Universitatea de Vest Vasile Goldiş Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Management Educaţional

Obiective strategice europene în domeniul educaţiei

prof. univ. dr. Pătrăuţă masterand: Cavaşi Lavinia Selena

SATU MARE

Din perspectiva unui progres social. Totuşi. situaţia socioeconomică precară a unei familii reducând şansele educaţionale ale copiilor provenind din această familie. în viitor şi crescând şansele de cădere în sărăcie. 2. Politica în materie de educaţie este stabilită de fiecare stat membru în parte. În Raportul din anul 2001 al Comisiei Europene. Facilitarea accesului la educaţie face parte din obiectivele prioritare în domeniul educaţiei. 7. Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educaţii de calitate. în domeniul economic şi politic. în cazul în care este necesar. În domeniul educaţiei şi formării profesionale se reliefează o serie de obiective strategice europene ce reies în urma sintetizării principalelor documente europene specializate în domeniul respectiv. ulterior. pentru a asigura menţinerea păcii în Europa şi a favoriza progresul economic şi social. prin asigurarea unei atractivităţi educaţionale şi de formare şi promovarea cetăţeniei active. privind incluziunea socială se subliniază faptul că persoanele cu un risc extrem de ridicat de sărăcie şi excluziune socială sunt în această situaţie datorită lipsei abilităţilor şi calificării profesionale. precum şi a oportunităţilor reduse existente în comunităţile sau zonele în care aceştia trăiesc. Uniunea finanţează numeroase programe care le permit cetăţenilor săi să valorifice cât mai bine posibilităţile de dezvoltare personală şi potenţialul economic al UE . între sărăcie şi educaţie există o relaţie de inter-cauzalitate. a egalităţii de şanse şi a coeziunii sociale. Următoarele obiective europene apar cu privire la accesul la educaţie: facilitarea şi extinderea acestuia şi adoptarea anumitor măsuri pentru diminuarea numărului de elevi care abandonează şcoala. 4. la rândul lor. facilitarea accesului la educaţie prin crearea unui spaţiu propice învăţării. formare sau activităţi de voluntariat în alte ţări. atât statele-membre ale Uniunii Europene cât şi România identifică accesul la educaţie ca un drept fundamental. 8. Obiectivele strategice europene urmăresc opt materii relevante pentru educaţie şi formare profesională: 1. este de la sine înţeles că domeniul educaţional îşi pune în mod accentuat amprenta asupra societăţii. îmbunătăţirea accesului la educaţie şi oferirea oportunităţilor de formare pentru categoriile de persoane defavorizate. 3.prin studiu. Accesul la educaţie La nivelul politicilor educaţionale europene. iar lipsa unei instruiri şcolare şi. prin sprijinirea şi completarea acţiunii acestora. . profesionale reducând. 5. 6. precum şi diversitatea lor culturală şi lingvistică. şansele de integrare socială a individului. asigurarea accesului la educaţie a copiilor muncitorilor imigranţi. Cu alte cuvinte. antreprenoriat şi limbi străine Consiliere şi orientare profesională Educaţie antreprenorială Egalitatea de şanse Formarea formatorilor şi a profesorilor Societatea ICT Formarea continuă (LifeLong Learning) 1. Accesul la educaţie Competenţe de bază. astfel că este un teritoriu extrem de important pe care uniunea îl tatonează în permanenţă. În plus.Uniunea Europeană este o asociere voluntară a statelor europene. prin încurajarea cooperării dintre statele membre şi. Accesul la educaţie şi formare de înaltă calitate este fundamental pentru afirmarea Europei ca şi societate a cunoaşterii şi ca actor de importanţă majoră pe scena unei economii mondiale globalizate. respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre faţă de conţinutul învăţământului şi de organizarea sistemului educaţional. ţările convin asupra obiectivelor comune şi fac schimb de bune practici în domeniu. fiind în strânsă legătură cu principiul egalităţii de şansă şi cu cel al nondiscriminării. Acesta reprezintă atât un mod esenţial de prevenire a riscului de sărăcie şi excluziune socială cât şi o modalitate importantă de sprijinire a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.

asistându-i şi sprijinindu-i atunci când îşi doresc să facă alegerile potrivite cu privire la şcoala sau universitatea pe care doresc s-o urmeze sau la gestionarea carierei.2. indiferent de vârsta individului sau de scopul pentru care cere ajutor. să îmbunătățească accesul la serviciile de consiliere şi orientare profesională. Rolurile și contribuția antreprenorilor se amplificǎ substanțial. Educaţie antreprenorială Educaţia antreprenorială urmăreşte formarea la elev a acelor competenţe specifice care să-i permită orientarea profesională spre a deveni antreprenor. de asemenea. Dacǎ ne raportǎm strict la piațǎ localǎ. accentul se va pune pe etapa înființarii întreprinderii şi pe managementul etapei de dezvoltare a acesteia. pentru a permite accesul noilor domenii. mulți antreprenori au gǎsit calea succesului abordând nișe din activitatea economicǎ prea mici sau prea noi pentru a fi în atenția economiei clasice. 4. va ajunge la apogeu în secolul XXI. implicarea antreprenorilor şi a companiilor locale în conceperea şi desfăşurararea cursurilor şi activităților antreprenoriale. Antreprenorul este un actor principal și un simbol al economiei de piațǎ. care sunt puse la dispoziția antreprenorilor. Pentru a reuşi să formeze antreprenori valoroşi. pentru a avea posibilitatea de a experimenta și verifica noile teorii de business. abilități şi atitudini de care fiecare individ are nevoie pentru dezvoltarea personală. promovarea şi aplicarea programelor bazate pe metode de tip „a învăța prin a face”. antreprenoriat şi limbi străine Competențele cheie reprezintă un pachet transferabil şi multifuncțional de cunoştințe. să creeze unele politici şi sisteme competitive de consiliere şi orientare profesională. formarea şi motivarea profesorilor. Acestea ar trebui sa fie dezvoltate până la sfârşitul şcolarității / formării obligatorii şi ar trebui să constituie o bază pentru formarea continuă. cu abilități . dintre care amintim: determinare și perseverențǎ. capacităţi de inserţie socială activă. Competenţele de bază. În privinţa antreprenorilor. o firmă virtuală ori o mini‐companie. de exemplu prin lucrul la un proiect. lucru ce va facilita comunicarea în interiorul uniunii şi dezvoltarea de activităţi multinaţionale. unele încǎ dificil de imaginat în prezent. simultan cu manifestarea lor pe plan calitativ superior. abilitǎți manageriale. dorința de a câștiga. realizarea de viziuni. independența. Aici. nivelul mare de energie. în alcătuirea curriculei pentru studiile de afaceri. e necesar să fie promovate legăturile dintre şcoli şi întreprinderi. ceea ce se reflectǎ în revoluția antreprenorialǎ actualǎ. precum şi un set de valori şi atitudini personalizate. cǎutarea feedback-ului. incluziune socială şi inserție pe piața muncii. aceştia trebuie să aibă mai multe calităţi. dobândirea spiritului antreprenorial să se realizeze pe parcursul întregii şcoli. orientare spre oportunitǎți. să dezvolte spiritul antreprenorial şi să îmbuntăţească învăţarea de limbi străine. iar prin valorificarea potenţialului său să acţioneze eficient în orice domeniu. în fiecare etapă. toleranțǎ pentru eșec. începând cu şcoala primară şi până la universtitate. lărgirea ariei de predare a educației antreprenoriale la nivelul învățământului superior în afara cursurilor economice şi de afaceri. multe universitǎți dezvoltǎ adevǎrate incubatoare de afaceri. în ultima decadǎ. 3. care potrivit afirmațiilor a numeroși specialiști. UE şi-a propus următoarele obiective: să dezvolte competenţele necesare într-o societate ce se bazează pe cunoaştere. Aceasta doreşte să formeze competenţe proprii gândirii critice. în şcoala primară. În societǎțile dezvoltate. generând multiple mutații. creativitatea și spiritul de inovație. care permit adecvarea acţiunii la o realitate în schimbare. inițiativǎ și responsabilitate. Obiectivele stabilite de UE în acest domeniu sunt: introducerea educației antreprenoriale în curriculumul național la toate nivelurile. Consiliere şi orientare profesională Această materie vizează servicii şi activităţi prestate cu scopul de a ajuta populaţia. rezolvarea problemelor persistente. să îmbunătăţească serviciile de consiliere şi orientare profesională pentru tineri şi adulți. în special în cadrul facultăților şi universităților ştiințifice şi tehnice. problema abordându‐se în plan orizontal ori ca o problemă specifică. lucrul în echipǎ. UE îşi propune să creeze un spaţiu european al educaţiei şi formării prin asigurarea consilierii şi orientării profesionale de‐a lungul vieții. încredere în sine și optimism. începându‐se.

eliminarea cauzelor care duc la diferențe de salarizare între femei şi bărbați. şcolilor să li se ofere posibilitatea reală. În promovarea spiritului antreprenorial. de motor antreprenorialității .şi competențe mai generale şi adăugându‐se apoi concepte mai specifice de pregătire în vederea inițierii unei afaceri (mai ales la nivelul învățământului secundar superior). de a creea unui mediu de învățare care să sprijine dobândirea competențelor cross‐curriiculare precum spiritul antreprenorial. vârstă. Trebuie subliniată importanța deosebită a capitalului privat. Egalitatea de şanse Egalitatea de şanse este un principiu general care are la bază asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială. Optim ar fi ca aceste organisme să ofere un pachet complet de asistență.Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi. Prin educația antreprenorială se va încuraja corecta înțelegere a asumării riscului şi a preluării inițiativei. fără deosebire de origine etnică. Este foarte important să se asigure ca toate noile propuneri în domeniu să fie în mod adecvat explicate şi publicate. nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi. precum şi eliminarea stereotipiilor legate de gen. bunăstarae a elevilor şi deopotrivă a şcolii. întrucât instituțiile din sectorul public nu sunt potrivite pentru a‐şi asuma riscuri ce decurg din angajarea într‐o afacere. în curriculum. în acest sens. să se creeze ori să sporească numărul organismelor specilizate de preluare a acestui risc şi a celor de acordare de garanții. vârstă. profesori. începând cu formarea inițială. Educația antreprenorială nu este doar o problemă a şcolilor. e important ca şcolile să fie încurajate să organizeze cursuri în afara programei obligatorii. a altor persoane din sistem. Apoi. în privința participării la reprezentare. s-au propus următoarele: promovarea egalității de şanse între femei şi bărbați: în viața economică. educația antreprenorială reprezintă un obiectiv cross‐curricular. suportul acestora. continuând cu etapa inițierii afacerii şi apoi cu cea de dezvoltare a acesteia. de exemplu prin înființarea mini‐ companiilor conduse de elevi. cei care concep şi decid curriculum‐ul vor evidenția modul în care elementele existente ale acestuia sunt în legătură cu competențele antreprenoriale. o influență covârşitoare în dezvoltarea spiritului antreprenorial revenind educației nonformale şi informale. sex. administratori. fonduri şi flexibilitatea de a coordona activitățile prin care se dezvoltă aceste competențe. în vederea asigurării unei participări depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială fără deosebire de origine etnică . religie. religie. subliniindu‐se că prin aceasta se sprijină atingerea altor obiective educaționale. Uniunea Europeană promovează drepturile fundamentale. Educația antreprenorială trebuie să asigure o participare susținută a femeilor în piața muncii. ori modularizarea obiectivelor în programe concrete şi cursuri care să faciliteze implementarea acestora. este important să fie definite diferitele grupuri țintă. îmbunătățirea motivației în general. ca de exemplu directori de şcoli. precum managementul activităților de autoeducație. se mai doreşte să să se aloce capitalul necesar investițiilor inițiale şi circulației fondurilor. al inovării şi a al creării de locuri de locuri de muncă. sex. E necesar să se acorde o atenție cu totul specială contribuțiilor din afara şcolii şi cooperării cu alte instuții . Transformarea obiectivelor educației antreprenoriale în “produse” reale şi “palpabile”. Aceasta presupune ca şcolile să beneficieze de resursele potrivite exprimate în termini de : timp. Asupra rolului deosebit al educației antreprenoriale e necesar să se insiste şi în cadrul pregătirii inițiale şi continue a profesorilor. să se acorde importanța cuvenită problemelor legate de “riscul afacerii”şi. Pentru această materie. 5. directorilor de şcoli. precum şi a modului de raportare constructivă la eventualele eşecuri. . cu precădere părinților. îmbunătățindu‐şi abilitatea de a avea noi inițiative. pentru a fi asigurat sprijinul. dizabilităţi sau orientare sexuală. în privința accesului şi a deplinei . De asemenea. dizabilităţi sau orientare sexuală. părinți) şi să li se ofere informațiile care să evidențieze beneficiile pe care le conferă educația antreprenorială fiecărei categorii în parte. Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au declarat 2007 . să urmărească reducerea segregării diverselor domenii şi ocupații în funcție de sex. întrucât acestea au un rol esențial.

aşadar. în vigoare. Societatea ICT În cadrul acestui domeniu se doreşte a se crea o societate bazată pe tehnologii informaţionale şi de comunicare la un nivel avansat şi inovator. (TIC) Sectorul TIC implică serviciile sau producerea de echipament şi software utilizat pentru capturarea. e-alfabetizarea poate aduce beneficii uriaşe atât oamenilor. 6. Formarea formatorilor şi a profesorilor Un obiectiv esenţial care influenţează îndeplinirea celorlalte este legat de formarea formatorilor şi a profesorilor şi se referă atât la formarea iniţială cât şi la cea continuă a acestora şi are drept ţintă dezvoltarea unui cadru comun european al competenţelor şi calificărilor profesorilor si formatorilor. promovarea schimbării rolurilor şi a stereotipurilor masculine şi feminine. dezvoltarea profesională continuă va fi proprietatea atît a beneficiarului. în cadrul parteneriatelor între profesori. din ce în ce mai importante în viaţa prezentului.ea poate contribui la îmbunătățirea formării formatorilor – Spațiul European de Cercetare va include şi formarea formatorilor. proiectată şi realizată. 56% dintre europeni folosesc în . Potrivit Comisiei Europene (CE). care evidenţiază rolul formei de impuls exterior al activităţii. avantaj care se traduce într-o creştere economică sustenabilă şi în noi locuri de muncă. dezvoltarea unui cadru comun european al competențelor şi calificărilor profesorilor şi formatorilor. publicat în 2009. consacrarea dreptului oricărei persoane cu dizabilități la formare profesională şi la readaptare profesională şi socială. prelungite până la nivelul educaţiei adulţilor. implementarea Pactului European pentru Tineret.vor deveni. formarea inițială a profesorilor. în plan personal şi profesional. Cei care nu le posedă au deja un mare dezavantaj pe piaţa muncii. promovarea dimensiunii europene în formarea formatorilor prin cercetare şi informare. indiferent de origine şi de tipul de handicap. care integrează. indiferent de sex. garantarea dreptului la egalitatea de şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie a lucrătorilor.exercitări a drepturilor sociale.În materia educațională are relevanță definirea următorilor termeni: Alfabetizare digitală – culegerea şi folosirea de informaţii prezentate pe computer Alfabetizarea digitală este un obiectiv central al Uniunii Europene. sprijinirea persoanelor cu dizabilități în procesul de inserție pe piața muncii. Evoluţia sa înregistrează trei momente semnificative din perspectiva teoriei şi a managementului educaţiei: . Conceptul de formare defineşte "o acţiune socială vitală. . care evidenţiază importanţa integrării pregătirii socio-profesionale complexe. lucru care ar determina crearea încrederii reciproce şi recunoaşterea calificărilor oriunde în Europa. instrucţia şi învăţământul fără a se reduce la acestea". autorități. cât şi economiei. cercetarea . sunt: Îmbunătățirea educației şi formării pentru profesori şi formatori. organizațiile din care provin. transmisia sau prezentarea informațiilor în formă electronică. Aceasta reprezintă activitatea de pregătire profesională iniţială şi continuă a educatorilor. 7. indiferent de domeniul de activitate. vor cere cunoştinţe de operare a computerului. esenţială. Obiectivele propuse de Uniunea Europeana cu privire la această materie. iar pe viitor riscă să devină şomeri din această cauză. creşterea calității educației pentru pregătirea profesorilor şi formatorilor. iniţiale şi continue. în sensul filosofiei aristotelice. -formarea înţeleasă în sensul pedagogiei clasice. În prezent. dezvoltarea unei culturi a mobilității. la nivelul unor modele strategice specifice educaţiei permanente. asociații de părinți. care evidenţiază importanţa pregătirii profesionale iniţiale. Raportul CE privind competitivitatea digitală. angajatori. la nivelul sistemului de învăţământ. stocarea. facilitarea integrării în societate a tinerilor.formarea înţeleasă. educaţia. cât şi a instituției. E-competenţele sau e-skills – abilităţile de a folosi TIC ca unelte în procesul de afaceri .formarea înţeleasă în sensul pedagogiei moderne şi postmoderne. în condiţiile în care până în 2015 majoritatea locurilor de muncă. între altele. în viața socială. arată că sectorul digital din Europa a înregistrat mari progrese începând cu 2005. respectarea legislației specifice. de regulă. facilitarea integrării în societate a persoanelor cu nevoi speciale.

Investiția în infrastructura educației şi formării. Revizuirea prin integrarea ICT în curriculumul şcolar 14. Statele membretrebuie să asigure oportunitatea celor neangajați de a obține un certificat recunoscut ce atestă competențele ITC de bază. 9. acolo unde asemenea investiții sunt necesare pentru implementarea reformei şi /sau pot să contribuie eficient la creşterea calității şi eficienței sistemului de educație şi de formare. a strategiei Lisabona şi a programelor în domeniu. Pentru crearea de locuri de muncă şi pentru creştere economică este nevoie de înclinarea către activități ale economiei bazate pe cunoaştere. adaptarea sistemelor de educație şi de formare ca răspuns la noile competențe cerute prin: buna identificare a nevoilor de ocupare şi a competențelor cheie. pe crearea unor poli de inovare şi de rețele care să aducă împreună universități şi întreprinderi. trebuie să extindă inițiativele de alfabetizare digitală în cazul persoanelor cu risc de excludere socială . pe activități cros‐curiculare 11. În materia ICT acțiunile se vor concerta. Dezvoltarea programelor de învățământ la distanță. Folosirea potențialului Internetului. Asigurarea unor servicii de susținere noi ( de exemplu agenții. Includerea politicilor şi strategiilor ICT în obiectivele educaționale pe termen lung. Echipament şi infrastructură adecvată 15. Forumuri virtuale pentru transmiterea şi schimbul de informații 19. 2. Continuarea eforturilor de integrare a ICT în educație prin formarea inițială şi continuă a profesorilor şi formatorilor 12. 7. Competenţele profesioniste sau specialist skills formează abilităţi de a folosi unelte avansate ale TIC sau de a le dezvolta. 5. Ele sunt următoarele: 1. Investițiile trebuie să asigure accesibilitatea la infrastructura ITC. iar tinerii au competenţe digitale mai avansate decât restul populaţiei. Una dinte cele mai importante provocări în cazul integrării ITC în educație este formarea profesorilor. a administratorilor şi a directorilor de şcoli. Creşterea cercetării în e‐learning 20. 8. a creşte investițiile în capitalul uman. 4. Încurajarea alcătuirii de materiale şcolare digitale de calitate şi resurse accesibile on‐line 16. Pentru facilitarea inovației şi absorbția ICT statele membre trebuie să se focalizeze pe îmbunătățirea serviciilor de susținere ale inovației. centre de competență.mod regulat internetul. librăriilor sau arhivelor 17. Obiectivele europene în această materie sunt prezentate în contextul priorităţilor de finanţare a politicii de coeziune a U. centre pedagogice şi tehnice). 6. drepturi de proprietate intelectuală accesibile şi clar definite. Iar apoi. în cazul noilor programe europene de finanțare în educație. în mod particular pentru femei din mediul rural . echipe de ajutor. European virtual campuses.. multimedia şi a mediilor de învățare virtuale 13. a promova inovația şi accesul la folosirea tehnologiilor informaționale şi comunicaționale. Se precizează faptul că este esențial a se asigura accesibilitatea infrastructurii de bază. 10. Obiectivele programului eLearning vor fi urmărite în următoarele arii: promoting digital literacy. un mai bun acces la finanțare. în particular pe transferul de tehnologie . Statele membre trebuie să se asigure că tinerii obțin competențe digitale de bază prin educația obligatorie. Dezvoltarea metodelor de predarea bazate pe ICT 18. transversal actions 22. repara şi crea. Monitorizarea şi analiza integrării ICT în educație 21. 3. În acest sens trebuie să crească capacitatea regiunilor de a absorbi şi de a genera noi tehnologii şi prin creşterea investițiilor în capitalul uman.E. Accesibilitate on‐line a muzeelor. Strategiile naționale pentru învățarea pe parcursul vieții trebuie să includă multiple oportunități printre care modalitatea învățământului la distanță prin folosirea tehnologiilor ICT. e‐twinning of schools in Europe and promotion of teachersʹ training.

în funcție de condițiile materiale și spirituale ale societății. Odată cu succesiunea epocilor istorice. cultivarea responsabilităţii cetăţeneşti şi deschiderea către alte culturi. idealul. Conversia profesională în sistemul de învăţământ vizează extinderea pregătirii iniţiale în vederea obţinerii dreptului de a preda şi alte discipline sau de a ocupa alte posturi didactice. prin formele prevăzute de Statutul personalului didactic. mecanismele. pentru creșterea gradului de ordine și raționalitate în viața socială. educația și-a demonstrat rolul vital pentru dezvoltarea civilizației. În cadrul sistemului naţional de învăţământ perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se realizează. De-a lungul istoriei. "Calitatea şi eficienţa sistemelor educaţionale joacă un rol important în incluziunea socială. Educația diferă de la o etapă istorică la alta. în principal. prin perfecţionare şi conversie profesională. evaluează.5% din populația adultă activă. Formarea continuă (LifeLong Learning) Formarea continuă a personalului didactic constituie un drept care se realizează. Ministerul Educaţiei Naţionale stabileşte obiectivele şi coordonează formarea continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. dintr-o anumită necesitate proprie acesteia – aceea a dezvoltării omului ca om. adoptarea de măsuri privind armonizarea activităților profesionale cu viața de familie. identificarea costurilor aferente diverselor categorii de persoane implicate în procesul de învățare de‐a lungul vieții.8. . ca forță de muncă și ființă socială. finalitățile educației s-au schimbat. Educația este un fenomen social. promovarea formării continue prin parteneriate la nivel național sau regional. crearea cadrului instituțional adecvat de natură să permită desfăşurarea procesului de formare continuă. au evoluat și s-au perfecționat. învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie să devină o realitate în întreaga Europă. De aceea. în domeniul formării continue. specific uman. pentru cultivarea valorilor spirituale și conferirea în acest fel a unui statut elevat condiției umane. în principal. ea apărând odată cu societatea din comuna primitivă. Obiectivele propuse de Uniunea Europeană cu privire la această materie: transpunerea în realitate a conceptului de formare continuă prin multiplicarea oportunităților de formare continuă. culturii umanității. precum şi al susţinerii companiilor să-şi identifice personalul care le este necesar pentru a avea succes pe piaţă şi a se distanţa de concurenţă. supusă schimbărilor istorice. elaborarea de strategii naționale privind suprimarea obstacolelor pentru accesul la formarea continuă al persoanelor mai mult sau mai puțin calificate. educaţia la nivel european şi sistemele de training trebuie reformate. conținuturile. nivelul mediu de participare înregistrat în UE trebuie să fie de 12. inclusiv de conversie profesională. în scopul pregătirii populaţiei să-şi găsească slujbe. adoptarea unui program de acțiune integrată. recunoaşterea şi validarea educației şi formării non‐formale şi informale. care apare odată cu societatea. acreditează şi finanţează programele de formare continuă. Potrivit strategiei adoptate de Consiliul Europei. Educația este deci. astfel încât populaţia să dobândească de timpuriu aptitudini-cheie şi să le dezvolte de-a lungul vieţii". economic şi social.

mdrl.ro/PAPI_Feresti.eu/pol/educ/index_ro.cnfpa. Arad.php?option=com_content&view=article&id=93:obiective-strategiceeuropene-in-domeniul-educaiei-i-formrii-profesionale&catid=60:ex-catedra-2&Itemid=60 http://www. editura Promun.htm http://www.revistacalitateavietii.ro/Files/onofp/LEGISLATIE%20EUROPEANA%20PRIVIND %20OCUPAREA%20SI%20FORMAREA.ro/_documente/info_integrare/eurodispecer/generalitati/1.Bibliografie: Politici Educaţionale Europene.ro/cariere/ue-reformeaza-sistemele-de-educatie-si-training_1456854 .pdf http://nume. 2009 http://www. Teodor Pătrăuţă.html http://www.pdf http://www.ecomunitate.ro/index.apizal._primul_centru_autorizat_pentru_formare_de_compet ente_digitale_dintr-o_comunitate_EBC%2817514%29.pdf http://europa.ro/2006/CV-1-2-06/6.bloombiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful