Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za visoki napon i energetiku

Tehnika visokog napona
– Zadatci za vježbu –

veljača 2011.

Tehnika visokog napona

©2010. – 2011. FER ZVNE Izdanje – veljača 2011.

Prof.dr.sc. Ivo Uglešić Doc.dr.sc. Viktor Milardić Boško Milešević, dipl.ing.

Ovaj nastavni materijal služi kao dopuna predavanjima iz kolegija Tehnika visokog napona. Namijenjen je studentima koji slušaju ovaj kolegij kako bi upotpunili svoje znanje i lakše se pripremili za međuispite. Dokument je sastavljen od triju cjelina. U prvoj su zadatci uz koje je prikazan cjelovit postupak rješavanja dok se u drugoj cjelini nalaze zadatci koji sadrže samo konačan rezultat. U dodatku su dani međuispiti i završni ispit iz akademske godine 2008./2009.

Sve primjedbe na ovaj nastavni materijal postavite na forum predmeta na službenoj Moodle mrežnoj stranici.

i

1 Zadatci s postupkom rješavanja
Svi zadatci u ovom poglavlju dani su zajedno s cjelovitim rješenjem. Studenti trebaju pokušati zadatke riješiti samostalnu uz nastavne materijale s predavanja. Tek nakon samostalnog pokušaja rješavanja potrebno je usporediti rješenje i postupak.

1

1. Dvodimenzionalno električno polje opisano je jednadžbom potencijala

gdje su a i m stalnice. Točka U točki leži na površini jedne elektrode i ima referentni potencijal potencijal iznosi . .

. Odredite stalnice m i a, predočite

sliku polja te napišite izraz za jakost polja u točki P0:

P1:

2

postoje dijelovi za koje se može reći da imaju približno homogena polja.2. koji obuhvaća i rasipni kapacitet. Relativna pri određivanju kapaciteta može se odrediti iz geometrije kondenzatora. širine i razmaka treba Homogeno polje u zraku je gotovo nemoguće ostvariti. Pogreška: l 10 cm 20 Kapacitet bez rasipanja se dobije iz definicije pogreške: cm 3 . Ako je polumjer paralelnih ploča mnogo veći od njihova razmaka ili ukoliko je relativna dielektričnost dielektrika mnogo veća od relativne dielektričnosti prostora u kojem dolazi do rasipanja. Ukupni kapacitet. označava se kao pogreška . može se rasipanje zanemariti. . Za dvije paralelne trake u zraku debljine izračunati kapacitet po jedinici duljine. Međutim.

Za svaku od ovih konfiguracija vrijede r1 r2 drugačije formule linija imati za proračun pa će u ekvipotencijalna konfiguracijama. Na slici valja uočiti dvije konfiguracije elektroda: cilindričnu i kuglastu. različit polumjer Maksimalno polje je na unutrašnjoj elektrodi koja je pod naponom.3. Polumjeri elektroda su . Treba odrediti ekvipotencijalnu liniju na kojoj je potencijal jednak polovici narinutog napona te mjesto gdje nastupa najveća jakost električnog polja. Suosni cilindar: Koncentrične kugle: Maksimalno polje: Maksimalno polje je na unutrašnjoj elektrodi u konfiguraciji kugli. Potrebno je ispitati je li polje veće u konfiguraciji cilindričnih ili kuglastih elektroda. Na konfiguraciji elektroda prema slici priključen je napon i . 4 .

Zadatak se rješava Gaussovim zakonom. Na kojem potencijalu će se naći vodič nakon iskapčanja pogonskog napona? Istosmjerni kabel je ujedno i kondenzator koji se nabije određenom količinom naboja kada je na njega narinut istosmjerni napon. U izolaciji istosmjernog kabela postoji mala vodljivost.4. gdje je gustoća naboja na prostornog naboja dana je funkcijom površini vodiča. Relativna dielektričnost izolacije je . Duljina kabela je . Isklopom pogonskog napona vodič će se naći na nekom potencijalu naboju. zahvaljujući akumuliranom prostornom 5 . Gustoća . polumjer vodiča . polumjer izolacije .

Kapacitet kondenzatora: Snaga gubitaka: 6 . a izolacija je papir impregniran uljem je snaga dielektričmih gubitaka uz narinuti napon pogonske frekvencije? Ako se dielektrik nalazi između ploča kondenzatora tada osim kapacitivne komponente struje teče i radna komponenta koja uzrokuje djelatne gubitke. Kolika su od istog materijala. Radna komponenta struje je posljedica male električne vodljivosti dielektrika i potrošnje energije potrebne za stalnu promjenu polarizacije dipola pri narinutom izmjeničnom naponu. Vodič i plašt .5. Zadan je suosni kabel duljine i polumjera te .

6. vrijedi gdje je napon granice na polumjeru . Na cilindričnom vodiču polumjera nalazi se izolacioni sloj debljine . . r2 ra r1 r1 r2 Uočimo sustav dvaju cilindričnih suosnih kondenzatora koji su serijski spojeni. Vodič se uvlači u metalnu cijev unutarnjeg polumjera po središnjoj osi. Koji napon se smije narinuti na elektrode tako da najveća jakost polja u zraku ne premaši ? Odredite unutrašnji polumjer vanjske cijevi uz isti uvjet ako vodič nije obložen izolacijom. Kapaciteti kondenzatora su: Ukupni kapacitet iznosi: Kako je ukupan napon.a 7 .

Električno polje jednoslojnog cilindričnog kondenzatora općenito je dano izrazom: U našem slučaju polje u zraku je najviše za : Uz dobije se: Ukoliko bi cijela izolacija bila zračna imali bismo samo jedan kondenzator za koji vrijedi: 8 .

0 0. Kondenzator je opisan sljedećim vrijednostima: z Za vektor električnog pomaka u trima ε1 1 ε2 2 ε3 3 dieletricima vrijedi: odnosno x1 E [kV/cm] 2. Za pločasti kondenzator prema slici skicirajte krivulje (pravce) po kojima se mijenja potencijal i električno polje uzduž kondenzatora.7.5 1. 9 .0 1.5 [kV] 10 8 6 4 2 x2 x3 Kako je sasvim općenito vrijedi: Uvrštavanjem poznatih vrijednosti u gornje jednadžbe dobije se: x [cm] Električno polje u dielektricima iznosi: Uočimo da veća strmina pravca promjene potencijala ima za posljedicu veću vrijednost električnog polja u dielektriku.

.8. na visini pojaviti iznad tla? Pretpostavimo . Tlak se mijenja s nadmorskom visinom prema izrazu 2 Da bi korona na vodiču bila jasno vidljiva mora električno polje na površini vodiča iznositi najmanje: Što odgovara minimalnom naponu: Uvrstimo li numeričke vrijednosti u gornju jednadžbu dobije se: Relativna gustoća zraka je dana izrazom: jer je temperatura određena jednadžbom Sređivanjem gornjeg izraza dobije se sljedeća jednadžba po (npr. koja se rješava numerički 10 . a na linearan pad temperature s visinom tako da na iznosi temperatura iznosi . metodom polovljenja): . Faktor nepravilnosti vodiča iznosi . Na kojoj će se minimalnoj nadmorskoj visini pri linijskom naponu vidljiva korona na vodiču promjera .

tada je polumjer nositelja naboja . Ukoliko nositelj naboja polumjera prolazi duž puta u plinu volumena (pri čemu je od do . Probojni napon pločastih elektroda u zraku iznosi temperaturi . Pri tome je broj molekula po jediničnom volumenu. naboj će se tada sudariti sa svim molekulama sadržanim u plinu: . pa za srednju slobodnu duljinu puta elektrona vrijedi: Broj molekula prema jednadžbi stanja za plin je stalnica . Koliki je broj sudara elektrona na koeficijent ionizacije? pri tlaku i s molekulama te koliki je Brzina nositelja naboja (elektrona). je mnogo veća od brzine gibanja molekula. što predstavlja polumjer molekule). pa se brzina molekula može zanemariti. koja ovisi o električnom polju. Ako je broj sudara po jedinici duljine ( – ukupni broj sudara po čitavoj duljini ) tada za srednju slobodnu duljinu puta možemo pisati: . pri čemu je Bolzmanova Za srednju slobodnu duljinu puta elektrona u sobnim atmosferskim uvjetima vrijedi: Pa je broj sudara Koeficijent ionizacije iznosi: 11 . uslijed termičkog kretanja. Odavde slijedi za srednju slobodnu duljinu puta: Ako je polumjer pokretnog nositelja naboja (elektrona) .9.

a. Faktor homogenosti: Probojni napon: b.10. b. Za kombinaciju suosnih cilindričnih elektroda vanjskog polumjera i temperaturi elektrode: a. Faktor homogenosti: tlak. pri tlaku odredite probojni napon ako je polumjer unutrašnje Kako bismo izabrali formulu po kojoj se određuje probojni napon. moramo odrediti faktor homogenosti električnog polja. udaljenost između elektroda 12 . Faktor homogenosti je definiran kao omjer srednje i maksimalne vrijednosti električnog polja u sustavu dviju cilindričnih suosnih elektroda i ovisi isključivo o geometriji sustava.

Vanjski plašt ima temperaturu temperaturi iznosi te polumjer plašta . . vodljivost. b. Gubitci uslijed zagrijavanja po jedinici duljine iznose: 13 . Povećanjem temperature vodljivost će se smanjiti linearno s faktorom . Električna vodljivost bakra na sobnoj . Koliki je toplinski pogonske frekvencije? Toplinska uz referentnu . Pretpostavimo da se vodič zagrijao do temperature te odredimo el.Temperaturni koeficijent probojni napon u praznom hodu te pri struji vodljivost PVC-a je temperaturu . Bakreni vodič s PVC izolacijom ima polumjer vodiča je . a referentni faktor dielektričnih gubitaka a.11.

mogu pojaviti šupljine ispunjene zrakom. uslijed nesavršenosti u proizvodnom procesu. Da bi se to odredilo potrebno je poznavati i kapacitet krutog dijela. Koliki je početni napon parcijalnih izbijanja i naboj jednog pražnjenja? D s d U krutim dielektricima se. Osim toga. debljine ispunjen zrakom debljine i promjera . Kako nam je poznat napon na većem od njih lako se dobije napon narinut na seriju kao: ili efektivno 14 .12. U ploči od umjetne mase s relativnom dielektričnošću . a temepratura . često je i tlak u ovim šupljinama nizak što dodatno smanjuje probojnu čvrstoću. Kako bi se odredio naboj jednog parcijalnog pražnjenja potrebno je odrediti kapacitet šupljine (cilindra ispunjenog zrakom). Ova dva izračunata kapaciteta su spojeni u seriju. Šupljine imaju manju relativnu dielektričnost u odnosu na kruti dielektrik pa je električno polje u njima jače. Zanimljivo je još ispitati koliki ja napon narinut na ispitni uzorak pri početku parcijalnih izbijanja. Probojni napon se može odrediti iz empiričke jednadžbe: i su stalnice. Tlak plina je nalazi se cilindar .

Kapacitet sabirnice je: Prigušni i izbojni otpori računaju se preko formule: gdje je: kapacitet serijskog spoja kondenzatora kapaciteta propali iskrišta kada je napon na iskrištu jednak ) i (spoj se dobije pri .13. Treba odrediti prigušne i izbojne otpore te stupanj iskorištenja ako vršna vrijednost napona treba iznositi . Stupanj iskorištenja: 15 . čiji su polumjeri i . Generator udarnog napona koji se sastoji od dva stupnja služi za ispitivanje suosne sabirnice SF6. . Poznati su kapaciteti . Sabirnica djeluje kao kapacitet svojim teretom. zaudarni napon oblika . a duljina .

Odredite otpore potrebne za izgradnju udarnog naponskog generatora kojim bi se dobio definirani udarni napon ako su na raspolaganju kondenzatori kapaciteta i . R1 zc Osciloskop R2 R=zc Vrijednosti potrebnih otpora ćemo odrediti iz vremena porasta čela i vremena trajanja polovice hrbata. Vrijednost otpora je jednaka karakterističnoj impedanciji suosnog kabela i iznosi . Odredite najmanju vrijednost otpora da bi se omskim djelilom sa slike moglo izmjeriti definirani udarni napon. 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 10 20 30 40 50 60 16 . Udarni val definiran je izrazom . Maksimalni napon koji se smije dovesti na osciloskop je .14. Na sljedećim slikama je prikazan zadani valni oblik.

5 3 Iz slika se može iščitati: Pravac kroz i čela ima jednadžbu Iz presjecišta ovog pravca s osi apscisa i pravcem .8 7 6 5 4 3 2 1 0 -0.5 0 0.5 1 1. Vrijeme trajanja čela i vrijeme trajanja polovice hrbata se mogu odrediti izravno iz jednadžbe vala: 17 . dobije se vrijeme porasta čela Stalnice i uzete su za udarni napon što je približno točno.5 2 2.

Sada se otpori računaju na jednak način kao prije. no bez stalnica i . Kod korištenja visokonaponskog djelila za mjerenje napona uočimo da su suosni kabel i otpornik paralelno spojeni te ih možemo zamijeniti s: . R1 U Req U1 Osciloskop U2 Vrijedi: 18 .

15. Uočimo pravokutni trokut sivo šrafiran za koji vrijedi: 15 m Posljednji probojni razmak je s veličinom struje povezan formulom: rp 19 . Potrebno je pronaći polumjer kugle koja dotiče crkvu i vrh križa. Koja je najveća struja koja može pogoditi crkvu? rp h rp 55 m 6m 20 m Za rješavanje zadatka korist ćemo elektrogeometrijski model. Odredite minimalnu visinu križa ako pretpostavimo da on služi kao hvataljka groma. Zadane su izmjere crkve prema slici.

Kružnice oko ostalih vodiča imaju sljedeće jednadžbe: Rješavanjem se dobije da kružnice oko faznih vodiča imaju presjecište s kružnicom oko zaštitnog užeta u točkama . na sredini raspona. Fazni vodiči imaju koordinate . Odredite omjer površine s koje se očekuje udar munje u fazne vodiče odnosno u zaštitno uže. . Srednji vodič je potpuno zaštićen zaštitnim užetom i krajnjim faznim vodičima te oko njega nije potrebno crtati kružnicu polumjera . 14 m 10 m 10 m Iz zadane struje možemo odrediti posljednji probojni razmak: Uvedimo pravokutni koordinatni sustav sa središtem u srednjem faznim vodiču. 20 m 20 . skicirajte elektrogeometrijski model za struju 5 .16. te dok zaštito uže ima koordinatu . Za konfiguraciju vodiča sa slike.

Konačno je: što se dobije iz jednadžbe pravca što se dobije iz jednadžbe 21 .8) (0.14) (-10.8) (27. Površina je kvadratno razmjerna s duljinom lukova kružnih isječaka koji su linearno razmjerni s veličinom kuta nad kojim je isječak konstruiran.0) Uočimo na crtežu isprekidane linije koje označavaju područja s kojih može doći do udara u zaštitno uže (crveno). Kut kružnog isječka kod faznog vodiča iznosi kroz točke i . fazne vodiče (zeleno) te zemlju (plavo).0) (0.22.11. Kut kružnog isječka nad zaštitnim užetom iznosi pravca kroz točke i .11.(-27.22.0) (10.

no putuju u različitim smjerovima po vodu. odredili vrijednost napona potrebno je poznavati valnu impedanciju vodiča: Polazni i povratni napon imaju jednaku amplitudu. uz poznatu struju. Struja groma ima amplitudu zemlje je povratnog vala. Visina vodiča iznad . Kako bismo. a polumjer . . Grom udari u nadzemni vod. a druga polovina na drugu stranu stvarajući polazni odnosno povratni prenaponski val.17. Vrijednost polaznog odnosno povratnog napona je: 22 . Kolika će biti vrijednost amplitude polaznog i Upov v 2r I/2 Pri udaru u vodič polovina struje se rasprostire na jednu.

prema slici. voda u te neka iz čvorišta Z1 Z2 ZV ui i i ur ir Zn ut . . Treba izračunati: .18. . Koliki će biti napon vala na sabirnicama nakon od nailaska u stanicu? od Prije pristupanja rješavanju ovoga zadatka razmotrimo slučaj spoja čvorištu. 1 it1 ut2 it2 utn itn Vrijedi: Uvrštavanjem prve jednadžbe u drugu dobije se: 23 . Neka prenaponski val putuje vodom valne impedancije izlazi vodova valnih impedancija . svaki valnog otpora . Kolika je strmina vala prije i poslije stanice? c. Koliki će biti napon na sabirnicama i vodovima koji izlaze iz stanice nailaska vala? b. U transformatorsku stanicu ulazi strmi val amplitude stanice izlaze tri nadzemna voda. Iz a. trajanja čela .

Prikažimo zadatkom opisano stanje ekvivalentnom shemom prema prethodnom izvodu. Vrijedi: Nakon ulazni val ima vrijednost: b.Gdje su ZV faktori prolaza odnosno refleksije. Z Z Z Z 2U0 Ust a. Strmina vala je određena njegovom amplitudom i vremenom trajanja čela: c.. 24 .. Zp Z1 Zn 2Ui Ut ili Z2 2Ui Ut ... ZV .

Na trasi nadzemnog visokonaponskog voda valne impedancije visokonaponski kabel valne impedancije napona u točkama A i B.19. T2 T1 nalazi se i duljine . Prenaponski val ima oblik kao na slici. Potrebno je odrediti oscilograme U0 Z1 A Z2 B Z3 Iz zadane brzine prenaponskog vala u kabelu i duljine kabela može se dobiti vrijeme prolaza vala preko kabela: Na točkama diskontinuiteta impedancije dolazi do lomljenja vala sa sljedećim faktorima: 25 . Brzina vala u kabelu je .

1 7.5 0 7 39.38 7 .16 .5 0 0 5 30.8 12.5 65.5 0+29 4 0 50.54 t [μs] t [μs] U [kV] 60 50 40 UA 30 20 UB 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t [μs] 26 .5 8 16.5 0+16 .7 1 44.6 6 8 9 .55 30 22.7 2 37.7 5 0 0 18.2 -22.T2=5 μs T1=2 μs U0 Z1 A Z2 B Z3 0 0 0 A 0 0 75 0 B 1 18.1 6 5 5 1 24.0 15+1 0.5 -112 120 3 37.3 8 39.5 +0 60 5 14.66 56.5 .1 22.35 0+33 0+14 29.8 8 16.5 22.71 28.5 28.38 39.62 +0 -67.6 -45+ 30 6 52.50 6 14.54 8 .63 52.6 21.00 -90 90 4 30 0 22.8 0+12 .5 8 19.8 1 32.38 0+39 0 8 44.81 37.5 4 29.8 25.0 6 3 32.6 3 65.0 5 50.2 5 150 2 18.05 33.50 39.5 6 3 28.53 9 1 9.4 5 29.37 16.73 3 +49.5+ 21.1 3 4 22.75 1 -56.

Valni otpor kabela je . a nadzemnog voda prenapona čiji je proradni napon . U točki A (spoj kabela i nadzemnog voda) priključen je odvodnik oscilograme napona u točkama A i B uz prenaponski val prikazan slikom. nadzemnog voda nailazi su u trasi srednjenaponskog kabela.20. Odredite . Brzina vala na nadzemnom vodu je što je ujedno i preostali napon. T2=5 μs T1=1 μs U0 Z1 A Z2 B Z3 Iz zadane brzine prenaponskog vala na nadzemnom vodu i duljine voda može se dobiti vrijeme prolaza vala preko voda: Na točkama diskontinuiteta impedancije dolazi do lomljenja vala sa sljedećim faktorima: 27 .

7 -74.8 16.9 0 16.6 80 14.8 24.4 0 -65.3 9.T2=5 μs T1=1 μs U0 Z1 A Z2 B Z3 0 0 0 A 0 0 B 1 80 0 100 80 1 -20 80 80 2 80 0 60 0 0 80 2 0 0 80 3 80 3 20 40 -65.9 0 13.6 32.0 8 -10.6 53.9 6 -65.4 -11.7 0 9.1 53.2 -74.4 14.8 20 -11.1 4 14.4 5 -65.7 9.7 90.8 -59.8 7 -11.8 5 14.6 53.2 -10.9 7 -65.7 49.0 53.7 9 -13.4 14.7 8 -59.8 6 13.1 -11.8 -44.2 16.6 72.4 +53.6 80 -65.6 36.0 -13.8 72.4 4 0 72.7 t [μs] t [μs] U [kV] 90 75 60 UA 45 30 UB 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t [μs] 28 .7 9.8 -44.3 9 60.1 -11.4 14.

a U0 Z1 A Z2 B Z3 Iz zadane brzine prenaponskog vala u kabelu i duljine kabela može se dobiti vrijeme prolaza vala preko kabela: Na točkama diskontinuiteta impedancije dolazi do lomljenja vala sa sljedećim faktorima: 29 . . Nacrtati oscilograme napona (pomoću Bewley-evog mrežnog dijagrama) u točkama diskontinuiteta A i B. Preostali napon odvodnika je . T2=5 μs T1=2 μs . Duljina kabela je .21.

3 100 100 0 7 0 0 0 8 0 6.7 16.3 2 31.7 600 2 78.28 37.9 0 4 0 2 7 100 100 10.3 5 -140 120 6 100 6 0 31.32 -88.3 6 23.04 4.7 100 4 100 100 0 93.04 78.2 8 55.96 100 -266 .6 8 0 6.7 31.3 0 0 78.9 6 93.74 9 4 37.7 9 21.46 0 21.05 8 10.7 78.3 1 -221 .04 240 5 0 100 0 93.5 55.3 100 360 4 2 100 -500 480 3 100 0 0 100 3 -380 21.0 0 0 t [μs] t [μs] U [kV] 105 90 75 60 UA 45 30 UB 15 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 t [μs] 30 .T2=5 μs T1=2 μs U0 Z1 A Z2 B Z3 0 0 0 A 0 0 300 0 B 1 78.9 6 100 100 100 21.

Vrijedi: uz: iR uR Z1 2Ui u2 Ako umjesto impedancije vrijednost napona ZR Z2 priključimo čisti kapacitet vrijednosti da bismo odredili koristimo Laplaceovu transformaciju.22. 31 . Naponski val pravokutnog oblika nailazi na spoj nadzemnog voda spojnu točku spojena je i impedancija i kabela . . Odredite vrijednost prolaznog vala. Na . a zatim ćemo Prvo ćemo odrediti vrijednost prolaznog vala za općenitu impedanciju odrediti izraz za prolazni napon kada je impedancija Z1 ui ii ur i r ZR u2 i 2 Z2 čisti kapacitet vrijednosti .

Ui Z0 Paralelnu kombinaciju otpora i kapaciteta možemo zapisati kao: R C Prema prije izvedenim izrazima možemo pisati: Uvedemo li zamjenu dobijemo: 32 . Vod valne impedancije je zaključen paralelnom kombinacijom otpora i kapaciteta .23. Odredite izraz za prolazni i reflektirani val ako je ulazni prenaponski val pravokutnog oblika.

kako bi se studenti uvjerili da su dobili točan rezultat.2 Zadatci s konačnim rješenjem U nastavku ovog nastavnog materijala slijede zadatci u kojima se ne prikazuje postupak njihova rješavanja. uz neke je zadatke postavljeno i rješenje. 33 . Ipak.

34 . Na kojem potencijalu će se naći vodič nakon iskapčanja pogonskog napona? R: 25. polumjer vodiča . Vodič i plašt su od istog materijala.24. a druga je uzemljena. Kolika je snaga dielektričmih gubitaka (djelatni i jalovi) uz narinuti napon pogonske frekvencije? R: 26. Jedna elektroda je priključena na napon . Zadan je suosni kabel duljine i polumjera te . Duljina kabela je . polumjer izolacije . Dielektrici slijedno imaju slijedeće debljine i relativne dielektričnosti: . U izolaciji istosmjernog kabela postoji mala vodljivost. a izolacija je papir impregniran uljem . Gustoća . Odredite vrijednost jakosti električnog polja u trećem dielektriku planparalelnih ploča sa slike. Relativna dielektričnost izolacije je . gdje je gustoća naboja prostornog naboja dana je funkcijom na površini vodiča.

Odredite optimalnu tako da električno polje u vanjskom dielektriku bude 29. a ostatak do ispunjen je zrakom. 28.33 R: cm . Poznate su vrijednosti stalnica: A=645 bar-1mm-1. R: 30. K=13. 35 . B=19 kV bar-1mm-1. kapacitet prema zemlji 6 pF te kapacitet prema vodiču pod naponom 2 pF. Suosni kabel je sačinjen od dva sloja dielektrika i to od sloja papira obavijenog oko unutrašnje elektrode polumjera vanjske elektrode polumjera debljinu namota papira minimalno. Principijelno nacrtajte raspodjelu električnog polja i potencijala suosnog cilindra s tri dielektrika uz uvjet εr1 = εr2 < εr3. K1=30 kV cm-1. a tlak 999 hPa. U 35 kV mreži postavljen je izolator s tri staklena članka. K2=0.R: 27. Kabel je priključen na napon 20/ 3 kV . Izračunati probojne napone za kombinacije suosnih cilindričnih elektroda: a) r2= 70 mm r1= 52 mm b) r2= 70 mm r1= 20 mm Temperatura okolnog prostora je 21 ºC. Odredite raspodjelu napona na člancima ako je kapacitet između metalnih dijelova susjednih članaka 70 pF. R: relativne dielektričnosti .

Sabirnica djeluje kao . Ako je prilikom ulaska vala u TS strmina vala na transformatoru iznos valne impedancije . postaviti četiri vertikalne hvataljke kao gromobransku zaštitu. . Generator udarnog napona koji se sastoji od dva stupnja služi za ispitivanje suosne sabirnice SF6. te koliki je napon na transformatoru? . u kutove i na sredinu. Poznati su kapaciteti i izbojne otpore te stupanj iskorištenja ako vršna vrijednost napona treba iznositi za udarni napon oblika .31. Zgrada širine 20 m. Odredite potrebnu visinu hvataljki ako se želi postići da zgrada ne bude pogođena gromovima struja većih od 30 kA. a duljina . kapacitet svojim teretom. duljine 15 m i visine 30 m ima ravan krov na koji je potrebno. Treba odrediti prigušne . R: 32. d 30 m 15 m h 20 m R: 33. čiji su polumjeri i . . koliki je . . 36 .

.24 29. Za . . .6 109. Za oscilograme izračunati po pet točaka. . 37 . . Za korak proračuna uzeti 1 s. . Nacrtati oscliograme napona (pomoću Bewley-evog mrežnog dijagrama) u točkama diskontinuiteta A i B. . Za korak proračuna uzeti 1 T2=5 us T1=1 us U0 Z1 A Z2 B Z3 R: 1 2 3 4 5 6 7 8 148. a .Z1 2 μs Z2 Z3 ZV R: Uo ZT 34. .1 118. Duljina kabela je oscilograme izračunati po pet točaka. .9 59.85 35. Duljina kabela je .62 0 0 0 274.7 54.4 164. .5 88.3 219. s. preostali napon odvodnika u točki B je a . . Nacrtati oscliograme napona (pomoću Bewley-evog mrežnog dijagrama) u točkama diskontinuiteta A i B.

T2=5 μs T1=1 μs U0 Z1 A Z2 B Z3 R: 1 2 3 4 5 6 7 222. .3 88.35 95 95 95 62.2 177. .8 133. Duljina kabela je oscilograme izračunati po pet točaka.1 36. Za korak proračuna uzeti 1 U0 Z1 A Z2 B Z3 R: 1 2 3 4 5 6 91. preostali napon odvodnika u točki A je .04 19. .9 -172. Za . Nacrtati oscliograme napona (pomoću Bewley-evog mrežnog dijagrama) u točkama diskontinuiteta A i B.15 0 90 90 90 90 90 38 .8 0 0 100 100 100 100 -91. . T2=5 μs T1=2 μs a . . . a u točki B s.

Prvi ima preostali napon Up1=340 kV. ako je strina upadnog vala 800 kV/μs. a drugi Up2=320 kV. Koliko najviše smije biti udaljen prvi. za koji od ova dva odvodnika biste se odlučili i zašto? R: Korisnije je odlučiti se za odvodnik 2 jer ima niži preostali napon te osigurava nižu razinu prenapona na transformatoru. a brzina vala 300 m/μs. Prije nailaska na val prolazi preko induktiviteta . 39 . a koliko drugi odvodnik. Ako zanemarimo druge parametre odvodnika. Postoje dva različita odvodnika prenapona za postavljanje u 110 kV postrojenju. Napon na transformatoru ne smije prijeći vrijednost 420 kV. od transformatora. Pravokutni naponski val amplitude vod valnog otpora kreće se vodom valnog otpora . Odredite izraz za vrijednost prolaznog naponskog i strujnog vala.37. R: 38.

Ovaj ispitni materijal prvenstveno treba poslužiti studentima kako bi se pripremili za ispite./2009.3 Dodatak U dodatku su dani međuispiti i završni ispit na kolegiju Tehnika visokog napona u akademskoj godini 2008. 40 .

C1=230 pF. e) 1080 m (4 b) 2. Toplinska vodljivost PVC je 0. b) 950 m. Kabel ima sljedeće karakteristike: r1=0. Električna vodljivost bakra pri 20 ºC je 56 Sm/mm2. prema slici.Dodatak – Prvi međuispit Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za visoki napon i energetiku Student: ________________________________ ime.5. H 7. na visini 26 m iznad tla? Pretpostavimo linearan pad temperature s visinom tako da na 0 m temperatura iznosi 20 ºC.5 mm i radijus plašta 18. Vanjski plašt ima temperaturu 20 ºC. E v 30 mv pz p0 e H . Napon na koaksijalnom kabelu s dvama simetrično postavljenim dielektricima se mjeri pomoću kapacitivnog djelitelja napona. r3=8 cm. Voltmetar mjeri napon 12 V. Odredite najvišu vrijednost jakosti polja u koaksijalnom kabelu te polumjer na kojem električno polje iznosi 5 kV/cm.0462 K-1. C2=560 nF. εr1=7.8 mm.5 cm. Prvi međuispit iz Tehnike visokog napona (A) 1. travnja 2009.3 vodiča iznosi 0. (4 b) C1 Koaksijalni kabel r1 r3 C2 V r2 Emax=_________. Bakreni vodič s PVC izolacijom ima radijus vodiča 10.65? (2 b) ' Pstr s 4 rm i fm e I=__________ 3. Kolika struja teče vodičem ako je omjer toplinskog probojnog napona uzrokovanog samo dielektričnim gubitcima i toplinskog probojnog napona uzrokovamog dielektričnim gubitcima i zagrijavanjem uslijed protjecanja struje jednak 0. r2=2 cm. Faktor nepravilnosti z 0.85. a toplinski koeficijent 0.78. prezime. Na kojoj će se minimalnoj nadmorskoj visini pri linijskom naponu 220 kV pojaviti vidljiva korona na vodiču promjera 14 mm. ____________ i .4 km 1 r Odaberite točno rješenje: a) 920 m. JMBAG 6. d) 1020 m.013 bar . a na 2000 m iznosi 0 ºC.17 W/mK. εr2=1. c) 980 m. p0 1.

Ako je poznata vrijednost parazitnog kapaciteta 7. (2+2 b) 5. izvod formule za snagu gubitaka). a kut gubitaka istog sloja je tg δa= 9·10-3.Dodatak – Prvi međuispit 4. (2 b) 7.1 pF. Višeslojni VN kondenzator ima dva sloja: a i b. Kapacitet sloja a je Ca= 100 pF.5 μH i 6 nF. unutarnja parcijalna izbijanja su grupirana oko ______________ ______________________________________________. kod kojih se pojavljuju izbijanja pri __________ vrijednostima napona. L2=__________ Koliki je prijenosni omjer ovog Teslinog transformatora? Kolika je rezonantna frekvencija sekundarnog namota? ________________ ________________ (2b) 6. Što su to unutarnja parcijalna izbijanja. zašto nastaju i koja im je mjerna jedinica? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Za razliku od vanjskih parcijalnih izbijanja. Koliki se maksimalni istosmjerni napon može dobiti punovalnim ispravljanjem izmjeničnog napona 75 kV uz zanemarive gubitke? U=max=__________ Zašto se dalekovodima s istosmjernim naponom može prenijeti veća snaga nego s dalekovodima s izmjeničnim naponom za istu naponsku razinu? ________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________(2b) ii . Kod Teslinog transformatora zadan je induktivitet i kapacitet primarnog namota 19. Kut gubitaka b sloja je tg δb= 3·10-2. Ukupni kapacitet kondenzatora je C u= 30 pF. Koliki je kut gubitaka cjelokupnog kondenzatora? a b tgδu=__________ Objasnite pojavu dielektričnih gubitaka u dielektricima (shema. odredite vrijednost induktiviteta sekundarnog namota.

Dodatak – Drugi međuispit Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za visoki napon i energetiku Student: ________________________________ ime. JMBAG 18. 100 kV 1 2 3 7 4 8 5 9 6 φ2=_________. a druga se nalazi na potencijalu 100 kV. Kako probojni napon u slabo nehomogenom polju i jako nehomogenom polju ovisi o obliku elektroda? Nabrojite vrste izbijanja u jako nehomogenom polju. Odredite vrijednost potencijala u točkama 2 i 3 ako su poznati potencijali u točkama 1 i 4.37 10 23 Ws . φ1=50 kV. φ4=40 kV. B=19 kV bar-1mm-1. Izračunati probojne napone za kombinacije koaksijalnih cilindričnih elektroda: a) r2= 70 mm b) r2= 70 mm r1= 52 mm r1= 20 mm Temperatura okolnog prostora je 21 ºC. Jedna elektroda je uzemljena.k 1. E' K1 1 K2 r1 Ua'=__________ Ub'=__________ (5 b) 2. prezime. Srednji polumjer molekula zraka je 0. K2=0. K pA e Bp U' sudara:__________ α=__________ (4 b) 3.33 cm . Koliki je broj sudara elektrona na 1. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (3b) iii . kT me rM p 2 . φ3=___________ (3b) 4.2 cm te koliki je faktor ionizacije α? Atmosferski uvjeti i vrijednosti konstanti su dani u prvom zadatku. Drugi međuispit iz Tehnike visokog napona (A) 1. K=13. Poznate su vrijednosti konstanti: A=645 bar-1mm-1. Zadan je sustav dviju elektroda prema slici. K1=30 kV cm-1. a tlak 999 hPa.13 nm. Probojni napon u zraku je kod pločastih elektroda U'=30 kV/cm. svibnja 2009.

Što je termička ionizacija? Kako porast temperature utječe na dielektrična svojstva izolacionog plina? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (2b) 8. Za koji polaritet istosmjernog napona će doći do proboja pri nižoj vrijednosti napona uz istu udaljenost između elektroda. Napišite značenje brojeva u oznakama stupnjeva izolacije 123 Si 230/550 i 420 Si 1050/1425. Nacrtajte funkciju standardnog atmosferskog udarnog napona te na grafikonu obilježite veličine koje ga određuju. Objasnite pojavu. _____________________________________________ c. (4 b) 6. U konfiguraciji elektroda šiljak-ploča na šiljak je priključen istosmjerni napon. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (2b) iv . _____________________________________________ (2b) 7. _____________________________________________ b.Dodatak – Drugi međuispit 5. Na koje se načine povećava otpor luka u prekidaču te gasi luk u prekidaču? a.

T1=5 μs. Duljina kabela je 150 m. JMBAG 6. te zračni vodovi impedancija ZV=420 Ω i Z1=380 Ω se sučeljavaju u točki A. kabel. Za oscilograme izračunati po šest točaka. a preostali napon odvodnika u točki A je Up=90 kV. Z2=60 Ω. impedancije ZT=6200 Ω. Nacrtati oscilograme napona (pomoću Bewly-evog mrežnog dijagrama) u točkama diskontinuiteta (A i B). srpnja 2009. Transformator. ZK=60 Ω. Naponski val beskonačne duljine nailazi na kombinaciju valnih impedancija prema slici. Završni ispit iz Tehnike visokog napona (A) 1.Dodatak – Završni ispit Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Zavod za visoki napon i energetiku Student: ________________________________ ime. T1 U0 T2 Z1 A Z2 B Z3 t [μs] 1 2 3 4 5 6 UA [kV] UB [kV] oscilogram (6b) v . Z1=400 Ω. U0=450 kV. prezime. Naponski val na vodu V ima amplitudu U0=120 kV i trajanje čela T1=2 μs. T2=2 μs. Z1 T1 U0 A ZV ZT ZK sT=________ (2b) 2. Odredite strminu naponskog vala na transformatoru. Z3=450 Ω. Korak proračuna 1 μs. a εr=4.

a prosječna struja 403 A.42 Ω/km.5 km. εr=4 te r2=35 cm. r2 dr r1 tgδ= __________ (5b) 4. industrijske frekvencije. ako je ε0=8.028+j0. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (3b) 7. Kako nastaje te kako se može utjecati na smanjenje tranzijentnog porasta potencijala oklopa metalom oklopljenog postrojenja? _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (2b) 5. Odredite faktor gubitaka izolacije toga kabela ako gubitci u izolaciji iznose 5% gubitaka u vodiču. Napišite izraz za stupanj izolacije ovog transformatora.854·10-12 F/m. Kako temperatura utječe na karakteristiku? (3b) vi . Nacrtajte strujno-naponsku karakteristiku metal-oksidnog odvodnika prenapona te označiti karakteristična područja na grafikonu. Jednožilni kabel dug 4. Koje vrste atmosferskih pražnjenja prema zemlji su češće po polaritetu:___________________ Navedite sve vrste atmosferskih pražnjenja ___________________________________________ _________________________________________________________________________ (2b) 8. Transformator se ispituje 70 kV jednominutnim izmjeničnim naponom pogonske frekvencije te 145 kV udarnim atmosferskim prenaponom.Dodatak – Završni ispit 3. Objasnite nastanak prenapona kod isklapanja malih induktivnih struja te napišite izraz za vršnu vrijednost prenapona. _______________________________ (2b) 6. presjeka 630 mm2 je priključen na linijski napon 110 kV. Uzdužna impedancija kabela iznosi 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful