8A8 lv

1u[uan ť
SeLelah mempela[arl maLerl pela[aran pada bab lvţ dlharapkan
mahaslswa dapaL ť
1Ŧ Men[elaskan funasl ullr dalam kalLannva denaan perlunva
dllakukan penaukuran ullrŦ
2Ŧ MenvebuLkan bermacamŴmacam ullr vana banvak
dlaunakan dalam permeslnanŦ
3Ŧ MenvebuLkan elemenŴelemen penLlna darl ullr vana perlu
dlukurŦ
4Ŧ Men[elaskan sLandar umum darl suaLu ullrţ balk menuruL
slsLem meLrlk maupun menuruL slsLem lnchlŦ
3Ŧ Memerlksa aLau menaukur elemenŴelemen penLlna darl ullr
denaan alaL dan cara vana LepaLţ balk penaukuran secara lanasuna
maupun penaukuran Lak lanasunaŦ
6Ŧ Men[elaskan sualan dan Loleransl dalam pembuaLan
komponen berullr (mur dan bauL)Ŧ
7Ŧ Menaanallsls hasllŴhasll penaukuran ullr
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
149
8A8 lv
ÞLnCuku8An uLl8
SlsLem ullr sudah dlkenal dan sudah dlaunakan oleh manusla se[ak
beberapa abad vana laluŦ 1u[uan dlclpLakannva slsLem ullr lnl pada
dasarnva adalah mendapaLkan cara vana mudah unLuk menaaabunakan
aLau menvambuna dua buah komponen sehlnaaa aabunaan lnl men[adl
saLu kesaLuan unlL vana bermafaaL sesual denaan funaslnvaŦ Sebelum
Leknoloal lndusLrl ma[u pembuaLan ullr hanva dllakukan denaan Lanaan
dan sudah LenLu hasllnva kasarŦ
Þada abad ke 18 valLu pada masa 8evolusl lndusLrlţ lnaarls mulal
memproduksl slsLem ullr denaan peralaLan vana wakLu lLu sudah
dlpunvalŦ karena belum ada sLandarnva maka anLara ullr vana saLu
denaan ullr vana laln (ullr luar dan ullr dalam) [arana dlperoleh kecocokan
wakLu dlaabunakanŦ Þada Lahun 1841 seorana llmuwan lnaarls bernama
Slr !oseph WhlLworLh mulal mencoba membuaL sLandar ullr vana hasllnva
sampal sekarana dlkenal denaan nama ullr vana hasllnva sampal
sekarana dlkenal nama ullr WhlLworLhŦ
Þada Lahun 1864ţ Wlllam Sellarsţ seorana llmuwan Amerlka
menaembanakan slsLem ullr vana kemudlan dlaunakan dl Amerlka
SerlkaL pada masa LersebuLŦ ullr buaLan Sellars lnl dlberl rekomendasl
oleh lranklln lnsLlLuLŦ Mesklpun demlklanţ ullr Sellars Lldak cocok
dlpasanakan denaan ullr WhlLworLh karena suduL ullrnva berbedaŦ
Þada Lahun 1933ţ Amerlcan SLandard mulal menaenalkan sLandar
suduL ullr sebesar 60¨Ŧ Akan LeLapl maslh [uaa beluM ada sLandar vana
sama anLara beberapa neaara seperLl kanadaţ lnaarls dan AmerlkaŦ
Akhlrnvaţ pada masa perana dunla keduaţ Ler[adl perseLu[uan anLara
kanadaţ lnaarls dan Amerlka unLuk menaaabunakan sLandar ullr lnaarls
dan Amerlka vana sekarana Lerkenal denaan nama ullr unlfledŦ uenaan
ullr unlfled lnl penaaunaan slsLem ullr dl keLlaa neaara LersebuL men[adl
flekslbel karena adanva keseraaaman dalam sLandarnvaŦ
uarl se[arah slnakaL dl aLas nampak bahwa se[alan denaan
perkembanaan Leknoloal perlndusLrlan maka penvederhanaan slsLem ullr
pun mulal dllakukanŦ ualam kalLan lnlţ Craanlsasl SLandar lnLernaslonal
(lSC) pun Lelah membuaL sLandar Lersendlrl unLuk slsLem ullrŦ Þerubahanperubahan
dan penaembanaan slsLem sLandar ullr lnl dllakukan denaan
maksud unLuk memperoleh komponenŴkomponen vana berullr
mempunval slfaL mampu Lukar (lnLerchanaeablllLv) dan dapaL dlproduk
dalam [umlah besarŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
130
klnlţ penaaunaan slsLem ullr unLuk penvaLuan dua komponen
hamplr LerdapaL dalam semua hasll LeknoloalŦ uarl hasll Leknoloal
perlndusLrlan vana LlnakaL keLellLlannva rendah (kasar) sampal pada hasll
lndusLrl vana LlnakaL keLellLlannva sanaaL Llnaal (preslsl) Lldak blsa lepas
darl vana namanva ullrŦ SlsLem ullr Lelah men[adl salah saLu fakLor
penLlna dalam kema[uan lndusLrl pada semua [enls produkslŦ Makln Llnaal
LlnakaL keLellLlan suaLu komponen dlbuaL berarLl makln Llnaal pula LlnakaL
keLellLlan slsLem ullrnvaŦ unLuk dapaL membuaL komponen vana berullr
maka perlu dlpela[arl seluk beluk menaenal ullr khususnva dalam hal
slsLem penaukurannvaŦ
AŦ !enls ullr dan lunaslnva
Secara umum [enls ullr dapaL dlllhaL darl aerakan ullrţ [umlah ullr
dalam Llap aana (plLch) dan benLuk permukaan ullrŦ 8lsa [uaa [enls ullr lnl
dlllhaL darl sLandar vana dlaunakanţ mlsalnva ullr WhlLworLhţ ullr meLrlk
dan sebaaalnvaŦ
1Ŧ !enls ullr MenuruL Arah Cerakan !alus ullr
MenuruL arah aerakan ullr dapaL dlbedakan dua macam ullr valLu ullr
klrl dan ullr kananŦ unLuk menaeLahul apakah suaLu ullr Lermasuk ullr klrl
aLau ullr kanan dlllhaL arah kemlrlnaan suduL slsl ullrŦ ALau blsa [uaa dlcek
denaan memuLar pasanaan darl komponenŴkomponen vana berullr
mlsalnva mur dan bauLŦ Apablla sebuah mur dlpasanakan pada bauL vana
kemudlan dlpuLar ke kanan (searah [arum [am) LernvaLa murnva beraerak
ma[u maka ullr LersebuL Lermasuk ullr kananŦ
Seballknvaţ blla mur dlpuLar arahnva ke klrl (berlawanan denaan
arah [arum [am) LernvaLa murnva beraerak ma[u maka ullr LersebuL
Lermasuk ullr klrlŦ !adlţ pada ullr kananţ kalau akan melepaskan mur darl
bauLnva maka mur harus dlpuLar ke klrlŦ Sedanakan pada ullr klrlţ unLuk
melepaskan murnva adalah denaan memuLar mur ke kananŦ ?ana pallna
banvak dlaunakan adalah ullr kananŦ
2Ŧ !enls ullr MenuruL !umlah ullr 1lap Cana (ÞlLch)
ulllhaL darl banvaknva ullr Llap aana (plLch) maka ullr dapaL dl
bedakan men[adl ullr Lunaaal dan ullr aandaŦ ullr aanda arLlnva dalam
saLu puLaran (darl puncak ullr vana saLu ke puncak ullr vana laln) LerdapaL
leblh darl saLu ullrţ mlsalnva dua ullrţ Llaa ullr dan empaL ullrŦ unLuk ullr
aanda lnl blasanva dlsebuLkan berdasarkan [umlah ullrnvaţ mlsalnva
aanda duaţ aanda Llaa dan aanda empaLŦ Cambar 4Ŧ1 menun[ukkan
baaan darl ullr Lunaaal dan ullr aandaŦ MellhaL benLuknvaţ maka saLu
puLaran pada ullr aanda dapaL memlndahkan [arak vana leblh pan[ana
darl pada saLu puLaran ullr LunaaalŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
131
Cambar 4Ŧ1Ŧ ullr Lunaaal dan ullr aandaŦ
3Ŧ !enls ullr MenuruL 8enLuk Slsl ullr
MellhaL benLuk darl slsl ullr lnl maka ullr dapaL dlbedakan men[adl
ullr seal Llaaţ seal empaLţ Lrapeslumţ parabol (knuckle)Ŧ 8enLuk ullr lnl [uaa
ada kalLannva denaan sLandar vana dlaunakanŦ 8erlkuL lnl berapa conLoh
darl benLuk ullrŦ
ullr MeLrlk (lSC) 8rlLlsh SLandard WhlLworLh
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
132
ullr unlfled 8rlLlsh AssoclaLlon
knuckle 8uLLress 430
ACML
Cambar 4Ŧ2Ŧ !enlsŴ[enls ullr menuruL benLuk slsl ullr
4Ŧ lunasl ullr
uenaan adanva slsLem ullr memunaklnkan klLa unLuk
menaaabunakan aLau menvambuna beberapa komponen men[adl saLu
unlL produk [adlŦ 8erdasarkan hal lnl maka funasl darl ullr secara umum
dapaL dlkaLakan sebaaal berlkuLť
aŦ Sebaaal alaL pemersaLuţ arLlnva menvaLukan beberapa komponen
men[adl saLu unlL barana [adlŦ 8lasanva vana dlaunakan adalah ullrullr
seal Llaa balk ullr vana menaaunakan sLandar lSCţ 8rlLlsh
SLandard maupun Amerlcan SLandardŦ
bŦ Sebaaal penerus davaţ arLlnva slsLem ullr dlaunakan unLuk
memlndahkan suaLu dava men[adl dava laln mlsalnva slsLem ullr
pada donakrakţ slsLem ullr pada poros berullr (LransporLlr) pada
meslnŴmesln produkslţ dan sebaaalnvaŦ uenaan adanva slsLem ullr
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
133
lnl maka beban vana relaLlf beraL dapaL dlLahan/dlanakaL denaan
dava vana relaLlf rlnaanŦ ullr seal empaL banvak dlaunakan dlslnlŦ
cŦ Sebaaal salah saLu alaL unLuk menceaah Ler[adlnva kebocoranţ
LeruLama pada slsLem ullr vana dlaunakan pada plpaŦ kebanvakan
vana dlpakal unLuk penvambunaan plpa lnl adalah ullrŴullr WhlLworLhŦ
8Ŧ 8eberapa lsLllah ÞenLlna Þada ullr
Þenaaunaan kaLa lsLllah dl aLas Lldak unLuk menun[ukkan adanva
arLlŴarLl laln darl ullrţ melalnkan unLuk menun[ukkan adanva dlmensldlmensl
vana penLlna unLuk dlkeLahul seLlap kall memblcarakan masalah
ullrŦ 8eberapa dlmensl vana penLlna darl ullr dapaL dlllhaL pada Cambar
4Ŧ3 berlkuL lnlŦ
Cambar 4Ŧ3Ŧ ulmensl penLlna darl ullr
1Ŧ ulameLer mavor (dlameLer luar) adalah dlameLer Lerbesar darl ullrŦ
2Ŧ ulameLer mlnor (dlameLer lnLl) adalah dlameLer Lerkecll darl ullrŦ
3Ŧ ulameLer plL (dlameLer Lusuk) adalah dlameLer semu vana leLaknva dl
anLara dlameLer luar dan dlameLer lnLlŦ Þada radlus darl dlameLer
Lusuk lnllah leLaknva LlLlkŴLlLlk slnaauna anLara pasanaan dua buah ullr
sehlnaaa pada LlLlkŴLlLlk LersebuLlah vana akan menerlma beban
LerberaL sewakLu pasanaan ullr dlkencanakanŦ
4Ŧ !arak anLara puncak ullr vana dlsebuL [uaa denaan lsLllah plLch
merupakan dlmensl vana cukup besar penaaruhnva Lerhadap
pasanaan ullrŦ karena apablla [arak anLara puncak ullr vana saLu
denaan puncak ullr vana laln Lldak sama maka ullr lnl Lldak blsa
dlpasanakan denaan ullr vana laln vana [arak puncak ullrnva maslnamaslna
adalah samaŦ kalaupun blsa LenLu denaan [alan dlpaksa vana
akhlrnva [uaa akan merusakkan ullr vana sudah beLulŦ AklbaLnva
pasanaan darl beberapa komponen dalam saLu unlL pun Lldak blsa
berLahan lamaŦ !adlţ dalam proses pembuaLan [arak puncak ullr harus
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
134
dlperhaLlkan beLulŴbeLulţ sehlnaaa kesalahan vana Ler[adl pada [arak
puncak ullr maslh dalam baLasŴbaLas vana dll[lnkanŦ
3Ŧ SuduL ullr adalah suduL darl kedua slsl permukaan ullr vana
saLuannva dalam dera[aLŦ unLuk Amerlcan SLandard dan lSC suduL
ullrnva adalah 600Ŧ unLuk ullr WhlLworLh suduL ullrnva 33¨Ŧ
6Ŧ kedalaman ullr adalah [arak anLara dlameLer lnLl denaan dlameLer
luarŦ
CŦ SLandar umum unLuk ullr
?ana akan dlblcarakan dlslnl adalah ullr menuruL lSC MeLrlk dan ullr
unlfledŦ ullr lSC meLrlk saLuannva dalam mlllmeLer dan ullr unlfled
saLuannva dalam lnchlŦ keLeranaan selan[uLnva dapaL dlllhaL pada
aambarŴaambar berlkuLŦ Cambar 4Ŧ4 adalah benLuk sLandar ullr menuruL
lSC meLrlkŦ Cambar 4Ŧ3 adalah benLuk sLandar ullr menuruL unlfledŦ
1Ŧ ullr lSC MeLrlk
Cambar 4Ŧ3 8enLuk ullr lSC MeLrlk
ulmanať
p ƹ [arak puncak ullrţ dalam mm
P ƹ kedalaman ullrţ ƹ 0Ŧ86603p
4
P
ƹ 0Ŧ216331p
6
P ƹ 0Ŧ14434p
8
P
ƹ 0Ŧ10823p 8r ƹ 0Ŧ14434p
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
133
kedalaman ullr dalam (nuL) ƹ P
8
3 ƹ 0Ŧ34127p
kedalaman ullr luar (bolL) ƹ P
24
17 ƹ 0Ŧ61343p
2Ŧ ullr unlfled
Cambar 4Ŧ3 8enLuk umum ullr unlfled
ulmanať
n ƹ [umlah aana per lnchl
p ƹ [arak puncak ullrţ dalam lnchl ƹ
n
1
P ƹ kedalaman ullr ƹ 0Ŧ86603p
hb ƹ kedalaman ullr luar ƹ 0Ŧ361343p ƹ
n
0Ŧ61343 ƹ
24
17 P
hm ƹ kedalaman ullr dalam ƹ 0Ŧ34127p ƹ
n
0Ŧ34127 ƹ
8
3 P
L ƹ dlameLer Lusuk ƹ ulameLer mavor Ŷ 0Ŧ64932p
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
136
3Ŧ Þerbandlnaan ukuran ullr lSC MeLrlk dan unlfled
Sumber ť CenLer lor MeLrlkc LducaLlonţ WesLern Mlchlaan unlverslLvŦ
ÞembuaLan ullr blsa dllakukan denaan bermacam cara anLara laln
valLu denaanť mesln bubuLţ snelţ Lapţ dan kadanaŴkadana blsa [uaa
denaan mesln frelsŦ ?ana pallna banvak dllakukan adalah denaan mesln
bubuL dan denaan snel aLau LapŦ karena pembuaLan ullrnva sebaalan
besar denaan mesln maka kesalahan dalam pembuaLan blsa sa[a Ler[adlŦ
uŦ Anallsls kesalahan pada ullr
kesalahanŴkesalahan vana munakln Ler[adl pada wakLu membuaL
ullr denaan menaaunakan mesln anLara laln adalahť kesalahan dlameLer
mavorţ kesalahan dlameLer mlnorţ kesalahan dlameLer plLchţ kesalahan
suduL slsl ullr dan kesalahan plLchŦ unLuk kesalahan dlameLer plLchţ
kesalahan suduL slsl ullrţ dan kesalahan plLchţ kesemuanva merupakan
kesalahan vana ada kalLannva denaan kesalahan dlameLer funaslonalŦ
1Ŧ kesalahan SuduL Slsl ullr
kesalahan suduL slsl ullr dapaL Ler[adl karena anLara laln adalah
adanva kesalahan suduL pahaL (plsau poLona) aLau adanva kesalahan
penveLelan poslsl pahaLŦ
2A ƹ kelas ullr
unC ƹ serl ullr
16 ƹ [umlah aana
per lnchl
ƹ dlameLer
mavor ƹ
lnchl
M ƹ slmbol lSC
10 ƹ dlameLer nomlnal
ƹ 10mm
1Ŧ3 ƹ [arak puncak ullr
ƹ 1Ŧ3 mm
6a ƹ kuallLas dan daerah
Loleransl ullr 6 Ŵ 32
3 Ŵ 40
4 Ŵ 40
3 Ŵ 48
2 Ŵ 36
12 x 1Ŧ73
10 x 1Ŧ3
8 x 1Ŧ23
6 x 1
3 x 0Ŧ8
4 x 0Ŧ7
1 Ŵ 8
7/8Ŵ 9
3/4 Ŵ 10
3/8 Ŵ 11
9/16 Ŵ 12
Z Ŵ 13
7/16 Ŵ 14
3/8 Ŵ 16
3/16 Ŵ 18
x Ŵ 20
12 Ŵ 24
10 Ŵ 24
8 Ŵ 32
20 x 2Ŧ3
16 x 2
24 x 3
3 x 0Ŧ3
2Ŧ3 x 0Ŧ43
2 x 0Ŧ4
ullr lSC MeLrlk ullr unlfleld
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
137
Þenaaruh kesalahan suduL slsl ullr pada funasl darl ullr dapaL
dl[elaskan sebaaal berlkuLť llhaL Cambar 4Ŧ6 berlkuL lnlŦ Cambar lnl
menun[ukkan pasanaan ullr dl mana salah saLu suduL slsl ullr vana laln
LerdapaL kesalahanŦ kenalkan dlameLer efekLlf (dlameLer Lusuk) nva
adalah LdŦ 8esarnva Ld lnl dapaL klLa cara denaan memperbesar aambar
baalan darl pasanaan ullr vana menun[ukkan Ler[adlnva kesalahan suduL
slsl ullrţ llhaL aambar dl sebelah kanan 4Ŧ6Ŧ
Cambar 4Ŧ3Ŧ Þasanaan ullr luar dan ullr dalam vana menun[ukkan adanva
kesalahan suduLŦ
uarl aambar vana dlperbesar dapaL dlLullskan dl slnl bahwa ť
Ŧ slnŦ
uL
ul
Ŧ
Ŧ
sln
uL ul
8lla haraa Ŧ Ŧ ŦŦ
AC
ul
Au
ul
ul Ŧ ACŦŦ dan
Ŧ
ŦŦ
Ŧ
sln
u
Akan LeLaplţ
Ŧ
Ŧ
cos
cos AC A8
AC
A8 Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ
A8 adalah seLenaah darl Llnaal ullr (h)ţ maka ť
Ŧ
ŦŦ
Ŧ
Ŧ Ŧ
ŦŦ
Ŧ
sln2
h
2 cos sln
uL h
Ŧ ƹ suduL ullr ŦŦ ƹ kesalahan suduL ullr (dalam radlan)
Seandalnva suduL darl keduaŴduanva Ler[adl kesalahan maka haraa
koreksl unLuk dlameLer Lusuk secara LeorlLls adalah ť
d Ŧ 1 2Ŧ sln
L h ŦŦ Ŧ ŦŦ
ŦŦ
Ŧ Ŧ
ŦLd ƹ haraa koreksl karena kesalahan suduL slsl ullrţ dalam
mlllmeLerŦ
h ƹ Llnaal aLau kedalaman LeorlLls ullrţ dalam mlllmeLerŦ
Ŧ ƹ suduL ullr ţ dalam dera[aLŦ
ŦŦ1ţŦŦ2 ƹ kesalahan suduL slsl ullrţ balk unLuk ullr luar maupun ullr dalamţ
dalam radlanŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
138
uenaan cara vana sama dapaL dllakukan anallsls kesalahan suduL
slsl ullr unLuk ullr WhlLworLhŦ LlhaL Cambar 4Ŧ7Ŧ berlkuL lnlŦ
Cambar 4Ŧ6Ŧ ullr WhlLworLh denaan r ƹ 0ţ1373p dan suduL ullr ƹ 330Ŧ
uarl aambar dl aLas dapaL dl[elaskan hubunaan LrlaoneomeLrl
sebaaal berlkuL ť
8 ƹ 0Ŧ1373p h ƹ 0Ŧ6403pŴ2r +28C
A8
SlnŦ Ŧ 8C 8C ƹ r slnŦ
h ƹ 0Ŧ6403p Ŷ 2r + 2r slnŦ
ulmasukkan haraa r dan Ŧ ţ maka ť
h ƹ 0Ŧ6403p Ŷ 0Ŧ2746p (1 + 0Ŧ4617)
h ƹ 0Ŧ4924p
Þada pembahasan sebelumnva dlperoleh haraa koreksl kesalahan
suduL slsl ullr secara umum valLu ť
d Ŧ 1 2Ŧ sln2
L h ŦŦ Ŧ ŦŦ
Ŧ
Ŧ Ŧ
uenaan memasukkan haraa h ƹ 0Ŧ4924p maka haraa koreksl kesalahan
suduL slsl ullr unLuk ullr WhlLworLh adalah ť
Ŧ Ŧ
360
x 2
0Ŧ8192
L 0Ŧ4924p d 1 2
Ŧ
Ŧ Ŧ ŦŦ Ŧ ŦŦ
ŦLd Ŧ 0Ŧ0103pŦŦŦ1Ŧ ŦŦ2Ŧ
Ŧ ƹ suduL slsl ullr ƹ 240 30'Ŧ
ŦŦ 1ţŦŦ 2 ƹ kesalahan susuL slsl ullr darl kedua ullrţ saLuannva dalam
radlanţ harus dlubah denaan [alan menaallkannva denaan
anaka
360

Ŧ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
139
uenaan cara vana sama seperLl dl aLas maka unLuk ullrŴullr vana
laln dapaL dlLullskan hubunaan LrlaonomeLrl sebaaal berlkuL ť
ullr sLandar 8rlLlsh AssoclaLlon denaan suduL ullr 47¨ 30¨ haraa koreksl
kesalahan suduL slsl ullr adalahť
ŦLd Ŧ 0Ŧ0091pŦŦŦ1Ŧ ŦŦ2Ŧ
ullr unlfled denaan suduL ullr 600 haraa koreksl kesalahan suduL slsl ullr
adalah ť
ŦLd Ŧ 0Ŧ0098pŦŦŦ1Ŧ ŦŦ2Ŧ
unLuk ullr meLrlk denaan suduL ullr 600 haraa koreksl kesalahan suduL slsl
ullr adalah ť
ŦLd Ŧ 0Ŧ00113pŦŦŦ1Ŧ ŦŦ2Ŧ
2Ŧ Anallsls kesalahan !arak Þuncak ullr (plLch)
unLuk mempermudah pembahasan maka klLa anaaap pembuaLan
ullr dllakukan denaan mesln bubuLŦ uenaan mesln bubuL maka LlnakaL
keLellLlan [arak puncak ullr vana dlbuaL akan LeraanLuna pada dua hal
valLuť
aŦ kebenaran hasll baal (raslo) anLara kecepaLan pemakanan pahaL
(aerak Lranslasl) denaan kecepaLan poLona pahaL (kecepaLan puLar
darl benda ker[a)ţ
bŦ hasll baal anLara kecepaLan pemakanan dan kecepaLan puLar harus
LeLap konsLan selama proses pemoLonaan berlanasunaŦ
Apablla svaraL perLama Lldak dlpenuhl maka akan Ler[adl kesalahan
[arak puncak ullr (plLch) vana dlsebuL denaan lsLllah kesalahan plL
proareslf (proaresslve plLch error)Ŧ Seballknvaţ apablla svaraL nomor dua
dlpenuhl maka akan Ler[adl kesalahan [arak puncak ullr vana dlsebuL
denaan lsLllah kesalahan plL perlodlk (perlodlc plLch error)Ŧ
8lla dlaambarkan secara araflk maka dapaL dlperoleh benLuk araflk
sebaaal berlkuLť
Cam bar 4Ŧ8Ŧ kesalahan plL proareslf Cambar 4Ŧ9Ŧ kesalahan plL perlodlk
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
160
kesalahan plL proareslf dapaL dlsebabkan oleh penaaunaan rodaroda
alal penaaanLl vana Lldak LepaLŦ Secara umum kesalahan plL blsa
[uaa dlsebabkan adanva kesalahan plL pada poros LransporLler mesln
bubuL aLau porosŴporos penaaerak lalnnvaŦ kalau seLlap [arak puncak ullr
Ler[adl kesalahan sebesarŦ pţ maka unLuk seLlap puncak ullr sepan[ana
benda berullr LersebuL Ler[adl kesalahan nŦ pţ n adalah [umlah ullr vana
dlbuaLŦ uarl keadaan seperLl lLuţ blla dlaambarkan secara araflk maka
dlperoleh keadaaan seperLl pada Cambar 4Ŧ8Ŧ dl aLasŦ
kesalahan plL perlodlk dapaL Ler[adl karena adanva kesalahan rodaroda
alal vana menahubunakan benda ker[a denaan poros penaaerak
uLama aLau karena adanva aerakanŴaerakan akslal darl poros uLama
(lead screw)Ŧ keadaan seperLl lnl akan menvebabkan kesalahan vana
slfaLnva slklusŦ ArLlnva pada saaL LerLenLu [arak puncak ullr haraanva
meleblhl haraa vana sebenarnvaţ pada saaLŴsaaL vana laln [arak puncak
LersebuL [usLru leblh kecll darl pada haraa vana sebenarnvaŦ kemudlan
kemball laal pada haraa vana normalţ lalu menu[u ke haraa vana leblh
besarţ kemball ke haraa vana normal laalŦ uemlklan seLerusnvaŦ kalau
dlaambarkan nampak seperLl slnusoldaţ llhaL Cambar 4Ŧ9
Apakah kesalahan [arak puncak ullr lnl ada penaaruhnva Lerhadap
dlameLer efekLlf aLau funaslonal? 1enLu sa[a ada penaaruhnvaŦ unLuk
pembahasan lnl dapaL dlllhaL Cambar 4Ŧ10Ŧ
Cambar 4Ŧ9Ŧ Skema pasanaan ullr vana mempunval kesalahan plL
kumulaLlfŦ
8erdasarkan aambar vana dlsebelah kanan Cambar 4Ŧ10Ŧ dl aLasţ
dapaL dl[elaskan sebaaal berlkuL ť
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
161
kedalaman kumulaLlf [arak puncak ullr sepan[ana pasanaan
ullr dan haraa koreksl kesalahan [arak puncak ullr dalam kalLannva
unLuk menambah dlamLer efekLlfŦ
uenaan cara vana sama maka dlperoleh pula persamaan unLuk ullrullr
vana lalnţ mlsalnva ť
unLuk ullr MeLrlkţ ƹ 1Ŧ732 Ŧ p
unLuk ullr WhlLworLh ƹ 1Ŧ920 Ŧ p
LŦ Cara Þenaukuran ullr
8aalanŴbaalan penLlna darl ullr vana harus dlukur anLara laln
adalahť dlameLer mavor (luar)ţ dlameLer mlnor (lnLl)ţ dlameLer efekLlf
(Lusuk/plL)ţ suduL ullr dan [arak puncak ullrŦ
1Ŧ Þenaukuran ulameLer Mavor ullr
unLuk penaukuran secara kasar dapaL dllakukan denaan
menaaunakan mlsLar lnasuL/[anaka soronaŦ unLuk penaukuran vana leblh
LellLl laal dapaL dlaunakan mlkromeLer vana memana khusus unLuk
menaukur ullrţ blasanva dlaunakan mlkromeLer panaŦ unLuk mendapaL
hasll penaukuran vana leblh LellLl laalţ balk dlbandlnakan denaan
menaaunakan mlsLar lnasuL maupun denaan menaaunakan mlkromeLer
panaţ adalah denaan menaaunakan alaL vana dlsebuL lloaLlna Carrlaae
(8ench) MlcromeLerŦ
unLuk melakukan penaukuran dlameLer mavor ullr denaan
menaaunakan 8ench MlcromeLer dlperlukan poros aLau slllnder vana
preslsl sebaaal slllnder sLarndarŦ Mlsalnva dlameLer slllnder sLandar
adalah usŦ Slllnder sLandar dlukur dlameLernva denaan 8ench MlcromeLer
dl mana [arum penun[uk (flduclal lndlcaLor) harus menun[ukkan poslsl nolŦ
uarl mlkromeLernva dapaL dlbaca besarnva dlameLer slllnder menuruL
ukuran 8ench MlcromeLerţ Mlsalnva 81Ŧ kemudlan slllnder sLandar
dllepas dan dlaanLl denaan ullr vana hendak dlukur dlameLer mavornvaŦ
uenaan cara vana samaţ kemudlan dlcaLaL haraa penaukuran vana
dlLun[ukkan oleh skala mlkromeLerţ mlsalnva 82Ŧ uenaan demlklan dapaL
dlperoleh besarnva dlameLer mavor ullr vana besarnva adalah sebaaal ť
um ƹ us + (82 Ŵ 81) mmŦ
um ƹ dlameLer mavor ullrŦ
us ƹ dlameLer slllnder sLandarŦ
81 ƹ pembacaan mlkromeLer unLuk penaukuran slllnder sLandarŦ
82 ƹ pembacaan mlkromeLer unLuk penaukruan dlameLer mavor ullrŦ
2Ŧ Þenaukuran ulameLer Mlnor ullr
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
162
AlaL ukur vana blsa dlaunakan unLuk menaukur dlameLer mlnor (lnLl)
ullr anLara laln adalah mlkromeLer ullr vana u[una ukurnva berbenLuk
runclna dan 8ench MlcromeLerŦ 8lla penaukurannva denaan mlkromeLer
blasa vana kedua maka ukurnva memana khusus unLuk penaukuran
dlameLer lnLl ullr maka pembacaan hasll penaukurannva dapaL lanasuna
dlbaca pada skala ukur mlkromeLer LersebuLŦ
Apablla alaL ukur vana dlaunakan adalah 8ench MlcromeLer maka
cara penaukurannva [uaa sama denaan penaukuran dlameLer mavornvaŦ
Ambll slllnder sLandar dan ukurlah denaan 8ench MlcromeLerŦ Mlsalnva
dlameLer slllnder sLandar adalah usţ dan hasll pembacaan mlkromeLer
Lerhadap slllnder sLandar mlsalnva 81Ŧ kemudlan slllnder sLandar
dllepaskan darl 8ench MlcromeLer dan dlaanLl denaan ullr vana akan
dlukurŦ unLuk penaukuran dlameLer lnLl dlperlukan alaL banLu laln valLu
prlsma vana blasanva sudah dlsedlakan sebaaal pelenakap darl lloaLlna
Carrlaae MlcromeLerŦ Þrlsmanva dlleLakkan sedemlklan rupa sehlnaaa
baalan vana La[am (slsl prlsma) masuk pada suduL ullrŦ uenaan memuLar
mlkromeLer maka baLana prlsma vana dlaunakan LepaL menvenLuh
permukaan ukur denaan caLaLan bahwa kedudukan flduclal lndlcaLor
harus beLulŴbeLul pada poslsl nolŦ uenaan mlkromeLer dapaL dlkeLahul
besarnva haraa penaukuranţ mlsalnva 82Ŧ uenaan hasll lnl maka dapaL
dlhlLuna besarnva dlameLer lnLl darl ullr valLu ť
ul ƹ us Ŧ (82 Ŷ 81) mmŦ
Cambar 4Ŧ11Ŧ SkemaLls penaukuran dlameLer lnLl ullrŦ
3Ŧ Þenaukuran ulameLer LfekLlf (1usuk)
unLuk melakukan penaukuran dlameLer efekLlf ullr blsa dllakukan
denaan menaaunakan mlkromeLer ullr dan denaan meLode dua aLau Llaa
kawaLŦ
3Ŧ1Ŧ Þenaukuran ulameLer LfekLlf denaan MlkromeLer ullr
AlaL vana dlaunakan adalah mlkromeLer blasaţ namun u[una darl
sensornva mempunval benLuk vana khusus sehlnaaa dapaL menvenLuh
muka ukur denaan poslsl vana pasŦ uenaan adanva u[una konLak
(sensor) vana khusus lnl maka hasll penaukurannva dapaL dlbaca
lanasuna pada skala ukur mlkromeLer vana dlaunakanŦ 8enLukŴbenLuk
us ƹ dlameLer poros sLandar
(dlkeLahul)
82 ƹ hasll baca dlameLer
sLandar (flduclal lncdlcaLor
ƹ 0)
81 ƹ hasll dlameLer lnLl ullr
(flduclal lndlcaLor ƹ 0)
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
163
darl u[una sensor mlkromeLer penaukur dlameLer efekLlf lnl anLara laln
adalah sebaaal berlkuL ť
Cambar 4Ŧ12Ŧ 8enLuk u[una sensor mlkromeLer penaukur
dlameLer efekLlf ullr
3Ŧ2Ŧ MeLede Þenaukuran denaan uua kawaL
Cara penaukuran lnl adalah denaan [alan meleLakkan kawaL denaan
dlameLer LerLenLu maslnaŴmaslna pada LempaL vana berlawananŦ uenaan
menaaunakan perhlLunaan darl beberapa persamaan maka dapaL dlcarl
hubunaan anLara dlameLer kawaL denaan suduL ullr dan dlameLer efekLlfŦ
Cambar 4Ŧ13Ŧ Þenaukuran denaan meLode dua kawaLŦ
uarl aambar LersebuL ť ue ƹ P + 2lC
ue ƹ dlameLer efekLlf
P ƹ x Ŷ 2d
x ƹ ukuran/[arak baalan luar kawaL
d ƹ dlameLer kawaL
ue ƹ x Ŷ 2d + 2 lC
aŦ Slsl u[una vana dlperpendekŦ
8enLuk lnl selna dlpakalŦ
bŦ 8enLuk u[una penuhţ serlna
dlaunakan unLuk ullr denaan
plLs vana kecllŦ
cŦ 8enLuk u[una denaan suduL
vana kecllţ blasa unLuk
menaukur dlameLerŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
164
Sekarana mencarl besarnva C lţ blsa dlllhaL pada hubunaan anLara
beberapa aarls dlbawah sebelah kananŦ 8C merupakan aarls dlameLer
efekLlfţ 8C ƹ Z plLchŦ
2
CÞ Ŧ d cos ecŦ / 2
Ŧ Ŧ
2
cos / 2 Ŧ1
Ŧ
Þl d ecŦ
coL / 2
4
ÞC Ŧ CC coLŦ / 2 Ŧ Þ Ŧ
Ŧ Ŧ
2
cos / 2 1
4
coL / 2 Ŧ
Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ
Cl ÞC Þl p Ŧ d ecŦ
Þadahal P ƹ x Ŷ 2d
Ŧ Ŧ
2
cos / 2 1
4
2 2Ŧ coL / 2
Ŧ
Ŧ Ŧ
lC p Ŧ d ecŦ
coL / 2 Ŧcos 2 1Ŧ
2
Ŧ p Ŧ Ŧ d esŦ Ŧ
!adlţ dlameLer efekLlf ullr adalah ť
coL / 2 Ŧcos / 2 1Ŧ
2
ue Ŧ x Ŧ 2d Ŧ p Ŧ Ŧ d ecŦ Ŧ
Þ ƹ [arak puncak ullr
Ŧ ƹ suduL ullr
unLuk menenLukan besarnva dlameLer kawaL vana Lerbalk dapaL dlhlLuna
sebaaal berlkuL ť
A8
cosŦ Ŧ 8C
CosŦ
A8 Ŧ 8C
2 4cosŦ
d Ŧ p
!adl ť
2
2cos
Ŧ
d Ŧ p
ulmanať
Þada aambar dlsebelahţ
2
A8 Ŧ 1 dlameLer kawaL
8C plLch
4
Ŧ 1
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
163
d ƹ dlameLer kawaL Lerbalk
p ƹ [arak puncak ullr
Ŧ ƹ suduL ullr
ualam prakLeknva seharlŴharl aaak sullL memperoleh dlameLer
kawaL vana beLulŴbeLul LepaLŦ unLuk mempermudah penaukuran maka
perlu [uaa dlkeLahul adanva dlameLer kawaL makslmum dan mlnlmumŦ
8erdasarkan penaalaman maka dapaL dlsusun suaLu Label LenLana
ukuran dlameLer kawaL unLuk penaukuran ullrŦ
1abel 18Ŧ ukuran dlameLer kawaL unLuk penaukuran dlameLer efekLlf ullrŦ
!enls ullr SuduL ulameLer
kawaL Lerbalk
ulameLer kawaL
makslmum
ulameLer kawaL
mlnlmum
WhlLworLh
MeLrlk
8rlLlsh AssoclaLlon
330
600
47Z¨
0Ŧ3637p
0Ŧ3773p
0Ŧ3462p
0Ŧ833p
1Ŧ010p
0Ŧ730p
0Ŧ306p
0Ŧ303p
0Ŧ498p
p ƹ [arak puncak ullr
3Ŧ3Ŧ MeLode Þenaukuran denaan 1laa kawaL
unLuk penaukuran dlameLer efekLlf denaan meLode Llaa kawaL [uaa
dllakukan denaan perhlLunaanŴperhlLunaan sehlnaaa dlperoleh
persamaanŴpersamaan LerLenLuŦ uenaan adanva persamaanŴpersamaan
lLu maka dapaL dlhlLuna hubunaan anLara dlameLer kawaL denaan suduL
ullr dan dlameLer efekLlfŦ unLuk perhlLunaannva llhaL aambar 4Ŧ19
Cambar 4Ŧ14Ŧ Þenaukuran denaan meLode Llaa kawaL
uarl aambar ť M ƹ [arak luar kawaL
Ld ƹ dlameLer efekLlf ullr
d ƹ dlameLer kawaLţ r [arlŴ[arl kawaL ƹ d
2
1
Ŧ ƹ suduL ullr
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
166
Au ƹ A8 cosec
2
Ŧ
ƹ r cosec
2
Ŧ
P ƹ uL coL
2
Ŧ
ƹ
2
p
coL
2
Ŧ
Cu ƹ
2
coL
2 4
1 P Ŧ p Ŧ
x ƹ Au Ŷ Cu
ƹ r cosec
2
Ŧ
Ŵ
4
p
coL
2
Ŧ
!arak luar kawaL ƹ Ld + 2x + 2r
ƹ Ld + 2 (r cosec
2
Ŧ
Ŵ
2
coL
4
p Ŧ
) +2r
ƹ Ld + 2r (1 + cosec
2
Ŧ
) Ŵ
2
p
coL
2
Ŧ
M ƹ Ld + d (1 + cosec
2
Ŧ
) Ŵ
2
p
coL
2
Ŧ
Apablla persamaan M dl aLas dlpakal unLuk mencarl dlameLer efekLlf
ullr meLrlk aLau WhlLworLh maka dapaL dlhlLuna sebaaal berlkuL ť
Ų
Cambar 4Ŧ20 ullr MeLrlk
1elah dlkeLemukan bahwa [arak luar kawaL M ť
M ƹ ue + d (1+cosec
2
Ŧ
) Ŵ
2
p coL
2
Ŧ
M ƹ u1 Ŷ 0Ŧ6496p + (1+2) Ŵ
2
p (1Ŧ732)
ƹ u1 + 3d Ŷ (0Ŧ6496 + 0Ŧ866) p
M ƹ uluar + 3d Ŷ 1Ŧ313p
kedalaman ullr P ƹ 0Ŧ6496p
ue ƹ u1 Ŷ P
SuduL ƹ 600ţ maka
2
2
sec Ŧ
Ŧ
Co
1Ŧ732
2
Ŧ
Ŧ
CoL
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
167
unLuk ullr WhlLworLh [uaa dapaL dllakukan denaan cara vana samaŦ
Cambar 4Ŧ21Ŧ ullr WhlLworLh
ue ƹ uluar Ŵ 0Ŧ64p
M ƹ u1 Ŷ 0Ŧ64p + d(1+2Ŧ1637) Ŵ
2
p (1Ŧ921)
M ƹ u1 + 3Ŧ1637d Ŷ 1Ŧ6p
Apablla haraa M ([arak luar kawaL) dan d (dlameLer kawaL) dlkeLahul
maka haraa darl dlameLer efekLlf vana dlukur dapaL dlkeLahul denaan
menaaunakan perhlLunaan LersebuL dlaLasŦ
4Ŧ Þenaukuran SuduL dan !arak Þuncak ullr
unLuk penaukuran suduL ullr dan [arak puncak ullr blsa dlaunakan
alaL ukur pembandlna mlsalnva mal ullrţ [uaa blsa dlaunakan provekLor
benLuk (proflle pro[ecLor)Ŧ uenaan menaaunakan mal ullr klLa dapaL
menaecek lanasuna besarnva suduL dan [uaa besarnva [arak puncak ullrţ
LeruLama unLuk ullrŴullr dalam ukuran kecll vana [arak puncak ullrnva
berklsar anLara 0Ŧ23 Ŷ 6Ŧ00 mm baal ullr meLrlkţ dan anLara 2Z Ŵ 28 aana
per lnchl unLuk ullr lnchlŦ
Cambar 4Ŧ17 adalah mal ullr meLrlk denaan [umlah bllah sebanvak
24 buah dlmana vana 23 buah unLuk menaecek [arak puncak ullr dan
saLu laal unLuk menaecek suduLŦ 1ebal maslnaŴmaslna bllah adalah 0Ŧ3
mmŦ
kedalaman ullr P ƹ 0Ŧ64p
SuduL ullr ƹ 33¨ţ maka
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
168
Cambar 4Ŧ17Ŧ Mal ullr lSC MeLrlkŦ
Cambar 4Ŧ18 adalah aambar mal ullr menuruL Amerlcan naLlonal
SLandard vana saLuannva dalam lnchlŦ 1erdlrl darl 28 bllahţ saLu bllah
khusus unLuk menaecek suduL ullr dan 27 bllah lalnnva unLuk menaecek
[arak puncak ullrŦ
Cambar 4Ŧ18Ŧ Mal ullr menuruL uŦSŦ SLandar
Apablla benLuk ullrnva dalam ukuran vana besar Lldak
memunaklnkan dlukur denaan mal ullr maka leblh balk dlaunakan dua
buah rol ba[a unLuk mencarl suduL ullrŦ kedua rol ba[a dlameLernva harus
berbedaŦ
Cambar 4Ŧ19 Menaukur suduL ullr denaan dua rol ba[aŦ
Ŧ 2 1Ŧ Ŧ 2 1Ŧ
1
2 M M 8 8
Sln
Ŧ Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ
Au ƹ AC Ŷ Cu
ƹ 81 + (M2 Ŷ M1) Ŷ 82
C8 ƹ 82 Ŷ 81ţ maka
A8
Ŧ 8C
2
sln
Ŧ
!adl ť Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ 2 1 2 1
2 1
2 M M 8 8
Sln 8 8
Ŧ Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ
Ŧ
M1 ƹ [arak luar rol ba[a
denaan dlameLer d1
M2 ƹ [arak luar rol ba[a
denaan dlameLer d2
81 ƹ dlameLer d1
82 ƹ dlameLer d2
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
169
Selaln denaan mal ullr penaukuran suduL ullr dan [arak puncak ullr
blsa [uaa denaan menaaunakan provekLor benLukţ LeLapl unLuk ullrŴullr
vana berdlmensl relaLlf kecll dan denaan perLlmbanaan Lldak akan
merusakkan kaca landasan ukur darl provekLor benLukŦ
8erlkuL lnl dua buah conLoh perhlLunaan pada pemerlksaan
dlameLer efekLlf ullr denaan menaaunakan kawaLŦ
ConLoh 1Ŧ Memerlksa bauL 10 x 1Ŧ3 lSC denaan menaaunakan kawaL
berdlameLer Lerbalkţ makslmum dan mlnlmumŦ
ulameLer kawaL Lerbalk unLuk lSC adalah ť 0Ŧ3773pŦ
ulameLer kawaL d ƹ 0Ŧ3773 x 1Ŧ3 ƹ 0Ŧ86393 mm
!arak luar kawaL M ƹ uluar + 3 d Ŷ 1Ŧ3136p
ƹ 10 + 3 x 0Ŧ86393 Ŷ 1Ŧ3136 x 1Ŧ3
M ƹ 2Ŧ60783 + 10 Ŷ 2Ŧ27340 ƹ 10Ŧ33443 mmŦ
8lla dlpakal kawaL denaan dlameLer makslmum maka ť
d ƹ 1Ŧ010p ƹ 1Ŧ010 x 1Ŧ3 ƹ 1Ŧ313 mm
M ƹ 10 + 3 x 1Ŧ313 Ŷ 1Ŧ313 x 1Ŧ3
ƹ 12Ŧ37160 mm
uan [lka dlaunakan kawaL vana berdlameLer mlnlmum maka ť
d ƹ 0Ŧ303p ƹ 0Ŧ303 x 1Ŧ3 ƹ 0Ŧ3373 mm
M ƹ 10 + 3 x 0Ŧ3373 Ŷ 1Ŧ3136 x 1Ŧ3
ƹ 9ţ39910 mm
ConLoh 2Ŧ Þerlksalah ullr WhlLworLh Z lnchl denaan menaaunakan kawaL
berdlameLer Lerbalkţ makslmum dan mlnlmumŦ
Mlsalnva [umlah aana per lnchl ƹ 10ţ maka plLch ƹ 0Ŧ1 lnchlŦ
unLuk dlameLer Lerbalkţ
d ƹ 0Ŧ3637p ƹ 0Ŧ03637 lnchlŦ
M ƹ uluar + 3Ŧ1637 x d Ŷ 1Ŧ6p
ƹ 0Ŧ30 + 3Ŧ1637 x 0Ŧ03637 Ŷ 1Ŧ6 x 0Ŧ1
M ƹ 0Ŧ31846 lnchlŦ
unLuk dlameLer kawaL makslmumţ
d ƹ 0Ŧ833p
ƹ 0Ŧ833 lnchlŦ
M ƹ 0Ŧ30 + 3Ŧ1637 x 0Ŧ0833 Ŷ 1Ŧ6 x 0Ŧ1
ƹ 0Ŧ6100 lnchlŦ
unLuk dlameLer mlnlmumţ
d ƹ 0Ŧ306p ƹ 0Ŧ306 lnchlŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
170
M ƹ 0Ŧ30 + 3Ŧ1637 x 0Ŧ0306 Ŷ 1Ŧ6 x 0Ŧ1
ƹ 0Ŧ4400 lnchlŦ
3Ŧ Þenaukuran ullr ualam
unLuk ullrŴullr baalan dalam (lubanaŴlubana vana berullr)
penaukurannva adalah leblh sullL darl pada penaukuran ullr luarŦ unLuk
memerlksa besar dan dlameLer lnLl blasanva dlaunakan alaL ukur kallber
baLas poros penaukur ullr (Lhread plua aauae) vana dlberl baLasan CC
dan nC1 CCŦ kallber poros pemerlksa ullr lnl mempunval benLuk ullr
vana aaak kurus denaan suduL ullr vana aaak kecll serLa lonaaar pada
dlameLer lnLlnvaŦ unLuk memerlksa dlameLer efekLlf ullr dalam dapaL
dlaunakan kallber poros pemerlksa ullr CC dan nC CCŦ Þada baalan
dlameLer puncak dan dlameLer pembuaLannva dllonaaarkanţ namun
maslh LeLap mempunval suduL dan [arak klsar vana LepaLŦ Sedanakan
unLuk memerlksa dlameLer kecllnva blsa dlaunakan kallber poros vana
lurus vana permukaannva raLa dan halusţ dlsebuL [uaa kallber poros lurus
CC dan nC1 CC (plua plaln aauae)Ŧ
unLuk menaukur suduL dan [arak puncak ullr dapaL dllakukan
denaan [alan membuaL suaLu ceLakan sehlnaaa ceLakan LersebuL
blasanva adalah llllnţ belerana aLau lakŦ Þenaukuran vana dllakukan
adalah Lerhadap ceLakan vana klLa buaL dan alaL ukur vana dlaunakan
blasanva denaan provekLor benLukŦ unLuk menceLak ullr dalam denaan
lak maka Lldak semua muka ullrnva dlceLak LeLapl cukup seperLlaanva
sa[aŦ
8lla bahan vana dlbuaL unLuk ceLakan adalah lllln maka sebalknva
lllln lLu dlberl peaanaanţ dlmasukkan pada plpa vana dlcowak (dlkuranal
sebalk permukaannva)ţ kemudlan lllln vana ada dl u[una plpa LersebuL
dlLekankan pada ullrŦ uenaan caraŴcara LersebuL akan dlperoleh profllprofll
darl ullr dalam vana kemudlan dllakukan penaukuran seperLl halnva
menaukur ullr luarŦ Cambar 4Ŧ20 menun[ukkan conLoh darl pembuaLan
ceLakan denaan lllln dan lakŦ
Cambar 4Ŧ20 MembuaL ceLakan unLuk penaukuran suduL dan
Þenaecoran denaan
lak pada 1/3 baalan
darl mur
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
171
klsar ullr dalam
lŦ 1oleransl dan !enls Sualan ullr
unLuk pembahasan selan[uLnva aaar mudah dllnaaL maka
penaaunaan lsLllah ullr luar akan dlaanLl denaan lsLllah bauL dan ullr
dalam akan dlaanLl denaan lsLllah murŦ ualam memblcarakan Loleransl
dan sualan darl mur dan bauL lnlţ selaln ullr vana dalam meLrlk [uaa ullr
vana dalam lnchlŦ
1Ŧ ullr lSC MeLrlk
8enLuk sLandar darl ullr lSC MeLrlk dapaL dlllhaL pada aambar 4Ŧ3 dl
mukaŦ unLuk merencanakan profll ullr pada mur dan bauL dapaL dlllhaL
aambar dan pen[elasan berlkuL lnl ť
Cambar 4Ŧ21Ŧ Þerencanaan profll ullr lSC MeLrlk
ue ƹ dlameLer efekLlf mur de ƹ dlameLer efekLlf bauL
u1 ƹ dlameLer mlnor mur d1 ƹ dlameLer mlnor bauL
u2 ƹ dlameLer mavor mur d2 ƹ dlameLer mavor bauL
P ƹ Llnaal ullr p ƹ ullr 8 ƹ radlus ullr
P1 ƹ kedalaman makslmum pasanaan mur dan bauL ƹ P
8
3
Pe ƹ kedalaman dasar ullr bauL ƹ P
24
17
P d 0Ŧ64932p
8
u d 2x 3 e Ŧ 2 Ŧ Ŧ 2 Ŧ
P d 0Ŧ64932p
8
d d 2x 3 e Ŧ 2 Ŧ Ŧ 2 Ŧ
P
8
d 2P d 2x 3
4
P
2
u d 2x P 2 1 2 e 1 Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ
ŦŦ
Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ
ƹ d2 Ŷ 1Ŧ08233p
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
172
P
24
d 2x 17
6
P
2
d d 2x P 2 e 1 Ŧ Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ
ŦŦ
Ŧ Ŧ Ŧ Ŧ
ƹ d2 Ŷ 1Ŧ22687p
P 0Ŧ34127p
8
3
2
P1 u u2 1 Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ
P 0Ŧ61343p
24
17
2
Pe u u2 1 Ŧ Ŧ
Ŧ
Ŧ 0Ŧ14434p
6
8 Ŧ P Ŧ
1Ŧ1Ŧ 1oleransl ullr
SeperLl halnva poros dan lubanaţ maka unLuk mur dan bauL [uaa
berlaku hal vana sama dalam kalLannva denaan masalah LoleranslŦ unLuk
mendeflnlslkan daerah Loleransl darl ada Llaa hal vana perlu dlperhaLlkan
valLu aarls nol sebaaal aarls profll dasarţ penvlmpanaan fundamenLal dan
poslsl daerah LoleranslŦ unLuk ullr bauL blasanva daerah Loleranslnva
adalah eţ aţ dan hŦ Sedanakan unLuk ullr mur daerah Loleranslnva adalah
C dan PŦ
unLuk sualan vana serlna dlaunakan pada pasanaan anLara mur
dan bauL adalah P/aţ P/h dan C/hŦ Mlsalnva ť
unLuk ullr M6ţ dlaunakan pasanaan 6P/6aţ
unLuk ullr M12 x 1Ŧ23ţ dlaunakan pasanaan 3P/4hţ
unLuk ullr M20 x 2ţ dlaunakan pasanaan 7C/6hŦ
Cambar 4Ŧ22Ŧ dl bawah lnl menun[ukkan poslsl daerah Loleransl
unLuk ullr mur dan bauLŦ
Cambar 4Ŧ22 Þoslsl daerah Loleransl mur dan bauL denaan slmbol Pţ C
dan eţ aţ hŦ
uarl aambar dl aLasţ penvlmpanaan fundamenLal darl mur dan bauL
dapaL dlhlLuna denaan rumusŴrumus sebaaal berlkuL ť
Þenvlmpanaan bawah unLuk Loleransl C adalah ť
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
173
LlC ƹ + (13 + 11p) Ŧm
Þenvlmpanaan bawah unLuk Loleransl P adalah ť LlP ƹ 0Ŧ
Þenvlmpanaan aLas unLuk Loleransl e adalah ť
Lse ƹ Ŵ (30 + 11p) Ŧm
Þenvlmpanaan aLas unLuk Loleransl a adalah ť
Lsa ƹ Ŵ (13 + 11p) Ŧm
Þenvlmpanaan aLas unLuk Loleransl h adalah ť esh ƹ 0Ŧ
1Ŧ2Ŧ kelas 1oleransl ullr
MenuruL lS 4218 Loleransl darl ullr ada 7 kelas valLu kelas 3ţ 4ţ 3ţ 6ţ
7ţ 8 dan 9Ŧ kelas 3ţ 4 dan 3 dlaunakan unLuk ullrŴullr vana preslslţ dlmana
varlasl sualan sedlklL/kecll dan [arak/pan[ana pasanaan ullrnva adalah
pendekŦ kelas Loleransl ullr nomor 6 adalah unLuk kelas vana menenaah
dl mana mur dan bauL vana dlbuaL dlperlukan unLuk pemasaranŦ kelas
Loleransl 7ţ 8 dan 9 adalah unLuk ullrŴullr vana kurana preslslŦ
8erlkuL lnl beberapa kelas Loleransl vana dlaunakan unLuk
pembuaLan ullr pada mur dan bauLţ khususnva pada dlameLer mlnor dan
dlameLer mavorŦ
ulameLer mlnor mur u1 kelas Loleranslnva ť 4ţ 3ţ 6ţ 7ţ dan 8Ŧ
ulameLer mavor bauL d2 kelas Loleranslnva ť 4ţ 6ţ dan 8Ŧ
ulameLer efekLlf mur ue kelas Loleranslnva ť 4ţ 3ţ 6ţ 7ţ 8Ŧ
ulameLer efekLlf bauL de kelas Loleranslnva ť 3ţ 4ţ 3ţ 6ţ 7ţ 8 dan 9Ŧ
8eberapa rumus vana dlaunakan menahlLuna Loleransl LersebuL
adalah sebaaal berlkuL ť
1d2(6) ƹ m
p
1803 p2 Ŧ 3Ŧ13 Ŧ
unLuk kelas Loleransl 4 ť 1d2 (4) ƹ 0Ŧ63 1d2 (6)Ŧ
unLuk kelas Loleransl 8 ť 1d2(8) ƹ 1Ŧ61d2(6)Ŧ
unLuk dlameLer mlnor mur denaan kelas Loleransl 6 dlperoleh haraa
Loleranslnva ť
1u1(6) ƹ 433p Ŷ 199p1Ŧ22 Ŧmţ unLuk p ƹ 0Ŧ2 Ŷ 0Ŧ8 mm
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
174
ƹ 230p0Ŧ7 Ŧmţ unLuk p ƹ 1 mmŦ
unLuk dlameLer efekLlf bauL denaan kelas Loleransl 6 maka haraa
Loleranslnva dapaL dlhlLuna denaan ť
1de(6) ƹ 90p0Ŧ4 d0Ŧ1Ŧmţ denaan d ƹ dlameLer luar ullr
p ƹ klsar
MellhaL persamaanŴpersamaan dl aLas maka nampaknva kelas
Loleransl 6 merupakan dasar unLuk menahlLuna Loleransl darl kelasŴkelas
vana lalnŦ 8erdasarkan penaalaman maka dapaL dlhlLuna haraaŴharaa
Loleransl unLuk kelas Loleransl selaln 6 valLu unLuk perhlLunaan dlameLer
efekLlfnva balk unLuk bauL maupun murŦ
8umusŴrumus unLuk Loleransl dlameLer efekLlf bauL denaan kelas
Loleransl 3ţ 4ţ 3ţ 7ţ 8ţ dan 9 ť
1de(3) ƹ 0Ŧ3 1de(6) 1de(4) ƹ 0Ŧ63 1de(6)
1de(3) ƹ 0Ŧ8 1de(6) 1de(7) ƹ 1Ŧ23 1de(6)
1de(8) ƹ 1Ŧ6 1de(6) 1de(9) ƹ 2 1de(6)
8umusŴrumus unLuk Loleransl dlameLer efekLlf mur denaan kelas
Loleransl 4ţ 3ţ 6ţ 7ţ dan 8 ť
1ue(4) ƹ 0Ŧ83 1de(6) 1ue(3) ƹ 1Ŧ06 1de(6)
1ue(6) ƹ 1Ŧ32 1de(6) 1ue(7) ƹ 1Ŧ7 1de(6)
1ue(8) ƹ 2Ŧ12 1de(6)
Þan[ana darl pasanaan anLara mur dan bauL dapaL bervarlasl anLara
2Ŧ24pŦd0Ŧ2 sampal 6Ŧ7pŦd0Ŧ2 mmŦ
1Ŧ3Ŧ Sualan ullr
unLuk ullr lSC MeLrlk ada Llaa kelas sualan vana blasa dlaunakan
unLuk membuaL pasanaan mur dan bauLŦ keLlaa sualan LersebuL adalah
sualan closeţ medlum dan freeŦ Þasanaan mur dan bauL denaan close flL
merupakan pasanaan mur dan bauL vana memerlukan kerapaLan vana
LlnaalŦ Sedanakan unLuk medlum dan free merupakan pasanaan mur dan
bauL blasanva dlaunakan unLuk permeslnanţ LeruLama vana sualan
denaan slfaL sedlklL bebas (free) karena memana dlbuaL unLuk maksudmaksud
LerLenLu mlsalnva unLuk peraklLan dan reparasl vana memerlukan
wakLu cepaL dan proses penaer[aannva mudahŦ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
173
unLuk mendapaLkan mur dan bauL denaan sualan closeţ medlum
dan free dlaunakan Loleransl Pţ h dan aŦ Sedanakan kuallLas Loleranslnva
anLara 4ţ 3ţ 6ţ 7 dan 8Ŧ 1abel 19 menun[ukkan kelas sualan menuruL lSC
MeLrlkŦ
1abel 19Ŧ kelas sualan menuruL lSC MeLrlk khusus unLuk ullrŦ
ullr pada
Sualan dan Loleransl
Close llL Medlum llL lree llL
Mur
8auL
3P
4h
6P
6a
7P
8a
Þasanaan
3P/4h
Þasanaan
6P/6a
Þasanaan
7P/8a
2Ŧ ullr unlfled
ullr unlfled adalah salah saLu [enls ullr vana saLuannva dalam lnchlŦ
8enLuk sLandar ullr unlfled dapaL dlllhaL pada aambar 4Ŧ4 dl mukaŦ unLuk
dlameLer efekLlfnva maka perhlLunaan Loleransl berkalLan eraL denaan
dlameLer mavorţ pan[ananva pasanaan mur dan bauLţ dan [arak puncak
ullrŦ
Secara umumţ Loleransl darl dlameLer efekLlf dapaL dlhlLuna denaan
rumus sebaaal berlkuL ť
1ue Ŧ a3 u + bŦL + cŦp
ulmanať
u ƹ dlameLer mavor
L ƹ pan[ana pemasanaan
p ƹ [arak puncak ullr
aţ bţ c ƹ konsLanLe
MenuruL sLandar darl 8rlLlsh SLandard SpeslflcaLlon unLuk ullr WhlLworLhţ
besarnva konsLanLaŴkonsLanLa LersebuL adalahť a ƹ 0Ŧ002ţ b ƹ 0Ŧ003ţ dan
c ƹ 0Ŧ00ţ semua dalam lnchlŦ
ullr unlfled aLau ullrŴullr denaan slsLem lnchl pada umumnva
mempunval [enlsŴ[enls sualan sebaaal berlkuLť lree flLţ banvak dl[ual dl
LokoŴLoko suku cadana unLuk keperluan permeslnan secara umumŦ
4h
3P
6P
6a
7P
8a
kelonaaaran
mlnlmum
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
176
8enLuk ullr lnl blla dlperlksa denaan kallber ullr maka kallber ullr dapaL
berpuLar denaan bebasţ akan LeLapl maslh LeLap Lldak Lerlalu
lonaaar/lepasŦ Medlum flLţ kebanvakan dlaunakan pada ullrŴullr vana
dlbuaL dlbenakel (Loolroom) unLuk keperluan khusus dalam permeslnanŦ
Þada ullr denaan kelas sualan menenaah (medlum flL)ţ apablla benLuk
ullrnva dlperlksa denaan kallber pemerlksa ullrţ maka kallber pemerlksa
harus dlpuLar denaan sedlklL paksaanţ Lapl Lldak Lerlalu rlnaan dan Lldak
pula Lerlalu keras memuLarnvaŦ Close flLţ pada wakLu memerlksa ullrnva
denaan kallber pemerlksa ullrţ maka kallber LersebuL harus beLulŴbeLul
mempunval kerapaLan vana sempurna denaan permukaan ullrŦ
unLuk kelas Loleransl darl ullr unlfled menuruL 8rlLlsh SLandard 1380
ada Llaa kelas valLu kelas 1Aţ 2Aţ dan 3A dlaunakan unLuk menun[ukkan
kelas Loleransl darl ullr luar (bauL)ţ sedanakan kelas 18ţ 28 dan 38
dlaunakan unLuk menun[ukkan kelas Loleransl darl ullr dalam (mur)Ŧ kelas
Loleransl 1A dan 18 unLuk peraklLan komponenŴkomponen vana cepaL
dan cara vana mudahţ [uaa dlperlukan sedlklL kelonaaaran pada
pasanaannva (free flL)Ŧ kelas Loleransl 2A dan 28 unLuk murŴmur dan
bauLŴbauL vana Loleranslnva leblh semplL darlpada Loleransl kelas 1A dan
18ţ blasanva dlaunakan unLuk keperluan permeslnan secara umum vana
sualan pasanaannva Lermasuk [enls sualan menenaah (medlum flL)Ŧ
kelas Loleransl 3A dan 38 dlaunakan unLuk ullrŴullr vana memerlukan
kerapaLan vana Llnaal dl mana keLepaLan [arak Lempuh klsar (lead) dan
suduL ullr merupakan elemen vana penLlnaŦ ullr denaan kelas Loleransl
3A dan 38 lnl khusus dlaunakan unLuk produksl komponenŴkomponen
dneaan kuallLas LlnaalŦ Adapun slmbol unLuk ullr denaan Loleransl 38
vana dlan[urkan unLuk dlaunakan adalah Z Ŵ 13nC Ŵ 38Ŧ
unLuk Loleransl dlameLer efekLlf kelas 2A dapaL dlhlLuna denaan
rumus ť
1de(2A) ƹ 0Ŧ0013 3 u + 0Ŧ0013ŦL + 0Ŧ013Ŧp
ulmanať
u ƹ dlameLer mavor
L ƹ pan[ana pasanaan
Þ ƹ plLch
unLuk ullr dalam (mur) denaan kelas 28 dlameLer efekLlfnva Lelah dlbauL
30Ʒ leblh besar darl pada kelas 2A dlaLasŦ
unLuk kelas 1A dan 18 dlameLer efekLlfnva adalah 1Ŧ3 kall haraa
Loleransl kelas 2A dan 28Ŧ Sedanakan unLuk kelas 3A dan 38 Loleransl
dlameLer efekLlfnva adalah ư kall haraa Loleransl kelas 2A dan 28Ŧ
uASA8ŴuASA8 ML18CLCCl lnuuS18l
8ab lv Ŷ Þenaukuran ullr
177
CŦ ÞerLanvaanŴperLanvaan
1Ŧ !elaskan funasl darl ullr dan [elaskan pula menaapa penaukuran ullr
perlu dllakukanŦ
2Ŧ SebuLkan macamŴmacam ullr menuruL arah aerakan [alur ullrţ [umlah
ullr Llap aana dan menuruL benLuk slsl ullrŦ
3Ŧ SebuLkan beberapa elemen penLlna darl ullr vana perlu dlperlksaŦ
4Ŧ Cambarlah baaan ullr menuruL slsLem meLrlk dan slsLem lnchl (ullr
lSC meLrlk dan ullr unlfled)Ŧ
3Ŧ !elaskan arLl darl slmbolŴslmbol ullr berlkuL lnl ť
aŦ M 12 x 1Ŧ73 Ŷ 6a
bŦ 14unC 2A
16
7 Ŧ Ŧ
6Ŧ kesalahan suduL slsl ullr dapaL Ler[adl karena apa?
7Ŧ !elaskan apa vana dlmaksud denaan kesalahan dlameLer funaslonalŦ
8Ŧ !elaskan denaan aambar apa vana dlmaksud denaan kesalahan
plLch proareslf dan kesalahan plLch perlodlkŦ
9Ŧ 8aaalmana rumus menahlLuna dlameLer mavor ullr blla
penaukurannva denaan bench mlcromeLer?
10Ŧ Ada berapa cara unLuk menaukur dlameLer Lusuk ullr? !elaskan
denaan slnakaLŦ
11Ŧ PlLunalah besarnva dlameLer kawaL vana Lerbalk unLuk penaukuran
dlameLer Lusuk ullrţ lenakap denaan aambarnvaŦ
12Ŧ 8aaalmana caranva menaukur suduL ullr vana benLuk ullrnva relaLlf
besar sehlnaaa sullL dlukur denaan alaL ukur suduL vana blasa
dlaunakan? !elaskan denaan aambarŦ
13Ŧ !elaskan beberapa cara unLuk menaukur ullr dalamŦ
14Ŧ Sebuah ullr vana dlbuaL denaan slmbol M 10 x 1Ŧ3 Ŷ 6a dlperlksa
denaan meLode Llaa kawaLŦ Anallslslah hasll penaukuran LersebuL
Lermasuk masalah LoleranslnvaŦ

f¾f°ff ff¯ ° f½ff°nfff°–¯ f°¯ °––f 
°–f° ff¯ °f¯ 
°– f 
f¯½° °¾ °––f–f 
°–f°°¯ °©f ¾f ¾ff°°f°– 
¯f€ff¾ ¾f °–f°€°–¾°f 
¯ °–° ¾¯f©½ ¯ 
ff°f°f ff° °–f°f°–f° f°¾ f °f¾°ff¾f 9f ff
f f½f f¯f¾f ¾° ¾ °––¾¯f ¯ ¯½ ¾¾¾ ¯ °–f°½ fff°f°–f¾ f ½°f f °f 
¯f f¾f° f°f¯fff°fff°–¾f °–f°f°–f°%f f° ff¯%©ff°– ½  nnf° f –f 
°–f° 9f ff°¾ f°–¯f°°––¾ 
°f¯f ¾ ½J¯f¯ °n
f¯ ¯ 
f¾f° ff°–f¾°f ¾f¯½f¾ ff°– °f °–f°°f¯ff°–f¾°f¾f¯½f ¾ ff°– °f°f¯fJ 9f ff° Jf¯ f¾ ¾ f°–¯f°¯ f ¯ °– ¯
f°–f°¾¾ ¯f°– ¯ f° –°ff° ¯ f f½f f¯f¾f ¾ 
D 
ff° f¾°  
¯ ° f¾ f°°°¾ , ¾½° ¯f° f¾ fnn ½f¾f°–f° °–f°Jf °f¾ °f 

f 9f ff° ¯ nf°f° f ¯f¯ °– °ff°¾f° f ¾ ¾
¾f f° f½¯f¾©–f 
,f f¾f° ff°– ¾f¯ff°ff 

f½f° –ff¾ ½ f°f f °––¾ f°¯ f °f ½f f¯f¾f½ f°– °f f ©f ½ ¾ ©f°f°ff f°f f °––¾ f°¯ f°¯ °––f 
°–f°¾f° f°––¾ f°¯ ff°–¾ ff°– °f °–f°°f¯fDD°€ °–f° °€ °½ °––°ff°¾¾ ¯ –f° –ff ¾ 
¯ °©f 

€ ¾ 
f °ff f°f ¾ f–f¯f° ff¯¾f° f°f f¾ ©ff¾°–f ff¾°f¯½f
ff¾ ©ff° °–f° ½ ¯
f°–f° °–½ ° ¾f°¯ff½ ° f°ff°¾¾ ¯ ½°¯f ff° ff¯ff°° –f°¾f¾f° f° °f¾°f %%½° f¯ ¯ 
f¾f° f ¾ ° °¾¾ ¯ 9 
ff°½ 
ff° f°½ °– ¯
f°–f°¾¾ ¯¾f° f° ff° °–f° ¯f¾ °¯ ¯½ ¯½° ° ¯½° °f°– 
¯ ¯½°f¾€f¯f¯½f%° nf°– f 
% f° f½f ½ ff¯©¯f
¾f  ,@-D@ f 
I 9 °–f°D ° ½ °––°ff°¾¾ ¯°½ °ff° f¯½° ° f¯½ f½f ff¯¾ ¯ff¾ °– ff¾ °– ½ ° ¾f°f°–°–f f°°f ° f%f¾f%¾f¯½f½f ff¾ ° ¾f°–°–f f°°f¾f°–f°––%½ ¾¾% f 
¾f ½f¾ ff°–°f¯f°f ¾ ¯ f¯ °©f ¾ff¾f€f ½ °°– ff¯ ¯f©f°° ¾½f f¾ ¯f© °¾½ ¾ ,f°°–– °–f f°¾f¯½° ° 
f 
f¯f°°––½f°–f  f°¾¾ ¯°f D° f½f¯ ¯ 
f¯½° °f°– 
¯ff½ ½ f©f¾ 
¯ °– °f¾¾°f ff¯f ¾¾ ¯½ °–f°°f  °¾D f°°–¾°f nff¯¯© °¾ f½f f f– ff° ©¯f ff¯f½–f°–%½n% f°
°½ ¯ff° ¾f©–f© °¾°

f f¾f° ff°– –°ff° ¯¾f°fJ ¯ f°¾
f–f°f  °¾D, °f ff°f¾D , °ff– ff° f½f 
ff° f¯fnf¯f f°f°f° D°¯ °– ff½ff¾f ¯f¾ fff°f° fff ¯°–f°¾ ¾¾ f 
¾f©–f n °–f°¯ ¯f½f¾f°–f° f¯½° ° ¯½° °f°– 
¯¾f°f¯ f°
f ½f 
f¾ 
f¯ ½f¾f°–f°½f f
ff°– ¯ f° ½f f°f°%¾ ff©f¯©f¯% °ff¯°f 
– f ¯f©¯ff ¾ 
¯f¾f°f° 
f°f 
f¯ ½fff°f % 
ff°f° °–f° ff©f¯©f¯% °ff¯°f 
– f¯f©¯ff ¾ 
 ¯f¾ f ½f ff°f° ffff°¯ ½f¾f°¯ f
f°f¯ff¯f¾ ½f  f°–f°½f f ° ¯ ½f¾f°¯°ff ff °–f°¯ ¯f¯ f°f° f°–½f°–
f°f –°ff°f fff°f°  °¾D, °¯fD@f½f°–%9n% f f
f°f°ff½–f°–%½n%¯ff f½f 
ff°¯ °©f °––f f°–f° f D–f° ff°f ff¯ ¾f½ff°% f½°nff°–¾f ½°nff°–f°% f½f 
f¾f ¯¾f°f f –f f° ¯½f D° –f° f° 
f¾f°f ¾ 
f° 
f¾ff°©¯f°f ¯¾f°f –f° f f –f° f–f f°–f° f ¯½f f¯
f ¯ °°©f°
f–f° f°––f f°–f° f , f
°°f ¯ff¾f ½ff°½f f–f° f f½f¯ ¯° ff°©fff°– 
½f°©f°–

° °¾D . f ° f¾¾°¯ff f½f ff°¯ °©f ¾ ––f ¾ – ¯½f f½ ¾¯ ½ff %°n % °°©–f f fff°°f °–f°¾f° ff°– –°ff° ° f½fn° f ° D. f½f f¾f½ff°°––f  .@-D@ f I 9 °–f°D f¯ f D°––f f°–f° f  °¾D. %% ¾f° f J .@-D@ f I 9 °–f°D DD°€ ¾¾¾nf° °n  ¾¾ .

. f¯ f  °¾ © °¾¯ ° °¾¾ °–¾D °–f°f f°f¾¾ ¯¯ ¯°–°f°f° ¯ °––f °–f°ff¯ °f¯ °– f½f¯½° °¯ °©f ¾f °½ ©f  f¾ff°f°¯ff€°–¾ f¾ nff¯¯ f½f fff°¾ f–f  f f–fff½ ¯ ¾f f°f¯ °ff° f½f¯½° ° ¯ °©f ¾f° ff°–©f  f¾f°ff°– –°ff°f ff .

@-D@ f I 9 °–f°D °¯ff f°f°– f€ f f½f ff°$ f°–f °–f° fff°– f€°–f° D¾ – ¯½f f°f –°ff° ¾° n f–f¾ff¾fff°¯ °n –f ©f °f nf°  f¯f½f f¾¾ ¯f°– –°ff°½f f½½f f°ff° f°– ½ff°½ °f¯ °–f°½½f°f ff J  f½f¾f9 °°–9f fD 9 °––°ff°ff¾f ff¾ f°¯ °°©f°f f°f f ff° f ¯ f°f°°¯ °°©f°f f°f ¯ °¾ ¯ °¾ f°–½ °°–° f¾ f½f¯ ¯ nfff°¯f¾ff  f½f ¯ °¾f°–½ °°– f f½f f½f ff¯ f  ° f¯ f ¯ °¾½ °°– f f¯ ¯f% f¯ f%f ff f¯  ¾f f  f¯ ¯°% f¯ °%f ff f¯  n f  f¯ ½% f¯ ¾%f ff f¯ ¾ ¯f°– f°f f°ff f¯ f f° f¯ ° 9f ff ¾ f f¯  .¾ ––f ff°–¯ °––°ff°¾f° f ¾ f° f ¯f½°¯ nf°f° f  f–f½ ° ¾ ff f°f¾¾ ¯ –°ff°° ¯ ¯° ff°¾f ff¯ °©f fff°¯¾f°f¾¾ ¯ ½f f °–f ¾¾ ¯½f f½¾ %f°¾½%½f f ¯ ¾° ¯ ¾°½ ¾ f°¾ f–f°f °–f°f f°f¾¾ ¯ .

¾°f f°f ¾°––°–f°ff½f¾f°–f° f f ¾ °––f½f f ¾ ff°–ff°¯ ° ¯f f°  f¾ f½f¾f°–f° °nf°–f°  fff°ff½°nff°– ¾ ©–f °–f°¾f½n ¯ ½ff° ¯ °¾f°–n½ ¾f½ °–f°f f f½ ½f¾f°–f° f °ff½f f©fff°ff½°nff°–¾f °–f°½°nff°–f° f¾f¯f¯ff° f ¾f ½f¾f°–f° °–f°f°–f°f°–©ff½°nf°f¯f¾°–¯f¾°– f ff¾f¯f ff½° ¾f ° °–f°©ff° ½f¾ff°– f°f©–fff°¯ ¾ff°f°–¾ f  f°f ½f¾f°–f° f f½f¯½° ° ff¯¾f°½° f ¾f ff°f¯f f  ff¯½¾ ¾½ ¯ ff°©ff½°nff¾ .@-D@ f I 9 °–f°D ½ ff°  ¾ °––f ¾fff°f°– ©f ½f f©ff ½°nf¯f¾ ff¯ ff¾ ff¾f°– ©°f°  f ff¾ f f¾¾½ ¯ff°f°– ¾ff°°f ff¯ f©f D°¯ nf°f° f f°¾ °ff ff D°J¾ °f  ff¯f°f ff©fff°ff f¯ ° °–f° f¯  f .

f° fD¯¯°D f°–ff° nfff° ¾°f ff¯ °. f° D°€ D¯ ¾ff°°f ff¯¯¯  f°D°€ .

 ¯f°f ½ ©ff½°nf ff¯¯¯  ff¯f°  ½  ½  ½  ½ ½ . f¯ f °.¾ff°°f ff¯°n  f°–f°¾ f°©°f f½f f½f f –f¯ f –f¯ f f¯ f f ff °¾f° f¯ ° ¯ f¯ f f ff °¾f° f¯ °D°€  D.@-D@ f I 9 °–f°D  ff¯f° ff¯%°%   ½ ff¯f°f% %   ½ .

 f°D°€ ¯ . DD°€ f¯ f °¯¯°€ ¯f°f ° ©¯f–f°–½ °n ½ ©ff½°nf ff¯°n °  ff¯f° ½  ff¯f°f ½ °   ¯ ff¯f° ff¯ ½ °    f¯ ¾ f¯ ¯f ½ .@-D@ f I 9 °–f°D  9 f° °–f°Df°D.

n nf° J ¾ °.n–f°D° ¾ 9 ¯ ff° ¾f ff° °–f° ¯fnf¯nfff°fff° . ° .

f °–f° ¯ ¾°  ¾° f½ f°f f°– f f°– ¾f©–f °–f°¯ ¾°€ ¾ f°–½f°– f°f ff°f ff °–f°¯ ¾°  f° °–f°¾° fff½ f °f½ ¯ ff°°f¾ f–f° ¾f °–f°¯ ¾°¯ff ¾fff° ff¯½ ¯ ff° ¾f¾f©f ©f  °f¾¾ ¾fff°½f fD ¾fff° ¾fff°f°–¯°–° ©f ½f ff¯ ¯ f °–f°¯ °––°ff°¯ ¾°f°fff°f ff ¾fff° f¯  ¯f ¾fff° f¯ ¯° ¾fff° f¯ ½n ¾fff° ¾ ¾¾ f° ¾fff°½n D° ¾fff° f¯ ½n  ¾fff°¾ ¾¾ f° ¾fff°½n ¾ ¯f°f¯ ½ff° ¾fff°f°–f fff°°f °–f° ¾fff° f¯ €°–¾°f  ¾fff° ¾D ¾fff°¾ ¾¾ f½f ©f f °ff°fff°f ff f f°f ¾fff°¾ ½ff%½¾f½°–%fff f°f ¾fff° ½ ° f°½¾¾½ff  f¾ D-.

 ¾  ©¯f–f°– ½ °n f¯  ¯f °n . ¾¯  f¯ °¯°f ¯¯ .

 ©ff½°nf ¯¯ – ff¾ f° f f f°¾            $ $ $ $ * $ $ $ *  .

@-D@ f I 9 °–f°D 9 °–f ¾fff°¾ ¾¾½f f€°–¾ f f½f © f¾f°¾ f–f ff¯ f ° f¯ f° ¯ °°©f°½f¾f°–f° ¯f°f¾ff¾f¾ ¾¾f°–f°  f½f ¾fff° °ff° f¯  € €% f¯ ¾%°f f ff ¾f°f ° f½ffnff °–f°¯ ¯½ ¾f–f¯ f f–f° f½f¾f°–f°f°–¯ °°©f° ©f °f ¾fff°¾ ¾¾ f–f¯ f ¾ ff°f°  f¯ f 9f¾f°–f°f f° ff¯f°–¯ °°©f°f f°f ¾fff°¾  f–f¯ ff°– ½ ¾f f½f ¾f° ¾° ff ¾°  .        D. DD°€  .

 ¾° ff–f  .

   .

 f°  ¾° f° f½  n¾ n¾.

 .

    f ff¾ °–f f°––%% ¯ff  .

  ¾° n¾¾°  ¾  ¾fff°¾ % ff¯f f°% f° f°f¾ f f f°f ©f ¾fff°¯fff–f ¾° f¯ ¾¾ nff ¾f ff  ¾°     f–f ¾f °f ¾fff°¾ ¾¾ ff¯ ¯¯   °––ff ff¯f° ¾ ff¯¯¯   ¾  ff¯ f©f   ¾fff°¾ ¾¾ f°f¯f½° ff¯ ff¯f f°  .@-D@ f I 9 °–f°D  °–f°nfff°–¾f¯f f½f ff°f°f¾¾ ¾fff°¾ .

¾¾°J ff¯ f  ° f¯ f DJ °–f° ½ f°¾  f–f¯ f ff¾ f½f © f¾f° °–f°–° ¯ ¾ f–f   ½ ½ + .

  °  .

 .

 ¾°  ½ +¾° ¯f¾f°f–f f° ¯ff  ½ ½%+ %  ½ 9f f½ ¯ ff¾f°¾ ¯°f ½ f–f ¾ ¾fff° ¾ ¾¾¾ nff¯¯f  ¾°    °–f°¯ ¯f¾f°f–f ½¯fff–f ¾ ¾fff° ¾ ¾¾°Jf ff    ½  .

   ½   ¾ ¾¾ #   ¾fff°¾¾¾¾ f f ¾ff°°f ff¯ f f° f¾ f °–f°©ff°¯ °–ff°°f °–f° f°–f   .@-D@ f I 9 °–f°D  °–f°nfff°–¾f¯f¾ ½ ff¾¯ff° f°– f° f½f ¾f° °–f°–°¯ ¾ f–f  D¾f° f ¾¾¾nf° °–f°¾ f–f ¾ ¾fff°¾ ¾¾f ff   ½   DD°€ °–f°¾ f–f ¾ ¾fff°¾ ¾¾ f ff   ½   D°¯ °–f°¾ f–f ¾ ¾fff°¾ ¾¾ f ff   ½   °f¾¾ ¾fff°ff9°nfD%½n% D°¯ ¯½ ¯ f½ ¯ ff¾f°¯ffff°––f½½ ¯ ff° .

 ff° °–f°¯ ¾°  °–f°¯ ¾° ¯ff°–f  f°©ff½°nff°– fff° –f°°–½f f ff f f °ff°f¾ f–%f¾%f°ff n ½ff°½ ¯ff°f°½ff %– ff°¾f¾% °–f° n ½ff°½°–½ff% n ½ff°½f f ° f ©f% f¾ f–f°ff n ½ff°½ ¯ff°f° f° n ½ff°½ff¾ f½°¾f°¾ f¯f½¾ ¾½ ¯°–f° f°–¾°– ½f f¾ff½ f¯f f ½ °¯ffff° ©f ¾fff° ©ff½°nf%½n%f°– ¾ °–f°¾f ¾fff°½ ½– ¾€%½– ¾¾ ½n % f°f f½f f¾ff°¯ f ½ °¯ffff° ©f ¾fff°©ff½°nff°– ¾ °–f°¾f ¾fff°½½ %½ n½n % f –f¯ ff°¾ nff–f€¯ff f½f ½  °–f€ ¾ f–f  f¯ f  ¾fff°½½– ¾€f¯ f  ¾fff°½½  .@-D@ f I 9 °–f°D  ¾fff°½½– ¾€ f½f ¾ f f° ½ °––°ff° f f ––½ °––f°f°– f ½f nff¯¯ ¾fff°½ ¾f ©–f ¾ f f°f f°f ¾fff°½½f f½¾f°¾½ ¯ ¾° ff½¾ ½¾½ °–– ff°°f ff¾ f½©ff½°nf ©f ¾fff°¾ ¾f ½ ¯ff°¾ f½½°nf¾ ½f°©f°– ° f ¾ ©f ¾fff°° ½ °f ff©¯ff°– .

@-D@ f I 9 °–f°D  ff¯f°¯f€©ff½°nf¾ ½f°©f°–½f¾f°–f° f°f–f ¾ ¾fff°©ff½°nf ff¯ff°°f °¯ °f¯ f f¯ € € . f f f ff°¾ ½  f –f¯ ff°¾ nff–f€¯ff ½  f fff°¾ ½ ½f ff¯ f  ff¾  ¾fff°½½  f½f ©f f °ff f°f ¾fff° f f ––f°–¯ °– °–f° ° f ©f °–f°½¾½ °–– f f¯ffff °ff f°f– ff° – ff°f¾f f½¾f¯f % f ¾n % f ff°¾ ½ °ff°¯ ° f f° ¾fff°f°– ¾€f°f¾¾ °f½f f¾ff °©ff½°nff–f°f ¯ f–ff°–¾ °f°f ½f f¾ff ¾fff°–f°©ff½°nf ¾ ©¾ n f½f ff–ff°–¾ °f°f ¯ f° ¯ ff–½f ff–ff°–°¯f f¯ °© f–ff°– ¾f ¯ f f–ff°–°¯ff– ¯f°¾ ¾°f ff –f¯ ff°°f¯½f¾ ½ ¾°¾ f ff¯ f ½ff ¾fff°©ff½°nf°f f½ °–f°f f f½ f¯  € €ff€°–¾°f"@ °¾f©ff f½ °–f°f D° ½ ¯ ff¾f°° f½f ff¯ f  f¯ f  ¯f½f¾f°–f°f°–¯ ¯½°f ¾fff°½ ¯f€  f¾ff°–f¯ ff°– ¾ ff°f°f¯ f  ff¾ f½f © f¾f°¾ f–f  .

 °–f°nfff°–¾f¯f¯ff ½ ½f½ ¾f¯ff°° f°–f° ¯¾f°f D°.   ½ D°J  ½ .

fD D°½ °–f°¾ nfff¾f f½f ff° °–f° ¯ °––°ff°¯¾f°–¾$©f°–f¾°– D°½ °–f°f°–  f– f½f –°ff°¯¯ f°–¯ ¯f°–¾¾° ¯ °– f¾f°f –°ff°¯¯ ½f°f D°¯ ° f½f f¾½ °–f°f°– f– f f° °–f° °–f° ¯ °––°ff°¯¾f°–¾¯f½° °–f°¯ °––°ff°¯¯  ½f°f f ff °–f°¯ °––°ff°fff°– ¾ f°–.ff9 °–f°D f–f° f–f°½ °°– ff°–f¾ f°fff° f ff f¯ ¯f%f% f¯ ¯°%°% f¯  € € %¾$½% ¾ f°©ff½°nf  9 °–f°f¯ .

¾f°f f¯ ¾° ¾f° f f ff¾ ° ¾f° f f¯ °f °–f° °n.n¯  .n¯  D°¯ ff°½ °–f° f¯ ¯f °–f° ¯ °––°ff° °n.¾f°f ¯ f°¾° ¾f° f ½f¾ f° –f° °–f°f°– ° f f¯ ¯f°f .ff– % °n%.n¯  ¯f°f©f¯½ °°©%€ nf° nf%f¾¯ °°©f°½¾¾° f¯¯ °f f½f fnf ¾f°f f¯ ¾° ¯ ° f° °n.n¯  ½ f°½¾ff¾° f°– ½ ¾¾¾ f–f¾° ¾f° f .

@-D@ f I 9 °–f°D ff°– ¾f –°ff°°¯ °– f¯ ¯°%°% f°fff°f ff¯¯ f°–©°–°f ° °n°– f° °n.¾f°f f¯ ¾° ¾f° ff ff¾ f°f¾½ ¯ fnff°¯¯  f f½¾° ¾f° f¯¾f°f ¯ f°¾° ¾f° f ½f¾f° f °n.n¯  f½ °–f°°f °–f°¯¯  f¾ff°– f¯ff°f¯ ¯f°–¾¾°½ °–f° f¯ °¯ff½ ¯ fnff°f¾½ °–f°°f f½ff°–¾°– fnf½f f¾ff¯¯  ¾  ½f ffff°– –°ff°f ff °n.n¯  f° –f° °–f°f°–ff° D°½ °–f° f¯ ° ½ f°ff f°f°f .n¯ ¯ff nff½ °–f°°f©–f¾f¯f °–f°½ °–f° f¯ ¯f°f ¯ ¾° ¾f° f f°f °–f° °n.°D .n¯  . °–f°nfff°–¾f¯f ¯ f° nfff–f½ °–f°f°– °©f° ¾ff¯¯  ¯¾f°f °–f° ¯f° f½f ½  ¾f°f f¯ ¯ff°– ¾f°ff ff¾ f–f ¯ ¾+% %¯¯ ¯ f¯ ¯f ¾ f¯ ¾° ¾f° f  ½ ¯ fnff°¯¯ °½ °–f°¾° ¾f° f  ½ ¯ fnff°¯¯ °½ °–f° f¯ ¯f  9 °–f°f¯ .

½¾¯ff°– f¾f°f¾ f ¾ ff°¾ f–f½ °–f½ ff°– .

¯ D ff°– –°ff°f ff¯¯  f¾f °f¯°©°– f ¾ °¾°f¯ ¯½°f °f°–¾¾¾ °––f f½f¯ ° ° ¯f °–f°½¾¾f°–½f¾ °–f°f f°f©°–°f %¾ °¾%f°–¾¾°¯fff¾½ °–f°°f f½f fnf f°–¾°–½f f¾ff¯¯ f°– –°ff° ° ° ¾ f¯ ½¾¾f° f % f% f¾ fnf f¯  ¾f° f%€ nf°n nf % .ff– .n¯  9¾¯f°f ff°¾ ¯f°½f¾ °––f f–f°f°–f©f¯%¾¾½¾¯f%¯f¾½f f¾  °–f°¯ ¯f ¯¯ ¯ff ff°–½¾¯ff°– –°ff° ½f¯ ° ° ½ ¯ff° °–f°nfff° ff f°€ nf° nf f¾ ½f f½¾¾° °–f°¯¯  f½f f ¾f°ff–f½ °–f° ¯¾f°f °–f°f¾°¯ff f½f °– ¾f°f f¯ ° ff  ¾ % %¯¯ f¯ f  ¯f¾½ °–f° f¯ °  9 °–f°f¯ € €%@¾% D°¯ ff°½ °–f° f¯  € € ¾f ff° °–f°¯ °––°ff°¯¯  f° °–f°¯  fff–f ff  9 °–f°f¯ € € °–f°.

 9 °–f° °–f°fff . f¾ f¯ ° %€ nf° nf % .@-D@ f I 9 °–f°D f©°–¾ °¾¯¯ ½ °– f¯  € €°f°fff° f ff¾ f–f  f¯ f  °©°–¾ °¾¯¯ ½ °– f¯  € €  .

ff½ °–f°°f ff °–f°©ff°¯ ff°ff °–f° f¯  °¯f¾°– ¯f¾°–½f f ¯½ff°– ff°f° °–f° ¯ °––°ff°½ °–f° f f½f½ ¾f¯ff°¯ff f½f nf °–f°f°ff f¯ ff °–f°¾ f° f¯  € € f¯ f 9 °–f° °–f°¯  fff f–f¯ f ¾  +  f¯  € € O  O f°$©ff f–f°fff  f¯ ff  O + f ¾©°–f°– ½ ½ °  °°¾ °– ½ff  °©°–½ ° ¾ °– –°ff°° °–f° .

½¾f°– n n °©°– °–f°¾ f°– n f¾f° ¯ °– f¯   .@-D@ f I 9 °–f°D  ff°–¯ °nf ¾f°f ¾f f½f f °–f°f°ff f½f–f¾ ff¾ ff°f° .

¯ ½ff°–f¾ f¯  € € .

 *½n  9 n¾ n $  n¾$  9 n n$ 9 .

n $ 9  n¾$ n$ .

 99½  n 9f ff O   n¾$  n$  ½  n n$ n¾  ½  ¾  f  f¯  € €f ff n$ n¾$   O  ½  n  9 ©ff½°nf ¾ D°¯ ° °f° ¾f°f f¯ fff°– f f½f °– ¾ f–f   n¾  .

 .

¾ .

  .

 n¾  ½ f  n¾  ½ ¯f°f 9f f–f¯ f ¾ f   f¯ ff .

@-D@ f I 9 °–f°D  f¯ ff f ½ ©ff½°nf ¾ ff¯½f °f¾ f ff–f¾¯ ¯½  f¯  fff°–  ½f D°¯ ¯½ ¯ f½ °–f°¯ff ½ ©–f ff f°f f¯ ff¯f¾¯¯ f°¯°¯¯  f¾ff°½ °–ff¯f°¯ff f½f ¾¾°¾ff °f°– .½n  .

 9 °–f° °–f°@–fff .f° f¯ ff°½ °–f° @f Df° f¯ ff°½ °–f° f¯  € €  °¾ f¯  ff f f¯ ff ¯f¾¯¯ f¯ ff ¯°¯¯ J . ¾¾¾nf°  * ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ©ff½°nf  .

@-D@ f I 9 °–f°D  n¾ n  n¾ n  n  .D°½ °–f° f¯  € € °–f°¯ –fff©–f ff° °–f°½ °–f° ½ °–f°¾ °––f ½  ½ ¾f¯ff° ½ ¾f¯ff° ° °–f°f f°f½ ¾f¯ff° ½ ¾f¯ff° ¯ff f½f °– °–f°f°ff f¯ ff °–f°¾  f° f¯  € € D°½ °–f°°ff–f¯ f f¯ f 9 °–f° °–f°¯ –fff f–f¯ f . ©fffff  f¯  € €  f¯ ff ©f ©fff   ¾  .

 ½ n  .

  n  ½ O .

 n¾ n   ½ n  fffff ++ +%n¾ n  .

 + %+n¾ n  %  ½ n  ½f f½ ¾f¯ff°. ff¾ ½ff°¯ °nf f¯  € € ¯ ffJ¯ff f½f °–¾ f–f  . n ½ %+ +%+n¾ n  %  ½ n  .

 f¯ f D. . + %+n¾ n  %  ½n  .  ½+%+%  ½% % + % + %½ . @ f  ¯f° ff©fffff. f+  ½ ff¯f° ½    ¯ff  ¾ n  .

  .

  .

  ½+ %+ %  ½% % . +  ½ ½f ff–f.%©fffff% f° % f¯ ff% f ¯fff–f f f¯  € €f°– f½f f °–f° ¯ °––°ff°½ °–f° ¾ ff¾  9 °–f° f°ff9°nfD D°½ °–f°¾ f°©ff½°nf ¾f –°ff° ff½ ¯ f° °–¯¾f°f¯f ©–f ¾f –°ff°½ °%½€ ½© n% °–f°¯ °––°ff°¯ff f½f ¯ °– n f°–¾°– ¾f°f¾ f°©–f ¾f°f©ff½°nf  f¯f° ff¯f° nf°–©ff½°nf°f ¾ff°ff  ¯¯ f–¯  f°f°ff* –f°– ½ °n°°n .@-D@ f I 9 °–f°D D°J©–f f½f ff° °–f°nfff°–¾f¯f f¯ f DJ  f ½ . .

 f¯ f f ff–f¯ f¯f¯ °¯ nf°-f°f f° f f°–¾ff°°f ff¯°n @  f f ¾f f ¾¾°¯ °– n ¾ f° ff°°f°¯ °– n ©ff½°nf f¯ f . ° ..f¯ f f ff¯f¯ °–f°©¯f f¾ f°f f ¯f°ff°– f°¯ °– n ©ff½°nf f° ¾ff–°¯ °– n ¾ @ f¯f¾°– ¯f¾°– ff ff ¯¯  ff¯f° ½  ¯ff .f¯ °D f° f ½f f °°f ff¯f°f°– ¾f f ¯ ¯°–°f° °–f°¯f¯ff f –°ff° f f f©f°¯ °nf¾  f f©f f¯ °ff¾ f f¯ f .f.@-D@ f I 9 °–f°D f¯ f . °–¾ °–f° f f©f    .

  .

 .

 +%.% . .

  ¯ff  .

 ©fff f©f °–f° f¯   f¯   f¯   .. °   . ©fff f©f °–f° f¯  .@-D@ . ¾° f    .

f I 9 °–f°D  f° °–f°¯f½ °–f°¾ f°©ff½°nf ¾f©–f °–f°¯ °––°ff°½ ° f½° f°– ¯ °¾ f€ n f° °–f°½ ¯ f°–f° fff° ¯ ¾ff°fnff° f¾f° f½ ° ° f fn°½ °–f°½f f½ ¯ ¾ff° f¯  € € °–f°¯ °––°ff°ff .

 f+  ½ +   . +   ¯¯ f°©f –°ff°fff°– f¯ ¯°¯¯¯ff  ½   ¯¯ .° . +  ¯¯ f ½ffff °–f° f¯ ¯f¾¯¯¯ff  ½   ¯¯ . ¯ ¾f f °–f°¯ °––°ff°ff f¯  f ¯f¾¯¯ f°¯°¯¯ f¯ ff f°f ff ½ f¯ ff   ¯¯ fffff. +   ¯¯ .

° 9 ¾ffJ*°n °–f°¯ °––°ff°ff f¯  f ¯f¾¯¯ f°¯°¯¯ .

. +    °n  9 °–f°Dff¯ D° f–f° ff¯% f°– f°–f°– % ½ °–f°°ff ff ¾ f½f f½ °–f°f D° ¯ ¯ ¾f ¾f f° f¯ ° f¾f°f –°ff°fff ff¾½¾½ °–% f ½––f– %f°–  ff¾f° f°-@ f ½¾½ ¯ ¾f°¯ ¯½°f ° f°–f–f¾ °–f°¾ f°–f–f n¾ f°––f½f f .@-D@ f I 9 °–f°D . +    °n D° f¯ ¯°¯¯  ½ °n  . f+  ½ +   .¾f°f©¯f–f°–½ °n ¯ff½n °n D° f¯  f  ½ °n . °n D° f¯ ff¯f¾¯¯  ½ °n .

f¯ °°f D°¯ ¯ ¾f f¯  € € ff¯ f½f –°ff°f ½¾½ ¯ ¾f f°- 9f f f–f° f¯ ½°nf f° f¯ ½ ¯ ff°°f °––ff° °f¯° ¯f¾ f½¯ ¯½°f¾ f°©ff¾ff°– ½f f°–f° °¯ ¯ ¾f f¯  n°f ¾f –°ff°f ½¾f°– ¾f°–½ ¯ff°°fff f°f¾ ¾ ©–ff ½¾¾ f°-@%½–½f°–f– % D°¯ °–¾ f°©ff½°nf f½f ff° °–f°©ff°¯ ¯ f¾fn ff°¾ °––fn ff° ¾ f¾f°ff ff°  f°–fff 9 °–f°f°– ff° f ff f f½n ff°f°–f f f°fff°– –°ff° f¾f°f °–f°½ ° D°¯ °n f ff¯ °–f° f¯ff f¾ ¯f¯f°f n f f½n½¾ ½ –f°f ¾f©f f ff°f°– f°n ff°f ff°¯ff¾ f°f ° ½ –f°–f° ¯f¾f°½f f½½ff°– nf% f°– ¾ f½ ¯ff°°f% ¯ f°°f°–f f ©°–½½f ¾  f°f°½f f °–f°nff nff ¾ ff° ½ ½€½€ f ff¯f°– ¯ f° ff°½ °–f°¾ ½ f°f ¯ °–f f¯ f ¯ °°©f°n° f½ ¯ ff° n ff° °–f°° f°f f¯ f . ¯ fn ff°°½ °–f°¾ f° 9 °– nf° °–f° f½f f$ f–f° f¯ .

 f½f f½f f–f¯ f  ¯f D°¯ °nf°ff°½€½f f¯ f° f f½f f –f¯ f f°½ °© f¾f° ° f¯ f 9 °nf°ff°½€. .   f¯  € €¯  f¯  € € f  f¯ ¯°¯  f¯ ¯° f  f¯ ¯f¯  f¯ ¯f f °––½ f ¾  ff¯f°¯f¾¯¯½f¾f°–f°¯ f° f    ff¯f° f¾f f  .@-D@ f I 9 °–f°D ¾f ff¯ @ f°¾ f° °¾ff°D D°½ ¯ ff¾f°¾ f°©°ff–f¯ f °–f¯ff ½ °––°ff°¾ffff° –f° °–f°¾f f f° ff¯ff° –f° °–f°¾f¯ ff¯¯ ¯ nfff° f°¾ f°¾ff° f¯ f° f° ¾ f°f°– ff¯¯ ©–f f°– ff¯°n  D. °¾f° f f.

 ½      ½                ½ .@-D@ f I 9 °–f°D   .

        ½ ½     ½     ½    @ f°¾D .

 –°ff°½f¾f°–f°$ f¯ f  ff°¯ °°©f°½¾¾ f f f°¾ °¯ f° f f¯ f 9¾¾ f f f°¾¯ f° f °–f°¾¯  f° –  f–f¯ f ff¾ ½ °¯½f°–f°€° f¯ °f f¯ f° f f½f °– °–f°¯¾ ¯¾¾ f–f  9 °¯½f°–f° ff° f°¾f ff  . –°ff°½f¾f°–f°$– °. ½ f°f½¾ f° f°– ¯ff°¯ f° f©–f fff°–¾f¯f ff¯ff°°f °–f°¯f¾ff f°¾ D° ¯ ° €°¾f° f f f°¾ ff f–fff°–½ ½ ff° f–f¾°¾ f–f–f¾½€ f¾f ½ °¯½f°–f°€° f¯ °f f° ½¾¾ f f f°¾ D° f f¾f°f f f f°¾°f f ff – f° f°–f°°¯ f f f°¾°ff ff f° D°¾ff°f°–¾ °– –°ff°½f f½f¾f°–f°f°ff¯ f° ff ff$– $ f°$ .@-D@ f I 9 °–f°D  +%+½% ¯ 9 °¯½f°–f° ff° f°¾f ff  9 °¯½f°–f°ff¾° f°¾ f ff .  –°ff°½f¾f°–f°$ °.¾f°f °.

° f°¾ ff f f¾f f¾    f° f¾ f° –°ff°° f°–½ ¾¾ ¯f°f ff¾¾ff°¾ $ n f°©ff$½f°©f°–½f¾f°–f°°ff ff ½ °  f¾ f°¾°¯f ff° f¾f°–¯ ° °–f ¯f°f¯ f° ff°– f ½ f°°½ ¯f¾ff° f¾ f°¾ f°f ff° f°–f°–½ ¾¾ ° f½f f¾ f°¾f°– –°ff°° ½ ¯ ff°½f f¯ f° f ¾¾°f½f f f¯ ¯° f° f¯ ¯f f¯ ¯°¯ f¾ f°¾°f   f° f¯ ¯f f f¾ f°¾°f  f° f¯  € €¯ f¾ f°¾°f    f¯  € € f f¾ f°¾°f    f° f½f¯¾f°– –°ff°¯ °–°– f°¾ ¾ f ff¾ f–f  @ %% ¯ ½ ½  D° f¾ f°¾ @ %% @ %% D° f¾ f°¾ @ %% @ %% .¾  %+½% ¯ 9 °¯½f°–f°ff¾° f°¾–f ff ¾– %+½% ¯ 9 °¯½f°–f°ff¾° f°¾f ff ¾   f¾@ f°¾D .

f½ ¾f¯ff° ½ ¾f¯ff° ff¾¯ff°f¯½f°f f¾ f°¾¯ ½ff° f¾f°¯ °–°– f°¾ f f¾ f¾ f°–f°  f¾ff°½ °–ff¯f°¯ff f½f °–f–f f–f f°¾° f¾ f°¾¾ f°f°½ °–f° f¯  € €°f f° f¯f½°¯ ¯¾ ¯¾° f°¾ f¯  € € f °–f° f¾ f°¾   f° @ %% @ %%@ %% @ %% @ %% @ %%@ %% @ %% @ %% @ %%@ %% @ %% ¯¾ ¯¾° f°¾ f¯  € €¯ °–f° f¾ f°¾   f° @ %% @ %%@ %% @ %% @ %% @ %%@ %% @ %% .@-D@ f I 9 °–f°D ½ ¯ °½ ¯¯ D° f¯  € € f °–f° f¾ f°¾¯fff–f f°¾°f f½f °– °–f° @ %% ½  ¯ °–f°  f¯ f ½ ¾f .D° f¯ ¯°¯ °–f° f¾ f°¾ ½ f–f f°¾°f @%% ½ ½ ¯ °½  ¯¯ .

@-D@ f I 9 °–f°D D°¯ ° f½ff°¯ f° f °–f°¾ff°n¾ ¯ ¯ f°€ –°ff° f°¾ f°– f°–f°ff¾ f°¾°f f°ff  f° @f ¯ °°©f° f¾¾ff°¯ ° . ¾¾° D½f f ff° f° f°¾ . f f–f f¾¾ff°f°– f¾f –°ff° °¯ ¯ f½f¾f°–f°¯ f° f –f¾ff° ¾ f ff ¾ff°n¾ ¯ ¯ f°€ 9f¾f°–f°¯ f° f °–f°n¾ € ¯ ½ff°½f¾f°–f°¯ f° ff°–¯ ¯ f° f½ff°f°– °–– f°–f°°¯ ¯ f°€ ¯ ½ff°½f¾f°–f°¯ f° f f¾f°f –°ff°°½ ¯ ¾°f° f¯ff°–¾ff° °–f°¾€f¾ f¾%€ %f °f¯ ¯f°– f°¯f¾ ¯f¾  °¯¾f°f°½ ff° f° ½ff¾f°–¯ ¯ f° fn ½f f°½¾ ¾½ °– ©ff°°f¯ f  .@ %% @ %% 9f°©f°– f½f¾f°–f°f°ff¯ f° f f½f ff¾f°ff ½ ¾f¯½f ½ ¯¯  ff°D D°.  @f  f¾¾ff°¯ °.

¾ . . ¯ .

f  – – 9f¾f°–f° $ 9f¾f°–f° $– 9f¾f°–f° $– DD°€ D°€ f ff¾ff¾f© °¾f°–¾ff°°f ff¯°n °¾f° f°€ f½f f½f f–f¯ f ¯f D° f¯  € €°f¯ff½ °–f° f°¾ ff° f °–f° f¯ ¯f ½f°©f°–°f½f¾f°–f°¯ f° f f°©ff½°nf  nff¯¯ f°¾ f f¯  € € f½f °– °–f° ¯¾¾ f–f  @ f+ +n ½ ¯f°f  f¯ ¯f ½f°©f°–½ ¯f¾f°–f° .

¯€ f°ff° –°ff°½f f f°– f °– %¯%° ½ f°¾¾ ff¯½ ¯ ¾°f° 9f f °–f° f¾¾ff°¯ ° °–f%¯ ¯€% f½f f ° °f ½ ¾f °–f°f ½ ¯ ¾f ¯fff ½ ¯ ¾f .½ ©ff½°nf f n °¾f° .@-D@ f I 9 °–f°D °° f ½ ¾f °–f°f ¯fff f½f ½f °–f° f¾ ff° f½¯f¾ f½ f f °––f$ ½f¾ . °¾f° f f ¾f° f ½ ¾€nf°°J ¾f°f°¾f°f °¾f°f ¾ f ff f    f° n  ¾ ¯f ff¯°n DD°€ ff °–f°¾¾ ¯°n½f f¯¯°f ¯ ¯½°f© °¾ © °¾¾ff°¾ f–f  € f°f ©f  ¾nf f°–° ½ f°½ ¯ ¾°f°¾ nff¯¯   – – °––ff° ¯°¯¯ .

f¾ ½f °–f°¾ ½f¾ff° f½ f f°–f° f° f ½f f f¾¯ ¯f°f .

¾ € ½f ff¯ ¯ ¾f°f °–f°f ½ ¯ ¾f ¯fff ¾ f¾  ¯ ¯½°f f½ff°f°–¾ ¯½°f °–f°½ ¯ff° D° f¾ f°¾ fD°€ ¯ ° ¾f° f f f–f f¾f f¾  f° –°ff°°¯ °°©f° f¾ f°¾ ff% f% ¾ f°–f° f¾  f° –°ff°°¯ °°©f° f¾ f°¾ f ff¯%¯% f¾ f°¾ f° °½ ff°¯½° ° ¯½° °f°–n ½f f°nfff°–¯ f ©–f ½ f°¾ °––ff°½f f ½f¾f°–f°°f%€ €% f¾ f°¾ f° °¯ ¯ f° f ff°– f°¾°f ¾ ¯½ f½f f f°¾ f¾ f°  f¾f°f –°ff°° ½ f°½ ¯ ¾°f°¾ nff¯¯f°– ¾ff°½f¾f°–f°°f ¯f¾© °¾¾ff°¯ ° °–f%¯ ¯€%  f¾ f°¾ f° –°ff°° f°–¯ ¯ f° f½ff°f°–°–– ¯f°f ½ff°©ff ¯½¾f% f % f° ¾ ¯ ½ff° ¯ °f°–½ °°– D °–f° f¾ f°¾ f° °¾¾ –°ff°°½ ¾¯½° ° ¯½° ° ° –f°ff¾°–– f½°¾¯ ° °–f° f°¾ f°– f°©f°° –°ff°f ff* -.

  D° f°¾ f¯  € € f¾ f½f °– °–f° ¯¾ @ %% + + ½ ¯f°f  f¯ ¯f .

 – D-.@-D@ f I 9 °–f°D  9 f°ff° ½ f°ff°  f¾f°€°–¾ f f°© f¾f°½f¯ °–f½f½ °–f° ½ ff°  f°¯fnf¯ ¯fnf¯¯ °ff– ff°©f ©¯f f½–f°– f°¯ ° °¾¾  f° f½f ¯ °½ °°– ff°–½ ½ ¾f  f¯ ff f–f°¯ °¾¾ ¯¯ f°¾¾ ¯°n% ¯ f°D°€ %  f¾f°f f¾¯ ¾¯ ° f . ½f°©f°–½f¾f°–f° 9 ½n D° ff¯%¯% °–f° f¾ f¯  € €°f f f  ¾f f½f f f¾ ff¾ D° f¾ f° f¯  € €°ff ff ff–f f°¾ f¾ f° f°–f°° f¾ f° f°¾ f¯  € €°ff ff ff–f f°¾ f¾ f°  .

    ¾fff°¾ ¾¾ f½f ©f f °ff½f"  f¾f°f½ff°– ¯f¾ °–f° ¾fff° f¯ €°–¾°f .

 f¾f° °–f°–f¯ ff½ff°– ¯f¾ °–f° ¾fff° ½n½– ¾€ f° ¾fff°½n½   f–f¯f°f¯¾¯ °–°– f¯ ¯f f ½ °–f°°f °–f° °n¯n¯ "  f f½fnff°¯ °– f¯ ¾" f¾f° °–f°¾°–f  °–f ¾f°f f¯ fff°– f°½ °–f° f¯ ¾ °–f½ °–f°–f¯ f°f  f–f¯f°fnff°f¯ °–¾ f°– °°f f€ ¾f¾ °––f¾ °–f°ff¾ f°– f¾f –°ff°" f¾f° °–f°–f¯ f  f¾f° f½fnff°¯ °– ff¯  ff°– f °–f°¾¯ . – ½ ¾f °–f°¯ –fff °f¾¾ff¾½ °–f° ¾  ¯f¾¯f¾ff f°¾°f .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful