Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 6020 din 24.11.

2008

MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI UNIVERSALĂ PENTRU COPII ŞI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂłILOR DE LIMBA ROMÂNĂ EDUCATOARE ÎN GRĂDINIłELE DE COPII CU PREDARE ÎN LIMBILE MINORITĂłILOR

2008 Bucureşti

lexic şi gramatică în construcŃia propriul mesaj (oral şi scris) şi în educarea comunicării copiilor de vârstă preşcolară .Consolidarea capacităŃii de a proiecta în mod corespunzător activităŃile de educare a limbajului . de educare a limbajului .Dezvoltarea competenŃelor referitoare la aplicarea curriculumului.Avansarea în practica educaŃională a unor forme şi metode noi .Utilizarea corectă a limbii române în receptarea şi producerea mesajelor scrise .Utilizarea tehnicilor de activitate intelectuală . în scopul educării limbajului copiilor preşcolari .Cunoaşterea modalităŃilor de învăŃare şi exersare a ascultării active de către preşcolari . în funcŃie de specificul de vârstă al copiilor preşcolari .Dezvoltarea competenŃelor pentru realizarea abordării eficiente a conŃinuturilor învăŃării . limba română şi metodică .Asigurarea continuităŃii şi complementarităŃii între diferitele activităŃi din grădiniŃă.Relevarea valorilor morale şi estetice ale textului. accesibile copiilor de grădiniŃă .LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CompetenŃe specifice: . a strategiilor didactice şi a evaluării performanŃelor de învăŃare .Adaptarea comunicării educatoarei la particularităŃile individuale şi de vârstă ale copiilor preşcolari .Aplicarea conceptelor operaŃionale în activitatea de interpretare a textelor .Conturarea unor modele de exprimare şi a unor atitudini care înlesnesc comunicarea .Folosirea instrumentelor de abordare a diferitelor texte literare şi nonliterare.Consolidarea capacităŃii de a aplica cunoştinŃele de didactică a specialităŃii în activitatea practică .Actualizarea şi aprofundarea cunoştinŃelor de literatură pentru copii.Argumentarea în scris a opiniilor personale .Asigurarea continuităŃii între diferitele activităŃi din grădiniŃă.Cunoaşterea şi aplicarea cunoştinŃelor de fonetică.Abordarea textului literar prin metode care să faciliteze înŃelegerea lui de către copiii de vârstă preşcolară .

LocuŃiuni conjuncŃionale . versificaŃie (strofă. Clasificare . K. Editura Albatros. un basm. vers.Fraza. LocuŃiuni prepoziŃionale. Gradele de intensitate (de comparaŃie) . Modele formative. Cândroveanu. 3. Cluj-Napoca.Basmul fantastic.Folclorul copiilor . Valori formative ale textelor literare destinate copiilor de vârstă preşcolară .Cântecul de leagăn .Flexiunea numelui (declinare) şi a verbului (conjugare) . propoziŃie regentă. Editura Multimedia. Un cămin de păsărele. Clasificare.Poezii pentru copii (natura): Mihai Eminescu – Somnoroase păsărele.ConjuncŃia. legendă populară/ cultă.Specii literare accesibile copiilor din învăŃământul preşcolar. Elena Dragoş – PărinŃii mei Bibliografie 1. acordul prin atracŃie) . Cr. acordul în gen. Personaje (la alegere. FraŃii Grimm – Vulpea şi pisica: Al. 1996. LocuŃiuni adverbiale . George Topîrceanu – Balada unui greier mic. 2000.Numeralul. imagine artistică. dialog. rimă) Limba română . Clasificare.Legenda etiologică şi istorică – Mihail Sadoveanu – Stigletele. CompoziŃie. propoziŃie secundară (subordonată). Iulian.Dacia EducaŃional. Cluj-Napoca.Familia: FraŃii Grimm – FrăŃior şi surioară.Ion Creangă – PunguŃa cu doi bani. propoziŃie principală. St. Pedeapsa mâŃei.Subiectul. propoziŃii coordonate . monolog.Atributul. Arad. 1988. . gen literar.RelaŃii semantice: polisemia. acordul în număr. Elena Farago – CăŃeluşul şchiop.Adverbul. Clasificare . Napoca Star. cuvânt regent. Vistina. Otilia Cazimir – De pe-o „bună dimineaŃă”. 2003. Ion Creangă – Fata babei şi fata moşneagului. Tudor Arghezi – O furnică. .Verbul.Adjectivul. propoziŃie principală independentă. LocuŃiuni substantivale .Copilăria în literatura pentru copii: Ion Creangă – Amintiri din copilărie (părŃile I şi II).Fondul principal de cuvinte – masa vocabularului . cuvânt subordonat . Verbe predicative şi nepredicative (copulative şi auxiliare).PrepoziŃia. moduri de expunere (naraŃiune. Hristu.Ghicitori . descriere). Literatura română pentru copii. Călin Gruia – CiuboŃelele ogarului . Mitru – TomiŃă Iepuraşul. momentele subiectului. Clasificare.Predicatul verbal şi predicatul nominal.Cuvinte coordonate.InterjecŃia . Acordul predicatului cu subiectul (acordul în persoană. omonimia. autor. Literatura pentru copii şi tineret – pentru institutori. Trăsături. Negrilă. temă. Andersen – DegeŃica. personaj literar. Literatura pentru copii. învăŃători şi educatoare . ZdreanŃă . Concepte operaŃionale: acŃiune.Povestiri cu animale: . Clasificare . Regimul cazual al prepoziŃiilor . Termeni regenŃi . FraŃii Grimm – ScufiŃa Roşie. Bucureşti. antinomia . Gospodina. Uşinski – Copiii din crâng. Gândăcelul. Delavrancea – Bunica.Câmpul lexical şi câmpul semantic . acordul după înŃeles. Scriitori contemporani. D. George Coşbuc – Povestea gâştelor.Literatură română şi universală pentru copii .Articolul. Mihail Sadoveanu – Dumbrava minunată . Literatura pentru copii şi tineret. final.Conceptul de literatură pentru copii .Pronumele şi adjectivul pronominal. B. popular sau cult). Eusebiu Camilar – Stejarul din Borzeşti . LocuŃiuni verbale . 2. Goia. Termeni regenŃi . basm popular/ cult.Substantivul. Petre Ispirescu – Prâslea cel voinic şi merele de aur. titlu. H.Complementul. Capra cu trei iezi.

7. Bucureşti. Editura Academiei Române. Valorificarea educativă a activităŃilor de povestire 10. Editura Humanitas. DOOM DicŃionarul ortografic. . 3. Editura Didactică şi Pedagogică. dramatizare. 2005. Clasificarea şi structura activităŃilor de joc didactic 2. 24. teatru de păpuşi. Vol. Specificul pregătirii activităŃilor de povestire Bibliografie 1. 1984 (secvenŃele corespunzătoare subiectelor propuse) Metodica predării activităŃilor de limba română 1. Bucureşti. XXVI-XXVIII. 1997 (secvenŃele corespunzătoare subiectelor propuse) 4. Structura activităŃii de lectură după imagini. ModalităŃi de accesibilizare şi eficientizare a lecturilor după imagini 13. 5. Academia Română. Gramatica limbii române. Convorbirea. 2001. 2. 2. Sinteze de limba română. ContribuŃia educatoarei la dezvoltarea expresivităŃii vorbirii copiilor preşcolari 9. Rosetti”. Gramatica pentru toŃi. Structură 4. EnunŃul.Bibliografie 1. I şi II. ModalităŃi de inovare a jocurilor didactice de către educatoare 11. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Univers Enciclopedic. Bucureşti. Florica Mitu. Editura Pro Humanitas. Educarea limbajului în învăŃământul preşcolar. Rosetti”. Magdalena Dumitrana. Memorizările. al structurii gramaticale) 8. Bucureşti. Vol. 2005. Povestirile copiilor (repovestirile şi povestirile create de copii). Orientarea activităŃii de convorbire spre înŃelegerea de către copii a mediului înconjurător 14. p. Structură 6. Avram. II. Metodica activităŃilor de educare a limbajului. Joc de creaŃie. 1999. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Bucureşti. p. Metodica desfăşurării lor 3. XXXVI-XLIV. joc de rol. EdiŃia a treia revăzută şi din nou îmbogăŃită (Coordonator Theodor Hristea). 2000. Academia Română. Mioara. EdiŃia a II-a revăzută şi adăugită. 16-22. Dezvoltarea creativităŃii copiilor de vârstă preşcolară prin activităŃile de povestire şi povestire creată de copii 12. ContribuŃia educatoarei la dezvoltarea comunicării copiilor preşcolari (din punctul de vedere al lexicului. ortoepic şi morfologic al limbii române. Bucureşti. Editura Compania. Tematică.contribuŃia lor în activizarea vocabularului copiilor şi în dezvoltarea vorbirii dialogată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful