความเครียด

ระดับความเครียด

1. ตำ่า
จำานวน

ปั ญหาครอบครัว
กลุ่มไมุมี

กลุ่มมี

ปั ญหา

ปั ญหา

31

6

รวม

37

21.8

12.2

19.4

54

20

74

รูอย
ละ
2. ปานกลาง
จำานวน

38.0

40.8

38.7

30

17

47

รูอย
ละ
3. ส้ง
จำานวน

21.1

34.7

24.6

27

6

33

รูอย
ละ
4. ร่นแรง
จำานวน

19.0

12.2

17.3

110

รูอย
ละ
รวม

142

100.0

จำานวน

49

100.0

191

100.0

รูอ
ยละ
จากตาราง
ที ่ 4.37 กลุ่มทีม
่ ีปัญหาครอบครัวมีความเครียดไมุตุางจาก
กลุ่มทีม
่ ีปัญหาครอบครัว
3.2.2

เปรียบเทียบความความเครียดจากการดำารงชีวิต
ประจำาวันระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหา
ครอบครัว

111
ตารางที ่ 4.38 ปั ญหาครอบครัวกับความเครียดในการ
ดำารงชีวิตเป็ นสุวนรวม
ปั ญหาครอบครัว

ระดับความเครียด

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุมี

กลุ่มมี

ปั ญหา

ปั ญหา

58

16

รวม

74

40.8

33.3

38.9

60

23

83

รูอ
ยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

42.3

47.9

43.7

21

8

29

รูอ
ยละ
3. ส้ง
จำานวน

14.8

16.7

15.3

3

1

4

รูอ
ยละ
4. ร่นแรง

2.1

จำานวน
รูอ

2.1

2.1

112

ยละ
รวม

142

100.0

จำานวน

48

100.0

รูอ

190

100.0

ยละ
จากตารางที ่
4.38 กลุ่มทีม
่ ีปัญหาครอบครัวมีความเครียดไมุตุางจากกลุ่มที ่
มีปัญหาครอบครัว
3.2.3

เปรียบเทียบความเครียดทีแ
่ สดงออกทางกายและ
จิตระหวุาง กลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหา
ครอบครัว

113
ตารางที ่ 4.39 ปั ญหาครอบครัวกับอาการเครียดรวม
ทัง้ หมด
ปั ญหาครอบครัว

ระดับความเครียด

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุมี

กลุ่มมี

ปั ญหา

ปั ญหา

9

4

รวม

13

6.3

8.2

6.8

70

25

95

รูอ
ยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

49.0

51.0

49.5

44

13

57

รูอ
ยละ
3. ส้ง
จำานวน

30.8

26.5

29.7

20

7

27

รูอ
ยละ
4. ร่นแรง

14.0

จำานวน
รูอ

14.3

14.1

114

ยละ
รวม

143

100.0

จำานวน

49

100.0

รูอ

192

100.0

ยละ
จากตารางที ่ 4.39 กลุ่มทีม
่ ีปัญหาครอบครัวมี
ความเครียดไมุตุางจากกลุ่มทีม
่ ีปัญหาครอบครัว
3.3

ความขัดแย้งในหน่วยงานกับกับความเครียด
3.3.1

เปรียบเทียบความไวตุอความเครียดระหวุางกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวย
งาน

115
ตารางที ่ 4.40 ความขัดแยูงในหนุวยงานกับความไวตุอ
ความเครียด
ความขัดแยูงในหนุวย

ระดับความเครียด

งานของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุขัด

กลุ่มขัด

แยูง

แยูง

33

33

รวม

66

18.5

29.2

22.7

64

39

103

รู
อยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

36.0

34.5

35.4

54

26

80

รู
อยละ
3. ส้ง
จำานวน

30.3

23.0

27.5

27

15

42

รู
อยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

15.2

13.3

14.4

116

รู
อยละ
รวม

178

100.0

จำานวน

113

100.0

291

100.0

รู
อยละ
จากตาราง
ที ่ 4.40 กลุ่มทีม
่ ีความขัดแยูงในหนุวยงานมีความเครียดไมุ
ตุางจากกลุ่มทีไ่ มุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน
3.3.2

เปรียบเทียบความเครียดในการดำารงชีวิตประจำา
วันระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมี
ความขัดแยูงในหนุวยงาน

117
ตารางที ่ 4.41 ความขัดแยูงในหนุวยงานกับความเครียดใน
การดำารงชีวิตเป็ นสุวนรวม
ความขัดแยูงในหนุวย

ระดับความเครียด

งานของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุขัด

กลุ่มขัด

แยูง

แยูง

69

48

รวม

117

39.0

42.1

40.2

75

39

114

รู
อยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

42.4

34.2

39.2

31

24

55

รู
อยละ
3. ส้ง
จำานวน

17.5

21.1

18.9

2

3

5

รู
อยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

1.1

2.6

1.7

118

รู
อยละ
รวม

177

100.0

จำานวน

114

100.0

291

100.0

รู
อยละ
จากตาราง
ที ่ 4.41 กลุ่มทีม
่ ีความขัดแยูงในหนุวยงานมีความเครียดไมุ
ตุางจากกลุ่มทีไ่ มุมีความขัดแยูงในหนุวยงาย
3.3.3

เปรียบเทียบความเครียดจากอาการทีแ
่ สดงออก
ทางกายและจิตระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงในหนุวยงานกับ
กลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน

119
ตารางที ่ 4.42 ความขัดแยูงในหนุวยงานกับอาการเครียด
ทางความคิด
ความขัดแยูงในหนุวย

ระดับความเครียด

งานของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุขัด

กลุ่มขัด

แยูง

แยูง

7

14

รวม

21

4.0

12.7

7.4

123

65

188

รูอ
ยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

71.1

59.1

66.4

37

27

64

รูอ
ยละ
3. ส้ง
จำานวน

21.4

24.5

22.6

6

4

10

รูอ
ยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

3.5

3.6

3.5

120

รูอ
ยละ
รวม

173

100.0

จำานวน

110

100.0

283

100.0

รูอ
ยละ
จากตารางที ่ 4.42 กลุ่มทีม
่ ีความขัดแยูง
ในหนุวยงานมีความเครียดระดับปานกลางถึงส้งรวมกันรูอย
ละ 83.6

ขณะทีก
่ ลุ่มไมุขัดแยูงมีรวมกัน รูอยละ 92.5 กลุ่ม

ขัดแยูงทีม
่ ีความเครียดระดับตำ่า มีรูอยละ 12.7 ขณะกลุ่มไมุ
ขัดแยูงมี รูอยละ 4.0 กลุ่มขัดแยูงจึงมีความเครียดส้งกวุา
กลุ่มไมุขัดแยูง

121
ตารางที ่ 4.43

ความขัดแยูงในหนุวยงานกับอาการเครียด

รวมทัง้ หมด
ความขัดแยูงในหนุวย

ระดับความเครียด

งานของกำาลังพล

1. ตำ่า
จำานวน

กลุ่มไมุขัด

กลุ่มขัด

แยูง

แยูง

13

8

รวม

21

7.3

7.1

7.2

87

51

138

รู
อยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

48.9

45.1

47.4

52

34

86

รู
อยละ
3. ส้ง
จำานวน

29.2

30.1

29.6

26

20

46

รู
อยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

14.6

17.7

15.8

122

รู
อยละ
รวม

178

100.0

จำานวน

113

100.0

291

100.0

รู
อยละ
จากตารางที ่ 4.43 กลุ่มทีม
่ ีความขัดแยูงใน
หนุวยงานมีความเครียดไมุตุางจากกลุ่มทีไ่ มุมีความขัดแยูง
ในหนุวยงาย
ลักษณะงานกับความเครียด

3.4
3.4.1

เปรียบเทียบความไวตุอความเครียดระหวุางกลุ่ม
งาน

123

ตารางที ่ 4.44 ลักษณะงานกับความไวตุอความเครียด

13

6

18

12

6

13

14

26

15

34

3

8

8

23

12

27

การสนับสน่นการรบทาง นชค.

5

บริการสนับสน่นทัว
่ ไป

วิทยาการและการวิจัยพัฒนา

จำานวน

บำาร่งการผลิตสุงกำาลังและซุอม

1. ตำ่า

การศึกษา

ความเครียด

อำานวยการและแผนงาน

ระดับ

บังคับบัญชาและบริหาร

ลักษณะงาน

13

1

68

0

108

1

82

33.3 37.1 20.7 24.7 27.3 15.9

รวม

4.0 22.4

รูอยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

40.0 37.1 48.3 35.6 34.1 41.5

0.0 35.6

รูอยละ
3. ส้ง
จำานวน

20.0 22.9 27.6 31.5 27.3 32.9

4.0 27.1

124
รูอยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

1

1

1

6

5

8

6.7 2.9

3.4

8.2

11.4

9.8

15

35

29

73

44

82

0

0

23

45

25

303

92.0 14.9

รูอยละ
รวม
จำานวน

100. 100. 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.
0

รูอยละ
จากตารางที ่ 4.44 กลุ่มงานการสนับสน่น
การรบมีความไวตุอความเครียดส้งส่ดคือมีระดับ
ความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกันรูอยละ 96 กลุ่มงานอำานวย
การและแผนงานมีความไวตุอความเครียดตำ่าส่ดคึอมีระดับ
ความเครียดส้งถึงร่นแรงรวมกันรูอยละ 25.8 เมือ
่ พิจารณา
เป็ นสุวนรวมกำาลังพลกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกมีความไว
ตุอความเครียดระดับตำ่า รูอยละ 22.4 ระดับปานกลาง รูอย
ละ 35.6 ระดับส้งรูอยละ 27.1 และระดับร่นแรงรูอยละ
14.9 นัน
่ คือมีความไวตุอความเครียดระดับส้งขึน
้ ไปถึง รูอย
ละ 42.0

125

3.4.2

เปรียบเทียบความเครียดในการดำารงชีวิต
ประจำาวันระหวุางกลุ่มงาน

ตารางที ่ 4.45 ลักษณะงานกับความเครียดในการดำารง
ชีวิตเป็ นสุวนรวม

วิทยาการและการวิจัยพัฒนา

บริการสนับสน่นทัว
่ ไป

นชค.การสนับสน่นการรบทาง

จำานวน

บำาร่งการผลิตสุงกำาลังและซุอม

1. ตำ่า

การศึกษา

ความเครียด

อำานวยการและแผนงาน

ระดับ

บังคับบัญชาและบริหาร

ลักษณะงาน

รวม

6

8

10

30

17

28

22

121

5

21

10

30

16

35

2

40.0 22.9 34.5 41.1 38.6 34.1 88.0

39.9

รูอยละ
2. ปานกลาง
จำานวน

33.3 60.0 34.5 41.1 36.4 42.7 8.0

119

39.3

126
รูอยละ
3. ส้ง
จำานวน

4

5

9

12

9

18

1

0

1

0

1

2

1

0

0.0 2.9 0.0 1.4 4.5 1.2 0.0

1.7

15

35

29

73

44

82

25

303

0

0

0

0

0

0

0

26.7 14.3 31.0 16.4 20.5 22.0 4.0

58

19.1

รูอยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

5

รูอยละ
รวม
จำานวน

100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.0

รูอยละ
จากตารางที ่ 4.45 กลุ่มงานการศึกษามี
ความเครียดในการดำารงชีวิตส้งส่ดคือมีความเครียดในระดับ
ส้งถึงร่นแรงรวมกัน รูอยละ 31.0 กลุ่มงานสนับสน่นการรบ
ทาง

นชค. มีความเครียดในการดำารงชีวิตตำ่าส่ดคือมี

ความเครียดในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน รูอยละ 96.0
เมือ
่ พิจารณาเป็ นสุวนรวมกำาลังพลมีความเครียดในระดับตำ่า
รูอยละ 39.9 ระดับกลางรูอยละ 39.3 ระดับส้ง รูอยละ

19.1 และระดับร่นแรง รูอยละ 1.7 นัน
่ คือมีความเครียด

127

ระดับส้งขึน
้ ไป รูอยละ 20.8
3.4.3

เปรียบเทียบความเครียดจากอาการทีแ
่ สดงออกทางกายและ
จิตระหวุางกลุ่มงาน

ตารางที ่ 4.46 ลักษณะงานกับอาการเครียดรวมทัง้ หมด

จำานวน
รูอยละ

0.0

นชค.การสนับสน่นการรบทาง

1

บริการสนับสน่นทัว
่ ไป

1

วิทยาการและการวิจัยพัฒนา

0

บำาร่งการผลิตสุงกำาลังและซุอม

1. ตำ่า

การศึกษา

ความเครียด

อำานวยการและแผนงาน

ระดับ

บังคับบัญชาและบริหาร

ลักษณะงาน

รวม

9

3

6

0

20

2.9 3.4 12.2 6.8 7.4 0.0

6.6

2. ปานกลาง
จำานวน

7

16

13

34

16

34

46.7 45.7 44.8 45.9 36.4 42.0 100.
0

รูอยละ
3. ส้ง
จำานวน

128

25

145

47.9

7

11

7

23

17

24

0

1

7

8

8

8

17

0

.6.7 20.0 27.6 10.8 18.2 21.0 0.0

16.2

15

35

29

74

44

81

25

303

0

0

0

0

0

0

46.7 31.4 24.1 31.1 38.6 29.6 0.0

89

29.4

รูอยละ
4. ร่นแรง
จำานวน

49

รูอยละ
รวม
จำานวน

100.0 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100.0

รูอยละ
จากตารางที ่ 4.46 กลุ่มงานสนับสน่นการ
รบทาง นชค. มีอาการเครียดรวมตำ่าทีส
่ ่ด
ความเครียดในระดับปานกลางถึงตำ่ารวมกัน

คือมี
รูอยละ 100

กลุ่มงานวิทยาการและการวิจัยพัฒนา.มีอาการเครียดรวม
ส้งทีส
่ ่ด

คือมีความเครียดในระดับส้งถึงร่นแรงรวมกัน

รูอยละ 56.8 เมือ
่ พิจารณาเป็ นสุวนรวมกำาลังพลมี

ความเครียดในระดับตำ่า รูอยละ 6.6 ระดับกลางรูอยละ

129

47.9 ระดับส้ง รูอยละ 29.4 และระดับร่นแรง รูอยละ
16.2 นัน
่ คือมีความเครียดระดับส้งขึน
้ ไป รูอยละ 45.6

4 . การจัดการลดระดับความเครียดของกำาลังพล
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ตารางที ่ 4.47 สิง่ ทีก
่ ำาลังพลเลือกทำาเป็ นการคลายเครียด
ลำา

สถานการณ์

จำานวน รูอยละ

ดับ
1 ออกกำาลังกาย

99

33.4

3 นอน

37

12.6

2 ทำาบ่ญตักบาตร/ทำาบ่ญทางศาสนา
4 นอน
5 หางานอดิเรกทำา
6
7
8
9

10

หางานอดิเรกทำา
หาอาหารอรุอยๆ รับประทานเพิม

ขึน

คิดวุาเรือ
่ งทีเ่ กิดเป็ นเรือ
่ งเล็กนูอย

55
39

18.6
13.3

38

12.9

23

7.9

32

11.0

29

10.1

70

24.5

42

14.8

130

คิดวุาเรือ
่ งทีเ่ กิดเป็ นเรือ
่ งเล็กนูอย
ยอมรับในสิง่ ทีเ่ กิดขึน

จากตารางที ่ 4.47 กำาลังพลใชูการออกกำา
ลงกายเป็ นวิธีคลายเครียดมากทีส
่ ่ด
ตามหลักศาสนา นอน

รองลงมาคือทำาบ่ญ

หรือหางานอดิเรกทำา นอกนัน
้ ใชูวิธี

คิดบวกกับยอมรับเหต่ทีเ่ กิด

ตารางที ่ 4.48 สิง่ ทีก
่ ำาลังพลเลือกไมุทำาเป็ นการคลาย
เครียด
ลำา
ดับ

สถานการณ์

จำานว

รูอย

ละ

1 ทำารูายตนเอง

52

3 ระบายกับสิง่ ของ เชุน ท่บโต๊ะ

39

2 ทำารูายตัวเอง

4 ไปเลุนการพนัน
5 กินยาระงับประสาท ยานอนหลับ
6
กินยาระงับประสาท ยานอนหลับ
7
กินยาระงับประสาท ยานอนหลับ
8
ระบายอารมณ์โดยการกรีดรูอง/
9
ตะโกน
10
เทีย
่ วสถานเริงรมย์ เธค ผับ
ระบายอารมณ์โดยการกรีดรูอง/

35
33
37
30
33
25
33
26

131
17.7
12.0
13.4
11.3
12.7
10.4
11.5
8.6

11.3
9.0

ตะโกน
จากตาราง
ที ่ 4.48 หากเครียดกำาลังพลไมุทำารูายตนเอง
สิง่ ของ

ไมุเลุนการพนัน

รมย์ ไมุกรดรูองตะโกน

ไมุทำาลาย

ไมุใชูยาตุางๆ ไมุเทีย
่ วสถานเริง

132

ตารางที ่ 4.49 บ่คคลทีส
่ ามารถชุวยเหลือไดูมากทีส
่ ่ดใน
ภาวะเครียด
ลำาดั

บ่คคลทีส
่ ามารถชุวยเหลือไดู

จำานวน รูอยละ


1 ตนเอง

110

36.4

3 บ่คคลในครอบครัว

47

15.6

2 คุ้สมรส/คุร
้ ัก

4 เพือ
่ น
5 ผู้ใหญุทีเ่ คารพนับถือ
6
7
8
9

10

ผู้บังคับบัญชา
หมอด้
แพทย์
จิตแพทย์

84
28
14
4
8
3
1
3

27.8
9.3
4.6
1.3
2.6
1.0
0.3
1.0

อน่ศาสนาจารย์

พระหรือผู้นำา

133

ศาสนา
จากตารางที ่ 4.49 กำาลังพลถือวุาตนเองกับคุ้
สมรสและบ่คคลในครอบครัวทีจ
่ ะชุวยตนเองไดูมากทีส
่ ่ด
นอกนัน
้ ไวูใจไดูนูอย

ตารางที ่

4.50 โครงการหรือกิจกรรมชุวยลดความเครียด

ทีก
่ ำาลังพลตูองการใหูหนุวยจัดใหูมากทีส
่ ่ด

ลำา

กิจกรรมชุวยลดความเครียด

134

จำานวน

ดับ

รูอยละ

1 สนทนาธรรม

41

13.9

3 เตูนแอโรบิค

39

13.2

3

1.0

2 โยคะ

4 รูองเพลง
5 เตูนรำา
6
7
8
9

นอนพักคลายเครียดชุวงเวลา 1230
– 1300

ปล้กตูนไมู,จัดสวน
การแขุงขันกีฬา

11
50

3.7

16.9

93

31.5

14

4.7

38
6

12.9
2.0

ทุองเทีย
่ ว
จากคารางที ่ 4.50 กำาลังพลตูองการใหู
หนุวยจัดกิจกรรมนอนคลายเครียดกุอนบุายมากทีส
่ ่ด รูอย
ละ 31.5 รองลงไป รูองเพลง รูอยละ 16.9 ตูนแอโรบิค รูอย
ละ 13.2 ปล้กตูนไมูจัดสวน
รูอยละ 12.9

5. การตรวจสอบสมมติฐาน
5.1 สมมติฐานที ่ 1

ปั จจัยตุาง ๆ ทีส
่ ุงผลใหูเกิดความเครียดไดูแกุ 135
รายไดูประจำา ปั ญหาครอบครัว ความขัดแยูงในหนุวย
งาน และลักษณะของงาน
แบบวัดความเครียดสวนปร่งช่ด 60 ขูอ (SPST-60)
สามารถวัดความเครียดจากปั จจัยตุางๆไดูดังนี ้
5.1.1 รายไดูประจำา จากตารางที ่
4.33

4.34

4.35

ที ่ 4.37 4.38

5.1.2 ปั ญหาครอบครัว

จากตาราง

4.39
5.1.3 ความขัดแยูงในหนุวยงาน

จากตารางที ่ 4.40

4.41

4.42

4.43

5.1.4 ลักษณะของงาน
ตารางที ่ 4.44

4.45

จาก

4.46

ดังนัน
้ รายไดูประจำา ปั ญหาครอบครัว
ความขัดแยูงในหนุวยงาน และลักษณะของงานจึงเป็ นปั จจัย
สุงผลใหูเกิดความเครียด
5.2 สมมติฐานที ่ 2
กำาลังพลกลุ่มรายไดูตำ่ามีระดับความเครียดส้งกวุา
กำาลังพลกลุ่มรายไดูส้ง
5.2.1
ตุอความเครียด

ความไวหรือความเปราะบาง

ตารางที ่ 4.51

136

เปรียบเทียบความไวหรือความ

เปราะบางตุอความเครียดระหวุางกลุ่มมีรายไดูตำ่ากับ
กลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N.of valid

df

ความไว

304

3

case

จากตารางที ่ 4.51 พบวุา

Chi-Square P - Value
2.686

0.443

กำาลังพลกลุ่มรายไดูตำ่ามี

ความไวหรือความเปราะบางตุอความเครียดไมุตุางจากกลุ่มมี
รายไดูส้ง เนือ
่ งจาก คุา P - Value มากกวุา 0.05

เพราะ

กลุ่มตัวอยุางถือเศรษฐกิจพอเพียง และมีปัจจัยบวกทางการ
เงินตามตารางที ่ 4.5 และ 4.27
5.2.2

ความเครียดจากแหลุงตุางๆในชีวิตประจำาวัน

ตารางที ่ 4.52

เปรียบเทียบระดับความเครียดเรือ
่ ง

ครอบครัวระหวุางกลุ่มผู้มีรายไดูตำ่ากับกลุ่มผู้มี
รายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

ครอบครั

286

2

case

Chi-

P–

Square

Value

6.974

0.031

137
จากตารางที ่ 4.52 พบวุา กำาลังพลกลุ่มรายไดู
ตำ่ามีความเครียดจากเรือ
่ งครอบครัวส้งกวุากำาลังพลกลุ่มมี
รายไดูส้งอยุางมีนัยสำาคัญ เนือ
่ งจาก คุา P – Value นูอย
กวุา 0.05 เพราะกลุ่มตัวอยุางใหูความสำาคัญแกุครอบครัว
เป็ นภาระทีต
่ ูองรับผิดชอบด้แลเป็ นอันดับหนึง่
ตารางที ่ 4.53 เปรียบเทียบระดับความเครียดเรือ
่ งการเงิน
ระหวุางกลุ่มผู้มีรายไดูตำ่ากับกลุ่มผู้มีรายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

การเงิน

300

3

case

Chi-

P–

Square

Value

11.630

0.009

จากตารางที ่ 4.53 พบวุา กำาลังพลกลุ่มรายไดูตำ่ามี
ความเครียดจากเรือ
่ งการเงินส้งกวุากำาลังพลกลุ่มมีรายไดูส้ง
อยุางมีนัยสำาคัญ

เนือ
่ งจาก คุา P – value นูอยกวุา 0.05

เพราะ ตูองถ้กหักเงินเดือนใชูหนีส
้ ถาบันการเงินเชุน
สหกรณ์ออมทรัพย์

ถ้กฟูองรูองเรือ
่ งหนีส
้ ิน และตูองจุาย

ดอกเบีย
้ ส้งใหูนายท่นนอกระบบ ตามตารางที ่ 4.26 และ
สอดคลูองกับตารางที ่ 4.34
5.2.3

อาการของความเครียด

ตารางที ่ 4.54

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

138

อาการเครียดทางกลูามเนือ
้ ระหวุางกลุ่มมีรายไดูตำ่า
กับกลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

กลูามเนือ

302

3

case

Chi-

P–

Square

Value

4.907

0.179

จากตารางที ่ 4.54 พบวุา กำาลังพลกลุ่มราย
ไดูตำ่ามีอาการเครียดจากกลูามเนือ
้ ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มมี
รายไดูส้ง

เนือ
่ งจาก คุา P – Value มากกวุากวุา 0.05

เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับ
ชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา
แรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19
ตารางที ่ 4.55

4.28

จึงมีรุางกายแข็ง
4.29 และ 4.47

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

อาการเครียดทางระบบประสาทอัตโนมัติ PNS
ระหวุางกลุ่มมีรายไดูตำ่ากับกลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N. of valid case

df

PNS

290

2

Chi-

P–

Square

Value

0.866

0.649

จากตารางที ่ 4.55 พบวุา กำาลังพลกลุ่ม

139

รายไดูตำ่ามีอาการเครียดจากระบบประสาทอัตโนมัติPNS
ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มมีรายไดูส้ง

เนือ
่ งจาก คุา P –

Value มากกวุากวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชู
แรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ น
ประจำา
4.28

จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19

4.29 และ

ตารางที ่ 4.56

4.47

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

อาการเครียดทางระบบประสาทอัตโนมัติ SNS
ระหวุางกลุ่มมีรายไดูตำ่ากับกลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

Chi-Square

SNS

285

2

1.529

case

P–

Value
0.466

จากตารางที ่ 4.56 พบวุา กำาลังพลกลุ่มราย
ไดูตำ่ามีอาการเครียดจากระบบประสาทอัตโนมัติSNS ไมุตุาง
จากกำาลังพลกลุ่มมีรายไดูส้ง

เนือ
่ งจาก คุา P – Value

มากกวุากวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงาน
เป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19
4.29 และ

4.28

140

4.47

ตารางที ่ 4.57

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

อาการเครียดทางระบบตุอมไรูทุอระหวุางกลุ่มมี
รายไดูตำ่ากับกลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

Chi-Square

ตุอมไรู

291

2

2.624

case

P–

Value
0.269

ทุอ
จากตารางที ่ 4.57 พบวุา กำาลังพลกลุ่มรายไดูตำ่ามี
อาการเครียดจากระบบตุอมไรูทุอไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มมี
รายไดูส้ง

เนือ
่ งจาก คุา P – Value มากกวุากวุา 0.05

เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับ
ชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา
แรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19
ตารางที ่ 4.58

4.28

จึงมีรุางกายแข็ง
4.29 และ

4.47

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

อาการเครียดทางระบบภ้มิคู่มกันระหวุางกลุ่มมี
รายไดูตำ่ากับกลุ่มมีรายไดูส้ง

Content

N. of valid

df

case

141

Chi-Square

P–

Value
ระบบ

290

2

1.685

0.431

ภ้มิคู่มกัน
จากตารางที ่ 4.58 พบวุา กำาลังพลกลุ่มราย
ไดูตำ่ามีอาการเครียดจากระบบภ้มิคู่มกันไมุตุางจากกำาลังพล
กลุ่มมีรายไดูส้ง

เนือ
่ งจาก คุา P – Value มากกวุากวุา

0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติ
ประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา
รุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19

4.28

จึงมี
4.29

และ 4.47
ตารางที ่ 4.59

เปรียบเทียบระดับความเครียดจาก

อาการเครียดรวมท่กระบบระหวุางกลุ่มมีรายไดูตำ่า
กับกลุ่มมีรายไดูส้ง
Content

N. of valid

df

อาการเครียดรวม

304

3

ท่กระบบ

case

Chi-

P–

Square

Value

8.551

0.036

จากตารางที ่ 4.59

142

พบวุา กำาลังพล

กลุ่มรายไดูตำ่ามีอาการเครียดรวมท่กระบบส้งกวุากำาลัง
พลกลุ่มมีรายไดูส้งอยุางมีนัยสำาคัญ

เนือ
่ งจาก คุา P –

Value นูอยกวุากวุา 0.05 เพราะใน 1 ปี ทีผ
่ ุานมามีอาการ
ตุางๆเกิดขึน
้ เชุน ผืน
่ คันตามตัว

หง่ดหงิด

และความ

ตูองการทางเพศลดลง เป็ นตูน ตามตารางที ่ 4.23
สอดคลูองกับตารางที ่ 4.37
สร่ป

สมมติฐานที ่ 2 กำาลังพลกลุ่มรายไดูตำ่ามีระดับ

ความเครียดส้งกวุากำาลังพลกลุ่มรายไดูส้งอยุางมีนัยสำาคัญ
จากการดำารงชีวิตประจำาวันเรือ
่ งครอบครัวและการเงิน มี
อาการเครียดทางกายและจิตทีแ
่ สดงออกในดูานอาการ
เครียดรวมท่กระบบ
5.3 สมมติฐานที ่ 3
กำาลังพลกลุ่มมีปัญหาในครอบครัวมีความเครียด
ส้งกวุากำาลังพลกลุ่มทีไ่ มุมีปัญหาในครอบครัว
5.3.1 ความไวหรือความเปราะบางตุอความเครียด
ตารางที ่ 4.60

เปรียบเทียบระดับความไวหรือความ

เปราะบางตุอความเครียดระหวุางกลุ่มมีปัญหา
ครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid
case

df

Chi-Square

P–

Value

ความเปราะ

191

3

143

5.492

บาง

0.139
จากตารางพบวุา กำาลังพลกลุ่มมีปัญหาใน

ครอบครัวมีความไวหรือความเปราะบางตุอความ
เครียดไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะกลุ่มตัวอยุางมี
ครอบครัวทีม
่ ีความสัมพันธ์ภายในดี

สมาชิกครอบครัวมี

ความประพฤติเรียบรูอย ตามตารางที ่ 4.9 4.10 4.11
4.12
เครียด

4.13

4.23 4.24 และชอบเลุนกีฬาออกกำาลังคลาย

ตามตารางที ่ 4.47
5.3.2 ความเครียดจากแหลุงตุางๆในชีวิตประจำาวัน

ตารางที ่ 4.61

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

เรือ
่ งการงานระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับ
กลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid

df

Chi-Square

การงาน

190

2

1.401

case

P–

Value
0.496

จากตารางที ่ 4.61 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ปั ญหาครอบครัวมีความเครียดจากการงานไมุตุางจากกำาลัง

พลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P – value

144

มากกวุา 0.05 เพราะมีปัจจัยบวกผู้รุวมงานตามตารางที ่
4.14, 4.15, 4.16 และ 4.25
ตารางที ่ 4.62

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

เรือ
่ งครอบครัวระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับ
กลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid

df.

Chi-Square

ครอบครั

185

2

3.527

case

P–

Value
0.171


จากตารางที ่ 4.62 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ปั ญหาในครอบครัวมีความเครียดจากเรือ
่ งครอบครัวไมุตุาง
จากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P –

value มากกวุา 0.05 เพราะกลุ่มตัวอยุางมีครอบครัวทีม
่ ีความ
สัมพันธ์ภายในดี

สมาชิกครอบครัวมีความประพฤติ

เรียบรูอย ตามตารางที ่ 4.9 4.10
4.23 และ

4.11

4.12

4.13

4.24

ตารางที ่ 4.63

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

เรือ
่ งการเงินระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับ

145

กลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid

df

Chi-Square

การเงิน

188

3

2.556

case

P–

Value
0.465

จากตารางที ่ 4.63 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ปั ญหาในครอบครัวมีความเครียดจากเรือ
่ งการเงินไมุตุาง
จากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว เนือ
่ งจาก คุา P –
value มากกวุา 0.05 เพราะกลุ่มตัวอยุางทีไ่ มุมีปัญหาการเงิน
มี รูอยละ 44.6 ในขณะทีก
่ ลุ่มทีม
่ ีหนีส
้ ินเป็ นหนีก
้ ับสถาบัน
การเงินและมีความ
สามารถในการใชูหนีโ้ ดยไมุเดือดรูอนมี รูอยละ 44.6 ตาม
ตารางที ่4.26 ซึง่ สอดคลูองกับสถานภาพทางการเงินของ
กลุ่มตัวอยุางในตารางที ่ 4.5
5.3.2 อาการของความเครียด
ตารางที ่ 4.64

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ PNS
ระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหา
ครอบครัว
Content

N. of valid
case

df

Chi-

Square

P–

Value

PNS

183

2

146

2.084

0.353
จากตารางที ่ 4.64 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมีปัญหาใน
ครอบครัวมีความเครียดจากอาการระบบประสาท
อัตโนมัติPNS ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูอง
ออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออก
กำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับ

ตารางที ่ 4.19 4.28 4.29 และ
ตารางที ่ 4.65

4.47

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ

SNS

ระหวุางกลุ่มมีปัญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหา
ครอบครัว
Content

N. of valid

df.

SNS

180

2

case

Chi-

P–

Square

Value

3.157

0.206

จากตารางที ่ 4.65 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมีปัญหา
ในครอบครัวมีอาการเครียดจากระบบประสาท
อัตโนมัติSNS ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05

เพราะทำางาน

147

ทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุน
กีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง

สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19 4.28

ตารางที ่ 4.66

4.29 และ 4.47

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางระบบตุอมไรูทุอระหวุางกลุ่มมี
ปั ญหาครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid

df

Chi-Square

ตุอมไรู

181

2

2.232

case

P–

Value
0.328

ทุอ
จากตารางที ่ 4.66 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมีปัญหาใน
ครอบครัวมีอาการเครียดจากระบบตุอมไรูทุอไมุตุางจาก
กำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P –

value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชู
แรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ น
ประจำา
4.28

จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19

4.29 และ

4.47

ตารางที ่ 4.67

148

เปรียบเทียบระดับความ

ความเครียดจากอาการทางระบบภ้มิคู่มกันระหวุางกลุ่ม
มีปัญหา
ครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid

df

Chi-Square

ภ้มิคู่มกัน

181

2

1.771

case

P–

Value
0.413

จากตารางที ่ 4.67 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ปั ญหาในครอบครัวมีอาการเครียดจากระบบภ้มิคู่มกันไมุ
ตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P

– value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชู
แรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ น
ประจำา จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19
4.28

4.29 และ

ตารางที ่ 4.68

4.47
เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการเครียดรวมทัง้ หมดระหวุางกลุ่มมีปัญหา
ครอบครัวกับกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว
Content

N. of valid
case

df

Chi-Square

P–

Value

อาการ

192

3

149

0.443

เครียดรวม

0.931
จากตารางที ่ 4.68 พบวุา กำาลังพลกลุ่ม

มีปัญหาในครอบครัวมีอาการเครียดรวมทัง้ หมดไมุตุางจาก
กำาลังพลกลุ่มไมุมีปัญหาครอบครัว

เนือ
่ งจาก คุา P –

value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงาน
เป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา
จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19
4.29 และ

4.28

4.47

สร่ป สมมติฐานที ่ 3 กำาลังพลกลุ่มมีปัญหาใน
ครอบครัวมีความเครียดไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มทีไ่ มุมี
ปั ญหาในครอบครัว
5.4 สมมติฐานที ่ 4

กำาลังพลกลุ่มมีความขัดแยูงในหนุวยงานมี
ความเครียดส้งกวุากำาลังพลกลุ่มทีไ่ มุมีความขัดแยูงในหนุวย
งาน
5.4.1

ความไวหรือความเปราะบางตุอ

ความเครียด
ตารางที ่ 4.69

เปรียบเทียบระดับความไวหรือความ

เปราะบางตุอความเครียดระหวุางกลุ่มทีม
่ ี

150

ความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มทีไ่ มุมีความ
ขัดแยูงในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

Chi-Square

ความไว

231

3

5.029

case

P–

Value
0.170

จากตารางที ่ 4.69 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีความไวหรือความเปราะบางตุอ
ความเครียดไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงใน
หนุวยงาน

เนือ
่ งจาก

คุา P – value มากกวุา

0.05

เพราะ ในสำานักงานมีปัจจัยบวกถึง 3 ดูาน คือ ผู้บงั คับ
บัญชา ผู้ใตูบังคับบัญชา และเพือ
่ นรุวมงาน ตามตารางที ่
4.14 4.15 และ 4.16 การมีเรือ
่ งขัดแยูงสุวนใหญุมีเพียง
ดูานเดียว

ดูานอืน
่ จึงเป็ นปั จจัยบวกเขูามาชดเชย
5.4.2 ความเครียดจากแหลุงตุางๆในชีวิต

ประจำาวัน
ตารางที ่ 4.70

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

เรือ
่ งครอบครัวระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงใน
หนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

Chi-

P–

case

151

Square

Value
ครอบครัว

274

2

2.234

0.327

จากตารางที ่ 4.70 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีความเครียดเรือ
่ งครอบครัวไมุ
ตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน
เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะกลุ่มตัวอยุาง
มีครอบครัวทีม
่ ีความสัมพันธ์ภายในดี

สมาชิกครอบครัวมี

ความประพฤติเรียบรูอย ตามตารางที ่ 4.9 4.10 4.11 4.12
4.13 4.22 และ 4.23
ตารางที ่ 4.71

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

เรือ
่ งครอบการเงินระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงใน
หนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

การเงิน

287

3

case

Chi-

P–

Square

Value

0.874

0.832

จากตารางที ่ 4.71 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีความเครียดเรือ
่ งการเงินไมุตุาง

152

จากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน
เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะกลุ่ม
ตัวอยุางทีไ่ มุมีปัญหาการเงินมี

รูอยละ 44.6 ในขณะที ่

กลุ่มทีม
่ ีหนีส
้ ินเป็ นหนีก
้ ับสถาบันการเงินและมีความสามารถ
ในการใชูหนีโ้ ดยไมุเดือดรูอนมี รูอยละ 44.6 ตามตาราง
ที 4
่ .27 ซึง่ สอดคลูองกับสถานภาพทางการเงินของกลุ่ม
ตัวอยุางในตารางที ่ 4.5
5.4.3 อาการของความเครียด
ตารางที ่ 4.72

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางกลูามเนือ
้ ระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูง
ในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

Chi-Square P –

กลูาม

289

3

2.206

case

Value
0.531

เนือ

จากตารางที ่ 4.72 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมีความขัด
แยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางกลูามเนือ
้ ไมุตุางจาก
กำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน เนือ
่ งจาก คุา
P – value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชู
แรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ น

ประจำา

153

จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่

4.19 4.28 4.29 และ 4.47

ตารางที ่ 4.73

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ

PNS

ระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่ม
ไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน
Content

N. of valid case

df

PNS

277

2

Chi-

P–

Square

Value

5.180

0.075

จากตารางที ่ 4.73 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางระบบประสาท
อัตโนมัติ PNS ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงใน
หนุวยงาน

เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะ

ทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบ
เลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง

สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19 4.27 4.29 และ 4.47

ตารางที ่ 4.74

154

เปรียบเทียบระดับความ

ความเครียดจากอาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ
SNS

ระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่ม

ไมุมีความขัดยังในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

Chi-Square

SNS

272

2

0.430

case

P–

Value
0.806

จากตารางที ่ 4.74 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางระบบประสาท
อัตโนมัติ SNS ไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงใน
หนุวยงาน เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะ
ทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบ
เลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง

สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19

4.29

ตารางที ่ 4.75

4.28

และ 4.47

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทางความคิดระหวุางกลุ่มมีความขัดแยูง
ในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังในหนุวยงาน
Content

N. of valid

df

Chi-Square

P–

155

case

Value
ความคิด

283

3

8.590

0.035

จากตารางที ่ 4.75 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางความคิดส้งกวุา
กำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงานอยุางมีนัยสำาคัญ
เนือ
่ งจาก คุา P – value นูอยกวุา 0.05 เพราะมีอาการขีล
้ ืม
ตัง้ สมาธิลำาบาก และสับสนในความคิดของตัวเอง
สอดคลูองกับตารางที ่ 4.42
ตารางที ่ 4.76

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการทาวระบบตุอมไรูทุอระหวุางกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังใน
หนุวยงาน
Content

N. of valid

df

ตุอมไรูทุอ

278

2

case

Chi-

P–

Square

Value

5.136

0.077

จากตารางที ่ 4.76 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางระบบตุอมไรู

156

ทุอไมุตุางจากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวย
งาน เนือ
่ งจาก คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะ

ทำางานทีต
่ ูองออกกำาลังใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบ
เลุนกีฬาออกกำาลังกายเป็ นประจำา

จึงมีรุางกายแข็งแรง

สอดคลูองกับตารางที ่ 4.19

4.29

ตารางที ่ 4.77

4.28

และ 4.47

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการเครียดทางระบบภ้มิคู่มกันระหวุางกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังใน
หนุวยงาน
Content

N. of valid

df

ภ้มิคู่มกัน

277

2

case

Chi-

P–

Square

Value

0.576

0.750

จากตารางที ่ 4.77 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมีความขัด
แยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดทางระบบภ้มิคู่มกันไมุตุาง
จากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน
คุา P – value มากกวุา 0.05

เนือ
่ งจาก

เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลัง

ใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกาย
เป็ นประจำา จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่
4.19

4.28

4.29 และ

4.47

157

ตารางที ่ 4.78

เปรียบเทียบระดับความความเครียด

จากอาการรวมทัง้ หมดท่กระบบระหวุางกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานกับกลุ่มไมุมีความขัดยังใน
หนุวยงาน
Content

N. of valid

df

อาการ

291

3

case

Chi-

P–

Square

Value

0.645

0.886

รวม
จากตารางที ่ 4.78 พบวุา กำาลังพลกลุ่มมี
ความขัดแยูงในหนุวยงานมีอาการเครียดรวมทัง้ หมดไมุตุาง
จากกำาลังพลกลุ่มไมุมีความขัดแยูงในหนุวยงาน

เนือ
่ งจาก

คุา P – value มากกวุา 0.05 เพราะทำางานทีต
่ ูองออกกำาลัง
ใชูแรงงานเป็ นปกติประกอบกับชอบเลุนกีฬาออกกำาลังกาย
เป็ นประจำา จึงมีรุางกายแข็งแรง สอดคลูองกับตารางที ่
4.19 4.28 4.29 และ 4.47

สร่ป สมติฐานที ่ 4 กำาลังพลกลุ่มมีความขัดแยูง

158

ในหนุวยงานมีความเครียดส้งกวุากำาลังพลกลุ่มทีไ่ มุมี
ปั ญหาความขัดแยูงในหนุวยงานอยุางมีนัยสำาคัญ ทางดูาน
ความคิด

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful