Proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară – 1-“Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” DMI 1.1 –“Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/7 Titlul proiectului: „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale, în învăţământul preuniversitar din România” Manager Proiect: Daniela Călugăru A7.3. Organizarea de instruiri privind organizarea activităţilor în teritoriu

23-26 noiembrie 2009 Hotel Pallace, Sinaia Prezentarea proiectului/ document informativ

1. Scopul şi obiectivele proiectului Obiectivul general este promovarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive, de calitate pentru copii din comunităţi rurale prin formarea specifică a categoriilor de factori de decizie din domeniul învăţământului preuniversitar şi oferte educaţionale specifice. Obiectivele specifice ale proiectului: - Formarea stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe baza de intervenţii extracurriculare şi nonformale prin identificarea abordării educaţionale necesare - Iniţierea ofertelor educaţionale specifice de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive de calitate pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale prin formarea categoriilor de factori de decizie din învăţământul preuniversitar - Creşterea gradului de conştientizare la categorii de actori sociali locali asupra necesităţii de promovare a stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active în sprijinul unei educaţii inclusive pentru copiii din comunităţile dezavantajate, cu precădere rurale - Dezvoltarea şi implementarea de oferte educaţionale inclusive, extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale 2. Contextul proiectului

UNIUNEA EUROPEANA

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETARII ŞI INOVĂRII

Conform Planului Naţional de Reforme.2001. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. în domeniul Strategiei Europene de Ocupare a Uniunii Europene. iar activităţile educaţionale propuse desfăşurându-se prin metode de predare interactivă. la acelaşi standard de calitate.3% . crearea unui mediu favorabil sănătăţii. 1.Prezentul program se integrează în prevederile documentelor programatice actuale adoptate la nivel european. în contextul mai larg al reformei sistemului de educaţie în România. programul de formare a personalului de conducere şi a celui din instituţiile specializate în domeniul consilierii şcolare răspunde recomandărilor făcute pentru România. 1. îmbunătăţirea sănătăţii mintale.1% . un start bun în viaţă din perspectiva sănătăţii. prezentul program îşi propune să ofere cursuri de formare continuă la nivel naţional. răspunzând priorităţii identificate pentru perioada 2007-2013 de a îmbunătăţi condiţiile de învăţare. activităţile în acest domeniu – şcolile care promovează sănătatea – sunt practic instituţionalizate în cadrul sistemului de educaţie. cât şi la nivelul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. de consiliere şi orientare. interesul scăzut al antreprenorilor / întreprinderilor pentru investiţia în dezvoltarea resurselor umane.6% . CERCETARII ŞI INOVĂRII . concentrarea ofertei de formare profesională continuă pe programe pentru aptitudini generale şi mai puţin pe aptitudini specifice au contribuit la această rată scăzută de participare. atât la nivelul Uniunii Europene. Până în prezent abilităţile cadrelor didactice de a realiza programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate în şcoală au fost insuficient valorificate. În acest proiect 2 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. prin urmare proiectul răspunde angajamentelor luate pe plan internaţional. pe subiecte bine definite şi care sunt de interes pentru personalul de conducere. 1. în special datorită lipsei fondurilor necesare unui program naţional. Astfel. necesitatea reformării sistemului de educaţie este menţionată repetat. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. România înregistrează o rată foarte scăzută de participare în rândul populaţiei din grupa de vârstă 25-64 de ani (1. Modernizarea şi îmbunătăţirea educaţiei şi a formării continue a personalului de decizie din educaţia preuniversitară vor asigura premisele generale pentru furnizarea competenţelor cerute pe piaţa muncii viitorilor absolvenţi.2005).1% . de a creşte abilităţile angajaţilor. Un program naţional de educaţie pentru sănătate în şcoala românească a fost iniţiat în 2001. în ceea ce priveşte formarea profesională continuă. în timp ce în alte ţări membre UE. Fragmentarea ofertei de formare profesională continuă. De aceea. acoperirea geografică inconsistentă a furnizorilor de formare pentru adulţi. În Strategia de reforme 2007-2013 a Guvernului României. iar prezentul program se înscrie în acest deziderat prin creşterea capacităţii categoriilor de personal didactic de a oferi programe participative elevilor ca şi întregii comunităţi.2003.2002. pentru activitatea sa din cadrul şcolii. România a ratificat acest document. prin dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman. susţinut continuu în timp. pe baza unui Acord de Parteneriat între MECT şi Ministerul Sănătăţii Publice. precum şi cea mai importantă prioritate pentru prezentul proiect – realizarea unor medii favorabile sănătăţii – şcoala fiind prin excelenţă mediul care le combină pe toate cele menţionate anterior. Strategia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii – Biroul Regional pentru Europa (OMS-EURO) „Sănătate pentru Toţi în secolul XXI” prevede ca priorităţi dezvoltarea umană.

pentru finanţarea Programului şi a Programelor “Combaterea HIV/SIDA. datorită intrărilor şi ieşirilor permanente din sistemul educaţional pe o componentă strict formativă în planul de învăţământ. coordonat. să nu-şi mai atingă în prezent scopul propus. prin noile reorganizări şi restructurări din sistemul preuniversitar de educaţie. III-IV. în special pentru elevi din zone defavorizate rurale şi nu numai. Au fost elaborate prin acest program materiale care au venit în sprijinul cadrelor didactice pentru susţinerea activităţilor de educaţie pentru sănătate la clasă (ghiduri informative pentru cadre didactice. o necesitate strategică a MECT de a se trece la etapa ulterioară. 12. după 2 ani de pilotare şi 2 ani de implementare au existat rezultate semnificative. multi-sectorial în România” (ROM-202-G02-T-00).anterior. Tuberculozei şi Malariei. Astfel s-a creat un risc ca proiectul trecut. utilizarea şi transmiterea conţinuturilor corecte din punct de vedere ştiinţific medical. deoarece din implementarea programului anterior de educaţie pentru sănătate. însă nu s-a urmărit formarea unor abilităţi şi comportamente de viaţă sănătoasă. a inspectorilor şcolari generali şi a altor factori decizionali în educaţie de la nivelul unităţilor de învăţământ şi a structurilor specializate în educaţie. s-au instruit în primii 2 ani de implementare 4% . caiete pentru elevi cls. Un alt factor de risc. ghiduri metodice. curriculară şi prin anvergura sa. cu impact nu numai la nivelul informării elevilor. precum şi a cetăţeniei active în rândul elevilor. ci s-a urmărit informarea. Astfel. S-a constat în 2005 o creştere de 47% a numărului de cadre care desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate faţă de anul şcolar 2003-2004. prin fonduri nerambursabile. au fost formaţi 400 de formatori naţionali. cls. a reieşit că sustenabilitatea acestuia a fost dificil de 3 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. I-II. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.817 cadre didactice. pentru care a fost raportat un număr de 8. dar şi la cel al transformării sistemului educaţional: din 215. coordonat. V-VIII. 40% dintre aceştia se mai regăsesc în actualele structuri.785 au beneficiat de instruire în temele programului şi în metodologia interactivă promovată prin program. prin componenta strict formativă. Este. care a încetinit evoluţia firească a programului.000 cadre didactice existente în învăţământul pre-universitar. CERCETARII ŞI INOVĂRII . Deşi în perioada 2004-2005.000 cadre didactice implicate în învăţământul de masă pentru clasele I-XII. din totalul de aproximativ 215. îl constituie nefamiliarizarea cu rolul şi importanţa programului de promovarea a valorilor în sănătate. la nivel naţional. susţinut prin Fondul Global de Combatere a HIV/SIDA. faţă de cadrele didactice şi transpunerea acestora în activităţi didactice de tip formal. Proiectul este relevant pentru categoriile de personal cu funcţii de conducere din ISJ-uri şi unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar. În România a existat acest program la nivel de pilot care a permis formarea cadrelor didactice. prin formarea specifică a categoriilor de personal de conducere din învăţământul preuniversitar pentru susţinerea şi extinderea ofertelor educaţionale extracurriculare şi nonformale în domeniul promovării unui stil de viaţă sănătos. un răspuns cuprinzător. multi-sectorial în România” (ROM-202-G01-H-00) şi “Combaterea tuberculozei.977 desfăşoară opţionalul de educaţie pentru sănătate. prin urmare. în domeniul conţinuturilor de educaţie pentru sănătate. cls. un răspuns cuprinzător. s-a constatat că numai un procent de cca. programe şcolare). CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. iar dintre acestea 8.

acestea fiind principalele domenii în care va acţiona prezentul program. în mod special. în general. activităţi comune cu membrii CA. dezvoltarea toleranţei şi solidarităţii faţă de persoanele aflate în dificultate. Proiectul este necesar pentru racordarea ofertelor educaţionale la problematica actuală de sănătate la nivel european. prin iniţierea voluntariatului. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. a promovării cetăţeniei active la elevi. legi şi principii specifice pentru sănătate. precum şi prin activitatea de tip voluntariat. respectiv urbane. O parte din grupul ţintă prezentat mai sus va fi direct implicată în pilotarea de oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. precum şi din mediul urban (aceştia vor desfăşura activităţi de voluntariat adresate colegilor lor). în vederea pregătirii elevilor din medii rurale dezavantajate. cercuri pedagogice. realizările obţinute prin proiecte anterioare de educaţie pentru sănătate se pot fructifica numai prin continuarea lor şi prin instituţionalizarea atât a sistemului de formare a factorilor decizional în educaţie. sănătate proprie şi a celorlalţi. în mod special. investigarea şi rezolvarea unor probleme vizând sănătatea şi promovarea unor valori şi atitudini de tipul: formarea unui stil de viaţă sănătos. a condus la efecte punctuale şi nu de anvergură în privinţa extinderii abordărilor educaţiei pentru sănătate. respectul faţă de viaţa personală. concepte. consfătuiri cu directorii. Justificarea necesităţii implementării proiectului Prezentul proiect urmăreşte dezvoltarea unor competenţe cheie cum ar fi: utilizarea unor noţiuni. expoziţii etc. lectorate cu părinţii etc. dobândirea unui comportament ecologic etc. iar pe termen lung. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. pentru elaborarea de oferte educaţionale specifice pentru elevii defavorizaţi prin implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare de tip concursuri. cât şi prin diversificarea ofertei educaţiei pentru sănătate din şcoală. în general. şi pentru cei din zone rurale dezavantajate. pentru a deveni cetăţeni responsabili şi activi în promovarea stilului de viaţă sănătos pentru generaţiile viitoare. Pe de altă parte. CERCETARII ŞI INOVĂRII . lipsa de implicare în proiectul anterior asociată cu absenţa unei formări specifice în domeniu. proiectul să devină un exemplu de bună practică pentru ţările membre ale UE. 3. introduse ca element de noutate în sistemul de învăţământ preuniversitar. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos. vor avea motivaţia continuării oferirii de programe de educaţie pentru sănătate în România în viitorul apropiat.realizat datorită lipsei implicării acestora în derulare. Elevii selectaţi să participe din proiect provin.. precum şi activităţile propuse în acest proiect. În mod concret. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.. prin implicarea directă a elevilor în elaborarea acestor oferte. în vederea promovării stilului de viaţă sănătos prin oferte educaţionale extracurriculare şi extraşcolare pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar. precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor 4 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. în manieră extracurriculară şi extraşcolară. Considerăm că metodologia. Grupul ţintă format din factori de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei de tip preuniversitar a fost selectat ţinând seama de posibilitatea de diseminare a informaţiilor obţinute în urma formării la nivelul comisiilor metodice pe discipline. prin schimburile de experienţă la nivel european. Prin formarea specifică a factorilor de decizie de la nivel de judeţe în domeniul educaţiei se urmăreşte familiarizarea acestora cu problematica stilului de viaţă sănătos. în marea lor majoritate din mediul rural dezavantajat.

nediscriminării. Comisiile de educaţie şi/sau sănătate din Parlamentul României) vor fi invitaţi la discuţii structurate. extracurriculare care să contribuie în mod consistent la dezvoltarea spiritului civic. Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale (partener 2 şi 3) A2. 1 suport curs factori educaţionali implicaţi în pilotare A4.2. categoriilor de personal didactic. Activităţile proiectului A1.2.2. Cercetare tip instituţional A2. Focus grupuri decidenţi A3. Sunt avuţi în vedere elevii cu funcţie reprezentativă din Consiliul Naţional al Elevilor. A4. pilotarea unor modalităţi inovative de educaţie extracurriculară şi nonformală destinate elevilor care vor facilita pe termen lung elaborarea de programe educaţionale proprii.1.1. Prin formarea specifică a directorilor.3. Elevii au nevoie de formare specifică. Analiză comparativă de programe educaţionale de sănătate la nivel UE A2.4. Acreditare cursuri . a cetăţeniei active al acestora.CNFPIP A4. consilierilor şcolari se urmăreşte. 1 suport de curs elevi voluntari (CNE şi din zone defavorizate) A4.educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă.5.2.4.1. pentru a se putea implica în forme de educaţie nonformale. precum şi cu iniţierea şi susţinerea ofertelor educaţionale noi proiectate şi derulate într-o manieră inclusivă. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.3. Pregătire program formare (partener 1) A4. Elaborare suporturi de curs: A4. 4. precum şi cei din forurile legislative (ex. Organizarea echipei de management de proiect A2. 1 suport curs factori educaţionali de decizie A4. Cercetare cantitativă iniţială A2. Relevanţa proiectului pentru elevi are valenţe multiple. dincolo de curricula şcolară. Asigurare condiţii de organizare cursuri de formare 5 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.2. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.2. Elaborarea cadrului legislativ secundar necesar strategiei MECT în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos (partener 3) Decidenţii din sistemele educaţie şi sănătate. facilitând formarea şi exersarea unui cadru de valori umaniste dezirabil bazat pe încurajarea egalităţii de şanse.3. astfel încât să se identifice priorităţi de intervenţie care să faciliteze elaborarea unui cadru legislativ favorabil. a promovării cetăţeniei active la elevi. elevi din zone rurale defavorizate şi nu numai. Cercetare de tip antropologic pentru determinarea profilul actual al copilului/ puberului/ adolescentului/ tânărului A2. părinţilor etc. toleranţei etc. CERCETARII ŞI INOVĂRII . pe lângă familiarizarea cu problematica stilului de viaţă sănătos. bazate pe introducerea voluntariatului şi pe implicare tot mai activă în viaţa comunităţii din partea elevilor. elevi din mediul urban care vor realiza servicii de voluntariat.) A4. Certificare experţi prin participarea la cursuri acreditate CNFPA (30 pers.

Elaborare regulament de pilotare A7. educaţie fizică şi sport. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42). sănătatea mediului etc. prin implicarea Consiliului Naţional al Elevilor şi a elevilor voluntari şi ai celor din zonele defavorizate. Recrutare şi selectare formabili (elaborarea de criterii de selecţie) A5. Organizare 2 tabere tematice naţionale „O viaţă sănătoasă” (1/ an 2 şi 1/ an 3). eseuri. directori de palate şi cluburi ale copiilor (42) A5. Monitorizare. afişe etc. pe baza unui regulament elaborat la nivel de echipă de management de proiect (250 pers. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.800 elevi. directori unităţi de învăţământ (20/ judeţ). serviciile de organizare evenimente (cazare. consilieri psihopedagogi. x min. învăţământ preprimar. CERCETARII ŞI INOVĂRII . săli de curs etc.5.1. masă. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. pe baza unor regulamente specifice după o metodologie cadru elaborată de echipa de management a proiectului (3 act. Activităţi de promovare şi diseminare a informaţiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia A10. valori umanitare. Realizare/ multiplicare materiale necesare (suporturi de curs. biologie. inclusiv din medii defavorizate – (3/ judeţ .2. Studiu de impact al implementării de tip pilotare la nivel naţional (partener 2) A9.A5.3. cu precădere rurale A7.126) A6. precum şi premii A7. Organizare oferte educaţionale/ concursuri (prin activităţi extracurriculare şi extraşcolare: pictură. Formare personal de decizie/de specialitate din învăţământul preuniversitar: inspectori şcolari generali. certificate/ atestate) A5. 1/an 2 şi 2/an 3).) la nivelul fiecărui judeţ de promovare a stilului de viaţă sănătos.3. Formare personal nominalizat pentru pilotare din fiecare judeţ: inspectori educativi (42).2.) A8.1. Realizare formare de formatori în domeniul managementul stilului de viaţă sănătos la nivel naţional (3 categorii): A5. Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (partener 2) A7. Organizare întruniri ale grupului de lucru din cadrul Comisiei Naţionale de Educaţie A7.3. Achiziţii publice A11. evaluare internă şi audit 6 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. Organizare instruiri cu personalul implicat în pilotare A7.2. Program formare (partener 1. din Centre Judeţene de Resurse Educaţionale / Centre judeţene de asistenţă psihopedagogică (42) A5. educativi. orientată pe abordarea integrată tip „peer-education”. elevi din consiliile de administraţie al şcolilor.logistică). extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.3.) se subcontractează A5. – 12. pe teme de egalitate de gen.3. primar.100 de elevi/ jud.3. Formare elevi voluntari din învăţământul preuniversitar/ voluntari reprezentanţi ai Consiliului Naţional al Elevilor. membrii ai consiliilor de administraţie (20/ judeţ). biologie (42). Elevii participanţi din zone rurale dezavantajate vor primi subvenţiile necesare participării la ofertele de educaţie pilotate.1.4. Pilotarea de oferte educaţionale inclusive.

1 raport evaluare de tip instituţional.3. Alţi indicatori care aduc valoare adăugată proiectului (se regăsesc în formularul online): 1 document de politică educaţională şi strategie de formare a resurselor umane din învăţământul preuniversitar elaborate în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.2. personal din educaţie şi formare instruit/ perfecţionat: 2.2.1. cu indicator de rezultat de cel puţin 2.1. cu precădere rurale cu sprijinul voluntarilor elevi din comunităţi urbane 126 elevi voluntari instruiţi în educaţia pentru sănătate şi furnizarea de programe de educaţie prin egali. numărul de proceduri şi standarde iniţiate/actualizate şi validate/implementate: 3 5. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. cu indicator de rezultat cel puţin 25 persoane acreditate şi certificate de CNFPA Cursuri acreditate CNFP.2. cu indicator de rezultat: 1 raport final de cercetare cantitativă iniţială. Indicatori de rezultat: 5. 1 raport cercetare analiză comparativă programe la nivel UE.2.1. Rata personalului din educaţie şi formare pregătit care a fost certificat: 100% 5. număr de personal care a beneficiat de sprijin pentru formare/perfecţionare. CERCETARII ŞI INOVĂRII . care au absolvit cursuri de formare 5.100 5.1.2. cu precădere rurale 1 campanie de conştientizare pentru promovarea stilului de viaţă sănătos 126 oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pilotate privind formarea stilului de viaţă sănătos şi cetăţenia activă pentru copii din comunităţi dezavantajate.3. 1 raport cercetare antropologică. cu indicator de rezultat 1 reglementare adoptată pentru politica MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate Experţi acreditaţi de CNFPA. 1 raport cercetare focus grup Cadrul legislativ secundar necesar strategiei MECT.800 5.2. Rezultate anticipate 5. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. cu precădere rurale 1 raport de cercetare predictivă realizat pentru fundamentarea programelor de formare în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.1.1.3. număr de elevi care beneficiază de servicii de orientare şi consiliere şi alte servicii conexe în proiectele finanţate: 12. Alte rezultate ale proiectului: Studiu predictiv pentru fundamentarea abordării educaţionale necesare formării stilului de viaţă sănătos în spiritul cetăţeniei active pe bază de intervenţii extracurriculare şi nonformale. care a fost certificat: 2100 5. numărul de standarde şi proceduri dezvoltate: 3 5.5.100 certificate tipărite şi distribuite formaţilor Suporturi de curs diferenţiate pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de cursuri 7 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.4. Indicatori de realizare imediată (output): 5.

extracurriculare şi nonformale privind formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. comparativ cu modele de bune practici existente în ţările europene. 1/ an 3) cu 500 participanţi (250/ tabără). 8 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.realizate în cadrul proiectului.) şi la tehnicile prin care acestea sunt abordate (interactive). 5 întruniri ale grupului de lucru (1/an 1. 2 tabere tematice „O viaţă sănătoasă” (1/an 2.100 cursanţi certificaţi Factorii educaţionali implicaţi în pilotare instruiţi. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. 3 concursuri/ jud.800 elevi participanţi. Se va realiza acreditarea şi certificarea echipei de formatori (CNFPA) şi acreditarea cursurilor de formare adresate personalului educaţional de decizie şi a celui implicat în pilotare. cu indicatorii de realizare imediată: 1 regulament de pilotare realizat şi implementat. 2/an 2. evaluare instituţională. cu indicator de rezultat 1 raport final cercetare 6. cercetare antropologică. se va elabora cadrul legislativ secundar necesar dezvoltării şi implementării strategiei MECT în domeniul educaţiei pentru sănătate şi în alte domenii identificate ca fiind relevante pentru dezvoltarea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi implicare activă în viaţa comunităţii. 2/an 3) cu maxim 40 participanţi/ întâlnire. care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate. 2. Metodologia de implementare Se va pregăti echipa de implementare a proiectului. număr vizitatori unici/ număr accesări Pilotarea de oferte educaţionale inclusive. promoţionale. care au absolvit cursuri de formare în educaţia pentru sănătate şi metode interactive de predare. Identificarea nevoilor de formare va permite adaptarea programelor şi ofertei şcolare printr-o justificare şi fundamentare ştiinţifică. Indicatorii de rezultat sunt: 126 factori educaţionali de decizie implicaţi în pilotare. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. 3 oferte educaţionale pilotate în 42 judeţe. materiale promoţionale adresate elevilor realizate şi distribuite. Se va realiza cercetarea iniţială (cercetare cantitativă. familii monoparentale sau cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate etc. cu precădere rurale. focus grupuri cu decidenţi) prin care se vor identifica priorităţile de intervenţie ale programului inclusiv în domeniul formării. Aceste nevoi se referă la conţinutul formării (ex. cu indicatori de rezultat: 3 spoturi radio realizate şi difuzate (1/ an). cu indicator de rezultat de cel puţin 126 cursanţi certificaţi Campanie de conştientizare pentru promovarea formării stilului de viaţă sănătos (spot radio. ţinându-se cont de particularităţile şi nevoile elevilor de zonele dezavantajate. se vor selecta şi contracta experţii proiectului. analiză comparativă programe la nivel UE. Studiu de impact al implementării la nivel naţional. CERCETARII ŞI INOVĂRII . 3 instruiri (1/an) privind organizarea activităţilor în teritoriu cu factorii educaţionali implicaţi în pilotare cu maxim 140 participanţi/ instruire. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. cu indicator de rezultat de cel puţin 2. metode interactive de predare şi educaţie nonformală. realizate pentru elevi (126 concursuri: 1/an/jud. 2/an/jud. website).) cu 504 premii acordate şi minim 12.226 utilizatori ai suporturilor de curs Factorii educaţionali de decizie instruiţi. În urma acestor intervenţii.

200 de formatori din sistemul de educaţie: factori educaţionali de decizie la nivel local (inspectori şcolari. calitatea predării şi management de proiecte şi în utilizarea metodele specifice desfăşurării şi organizării activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. directori educativi din unităţi de învăţământ şi structuri specializate). inspector biologie şi director palatul copiilor). Rolul formării personalului de decizie presupune „supervizarea suportivă” a activităţilor curriculare. membrii ai consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ şi din structurile specializate (palate şi cluburi. 12800 tineri). (inspector educativ. responsabil şi activ prin spoturi radio. 12. susţinute de componenta de imagine realizată în cadrul acestuia. management educaţional. Activităţile tip extraşcolar pilotate la nivelul fiecărui judeţ prin implicarea formatorilor şi a elevilor voluntari vor permite implicarea comunităţii ca factor esenţial în parteneriatul publicsocietate civilă-comunitate şi diversificarea ofertelor educaţionale.800 elevi împreună cu elevii voluntari formaţi. 2. de intreînvăţare. 9 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. Se vor realiza campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la formarea unui stil de viaţă sănătos. ISJ etc. mai ales a celor din grupuri dezavantajate.). personal implicat în pilotare) şi elevilor voluntari. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. extracurriculare şi extraşcolare a cadrelor didactice şi iniţierea de proiecte la nivel local în domeniul promovării stilului de viaţă sănătos şi educaţiei pentru sănătate. Factorii educaţionali implicaţi în pilotare vor fi pregătiţi să realizeze ulterior activităţi de tip voluntariat pentru promovarea stilului de viaţă sănătos pentru cca. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. andragogie. materiale promoţionale şi seminarii de popularizare şi informare a opiniei publice şi a celor implicaţi/ vizaţi cu privire la stadiul de implementare şi rezultatele proiectului. Programul va deveni vizibil ca proiect strategic al MECT prin crearea unei strategii de media şi PR cu sprijinul experţilor în informare şi promovare şi prin organizarea a 2 conferinţe. Activităţile de formare adresate personalului din sistemul MECT (personal de decizie. Factorii de decizie vor asigura prin pregătirea lor sustenabilitatea proiectului la nivel teritorial. Se va urmări şi numărul de tineri atinşi în mod indirect de către proiect. centrele de resurse educaţionale.Se vor elabora suporturile de curs pentru cele 3 tipuri de programe de formare cu ajutorul experţilor şi se vor organiza cursuri pentru cca. Vor avea loc instruiri anuale cu echipele de implementare la nivel local. vor conduce la creşterea adresabilităţii tinerilor. CERCETARII ŞI INOVĂRII . la care vor participa 3 persoane din sistemul de educaţie/ jud. către mesaje legate de educaţia pentru sănătate şi implicarea acestora în activităţi extracurriculare şi extraşcolare. Participanţii vor beneficia şi de tehnici de formare în consilierea inter-personală. Formarea se va realiza în domeniile tehnice ale programului de educaţie pentru sănătate. Se vor organiza concursuri judeţene şi tabere naţionale în care elevii vor fi implicaţi în mod direct (cca. elevi din Consiliul Naţional al Elevilor şi elevi din zone defavorizate ca voluntari. ca bază pentru alte intervenţii structurate şi integrate.

000 7.100 280 1. monitorizare. inovatoare de combatere a discriminării. îndrumare şi control din ISJ. îndrumare şi control din ISJ.000 4. cu precădere rurale formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active Elevi din zone defavorizate (persoane aparţinând grupurilor vulnerabile) Persoane ocupate (angajaţi din sistemul naţional de învăţământ). monitorizare. Monitorizarea şi evaluarea internă se va realiza pe fiecare componentă.800 12.500 3. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. CERCETARII ŞI INOVĂRII .680 336 Proiectul propus contribuie la dezvoltarea unor metode noi.300 12. prin participarea acestora la cursuri de formare profesională pe acest domeniu. cu precădere rurale Personal cu funcţii de conducere. structuri centrale şi locale ale MECT 5. 7.216 2.000 884 1. Date statistice privind grupul ţintă Persoane din următoarele categorii vor participa la activităţile proiectului: Bărbaţi (număr) Femei (număr) Total (număr) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate.500 7. cu precădere rurale şi elevi voluntari din comunităţi urbane (învăţământ de masă) Elevi din învăţământul preuniversitar din comunităţi dezavantajate. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. structuri centrale şi locale ale MECT formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate. la conştientizarea adulţilor de rolul şi importanţa formării unui stil de viaţă sănătos. 10 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.Vor fi realizate achiziţii de bunuri şi servicii care să asigure desfăşurarea proiectului în bune condiţii. din care: Persoane peste 55 ani Personal cu funcţii de conducere. prin implicarea elevilor din zone dezavantajate în activităţi de voluntariat. cu precădere rurale Directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ formaţi în domeniul formării stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate.

adulţi şi elevi.696 0 18. extinderea şi diversificarea activităţilor prin tehnologie IT. tip model experimental pentru grupuri dezavantajate. alimentaţie. valori umanitare). şi extinderea lui oficială şi recunoscută în sistemul de învăţământ preuniversitar. CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI. 126 elevi proveniţi din Consiliul Naţional al Elevilor. noţiuni de ecologie. Cercetarea iniţială şi cea finală realizate în cadrul proiectului vor permite compararea situaţiei existente. participanţilor elevi la pilotarea ofertelor de educaţie specifică să promoveze dezvoltarea durabilă pentru a avea oameni mai bine pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare şi pentru a acţiona cu responsabilitate faţă de generaţiile viitoare. programul asigură dezvoltarea unui set de abilităţi care le vor permite formatorilor. a necesarului de resurse umane.694 % 100 % 100% 98% 2% 2% 11 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII. prin introducerea unui modul de formare specifică legat de dezvoltarea durabilă prin modalităţi şi instrumente adecvate categoriilor de grupuri ţintă. Consiliile Judeţene ale Elevilor şi din Consiliile de Administraţie ale Şcolilor din mediul urban şi rural defavorizat vor fi formaţi prin cursuri specifice.800 elevi beneficiari vizaţi ai proiectului. va permite diversificarea ofertei educaţionale curriculare prin activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare. Prin utilizarea voluntariatului. Dintre cei 12. Grupul de elevi selectat pentru a participa la cursurile de formare organizate la nivel naţional vor deveni astfel promotori ai mesajelor de voluntariat în formarea unui stil de viaţă sănătos şi în responsabilizarea altor tineri din sistemul de învăţământ preuniversitar.694 369. CERCETARII ŞI INOVĂRII . nerealizat până în prezent în acest domeniu în România. ca domeniu legat direct de protejarea mediului înconjurător.1 Surse de finanţare VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ CONTRIBUŢIA APLICANTULUI Contribuţia în numerar Valoare (în lei) 18. Categoriile de programe de formare din acest proiect vor avea în vedere în mod explicit şi aceste probleme. în activităţi de voluntariat în promovarea sănătăţii. Acest proiect pilot va permite evaluarea costurilor. Date financiare Nr.696 18. crt. în mod special.484.484. precum şi implicarea activă a factorilor decizionali în educaţie de la nivel regional şi local şi a elevilor. igienă. se vor aborda provocările unui asemenea sistem inovator. prin implicarea în oferte/activităţi educaţionale extracurriculare şi extraşcolare.002 369. în vederea transformării lor în membri activi ai comunităţii din care provin prin implicarea în activităţi de voluntariat şi furnizarea de programe de educaţie prin egali. voluntarilor elevi. precum şi a rezultatelor obţinute cu alte ţări din UE. În sens mai larg.Cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin programele de formare includ formarea unui stil de viaţă sănătos (mediu. 8. I II III 1 2 2.115. permiţând la sfârşitul perioadei de implementare o analiză şi recomandări de diseminare. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI.

2. FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU FONDUL SOCIAL EUROPEAN POSDRU 2007-2013 INSTRUMENTE STRUCTURALE 2007-2013 MINISTERUL EDUCAŢIEI. CERCETARII ŞI INOVĂRII . CERCETARII ŞI INOVĂRII OIPOSDRU MINISTERUL EDUCAŢIEI.2 Împrumut 0 - 12 UNIUNEA EUROPEANA MINISTERUL MUNCII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful